Page 1

2013 - VII. évf. 1. (44. sz.)

Rózsafüzér Királynéja Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

1146 Budapest, Thököly út 56.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

TARTS B ŰN B Á NAT OT É S HI GG Y A Z E VAN GÉ L I U MB A N A Hit évében különösen is aktuális – nagyböjti programnak is – a hamvazószerdai meghívás, felszólítás, amikor a pap hamut hint homlokunkra. Jézus ezekkel a szavakkal kezdte nyilvános működését (Mk 1,15). A „Szent negyven napot”, a húsvét előtti nagy lelkigyakorlatot mi sem kezdhetjük másként! „A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére, mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre, és bűnbánatot tartanak...” (Direktórium) (folyt. a k öv. olda lon)


BŰNBÁNAT: ♦ Naponta – esti – lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat (ezért és ezért kérek bocsánatot Istenem...). ♦ Minden szentmise bűnbánattal kezdődik ♦ Havonkénti szentgyónás ♦ Önmegtagadás, felajánlások (vezeklés) HINNI AZ EVANGÉLIUMBAN: ♦ ♦

Naponta olvasni ill. hallgatni és átelmélkedni az evangéliumot. Tettekre váltani: az evangélium, vagyis Jézus tanítása szerint élni!

Tegyünk konkrét elhatározásokat, célkitűzéseket magunknak. Akár a napi, vagy a vasárnapi evangéliumból (prédikációból), vagy a havi Életige életre váltásával. Ezeket vegyük elő már a reggeli imában, ezzel induljunk, aztán az esti lelkiismeretvizsgálatban tekintsük át, hogy mit sikerült megélni... Tartalmas, sok gyümölcsöt termő „lelkigyakorlatot, szent negyven napot” kívánok! - Károly a. -

XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A hit cselekedetek nélkül olyan, mint a terméketlen fa „Az egészséges lelki élethez el kell hagynunk mind a józan ész világosságát

leértékelő fideizmust, mind pedig a felszínes, pusztán moralizáló törekvéseket” – ez az egyik meghatározó gondolata XVI. Benedek pápa idei nagyböjti üzenetének. „Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne” (1Jn 4,16) – ez a címe a Szentatya nagyböjti üzenetének, amely azt az igazságot foglalja össze, amit a pápa a továbbiakban részletesen is kifejt. Egy keresztény nem azért szereti embertársát, mert általában véve jó és szolidáris, hanem azért, mert saját magában tapasztalta meg Krisztus szeretetét és tanúságot tesz mások előtt erről a szeretetről. XVI. Benedek a hit és a szeretet közötti helyes kapcsolat témájára visszatérve hangsúlyozza, hogy egyik sem előrébb való a másiknál. A kérdéssel már Szent Pál is foglalkozott, amit most a pápa aktualizál. A hit és a szeretet olyan erények, amelyek szorosan összekapcsolódnak. Félrevezető egymással szembe állítva látni őket, ahogy időnként előfordul, amikor a „szeretet” kifejezést a szolidaritás vagy egyszerűen csak a humanitárius segítség "Már nagyon vártam 2

Rózsafüzér Királynéja


Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét és ahogy a templomban vártam a mise kezdetét láttam, hogy milyen sokan jönnek a rossz idő ellenére is. Az a hozzáállás, amely bár komoly hangsúlyt fektet a hit elsőbbségére és meghatározó szerepére, ugyanakkor alulértékeli és szinte lenézi a szeretet konkrét cselekedeteit, valamint leszűkíti azt egy általános értelemben vett humanizmusra, helytelenül látja a két erény kapcsolatát. Ezzel szemben a keresztény ember, különösen akkor, ha karitatív tevékenységet végez, olyan személy, akit meghódított Krisztus szeretete, és ezért megnyílik embertársa konkrét szeretetigényére. XVI. Benedek egy hasonlattal él, amikor a szeretetnek ezt az egyedi minőségét mutatja be. A keresztény lét olyan, mint amikor folyamatosan felfelé haladunk egy hegyre, hogy találkozzunk Istennel, aztán újra leereszkedünk, magunkkal hozva az ebből fakadó szeretetet és erőt azért, hogy testvéreinket Isten szeretetével szolgálhassuk. A példa alapján még jobban érthető, hogy a keresztény számára a legmagasabb értékű karitatív tevékenység magát az evangelizációt jelenti, ami Isten Szavának továbbadása. A keresztény ember, aki gyakorolja a szeretetet, tudja, hogy valójában nem saját erőfeszítései hoznak eredményt, hanem az az „üdvözítő kezdeményezés”, amely Isten kegyelméből származik. Ez utóbbi távol van attól, hogy szabadságunkat és felelősségünket korlátozza. Ehelyett inkább hitelessé teszi és a szeretettevékenység felé irányítja ezeket az egyébként is nemes emberi tulajdonságokat. A hit cselekedetek nélkül olyan, mint a terméketlen fa. Ahogy a hit megismerteti velünk Krisztus igazságát, aki a testté lett és keresztre feszített Szeretet, úgy a karitatív tevékenység által pedig ebbe a szeretetbe lépünk be, amely önmagunk teljes odaajándékozására indít – zárja nagyböjti üzenetét XVI. Benedek. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Reményik Sándor: Golgotha Kővel, kereszttel csínján bánja tok, Kövezni könnyű, megfeszítni já ték, Kimonda tlanságba kimondott szava tok Nehogy ma jd visszavágyjék. Ja j, hány lélekben vannak mindig há rman: Kétfelől két bűn két keresztre verve S közbül az Isten egyszülött fia, Nem értve, nem ismerve. www.rozsafuzerkiralyneja.hu

3


Kezdődik a „Szent negyven nap” Hamvazószerda a húsvétot megelőző negyven napos időszak (nagyböjt) első napja. E negyven nap a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. Hamvazószerda az ószövetségi és őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrizzük ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Tarts bűnbána tot és higgy az evangéliumba n!", vagy: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Természetesen a szentgyónást nem helyettesíti! Ezért nagyböjtben alapos szentgyónást is beiktatunk! Miért éppen negyven na pig ta rt a nagyböjt? A Szentírásban számos esemény kapc solódik a negyvenes számhoz: Jézus negyven napot töltött a pusztában, negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében. A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét a böjti időszakra eső első vasárnap előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvétvasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Sokan érzik, hogy pusztá n a pénteki (és hamvazószerdai) hústila lom nem igazi áldozat számukra, ezért más egyéb böjti cselekedetet is vállalnak (lemondás kávéról, a lkoholról, édességről, tv-ről, számítógépről, pletykálkodá sról, több szeretetszolgála t, több adomány a rá szorulóknak, keresztút imádkozá s, buzgóbb szentírá solva sás stb.) Ilyenkor természetesen ta rtózkodunk a za jos, tá ncos mulatozástól, szórakozá stól is! Így a „szent negyven na p” egy nagy lelkigyakorla t, mely megtisztít és Istenhez vezet minket! Az idei nagyböjtöt közösségünk a hamvazószerda esti 6-os szentmisével, ill. a szomba ti lelkinappa l kezdi! Ezeken a na pokon lesz hamvazkodási lehetőség. Nagyböjti péntek estéken közös Keresztúti ájta tosságot végzünk a templomban! Vegyünk részt minél többen a közös készületben - így is építve az Egy Testet. 4

Rózsafüzér Királynéja


Nagyböjti programunk 2013 A Hit évében arra hívjuk a testvéreket, hogy tudatosan éljük meg a szent negyven napot. Minden nap vegyük elő a szentírást, elmélkedjünk rajta és igyekezzünk valamilyen konkrét feladatot is megvalósítani. Ebben segíthet nagyböjti programunk. Forrás: Ferencesek (Zalán) Február 13.

Joel 2,12-18 2 Kor5,20-6,2 Mt 6,1-18

Figye lmese n, imádkozva vé gigolvasom a Hisze ke gye t.

