Page 1

July-August 2016 กรกฏาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙


โรตารี คืออะไร ? วัตถุประสงคของโรตารี วัตถุประสงคของโรตารี

พันธกิจของโรตารีสากล

โรตารีมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมอุดมการณ แหงการบําเพ็ญประโยชน ในการดําเนินกิจกรรมที่มีคุณคาเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสนับสนุนและสงเสริม

เราใหบริการผูอื่น สงเสริมคุณธรรม และสนับสนุน ความเขาใจระหวางกันในโลก ไมตรีจิต และสันติภาพ ดวยมิตรภาพของการเปนผูนําทางธุรกิจ วิชาชีพและชุมชน

หนึ่ง การเสริมสรางความคุนเคยระหวางสมาชิกเพื่อการ บําเพ็ญประโยชน สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การ ยอมรับคุณคาในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน และการให โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบําเพ็ญประโยชนตอ สังคม สาม การใหโรแทเรียนทุกคน นําเอาอุดมการณแหงการ บําเพ็ญประโยชนไปใชในชีวิตสวนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิม่ พูนความเขาใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหวางชาติ ดวยมิตรสัมพันธของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทัว่ โลก ทีม่ อี ดุ มการณ ในการบําเพ็ญประโยชนอยางเดียวกัน

MISSION OF ROTARY INTERNATIONAL

The Object of Rotary

The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service.

2

วิสัยทัศน

องคกรบําเพ็ญประโยชนที่ควรเลือก ซึ่งมีสโมสรที่ แข็งขันและมุงเนนการปฏิบัติ ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนทั่วโลกได

VISION

The service organization of choice with dynamic, action-oriented clubs whose contributions improve lives in communities worldwide.

สถิติถึง 29 ธันวาคม (31 มีนาคม 2016) ที่มา : the rotarian (August 2016) As of 29 December (*31 March 2016)

At a Glance ROTARY Members :*1,235,100 Clubs :*35,247

We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders.

ROTARACT Members: 201,342 Clubs: 8,754

กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

INTERACT Members: 441,278 Clubs: 19,186

RCCS Members: 199,732 Corps: 8,684


สารประธานโรตารีสากล ¨Íˏ¹ àÍ¿. à¨ÔÏÁ ¡Ã¡®Ò¤Á òõõù

มิตรโรแทเรียนที่รัก ทุกวันนี้ พวกเราหวังวาวันใดวันหนึง่ ในปโรตารีตอ ไป นีจ้ ะเปนวันทีย่ งิ่ ใหญในประวัตศิ าสตรของเรา เปนปทจี่ ะไดเห็น ผูป ว ยโปลิโอรายสุดทายของโลก ป 2558 ทีผ่ า นมามีผปู ว ยจาก เชือ้ ไวรัสโปลิโอเพียง 74 รายเทานัน้ และผูป ว ยทุกรายนัน้ ลวน อยูในประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานทั้งสิ้น ในเมื่อพวก เราทํางานกันอยางไมหยุดยั้ง สูเปาหมายการขจัดโปลิโอให หมดสิ้นไป เราจะตองมองไกลออกไปขางหนาอีก เพื่อเตรียม ใชพลังจากความสําเร็จของเรา ไปสูผลสําเร็จที่ยิ่งใหญกวานั้น ตอไป ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับอนาคตของ โรตารีดวยวา บทบาทของเราในการพิชิตโปลิโอจะตองเปน ที่รับรูโดยทั่วกัน ยิ่งทุกคนไดทราบสิ่งที่เราประสบผลสําเร็จ มากขึ้นเทาไร เราก็จะสามารถสรางความประทับใจใหแกผู รวมโครงการของเรา ในการระดมทุนสนับสนุนไดมากยิ่งขึ้น เทานั้น และที่สําคัญที่สุดคือ บรรลุผลในการเพิ่มสมาชิกมาก ขึ้นดวย พวกเรา ณ สํานักงานใหญโรตารีสากลก็กําลังทํางาน กันอยางเต็มที่ เพื่อใหมั่นใจวาโรตารีควรไดรับการยกยองใน สิ่งที่กลาวมา แตทุกอยางมิอาจสําเร็จได ณ สํานักงานใหญ เอฟแวนสตัน เราจําเปนตองอาศัยทาน ในการเผยแพรขาวใน สโมสรของทานและในชุมชนของทานวา โรตารี คือ อะไรและ เราทําสิง่ ใด เราตองมัน่ ใจวา สโมสรของเราเตรียมพรอมในยาม ทีโ่ ปลิโอถูกกวาดลางหมดสิน้ ไปในทีส่ ดุ เพือ่ ใหทกุ คนทีต่ อ งการ กระทําสิง่ ดีๆ ไดเห็นวาโรตารีคอื องคกรทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง

โลกได และสโมสรโรตารีทกุ สโมสรก็พรอมทีจ่ ะเสนอโอกาสนัน้ แกเขา เราทุกคนทราบดีวา ถาเราตองการเห็น โรตารีเกือ้ กูล เพือ่ นมนุษย ไดดยี งิ่ ขึน้ ในปตอ ๆ ไปแลว เราจําเปนตองมีทงั้ แรง กายทีม่ งุ มัน่ และจิตใจทีห่ ว งใย รวมทัง้ ความคิดอันเฉียบแหลม ใหมากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนงานของเราตอไปขางหนา เรา จะตองมีสโมสรที่ยืดหยุนเพื่อใหการบําเพ็ญประโยชนของ โรตารีเปนที่นาสนใจแกสมาชิกหนุมสาว ผูที่เพิ่งเกษียณอายุ และผูท อี่ ยูใ นวัยทํางานดวย และเรายังตองแสวงหาผูร ว มโครง การใหมๆ ดวยการเปดใจเราใหมากขึน้ แสวงหาความสัมพันธ ในการรวมมือกับองคกรอื่นๆ ใหมากขึ้น เมือ่ มองตอไปในอนาคต เรายังเห็นความจําเปนอยาง ชัดเจนในการสรางผูน าํ อยางตอเนือ่ งเปนลําดับแรก พวกเราใน โรตารีลว นมีบทบาทสําคัญในทีมเดียวกัน มุง ทํางานสูเ ปาหมาย เดียวกัน หากเราตองการบรรลุเปาหมายดวยกัน เราทุกคนก็ ตองมุงหนาไปดวยกันในทิศทางเดียวกัน พรอมๆ กัน ทุ ก วั น ที่ เ ราทํ า งานอยู  ใ นโรตารี เรามี โ อกาส เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนมนุษย ในทุกสิ่งที่เรากระทํา การทํา สิ่งดีๆ ทั้งหลายลวนแตทําใหโลกนาอยูมากขึ้นสําหรับพวก เราทุกคน ในปโรตารีใหมนี้เราทุกคนตางมีโอกาสใหมในการ เปลี่ยนแปลงโลกใหดียิ่งขึ้นเพราะ โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย จอหน เอฟ. เจิรม ประธานโรตารีสากล ป 2559-60


สารประธานโรตารีสากล ¨Íˏ¹ àÍ¿. à¨ÔÏÁ ÊÔ§ËÒ¤Á òõõù

มิตรโรแทเรียนที่รัก เมือ่ สีส่ บิ ปกอ นเจาของบริษทั ทีผ่ มทํางานอยู คุณยอรจ แคมปเบล ไดเชิญผมเขารวมในโรตารี สมัยนั้นในสหรัฐจะเปน ธรรมเนียมปฏิบัติกัน หากวาเจานายของคุณเชิญคุณเขารวม โรตารี เพราะเขาจะคิดวาเปนเรือ่ งดีสาํ หรับธุรกิจและชุมชน เมือ่ คุณตอบรับ ฉะนั้นจึงไมนาแปลกใจที่จํานวนสมาชิกของเราจะ พุงขึ้นมากในยุคนั้น ยอรจเตือนผมวาอยาใชโรตารีเปนขออางในการอู งาน กระนัน้ ก็ดี ผมก็ยงั มีเวลาไปรวมประชุมในเวลาอาหารกลาง วันและรวมงานเปนคณะกรรมการดวย ผมไมตองกังวลวาการ ใชเวลาทานอาหารกลางวันนานอีกหนอยในสัปดาหหนึ่งๆ จะ ทําใหผมตองเสียอนาคตการงาน หรือกังวลวาเจานายผมจะคิด อยางไรเมื่อผมมีโทรศัพทติดตอโรตารีในเวลางานบางบางครั้ง ทุกวันนี้มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป บริษัทประกอบ การธุรกิจตางๆ ลดความใจกวางเรื่องเวลาทํางาน และผูจัดการ ทีส่ นใจใหบริการชุมชนก็มใิ ชจะเปนกันทุกคน จึงเปนการยากที่ จะไปรวมสนุกประชุมโรตารีกนั ในขณะทีม่ อี เี มลเขามาสะสมอยู ในมือถือของทาน เปนเรื่องที่ยากขึ้นกวาแตกอนในการทํางาน ใหสมดุลกับโรตารี รูปแบบเดิมๆ ในการทําใหสมาชิกภาพของ เราเจริญเติบโตในทศวรรษกอนหนานี้ ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําให พัฒนาการดานสมาชิกภาพของเราตองสะดุดลงในปจจุบัน ั ญัติ นีค่ อื เหตุผลขอหนึง่ ทีท่ าํ ใหการประชุมสภานิตบิ ญ เมือ่ เร็วๆ นีย้ อมรับการเปลีย่ นแปลงใหมบางประการ ใหสโมสร เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมไดหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนขยาย วงการสําหรับผูท สี่ มควรเปนสมาชิกใหม สโมสรสามารถปรับให

