Page 1

voda

Ăˆistilne naprave

, ISO 9001


2 O podjetju

Slovenski proizvajalec, tradicija in strokovnost Podjetji ROTO in Kovinoplastika Pavlinjek sta slovenska proizvajalca plastiènih izdelkov s 35 letno tradicijo. Izdelki so plod lastnega znanja inženirjev in sodelovanja z inštituti ter natanènega dela preko 200 zaposlenih. ROTO je zasebno podjetje s sedežem v Murski Soboti, ki ima tudi hèerinska proizvodna podjetja na Hrvaškem, Srbiji, BiH in Makedoniji. Podjetje je certificirano po standardu ISO 9001 in ISO 14000.

ROTO ima lastno proizvodnjo, razvojni center (od ideje do izvedbe), prodajno - potniško mrežo doma in po svetu, lasten transport in servis. ROTO je prejemnik številnih mednarodnih priznanj kot so »Nagrada za izjemne gospodarske dosežke pri GZS«, Okoljsko partnerstva, Znak gostoljubnosti, Znak kakovosti v graditeljstvu, itd.

Izbira ROTO ÈISTILNE NAPRAVE je PRAVILNA ODLOÈITEV 1. VISOKA ZMOGLJIVOST ÈIŠÈENJA - ROTO èistilne naprave preèistijo vodo 97,2%. ROTO èistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobèutljive na nihanja temeprature v okolju. Komunalne odpadne vode vode iz stranišè, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah se preèistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušèa v površinske vode ali ponikovalnico.

4. ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE. ROTO je pionir na podroèju proizvodnje èistilnih naprav v Sloveniji in Evropi. Èistilne naprave vgrajujemo v 26 državah po vsem svetu. Vgrajenih je že preko 20.000 ROTO èistilnih naprav od 3 do 500 enot razliènih tipov, greznic in rezervoarjev za vodo. Nagrada Inštituta za gradbeništvo ZRMK v 2008 potrjuje odliènost izdelka po oceni gradbene stroke.

2. Odlièna KAKOVOST DELOVANJA – ROTO Èistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje èišèenja, ki so predpisane v Republiki Sloveniji: BPK 5<30 mg/L, KPK<150 mg/L.

5. 24 URNI SERVIS – Hitra dobava, vzdrževanje, zagon in servisiranje strokovnega osebja. Servisiranje s strani podjetja Roto vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno èišèenje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave. Uporabnika izobrazimo o vzdrževanju in pravilni uporabi ÈN, lahko pa tudi tudi organiziramo oz nadzorujemo vgradnjo in zakop ÈN. Servisni tel: 041 355 044.

3. NIZKI OBRATOVALNI STROŠKI, visoka gospodarnost in varènost energije. Strošek porabe eletriène energije Roto èistilne naprave znaša le 6,1 € letno na osebo (0,1 kWh/ dan na osebo).


Kazalo 3

O podjetju

2

Roto èistilne naprave / splošno

4

Èistilna naprava RoClean / teh. podatki

5

Èistilna naprava RoClean / sistem èišèenja

6

Èistilna naprava RoSan

7

Èistilna naprava RoEco / teh. podatki

8

Èistilna naprava RoEco / sistem èišèenja

9

Nasveti za uporabnika

10

Greznice

11

Voda je življenje.


4 Male èistilne naprave

Roto ÈN - splošno Uporaba Male èistilne naprave uporabljamo za èišèenje komunalnih odpadnih vod iz stranišè, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih objektih.

Direktiva EU V skladu z direktivo EU morajo do leta 2015 biti vsi objekti prikljuèeni na kanalizacijo ali zagotovoti lastno predelavo. V primerih, kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijo ali pa je izvedba kanalskega prikljuèka predraga, je najbolj racionalna investicija vgradnja èistilne naprave, s katero omogoèimo biološko razgradnjo odpadnih voda.

