Page 1

Termijn voor herinstructie Bepaal voor uzelf de periodieke instructietermijn aan de hand van de onderstaande vragen uit de norm NEN 3140:2011, bijlage E.

A) Wat is de ervaring van de personen?

E) Hoe is de omgeving van de werkplek?

weinig ► 0 punten

overzichtelijk en met weinig gevaren ► 0 punten

veel ► 10 punten

onoverzichtelijk of met veel gevaren ► 10 punten

B) Wat is de aard van de werkzaamheden?

F) Wat is de mate van toezicht door leidinggevende?

eenvoudig ► 0 punten

weinig ► 10 punten

gemiddeld ► 5 punten

regelmatig ► 5 punten

complex ► 10 punten

voortdurend ► 0 punten

C) Hoe vaak worden werkzaamheden uitgevoerd?

G) Wat is de mate van verandering van de werkzaamheden?

zelden ► 5 punten

zelden ► 5 punten

regelmatig ► 0 punten

regelmatig ► 0 punten

vaak ► 5 punten H) Wat is de ervaring over de laatste 10 jaar binnen het beD) Wat zijn de werkomstandigheden?

drijf met (bijna) ongevallen:

volledig spanningsloos ► 0 punten

geen informatie bijgehouden ► 10 punten

regelmatig nabij spanningsvoerende delen ► 5 punten

geen sprake van ernstige (bijna) ongevallen ► 0 punten

zo nu en dan onder spanning werken ► 10 punten

één of meer ernstige (bijna) ongevallen ► 10 punten

Uitkomst

Herinstructietermijn

A

NEN 3140

B

Benoemingen en verantwoordelijkheden

Vraag

Punten

C

in de elektrotechniek

D E F

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig werken in een elektrotechnische

G

omgeving. Om aan uw verantwoordelijkheid als werkgever op dit gebied te voldoen, is structurele implementatie van veilig werken op de werkvloer noodzakelijk...

H Totaal

ROVC Galvanistraat 13

6716 AE Ede

Postbus 117

6710 BC Ede

T +31 (0)318 698 698

F +31 (0)318 698 600

www.rovc.nl

info@rovc.nl


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEN 3140 Benoemingen en verantwoordelijkheden in de elektrotechniek

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig werken in een elektrotechnische omgeving. Om aan uw verantwoordelijkheid als werkgever op dit gebied te voldoen, is structurele implementatie van veilig werken op de werkvloer noodzakelijk. Alle bedrijven in Nederland dienen zich te houden aan de Arbowet. De Arbowet geeft geen directe praktische invulling hoe veilige installaties en het veilig werken moeten worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige installatie (o.a. NEN 1010) geven het “vermoeden van overeenstemming” met de Arbowetgeving. Worden deze gebruikt dan mag u er vanuit gaan dat daarmee wordt voldaan aan de wetgeving. Een geruststellende gedachte gezien de omvangrijke gevolgen die een overtreding van de Arbowet kan hebben! Om bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed te kunnen vastleggen maken de normen gebruik van een aantal benoemingen. In deze benoemingen is sprake van een hiërarchische opbouw:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .• . . . . . . . .• . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Leek . . . . . . . . .Een. Leek . .is een . .niet-kundig . . . persoon op elektrotechnisch gebied. De Leek heeft daarom geen enkele elektrotechnische bevoegdheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voldoend . . . onderricht . . . persoon . . .Een. Voldoend . . . onderricht . . . .persoon (VOP) mag slechts een beperkt aantal werkzaamheden .uitvoeren . . . en. dan . alleen . . die werkzaamheden waarvoor hij instructie heeft gehad. Hij weet gevaren bij de door uitgevoerde werkzaamheden te herkennen en te voorkomen. . . . . . . . hemzelf . . . . . . . . . .Vakbekwaam . . . . persoon . . . Een Vakbekwaam . . . . . . persoon . . (VP) heeft de bevoegdheden die noodzakelijk zijn om zijn ta kenpakket zelfstandig . . . . . . . . uit te kunnen voeren en is daarbij niet (noodzakelijk) beperkt in het .aantal . . werkzaamheden. . . . . . Een VP’er mag ook de toezicht houden op de werkzaamheden die in de organisatie. .de.VOP’ers . . en . Leken . . uitvoeren . . . . . . . . . .Installatie. . . of. werkverantwoordelijke . . . Het . . hoogste . . .niveau . . van . de benoemingen zijn de Installatieverantwoordelijke en de Werk .verantwoordelijke. . . . . . . Een . Installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van . . . . . . . . de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan. Ook de periodieke inspectie van de elektrische .organiseert . . . .de Installatieverantwoordelijke . . . installatie en de elektrische arbeidsmiddelen, zoals handgereedschap. De benoeming van . . . . . . . . wordt in veel bedrijven gecombineerd met Werkverantwoor.Installatieverantwoordelijke . . . . . . . delijke. De Werkverantwoordelijke heeft de verantwoording en de leiding over de werk- . . . . . . . . zaamheden aan elektrotechnische installaties. Hij zorgt dat het personeel haar werkzaam- . . . . . . . . heden veilig kan uitvoeren, de juiste instructies krijgt en op de hoogte wordt gebracht van . . . . . . . . Tevens draagt hij de zorg voor persoonlijke beschermings .eventuele . . . risico’s . . en . procedures. . middelen en hulpmiddelen die voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk . . . . . . . . zijn. . . . . . . . . . . . . . . . .

Wie benoemt of wijst aan? In de praktijk wordt gewerkt met schriftelijke benoemingen (of aanwijzingen) van personeel. Hierin worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden schriftelijk vastgelegd en bekrachtigd door ondertekening van zowel werkgever als werknemer. De Installatieverantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Vakbekwame personen en Voldoend onderrichte personen moeten door of namens de hoogst verantwoordelijke voor de Arbowetgeving schriftelijk worden aangewezen. Meestal betreft dit de werkgever zelf of wordt dit een namens hem gedelegeerde, zoals een werkverantwoordelijke. Door medewerkers te benoemen voor specifieke taken op basis van hun opleidingsniveau en ervaring is altijd duidelijk wie wat wel of juist niet mag doen. Voorwaarde hierbij is dat medewerkers periodiek hun kennis en vaardigheden opfrissen door middel van herinstructies. Een goed geborgd veiligheidsbeleid helpt u de veiligheid binnen uw organisatie te garanderen. Veilig werken structureel inbedden in uw organisatie vraagt om meer dan een advies alleen. Wilt u een goed geborgd veiligheidsbeleid voor uw organisatie? ROVC Advies & Implementatie ondersteunt u graag!

Termijn voor herinstructie Bepaal voor uzelf de periodieke instructietermijn aan de hand van de onderstaande vragen uit de norm NEN 3140:2011, bijlage E. Op volgende bladzijde kunt u zelf snel de test doen.

Meer informatie? Kijk op www.rovc.nl/nen of bel 0318 - 698 698

ROVC Nen 31040 Flyer 2012  

Nen 3140 flyer van ROVC, met meer informatie over veiligheid in de elektrotechniek. En de mogelijkheid om de herinstructietermijn te bepalen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you