ยืดหยุน มากขึน้ ในการสนองตอบความตองการของสมาชิก และ ขจัดอุปสรรคทีข่ ดั ขวางในการเปนสมาชิกเทาทีจ่ ะทําได แตยงั มี อุปสรรคขอหนึง่ ดานสมาชิกภาพเฉพาะตัวทานเทานัน้ สามารถ ทําเองได ขอนีผ้ ทู สี่ มควรเปนโรแทเรียนยังขาดแคลน คือ คําเชิญ ของทานเชิญใหเขามารวมในสโมสรโรตารี เมื่ อ ผมกล า วกั บ โรแทเรี ย นกลุ  ม หนึ่ ง ว า เรายั ง ขาดแคลนแรงกายที่มุงมั่นและจิตใจที่หวงใย รวมทั้งความคิ ดอันเฉียบแหลมสําหรับขับเคลื่อนการทํางานของเราตอไป ทุก คนจะปรบมือชอบใจ แตมือ หัวใจและสมองที่ผมกลาวมานั้น มิไดมาอยูในสโมสรเราโดยมนตวิเศษ เราตองขอรองเขาใหมา รวมอยูก บั เรา คําเชิญเขามาในโรตารีนนั้ เปนสิง่ ทีต่ วั ทานเทานัน้ สามารถใหได คําเชิญนั้นคือของขวัญสําหรับเขา ดวยคํากลาว ที่วา “ผมคิดวาคุณมีทักษะ ความรูความสามารถและมีบุคลิก เหมาะสม ที่จะทําใหชุมชนของเราดียิ่งขึ้น และผมก็ตองการให คุณมารวมงานกับผมดวย” ถึงแมผมจะเปนประธานโรตารีสากล แตผมสามารถ เชิ ญ คนบางคนมาเข า ในสโมสรโรตารี แชตตานู ก  า มลรั ฐ เทนเนสซีเทานัน้ แตผมไมสามารถจะทําใหสโมสรของทานหรือ ชุมชนของทานเขมแข็งขึน้ ได นอกจากตัวทานทําเอง ดังนัน้ โปรด เชิญบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ทานรูจัก มารวมงานกับทานเพื่อชวย ให โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย จอหน เอฟ. เจิรม ประธานโรตารีสากล ป 2559-60 On the Web Speeches and news from RI President John F. Germ at www.rotary.org/office-president

