Page 12

Robert Hijman

Veilig op de fiets in Gelderland De modelaanpak fietsveiligheid ligt sinds de zomervakantie bij alle gemeentes op de deurmat. Robert Hijman, beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en milieu, en Hans van der Veen, verkeerskundige bij de gemeente Harderwijk, vertellen over het ontstaan en de uitwerking van de modelaanpak.

Samenwerken bespaart geld en tijd

samenwerkingsproject in het kader

van de beleidsimpuls verkeersveiligheid. Samen met zijn collega Kate de

Voor de modelaanpak heeft het minis-

uit? Hans van der Veen, verkeerskun-

Jager, VNG, Fietsberaad en organisatie-

terie gebruik gemaakt van de expertise

dige bij de gemeente Harderwijk, geeft

adviesbureau Twynstra Gudde heeft hij

van de Nederlandse gemeenten. Robert

een voorbeeld uit zijn gemeente. “Op

de modelaanpak fietsveiligheid opge-

Hijman vindt dat heel logisch: “Het

de

steld. Deze modelaanpak is een reactie

Rijk houdt zich als het om verkeer gaat

overlast van te hard rijdende auto’s

op het toenemende aantal fietsonge-

uiteraard bezig met de rijkswegen. Daar

en gevaarlijk inhaalgedrag. In plaats

vallen in Nederland. Om deze terug te

wordt niet gefietst. Het meeste fietsver-

van een doorgetrokken streep, dat het

dringen, heeft de VNG medio 2012 met

keer bevindt zich op wegen die worden

gevaarlijke gedrag alleen maar aanwak-

de minister afgesproken dat gemeen-

onderhouden door gemeenten.” De

kerde, hebben wij gekozen voor een

Robert Hijman is projectcoördinator

12

van

verkeersveiligheid

Zuiderzeestraatweg

er

concreet

hadden

wij

ten uiterlijk eind 2013 een lokale aan-

modelaanpak is daardoor in essentie

klinkerlint. Dat is een klinkerstrook in

pak opstellen. De modelaanpak biedt

een collectief product. Robert Hijman

het midden van de weg. Hierdoor werd

gemeenten daarvoor een praktische

benadrukt dat de modelaanpak voor-

de weg niet alleen smaller en veiliger,

leidraad.

al integraal opgepakt moet worden.

maar refereert hij nu ook aan de oude

“Fietsen heeft niet alleen invloed op

Zuiderzeestraatweg. Op deze manier

Tips van Rober t Hijman

veiligheid, maar ook op het milieu, de

combineerden wij veiligheid, recreatie,

gezondheid en op het toerisme in een

historie en landschap in één project.”

-  Pak de modelaan pak erbij. Kijk hoe je in korte tijd een startnotit ie ku nt maken. -  Lees de no-reg ret maatregele n en best practices in de modelaanpak. Hi ermee boek je snelle winst. -  Ga met het ROVG in gesprek voor advies over samenwerki ngsverbanden.

gemeente. Een overkoepelende aanpak is effectiever en bespaart ook nog eens geld en tijd!”

Weerstand tegen de modelaanpak Binnen sommige gemeenten is er weer-

Hoe combineer je beleidsterreinen?

stand tegen de modelaanpak. Hans van der Veen snapt die geluiden wel. Hij legt

Natuurlijk wil iedereen werken aan

uit waar die weerstand volgens hem

een integrale aanpak. Samenwerken

vandaan komt. “De modelaanpak lag

brengt ons verder. Maar hoe ziet zo’n

tijdens de zomervakantie op de deur-

Profile for ROVG Gelderland

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Advertisement