Page 1

ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ 2484 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2013-14

ΤΕΥΧΟΣ 4 Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[1]


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2013

! Ο!χρόνος!κυλάει.!Φτάσαμε! ήδη! στον! τέταρτο!μήνα! της! Ροταριανής! χρονιάς.! Ο! μήνας! Οκτώβριος,! αφιερωμένος! στην! Επαγγελματική! Δράση,! έχει! ιδιαίτερη! σημασία! για! εμάς! τους! Ροταριανούς.! Είναι! ο! μήνας! που! μας! θυμίζει! το! λόγο! δημιουργίας! των! Ομίλων! μας.! Η! επαγγελματική! μας! ιδιότητα! είναι! το! κλειδί! που! μας! άνοιξε! την! πόρτα! στο! θαυμάσιο! και! συναρπαστικό!κόσμο!του!ΡΟΤΑΡΥ. ! Μια! χούφτα! ανθρώπων! διαφορετικών! επαγγελμάτων! συγκεντρώθηκαν!το!1905!με!σκοπό!να!προσφέρουν!τη!βοήθεια! τους!στους!συνανθρώπους!τους.!Εκεί!έγινε!η!αρχή!αυτού!που!σήμερα!λέμε!ΡΟΤΑΡΥ. ! Οι! άνθρωποι! γίνονται! μέλη! των! Ροταριανών! Ομίλων! ως! υπερήφανοι! εκπρόσωποι! των! επαγγελματικών! και! επιχειρηματικών! τους! χώρων.! Όλα! τα! μέλη! των! Ομίλων! έχουν! την! υποχρέωση! να! αντιπροσωπεύουν! το! επάγγελμα! τους! στους! Ροταριανούς! τους! συναδέλφους! και! να! αποτελούν! χαρακτηριστικό!δείγμα!του!Ροταριανού!πνεύματος!στους!χώρους!εργασίας!τους. ! Η! Επαγγελματική! Δράση! είναι! η! 4η! Λεωφόρος! προσφοράς! του! Ρόταρυ.! Ένα! από! τα! κύρια! χαρακτηριστικά! του! Ρόταρυ! είναι! η! διαφορετικότητα! των! μελών! του! στον! επαγγελματικό! τομέα.! Οι! Ροταριανοί! προσφέρουν! τις! επαγγελματικές! τους! δεξιότητες! και! γνώσεις! για! να! βοηθήσουν! τους! συνανθρώπους!τους!σε!τοπικό!αλλά!και!διεθνές!επίπεδο. ! Οι! Ροταριανοί! υπηρετούν! άριστα! τον! επαγγελματικό! τους! χώρο.! Ο! 4πλούς! Ροταριανός! έλεγχος! είναι! το! φίλτρο! κάθε! σκέψης,! έκφρασης,! ενέργειας! του! Ροταριανού! στην! επαγγελματική! του! καθημερινότητα.!Ως!Ροταριανοί!όχι!μόνο!τηρούμε!ευλαβικά!τις!αρχές!του!Ρόταρυ!αλλά!έχουμε!υποσχεθεί! να! προβάλλουμε! αυτές! τις! αρχές! στην! κοινωνία,! σε! κάθε! μας! προσωπική! η! επαγγελματική! σχέση.! Ο! Ροταριανός! πρέπει! να! είναι! πρότυπο! συμπεριφοράς,! να! κερδίζει! το! σεβασμό! της! κοινωνίας! αναδεικνύοντας!τις!αρχές!και!αξίες!που!διέπουν!το!ΡΟΤΑΡΥ,!όπως!δικαιοσύνη,!αλληλεγγύη,!ηθική. ! Κάθε! μας!επαγγελματική!δραστηριότητα!πρέπει!να!αναδεικνύει!ίση!και!δίκαιη! αντιμετώπιση! προς! όλους,!συμπαράσταση!και!βοήθεια!σε!όσους!χρειάζονται,!τήρηση!ηθικής!δεοντολογίας!στην!επιδίωξη!της! επαγγελματικής! μας! καταξίωσης.! Αν! εμβαθύνουμε! στις! ερωτήσεις! του! 4πλού! Ροταριανού! ελέγχου! θα! ανακαλύψουμε!όλα!εκείνα!τα!απαραίτητα!στοιχεία!για!την!σωστή!επαγγελματική!μας!ανέλιξη. ! Οι! Ροταριανοί!έχουμε! ύψιστη! υποχρέωση! στην! κοινωνία,! στο!σήμα! που!φοράμε! υπερήφανα!στο! πέτο,!στον!ίδιο!μας!τον!εαυτό!να!δώσουμε!νόημα!και!αξία!στην!κάθε!μας!ενέργεια,!στην!κάθε!μας!ημέρα. Βασίλης Μακρής Διοικητής 2013-2014 2484 Π.Δ.Ρ.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[2]


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2013 Από τον επίσηµο ιστότοπο Διεθνούς Ρόταρυ

