Page 3

Voorwoord

Eén bovenregionale aanpak, met een herkenbare lokale invulling Dit is voorlopig de laatste uitgave van Kijkpunt in de huidige vorm. Vanaf 2014 gaat het ROVG namelijk nauw samenwerken met de Overijsselse collega’s van het ROVO. Volgend jaar werken we nauw samen met onze noordelijke buren vanuit één Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. De contouren van deze nieuwe organisatie krijgen achter de schermen al vorm. Begin volgend jaar vertellen we u hier meer over en maken we duidelijk waar het ‘ROVON’ (werktitel) voor staat en wat we mét elkaar - dus ook met ú - willen bereiken.

Groter groeien, maar toch herkenbaar blijven: het kan!

uitvinden. En daarnaast leren we van

slotte dit jaar voor de tweede keer op

elkaars inzichten en brede ervaring.

rij verkozen tot fietsprovincie van het

Gaat er veel veranderen door de nauwe

De jarenlang opgebouwde kennis en

jaar en samen met de provincie Zuid-

samenwerking van ROVG en ROVO?

inzichten op het gebied van effectieve

Holland beheren wij het langste pro-

aangepast en geactualiseerd tot een

Ja en nee. De schaal waarop we gaan

gedragsbeïnvloeding, wat toch de kern

vinciale wegennet. Bovendien zijn de

uitgebreid en interactief educatieme-

opereren is groter. Vanaf 2014 is dat

is van onze activiteiten en werkzaam-

wegen in Oost Nederland dé levensader

dium (zie pagina 8 en 9). En het is hele-

‘Landsdeel Oost’. De samenwerking met

heden, kan nu binnen één ROVON vol-

tussen de Rotterdamse haven en het

maal prettig om te zien dat ook school-

onze regionale en lokale netwerkpart-

ledig tot bloei komen. Maar het belang-

Duitse (en verderop: het Oost-Europese)

besturen zelf een actievere rol gaan

ners blijft echter net zo intensief en per-

rijkste doel is én blijft: Oost-Nederland

industriegebied!

soonlijk als die nu is. Organisaties zoals

kan nog veiliger!

Veilig Verkeer Nederland en de ANWB

Onderwijs: jong geleerd is… jong gedaan!

zijn over onze samenwerking met u,

In dit nummer besteden we extra aan-

ROVO in 2014.

Oost-Nederland, en dat geldt ook voor

Visie van de ANWB op verkeersveiligheid

netwerkpartners als de Politie en het

De ANWB is de grootste vereniging van

dacht aan diverse onderwijsonderwer-

werken op dit moment al vanuit regio

Openbaar Ministerie.

spelen in verkeerseducatie (pagina 15). Kortom, alle reden om optimistisch te onze partners en de collega’s van het

Samen bereiken we meer, véél meer!

Nederland én een belangrijke netwerk-

pen. Vanaf de jongste verkeersdeelne-

partner. Directeur en voorzitter Guido

mers tot en met jonge automobilisten.

Het vergroten van onze slagkracht

van Woerkom benadrukt in dit num-

Actief aandacht besteden aan verkeers-

mer het belang van verdergaande en

veiligheid betaalt zich bij deze doel-

Voorzitter ROVG

Uiteindelijk heeft de nauwe samen-

nog intensievere samenwerking tussen

groepen bijna altijd terug. Deze extra

werking van de twee ROV’s één cen-

organisaties als VVN, de Fietsersbond

aandacht vertaalt zich in alerter en

traal doel: het verlagen van het aantal

en het ROVON. Verder geeft hij zijn

gewenster verkeersgedrag. Naast de

- www.rovg.nl - www.rovo.nl - www.verkeerseducatieloket.nl

verkeersongevallen.

kunnen

mening over het toenemende belang

rol van de meester, juf of leerkracht is

we sneller resultaatgerichte afspra-

van fietsveiligheid en de veiligheid van

de betrokkenheid van ouders cruciaal

ken maken. Bovendien voorkomen we

provinciale wegen. Zaken die ons erg

bij verkeerseducatie. Daarom hebben

dat we op twee plekken hetzelfde wiel

aan het hart gaan! Gelderland is ten-

wij ons verkeerseducatieloket helemaal

Samen

Conny Bieze

www.facebook.com/GelderlandVeilig www.facebook.com/ROVGelderland www.twitter.com/ROVGelderland

3

Profile for ROVG Gelderland

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Advertisement