Page 1

CATÁLOGO DE PRODUCTOS | PRODUKTKATALOG

FIJACIÓN PARA CONSTRUCCIONES DE MADERA FASTSÄTTNING FÖR KONSTRUKTIONER I TRÄ


HT | 12 | 2016

Las cantidades de embalaje pueden variar. No se responde por eventuales errores de impresión, datos técnicos y traducciones. Ilustraciones completadas parcialmente con accesorios no incluidos. Con objetivo ilustrativo. El presente catálogo es propiedad exclusiva de Rotho Blaas srl y no puede ser copiado, reproducido o publicado, incluso por extractos, sin el consentimiento previo por escrito. Toda violación es perseguida conforme a la ley. Los valores proporcionados deben ser verificados por el proyectista responsable. No se responde de eventuales errores de impresión o escritura. Todos los derechos reservados. Copyright © 2016 by rothoblaas

Förpackningsmängderna kan variera. Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel, tekniska data och översättningar. Illustrationer som till en del slutförts med tillbehör inkluderas inte. Bilder i referenssyfte. Denna katalog tillhör Rotho Blaas srl och får inte, i sin helhet eller delvis, kopieras, återproduceras eller publiceras utan ett på förhand skriftligt godkännande. Rättsliga åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning vidtas vid eventuell överträdelse. De värden som uppges ska verifieras av den projektansvarige. Vi ansvarar inte för eventuella tryck- eller skrivfel. Alla rättigheter är reserverade. Copyright © 2016 by rothoblaas

Rotho Blaas srl - I-39040 Cortaccia (BZ) - Via Dell‘Adige 2/1 Tel. +39 0471 81 84 00 - Fax +39 0471 81 84 84 info@rothoblaas.com - www.rothoblaas.com


LA MADERA ES UNA OPORTUNIDAD

4-5

TRÄ ÄR EN FÖRDEL

La madera es el material del futuro: / Trä är framtidens material:

es sostenible det är hållbart

es renovable det är förnybart

es un buen aislante det är en bra isolering

es sencilla de montar det är enkelt att montera

es agradable para vivir det är bekvämt i hemmet LA MADERA ES VERSÁTIL: / TRÄ ÄR MÅNGSIDIGT:

Edificios Byggnader

Estructuras ligeras y pesadas Lätta och tunga strukturer

Ampliaciones Utbyggnader

Sobreelevaciones Förhöjningar

Revestimientos exteriores Externa beklädnader


LA MADERA SE HA DESARROLLADO EN ZONAS GEOGRÁFICAS DIFERENTES TRÄ HAR UTVECKLATS I OLIKA GEOGRAFISKA ZONER

Distintas necesidades Olika krav

Distintos sistemas constructivos Olika konstruktionssystem

Actualmente los más difundidos son: / De mest distribuerade är:

CLT / CLT

BLOCKBAU / MADRIERS

ENTRAMADO LIGERO / RAM

Paneles de madera maciza Massiva träpaneler

Paneles de madera maciza Massiva träpaneler

Sistema con bastidor de madera System med träramar


6-7

LA MADERA CADA VEZ ESTÁ MÁS DIFUNDIDA Se requiere cada vez más un mayor conocimiento de los sistemas constructivos

TRÄ ÄR ALLTID MER UTBRETT Det krävs en allt större kunskap om byggsystem

¿A QUIÉN ENCOMENDARSE? / VEM KAN MAN LITA PÅ?

TÉCNICA

TEKNIK

completa, clara, eficaz

komplett, klar, effektiv

MIX PRODUCTO

MIX AV PRODUKTER

gama completa de herrajes y materiales para el aislamiento al aire, al agua y al ruido

komplett sortiment metallvaror och material för luft-, vatten- och ljudisolering

SENCILLEZ

ENKEL

de comunicación, suministro y venta

kommunikation, tillhandahållande och försäljning

Es la competencia técnica de Rothoblaas en el ámbito de la reventa. Rothoblaas tekniska kompetens krävs för återförsäljning.

Lleva 25 años en el sector de la carpintería de madera y ha acompañado su evolución. Företaget har följt utvecklingen sedan 25 år inom träsnickeri.

Desarrolla soluciones de la idea al mercado siguiendo cada fase: Det utvecklar lösningar från idén till marknaden genom att följa varje fas:

TEST Y PRUEBAS TEST OCH PROVNINGAR CERTIFICACIONES CERTIFIERINGAR CONTROL DE CALIDAD KVALITETSKONTROLL


ASISTENCIA TÉCNICA TEKNISK SUPPORT

TÉCNICO COMERCIAL TEKNISK SÄLJARE

ASISTENCIA Y REPARACIÓN ASSISTANS OCH REPARATION

Tu interlocutor técnico en el territorio

Taller especializado y revisión EPI

Din lokala tekniska kontaktperson

Specialiserad verkstad och revision av PSU

ASESORES TÉCNICOS TEKNISKA RÅDGIVARE

FORMACIÓN UTBILDNING

Ingenieros cualificados siempre a tu disposición

Técnica teórica y práctica de laboratorio en tu casa

Kvalificerade tekniker till din tjänstn

Teoretisk teknik och laboratoriepraxis hemma hos dig

COMUNICACIÓN EFICAZ EFFEKTIV KOMMUNIKATION

SISTEMA HT HT-SYSTEM

Presentación de los productos clara, completa y fácil de consultar Klar, komplett produktpresentation som är lätt att konsultera

MARKETING DEDICADO AVSEDD MARKNADSFÖRING

Sistemas de exposición y muestrario para tu punto de venta Utställnings- och provsystem för din försäljningspunkt

PROYECTO MADERA TRÄPROJEKT

El círculo para aprovechar las oportunidades del sector Cirkeln för att samla in fördelarna inom sektorn


8-9

Índice general Förteckning

1

TORNILLOS PROFESIONALES / PROFESSIONELLA SKRUVAR

10 TORNILLOS PARA CARPINTERÍA / SKRUVAR FÖR BYGGNADSSNICKERI TORNILLOS PARA EBANISTERÍA / SKRUVAR FÖR INREDNINGSSNICKERI TORNILLOS Y CONECTORES PARA EXTERIOR / SKRUVAR OCH ANSLUTNINGSDON FÖR UTOMHUSBRUK TORNILLOS PARA CHAPA / SKRUVAR FÖR PLÅT

2

PLACAS Y ANGULARES / PLATTOR OCH VINKELPROFILER

62 Estribos ALU HT – Estribos metálicos – Angulares para edificios – Angulares estándar – Placas perforadas – Fleje perforado Spännjärn ALU HT- Metallskor - Vinkelprofiler för byggnader - Standard vinkelprofiler Hålplattor - Hålband

P.10 P.36 P.42 P.56


3

PIES DE PILAR Y JARDÍN / PELARFÖRANKRINGAR OCH TRÄDGÅRD

94 Pies de pilar clavables – Uniones de pilotes – Pies de pilar fijos – Pies de pilar regulables – Pies de pilar en cruz Pelarförankring för nedslagning - Fogar för stolpar - Fasta pelarförankringar - Reglerbara pelarförankringar - Korsformade pelarförankringar

4

ANCLAJES Y TACOS / FÖRANKRINGAR OCH PLUGGAR

114 Anclajes atornillables – Anclajes mecánicos – Tacos de nylon – Anclajes químicos – Tapones y parches Skruvbara förankringar - Mekaniska förankringar - Nylonpluggar - Kemiska förankringar Proppar och korrigeringar

5

ROSCA MÉTRICA / M-GÄNGA

128 Pernos - Barras roscadas - Tuercas y arandelas Bultar - Gängade pinnar - Muttrar och brickor


10-11

Tornillos profesionales Professionella skruvar Tornillos para carpintería Skruvar för byggnadssnickeri SNK

CLC

12

30

TLL

WS

16

32

SCH-H

DWZ

20

34

KOP

24 GWZ

26


CON / MED

12-13 11/0030

SNK TORNILLO GALVANIZADO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA VIT SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD

Atornillado fácil y rápido Lätt och snabb fastskruvning

Información completa Komplett information

Dúctil y resistente Duktil och motståndskraftig

Geometría profesional Professionell geometri


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A D2

L b d1

d1 [mm]

cod.

4 TX20

SNK440 SNK445 SNK450 SNK460 SNK470

40 45 50 60 70

24 30 30 35 40

16 15 20 25 30

500 200 200 200 200

4,5 TX20

SNK4540 SNK4545 SNK4550 SNK4560 SNK4570

40 45 50 60 70

24 30 30 35 40

16 15 20 25 30

SNK4580

80

40

40

200 200 200 200 200 100

SNK550 SNK560 SNK570 SNK580 SNK590 SNK5100 SNK5120

50 60 70 80 90 100 120

24 30 35 40 45 50 60

26 30 35 40 45 50 60

200 200 100 100 100 100 100

6 TX30

SNK660 SNK670 SNK680 SNK690 SNK6100 SNK6120 SNK6140 SNK6160 SNK6180 SNK6200 SNK6220 SNK6240 SNK6260 SNK6280 SNK6300

60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

30 40 40 50 50 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75

30 30 40 40 50 60 65 85 105 125 145 165 185 205 225

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 TX40

SNK880 SNK8100 SNK8120 SNK8140 SNK8160 SNK8180 SNK8200 SNK8220 SNK8240 SNK8260 SNK8280 SNK8300 SNK8320 SNK8340 SNK8360 SNK8380 SNK8400

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100

28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 TX25

L [mm] b [mm] A [mm]

d1 [mm]

10 TX40

cod.

L [mm] b [mm] A [mm]

SNK10120 SNK10140 SNK10160 SNK10180 SNK10200 SNK10220 SNK10240 SNK10260 SNK10280 SNK10300 SNK10320 SNK10340 SNK10360 SNK10380 SNK10400

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100

60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280

400

100

300

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ARANDELA TORNEADA FALSAD BRICKA

d1 [mm]

d1 SNK

D2 [mm]

HUS6 SHT8 SHT10

6 8 10

20 25 32

100 50 50


VALORES TÍPICOS EN 1995:2014

Estática / Statisk

14-15

CORTE / SKÄRKRAFT geometría geometri

KARAKTERISTISKA VÄRDEN EN 1995 : 2014

TRACCIÓN / DRAGSPÄNNING

madera - madera trä - trä

extracción rosca gängutdragning (1)

penetración cabeza huvudgenomträngning

penetración arandela brickans genomträngning

RV,k [kN] 0,82 0,80 0,90 0,99 0,99 0,97 0,95 1,05 1,17 1,21 1,21 1,28 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,76 1,86 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,57 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Rax,k [kN] 1,20 1,50 1,50 1,75 2,00 1,35 1,69 1,69 1,97 2,25 2,25 1,50 1,87 2,19 2,50 2,81 3,12 3,75 2,25 3,00 3,00 3,75 3,75 4,50 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,20 5,20 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Rhead,k [kN] 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

Rhead,k [kN] 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01

(1)

A

L b d1

d1 [mm]

4

4,5

5

6

8

L [mm] 40 45 50 60 70 40 45 50 60 70 80 50 60 70 80 90 100 120 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

b [mm] 24 30 30 35 40 24 30 30 35 40 40 24 30 35 40 45 50 60 30 40 40 50 50 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100

A [mm] 16 15 20 25 30 16 15 20 25 30 40 26 30 35 40 45 50 60 30 30 40 40 50 60 65 85 105 125 145 165 185 205 225 28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300

PRINCIPIOS GENERALES / HUVUDPRINCIPER • Los valores típicos respetan la normativa EN 1995:2014 en conformidad con ETA-11/0030 / De karakteristiska värdena överensstämmer med standarden SS-EN 1995:2014 i enlighet med ETA-11/0030. • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande:

Los coeficientes γm y kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm e kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen


CORTE / SKÄRKRAFT geometría geometri

madera - madera trä - trä

TRACCIÓN / DRAGSPÄNNING extracción rosca (1) penetración cabeza gängutdragning(1) huvudgenomträngning

penetración arandela brickans genomträngning

A

L b d1

L [mm] 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

d1 [mm]

10

b [mm] 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100

A [mm] 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300

RV,k [kN] 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78

Rax,k [kN] 7,50 7,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

Rhead,k [kN] 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73

Rhead,k [kN] 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48

• En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 380 kg/m3 I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen som är lika med ρk = 380 kg/m3 • El dimensionamiento y el control de los elementos de madera deben efectuarse por separado Dimensionering och kontroll av elementen i trä ska göras för sig. (1)

(1)

Rax,k ha sido evaluada considerando un ángulo de 90° entre las fibras y el conector y para una longitud de introducción igual a b Rax,k har beräknats med beaktande av en 90° vinkel mellan träfibrerna och fästelementet och för en effektiv gänglängd lika med b

Geometría / Geometri TORNILLO SNK / SKRUV SNK

dk 90°

ds

t1 D1 s

L

D2

b d2

d1

Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Espesor cabeza Huvudets tjocklek Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter Momento plástico típico Tillåtet flytmoment Parámetro típico de resistencia a la extracción Karakteristisk motståndsparameter vid utdragning Parámetro típico de penetración de la cabeza Karakteristisk parameter för huvudgenomträngning Fuerza característica de tracción Karakteristisk parameter för dragspänning

d1 [mm]

4*

4,5*

5**

6

8

10

dK [mm]

8,00

9,00

10,00

12,00

14,50

18,25

d2 [mm]

2,55

2,80

3,40

3,95

5,40

6,40

dS [mm]

2,75

3,15

3,65

4,30

5,80

7,00

t1 [mm]

2,80

2,80

3,10

4,50

4,50

5,80

dV [mm]

2,5

3,0

3,0

4,0

5,0

6,0

My,k [Nmm]

3032,6 4119,1 5417,2 9493,7 20057,5 35829,6

fax,k [N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

fhead,k [N/mm2]

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

ftens,k [kN]

5,0

6,4

7,9

12,3

20,1

31,4

* Tornillo sin fresa y con punta autoperforante sin muesca * Skruvar utan fräs och med självborrande spets utan skåra ** Tornillos con L ≤ 50 mm, están provistos de punta autoperforante sin muesca ** Skruvar med L ≤ 50 mm har en självborrande spets utan skåra

dk 90°

ds

t1 D1 s

L

D2

b d2

d1

ARANDELA TORNEADA BLANCA SHT / VIT FALSAD BRICKA SHT cod. HUS6 SHT8 SHT10

tornillo / skruv

D1 [mm]

D2 [mm]

S [mm]

SNK Ø6 SNK Ø8 SNK Ø10

7,5 8,5 11,0

20,0 25,0 32,0

4,0 5,0 6,0


CON / MED

16-17 11/0030

TLL TORNILLO GALVANIZADO PARA MADERA CABEZA ANCHA VIT SKRUV MED BRETT HUVUD

Información completa Komplett information

Aprieta bien los elementos Dra noggrant åt delarna

Arandela integrada Inbyggd bricka

Atornillado fácil y rápido Lätt och snabb fastskruvning


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

dk ds

L b d2

d1 [mm]

6 TX30

8 TX40

d1

dk [mm]

cod.

15,5

TLL6100 TLL6120 TLL6140 TLL6160 TLL6180 TLL6200

100 120 140 160 180 200

60 75 75 75 75 75

40 45 65 85 105 125

50 50 50 50 50 50

TLL8120 TLL8140 TLL8160 TLL8180 TLL8200 TLL8220 TLL8240

120 140 160 180 200 220 240 260

80 80 100 100 100 100 100 100

40 60 60 80 100 120 140 160

280 300 320

100 100 100

180 200 220

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

19

TLL8260 TLL8280 TLL8300 TLL8320

L b A [mm] [mm] [mm]

d H D AISI 304

A2 WBAZ ARANDELA CON JUNTA PARA CHAPA WBAZ-BRICKA MED PACKNING FÖR PLÅT

tornillo / skruv [mm]

cod.

6,3 - 6,5

WBAZ25A2

D H d [mm] [mm] [mm] 25

15

WBAZ disponible en otros colores bajo pedido WBAZ finns tillgänglig i andra färger på begäran

6,5

100


VALORES TÍPICOS EN 1995:2014

Estática / Statisk

18-19

KARAKTERISTISKA VÄRDEN EN 1995 : 2014

CORTE / SKÄRKRAFT dk

geometría geometri

TRACCIÓN / DRAGSPÄNNING

madera - madera trä - trä

extracción rosca (1) gängutdragning(1)

penetración cabeza huvudgenomträngning

RV,k [kN] 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 3,38 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67

Rax,k [kN] 4,50 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Rhead,k [kN] 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05

A

L b d1

L [mm] 100 120 140 160 180 200 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

d1 [mm]

6

8

b [mm] 60 75 75 75 75 75 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A [mm] 40 45 65 85 105 125 40 60 60 80 100 120 140 160 180 200 220

PRINCIPIOS GENERALES / HUVUDPRINCIPER • Los valores típicos respetan la normativa EN 1995:2014 en conformidad con ETA-11/0030 / De karakteristiska värdena överensstämmer med standarden SS-EN 1995:2014 i enlighet med ETA-11/0030. • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande:

Los coeficientes γm y kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm e kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 380 kg/m3 I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen som är lika med ρk = 380 kg/m3 • El dimensionamiento y el control de los elementos de madera deben efectuarse por separado Dimensionering och kontroll av elementen i trä ska göras för sig. (1)

(1)

Rax,k ha sido evaluada considerando un ángulo de 90° entre las fibras y el conector y para una longitud de introducción igual a b Rax,k har beräknats med beaktande av en 90° vinkel mellan träfibrerna och fästelementet och för en effektiv gänglängd lika med b

Geometría / Geometri dk ds

L b d2

d1

TORNILLO TLL / SKRUV TLL Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter Momento plástico típico Tillåtet flytmoment Parámetro típico de resistencia a la extracción Karakteristisk motståndsparameter vid utdragning Parámetro típico de penetración de la cabeza Karakteristisk parameter för huvudgenomträngning Fuerza característica de tracción Karakteristisk parameter för dragspänning

d1 [mm]

6

8

dK [mm]

15,50

19,00

d2 [mm]

3,95

5,40

dS [mm]

4,30

5,80

dV [mm]

4,0

5,0

My,k [Nmm]

9493,7

20057,5

fax,k [N/mm2]

11,7

11,7

fhead,k [N/mm2]

10,5

10,5

ftens,k [kN]

11,3

20,1


TLL

ALADIN STRIPE

CONNECT BAND


20-21 11/0030

SCH-H TORNILLO BICROMATADO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA GUL SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD

Longitud rosca aumentada Större gänglängd

Galvanizado amarillo Gul förzinkning

Geometría profesional Professionell geometri


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A L

D2 b d1

ARANDELA TORNEADA AMARILLA GUL FALSAD BRICKA

d1 [mm]

cod.

L [mm] b [mm] A [mm]

4 TX20

SCH440H SCH450H SCH460H SCH470H SCH480H

40 50 60 70 80

24 30 35 40 40

16 20 25 30 40

500 200 200 200 200

4,5 TX20

SCH4540H SCH4545H SCH4550H SCH4560H SCH4570H

40 45 50 60 70

24 30 30 35 40

16 15 20 25 30

SCH4580H

80

40

40

200 200 200 200 200 200

5 TX25

SCH540H SCH550H SCH560H SCH570H SCH580H SCH590H SCH5100H SCH5120H

40 50 60 70 80 90 100 120

24 30 35 40 50 55 60 60

16 20 25 30 30 35 40 60

200 200 200 100 100 100 100 100

6 TX30

SCH660H SCH670H SCH680H SCH690H SCH6100H SCH6120H SCH6140H SCH6160H SCH6180H SCH6200H SCH6220H SCH6240H SCH6260H SCH6280H SCH6300H

60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

35 40 50 55 60 75 80 90 100 100 100 100 100 100 100

25 30 30 35 40 45 60 70 80 100 120 140 160 180 200

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 TX40

SCH880H SCH8100H SCH8120H SCH8140H SCH8160H SCH8180H SCH8200H SCH8220H SCH8240H SCH8260H SCH8280H SCH8300H SCH8320H SCH8340H SCH8360H

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

52 60 80 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28 40 40 60 70 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

d1 [mm]

d1 SCH-H

D2 [mm]

SUS6 SUS8H

6 8

20 25

100 25


VALORES TÍPICOS EN 1995:2014

Estática / Statisk

22-23

CORTE / SKÄRKRAFT geometría geometri

KARAKTERISTISKA VÄRDEN EN 1995 : 2014

TRACCIÓN / DRAGSPÄNNING

madera - madera trä - trä

extracción rosca (1) gängutdragning(1)

penetración cabeza huvudgenomträngning

RV,k [kN] 0,82 0,90 0,99 0,99 0,99 0,97 0,95 1,05 1,17 1,21 1,10 1,21 1,34 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,72 1,86 1,86 2,01 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

Rax,k [kN] 1,20 1,50 1,75 2,00 2,00 1,35 1,69 1,69 1,97 2,25 1,50 1,87 2,19 2,50 3,12 3,44 3,75 3,75 2,62 3,00 3,75 4,12 4,50 5,62 6,00 6,75 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Rhead,k [kN] 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61

A

L b d1

d1 [mm]

4

4,5

5

6

L [mm] 40 50 60 70 80 40 45 50 60 70 40 50 60 70 80 90 100 120 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

b [mm] 24 30 35 40 40 24 30 30 35 40 24 30 35 40 50 55 60 60 35 40 50 55 60 75 80 90 100 100 100 100 100 100 100

A [mm] 16 20 25 30 40 16 15 20 25 30 16 20 25 30 30 35 40 60 25 30 30 35 40 45 60 70 80 100 120 140 160 180 200

PRINCIPIOS GENERALES / HUVUDPRINCIPER • Los valores típicos respetan la normativa EN 1995:2014 en conformidad con ETA-11/0030 / De karakteristiska värdena överensstämmer med standarden SS-EN 1995:2014 i enlighet med ETA-11/0030. • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande:

Los coeficientes γm y kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm e kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen


CORTE / SKÄRKRAFT geometría geometri

TRACCIÓN / DRAGSPÄNNING

madera - madera trä - trä

extracción rosca (1) gängutdragning(1)

penetración cabeza huvudgenomträngning

RV,k [kN] 2,57 2,95 2,95 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

Rax,k [kN] 5,20 6,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Rhead,k [kN] 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

A

L b d1

L [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

d1 [mm]

8

b [mm] 52 60 80 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A [mm] 28 40 40 60 70 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260

• En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 380 kg/m3 I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen som är lika med ρk = 380 kg/m3 • El dimensionamiento y el control de los elementos de madera deben efectuarse por separado Dimensionering och kontroll av elementen i trä ska göras för sig. (1)

(1)

Rax,k ha sido evaluada considerando un ángulo de 90° entre las fibras y el conector y para una longitud de introducción igual a b Rax,k har beräknats med beaktande av en 90° vinkel mellan träfibrerna och fästelementet och för en effektiv gänglängd lika med b

Geometría / Geometri dk 90°

ds

TORNILLO SCH-H / SKRUV SCH-H

t1 D1 s

L

D2

b d2

d1

Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Espesor cabeza Huvudets tjocklek Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter Momento plástico típico Tillåtet flytmoment Parámetro típico de resistencia a la extracción Karakteristisk motståndsparameter vid utdragning Parámetro típico de penetración de la cabeza Karakteristisk parameter för huvudgenomträngning Fuerza característica de tracción Karakteristisk parameter för dragspänning

ds

4,5

5

6

8

dK [mm]

8,00

9,00

10,00

12,00

14,50

d2 [mm]

2,55

2,80

3,40

3,95

5,40

dS [mm]

2,75

3,15

3,65

4,30

5,80

t1 [mm]

2,80

2,80

3,10

4,50

4,50

dV [mm]

2,5

3,0

3,0

4,0

5,0

3032,6 4119,1 5417,2 9493,7 20057,5

My,k [Nmm] fax,k [N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

fhead,k [N/mm2]

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

ftens,k [kN]

5,0

6,4

7,9

11,3

20,1

t1 D1 s

L

ARANDELA TORNEADA AMARILLA / GUL FALSAD BRICKA D2

b d2

4

Tornillos con L ≤ 50 mm, están provistos de punta autoperforante sin muesca Skruvar med L ≤ 50 mm har en självborrande spets utan skåra

dk 90°

d1 [mm]

cod. SUS6 SUS8H

d1

tornillo / skruv

D1 [mm]

D2 [mm]

S [mm]

SCH-H Ø6 SCH-H Ø8

7,5 8,5

20,0 25,0

4,0 5,0


24-25

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

EN 14592

KOP

L b d1

TIRAFONDO BERGBULT KOP ACERO AL CARBONO KOP KOLSTÅL

Cabeza hexagonal Sexkantigt huvud

Certificado CE CE-certifikat

d1 [mm]

cod.

L [mm]

6* CH10

KOP650 KOP660 KOP670 KOP680 KOP6100

50 60 70 80 100

200 100 100 100 100

KOP850 KOP860 KOP870 KOP880 KOP8100 KOP8120 KOP8140 KOP8160 KOP8180 KOP8200

50 60 70 80 100 120 140 160 180 200

100 100 100 100 50 50 50 50 50 50

KOP1050 KOP1060 KOP1080 KOP10100 KOP10120 KOP10140 KOP10150 KOP10160 KOP10180 KOP10200 KOP10220 KOP10240 KOP10260 KOP10280 KOP10300

50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

8 CH13

10 CH17

* NO CE / INGEN CE CH = llave de apriete / åtdragningsnyckel


AISI 304

A2 KOP ACERO INOXIDABLE* KOP ROSTFRITT STÃ…L*

d1 [mm]

cod.

L [mm]

12 CH19

KOP1250 KOP1260 KOP1270 KOP1280 KOP1290 KOP12100 KOP12120 KOP12140 KOP12150 KOP12160 KOP12180 KOP12200 KOP12220 KOP12240 KOP12260 KOP12280 KOP12300 KOP12320 KOP12340 KOP12360 KOP12380 KOP12400

50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

KOP1680 KOP16100 KOP16120 KOP16140 KOP16150 KOP16160 KOP16180 KOP16200 KOP16220 KOP16240 KOP16260 KOP16280 KOP16300 KOP16320 KOP16340 KOP16360 KOP16380 KOP16400

80 100 120 140 150 160 180 200 220

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

16 CH24

240 260 280 300 320 340 360 380 400

d1 [mm]

cod.

L [mm]

8 CH13

AI571850 AI571860 AI571870 AI571880 AI5718100 AI5718120

50 60 70 80 100 120

100 100 100 100 50 50

50

10 CH17

AI5711050 AI5711060 AI5711080 AI57110100 AI57110120 AI57110140 AI57110150 AI57110160 AI57110180 AI57110200 AI57110220 AI57110240 AI57110260

60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25

12 CH19

AI5711270 AI5711280 AI57112100 AI57112120 AI57112140 AI57112150 AI57112160 AI57112180 AI57112200 AI57112240 AI57112260

70 80 100 120 140 150 160 180 200 240 260

50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25

* NO CE / INGEN CE


CON / MED

26-27

GWZ TORNILLO TODO ROSCA CON CABEZA EMBUTIBLE HELGÄNGAD SKRUV MED CYLINDRISKT HUVUD

Ideal para acoplamiento vigas Idealiskt för koppling av balkar

Conexión viga principal - secundaria Anslutning primär och sekundär balk

Refuerzos estructurales Strukturella förstärkningar


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

Lb

d1

d1 [mm]

cod.