Στο! Ρόταρυ,! ο! Οκτώβριος! είναι! ο! μήνας! για! να! κάνουμε! μια!διακοπή! από!τις! ασχολίες! μας! και! να! θυμηθούμε! την! δεύτερη! Λεωφόρο! Δράσης:! Την! Επαγγελματική! Δράση.! Ενώ! ορισμένοι! Ροταριανοί! αποκαλούν! αυτόν! τον! τομέα! δράσης! ! ως! «ξεχασμένο»,! εγώ! θα! διαφωνούσα:! Στην! πραγματικότητα,! παρόλο! που! η! επαγγελματική! δράση! είναι! η! λεωφόρος! μέσω! της! οποίας! προσφέρουμε! τις! υπηρεσίες! μας! τόσο! συχνά,! δεν! τ η ν! α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε! π ά ν τ α! ω ς! δ ρ ά σ η .! Η! επαγγελματική!δράση!έχει!τις!ρίζες!της!στο!δεύτερο! σκοπό!του!Ρόταρυ,!ο!οποίος!ενθαρρύνει!όλους!τους! Ροταριανούς! να! εφαρμόζουν! υψηλές! ηθικές! αρχές! κατά! την! άσκηση! της! εργασίας! μας! στις! επιχειρήσεις! και! στα! επαγγέλματά! μας,! να! αναγνωρίζουμε! όλα! τα! χρήσιμα! επαγγέλματα! ως! άξια!σεβασμού!και! να!τιμούμε! την! εργασία! ως!μια! ευκαιρία! για! την! εξυπηρέτηση! της! κοινωνίας.! Με! λίγα!λόγια,!η! ιδέα!της!επαγγελματικής!δράσης!είναι! ότι! οι! θέσεις! εργασίας! μας,! από!μόνες! τους,! είναι! ένας! τρόπος! προσφοράς! υπηρεσίας! προς! το! κοινωνικό! σύνολο.! Είτε! εξυπηρετούμε! πελάτες,! διδάσκουμε!μαθητές!ή!θεραπεύουμε!ασθενείς,!είτε! ασχολούμεθα! με! το!εμπόριο,!με! την! έρευνα,!με! τα! μέσα! μαζικής! ενημέρωσης,! ή! με! κάποια! από! τα! αμέτρητα! άλλα! πεδία! εργασίας,! είμαστε! υπερήφανοι! κάνοντας! τη! δουλειά! μας! με! αποτελεσματικότητα!και! ακεραιότητα.!Το!κάθε! ένα! επάγγελμα!καλύπτει! μια!ανάγκη!και!κάνοντας!καλά! τη! δουλειά! μας,! συνεισφέρουμε! έτσι! και! στις! κοινότητές!μας!και!στην!κοινωνία!μας.!!!!! Ο! ρόλος! της! επαγγελματικής! δράσης! στον! όμιλο! είναι! σημαντικός,! ακόμη! και! αν! δεν! είναι! πάντα! εμφανής.! Διατηρώντας! υψηλές! αρχές,! ο! καθένας! ξεχωριστά,! κερδίζουμε! τη! φήμη! ότι! μοιραζόμαστε! συλλογικά.! Με! την! ισότιμη! αποτίμηση! όλων! των! επαγγελμάτων! και! με! τη! διατήρηση! ενός! συστήματος! επαγγελματικών! κατηγοριών! στους! ομίλους! μας,! εξασφαλίζουμε! ότι! οι! όμιλοί! μας! αντικατοπτρίζουν! τους!κοινοτικούς! μας!χώρους!και! ότι! μπορούμε! να! τους! υπηρετήσουμε! καλά.! Ένας! όμιλος!που!όλα!τα!μέλη! του!είναι!δικηγόροι!δεν!θα! είναι! ικανός! να! υπηρετήσει! καλά! όσο!ένας! όμιλος! που! έχει! επίσης! μέλη! του! εκπαιδευτικούς,! μηχανικούς,! ιδιοκτήτες! επιχειρήσεων! και! οδοντιάτρους.!

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

Στο! Ρόταρυ,! η! ποικιλομορφία! μας! είναι! η! δύναμή! μας.! Αυτή! η! ποικιλομορφία! είναι! ένα! πλεονέκτημα! όχι! μόνον! για! την! προσφορά! των! υπηρεσιών! μας! αλλά!και! για!τα!μέλη!μας:!γιατί,!δίνει!σε!όλους!μας! έναν! πολύτιμο! τρόπο! να! βρούμε! τις! διασυνδέσεις! και! τις! ευκαιρίες! που! μας! βοηθούν! στις! δικές! μας! σταδιοδρομίες.! Αυτή! η! πτυχή! της! ιδιότητας! του! μέλους! είναι! τόσο! παλιά! όσο! και! το! Ρόταρυ.! ! Ο! ίδιος! ο! Πωλ!Χάρρις! έγραφε! συχνά!για!τα! πλεονεκτήματα! της! ιδιότητας! του! μέλους! του! Ρόταρυ! σε! ότι! αφορά! στις! επιχειρήσεις! και! στα! επαγγέλματα,!πιστεύοντας,!όπως!και!εγώ,!ότι!το!να! είσαι! Ροταριανός! σημαίνει! ότι! το! πρόσωπο! αυτό! κατέχει! ένα! συγκεκριμένο!σύνολο!αξιών! οι! οποίες! αξίες!τον/την! καθιστούν! ένα!καλό!πρόσωπο!για!να! κάνει!κανείς!δουλειές!μ’!αυτό. Σήμερα,! με! τον! κόσμο! περισσότερο! συνδεδεμένο! όσο!ποτέ,! η! ιδιότητα!του!μέλους!του!Ρόταρυ!είναι! μια!τιμή! την! οποία! θα! πρέπει! να! μοιραζόμαστε! με! υπερηφάνεια. Ron D. Burton Πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρυ 2013-14