Február 14. csütö rtök

ApCsel 13,46-49 Lk 10,1-9

Találkozom a magát kinyilatkoztató Istennel a Szentírásban.

Február 15. péntek

Iz 58,1-9a Mt 9,14-15

Igye ksze m ma minde n e rőmme l sze re tni az Urat.

Február 16. szo mb at

Iz 58,9b-14 Lk 5,27-32

Sze ntháromságos sze re te tte l lesze k je len ma a plébániai le lkinapon.

Február 17. Nagyböjt 1. vasárnapja

Mtörv26,4-10 Róm10,8-13 Lk 4,1-13

Vé giggondolom, mibe n le he tné k hűsé gese bb.

Február 18. hétfő

Lev 9,1-2.11-18 Mt 25,31-46

Kitűzöm sze ntgyónásom időpontját és fe lkészülök rá.

Február 19. kedd

Iz 55,10-11 Mt 6,7-15

Ügye le k rá, hogy ne csapjanak be a kísértő hazugságai.

Február 20. szerda

Jón3,1-10 Lk 11,29-32

Ma „igaz” e mbe rké nt éle k.

Február 21. csütö rtök

Eszt 4,17 Mt 7,7-12

Ingye nese n osztom sze re te te me t.

Február 22. péntek

1Pét5,1-4 Mt 16,13-19

Részt veszek a keresztúti ájtatosságon.

Mtörv26,16-19 Mt 5,43-48

Me gke resek valakit, akive l már ré ge n találkoztam.

Hamvazószerda

Február 23. szo mb at

(ha munkám nem engedi, akkorotthon elimádkozom)

Február 24. Nagyböjt Ter15,5-12.17-18 Nagyle lkűen adakozom a katolikus Lk 9,28-36 2. vasárnapja iskolák javára. (Gyűjtésa katolikus iskolák javára) Február 25. hétfő

Dán9,4b-10 Lk 6,36-38

Ma minden cse leke de te mme l Iste nne k szolgálok.

Fe bruár 26. ke dd

Iz1,10.16-20 Mt 23,1-12

Ma miért adhatok hálát?

Fe bruár 27. sze rda

Jer18,18-20 Mt 20,17-28

Ma minden embe rbe n Iste n ké pmását ke rese m www.rozsafuzerkiralyneja.hu

5


6

Fe bruár 28. csütörtök

Jer 17,5-10 Lk 16,19-31

Mi az akadály Isten és közötte m?

Március 1. pénte k

Ter 37,3-4.1213a.17b-28 Mt 21, 33-43.45-46

Töreksze m rá, hogy ma le gye n „Iste n e gye dül e lé g”.

Március 2. szombat

Mik 7,14-15.18-20 Lk 15,11-32

Vé giggondolom saját hite m törté ne té t és hálát adok a ke gye lme kért.

Március 3. Nagyböjt 3. Vasárnapja

Kiv 3,1-8a.13-15 1Kor10,1-6.10-12 Lk 13,1-9

A vasárnap ünne p, a munkát félre te sze m, a családdal pihe nünk, játszunk.

Március 4. hé tfő

2Kir 5,1-15a Lk 4,24-30

Ma én is tükrözni akarom Iste n vé gte le n jóságát.

Március 5. ke dd

Dán 3,25.34-43 Mt 18,21-25

Igye ksze m a lehe tő le gtöbb dolgot me gdicsé rni a nap során.

Március 6. sze rda

Mtörv 4,1.5-9 Mt 5,17-19

Mai fohászom: Jöjj Szentlélek Úristen!

Március 7. csütörtök

Jer 7,23-28 Lk 11,14-23

Kibé külök azzal, akive l feszültsé g van közöttünk.

Március 8. pénte k

Oz14,2-10 Mk 12, 28-34

Böjtölök a sze gé nye kért, sze nve dőké rt.

Március 9. szombat

Oz 6,1-6 Lk 18,9-14

Mai dönté seimben különöse n ke resem a másik ember javát.

Március 10. Nagyböjt 4. vasárnapja

Józs 5,9a.10-12 2Kor 5,17-21 Lk 15,1-3.11-32

Miné l több embe rne k sze rze k ma öröme t.

Március 11. hé tfő

Iz 65,17-21 Jn 4,43-54

Imádságomban me gnyílok Iste n sze re te te fe lé .

Március 12. ke dd

Ez 47,1-9.12 Jn 5,1-16

Jóke dvve l vé gze m a munkám.

Március 13. sze rda

Iz 49,8-15 Jn 5,17-30

A me lle tte m lé vő e mbere kre figye lek, nem magamra.

Március 14. csütörtök

Kiv 32,7-14 Jn 5,31-47

Ma türe lmes és me gé rtő leszek e gész nap.

Rózsafüzér Királynéja


Március 15. pénte k

Bölcs 2,1a.12-22 Jn7,1-2.10.25-30

Felajánlom böjtömet és imámat nemzetünk megtéréséért.

Március 16. szombat

Jer 11-18-20 Jn 7,40-53

Adom az időmet, a mo solyomat, a munkámat.

Március 17. Nagyböjt 5. vasárnapja

Iz 43-16-21 Fil 3,8-14 Jn 8,1-11

Imádkozo m, hogy a kísértésekben is hűséges maradhassak .

Március 18. hé tfő

Dán 13,1-9.1517.19-30.33-62 Jn 8,12-20

Bekapcsolódom az Egyház liturgiájába, szent misébe vagy zsolozsmáb a.

Március 19. ke dd SZENT JÓZSEF

2Sám 7,4-5a.1214a.16 Mt 1,16-24

Szent József gondo sko dó szeretetével vagyok jelen ma a c saládo mb an.

Március 20. sze rda

Dán 3,14-20.9192.95 Jn, 8-31-42

Ajándékként élem meg a másik különbözőségét.

Március 21. csütörtök

Ter 17,3-9 Jn 8,51-59

Milyen visszatérő bűnö m tart engem rabszolgaságban?

Március 22. pénte k

Jer 20,10-13 Jn 10,31-42

Böjtölök új hivatások születéséért.

Március 23. szombat

Ez37,21-28 Jn 11,45-57

A legapróbb dolgot is készséges lelkülettel teszem.

Március 24. Virágvasárnap

Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Lk 22,14-23,56

Megtervezem az ünnepi előkészületeket, hogy maradjon időm az igazán lényegesre is.

Március 25. Nagyhé tfő

Iz 42,1-7 Jn12,1-11

Imádkozo m, hogy a világban egyre többen nyíljanak meg I sten felé.

Március 26. Nagyke dd

Iz 49,1-6 Jn 13,21-33.36-38

Mélyen átelmélkedem a mai szentírási részeket.

Március 27. Nagysze rda

Iz 50,4-9a Mt 26,14-25

Végigelmélkedem a szenvedés-történetet.

Március 28. Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8.11-14 1Kor 11,23-26 Jn 13,1-15

Örömmel szolgálom a körülöttem lévőket.

