Page 1

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ 2484 ΡΟΣΑΡΙΑΝΗ΢ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ΢ : ΓΙΩΡΓΟ΢ ΦΡΙ΢ΣΟΥΟΡΙΔΗ΢

1


Καβϊλα 25-10-2013

Αγαπητϋ Ροταριανϋ ΢υνϊδελφε Σο Ρόταρυ ςυνεχώσ εξελύςςεται, ανανεώνεται, προςαρμόζεται. Όλοι μασ, από τον Διοικητό τησ Περιφϋρειασ μϋχρι και τον πιο νϋο ςε χρόνο ειςδοχόσ Ροταριανό, ϋχουμε υποχρϋωςη να παρακολουθούμε τισ εξελύξεισ, να ενημερωνόμαςτε, να εκπαιδευόμαςτε ςυνεχώσ. Η Διούκηςη για μύα ακόμη φορϊ ςυνεπόσ ςτον προγραμματιςμό τησ προχώρηςε ςε ϋνα ακόμη βόμα για την εκπαύδευςη των Ροταριανών τησ Περιφϋρειασ μασ. Πϋρα από τη νϋα καινοτόμο μορφό των εκπαιδευτικών ςεμιναρύων δημιούργηςε βιβλιοθόκη ενημερωτικών θεμϊτων για την πεντϊλεπτη Ροταριανό ενημϋρωςη ςε κϊθε ςυνεςτύαςη του Ομύλου ςασ. Ο υποδ. Διοικητόσ 2015-2016 και Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Εκπαύδευςησ 2013-2014 ροτ. Φριςτοφορύδησ Γιώργοσ ςε ςυνεργαςύα με τα μϋλη τησ Επιτροπόσ ετούμαςε το πρώτο μϋροσ των πεντϊλεπτων αυτών ενημερώςεων το οπούο εύναι πλϋον ςτη διϊθεςη των Ομύλων. Αξιοποιόςτε το υλικό αυτό ώςτε να γνωρύςουμε όλοι διαδικαςύεσ, δυνατότητεσ, προγρϊμματα. Να γνωρύςουμε όλοι το ΡΟΣΑΡΤ. Η Διούκηςη τησ Περιφϋρειασ εύναι ςτη διϊθεςη όλων για οποιαδόποτε διευκρύνιςη η βοόθεια χρειαςτεύ. Θα χαρούμε ιδιαύτερα να ϋχουμε προτϊςεισ για θϋματα προσ επεξεργαςύα. Η δουλειϊ ςυνεχύζεται.

Με Ροταριανή φιλία Βαςίλησ Μακρήσ Διοικητήσ 2013-2014 2484 Π.Δ.Ρ.

Βαςύλησ Μακρόσ, Βενιζϋλου 45, 65403 Καβϊλα, 6936-837161, vsmakris@otenet.gr

2


Γιώργοσ Χριςτοφορίδησ Εκπαιδευτήσ Περιφέρειασ 2484 (2013-14) Τποδεδειγμένοσ Διοικητήσ Περιφέρειασ 2484 (2015-16)

Αγαπητού ςυνϊδελφοι ροταριανού και ροταριανϋσ Όπωσ ανακούνωςα ςτο PETS, που ϋγινε ςτην Κομοτηνό, ϋνασ από τουσ βαςικούσ ςτόχουσ τησ Επιτροπόσ Εκπαύδευςησ τησ Περιφϋρειασ για το Ροταριανό Έτοσ 2013-2014 εύναι η δημιουργύα Ροταριανόσ βιβλιοθόκησ, η οπούα θα εύναι ςτην διϊθεςη όλων των ροταριανών. Ο ςτόχοσ αυτόσ τϋθηκε ςε ςυνεργαςύα και με την ϋγκριςη και προτροπό του Διοικητό μασ Βαςύλη Μακρό. ΢αν πρώτο βόμα παραδύδουμε, ωσ επιτροπό εκπαύδευςησ, τον παρόντα πρώτο τόμο με θϋματα για το πεντϊλεπτο ροταριανόσ ενημϋρωςησ, που πρϋπει να υπϊρχει ςε κϊθε ροταριανό ςυνϊντηςη (ςυνεςτύαςη). Ήδη διανύουμε τον τϋταρτο μόνα τησ ροταριανόσ χρονιϊσ (τον δεύτερο ουςιαςτικϊ από τον ΢επτϋμβριο) και με το υπϊρχον υλικό αντιμετωπύζονται ανϊγκεσ των ομύλων για τϋςςαρεσ μόνεσ. ΢την διϊρκεια των επομϋνων μηνών το υλικό θα εμπλουτιςθεύ με νϋα θϋματα πεντϊλεπτησ ροταριανόσ ενημϋρωςησ, ώςτε να καλυφθούν οι ανϊγκεσ μια ολόκληρησ ροταριανόσ χρονιϊσ. Η επιλογό των θεμϊτων ϋγινε ώςτε να αντιμετωπιςθούν οι ανϊγκεσ ενημϋρωςησ των νϋων κυρύωσ ροταριανών, ώςτε να θυμούνται οι παλιού και να μαθαύνουν οι νϋοι. Θα όθελα να ευχαριςτόςω τα μϋλη τησ επιτροπόσ εκπαύδευςησ ΢πύρο Καρδακϊρη, Βαγγϋλη Λύτςο και Δημότρη Πιτςινύγκο ςτον μόχθο και τισ ροταριανϋσ γνώςεισ των οπούων οφεύλονται τα περιεχόμενα του παρόντοσ πρώτου τόμου βιβλιοθόκησ πεντϊλεπτησ ροταριανόσ ενημϋρωςησ, καθώσ και τον ροταριανό Γεώργιο Κϊλφα, ο οπούοσ επιμελόθηκε ηλεκτρονικϊ την παρούςα ϋκδοςη.

Κομοτηνό 21 Οκτωβρύου 2013 Με ροταριανϊ αιςθόματα Γιώργοσ Φριςτοφορύδησ Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Εκπαύδευςησ τησ 2484 Ρ.Περιφϋρειασ για το 2013-14 Τποδεδειγμϋνοσ Διοικητόσ 2015-16

3


Περιεχόμενα

Θέμα Επιμέλεια ςελίδα ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Σι εύναι Ρόταρυ

΢πύροσ Καρδακϊρησ

5

2 . Καταςτατικού ςκοπού του Ρόταρυ

΢πύροσ Καρδακϊρησ

7

3 . Ο ροταριανόσ τροχόσ

΢πύροσ Καρδακϊρησ

9

4 . Η εςωτερικό λεωφόροσ

΢πύροσ Καρδακϊρησ

11

5 . Η επαγγελματικό λεωφόροσ

Ευϊγγελοσ Λύτςοσ

13

6 . Η κοινοτικό λεωφόροσ

Ευϊγγελοσ Λύτςοσ

16

7 . Η διεθνόσ λεωφόροσ

΢πύροσ Καρδακϊρησ

19

8 . Η Λεωφόροσ Νϋων Γενεών

Ευϊγγελοσ Λύτςοσ

21

9 . Πώσ ιδρύεται ϋνασ όμιλοσ

Ευϊγγελοσ Λύτςοσ

24

10. Σα καθόκοντα του γραμματϋα

Ευϊγγελοσ Λύτςοσ

26

11. Σα καθόκοντα του κοςμότορα

΢πύροσ Καρδακϊρησ

28

12. Πρόςβαςη ςτην ιςτοςελύδα του Ρόταρυ

Δημότρησ Πιτςινύγκοσ,

30

13. Φρόςη διαδικτύου- Ροτ. δεοντολογύα

Δημότρησ Πιτςινύγκοσ,

32

14 . Δημόςιεσ ΢χϋςεισ Ροτ. Ομύλου

Ευϊγγελοσ Λύτςοσ

34

4


1 - Σι είναι το Ρόταρυ Αλόθεια τύ εύναι Pόταρυ; Και τύ ροταριανόσ; Λϋξεισ που για την ερμηνεύα και την ουςύα τουσ ακούγονται διϊφορεσ απόψεισ. Σο ρόταρυ δεν ϋχει ξεφύγει απ’ την αρχικό ιδϋα και ςκοπό τησ ιδρύςεωσ του, όπωσ εξελύχθηκε και διαμορφώθηκε ςτα 108 χρόνια λειτουργύασ του. Θα μπορούςαμε να δώςουμε τουσ παρακϊτω οριςμούσ: Ρόταρυ εύναι η ϋκφραςη ενόσ ιδανικού ςε δρϊςη. Ποιο εύναι αυτό το ιδανικό; Σο ανιδιοτελώσ υπηρετεύν! Με ϊλλα λόγια, η εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ για τουσ ςυνϊνθρωπουσ μασ και η προςπϊθεια να φανούμε ωφϋλιμοι ς’ αυτούσ. Εύναι μια κοινό εμπειρύα ανθρώπων με διαφορετικϋσ θρηςκευτικϋσ και ιδεολογικϋσ πεποιθόςεισ, οι οπούοι ανόκουν ςε διαφορετικϊ ϋθνη αλλϊ εύναι ενςωματωμϋνοι με πνεύμα ςυναδϋλφωςησ, όπου κι αν βρύςκονται. Μπορούμε αφαιρετικϊ:

όμωσ

να

διευκρινύςουμε

καθορύζοντασ

το

ρόταρυ

1. Σο Ρόταρυ δεν εύναι Μυςτικό οργϊνωςη ό ϋνωςη 2. Δεν επιδιώκει να υποκαταςτόςει ό να αναμιχθεύ ςε οποιαδόποτε Θρηςκευτικό ό πολιτικό οργϊνωςη ούτε να ϋρθει ςε ςύγκρουςη με θρηςκευτικϋσ, πολιτειακϋσ ό κοινωνικϋσ τϊξεισ οιαςδόποτε χώρασ ό λαού. Εύναι αυτοτελόσ, χωρύσ καμιϊ εξϊρτηςη ό οργανικό ςχϋςη με ϊλλεσ οργανώςεισ. 3. Δεν υπϊρχει μυςτικιςμόσ ό απόκρυφοι ςκοπού. Απεναντύασ ο ροταριανόσ οφεύλει να παραμεύνει πιςτόσ ςτη θρηςκεύα του και νομιμόφρων πολύτησ τησ χώρασ του. 4. Δεν εύναι ςυνδικαλιςτικό ςωματεύο. Εν κατακλεύδι, Ρόταρυ εύναι μια παγκόςμια οργϊνωςη ετερόκλητων ανθρώπων με διαφορετικϊ επαγγϋλματα και απαςχόληςη οι οπούοι θεωρούν το ιδεώδεσ του υπηρετεύν, τόςο ο καθϋνασ ξεχωριςτϊ όςο και ςυλλογικϊ, ςαν θεμϋλιο τησ επιτυχύασ και τησ ευτυχύασ ςτην επαγγελματικό και κοινωνικό ζωό.

5


Σι επιδιώκει το ρόταρυ; Σην ανϊπτυξη ϊριςτων προςωπικών ςχϋςεων μεταξύ των μελών με ςκοπό την εξυπηρϋτηςη του γενικού ςυμφϋροντοσ. Σην τόρηςη κανόνων χρηςτότητασ και ευςυνειδηςύασ ςτην ϊςκηςη κϊθε επαγγϋλματοσ και εργαςύασ. Σην αναγνώριςη τησ αξιοπρϋπειασ ςε κϊθε χρόςιμη απαςχόληςη και την εξύψωςη του επαγγϋλματοσ του καθενόσ ώςτε ϋτςι να εξυπηρετεύται καλλύτερα το κοινωνικό ςύνολο. Να εφαρμόζεται το ιδεώδεσ του υπηρετεύν από κϊθε ροταριανό ςτην προςωπικό του ζωό, ςτο επϊγγελμϊ του και ςτισ κοινωνικϋσ του ςχϋςεισ. Ση διεθνό αμοιβαύα κατανόηςη και καλό θϋληςη και την αγϊπη για την ειρόνη με τη δημιουργύα εγκϊρδιων ςχϋςεων ς’ όλο τον κόςμο. Ο Ρ. Όμιλοσ εύναι ο φορϋασ υλοπούηςησ των ςκοπών του Ρόταρυ. Κϊθε όμιλοσ εύναι μϋλοσ του διεθνούσ Ρόταρυ.