02 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


สารประธานทรัสตีฯ ¤ÑÅÂѹ ºÒà¹ÍÏ¨Õ ¡Ã¡®Ò¤Á òõõù

เฉลิมฉลองการทําสิ่งดีๆ 100 ป มูลนิธิโรตารี เวลาเริ่มปบริหารใหมของโรตารี จะเปนชวงเวลาที่ นาตืน่ เตนเสมอ เรามีคติพจนใหมประจําปทสี่ รางแรงบันดาล ใจ มีกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม มีโครงการที่นาตื่นเตน ใหมๆ เพื่อจะไดทํางานตอไปในป 2559-2560 และเรายังมี โอกาสพิเศษในการเฉลิมฉลอง 100 ปมลู นิธโิ รตารีของเราอีก ดวย ในป พ.ศ.2460 ทานอารช คลัมภ ไดเสนอใหจัด ตั้งกองทุนถาวรเพื่อ “วัตถุประสงคในการทําสิ่งดีๆ ในโลก” ตั้งแตนั้นมา มูลนิธิโรตารีก็ไดเติบโตขึ้นเปนองคกรเพื่อเพื่อน มนุษยระดับโลก องคกรการกุศลอื่นนอยแหงที่จะสามารถ มีประวัติที่ยาวนานถึง 100 ปเชนนี้ และยิ่งนาประทับใจยิ่ง ขึ้นไปอีกเมื่อไดทราบจุดเริ่มตนเล็กๆ ดวยจํานวนเงินเพียง 26.50 เหรียญสหรัฐ ความจริงแลวปจจุบันนี้ มูลนิธิโรตารี มีสินทรัพยมากกวาหนึ่งพันลานเหรียญสหรัฐ คือ ประจักษ พยานถึงนํา้ ใจทีป่ ระเสริฐอยางเหลือเชือ่ ของบรรดาโรแทเรียน ทั่วโลก บอยครั้งที่ผมคิดวามูลนิธิของเราจะเปนอยางไรตอไป เมื่ อ โรแทเรี ย นทุ ก คนในทุ ก หนแห ง ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น อยางตอเนื่อง ผมหวังวาทุกๆ ทานจะไดหาโอกาสพิจารณาความ สําเร็จมากมายของมูลนิธิโรตารีของเรา ผลสําเร็จตางๆ ที่เรา ทุกคนสามารถภาคภูมิใจได ตลอดศตวรรษที่ผานมา มูลนิธิ ไดจดั หาเงินไปใชแกไขปญหาตางๆ ทัง้ เล็กและใหญ ในชุมชน ทั่วโลกนับพันๆ ชุมชนเปนเงินกวา 3 พันลานเหรียญสหรัฐ โครงการทุนสนับสนุนระดับโลกและทุนระดับภาคของโรตารี ไดชว ยเหลือและเปลีย่ นแปลงชีวติ เพือ่ นมนุษยมากมาย เราได ใหความรูแ กนกั เรียนทุน อบรมผูม วี ชิ าชีพ อันเปนการสืบทอด

มรดกอันลํ้าคานี้ตอไป วาระครบรอบหนึ่ ง ร อ ยป เ ป น โอกาสดี สํ า หรั บ เตื อ นใจสมาชิ ก ของเราและประกาศให ช าวโลกทราบถึ ง ประวัตศิ าสตรอนั งดงามของมูลนิธฯิ เกีย่ วกับผลงานเพือ่ เพือ่ น มนุษย ถึงเวลาแลว ที่ชาวโลกทุกคนควรจะรูถึงบทบาทผูนํา ของเราในการตอสูเพื่อกวาดลางโปลิโอใหสิ้นไป การรณรงค ตอสูที่บิล เกตสและหุนสวนอื่นๆ ในโลกเห็นดวยวาคงไม สามารถดําเนินการลุลวงไปไดหากปราศจากความมุงมั่น อยางจริงจังของโรตารี นอกจากนั้นยังขอใหเราพิจารณาหา วิธีการตางๆ ในการตอสูปองกันโรครายอื่นๆ และการจัดหา นํ้าสะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น ขยายการศึกษาโดยสงเสริมการรู หนังสือ และชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ไมวา ทานจะจัดฉลองการครบรอบหนึง่ รอยป มูลนิธิ ของเราอยางไรก็ตาม ผมหวังวาทานจะไดจัดงานฉลองใน รูปแบบสาธารณะมากเทาที่ทําได ขอใหจัดงานโดยชุมชน ทั้งหมดรวมมือและจัดแสดงโชวผลงานดีๆ ของมูลนิธิดวย ทานสามารถศึกษาแนวคิด ในการจัดฉลองรอยปมูลนิธิไดที่ www.rotary.org/foundation100 คติพจนประจําปของประธานโรตารีสากล จอหน เจิรม “โรตารีเกือ้ กูลเพือ่ นมนุษย” นัน้ ไดบอกกลาวถึงผลงาน มูลนิธขิ องเราอยางชัดเจน เปนเวลาหลายๆ ปทชี่ ว ยใหโรแทเรียน เกื้อกูลเพื่อนมนุษย ชวยเหลือผูขาดแคลน ในปนี้ ขอให เรามุงแบงปนเรื่องราวที่ใหแรงบันดาลใจ ของมูลนิธิและสาน ตอการบันทึกไวใหมากยิ่งขึ้นตอไปดวย คัลยัน บาเนอรจี ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ป 2559-60