Március 29. Nagypéntek

Iz 52,13-53, 12 Felajánlom imái mat és böjtölésemet családZsid 4,14-16.5,7-9 tagjaimért. Jn 18,1-19,42

Márc. 30. Nagyszombat

Zsid 2,9

Meglátogatom a Szent sírt és i mádkozo m a Megátogatom keresztségre készülőkért a S zentsírt és és elsőáldozókért. imádko zo m www.rozsafuzerkiralyneja.hu

7


Keresztút Jézus másfél kilométeres úton - Pilátus palotájától a Golgotáig - hordozta a keresztet. A hagyomány szerint Szűz Mária gyakran végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után. A középkorban alakult ki a keresztút mai formája a 14 stác ióval. Mivel sokan nem juthattak el Jeruzsálembe, az ottani keresztútra emlékezve sokfelé keresztutakat építettek, s a nép itt járta végig a 14 stációt Jézus szenvedésére emlékezve. Ma minden katolikus templomban van „keresztút”, melyet különösen nagyböjtben gyakran végigimádkozunk. 1. Pilátus elítéli Jézust Jézus, bocsáss meg, amikor másokban elítéltelek, amikor másokat vádoltam, rosszat tételezve fel róluk. Bocsáss meg, ha embertársaimban megszóltalak, vagy ha a megvádoltakat nem védtem meg. 2. Jézus vállára veszi a keresztet Jézus, bocsáss meg, amiért sokszor lázadozom keresztjeim ellen, amikor megpróbálo k elmenekülni a fájdalmak elő l. 3. Jézus először esik el a kereszttel Jézus, bocsásd meg nekem, ha már az első esés elkedvetlenít. Bocsáss meg, hogy oly nehezen tudok felá llni. 4. Jézus édesanyjával találkozik Jézus, bocsáss meg mindazért, amit édesanyám ellen vétettem. Bocsásd meg minden mulasztásomat, amit gyávaságom, félelmeim mia tt nem tettem meg, és bocsáss meg neki is mindazért, amit ellenem elkövetett. 5. Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a keresztet hordozni Jézus, bocsásd meg ha visszautasítottam az általad rendelt segítő kezeket a keresztjeim hordozásában. 6. Veronika letörli Jézus arcát Jézus, bocsásd meg, amikor nem vettelek észre minden szenvedőben. Bocsásd meg nekem, hogy sajá t kínlódásaim miatt oly sokszor vak vagyok a mellettem lévők fájdalmára. 7. Jézus másodszor esik el Jézus, bocsáss meg, amiért újra és újra 8

Rózsafüzér Királynéja

elbukom. Bocsáss meg, hogy nem tettem meg mindent javulásomért. 8. Jézus a síró asszonyokkal találkozik Jézus, bocsásd meg azokat a könnyeimet, amik nem őszinte bűnbánatból eredtek. 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Jézus, bocsáss meg, amiért a végső harcban is elbuktam. 10. Jézust megfosztják ruháitól Jézus, bocsásd meg, ha nem osztottam meg lelki ja vaimat testvéreimmel, amikor nem válla ltam fel a „meztelenség” kockázatát. 11. Jézust a keresztre szegezik Jézus, bocsáss meg nekem, amiért viselkedésemmel szegeket vertem testvéreimbe – és amiért ja jgattam a mások által belém vert szegek mia tt. 12. Jézus meghal a kereszten Jézus, bocsásd meg, amiért annyira félek mindenféle haláltól, emberek és dolgok elveszítésétől, attól hogy egyszer minden szép véget ér. 13. Jézust leveszik a keresztről, és édesanyja ölébe helyezik Jézus, bocsáss meg, ha le akarom spórolni a keresztútról a temetést, a háromnapi halált. Bocsáss meg, amiért azonnal várom, elvárom a feltámadást, és nem akarok időt adni neked, mert annyira menekülnék a szenvedéstől. 14. Jézust eltemetik a sziklasírba Jézus, bocsáss meg nekem, amiért olyan sokszor nem his zek a feltámadásban, nem hiszek is teni erődben és a Mennyei Atya szerető gondviselésében.


A nagyböjt énekei „Szívemből ünnepi ének á rad, zengem daloma t a királynak” (44. zsoltá r) II. rész

NAPTÁRUNK

„A nagyböjt évenkénti tavaszi tisztulás és lélekújulás ideje az Egyházban.” – olvashatjuk énekeskönyvünk, az Éneklő Egyház nagyböjti fejezetének előszavában. A „Szent negyvennap” során a bűnbánat, az elmélkedés, a külsőségek fegyelmezett visszaszorítása mind-mind különös hangsúlyt kapnak a keresztények életében. Ehhez igazodnak a szentmise zenei részei is. A nagyböjti idő szentmiséin éppen ezért nem énekeljük az állandó részek közül a Gloriát. A proprium-tételek között gyakrabban szerepelnek a bűnbánati zsoltárok, az evangélium előtt az örvendező Alleluja helyét pedig a komorabb hangvételű, prófétai jövendöléseket elmondó Trac tusok veszik át (az elnevezés a latin „traho” igéből származik, jelentése: „előhoz, elővezet”). Az orgona a nagyböjti időben nem szólhat, feladata legfeljebb az énekek kísérete lehet. A nagyböjtben felhangzó népénekek a Megváltó szenvedését, az elesett ember kiáltását és az erre érkező választ: az Isten könyörületét, irgalmasságát idézik. Énekeink egyik legszebbike, a S tabat Mater Dolorosa kezdetű szekvencia gyakrabban hangzik fel ilyenkor, és figyelmünket a fiával együtt szenvedő Szűzanyára irányítja. (Magyar szövege Sík S ándor fordításában a Hozsanna 65. számú énekénél olvasható: „Áll a gyötrött Istenanyja...”) Nagyböjt IV. vasárnapja, az úgynevezett Örvendezés- vagy Laetarevasárnap az egyetlen kivétel a negyven nap során. Nevét az introitusáról (bevezető ének) kapta, amelynek kezdősora: „Laetare Ierusalem!”, vagyis: „Vigadozzál, Jeruzsálem!” Ezen a vasárnapon szólhat az orgona, és énekeinkben is örvendezünk, hiszen az Egyházhoz, a „mennyei Jeruzsálemhez” tartozhatunk. Ezt követően azonban ismét a nagyböjti bűnbánat kerül előtérbe, egészen a húsvét misztériumának ünnepléséig. Összeá llította: Elek Péter FEBRUÁR 9. Közössé günk farsangja 11. Be te ge k világnapja 13. Hamvazósze rda 16. Nagyböjti le lkinap 22-24. Fiatal házasok (kisgye rmekesek) elvonulása

MÁRCIUS 9. Gyalogtúra 14-17. Fokoláre le lkigyakorlat 19. Sze nt Józse f ünne pe Fé rfi-est, fé rfiak me gáldása 24. Virágvasárnap A Nagyhé t ke zde te www.rozsafuzerkiralyneja.hu

9


Beszélgetések a Hit évében Liptai házaspár

Noém i és Laci több, m int három éve vannak jelen plébániánk élet ében, hitt anokon, munkacsoportokban. Aktívan belegyökereztek a plébániai közöss égbe, mindennapi életük f ont os részévé vált kereszténységük megélés e. Ism erjük meg jobban őket, t udjunk m eg t öbbet hitükről, m egt érésükről! Mióta jártok hittanokra? N: 2010. január 3-án jelentkeztünk Károly atyánál jegyesoktatásra. Az atya röviden elbeszélgetett velünk és meghívott minket az aznap esti fiatal házas hittanra, mivel még nem volt kifejezetten jegyes csoport. Nem tudtuk, hogy mire is számítsunk, de az első benyomásunk az volt, hogy az értelmes beszélgetésekből és a felénk áradó szeretetből épülni fog a kapc solatunk. Ahhoz, hogy közelről is megismerjük a kereszténységet, az atya egyúttal meghívott minket a katekumen c soportba is. Az esküvőre készülve ezek a hittanok minden hétfő esténket megtöltötték a lelkünk ápolásával. Hogyan kerültetek közelebb a hithez? N: Kamasz korokban éreztem már azt, hogy szeretnék többet megtudni a katolikus életről és felvenni a keresztség szentségét. Próbálkozásaim még gyengék és bizonytalanok voltak, nem találkoztam olyan közösséggel, ahol megkaptam volna a segítséget, ami az első lépésekben támogat. Azt éreztem, hogy az esküvő nem csak kettőnk ügye, hanem Istennek és nekünk Isten előtt kell kimondani az igent. A lelki felkészülés, a közösségbe való bekapcsolódás és a hittanokon való részvétel eredményeképpen sikerült közelebb kerülni Istenhez és a hithez. L: Talán 10-12 éves lehettem, amikor az iskolában hittan oktatás indult. Érdekelt a lehetőség és megkértem a szüleimet, hogy járhassak. Itt ismerkedtem meg a békásmegyeri lakótelep beton-dzsungelének határán élő békásmegyer-ófalui Szent József plébánia közösségével és tapasztaltam meg egy másik, reményekben és emberi értékekben gazdagabb életet. Nagyon vonzó volt az is, hogy a hittanra járó gyerekek többsége a plébánián működő c serkészc sapat tagjai is voltak és láttam, hogy milyen jól 10