Doloèanje velikosti ÈN Velikost èistilne naprave se doloèa v populacijskih enotah (PE) ali ekvivalentnih osebah, hkrati pa opredeljuje biokemièno kapaciteto èistilne naprave. Enota PE pomeni specifièno porabo vode od 0,15 do 0,20 m3/os/d in biokemijsko obremenitev 0,06 kgBPK5/os/d. Vse èistilne naprave so dimenzionirane na odpadne vode na prebivalca od najmanj 150 litrov/osebo. Na družinsko stanovanje > 35 m2 raèunamo najmanj štiri stanovalce, na apartma < 35 m2 pa najmanj dva stanovalca. V èistilno napravo so lahko speljane samo gospodinjske in fekalne odpadne vode brez dotoka deževnice.

Prednosti 1. Zanesljivo delovanje - brez smradu in okvar. Èišèenje vode v ÈN poteka na enostaven naèin, saj vse funkcije in procesi v èistilni napravi delujejo na principu zraka – podtlaka (mamut èrpalke). 2. 24 h servis – Vzdrževanje in servisiranje strokovnega osebja ROTO. Svetujemo vam o primerni lokaciji, nadzorujemo vkop, naredimo zagon in servisiramo ÈN, ... 3. Hitra dobava – ROTO je slovenski proizvajalec, zato vam ÈN izdelamo in dostavimo v nekaj dneh. 4. Enostavna vgradnja – ÈN vgradimo v nekaj urah. Izkopljemo jamo, namestimo ÈN, priklopimo dotok odpadne vode iz hiše, povežemo programsko uro z rezervoarjem in vkljuèimo raèunalnik. Navodila za zakop so v prilogi. 5. Nizki obratovalni stroški – Strošek porabe elektriène energije znaša le 6,1 €/leto na osebo. Ta strošek lahko zmanjšamo z nadgradnjo fotovoltaiènih celic. 6. Visoka zmogljivost èišèenja – Roto ÈN preèistijo vodo 97,2%. 7. Vodo iz ÈN lahko ponovno uporabimo za namakanje zelenic. 8. Ekonomiènost – Investicija v èistilno napravo se nam povrne v 5-ih letih. 9. Dolga življenjska doba – Rezervoar v katerega je vgrajena èistilna naprava je izdelan iz polietilena in ima življenjsko dobo 50 let. 10. 100% recikliranje –ÈN lahko po uporabi razstavimo in polimerne komponente recikliramo.

Skladnost èistilnih naprav Roto male èistilne naprave so izdelane v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in nosijo oznako CE.

ROTO èistilna naprava je dobitnik znaka kakovosti Gradbenega inštituta Slovenije


Male èistilne naprave 5

RoClean - tehnièni podatki Tipi èistilnih naprav Dimenzije ÈN v mm C (v-min) C (v-max)

Model ÈN

Šifra

Volumen ÈN (L)

Moè kompresorja (W)

A (d)

B (š)

4 PE

6380

3500

47

1987

1800

2050

6 PE

6381

5000

64

2480

1800

8 PE

6375

6000

86

2880

12 PE

6377

8000

LA 100

16 PE

6378

8000

20 PE

6379

12000

D (H vtok)

E (H iztok)

F (premer cevi v mm)

2500

1550

1510

110

2050

2500

1550

1510

110

1800

2050

2500

1550

1510

110

2680

2310

2350

2830

2170

2130

110

LA 120

2680

2310

2350

2830

2170

2130

110

DT 480 - 250 W

3760

2310

2350

2830

2120

2080

160

DN600

F

VTOK

E

D

C

IZTOK

A

B

MÈN 4 PE 3500 L

MÈN 6 PE 5000 L

MÈN 8 PE 6000 L

MÈN 12 PE 8000 L

MÈN 16 PE 8000 L

MÈN 20 PE 12000 L


6 Male èistilne naprave

RoClean - sistemi èišèenja Uporaba RAÈUNALNIK Èistilno napravo krmili raèunalnik (mikroprocesor), kar omogoèa naslednje prednosti: • vsi elementi so elektronsko nadzorovani, nepravilno delovanje se zazna avtomatièno, • raèunalnik ima možnost, da ga aktiviramo na poèitniško delovanje.