[3]


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ D. K. LEE ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2013 Από τον επίσηµο ιστότοπο Διεθνούς Ρόταρυ

Στις! 24! Οκτωβρίου,! γιορτάζουμε! την! Παγκόσμια! Ημέρα! της! Πολιομυελίτιδας.! Είναι! η! κατάλληλη! στιγμή! να! προβληματιστούμε! σχετικά! με! την! πρόοδο!που!έχουμε! κάνει!και!να!ενισχύσουμε!την! αποφασιστικότητά! μας! για! το! έργο! που! έχουμε! μπροστά!μας. Είναι! σημαντικό! να! συνειδητοποιήσουμε! πόσο! μακριά! έχουμε! φθάσει.! Μειώσαμε! τον! αριθμό! των! κρουσμάτων! της! πολιομυελίτιδας! πάνω! από! το! 99%,! δηλαδή,! από! τα! περισσότερα! από! 350.000! κρούσματα! το! χρόνο! στη! δεκαετία! του! ’80,!στα!223!το!2012.!Τώρα,!όμως,!ας!δούμε!το!τι! έχουμε! μπροστά! μας:! Η! πολιομυελίτιδα! είναι! ακόμη! ενδημική! στο! Αφγανιστάν,! στην! Νιγηρία! και! στο! Πακιστάν.! Όλες! αυτές! οι! χώρες! με! τα! δύσκολα!εδάφη,!με!τις!πολιτικές!ταραχές,!με!τους! απομακρυσμένους! οικισμούς! και! με! τις! ! κακές! συνθήκες! υγιεινής,! είναι! μερικά! από!τα! εμπόδια! για! την! ανοσοποίηση.! Γι’! αυτό! το! λόγο! και! οι! εταίροι!μας!στην!Παγκόσμια!Πρωτοβουλία!για!την! Ε ξ ά λ ε ι ψ η! τ η ς! Π ο λ ι ο μ υ ε λ ί τ ι δ α ς ,! ε ί ν α ι! αποφασισμένοι! να!περατώσουν! το!έργο!μας.! Με! την! ανακοίνωση! της! διευρυμένης! συνεργασίας! συγκέντρωσης! χρημάτων! μεταξύ! του! Διεθνούς! Ρόταρυ! και! του! Ιδρύματος! Μπιλ! και! Μελίντα! Γκέϊτς!που!έγινε! κατά!τη! διάρκεια! του!Συνεδρίου! του! Διεθνούς! Ρόταρυ! του! 2013! στη! Λισσαβώνα! της! Πορτογαλίας,! έχουμε! την! ευκαιρία! να! βάλουμε! εκατομμύρια! νέα! δολάρια! στην! εκστρατεία.! Η! αξία! της! εν! λόγω! επέκτασης! της! συνεργασίας! αυτής! είναι! κάτι! περισσότερο! από! 500! εκατομμύρια! δολάρια,! και! μέσω! αυτής,! η! σ υ μ β ο λ ή! σ α ς! γ ι α! τ η ν! ε ξ ά λ ε ι ψ η! τ η ς! πολιομυελίτιδας! θα! δουλέψει! δύο! φορές! πιο! σκληρά.! Είναι! πιο! σημαντικό! από! ποτέ! άλλοτε! να! αναλάβουμε! δράση,! όλοι! μας.! Μιλήστε! με! τους! ηγέτες! των! κυβερνήσεών! σας,! μοιραστείτε! τις! σχετικές!με!την!πολιομυελίτιδα!ιστορίες!σας!με!τα! κοινωνικά! σας! δίκτυα! και! ενθαρρύνετε! τα! άλλα! μέλη!των! κοινοτικών!σας!χώρων!να!ενωθούν! μαζί! μας! για! την! στήριξη! της! ιστορικής! αυτής! προσπάθειας.!