Rózsafüzér Királynéja


érzik magukat az örsi foglalkozásokon. Kiskamaszként találtam rá erre a cserkész- és hittan közösségre, ami segített, hogy a velem egykorúakkal játszva és Wittinger László csapatparanc snok és hittanoktató segítségével a keresztény értékek beépüljenek a lelkembe. Ebben a közösségben ünnepelhettem az elsőáldozásom és a bérmálásom is. Később, középiskolás éveim végétől egy nagy szünet következett, de Isten közelségét, gondoskodását mindig éreztem. Ennek a gondviselésnek tulajdonítom azt is, hogy a jegyesség kapcsán már feleségemmel együtt vezetett vissza Jézus a keresztény közösségbe, ahol újra felfedezhettem mennyire élővé tehet az aktív Isten-kapc solat. Mi változott az életetekben, amióta keresztényként éltek? N: Minden, vagyis először a látásmódunk. Az változott meg leginkább, ahogyan értékeljük az életünket, egymást és a külvilágot. Keresztényként nem csak azt látjuk már, hogy hogyan különböztessük meg az értékest az értéktelentől, de azt is, hogy életvitelünkkel bizony felelősségek is járnak. Megtanultunk sírni a sírókkal, örülni az örvendezőkkel és a mi életünkbe is engedünk belelátni másoknak. L: Igen, felvettük azt a bizonyos „keresztény szemüveget”. Amit eddig láttunk, azt ma már másképpen látjuk, mégis ugyanazt nézzük. Megpróbálunk nagyobb együttérzéssel lenni mások iránt. A világ dolgai a helyükre kerültek és beállt az identitásunkban is a helyes sorrend, az Isten, család, haza egysége. Mit jelent számotokra hinni? N: Számomra A kapaszkodó az élet kihívásaival szemben és egy olyan kincs, amit amióta felismertem, nem rejtegetem, hanem felvállalom és próbálom megosztani a környezetemmel. L: Boldogság, tapasztalat és remény együttesét, mindannak a gyenge viszszatükrözését, amit az Isten felém áraszt. Úgy érzem, a Teremtő hisz bennünk, bárcsak mi is tudnánk, ugyanúgy feltételek nélkül hinni Őbenne. Azt próbálom meg elképzelni, hogy milyen nem hinni, és az megrémiszt. Mi a jövőbeni tervetek, készültök például szentségek felvételére? N: Szeretném a hitemet elmélyíteni és „nagykorúsítani”. Csatlakoztam a bérmálkozásra felkészülők csoportjához és reményeim szerint a közeljövőben részesülhetek a bérmálás szentségében. L: Bár én már megkaptam a bérmálást, mégis úgy érzem, hogy a megerősítésre mindenkinek szüksége van. Hiszem, hogy jó úton jár a házassá-

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

11


gunk és készülünk azon kegyelmek méltó befogadására, megélésére, amikkel az Úr megáld minket. Természetesen mi is sokat tervezgetünk, amire igazán szükségünk van, azt megkapjuk, ebben erősít meg minket a sok pozitív példa a plébánián. Mit tesztek a Hit évében? Van tervetek, amit szeretnétek megvalósítani? N: Van egy konkrét elhatározásunk. A Hit évét a személyes Istenkapc solat elmélyítésén túl szeretnénk a közösség jobb megismerésére is felhasználni, ezért minden hónapban meghívunk a plébániáról egy családot, hogy jobban megismerkedhessünk, a templom kapuin kívül is tartsuk a kapc solatot, tudjunk egymásról. Miben segít Titeket, hogy a plébániához tartoztok? L: Megtapasztaltuk a közösség erejét, frissen tart minket, hogy ne lustuljon el a hitünk. A magányos, öncélú, csak befelé forduló ember nem tud az egyház részévé válni és annak vérkeringése sem pezsdíti fel a saját életét. Plébániánk lelkes közössége a mi életünket, ünnepeinket és a hétköznapjainkat is megszínesíti. A plébániához tartozás abban is segít, hogy együtt jobban megérthessük és megélhessük a keresztény ünnepeket. N: Nagy ajándékot és bizalmat kaptunk a közösségünkről, egy angyali keresztgyermeket, Bicsák Borikát. Ez a szép feladat nagy felelősség, de a közösségben tapasztalt jó példák segítenek nekünk. Köszönjük a beszélgetést, további sok kegyelmet nektek és szép közösségi életet plébániánkon! - L. K. Decemberben került sor templomunkban a bérmá lkozá sra készülők bemuta tásá ra. 12 felnőtt és gyermek (14-től 74 évesig) készül a keresz tény nagykorúság szentségére. Erősítsd, Istenünk, hitüket, hogy a próba tételek idején és a nem vallá sos világba kilépve is ta núságot tudjanak ma jd tenni Rólad!

12

Rózsafüzér Királynéja

A bérmálkozásra készülők


Új sekrestyésünket kérdeztük Plébániánk megnövekedett hitéleti forgalma szükségessé tette, hogy főállású munkat árs segítse a templom és a plébánia körül adódó számtalan feladat ellátás át! Bicsák Pét er sekrestyés-gondnokot új munkájáról kérdeztük. Mióta tevékenykedsz a plébánián? 2010 húsvétját követően kerültünk a plébániára, jegyesoktatásra. Láttam, hogy "az aratnivaló sok, de a munkás kevés", ezért Károly atyának felajánlottam segítségemet. Szabadidőmben jöttem festeni, barkácsolni, takarítani, egyszóval szebbé tenni közös otthonunkat. Milyen feladatokat látsz el? 2011 húsvétján gondnokká nevezett ki Károly atya, idén január 1-jétől pedig a sekrestyési feladatokat is ellátom, a két munkakör összevonása miatt. Milyen változást hozott számodra a sekrestyési feladatok ellátása? Elsősorban lelki megújulást, az isteni gondviselés újbóli megtapasztalását. Ugyanis már évek óta imádkoztunk feleségemmel, hogy egy Istennek tetsző és állandó munkahelyet találjak. További változás, hogy így minden nap biztos részt veszek a szentmisén! Előtte is törekedtem, hogy hét közben minél többször jöjjek, de sokszor nem tudtam vagy nem akartam lustaságból - részt venni a szentmisén. Óriási kegyelem szentáldozással kezdeni vagy zárni egy-egy napot! Istennel való kapc solatom is mélyebbé kezd válni, elmondhatatlan élmény számomra, mikor az üres templomban imádkozok, elmélkedek. A hívek hogyan tudnának jobban részt venni a szentmise szolgálatában? Sokszor kérem én is „az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába”, azaz, hogy minden testvérünk nyitott szemmel és szívvel jöjjön közénk. Vegyék észre, hol lehet segíteni, és egy szív és egy lélek legyünk. Szolgáljunk az Úrnak és egymásnak. Mindenkit ellátott Isten valamilyen talentummal, amivel szolgálni tud, úgy ahogy Jézus is tette. Így várjuk az olvasásra jelentkezőket, hogy ne csak mindig ugyanaz a 10-12 ember olvasson. Fontos, hogy a szentmisébe minél többen bekapcsolódjanak valamilyen szolgálattal. Öröm számomra, hogy vannak, akik állandóan kérdezik, hogy mit tudnak segíteni, és fizikai munkájukkal járulnak hozzá plébániánk rendben tartásához: takarítanak, kertészkednek, havat lapátolnak, stb. Hála érte! Keresztényként kötelességünk igent mondani és szolgálni! Mert plébániánk olyan lesz, amilyenné formáljuk! www.rozsafuzerkiralyneja.hu