΢πύροσ Καρδακϊρησ ΢επτϋμβριοσ 2013

6


2 - Καταςτατικοί ςκοποί του Ρόταρυ

΢ύμφωνα με το καταςτατικό του Δ.Ρ. ο ςκοπόσ του Ρόταρυ εύναι να ενθαρρύνει και να προωθεύ το ιδανικό τησ εξυπηρϋτηςησ και ειδικότερα: 1. Σην ανϊπτυξη γνωριμιών και ϊριςτων προςωπικών ςχϋςεων μεταξύ των μελών ωσ ευκαιρύα για εξυπηρϋτηςη του γενικού ςυμφϋροντοσ. 2. Σην τόρηςη κανόνων χρηςτότητασ και ευςυνειδηςύασ ςτην ϊςκηςη κϊθε επαγγϋλματοσ και εργαςύασ. Σην αναγνώριςη τησ αξιοπρϋπειασ ςε κϊθε χρόςιμη απαςχόληςη και την εξύψωςη του επαγγϋλματοσ του καθενόσ ώςτε ϋτςι να εξυπηρετεύται καλλύτερα το κοινωνικό ςύνολο. 3. Να εφαρμόζεται το ιδεώδεσ του υπηρετεύν από κϊθε ροταριανό ςτην προςωπικό του ζωό, ςτο επϊγγελμϊ του και ςτισ κοινωνικϋσ του ςχϋςεισ. 4. Ση διεθνό αμοιβαύα κατανόηςη και καλό θϋληςη και την αγϊπη για την ειρόνη με τη δημιουργύα εγκϊρδιων ςχϋςεων ς’ όλο τον κόςμο

Κϊθε όμιλοσ εύναι μϋλοσ του διεθνούσ Ρόταρυ. Οι ανωτϋρω ςκοπού εύναι παρϊλληλα και ςκοπού κϊθε Ροταριανού Ομύλου που αναφϋρονται και ςτο καταςτατικό του. Οι ςκοπού αυτού επιτυγχϊνονται και δια των προγραμμϊτων του Δ.Ρ.

7


Σο Ροταριανό Ίδρυμα, που εύναι ο φορϋασ υλοπούηςησ, υποςτηρύζει δύο κατηγορύεσ προγραμμϊτων: 1. Σα μορφωτικϊ προγρϊμματα, όπωσ εύναι οι πρεςβευτικϋσ υποτροφύεσ, τα

κϋντρα διεθνών ςπουδών, τισ ανταλλαγϋσ ομϊδων μελϋτησ κλπ 2. Σα ανθρωπιςτικϊ προγρϊμματα, όπωσ εύναι η ενύςχυςη μικρών ϋργων ςε

επύπεδο περιφϋρειασ, οι χορηγύεσ ςε εθελοντϋσ, η υλοπούηςη ϋργων με ανταποδοτικϋσ χορηγύεσ, τα προγρϊμματα υγεύασ - πεύνασ -ανθρωπιϊσ, η αντιμετώπιςη φυςικών καταςτροφών. Και το ςπουδαιότερο το Polioplus, η παγκόςμια προςπϊθεια εξϊλειψησ τησ πολιομυελύτιδασ.

Δύνει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα προγρϊμματα: α. ΢ώςτε τον Πλανότη Γη β. Σροφό για τουσ Πειναςμϋνουσ γ. Πρόληψη τησ χρόςεωσ ναρκωτικών δ. Εκπαύδευςη Αναλφϊβητων ε. Σην υγεύα και περιπούηςη των παιδιών και των ηλικιωμϋνων ςτ. Καθαρού νερού ςε χώρεσ τησ Αφρικόσ κλπ.

΢πύροσ Καρδακϊρησ ΢επτϋμβριοσ 2013

8


3 - Ο Ροταριανόσ τροχόσ Σον πρώτο κιόλασ χρόνο απ’ την ύδρυςη του πρώτου ροταριανού ομύλου, παρουςιϊςτηκε η ανϊγκη καθιϋρωςησ κϊποιου εμβλόματοσ που θα το εκπροςωπούςε. Έτςι το 1906 γύνεται αποδεκτό η χρόςη του «τροχού από βαγόνι τραύνου» ςαν εμβλόματοσ του Ρόταρυ. Σο πρώτο ςχϋδιο ϋγινε από το ΢ικϊγο Ροταριανό Montague Bear και κατ’ ϊλλουσ τον ςχεδύαςε ο Harry Ruggles. Ήταν απλό ςτο ςχεδιαςμό, ϋνα κύκλοσ με κϋντρο και ακτύνεσ με λύγεσ γραμμϋσ για να δεύξει τη ςκόνη και την κύνηςη. Προςτϋθηκαν οι λϋξεισ «Ροταριανόσ Όμιλοσ» και αργότερα «΢ικϊγο» πϊνω από τον τροχό. Αυτό εύναι η πρώτη εμφϊνιςη από μια ςειρϊ παρόμοιασ μορφόσ εμβλημϊτων που χρηςιμοποιόθηκαν από διϊφορουσ ομύλουσ. Σούτο όμωσ δημιουργούςε ςύγχυςη γιατύ ςχεδόν κϊθε καινούριοσ όμιλοσ εύχε και το δικό του ϋμβλημα. Πολλού ςύλλογοι προςϋθεταν χαρακτηριςτικϊ τησ πόλησ τουσ, όπωσ ϋνα βουβϊλι για το Μπϊφαλο, μια γιγαντιαύα βελανιδιϊ για το Όκλαντ κ.α. Σο 1910 υπόρχαν 16 Ροταριανού Όμιλοι και εύχαν πολλϊ και διαφορετικϊ ςχϋδια ςτο ϋμβλημϊ τουσ. Σϋλοσ θεωρόθηκε ςτατικό ενώ το ρόταρυ ςόμαινε κύνηςη ςε πϊμπολλεσ μορφϋσ. Σο 1912 αποφαςύςτηκε να χρηςιμοποιηθεύ ςαν ϋμβλημα του Ρόταρυ ο οδοντωτόσ τροχόσ. Σο 1928, οι ακριβεύσ προδιαγραφϋσ του τροχού γρϊφτηκαν ςτα πρακτικϊ (εγχειρύδιο διαδικαςύασ) και εγκρύθηκαν το 1929 ςτο Dallas. Οι προδιαγραφϋσ δεν ϋχουν μεταβληθεύ από τότε. Σο 1942 καθορύζεται επύςημα ο οδοντωτόσ τροχόσ να ϋχει 24 δόντιαγρανϊζια ϋξη ακτύνεσ και ςτο κϋντρο του μια υποδοχό για ςφόνα (ό κλειδύ). Σα επύςημα χρώματα του Ρόταρυ εύναι το μπλε, που ςυμβολύζει το διεθνό του χαρακτόρα και το χρυςό, που ςυμβολύζει την ποιότητα και το υψηλό επύπεδο των δραςτηριοτότων του.

9


Επύςησ η ϋννοια τησ ςωςτόσ και αϋναησ κύνηςησ βγαύνει από την αςφϊλεια που παρϋχει ο οδοντωτόσ τροχόσ ςε κϊθε του κύνηςη. Εξ ύςου ςημαντικό εύναι, το ότι το κϊθε γρανϊζι, που εύναι ο κϊθε ροταριανόσ, εύναι

απαραύτητο. Κϊθε ςπϊςιμο ςημαύνει και το ςταμϊτημα τησ μηχανόσ και αποςυντονιςμόσ τησ εύρυθμησ λειτουργύασ τησ. ΢όμερα ςε όλο τον κόςμο κυκλοφορεύ το ϋμβλημα του ρόταρυ ςε εκατομμύρια καρφύτςεσ πϋτου, ςημαύεσ, γραβϊτεσ, κοςμόματα όλων των ειδών κ.α. Έχει επικολληθεύ ςε πινακύδεσ και εμφανύζεται ςε γραμματόςημα ςε περιςςότερεσ από 100 χώρεσ .

΢πύροσ Καρδακϊρησ ΢επτϋμβριοσ 2013

10


4 - Η εςωτερική λεωφόροσ του Ρόταρυ Για την εφαρμογό του ιδεώδουσ τησ εξυπηρϋτηςησ δημιουργόθηκαν οι τϋςςερισ λεωφόροι τησ ροταριανόσ δρϊςησ, που εύναι:

1. Η Λεωφόροσ εςωτερικόσ Δρϊςεωσ, 2. Η Λεωφόροσ τησ Επαγγελματικόσ Δρϊςεωσ, 3. Η Λεωφόροσ τησ Κοινοτικόσ Δρϊςεωσ και 4. Η Λεωφόροσ τησ Διεθνούσ Δρϊςεωσ.

Η πρώτη Λεωφόροσ εύναι τησ Εςωτερικόσ Δρϊςεωσ. Φαρακτηρύζεται ςαν ο "ακρογωνιαύοσ λύθοσ" για την υλοπούηςη των ςκοπών του Ρόταρυ. Εύναι ουςιώδησ προώπόθεςη για τισ ϊλλεσ λεωφόρουσ. Μόνο ϋνασ ιςχυρόσ, καλϊ οργανωμϋνοσ, δραςτόριοσ και αποτελεςματικόσ όμιλοσ μπορεύ να εργαςθεύ με επιτυχύα για την υλοπούηςη των ροταριανών ςτόχων.

Η Λεωφόροσ Εςωτερικόσ Δρϊςεωσ κινεύται μϋςα ςτο χώρο του κϊθε ροταριανού ομύλου. Κϊθε ροταριανόσ πρϋπει να γνωρύςει τουσ ςυναδϋλφουσ του ροταριανούσ. Πρϋπει νϊ γνωρύςει τισ αρχϋσ του Ρόταρυ, δηλαδό τισ δικϋσ του υποχρεώςεισ για να μπορϋςει να προςφϋρει. 1. Ωσ πρώτο κανόνα το Ρόταρυ ϋχει καθιερώςει, την ανελλιπό παρουςύα των μελών. Εύναι ό βϊςη για κϊθε ροταριανό προςπϊθεια. Οι ςυχνϋσ απουςύεσ ςπϊνε την αλυςύδα τησ ροταριανόσ επικοινωνύασ. 2. Ιδιαύτερη ςημαςύα για την εςωτερικό δρϊςη εύναι η επικοινωνύα. Άτομα ανύκανα νϊ επικοινωνούν δεν μπορούν να γύνουν ροταριανού. Δεν διαθϋτουν την απαραύτητη ευαιςθηςύα για νϊ αιςθϊνονται τουσ γύρω τουσ, τον κόςμο, τα προβλόματα του. ΢ημαντικό ρόλο ςτην επικοινωνύα παύζει και το δελτύο του ομύλου ϋντυπο ό και ηλεκτρονικό. Εκφρϊζει τον Όμιλο και δεύχνει τη δρϊςη του.

11


3. Βαςικότερο όλων εύναι η επιλογό των μελλών. Αξιολογικϊ κριτόρια πού οδηγούν κατ΄ ανϊγκη ςτην ποιοτικό ταξινόμηςη των ανθρώπων. Πρϋπει να επιλεγούν ϊνθρωποι που νϊ ξεχωρύζουν ςαν ϊνθρωποι και ςαν επαγγελματύεσ. Ανεξϊρτητα απ’ το επϊγγελμα τουσ, τισ γνώςεισ τουσ, την οικονομικό τουσ κατϊςταςη, τη φυλετικό και θρηςκευτικό τουσ προϋλευςη. Πρϋπει να διαθϋτουν κοινό χαρακτηριςτικό την ευαιςθηςύα για τα κοινωνικϊ προβλόματα και την αποφαςιςτικότητα νϊ εργαςθούν για να βοηθόςουν ςτη βελτύωςη των ηθικών και υλικών ςυνθηκών ζωόσ. 4. Πρϋπει ιδιαύτερα να τονιςτεύ ότι η ενημϋρωςη των μελλών εύναι το πρώτιςτο και βαςικότερο ςτοιχεύο ςτην εςωτερικό λεωφόρο του ρόταρυ. Η ενημϋρωςη κυρύωσ ςε θϋματα Ρόταρυ, όπωσ η Ιςτορύα του, η οργϊνωςη και λειτουργύα του, τα προγρϊμματα αλλϊ και τα δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ κϊθε ροταριανού εύναι η πρώτιςτη φροντύδα για κϊθε όμιλο.