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

Όταν! οι! Ροταριανοί! συνδυάζουν! το! πάθος! τους! για! την! προσφορά! υπηρεσίας! με! το! ισχυρό! παγκόσμιο!δίκτυό!μας,! είμαστε! ασταμάτητοι.! Με! την! υποστήριξη! του!Ιδρύματος!Γκέϊτς!και! τη! δική! σας,! δηλαδή! των! Ροταριανών! όλου! του! κόσμου,! μπορούμε! να! αλλάξουμε! το! πρόσωπο! της! δημόσιας!υγείας!για!πάντα. D.K. Lee Πρόεδρος των Θεµατοφυλάκων Του Ροταριανού Ιδρύµατος

[4]


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διεθνές Ροταριανό Τουρνουά Κρίκετ Την! πρώτη! εβδομάδα!του!Σεπτέμβρη,! διοργανώθηκε! στην!Κέρκυρα!το!πρώτο!Διεθνές! Ροταριανό! Τουρνουά!Κρίκετ,! από!την! 2484!Ροταριανή! Περιφέρεια!μαζί!με! την! Ελληνική! Ομοσπονδία!Κρίκετ!και!την! Internanonal ! Fellowship! of! Cricket{loving! Rotarians ! (IFCR),! μετά! από! 1χρόνο! περίπου! επαφών! και! προετοιμασίας!μεταξύ!της!Περιφέρειας!και!των!συνδιοργανωτών. ! Το! τουρνουά! κρίκετ! πραγματοποιήθηκε! στο! γήπεδο! της! Μαρίνας! Γουβιών! και! στο! γήπεδο! της! Σπιανάδας!(ένα!γήπεδο!που!λειτουργεί!αδιάλειπτα!από!το!1823).! Την! πρώτη! αυτή! διοργάνωση!τίμησαν! με!τη! συμμετοχή! τους!μέλη! των! IFCR{Australia,! IFCR{!India! και! IFCR{! Pakistan,! τα! οποία!με! χαρά! υποδέχθηκαν! τη! Ροταριανή! μας! Περιφέρεια!ως! μέλος! στην! IFCR.! Σημειωτέον!η!2484!Ρ.Π.!για!πρώτη!φορά!συμμετέχει!σε!Internanonal!Fellowship. Η!τελετή! εισόδου!της! Ελλάδας! και! του! ελληνικού!κρίκετ!στην! IFCR,!πραγματοποιήθηκε! σε! κοινή! πανηγυρική! συνεστίαση! των! Ροταριανών! Ομίλων! της! Κέρκυρας,! την! Τετάρτη! 4! Σεπτεμβρίου! 2013,! παρουσία! του! Προέδρου! της! IFCR,! ροταριανού! KiÜu,! του! Διοικητή! της! 2484! Ροταριανής! Περιφέρειας! Βασίλη! Μακρή! και! του!Προέδρου!της! Ελληνικής! Ομοσπονδίας! Κρίκετ!κ.! Ιωσήφ! Νικήτα.! Τη! συνεστίαση! τίμησαν! πολλοί! Ροταριανοί! συνάδελφοι,! Ροταράκτορες,! φίλοι! του! Ρόταρυ! και! μέλη! της! Ελληνικής! Ομοσπονδίας!Κρίκετ.!Την!πρώτη!διοικούσα!επιτροπή!του!IFCR{Greece !αποτελούν!οι!Ηλίας!Σαγιαδινός!ως! Πρόεδρος,!Βασίλης!Σγούρος,!ως!Γραμματέας!και!Μίκα!Γιούργα,!ως!Ταμίας. Στην!ίδια!μεγαλοπρεπή!συνεστίαση!συνυπογράφηκε!Χάρτα!Αδελφοποίησης!από!τον!Πρόεδρο!του! Ροταριανού!Ομίλου! Κερκύρας! Δημήτρη! Πιτσινίγκο,! με! τον! Αντιπρόεδρο! KR! Parthasaraty! του! Ινδικού!Ρ.! Ομίλου!Hyderabad{Gachibowli !της!3150!Ρ.Π.! !Η!Χάρτα!ανοίγει!το!δρόμο!για!συνεργασία!των!δύο!Ομίλων! σε!κοινά!ανθρωπιστικά!προγράμματα!στις!δύο!χώρες!και!όχι!μόνο.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[5]