13


Rendhagyó pásztorjáték A tavalyelőtti sikerrel előadott pásztorjáték után az egyik ébren töltött éjszakámon rajzolódott ki a fejemben pár ötlet egy izgalmas előadással kapcsolatban. Az ötleteket rendre elfelejtettem, de aztán karácsony közeledtével eszembe jutottak. Említettem Károly atyának, hogy van pár ötletem egy rendhagyó pásztorjátékhoz. Azt gondoltam, hogy majdelmondom az ötleteimet, valakik esetleg felhasználják, én meg majd örülök. Mert időm többre sajnos két kisgyerek és egy elfoglalt férj mellett nincs. Hamarosan már nyakig benne voltam a pásztorjátékban, megnyertem, hogy szervezzem az előadást. Férjemmel megbeszéltem, mondtam neki, ne aggódjon, idén nem a szereplők mondják a szöveget, narrátor olvas majd, pár próba lesz csak ez egész felkészülés. Bár a december volt számára a legmunkásabb hónap, de belement. A kiinduló ötlet az volt, hogy óriásbábok legyenek a szereplők, mert a magas belső terű templomban jól mutatnának és az előadásban fontos legyen a nézők bevonása. Összegyűjtöttem azokat, akik késznek mutatkoztak, hogy részt vegyenek az előadásban. Már az elején látszott, hogy mégsem lesz sima ügy, mert mi lesz, ha a bábok vízfejű kísértetként hatnak? Mi lesz, ha a gyerekek sikítva menekülnek előlük? Hamarosan visszasírtam a „járt utat” és kész voltam feladni az egészet. De a többiek bátrabbak voltak, Pintér Andrea mondta, hogy legyen ez a „rendhagyó” előadás, Liptai-Szabó Noémi vállalkozott Mária szerepére. A templomi közösségünk tagja Kecseti Gabriella iparművész, pedig elvállata, hogy elkészíti a bábok fejét. Markóné Ági és a kórus kézbe vette a zenei részét az előadásnak és innentől kezdve, én főként csak csodálkoztam. Csodálkoztam, mert a lelkes emberek életre keltették a darabot. Sokat változott az én eredeti elképzelésem, de én ennek örülni tudtam, mert ettől közös lett. Az ünnepek előtt, a legzsúfoltabb időszakban a résztvevők el tudtak jönni próbálni, sőt még meleg tea is érkezett a hideg templomi próba végére. Kecseti Gabi gyönyörű fejeket alkotott, az énekesek, zenészek gyönyörűen énekeltek. Liptai Laci professzionális világosítást rittyentett. (Az előadás során használt fejgépet az operaháztól kérte kölcsön.) A fentiek csak kiragadott példák, minden szereplő, segítő főszereplő volt a közös munka csodájában, 14

Rózsafüzér Királynéja


olyan jó volt ez, hogy fáradtan mentem a próbára és repültem haza. Mikor lelkesedtem Károly atyának (legalább olyan csodaként éltem meg, hogy bizalmat szavazott az elsőre vadnak hallatszó elképzelésnek), csak bólintott és mondta; „Igen, születik Jézus.” Valahogy így készültünk a pásztorjátékkal Jézus születésére, hogy közben tanúi voltunk, hogy megszületik a közös célért szerveződő kis csapatunkban. Az utolsó napokban férjem elvállata, hogy megrajzolja a díszletet. Mikor éjjel kettőkor elsuhantam mellette, amint nagyban rajzolt (én a bábok ruháját varrtam), rám kacsintott és mondta „Csak pár próba, mi?”. Talán az egyik utolsó próbára mentem és azon búsongtam, hogy arra már nem futotta, hogy összehozzunk valami kis plakátfélét, ami a hetes buszról is olvasható… Felnéztem a templomra és ott lobogott egy gyönyörű, hatalmas molinó, ami a pásztorjátékot hirdette! Mikor pedig az előadás előtt megláttuk a sok embert, hát elállt a szavunk! Nem számítottunk rá, hogy ilyen sokan eljönnek! Megrémültem, mert a próbákon voltak kisebb-nagyobb bakik. (A betlehemi csillag majdnem a fejemre esett a szószékről, aggódtuk, hogy valamelyik báb hasra esik, vagy szétesik.) De a csoda folytatódott és minden jól ment, a bábok szépek voltak és remekül „játszottak”, azt világították meg a fiúk, amit kellett, a kórus és a zenészek szívszorítóan szépen énekeltek, játszottak a hangszereken. Végül pedig ott énekeltünk együtt a jászolnál, majd kinn a templomelőtt, ünnepeltük Jézus születését. Nagy öröm volt nekünk, hogy tetszett a résztvevőnézőknek az előadás. Számomra a nagy ajándéka ennek a Karácsonynak az volt, hogy részese lehettem a közös készülésnek és a végén a közös élménynek. Megtapasztalhattam, milyen Jézussal egy csapatban játszani! A következő közelgő nagy ünnepünk a Húsvét. Aki szívesen venne részt egy húsvéti előadásban, jelentkezzen mielőbb nálamvagy Károly atyánál! - Strenner-Szekeres Juli -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

15


Szilveszterünk Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Sokan eljöttek az esti hálaadó szentmisére (melynek végén megnézhettük az „év képeit”, így is látva, hogy mennyi mindenért adhatunk hálát. A játékdélutánra és a mise utáni közös szilveszterezésre is jó volt, hogy már nagy közösségi termünk van…!

Szép volt éjfél előtt átmenni a templomba, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt elcsendesedni, imádkozni, énekelni... Majd még folytatódott (akik még bírták) 2,20-ig a közös együttlét, játék, beszélgetés...

Az újévi misén pedig sokan együtt kezdtük az ú j esztendőt... A prédikáció XVI. Benedek pápa Béke világnapjára írt üzenetének egyéni, ill. közösségi életünk számára való konkretizálása volt: Egyetértés... Béke-szerzés, Békesség...! - Ká roly a. 16

Rózsafüzér Királynéja


A húsvéti szentségek fogadására készülő katekumenek A húsvéti szentségek befogadá sára készülő ka tekumenek január sorá n ismét a közösség előtt tettek tanúságot hitükről, megka pták az egyház nevében Ká roly a tyá tól az egyház két legfontosabb imá ját, a Hiszekegyet és a Mia tyánkot, va lamint sor került a gonosz lélek ha talmána k megtörésére és a kereszt ünnepélyes á tadásá ra is. Imádkozzunk értük, hogy hitük mind inkább megerősödjön, és buzgó keresztényekké váljanak! Kutasi Laci: „A katekumenátus számomra azt az utat jelenti, amelyen közelebb juthatok Jézushoz és az egyházhoz. Közösségünk már korábban is messzemenőkig befogadott, de ha részesülhetek a szentségekben, az még erősebbre forrasztja ezt az egységet. Az, hogy megkapom a Hiszekegyet, emlékeztet arra, hogy mindig meg kell valljam hitemet, a Miatyánk pedig az Istennel való személyes beszélgetésre ösztönöz.” Kiss Kata: „Nem sokkal több, mint egy évvel ezelőtt találkoztam először Károly atyával. Az akkor még csak tervezett esküvőnkkel kapcsolatban szerettem volna megérdeklődni, mit tehetek, ha szeretnénk Egyházi esküvőt és én nem vagyok megkeresztelve. Nem is Károly atyával találkoztam először, hanem a plébánia irodájában egy akkor még teljesen ismeretlen hölggyel. Hihetetlenül kedves volt velem, így ismeretlenül is. A kedvessége nagyon meglepett, olyan kisugárzása volt, ami kíváncsivá tett, milyen emberek járhatnak ide… Ezután kezdtünk járni a jegyesoktatásra és én a katekumen csoportba. Minden hétre jutott valamilyen hittan. Jártam ide és néha a családi hittanra. Nagy hatással volt rám az emberek őszintesége, nyitottsága. Károly atya gyakran megjegyezte „Kati, Kati… Látod hova kerültél!”, és én próbáltam látni, figyelni, hogy hova kerültem. Olvastam a hittankönyvet, hallgattam a többiek tanúságtételeit. Hinni mindig is hittem, illetve nem emlékszem arra, hogy mikor ébredhettem rá erre, de nem tudtam, hogyan gyakoroljam a hitemet. A tankönyvi meghatározással a katekumenátus az Egyház ősi, s ma újra helyreállított szép gyakorlatát jelenti, amely által a hit iránt érdeklődő eljut