สารประธานทรัสตีฯ ¤ÑÅÂѹ ºÒà¹ÍÏ¨Õ ÊÔ§ËÒ¤Á òõõù

สมาชิกเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิจะเขมแข็งยิ่งขึ้น มูลนิธิโรตารีของเรานั้นจะพึ่งพามวลสมาชิกโรตารี ที่เขมแข็งและมีความมุงมั่น นั่นก็คือการที่สมาชิกทุกคนของ เราใหการสนับสนุนมูลนิธิอยางมากมาย ในการจัดการกับ ปญหาตางๆ ที่กําลังกดดันโลกมากที่สุด จึงเปนสิ่งสําคัญที่ สมาชิกตองใหการสนับสนุนดวยมิใชเพียงการบริจาคแก มูลนิธิอยางเดียวเทานั้น มูลนิธิโรตารีมีรูปแบบธุรกรรมที่ไมธรรมดา แนนอน วา เรารับเงินบริจาคมาเพือ่ สนองตอบปญหาสําคัญๆ เชนเดียว กับองคกรการกุศลอื่น แตที่ไมเหมือนกับองคกรไมแสวงหา กําไรสวนใหญคอื การทีเ่ ราพึง่ พาใหสมาชิกของเราคิดคนสราง โครงการบําเพ็ญประโยชนที่มีความสําคัญ และมีประโยชน อยางมีประสิทธิภาพเอง ผลงานจิตอาสาของทานทั้งหลายได ทําใหเงินบริจาคของเราขยายวงกวางขึ้น และชวยใหมูลนิธิ โรตารีสามารถกระทําการไดมากหลากหลายกวาและประหยัด กวาดวย รูปแบบ global grant ทัว่ ๆ ไป จะตองใชเวลาหลาย ชั่วโมงในการวางแผนงาน และจัดงบคาใชจายกอนที่จะไดรับ เงินมาหรือใชจา ยไปแมแตเหรียญเดียว ตอจากนัน้ ผูส นับสนุน โครงการตองมีการจัดซือ้ วัสดุ แสวงหาสิง่ ของบริจาค เปดบัญชี ธนาคาร จัดหาอาสาสมัคร จัดทํารายงานและติดตามความ คืบหนาของโครงการ ในขณะเดียวกันก็ตอ งทํางานรวมกันกับ โรแทเรียนในอีกซีกโลกหนึง่ ดวย และนับวาเปนโชคดี ทีส่ โมสร ของเรามีผูเชี่ยวชาญ ผูมีทักษะความสามารถตางๆ หลาก หลายในการขอคําปรึกษาหารือตลอดขั้นตอนนี้ ผูแปลสาร : อน.พิเชษฐ รุจิรัตน สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

สโมสรขนาดเล็กอาจไมมที รัพยากรบุคคลหรือแหลง เงินเพือ่ ใชสนับสนุนโครงการ global grant ไดเพียงพอ แมวา สมาชิกอาจมีความมุงมั่นตั้งใจกระทําภารกิจของมูลนิธิก็ตาม ทานลองคิดดูวา สโมสรเหลานัน้ จะสามารถทําการไดบรรลุผล เพิ่มขึ้นอีกเทาใด หากวาเขามีสมาชิกมากกวานี้สักสองหรือ สามเทา เดือนสิงหาคมนี้เราจัดฉลองเดือนแหงสมาชิกภาพ และการขยายสโมสรใหม โปรดอยาลืมใหความสําคัญในการ ติดตอเชิญชวนสมาชิกใหมเขามามีสวนรวมในการบําเพ็ญ ประโยชนในโรตารีอยางรวดเร็วฉับไว และใหแนใจวาพวกเขา ไดทราบถึงโอกาสตางๆ ทีม่ ลู นิธขิ องเรามอบใหแกสมาชิก เพือ่ ใหเขาสนใจและติดตามการบําเพ็ญประโยชนทสี่ าํ คัญ เชนการ สงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น จัดใหความรูและฝกอบรมเพื่อสราง สันติสุขและความมั่นคงในสังคมที่กําลังขาดแคลน โดยอาศัยมูลนิธิโรตารีสมาชิกของเรามีโอกาสใช ทักษะความเชี่ยวชาญในการสรางความแตกตางอยางแทจริง กอนอื่นเราจําเปนตองมีบุคลากรผูมีความรูความสามารถเขา มาอยูก บั เราและใหเขามีสว นรวมงานสําคัญๆ ของมูลนิธิ เพือ่ ชวยทําใหโลกดีขึ้น เราชาวโรแทเรียนเทานั้นที่สามารถนํา สมาชิกใหมเหลานั้นเขามา มันขึ้นอยูกับพวกเราเองจริงๆ ใช ไหมครับ? คัลยัน บาเนอรจี ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ป 2559-60