VTOK odpadne vode

1. Prekat ZBIRALNIK BLATA

Bakterije preživijo nekaj dni, tudi èe ni dotoka odpadne vode. Elektroniko namestimo v poseben prostor v hiši ali zunanjo omarico. Kompresor lahko vgradimo tudi v omarico (šifra 9340).

Predelna stena

IZTOK èiste vode

KOMPRESOR • naprava deluje v celoti brez gibajoèih mehanskih delov (èrpalk, drsnikov, valjev...), • je edini strojni element, • dovaja zrak bakterijam, da preživijo in predelujejo odpadno vodo v èisto, • deluje tiho, v povpreèju 9 ur na dan.

2. Prekat AERATOR

vpihovalec zraka

Postopek èišèenja komunalno odpadne vode KRMILJENJE ROTO MÈN Krmiljenje MÈN nadzira raèunalnik, ki je vgrajen v omarico ali npr. v kleti, v garaži ob kompresorju in štirih magnetnih ventilih. V raèunalniku so nastavljeni èasi delovanja posame-znih faz. Raèunalnik krmili 4 ventile, ki imajo vsak svojo funkcijo:

1. Èrpanje vode iz zbiralnika blata v aerator 2. Aeracija v aeratorju 3. Èrpanje preèišèene vode iz MÈN v iztok 4. Èrpanje usedenega blata iz aeratorja nazaj v zbiralnik blata

Ob predvidljivi daljši odsotnosti (veè od enega tedna) MÈN v raèunalniku nastavimo na dopustniško obratovanje. Takrat se izvaja samo nujno prezraèevanje biologije.

1. Odpadna komunalna voda priteèe v MÈN pod prostim padom ter se zbira v prvem prekatu (zbiralniku blata). Zbiralnik blata akumulira odpadno vodo, ki prihaja iz hiše.

2. Iz zbiralnika blata kompresor preèrpa (na podlagi podtlaka) doloèeno kolièino fekalne vode v aeracijski prekat. Pri preèrpavanju raèunalnik vklopi prvi ventil.

3. Preko kompresorja dovajamo v aeracijski prekat zrak (mikro mehurèke), kjer s pomoèjo bakterij poteka razgradnja fekalnih voda. Kompresor dovaja zrak skozi drugi ventil in membrano v MÈN. Èas aeracije je odvisen od velikosti MÈN.

4. Po konèani aeraciji nastopi faza sedimentacije blata v aeracijskem prekatu. Preèišèena voda na površini, se loèi od sedimentirane. V fazi sedimentacije kompresor ne deluje.

5. Preèišèena voda se izèrpa (na podlagi podtlaka) iz aeracijskega prekata s pomoèjo kompresorja (aktivira se 3. ventil).

6. Usedlina bakterij se preèrpa (na podlagi podtlaka) iz aeracijskega prekata s pomoèjo kompresorja (aktivira se 4. ventil) v zbiralnik blata. Postopek èišèenja se ponavlja 4 krat dnevno.


Male èistilne naprave 7

RoSan - tehnièni podatki Uporaba Èistilne naprave RotoSan vgrajujemo na terenu, kjer plitvi rezervoar olajša vgradnjo. To je predvsem na kamnitih in skalnatih podroèjih, pa tudi kjer je visoka podatlnica. RotoSan je lahko tudi prostostojeèa èistilna naprava v primeru, da potrebujemo le zaèasno èišèenje komunalnih vod na objektu.

Tipi èistilnih naprav Model ÈN

Dimenzije ÈN v mm C (v-min) C (v-max)

Šifra

Volumen ÈN (L)

Moè kompresorja (W)

A (d)

B (š)

2-4 PE

6373

3500

AL-40_47W

2310

2310

1250

4-8 PE

6374

2x3500

AL-80_86W

5120

2310

1250

E (H iztok)

1750

910

870

110

1750

910

870

110

E

D

C

F

A

F (premer cevi v mm)

D (H vtok)

B


8 Èistilna naprava RoEco

Ro Eco - tehnièni podatki Uporaba RoEco je namenjena èišèenju odpladnih voda iz gospodinjstev, poèitniških hišic, manjših gostinskih in ostalih gospodarskih objektov.