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

17


a szentségek vételéig. Ezen az úton szeretnék járni és ennek az egyik fő lépése a Befogadás szertartása volt. Nem mondhatom, hogy az első lépése, mert már ezt megelőzően is rengeteg lépés, történés volt, ami akaratlanul is formált, terelt a megfelelő irányba. Úgy érzem, hogy már ezt megelőzően is befogadott a plébániai közösség. Advent első vasárnapján volt a Befogadás szertartása és az aznapi szentlecke egyik fő mondata ez volt: „HALADJATOK EGYRE ELŐBBRE”. Azóta tudatosan is próbálok ennek szellemében haladni a keresztelés felé. De tudom, hogy ott nemér véget az út, mert ez az út soha nem ér véget.” Szerencsés Dorka: „Tavaly decemberben megtettem az első lépést az elsőáldozás felé. A Befogadás Szertartása nagyon fontos állomás volt számomra az Isten felé vezető úton. Lendületet adott a jóra. Hiszen egy közösséghez való tartozás felelősséggel is jár. Tetteinkkel, életünkkel kell képviselni a közös értékrendszert, megvallani hitünket. A katekumenátus rádöbbentett, mennyire vágyom jobban megismerni Istent. Az Őáltala kijelölt úton haladni, neki tetsző életet élni. Most elérkeztem a második állomáshoz. Kezembe foghatom a hitvallást, aminek segítségével tanúságot tehetek hitemről! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában! Ezekkel a nagyszerű szavakkal a tagadás és tévelygés helyett az igent mondást választom. A káosz és összevisszaság helyett Isten bizonyosságát. Én hiszek, s tudom hogy ez a hit felbecsülhetetlen értékű. Célom, hogy egyre közelebb kerüljek Jézushoz és tanítását életre váltsam a mindennapjaimban.” Mátyus Károly: „Számomra katekumenátus , főleg a befogadás óta, a nagyobb tudatosság, a finomhangolás időszaka. Szinte folyamatossá vált bennem a lelkiismeret hangja. Jó-e, helyes-e amit cselekszem, gondolok? Az imaéletem megfelelő, nem halasztottam valamit? Az utóbbi időben sok olyan dologban is változtatok, amivel eddig „semmi bajom” nem volt. Ez alatt az idő alatt egy kicsit elfordulva élek. Tudatosan nem hallgatok/ olvasok híreket. Általában naponta olvasok valamit felkészülésként /Biblia, Katekizmus, hittankönyv, stb…”

18

Rózsafüzér Királynéja


Gyalogtúra a Mátrában Kántorunk Elek Peti meghívta közösségünk túrázóit egy Galyatető körüli túrára január 12-én. Szokásunkhoz híven a plébániáról indultunk ezúttal autókkal. Régen voltunk ilyen sokan, 24 fő vett részt a túrán. Volt jegyes autó, ministráns kocsi. Legifjabb túrázónk a 3 és féléves Markó Matyi volt. Petivel Galyatetőn találkoztunk, ahol ismertette az úti tervet: Gyalyatető-Mátraalmás-Mátraszentlászló-Galyatető volt az útirány. Régen volt ilyen nehéz a terep, mivel a Mátraalmásra vezető turista utat a favágók gallyraktárnak használták és csak lassan jutottunk le a völgybe. Kárpótoltak bennünket a nehézségekért a dértől csillogó fák, a tiszta időben látható Karancs és Medves és a Kárpátok közelebbi hegyeinek látványa. Ebédünket Mátraalmáson költöttük el. Ezután ismét felfelé vitt az utunk. S ajnos már nem tudtunk eljutni Mátraszentlászlóra, mivel ránk sötétedett volna és a szél is egyre hidegebb lett. Csapatunk ketté vált, az óvatosabbak már nem vágtak neki az utolsó emelkedőnek, inkább Mátraszentlászlóra mentek, mi pedig a Piszkés oldalán feljutottunk Galyatetőre ahol megnézhettük azt a kápolnát, ahol Kodály Zoltán is játszott harmóniumon amikor téli pihenőjét töltötte itt, és ahol a Kodály-mise c ímű művét komponálta. Szerencsésen hazaérve egyik túratársunk jóvoltából a plébánián finom disznótoros vacsora várt bennünket. Szép emlékekkel, jókedvűen zártuk a napot. Másnap megköszöntük Petinek a túrát és kúráltuk izomlázunkat. - Pintér István -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

19


Az egység hete Évről évre, mióta minden évben részt veszünk az ökumenikus imahét alkalmain, egyre többet jelent sokunk számára az ökumenizmus gondolata. Korábban sokan talán csak azt láttuk, hogy mi az, ami elválaszt minket katolikusokat a többi keresztény felekezettől, reformátusoktól, evangélikusoktól. Hála azonban az évek óta tartó ismerkedésnek, egyre igazabb testvéri érzések töltenek el bennünket református, evangélikus, pünkösdista stb. testvéreinkre gondolva, mert már nem azt vesszük észre, ami elválaszt bennünket, hanem csakis azt, ami összeköt: Jézust, aki mindannyiunkat egyformán szeret és megváltott - és akit mindannyian követni igyekszünk! Öröm volt az elmúlt napokban is látni az ökumenikus imaalkalmakon a „Városligeti Lelkészkör” már jól ismert lelkészeit, amint láthatóan egymással is krisztusi egységben szerettek bennünket, az ökumenikus nyájat, és hirdették Jézus örömhírét nekünk. Nem okozott semmiféle gondot számunkra a tanítás megértésében, szívünkbe vésésében a felekezeti különbség! Különösen nagy öröm volt, amikor közösen imádkozzuk a Miatyánkot, és felemelő volt közösen zengeni a Hiszekegy ökumenikus változatát is! Biztosak lehetünk benne, hogy Jézus a megélt egységnek ezekben a különleges perceiben nagy örömét lelte bennünk! - C.V. -

