Page 1

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2013-14

ΤΕΥΧΟΣ 1 [1]


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2013

Ρ ο τ α ρ ι α ν έ ς κα ι Ρ ο τ α ρ ι α ν ο ί Συνάδελφοι Όλοι εµείς στο Ρόταρυ πιστεύουµε ότι ο κόσµος µπορεί να είναι πιο ευτυχισµένος, πιο υγιής, πιο ειρηνικός. Πιστεύουµε ότι µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο αύριο, ότι µπορούµε να βοηθήσουµε να αλλάξει ο κόσµος. Όλοι εµείς πιστεύουµε στις δυνατότητες που µας δίνει το Ρόταρυ, πιστεύουµε στα οράµατα του Ρόταρυ, πιστεύουµε στο ΡΟΤΑΡΥ. Ήρθε πλέον η στιγµή αυτά µας τα πιστεύω να γίνουν πράξη, αυτή µας η δυναµική να µετουσιωθεί σε δράση κι αυτή η δράση να δώσει αποτέλεσµα. Ζούµε σε εποχές περίεργες, δύσκολες, επικίνδυνες. Η κοινωνία αντιµετωπίζει σωρεία π ρ ο β λ η µ ά τ ω ν . Ο ι κο ν ο µ ι κ ά , κοινωνικά, ηθικά. Σε αυτήν την απρόβλεπτη σήµερα κοινωνία, εµείς έχουµε το προνόµιο αλλά και την ευθύνη να ανήκουµε στη µεγάλη Ροταριανή οικογένεια. Σήµερα όλοι εµείς νιώθουµε την ΄΄απίστευτα συναρπαστική στιγµή να είµαστε Ροταριανοί΄΄ όπως επισηµαίνει στο µήνυµα του και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ Ron Burton. Όταν λοιπόν καταλάβουµε, όταν αληθινά αισθανθούµε πως οι ανάγκες των άλλων είναι ίδιες µε τις δικές µας, τότε θα αντιληφθούµε πόσο σηµαντικό είναι το έργο µας. Η Ροταριανή ιδιότητα είναι πράγµατι προνόµιο. Εµείς οι Ροταριανοί µπορούµε και πρέπει να δώσουµε λύσεις σήµερα στην κοινωνία. Έχουµε τη διάθεση,

έχουµε τη γνώση, έχουµε τη δύναµη. Πάνω απ’ όλα όµως αυτά, έχουµε το ισχυρό Ροταριανό Ίδρυµα αρωγό σε κάθε µας προσπάθεια. Τι µένει λοιπόν να κάνουµε? Απλά να δράσουµε, να ενεργοποιηθούµε, να αφήσουµε τις θεωρίες και να προχωρήσουµε στην πράξη, στο αποτέλεσµα. Ο δρόµος να πετύχουµε όλα αυτά είναι ένας. Να αγκαλιάσουµε το Ρόταρυ, να το γνωρίσουµε, να ανακαλύψουµε τις δυνατότητες του, να αξιοποιήσουµε τη δυναµική του. Το Ρόταρυ µας βοηθάει να πολλαπλασιάσουµε τη δύναµη µας, να πετύχουµε στόχους µεγάλους και δύσκολους. Το Ρόταρυ µας δίνει την ευκαιρία ΄΄να αποτελέσουµε µέρος κάτι µεγαλύτερου από τους εαυτούς µας΄΄. Ήρθε πλέον η στιγµή να δείξουµε στην κοινωνία τι µπορεί να της προσφέρει το ΡΟΤΑΡΥ. Όλοι εµείς οι Ροταριανοί µε συναδέλφωση και οµοψυχία, µε Ροταριανή συνείδηση και αγάπη ας προγραµµατίσουµε, ας σχεδιάσουµε και ας υλοποιήσουµε έργα προσφοράς, έργα ανακούφισης, έργα ανάτασης της κοινωνίας. Όλοι εµείς οι Ροταριανοί Α Σ Α Γ Κ Α Λ Ι Α Σ ΟΥ Μ Ε ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ και ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ των συνανθρώπων µας αλλά και τη δική µας.

[2]

Καλό καλοκαίρι σε όλους Βασίλης Μακρής Διοικητής 2013-2014 2484 Π.Δ.Ρ.


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2013 Από τον επίσηµο ιστότοπο Διεθνούς Ρόταρυ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Αγαπητοί Ροταριανοί συνάδελφοι,

