Page 1

สี่แยกสีลม

สารสโมสรรายงานข่าวความเคลือ่ นไหวในวงการโรตารีฉบับที่ ๘๐๘

ประจําวันที่ ๒๘ กย. – ๔ ตค. ๒๕๕๔ แห่งปี โรตารี๑๐๗ นับเป็ นการประชุมครัง้ ที่ ๑๒ แห่งการเป็ นนายกสโมสร ของ นย.สมชาย กาญจนหฤทัย เหตุการณ์ อุทกภัย ประเทศไทย ๒๕๕๔ ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ทัง้ ฝนก็ยงั ตกทัวทุ ่ กภาคของประเทศ ผูป้ ระสบภัยยังคงต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ , ภาคเอกชน, องค์กรเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ รวมถึงโรตารี ในโครงการ”สายธารนํ้ าใจ ภาค๓๓๕๐” ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน สละทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ร่วมชาติอย่างเข้มแข็งด้วย สัปดาห์ท่ผี ่านมาฝนตกรถติดมาก ทําให้สมาชิกสโมสรมา กันด้วยความยากลําบากแต่กม็ ากันคึกคักดีทเี ดียวครับ และที่สาํ คัญมีแขกของสโมสร ระดับสมาชิกมุง่ หวังอีกสามท่าน สร.สีลมขอต้อนรับด้วยความยินดีครับ เป็ นฝี มอื ของ ท่าน ผชภ.นิ โรธ, นายกผ่านพ้น อรัญญา ตามด้วยท่าน รทร.หาญ ในทีมงานของ "ทีมเร่งรัดสมาชิ ก"นับถือนับถือ อีกทัง้ ท่านนายกผ่านพ้น อรัญญา ทํากิบ๊ เก๋น่ารัก มีการ์ดเชิญมาฝากสมาชิกทุกท่านไว้สาํ หรับเชิญสมาชิกมุง่ หวังให้มาประชุมพิเศษ ใน วันที่ ๒๘ กันยายนนี้ครับ เพื่อนๆสมาชิกครับมาลงแรงกันหน่ อยครับ ท่านวิทยากร พิเศษ อาจารย์วิชยั ปิ ติ เจริ ญธรรม มาในหัวข้อบรรยาย"เคล็ดลับสู่ความสําเร็จ" เด็ดดวงมากครับ สมาชิกที่เข้าฟงั เรียกว่าประสบความสําเร็จทันทีอยากรูเ้ ข้าไปดูใน fb ของสโมสร(โดยท่าน รทร.หาญ) ได้ครับ ชนิดที่เรียกว่ากอดกันกลมดิก๊ เชียว เคล็ด ลับที่มาเผยแพร่ม ี ๓ ประการ ๑.มีจดุ มุ่งหมาย ๒.ขยายศักยภาพ และ๓.หว่านเมล็ด พันธุ์ เห็นสมาชิกท่องกันใหญ่โดยเฉพาะท่าน ผชภ.นิ โรธ บอกว่าก่อนจะนอนจะ ท่องๆๆๆโดยเฉพาะ หว่านเมล็ดพันธุ์ มีคาํ คมมาจาก"พิ มพ์ลดาเล่าข่าว"ว่า "จงดู เยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา"ที่มาของคนอะไร"ใจดําเป็ นอีกา" อยากรูใ้ ห้นยล.พิ มพ์ ลดา ขยายความอีกที มีสาระมากครับ ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์ วิ ชยั ปิ ติ เจริ ญธรรม อีกครัง้ ที่รณรงค์และร่วมบริจาค ด้วยการนํ าหนังสือดีมคี ณ ุ ภาพ มาร่วมบริจาค ได้รบั การอุดหนุ นร่วมบริจาคถึง ๖,๗๕๐.บาท และวันเดียวกันที่กลุม่ สมาชิก BNI ที่อาจารย์วิชยั เป็ นสมาชิกอยูย่ งั ร่วมอุดหนุ นหนังสือนี้อกี ๑๒ ,๙๐๐.บาท รวมแล้วเป็ นเงินที่ร่วมบริจาคเข้าโครงการ "เครื่องฟอกไต"ของสร.สีลมโดยผ่านการขาย หนังสือซึ่งไม่มกี ารหักค่าใช้จา่ ยใดๆ เป็ นเงินถึง ๑๙,๖๕๐ บาทเพียงวันเดียว ขอ อนุ โมทนาบุญจงเป็ นของทุกท่านครับ วันนี้ "ขายก๊อก"รายงานแทน "ไขลาน"ครับ สวัสดี “ขายก๊อก ” ๑๐