บทบรรณาธิการ ͹.ÇÒ³Ôª â¸ÒÇظ ÀÒ¤ 3360 âÃμÒÃÕÊÒ¡Å

มวลมิตรโรแทเรียนทุกทานครับ ภาพอรุณรุง ณ ยอดเขาไจตีโย (Kyaiktiyo) สหภาพเมียนมาร (Myanmar) เปนภาพ ที่ไดจากทริปที่เดินทางไปเยี่ยมสโมสรโรตารียางกุงกับคณะซึ่งยังคงเปนสโมสรฯ หนึ่งเดียวที่ ไดทําการรื้อฟนขึ้นมา ตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง การเริ่มวันใหม เริ่มตนใหม เริ่มปบริหารใหม เราทุกทานคงจะคาดหวังแตสิ่งดีๆ ที่ จะตามมาในระหวางวันและระหวางปบริหารฯ เชนกัน นิตยสารโรตารีประเทศไทยก็ไดบรรณาธิการชุดใหม แตหลายทานในทีมงานก็ยงั คง เดิม และคาดหวังวาจะไดริเริ่มสิ่งใหมๆ ใหกับนิตยสารฯ นี้เชนกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนก็คือมีการแบงนิตยสารฯ ออกเปนสองสวน Global และ Local ประกอบไปดวยเนื้อหาสาระจากโรตารีสากล (The Rotarian) และ เรื่องราวของทั้งสี่ภาค (Our Districts) ขอขอบคุณลวงหนาบรรณาธิการผูชวยจากทั้งสี่ภาค ทีม งานแปล และกองบรรณาธิการจากศูนยโรตารีประเทศไทย นิตยสารที่ดีนอกจากจะตองมีทีมงานที่ดีแลวเนื้อหาสาระ ตองดีดวย ซึ่งไดมาจากกิจกรรมดีๆ ที่มวลมิตรโรแทเรียนจะได แบงปนใหทางทีมงานมานําเสนอ จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมเปนสวนหนึ่งของนิตยสารฯ นี้ ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ


นิิตยสารโรตารี โ ปี ระเทศไทย ไ

ถายกับจูดี้ในหองนั่งเลน จอหนนั่งในเกาอี้ปรับเอนไดที่เขาเรียกวาเปนสำนักงานใหญ ของเขา เพราะเขานั่งตรงนี้พรอมกับแลบทอป ทำงานติดตอกับโรแทเรียนทั่วโลก

06 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปที่ 33 ฉบับที่ 165 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 July - August 2016

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ บทบรรณาธิการ สารบัญ สนเทศโรตารี

1-2 3-4 5 6-7 8-9

สกูปพิเศษ “แชมเปยนแหงชัตตานูกา”

10-17

บทความ “ความโดดเดนของตราโรตารี”

18-19

Insider 20-21 “กรรมการบริหารใหมเขารับตําแหนง” “การเฉลิมฉลองครบ 100 ป”

22

กองบรรณาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ (3330) ผวภ.เอกณรงค กองพันธ (3340) ผวภ.เจสัน ลิม (3350) ผวภ.อนุศิษฏ ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340) อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330) อผภ.สุพงศ ชยุตสาหกิจ (3350) อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.อนุรักษ นภาวรรณ (3360) ผวล.นพ.พีระ ฟารมไพบูลย (3330)

ผวล.อรอนงค ศิริพรมนัส (3340) ผวล.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวล.นิธิ สูงสวาง (3360) บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผูชวย อผภ.สมภพ ธีระสานต (3330) อน.พุฒิธร พัฒนสินทร (3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลยมา (3350) อน.ณรัทฐา สีนํ้าเงิน (3360)

สถานที่ติดตอ ศูนยโรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


ขอเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับสโมสรและภาค การประชุมสภานิติบัญญัติป 2559 (ตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขบทบัญญัติที่เกี่ยวของ) ในการประชุมสภานิติบัญญัติ เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผานมา สภาฯ ไดมีมติในเรื่องตางๆ มากมาย ฝายสนับสนุนสโมสรและภาคในเอเชีย/แปซิฟก (Club and District Support, Asia/Pacific) ของโรตารีสากล จึง ไดจัดทําและแปล “ขอเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับสโมสรและภาค” ขึ้นเพื่อใหสมาชิกโรตารี ไดเรียนรูเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงตางๆ ทานสามารถหาอานฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและอังกฤษไดที่ www.rotarythailand.org