συµµετέχουν πλήρως µε τη προσφορά της Ροταριανής Α υ τ ή ε ί ν α ι µ ι α α π ί σ τ ε υ τ α υπηρεσίας. συναρπαστική στιγµή να είσαι Ροταριανός. Αυτή η Ροταριανή Έφθασε η ώρα για εµάς να χρονιά θα είναι µια από τις α ν α γ ν ω ρ ί σ ο υ µ ε ό τ ι η σ πο υδαιότερες χρον ιέ ς πο υ πραγµατική πρόκληση την έχουµε βιώσει µέχρι τώρα στο οποία αντιµετωπίζουµε δεν Ρόταρυ, αυτό όµως εναπόκειται είναι απλά το να φέρουµε στον κάθε έναν από εµάς. Τώρα νέα µέλη στο Ρόταρυ. Η γράφουµε το τελευταίο κεφάλαιο πραγµατική πρόκληση είναι να τ ο υ α γ ώ ν α µ α ς κ α τ ά τ η ς µετατρέψουµε αυτά τα µέλη σε πολιοµυελίτιδας. Ενώ ήταν ένα πραγµατικούς Ροταριανούς. Η µακρύ, σκληρό ταξίδι, έχουµε πραγµατική πρόκληση είναι να µάθει πολλά πολύτιµα πράγµατα. β ο η θ ή σ ο υ µ ε τ α µ έ λ η ν α Έχουµε µάθει πως ως οµάδα ενασχοληθούν και να συµµετέχουν µπορούµε να µετακινήσουµε στο Ρόταρυ, βοηθώντας τα να βουνά, µπορούµε να αλλάξουµε κατανοήσουν την δυναµική την τις ζωές των ανθρώπων προς το οποία διαθέτουν και το πώς η καλύτερο και µπορούµε ειλικρινά προσφορά της Ροταριανής τους να κάνουµε τη διαφορά στον υπηρεσίας µπορεί να σώσει ζωές. κόσµο µας. Ίσως το µεγαλύτερο Πρέπει να βεβαιωθούµε ότι το µ ά θ η µ α ή τ α ν τ ο ό τ ι ό σ ο κάθε µέλος είναι δραστήριο, ότι περισσότερο προκαλούµε τους συµβάλλει και ότι κάνει µια εαυτούς µας, τόσο περισσότερα πραγµατική διαφορά, γιατί όταν µπορούµε να επιτύχουµε. προσφέρεις ένα ουσιαστικό έργο στο Ρόταρυ, τότε το Ρόταρυ έχει Επιβιβαζόµαστε, επίσης, σε ένα νόηµα για εσάς. νέο κεφάλαιο της φηµισµένης, και θρυλικής ιστορίας του Ροταριανού Όταν κατανοήσουµε το τι µας Ιδρύµατος. Έχουµε το σπάνιο µπορούµε να επιτύχουµε στο προνόµιο της έναρξης µιας Ρόταρυ, όταν δηλαδή πραγµατικά εντελώς νέας δ ο µ ή ς αγκαλιάζουµε το Ρόταρυ, τότε είναι ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν τ ο ο π ο ί ο π ο υ α λ λ ά ζο υ µ ε τ ι ς ζω έ ς . ονοµάζουµε και γνωρίζουµε ως Α λ λ ά ζ ο υ µ ε τ ι ς ζ ω έ ς τ ω ν Μελλοντικό Όραµα. Αυτό µας ανθρώπων που έχουν την ανάγκη π α ρ έ χ ε ι τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α ν α µας. Αυτό είναι αναπόφευκτο, και προκαλέσουµε τους εαυτούς µας στη πορεία, αλλάζουν επίσης και ν α κ ά ν ο υ ν τ ο α π ό λ υ τ α οι δικές µας ζωές. Και αυτό επίσης περισσότερο που µπορούν, µε είναι αναπόφευκτο. Με όλα αυτά όλους τους πόρους τους οποίους είναι σχετικό το σύνθηµά µας για διαθέ-τουµε. Απλά σκεφθείτε τη χρονιά 2013-14: πόσα περισσότερα µπορούµε να κάνουµε µε ένα ισχυρότερο Α Γ Κ Α Λ Ι Α Σ Ε Τ Ο Ρ Ο ΤΑ Ρ Υ, Ίδρυµα, µε ισχυρότερους οµίλους ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ που έχουν πολύ περισσότερους Ροταριανούς που ασχολούνται και

Έφθασε η ώρα να ανοίξουµε τα µάτια µας στη δυναµική και στη

[3]

δυνατότητα που έχει ο κάθε ένας από εµάς µέσω του Ρόταρυ. Το Ρόταρυ µας επιτρέπει να φθάσουµε ψηλότερα, να κάνουµε περισσότερα και να αποτελέσουµε µέρος κάτι µεγαλύτερου από τους εαυτούς µας. Δεν έχει σηµασία το πόσα πολλά εµείς δίνουµε στο Ρόταρυ, σε αντάλλαγµα παίρνουµε περισσότερα. Και αυτό, επίσης, είναι αναπόφευκτο. Μέσα στη Ροταριανή χρονιά 2013-14, ας µετατρέψουµε όλη µας τη δυναµική σε ουσία. Εξαρτάται από εµάς, είναι στο χέρι µας. Μπορούµε να το κάνουµε αγκαλιάζοντας και συµµετέχοντας την Ροταριανή προσφορά υπηρεσίας, εµπλεκόµενοι και συµµετέχοντες, παραµένοντας εµπνευσµένοι και ενθυµούµενοι κάθε ηµέρα το δώρο που έχουµε στο Ρόταρυ. Μαζί, θα ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ, θα ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ. Ron D. Burton Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ 2013-14


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ D.K.LEE ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2013 Από τον επίσηµο ιστότοπο Διεθνούς Ρόταρυ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Καθορίζοντας στόχους για µια στο ίδρυµά µας. Η επιτυχία του εξαιρετική χρονιά προγράµµατος Πόλιο Πλάς οφείλεται, όχι σε πολύ µικρό Είµαι ενθουσιασµένος καθώς µέρος, στην γενναιοδωρία των π ρ ο χ ω ρ ά µ ε µ έ σ α σ τ η ν έ α Ροταριανών από όλο τον Ροταριανή χρονιά. Ενώ το Ρόταρυ κόσµο οι οποίοι συνεισέφεραν παραµένει σταθερό στον πυρήνα στο Ταµείο Πόλιο Πλάς. Γιατί του, οι όµιλοί και οι περιφέρειές όµως οι Ροταριανοί συνεχίζουν να µας έχουν νέους ηγέτες και έχουµε προσφέρουν στο Ταµείο Πόλιο θέσει νέους στόχους για την Πλάς; Γιατί βλέπουν πως η επόµενη χρονιά. γενναιοδωρία τους έχει έναν αληθινό και µε διάρκεια αντίκτυπο Για το 2013-14, έχουµε τέσσερις στη ζω ή των άλλων στόχους για Το Ροταριανό Ίδρυµα: συνανθρώπων. Νιώθουν την εξάλειψη της πολιοµυελίτιδας, υπερήφανοι µε το γεγονός ότι οι την οικοδόµηση της συµµετοχής συνεισφορές τους σηµαίνουν ότι και της υπερηφάνειας στο ίδρυµά το τέλος της πολιοµυελίτιδας είναι µας, το ξεκίνηµα του νέου µας ορατό. µοντέλου χορηγήσεων, και την σ υ µ µ ε τ ο χ ή σ ε κ α ι ν ο τ ό µ α Ο τρίτος µας στόχος θα µας προγράµµατα προσφοράς έργου. βοηθήσει να κινηθούµε προς ένα Ο πρώτος µας στόχος είναι γνωστός στον κάθε έναν από εσάς: Πρέπει να κάνουµε πραγµατικότητα το όνειρό µας για έναν ελεύθερο από τον ιό της πολιοµυελίτιδας, κόσµο. Στα 28 χρόνια που πέρασαν από την έναρξη του προγράµµατος Πόλιο Πλάς, ανοσοποιήσαµε πάνω από δύο δισεκατοµµύρια παιδιά και έχουµε δει τον άγριο ιό να εξαφανίζεται από όλες τις χώρες του κόσµου εκτός από τρείς. Η προσπάθεια για την εξάλειψη της πολιοµυελίτιδας είναι ένα µακρόχρονο και σκληρό έργο, όταν όµως θα το έχουµε τελειώσει, θα έχουµε επιτύχει κάτι θαυµάσιο και διαρκές.

