Page 11

“Jonge kinderen hebben moeite met het inschatten van snelheid en zijn snel afgeleid.”

het beste beïnvloed worden? Vanwege de complexiteit

kende kinderen en hun ouders, kan veel opleve-

van het probleem organiseerde de ROVGmakelaar een

ren. Kinderen moeten zich bewust worden van het

expertsessie. Deskundigen en wetenschappers uit het

gevaar en concrete handelingsmogelijkheden aan-

hele land deelden hun kennis en er werden een aantal

gereikt krijgen. Fietsers denken bijvoorbeeld dat ze

concrete maatregelen benoemd:

goed zichtbaar zijn, maar zijn dat vaak niet.

• Om de waarneming van automobilisten bij de oversteek te verbeteren en de snelheid te verminderen,

Ondanks de gepresenteerde maatregelen, concludeer-

zijn de volgende maatregelen effectief:

den de experts dat de oversteek in Bronckhorst nooit

- Gebruik knipperlichten langs de weg.

100 procent veilig wordt. Jonge kinderen hebben moei-

- Maak de weg visueel smaller, bijvoorbeeld met

te met het inschatten van snelheid en zijn snel afge-

markeringen. - Gebruik contrast. In een landelijke omgeving valt bijvoorbeeld de kleur rood erg op. - Gebruik markering op het kruisingsvlak én ruim ervoor. In 2-3 seconden legt een auto 150 meter af. Geef de trigger waarmee je aandacht trekt dus precies op

11 Druk verkeer op de Ruurloseweg

leid. Daarom is het voor jonge kinderen raadzaam om over te steken onder begeleiding van een volwassene.

4

Hoe is het nu? De expertsessie heeft waardevolle adviezen opgeleverd. Het op maat gemaakte educatie-

het juiste moment. Teveel triggers werken averechts.

programma is in de eerste schoolmaanden uitgevoerd.

• Oversteken op deze locatie is een moeilijke taak voor

De gemeente gaat het zichtbelemmerend groen weg-

een jonge fietser. Zoek naar mogelijkheden om de

halen. En de provincie neemt binnenkort een beslissing

oversteektaak gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld

over de verdere maatregelen die ze hier gaat toepassen.

door het zichtbelemmerend groen langs de weg te verwijderen en het voorrangsbord op een andere plek te zetten. • Een op maat gemaakt verkeerseducatieprogramma dat inzet op gedragsbeïnvloeding van de overste-

Wilt u het complete advies van de experts lezen? Bezoek dan de blog van de ROVGmakelaar op www.rovgmakelaar.nl.

De plaats waar de fietsers oversteken

Profile for ROVG Gelderland

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Advertisement