การเขาประชุม สโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบได: สโมสรสามารถปรับเปลี่ยนขอกําหนดเรื่องการเขาประชุมและ

นโยบายการสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากการขาดประชุมใหเขมงวดมากขึ้นหรือนอยลงได อยางไรก็ตาม สโมสรยังมี ความจําเปนที่จะตองสงรายงานการเขาประชุมไปยังผูวาการภาค สโมสรที่ประสงคจะใชขอกําหนดในการประชุม แบบเดิมที่มีอยูตอไปก็สามารถทําได (16-21)

คณะกรรมการบริหารสโมสร เหรัญญิก: เหรัญญิกเปนสมาชิกถาวรของคณะกรรมการบริหารสโมสร (16-02) บันทึกการประชุมสโมสร: สโมสรควรจะตองบันทึกการประชุมสโมสรเปนลายลักษณอักษรและใหสมาชิก

สามารถอานบันทึกการประชุมนั้นไดภายใน 60 วันหลังจากการประชุม (16-01)

การเงินของสโมสร คาธรรมเนียมแรกเขา: สมาชิกใหมสามารถเขาเปนสมาชิกสโมสรไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขา

อยางไรก็ตาม สโมสรที่ประสงคจะคงไวซึ่งคาธรรมเนียมนี้สามารถทําได นอกจากนี้ สโมสรยังสามารถเพิ่ม คาธรรมเนียมแรกเขาหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ไวในขอบังคับของสโมสรได (16-07)

คาบํารุงสมาชิกเพิ่มขึ้น: เนื่องดวยเหตุผลดานคาใชจายและความจําเปนในการพัฒนาการใหบริการแกสโมสร คา บํารุง RI จะเพิ่มขึ้นปละ 4 เหรียญสหรัฐเปนเวลา 3 ปตอจากนี้ โดยในป 2017-18 คาบํารุงคนละ 30 เหรียญสหรัฐ ตอครึ่งป ในป 2018-19 คนละ 32 เหรียญตอครึ่งป และในป 2019-20 คนละ 34 เหรียญตอครึ่งป (16-99)

การประชุมสโมสร สโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมได: สโมสรสามารถเปลี่ยนวันและเวลาของการประชุมและ

สามารถยกเลิกการประชุมไดตราบเทาที่สโมสรมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง อยางไรก็ตาม สโมสร สามารถจะทําตามขอกําหนดเดิมเกี่ยวกับการประชุมและการยกเลิกการประชุมได (16-21)

การยกเลิกการประชุม: สโมสรสามารถยกเลิกการประชุมไดหากในสัปดาหนั้นมีวันหยุดราชการ (16-26)

08 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


สนเทศโรตารี ขอเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับสโมสรและภาค การประชุมสภานิติบัญญัติป 2559 สโมสรอีคลับ

สโมสรอีคลับและสโมสรโรตารี: ขอแตกตางระหวางสโมสรอีคลับและสโมสรโรตารีถูกยกเลิกทั้งหมด ถึงแมวาใน เอกสารธรรมนูญของโรตารีจะไมมีการกลาวถึงอีคลับอีกตอไป สโมสรอีคลับสามารถที่จะใชชื่อและโปรโมทการเปน สโมสรโรตารีที่ประชุมทางอินเตอรเนตอยางเดียวหรือประชุมทางอินเตอรเนตเปนหลักไดเชนเดิม (16-82)

นิตยสารโรตารี

การบอกรับนิตยสารรวมกัน: โรแทเรียนซึ่งพักอยูบานเลขที่เดียวกันสามารถเลือกรับนิตยสาร The Rotarian หรือ นิตยสารภูมิภาคที่กําหนดสําหรับสโมสรรวมกันได (16-96)