΢πύροσ Καρδακϊρησ ΢επτϋμβριοσ 2013

12


5 – Λεωφόροσ Επαγγελματικήσ Δράςησ Λεωφόροι δράςησ: 1. 2. 3. 4. 5.

Εςωτερικό Δρϊςη (Club Service). Επαγγελματικό Δρϊςη (Vocational Service). Κοινοτικό Δρϊςη (Community Service). Διεθνόσ Δρϊςη (International Service). Δρϊςη των Νϋων Γενεών (New Generations Service).

Διακήρυξη Επαγγελματικήσ Δράςησ. Επαγγελματικό Δρϊςη εύναι ο τρόποσ με τον οπούο το Ρόταρυ καλλιεργεύ και βοηθϊ την υλοπούηςη του ιδανικού τησ προςφορϊσ κατϊ την επιδύωξη όλων των επαγγελμϊτων. Ειδικότερα αυτό ςημαύνει: 1. Πιςτό τόρηςη και προώθηςη των υψηλότερων ηθικών αρχών ςε όλα τα επαγγϋλματα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ πύςτησ και εντιμότητασ προσ όλουσ τουσ εργοδότεσ, εργαζόμενουσ και ςυνεργϊτεσ και ςωςτό μεταχεύριςη αυτών και των ανταγωνιςτών, του κοινού και όλων εκεύνων με τουσ οπούουσ ϋχει κϊποιοσ επιχειρηματικϋσ ό επαγγελματικϋσ ςχϋςεισ. 2. Αναγνώριςη τησ αξύασ για την κοινωνύα όλων των χρόςιμων επαγγελμϊτων, όχι μόνο του δικού τουσ ό όςων αςκούνται από Ροταριανούσ. 3. ΢υμβολό των επαγγελματικών δεξιοτότων κϊποιου ςτα προβλόματα και τισ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ. Η Επαγγελματικό Δρϊςη αποτελεύ ευθύνη τόςο του Ροταριανού Ομύλου όςο και των μελών του.

Διακήρυξη των Ροταριανών ςτισ Επιχειρήςεισ και τα Επαγγέλματα. Σο 1989 το Νομοθετικό ΢υμβούλιο υιοθϋτηςε την ακόλουθη διακόρυξη: Ωσ Ροταριανόσ που ϋχω μια επιχεύρηςη ό αςκώ ϋνα επϊγγελμα πρϋπει: 1. Να θεωρώ το επϊγγελμϊ μου ακόμη μια ευκαιρύα προςφορϊσ.

13


2. Να εύμαι πιςτόσ ςτο γρϊμμα και ςτο πνεύμα των ηθικών κωδύκων του επαγγϋλματόσ μου, ςτουσ νόμουσ τησ χώρασ μου και ςτισ ηθικϋσ αρχϋσ τησ κοινότητϊσ μου. 3. Να κϊνω ό,τι εύναι δυνατόν για να τιμόςω το επϊγγελμϊ μου και να προωθόςω τισ υψηλότερεσ ηθικϋσ αξύεσ ςτο επϊγγελμα τησ επιλογόσ μου. 4. Να εύμαι ςωςτόσ απϋναντι ςτον εργοδότη μου, τουσ εργαζόμενουσ, τουσ ςυνεργϊτεσ, τουσ ανταγωνιςτϋσ, τουσ πελϊτεσ, το κοινό και όλουσ εκεύνουσ με τουσ οπούουσ ϋχω επιχειρηματικό ό επαγγελματικό ςχϋςη. 5. Να αναγνωρύζω την τιμό και το ςεβαςμό που αρμόζει ςε όλα τα επαγγϋλματα τα οπούα εύναι χρόςιμα για την κοινωνύα. 6. Να προςφϋρω τισ επαγγελματικϋσ μου δεξιότητεσ για να δώςω ευκαιρύεσ ςε νϋουσ ανθρώπουσ, να εργαςτώ για την ανακούφιςη των ειδικών αναγκών ϊλλων και να βελτιώςω την ποιότητα ζωόσ ςτην κοινότητϊ μου. 7. Να υπηρετώ την εντιμότητα ςτη διαφόμιςό μου και ςε όλεσ τισ παρουςιϊςεισ ςτο κοινό τησ επιχεύρηςησ ό του επαγγϋλματόσ μου. 8. Να μη ζητώ ούτε να παραχωρώ ςε ςυνϊδελφο Ροταριανό ϋνα προνόμιο ό πλεονϋκτημα το οπούο δεν παραχωρεύται ςυνόθωσ ςε μια επιχειρηματικό ό επαγγελματικό ςχϋςη.

΢ύμφωνα με το Εγχειρύδιο Διαδικαςύασ 2010 ςτη Λεωφόρο Επαγγελματικόσ Δρϊςησ ανόκουν και:

Α. Ο Σετραπλόσ Έλεγχοσ. Δημιουργόθηκε το 1932 από τον ρ. Φϋρμπερτ Σζ. Σϋιλορ. Ό,τι ςκεφτόμαςτε, λϋμε ό κϊνουμε: 1. Ανταποκρύνεται ςτην ΑΛΗΘΕΙΑ; 2. Εύναι ΔΙΚΑΙΟ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ; 3. Θα οικοδομόςει ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕ΢Η και ΚΑΛΤΣΕΡΕ΢ ΥΙΛΙΕ΢; 4. Θα εύναι ΩΥΕΛΙΜΟ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ;

14


Ο Σετραπλόσ Έλεγχοσ δεν πρϋπει να αναπαρϊγεται ςε οποιαδόποτε διαφόμιςη με ςκοπό την αύξηςη των πωλόςεων ό του κϋρδουσ. Μπορεύ, όμωσ, να χρηςιμοποιηθεύ ωσ επικεφαλύδα επιςτολών ό ςτα φυλλϊδια μιασ εταιρεύασ, οργϊνωςησ ό ϋνωςησ για να εκφρϊςει την ειλικρινό προςπϊθεια να ςυμπεριφϋρεται ςύμφωνα με τισ αρχϋσ του Σετραπλού Ελϋγχου. Ο Σετραπλόσ Έλεγχοσ δε θα πρϋπει να αναφϋρεται ωσ «κώδικασ» με καμιϊ ϋννοια.

Β. Ροταριανοί Εθελοντέσ. Σο πρόγραμμα Ροταριανών Εθελοντών καθιερώθηκε για την προώθηςη του εθελοντιςμού ςε δρϊςεισ προςφορϊσ που χρηματοδοτεύ το Ρόταρυ καθώσ ςε αξιόλογεσ δρϊςεισ ϊλλων οργανώςεων. Μπορούν να ςυμμετϋχουν Ροταριανού, ςύζυγοι, Ροταρϊκτορεσ, απόφοιτοι του Ροταριανού Ιδρύματοσ και μη Ροταριανού. Σο Δ.΢. του Δ.Ρ. ϋχει καθορύςει ότι μϋχρι το 1% του ςυνολικού αριθμού των Ροταριανών μιασ Περιφϋρειασ μπορούν να υπηρετόςουν ωσ εγγεγραμμϋνοι Ροταριανού Εθελοντϋσ. Οι Εθελοντϋσ πρϋπει να ϋχουν αποδεδειγμϋνο επύπεδο επαγγελματικόσ και τεχνικόσ κατϊρτιςησ και να εύναι τουλϊχιςτον 25 ετών.

Γ. Μήνασ Επαγγελματικήσ Δράςησ. Ο Μόνασ Επαγγελματικόσ Δρϊςησ τηρεύται κϊθε Οκτώβριο. Οι ςυνιςτώμενεσ δραςτηριότητεσ των Ομύλων περιλαμβϊνουν:  Αναγνώριςη ενόσ Ροταριανού Εθελοντό ςε μια εκδόλωςη ςε επύπεδο Περιφϋρειασ.  Προώθηςη ςυμμετοχόσ ςε μια Ομϊδα Ροταριανόσ ΢υναδϋλφωςησ.  Φρηματοδότηςη μιασ δρϊςησ επαγγελματικόσ υπηρεςύασ.  Προώθηςη ανϊπτυξησ μελών ςε ανοιχτϋσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ.

Επιμϋλεια: ρ. Λύτςοσ Ευϊγγελοσ του Ρ.Ο.Κομοτηνόσ. Πηγό: 2010 Εγχειρύδιο Ροταριανόσ Διαδικαςύασ.

15


6 – Η Κοινοτική Λεωφόροσ

Λεωφόροι δράςησ: 6. Εςωτερικό Δρϊςη (Club Service). 7. Επαγγελματικό Δρϊςη (Vocational Service). 8. Κοινοτικό Δρϊςη (Community Service). 9. Διεθνόσ Δρϊςη (International Service). 10. Δρϊςη των Νϋων Γενεών (New Generations Service).

Διακήρυξη Κοινοτικήσ Δράςησ. Η πρώτη Διακόρυξη Κοινοτικόσ Δρϊςησ υιοθετόθηκε ςτο Διεθνϋσ ΢υνϋδριο του 1923 και τροποποιόθηκε ςε μεταγενϋςτερα ςυνϋδρια. Η πιο πρόςφατη Διακόρυξη Κοινοτικόσ υιοθετόθηκε από το Νομοθετικό ΢υμβούλιο του 1992. ΢ύμφωνα με αυτόν, εν περιλόψει, η Κοινοτικό Δρϊςη εύναι μια ευκαιρύα για κϊθε Ροταριανό να αποδεύξει ϋμπρακτα το «Τπηρετεύν Τπερϊνω Εαυτού». Αποτελεύ δϋςμευςη και κοινωνικό ευθύνη κϊθε Ροταριανού και Ροταριανού Ομύλου να βελτιώςει την ποιότητα ζωόσ για όςουσ ζουν ςτην κοινότητα και να υπηρετόςει το δημόςιο ςυμφϋρον. Με αυτό το πνεύμα οι Όμιλοι ενθαρρύνονται: 1. Να εξετϊζουν τακτικϊ τισ ευκαιρύεσ προςφορϊσ ςτισ κοινότητϋσ τουσ και να εμπλϋκουν κϊθε μϋλοσ του Ομύλου ςτην εκτύμηςη των αναγκών τησ κοινότητασ. 2. Να αξιοποιούν τισ μοναδικϋσ επαγγελματικϋσ ό μη επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ των μελών κατϊ την υλοπούηςη των προγραμμϊτων Κοινοτικόσ Δρϊςησ. 3. Να εγκαινιϊζουν δρϊςεισ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ κοινότητασ και ανϊλογα με την κατϊςταςη και το δυναμικό του Ομύλου ςτην κοινότητα, αναγνωρύζοντασ ότι κϊθε δραςτηριότητα Κοινοτικόσ Δρϊςησ, όςο μικρό και αν εύναι, εύναι ςημαντικό. 4. Να ςυνεργϊζονται ςτενϊ με τουσ Ομύλουσ Ιντερϊκτ, Ροταρϊκτ και τα Ροταριανϊ Κοινοτικϊ ΢ώματα και ϊλλεσ ομϊδεσ τισ οπούεσ υποςτηρύζουν, για να ςυντονύζουν προςπϊθειεσ Κοινοτικόσ Δρϊςησ. 5. Να εντοπύζουν ευκαιρύεσ ενύςχυςησ των προγραμμϊτων Κοινοτικόσ Δρϊςησ μϋςα από Ροταριανϊ προγρϊμματα και δραςτηριότητεσ ςε διεθνϋσ επύπεδο.

