Page 1

SRI NRISIMHA KAVACHA of the Trailokya Vijaya in the Samhita of Brahma 1. Sri Narada-uvaca

indr-adi deva vrndesa pateshvara jagat-pate maha vishnor nrisimhasya kavacho bruhi me prabho yasya prana thanad vidvan trilokya vijayi bhavet 2. sri brahmovaca srinu narada vaksyami putra shrestha tapodhana kavacham narasimhasya trailokya vijaya bhavet 3. yasya prapathanad vayami trailokya vijayi bhavet shresthaham jagatam vatsa pathanat dharanat yataha 4. laksmir jagat-trayam pati samharta cha maheshvaraha pathanad dharanad deva babhuvush cha digishvaraha 5. brahma mantra nayam vakshye bhutadi vinvakaram yasya prasadad durvasa


trailokya vijayi munih pathanad dharanad yasya shasta cha krodha bhairavaha 6. trailokya-vijayasyasa kavachasya prajapatih rshish chandash cha gayatri nrisimho devata vibhuhu 7+ 8 ksraum bijam me shirah pati chandra-varno maha-manuhu "ugram viram maha-visnum jvalantam sarvatomukham nrisimham bhishanam bhadram mrtyu-mrtyum namamy aham" dva-trimshad aksharo mantro mantra-rajah sura drumaha 9. kantham patu dhruvam ksraum hrid bhagavato chakshusha mama narasimhaya cha jvala maline patu mastakam 10. dipta-damshtraya cha tatha agni netraya cha nasikam sarva-raksho-ghnaya sarva bhuta-vinashanaya cha 11. sarva-jvara-vinashaya daha daha pacha dvayam raksha raksha sarva-mantra svaha patu mukham mama 12. taradi ramachandraya namah payad gudam mama klim payat pani-yugmam cha taram namah padam tataha narayanaya parshvam cha am hrim kraum kshraum cha hum phat 13. varaksarah katim patu om namah bhagavate padam vasudevaya cha prishtham klim krishnaya uru-dvayam 14. klim krishnaya sada patu januni cha manuttamaha klim glaum klim syamalangaya


namah payat pada dvayam 15. kshraum narasimhaya kshraum cha sarvangam me sadavatu 16. iti te kathitam vatsa sarva-mantraugha-vigraham tava snehan mayakhyatam pravaktavyam na kasyachit 17. guru-pujam vidhayatha grihniyat kavacham tataha sarva-punya-yuto bhutva sarva-siddhi-yuto bhavet 18. shatam ashtottaram chaiva purashcharya vidhih smritaha havanadin dashamshena kritva sadhaka-sattamaha 19. tatas tu siddha-kavacaha punyatma madanopaman sparddham uddhuya bhavana lakshmir vani vaset tataha 20. pushpanjalyashtakam dattva mulenaiva pathet sakrit api varsa sahasranam pujayah phalam apnuyat 21. bhurje vilikhya gutikam svarnastham dharayed yadi kanthe va dakshine bahau narasimho bhavet svayam 22. yoshid vama-bhuje chaiva purusho dakshine kare vibhryat kavacham punyam sarva-siddhi-yuto bhavet 23. kaka-vandhya cha ya nari mrita-vatsa cha ya bhavet janma-vandhya nashta putra bahu-putravati bhavet 24. kavachasya prasadena jivan mukta bhaven-naraha trilokyam kshobhayasyeva trailokya vijayi bhavet 25. bhuta-preta-pishachash cha


rakshasa danavash cha ye tam drishtva prapalayante deshad deshantaram dhruvam 26. yasmin gehe cha kavacham grame va yadi tishthati tam deshantu parityajya prayanti chatidurantaha Thus ends the Sri Nrsimha Kavaca, of the Trailokya Vijaya in the Samhita of Brahma.

Sri nrisimha kavacha  
Sri nrisimha kavacha  

COLLECTION: DR. JNAN RANJAN SIL

Advertisement