20

Rózsafüzér Királynéja


Ima az egységért Hálát adunk Urunk az egység hetéért, amelyben tudatosíthattuk nemcsak azt, hogy minden keresztény testvérünkkel az egyetértésre kell törekednünk, és nem azt keresni, ami elválasztja a keresztény felekezeteket egymástól, hanem ami összeköti. A keresztények egysége mellett különösen is plébániai közösségünk egységéért kérünk Téged Jézusunk. Te azt akartad, hogy a Benned hívők mindnyájan EGY legyenek, add ezért tudatosítanunk, hogy mindannyian a Te titokzatos Testednek tagjai vagyunk! Törd meg, Urunk, a gonoszlélek hatalmát rajtunk, aki minden erejével azon dolgozik, hogy az egy test tagjai között széthúzást szítson. Segíts Urunk bennünket, hogy házasságainkban, családjainkban és plébániai közösségünkben az egység uralkodhasson! Add, hogy egymással a Te szeretetedben együttműködve mindig az egy test építésén munkálkodhassunk. Segítsd plébániai közösségünk tagjait, hogy ne a vetélkedés, irigység, önzés útját járják, hanem saját akaratukról és érvényesülésükről a legmesszebbmenőkig lemondva, mindig a másik érdekét nézzék, magának pedig mindenki az utolsó helyet keresse. Add meg Jézusunk, hogy kerüljük az ítélkezést, a marakodást, egymás lekicsinylését és kibeszélését. Töltsd meg szívünket egymás iránti őszinte szeretettel! Add, hogy ne a saját dicsőségünket keressük, hanem a közös munka öröme töltsön el bennünket! Kereszted és feltámadásod által arra tanítasz bennünket Jézusunk, hogy csak a halálon át juthatunk el az életre! Add, hogy a régi ember - aki mindent jobban tud, mindenhez jobban ért, mindenben kiválóbbnak gondolja magát társainál, aki megsértődik, irigykedik, ítélkezik és haragra gerjed meghaljon bennünk, és megszülessen az alázatos új ember, aki nem hasonlítja össze magát másokkal, nem vágyik dicsőségre, aki mindig kész megbocsátani, aki szemet huny a másik gyengeségei fölött, aki kész veszíteni, és a kereszten veled együtt meghalni is. Hisszük, hogy csak így születhet meg az a szeretet, amely az Általad óhajtott egységet megalapozza. Segíts bennünket Jézusunk, hogy Beléd kapaszkodva elindulhassunk az új emberré válás és az egység útján. Legyél mindig közöttünk! Ámen.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

21


Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén „Már nagyon vártam Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét és ahogy a templomban vártam a mise kezdetét láttam, hogy milyen sokan jönnek a rossz idő ellenére is. Nagy öröm volt számomra, hogy az akkor még ismeretlen családok is örömmel érkeztek. A gyertyás körmenet nagyon szép volt, ez volt Borika első körmenete :-) Az agapé nagyon c saládias hangulatúra sikeredett. Öröm volt látni, hogy - ahogy ez szokott lenni - nem c sak a saját gyerekünkre/ gyerekeinkre figyeltünk, hanem igazi nagy c saládként, mindenkimindenkiével foglalkozott, játszott..." - Bicsá kné Ma rgitka -

Vass Gyuláné Papp Viola nénit, egykori ta ná rt és iskola iga zga tót 100. születésna pja a lka lmá ból szentmisével köszöntötték csa lá dta gja i, rokona i, ismerősei. Ká roly a tya pedig „centená riumi” á ldá sba n is részesítette ő t. Tová bbi sok kegyelmet kívá nunk Viola néninek! 22

Rózsafüzér Királynéja


Ima a templomban bemutatott gyermekekért Amint Téged, Jézus, szüleid bemutattak születésed után a templomban, úgy mutatták be szüleik a templomunkba járó gyermekeket Neked, vagyis irgalmadba, szeretetedbe, kegyelmedbe ajánlották őket Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén. Mindazokért a gyermekekért imádkozunk Hozzád Jézusunk, akik templomunkban ezen az ünnepen felsorakoztak, mert szüleik hite elhozta őket Hozzád. Hálát adunk értük,és kegyelmeidet kérjük számukra! Segítsd ezeket a gyermekeket, hogy a számtalan Isten-pótlék helyett már kicsi koruktól fogva Téged keressenek, Rád és a Te akaratod szerinti életre vágyakozzanak. Különösen nehéz feladat a mai szülőknek gyermekeik helyes nevelése, mert még a legjobb-akaratú szülők is az idő, a feladatok, az elfoglaltságok, a programok rabságában élnek. Gyakran éppen a legfontosabbra nem jut idejük: a Veled való bensőséges kapc solatra, az imára, szentírásolvasásra, szentségimádásra, a gyakori szentáldozásra. Erősítsd Istenünk először is a szülőket, hogy hittel és hitből fakadó tettekkel, jó példával járhassanak gyermekeik előtt! A gyermekeket pedig vonzd magadhoz, Urunk, hogy életük ne az önzés és önjutalmazás zsákutc ájában haladjon, hanem az egymásért élés, önfeláldozás, alázat és önzetlenség útján. Csak így fognak Téged és Általad az egyedül igaz boldogságot megtalálni. Add, hogy már kis koruktól örömüket leljék a templomban a szentmiséken, a plébániai összejöveteleken, hittanokon. Megtanulják a legelsők között azt, hogy le tudjanak mondani saját akaratukról és birtokolt javaikról a másik javára. Szüleiket tiszteljék, és hallgassanak szavukra! Növeld a gyermekek hitét, hogy egykor saját akaratukkal is kimondják majd Neked az igenjüket, és ne a szüleik által megkövetelt kötelességként tekintsenek a vallásgyakorlásra, hanem saját hitükből törekedjenek a keresztény életre. Ámen.

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

23


XVI. Benedek pápa gondolataiból Február 11. Betegek világnapja „Ez a nap a betegek, az egészségügyi dolgozók, a keresztény hívek és minden jóakaratú ember számára fontos alkalom: „az imádság, a megosztás fontos pillanata, alkalom arra, hogy a szenvedést felajánljuk az Egyházért, meghívást jelent mindenkinek, hogy felismerje beteg testvére arc ában Krisztus szent arc át, aki a szenvedésén, halálán és feltámadásán keresztül vitte végbe az emberiség üdvözítését” (vö. II. János Pál, A betegek világnapjának alapító levele, 1992. május 13, 3.). Ezen a napon különösen közel érzem magam hozzátok, kedves betegek, akik a betegségből és szenvedésből fakadó próbatétel nehéz időszakát élitek meg beteggondozó intézetekben, gyógykezelő helyeken vagy otthonotokban. Mindenkihez jussanak el a II. Vatikáni Zsinat atyáinak bátorító szavai: „Nem vagytok magatokra hagyva, és nem vagytok feleslegesek sem: Krisztus hívott meg titeket, az Ő áttetsző képmása vagytok” (Üzenet a szegényeknek, a betegeknek és a szenvedőknek). „(...) a jó szamaritánus alakját szeretném elmélkedésnek javasolni (vö. Lk 10,25-37). Az evangéliumi példabeszéd, amelyet szent Lukác s mond el, a hétköznapi életből vett képek és elbeszélések sorába illeszkedik bele, amelyekkel Jézus meg akarja értetni, hogy Isten végtelenül szeret minden embert, különösen akkor, amikor életében betegség vagy fájdalom van jelen. Ugyanakkor a jó szamaritánusról szóló példabeszéd záró szavaival: „Menj és tégy te is hasonlóképpen” (Lk 10, 37), Jézus rámutat arra, hogy milyen magatartással kell valamennyi tanítványának mások felé fordulnia, főleg azok felé, akiknek ápolásra van szükségük. Az Istennel való intenzív imaéleten keresztül az Ő végtelen szeretetéből kell erőt merítenünk, hogy a jó szamaritánushoz hasonlóan nap mint nap konkrét figyelem legyen bennünk az iránt, aki testében vagy lelkében megsebzett, aki segítséget kér, legyen az akár ismeretlen és szegény ember. Ez nemc sak a lelkipásztori és egészségügyi dolgozókra vonatkozik, hanem mindenkire, magára a betegre is, aki saját helyzetét megélheti a hit távlatában: „Nem a szenvedés kiiktatása, nem a szenvedés előli menekülés üdvözíti az embert, hanem a képesség, hogy a szenvedést elfogadja, benne érlelődjön, és értelmet találjon benne a Krisztussal való egyesülés révén, aki végtelen szeretettel szenvedett” (S pe salvi kezdetű enc iklika, 37).” 24

