Page 1

“Bendrai dalindamiesi dvasiniais lobiais su dėkingumu aukojame už mirusius bendrabrolius už juos nustatytas maldas. Jų atminimas ragina mus ištikimai tęsti savo pasiuntinybę.” (Iš saleziečių Konstitucijų 94 str.)

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Mūsų Viešpats pašaukė pas save salezietį

Kunigą Stasį ŠILEIKĄ SDB

95 metų, 73 vienuoliškų įžadų ir 63 kunigystės, (*Joniškis - 28/05/1919 † Kaunas – 17/06/2014)

Dirbęs Italijoje (Turinas, Castelnuovo, Roma), Vokietijoje, Brazilijoje (San Paulo), Kanadoje (Hamilton, Montreal) ir Lietuvoje (Rumšiškės, Kaunas-Palemonas)

Palemono Švč. M. M. Rožančiaus karalienės bažnyčia KAUNE Pašarvotas Palemono koplyčioje: penktadienį, birželio 20 d., 17.00 val. Laidotuvių mišios ir išlydėjimas į Neveronių kapines: šeštadienį, birželio 21 d., 13.00 val.

morte-sileika-lt