1670 mm

460 mm

Krmilni ventili

Kompresor

Povratni vod 110

Iztok

110

1535 mm

1595 mm

1770 mm

2230 mm

Vtok

Aerator

1200 mm

Dimenzije RoEco èistilne naprave Dimenzije v mm

Tip

Šifra

Volumen

Èas delovanja

Moè kompresorja

A (d)

B (š)

C (v)

4-6 PE

7669

3000 L

10,9 ure

80 W

1200

1670

2230

D (H vtok)

1595

E (H iztok)

F (premer cevi)

1535

110

Postopek èišèenja odpadne vode Sedimentno-selektivni prekat (SS prekat) je pretoèen prekat ÈN v katerega pritekajo odplake iz gospodinjstva, ki jih bomo biološko razgradili. Odplake pomešane z aktivnim blatom se pomikajo èez odprtino na dnu v aeracijsko-aktivacijski prekat.

Aeracijsko-aktivacijski prekat (AA prekat) se s pomoèjo zraènika dovaja zrak, ki se po prezraèevalnikih, namešèenih na dnu naprave, v majhnih mehurèkih dviga na gladino. AA prekat z bakterijami in zrakom omogoèa biološki procesa èišèenja vode. Bakterije imajo na razpolago dovolj kisika in se prehranjujejo z odpadki, ki jih dovajamo iz SS prekata.

Separacijski prekat (S prekat): Iz AA prekata prihaja zmes blata do separacijskega prekata, kjer prihaja do loèevanja oèišèene vode od aktivnih bakterij. Aktivne bakterije se usedajo na dno S prekata, odkoder ga preèrpavamo na zaèetek procesa, oèišèena voda pa odteka v naravo. Zmes blata, ki ga je možno uporabiti tudi kot gnojilo, je potrebno dvakrat letno izèrpati. Nudimo vam strokovno pomoè za vzdrževanje ÈN.


Èistilna naprava RoEco 9

Ro Eco - sistemi èišèenja Èistoèa vode iz RoEco Parameter

Prièakovana vrednost v mg / L

Zakonsko doloèena mejna vrednost v mg / L

BPK 5

25

30

KPK

130

150

NH4-N

<5

10

TOC Usedljive snovi

15 - 30

30

< 0,3

0,3

Prednosti • Èistilna naprava RoEco 6 ÈN se odlikuje po edinstveni tehnološki izdelavi in inovativni konstrukciji. • Upošteva ekološke kriterije ter potrebe sodobnih uporabnikov kot so zanesljivost, varèno delovanje in enostavna uporaba. • Razvita je na osnovi desetletnih izkušenj z njeno uporabo. • Konstrukcijsko in uporabniško je enostaven in zanesljiv èistiln objekt. • Edinstvena tehnologija omogoèa visoko mero varnosti. • Je zanesljiva in ima dolgo življenjsko dobo saj v rezervoarju èistilne naprave ni nobenih strojnih delov. • Deluje na principu tisoèletnih naravnih procesov. • Je neopazna, ne povzroèa hrupa in smradu. • Je varèna in uèinkovita.

Konstrukcija RoEco ÈN Èistilna naprava vgrajena v rezervoar iz polietilena, ki je razdeljen na tri prekate. V prvega pritekajo komunalne vode in z zadnjega odteka preèišèena voda. Komunalne vode se v èistilno napravo dovajajo gravitacijsko. Na zgornjem delu ÈN je pokrov in elektronsko krmiljen kompresor. RoEco ÈN ima oznako CE in izpolnjuje vse kriterije veljavne ekološke EU zakonodaje (priloga certifikat). Naprava je odporna na vse vremenske pogoje, njeno delovanje poteka nemoteno ne glede na letni èas. Notranja temperatura v ÈN se giblje med 5 in 20 stopinjami celzija.