επιτυχές µέλλον µετά την εξάλειψη της πολιοµυελίτιδας. Αυτός ο στόχος είναι για να ξεκινήσουµε µε επιτυχία το νέο µας µοντέλο επιχορηγήσεων και να κάνουµε πράξη το Μελλοντικό Όραµα σε όλο τον κόσµο. Η απλοποιηµένη δοµή στο θέµα των χορηγήσεων κατέστησε ευκολότερη τη διαδικασία για τους οµίλους ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις για δωρεές από Το Ροταριανό Ίδρυµα και ήδη εµείς έχουµε δει τα οφέλη της επικέντρωσης των χρηµατικών, νοµισµατικών µας προσπαθειών σε βιώσιµα προγράµµατα έργων.

Τέλος, ο τέταρτος στόχος µας για την ερχόµενη Ροταριανή χρονιά ε ί ν α ι ν α σ υ µ µ ε τά σ χο υ µ ε σ ε Αυτό µας φέρνει στο δεύτερο καινοτόµα προγράµµατα και στόχο µας: την οικοδόµηση της δηµιουργικές συνεργα-σίες που συµµετοχής και την υπερηφάνεια

[4]

βοηθούν την οικοδόµηση ενός πιο δίκαιου και πιο ειρηνικού κόσµου. Το φετινό ετήσιο σύνθηµά µας είναι ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ, ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ. Είναι ένα καλό σύνθηµα και για το Ρόταρυ και για να µας εµψυχώνει να εργαζόµαστε µέσω Του Ροταριανού Ιδρύµατος, γιατί χωρίς το Ίδρυµά µας, η προσφορά του Ρόταρυ είναι συντοµότερη και µικρότερη. Χωρίς το Ίδρυµα, η πολιοµυελίτιδα θα ή τα ν α κ ό µ η µ ι α πα γ κ ό σ µ ι α µαστιγα. Αν δεν υπήρχε το έργο του Ιδρύµατός µας, τα παιδιά όλου του κόσµου θα αντιµετώπιζαν ένα µέλλον χωρίς εκπαίδευση, χωρίς καθαρό νερό και χωρίς υγειονοµική περίθαλψη. Χωρίς το Ίδρυµά µας, πολλά από τα παιδιά του κόσµου θα ήταν χωρίς ελπίδα. Η ηγεσία σας την χρονιά που έρχεται θα προσφέρει αυτή την ελπίδα. Είθε οι προσπάθειές σας να ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ. D.K. Lee Πρόεδρος των θεµατοφυλάκων Του Ροταριανού Ιδρύµατος


Σύνθημα Χρονιάς ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES * Ron D. Burton RI President-elect International Assembly, San Diego California Jan, 2013 Καλωσορίσατε στην Διεθνή Συνέλευση του Ρόταρυ του 2013. Ευρισκόµενος, εδώ σήµερα, δεν µπορώ να µη σκεφθώ και να µη γυρίσω πίσω στο Νάσβιλ του Τεννεσσή, πριν από 26 χρόνια. Τότε ήταν που παραβρέθηκα στην Διεθνή Συνέλευση ως Εισερχόµενος Διοικητής Περιφέρειας. Ήταν µια απίστευτη εµπειρία, όπως ελπίζω να είναι αυτή και η παρούσα συνέλευση µια απίστευτη εµπειρία για όλους σας. Υπάρχει όµως και κάτι ακόµη που συνδέει την Διεθνή Συνέλευση του 1987 µε την Διεθνή Συνέλευση του 2013 και αυτό δεν είναι µόνον το ότι ο Ron Burton πήρε µέρος και στις δύο. Πριν από 26 χρόνια, οι συµµαθητές µου και εγώ όχι µόνον ετοιµαζόµασταν να γίνουµε Διοικητές Περιφέρειας, αλλά ετοιµαζόµασταν επίσης για το µέγιστο, για το πιο φιλόδοξο πρόγραµµα του στην ιστορία του Ρόταρυ: το Polio Plus. Ετοιµαζόµασταν να επιχειρήσουµε την πρώτη ερανική εκστρατεία για την συγκέντρωση χρηµάτων στην ιστορία του Ρόταρυ και την µέγιστη, µέχρι τότε, δέσµευση που ανέλαβε ποτέ το Ρόταρυ: να εξαλείψει τον ιό της πολιοµυελίτιδας από προσώπου γης.

Ακόµη και τότε γνωρίζαµε πως αυτό δεν θα ήταν γρήγορο ή εύκολο. Ωστόσο, αν γνωρίζαµε τότε ότι ακόµη θα συνεχίζαµε να εργαζόµαστε µέσα στο 2013 για να τελειώσουµε τελικά τη δουλειά, δεν είµαι σίγουρος ότι ένας από εµάς θα είχε συµφωνήσει να γίνε Διοικητής. Όµως, τότε γνωρίζαµε, όπως γνωρίζουµε τώρα, πως θα µπορούσαµε να το κάνουµε. Και γ ν ω ρ ί ζα µ ε τ ό τ ε , ό π ω ς τ ο γνωρίζουµε και τώρα, το τι θα σήµαινε η επιτυχία για τα παιδιά του κόσµου, για τις γενιές που θα ακολουθούσαν µετά από αυτά και για τις γενιές των Ροταριανών που θα εµπνέονταν από την επιτυχία µας ώστε να επιτύχουν ακόµη περισσότερα. Πριν από είκοσι έξι χρόνια, κάθισα σε εκείνη την τάξη των Διοικητών Περιφέρειας του Ρόταρυ που ξεκίνησε τη δουλειά της εξάλειψης του ιού της πολιοµυελίτιδας.

