Page 15

Om verantwoorde en weerbare verkeersdeelnemers te worden, moeten kinderen het goede voorbeeld krijgen. Van ouders, maar ook van scholen. Het ministerie van OC&W bepaalt dat basisscholen verkeerseducatie moeten aanbieden: minimaal een halfuur per week per klas. Verkeerskundige Arwin de Hoog: “De theorielessen lukken vaak wel, maar veel leerkrachten weten niet hoe ze invulling moeten geven aan de praktijklessen.” Arwin is eigenaar van Verkeer Studio. Met zijn bedrijf

seducatielessen aan leerkrachten. Arwin: “In de

coördineert en begeleidt hij actieprogramma’s voor

eerste workshop worden de leerkrachten bewust

gemeenten en provincies. Zo coördineert hij al sinds

gemaakt van het belang van goede verkeerseduca-

2008 praktische verkeerslessen voor basisschoolleer-

tie. In de tweede workshop gaan de leerkrachten

krachten in verschillende gemeenten in Zuid-Holland.

met de kinderen aan de slag; buiten, op het school-

In Gelderland bestaan deze verkeerslessen nog niet.

plein. De laatste bijeenkomst is een evaluatie en

Het ROVG schakelde Arwin daarom in voor een proef op

gaat in op de vraag hoe leerkrachten de praktische

zeven Gelderse basisscholen in de Regio Rivierenland.

verkeerslessen permanent kunnen implementeren in hun onderwijssysteem.”

Korte lijntjes De basisscholen waar de proef loopt, vallen onder

Buiten oefenen

één schoolbestuur. Bestuursvoorzitter Heb Huibers

De workshops zijn een echte eyeopener voor de leer-

(voorzitter bestuur Christelijk Primair Onderwijs

krachten. “Vooral het oefenen met de leerlingen is

Betuwe & Bommelerwaard in Tiel): “Het programma

heel nuttig”, zegt Arwin. “Leerkrachten moeten een

van Arwin leek mij de moeite waard. Want verkeers-

keer gezien hebben hoe ze een praktijkles kunnen

borden leren is één ding, praktijkervaring is min-

organiseren en welke onderwerpen en vaardighe-

stens zo belangrijk. Van de elf scholen binnen het

den ze moeten behandelen. Niet ieder schoolplein

bestuur wilden er zeven meedoen. Dat is bijzonder,

is hetzelfde. Als de mogelijkheden beperkt zijn, is

want de jaarplannen stonden allemaal al zo goed als

het goed om te zien hoe je kunt improviseren. Met

vast. Gelukkig heb ik korte lijntjes met de directies

onze workshops blijven we zo dicht mogelijk bij de

en kon ik ze enthousiasmeren. Als de gemeente het

realiteit. Op een parcours oefenen we bijvoorbeeld

programma had aangeboden, was het er misschien

het stoppen bij een stopbord. Maar leerlingen leg-

niet doorheen gekomen.”

gen het parcours ook een keer bellend af. Zo maken

De verkeersjuf

belerend vingertje te wijzen.”

we ze bewust van reële gevaren, zonder met een De verkeerslessen bestaan uit drie workshops, verzorgd door Tineke Doedens. Met haar bedrijf

Voor meer verkeerseducatieprojecten gaat u naar

Verkeersjuf geeft ze regelmatig praktische verkeer-

www.verkeerseducatieloket.nl/.

15

Profile for ROVG Gelderland

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Advertisement