L [mm]

b [mm]

6 TX30

GWZ6120 GWZ6160

120 160

110 150

25 25

8 TX40

GWZ8160 GWZ8200 GWZ8240 GWZ8280 GWZ8320

160 200 240 280 320

150 190 230 270 310

25 25 25 25 25


VALORES TÍPICOS EN 1995:2014

Estática / Statisk

28-29

KARAKTERISTISKA VÄRDEN EN 1995 : 2014

CONEXIÓN CON CONECTORES CRUZADOS / ANSLUTNING MED KORSADE FÄSTELEMENT UNIÓN DE ÁNGULO RECTO - VIGA PRINCIPAL / VIGA SECUNDARIA FÖRBAND MED RAK VINKEL - HUVUDBJÄLKE/SEKUNDÄR BJÄLKE

d1

L

HHT min = hNT min

BHT min

bNT min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm] 57 87 117 57 87 117 76 116 156 76 116 156 76 116 156 76 116 156 76 116 156

120

105

60

160

135

75

160

135

75

200

165

90

240

190

100

280

220

115

320

250

130

6

8

SECCIÓN SEKTION

m

N.° parejas Antal vridmoment

R V,k

Vzul

valores típicos(1) karakteristiska värden(1)

valores admisibles(1) maximala värden(1)

m(2)

[kN] 4,1 7,7 11,1 6,0 11,1 16,0 7,9 14,8 21,3 10,4 19,4 27,9 12,8 23,9 34,5 15,3 28,5 41,0 17,7 33,0 47,6

[kg] 191 kg 382 kg 573 kg 276 kg 552 kg 827 kg 368 kg 735 kg 1103 kg 481 kg 962 kg 1442 kg 594 kg 1188 kg 1782 kg 707 kg 1414 kg 2121 kg 820 kg 1640 kg 2461 kg

[mm]

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PLANTA - 1 PAREJA PLAN - 1 PAR

m 45°

75

89

103

117

a2,c across e bNT across a2,c

90°

BHT

60

90°

a2,c across bNT a2,c

HHT

59

PLANTA - 2 O MÁS PAREJAS PLAN - 2 ELLER FLERA PAR

90°

hNT

45

BHT

BHT

DISTANCIAS MÍNIMAS RECOMENDADAS [mm] / REKOMMENDERADE MINIMIAVSTÅND [mm]

d1 [mm]

a2,c

across

e

6 8

24 32

9 12

21 28

PRINCIPIOS GENERALES / HUVUDPRINCIPER • Los valores admisibles respetan la normativa DIN 1052:1988 / De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden DIN 1052:1988. • Los valores típicos respetan la normativa EN 1995:2014 en conformidad con ETA 12/0471 / De karakteristiska värdena överensstämmer med standarden SS-EN 1995:2014 i enlighet med ETA12/0471 • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande: Los coeficientes γm y kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm e kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 385 kg/m3 I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen lika med ρk = 385 kg/m3 • En fase de cálculo se considera una longitud de rosca eficaz igual a Sg = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.) /2 - Tol.: tolerancia de colocación 10 mm Under kalkylen beräknas en gänglängd som motsvarar Sg = (Tot. - L - 10 mm - 10 mm) /2 - Tol.: monteringstolerans 10 mm • El dimensionamiento y el control de los elementos de madera deben efectuarse por separado. Dimensionering och kontroll av elementen i trä ska göras för sig. (1)

La resistencia axial de extracción de la rosca ha sido evaluada considerando una longitud de rosca eficaz igual a Sg. Los conectores deben introducirse a 45° respecto al plano de corte. El baricentro de los conectores debe colocarse a nivel del plano de corte (1) Det axiella motståndet vid gängans utdragning har bedömts med tanke på en effektiv gänglängd lika med Sg. Fästelementen ska vara infästa till 45° i förhållande till skärytan. Fästelementens tyngdpunkt ska vara placerad i linje med skärytan (2) La posición de montaje (m) es válida en el caso de colocación de los conectores en el borde superior de los elementos (2) Monteringsvärdet (m) är giltigt vid åtdragning av de infällda fästelementen över elementen.


VALORES TÍPICOS EN 1995:2014

Estática / Statisk

KARAKTERISTISKA VÄRDEN EN 1995 : 2014

TRACCIÓN / DRAGSPÄNNING (1) geometría geometri

extracción rosca total utdragning av helgängad skruv(2) (2)

L b

extracción rosca parcial(2) utdragning av halvgängad skruvl(2)

Sg

A

Sg

A

tracción acero dragspänning i stål

A

d1

d1 [mm]

6 8

L [mm] 120 160 160 200 240 280 320

b [mm] 110 150 150 190 230 270 310

Amin [mm] 130 170 170 210 250 290 330

madera/trä Rax,k [kN] 7,84 10,68 14,25 18,04 21,84 25,64 29,44

Sg [mm] 45 65 65 85 105 125 145

Amin [mm] 65 85 85 105 125 145 165

madera/trä Rax,k [kN] 3,21 4,63 6,17 8,07 9,97 11,87 13,77

acero/stål Rtens,k [kN] 12,00 12,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

NOTAS / OBS (1)

La resistencia de proyecto del conector es la mínima entre la resistencia de proyecto del lado madera (Rax,d) y la resistencia de proyecto del lado acero (Rtens,d). (1) Fästelementets arbetsmotstånd är det lägsta utav arbetsmotståndet mellan träsidan (Rax,d) och arbetsmotståndet på stålsidan (Rtens,d).

/

/

Los coeficientes γm e kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm e kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen (2)

La resistencia axial de extracción de la rosca se ha evaluado considerando un ángulo de 90° entre las fibras y el conector y para una longitud de rosca eficaz igual a b o Sg. (2) Det axiella motståndet vid utdragning av gängan har beräknats med beaktande av en 90° vinkel mellan träfibrerna och fästelementet och för en effektiv gänglängd lika med Sg. Para valores intermedios de Sg es posible interpolar linealmente. Vid intermediära värden för Sg går det att korrigera dem linjärt.

Geometría / Geometri Z

X X

V

G

X

dk ds

Lb

d2 d1

CONECTOR GWZ / FÄSTELEMENT GWZ Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter Momento plástico típico Tillåtet flytmoment Parámetro típico de resistencia a la extracción Karakteristisk motståndsparameter vid utdragning Fuerza característica de tracción Karakteristisk parameter för dragspänning Resistencia plástica típica Karakteristisk flythållfasthet

d1 [mm]

6

8

dK [mm]

8,00

11,00

d2 [mm]

4,00

5,20

dV [mm]

4,0

5,0

My,k [Nmm]

10000

20000

fax,k [N/mm2]

11,0

11,0

ftens,k [kN]

12,0

21,0

fy,k [N/mm2]

1000

1000


CON / MED

30-31 TEST REPORT

CLC CONECTOR MADERA-HORMIGÓN FÄSTELEMENT TRÄ-CEMENT

Fijación rápida en seco Torrmonteringsfäste

Rehabilitación estructural Strukturombyggnad

Indicador de colocación Monteringsindikator


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

50 L b d1

d1 [mm]

cod.

L [mm]

b [mm]

8 TX40

CLC8160

160

110

100

CLC8240

240

190

100

Disponible el informe de pruebas de pushout efectuadas en el Laboratorio de Pruebas Materiales y Estructuras - Departamento de Ingeniería Civil, Construcción-Arquitectura, Ambiental Universidad de L'Aquila. Rapport finns över pushout-provning som utförd av Laboratoriet för material- och konstruktionstester - Civilingenjörsavdelning, Byggnad-arkitektur, miljö- Universitetet i Aquila.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN INSTALLATIONSSCHEMA


32-33

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

EN 14592

dk

WS

d1

Lp

PASADOR AUTOPERFORANTE MADERA/METAL SJÄLVBORRANDE STIFT FÖR TRÄ/METALL

Roscado antiextracción Gängning med utdragningsskydd

Punta especial para acero Specialspets för stål

EN 14592

WS PASADOR AUTOPERFORANTE MADERA / ACEROWS SJÄLVBORRANDE STIFT FÖR TRÄ/STÅL

d1 [mm]

cod.

L [mm]

7 TX40

CS100165 CS100160 CS100240 CS100245 CS100215 CS100220 CS100225

73 93 113 133 153 173 193

100 100 100 100 100 100 100

GEOMETRIA GEOMETRI CONECTOR WS / CONNECTEUR WS Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Longitud punta Spetsens längd Momento plástico típico Tillåtet flytmoment

d1 [mm]

7

dK [mm]

11,00

LP [mm]

12,00

My,k [Nmm]

31930

WS PASADOR AUTOPERFORANTE MADERA / ALUMINIO WS SJÄLVBORRANDE STIFT FÖR TRÄ/STÅL

d1 [mm]

cod.

L [mm]

7,5 TX40

SBD7575 SBD7595 SBD75115 SBD75135 SBD75155 SBD75175 SBD75195

75 95 115 135 155 175 195

50 50 50 50 50 50 50


VALORES TÍPICOS EN 1995:2014

Estática / Statisk

KARAKTERISTISKA VÄRDEN EN 1995 : 2014

CORTE MADERA - ACERO - MADERA Rv,k SKÄRNING GENOM TRÄ - STÅL - TRÄ Rv,k

ta

t

ta

1 PLACA INTERIOR (2 PLANOS DE CORTE) 1 INRE PLATTA (2 SKÄRYTOR) Fijación / Fastsättning Anchura viga Bjälkens bredd Madera exterior Utvändigt trä Espesor placa Plattans tjocklek

WS

[mm]

7x73

7x93

7x113

7x133

7x153

7x173

7x193

b

[mm]

80

100

120

140

160

180

200

ta

[mm]

37

47

57

67

77

87

97

t

[mm]

5

5

5

5

5

5

5

7,87

8,71

9,89

10,80

11,49

11,71

11,71

30°

7,22

8,05

9,06

10,08

10,68

11,09

11,09

45°

6,65

7,51

8,39

9,44

10,01

10,57

10,57

60°

6,18

7,06

7,83

8,76

9,44

9,96

10,11

90°

5,78

6,67

7,36

8,20

8,96

9,43

9,71

b

RV,k [kN]

Ángulo Fuerza-Fibras Vinkelkraftfibrer

NOTAS / OBS • Los valores típicos respetan la normativa DIN 1995:2014 / De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden SS-EN 1995:2014 • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande Los coeficientes γm e kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm et kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen • Los valores proporcionados son calcolados con placas de 5 mm de espesor y una ranura fresada en la madera de 6 mm de espesor De värden som ges har beräknats med plattor av tjockleken 5 mm och en 6 mm tjock försänkt kanal i trämaterialet • Capacidad máxima de perforación para acero S235/St37/Fe360 / Maximal hålkapacitet för stål S235/St37/Fe360 - 3 placas de 5 mm de espesor / 3 plattor på 5 mm tjocklek - 1 placa de 10 mm de espesor / 1 platta på 10 mm tjocklek • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 380 kg/m3 I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen som är lika med ρk = 380 kg/m3 • El dimensionamiento y el control de los elementos de madera y de las placas de metal deben efectuarse por separado Dimensionering och kontroll av element i trä och metallplattor ska göras för sig.


34-35

CON / MED

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

11/0030

dk

DWZ

80 L 100 d1

TORNILLO DOBLE ROSCA PARA AISLAMIENTO SKRUV MED DUBBEL GÄNGA FÖR ISOLERING

Cabeza oculta Dolt huvud

Ideal para aislamiento continuo Idealisk för kontinuerlig isolering

d1 [mm]

cod.

L [mm]

7 TX30

DWZ7220 DWZ7260 DWZ7300 DWZ7340

220 260 300 340

50 50 50 50

9 TX40

DWZ9320 DWZ9360 DWZ9400

320 360 400

50 50 50

GEOMETRIA GEOMETRI CONECTOR DWZ / FÄSTELEMENT DWZ Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Momento plástico típico Tillåtet flytmoment

d1 [mm]

7

9

dK [mm]

9,50

11,50

d2 [mm]

4,60

5,90

dS [mm]

5,00

6,50

My,k [Nmm] 14174,2 27244,1

Parámetro típico de resistencia a la extracción f [N/mm2] 11,7 Karakteristisk motståndsparameter ax,k vid utdragning

11,7

Fuerza característica de tracción Karakteristisk parameter för dragspänning

25,4

ftens,k [kN]

15,4


Elección del conector / Val av fästelement LONGITUD MÍNIMA CONECTOR DWZ Ø7 / FÄSTELEMENTETS MINIMILÄNGD DWZ Ø7

Espesor rastrel [mm] / Listens tjocklek [mm]* Espesor Aislamiento + Entablado [mm]

s = 30

Isoleringens tjocklek A + brädbeklädnad [mm] DWZ 60° Lmin [mm] 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

s = 40

s = 50

s = 60

s = 80

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

220 220 220 220 220 260 260 300 300 340 340

220 220 220 260 260 300 300 340 -

220 220 220 220 220 260 260 300 300 340 340

220 220 220 260 260 300 340 340 -

220 220 220 220 260 260 300 300 340 340 -

220 220 260 260 300 300 340 -

220 220 220 220 260 260 300 300 340 340 -

220 260 260 300 300 340 -

220 220 220 260 260 300 300 340 340 -

220 220 220 220 260 260 300 340 340 -

* Dimensiones mínimas rastrel: DWZ Ø7 mm: base/altura = 50/30 mm / * Läktens minimimått: DWZ Ø7 mm: bas/höjd = 50/30 mm

LONGITUD MÍNIMA CONECTOR DWZ Ø9 / FÄSTELEMENTETS MINIMILÄNGD DWZ Ø9

Espesor rastrel [mm] / Listens tjocklek [mm]* Espesor Aislamiento + Entablado [mm]

s = 30

Isoleringens tjocklek A + brädbeklädnad [mm] DWZ 60° Lmin [mm] 180 200 220 240 260

-

s = 40

s = 50

s = 60

s = 80

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

A DWZ 60° Lmin [mm]

B DWZ 90° Lmin [mm]

-

320 320 360 400 400

320 320 360

320 360 360 400 400

320 320 360 360

320 360 400 400 -

320 320 360 -

360 400 400 -

320 320 360 -

* Dimensiones mínimas rastrel: DWZ Ø9 mm: base/altura = 60/40 mm / * Läktens minimimått: DWZ Ø9 mm: bas/höjd = 60/40 mm

POSIBLES CONFIGURACIONES / MÖJLIGA KONFIGURATIONER A

A

60°

A

90°

60°

90°

B

A

60°

A A

A

A 90°

A B

B

AISLANTE RÍGIDO CUBIERTA FAST ISOLERING TÄCKNING

AISLANTE BLANDO CUBIERTA MJUK ISOLERING TÄCKNING

σ(10%) ≥ 50 kPa (EN826)

σ(10%) < 50 kPa (EN826)

60°

AISLANTE FACHADA FASADISOLERING

La cantidad y la disposición de las fijaciones dependen de la geometría de la superficie, del tipo de aislante y de las cargas implicadas Antalet och fördelningen av fästelementen beror på underlagets form, typen av isolering och de belastningar som verkar på materialet

B


36-37

Tornillos profesionales Professionella skruvar Tornillos para ebanisterĂ­a Skruvar fĂśr inredningssnickeri HTS-H

38 TPP

40 LBS

41


CON / MED

38-39

HTS-H TORNILLO ROSCA TOTAL PARA EBANISTERÍA SKRUV TOTAL GÄNGNING FÖR INREDNINGSSNICKERI

Acoplamiento ideal MDF - madera Idealisk koppling MDF - trä

Huella TX Avtryck TX

Fijación precisa Exakt fastsättning


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

dk

Lb d2

d1

d1 [mm]

cod.

L [mm]

b [mm]

3 TX10

HTS312H HTS316H HTS320H HTS325H HTS330H

12 16 20 25 30

10 13 16 21 26

500 500 500 500 500

3,5 TX10

HTS3516H HTS3520H HTS3525H HTS3530H HTS3535H HTS3540H HTS3550H

16 20 25 30 35 40 50

13 16 21 25 30 34 42

500 500 500 500 200 200 200

4 TX20

HTS420H HTS425H HTS430H HTS440H HTS450H

20 25 30 40 50

16 21 25 34 43

500 500 500 200 200

4,5 TX20

HTS4530H HTS4540H HTS4545H HTS4550H

30 40 45 50

25 34 38 43

200 200 200 200

5 TX20

HTS530H HTS540H HTS550H HTS560H HTS570H HTS580H

30 40 50 60 70 80

25 34 43 51 60 67

200 200 200 100 100 100

GEOMETRIA GEOMETRI

TORNILLO HTS-H / SKRUV HTS-H Diámetro nominal Nominell diameter

d1 [mm]

Diámetro cabeza Huvuddiameter

dK [mm] 6,00 7,00 8,00 8,80 9,70

Diámetro núcleo Kärnans diameter

d2 [mm] 2,00 2,20 2,50 2,80 3,20

Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter

dV [mm] 2,0

3

3,5

4

4,5

5

2,0 2,5 3,0 3,0


40-41

CON / MED

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

dk 60°

TPP TORNILLO CABEZA PEQUEÑA SKRUV MED LITET HUVUD

Efecto tornillo oculto No estropea las fibras Dold effekt Förstör inte fibrerna

L

b d1

d1 [mm]

cod.

3,5 TX10

TPP3530 TPP3540 TPP3550

L [mm] b [mm] A [mm] 30 40 50

20 26 34

10 14 16

500 500 500

Disponible también en acero inoxidable AISI410 (cod. SHS3540AS Ø3,5 x 40 mm) Tillgänglig även i rostfritt stål AISI410 (cod. SHS3540AS Ø3,5 x 40 mm) A = espesor fijable / fixerbar distanshållare

GEOMETRIA GEOMETRI

TORNILLO TPP / SKRUV TPP Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter

d1 [mm]

3,50

dK [mm]

5,75


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

11/0030

dk t1

LBS

L

duk b

d2

TORNILLO CABEZA REDONDA Y BAJO CABEZA PLANO SKRUV MED RUNT HUVUD OCH PLATT UNDERHUVUD

Cabeza para un acabado perfecto Huvud för perfekt finish

Ideal para fijar placas Idealisk för fastsättning av plattor

d1

d1 [mm]

cod.

L [mm]

b [mm]

5 TX20

PF603525 PF603540 PF603550 PF603560 PF603570

25 40 50 60 70

21 36 46 56 66

500 500 200 200 200

GEOMETRIA GEOMETRI

TORNILLO LBS / SKRUV LBS Diámetro nominal Nominell diameter

d1 [mm]

5

Diámetro cabeza Huvuddiameter

dK [mm]

7,80

Diámetro núcleo Kärnans diameter

d2 [mm]

3,00

Diámetro bajo cabeza Underhuvudets diameter

dUK [mm]

4,90

Espesor cabeza Huvudets tjocklek

t1 [mm]

2,40

Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter

dV [mm]

3,0


42-43

Tornillos profesionales Professionella skruvar Tornillos y conectores para exterior Skruvar och anslutningsdon fรถr utomhusbruk MINI

SCI

44

51

KGA

FLAT

46

52

KGL evo

TVM

48

54

BFO

JFA

49

55

SCA-H

50


CON / MED

44-45

ANTI CORR.

AISI 316

A4

11/0030

MINI TORNILLO DOBLE ROSCA CABEZA OCULTA DUBBELGÄNGAD SKRUV MED DOLT HUVUD

Disponible coloreado e inoxidable Finns färgad och i rostfritt stål

Excelente agarre en maderas duras Optimalt grepp på hårt trä

Segunda rosca para un apriete óptimo Andra gängning för optimal åtdragning


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

dk A

L

ds b d2

d1 ANTI CORR.

MINI ACERO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN MINI I STÅL MED ROSTSKYDDSBEHANDLING

d1 [mm]

cod.

5 TX20

MNB550 MNB560 MNB570

L b A [mm] [mm] [mm] 50 60 70

30 35 40

20 25 30

200 200 100

Disponible también en otros colores Finns även i andra färger

AISI 316

A4

MINI ACERO INOXIDABLE A4 MINI ROSTFRITT STÅL A4

d1 [mm]

cod.

5 TX20

MNA550 MNA560 MNA570

L b A [mm] [mm] [mm] 50 60 70

30 35 40

20 25 30

200 200 100

GEOMETRIA GEOMETRI TORNILLO MINI / SKRUV MINI Material Material Diámetro tornillo Skruvens diameter Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter

ANTI CORR.

AISI 316

A4

Ø [mm]

5

5

d1 [mm]

5,25

5,25

dK [mm]

6,75

6,75

d2 [mm]

3,40

3,40

dS [mm]

4,05

4,05

dV [mm]

3,0-4,0

3,0-4,5


CON / MED

46-47

AISI 410

11/0030

KGA TORNILLO CABEZA CÓNICA UNIVERSAL UNIVERSALSKRUV MED KONISKT HUVUD

Acero inoxidable de alta resistencia Höghållfast rostfritt stål

Inox magnético Magnetiskt rostfritt stål No requiere pretalado Kräver ingen förborrning


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

dk t1 ds L b d2

d1 [mm]

cod.

L [mm]

b [mm]

A [mm]

5 TX25

KGA550 KGA560 KGA570

50 60 70

30 35 40

20 25 30

200 200 100

d1 GEOMETRIA GEOMETRI

TORNILLO KGA / SKRUV KGA

A

Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Espesor cabeza Huvudets tjocklek Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter

d1 [mm]

5

dK [mm]

9,8

d2 [mm]

3,25

dS [mm]

3,60

t1 [mm]

6,00

dV [mm]

3,0


48-49

CON / MED

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

ANTI CORR.

KGL evo

dk t1 duk ds L b

TORNILLO CABEZA CÓNICA SKRUV MED KONISKT HUVUD

Revestimiento anticorrosión Rostskyddsbeklädnad

Ideal para placas Idealisk för plattor

d2

d1 [mm]

5 TX25 8 TX40

d1

cod.

L [mm] b [mm] A [mm]

KGL560C

60

35

25

200

KGL860C

60

52

20

100

A = espesor fijable / fixerbar distanshållare

GEOMETRIA GEOMETRI

TORNILLO KGL evo / SKRUV KGL evo Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Espesor cabeza Huvudets tjocklek Diámetro bajo cabeza Underhuvudets diameter Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter

d1 [mm]

5

8

dK [mm]

9,65

14,50

d2 [mm]

3,40

5,40

dS [mm]

3,65

5,80

t1 [mm]

5,60

6,80

dUK [mm]

6,00

10,00

dV [mm]

3,0

5,0


CON / MED

AISI 304

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A2

dk

BFO

t1 ds L b

TORNILLO CABEZA REDONDA Y CUELLO REFORZADO SKRUV MED RUNT HUVUD FÖRSTÄRKT SKAFT

Penetración eficaz Effektiv genomträngning Ideal para maderas duras Idealsk för hårda träslag

d2

d1

d1 [mm]

cod.

5 TX25

BFO550 BFO560 BFO570

L [mm] b [mm] A [mm] 50 60 70

30 36 42

20 24 28

200 200 100

A = espesor fijable / fixerbar distanshållare

GEOMETRIA GEOMETRI

TORNILLO BFO / SKRUV BFO Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro cuello Stamdiameter Espesor cabeza Huvudets tjocklek Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter

d1 [mm]

5,30

dK [mm]

8,00

d2 [mm]

3,75

ds [mm]

4,05

t1 [mm]

3,65

dv [mm]

3,5


50-51

AISI 304

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A2

SCA-H

A L b d1

TORNILLO CABEZA AVELLANADA SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD

Huella TX Avtryck TX

Resistente a la corrosión Rostbeständighet

d1 [mm]

cod.

4,5 TX20

SCA4550H

50

30

20

200

SCA4560H

60

36

24

200

SCA550H

50

30

20

200

SCA560H

60

36

24

200

SCA570H

70

42

28

200

5 TX25

L [mm] b [mm] A [mm]


CON / MED

AISI 304

AISI 316

A2

A4

SCI

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A

L b d1

TORNILLO CABEZA AVELLANADA HI-TECH HI-TECH SKRUV MED FÖRSÄNKT HUVUD

Disponible también en acero A4 Tillgänglig även i stål A4

Geometría profesional Professionell geometri

SCI ACERO INOXIDABLE A2 SCI ROSTFRITT STÅL A2

d1 [mm]

cod.

4 TX20

SCI4040 SCI4050

40 50

24 30

16 20

l l

200 200

SCI4550

50

30

20

l

200

SCI4560

60

35

25

l

200

4,5 TX20 5 TX25

L b A [mm] [mm] [mm]

CE

SCI5050

50

24

26

-

200

SCI5060

60

30

30

l

100

SCI5070

70

35

35

l

100

Disponible también con otras longitudes y diámetros Tillgänglig även i andra längder och diametrar

ø3,5

ø4

ø4,5

ø5

ø6

ø8

D2

D2

SCI ACERO INOXIDABLE A4 SCI ROSTFRITT STÅL A4

d1 [mm]

cod.

5 TX20

SCI5050A4

50

24

26

-

200

SCI5060A4

60

30

30

-

100

SCI5070A4

70

35

35

-

100

L b A [mm] [mm] [mm]

CE

Disponible también con otras longitudes Tillgänglig även i andra längder


52-53

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

FLAT FLAT

FIJACIÓN OCULTA PARA TERRAZAS DOLD FASTSÄTTNING FÖR TERRASSER

cod.

medida / storlek [mm]

FLT6427N

64 x 27 x 4

200

material: aluminio negro material: svart aluminium

d1

Aleta separadora para juntas regulares Distansfläns för jämna fogar

L KKT N ACERO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN KKT N I STÅL MED ROSTSKYDDSBEHANDLING

d1 [mm]

5 TX20

cod.