δεκανίκια ή να σέρνονται στο χώµα. Όλοι µας κατανοήσαµε ότι, µέσω του Ρόταρυ, µπορούσαµε να σώσουµε ζωές. Είχαµε ακούσει αυτά τα λόγια και πριν, µέσα όµως σε εκείνη την εβδοµάδα, τα λόγια έγιναν πολύ αληθινά, πήραν µορφή και σχεδόν από µόνα τους ζωντάνεψαν. Και δεν πιστεύω πως κάποιος από εµάς είδε ποτέ το Ρόταρυ πάλι µε τον ίδιο τρόπο.

Η πρόκληση για τους ηγετικούς παράγοντες του Ρόταρυ σε κάθε επίπεδο, για µένα, για σάς, για τους Προέδρους των Οµίλων, εξασφαλίζει ότι ο κάθε Ροταριανός µπορεί να αποκτήσει εκείνη την Σήµερα, βρίσκοµαι µπροστά στη εµπειρία του φωτισµού, εκείνη τη τάξη των Διοικητών Περιφέρειας στιγµή της συνειδητοποίησης του του Ρόταρυ που θα την τελειώσει. τι είναι Ρόταρυ, το τι προνόµιο είναι να είσαι Ροταριανός. Έµαθα πολλά για το Polio εκείνη την εβδοµάδα στο Νάσβιλ. Και Φίλοι µου, είναι µια απίστευτα έµαθα ακόµη περισσότερα από συναρπαστική ώρα να είσαι τότε. Όµως, το πιο σηµαντικό Ροταριανός. Πιστεύω ότι οι πράγµα που έµαθα, και που όλοι κάλλιστες ηµέρες του Ρόταρυ µας µάθαµε, ήταν πως είτε β ρ ί σ κ ο ν τ α ι µ π ρ ο σ τ ά µ α ς . ζούσαµε κάπου όπου δεν υπήρξε Γράφουµε τις τελευταίες λίγες κρούσµα πολιοµυελίτιδας τα σελίδες ενός κεφαλαίου της τελευταία τριάντα χρόνια ή κάπου ιστορίας του Ρόταρυ, καθώς ό π ο υ υ π ή ρ χ α ν χ ι λ ι ά δ ε ς κινούµεθα όλο και πιο κοντά στον κ ρ ο ύ σ µ α τ α κ ά θ ε µ ή ν α , τερµατισµό της πολιoµυελίτιδας. µπορούσαµε να κάνουµε κάτι γι’ Και γράφουµε τις πολύ πρώτες αυτό. Μπορούσαµε να σώσουµε σελίδες ενός νέου κεφαλαίου παιδιά από µια ζωή πάνω σε καθώς ξετυλίγουµε το σχέδιο του αναπηρικό καροτσάκι ή µια ζωή µε Μελλοντικού µας Οράµατος.

[5]


Το Μελλοντικό Όραµα είναι µια νέα εποχή για το Ροταριανό µας Ίδρυµα. Παίρνει το κάθε τι θαυµάσιο του Ρόταρυ και το υψώνει σε ένα νέο επίπεδο, ενθαρρύνοντας µεγαλύτερα, πιο βιώσιµα διεθνή προγράµµατα έργων προσφοράς παρέχοντας ταυτόχρονα επαυξηµένη ευκαµψία και ελαστικότητα στα τοπικού ενδιαφέροντος προγράµµατα που αµφότερα απευθύνονται στις ανάγκες της κοινότητος την οποία υπηρετούµε. Είναι µια µεγάλη µετάβαση, µια µεγάλη αλλαγή από έργο ως συνήθως, βοηθώντας δε τους οµίλους σας µέσω αυτής της µετάβασης είναι µέρος της δικής σας δουλειάς. Με τη βοήθεια του Προέδρου της Επιτροπής του Ροταριανού Ιδρύµατος της Περιφερείας σας, θα βοηθήσετε τους οµίλους σας να κατανοήσουν το σ χ έ δ ι ο το υ Μ ε λ λο ν τ ι κο ύ Οράµατος, να ωφεληθείτε από τις αλλαγές και να κάνετε το περισσότερο που µπορούν µε τους πόρους και τα µέσα τους για να επιφέρουν θετική αλλαγή στον κόσµο µας. Στην ιδιαίτερη πατρίδα µου στην Π ολ ι τ ε ί α τ η ς Ο κ λα χό µ α , α ν σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε κ ά π ο ι ο ν π ο λύ φλύαρο, θα πρέπει ίσως να του πείτε να βάλει τα χρήµατά του στο στόµα του. Λοιπόν, είµαι κι εγώ αρκετά φλύαρος σε ότι αφορά στο Ροταριανό µας Ίδρυµα και βάζω τα χρήµατά µου στο στόµα µου, γιατί πιστεύω πως το Ίδρυµα θα πρέπει να είναι η φιλανθρωπική επιλογή για κάθε ένα Ροταριανό και ακόµη περισσότερο για κάθε ένα Ροταριανό αξιωµατούχο. Αν θα ζητάτε από τους άλλους ανθρώπους να προσφέρουν, πρέπει να προσφέρετε εσείς οι ίδιοι. Αυτό λέγεται «ηγούµαι δια του παραδείγµατος - δίνω το καλό παράδειγµα». Γι΄αυτό λοιπόν, πριν από αυτήν την Γενική Συνέλευση,