Rózsafüzér Királynéja


Karitász - élet Egy néni életveszélyes állapotban kórházba került. Károly atya bent volt nála és ellátta a betegek szentségével. Ezután a Karitász csoportra bízta további lelki és testi gyógyulásának elősegítését. Meglátogattuk, igyekeztünk meghallgatni , mind mélyebben befogadni, megérteni és megerősíteni kereszthordozásában. Sok-sok konkrét szeretet-tettre volt még lehetőségünk: Volt, aki megvarrta ruháit, felváltva vállaltuk szennyeseinek és ágyneműjének kimosását. Volt, aki a gyógyászati segédeszköz boltból hozta el a számára szükséges dolgokat. Volt, aki az ügyintézésben segített neki. Volt, aki az euc harisztikus Jézust vitte el számára. Most már otthon van, és együtt örülünk gyógyulásának! Az idősotthonokban havonta van szentmise az ott lakók számára. Próbálunk Jézus szeretetével jelen lenni az idősek számára: egy-egy mosollyal, kézfogással, segítséggel, beszélgetéssel, a szentmisében is tevékeny részvétellel: felolvasás, éneklés. Ezek nagyon apróságok, mégis sokat jelentenek azoknak, akik kapják és azoknak is, akik adják. A Karitász munkac soport nevében: Vera, Balázs KARITÁSZ VÁSÁR Pillanatkép a a vásárról: Megtelt a hittanterem gyerekekkel, felnőttekkel, akik vidáman böngészték a kitett dolgokat. Volt ott minden: gyerekjáték, mesekönyv, könyvek, kazetták, ruhák stb. Mindenki találhatott magának valami olyat, ami számára felidézte a múltat egy-egy régi könyv vagy tárgy kapc sán vagy örömet okozhatott vele az unokájának, férjének, gyerekének. Előkerültek a tegnapi agapéból megmaradt finom sütik is..., közben jó volt egymással találkozni, beszélgetni. Mindenki azért jött, hogy szeretettel ajándékozzon. - Bokros Vera -

www.rozsafuzerkiralyneja.hu

25


Lelkipásztori és Teológiai Napok Egerben Január 28-31. között rendezték meg az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokat Egerben. Az idén harmadszor látogathattunk el oda - 252 résztvevő között. A konferenc ián teológiai tanárok és püspökök előadásait hallgathattuk: A hit szerepe az új evangelizác ióban; "Hiszek egy Istenben" - Az Atyatapasztalat hitünkben; Hit, amit megvallunk; A hit válsága, avagy a Lélek sötét éjszakája; A hit öröme... Az idei mottó: „Égni kell annak, aki gyújtani akar…” Kiscsoportos beszélgetések és fórumok voltak műhelymunkaként, valamint naponta szentmise és szentségimádás. Mit éltünk meg? ♦ Az élő Egyházat. ♦ Azt, hogyan segít a Szentháromság az új evangelizác ió erősítésében. ♦ A hit örömét … ami az egyházi év - a várakozás, a születés, a kereszthordozás, a keresztáldozat - ezt az örömet növelhetjük magunkban az imaórák és bibliaolvasás gyakoriságával, a jó cselekedetekkel. „Lángolt a szívünk” - az együtt imádkozások kapcsán. A keddi szentségimádás: Levél a hét egyházhoz (Jel 2-3) . Itt közösen újra megvallhattuk hitünket, majd vízszentelés után szenteltvízzel megújíthattuk keresztségi fogadalmunkat. "Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja.” (Jel. 2,17) Kaptunk fehér követ! „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, s mennyire szeretném, ha már fellobbanna! (Lk 12,49) Úgy érezzük, hogy e három nap alatt 'izzó parazsat' kaptunk. Szívvel-lélekkel azon leszünk, hogy amit ott kaptunk - a plébánián lángra lobbanthassuk. Úgy legyen! - Bágya há zaspá r és Burá nyi háza spá r 26

Rózsafüzér Királynéja


Imádkozzunk!

ÉLETIGE

A Pápa imaszándéka FEBRUÁR: a viszályok között élőkért, hogy a háború és szembenállá s közepette élő népek ráleljenek a békés jövő felé vezető útra. MÁRCIUS: hogy a püspökök, papok és diakónusok fáradha tatlanul hirdessék az Evangéliumot a föld végső hatá ráig. FEBRUÁR: „Mi tudjuk, hogy a halálból á tmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket.” (1Jn3,14). MÁRCIUS: „Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ!” (Jn 8,7)

A plébános imaszándékai a rózsafüzér csoportok részére FEBRUÁR MÁRCIUS ÖRVENDETES - Hogy Máriaként, Jézus-hordozók tudjunk lenni a felebarátainkkal való találkozásainkban. VILÁGOSSÁG - Hogy a hit évében minél többekben feléledjen, ill. megerősödjön a hit. FÁJDALMAS - Hogy az Egyházra, plébániai közösségünkre minél többen rátaláljanak. DICSŐSÉGES - Katekumenjeinkért: a húsvéti szentségekre készülőkért. TEMPLOMUNKBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Radenkovits Péter és Kvassay Zsuzsanna

ÖRVENDETES - Plébániai közösségünk férfi tagjaiért (aktív jelenlétükért) – Szent József ünnepe kapcsán... VILÁGOSSÁG - A húsvéti szentségekre (keresztelésre, első gyónásra-áldozásra) készülő gyermekekért és felnőttekért FÁJDALMAS - Közösségünk nehézségekkel küzdő tagj aié rt, hitük erősö déséért (megoldásokért). DICSŐSÉGES - Azokért, akik még „csak nézők” és nem résztvevők közösségünk életében: hogy merjenek további lépéseket tenni (hittanok, szolgálatok, közösségi programok, stb. felé)

Családok megáldása dec. 30-án www.rozsafuzerkiralyneja.hu

27


SZENTMISÉK RE NDJE RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA TEMPLOM (XIV. Thök öly út 58.)

VASÁRNAP: de. 10 óra és este 6 óra H ÉTKÖZNAP: Szerda, Szombat: reggel 7 óra H, K, Cs, P: este 6 óra Urnalátogatás A szentmisék előtt és alatt MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA (VII. Damjanich u. 50.)

Vasárnap és péntek:

reggel 8 óra

PLÉBÁNIA IRODA NYITVATARTÁSA : HÉTFŐ és KEDD: 8 – 10 óráig SZERDA és PÉNTEK: 15 – 17 óráig Tel.: 460-06-06 (irodaidőben hívható) Fax: 460-06-05 E-mail: iroda@rozsafuzerkiralyneja.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Címünk: 1146 Budapest, Thököly út 56. Honlapunk: www.rozsafuzerkiralyneja.hu Bankszám laszámaink: OTP 11714006-20050454 CIB 10701049-47209503-51100005

SZENTSÉGIMÁDÁS: ♦ Plébániai

közösségünk havi közös szentségimádása: minden elsőpénteken - az esti mise után

♦ minden

további péntek este:

mise után ½ 8-ig (csendes) ♦ minden

hó 2. vasárnapján:

de. 11 órától engesztelő imaóra

RÓZSAFÜZÉR IMA: ♦

az esti szentmisék előtt 5 órától

GYÓNTATÁS: ♦a

szentmisék előtt vagy az atyával előre egyeztetve külön időpontban is

Bíró László püspök atya búcsúztatta és helye zte örök nyugalomra templomunk egykori kántorának, Fűri Gábornak hamvait 2012. december 29-én. Nyugodjék békében!

A RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA PLÉBÁNIA ÉLETE 28

Rózsafüzér Királynéja

Örömmel fogadjuk, ha k b. 130 Ft adománnyal hozzá tud járulni újságunk előállítási költségeihez.

Nagy Károly plébános Mobil: 06-30/701-9897 E-mail: nk@rozsafuzerkiralyneja.h u Felelős kiadó: Nagy Károly plébános Szerkesztő: Capdeboné Szabó Viktória E-mail: capdebone@gmail.com K ö zrem ű k ö d i k a K o m m u n i k áci ó s M u n k acs o p o rt

Rózsafüzér Királynéja 44  

Rózsafüzér Királynéja Plébánia újságja Nagyböjt (44. szám)

Rózsafüzér Királynéja 44  

Rózsafüzér Királynéja Plébánia újságja Nagyböjt (44. szám)

Advertisement