L b A [mm] [mm] [mm] 40 50 60

KKTN540 KKTN550 KKTN560

Fijación rápida Snabb fastsättning

36 30 35

4 20 25

100 100 100

PRODUCTOS ADICIONALES TILLBEHÖR

Fijación totalmente oculta Döljs fullständigt

PROFID

cod.

material material

medida / storlek H x B [mm]

FE010366

EPDM

8x8

50m

DESCRIPCIÓN / BESKRIVNING : Perfil separador bajo tabla Distansprofil under planka

FUGDEK

cod. FUGN FUGM

material material TPE TPE

DESCRIPCIÓN / BESKRIVNING : Perfil tapajuntas Fogtäckande profil

junta / fog. [mm] 6-7 6-7

100m 100m


Montaje / Montering

1

2

3

4

5

6

Cálculo de la cantidad por m2 / Kalkylera mängden i m2 1m2 / distancia entre listones / anchura tabla con junta = unidades por m2 1m2 / listernas avstånd / plankbredd med fog = st. per m2 EJEMPLO / EXEMPEL: intereje rastreles (i) = 0,60 m listernas avstånd (i) = 0,60 m anchura tabla (L) = 140 mm plankbredd (L) = 140 mm anchura junta (f) = 7 mm fogbredd (f) = 7 mm 1m² / 0,6 m / (0,14 m+ 0,007 m) = 12 unidades / m² 1m² / 0,6 m / (0,14 m + 0,007 m) = 12 st. / m²

f L

i

i = intereje rastreles / listernas avstånd L = anchura tablas / plankbredd f = anchura junta / fogbredd


54-55

AISI 304

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A2

TVM GRAPA OCULTA PARA TABLAS DE MADERA DOLD KLÄMMA FÖR TRÄBORD

cod.

tipo / typ

medida / storlek [mm]

FE010405 FE010400

TVM 1 TVM2

32 x 22 x 3 34 x 23 x 2,5

250 250

material / material: AISI304-A2 / AISI304-A2

Acero inoxidable A2 Rostfritt stål A2 GEOMETRIA GEOMETRI

TVM 1

TVM 2

32

34

9,5

23

22,5 10,5

9

Velocidad de colocación Monteringshastighet

3 6,5 9,5

1,5

11

2,5 11 8,5

1,5 15

13

d1 L

AISI 316

A4

KKT X ACERO INOXIDABLE A4 KKT X ROSTFRITT STÅL A4

d1 [mm]

5 TX20

cod.

L b A [mm] [mm] [mm]

KKTX525A4 KKTX530A4 KKTX540A4

material / material: Acero inoxidable A4 / Rostfritt stål A4

25 30 40

21 26 36

4 4 4

250 100 100


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

JFA SOPORTE REGULABLE PARA TERRAZAS REGLERBART STÖD FÖR TERRASSER

Altura regulable Justerbar höjd

Duradero en el tiempo Lång livslängd

cod.

material material

tornillo (ø x L) skruv (ø x L)

JFA840 JFA860 JFA880 JFA860A2

T T T AISI304 / A2

Ø8 x 40 mm Ø8 x 60 mm Ø8 x 80 mm Ø8 x 60 mm

100 100 100 100

T = acero al carbono galvanizado / förzinkat kolstål • Capacidad admisible Fadm = 0,8 kN / CTillåten bärkraft Fadm = 0,8 kN

EJEMPLO DE CÁLCULO BERÄKNINGSEXEMPEL

La cantidad de soportes por m2 se calcula basándose en la carga efectiva y en el intereje entre rastreles. Antalet stöd per m2 ska bedömas i funktion till belastningen och avståndet mellan listerna. Carga q [kN/m2] / Capacidad admisible Fadm[kN] = unidades por m2 Belastning kv [kN/m2] / Tillåten bärkraft Fadm [kN] = st. per m2 1/unidad por m2 / intereje listones (i) = distancia entre los soportes a lo largo del rastrel (a) 1/st. per m2 / avstånd lister (i) = avstånd mellan stöden längs listen (a)

i

i = intereje listones / listernas avstånd a = distancia soportes / stödens avstånd

a


56-57

Tornillos profesionales Professionella skruvar Tornillos para chapa Skruvar fรถr plรฅt SBS-H

58 MCS

60 WBAZ

61


58-59

CON / MED

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

dk

SBS-H TORNILLO AUTOPERFORANTE MADERA-METAL SJÄLVBORRANDE SKRUV FÖR TRÄ-METALL

Disponible también en acero A2 Tillgänglig även i stål A2

Punta autoperforante Självborrande spets

L

A s

d1

d1 [mm]

cod.

L [mm]

4,2 TX20 4,8 TX25 5,5 TX30

SBS4238H

38

500

SBS4845H

45

200

SBS5550H

50

200

6,3 TX30

SBS6360H SBS6370H SBS6385H

60 70 85

100 100 100

GEOMETRIA GEOMETRI

TORNILLO SBS-H / SKRUV SBS-H Diámetro nominal d1 [mm] 4,20 4,80 5,50 Nominell diameter Diámetro cabeza dK [mm] 8,00 9,25 10,50 Huvuddiameter

6,30 12,00

CAPACIDAD DE PENETRACIÓN / BORRNINGSKAPACITET Diámetro nominal d1 [mm] Nominell diameter Longitud L [mm] Längd Espesor paquete A [mm] Paketets tjocklek Espesor placa de acero S235 / St37 s [mm] Tjocklek på stålplattan S235 / St37 Espesor placa de aluminio Aluminiumplattans tjocklek Atornillador Skruvdragare

4,20

4,80

5,50

6,30

38

45

50

60 70 85

23

28

31

36 46 61

1÷3 2÷4 3÷5

4÷6

s [mm] 2 ÷ 4 3 ÷ 5 4 ÷ 6

6÷8

max max max 2000 2000 1500

max 1500

[rpm]

AISI 304

A2

SCS - TORNILLO BIMETÁLICO ACERO INOXIDABLE A2 SCS - BIMETALLISK SKRUV ROSTFRITT STÅL A2

d1 [mm]

cod.

L [mm]

4,8 PH2 5,5 TX30

SCS4842 SCS4872 SCS5555 SCS5575

42 72 55 75

250 250 250 250


SBS-H


60-61

AISI 304

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A2

MCS

dk

L

TORNILLO CON ARANDELA PARA CHAPA SKRUV MED BRICKA FÖR LAKTON

Huella TX Avtryck TX

Junta de EPDM EPDM-packning

d1

d1 dk [mm] [mm]

4,5 TX20

4,5 TX20

cod.

material / L [mm] material

20

MCS4525CU MCS4535CU MCS4545CU MCS4560CU

25 35 45 60

A2 A2 A2 A2

200 200 200 200

20

MCS4525A2 MCS4535A2 MCS4545A2 MCS4560A2

25 35 45 60

A2 A2 A2 A2

200 200 200 200


AISI 304

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

A2

d

WBAZ

H D

ARANDELA CON JUNTA PARA CHAPA BRICKA MED PACKNING FÖR PLÅT

tornillo / skruv [mm]

cod.

6,3 - 6,5

WBAZ25A2

D H d [mm] [mm] [mm] 25

15

WBAZ disponible en otros colores a petición WBAZ finns tillgänglig i andra färger på begäran

Resistente a los rayos UV Beständighet mot UV-strålar

Ideal con TLL ø6 Idealisk med TLL ø6

Hermético Hermetisk

6,5

100


62-63

Placas y angulares Plattor och vinkelprofiler

HT70

74

ALU-HT

HT90

64

74

BSI

HTKR

68

75

BSA

HT100

70

76

HT20

HT170

74

77

HT40

HTW

74

78


HTZ

WKF

80

89

HT-PLATE

WBO 135°

82

90

LBA

WVB A2

84

90

LBS

LBN

84

91

WZU

SPN

86

91

WHO

LBV

88

92

WVS

LBB

89

93


64-65 09/0361

ALU-HT ESTRIBO OCULTO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DOLD KONSOL I ALUMINIUMLEGERING

Empleo en ángulo recto o inclinado Rakvinklad eller lutad användning

Disponibles también en barras de 2,2 m Finns även i stänger på 2,2 m

Uniones en madera - hormigón Förband på trä-betong


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

ALUMINIHT

H

cod.

H [mm]

ALUMINIHT65 ALUMINIHT95 ALUMINIHT125 ALUMINIHT155 ALUMINIHT2165

65 95 125 155 2165

25 25 25 15 1

Fijación con tornillos KGL560C Fastsättning med skruvar KGL560C

ALUMIDIHT

H

cod.

H [mm]

ALUMIDIHT80 ALUMIDIHT120 ALUMIDIHT160 ALUMIDIHT200 ALUMIDIHT240

80 120 160 200 240

25 25 25 15 15

ALUMIDIHT2200

2200

1

Fijación con clavos HT4060 Fastsättning med spikar HT4060

ALUMAXI

cod.

H [mm]

ALUMAXI2176

2176

1

Fijación con clavos Anker PF601610 Fastsättning med spikar PF601610

H

TORNILLO AUTOPERFORANTE SBS MADERA / METAL PARA ALUMINIHT SJÄLVBORRANDE SKRUV SBS TRÄ/METALL FÖR ALUMINIHT

PASADOR AUTOPERFORANTE SBD MADERA / ALUMINIO SJÄLVBORRANDE STIFT SBS TRÄ/ALUMINIUM

d [mm]

cod.

L [mm]

7,5 TX40

SBD7575 SBD7595 SBD75115 SBD75135 SBD75155 SBD75175 SBD75195

75 95 115 135 155 175 195

d [mm]

cod.

L [mm]

4,8 TX25

SBS4845H

45

200

5,5 TX30

SBS5550H

50

200

6,3 TX30

SBS6360H SBS6370H SBS6385H

60 70 85

100 100 100

PASADOR AUTOPERFORANTE WS MADERA / ACERO SJÄLVBORRANDE STIFT WS TRÄ/STÅL

50 50 50 50 50 50 50

EN 14592

d [mm]

cod.

L [mm]

7 TX40

CS100165 CS100160 CS100240 CS100245 CS100215 CS100220 CS100225

73 93 113 133 153 173 193

100 100 100 100 100 100 100


Estática / Statisk

66-67

ALUMINIHT - UNIÓN MADERA / MADERA ALUMINIHT - FÖRBAND TRÄ/TRÄ bNT

hNT

FV

H

VIGA SECUNDARIA SEKUNDÄR BJÄLKE

VIGA PRINCIPAL HUVUDBJÄLKE

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

Alumini H [mm]

bNT [mm]

hNT [mm]

pasadores / stift WS Ø7 [un./st - Ø x L]

tornillos / skruvar KGL Ø5 x 60 [un./st]

EN 1995:2008 RV,k [kN]

DIN 1052:1988 Vadm [kg]

65 95 125 155

80 80 80 80

90 120 150 180

2 - Ø7 x 73 3 - Ø7 x 73 4 - Ø7 x 73 5 - Ø7 x 73

7 11 15 19

2,2 5,6 10,3 16,1

100 380 620 850

ALUMIDIHT - UNIÓN MADERA / MADERA ALUMIDIHT - FÖRBAND TRÄ/TRÄ bNT

hNT

Alumidi H bNT hNT [mm] [mm] [mm] 80 120 160 200 240 280* 320* 360* 400*

120 120 120 120 120 140 140 160 160

120 160 200 240 280 320 360 400 440

FV

H

VIGA SECUNDARIA SEKUNDÄR BJÄLKE

VIGA PRINCIPAL HUVUDBJÄLKE

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

pasadores / stift WS Ø7 [un./st - Ø x L]

clavos Anker / ankarspikar Ø4 x 60 [un./st]

EN 1995:2008 RV,k [kN]

DIN 1052:1988 Vadm [kg]

3 - Ø7 x 113 4 - Ø7 x 113 5 - Ø7 x 113 7 - Ø7 x 113 9 - Ø7 x 113 10 - Ø7 x 133 11 - Ø7 x 133 12 - Ø7 x 153 13 - Ø7 x 153

14 22 30 38 46 54 62 70 78

9,1 16,6 25,7 36,7 50,0 64,3 75,7 93,2 106,7

540 1070 1530 2030 2720 2890 3180 3470 3867

* medida obtenible de la barra ALUMIDIHT 2200 * mått som erhålls med pinnen ALUMIDIHT 2200

• Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande: Los coeficientes γm y kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm e kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen • El dimensionamiento y el control de los elementos de madera deben efectuarse por separado Dimensionering och kontroll av elementen i trä och av betongen ska göras för sig • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 380 kg/m3 I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen som är lika med ρk = 380 kg/m3


UNIÓN MADERA / CEMENTO - ANCLAJE ATORNILLABLE (1) FÖRBAND TRÄ/CEMENT - SKRUVBAR FÖRANKRING (1) bNT

FV

H

hNT

VIGA SECUNDARIA SEKUNDÄR BJÄLKE

VIGA PRINCIPAL HUVUDBJÄLKE

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

Alumidi H [mm]

bNT [mm]

hNT [mm]

pasadores / stift WS Ø7 [un./st - Ø x L]

ancorante / ancrage SKR Ø10 x 80 [un./st]

EN 1995:2008 RV,k [kN]

DIN 1052:1988 Vadm [kg]

80 120 160 200 240 280* 320* 360* 400*

120 120 120 120 120 140 140 160 160

120 160 200 240 280 320 360 400 440

2 - Ø7 x 113 3 - Ø7 x 113 4 - Ø7 x 113 5 - Ø7 x 113 6 - Ø7 x 113 7 - Ø7 x 133 8 - Ø7 x 133 9 - Ø7 x 153 10 - Ø7 x 153

2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,9 11,4 16,0 20,6 25,2 29,7 34,3 38,9 43,2

340 570 800 1030 1260 1490 1720 1950 2167

* medida obtenible de la barra ALUMIDIHT 2200 * mått som erhålls med pinnen ALUMIDIHT 2200

UNIÓN MADERA / CEMENTO - ANCLAJE QUÍMICO (1) FÖRBAND TRÄ/CEMENT - KEMISK FÖRANKRING (1) bNT

FV

H

hNT

VIGA SECUNDARIA SEKUNDÄR BJÄLKE

VIGA PRINCIPAL HUVUDBJÄLKE

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

Alumidi H [mm]

bNT [mm]

hNT [mm]

pasadores / stift WS Ø7 [un./st - Ø x L]

VINYLPRO Ø8 x 110 - cl. 5.8 [un./st]

EN 1995:2008 RV,k [kN]

DIN 1052:1988 Vadm [kg]

80 120 160 200 240 280* 320* 360* 400*

120 120 120 120 120 140 140 160 160

120 160 200 240 280 320 360 400 440

3 - Ø7 x 113 4 - Ø7 x 113 5 - Ø7 x 113 7 - Ø7 x 113 9 - Ø7 x 113 10 - Ø7 x 133 11 - Ø7 x 133 12 - Ø7 x 153 13 - Ø7 x 153

4 4 6 7 8 9 11 12 14

11,9 19,0 30,3 37,8 46,8 54,6 58,5 68,1 78,1

606 948 1516 1894 2343 2724 2926 3405 3906

* medida obtenible de la barra ALUMIDIHT 2200 * mått som erhålls med pinnen ALUMIDIHT 2200 • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande :

El coeficiente γmc se considera igual a 1,50 Koefficienten γmc ska motsvara 1,50

La disposición de los anclajes en el cemento se obtiene colocando las fijaciones de forma alterna, como en la imagen de referencia, en función del tipo de anclaje seleccionado. (1) Placeringen av förankringarna på cement uppnås genom att placera fästelementen växelvis enligt referensbilden i funktion till typen av förankring som valts. (1)


68-69

BSI ESTRIBO LISO ALAS INTERNAS INTERN SLÄT SKO ALI

Efecto tornillo oculto Dold effekt

Homologado también para OSB Godkänd även för OSB

Resistencias y geometrías certificadas Certifierade motstånd och geometrier


Estática / Statisk 42

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT FV

FV

42 BSIS: liso / slät H

J H

H B

80

UNIÓN MADERA / MADERA FÖRBAND TRÄ/TRÄ

B

cod.

B [mm]

H [mm]

s [mm]

clavos Anker ankarspikar

PF202000 PF202006 PF202010 PF901400 HT80120I PF202025 PF202030 PF901405 PF202027 PF202029 HT100140I PF202035 PF202040 PF202045 HT120160I PF202055 PF202060 PF902065

40 60 60 70 80 80 80 90 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140

110 100 160 125 120 150 180 145 90 120 140 170 200 120 160 190 140 180

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60

d x L [mm]

NÚMERO DE CLAVOS ANTAL SPIKAR

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

nH(1) nJ(2) [un./st] [un./st]

RV,k [kN]

Vadm [kg]

8,7 7,6 15,0 10,5 18,3 26,3 30,0 25,7 16,8 18,2 33,1 37,8 42,5 27,5 37,8 42,5 33,1 42,5

286 286 429 429 714 857 1000 857 429 714 857 1000 1143 714 1000 1143 857 1143

8 8 12 10 18 22 26 22 12 16 22 26 30 18 26 30 22 30

4 4 6 6 10 12 14 12 6 10 12 14 16 10 14 16 12 16

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25

(1)

(2)

nH = número de fijaciones en la viga principal / antal fastsättningar på huvudbjälken nJ = número de fijaciones en la viga secundaria / antal fastsättningar på den sekundära bjälken

61

41

FV

FV BSIG: medida grande Stort mått H

J H

H B

UNIÓN MADERA / MADERA FÖRBAND TRÄ/TRÄ NÚMERO DE CLAVOS ANTAL SPIKAR

B

cod.

B [mm]

H [mm]

s [mm]

clavos Anker ankarspikar

PF202410 PF202420 PF202430 PF202435 PF202455 PF202465 PF202470

120 140 160 160 180 200 200

240 240 160 200 220 200 240

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

d x L [mm]

nH(1) [un./st]

nJ(2) [un./st]

RV,k [kN]

Vadm [kg]

Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60

46 46 30 38 42 38 46

30 30 18 22 26 22 30

75,6 75,6 41,6 56,7 66,2 56,7 75,6

2143 2143 1286 1571 1857 1571 2143

20 20 15 15 10 10 10

(1)

(2)

nH = número de fijaciones en la viga principal / antal fastsättningar på huvudbjälken nJ = número de fijaciones en la viga secundaria / antal fastsättningar på den sekundära bjälken

NOTAS / OBS • Los valores típicos respetan la normativa EN 1995:2008 en conformidad con ETA / De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden SS-EN 1995:2008 i enlighet med ETA • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande : Los coeficientes γm e kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm et kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen. • Los valores admisibles respetan la normativa DIN 1052:1988 / De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden DIN 1052:1988 • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 350 kg/m3 / I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen lika med ρk = 350 kg/m3


70-71

BSA ESTRIBO LISO ALAS EXTERNAS EXTERN SLÄT SKO ALI

Ideal también para hormigón Idealisk även för cement Homologado también para I-Joist y OSB Godkänd även för I-Joist och OSB

Utilizable también en flexión desviada Användbar även i biaxial böjning


Estática / Statisk

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

BSAS: liso / slät

FV

FV

39

43

H J H

H B

80

B

UNIÓN MADERA / MADERA FÖRBAND TRÄ/TRÄ

cod.

B [mm]

H [mm]

s [mm]

clavos Anker ankarspikar

PF201249 PF201250 PF201254 PF201255 PF201256 PF201253 PF201257 PF201260 PF201300 PF201263 PF201267 PF201270 PF201273 PF901390 PF201285 PF201280 PF201283 PF201287 PF901305 PF201310 PF202024 PF202028 PF201315 PF901395 PF201319 PF201320 PF201317 PF901320 PF201325 PF201326 PF201330 PF201335 HT120160KE PF201345 PF201350 PF201355 PF901360

32 40 46 46 46 50 51 51 60 63 64 64 64 70 70 76 76 76 80 80 80 80 80 90 92 92 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 140

114 110 117 137 207 70 105 135 100 158 68 98 128 125 155 90 122 152 120 140 150 180 210 145 144 184 90 140 160 170 200 120 160 190 139 160 180

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60

d x L [mm]

NÚMERO DE CLAVOS ANTAL SPIKAR

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

nH(1) nJ(2) [un./st] [un./st]

RV,k [kN]

Vadm [kg]

8,7 9,0 11,8 16,9 3,6 8,1 11,5 13 26,3 5,6 12,6 19,2 18,6 26,3 10,4 18 26,3 17,5 22,5 26,3 30 33,8 25,7 25,4 30 15,2 33,1 33,1 37,8 42,5 27,1 37,8 42,5 33,1 37,8 42,5

286 286 429 571 143 286 429 571 857 286 571 714 714 857 429 714 857 714 714 857 1000 1143 857 857 1000 429 857 857 1000 1143 714 1000 1143 857 1000 1143

8 8 10 14 4 8 10 14 22 8 14 18 18 22 12 18 22 18 20 22 26 30 22 22 26 12 22 24 26 30 18 26 30 22 26 30

4 4 6 8 2 4 6 8 12 4 8 10 10 12 6 10 12 10 10 12 14 16 12 12 14 6 12 12 14 16 10 14 16 12 14 16

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

50 50 50 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 50 25 25 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25


72-73

BSAG: medida grande / stort mått

41

61

FV

FV

H H

J H B

B

UNIÓN MADERA / MADERA FÖRBAND TRÄ/TRÄ NÚMERO DE CLAVOS ANTAL SPIKAR

cod.

B [mm]

H [mm]

s [mm]

clavos Anker ankarspikar

PF201400 PF201405 PF201410 PF201415 PF201420 PF201425 PF201430 PF201435 PF201440 PF201445 PF201450 PF201455 PF201460 PF201465 PF201470

100 100 120 120 140 140 160 160 160 160 160 180 180 200 200

240 280 240 280 240 280 160 200 240 280 320 220 280 200 240

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

d x L [mm]

nH(1) [un./st]

nJ(2) [un./st]

RV,k [kN]

Vadm [kg]

Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60

46 54 46 54 46 54 30 38 46 54 62 42 54 38 46

30 34 30 34 30 34 18 22 30 34 38 26 34 22 30

75,6 85,1 75,6 85,1 75,6 85,1 41,6 56,7 75,6 85,1 94,6 66,2 85,1 56,7 75,6

2143 2429 2143 2429 2143 2429 1286 1571 2413 2429 2714 1857 2429 1571 2143

20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 10 10 10 10

NOTAS / OBS • Los valores típicos respetan la normativa EN 1995:2008 en conformidad con ETA / De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden SS-EN 1995:2008 i enlighet med ETA • Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande : Los coeficientes γm e kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm et kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen • Los valores admisibles respetan la normativa DIN 1052:1988 / De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden DIN 1052:1988 • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 350 kg/m3 I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen lika med ρk = 350 kg/m3 (1) nH = número de fijaciones en la viga principal / antal fastsättningar på huvudbjälken (2) nJ = número de fijaciones en la viga secundaria / antal fastsättningar på den sekundära bjälken

BSAD: 2 unidades / 2 stycken *

42

42

H

80

B

cod.

B [mm]

H [mm]

s [mm]

PF203005 PF203010 PF203015

25 25 25

100 140 180

2,0 2,0 2,0

* NO CE / INGEN CE

25 25 25


73-73

BSI

CLAVOS ANKER ANKARSPIKAR

BSA


HT20

74-75

ANGULAR PARA EBANISTERÍA VINKELPROFIL FÖR INREDNINGSSNICKERI

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

Ø5

HT404020R HT606020R

20 x 40 x 40 20 x 60 x 60

3,0 3,0

4 4

20 20

HT70 ANGULAR 70 VINKELPROFIL 70

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

HT7070SR HT7070S*

55 x 70 x 70 55 x 70 x 70

2,0 2,0

* con refuerzo / med förstärkning

Ø 5 Ø 11 16 14

2 2

HT40 ANGULAR ESTÁNDAR STANDARD VINKELPROFIL

cod.

B x P x H [mm]

HT505040 HT606045 HT909040

40 x 50 x 50 45 x 60 x 60

2,5 2,5

8 12

2 2

40 x 90 x 90

3,0

16

4

150 50 100

HT90 ANGULAR 90 VINKELPROFIL 90

cod. 100 100

s [mm] Ø 5 Ø 11

HT9090SR HT9090S*

B x P x H [mm] s[mm] 65 x 90 x 90 65 x 90 x 90

* con refuerzo / med förstärkning

2,5 2,5

Ø5

Ø 11

20 20

2 5

100 100


75-75 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

HTKR

H

H

ANGULAR PARA FUERZAS DE TRACCIÓN VINKELPROFIL FÖR DRAGSPÄNNINGAR

H

P

B

cod.

Reforzado Förstärkt

P

BxPxH [mm]

B

s n n n [mm] Ø5 Ø11 Ø13,5

HT9590E 65 x 88 x 95 HT13590E 65 x 88 x 135 HT28590E 65 x 88 x 285

4,0 4,0 4,0

11 16 30

1 1 1

1 3

25 25 25

WKR09530 65 x 88 x 95 WKR13530 65 x 88 x 135 WKR28530 65 x 88 x 285

3,0 3,0 3,0

11 16 30

1 1 1

1 3

25 25 25

Agujero ranurado / Slitshål Ø13,5 x 24,5 mm

Ideal en presencia de bordillos Idealisk med kantsten

P

B


76-77

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

HT100

1

2

H

H

ANGULAR 100 PARA FUERZAS DE CORTE VINKELPROFIL 100 FÖR SKÄRSPÄNNINGAR P

Fijación versátil Allsidigt fäste

cod. 1 2

Resistencias certificadas Certifierade motstånd

cod.

HT100100SR HT100100S

madera / madera trä / trä madera / cemento trä / cement

Fijación agujeros Ø5 / Fastsättning hål Ø5

B

s n n n [mm] Ø5 Ø11 Ø13 28 28

6 4

2 2

50 50

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

(EN1995:2008)

(DIN 1052:1988)

CORTE SKÄRKRAFT

CORTE SKÄRKRAFT

Fijación agujeros Ø11 / Fastsättning hål Ø11

R2/3,k

Vadm

NÚMERO DE FIJACIONES ANTAL FÄSTEN

Unión / Förband

BxPxH [mm]

HT100100SR 90 x 100 x 100 3,0 HT100100S 90 x 100 x 100 3,0

F3

F2

P

B

Tipo / Typ

ØxL [mm]

nv [un./st]

nH [un./st]

[kN]

[kg]

clavos Anker ankarspikar clavos Anker ankarspikar

Ø4,0x60

26

-

13,0

400

Ø4,0x60

12

2

13,0

400

Material / Material : acero al carbono S250 GD con galvanizado Z275 / kolstål S250 GDmed förzinkning Z275 Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande : Los coeficientes γm e kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm et kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen


77-77 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

HT170

H

ANGULAR 170 PARA FUERZAS DE CORTE Y DE TRACCIÓN VINKELPROFIL 170 FÖR SKÄR- OCH DRAGSPÄNNINGAR P

B

Resistente en varias direcciones Motståndskraftig i flera riktningar cod.

BxPxH [mm]

HT110170R

95 x 110 x 170

s n [mm] Ø5 3,0

53

n Ø13 9

25

Ideal en presencia de bordillos Idealisk med kantsten

F1 F2

F3

cod.

HT110170R

madera / madera trä / trä madera / cemento trä / cement

Fijación agujeros Ø5 / Fastsättning hål Ø5

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

(EN1995:2008)

(DIN 1052:1988)

CORTE CISAILLEMENT

TRACCIÓN DRAGSPÄNNING

CORTE SKÄRKRAFT

Fijación agujeros Ø13 / Fastsättning hål Ø13

R2/3,k

R1,k

Vadm

NÚMERO DE FIJACIONES NOMBRE FIXATIONS

Unión / Förband

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

Tipo / Typ

ØxL [mm]

nv [un./st]

nH [un./st]

[kN]

[kN]

[kg]

clavos Anker ankarspikar clavos Anker ankarspikar

Ø4,0x60

39

-

16,6

6,5

520

Ø4,0x60

21

4

16,6

-

520

Material / Material : acero al carbono S250 GD con galvanizado Z275 / kolstål S250 GDmed förzinkning Z275 Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande : Los coeficientes γm e kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm et kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen


78-79

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

HTW

1

H

2

H

B

P

B

P

ANGULAR PARA GRANDES FUERZAS DE CORTE VINKELPROFIL FÖR HÖGA SKÄRSPÄNNINGAR

Doble refuerzo Dubbel förstärkning

1 2

cod.