10

Nasveti za uporabnika

Nasveti za uporabnika èistilnih naprav Vzdrževanje èistilnih naprav Kupec ali vzdževalec je dolžan vzdrževati MÈN v skladu s priloženimi navodili. Za nadzor delovanja lahko kupec sklene s proizvajalcem ROTO d.o.o. pogodbo o nadzoru delovanja MÈN. Èišèenje èistilne naprave je 1 x letno, odvisno od obremenjenosti in velikosti MÈN. VZDRŽEVALNA DELA UPORABNIKA so izvajanje èistilnih del in kontrola delovanja celotne strojne opreme. Rezultati vseh kontrol se morajo vnesti v obratovalni dnevnik. Kontrolo vršimo vizualno, na zaèetku pogosteje, v nadaljevanju pa redkeje. Tedenska kontrola: Preverimo ali kompresor deluje (mèn-zelena luèka, eko6 zvok kompresorja). Meseèna kontrola: Na palico dolgo min. 1,5 m si na enem koncu pritrdimo od 1,5 l prerezano plastenko. Ko aeracija deluje vzamemo vzorec fekalne vode (mèn-drugi prekat, eko6 sredinski prekat) in jo prelijemo v merilni valj vsebine 1l z oznaèeno skalo po ml. Ko je tekoèina v merilnem valju poèakamo pol ure in odèitamo usedeni del. Usedeni del so bakterije. Optimalno delovanje èistilne naprave je, kadar so bakterije rjave in med 30ml/l – 70ml/l. Prav tako v prvem prekatu s palico preverjamo, kako debela je skorja, ki nastaja zaradi papirja ipd. Kadar je ta skorja debelejša od 20 cm odstranimo le-to (poklièemo komunalno podjetje). Letna vzdrževanja: Enkrat na leto je potrebno odstraniti skorjo. Èe pa skorje ni ali je manjša od cca. 20 cm pa odpade letno vzdrževanje in tako imamo vzdrževanje oz. odvoz enkrat na dve leti. OPOZORILO: Èe želimo imeti zdrave bakterije, optimalno delovanje, skrbimo za bakterije, tako da NE uporabljamo èistil in ostalega, ki ima vsebnost klora, klorida, natrijevega hidroksida, kalijevega hidroksida. Vsa èistila katera vsebujejo vodikov peroksid, alkohol, etanol, metanol lahko prihajajo v èistilno napravo, vendar uporabljajmo rajši èistila, katera imajo na etiketi razpoznavno biološko razgradljivost ali prijaznost okolju. Nikakor pa ne smemo v èistilno napravo metati vlažne robèke oz. robèke, ki so namenjeni brisanju ritk za dojenèke, palèk za èišèene ušes, vate in drugih podobnih nerazgradljivih trdih delcev.

ZAGON ÈISTILNE NAPRAVE Zagon lahko izvede uporabnik sam ali s pomoèjo podjetja Roto. Biologija se ustvari sama po 2-3 meseèni uporabi.

24 urni Roto servis Vzdrževanje in servisiranje strokovnega osebja Servisiranje s strani podjetja Roto vsebuje preverjanje mehanskih delov naprav, generalno èišèenje in kontrolo obratovalnega stanja kot tudi preizkušanje vseh funkcij posameznih delov naprave (tel: 041 355 044). MAXI SERVIS • kontrola tehnološkega stanja èistilne naprave • kontrola tesnosti èistilne naprave • meritev osnovnih tehnoloških parametrov (sedimentacija) • merjenje vsebnosti kisika, PH in temperature • organizacija odvoza odveènega aktivnega blata (stroške prevoza krije stranka) • organizacija dovoza obogatenega aktivnega blata (stroške prevoza krije stranka) • podajanje mnenja o dosedanjem vzdrževanju • svetovanje o nadalnjem vzdrževanju MINI SERVIS • kontrola tehnološkega stanja èistilne naprave • kontrola tesnosti èistilne naprave • meritev osnovnih tehnoloških parametrov (sedimentacija, kisik, ph, temperatura) • podajanje mnenja o dosedanjem vzdrževanju • svetovanje o nadaljnjem vzdrževanju