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προς!τιμή! των!φιλοξενουμένων! Ροταριανών,! την! Παρασκευή! 6! Σεπτεμβρίου!2013,! ο!Ροταριανός! Όμιλος!Κερκύρας!διοργάνωσε!Συναυλία!με!τη!‘!Φιλαρμονική!Ένωση!Καποδίστριας,’!και!σολίστ!τους!Ρόζα! Πουλημένου,! σοπράνο! και! Παντελή! Κοντό,! βαρύτονο.! Η! συναυλία! είχε! στόχο! την! ενημέρωση! και! την! ευαισθητοποίηση! των!Κερκυραίων!αλλά!και!των!επισκεπτών!του!νησιού!για!τον! αγώνα!του!Ρόταρυ!κατά! της!πολιομυελίτιδας.! Με! την! απονομή! των! μεταλλίων! στις! ομάδες! που! συμμετείχαν! και! με! μια! συγκινητική! αποχαιρετιστήρια!συνεστίαση!ολοκληρώθηκε!το!Σάββατο!7!Σεπτεμβρίου!2013!στην!Κέρκυρα,!το!IFCR. Οι!φίλοι!Ροταριανοί! από!την! Ινδία,!το!Πακιστάν!και!την!Αυστραλία!έφυγαν!με! τις!καλύτερες!εντυπώσεις! για!τη! χώρα! μας! {!συμβάλλοντας!σε! αυτό!οι! φιλόξενοι! συνάδελφοι! της! Κέρκυρας!{!και! για!το!ελληνικό! κρίκετ! και! υποσχέθηκαν! να! επανέλθουν! στο! επόμενο! τουρνουά! που! ήδη! προγραμματίζεται! για! την! άνοιξη! του!2015.! ! Παράλληλα!προσκάλεσαν! τους!Έλληνες!Ροταριανούς! να!επισκεφθούν! την! Ινδία,! !να! παίξουν!κρίκετ!μαζί!τους!και!να!γνωριστούν. Ο!Πρόεδρος!του!IFCR!KiÜu!εξέφρασε!τις!ευχαριστίες!του!τόσο!προς!τον!Διοικητή!Βασίλη! !και!τους! Ροταριανούς! της!Κέρκυρας,! όσο! και! προς! την! Ελληνική! Ομοσπονδία! Κρίκετ!για! την! άρτια! διοργάνωση.! Τόνισε! δε,!ότι! στην!IFCR!δεν! υπάρχουν! ποτέ!νικητές!και!ηττημένοι,!παρά!μόνο!Ροταριανοί!με! αγάπη!για! το!άθλημα,! που! σε! κάθε! συνάντηση! βρίσκουν! την! ευκαιρία! να! ενισχύσουν! τους! δεσμούς! φιλίας! τους,! μιας!φιλίας!που!διαρκεί!και!προωθεί!την!Αλληλοκατανόηση!και!την!Ειρήνη!σε!ολόκληρο!τον!Κόσμο.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[6]


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διεθνές Ροταριανό Τουρνουά Κρίτκετ (φωτογραφίες)

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[7]


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Την! Κυριακή! 29! Σεπτεμβρίου! 2013! διεξήχθη! για! πρώτη! φορά! στην! Κέρκυρα,! ! Εκπαιδευτικό! Σεμινάριο! Μελών! –! Ροταριανού! Ιδρύματος! με! οργανωτική! ευθύνη! του! Ρ.Ο.Κέρκυρας.! Το! σεμινάριο! παρακολούθησαν! Ροταριανοί! των! Ομίλων! Κέρκυρας,! Κέρκυρα! ΄΄ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ΄΄,! Κέρκυρα! ΄΄ΒΟΡΡΑΣ΄΄,! Κέρκυρα!΄΄INTERNATIONAL΄΄,!Ιωαννίνων!και!μέλη!του!Ομίλου!Ρόταρακτ!Κέρκυρας.! Η!δομή!του!σεμιναρίου!εξέπληξε! θετικά! όλους!τους! συμμετέχοντες.!Διαχωρίστηκε! σε! δύο!μέρη:! Το!πρώτο!μέρος!περιελάμβανε!ενδιαφέρουσες!εισηγήσεις!των!ροταριανών!Γ.!Χριστοφορίδη,!Ζ.!Σούση,!Κ.! Καρβούνη,!Γ.!Μπούζα!και! !Δ.!Πιτσινίγκου.!Στο!δεύτερο!μέρος,!για!πρώτη!φορά,!δημιουργήθηκαν!ομάδες! συζήτησης,!με!ροτ.!συντονιστές!για!θέματα!Μελών,!Ρ.Ι.!και!Νέων!Τεχνολογιών.! Αυτή! η! μορφή! σεμιναρίου! παρουσιάστηκε! για! πρώτη! φορά! και! έδωσε! την! ευκαιρία! στους! Ροταριανούς! να! εκφράσουν! απόψεις,! να! λύσουν! απορίες,! να! θέσουν! προβληματισμούς! και! το! σημαντικότερο!να!συμμετέχουν! όλοι,!αφού!έγινε! η! εναλλαγή!τους!σε!όλα!τα!τραπέζια!(ομάδες{θέματα).! Γιατί!η!Ροταριανή!γνώση!αναπτύσσεται!μέσα!από!τη!συμμετοχή!και!μέσα!από!τη!συζήτηση.!

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[8]


Προμήθεια Βιβλίων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η!Επιτροπή! Γραμματείας!και!η!ομάδα!Εκπαίδευσης!{!Αναλφαβητισμού!της!Επιτροπής!Κοινοτικής!Δράσης! της!Περιφέρειας,!προχώρησαν! σε!μία!ακόμη!δράση! για!τους!νέους.!Σε!συνεργασία!με! τον!εκδοτικό!οίκο! ΄΄ΙΑΝΟΣ΄΄!συμφωνήθηκε!η!προμήθεια!βιβλίων!στην!προνομιακή!τιμή!των!2,.00!€!ανά!βιβλίο.! Οι!Όμιλοι!καλούνται!να!προμηθευτούν!βιβλία!μέσω!της!Περιφέρειας!και!κατόπιν!οι!ίδιοι!να!τα!δωρίσουν! σε! βιβλιοθήκες! σχολείων,! πολιτιστικών! συλλόγων! η! Δημοτικές! Βιβλιοθήκες.! ! Μία! δράση! ιδιαίτερα! σημαντική!η!οποία!συμβάλει!τόσο!στην!επιμόρφωση!των!νέων!όσο!και!στη!γνωριμία!τους!με!το!Ρόταρυ.! Τόσο! η! προμήθεια! και! διάθεση! βιβλίων,! όσο! και! η! διάθεση! Υποτροφιών! είναι! δράσεις! που! πραγματοποιούνται!για!πρώτη!φορά!με!πρωτοβουλία!της!2484!Ρ.!Περιφέρειας, ! Ευχαριστούμε!θερμά!τον!΄΄ΙΑΝΟ΄΄!για!τη!βοήθεια!του!αυτή!στο!έργο!της!Περιφέρειας!μας.