BxPxH [mm]

HT5090110 HT509080

110 x 50 x 90 80 x 50 x 90

s n [mm] Ø5 3,0 3,0

21 16

n Ø13 6 5

50 100

Resistencia hasta 18,6 kN Motståndskraft upp till 18,6 kN

F2

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

(EN1995:2008)

(DIN 1052:1988)

CORTE SKÄRKRAFT

CORTE SKÄRKRAFT

Fijación agujeros Ø13 / Fastsättning hål Ø13

R2/3,k

Vadm

F3 NÚMERO DE FIJACIONES ANTAL FÄSTEN

cod.

HT5090110

HT509080

Unión / Förband madera / madera trä / trä madera / cemento trä / cement madera / madera trä / trä madera / cemento trä / cement

Fijación agujeros Ø5 / Fastsättning hål Ø5 Tipo / Typ

Ø x L [mm]

nv [un./st]

nH [un./st]

[kN]

[kg]

clavos Anker ankarspikar clavos Anker ankarspikar clavos Anker ankarspikar clavos Anker ankarspikar

Ø4,0x60

19

-

13,7

430

Ø4,0x60

11

2

18,6

580

Ø4,0x60

14

-

8,5

260

Ø4,0x60

8

2

8,4

260

Material / Material : acero al carbono S250 GD con galvanizado Z275 / kolstål S250 GDmed förzinkning Z275 Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande : Los coeficientes γm e kmod deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo Koefficienterna γm et kmod ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen


HTZ Para fuerzas de tracción För dragspänningar

HTW Para fuerzas de corte För skärspänningar


80-81 11/0086

HTZ HOLD DOWN PARA GRANDES FUERZAS DE TRACCIÓN HOLD DOWN FÖR HÖGA DRAGSPÄNNINGAR

Acero S355 de alta resistencia Höghållfast S355 stål

Resistencia hasta 57,9 kN Motståndskraft upp till 57,9 kN

Arandela para una mayor resistencia Bricka för högre motstånd


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

H

cod.

H [mm]

Ø [mm]

nv Ø5

s [mm]

HTZ340 HTZ440

340 440

17 17

20 30

3 3

10 10

ARANDELA PARA ANGULAR HTZ440 BRICKA FÖR VINKELPROFIL HTZ440

cod.

Ø [mm]

s [mm]

HTZULS10

18

10

1

UNIÓN DE TRACCIÓN MADERA / HORMIGÓN DRAGFÖRBAND TRÄ/CEMENT

F1

F1

VALORES TÍPICOS / KARAKTERISTISKA VÄRDEN

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

(EN 1995:2008)

R1,k madera R1,k trä cod. HTZ340 HTZ440 + HTZULS10

R1,k acero R1,k stål

Fijación agujeros / Fastsättning hål Ø5 Tipo / Typ clavos Anker ankarspikar clavos Anker ankarspikar

Ø x L [mm]

nV [un./st]

R1,k timber [kN]

[kN]

R1,k steel γsteel

Ø4,0 x 60

20

38,6

42,0

Ø4,0 x 60

30

57,9

63,4

R1,k hormigón no ranurado R1,k betong utan sprickor VINYLPRO

(DIN 1052:1988)

N1,adm

R1,k cls

Ø x L [mm] - cl. 5.8

[kN]

γcls

[kg]

γm0

M16 x 160

64,84

1,8

1428

γm2

M16 x 190

74,90

1,8

2142

• Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande :

Los coeficientes γm , kmod e γsteel deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo. Koefficienterna γm , kmod et γsteel ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen. • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 350 kg/m3 ey una clase de resistencia del hormigón C20/25. • I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen lika med ρk = 350 kg/m3 och en motståndsklass på betongen C20/25.


82-83 EN 14545

HT-PLATE PLACAS PARA FUERZAS DE CORTE Y DE TRACCIÓN PLATTOR FÖR SKÄR- OCH DRAGSPÄNNINGAR

Para fuerzas de tracción För dragspänningarn

Indicador de colocación Monteringsindikator Para fuerzas de corte För skärspänningar


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT 1 PLACA DE CORTE

SKÄRPLATTA

2

cod.

B x H [mm]

Ø [mm]

nv Ø5

s [mm]

HTPLATE200

200 x 214

13

30

3

1

H H

2

PLACA DE TRACCIÓN DRAGPLATTA

cod.

B x H [mm]

Ø [mm]

nv Ø5

s [mm]

HTPLATE440

60 x 440

17

18

3

B

B

10

10

HT PLATE 200

F2/3

UNIÓN DE CORTE - MADERA/HORMIGÓN SKÄRFÖRBAND - TRÄ/CEMENT

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

VALORES TÍPICOS / KARAKTERISTISKA VÄRDEN (EN1995:2008)

R2/3,k madera R2/3,k trä Fijación agujeros Ø5 / Fastsättning hål Ø5

cod.

HTPLATE200

Tipo / Typ

Ø x L [mm]

clavos Anker ankarspikar tornillos LBS skruvar LBS

Ø4,0x60 Ø5,0x50

R2/3,k timber

nV [un./st]

[kN]

30

24,9

(DIN 1052:1988)

R2/3,k hormigón no ranurado R2/3,k betong utan sprickor Fijación agujeros Ø13 / Fastsättning hål Ø13 Tipo anclaje Ø x L [mm] nH [un./st] Förankringstyp

CORTE SKÄRKRAFT R2/3,k cls

V2/3, adm

[kN]

γcls

[kg]

SKR

M12 x min. 100

2

16,1

1,5

717

VINYLPRO

M12 x 130 cl.5.8

3

19,3

1,5

856

HT PLATE 440 UNIÓN DE TRACCIÓN - MADERA/HORMIGÓN DRAGFÖRBAND - TRÄ/CEMENT

F1 VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

VALORES TÍPICOS / KARAKTERISTISKA VÄRDEN (EN1995:2008)

cod.

HTPLATE440 (1) (1)

R2/3,k madera R2/3,k trä Fijación agujeros Ø5 / Fastsättning hål Ø5

(DIN 1052:1988)

R1,k acero R1,k stål R1,k timber

Tipo / Typ

Ø x L [mm]

nV [un./st]

[kN]

clavos Anker ankarspikar tornillos LBS skruvar LBS

Ø4,0x60

18

34,7

Ø5,0x50

18

41,8

R1,k steel [kN]

γsteel

34,8

γm2

R1,k hormigón no ranurado R1,k betong utan sprickor VINYILPRO Ø x L [mm]

R1,k cls (1) [kN]

M16 x 190 cl.5.8 46,80

TRACCIÓN DRAGSPÄNNING Nadm

γcls

[kg]

1,5

2064

Valores calculados para C2= C2MAX=200 m. Para valores 130 mm < C2 < 200 mm: R1,k cls = 33,87 kN Kalkylerade värden för C2= C2MAX=200 m. För värden 130 mm < C2 < 200 mm: R1,k cls = 33,87 kN

Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente / Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följande :

Los coeficientes γm , kmod e γsteel deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo. Koefficienterna γm , kmod et γsteel ska antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen. • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 350 kg/m3 ey una clase de resistencia del hormigón C20/25. • I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen lika med ρk = 350 kg/m3 och en motståndsklass på betongen C20/25.

C2MAX


84-85

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

LBA

LBA

CLAVO ANKER ANKARSPIKAR

Certificado CE CE-certifikat

L

Adherencia mejorada Förbättrad vidhäftning

b

d1

d1 [mm]

cod.

L [mm]

b [mm]

4

HT4040 HT4050 HT4060 HT4075 HT40100

40 50 60 75 100

30 40 50 60 80

250 250 250 250 250

6

PF601660 PF601680 PF601610

60 80 100

50 70 80

250 250 250

AISI 304

A2

LBA ACERO INOXIDABLE A2 LBA ROSTFRITT STÅL A2

LBS

cod.

L [mm]

b [mm]

4

AI4050

50

40

250

LBS

TORNILLO CABEZA REDONDA Y BAJO CABEZA PLANO SKRUV MED RUNT HUVUD OCH PLATT UNDERHUVUD

Bajo cabeza plano Platt underhuvud

d1 [mm]

Alta resistencia Högt motstånd

L

b

d1 11/0030

d1 [mm]

cod.

L [mm]

b [mm]

5 TX20

PF603525 PF603540 PF603550 PF603560 PF603570

25 40 50 60 70

21 36 46 56 66

500 500 200 200 200


GEOMETRIA GEOMETRI

LBA LBA - LBS dk t1

L

d1

b

de LBS dk t1

L

duk b

d2

LBA Diámetro nominal Nominell diameter Diámetro cabeza Huvuddiameter Diámetro núcleo Kärnans diameter Diámetro bajo cabeza Underhuvudets diameter Diámetro exterior Yttre diameter Espesor cabeza Huvudets tjocklek Diámetro pre-agujero Det förborrade hålets diameter Momento plástico típico Tillåtet flytmoment Parámetro típico de resistencia a la extracción Karakteristisk motståndsparameter vid utdragning Parámetro típico de penetración de la cabeza Karakteristisk parameter för huvudgenomträngning Fuerza característica de tracción Karakteristisk parameter för dragspänning

d1

WZU

LBS

d1 [mm]

4

6

5

dK [mm]

8,00

12,00

7,80

d2 [mm]

-

-

3,00

duk [mm]

-

-

4,90

de [mm]

4,40

6,50

-

t1 [mm]

1,40

2,00

2,40

dV [mm]

3,0

4,5

3,0

My,k [Nmm]

6500,0 19000,0

5417,2

fax,k [N/mm2]

7,5

7,5

11,7

fhead,k [N/mm2]

-

-

10,5

ftens,k [kN]

6,9

11,4

7,9


86-87

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

WZU ANGULAR PARA ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO VINKELPROFIL FÖR RAMSTRUKTURER

WZU 200/300/400

3

6

2

5

1

H

H 4

H

H H

H

7

H P

B

cod.

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

n Ø14

5 6

PF101100 PF101105 PF101110 PF101115 PF101120 PF101125

40 x 40 x 200 40 x 40 x 300 40 x 40 x 400 40 x 40 x 200 40 x 40 x 300 40 x 40 x 400

2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0

19 25 34 19 25 34

1 1 1 1 1 1

100 50 50 50 50 25

7

PF700005

40 x 43 x 10

-

-

1

50

1 2 3 4

B


WZU 90/155

2

1

H

H

P

B

P

B

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

n Ø11

1 PF101080 2 PF101090

40 x 35 x 90 40 x 50 x 155

3,0 3,0

11 14

1 3

100 100

WZU STRONG

3

2

1

H

H

H

P

P

P

B

cod. 1 2 3

PF103010 PF103015 PF103020

B

B

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

n Ø13

n Ø18

n Ø22

arandela / bricka*

40 x 182 x 340 60 x 222 x 420 60 x 123 x 480

2,0 2,0 2,5

39 79 72

1 -

1 -

1

160 x 50 x 15 Ø12,5 200 x 60 x 20 Ø16,5 115 x 70 x 20 Ø20,5

* Arandela incluida en el paquete / Bricka medföljer i förpackningen

10 10 10


88-89

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

WHO ANGULAR LISO SLÄT VINKELPROFIL

WHO 40/60/120

B

P

B

P

P

B

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

1 PF101160 2 PF101165

40 x 40 x 40 60 x 40 x 40 40 x 60 x 60 40 x 95 x 120

2,0 2,0 2,0 3,0

8 12 12 16

3 PF101170 4 PF101070

H

H

H

H

P

4

3

2

1

B

200 150 150 100

WHO 160/200

3

2

1

B

P

P

B

B

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

1 PF101130 2 PF101135

60 x 80 x 160 80 x 80 x 160 100 x 80 x 160 100 x 100 x 200

4,0 4,0 4,0 2,5

15 20 23 75

3 PF101140 4 PF101175

H

H

H

H

P

4

B

P

50 25 25 25


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

WVS ANGULAR REFORZADO FÖRSTÄRKT VINKELPROFIL WVS 60 / 9050 3

2

1

4

H

H

H

H

P

P

B

P

B

B

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

n Ø13

n ØV

n ØH

1 PF100081 2 PF100121

55 x 60 x 80 55 x 60 x 120 60 x 60 x 90 50 x 50 x 90

2,0 2,0 2,5 3,0

15 15 9 10

3

1 - Ø5 x 30 -

1 - Ø10 x 30 -

3 PF101025 4 PF101050

B

P

100 100 100 100

WKF ANGULAR PARA FACHADAS VINKELPROFIL FÖR FASADER

3

2

1

B

P

5

P

B

P

B

P

B

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

n Ø8,5

n ØV

n ØH

1 WKF120 2 WKF140

60 x 54 x 120 60 x 54 x 140 60 x 54 x 160 60 x 54 x 180 60 x 54 x 200

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

8 8 8 8 8

1 1 1 1 1

1 - Ø8,5 x 41,5 1 - Ø8,5 x 41,5 1 - Ø8,5 x 41,5 1 - Ø8,5 x 41,5 1 - Ø8,5 x 41,5

2 - Ø8,5 x 16,5 2 - Ø8,5 x 16,5 2 - Ø8,5 x 16,5 2 - Ø8,5 x 16,5 2 - Ø8,5 x 16,5

3 WKF160 4 WKF180 5 WKF200

H

H

H

H

H

P

4

B

100 100 100 100 100


90-91

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

WBO 135° ANGULAR 135° VINKELPROFIL 135°

2

1

H

H

135°

135°

P

cod. 1 2

PF101005 PF101010

B

P

B

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

n Ø11

n Ø13

65 x 90 x 90 90 x 100 x 100

2,5 3,0

20 28

5 6

2

100 40

WVB A2

AISI 304

A2

ANGULARES ESTÁNDAR INOX A2 STANDARD VINKELPROFIL ROSTFRITT STÅL A2

H

3

2

1

H H

P

P

B

P

B

B

cod.

B x P x H [mm]

s [mm]

n Ø5

n Ø11

1 AI7055 2 AI9065

55 x 70 x 70 65 x 90 x 90 90 x 105 x 105

2,0 2,5 2,5

14 16 26

2 2 4

3 AI10090

100 100 50


LBN

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

3 2

1

a c b

L

S

S

L

B

B

cod.

L x B [mm]

s [mm]

Ø5

Ø11

1 HT13555

95 x 40 175 x 40 135 x 55

2,5 3,0 2,0

8 16 16

2 4 2

cod.

L x B [mm]

s [mm]

Ø5

Ø7

Ø11

Ø13

2 HT17065 2 HT19090

170 x 65 190 x 90

2,5 3,0

20 28

8 -

2 6

2

1 HT9540 1 HT17540

cod.

a x b x c [mm]

s [mm]

Ø

3 PF701070

70 x 50 x 16

2

6 x Ø3,8

150 100 100

50 50

100

SPN 1

2 KHR

SPU

3 HE

B

B

L L

L C

L

D

B

cod.

L x B [mm]

s [mm]

Ø5

1 PF702010 1 PF702015 1 PF702020

170 x 36 210 x 36 250 x 36

2 2 2

9 13 17

cod.

L x B [mm]

s [mm]

Ø5

2 PF102010 2 PF102015

90 x 45 130 x 75 170 x 85 210 x 95

2 2 2 2

4x4 4x5 4x6 4 x 10

2 PF102020 2 PF102025

100 100 100

40 40 40 40

cod.

L x B [mm]

s [mm]

C [mm]

D [mm]

n Ø5

n Ø13

3 PF700010

160 x 50

3

30

20

9

2

100


92-93

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

EN 14545

LBV

LBV 1,5 mm

H

PLACA PERFORADA PARA MADERA HÅLPLATTA FÖR TRÄ B

Dos espesores 1,5 mm y 2 mm Två tjocklekar på 1,5 mm och 2 mm

Amplia gama lista para el uso Brett sortiment klart för användning

cod.

B x H [mm]

s [mm]

n Ø5

PF703100 PF703105 PF703110 PF703115 PF703120 PF703125

60 x 600 60 x 800 80 x 600 80 x 800 100 x 800 100 x 1000

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

90 120 120 160 200 250

10 10 10 10 10 10

LBV 2,0 mm

H B

cod.

B x H [mm]

s [mm]

n Ø5

PF703000 PF703005 PF703010 PF703015 PF703020 PF703025 PF703030 PF703035 PF703040 PF703045 PF703050 PF703055 PF703060 PF703065 PF703070 PF703075 PF703080 PF703085 PF703090 PF703095

40 x 120 40 x 160 60 x 140 60 x 200 60 x 240 80 x 200 80 x 240 80 x 300 100 x 140 100 x 200 100 x 240 100 x 300 100 x 400 100 x 500 120 x 200 120 x 240 120 x 300 140 x 400 160 x 400 200 x 300

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 16 21 30 36 40 48 60 35 50 60 75 100 125 60 72 90 140 160 150

200 50 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 20 20 50 50 50 15 15 15


93-93 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

EN 14545

LBB

LBB B

cod.

FLEJE PERFORADO PERFORERAT BAND

Dos espesores 1,5 mm y 3 mm Två tjocklekar på 1,5 mm och 3 mm

Marcado métrico Metrisk mätning

B [mm] L [m] s [mm]

n Ø5

PF900040 PF900060 PF400080

40 60 80

50 50 25

1,5 1,5 1,5

75 / m 125 / m 175 / m

1 1 1

PF400043

40

50

3

75 / m

1

CLIPSET

A

C

B

cod.

Tipo / Typ

CLIPSET60

para/för LBB - PF900060

El juego está compuesto por / Satsen består av :

A Placa terminal / Ändplatta B Tensor Clip-Fix / Spännare Clip-Fix C Terminal Clip-Fix / Ändstycke Clip-Fix

4 un. / st 2 un. / st 2 un. / st

Este juego permite realizar dos diagonales de contraviento Satsen gör att två diagonalstagningar kan skapas

Acero de alta resistencia Höghållfast stål

1


94-95

Pies de pilar y jardín Pelarförankring och trädgård

FI10

98

M70 Q

FI50

96

99

M70 T

FR50

96

99

CAP Q-T

FM50

96

99

ROUND

FD70

97

100

ROUND "L"

FD10

97

100

ROUND "U"

FD20

97

100

F10

F20

98

101

F50

FR20

98

101


F51

M20

101

105

F11

M50

102

105

FI11

M51

102

106

F12

M52

102

106

FD30

M60

103

106

FD40

F70

103

107

FD50

TYP R

103

108

FD60

R40 R

104

111

M30

R40 Q

104

111

S40

R70

104

111

M10

TYP X

105

112


96-97

M70 Q

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR CLAVABLE CUADRADO KVADRAT PELARFÖRANKRING FÖR NEDSLAGNING

cod.

size [mm]

H tulipa / muff [mm]

s [mm]

FE500000 FE500005 FE500006* FE500007*

71 x 71 91 x 91 101 x 101 121 x 121

150 150 150 150

2,0 2,0 2,0 2,0

nv x Ø [mm] 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

L punta / spets [mm] 600 600 750 750

1 1 1 1

*no presente en el documento ETA / finns inte i ETA-dokumentet

M70 T

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR CLAVABLE REDONDO RUND PELARFÖRANKRING FÖR NEDSLAGNING

cod.

size [mm]

H tulipa / muff [mm]

s [mm]

nv x Ø [mm]

L punta / spets [mm]

FE500010 FE500015 FE500016

Ø81 Ø101 Ø121

150 150 150

2,0 2,0 2,0

4 x Ø11 4 x Ø11 4 x Ø11

450 450 600

CAP Q-T

1 1 1

S235

HOT DIP

2

1

CAPUCHÓN PARA PILAR CUADRADO Y REDONDO SKYDD FÖR KVADRAT OCH RUND PELARE

1

2

cod.

size [mm]

H [mm]

FE010000 FE010005 FE010010 FE010015

70 x 70 90 x 90 100 x 100 120 x 120

20 20 20 20

cod.

Ø [mm]

H [mm]

Ø 80 Ø 100 Ø 120

20 20 20

FE010020 FE010025 FE010030

10 10 10 10

10 10 10


2

1

ROUND

4

3

6

5

7

UNIONES PARA POSTES REDONDOS SKARVFÖRBAND FÖR RUNDA STOLPAR

cod. 1 2 3 4 5 6 7

FE010265 FE010270 FE010275 FE010280 FE010285 FE010290 FE010295

size [mm]

Ø poste / påle [mm]

Ø agujero / hål

70 x 200 x 2,5 70 x 117,5 x 2,5 70 x 180 x 2,5 70 x 107,5 x 2,5 40 x 121 x 2 40 x 60,5 x 2 70 x 107,5 x 2,5

Ø100 Ø100 Ø100 Ø100 Ø80 Ø80 Ø100

11 11 11 11 11 11 11

10 10 10 10 10 10 10

2

ROUND "L"

B H

B H 1

UNIONES EN "L" PARA POSTES REDONDOS L-FORMAT SKARVFÖRBAND FÖR RUNDA STOLPAR

cod. 1 2

FE010296 FE010297

L

L

H [mm]

L [mm]

B [mm]

s [mm]

Ø poste / påle [mm]

80 123

80 123

57 74

1,5 1,5

Ø120 Ø140

100 100

ROUND "U"

B

UNIONES EN "U" PARA VALLADOS U-FORMAT SKARVFÖRBAND FÖR STAKET C

cod.

A [mm]

B [mm]

C [mm]

s [mm]

FE010250 FE010255 FE010260

80 100 120

345 345 345

40 40 40

3,0 3,0 3,0

A

1 1 1


98-99

F10

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR DE TULIPA CUADRADO KVADRAT MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500020 FE500022* FE500025

71 x 71 81 x 81 91 x 91

150 150 150

2,0 2,0 2,0

150 x 150 150 x 150 150 x 150

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

4 x Ø11 4 x Ø11 4 x Ø11

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

1 1 1

*no presente en el documento ETA / finns inte i ETA-dokumentet

F50

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR DE TULIPA MEDIDA GRANDE STOR MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

FE500050 FE500055 FE500060 FE500065 FE500066 FE500070

101 x 101 121 x 121 141 x 141 161 x 161 181 x 181 201 x 201

150 150 150 200 200 200

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

150 x 150 200 x 200 200 x 200 240 x 240 280 x 280 300 x 300

FI10

4 4 4 4 4 4

x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5

4 4 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

1 1 1 1 1 1

AISI 304

A2

PIE DE PILAR DE TULIPA CUADRADO INOX KVADRAT ROSTFRI MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

AI500020 AI500021

71 x 71 91 x 91

150 150

2,0 2,0

150 x 150 150 x 150

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

4 x Ø11 4 x Ø11

1 1


FI50

AISI 304

A2

PIE DE PILAR DE TULIPA CUADRADO INOX MEDIDA GRANDE STOR KVADRAT ROSTFRI MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

AI500050 AI500055 AI500060 AI500065 AI500070

101 x 101 121 x 121 141 x 141 161 x 161 201 x 201

150 150 150 200 200

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

150 x 150 200 x 200 200 x 200 240 x 240 300 x 300

FR50

S235

nH x Ø [mm] 4 4 4 4 4

x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5

nv x Ø [mm] 4 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

1 1 1 1 1

ANTI CORR.

HOT DIP

PIE DE PILAR DE TULIPA CUADRADO MARRÓN KVADRAT BRUN MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

TYPFR501010 TYPFR501212

101 x 101 121 x 121

150 150

2,5 2,5

150 x 150 200 x 200

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

4 x Ø11 4 x Ø11

1 1

Fijaciones para madera y para cemento incluidas / Inkluderade fästelement för trä och cement

FM50

S235

HOT DIP

ANTI CORR.

PIE DE PILAR DE TULIPA CUADRADO GRIS KVADRAT GRÅ MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

TYPFM501010 TYPFM501212 TYPFM501616 TYPFM502020

101 x 101 121 x 121 161 x 161 201 x 201

150 150 200 200

2,5 2,5 2,5 2,5

150 x 150 200 x 200 240 x 240 300 x 300

Fijaciones para madera y para cemento incluidas / Inkluderade fästelement för trä och cement

nH x Ø [mm] 4 4 4 4

x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5 x Ø11,5

nv x Ø [mm] 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

1 1 1 1


100-101

FD70

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR UNIVERSAL UNIVERSAL PELARFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500426 FE500427

81 x 81 101 x 101

180 220

3,0 3,0

120 x 65 150 x 80

2 x Ø11,5 2 x Ø11,5

4 x Ø11 4 x Ø11

FD10

1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR DOBLE DE TULIPA DUBBEL MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500095 FE500100 FE500105 FE500110 FE500115

121 x 56 141 x 66 161 x 76 181 x 86 201 x 96

200 200 200 200 200

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

200 x 95 220 x 105 240 x 115 260 x 125 280 x 135

2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5

2 x Ø11 2 x Ø11 2 x Ø11 2 x Ø11 2 x Ø11

FD20

1 1 1 1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR DOBLE DE TULIPA ESPESOR 4 mm DUBBEL MUFFÖRANKRING DISTANS 4 mm

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500120 FE500125 FE500130 FE500135

121 x 38 141 x 46 161 x 54 201 x 66

200 200 200 200

4,0 4,0 4,0 4,0

200 x 78 200 x 85 240 x 92 280 x 105

2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5

2 x Ø11 2 x Ø11 2 x Ø11 2 x Ø11

1 1 1 1


F20

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR DE TULIPA REDONDO RUND MUFFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500030 FE500035 FE500040 FE500045

Ø81 Ø101 Ø121 Ø141

150 150 150 150

2,0 2,0 2,0 2,0

160 x 160 160 x 160 180 x 180 200 x 200

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5 4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

4 x Ø11 4 x Ø11 4 x Ø11 4 x Ø11

FR20

S235

HOT DIP

1 1 1 1

ANTI CORR.