Dodatna oprema PROSTOSTOJEÈA OMARICA za kompresor. V MÈN do 20 PE je kompresor v hiši (v garaži ali kleti) v stenski omarici, kjer je razdalja od ÈN do kompresorja max. 15 m. Po naroèilu, kot dodatno opremo, lako tudi v MÈN do 20 PE vgradimo kompresor v zunanjo omarico, ki je lahko oddaljena od ÈN max. 5 m. V ÈN nad 20 PE je zunanja omarica vkljuèena v ceno. Šifra 9340. SOLARNE CELICE - prihranimo stroške elektriène energije za napajanje kompresorja. MOÈNEJŠI KOMPRESOR za poveèano stopnjo èišèenja od zakonsko doloèene (na 95 %, BPK5 je 20mg/l, KPK je 90mg/l).

PONIKOVALNICA v primeru da nimamo možnosti vode speljati v potok, vgradimo za MÈN ponikovalni jašek 1200 x 1350 mm. Šifra 5817.

DODATEN REZERVOAR za preèišèeno vodo iz MÈN; vodo lahko uprabljamo za zalivanje zelenice v kombinaciji.


Greznice 11

Greznice Uporaba Greznice so namenjene za fekalne odpadne vode in jih uporabljamo pri novogradnjah oz. adaptacijah obstojeèh hiš, poèitniških hišic, blokov ali drugih stanovanjskih in poslovnih objektov. Vkopljemo jih lahko samostojno ali veè zaporedno / vzporedno ter tako poveèamo volumen.

Dimenzije greznic Volumen greznice (L)

Enoprekatna greznica (šifra)

Dvoprekatna greznica (šifra)

Troprekatna greznica (šifra)

A (d)

B (š)

1000 2000 3500 5000 6000 8000 12000 20000

6238 6543 6272 6273 6274 6254 6250 6257

6361 6546 6330 6326 6328 6255 6251 6259

6331 6327 6329 6256 6253 6269

1600 1960 1987 2480 2880 2680 3760 6280

1060 1260 1800 1800 1800 2310 2310 2310

Dimenzije greznice v mm C (v-min) C (v-max)

1460 1710 2050 2050 2050 2350 2350 2350

1460 1710 2500 2500 2500 2830 2830 2830

D (H vtok)

F (premer cevi v mm)

750 1030 1630 1630 1630 2100 2100 2100

110 110 110 110 110 160 160 160

Nasveti za uporabnika

Doloèanje velikosti greznice

• meseèno preverjati nivo fekalne vode, • glede praznjenja greznice je potrebno kontaktirati s pristojnim komunalnim podjetjem

Priporoèena velikost na osebo je 1500 L. Velikost vtoka (tesnilo) je lahko 110 ali 125 mm. Greznice so nepretoène in so na voljo kot: enoprekatne, þ dvoprekatne ali þ troprekatne þ

POZOR: Greznice so namenjene samo za vkop v zemljo. Potrebno je upoštevati priložena navodila za vgradnjo.


ROTO Murska Sobota, SLOVENIJA Tel: ++386 2 52 52 173 Fax: ++386 2 52 52 161 info@roto.si www.roto.si

ROTO GRAD Ivaniæ Grad, CROATIA Tel: ++385 1 28 30 404 Fax: ++385 1 28 30 402 dora@roto-grad.t-com.hr ROTO Alibunar Alibunar, SRBIJA Tel: 00381(0)11 364 16 90 Mob: 00381(0)63 206 212 alibunar@roto.si ROTO M Vinica, MACEDONIA Tel: ++389 3 33 63 516 Fax: ++389 3 33 63 516 rotomvinica@yahoo.com

Murska Sobota Ivaniæ Grad

Alibunar

Vinica

distributor:

Roto MČN  

ROTO Čistilne naprave

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you