Υποτροφίες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η! Επιτροπή! Κοινοτικής! Δράσης! της! Περιφέρειας! και,! συγκεκριμένα! η! ομάδα! Εκπαίδευσης! –! Αναλφαβητισμού!προκήρυξε!τρεις!Υποτροφίες!ποσού!2.100.00!€!η!κάθε!μία!για!νεοεισαχθέντες!φοιτητές! στα! Α.Ε.Ι.! της! χώρας! μας.! Ο! υπεύθυνος! αυτού! του! προγράμματος,! ροτ.! Δημήτρης! Ναλμπάντης,! επιμελήθηκε! το!σύστημα! κριτηρίων! ώστε! να!υπάρξει! πλήρης! διαφάνεια! στην! επιλογή! των! Υποτρόφων.! Δικαίωμα! υποβολής! αίτησης! έχουν! όλοι! όσοι! πληρούν! το! βασικό! κριτήριο! του! αριθμού! μορίων! εισαγωγής.! Η! επιλογή! θα! γίνει! στη! συνέχεια! σύμφωνα! με! τη! μοριοδότηση! που! προβλέπεται! στην! προκήρυξη!που!έχει!σταλεί!σε!όλους!τους!Ομίλους!της!Περιφέρειάς!μας.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[9]


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

%ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ%ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ%ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ%ΣΠΟΥΔΩΝ%2013:14 Η! 2484! Ροταριανή! Περιφέρεια! προτίθεται! να! χορηγήσει! τρείς! (3)! υποτροφίες! σε! εισακτέους! φοιτητές! Ελληνικών! Α.Ε.Ι,! για!το!ακαδημαϊκό!έτος! 2013{2014,!οι% οποίοι% συγκέντρωσαν%περισσότερα%από% 18.001% μόρια%με%άριστα%τα%20.000,!σε!όλα!τα!επιστημονικά!πεδία: Η!αίτηση!θα!πρέπει! να!είναι!πλήρως!συμπληρωμένη! και! να!συνοδεύεται!από!τα!εξής!δικαιολογητικά,!σε! πρωτότυπη!ή!επικυρωμένη!μορφή: α)!Εκκαθαριστικό!σημείωμα!εφορίας!του!οικογενειακού!εισοδήματος!του!υποψηφίου!για!το!οικονομικό! έτος!υποβολής!της!αίτησης.! β)!Ατομικό!δελτίο!επιτυχίας!στις!εξετάσεις!εισαγωγής!στα!Α.Ε.Ι.! γ)!Πιστοποιητικό!οικογενειακής!κατάστασης. δ)! Οποιοδήποτε! έγγραφο! το! οποίο! αποδεικνύει! την! ύπαρξη! άλλων! κοινωνικών! κριτηρίων! (αριθμός! τέκνων,!απώλεια!γονέα,!αναπηρία,!προστάτης!οικογένειας). ε)!Κείμενο!δήλωσης!σκοπού!(Statement!of!purpose),!έκτασης!μέχρι!300!λέξεων,!όπου!κατά!την!κρίση!τους! θα! αναφέρουν! τους! λόγους! για! τους! οποίους! επέλεξαν! το! τμήμα! φοίτησής! τους,! τις! μελλοντικές! τους! επιδιώξεις! και! φιλοδοξίες,! καθώς! και! οποιοδήποτε! άλλο! στοιχείο! θεωρήσουν! ότι! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί!προς!στήριξη!της!υποψηφιότητάς!τους. Σε! περίπτωση! απόλυτης! ισοβαθμίας!για! την! κάλυψη! της! θέσης!ή! των! θέσεων! υποτροφιών,!η! υποτροφία! χορηγείται!σε!εκείνον!που!έχει!το!χαμηλότερο!οικογενειακό!εισόδημα. Η!υποτροφία!είναι! ετήσια!και!συνίσταται!σε! καταβολή! χρηματικού!ποσού!2.100!Ευρώ.!Η!καταβολή! στον! υπότροφο!θα!γίνει!σε!δύο!ισόποσες!δόσεις.!Η!Α΄!αμέσως!μετά!την!έγκρισή!της!και!η!Β΄!με!την!προσκόμιση! πιστοποιητικού! αναλυτικής! βαθμολογίας! όπου! θα! διαπιστώνεται! ότι! το! ποσοστό! επιτυχίας! των! μαθημάτων!του!1ου!έτους!υπερβαίνει!το!80%!του!συνόλου. Η!σειρά!προτεραιότητας!αυτών!που!πληρούν!τις!προϋποθέσεις!για!τη!χορήγηση!υποτροφίας,!ορίζεται!κατά! φθίνουσα!σειρά. Οι!αιτήσεις!θα!ελεγχθούν! και!στη! συνέχεια!θα!αξιολογηθούν!από!την! Υποεπιτροπή! Αναλφαβητισμού!και! Εκπαίδευσης!της!Επιτροπής!Κοινοτικής!Δράσης,!σύμφωνα!με!τον!παρακάτω!πίνακα!μοριοδότησης. O!πίνακας!επιτυχόντων! θα!αναρτηθεί!στην!ιστοσελίδα!της!2484!Ροταριανής!Περιφέρειας!rotary2484.org,! την!Πέμπτη!31!Οκτωβρίου!2013,!όπου!θα!υπάρχουν!ο!πίνακας!μοριοδότησης!και!η!αίτηση!συμμετοχής.! Οι!ενδιαφερόμενοι!καλούνται!να!προσκομίσουν!έως!και!την!Παρασκευή!18!Οκτωβρίου!2013.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[10]