ζήτησα απ’ όλους σας να κάνετε µια ονοµαστική προσφορά προς Το Ροταριανό Ίδρυµα. Με πολλή υπερηφάνεια ανακοινώνω πως όλοι σας ανταποκριθήκατε καθώς επίσης όλα τα µέλη του Δ.Σ του Διεθνούς Ρόταρυ καθώς και όλοι οι Θεµατοφύλακες του Ροταριανού Ιδρύµατος. Όλοι µας µαζί συγκεντρώσαµε 657.000 δολάρια ΗΠΑ. Τώρα πρέπει να πιστέψω, ότι κάποια από τα χρήµατα αυτά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα εισέπραττε Το Ροταριανό Ίδρυµα αν δεν το ζητούσα και πιστεύω πως αυτό είναι ένα σηµαντικό µάθηµα για τον κάθε ένα από εµάς εδώ σήµερα: Αν θέλετε από κάποιους άλλους να κάνουν κάτι, µπορείτε απλά να καθίσετε µαζί τους και να περιµένετε να βρούνε µ ι α ι δ έ α ή µ πο ρ ε ί τ ε ν α το ζητήσετε. Δεν είναι πολύ πιο λογικό απλά να το ζητήσετε; Όταν ήµουν στο γυµνάσιο. Ήµουν ένα πολύ δραστήριο µέλος του Key Club. Πιθανώς όλοι σας γνωρίζετε πως το Key Club δεν είναι πρόγραµµα του Διεθνούς Ρόταρυ για την νεολαία. Είναι πρόγραµµα για την νεολαία ενός άλλου οργανισµού προσφοράς υπηρεσίας, του Διεθνούς Κιβάνις και πάντα υπέθετα τα χρόνια εκείνα, πως κάποια µέρα θα γινόµουν µέλος των Κιβάνις. Αλλά ξέρετε γιατί βρίσκοµαι εδώ σήµερα ως ο Εψηφισµένος Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ και όχι ως εψηφισµένος πρόεδρος του Διεθνούς Κιβάνις να εκπαιδεύω τους εισερχόµενους αξιωµατούχους; Γιατί κανείς δεν µε κάλεσε ποτέ σε κάποιον όµιλο Κιβάνις και ποτέ δεν µου ζήτησε κανείς να γίνω µέλος. Προσκλήθηκα, όµως, και

[6]

µου ζητήθηκε να γίνω µέλος από τον Ροταριανό Όµιλο Norman της Οκλαχόµα. Βρίσκοµαι εδώ σήµερα γιατί κάποιος µου το ζήτησε. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ. Να ζητάτε εσείς ο ίδιος και όχι το άτοµο που κάθεται δίπλα σας, εσείς ο ίδιος και όχι το υπεύθυνο άτοµο της επιτροπής µελών ή κάποιος άλλος που ίσως θεωρείτε πως είναι καλύτερος στο τοµέα αυτό ή κά πο ι ο ς πο υ ί σ ω ς δ ι α θ έ τ ε ι περισσότερο χρόνο. Το θέµα της αύξησης του αριθµού των µελών δεν είναι δουλειά κάποιου άλλου, είναι δική µου δουλειά, είναι δική σας δουλειά είναι η ευκαιρία όλων των Ροταριανών. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ. Εσείς ο ίδιος πρέπει να βρείτε αυτούς τους ανθρώπους που περιµένουν να τους το ζητήσουν, βρείτε τους ανθρώπους από τους οποίους δεν πέρασε ποτέ από το µυαλό τους κάτι περί Ρόταρυ και πείτε τους πως θα επιθυµούσατε να τους έχετε στον όµιλό σας. Αν κάνατε καλή δουλειά και πουν ναι και γίνουν µέλη του οµίλου, η δουλειά σας δεν τελείωσε. Είναι µόλις η αρχή, γιατί πρέπει να γίνετε ο µέντοράς τους, βεβαιωθείτε ότι βρίσκουν έναν ουσιαστικό ρόλο στον όµιλο και ότι τους ικανοποιεί το Ρόταρυ.


Αν κρατούσαµε κάθε νέο µέλος του Ρόταρυ δεν θα υπήρχε λόγος να µιλούµε για την αύξηση των µελών πλέον. Έχουµε άφθονα νέα µέλη κάθε χρόνο στο Ρόταρυ, περίπου 120.000. Κάθε χρόνο όµως, τόσα περίπου µέλη φεύγουν και αυτός είναι ο λόγος που οι αριθµοί µας παραµένουν οι ίδιοι, περίπου 1.300.000 µέλη εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Είναι καιρός να κάνουµε κάτι πάνω σ’ αυτό, όχι απλά και µόνο να µιλούµε γι’ αυτό, αλλά πραγµατικά να κάνουµε κάτι γι’ αυτό. Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να κοιτάξουµε αυτούς που φεύγουν και να µάθουµε γιατί φεύγουν και τι, αν µη τι άλλο, µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό. Είµαστε αποφασισµένοι να δούµε τον αριθµό των µελών να φτάνει τα 1.300.000 µέχρι το 2015. Είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος αλλά πρέπει να προσδιορίσουµε το γιατί τόσοι πολλοί που έρχονται από την µπροστινή πόρτα βγαίνουν κατ’ ευθείαν έξω από την πίσω πόρτα. Το 1987 δόθηκε η ευκαιρία στο Ρόταρυ να αυξήσει τον αριθµό των µελών µε τη συµµετοχή γυναικών. Ήταν, όντως, µια ιδιαίτερα σηµαντική ηµέρα για το Ρόταρυ. Αν δείτε όµως γύρω σας, γρήγορα γίνεται ολοφάνερο πως θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες στην αίθουσα αυτή σήµερα απ’ ότι είναι παρούσες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να µην είναι γυναίκες οι µισοί εισερχόµενοι διοικητές. Αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουµε όλοι µας. Επιπρόσθετα, πρέπει να

δουλέψουµε για να φέρουµε στο Ρόταρυ νεώτερα σε ηλικία µέλη, φροντίζοντας ότι τα σηµερινά µέλη του Ροταράκτ, του Ιντεράκτ, του RYLA, των σπουδαστών του Προγράµµατος Ανταλλαγής Νέων, των Υπότροφων του Ιδρύµατος, των µελών των οµάδων των Οµαδικών Ανταλλαγών Σπουδών θα γίνουν οι αυριανοί Ροταριανοί. Πρέπει να ενθαρρύνουµε τους οµίλους σε πολλές περιπτώσεις να γίνουν λίγο περισσότερο ευέλικτοι και πιο ελαστικοί σε κάποιους από τους κανόνες και σε κάποιες από τις παραδόσεις τους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να τα αλλάξουν όλα, σηµαίνει πως οι καιροί άλλαξαν και πρέπει να έχουµε την προθυµία να αλλάζουµε αν θέλουµε να επιβιώσουµε. Αν υπάρχει προθυµία για να προσαρµόσουµε ο ρ ι σ µ έ ν α π ρ ά γ µ α τα σ ε έ ν α υπάρχοντα όµιλο, όπως δοκιµάζοντας νέες ώρες και νέους τόπους συναντήσεων (συνεστιάσεων), ή επανεξετάζοντας τις µορφές και τα σχήµατά µας για νέους οµίλους, πρέπει να ρίξουµε µια σκληρή µατιά στους εαυτούς µας και να είµαστε πρόθυµοι να κάνουµε την προσαρµογή. Ο κάθε ένας Ροταριανός θα πρέπει να ρωτά τον εαυτό του. Θα πρέπει να πάω στον όµιλό µου σήµερα; Αν όχι, γιατί όχι; Τι πρέπει να αλλάξει για να γίνει ο Ροταριανός όµιλός µου πιο ελκυστικός και ένας όµιλος για τον οποίο θα µπορώ να είµαι υπερήφανος;