มุมนายกสโมสร นย.สมชาย กาญจนหฤทัย Email : rtnsomchai@gmail .com สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน วันนี้เป็นสัปดาห์ท่ี๑๒ ของการ ประชุมแล้วนะครับ เวลาหนอ เวลาโปรดรอด้วย....วันเสาร์ท่ผี ่านมามีการประชุมนายกพบ ผูว้ ่า ครัง้ ที๒ ่ นายกต่างมากันคึกคักและเริม่ มีมติ รภาพกันมากขึน้ เริม่ รณรงค์การหาประธาน กลุม่ กันแล้ว ที่น่าภูมใิ จที่สดุ ในการประชุมครัง้ นี้คอื สมาชิกของสโมสรเราเป็ นผูน้ ํ าการ ประชุมถึง 5 ท่านด้วยกัน แน่ นอนมีท่าน ผวภ.ดร.สุพงศ์ ชยุติสาหกิ จ ตามด้วย อผภ. เกษมชัย นิ ธิวรรณากุล ตามด้วย อน.สมศรี เมฆธน จับคูก่ บั อน.ดวงตา อัธยาตมวิ ทยา ยังมีท่คี าดไม่ถงึ สมาชิกใหม่แต่เก่าประสบการณ์ คอื อน.ธารญา มิ ลินทสูต อ้อต้องเครดิตอีกท่านครับ อน.กัณวัล งามศัพพศิ ลป์ อีกท่านครับที่ลมื ไม่ได้ตอ้ งเอ่ยนาม ท่าน ผชภ.นิ โรธ ไกรฤกษ์ นี่แหละความเข้มแข็งของสโมสร สัปดาห์ท่ผี ่านมาการเป็ นบัดดีข้ อง ผวภ.ก็ยงั เข้มข้น ไปมากว่าห้าสโมสร มีตกข่าวไป สโมสรหนึ่งท่านเปลีย่ นสถานที่ประชุมกระทันหัน เลยไปไม่ถงึ เพราะสภาพการจราจรแถวๆ ถนนรัชดาภิเษกนันเอง ่ โอกาสที่ได้ร่วมไปเยีย่ มต่างสโมสรร่วมกับท่าน ผวภ.มีขอ้ ดี มากมาย สามารถเรียนรูเ้ รื่องของชีวติ ชาวโรแทเรียนอย่างแท้จริง ท่านสมาชิกครับผมขอ ชักชวนท่านจัดเวลาสักสองครัง้ ต่อเดือน ท่านจะเห็นการเคลือ่ นไหวของชาวโรแทนเรียนถึง ๒๔ สโมสรต่อปี เชียวนะครับ ช่วยกันลงชื่อแล้วร่วมเดินทางทริปนี้กบั ผมได้ ดีมากๆครับ เพียงแค่สองปี ท่านจะรูจ้ กั โรแทเรียนทัวทั ่ ง้ กรุงเทพก็ว่าได้ สําหรับสัปดาห์หน้าขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการบริหารสโมสรร่วมประชุมบอร์ด นะครับงวดนี้มวี าระที่สาํ คัญหลายเรื่องที่ตอ้ งมาช่วยกันหารือ และอีกทัง้ วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม จะมีการประชุม Club Assamby อีกครัง้ ผมจะเรียนเชิญท่านสมาชิกของสโมสรมาสนเทศ อาชีพเป็ นการเรียนรูจ้ กั เพื่อนๆมากขึน้ และเป็ นแนวทางหนึ่งที่ทางภาค เริม่ เน้นยํ้าให้มารื้อ ฟื้ นความเป็ นอาชีพของมวลสมาชิก ซึ่งผมเห็นว่าเป็ นสิง่ ดีงามและเป็ นความภาคภูมใิ จของ สมาชิกทุกท่านทีเดียว ที่จะมาแบ่งปนั ประสบการณ์ ชวี ติ ความสําเร็จของท่านด้วยครับ ด้วยไมตรีจติ แห่งโรตารี นายก สมชาย กาญจนหฤทัย ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ๓

สารสโมสร ฉบับที่ 808 หน้าที่ 3_10  

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี นายก สมชาย กาญจนหฤทัย ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ สี่แยกสีลม สาร สโมสรรายงานข่าวความเคลื่อนไหวในวงการโรตารีฉบับที่ ๘๐๘

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you