Διδυμότειχο - Ορεστιάδα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ

Σε!κοινή!πανηγυρική!συνεστίαση!των!Ροταριανών!Ομίλων!Διδυμοτείχου!και!Ορεστιάδας,!στις!16! Σεπτεμβρίου,!έγινε!η!επίσημη!επίσκεψη!του!Διοικητή!της!Περιφέρειας.! Η!καλή!διάθεση!για!προσφορά!των!μελών!των!ακριτικών!Ομίλων!μας,!παρά!τις!αντιξοότητες!των!καιρών,! και!της!γεωγραφικής!θέσης!τους,!!ήταν!ενθαρρυντική.!Εξέφρασαν!την!!ανάγκη!τους!για!συχνότερη! επικοινωνία!!και!στήριξη!εκ!μέρους!της!Περιφέρειας,!‘αίτημα’!για!το!οποίο!δεσμεύθηκε!ο!Διοικητής.!Το! θέμα!της!ομιλίας!του!Διοικητή!αφορούσε!στη!Διατήρηση!Μελών,!πάνω!στο!οποίο!θέμα!ακολούθησε! εποικοδομητική!συζήτηση. !!Η!βραδιά!κύλησε!με!κέφι,!φιλικότητα!μεταξύ!των!ροταριανών!και!των!οικογενειών!τους,!σημάδι! αισιοδοξίας!για!το!μέλλον!των!Ομίλων.! Πριν!τη!συνεστίαση!πραγματοποιήθηκε!συνάντηση!του!Διοικητή!με!τα!Διοικητικά!Συμβούλια!των!Ομίλων! παρουσία!του!Βοηθού!Διοικητή!των!Ομίλων!ροτ.!Τριαντάφυλλου!Μαματσόπουλου,!όπου!συζητήθηκαν! τρέχοντα!θέματα!των!Ομίλων.! Το!Δ/τή!συνόδευσαν!στον!Όμιλο,!αξιωματούχοι!της!Περιφέρειας!από!την!Καβάλα.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[11]


Κομοτηνή “Ροδόπη”

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΜΙΛΩΝ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ

Σε!οικεία!Ροταριανή!ατμόσφαιρα!πραγματοποιήθηκε!η!επίσημη!επίσκεψη!του!Διοικητή!στο!Ροταριανό! Όμιλο!Κομοτηνής!΄΄ΡΟΔΟΠΗ΄΄,!!στις!18!Σεπτεμβρίου,!αποκλειστικά!μεταξύ!των!μελών,!προκειμένου!να! συζητηθούν!θέματα!που!απασχολούν!τον!Όμιλο.!Οι!ροτ.!συνάδελφοι,!μέσα!στα!λίγα!χρόνια!λειτουργίας! τους!ως!Όμιλος,!έχουν!μια!σημαντική!πορεία!προσφοράς!και!παρουσίας!στην!τοπική!τους!κοινωνία.!Αυτό! προσπαθούν!να!συνεχίσουν!φέτος!και!στο!μέλλον,!συμμετέχοντας!και!σε!προγράμματα!της!Περιφέρειας.!! Οι!φιλόξενες!ροτ.!συνάδελφοι,!ορμώμενες!από!το!Θέμα!παρουσίασης!του!Διοικητή,!που!αφορούσε!στη! Δημόσια!Εικόνα!του!Ρόταρυ!και!την!προβολή!του!στην!τοπική!κοινωνία,!αφιέρωσαν!τον!υπόλοιπο!χρόνο! τους!σε!συζήτηση!και!ερωτοαπαντήσεις!προς!το!Διοικητή. Πριν!τη!συνεστίαση!ο!Διοικητής!συνάντησε!τα!μέλη!του!Διοικητικού!Συμβουλίου!του!Ομίλου!παρουσία! του!Βοηθού!Διοικητού!ροτ.!Γ.!Τζαμπάζη. Το!Δ/τή!συνόδευσαν!στον!Όμιλο,!αξιωματούχοι!της!Περιφέρειας!από!την!Καβάλα.