[7]

Ο κάθε ένας Ροταριανός είναι διαφορετικός, όλοι µας έχουµε τους δικούς µας λόγους για τους οποίους µπήκαµε στο Ρόταρυ. Οι λόγοι ποικίλουν όπως και αυτά τα ίδια τα άτοµα. Μερικές φορές ο λόγος για τον οποίο µπήκες στο Ρόταρυ δεν είναι ο λόγος που µένεις. Ο κάθε ένας από εµάς όµως που είµαστε εδώ και ο κάθε ένας που δεσµεύτηκε να αναλάβει µια ηγετική θέση στο Ρόταρυ, ο κάθε ένας από όλους εµάς, διαθέτει αυτήν την εµπειρία να βρίσκει στο Ρόταρυ αυτό το πράγµα που µας συναρπάζει όλους και µας ενθουσιάζει όλους. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο προσωπικός σας λόγος, όπως και αν αποκτήσατε αυτό το αίσθηµα που σας έκανε για όλη σας την ζωή Ροταριανούς, είναι αυτό που θέλω από εσάς να µοιραστείτε, είναι αυτό που θέλω να βοηθήσετε τους άλλους ανθρώπους να ανακαλύψουν, έτσι ώστε να µπορούν να βρουν αυτό το συναίσθηµα για τον ίδιο τους τον εαυτό. Όταν οι Ροταριανοί εµπλέκονται και συµµετέχουν, όταν ενασχολούνται, οι ζωές αλλάζουν.


Την Ροταριανή χρονιά 2013-14, η δουλειά σας ως Διοικητής Περιφέρειας θα είναι να εµπνεύσετε τους Ροταριανούς, εµπλέξτε και ενασχολείστε τους, µοιραστείτε µαζί τους το δώρο και το χάρισµα που έχει δοθεί σε εσάς να είστε µια θετική δύναµη για αλλαγή στον κόσµο µας. Μέσω του προσωπικού παραδείγµατός σας, δείξτε τους το είδος της δυναµικής που ο κάθε ένας τους διαθέτει µέσα από το Ρόταρυ. Βοηθείστε τους να χαράξουν τις προσωπικές και ολόδικές τους πορείες στο Ρόταρυ, έτσι ώστε ο κάθε ένας τους θα βρει στο Ρόταρυ αυτό το κάτι που µιλά στην καρδιά και στην ψυχή του, έτσι ώστε να ανοίξουν τα µάτια τους και οι καρδιές τους στην δύναµη που παρέχει το Ροταριανό «Υπηρετείν» και να εµπνευσθούν. Το πλέον σηµαντικό πράγµα που µπορούµε να κάνουµε για το µέλλον του Ρόταρυ είναι να βεβαιωθούµε, να εξασφαλίσουµε, ότι οι Ροταριανοί ενασχολούνται, εµπλέκονται και συµµετέχουν και ότι ο κάθε ένας από εµάς εδώ κάνει το µέγιστο που µπορεί. Αν πράγµατι θέλουµε να οδηγήσουµε προς τα εµπρός το Ροταριανό «Υπηρετείν», τότε πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι ο κάθε ένας Ροταριανός έχει να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο, ότι όλοι τους συµβάλλουν και ότι η συµβολή όλων τους είναι πολύτιµη. Γιατί όταν συµβαίνει αυτό, τα µέλη που έρχονται στη µπροστινή πόρτα δεν φεύγουν αµέσως από την πίσω. Παραµένουν στο Ρόταρυ, γίνονται Ροταριανοί, φέρνουν καινούργια µέλη και κάνουν τη διαφορά. Η δουλειά της εισδοχής µελών δεν τελειώνει όταν φέρνουµε ένα νέο µέλος. Δεν τελειώνει έως ότου αυτό το νέο µέλος αρχίζει να εµπλέκεται και να

συµµετέχει στο Ρόταρυ, έως ότου έχει εµπνευστεί από το Ρόταρυ και χρησιµοποιεί τη δύναµη του Ροταριανού «Υπηρετείν» για να αλλάζει ζωές. Ο κάθε ένας από εσάς έχει επιλεγεί. Έχετε επιλεγεί να είστε µέλη του Οµίλου σας και έχετε επιλεγεί να είστε Διοικητές Περιφέρειας. Ο κάθε ένας δε από εσάς έκανε µια επιλογή, την επιλογή να αναλάβει την ευθύνη του ηγετικού ρόλου στο Ρόταρυ. Το πόσο πολλά θα επιτύχει η Περιφέρειά σας, το πόσους Ροταριανούς θα εµπνεύσετε, το πόσες ζωές αυτοί οι Ροταριανοί θα σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν ν α α λ λ ά ζο υ ν , εξαρτάται από εσάς, από τον ενθουσιασµό σας, από την αφοσίωσή σας, από το άνοιγµά σας σε νέες ιδέες και µερικές φορές από την προθυµία σας να πάρετε την ευκαιρία και να ριψοκινδυνέψετε. Γιατί, στο κάτωκάτω εκεί είναι η ουσία. Αλλά, δεν έχει σηµασία το πόσα πραγµατοποιείτε και ολοκληρώνετε, δεν έχει σηµασία το πού σας οδηγεί αυτή η χρονιά τ η ς Ρ οτα ρ ι α ν ή ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς υπηρεσίας, εγώ αυτό που µπορώ να σας υποσχεθώ είναι: την ζωή που θα αλλάξετε πιο πολύ απ’ όλες, θα είναι η δική σας. Η στιγµή έφθασε, είναι εδώ. Η ώρα είναι τώρα. Αρχίζουµε αυτό το ταξίδι µαζί, και µαζί θα οδηγήσουµε το Ρόταρυ σ’ ένα καλύτερο µέλλον, καθώς «WE ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES».* Σας ευχαριστώ.

