Page 1

L’HABITATGE

L’habitatge ha d’oferir a les persones que hi han de viure espais per a la relació, la comunicació i l’esbarjo, per a la intimitat i la higiene, per conservar i preparar el menjar, per guardar tota mena de coses necessàries, per treballar, etc. A més, també ha de proporcionar confort quant a il·luminació, temperatura, humitat, soroll, etc.

Per tenir un habitatge s’ha de tenir en compte: l’emplaçament, l’orientació i la distribució. -L’emplaçament:

-L’orientació:

-La distribució:


PROMOTORS

La promoció d’habitatges pot ser privada o pública. -PRIVADA: quan el promotor és una persona particular o una empresa constructora o immobiliària -PÚBLICA: quan el promotor és l’Administració (Ajuntament, Diputació, Generalitat...) o una empresa pública.

PASOS DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ABITATGE QUI QUI LA L’ENCARREGA CONCEDEIX Projecte tècnic

Promotor

Ariquitecte

Llicència d’obres

Promotor

Ajuntament

Llicència de primera ocupació

Promotor

L’Administració

Cèdula d’habitabilitat

Promotor

Generalitat

Contractació dels serveis bàsics

ususaria

L’empresa subminitrador a

Ús de l’habitatge

usuari

usuari


HIPOTEQUES

L’obtenció dels diners necessaris per construir o comprar un habitatge s’anomena finançament. -Prestec al consum: quan el que vols comprar es un vehicle. -Hipoteca: quan el que vols comprar es un habitage.

LLOGUER

L’altra opció per accedir a un habitatge és l’arrendament o lloguer. Arrendador: es el propietari que cedeix l’habitatge. Arrendatari: es el que fa ús de l’habitatge. La quantitat de diners que es paga es coneix com a renda o lloguer.

VIURE I GAUDIR DE L’HABITATGE Normalment els habitatges formen part d’una edificació i, per tant, alguns dels espais, l’estructura, les instal·lacions o els serveis de l’edifici són comuns a tots els habitatges que l’integren. Cada pis és un habitatge independent que té el seu:PROPIETARI FAÇANA COBERTA INSTAL.LACIÓ D’AIGUA, ELECTRICITAT GAS, ANTENA DE TV...

En tots els casos en què hi ha elements comuns, tots els propietaris tenen l’obligació de fer front conjuntament al seu manteniment. Per aquestes responsabilitats existeix la comunitat de propietaris, algunes de les despeses més freqüents que tenen les comunitats de propietaris són: Reparacions i manteniment de l’edifici i les instal·lacions com l’ascensor, la il·luminació... - Assegurances d’incendi, de responsabilitat civil... - Consums d’aigua i electricitat. - Neteja de l’escala, el vestíbul, l’aparcament, l’ascensor... - Impostos i taxes.


El fet de ser propietari d’un habitatge implica també el pagament d’impostos i taxes a l’Ajuntament. L’IBI o Impost sobre Béns Immobles és el més general, es paga cada any i el seu import es calcula com un percentatge (%) del valor que l’Estat atribueix a l’habitatge.

Altres TAXES que cal pagar a l’Ajuntament poden ser les que corresponen al servei de recollida i tractament d’escombraries o al subministrament d’aigua potable.

Presentación1