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[12]


Ενημερώσεις 1. Πρόγραμμα%Εκπαιδευτικών%Σεμιναρίων • Κυριακή!!!03!!!Νοεμβρίου!!!!!2013!!–!Βόλος!!!!!!!!!!Ανάπτυξη!Μελών • Κυριακή!!!17!!!Νοεμβρίου!!!!!2013!!–!Ξάνθη!! !!!!!!Ροταριανό!Ίδρυμα!(Ρ.Ι.) • Κυριακή!!!08!!!Δεκεμβρίου!!!!2013!!–!Ιωάννινα!!!!Ροταριανό!Ίδρυμα!(Ρ.Ι.) • Κυριακή!!!12!!!Ιανουαρίου!!!!2014!!–!Θες/νίκη!!!!!Ανάπτυξη!Μελών!και!Ρ.Ι. • Σάββατο!!01!!!Φεβρουαρίου!2014!–!Μυτιλήνη!!!Ανάπτυξη!Μελών!και!Ρ.Ι. 2. Πρόγραμμα%Επισκέψεων%Διοικητή%για%Οκτώβριο%–%Νοέμβριο%:%Δεκέμβριο%2013 Πέμπτη Δευτέρα Τετάρτη Πέμπτη Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα Δευτέρα Πέμπτη Σάββατο

10!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 14!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 16!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 17!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 21!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 22!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 23!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 24!!!Οκτωβρίου!!!2013!: 04!!!Νοεμβρίου!!2013!: 05!!!Νοεμβρίου!!2013!: 06!!!Νοεμβρίου!!2013!: 11!!!Νοεμβρίου!!2013!: 18!!!Νοεμβρίου!!2013!: 25!!!Νοεμβρίου!!2013!: 02!!!Δεκεμβρίου!2013!: 05!!!Δεκεμβρίου!2013!: 07!!!Δεκεμβρίου!2013!:

Ρ.Ο.!Καβάλας Ρ.Ο.!Δυτικής!Θεσσαλονίκης Ρ.Ο.!Θεσσαλονίκης!΄΄ΑΡΙΣΤΑ!ΤΕΛΕΙΝ΄΄ Ρ.Ο.!Ανατολικής!Θεσσαλονίκης Ρ.Ο.!Τρικάλων Ρ.Ο.!Ανατολικής!Λάρισας Ρ.Ο.!Κοζάνης!΄΄ΛΑΣΣΑΝΗΣ΄΄ Ρ.Ο.!Βόλου!–!Ρ.Ο.!Βόλου!΄΄ΑΡΓΩ΄΄ Ρ.Ο.!Άρτας Ρ.Ο.!Πρέβεζας Ρ.Ο.!Ηγουμενίτσας Ρ.Ο.!Βέροιας!–!Ρ.Ο.!Αλεξάνδρειας Ρ.Ο.!Κοζάνης Ρ.Ο.!Καβάλας!΄΄ΝΕΑΠΟΛΙΣ΄΄! Ρ.Ο.!Αλεξανδρούπολης Ρ.Ο.!Κομοτηνής Ρ.Ο.!Ιωαννίνων

3. Πρόσκληση%σε%Σεμινάριο Την! Κυριακή! 20! Οκτωβρίου! 2013,! ώρα! 10:00π.μ.! στο! ξενοδοχείο! ΄΄ΝΕΦΕΛΗ΄΄! στο! Πανόραμα! Θεσσαλονίκης,!διοργανώνεται!Σεμινάριο!από!τον!Ρ.Ο.!Πανοράματος!και!εισηγητή!τον!τ.!Δ/τη!ροτ.!Σώτο! Σωτηρίου!!με!θέμα:!!''Στρατηγική!γνώση!και!Στρατηγικός!σχεδιασμός’’. 4. Το! Νοέμβριο! 2013! θα! ξεκινήσουν! ενημερωτικές% ημερίδες% για% τον% παιδικό% σακχαρώδη! διαβήτη! (πρόληψη! –! θεραπεία! –! αντιμετώπιση)! σε! διάφορες! πόλεις! της! Περιφέρειας! με! διοργανωτές! τους! Ροταριανούς! Ομίλους! της! κάθε! περιοχής.! Η! δράση! αυτή! πραγματοποιείται! σε! συνεργασία! της! Περιφέρειας!με!τον!ΕΛΟΔΙ!και!με!την!ευθύνη!της!ροτ.!Δέσποινας!Δριβάκου,!μέλους!του!τμήματος!Υγείας! της! Επιτροπής! Κοινοτικής! Δράσης!της!Περιφέρειας.! Αναλυτικό!πρόγραμμα!θα!λάβετε! μέχρι! τέλος!του! μήνα. 5. !!Η!ισοτιμία!για!το!μήνα!Σεπτέμβριο!είναι!0,77

Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[13]


Μηνιαία Επιστολή Διοικητή | Τεύχος 4 | Οκτώβριος 2013

[14]

10 2013  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2484 ΠΔΡ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013