Page 1

Rotary International Benefits of Rotary

ขอบคุณที่ท่านให้เกียรติ มาเยี่ยมสโมสรโรตารีสีลม

Why join Rotary?

รายชื่อแขกโรแทเรียนต่างสโมสรที่มาเข้าร่วมประชุม วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ลําดับ รายชื่อ สโมสร

Rotary is Humanity in Motion. Maybe you’ve seen a need in your own community and wondered how you could help. Maybe you want to use your professional skills to help others — or even learn new skills. Maybe you’re seeking connections with other service-minded professionals in your community or abroad. Whatever your reason, joining Rotary can help you achieve these goals, and so much more. See why these men and women are members of their local Rotary club. Then learn how you can get involved.

๑. อน. อมร วิชิตการ กรุ งเทพพัฒนาการ รายชื่อแขกที่มาเยี่ยมสโมสร วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ลําดับ รายชื่อ แขกรับเชิ ญของ ๑. คุณเบ็ญจภรณ์ อารยวุฒิ ผชภ. นิโรธ ไกรฤกษ์ ๒. MR. JOE GOH รทร. หาญ อร่ ามวิทย์ ๓. คุณบุญมา สุรเจริ ญชัยกุล อน. อรัญญา ทวีลาภาภรณ์

Get involved

คนคดโกงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฉ้อราษฎร์ บังหลวง โกงการเลือกตัง้ รวบอํานาจ เพื่อตนเอง มากมาย อสรพิษ ทุรทาส สถุล ทุนสามานย์ ความถูกต้อง มโนธรรม เลิศเกรียงไกร แก้กฎหมาย เพื่ออยู่เหนือกฎหมาย แก้รฐั ธรรมนูญ เป็นทาส กาลี แล้งมโนธรรมสํานึกประเสริฐสุด ปวงราช ชาติสยาม ดวงตาดําๆ ขายชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ บ้านเมือง ไร้ขอ่ื แป มากหัวตอ อุกฤษ วิกฤติ วิปริตกลางชาติ โอมวิญญาณพระเจ้าตากสินสุดรัก ตื่นเถิด ชาติสยาม ยามอุกฤษวิกฤติ ั กูส้ ติ ปญญา มิง่ มงคลชัย

กระทั ่ง คอร์รปั ชั ่น นโยบายร้าย เพื่อมิตรสหาย งกโลภ ธนาธิปไตย ล้างผลาญ ตุลาการ ยุตธิ รรม นําสมัย ใยสังคม ต้องจมปลัก อัปรีย์ กลบเกลื่อนร้าย ผิดวิปริต ว่าวิเศษศรี เพื่อขยี้ ตุลาการ ล้างผลาญยุตธิ รรม อมนุษย์ อวิชา เลือกตํ่าลึกลํ้า กระทําระยํา อํามหิต ได้ลงคอ โกงรัฐธรรมนูญ สูงสุด ได้หนอ มุสาจ้อ ลวงโลก โศรกเศร้าสลดนัก อเน็จอนาถอัปยศบรรพบุรษุ สูงศักดิ ์ พิทกั ษ์อรรคอุปสรรคสูก้ ชู้ าติไทย วิปริต ประโยชน์ชาติ อันยิง่ ใหญ่ กูม้ งิ่ ขวัญสมัย อารยไทย ไชโย อังคาร กัลยาณพงศ์ ตัง้ เมือ่ : ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ๔

I want to join a Rotary club Rotary club members are men and women of all ages and professional backgrounds who use their talents, skills, and energy to improve the lives of people in communities at home and around the world. Each Rotary club has a unique membership process. Answer a few questions and we’ll help you get in touch with a club in your community. I want to refer a potential member Already a Rotarian but want to recommend someone for club membership? Answer a few questions and we’ll forward their information to the district in their area. Note: If you want to recommend someone for membership in your own Rotary club, contact your club secretary or complete the How to Propose a New Member form. I’m looking for a new club Are you a current Rotary club member who’s moving? Or a current or former Rotarian looking for a new club in your area? Answer a few questions and we’ll help you connect with nearby Rotary clubs. Because of the autonomous structure of Rotary clubs, membership cannot be automatically transferred. I want to update my contact information Log onto or create an account in Member Access to update your email, address, phone number, or other information. I’m a Rotary alum who wants to get involved Are you a current or former participant of a Rotary youth or educational program, such as Rotaract or Group Study Exchange? Answer a few questions to learn more about club membership. ๙

สารสโมสร ฉบับที่ 808 หน้าที่ 4_9  

Why join Rotary? Get involved รายชื่อแขกโรแทเรียนต่างสโมสรที่มาเข้าร่วมประชุม วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ลําดับ รายชื่อ สโมสร ขอบคุณที่ท่านให...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you