PIE DE PILAR DE TULIPA REDONDO MARRÓN RUND BRUN MUFFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

TYPFR200100 TYPFR200120

Ø101 Ø121

150 150

2,0 2,0

160 x 160 180 x 180

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

4 x Ø11 4 x Ø11

1 1

Fijaciones para madera y para cemento incluidas / Inkluderade fästelement för trä och cement

F51

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR ABIERTO CUADRADO KVADRAT ÖPPEN PELARFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

TYPF511212 TYPF511414 TYPF511616 TYPF511818 TYPF512020

121 x 121 141 x 141 161 x 161 181 x 181 201 x 201

150 200 200 225 225

3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

187 x 187 207 x 207 227 x 227 247 x 247 267 x 267

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5 4 x Ø13,0 4 x Ø13,0 4 x Ø13,0

8 x Ø11 8 x Ø11 8 x Ø11 8 x Ø11 8 x Ø11

1 1 1 1 1


102-103

F11

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR DE TULIPA CON BASE OCULTA MUFFÖRANKRING MED DOLD BAS

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

TYPF110909 TYPF111010 TYPF111212 TYPF111414 TYPF111616

91 x 91 101 x 101 121 x 121 141 x 141 161 x 161

150 150 150 200 200

2,5 2,5 2,5 3 3

4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø13 4 x Ø13

TYPF080606

elevación / upphöjning

20

3

60 x 60

FI11

nH x Ø [mm] 4 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

1 1 1 1 1

-

1

AISI 304

A2

PIE DE PILAR DE TULIPA CON BASE OCULTA INOX MUFFÖRANKRING MED DOLD ROSTFRI BAS

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

TYPFI111010 TYPFI111212 TYPFI111414 TYPFI111616

101 x 101 121 x 121 141 x 141 161 x 161

150 150 200 200

2,5 2,5 3 3

101 x 101 121 x 121 141 x 141 161 x 161

4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø13 4 x Ø13

F12

nv x Ø [mm] 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

1 1 1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR ABIERTO CON BASE OCULTA ÖPPEN PELARFÖRANKRING MED DOLD BAS

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

TYPF120607 TYPF120608 TYPF120709 TYPF120810 TYPF121012 TYPF121214 TYPF121416

72 x 60 82 x 60 92 x 70 102 x 80 122 x 100 142 x 120 162 x 140

100 100 120 120 140 160 180

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3

72 x 60 82 x 60 92 x 70 102 x 80 122 x 100 142 x 120 162 x 140

4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø13 4 x Ø13

TYPF080606

elevación / upphöjning

20

3

60 x 60

-

nv x Ø [mm] 4 4 4 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 -

1 1 1 1 1 1 1 1


FD30

S235 10/0422

HOT DIP

PIE DE PILAR DOBLE EN "L" L-FORMAD DUBBEL PELARFÖRANKRING

cod.

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500465 FE500470

180 240

4 4

60 x 50 80 x 50

1 x Ø11,5 1 x Ø11,5

2 x Ø11 2 x Ø11

FD40

1 1

S235 10/0422

HOT DIP

PIE DE PILAR DOBLE REALZADO PELARFÖRANKRING MED DUBBEL UPPHÖJNING

cod.

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

FE500475 FE500480

180 240

4 4

60 x 50 80 x 60

FD50

nH x Ø [mm] nv x Ø [mm] H elevación / upphöjning [mm] 1 x Ø11,5 1 x Ø11,5

2 x Ø11 2 x Ø11

20 20

1 1

S235 10/0422

HOT DIP

PIE DE PILAR DOBLE CON ALAS INTERNAS DUBBEL PELARFÖRANKRING MED INTERNA VINGAR

cod.

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500420 FE500425

185 220

4 4

46 x 46 76 x 76

1 x Ø11,5 1 x Ø11,5

2 x Ø11 2 x Ø11

1 1


104-105

FD60

S235 10/0422

HOT DIP

PIE DE PILAR DOBLE CON ALAS EXTERNAS DUBBEL PELARFÖRANKRING MED EXTERNA VINGAR

cod.

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

FE500430 FE500435

185 220

4 4

46 x 46 76 x 76

1 x Ø11,5 1 x Ø11,5

2 x Ø11 2 x Ø11

40 x 43 50 x 73

nv x Ø [mm]

M30

nv x Ø [mm] ala/vinge [mm] 1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR CON ESTRIBO PELARFÖRANKRING MED BESLAG

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

FE500220 FE500225 FE500230 FE500235 FE500240

71 x 50 81 x 50 91 x 50 101 x 50 121 x 50

200 200 200 200 200

5 5 5 5 5

160 x 60 170 x 60 180 x 60 190 x 60 210 x 60

2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5 2 x Ø11,5

S40

4 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

1 1 1 1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR INCLINABLE LUTNINGSBAR PELARFÖRANKRING

cod.

size

H [mm]

s [mm]

B x P [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500360 FE500365

71 x 60 91 x 60

100 100

5 5

100 x 100 100 x 100

4 x Ø12 4 x Ø12

6 x Ø11 6 x Ø11

1 1


M10

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR DE PARED VÄGGMONTERAD PELARFÖRANKRING

cod.

size [mm]

H [mm]

s [mm]

B [mm]

FE500140 FE500145

71 x 71 91 x 91

150 150

2 2

151 175

M20

nH x Ø [mm] nv x Ø [mm] 6 x Ø11 6 x Ø11

4 x Ø11 4 x Ø11

Ø x L [mm] 10 x Ø11 10 x Ø11

1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR EN "U" U-PELARFÖRANKRING

cod.

B x P [mm]

H [mm]

s [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

FE500180 FE500185 FE500190 FE500195

71 x 60 91 x 60 101 x 60 121 x 60

150 150 150 150

5 5 5 5

1 x Ø13 + 2 x Ø11,5 1 x Ø13 + 2 x Ø11,5 1 x Ø13 + 2 x Ø11,5 1 x Ø13 + 2 x Ø11,5

6 x Ø11 6 x Ø11 6 x Ø11 6 x Ø11

M50

1 1 1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR EN "U" PARA HORMIGÓN U-PELARFÖRANKRING FÖR CEMENT

cod.

B x P [mm]

H [mm]

s [mm]

nV x Ø [mm]

Ø x L [mm]

FE500200 FE500205 FE500210 FE500215

71 x 60 91 x 60 101 x 60 121 x 60

150 150 150 150

5 5 5 5

6 x Ø11 6 x Ø11 6 x Ø11 6 x Ø11

20 x 200 20 x 200 20 x 200 20 x 200

1 1 1 1


106-107

M51

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR EN "U" PARA HORMIGÓN U-PELARFÖRANKRING FÖR CEMENT

cod.

size

H [mm]

s [mm]

nH x Ø [mm]

nv x Ø [mm]

Ø x L [mm]

TYPM510100 TYPM510120 TYPM510140

Ø100 Ø120 Ø140

150 150 150

3 3 3

2 x Ø8 2 x Ø8 2 x Ø8

4 x Ø11 4 x Ø11 4 x Ø11

20 x 200 20 x 200 20 x 200

M52

1 1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR ABIERTO PARA HORMIGÓN ÖPPEN PELARFÖRANKRING FÖR CEMENT

cod.

size

H [mm]

s [mm]

TYPM520607 TYPM520608 TYPM520709 TYPM520810 TYPM521012

72 x 60 82 x 60 92 x 70 102 x 80 122 x 100

100 100 120 120 140

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

M60

nH x Ø [mm] 4 4 4 4 4

x Ø8 x Ø8 x Ø8 x Ø8 x Ø8

nv x Ø [mm] 4 4 4 4 4

x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11 x Ø11

Ø x L [mm] 20 x 200 20 x 200 20 x 200 20 x 200 20 x 200

1 1 1 1 1

S235

HOT DIP

PIE DE PILAR CON LAMA INTERNA PARA HORMIGÓN PELARFÖRANKRING MED INTERN PLÅT FÖR CEMENT

cod.

B x P [mm]

H [mm]

s [mm]

nV x Ø [mm]

Ø x L [mm]

FE500217

80 x 80

130

8

4 x Ø11

20 x 250

1


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

F70

sv S235

HOT DIP

s B

PIE DE PILAR EN "T" CON LAMA INTERNA T-PELARFÖRANKRING MED INTERN PLÅT

cod.

Fijación con pasadores o pernos Fästelement med stift eller bultar Unión oculta Dolt förband

Disponible en 3 versiones Finns i 3 versioner

BxPxs [mm]

P

H nH x Ø Sv [mm] [mm] [mm]

TYPF700808 80 x 80 x 6 4 x Ø8 TYPF701010 100 x 100 x 6 4 x Ø8 TYPF701414 140 x 140 x 8 4 x 11,5

4 6 8

150 200 300

1 1 1


108-109 10/0422

ANTI CORR.

TYP R PIE DE PILAR REGULABLE REGLERBAR PELARFÖRANKRING

Fijaciones incluidas Inkluderade fästelement

Regulable tras la instalación Reglerbar efter installation

Duración gracias al realzado Varaktighet tack vare upphöjningen

Revestimiento especial anticorrosión Speciell rostskyddsbeklädnad


109-109 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

H

TYP R10 PLACA INFERIOR NEDRE PLATTA

cod.

tipo / typ

B x P x s [mm]

FE500450 FE500455 FE500460

R10_1 R10_2 R10_3

120 x 120 x 6 160 x 160 x 6 200 x 200 x 8

PLACA SUPERIOR ÖVRE PLATTA

n x Ø [mm] B x P x s [mm] 4 x Ø11,5 4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

n x Ø [mm]

H [mm]

tornillo / skruv*

4 x Ø9 4 x Ø11 4 x Ø11

140-165 170-205 200-250

Ø6 x 90 Ø8 x 80 Ø8 x 80

80 x 80 x6 100 x 100 x 6 140 x 140 x 8

4 4 4

* Tornillos y bits incluidos / Skruvar och borrkrona medföljer

TYP R20

H PLACA INFERIOR NEDRE PLATTA

PLACA SUPERIOR ÖVRE PLATTA

cod.

tipo / typ

B x P x s [mm]

n x Ø [mm]

B x P x s [mm]

FE500485 FE500490 FE500495

R20_1 R20_2 R20_3

120 x 120 x 6 160 x 160 x 6 200 x 200 x 8

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

80 x 80 x 6 100 x 100 x 6 140 x 140 x 8

/ n x Ø [mm] H [mm] Ø x L [mm] tornillo skruv* 4 x Ø9 4 x Ø11 4 x Ø11

140-165 170-205 200-250

16 x 80 20 x 120 24 x 150

Ø6 x 90 Ø8 x 80 Ø8 x 80

4 4 4

* Tornillos y bits incluidos / Skruvar och borrkrona medföljer

TYP R30

H PLACA INFERIOR NEDRE PLATTA

PLACA SUPERIOR ÖVRE PLATTA

cod.

tipo / typ

B x P x s [mm]

n x Ø [mm]

d x s [mm]

H [mm]

Ø [mm]

tornillo DISC / skruv DISC*

FE501700 FE501705

R30_1 R30_2

120 x 120 x 6 160 x 160 x 6

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

Ø80 x 10 Ø120 x 10

145-170 175-210

16 20

Ø6 x 60 Ø6 x 80

4 4

* Tornillos y bits incluidos / Skruvar och borrkrona medföljer

MONTAJE MONTERING

1

2

3

4

5

6


Estática / Statisk

110-111

FUERZA MÁXIMA DE COMPRESIÓN TRYCKHÅLLFASTHET esfuerzo belastning F1

TYP R R10

R20

R30

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN fijación fastsättning

R1,k timber [kN]

R10

R20

R30

N1,adm [kg]

71,20 111,80 222,80 55,80 90,40 189,00

48,30 75,40 108,60 48,30 75,40 108,60

R30_1

-

48,30

2546

R30_2

-

75,40

4012

TYP R

F2

R1,k steel [kN] γsteel

R10_1 R10_2 R10_3 R20_1 R20_2 R20_3

FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN - PILAR DRAGHÅLLFASTHET - PELARE esfuerzo belastning

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

γm1

VALORES TÍPICOS KARAKTERISTISKA VÄRDEN fijación fastsättning

R10_1 R10_2 R10_3 R20_1 R20_2 R20_3

R2,k timber [kN] 16,08 (1) 30,16 (1) 45,24 (1)

R30_1

18,70

24,30

R30_2

62,40

36,40

PRINCIPIOS GENERALES / HUVUDPRINCIPER

NOTAS / OBS

• Los valores típicos respetan la normativa EN 1995:2008 en conformidad con ETA-10/0422 De karakteristiska värdena överensstämmer med standarden SS-EN 1995:2008 i enlighet med ETA-10/0422.2

(1)

• Los valores de proyecto se obtienen a partir de los valores típicos del modo siguiente: Arbetsvärdena dras från de karakteristiska värdena enligt följandet :

• Los coeficientes kmod e γm deben asumirse en función de la normativa vigente utilizada para el cálculo. El control de la fijación del lado cemento debe efectuarse por separado. Koefficienterna kmod et γm antas i enlighet med tillämpliga bestämmelser som används för beräkningen. Kontrollen av fästet på cementsidan ska utföras för sig. • Los valores admisibles respetan la normativa DIN 1052:1988. De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden DIN 1052:1988. • En la fase de cálculo se ha considerado una masa volúmica de los elementos de madera equivalente a ρk = 350 kg/m3. I beräkningsfasen beaktas en volymmassa för träelementen som är lika med ρk = 350 kg/m3. • El dimensionamiento y el control de los elementos de madera y de hormigón deben efectuarse por separado. Dimensionering och kontroll av elementen i trä och av betongen ska göras för sig.

VALORES ADMISIBLES TILLÅTNA VÄRDEN

R2,k steel [kN] γsteel -

2248 3827 4439 2248 3827 4439

-

γm0

N2,adm [kg] 407 (1) 746 (1) 1103 (1) 763 2444

Los valores de extracción se calculan considerando sólo la resistencia ofrecida por la barra roscada fijada con resina epoxi (se aconseja el uso de adhesivo Xepox 235.4). Los valores de extracción típicos se calculan conforme a la DIN 1052:2004. Los valores de extracción admisibles se calculan considerando la resistencia admisible al corte de madera sobre la superficie del agujero. (1)

Utdragningsvärdena har kalkylerats med beaktande av endast det motstånd som ges av den gängade pinnen som fästs med epoxiharts (en användning av limmet Xepox 235.4 rekommenderas). De typiska utdragningsvärdena har kalkylerats enligt DIN 1052:2004. De tillåtna utdragningsvärdena har kalkylerats med beaktande av träets tillåtna skjuvhållfasthet på hålets yta.


R40 R

10/0422

ANTI CORR.

PIE DE PILAR REGULABLE CON BASE RECTANGULAR REGLERBAR POLARFÖRANKRING MED REKTANGULÄR BAS

PLACA INFERIOR NEDRE PLATTAE

PLACA SUPERIOR ÖVRE PLATTA

cod.

B x P x s [mm]

n x Ø [mm]

B x P x s [mm]

n x Ø [mm]

Ø x L [mm]

FE500280 FE500285

160 x 100 x 6 160 x 100 x 6

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

100 x 100 x 6 100 x 100 x 6

4 x Ø11 4 x Ø11

20 x 150 24 x 250

R40 Q

10/0422

1 1

ANTI CORR.

PIE DE PILAR REGULABLE CON BASE CUADRADA PIED DE POTEAU RÉGLABLE À BASE CARRÉE

PLACA INFERIOR NEDRE PLATTA

PLACA SUPERIOR ÖVRE PLATTA

cod.

B x P x s [mm]

n x Ø [mm]

B x P x s [mm]

n x Ø [mm]

Ø x L [mm]

FE500265 FE500270

100 x 100 x 6 100 x 100 x 6

4 x Ø11,5 4 x Ø11,5

70 x 70 x 6 80 x 80 x 6

2 x Ø6 4 x Ø11

16 x 99 20 x 99

R70

10/0422

1 1

ANTI CORR.

PIE DE PILAR REGULABLE PARA HORMIGÓN REGLERBAR PELARFÖRANKRING FÖR CEMENT

cod.

B x P x s [mm]

n x Ø [mm]

Ø x L [mm]

FE500440 FE500445

100 x 100 x 8 140 x 140 x 8

4 x Ø11 4 x Ø11

20 x 350 24 x 450

1 1


112-113

S235

HOT DIP

TYP X PIE DE PILAR EN CRUZ TVÄR PELARFÖRANKRING

Fijación con resina para madera Fästelement med harts för trä

Fijación con pasadores o pernos Fästelement med stift eller bultar

Resistente a momento Plastiskt moment


113-113 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

TYP XS10 - FIJACIÓN CON PASADORES O PERNOS / FÄSTELEMENT MED STIFT ELLER BULTAR

cod.

placa base basplatta [mm]

TYPXS101212

220 x 220 x 10

agujeros base H hål på bas [mm] [n. x mm] 4 x Ø13

lamas blad

300

lisas / släta

1

TYP XR10 - FIJACIÓN CON RESINA PARA MADERA / FÄSTELEMENT MED HARTS FÖR TRÄ

cod.

placa base basplatta [mm]

agujeros base hål på bas [n. x mm]

H [mm]

lamas blad

TYPXR101212

220 x 220 x 10

4 x Ø13

300

agujeros / hål Ø8

GEOMETRIA - TYP XR10 GEOMETRI - TYP XR10

GEOMETRIA - TYP XS10 GEOMETRI - TYP XS10 120 57

6

1

120 57

57 15

6

57

6

57

57 Ø8

220

264

190

264

300

300 Ø13

15

10

6 30

15

190

220

15

10

220

220

MONTAJE - TYP XS10 CON PASADORES AUTOPERFORANTES MONTERING - TYP XS10 MED SJÄLVBORRANDE STIFT

1

2

3

4

3

4

MONTAJE - TYP XR10 CON RESINA PARA MADERA MONTERING - TYP XR10 MED HARTS FÖR TRÄ

1

2

6 30


114-115

Anclajes y tacos Fรถrankringar och pluggar

ABU

119

SKR - SKS

AHZ

116

119

ABS

AHS

118

119

AB1

MBS

118

119

AB1 - A4

NDC

118

120

AB7

NDS

118

121


NDB

VINYLPRO

121

123

NDK

VINYLNORDIC

121

123

NDL

POLYGREEN

121

123

INA

EPOPLUS

122

123

IHP - IHM

TAPPI BOUCHON

122

124 - 126

THERMO WASHER

KITT

122

127

SNK

PLASTUK

122

127


116-117

SKR - SKS ANCLAJES ATORNILLABLES SKRUVBARA FÖRANKRINGAR

Cabeza avellanada Försänkt huvud Cabeza hexagonal Sexkantigt huvud

Colocación rápida Snabb montering


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

SKR: cabeza hexagonal / sexkantigt huvud

cod. SKR7560 SKR7580 SKR75100 SKR1080 SKR10100 SKR10120 SKR10140 SKR10160 SKR12100 SKR12120 SKR12140 SKR12160 SKR12200 SKR12240 SKR12280 SKR12320 SKR12400

d L tfix d0 SW Tinst [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] 7,5

60 80 100

10 30 20

6 6 6

13 13 13

15 15 15

50 50 50

10

80 100 120 140 160

30 20 40 60 80

8 8 8 8 8

16 16 16 16 16

25 25 25 25 25

50 25 25 25 25

12

100 120 140 160 200 240 280 320 400

20 40 60 80 120 160 200 240 320

10 10 10 10 10 10 10 10 10

18 18 18 18 18 18 18 18 18

50 50 50 50 50 50 50 50 50

25 25 25 25 25 25 25 25 25

SKS: cabeza avellanada / försänkt huvud

cod. SKS7560 SKS7580 SKS75100 SKS75120 SKS75140 SKS75160

d L tfix d0 TX Tinst [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

7,5

60 80 100 120 140 160

10 30 20 40 60 80

6 6 6 6 6 6

TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

-

50 50 50 50 50 50

d = diámetro anclaje d = förankringens diameter L = longitud anclaje L = förankringens längd

Tinst SW tfix L

d0 = diámetro agujero en el soporte de hormigón d0 = diameter på hålet i betongunderlaget tfix = espesor máximo fijable tfix = maximal fixerbar distanshållare

d d0

Tinst = par de apriete Tinst = åtdragningsmoment SW = medida llave SW = nyckelstorlek


ABS

118-119

ANCLAJE PESADO CON ABRAZADERA CE1 CATEGORÍA SÍSMICA TUNG FÖRANKRING MED BAND CE1 FÖR SEISMISK KLASS

d=d0 [mm]

cod. FE210356 FE210361 FE210366 FE210371 FE210376 FE210381 FE210386 FE210391

10 12 16 18

L [mm] 70 100 100 120 120 140 120 150

tfix SW Tinst [mm] [mm] [Nm] 5 35 30 50 40 60 20 50

10 10 13 13 17 17 19 19

15 15 30 30 50 50 100 100

AB1 ANCLAJE PESADO CE1 TUNG FÖRANKRING CE1

cod. 50 50 50 25 25 25 10 10

AB1-A4 ANCLAJE PESADO CE1 TUNG FÖRANKRING CE1

FE210405 FE210410 FE210415 FE210475 FE210476 FE210440 FE210480 FE210445 FE210490 FE210493

d=d0 [mm] 8 10

12 16

L [mm] 72 92 112 112 132 103 118 148 178 138

tfix SW Tinst [mm] [mm] [Nm] 10 30 50 30 50 5 20 50 80 20

13 13 13 17 17 19 19 19 19 24

20 20 20 35 35 50 50 50 50 120

100 50 50 25 25 25 25 25 25 10

AB7 ANCLAJE PESADO CE7 TUNG FÖRANKRING CE7

AISI 316

A4

cod. AI8095A4 AI80112A4 AI1095A4 AI10132A4 AI12110A4 AI12163A4 AI16123A4

d=d0 [mm] 8 10 12 16

L [mm] 92 112 92 132 118 163 123

tfix SW Tinst [mm] [mm] [Nm] 30 50 10 50 20 65 5

13 13 17 17 19 19 24

20 20 35 35 70 70 120

cod. 50 50 50 25 20 20 10

FE210730 FE210735 FE210740 FE210745 FE210750 FE210755 FE210500 FE210495

d=d0 [mm]

L [mm]

10

70 100 120 145 220 170

3 23 28 23 98 23

17 19 19 24 24 30

35 60 60 120 120 240

50 50 20 15 10 5

300 400

185 245

24 24

100 100

5 5

12 16 20 16

tfix SW Tinst [mm] [mm] [Nm]


ABU ANCLAJE PESADO TUNG FÖRANKRING

d=d0 [mm]

cod. FE210505 FE210510 FE210515 FE210520 FE210525 FE210530 FE210535 FE210540 FE210541 FE210545 FE210550

8 10

12 14 16

L [mm] 95 115 90 100 120 95 110 160 130 125 145

tfix SW Tinst [mm] [mm] [Nm] 40 60 30 40 60 5 30 80 30 20 40

13 13 17 17 17 19 19 19 22 24 24

20 20 30 30 30 80 80 80 100 140 140

50 50 50 50 25 25 25 25 15 15 15

ANCLAJE PARA FIJACIÓN CIEGA FÖRANKRING FÖR ICKE GENOMTRÄNGANDE FASTSÄTTNING

FE210185 FE210190 FE210195

d=d0 L dtornillo / dskruv tfix SW Tinst [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] 12 14 16

42 50 60

M6 M8 M10

5 8 20

10 13 17

13 25 50

ANCLAJE MEDIO PESADO MEDELTUNG FÖRANKRING

cod.

AHS

cod.

AHZ

FE210170 FE210180 FE210175 FE210178 FE210150

L [mm]

8

60 80 100 120 100

10 12

tfix SW [mm] [mm] 30 30 50 70 40

Tinst [Nm]

10 13 13 13 17

15 20 20 20 35

100 50 50 50 25

MBS TORNILLO AUTORROSCANTE PARA OBRA SJÄLVGÄNGANDE SKRUV FÖR MURBRUK

cod. 50 50 25

d=d0 [mm]

FE210086 FE210087 FE210088 FE210089 FE210090 FE210091

d [mm]

L [mm]

d0 [mm]

df [mm]

7,5 TX30

72 92 112 132 152 182

6 6 6 6 6 6

6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

100 100 100 100 100 100

d0 = diámetro agujero en el soporte / diameter på hålet i underlaget df = diámetro agujero en el elemento a fijar / diameter på hålet i elementet som ska fästas


120-121

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

NDC TACO DE NYLON CE CON TORNILLO NYLONPLUGG CE MED SKRUV

Resistencia al fuego R90 Brandmotstånd R90

cod. FE210600 FE210570 FE210575 FE210580 FE210705 FE210710 FE210715 FE210720 FE210725 FE240010

punta dv x Lv tfix h1,min hef df insats [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

d0 Lt [mm] [mm]

8

80 100 120 140

5,5 x 85 5,5 x 105 5,5 x 125 5,5 x 145

10 30 50 70

80 80 80 80

70 70 70 70

8,5 8,5 8,5 8,5

TX30 TX30 TX30 TX30

50 50 50 50

10

100 120 140 160 200 240

7 x 105 7 x 125 7 x 145 7 x 165 7 x 205 7 x 245

30 50 70 90 130 170

80 80 80 80 80 80

70 70 70 70 70 70

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

50 50 50 50 25 25

tfix

df hef

h1

Lt

d0

d0 = diámetro anclaje = diámetro agujero en el soporte de hormigón d0 = förankringsdiameter = diameter på hålet i betongunderlaget Lt = longitud anclaje Lt = förankringens längd dv x Lv = diámetro tornillo x longitud tornillo dv x Lv = skruvdiameter x skruvlängd tfix = espesor máximo fijable tfix = maximal fixerbar distanshållare h1 = profundidad mínima agujero h1 = minimalt djup på hålet

Categoría de uso a, b, c Användningsklass a, b, c

hef = profundidad efectiva de anclaje hef = effektivt djup för förankring df = diámetro máximo agujero en el elemento a fijar df = maximal diameter på hålet i elementet som ska fästas


NDS TACO DE NYLON CON TORNILLO NYLONPLUGG MED SKRUV

NDB TACO DE NYLON DE GOLPE SLAGPLUGG I NYLON

cod.

cod. FE210605 FE210585 FE210590 FE210595 FE210610

d0 Lt dv x Lv tfix [mm] [mm] [mm] [mm]

10

100 120 140 160 200

7 x 105 7 x 125 7 x 145 7 x 165 7 x 205

25 45 65 85 125

FE210300 FE210305 FE210310

punta insats [mm] TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

d0 Lt [mm] [mm]

25 25 25 25 25

NDK TACO UNIVERSAL DE NYLON UNIVERSALPLUGG I NYLON

FE210315 FE210320 FE210325 FE210330 FE210335

dv x Lv tfix [mm] [mm]

punta insats [mm]

6

40 55 67

3,8 x 45 3,8 x 60 3,8 x 72

10 25 37

PZ 2 PZ 2 PZ 2

200 100 100

8

60 75 100 120 135

4,8 x 65 4,8 x 80 4,8 x 105 4,8 x 125 4,8 x 140

25 40 65 85 100

PZ 3 PZ 3 PZ 3 PZ 3 PZ 3

100 100 50 50 50

NDL TACO UNIVERSAL LARGO DE NYLON LÃ&#x2026;NG UNIVERSALPLUGG I NYLON

1 1 CON ABRAZADERA MED KRAGE

2

2 4 SECTORES

4 SEKTORER

cod.

d0 [mm]

Lt [mm]

dtornillo / dskruv [mm]

1

FE210200 FE210210 FE210215

6 8 10

35 50 60

4-5 4,5 - 6 6-8

100 100 50

2

FE210219 FE210220 FE210225

8 12 14

40 60 70

4,5 - 6 8 - 10 10 - 12

100 50 25

cod.

d0 Lt dtirafondo / dbergbult [mm] [mm] [mm]

1

FE210615 FE210616 FE210617

12

160 200 240

10 10 10

25 25 25

1

FE210618 FE210619 FE210620

14

100 130 160

12 12 12

50 50 25

2

FE210621 FE210622 FE210623 FE210624

16

140 160 200 240

12 12 12 12

25 20 20 20


122-123

INA

BARRA ROSCADA CL. 5.8 CON TUERCA Y ARANDELA GÄNGAD PINNE KL. 5.8 MED MUTTER OCH BRICKA

IHP - IHM CASQUILLOS PARA MATERIALES PERFORADOS BUSSNING FÖR PERFORERAT MATERIAL

1 IHP - RED DE PLÁSTICO

IHP - PLASTNÄT

cod.

d [mm]

L [mm]

d0 [mm]

df [mm]

FE210100

M8

110

10

≤9

10

FE210105 FE210110

M10

110 130

12 12

≤ 12 ≤ 13

10 10

FE210115 FE210119

M12

130 180

14 14

≤ 14 ≤ 15

10 10

FE210116 FE210118 FE210121

M16

160 190 230

18 18 18

≤ 18 ≤ 18 ≤ 18

10 10 10

FE210117

M20

240

24

≤ 22

10

FE210122

M24

270

28

≤ 26

10

FE210123

M27

400

32

≤ 30

10

2 IHM - RED METÁLICA

IHM - METALLNÄT

d0 L barra / pinne d0 [mm] [mm] [mm] [mm]

cod.