16


6. Να εμπλϋκουν την κοινότητα, όπου αυτό εύναι επιθυμητό και εφικτό, ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων Κοινοτικόσ Δρϊςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παροχόσ αναγκαύων πόρων. 7. Να ςυνεργϊζονται με ϊλλουσ οργανιςμούσ ςύμφωνα με την πολιτικό του Δ.Ρ. για να επιτύχουν τουσ ςτόχουσ τησ Κοινοτικόσ Δρϊςησ. 8. Να επιτύχουν κατϊλληλη δημόςια αναγνώριςη για τα προγρϊμματα που υλοποιούν ςτο πλαύςιο τησ Κοινοτικόσ Δρϊςησ. 9. Να δρϊςουν ωσ καταλύτεσ για να ενθαρρύνουν ϊλλουσ οργανιςμούσ να ςυνεργαςτούν μαζύ τουσ ςε προςπϊθειεσ Κοινοτικόσ Δρϊςησ. 10. Να μεταβιβϊζουν την ευθύνη για τη ςυνϋχιςη των δρϊςεων, όταν εύναι δυνατόν, ςτην κοινότητα, την υπηρεςύα ό ϊλλεσ οργανώςεισ, για να μπορεύ ο Ροταριανόσ Όμιλοσ να εμπλακεύ ςε νϋεσ δρϊςεισ.

Κανόνεσ καθοδήγηςησ. ΢ύμφωνα με τη Διακόρυξη Κοινοτικόσ Δρϊςησ του 1923, μολονότι δεν επιβϊλλονται κανονιςμού ςε ϋνα Ροταριανό Όμιλο για την επιλογό δραςτηριοτότων Κοινοτικόσ Δρϊςησ, προτεύνονται οι ακόλουθοι κανόνεσ για την καθοδόγηςό του: 1. Μόνο ςε μια κοινότητα που δεν υπϊρχει κανϋνασ επαρκόσ δημοτικόσ ό ϊλλοσ οργανιςμόσ, που να εύναι ςε θϋςη να μιλϊει και να ενεργεύ για το ςύνολο τησ κοινότητασ, θα πρϋπει ϋνασ Ροταριανόσ Όμιλοσ να εμπλακεύ ςε μια γενικό δραςτηριότητα Κοινοτικόσ Δρϊςησ, που απαιτεύ για την επιτυχύα τησ την ενεργό υποςτόριξη όλων των πολιτών τησ κοινότητασ. Όπου υπϊρχει Εμπορικό Επιμελητόριο, ο Ροταριανόσ Όμιλοσ δεν θα πρϋπει να παρεμβαύνει ούτε να αναλαμβϊνει τισ λειτουργύεσ του. 2. Κανϋνασ Ροταριανόσ Όμιλοσ δεν εγκρύνει οποιαδόποτε δρϊςη παρϊ μόνο εϊν ςε θϋςη να αναλϊβει ολόκληρη ό εν μϋρει την ευθύνη για την πραγματοπούηςό τησ. 3. Μολονότι η δημοςιότητα δεν πρϋπει να εύναι πρωταρχικόσ ςκοπόσ ενόσ Ροταριανού Ομύλου, ωςτόςο καλό εύναι να δύνεται κατϊλληλη δημοςιότητα ςε μια αξιόλογη δρϊςη που πραγματοποιόθηκε με επιτυχύα. 4. Ένασ Ροταριανόσ Όμιλοσ δεν πρϋπει να αντιγρϊφει ούτε να εμπλϋκεται ςε μια δραςτηριότητα την οπούα όδη χειρύζεται ϋνασ ϊλλοσ φορϋασ.

17


5. Ένασ Ροταριανόσ Όμιλοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται ςτισ δραςτηριότητϋσ του με υπϊρχοντεσ φορεύσ. Εύναι προτιμότερο να βελτιώνει ϋναν υπϊρχοντα φορϋα παρϊ να δημιουργεύ ϋναν νϋο φορϋα με το ύδιο αντικεύμενο. 6. Όταν ο Ροταριανόσ Όμιλοσ εντοπύζει μια ανϊγκη, η ικανοπούηςη τησ οπούασ εύναι ευθύνη ςυνολικϊ τησ κοινότητασ, δεν προςπαθεύ να λύςει το πρόβλημα μόνοσ του, αλλϊ κινητοποιεύ όλουσ εκεύνουσ τουσ φορεύσ που μπορούν να ςυνδρϊμουν και αναγνωρύζει πλόρωσ τη ςυμμετοχό τουσ, ακόμη και μειώνοντασ την αναγνώριςη που δικαιούται ο ύδιοσ ο Ρ.Ο. 7. Δραςτηριότητεσ που κινητοποιούν τισ ατομικϋσ προςπϊθειεσ όλων των Ροταριανών προτιμούνται περιςςότερο από εκεύνεσ που απαιτούν μόνο τη μαζικό δρϊςη όλου του Ομύλου, διότι οι δραςτηριότητεσ Κοινοτικόσ Δρϊςησ του Ρ.Ο. θεωρούνται απλώσ εργαςτηριακϊ πειρϊματα που αποςκοπούν ςτην εκπαύδευςη των μελών των Ρ. Ομύλων ςτην ατομικό εθελοντικό προςφορϊ υπηρεςιών.

Ροταριανά Κοινοτικά ΢ώματα / Rotary Community Corps (RCC) Ένα Ροταριανό Κοινοτικό ΢ώμα εύναι μια ομϊδα μη Ροταριανών ανδρών και γυναικών, που ςυμμερύζεται την αφοςύωςη του Ρόταρυ ςτο υπειρετεύν. Μϋλη κϊθε ςώματοσ εύναι ενόλικεσ με καλό χαρακτόρα και ηγετικϋσ, που ζουν ό εργϊζονται ςτην κοινότητα ενόσ Ροταριανού Ομύλου. Ένα Ροταριανό Κοινοτικό ΢ώμα οργανώνεται, επιχορηγεύται και καθοδηγεύται από ϋναν ανϊδοχο Ροταριανό Όμιλο (ό Ομύλουσ) και ιδρύεται μετϊ από ϋγκριςη του Διοικητό με πιςτοπούηςη και αναγνώριςη από το Διεθνϋσ Ρόταρυ.

Μήνασ τησ Οικογένειασ. Οι Ροταριανού, οι Όμιλοι και οι Περιφϋρειεσ παγκοςμύωσ ενθαρρύνονται να αποδεικνύουν ϋμπρακτα την αφοςύωςό τουσ ςτην οικογϋνεια και την κοινότητα με δρϊςεισ και εκδηλώςεισ πανηγυρύζοντασ τον Μόνα τησ Οικογϋνειασ κϊθε Δεκϋμβρη. Επιμϋλεια: ρ. Λύτςοσ Ευϊγγελοσ του Ρ.Ο.Κομοτηνόσ. Πηγό: 2010 Εγχειρύδιο Ροταριανόσ Διαδικαςύασ.

18


7 - Η διεθνήσ λεωφόροσ του Ρόταρυ Ο ςκοπόσ τησ Διεθνούσ Εξυπηρϋτηςησ ςτο Ρόταρυ εκφρϊζεται ςτην τϋταρτη λεωφόρο εξυπηρϋτηςησ. Δηλαδό, με το να ενθαρρύνεται και να φροντύζεται η ανϊπτυξη τησ κατανόηςησ και τησ καλόσ θϋληςησ μεταξύ των Ροταριανών και ευρύτατα μεταξύ των ανθρώπων. Η ελευθερύα, η δικαιοςύνη, η αλόθεια, ο λόγοσ τιμόσ, και ο ςεβαςμόσ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων εύναι ςυμφυό ςτισ αρχϋσ του Ρόταρυ και ζωτικόσ ςημαςύασ για τη διατόρηςη τησ παγκόςμιασ ειρόνησ και τϊξησ, και τησ προόδου των ανθρώπων. Σο 1921 ό Διεθνόσ Διϊςκεψη του Ρόταρυ πού ϋγινε ςτο Εδιμβούργο τησ ΢κωτύασ επιςόμωσ περιϋλαβε ςτο καταςτατικό του Ρόταρυ την Διεθνό Εξυπηρϋτηςη. ΢την διεθνό εξυπηρϋτηςη απαςχολούνται ροταριανού για νά Βοηθόςουν κοινότητεσ ς' ϊλλεσ χώρεσ νϊ δώςουν βοόθεια πχ ςε θεομηνύεσ, ςτουσ πρόςφυγεσ, δημιουργούν προγρϊμματα μαζικού εμβολιαςμού, εκπαύδευςησ, διατροφόσ, ενιςχύουν τα προγρϊμματα του ροταριανού Ιδρύματοσ υποτροφιών, και ϊλλα . Θεωρητικϊ, μπορεύ η Διεθνόσ Εξυπηρϋτηςη να χωριςτεύ ςε τϋςςερεισ βαςικούσ τομεύσ: 1. 2. 3. 4.

Δραςτηριότητεσ Παγκόςμιασ Εξυπηρϋτηςησ τησ Κοινότητασ Δραςτηριότητεσ Διεθνών Εκπαιδευτικών και Πολιτιςτικών Ανταλλαγών Ειδικϊ Διεθνό θϋματα και Παρατηρόςεισ Διεθνεύσ ΢υναντόςεισ .

Πώσ επιτυγχϊνεται ό ςκοπόσ τησ Διεθνούσ Λεωφόρου Κατανόηςησ; Ένα από τα πιο αποτελεςματικϊ βόματα που μπορεύ να κϊνει κϊθε ροταριανόσ για να βοηθόςει τουσ ςτόχουσ τησ Διεθνούσ Ροταριανόσ Κατανόηςησ εύναι να υποςτηρύξει με δρϊςη τον Όμιλό του. Γιατύ εκεύ θα βρει την ευκαιρύα τησ εξυπηρϋτηςησ ςε ϋνα διεθνϋσ επύπεδο, και υπϊρχουν ιδϋεσ και αποδεδειγμϋνα πετυχημϋνα προγρϊμματα. Κϊθε χρόνο ϋχει οριςτεύ η «Εβδομϊδα Διεθνούσ Κατανόηςησ» εύναι ό εβδομϊδα ό οπούα περιλαμβϊνει την 23 Υεβρουαρύου, όμερα ύδρυςησ τού Ρόταρυ, το 1905. Καθιερώθηκε για νϊ τονύςει την ςπουδαιότητα τησ Διεθνούσ Εξυπηρϋτηςησ και του ςτόχου τησ προαγωγόσ τησ παγκόςμιασ κατανόηςησ, καλόσ θϋληςησ και ειρόνησ. Κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, όλοι οι Ροταριανού Όμιλοι θα πρϋπει νϊ τονύζουν τα διϊφορα προγρϊμματα και τισ δραςτηριότητεσ οι όποιεσ αφορούν την Διεθνό Εξυπηρϋτηςη.

19


Μϋςω τησ Διεθνούσ Εξυπηρϋτηςησ, ο κϊθε Ροταριανόσ ϋχει μύα μοναδικό ευκαιρύα νϊ προςφϋρει εργαςύα για να εξαςφαλύςει ϋνα ανετότερο κόςμο. Ένασ ϊνθρωποσ όταν εύναι μόνοσ, εύναι περιοριςμϋνοσ ς 'αυτϊ που μπορεύ να κϊνει, αλλϊ όταν ενώςει τισ δυνϊμεισ του με 1.300.000 Ροταριανούσ ςε 190 χώρεσ και γεωγραφικϋσ περιοχϋσ ς΄ ολόκληρο τον κόςμο, τότε ο ροταριανόσ γύνεται μϋροσ μιασ δυναμικόσ ιςχύοσ ενωμϋνησ για να εξυπηρετόςει όλο τον κόςμο και το ςτόχο τησ παγκόςμιασ κατανόηςησ καλόσ θϋληςησ και ειρόνησ. ΢πύροσ Καρδακϊρησ ΢επτϋμβριοσ 2013

20


8 - Λεωφόροσ Δράςησ Νζων Γενεϊν Λεωφόροι δράςησ: 1. 2. 3. 4. 5.