[8]


Σμύρνη 13-18/11/2012

GETS - Ινστιτούτο Ζώνης 20Β Με το σεµινάριο εκπαίδευσης Εισερχοµένων Διοικητών (GETS) και το Ινστιτούτο Ζώνης ξεκίνησε κι επίσηµα η προετοιµασία για τη Διοίκηση της Περιφέρειας, για τη Ροταριανή χρονιά 2103-2104. Στις 13-18 Νοεµβρίου 2012 παρακολούθησα στη Σµύρνη το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης που αφορούσε τους εισερχόµενους Διοικητές της Ζώνης 20Β. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τους Διοικητές των όµορων Περιφερειών, να συζητήσω µαζί τους, να κάνουµε τα πρώτα κοινά µας σχέδια. Αξιωµατούχοι του Διεθνούς Ρόταρυ, εξειδικευµένοι εκπαιδευτές επί τρεις ηµέρες µας δίδαξαν, µας ενηµέρωσαν, µας ενέπνευσαν. Σηµαντική στιγµή για τις εργασίες η παρουσία του εισερχόµενου Προέδρου του Δ.Ρ. Ron Burton. Οι εργασίες του Ινστιτούτου συµπλήρωσαν µε τον καλύτερο τρόπο την πρώτη αυτή εβδοµάδα εκπαίδευσης µου ως εισερχόµενος Διοικητής της Περιφέρειας µας.

! Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 1 | Ιούλιος 2013

[9]


Σαν Ντιέγκο Καλιφόρνια 13-19/01/2013

Παγκόσμια Σύναξη Ηγεσίας (Assembly) Εθιμοτυπική χειραψία με τον Πρόεδρο Δ.Ρ. 2013-14 Ron D. Burton

Ο Διοικητής της Περιφέρειας δε µπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα του εάν δεν παρακολουθήσει την Παγκόσµια Σύναξη Ηγεσίας στο San Diego των Η.Π.Α. Είναι το βασικό στάδιο εκπαίδευσης των εισερχοµένων Διοικητών. Είναι η µία και µοναδική στιγµή που βρίσκονται όλοι µαζί οι Διοικητές της χρονιάς. Εµπειρία µοναδική, ανεπανάληπτη. Εµπειρία η οποία δε µπορεί να αποτυπωθεί µε λόγια. Άψογη οργάνωση, εκπληκτική ακρίβεια στο ωράριο, αυστηρή τήρηση τυπικού και διαδικασιών, εµπνευσµένες εισηγήσεις, ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές συναντήσεις συνέθεταν το ηµερήσιο πρόγραµµα. Το πιο σηµαντικό όµως στοιχείο αυτής της εβδοµάδος ήταν το Ροταριανό χαµόγελο σε κάθε συνάντηση, η Ροταριανή φιλία σε κάθε οµαδική έξοδο, το Ροταριανό συναίσθηµα σε κάθε στιγµή της καθηµερινότητας. Ενηµερωθήκαµε, γνωριστήκαµε µεταξύ µας, ανοίξαµε ορίζοντες συνεργασίας και φιλίας, διασκεδάσαµε και αποχαιρετιστήκαµε µέχρι την επόµενη µας συνάντηση σε κάποια κοινή δράση.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 1 | Ιούλιος 2013

[10]


Θεσσαλονίκη 02/02/2013

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Διοικητικής Ομάδας Το πλάνο της Διοίκησης για την Ροταριανή χρονιά 2013-2014 έχει καταρτισθεί. Το επόμενο βήμα είναι η εκπαίδευση των μελών της Διοικητικής Ομάδας. Στις 2 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το σεμινάριο Εκπαίδευσης Βοηθών Διοικητών και Προέδρων Επιτροπών της νέας χρονιάς. Παρόντα όλα τα μέλη της Διοικητικής ομάδας. Ο ροτ. Δώρος Ιερόπουλος, εκπαιδευτής του Δ.Ρ. έδωσε σε όλους να καταλάβουν πλήρως τις ευθύνες που άπτονται της θέσης που έλαβαν στη Διοίκηση της νέας χρονιάς. Το σωστά διαρθρωμένο πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν, να λύσουν τις απορίες τους, να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις. Σε όλους δόθηκε ενημερωτικό υλικό και στοιχεία επικοινωνίας μεταξύ μας. Τις εργασίες του σεμιναρίου τίμησαν με την παρουσία τους η πλειοψηφία των π. Διοικητών της Περιφέρειας μας. Αποχαιρετιστήκαμε και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Κομοτηνή και το Πετς, αφού ευχαριστήσαμε τον Ροταριανό Όμιλο Καλαμαριάς για τη φιλοξενία του και την επαγγελματική οργάνωση του σεμιναρίου.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 1 | Ιούλιος 2013

[11]