1

FE210120 FE210125 FE210130

16 16 20

85 130 85

M10 (M8) M10 (M8) M12 / M16

16 16 20

10 10 10

2

FE210230 FE210235 FE210240

12 16 22

1000 1000 1000

M8 M8 / M10 M12 / M16

12 16 22

10 10 5

d0 = diámetro agujero en el soporte / diameter på hålet i underlaget df = diámetro agujero en el elemento a fijar / diameter på hålet i elementet som ska fästas

THERMOWASHER ARANDELA PARA FIJACIÓN DE AISLANTE LÅSBRICKA FÖR FASTSÄTTNING AV ISOLERING

SNK TORNILLO PARA MADERA GALVANIZADO CABEZA AVELLANADA SKRUV FÖR VITT TRÄ MED FÖRSÄNKT HUVUD

11/0030

cod.

axbxc [mm]

Ø tornillo / skruv [mm]

D78202

65 x 4 x 20

6-8

700

cod.

Ø tornillo / skruv [mm]

L [mm]

TX

SNK6140 SNK6200 SNK6240 SNK6300 SNK8380 SNK8500

6 6 6 6 8 8

140 200 240 300 380 500

30 30 30 30 40 40

100 100 100 100 100 100


VINYLPRO RESINA VINILÉSTER CE1 - CATEGORÍA SÍSMICA C1 VINYLESTERHARTS CE1 - SEISMISK KLASS C1

cod.

[ml]

FE400055 FE400056

410 300

1 1

VINYLNORDIC RESINA VINILÉSTER PARA BAJAS TEMPERATURAS CE1 CATEGORÍA SÍSMICA C1 VINYLESTERHARTS FÖR LÅGA TEMPERATURER CE1 - SEISMISK KLASS C1

cod.

[ml]

FE400065

400

1

POLYGREEN

EPOPLUS

RESINA POLIÉSTER SIN ESTIRENO CE7 VINYLESTERHARTS UTAN STYREN CE7

RESINA EPOXI CE1 - CATEGORÍA SÍSMICA C2 EPOXYHARTS CE1 - SEISMISK KLASS C2

cod.

[ml]

FE400060

410

1

cod.

[ml]

FE400070

385

1


124-125

TAPA: A LO LARGO DE LA BETA, ABETO PLUGG: LÅNG VEN, FIR

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710045 FE710050 FE710060 FE710065 FE710075 FE710085 FE710095 FE710105 FE710115 FE710120

10 12 15 20 25 30 35 40 45 50

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2.000 1.000 1.100 650 400 300 200 160 130 110

FE710070 FE710080 FE710090 FE710100 FE710110

20 25 30 35 40

10 10 10 10 10

6.500 4.000 3.000 2.000 1.600

TAPA: NUDO, ABETO PLUGG: KNUT, FIR

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710420 FE710425 FE710430 FE710435 FE710440 FE710445 FE710450

10 15 20 25 30 35 40

9 9 9 9 9 9 9

250 250 250 250 250 250 100

TAPA: A LO LARGO DE LA BETA, ALERCE PLUGG: LÅNG VEN, LÄRK

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710315 FE710320 FE710325 FE710330 FE710335 FE710340

15 20 25 30 35 40

10 10 10 10 10 10

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710465 FE710475 FE710480 FE710485 FE710490 FE710500 FE710520 FE710525

20 25 30 40 50 60 70 80

20 20 20 20 20 20 20 20

100 100 100 100 50 40 25 25

FE710200 FE710205 FE710210 FE710215

12 16 20 50

40 40 40 40

450 250 160 26

785 425 290 190 145 105

TAPA: ABETO PLUGG: FIR


TAPA: MADERA DE TESTA, ABETO PLUGG: TRÄHUVUD, FIR

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710540 FE710545 FE710550 FE710560 FE710565 FE710466 FE710570 FE710575

10 12 14 16 18 20 22 24

20 20 20 20 20 20 20 20

500 500 500 500 250 250 250 250

ESPIGAS DE MADERA - 1 M: HAYA TRÄSTIFT - 1 M: BOK

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710240 FE710245 FE710250 FE710255 FE710260 FE710265 FE710270

8 10 12 14 16 18 20

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

100 100 100 50 50 50 50

ESPIGAS DE MADERA: HAYA TRÄSTIFT: BOK

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710130 FE710140 FE710150 FE710160 FE710225 FE710185 FE710195 FE710275

6 8 8 10 10 12 14 16

40 30 40 40 60 60 140 60

± 1.400 ± 1.000 ± 750 ± 500 ± 320 ± 230 ± 70 ± 105

PARCHES: ABETO KORRIGERINGAR: FIR

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE700005 FE700070 FE700075 FE700080

F20 F20 F20 F20

70 150 300 500

200 50 50 50

FE700083 FE700085 FE700090 FE700095

F24 F24 F24 F24

70 150 300 500

180 50 25 50

FE700240 FE700100 FE700105 FE700110

F35 F35 F35 F35

70 150 300 500

110 25 25 25

FE700250 FE700115 FE700120 FE700125

F42 F42 F42 F42

70 150 300 500

90 25 25 25


126-127

PARCHE EN ÁNGULO: ABETO VINKELKORRIGERING: FIR

cod.

L [mm]

H [mm]

FE700255

35

95

100

CLAVO DE MADERA 2: ROBLE OCTOGONAL TRÄSPIK 2: ÅTTKANTIG EK

CLAVO DE MADERA 1: ROBLE, CILÍNDRICO TRÄSPIK 1: EK, CYLINDRISK

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710020

20

200

25

FALSO CLAVO 1: ABETO FALSK SPIK 1: FIR

H 6 dø K

cod.

Ø [mm]

H [mm]

FE710025 FE710030

16 20

150 200

50 25

FALSO CLAVO 2: ABETO FALSK SPIK 2: FIR

cod.

KxHxd

FE710875

22 x 15 x 15

50

FALSO CLAVO 3: ABETO FALSK SPIK 3: FIR

H

H

6

10

dø K

dø K

cod.

KxHxd

FE710885 FE710890

18 x 8 x 10 22 x 13 x 15

50 50

TAPA: ABETO PLUGG: FIR

cod.

KxHxd

FE710990 FE710995

25 x 22 x 15 30 x 25 x 15

50 50

GALLETAS: MADERA FOGPLATTOR: TRÄ

Dø H 4 dø

cod.

DxHxd

FE710595 FE710605 FE710615

19 x 6 x 15 24 x 8 x 20 34 x 11 x 30

50 50 25

cod.

medida / storlek

FE710385 FE710390 FE710395

0 10 20

47 x 75 x 4 53 x 19 x 4 56 x 23 x 4

1.000 1.000 1.000


KITT MASILLA PARA REPARACIONES EN INTERIORES STUCK FÖR INOMHUS REPARATIONER

PLASTUK MASILLA PARA REPARACIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES STUCK FÖR INOMHUS OCH UTOMHUS REPARATIONER

1 2

cod.

color / färg

g

cod.

color / färg

1

g

2

g

FE710835

blanco vit

200

1

FE710005

abeto fir

1.000

200

1

FE710825

abeto fir

200

1

FE710010

roble ek

1.000

200

1

FE710815

pino tall

200

1

FE710015

nogal valnötsträ

1.000

200

1

FE710855

haya claro ljus björk

200

1

FE710800

cerezo americano amerikanskt körsbärsträd

200

1

FE710810

fresno antiguo claro antik ljus ask

200

1

FE710820

roble claro ljus ek

200

1

FE710790

nogal claro ljust valnötsträ

200

1

FE710850

roble medio medelljus ek

200

1

FE710860

haya medio medelljus björk

200

1

FE710780

haya vaporizada ångbehandlad björk

200

1

FE710795

cerezo körsbär

200

1

FE710785

nogal claro ljust valnötsträ

200

1

FE710775

caoba claro ljus mahogny

200

1

FE710770

caoba mahogny

200

1

FE710826

abeto fir

450

1


128-129

Rosca métrica M-gänga

ULS 9021

133

KOS

ULS 440

130

133

KOT

ULS 1052

131

133

EKS

ULS 125

131

134

MGS 1000

MUT 934

132

134

MGS 2200

MUT 6334

132

135


MUT 1587

135 AI MUT 985

136 AI MGS

136 AI 934

136 AI 1587

137 AI 9021

137


130-131 EN 14592

KOS

d b L

k

Ch

PERNO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA BULT MED INSEXHUVUD MED MUTTER A

Clase de acero / Stålklass 8.8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 601 (ISO 4016*)

d [mm]

cod.

L [mm]

A max [mm]

M12 CH19

KOS12100B KOS12120B KOS12140B KOS12160B KOS12180B KOS12200B KOS12220B KOS12240B KOS12260B KOS12280B KOS12300B KOS12320B KOS12340B KOS12360B KOS12380B KOS12400B

100 120 140 160 180 200 220 240 260

75 95 115 135 155 175 195 215 235

280 300 320 340 360 380 400

255 275 295 315 335 355 375

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

KOS16120B KOS16140B KOS16150B KOS16160B KOS16180B KOS16200B KOS16220B KOS16240B KOS16260B KOS16280B KOS16300B KOS16320B KOS16340B KOS16360B KOS16380B KOS16400B KOS16420B KOS16440B KOS16460B KOS16480B KOS16500B KOS16520B KOS16540B KOS16560B KOS16580B KOS16600B

120 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

85 105 115 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365 385 405 425 445 465 485 505 525 545 565

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

M16 CH24

d [mm]

cod.

L [mm]

A max [mm]

120 140 160 180 200 220 240 260 280

75 95 115 135 155 175 195 215 235

M20 CH30

KOS20120B KOS20140B KOS20160B KOS20180B KOS20200B KOS20220B KOS20240B KOS20260B KOS20280B KOS20300B KOS20320B KOS20340B KOS20360B KOS20380B KOS20400B KOS20420B KOS20440B KOS20460B KOS20480B KOS20500B KOS20520B KOS20540B KOS20560B KOS20580B KOS20600B

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

255 275 295 315 335 355 375 395 415 435 455 475 495 515 535 555

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

El espesor máximo fijable A se calcula considerando el uso de TUERCA MUT934 y 2 arandelas ULS DIN 440 Den maximala fixerbara distanshållaren A beräknas med beaktande av MUTTER MUT934 och 2 brickor ULS DIN 440 * La norma ISO 4016 difiere de la norma DIN 601 para los parámetros k y Ch en el diámetro M12 * Standarden ISO 4016 skiljer sig från standard DIN 601 gällande parametrarna k och Ch i diametern M12.

Diámetro nominal Nominell diameter Llave Nyckel Espesor cabeza Huvudets tjocklek

d [mm]

Longitud rosca Gängans längd

b [mm]

M12 M16 M20

Ch [mm]

19

k [mm]

7,5 L ≤ 125 mm 125 < L ≤ 200 mm L > 200 mm

Geometría según norma DIN 601 (ISO 4016) Geometri enligt standard DIN 601 (ISO 4016)

30 36 49

24

30

10,0 12,5 38 44 57

46 52 65


KOT PERNO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA BULT MED RUNT HUVUD MED MUTTER

d [mm]

cod.

L [mm]

M8

KOT850 KOT860 KOT870 KOT880 KOT890 KOT8100 KOT8120 KOT8140

50 60 70 80 90 100 120 140

200 200 200 200 100 100 100 100

M10

KOT10100 KOT10120 KOT10130 KOT10140 KOT10150 KOT10160 KOT10180 KOT10200 KOT10220

100 120 130 140 150 160 180 200 220

100 50 50 50 50 50 50 50 50

M12

KOT12200 KOT12220 KOT12240 KOT12260 KOT12280 KOT12300

200 220 240 260 280 300

25 25 25 25 25 25

Clase de acero / Stålklass 4.8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 603 (ISO 8677*)

L

d

* La norma ISO 8677 difiere de la norma DIN 603 para los parámetros k y Ch en los diámetros M10 y M12 * Standarden ISO 8677 skiljer sig från standard DIN 603 gällande parametrarna k och Ch i diametrarna M10 och M12.

EKS PERNO CABEZA HEXAGONAL BULT MED INSEXHUVUD Clase de acero / Stålklass 8.8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 933 (ISO 4014) - (•) DIN 931 (ISO 4017) - (• •)

L

d

d [mm]

cod.

rosca / gänga

L [mm]

M20 CH30

EKS2040 EKS2050 EKS2060 EKS2070 EKS2080 EKS20100

• • • •• •• ••

40 50 60 70 80 100

25 25 25 25 25 25

M24 CH36

EKS2440 EKS2450 EKS2460 EKS2465 EKS2470 EKS2480 EKS2485

• • • • • •• ••

40 50 60 65 70 80 85

25 25 25 25 25 25 25

(•) = rosca total / helgängad skruv (• •) = rosca parcial / halvgängad skruv


132-133

MGS 1000 BARRA ROSCADA GÄNGAD PINNE Clase de acero / Stålklass 4.8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 975

cod.

barra / pinne

L [mm]

MGS10008 MGS100010 MGS100012 MGS100014 MGS100016 MGS100018 MGS100020 MGS100022 MGS100024 MGS100027 MGS100030

M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

d L

MGS 1000 BARRA ROSCADA GÄNGAD PINNE Clase de acero / Stålklass r 8.8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 975

cod.

barra / pinne

L [mm]

MGS10888 MGS11088 MGS11288 MGS11488 MGS11688 MGS11888 MGS12088 MGS12488 MGS12788

M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M27

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

d L

MGS 2200 BARRA ROSCADA GÄNGAD PINNE Clase de acero / Stålklass 4.8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 975 d L

cod.

barra / pinne

L [mm]

MGS220012 MGS220016 MGS220020

M12 M16 M20

2200 2200 2200

1 1 1


ULS 9021 ARANDELA GRANDE STOR BRICKA Acero S235 / Stål S235 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 9021 (ISO 7093*)

dEXT

ARANDELA GRANDE REFORZADA STOR FÖRSTÄRKT BRICKA Acero S235 / Acier S235 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 440 R (ISO 7094*)

dINT [mm]

dEXT [mm]

s [mm]

ULS8242 ULS10302 ULS13373 ULS15443 ULS17503 ULS20564 ULS22604

M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20

8,4 10,5 13 15 17 20 22

24 30 37 44 50 56 60

2,5 3 3 3 4 4

2

200 200 100 100 100 50 50

* La norma ISO 9073 difiere de la norma DIN 9021 para la dureza superficial * Standarden ISO 9073 skiljer sig från standard DIN 9021 gällande ythårdheten.

cod.

barra / pinne

dINT [mm]

dEXT [mm]

s [mm]

ULS11343 ULS13444 ULS17565 ULS22726 ULS26856

M10 M12 M16 M20 M24

11 13,5 17,5 22 26

34 44 56 72 85

4 5 6 6

3

200 200 50 50 25

* La norma ISO 7094 difiere de la norma DIN 440 R para la dureza superficial * Standarden ISO 7094 skiljer sig från standard DIN 440 R gällande ythårdheten

dINT

ULS 1052 ARANDELA XL REFORZADA XL FÖRSTÄRKT BRICKA Acero S235 / Stål S235 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 1052

dEXT

barra / pinne

dINT

ULS 440

dEXT

cod.

dINT

cod.

barra / pinne

dINT [mm]

dEXT [mm]

s [mm]

ULS14586 ULS18686 ULS22808 ULS25928 ULS271058

M12 M16 M20 M24 M27

14 18 22 25 27

58 68 80 92 105

6 6 8 8 8

50 50 25 20 20


134-135

ULS 125 ARANDELA BRICKA Acero S235 / Stål S235 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 125 A (ISO 7089*)

cod.

barra / pinne

dINT [mm]

dEXT [mm]

s [mm]

ULS81616 ULS10202 ULS13242 ULS17303 ULS21373 ULS25444 ULS28504 ULS31564

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

8,4 10,5 13 17 21 25 28 31

16 20 24 30 37 44 50 56

1,6 2 2,5 3 3 4 4 4

1000 500 500 250 250 200 20 20

* La norma ISO 7089 difiere de la norma DIN 125 A para la dureza superficial * Standarden ISO 7089 skiljer sig från standard DIN 125 A gällande ythårdheten

dEXT

dINT

MUT 934 TUERCA HEXAGONAL SEXKANTSMUTTER Clase de acero / Stålklass 8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 934 (ISO 4032*)

cod.

barra / pinne

h [mm]

Ch [mm]

MUT9348 MUT93410 MUT93412 MUT93414 MUT93416 MUT93418 MUT93420 MUT93422 MUT93424 MUT93427 MUT93430

M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

6,5 8 10 11 13 15 16 18 19 22 24

13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

400 500 500 200 200 100 100 50 50 25 25

Ch

h

* La norma ISO 4032 difiere de la norma DIN 934 para los parámetros h y Ch en los diámetros M10, M12, M14 y M22 * Standarden ISO 4032 skiljer sig från standard DIN 934 gällande parametrarna h och Ch i diametrarna M10, M12, M14 OCH M22


MUT 6334 TUERCA DE UNIÓN MUTTER FÖR FÖRBAND

cod.

barra / pinne

h [mm]

Ch [mm]

MUT933410 MUT933412 MUT933416 MUT933420

M10 M12 M16 M20

30 36 48 30

17 19 24 30

cod.

barra / pinne

h [mm]

Ch [mm]

MUT15878S MUT158710S MUT158712S MUT158714S MUT158716S MUT158718S MUT158720S MUT158722S MUT158724S

M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

15 18 22 25 28 32 34 39 42

13 17 19 22 24 27 30 32 36

10 10 10 10

Clase de acero / Stålklass 8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 6334 Ch

h

MUT 1587 TUERCA CIEGA BLIND MUTTER Clase de acero / Stålklass 8 Zincado galvanizado / Galvaniserad förzinkning DIN 1587

h

Ch Tuerca torneada en una sola pieza Mutter erhålls i ett stycke

200 50 50 50 100 50 25 25 25


136-137

AISI 304

A2

AI MUT 985 TUERCA AUTOBLOCANTE SJÄLVLÅSANDE MUTTER Acero inoxidable / Rostfritt stål A2 DIN 985 (ISO 10511*)

cod.

barra / pinne

h [mm]

Ch [mm]

MUT9858 MUT98510 MUT98512 MUT98516

M8 M10 M12 M16

8 10 12 16

13 17 19 24

1 1 1 1

* La norma ISO 10511 difiere de la norma DIN 985 para los parámetros h y Ch en los diámetros M10 y M12 * Standarden ISO 10511 skiljer sig från standard DIN 985 gällande parametrarna h och Ch i diametrarna M10 och M12.

Ch h

AISI 304

A2

AI MGS BARRA ROSCADA GÄNGAD PINNE

cod.

barra / pinne

L [mm]

AI9758 AI97510 AI97512 AI97516 AI97520

M8 M10 M12 M16 M20

1000 1000

5 5 5 5 5

1000 1000 1000

Acero inoxidable / Rostfritt stål A2 DIN 975 d L

AISI 304

A2

AI 934 TUERCA HEXAGONAL SEXKANTSMUTTER Acero inoxidable / Rostfritt stål A2 DIN 934 (ISO 4032*) Ch

h

cod.

barra / pinne

h [mm]

Ch [mm]

AI9348 AI93410 AI93412 AI93416 AI93420

M8 M10 M12 M16 M20

6,5 8 10 13 16

16 18 24 30

13

500 200 200 100 50

* La norma ISO 4032 difiere de la norma DIN 934 para los parámetros h y Ch en los diámetros M10 y M12 * Standarden ISO 4032 skiljer sig från standard DIN 934 gällande parametrarna h och Ch i diametrarna M10 och M12.


AISI 304

A2

AI 1587 TUERCA CIEGA BLIND MUTTER

cod.

barra / pinne

h [mm]

Ch [mm]

AI158710 AI158712 AI158716 AI158720

M10 M12 M16 M20

18 22 28 34

19 24 30

17

100 100 50 25

Acero inoxidable / Rostfritt stål A2 DIN 1587

h

Ch

AISI 304

A2

AI 9021 ARANDELA BRICKA Acero inoxidable / Rostfritt stål A2 DIN 9021 (ISO 7093*)

dEXT

dINT

cod.

barra / pinne

dINT [mm]

dEXT [mm]

s [mm]

AI90218 AI902110 AI902112 AI902116 AI902120

M8 M10 M12 M16 M20

8,4 10,5 13 17 22

24 30 37 50 60

2,5 3 3 4

2

500 500 200 100 50

* La norma ISO 9073 difiere de la norma DIN 9021 para la dureza superficial * Standarden ISO 9073 skiljer sig från standard DIN 9021 gällande ythårdheten


138-139

PRODUCTOS KODER

cod.

descripción / beskrivning

AB1 AB1 - A4 AB7 ABS ABU AHS AHZ AI 934 AI 1587 AI 9021 AI MGS AI MUT 985 ALU-HT BFO BSA BSI CAP Q-T CLC DWZ EKS EPOPLUS F10 F11 F12 F20 F50 F70 F51 FD10 FD20 FD30 FD40 FD50 FD60 FD70 FI10 FI11 FI50 FLAT FM50 FR20 FR50 GWZ HT20 HT40 HT70 HT90 HT170 HTKR HT-PLATE HTS-H HTW HTZ IHP-IHM INA JFA KGA KGL evo KITT KOP KOS

anclaje pesado CE1 / tung förankring CE1 anclaje pesado CE1 / tung förankring CE1 anclaje pesado CE7 / tung förankring CE7 anclaje pesado con abrazadera CE1 / tung förankring med band CE1 anclaje pesado / tung förankring anclaje para fijación ciega / förankring för icke genomträngande fastsättning anclaje medio pesado / medeltung förankring tuerca hexagonal / sexkantsmutter tuerca ciega / blind mutter arandela / bricka barra roscada / gängad pinne tuerca autobloqueante / självlåsande mutter estribo oculto de aleación de aluminio / dold konsol i aluminiumlegering tornillo cabeza redonda y cuello reforzado / skruv med runt huvud förstärkt skaft estribo liso alas externas / extern slät sko ali estribo liso alas internas / intern slät sko ali capuchón para pilar cuadrado y redondo / skydd för kvadrat och rund pelare conector madera-hormigón / fästelement trä-cement tornillo doble rosca para aislamiento / skruv med dubbel gänga för isolering perno cabeza hexagonal / bult med insexhuvud resina epoxi CE1 / epoxyharts CE1 pie de pilar de tulipa cuadrado / kvadrat mufförankring pie de pilar de tulipa con base oculta / mufförankring med dold bas pie de pilar abierto con base oculta / öppen pelarförankring med dold bas pie de pilar de tulipa redondo / rund muffförankring pie de pilar de tulipa medida grande / stor mufförankring pie de pilar en "T" con lama interna / T-pelarförankring med intern blad pie de pilar abierto cuadrado / kvadrat öppen pelarförankring pie de pilar doble de tulipa / dubbel mufförankring pie de pilar doble de tulipa espesor 4 mm / dubbel mufförankring, tjocklek 4 mm pie de pilar doble en "L" / L-formad dubbel pelarförankring pie de pilar doble realzado / pelarförankring med dubbel upphöjning pie de pilar doble con alas internas / pie de pilar doble realzado pie de pilar doble con alas externas / dubbel pelarförankring med externa vingar pie de pilar universal / universal pelarförankring pie de pilar de tulipa cuadrado inox / kvadrat rostfri mufförankring pie de pilar de tulipa con base oculta inox / mufförankring med dold rostfri bas pie de pilar de tulipa cuadrado inox medida grande / stor kvadrat rostfri mufförankring fijación oculta para terrazas / dold fastsättning för terrasser pie de pilar de tulipa cuadrado gris / kvadrat grå mufförankring pie de pilar de tulipa redondo marrón / rund brun mufförankring pie de pilar de tulipa cuadrado marrón / kvadrat brun mufförankring tornillo todo rosca con cabeza embutible / helgängad skruv med cylindriskt huvud angular para ebanistería / vinkelprofil för inredningssnickeri angular estándar / standard vinkelprofil angular 70 / vinkelprofiler 70 angular 90 / vinkelprofiler 90 angular 170 para fuerzas de corte y de tracción / vinkelprofil 170 för skär- och dragspänningar angular para fuerzas de tracción / vinkelprofil för dragspänningar placas para fuerzas de corte y de tracción / plattor för skär- och dragspänningar tornillo rosca total para ebanistería / skruv total gängning för inredningssnickeri angular 110 para fuerzas de corte / vinkelprofil 110 för höga skärspänningar hold down para grandes fuerzas de tracción / hold down för höga dragspänningar casquillos para materiales perforados / bussning för perforerat material barra roscada cl. 5.8 con tuerca y arandela / gängad pinne kl. 5.8 med mutter och bricka soporte regulable para terrazas / reglerbart stöd för terrasser tornillo cabeza cónica universal / universalskruv med koniskt huvud tornillo cabeza cónica / skruv med koniskt huvud masilla para reparaciones en interiores / stuck för inomhus reparationer tirafondo / träskruv perno cabeza hexagonal con tuerca / bult med insexhuvud med mutter

p. 118 118 118 118 119 119 119 136 137 137 136 136 64 49 70 68 96 30 34 131 123 98 102 102 101 98 107 101 100 100 103 103 103 104 100 98 102 99 52 99 101 99 26 74 74 74 74 77 75 82 38 78 80 122 122 55 46 48 127 24 130


cod.