Εςωτερικι Δράςθ (Club Service). Επαγγελματικι Δράςθ (Vocational Service). Κοινοτικι Δράςθ (Community Service). Διεκνισ Δράςθ (International Service). Δράςθ των Νζων Γενεών (New Generations Service).

Δράςη Νζων Γενεϊν Είναι ευκφνθ κάκε Ροταριανοφ να προετοιμάςει τισ Νζεσ Γενιζσ – όλουσ τουσ νζουσ και τισ νζεσ θλικίασ μζχρι 30 χρόνων – βελτιώνοντασ τισ ικανότθτεσ ηωισ που διακζτουν για να εξαςφαλίςουν ζνα καλφτερο μζλλον, αναγνωρίηοντασ ςυγχρόνωσ τθ διαφορετικότθτα των αναγκών τουσ.

Διακήρυξη ΢υμπεριφοράσ για τη ΢υνεργαςία με Νζουσ/Νζεσ Με όλθ τουσ τθ δφναμθ, οι Ροταριανοί, οι ςφηυγοι Ροταριανών, οι ςφντροφοι και άλλοι εκελοντζσ πρζπει να διαςφαλίηουν τα παιδιά και τουσ νζουσ με τουσ οποίουσ ζρχονται ςε επαφι και να τουσ προςτατεφουν από ςωματικι, ςεξουαλικι και ςυναιςκθματικι κακοποίθςθ.

Πρόληψη Κακοποίηςησ και Παρενόχληςησ Σο Δ.Ρ. ζχει μια πολιτικι μθδενικισ ανοχισ για τθν κακοποίθςθ και τθν παρενόχλθςθ.

Μη ΢υμμόρφωςη με Νόμουσ Προςταςίασ Νζων Ζνασ Όμιλοσ πρζπει να αντιμετωπίςει με τον κατάλλθλο τρόπο οποιεςδιποτε καταγγελίεσ ότι ζνα από τα μζλθ του αναμεμειγμζνο ςε προγράμματα νζων, που ςχετίηονται με το Ρόταρυ, ζχει παραβιάςει νόμουσ προςταςίασ νζων. Οποιοςδιποτε Όμιλοσ δεν ςυμμορφωκεί μ’ αυτό μπορεί να προκαλζςει αναςτολι ι παφςθ των μελών του από το Δ.΢. του Δ.Ρ.

Διεθνή Σαξίδια Νζων Κανζνασ μεμονωμζνοσ Ροταριανόσ, Όμιλοσ, ι Περιφζρεια, δεν κα αναλάβει μια εναλλακτικι δομι προγράμματοσ για να ςτείλει ανιλικουσ ςτο εξωτερικό το οποίο παρακάμπτει τισ πολιτικζσ προςταςίασ νζων του Δ.Ρ., τθν πολιτικι Ανταλλαγισ 21


Νζων ι τισ μεταναςτευτικζσ και ταξιδιωτικζσ πολιτικζσ οποιουδιποτε ζκνουσ ι κυβζρνθςθσ.

Μήνασ Νεότητασ Ο ΢επτζμβριοσ ζχει οριςκεί ωσ Μινασ Νεότθτασ για να εςτιάηει ςε όλεσ τισ Ροταριανζσ δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ νζων ωσ τθν θλικία των 30 χρόνων.

Ιντεράκτ Οι Όμιλοι Ιντεράκτ οργανώνονται για να δώςουν τθν ευκαιρία ςε νζουσ ανκρώπουσ να ςυνεργαςτοφν ςε μια παγκόςμια ομάδα ςυναδζλφωςθσ αφιερωμζνθ ςτο υπθρετείν και τθ διεκνι κατανόθςθ. Νεαρά άτομα θλικίασ 12-18 μποροφν να γίνουν μζλθ ενόσ Ομίλου Ιντεράκτ. Ζνασ Όμιλοσ Ιντεράκτ οργανώνεται, επιχορθγείται και εποπτεφεται από ζναν Ροταριανό Όμιλο ι Ομίλουσ και ιδρφεται με υπογραφι του Διοικθτι αφοφ πιςτοποιθκεί και αναγνωριςκεί από το Δ.Ρ.

Ροταράκτ Σο πρόγραμμα Ροταράκτ προςφζρει ςε νεαροφσ ενιλικεσ μια ευκαιρία να διευρφνουν τισ γνώςεισ και τισ ικανότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ, κα αντιμετωπίςουν φυςικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ ςτισ κοινότθτζσ τουσ και κα προάγουν καλφτερεσ ςχζςεισ μεταξφ όλων των ανκρώπων παγκοςμίωσ μζςω ενόσ πλαιςίου φιλίασ και προςφοράσ. Οι Όμιλοι Ροταράκτ απαρτίηονται από νεαροφσ ενιλικεσ θλικίασ 18- 30 χρόνων, οι οποίοι κατοικοφν, εργάηονται ι ςπουδάηουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του αναδόχου Ροταριανοφ Ομίλου. ΢τισ 30 Ιουνίου τθσ χρονιάσ που ζνα μζλοσ γίνεται 30 χρόνων, παφει να είναι Ροταράκτορασ.

Ροταριανζσ Ανταλλαγζσ Νζων Οι Ανταλλαγζσ Νζων είναι ζνα Δομθμζνο Πρόγραμμα του Δ.Ρ. που δίνει τθν ευκαιρία ςε νζουσ 15-19 χρόνων να επιςκεφκοφν ι να ςπουδάςουν ςε μια χώρα διαφορετικι από τθ δικι τουσ. Τπάρχουν τρία είδθ Ανταλλαγών Νζων: • Μακροπρόκεςμεσ Ανταλλαγζσ επιτρζπουν ςτον ςπουδαςτι να ςπουδάςει μία ακαδθμαϊκι χρονιά ςε μια άλλθ χώρα • Βραχυπρόκεςμεσ ανταλλαγζσ επιτρζπουν ςτον ςπουδαςτι να επιςκεφκεί μια άλλθ χώρα για λίγεσ εβδομάδεσ. • Οι Ανταλλαγζσ Νζων Γενεών επιτρζπουν ςε νεαροφσ ενιλικεσ 18-25 χρόνων να επιςκεφκοφν ι να ςπουδάςουν ςε μια άλλθ χώρα μζχρι τρείσ μινεσ.

22


Βραβεία Ηγεςίασ Ροταριανήσ Νεολαίασ (RYLA) Σα Βραβεία Ηγεςίασ Ροταριανισ Νεολαίασ (RYLA) είναι ζνα Δομθμζνο Πρόγραμμα του Δ.Ρ. για νεαρά άτομα θλικίασ 14-18 και 19-30 χρόνων. Οι ομαδοποιιςεισ των θλικιών ζχουν ςκοπό να αντιμετωπίςουν διαφορετικζσ ανάγκεσ και διαφορετικό επίπεδο ωριμότθτασ. Σο Δ.΢. του Δ.Ρ. ενκαρρφνει Ομίλουσ και Περιφζρειεσ να προςκαλοφν νζουσ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ κοινωνικά και οικονομικά και ζχουν θγετικζσ ικανότθτεσ να ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα RYLA. Σα Βραβεία Ηγεςίασ Ροταριανισ Νεολαίασ ζχουν ςκοπό να αναπτφξουν ςτουσ νζουσ των κοινοτιτων τουσ τισ ιδιότθτεσ του θγζτθ, τθσ ςυνείδθςθσ των κακθκόντων του πολίτθ και τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ. Σα προγράμματα RYLA μποροφν να διεξάγονται ςε επίπεδο Ομίλου ι Περιφζρειασ και τα περιςςότερα ακολουκοφν ζνα ςχιμα καταςκινωςθσ - ςεμιναρίου ι θγεςίασ.

Επιμζλεια: ρ. Λίτςοσ Ευάγγελοσ του Ρ.Ο.Κομοτθνισ. Πθγι: 2010 Εγχειρίδιο Ροταριανισ Διαδικαςίασ.

23


9 – Ίδρυςη νζου Ομίλου

Ελάχιςτοσ αριθμόσ ιδρυτικών μελών. Απαιτούνται τουλϊχιςτον 25 ιδρυτικϊ μϋλη. Σουλϊχιςτον το 50% αυτών πρϋπει να προϋρχεται από την τοπικό κοινότητα.

Μέγιςτοσ αριθμόσ Ροταριανών Ηλεκτρονικών Ομίλων ςε μια Περιφέρεια. Μπορούν να γύνουν δεκτού δύο το πολύ Ροταριανού Ηλεκτρονικού Όμιλοι ςε κϊθε Περιφϋρεια. Για την ύδρυςη Ηλεκτρονικού Ομύλου πρϋπει να προηγηθεύ ςυνεννόηςη με τον εκπρόςωπο Τποςτόριξησ Περιφερειών και Ομύλων του Δ.Ρ.

Ποικιλία Μελών. Σα μϋλη ενόσ Ομύλου θα πρϋπει να αντανακλούν την κοινότητα που ο Όμιλοσ υπηρετεύ. Κϊθε Όμιλοσ πρϋπει να ϋχει αναλογύα μελών (τουλϊχιςτον τα μιςϊ μϋλη), των οπούων η ϋδρα τησ επιχεύρηςόσ τουσ να εύναι ςτην περιοχό του Ομύλου, για να εκπροςωπούνται επαρκώσ οι επικεφαλόσ τησ επαγγελματικόσ κοινότητασ και των αρχών τησ κοινότητασ όπου βρύςκεται ο Όμιλοσ.

Απαιτήςεισ για τη δημιουργία Προςωρινού Ομίλου. Πριν από την προςϋλκυςη μελών για ϋναν πιθανό νϋο Όμιλο ο Διοικητόσ πρϋπει να υποβϊλει ςτο Γενικό Γραμματϋα: 1. Μια εγκεκριμϋνη Έρευνα για την Ίδρυςη Νϋου Ομύλου (ϋρευνα επϋκταςησ). 2. Έντυπο Αναδόχου Νϋου Ομύλου (εϊν υπϊρχει). Μετϊ την προςϋλκυςη αρκετών ιδρυτικών μελών, πρϋπει να αποςταλεύ ςτο Δ.Ρ. η Αύτηςη Δημιουργύασ Νϋου Ομύλου, ο κατϊλογοσ των ιδρυτικών μελών και το τϋλοσ ύδρυςησ, για να δοθεύ ςτον Όμιλο η Φϊρτα Ίδρυςησ.

24


Επέκταςη ςε απομονωμένεσ κοινότητεσ. Οι Ροταριανού που ενδιαφϋρονται να επεκτεύνουν το Ρόταρυ ςε χώρεσ ό περιοχϋσ που δε λειτουργεύ το Ρόταρυ, πρϋπει προηγουμϋνωσ να ϋρθουν ςε επαφό με το Δ.Ρ. Οι Ροταριανού που ενδιαφϋρονται να επεκτεύνουν ςε μια περιοχό το Ρόταρυ, πρϋπει να απευθυνθούν ςτον Διοικητό τησ Περιφϋρειασ. Επϋκταςη ςε απομονωμϋνεσ περιοχϋσ πραγματοποιεύται μόνο αν ζητηθεύ από την κοινότητα και υπϊρχει μια γειτονικό Περιφϋρεια επιθυμεύ να βοηθόςει ςτην ύδρυςη νϋου Ομύλου.

