Page 1

Αποηςπώζειρ και δημιοςπγίερ από ηην καθημεπινή διδακηική ππάξη καηά ηη διαθεμαηική πποζέγγιζη ηηρ θεμαηικήρ ενόηηηαρ «Καλοκαίπι»


Είδακε πίλαθεο δσγξαθηθήο κε ζέκα ην θαινθαίξη, πεξηγξάςακε ην ζέκα ηνπο, ηα ρξώκαηά ηνπο θαη είπακε πνηόο καο αξέζεη πεξηζζόηεξν.


Φηηάμακε ηνπο δηθνύο καο πίλαθεο δσγξαθηθήο κε ζέκα ην θαινθαίξη.


Μηιήζακε γηα ηνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη κάζακε παξνηκίεο γη’ απηνύο.


Αθνύζακε πνηήκαηα θαη κάζακε ηξαγνύδηα γηα ην θαινθαίξη. http://www.youtube.com/watch?v=SGKExf3FhmU http://www.youtube.com/watch?v=SAv5rhEmJZ4 http://www.youtube.com/watch?v=Sq_m-jWtfX0 http://www.youtube.com/watch?v=TkpOjO14mg8 http://www.youtube.com/watch?v=keGqAa7im_E

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D110/334/2287,8710/


Οκαδνπνηήζακε ηα θξνύηα καο ζην καγαδάθη καο θαη μερσξίζακε ηα θαινθαηξηλά.

Ξερσξίζακε πνηά από ηα πιαζηηθά καο δσάθηα δνπλ ζηε ζάιαζζα.


Δηαβάζακε ηζηνξίεο θαη παξακύζηα κε ζέκα ην θαινθαίξη θαη ηνλ θόζκν ηεο ζάιαζζαο.

Κάλακε ηζηνεμεξεύλεζε γηα ηε «ζαιάζζηα ρειώλα ππό εμαθάληζε» http://zunal.com/webquest.php?w=246858 θαη ε νκάδα δηάζσζεο ηεο ηάμεο καο, «Υελωνουωλίτσες», κε ζύκβνιν ηεο ηελ ΄΄καρετούλα΄΄ δεκηνύξγεζε video γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. VIDEO 1 – Η Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΗ΢ ΘΑΛΑ΢΢ΙΑ΢ ΥΕΛΩΝΑ΢ http://animoto.com/play/2LOKcI1hrN0O4Zr8AgyBzw VIDEO 2 - ΘΑΛΑ΢΢ΙΑ ΥΕΛΩΝΑ ΤΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙ΢Η http://animoto.com/play/WmKfZ87H0LwBc09XxwnkQQ VIDEO 3 – « ΥΕΛΩΝΟΦΩΛΙΣ΢Ε΢ » ΢Ε ΕΚ΢ΣΡΑΣΕΙΑ http://animoto.com/play/YsqVgx5WLma98tNA3ujFOQ


Φηηάμακε ηηο δηθέο καο ιίζηεο αλαθνξάο κε ηα θαινθαηξηλά θξνύηα, κε ηα θαινθαηξηλά ξνύρα – αμεζνπάξ, κε ηα θαινθαηξηλά ζπνξ, θαζώο θαη εηθόλεο πνπ ζπκίδνπλ θαινθαίξη, αμηνπνηώληαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηηο ζηάκπεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ Καιιηηερληθήο Έθθξαζεο θαη Δεκηνπξγίαο Revelation Natural Art.


Φηηάμακε ην βπζό θόβνληαο θαη ρξσκαηίδνληαο ςάξηα, θάβνπξεο, αζηεξίεο, ηππόθακπνπο, θύθηα, ρηαπόδηα, θαιακάξηα, δειθίληα θαη ζηνιίζακε ην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ καο.

Φηηάμακε ςαξάθηα κε βεληάιηεο γηα λα ζηνιίζνπκε ηελ ηάμε καο.


Επηζθεθηήθακε ην Ναπηηθό Μνπζείν Υίνπ. Πξηλ από ηελ επίζθεςε επηζθεθηήθακε ηε ζειίδα ηνπ Μνπζείνπ ζην Δηαδίθηπν γηα λα κάζνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ θαη λα πξντδεαζηνύκε γηα ην ηη πξόθεηηαη λα δνύκε εθεί. http://www.chiosnauticalmuseum.gr/history.html ΢ην Μνπζείν καο άξεζε πάξα πνιύ. Μάζακε πνιιά πξάγκαηα γηα ηα θαξάβηα θαη είδακε πνιιά εθζέκαηα θαξαβηώλ θαη λαπηηθώλ νξγάλσλ. Αθνύζακε, επίζεο, γηα ηνλ Υξηζηόθνξν Κνιόκβν θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην λεζί καο, ηε Υίν.


Όηαλ ηειείσζε ε πεξηήγεζή καο ζην Ναπηηθό Μνπζείν πήγακε ζε κία αίζνπζά ηνπ θαη δσγξαθίζακε ηα δηθά καο θαξάβηα.


΢ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Οκαιήο Μεηάβαζεο πξαγκαηνπνηήζακε επίζθεςε ζην 2ν Δεκνηηθό ΢ρνιείν Υίνπ. Γηα ην ζθνπό απηό θηηάμακε θαινθαηξηλό άικπνπκ κε δσγξαθηέο γηα λα ην θάλνπκε δώξν ζηα παηδηά ηνπ Δεκνηηθνύ.


Όηαλ επηζηξέςακε ζην ζρνιείν καο δσγξαθίζακε ό, ηη καο έθαλε εληύπσζε απ’ απηή ηελ εκπεηξία.


Φηηάμακε νκαδηθή εξγαζία, ηελ «Αθξνζαιαζζηά», κε θειιό, μπιάθηα, θαπάθηα, άκκν, θνρύιηα, αζηεξίεο.

Εηνηκάζακε, επίζεο, ηηο πξνζθιήζεηο καο γηα ηελ θαινθαηξηλή καο γηνξηή κε ζέκα « Αθηέξσκα ζηνλ Ειιεληθό Κηλεκαηνγξάθν ».

΢αο πεξηκέλνπκε όινπο λα καο παξαθνινπζήζεηε. Κάλακε αξθεηέο πξόβεο θαη είκαζηε έηνηκνη λα θιείζνπκε ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά κε ηξαγνύδηα θαη ρνξό αλαβηώλνληαο αμέραζηεο ζηηγκέο από αγαπεκέλεο ηαηλίεο ηνπ Ειιεληθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ. Οη θιαθέηεο ηεο FINOS FILM είλαη έηνηκεο, ε παξάζηαζε ζ’ αξρίζεη…


ΣΑ ΝΗΠΘΑΚΘΑ ΣΟΤ 2ΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟΤ ΥΘΟΤ « Μικποί δημιοςπγοί, μεγάλα έπγα » Αξηάδλε Κ.

Θνδσξήο ΢.

΢έβε Ρ.

Άγεο Λ.

Κξηζηίλα Θ.

Αληώλεο Ν.

Αιίζηα Μ.

Πάλνο Γ.

Καιιηξξόε Ν.

΢πύξνο Ζ.

΢νθία Κ.

Άγγεινο Θ.

Αξγπξώ Θ.

Παληειήο Κ.

Άλλα Υ.

Κώζηαο ΢.

Αληδειηάλν Μ.

Αλαζηάζεο Λ.

Καλοκαίρι, καλοκαίρι τι καλά μας έχεις φέρει...  
Καλοκαίρι, καλοκαίρι τι καλά μας έχεις φέρει...  

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙ...

Advertisement