descripción / beskrivning

KOT LBA-LBS LBB LBN LBS LBV M10 M20 M30 M50 M51 M52 M60 M70 Q M70 T MBS MCS MGS 1000 MGS 2200 MINI MUT 934 MUT 1587 MUT 6334 NDB NDC NDK NDL NDS PLASTUK POLYGREEN R40 Q R40 R R70 ROUND ROUND "L" ROUND "U" S40 SBS-H / SCS SCA-H SCH-H SCI SKR-SKS SNK SPN TAPA / PLUGG THERMOWASHER TLL TPP TVM TYP R TYP X ULS 125 ULS 440 ULS 1052 ULS 9021 VINYLNORDIC VINYLPRO WBAZ WBO 135° WHO WKF WS / SBD WVB A2 WVS WZU

perno cabeza hexagonal con tuerca / bult med runt huvud med mutter clavo anker - tornillo cabeza redonda y bajo cabeza plano / förankringsspik - skruv med runt huvud och platt underhuvud

fleje perforado / perforerat band placas mixtas / blandade plattor tornillo cabeza redonda y bajo cabeza plano / skruv med runt huvud och platt underhuvud placa perforada para madera / hålplatta för trä pie de pilar de pared / väggmonterad pelarförankring pie de pilar en "U" / u-pelarförankring pie de pilar con estribo / pelarförankring med beslag pie de pilar en "U" para cemento / u-pelarförankring för cement pie de pilar en "U" para cemento / u-pelarförankring för cement pie de pilar abierto para cemento / öppen pelarförankring för cement pie de pilar con lama interna para cemento / pelarförankring med intern plåt för cement pie de pilar clavable cuadrado / kvadrat pelarförankring för nedslagning pie de pilar clavable redondo / rund pelarförankring för nedslagning tornillo autorroscante para obra / självgängande skruv för murbruk tornillo con arandela para chapa / skruv med bricka för lakton barra roscada / gängad pinne barra roscada / gängad pinne tornillo doble rosca cabeza oculta / dubbelgängad skruv med dolt huvud tuerca hexagonal / sexkantsmutter tuerca ciega / blind mutter tuerca de unión / mutter för förband taco de nylon de golpe / slagplugg i nylon taco de nylon ce con tornillo / nylonplugg ce med skruv taco universal de nylon / universalplugg i nylon taco universal largo de nylon / lång universalplugg i nylon taco de nylon con tornillo / nylonplugg med skruv masilla para reparaciones en interiores y exteriores / stuck för inomhus och utomhus reparationer resina poliéster sin estireno CE7 / vinylesterharts utan styren CE7 pie de pilar regulable con base cuadrada / reglerbar polarförankring med kvadrat bas pie de pilar regulable con base rectangular / reglerbar polarförankring med rektangulär bas pie de pilar regulable para cemento / reglerbar pelarförankring för cement uniones para postes redondos / skarvförband för runda stolpar uniones en "L" para postes redondos / L-format skarvförband för runda stolpar uniones en "U" para cercas / U-format skarvförband för staket pie de pilar inclinable / lutningsbar pelarförankring tornillo autoperforante madera-metal / självborrande skruv för trä och metall tornillo cabeza avellanada / skruv med försänkt huvud tornillo bicromatado para madera cabeza avellanada / gul skruv med försänkt huvud tornillo cabeza avellanada hi-tech / hi-tech skruv med försänkt huvud anclajes atornillables / skruvbara förankringar tornillo galvanizado para madera cabeza avellanada / vit skruv med försänkt huvud anclajes perforados / perforerade förankringar reparaciones madera / träreparation arandela para fijación de aislante / låsbricka för fastsättning av isolering tornillo galvanizado para madera cabeza ancha / vit skruv med brett huvud tornillo cabeza pequeña / skruv med litet huvud grapa oculta para tablas de madera / dold klämma för träbord pie de pilar regulable / reglerbar pelarförankring pie de pilar en cruz / tvär pelarförankring arandela / bricka arandela grande reforzada / stor förstärkt bricka arandela XL reforzada / XL förstärkt bricka arandela grande / stor bricka resina viniléster para bajas temperaturas CE1 / vinylesterharts för låga temperaturer CE1 resina viniléster CE1 / vinylesterharts CE1 arandela con junta para chapa / bricka med packning för plåt angular 135° / vinkelprofil 135° angular liso / slät vinkelprofil angular para fachadas / vinkelprofil för fasader pasador autoperforante madera/metal / självborrande stift för trä/metall angulares estándar inox A2 / standard vinkelprofil rostfritt stål A2 angular reforzado / förstärkt vinkelprofil angular para estructuras de bastidor / vinkelprofil för ramstrukturer

p. 131 84 93 91 41 92 105 105 104 105 106 106 106 96 96 119 60 132 132 44 134 135 135 121 120 121 121 121 127 123 111 111 111 97 97 97 104 58 50 20 51 116 12 91 124 122 16 40 54 108 112 134 133 133 133 123 123 61 90 88 89 32 90 89 86


140-141

Leyenda Teckenförklaring CERTIFICACIONES CERTIFIERINGAR

marcado CE EU-märkning

documento técnico ETA tekniskt dokument från ETA conformidad con los requisitos LEED® överensstämmelse med LEED®-krav certificación de resistencia al fuego R90 certifiering för brandmotstånd R90 certificación de resistencia al fuego R120 certifiering för brandmotstånd R120 clase de emisión de compuestos volátiles (COV) klass för utsläpp av flyktiga ämnen (VOC)

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS MATERIAL OCH BEKLÄDNADER

AISI 410

AISI 304

A2 AISI 316

A4

ANTI CORR.

S235

HOT DIP

CON / MED

acero inoxidable martensítico AISI410 - C1 martensitiskt rostfritt stål AISI410 - C1 acero inoxidable A2 rostfritt stål A2 acero inoxidable A4 rostfritt stål A4 anticorrosión antikorrosion acero al carbono S235 con galvanizado en caliente kolstål S235 med varmförzinkning tornillo provisto de BIT skruv med borrkrona


CATÁLOGO DE PRODUCTOS | PRODUKTKATALOG

AISLAMIENTO AL AIRE, AL AGUA Y AL RUIDO LUFT-, VATTEN OCH LJUDISOLERING


HT | 12 | 2016

Las cantidades de embalaje pueden variar. No se responde por eventuales errores de impresión, datos técnicos y traducciones. Ilustraciones completadas parcialmente con accesorios no incluidos. Con objetivo ilustrativo. El presente catálogo es propiedad exclusiva de Rotho Blaas srl y no puede ser copiado, reproducido o publicado, incluso por extractos, sin el consentimiento previo por escrito. Toda violación es perseguida conforme a la ley. Los valores proporcionados deben ser verificados por el proyectista responsable. No se responde de eventuales errores de impresión o escritura. Todos los derechos reservados. Copyright © 2016 by rothoblaas

Förpackningsmängderna kan variera. Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel, tekniska data och översättningar. Illustrationer som till en del slutförts med tillbehör inkluderas inte. Bilder i referenssyfte. Denna katalog tillhör Rotho Blaas srl och får inte, i sin helhet eller delvis, kopieras, reproduceras eller publiceras utan ett på förhand skriftligt godkännande. Rättsliga åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning vidtas vid eventuell överträdelse. De värden som uppges ska verifieras av den projektansvarige. Vi ansvarar inte för eventuella tryck- eller skrivfel. Alla rättigheter är reserverade. Copyright © 2016 by rothoblaas

Rotho Blaas srl - I-39040 Cortaccia (BZ) - Via Dell‘Adige 2/1 Tel. +39 0471 81 84 00 - Fax +39 0471 81 84 84 info@rothoblaas.com - www.rothoblaas.com


LA MADERA ES UNA OPORTUNIDAD

4-5

TRÄ ÄR EN FÖRDEL

La madera es el material del futuro: / Trä är framtidens material:

es sostenible det är hållbart

es renovable det är förnybart

es un buen aislante det är en bra isolering

es sencilla de montar det är enkelt att montera

es agradable para vivir det är bekvämt i hemmet LA MADERA ES VERSÁTIL: / TRÄ ÄR MÅNGSIDIGT:

Edificios Byggnader

Estructuras ligeras y pesadas Lätta och tunga strukturer

Ampliaciones Utbyggnader

Sobreelevaciones Förhöjningar

Revestimientos exteriores Externa beklädnader


LA MADERA SE HA DESARROLLADO EN ZONAS GEOGRÁFICAS DIFERENTES TRÄ HAR UTVECKLATS I OLIKA GEOGRAFISKA ZONER

Distintas necesidades Olika krav

Distintos sistemas constructivos Olika konstruktionssystem

Actualmente los más difundidos son: / De mest distribuerade är:

CLT / CLT

BLOCKBAU / MADRIERS

ENTRAMADO LIGERO / RAM

Paneles de madera maciza Massiva träpaneler

Paneles de madera maciza Massivt träsystem

Sistema con bastidor de madera System med träramar


6-7

LA MADERA CADA VEZ ESTÁ MÁS DIFUNDIDA Se requiere cada vez más un mayor conocimiento de los sistemas constructivos

TRÄ ÄR ALLTID MER UTBRETT Det krävs en allt större kunskap om byggsystem

¿A QUIÉN ENCOMENDARSE? / VEM KAN MAN LITA PÅ?

TÉCNICA

TEKNIK

completa, clara, eficaz

komplett, klar, effektiv

MIX PRODUCTO

MIX AV PRODUKTER

gama completa de herrajes y materiales para el aislamiento al aire, al agua y al ruido

komplett sortiment metallvaror och material för luft-, vatten- och ljudisolering

SENCILLEZ

ENKEL

de comunicación, suministro y venta

kommunikation, tillhandahållande och försäljning

Es la competencia técnica de Rothoblaas en el ámbito de la reventa. Rothoblaas tekniska kompetens krävs för återförsäljning.

Lleva 25 años en el sector de la carpintería de madera y ha acompañado su evolución. Företaget har följt utvecklingen sedan 25 år inom träsnickeri.

Desarrolla soluciones de la idea al mercado siguiendo cada fase: Det utvecklar lösningar från idén till marknaden genom att följa varje fas:

TEST Y PRUEBAS TEST OCH PROVNINGAR CERTIFICACIONES CERTIFIERINGAR CONTROL DE CALIDAD KVALITETSKONTROLL


ASISTENCIA TÉCNICA TEKNISK SUPPORT

TÉCNICO COMERCIAL TEKNISK SÄLJARE

ASISTENCIA Y REPARACIÓN ASSISTANS OCH REPARATION

Tu interlocutor técnico en el territorio

Taller especializado y revisión EPI

Din lokala tekniska kontaktperson

Specialiserad verkstad och revision av PSU

ASESORES TÉCNICOS TEKNISKA RÅDGIVARE

FORMACIÓN UTBILDNING

Ingenieros cualificados siempre a tu disposición

Técnica teórica y práctica de laboratorio en tu casa

Kvalificerade tekniker till din tjänstn

Teoretisk teknik och laboratoriepraxis hemma hos dig

COMUNICACIÓN EFICAZ EFFEKTIV KOMMUNIKATION

SISTEMA HT HT-SYSTEM

Presentación de los productos clara, completa y fácil de consultar Klar, komplett produktpresentation som är lätt att konsultera

MARKETING DEDICADO AVSEDD MARKNADSFÖRING

Sistemas de exposición y muestrario para tu punto de venta Utställnings- och provsystem för din försäljningspunkt

PROYECTO MADERA TRÄPROJEKT

El círculo para aprovechar las oportunidades del sector Cirkeln för att samla in fördelarna inom sektorn


8-9

Índice general Förteckning

1

MEMBRANAS / MEMBRAN

10 Láminas transpirables - Frenos y barreras al vapor - Láminas bituminosas Láminas para tejados de chapa Vattenångpermeabla membran - Bromsar och ångbarriärer - Bituminösa membran Membran för plåttak

2

CINTAS Y PERFILES / TEJPER OCH PROFILER

34 Cintas acrílicas - Cintas butílicas - Láminas bituminosas - Perfiles EPDM Akryltejper - Butyltejper - Bituminösa tejper - EPDM-profiler


3

BAJOCUMBRERAS Y ACCESORIOS / UNDERTAK OCH TILLBEHÖR

50 Bajocumbreras ventiladas – Bajocumbreras rígidas – Accesorios para techo Ventilerade undertak - Styva undertak - Tillbehör för tak

4

AISLAMIENTO ACÚSTICO / LJUDISOLERING

58 Perfiles acústicos - Tiras fonoaislantes - Láminas fonoabsorbentes Akustiska profiler - Ljudisoleringsband - Ljuddämpande membran


10-11

Membranas Membran

TRASPIR DACH MONO 160

22

VAPOR INNEN 100

TRASPIR DACH 190

12

24

VAPOR DACH 140

TRASPIR FASSADE

14

26

VAPOR DACH 150

BYTUM LIGHT

16

28

TRASPIR WAND 110

BYTUM HEAVY

18

30

TRASPIR DACH 150

ROOF METAL

20

32


12-13 EN 13984

VAPOR INNEN 100 FRENO VAPOR PARA INTERIOR ÅNGBROMS FÖR INOMHUSBRUK

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Film freno vapor de PP / Ångbromsfilm i PP

Transparente para colocación precisa Genomskinlig för exakt installation

Uso interno Inomhusbruk


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,50 m

rollos/pallet / rullar/bord = 36 peso rollo / rullens vikt = 15,3 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

VINNEN100

-

1,5

100

150

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 (Italia) Klass massa per areaenhet och draghållfasthet UNI 11470 (Italien) Clasificación según DTU 31.2 (Francia) Klassificering enligt DTU 31.2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 100 g/m2 26 m MD: 150 N/50mm CD: 130 N/50mm MD: 50% CD: 50% MD: 80 N CD: 80 N conforme överensstämmer -40 / +80 °C clase E klass E D/R1

Pare-vapeur


14-15 EN 13984

VAPOR DACH 140 FRENO VAPOR PARA TECHO ÅNGBROMS FÖR TAK

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Film freno vapor de PP / Ångbromsfilm i PP 3. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Uso interno y externo Inom- och utomhusbruk


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,50 m

rollos/pallet / rullar/bord = 30 peso rollo / rullens vikt = 10,8 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

VDACH140

-

1,5

50

75

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 (Italia) Klass massa per areaenhet och draghållfasthet UNI 11470 (Italien) Clasificación según DTU 31.2 (Francia) Klassificering enligt DTU 31.2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 140 g/m2 13 m MD: 230 N/50mm CD: 180 N/50mm MD: 35% CD: 40% MD: 125 N CD: 145 N conforme överensstämmer 2 meses 2 månader -20 / +80 °C clase F klass F C/R1

Frein-vapeur


16-17 EN 13984

VAPOR DACH 150 FRENO VAPOR PARA TECHO ÅNGBROMS FÖR TAK

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Film freno vapor de PP / Ångbromsfilm i PP 3. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Uso interno y externo Inom- och utomhusbruk


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,50 m

rollos/pallet / rullar/bord = 25 peso rollo / rullens vikt = 11,5 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

VDACH150

-

1,5

50

75

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 (Italia) Klass massa per areaenhet och draghållfasthet UNI 11470 (Italien) Clasificación según DTU 31.2 (Francia) Klassificering enligt DTU 31.2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 148 g/m2 15 m MD: 260 N/50mm CD: 180 N/50mm MD: 55% CD: 65% MD: 200 N CD: 260 N conforme överensstämmer 2 meses 2 månader -40 / +80 °C clase F klass F B/R2

Frein-vapeur


18-19 EN 13859-1/2

TRASPIR WAND 110 LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE PARA PARED MYCKET VATTENÅNGPERMEABELT MEMBRAN FÖR VÄGG

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Film transpirante de PP / Vattenångpermeabel film i PP 3. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Excelente relación coste/rendimiento Utmärkt kostnad/ prestanda-förhållande

Uso interno y externo Inom- och utomhusbruk


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,50 m

rollos/pallet / rullar/bord = 36 peso rollo / rullens vikt = 8,7 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

TWAND110

-

1,5

50

75

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clasificación según DTU 31.2 (Francia) Klassificering enligt DTU 31.2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 112 g/m2 0,02 m MD: 250 N/50mm CD: 165 N/50mm MD: 50% CD: 70% MD: 115 N CD: 135 N clase W1 klass W1 2 meses 2 månader -40 / +80 °C clase E klass E Pare-pluie (HPV)


20-21 EN 13859-1/2

TRASPIR DACH 150 LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE PARA TECHO MYCKET VATTENÅNGPERMEABELT MEMBRAN FÖR TAK

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Film transpirante de PP / Vattenångpermeabel film i PP 3. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Certificado QB-CSTB Intyg QB-CSTB


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,50 m

rollos/pallet / rullar/bord = 25 peso rollo / rullens vikt = 11,5 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

TDACH150

-

1,5

50

75

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 (Italia) Klass massa per areaenhet och draghållfasthet UNI 11470 (Italien) Clasificación CPT 3651-P1_V2 (Francia) Klassificering CPT 3651-P1_V2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 150 g/m2 0,02 m MD: 350 N/50mm CD: 210 N/50mm MD: 60% CD: 75% MD: 150 N CD: 160 N clase W1 klass W1 2 meses 2 månader -40 / +80 °C clase E klass E B/R2

HPV E1 Sd1 TR2


22-23 EN 13859-1

TRASPIR DACH MONO 160 LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE MONOLÍTICA PARA TECHO HÖGT VATTENÅNGPERMEABELT MONOLITISKT MEMBRAN FÖR TAK

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Film transpirante monolítica de PE / Vattenångpermeabel monolitisk film i PE 3. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Estabilidad UV 4 meses 4 månaderas UV-stabilitet

Alta resistencia a la lluvia torrencial Högt motstånd mot hällregn

Estructura monolítica para garantizar la durabilidad Monolitisk struktur med hållbarhetsgaranti


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,50 m

rollos/pallet / rullar/bord = 30 peso rollo / rullens vikt = 9,5 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

TDACHMTT160

TT

1,5

50

75

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 Klass massa per areaenhet och draghållfasthet UNI 11470 Clasificación CPT 3651-P1_V2 (Francia) Klassificering CPT 3651-P1_V2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 160 g/m2 0,1 m MD: 280 N/50mm CD: 220 N/50mm MD: 50% CD: 60% MD: 180 N CD: 200 N clase W1 klass W1 4 meses 4 månader -40 / +100 °C clase E klass E B/R2

HPV E1 Sd1 TR2


24-25 EN 13859-1/2

TRASPIR DACH 190 LÁMINA ADHESIVA ALTAMENTE TRANSPIRABLE PARA TECHO MYCKET VATTENÅNGPERMEABELT SJÄLVHÄFTANDE MEMBRAN FÖR TAK

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Film transpirante de PP / Vattenångpermeabel film i PP 3. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Con doble tape Med dubbelsidig tejp

Elevada masa por unidad de área Hög vikt


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,50 m

rollos/pallet / rullar/bord = 23 peso rollo / rullens vikt = 14,5 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

TDACHTT190

TT

1,5

50

75

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 (Italia) Klass massa per areaenhet och draghållfasthet UNI 11470 (Italien) Clasificación CPT 3651-P1_V2 (Francia) Klassificering CPT 3651-P1_V2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 185 g/m2 0,02 m MD: 430 N/50mm CD: 260 N/50mm MD: 60% CD: 70% MD: 180 N CD: 200 N clase W1 klass W1 3 meses 3 månader -40 / +80 °C clase E klass E B/R2

HPV E1 Sd1 TR2


26-27 EN 13859-2

TRASPIR FASSADE LÁMINA TRANSPIRABLE RESISTENTE A LOS RAYOS UV VATTENÅNGPERMEABELT UV-BESTÄNDIGT MEMBRAN

TRASPIR EVO UV 210 1. Film transpirante monolítico / Vattenångpermeabel monolitisk film 2. Tejido en PL / Tyg i PL

TRASPIR ZENIT UV 210 1. Film transpirante monolítico de PU / Vattenångpermeabel monolitisk film i PU 2. Tejido en PL / Tyg i PL

Estabilidad UV permanente Permanent UV-stabilitet Estabilidad UV permanente Permanent UV-stabilitet

Clase de reacción al fuego B-s1, dO Klass brandtekniskt beteende B-s1, dO


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT 1,20 m

1,20 m

1,50 m

1 TRASPIR EVO UV 210 TT

rollos/pallet / rullar/bord = 24 peso rollo / rullens vikt = 16 kg cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

TTTUV210

TT

1,5

50

75

1

2 TRASPIR ZENIT UV 210

rollos/pallet / rullar/bord = 30 peso rollo / rullens vikt = 16 kg cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

TUV210

-

1,5

50

75

1

También disponible con H=3,0 m cód. TUV21030 Finns även med H=3,0 m kod TUV21030

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt

1 valor / värde

2 valor / värde

210 g/m2

210 g/m2

0,04 m

0,15 m

MD: 300 N/50mm CD: 200 N/50mm MD: 25% CD: 25%

MD: 380 N/50mm CD: 420 N/50mm MD: 40% CD: 45%

MD: 120 N CD: 120 N

MD: 220 N CD: 210 N

Estanqueidad al agua Vattentäthet

clase W1 klass W1

clase W1 klass W1

Resistencia a radiación UV UV-stabilitet

permanente* permanent*

permanente** permanent**

Resistencia térmica Termisk resistans

-40 / +100 °C

-40 / +80 °C

Reacción al fuego Brandtekniskt beteende

clase B-s1, d0 klass B-s1, d0

clase E klass E

Clasificación según DTU 31.2 (Francia) Klassificering enligt DTU 31.2 (Frankrike)

Pare-pluie

Pare-pluie

Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet

MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående * con uniones de hasta 50 mm de ancho que descubre al máximo el 40% de la fachada / med fogar upp till 50 mm bredd som täcker högst 40 % av ytan ** con uniones de hasta 30 mm de ancho que descubre al máximo el 30% de la fachada / med fogar upp till 30 mm bredd som täcker högst 30 % av ytan


28-29 EN 13859-1

BYTUM LIGHT LÁMINA BITUMINOSA BITUMINÖST MEMBRAN

1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Mezcla bituminosa / Bituminös blandning 3. Tejido de poliéster / Polyestertyg 4. Mezcla bituminosa / Bituminös blandning 5. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Flexible y maleable Flexibelt och bearbetningsbart


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

0,80 m

rollos/pallet / rullar/bord = 33 peso rollo / rullens vikt = 11,4 kg

cod.

tape

H [m]

L [m]

A [m2]

EGOB380

-

1

30

30

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia a bajas temperaturas Motstånd mot låga temperaturer Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

valor värde 380 g/m2 45 m MD: 440 N/50mm CD: 360 N/50mm MD: 40% CD: 50% MD: 230 N CD: 230 N clase W1 klass W1 4 meses 4 månader -45 °C -40 / +100 °C clase E klass E


30-31

EN 13707 EN 13859-1

BYTUM HEAVY LÁMINA BITUMINOSA AUTOADHESIVA BITUMINÖST SJÄLVHÄFTANDE MEMBRAN

1. Escamas de pizarra / Skifferflisor 2. Betún destilado con polímero elastoplástico / Destillerat bitumen elastoplast polymer 3. Poliéster estabilizado con fibra de vidrio / Stabiliserat polyester med glasfiber 4. Betún destilado con polímero elastoplástico / Destillerat bitumen elastoplast polymer 5. Betún destilado modificado con polímero autoadhesivo / Destillerat bitumen modifierat med bindemedelspolymer

Utilizable también en cubierta plana combinado con BYTUM BASE 3000 cód. D38424 Kan även användas på platt tak tillsammans med BYTUM BASE 3000 kod D38424


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1,20 m

1,20 m

1,20 m

rollos/pallet / rullar/bord = 30 peso rollo / rullens vikt = 35 kg

cod.

color / färg

BYTSGRA3500 BYTSRED3500 BYTSGRE3500

H [m]

L [m]

A [m2]

1 1 1

10 10 10

10 10 10

1 1 1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap

valor värde

Masa por unidad de área Vikt Grosor Tjocklek Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Flexibilidad a bajas temperaturas Kall flexibilitet Resistencia al desplazamiento a las altas temperaturas Motstånd mot plastisk deformation på hög temperatur Temperatura de aplicación Tillämpningstemperatur

aprox. 3,5 kg/m2 ung. 3,5 kg/m2 aprox. 3,3 mm ung. 3,3 mm

MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

aprox. 230 m ung. 230 m MD: 400 N/50mm CD: 300 N/50mm MD: 35% CD: 40% MD: 140 N CD: 140 N clase W1 klass W1 permanente permanent clase E klass E -15 °C

> 100 °C

> 5 °C


32-33

ROOF METAL LÁMINAS PARA CUBIERTA DE CHAPA MEMBRAN FÖR PLÅTTAK

TRASPIR 3D COAT 1. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 2. Estera tridimensional de PP / Tredimensionell väv i PP 3. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP 4. Film transpirante de PP / Vattenångpermeabel film i PP 5. Tejido no tejido de PP / Fibertyg i PP

Alta resistencia mecánica Högt mekaniskt motstånd

3D NET


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT 1,20 m

1,20 m

1,50 m

1 TRASPIR 3D COAT

rollos/pallet / rullar/bord = 4 peso rollo / rullens vikt = 22,2 kg cod. TTMET580

H [m]

L [m]

A [m2]

1,5

25

37,5

H [m]

L [m]

A [m2]

1,4

25

35

lona completa / komplett duk

1

2 3D NET

rollos/pallet / rullar/bord = 6 peso rollo / rullens vikt = 12,5 kg cod. 3DNET

malla 3D / 3D-nät

1

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

propriedad egenskap Masa por unidad de área Vikt Propriedad de transmisión de vapor de agua (Sd) Vattenångans överföringsegenskap (Sd) Fuerza máxima de tracción Draghållfasthet Elongación Töjning Resistencia a desgarro por clavo Spikens draghållfasthet Estanqueidad al agua Vattentäthet Resistencia a radiación UV UV-stabilitet Resistencia térmica Termisk resistans Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Clase masa por unidad de superficie y resistencia a la tracción UNI 11470 (Italia) Klass massa per areaenhet och draghållfasthet UNI 11470 (Italien) Clasificación CPT 3651-P1_V2 (Francia) Klassificering CPT 3651-P1_V2 (Frankrike) MD = longitudinal / längsgående CD = transversal / tvärgående

1 valor

värde

2 valor

värde

585 (300) g/m2

350 g/m2

0,02 m

-

MD: 325 N/50mm CD: 225 N/50mm MD: 45% CD: 70%

-

MD: 185 N CD: 195 N

-

clase W1 klass W1

-

3 meses 3 månader

3 meses 3 månader

-40 / +80 °C

-40 / +80 °C

clase E klass E

-

A/R2

-

HPV E1 Sd1 TR2

-


34-35

Cintas y perfiles Tejper och profiler

NAIL PLASTER

42

SIGNO

GEMINI

36

42

FRONT BAND

NAIL BAND

38

43

ALU BAND

PROTECT

40

44

ALU BUTYL BAND

BYTUM BAND

40

44

BLACK BAND

GROUND BAND

41

45


LEVEL BAND

46 CONNECT BAND

46 CONSTRUCTION SEALING

47 TIE BEAM STRIPE

47 BUTYL BAND

48 SUPRA BAND

48

FRAME BAND

49 KOMPRI BAND

49


36-37

SIGNO CINTA UNIVERSAL ADHESIVA ACRÍLICA UNIVERSELLT AKRYLTEJP

Eficaz también en cemento (recomendado el uso del Primer cód. d69702) Effektiv även på cement (användning av Primer kod d69702 rekommenderas)

Uso interno y externo Inom- och utomhusbruk

Alto poder adhesivo también sobre superficies húmedas Hög vidhäftningskraft även på fuktiga ytor

1. Película de polietileno / Polyetylenfilm 2. Adhesivo de poliacrilato / Polyakrylatlim 3. Red de polietileno / Polyetylennät 4. Adhesivo de poliacrilato / Polyakrylatlim 5. Papel de silicona / Silikonpapper


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

cod.