Όνομα και τόποσ. Κϊθε Όμιλοσ λειτουργεύ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο τόπο. Η τυπικό περιγραφό του τόπου εύναι «η πόλη, η κωμόπολη, η ευρύτερη περιοχό». Ο Όμιλοσ πρϋπει να προςδιορύζει τα εδαφικϊ του όρια ςτο καταςτατικό του. Μεταγενϋςτερεσ αλλαγϋσ υπόκεινται ςτην ϋγκριςη του Δ.΢. του Δ.Ρ. Σο όνομα ενόσ Ρ.Ο. πρϋπει να ταυτύζει τον Όμιλο με την περιοχό ςτην οπούα βρύςκεται και να εντοπύζεται εύκολα ςτο χϊρτη τησ ευρύτερησ περιοχόσ. Ο επύςημοσ τρόποσ αναφορϊσ ενόσ Ομύλου εύναι «Ροταριανόσ Όμιλοσ τησ Κοινότητασ, Πολιτεύασ/Επαρχύασ/Νομού, Φώρασ». Η περιοχό ενόσ ηλεκτρονικού Ομύλου εύναι ολόκληροσ ο κόςμοσ ό όπωσ αλλιώσ ορύζεται από το Δ.΢ του Δ.Ρ. Ο επύςημοσ τρόποσ αναφορϊσ ενόσ ηλεκτρονικού Ομύλου εύναι «Ροταριανόσ Ηλεκτρονικόσ Όμιλοσ (E-club) τησ Κοινότητασ, Πολιτεύασ/Επαρχύασ/Νομού, Φώρασ.

Επιμϋλεια: ρ. Λύτςοσ Ευϊγγελοσ του Ρ.Ο.Κομοτηνόσ. Πηγό: 2010 Εγχειρύδιο Ροταριανόσ Διαδικαςύασ.

25


10 – Καθήκοντα γραμματζα Ομίλου

1. Ρόλοσ και Ευθύνεσ Σήρηςη Αρχείων:

   

Καταςτατικό και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ. Αρχεύο Ομύλου και βιβλιοθόκη. Member Access (Πρόςβαςη Μελών). Σόρηςη πρακτικών του Δ.΢ και τησ Γενικόσ ΢υνϋλευςησ.

Αλληλογραφία:

 Ειδικϋσ ανακοινώςεισ.  ΢υνεδριϊςεισ του Δ.΢ και τησ Γενικόσ ΢υνϋλευςησ.  Πληροφόρηςη του Διοικητό τησ Περιφϋρειασ και του Δ.Ρ. (Πριν δώςεισ οποιαδόποτε προςωπικϊ ςτοιχεύα των μελών του Ομύλου, επιβεβαύωςε με ϊλλο μόνυμα ό τηλεφώνημα την ταυτότητα του αποςτολϋα και το λόγο που ζητϊει αυτϊ τα ςτοιχεύα). ΢υνέδριο τησ Περιφέρειασ

 

Εκλϋκτορεσ του Ομύλου. Διαπιςτευτόρια.

Παγκόςμιο ΢υνέδριο του Δ.Ρ.

   

Εκλογό εκπροςώπων. Επιλογό αναπληρωτών. Οριςμόσ αντιπροςώπων. Διαπιςτευτόρια.Προετοιμαςύα του Διαδόχου ςου

Να ςυναντηθεύσ με το διϊδοχό ςου, ώςτε να εύναι προετοιμαςμϋνοσ να αναλϊβει καθόκοντα την 1η Ιουλύου και κυρύωσ να ςυμπληρώςει την εξαμηνιαύα αναφορϊ του Ιουλύου. Εξετϊςτε όλεσ τισ διοικητικϋσ διαδικαςύεσ και την οργϊνωςη των αρχεύων του Ομύλου. Μετϊ την τελευταύα ςυνϊντηςη του Ομύλου τον Ιούνιο, παρϊδωςε όλα τα αρχεύα και τον εξοπλιςμό ςτο διϊδοχό ςου. Πηγέσ και Βοηθήματα

΢τον Επύςημο Κατϊλογο (Official Directory) και ςτο www.rotary.org υπϊρχουν πληροφορύεσ για να ϋρθετε ςε επαφό με τουσ αξιωματούχουσ του Δ.Ρ. και του Ροταριανού Ιδρύματοσ. Μπορεύτε να κατεβϊςετε εκδόςεισ από τον ιςτότοπο www.rotary.org ό να παραγγεύλετε αντύτυπα μϋςα από το shop.rotary.org. Επύςησ υλικό υπϊρχει ςτην ιςτοςελύδασ τησ Περιφϋρειασ http://rotary2484.org/

26


2. ΢υνεργαςία με τουσ Αξιωματούχουσ του Ομίλου Ο Πρόεδροσ του Ομύλου Ο Σαμύασ του Ομύλου Η Επιτροπό Διούκηςησ του Ομύλου Η Επιτροπό Μελών του Ομύλου

3. Απαιτήςεισ Αναφορών

Λύτςοσ Ευϊγγελοσ Ρ.Ο.Κομοτηνόσ.

27


11- Σα καθήκοντα του κοςμήτορα Ο Κοςμότορασ εύναι υπεύθυνοσ για την τόρηςη τησ ροταριανόσ τϊξησ και των λειτουργικών διαδικαςιών των ςυνεςτιϊςεων του Ομύλου, ώςτε να δημιουργούνται ϊριςτεσ εντυπώςεισ ςτουσ ροταριανούσ και τουσ προςκεκλημϋνουσ του Ομύλου. Η ςπουδαιότητα του ϋργου και την αποφαςιςτικό ςυμβολό του ϋχει ϊμεςο αντύκτυπο ςτην ουςιαςτικό επιτυχύα τησ εβδομαδιαύασ ςυνεςτύαςησ. Πρϋπει νϊ βρύςκεται ςτο χώρο τησ ςυνεςτιϊςεωσ 25-30 λεπτϊ νωρύτερα από την ϋναρξό τησ, ώςτε νϊ επιβλϋπει τισ ετοιμαςύεσ.

Σο ϊρθρο ΙΙΙ, τμόμα 5 του «Διαρκούσ Εςωτερικού Κανονιςμού του Ροταριανού Ομύλου» καθορύζει ότι: Σα καθόκοντα του Κοςμότορα καθορύζονται ςυνόθωσ από το αξύωμϊ του, αλλϊ μπορούν να επεκταθούν με την ϋγκριςη του Δ.΢. ό του Προϋδρου του Ομύλου. Αναλυτικϊ η αρμοδιότητϊ του Κοςμότορα, εύναι η προετοιμαςύα του τελετουργικού μϋρουσ των ςυνεςτιϊςεων, αλλϊ και η ομαλό διεξαγωγό τουσ, ϋτςι: 1. Υροντύζει για την εξαςφϊλιςη του χώρου και τησ ώρασ των ςυνεςτιϊςεων, για την ςωςτό τοποθϋτηςη τραπεζιών και καθιςμϊτων, για την ύπαρξη καμπϊνασ, ςφύρασ καθώσ και του λϊβαρου του Ομύλου. 2. Υροντύζει για τον ςτολιςμό τησ αιθούςησ την υποδοχό και, τακτοπούηςη των επιςκεπτών και των ροταριανών. Όλοι πρϋπει να αιςθϊνονται πωσ μπαύνουν ςε ϋνα οικεύο χώρο και να τουσ δημιουργεύται η αύςθηςη τησ ϊριςτησ φιλοξενύασ και η επιθυμύα να επιςκεφτούν και πϊλι τον Όμιλο. 3. Μεριμνϊ για την εξαςφϊλιςη ηχητικών και ηλεκτρονικών εγκαταςτϊςεων και ότι ϊλλο εύναι απαραύτητο για την ομαλό διεξαγωγό των ςυνεςτιϊςεων και ϊλλων εκδηλώςεων του Ομύλου.

28


4 Εργϊζεται για να προλϊβει κϊθε θϋμα ό πρόβλημα που ανακύπτει και πιθανϊ να δυςφημύςει το γόητρο του ομύλου και του Ρόταρυ γενικότερα. Ό κοςμότορασ πρϋπει νϊ ςιγουρεύεται ότι το γεύμα ό δεύπνο ςερβύρεται ςωςτϊ. Με διπλωματικό τρόπο φροντύζει, ώςτε όλα τα μϋλη να προςϋχουν αυτϊ πού λϋει ό Πρόεδροσ και να μην εκνευρύζουν τον ομιλητό με ψιθύρουσ και ομιλύεσ. 5 Όταν ό ςυνεςτύαςη τελειώνει, ενθαρρύνει τα μϋλη νϊ μιλούν ςτουσ επιςκϋπτεσ και ςτουσ καλεςμϋνουσ πού πόραν μϋροσ ςτη ςυνεςτύαςη και νϊ τουσ ευχαριςτούν που επιςκϋφτηκαν τον Όμιλο.

Ένασ επιτυχημϋνοσ κοςμότορασ ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ ςτην υλοπούηςη του ροταριανού προγρϊμματοσ, και ϋχει ϊμεςη επύδραςη ςτο ποςοςτό παρουςιών.

΢πύροσ Καρδακϊρησ ΢επτϋμβριοσ 2013

29


12 - Η πρόςβαςη ςτην ιςτοςελίδα του Διεθνούσ Ρόταρυ. Αγαπητού ςυνϊδελφοι,

Η νϋα μορφό τησ ιςτοςελύδασ του Δ.Ρ. www.rotary.org εύναι γεγονόσ! Από τισ 26 Αυγούςτου, εύναι περιςςότερο φιλικό προσ τον χρόςτη και παρϋχει περιςςότερεσ πληροφορύεσ. Η νϋα μορφό ϋχει ςτόχο να γύνει περιςςότερο προςιτό και ςε μη Ροταριανούσ, παρϋχοντασ πληροφορύεσ για το Ρόταρυ και τη δρϊςη του ςε παγκόςμιο αλλϊ και τοπικό επύπεδο. Η νϋα ςχεδύαςη υπόςχεται μια εξαιρετικό εμπειρύα για το χρόςτη εύτε αυτόσ χρηςιμοποιεύ τον υπολογιςτό του, εύτε το tablet του ό το κινητό του τηλϋφωνο.

Η αλλαγό ωςτόςο μπορεύ να μπερδϋψει παλαιότερουσ χρόςτεσ. Πού πόγε το member access; Φρειϊζεται να ξαναγραφτούμε για να ϋχουμε προςβαςη ςτα προςωπικϊ μασ ςτοιχεύα; Πωσ διαχειριζόμαςτε τα ςτοιχεύα του ομύλου μασ ό των μελών μασ ωσ Πρόεδροι ό Γραμματεύσ;

Η απϊντηςη ςε όλα τα παραπϊνω εύναι δύο λϋξεισ: My Rotary. Σο member access, μετονομϊςτηκε και παρϋχει ακόμη περιςςότερεσ πληροφορύεσ. Όςοι ϋχουν εγγραφεύ ςτο παρελθόν, θα χρειαςτει να επιβεβαιώςουν τα ςτοιχεύα τουσ. Όςοι δεν ϋχουν εγγραφεύ, καλό θα όταν να το κϊνουν.

Για την εγγραφό, μασ ζητεύται το email μασ, η Περιφϋρεια και ο αριθμόσ ταυτότητασ μϋλουσ - MID (τον ζηταμε από τον Γραμματϋα του Ομύλου μασ ό αναγρϊφεται ςτην ταυτότητα μϋλουσ). Δύνοντϊσ τα, το ςύςτημα μασ ταχυδρομεύ ϋνα password το οπούο εμεύσ μπορούμε (και πρϋπει) να αλλϊξουμε ςτη ςυνϋχεια. Με το email και το password μπαύνουμε ςτο My Rotary. Πλϋον, τα πϊντα εύναι διαθϋςιμα μϋςα από ϋνα πολύ πρακτικό μενού επιλογών: Φώροσ για την ανταλλαγό ιδεών για δρϊςεισ, ξεκύνημα νϋων προγραμμϊτων, εκπαύδευςη, διαχεύριςη, ϋνασ ολοκαύνουριοσ χώροσ για το Ροταριανό Ίδρυμα με πλούςιο υλικό και ϋνασ χώροσ με νϋα για τα μϋλη μασ περιμϋνουν. Μη φοβηθεύτε! Εξερευνόςτε τα όλα! Ο πλούτοσ των

30


πληροφοριών εύναι τερϊςτιοσ, αλλϊ τερϊςτια εύναι και η εμπειρύα που αποκομύζετε!