Κομοτηνή 29-31/03/2013

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εισερχόμενων Προέδρων - Γραμματέων (PETS) Στις 29-31 Μαρτίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στην ακριτική Κοµοτηνή το Σεµινάριο Εκπαίδευσης εισερχοµένων Προέδρων και Γραµµατέων της Περιφέρειας. Ο Ροταριανός Όµιλος Κοµοτηνής και ο Όµιλος Ρόταρακτ Κοµοτηνής έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και πέτυχαν µία άριστη διοργάνωση. Ένα ευχάριστο, οργανωµένο, περιεκτικό και οικονοµικό πρόγραµµα έδωσε την ευκαιρία σε 143 Ροταριανούς από 30 Οµίλους της Περιφέρειας, να νιώσουν το Ρόταρυ σε όλες του τις διαστάσεις. Οι εξειδικευµένοι εκπαιδευτές του Διεθνούς Ρόταρυ, Nick Phillips και Malik Aviral, µας δίδαξαν τις Ροταριανές λειτουργίες και προγράµµατα µε τρόπο πρωτότυπο και µεθοδικό. Η Διοικητική οµάδα της Περιφέρειας ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό µέρος της διοργάνωσης ενηµερώνοντας Προέδρους και Γραµµατείς για τον τρόπο λειτουργίας της νέας χρονιάς, τους στόχους και τον προγραµµατισµό της Διοίκησης. Η δεύτερη ηµέρα έκλεισε µε την επίσηµη Ροταριανή συνεστίαση η οποία εξελίχθηκε σε ένα όµορφο γλέντι Ροταριανών φίλων. Οι εργασίες του σεµιναρίου ολοκληρώθηκαν την Κυριακή το πρωί µε εισήγηση του εισερχοµένου Διοικητή, την παρουσίαση των Βοηθών Διοικητών και Προέδρων Επιτροπών, την παρουσίαση του σήµατος της Περιφέρειας για τη νέα Ροταριανή χρονιά και την ιδέα της δηµιουργίας του. Πρέπει να επισηµάνουµε την άψογη διοργάνωση, την τήρηση του ωραρίου, το εξαιρετικά φιλικό κλίµα σε όλες τις εκδηλώσεις του τριηµέρου.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 1 | Ιούλιος 2013

[12]


Καβάλα 28-30/06/2013

Αλλαγή Ηγεσίας Στις 29 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στην Καβάλα, η Αλλαγή Ηγεσίας Διοίκησης της 2484 Ροταριανής Περιφέρειάς µας. Οι αφίξεις των ροταριανών συναδέλφων και µελών των οικογενειών τους ξεκίνησαν από το απόγευµα της Παρασκευής 28 Ιουνίου. Η συντονιστική οµάδα του Ρ.Ο. Δυτικής Καβάλας, οργάνωσε, υποδέχθηκε και επιµελήθηκε της φιλοξενίας των ροταριανών καθ όλο το τριήµερο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Οι ροταριανοί συνάδελφοι από κάθε σηµείο της Περιφέρειάς µας που συµµετείχαν στις εργασίες της Σύναξης Ηγεσίας το απόγευµα της 29ης Ιουνίου, στο Lucy Hotel, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον απολογισµό του απερχόµενου ροτ. Διοικητή Βασίλη Μυλωνά και να ενηµερωθούν για τις νέες προκλήσεις του Ρόταρυ από τους Βοηθούς Συντονιστές Ζώνης 20Β Μ. Αθανασιάδη και Β. Ζάχο. (Την εισήγηση του Π. Αποστολίδη που εκτάκτως χρειάστηκε να απουσιάσει, µας µετέφερε ο Γραµµατέας του Ρ.Ο. Πανοράµατος Κ. Κατάκαλος). Σηµαντικές νέες πληροφορίες, σχετικές του αντικειµένου του, µετέφερε σε όλους µας και ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Ροταριανού Ιδρύµατος Β. Χρηστάρας. Υποχρέωση µου, να κλείσω το πρόγραµµα της Σύναξης µε την παρουσίαση του σχεδιασµού λειτουργίας της Περιφέρειας κατά τη νέα ροταριανή χρονιά. Τις εργασίες τίµησε µε την παρουσία του ο προ Διοικητής της 2470 Π.Δ.Ρ. και καλός φίλος της Περιφέρειάς µας, Νίκος Μακρυγιάννης. Μετά το πέρας της Σύναξης, µεταφερθήκαµε στην αίθουσα του Πολυχώρου Μπάτης, για την επίσηµη τελετή Αλλαγής Ηγεσίας της Διοίκησης της Περιφέρειάς µας. Ιδιαίτερα συγκινησιακή η ατµόσφαιρα µε την παρουσία των οικογενειών µας, ροταριανών συναδέλφων και καλών φίλων. Ο απερχόµενος Διοικητής, απένειµε τις τελευταίες διακρίσεις για επιτεύγµατα και δράσεις της χρονιάς και στη συνέχεια µου παρέδωσε µαζί µε το σήµα του Διοικητή της Περιφέρειας, τα ηνία και τις ευθύνες της. Ο πρώτος χαιρετισµός στα νέα µου καθήκοντα, ήταν συνυφασµένος µε την υπόσχεση συνεχούς παρουσίας µας κοντά στο συνάνθρωπο και δίπλα στα µέλη των Οµίλων.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 1 | Ιούλιος 2013

[13]


Καβάλα 28-30/06/2013

Στο Πετς της Κοµοτηνής, µεταξύ των συνεργατών που απαρτίζουν την Οµάδα Ηγεσίας, γνωστοποίησα και τους καθηµερινούς µου συνεργάτες. Έτσι τη βραδιά της Αλλαγής, παρέδωσα το σήµα της Γραµµατέως Περιφέρειας στην Άννα Παυλίδου του Ρ.Ο. Νεάπολις και του Ταµία Περιφέρειας στον Χρήστο Τζανάκο του Ρ.Ο. Δυτικής Καβάλας, ευχόµενος να έχουν δύναµη να ανταπεξέλθουν στο σηµαντικό και υπεύθυνο έργο τους. Σε αυτό το σηµείο έλαβε τέλος το τυπικό διαδικαστικό, αλλά η βραδιά συνεχίστηκε µε καλή ζωντανή µουσική, ποιοτικό φαγητό και κυρίως µε ροταριανή συναδέλφωση. Μία νέα σελίδα στην ιστορία της 2484 Π.Δ.Ρ. έχει µόλις ανοίξει….

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 1 | Ιούλιος 2013

[14]


Η στιγμή έφθασε, είναι εδώ. Η ώρα είναι τώρα. Αρχίζουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Μαζί θα οδηγήσουμε το Ρόταρυ σ’ ένα καλύτερο μέλλον, μαζί θα αγκαλιάσουμε το Ρόταρυ για να αλλάξουμε τις ζωές των συνανθρώπων μας!! Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας!!

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 1 | Ιούλιος 2013

[15]

Teuxos1 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you