H [mm]

L [m]

EGOSIGNO

60

25

10

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER propriedad egenskap Espesor total Total tjocklek Resistencia al desgarro Rivhållfasthet Capacidad de expansión Expansionskapacitet Adhesividad Vidhäftningsförmåga Resistencia térmica Termisk resistans Temperatura de aplicación Tillämpningstemperatur Resistencia a los rayos UV UV-stabilitet Estanqueidad al agua Vattentäthet

valor värde 0,34 mm > 50 N/25 mm 150 / 200% > 30 N/25 mm -40 / +80 °C -10 / +40 °C 4 meses 4 månader conforme överensstämmer

Almacenamiento Förvaring

seco a +5 / +25 °C y al cubierto torr vid +5 / +25 °C och skyddad

Presencia disolventes Befintliga lösningsmedel

NO NEJ

VOC

< 0,02%


38-39

FRONT BAND CINTA ACRÍLICA RESISTENTE A LOS RAYOS UV UV-BESTÄNDIGT AKRYLTEJP

MULTI BAND 1. Tejido no tejido de PES / Fibertyg i PES 2. Papel de silicona / Silikonpapper 3. Dispersión del acrilato sin disolventes / Akrylatdispersion utan lösningsmedel

Enfoscable Kan gipsas

Ideal con TRASPIR EVO UV 210 Idealisk med TRASPIR EVO UV 210 FRONT BAND UV 210 1. Film transpirante monolítico / Film respirant monolithique 2. Papel de silicona / Silikonpapper 3. Dispersión del acrilato sin disolventes / Akrylatdispersion utan lösningsmedel


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

1 MULTI BAND

cod.

H [mm]

L [m]

MULTI75

75

20

12

2 FRONT BAND UV 210

cod.

H [mm]

L [m]

FRONTUV75

75

20

8

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER propriedad egenskap Espesor total Total tjocklek Resistencia al desgarro Rivhållfasthet Capacidad de expansión Expansionskapacitet Adhesividad Vidhäftningsförmåga Resistencia térmica Termisk resistans

1 valor

värde

2 valor

värde

aprox. 0,40 mm aprox. 0,60 mm ung. 0,40 mm ung. 0,60 mm > 25 N/25 mm

> 100 N/25 mm

> 50%

20%

> 16 N/25 mm

> 30 N/25 mm

-40 / +90 °C

-30 / +100 °C

Temperatura de aplicación Tillämpningstemperatur

> -10 °C

> +5°C

Resistencia a los rayos UV UV-stabilitet Estanqueidad al agua Vattentäthet

6 meses 6 månader conforme överensstämmer

permanente* permanent* conforme överensstämmer

Almacenamiento Förvaring

seco a +5 / +25 °C y al cubierto torr vid +5 / +25 °C och skyddad

seco a +5 / +25 °C y al cubierto torr vid +5 / +25 °C och skyddad

Presencia disolventes Befintliga lösningsmedel

NO NEJ

NO NEJ

VOC

0%

< 0,02%

* con uniones de hasta 50 mm de ancho que descubre al máximo el 40% de la superficie / med fogar upp till 50 mm bredd som täcker högst 40 % av ytan


40-41

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

ALU BAND CINTA ADHESIVA REFLECTANTE REFLEXTERANDE TEJP

También para instalaciones Även för anläggningar

cod.

H [mm]

L [m]

ALUBAND75

75

50

18

Ideal para BARRIER ALU 200 cód. d34202 / Idealisk för BARRIER ALU 200 kod d34202

ALU BUTYL BAND CINTA ADHESIVA BUTÍLICA REFLECTANTE REFLEXTERANDE BUTYLTEJP

Butil Butyl

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

ALUBUTYL75 ALUBUTYL150

75 150

10 10

1 1

8 4


41-41 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

BLACK BAND

cod.

liner

BLACK50 BLACK4040

40 / 40

H [mm] L [m] s [mm] 50 80

10 10

2 2

6 4

CINTA ADHESIVA BUTÍLICA BUTYLTEJP

Altamente moldeable Mycket formbar

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER propriedad egenskap Soporte Stöd Material Material Falta traducir Blandningens färg Capacidad de expansión Expansionskapacitet Capacidad de expansión a la rotura Brottöjning Adhesividad al desprendimiento a 90° Vidhäftningsförmåga vid lösgöring i 90° Resistencia a la adhesividad instantánea Momentant motstånd mot vidhäftning Deslizamiento vertical Vertikal glidning Temperatura de aplicación Tillämpningstemperatur Resistencia térmica Termisk resistans Estanqueidad al agua Vattentäthet

valor värde film de poliolefina de alta extensibilidad polyolefinfilm med hög töjbarhet compuesto bituminoso butylblandning negro svart > 300%

1000%

> 80 N

> 70 N

< 10 mm +0 / +45 °C -40 / +100 °C

Presencia disolventes Befintliga lösningsmedel

conforme överensstämmer seco a +15 / +30 °C y al cubierto torr vid +15 / +30 °C och skyddad NO NEJ

VOC

0%

Almacenamiento Förvaring


42-43

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

NAIL PLASTER PUNTO CLAVO ADHESIVO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULAS CERRADAS SJÄLVHÄFTANDE SPIKBAND I POLYETYLENSKUM MED SLUTNA CELLER

cod. NAILPLA35050 NAILPLA350

medida / unidades / L [m] s [mm] storlek [mm] stycken 50 x 50 50

400 -

30

3 3

6 10

GEMINI PUNTO CLAVO BIADHESIVO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULAS CERRADAS SPIKBAND DUBBEL SJÄLVHÄFTNING I POLYETYLENSKUM MED SLUTNA CELLER

Doble adherencia perfecta Perfekt dubbel vidhäftning cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

GEMINI80 GEMINI60

80 60

30 30

3 3

10 8


43-43 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

NAIL BAND

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

NAILBAND50

50

15

1

12

PUNTO CLAVO ADHESIVO BUTÍLICO SJÄLVHÄFTANDE SPIKBAND - BUTYL

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Sellado perfecto Perfekt tätning Uso versátil Mångsidig användning

propriedad egenskap

valor värde

Soporte Stöd

película de polietileno polyetylenfilm

Material Material

adhesivo de caucho butílico butylgummilim

Caucho butílico Butylgummi Estrato de separación Avskiljningsskikt Resistencia al desgarro Rivhållfasthet Capacidad de expansión a la rotura Expansionskapacitet till brott Resistencia a la peladura a 90 °C Avrivningshållfasthet i 90 °C Reacción al fuego Brandtekniskt beteende Temperatura de aplicación Tillämpningstemperatur Resistenza termica Termisk resistans Almacenamiento Förvaring

gris grå film siliconado silikonfilm aprox. 25 N/25 m ung. 25 N/25 m 300% ≥ 10 N/25 mm classe B2 / E +5 / +40 °C -30 / +80 °C seco a +5 / +25 °C y al cubierto torr vid +5 / +25 °C och skyddad


44-45

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

PROTECT CORTA PARED DE BUTILO PARA CIMIENTOS BUTYL VÄGGISOLERING FÖR UNDERGRUNDER

Alta densidad Hög densitet

Enfoscable Kan gipsas cod.

H [mm]

L [m]

PROTECT330 PROTECT500

330 500

10 10

EN 13956 EN 13967

2 1

BYTUM BAND CORTA PARED BITUMINOSO PARA CIMIENTOS BITUMINÖS VÄGGISOLERING FÖR UNDERGRUNDER

Enfoscable Kan gipsas

cod.

H [mm]

L [m]

BYTBAND240 BYTBAND370

240 370

15 15

2 1


45-45 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

EN 13969 EN 14967

GROUND BAND

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

GROUND200 GROUND500 GROUND1000

200 500 1000

20 20 20

1,5 1,5 1,5

2 1 1

LÁMINA BITUMINOSA BITUMINÖST MEMBRAN

DATOS TÉCNICOS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Colocación en frío Kallmontering

propriedad egenskap

valor värde

Carga de rotura Brottgräns Capacidad de expansión a rotura Brottöjning Resistencia al punzonamiento Punkteringsmotstånd Resistencia a la carga estática Statiskt belastningsmotstånd Resistencia a la laceración Rivhållfasthet Impermeabilidad Vattentäthet

MD: 215 N/50mm CD: 120 N/50mm MD: 324% CD: 238% Met. A: 500 mm Met. B: 1000 mm Met. A: 10 kg Met. B: 15 kg MD: 125 N CD: 65 N

Resistencia a la presión hidrostática Beständighet mot hydrostatiskt tryck

Autoadhesiva Självhäftande

Temperatura de aplicación Tillämpningstemperatur Temperatura de ejercicio Driftstemperatur Clase de reacción al fuego Klass brandtekniskt beteende Adhesividad en madera sin PRIMER Vidhäftningsförmåga på trä utan PRIMER Adhesividad en madera con PRIMER Vidhäftningsförmåga på trä med PRIMER Adhesividad en cls sin PRIMER Vidhäftningsförmåga på cls utan PRIMER Adhesividad en cls con PRIMER Vidhäftningsförmåga på cls med PRIMER

≥ 60 Kpa > 6 bar (24 h) -4 / +30 °C -40 / +80 °C E 215,9 N 313,7 N 185,1 N 285,3 N


46-47

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

LEVEL BAND CORTA PARED DE POLIETILENO VÄGGISOLERING I POLYETYLEN

cod.

H [mm]

L [m]

LEVEL125 LEVEL350

125 350

25 25

2 2

CONNECT BAND CORTA PARED DE EPDM Y CINTAS AUTOEXPANDIBLES DE PUR VÄGGISOLERING I EPDM OCH SJÄLVEXPANDERANDE TEJP I PUR

cod.

H [mm]

L [m]

CONNECT100 CONNECT250

100 250

25 25

3 1


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

CONSTRUCTION SEALING JUNTA DE EPDM EPDM-PACKNING

Deformable gracias a la mezcla especial Kan formas tack vare specialblandningen cod.

H [mm]

L [m]

s inicial / inledande s [mm]

CONSTRU46

46

300

3

1

TIE BEAM STRIPE PERFIL EPDM BASE DE SOLERA PLATTFORMSPROFIL I EPDM

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

TIEBEAM71

71

50

9

1


48-49

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

BUTYL BAND CINTA BIADHESIVA BUTÍLICA DUBBELSIDIG BUTYLTEJP

EN 13956 EN 13967

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

BUTYLBAND1501 BUTYLBAND1502

15 15

15 10

1 2

20 13

SUPRA BAND PERFIL BIADHESIVO BUTÍLICO DUBBELSIDIG BUTYLPROFIL

Alta adherencia en cualquier condición Hög vidhäftning i alla förhållanden cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

SUPRA6

6

6

4

16


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

FRAME BAND CINTA AUTOEXPANDIBLE PARA VENTANAS SJÄLVEXPANDERANDE TEJP FÖR FÖNSTER

Certificación acústica y al fuego Intyg för ljud och brand EN 13984

cod. FRAME2054 FRAME2074

H [mm] L [m] 54 74

smax [mm] f [mm]

30 30

20 20

2-10 2-10

7 5

KOMPRI BAND CINTA AUTOEXPANDIBLE SJÄLVEXPANDERANDE TEJP

Certificación acústica y al fuego Intyg för ljud och brand cod. KOMPRI1010 KOMPRI1015 KOMPRI2015 KOMPRI3015 KOMPRI4520

H [mm] L [m] smax [mm] f [mm] 10 15 15 15 20

13 13 8 4,3 3,3

10 10 20 30 45

1-4 1-4 4-10 6-15 9-20

30 20 20 20 15


50-51

Bajocumbreras y accesorios Undertak och tillbehรถr AERIUS

MANICA POST

52

55

PEAK VENT

SUPPORT NAIL

53

55

STANDARD ROLL

AVIS

54

55

ALTUM

PEAK HOOK

54

56

SUPPORT UNI

BIRD COMB

55

56


SNOW STOP

56 BIRD SPIKE

56 ALURAPID

57 VALLEY ALU

57 GUTTER

57 GASKET

57


52-53

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

AERIUS

100

190

100

15 10 390

BAJOCUMBRERA VENTILADA CON MALLA DE PP VENTILERAT UNDERTAK MED PP-NÄT cod.

Cordón butílico para una excelente adherencia Butylband för en optimal vidhäftning Adaptabilidad óptima Optimal anpassningsförmåga

Apoyo reforzado Förstärkt stöd

Doble refuerzo: cosido y encolado Dubbel förstärkning: söm och limning

color / färg

H [mm]

L [m]

AERIUS390R AERIUS390M AERIUS390N

390 390 390

5 5 5

4 4 4

NETRED39020 NETBRO39020

390 390

20 20

1 1


53-53 CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

45

PEAK VENT

50 35 20

140

100

140

225 20

KIT BAJOCUMBRERA RÍGIDO SATS STYVT UNDERTAK

cod.

H [mm]

L [m]

PEAKVENT380

380

1

Contenido del paquete Förpackningens innehåll

Kit completo de fijaciones Komplett fästanordningssats

10 elementos de ventilación de 1 m 10 ventilationselement från 1 m 12 estribos de soporte 12 stödstativ 40 tornillos autorroscantes 40 självgängande skruvar

Colocación rápida Snabb montering Máxima ventilación duradera a lo largo del tiempo Maximal långvarig ventilation

10


54-55

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

STANDARD ROLL BAJOCUMBRERA VENTILADA VENTILERAT UNDERTAK

color / färg

cod. STANDRED390 STANDBRO390

H [mm]

L [m]

390 390

5 5

4 4

ALTUM BAJOCUMBRERA VENTILADA RÍGIDA STYVT VENTILERAT UNDERTAK

cod.

H [mm]

L [m]

ALTUM400R

400

1

20


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

SUPPORT UNI PORTARASTREL UNIVERSAL UNIVERSAL LISTHÅLLARE

MANICA POST MANGUITO SELLADOR TÄTNINGSHYLSA

Regulación precisa Exakt reglering

cod.

long. máx listón / max. listbredd [mm]

L [mm]

SUPPORTUNI

50

190

Resistente a los UV UV-beständig

50

SUPPORT NAIL

cod.

material material

Ø [mm]

[mm] x [mm]

MANPOST1 MANPOST2 MANPOST3

alu-butyl alu-butyl alu-butyl

25-32 42-55 42-55

400x300 400x300 230x230

5 5 4

AVIS MALLA ANTIPÁJAROS DE PVC FÅGELSKYDDSNÄT I PVC

PORTARASTREL DE CLAVO LISTHÅLLARE MED SPIK

L

cod.

long. máx listón / max. listbredd [mm]

L [mm]

SUPPORTNAIL

50

190

50

cod.

H [mm]

L [m]

AVIS80R AVIS100R

80 100

5 5

24 24


56-57

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

PEAK HOOK GANCHO FIJACIÓN CUMBRERA HÅLLARKROK TACKNOCK

PEINE ANTIPÁJAROS KAMMAR FÅGELSKYDD

2

1

cod. 1 2

BIRD COMB

color / färg

L [mm]

PEAKHOOKRED PEAKHOOKBRO

20 20

250 250

SNOW STOP GANCHO ANTI CAÍDA NIEVE DE METAL KROK SNÖSKYDD I METALL

cod.

H [mm]

L [m]

BIRDRED60 BIRDBRO60 BIRDRED100 BIRDBRO100

60 60 100 100

1 1 1 1

color / färg 200 200 300 300

BIRD SPIKE DISUASOR DE AVES FÅGELSKRÄMMA

AISI 201 2

1

cod. 1 1 2 2

SNOWRED1 SNOWBRO1 SNOWRED2 SNOWBRO2

L [mm] 280 280 280 280

AISI 304 color / färg 40 40 40 40

cod.

H [mm]

L [m]

BIRDSPIKE

100

1

25


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

ALURAPID LIMAHOYAS DE ALUMINIO Y BUTILO ADHESIVA TAKRÄNNA I ALUMINIUM OCH BUTYLLIM

cod.

H [mm]

L [m]

ALURRED150 ALURRED300 ALURBRO300

150 300 300

5 5 5

VALLEY ALU LIMAHOYA DE CHAPA RÄNNDAL I PLÅT

color / färg 2 4 4

cod.

H [mm]

L [m]

VALLEY600

600

10

color / färg 2

GUTTER

GASKET

CANALÓN DE CHAPA TAKRÄNNA I PLÅT

PROTECCIÓN PARA COMPLUVIO SKYDD FÖR RÄNNDAL

B

H

cod.

H [mm]

L [m]

GUTTER

74

1,5

color / färg 10

cod.

H [mm]

B [mm]

L [m]

GASKET

75

35

1

140


58-59

Aislamiento acústico Ljudisolering TRACK

SILENT FLOOR

60

65

ALADIN STRIPE

SILENT WALL

61

66

SILENT UNDERFLOOR

HERMETIC FOAM

62

67

GIPS BAND

63 SILENT EDGE

64


60-61

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

TRACK 4,5

85

TIRA FONOAISLANTE DE EPDM LJUDISOLERINGSBAND I EPDM

Se puede dividir en dos partes Kan delas upp i två delar

Versátil y eficaz Mångsidig och effektiv

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

TRACK85

85

50

4,5

1


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

ALADIN STRIPE

1 SOFT

5

95

2 EXTRA SOFT

115 7

PERFIL ACÚSTICO DE EPDM LJUDPROFIL I EPDM

cod.

Probado y certificado Testad och certifierad

1 2

H [mm]

L [m]

s [mm]

95 115

50 50

5 7

ALADIN95 ALADIN115

4dB

2 1 4 5 1

Alto rendimiento Hög prestanda

1 ALADIN STRIPE 2 SILENT EDGE 3 SILENT UNDERFLOOR 4 SILENT WALL 5 GIPS BAND

3

1 1


62-63

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

SILENT UNDERFLOOR

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

SILENTUNDER50

50

30

4

TIRA FONOAISLANTE PARA RASTRELES DE BASE DE SUELOS LJUDISOLERINGSBAND FÖR UNDERLISTER

3

5

Eficaz y duradera Effektiv och varaktig

Adhesiva Lim

2

4

1 SILENT UNDERFLOOR 2 SILENT WALL 3 SILENT EDGE 4 GIPS BAND 5 ALADIN STRIPE

Ideal para alistonados Idealisk för lister

1

4

5


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

GIPS BAND

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

GIPSBAND50

50

30

3

ANTIVIBRACIÓN PARA PERFILES STÖTDÄMPANDE FÖR PROFILER 2

3 4 3

Compatible con desbobinador LIZARD Kompatibel med skarvdonet LIZARD

1 4

1 GIPS BAND 2 SILENT EDGE 3 SILENT FLOOR 4 ALADIN STRIPE

Adhesiva Lim

Ideal para las contraparedes Idealisk för motväggar

10


64-65

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

SILENT EDGE

cod.

H [mm]

L [m]

s [mm]

SILENTEDGE150

150

50

4

BANDA AUTOADHESIVA PARA FORJADOS SJÄLVHÄFTANDE SIDA FÖR TAKVÅNINGAR 1 2

Con soporte adhesivo y precortado Med självhäftande stöd och förskärning 1 SILENT EDGE 2 SILENT FLOOR

Ideal para forjados reforzados Idealisk för förenade takvåningar

5


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

SILENT FLOOR

cod.

H [m]

L [m]

A [m2]

SILENTFLOOR

1

10

10

LÁMINA BITUMINOSA FONOABSORBENTE BITUMINÖST LJUDDSÄMPANDE MEMBRAN

2

3 4 3

Hermético e impermeable Hermetisk och vattentät

1 4

1 GIPS BAND 2 SILENT EDGE 3 SILENT FLOOR 4 ALADIN STRIPE

Reduce las vibraciones producidas por el tránsito de personas Minskar vibrationer som skapas av gående personer

20


66-67

CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

SILENT WALL

cod.

H [m]

L [m]

A [m2]

SILENTWALL

1

8,5

8,5

LÁMINA BITUMINOSA FONOAISLANTE BITUMINÖST ISOLERINGSMEMBRAN

3

5

Autoadhesiva Självhäftande

2

4

1 SILENT UNDERFLOOR 2 SILENT WALL 3 SILENT EDGE 4 GIPS BAND 5 ALADIN STRIPE

Ideal para paredes y conductos Idealiskt för väggar och luftgap

1

4

24


CÓDIGOS Y DIMENSIONES KODER OCH MÅTT

HERMETIC FOAM

cod.

contenido / innehåll [ml]

rendimiento / resultat [l]

HERFOAM

750

38

FLYFOAM

ESPUMA DE ALTAS PRESTACIONES FONOAISLANTES HÖGPRESTERANDE LJUDISOLERINGSSKUM

Estructura de células cerradas Struktur med slutna celler

Abatimiento acústico certificado hasta 60 dB Ljuddämpning certifierad upp till 60 dB

pistola / pistol

12 1


68-69

PRODUCTOS KODER

cod.

descripción / beskrivning

p.

AERIUS

bajocumbrera ventilada con malla de pp / ventilerat undertak med pp-nät

52

ALADIN STRIPE

perfil acústico de epdm / ljudprofil i epdm

61

ALTUM

bajocumbrera ventilada rígida / styvt ventilerat undertak

54

ALU BAND

cinta adhesiva reflectante / reflexterande tejp

40

ALU BUTYL BAND

cinta adhesiva butílica reflectante / reflexterande butyltejp

40

ALURAPID

limahoyas de aluminio y butilo adhesiva / takränna i aluminium och butyllim

57

AVIS

malla antipájaros de pvc / fågelskyddsnät i pvc

55

BIRD COMB

peine antipájaros / kammar fågelskydd

56

BIRD SPIKE

disuasor de aves / fågelskrämma

56

BLACK BAND

cinta adhesiva butílica / butyltejp

41

BUTYL BAND

cinta biadhesiva butílica / dubbelsidig butyltejp

48

BYTUM BAND

corta pared bituminoso para cimientos / bituminös väggisolering för undergrunder

44

BYTUM HEAVY

lámina bituminosa de pizarra / bituminöst gipsmembran

30

BYTUM LIGHT

lámina bituminosa / bituminöst membran

28

CONNECT BAND

corta pared de epdm y cintas autoexpandibles de pur väggisolering i epdm och självexpanderande tejp i pur

46

CONSTRUCTION SEALING

junta de epdm / epdm-packning

47

FRAME BAND

cinta autoexpandible para ventanas / självexpanderande tejp för fönster

49

FRONT BAND

cinta acrílica resistente a los rayos uv / uv-beständigt akryltejp

38

GASKET

protección para limahoya / skydd för ränndal

57

GEMINI

punto clavo biadhesivo de espuma de polietileno de células cerradas spikband dubbel självhäftning i polyetylenskum med slutna celler

42

GIPS BAND

antivibración para perfiles / stötdämpande för profiler

63

GROUND BAND

antivibración para perfiles / stötdämpande för profiler

45

GUTTER

canalón de chapa / takränna i plåt

57

HERMETIC FOAM

espuma de altas prestaciones fonoaislantes / högpresterande ljudisoleringsskum

67

KOMPRI BAND

cinta autoexpandible / självexpanderande tejp

49

LEVEL BAND

corta pared de polietileno / väggisolering i polyetylen

46

MANICA POST

manguito sellador / tätningshylsa

55

NAIL BAND

punto clavo adhesivo butílico / självhäftande spikband - butyl

43

NAIL PLASTER

punto clavo adhesivo de espuma de polietileno de células cerradas självhäftande spikband i polyetylenskum med slutna celler

42

PEAK HOOK

gancho fijación cumbrera / hållarkrok tacknock

56

PEAK VENT

kit bajocumbrera rígido / sats styvt undertak

53

PROTECT

corta pared de butilo para cimientos / butyl väggisolering för undergrunder

44


cod.

descripción / beskrivning

p.

ROOF METAL

láminas para techos de chapa / membran för plåttak

32

SIGNO

cinta universal adhesiva acrílica / universellt akryltejp

36

SILENT EDGE

banda autoadhesiva para forjados / självhäftande sida för takvåningar

64

SILENT FLOOR

lámina bituminosa fonoabsorbente / bituminöst ljuddsämpande membran

65

SILENT UNDERFLOOR

tira fonoaislante para listones de base de suelos / ljudisoleringsband för underlister

62

SILENT WALL

lámina bituminosa fonoaislante / bituminöst isoleringsmembran

66

SNOW STOP

gancho anti caída nieve de metal / krok snöskydd i metall

56

STANDARD ROLL

bajocumbrera ventilada / ventilerat undertak

54

SUPPORT NAIL

portarastrel de clavo / listhållare med spik

55

SUPPORT UNI

portarastrel universal / universal listhållare

55

SUPRA BAND

perfil biadhesivo butílico / dubbelsidig butylprofil

48

TIE BEAM STRIPE

perfil epdm base de solera / epdm-profil underplattform

47

TRACK

tira fonoaislante de epdm / ljudisoleringsband i epdm

60

TRASPIR DACH 150

lámina adhesiva altamente transpirable para techo mycket vattenångpermeabelt självhäftande membran för tak

20

TRASPIR DACH MONO 160

lámina altamente transpirable monolítica para techo högt vattenångpermeabelt monolitiskt membran för tak

22

TRASPIR DACH 190

lámina adhesiva altamente transpirable para techo mycket vattenångpermeabelt självhäftande membran för tak

24

TRASPIR FASSADE

lámina transpirable resistente a los rayos uv / vattenångpermeabelt uv-beständigt membran

26

TRASPIR WAND 110

lámina altamente transpirable para techo / mycket vattenångpermeabelt membran för tak

18

VALLEY ALU

limahoya de chapa / ränndal i plåt

57

VAPOR DACH 140

freno vapor para techo / ångbroms för tak

14

VAPOR DACH 150

freno vapor para techo / ångbroms för tak

16

VAPOR INNEN 100

freno vapor para interior / ångbroms för inomhusbruk

12


70-71

Leyenda Teckenförklaring CERTIFICACIONES CERTIFIERINGAR

marcado CE EU-märkning normativa europea EN europeisk SS-EN-standard certificación nacional nationellt intyg

APLICACIONES TILLÄMPNINGAR

pared y techo exterior väggar och utvändigt tak pared y techo interior väggar och invändigt tak pared exterior utvändig vägg pared interior invändig vägg techo exterior utvändigt tak techo interior invändigt tak techo y unión al suelo exterior tak och extern förankring till mark

Catalogo HT es sv  

Catalogo HT

Catalogo HT es sv  

Catalogo HT