Η διαχεύριςη του Ομύλου γύνεται πλϋον από το Manage. Εκεύ θα βρούμε τα γνώριμα “διαχεύριςη ομύλων και περιφερειών” όπου θα μπορούν οι αξιωματούχοι του κϊθε ομύλου να προςθϋςουν και να αφαιρϋςουν μϋλη, να ενημερωθούν για το SAR, τισ τυχόν οφειλϋσ, τα Paul Harris και τισ προςφορϋσ του καθενόσ μϋλουσ προσ το Ροταριανό Ίδρυμα. Επύςησ, μπορούν να θϋςουν τουσ ςτόχουσ τησ χρονιϊσ και να παρακολουθούν και να ςυμπληρώνουν ςτοιχεύα καθώσ τα προγρϊμματα των ομύλων τουσ προχωρούν και ολοκληρώνονται ςιγα ςιγϊ. Σϋλοσ, από το ςημεύο αυτό ορύζονται και οι αξιωματούχοι (κϊτι που ζητϊ το ΔΡ από όλουσ τουσ Ομύλουσ), τησ τρϋχουςασ αλλϊ και τησ επόμενησ ροταριανόσ χρονιϊσ. Από φϋτοσ πϋρα από Πρόεδρο Γραμματϋα και Σαμύα, ζητούνται και οι επικεφαλόσ των επιτροπών για τα Μϋλη και για το Ροταριανό Ίδρυμα.

Πϋρα από όλα αυτϊ, υπϊρχει η πρόςβαςη ςτα λογότυπα του Ρόταρυ και παρϊλληλα παρϋχονται και οι πληροφορύεσ για την ορθό χρόςη τουσ.

Σο ΔΡ φρόντιςε να ϋχουμε ςτη νϋα ιςτοςελύδα όλα τα μϋςα για να γύνουμε αποδοτικότεροι. ΢ε μασ εναπόκειται να τα χρηςιμοποιόςουμε! Η πρόςβαςη ςτην ιςτοςελύδα του Διεθνούσ Ρόταρυ. Δημότρησ Πιτςινύγκοσ, Μϋλοσ Επιτροπόσ Εκπαύδευςησ 2484 ΠΔΡ

31


13 - Η χρήςη του Διαδικτύου από τον Όμιλο - Δεοντολογία. Αγαπητού ςυνϊδελφοι, Η χρόςη του διαδικτύου ϋχει ανούξει νϋουσ δρόμουσ επικοινωνύασ. Φαρακτηριςτικϊ των νϋων αυτών δρόμων εύναι η ταχύτητα, η δυνατότητα αλληλεπύδραςησ με πολλϊ ϊτομα ταυτόχρονα, η επικοινωνύα με τη δύναμη τησ εικόνασ. Όλα αυτϊ εύναι χρόςιμα και αποδοτικϊ, μόνο εφόςον τηρούν ςυγκεκριμϋνουσ κανόνεσ. Ένα εργαλεύο ςαν το διαδύκτυο, μπορεύ πχ να απογειώςει τη δημόςια εικόνα του Ομύλου μασ όταν χρηςιμοποιηθεύ ςωςτϊ, αλλϊ με τον ύδιο τρόπο μπορεύ και να την καταβαραθρώςει, αν χρηςιμοποιηθεύ με απεριςκεψύα και προχειρότητα. Πριν δημοςιοποιόςουμε λοιπόν κϊτι ςτο διαδύκτυο, ασ ϋχουμε κατϊ νου τα παρακϊτω: Σα γραπτϊ μϋνουν. Οτιδόποτε θα αποςταλεύ, εύτε με τη μορφό email, εύτε ωσ ϊρθρο ςε μια διαδικτυακό εφημερύδα, κοινωνικό δύκτυο, blog, εύτε ωσ κεύμενο ςτην ιςτοςελύδα μασ, πρϋπει να ϋχει ελεγχθεύ δύο και τρεισ φορϋσ. Ο γραπτόσ λόγοσ, δεν ϋχει τη δυνατότητα να τονύςει τισ λϋξεισ όπωσ ο προφορικόσ. Ασ ςκεφτούμε πώσ ακούγεται αυτό που γραψαμε... μόπωσ εύναι αμφύςημο; ό μηπωσ αυτό που πολύ καλόπιςτα μπορεύ να παρατηρούμε ακούγεται επιθετικό αν διαβαςτεύ; Η ευγϋνεια εύναι κλειδύ που ανούγει πολλϋσ πόρτεσ. Η γραπτό επικοινωνύα ϋχει ϋνα μειονϋκτημα: δεν δεύχνει το χαμόγελο και την καλό μασ πρόθεςη. Μόνο με την ευγϋνεια και το ςεβαςμό μπορούμε να δεύξουμε τη διϊθεςό μασ για φιλικό ςυνομιλύα, για μια εποικοδομητικό επικοινωνύα με τουσ ςυναδϋλφουσ μασ, με τουσ αξιωματούχουσ, με το κοινό που μασ διαβϊζει. Εξ ϊλλου κι εμεύσ δεν απαιτούμε να μασ ςϋβονται και να μασ φϋρονται με ευγϋνεια;

32


Η ακρύβεια εξοικονομεύ χρόνο. Ασ εύμαςτε ακριβεύσ ςτισ εκφρϊςεισ μασ. Η ελληνικό γλώςςα ϋχει την πολυτϋλεια να μασ παρϋχει ϋνα μοναδικό εργαλεύο: τον πλούτο των λϋξεων και την δυνατότητα ϋκφραςησ και των λεπτότερων εννοιών. Αν εξαρχόσ γλυτώςουμε τισ επεξηγόςεισ, ϋχουμε περιςςότερο χρόνο για ουςιαςτικό επικοινωνύα. Σο επώνυμο ϋχει μεγαλύτερο κύροσ. Ό,τι γραφεται πρϋπει να υπογρϊφεται. Η επικοινωνύα μασ γύνεται υπό κϊποια ιδιότητα, που υποδηλώνει τον τομϋα ευθύνησ μασ. Γραμματεύσ, Πρόεδροι, Διοικητϋσ, ΢υντονιςτϋσ, τα λεγόμενϊ τουσ ϋχουν διαφορετικό βαρύτητα κατϊ περύπτωςη. Επύςησ μη ξεχνϊμε ότι ϋτςι βοηθϊμε τουσ ϊλλουσ να μασ γνωρύςουν. Διαφημιςτικϊ μηνύματα; όχι ευχαριςτώ! Όλοι μασ εύμαςτε επαγγελματύεσ, αλλϊ η ροταριανό επικοινωνύα δεν εύναι για να κερδύςουμε πελϊτεσ. Ασ κρατόςουμε την επικοινωνύα απλό. Όλοι μπορούμε να δηλώςουμε ότι εύμαςτε οι καλύτεροι ςτο εύδοσ μασ, αλλϊ ςτην περύπτωςό μασ αυτό δεν εύναι το ζητούμενο, ϋτςι δεν εύναι;

Δημότρησ Πιτςινύγκοσ, Μϋλοσ Επιτροπόσ Εκπαύδευςησ 2484 ΠΔΡ

33


14 – Δημόςιεσ ΢χζςεισ Ροταριανοφ Ομίλου 1. Ρόλοσ και Ευθφνεσ τησ Επιτροπήσ Δημοςίων ΢χζςεων Ο ρόλοσ τησ επιτροπόσ Δημοςύων ΢χϋςεων εύναι να καταρτύςει και να υλοποιόςει ϋνα ςχϋδιο ενημϋρωςησ του κοινού για το Ρόταρυ και προβολόσ των ανθρωπιςτικών προγραμμϊτων και των κοινωφελών δρϊςεων του Ομύλου. Η θετικό δημόςια εικόνα του Ομύλου παρακινεύ τα υπϊρχοντα μϋλη να εύναι ενεργϊ ενώ πιθανϊ μϋλη ανυπομονούν να ϋρθουν ςτον Όμιλο. Προβολή του Ομίλου ςασ

Τπϊρχουν πολλού τρόποι για να προβϊλετε τον Όμιλο και την οργϊνωςό μασ. Αυτού περιλαμβϊνουν: • Ση διοργϊνωςη ειδικών εκδηλώςεων, όπωσ εύναι μαραθώνιοι, δρϊςεισ ανακύκλωςησ και δρϊςεισ για ςυγκϋντρωςη χρημϊτων • Ση δημιουργύα εκθϋςεων και παρουςιϊςεων ςε όλη την κοινότητα • Ση διαφόμιςη των προγραμμϊτων και των δρϊςεων του Ομύλου ςε εφημερύδεσ και περιοδικϊ, ςε διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ και αφύςεσ ςε λεωφορεύα και ςε αεροδρόμια και ςιδηροδρομικούσ ςταθμούσ • Σην παρότρυνςη των Ροταριανών να φορούν το ςόμα του Ρόταρυ. • Ση δημοςύευςη Ροταριανών πληροφοριών ςε online φόρουμ, ημερολόγια τησ κοινότητασ, ςελύδεσ κοινωνικόσ δικτύωςησ και ςτην ιςτοςελύδα του Ομύλου ό ϊλλησ οργϊνωςησ ΢υςτατικά Δημοςίων ΢χζςεων

Οι αποτελεςματικϋσ δημόςιεσ ςχϋςεισ απαιτούν χρόνο, προςπϊθεια και ςχεδιαςμό. Ακροατόριο. Η διαςφϊλιςη θετικόσ εικόνασ του Ρόταρυ ςτην κοινότητα απαιτεύ την προςαρμογό δημοςύων ςχϋςεων ςε διαφορετικϊ ακροατόρια, ανϊλογα με τα προγρϊμματα και τισ δρϊςεισ που θϋλει να αναλϊβει ο Όμιλόσ ςασ. Αυτϊ τα ακροατόρια μπορεύ να περιλαμβϊνουν: • Ανθρώπουσ τουσ οπούουσ επηρϋαςαν ϊμεςα τα Ροταριανϊ προγρϊμματα προςφορϊσ • ΢πουδαςτϋσ και εκπαιδευτϋσ

34


• Σοπικούσ δημοτικούσ ϊρχοντεσ • Εξειδικευμϋνα ΜΜΕ που καλύπτουν ςυγκεκριμϋνα θϋματα όπωσ εύναι η εκπαύδευςη, ο αναλφαβητιςμόσ, το νερό ό η υγεύα • Άλλεσ μη κυβερνητικϋσ και μη κερδοςκοπικϋσ οργανώςεισ • Διακεκριμϋνουσ επιχειρηματύεσ ό πολιτικούσ ηγϋτεσ • Κοινοτικϋσ οργανώςεισ •

Σηλεόραςη, ραδιόφωνο, ϋντυπη και ηλεκτρονικό δημοςιογραφύα, δημοςιογρϊφουσ και πολύτεσ που γρϊφουν ςε ιςτολόγια (blogs).

Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ. Ο όροσ «ΜΜΕ» μπορεύ να περιλαμβϊνει τηλεοπτικούσ ςταθμούσ, εφημερύδεσ, διεθνό πρακτορεύα ειδόςεων, το διαδύκτυο (Ίντερνετ), ςυμπεριλαμβανομϋνων των ιςτολογύων και των μϋςων κοινωνικόσ δικτύωςησ, καθώσ και εκδόςεισ ϊλλων οργανώςεων και ιδρυμϊτων. Πρόςθετα εύδη ΜΜΕ περιλαμβϊνουν: • Σοπικϋσ εφημερύδεσ και ραδιοφωνικούσ ςταθμούσ • Διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ και ϊλλα μϋςα ςε δημόςιουσ χώρουσ όπωσ επιγραφϋσ ςε λεωφορεύα και ςιδηροδρομικούσ ςταθμούσ • Εμπορικϋσ εκδόςεισ • Σηλεοπτικούσ ςταθμούσ καλωδιακόσ τηλεόραςησ δημόςιασ πρόςβαςησ • Ενημερωτικϊ δελτύα νομικών προςώπων και κοινοτικών οργανώςεων.

Δελτύα Σύπου. Ένα καλό δελτύο τύπου απαντϊςτισ βαςικϋσ ερωτόςεισ: ποιοσ, τι, πότε, πού, γιατύ και πώσ. Βεβαιωθεύτε ότι η πληροφόρηςη εύναι αντικειμενικό και περιεκτικό (όχι πϊνω από μύα ςελύδα). Όταν ςτϋλνετε ϋνα δελτύο τύπου, λϊβετε υπόψη τα ακόλουθα ςημεύα: • Σα δελτύα τύπου που ςτϋλνετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο (email) εύναι προτιμότερο να γρϊφονται ςτο κύριο ςώμα του μηνύματοσ παρϊ ωσ ςυνημμϋνο μόνυμα. Σα φύλτρα ανεπιθύμητησ αλληλογραφύασ ςυχνϊ ςημειώνουν με ςημαύα τα μηνύματα με ςυνημμϋνα, ϋτςι το μόνυμϊ ςασ μπορεύ να μην παραδοθεύ.

35


• Αντύ να γρϊφετε μόνο «Δελτύο Σύπου» ωσ θϋμα του μηνύματοσ, γρϊψτε και τι αφορϊ. • Αςχοληθεύτε λύγο παραπϊνω για να βρεύτε το κατϊλληλο πρόςωπο ςτο οπούο θα απευθυνθεύτε. Απευθύνετε το μόνυμϊ ςασ απευθεύασ ςε ϋναν ανεξϊρτητο δημοςιογρϊφο παρϊ ςτη γενικό διεύθυνςη μηνυμϊτων για δημοςύευςη. Πληροφοριακϊ δελτύα. Ένα πληροφοριακό δελτύο (φύλλο πληροφοριών) προςφϋρει βαςικϋσ πληροφορύεσ για το Ρόταρυ, την ιςτορύα, τουσ ςκοπούσ του και τισ δρϊςεισ που αποτελούν προτεραιότητϋσ του. Μεταξύ Ροταριανών, τα πληροφοριακϊ δελτύα χρηςιμοποιούνται για την εκπαύδευςη νϋων και πιθανών μελών. Εκτόσ Ρόταρυ, εφοδιϊζουν τα ΜΜΕ με βαςικϋσ πληροφορύεσ, αυξϊνουν την ευαιςθητοπούηςη του κόςμου και ενημερώνουν το κοινό για τισ δρϊςεισ του Ρόταρυ. ΢τον ιςτότοπο www.rotary.org αναζητόςτε “PR fact sheet” και αντιγρϊψτε φύλλα που θα ςυνοδεύςουν τα ϊρθρα με τισ ανακοινώςεισ ςασ. Μζλη και Δημόςια Εικόνα

Η δημόςια εικόνα και η αύξηςη των μελών εύναι πρϊγματα αλληλϋνδετα. Προβϊλετε μια θετικό εικόνα. Για να βοηθόςει ςτην προςϋλκυςη νϋων μελών η επιτροπό δημοςύων ςχϋςεων θα πρϋπει να λϊβει υπόψη τα εξόσ: • Να προβϊλει το ϋργο του Ρόταρυ με και για τουσ νϋουσ • Να υπογραμμύςει τισ ευκαιρύεσ που ϋχει ϋνα μϋλοσ για κοινωφελό δρϊςη, κοινωνικό-επαγγελματικό δικτύωςη και ςυναδϋλφωςη • Να διαφημύςει τισ δρϊςεισ του Ομύλου ςε ειδικϊ περιοδικϊ για επιχειρηματύεσ και εμπόρουσ • Να αφιερώςει ϋνα τμόμα τησ ιςτοςελύδασ του Ομύλου ςε μη Ροταριανούσ και να ενθαρρύνει κοινοτικϋσ οργανώςεισ να ςυνδεθούν με την ιςτοςελύδα.

Ενιςχύςτε τισ δρϊςεισ του Ομύλου ώςτε να ϋχουν απόχηςη ςτα ΜΜΕ. ΢κεφτεύτε τουσ τύπουσ δρϊςεων και εκδηλώςεων που θα ενδιϋφεραν την κοινότητϊ ςασ. Να διεξαγϊγετε προγρϊμματα που θα ϋχουν απόχηςη ςτα ΜΜΕ και το κοινό ςτο οπούο απευθύνεςτε. Σϋτοια προγρϊμματα εύναι: • Προγρϊμματα δρϊςησ που ανταποκρύνονται ςε μια κοινοτικό ανϊγκη ό ςυμπύπτουν με μια μεγαλύτερη τρϋχουςα τϊςη ειδόςεων

36


• Διεθνό προγρϊμματα δρϊςησ που υποςτηρύζει ο Όμιλόσ ςασ ό ϋνασ εθελοντόσ τοπικού Ομύλου • Προγρϊμματα όπου ςυμμετϋχουν νεαρϊ ϊτομα από την τοπικό κοινότητα ό κϊποιο διακεκριμϋνο μϋλοσ τησ κοινότητασ • Αξιόλογοι ό διακεκριμϋνοι ομιλητϋσ ςτισ ςυναντόςεισ του Ομύλου • Παρουςιϊςεισ από ςυμμετϋχοντεσ ςε προγρϊμματα του Δ.Ρ. ό του Ροταριανού Ιδρύματοσ ςχετικϊ με τισ εμπειρύεσ τουσ από ϋναν ϊλλο πολιτιςμό • Δρϊςεισ Ιντερϊκτ και Ροταρϊκτ • Επϋτειοι τοπικών Ομύλων ό προγραμμϊτων • Δρϊςεισ με ϋντονα ςτοιχεύα οπτικόσ παρουςύαςησ • Καινοτόμα ό μοναδικϊ προγρϊμματα και δρϊςεισ Βαςικά Ροταριανά Μηνφματα

Σα ακόλουθα βαςικϊ Ροταριανϊ μηνύματα μπορούν να ςυμπεριληφθούν ςτο υλικό δημοςύων ςχϋςεων και ςτισ δημόςιεσ ομιλύεσ:  Σο Ρόταρυ εύναι ϋνασ διεθνόσ ανθρωπιςτικόσ οργανιςμόσ.  Ο κορυφαύοσ ςτόχοσ του Ρόταρυ εύναι η εξϊλειψη τησ πολιομυελύτιδασ παγκοςμύωσ.  Σο Ρόταρυ εύναι ςτην πρώτη γραμμό τησ αντιμετώπιςησ ςοβαρών ανθρωπιςτικών ζητημϊτων με τα οπούα βρύςκεται αντιμϋτωποσ ο ςύγχρονοσ κόςμοσ.  Σο Ρόταρυ επενδύει ςτουσ ανθρώπουσ για να δημιουργόςει βιώςιμη οικονομικό ανϊπτυξη.  Σο Ρόταρυ οικοδομεύ την ειρόνη και τη διεθνό κατανόηςη μϋςω τησ εκπαύδευςησ.

2. Καθήκοντα Προζδρου τησ Επιτροπήσ Η Επιτροπό ςασ – ΢τοχοθεςύα – Προώπολογιςμόσ- Επικοινωνύα

3. Πηγζσ/Βοηθήματα Πολλϋσ πηγϋσ/βοηθόματα εύναι διαθϋςιμα για να βοηθόςουν την επιτροπό ςασ να ανταποκριθεύ ςτο ρόλο τησ. Μπορεύτε να αντιγρϊψετε τα βοηθόματα από τον ιςτότοπο www.rotary.org ό να τα παραγγεύλετε ςτο shop.rotary.org ό να ςτεύλετε μόνυμα ςτο shop.rotary@rotary.org ό ςτον ιςτότοπο τησ Περιφϋρειασ http://rotary2484.org/. Επιμϋλεια: ρ. Λύτςοσ Ευϊγγελοσ του Ρ.Ο.Κομοτηνόσ. Πηγό: 2010 Εγχειρύδιο Ροταριανόσ Διαδικαςύασ.

37


Σχετικά Η Ροταριανό Περιφϋρεια 2484, ιδρύθηκε την 1η Ιουλύου 2011 και αποτελεύται από 42 Ροταριανούσ Ομύλουσ τησ Βορεύου Ελλϊδοσ

Αποςτολή μασ Η αποςτολό του Διεθνούσ Ρόταρυ, μιασ παγκόςμιασ ϋνωςησ Ροταριανών Ομύλων, εύναι η παροχό προςφορϊσ (υπηρεςύασ) ςτουσ ϊλλουσ, η προαγωγό υψηλών ηθικών προτύπων και η προώθηςη τησ παγκόςμιασ κατανόηςησ, καλόσ θϋληςησ και ειρόνησ μϋςω τησ ςυναδϋλφωςησ των ηγετών των επιχειρόςεων, των επαγγελμϊτων και τησ κοινωνύασ. Σο όραμα του Διεθνούσ Ρόταρυ εύναι να εύναι παγκόςμια αναγνωρύςιμο για την αφοςύωςό μασ ςτην Προςφορϊ Τπερβαύνοντασ τον Εαυτό μασ ώςτε να προωθόςουμε την παγκόςμια κατανόηςη, καλό θϋληςη και ειρόνη. Σο Ρόταρυ εύναι ϋνα παγκόςμιο δύκτυο κοινοτικών εθελοντών. Με 33.000 Ομύλουσ ςε περιςςότερεσ από 200 χώρεσ και γεωγραφικϋσ περιοχϋσ, τα μϋλη του Ρόταρυ εκτελούν ανθρωπιςτικϊ προγρϊμματα που αντιμετωπύζουν τισ προκλόςεισ του ςόμερα όπωσ εύναι η πεύνα, η φτώχεια, ο αναλφαβητιςμόσ και η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. Η ναυαρχύδα των προγραμμϊτων του Ρόταρυ ςτοχεύει ςτην προςταςύα των παιδιών από την πολιομυελύτιδα και την εξϊλειψη παγκοςμύωσ, τησ αςθϋνειασ που προκαλεύ παρϊλυςη και κϊποιεσ φορϋσ τον θϊνατο.

Σκοπόσ μασ ΢κοπόσ του Ρόταρυ εύναι η ενθϊρρυνςη και η διϊδοςη τησ ιδϋασ τησ προςφορϊσ (υπηρεςιών), ωσ βϊςη κϊθε αξιόλογησ δραςτηριότητασ και, ειδικότερα να ενθαρρύνει και να προωθεύ:

Πρώτον: Σην ανϊπτυξη των ανθρωπύνων ςχϋςεων, ωσ μια ευκαιρύα για προςφορϊ (υπηρεςιών), Δεύτερον: Σισ υψηλϋσ ηθικϋσ αρχϋσ ςτισ επιχειρόςεισ και τα επαγγϋλματα, την αναγνώριςη τησ αξύασ όλων των χρηςύμων επαγγελματικών εναςχολόςεων, και την ανϊδειξη από κϊθε Ροταριανό τησ επαγγελματικόσ του εναςχόληςησ, ωσ μια ευκαιρύα για να υπηρετόςει την κοινωνύα, Σρύτον: Σην εφαρμογό τησ ιδϋασ τησ προςφορϊσ (υπηρεςιών) ςτην προςωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό ζωό του κϊθε Ροταριανού, Σέταρτον: Σην προώθηςη τησ διεθνούσ κατανόηςησ, τησ καλόσ θϋληςησ και τησ ειρόνησ, μϋςω μιασ παγκόςμιασ ςυναδϋλφωςησ των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών ενωμϋνων ςτην ιδϋα τησ προςφορϊσ υπηρεςιών.

Γενικέσ Πληροφορίεσ (΢τοιχεύα και Αριθμού Ιουλύου 2012) Έτοσ ύδρυςησ τησ Ροταριανόσ Περιφϋρειασ 2484 : 2011-2012 Αριθμόσ Ροταριανών Ομύλων : 42 Αριθμόσ Ροταριανών : 887 Αριθμόσ Ανδρών : 727 (82%) Αριθμόσ Γυναικών : 160 (18%) Αριθμόσ Ομύλων Ροταρϊκτ : 7 Αριθμόσ Ομύλων Ίντερακτ : 1

38


2484 ΡΟΣΑΡΙΑΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ : ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢ ΜΑΚΡΗ΢ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ΢ : ΓΙΩΡΓΟ΢ ΦΡΙ΢ΣΟΥΟΡΙΔΗ΢

39

1ος1ος ΤΟΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