สมาชิกภาพ

กฎระเบียบและคุณสมบัติ: สโมสรสามารถออกกฎระเบียบหรือขอกําหนดเกี่ยวกับโรแทเรียนที่ตองการจะยาย สโมสร การมีสมาชิกภาพซอนในสโมสรโรทาแรคท และการเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ได ทั้งนี้ สโมสรสามารถใชกฎ ระเบียบเดิมที่มีอยูสําหรับสมาชิกเหลานี้ได ขอกําหนดคุณสมบัติสําหรับโรแทเรียนที่ยังคงเหมือนเดิมคือ จะตองเปน ผูใหญที่มีคุณสมบัติดี มีความซื่อสัตย มีความเปนผูนํา มีชื่อเสียงที่ดีในงาน, อาชีพ และชุมชนและยินดีที่จะบําเพ็ญ ประโยชนแกชุมชนของเขาและชุมชนอื่นๆ ทั่วโลก (16-36, 16-38)

สมาชิกภาพแบบใหม: สโมสรสามารถรับสมาชิกแบบ associate, corporate, ครอบครัวหรือแบบอื่นๆ ได

ทั้งนี้ สโมสรจะตองรายงานชื่อสมาชิกเหลานี้ตอโรตารีสากลในฐานะสมาชิกสามัญ เพื่อรวมรายชื่อเอาไวในใบแจง หนี้ของสโมสรไดอยางถูกตอง สําหรับขอผูกพันดานการเงินอื่นๆ (คาบํารุงสโมสร คาอาหาร ฯลฯ) รวมไปถึง ขอกําหนดในการเขาประชุมและความคาดหวังในการบําเพ็ญประโยชนของสมาชิกกลุมนี้ สโมสรจะตองกําหนดเอง อยางไรก็ตาม เฉพาะสมาชิกสามัญเทานั้นที่จะสามารถถือตําแหนงผูนําในสโมสร และกําหนดคะแนนการออกเสียง ของสโมสร (16-36)

การเปนสมาชิกซอนของสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท: โรทาแรคเทอร สามารถเปนสมาชิกทั้งในสโมสร

โรตารีและโรทาแรคทพรอมๆ กันได (16-40)

หนังสือรับรองดานการเงินของสมาชิกที่ยายสโมสร: สมาชิกที่มีหนี้คงคางกับสโมสรหนึ่ง จะไมสามารถยาย

ไปอีกสโมสรหนึ่งได สโมสรที่ประสงคจะรับอดีตโรแทเรียนจะตองขอหนังสือรับรองจากสโมสรลาสุดเพื่อยืนยันวา ไมมีหนี้คางชําระกับสโมสรเดิม เมื่อสโมสรขอรับรายงานการเงินจากสโมสรที่สมาชิกตองการโอนยาย หรือเคยเปน สมาชิกมากอน ไมวาบุคคลนั้นจะมีหนี้สินหรือไม สโมสรดังกลาวจะตองตอบกลับคําขอนี้ภายใน 30 วัน หากไมมี การตอบกลับ ใหถือวาสมาชิกนั้นไมมีหนี้คางชําระ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ระบุอยูในขอบังคับของโรตารีสากล (RI Bylaws) และไมมีการกลาวซํ้าในธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี (16-51)

สโมสรใหม จํานวนสมาชิกกอตั้งขั้นตํ่า: สโมสรใหมจะตองมีอยางสมาชิกกอตั้งอยางนอย 20 คน (16-83)


Special Scoop สกูปพิเศษ ผูแปล : อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต สร.บางเขน

ยามใดที่จอหน เจิรมเห็นความขาดแคลนใน หมูบานของเขา เขาจะตองหาหนทางแกปญหาใหจงได เขากําลังนําเอาทัศนคติ “ตองทําได” แบบเดียวกันนี้มาทํางาน ในหนาที่ประธานโรตารีสากล

แชมเปยนแหงชัตตานูกา เรื่องโดย เควิน คุก ภาพโดย อลิส เฮนสัน

10 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


ชัตตานูกา รัฐเทนเนสซี่ มีชื่อเลนวาเมืองแหง ทัศนียภาพ ตามที่มองเห็นจากออฟฟศในเมืองของ จอหน เจิรม


ผลงานหลากหลายของเจิรมแขวนรวมกับภาพ บนพนังหองทํางานของเขา

เจิรมกับริค ยังบลัดประธานเจาหนาที่บริหาร ของ บลัดแอสชัวรันซ ศูนยธนาคารเลือดที่เจิรมชวยกอตั้ง

บลัดแอสชัวรันซสามารถจัดสงเลือดจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ หนวยตอป

ถายกับสถาปนิกแวนซ ทราวิสที่สนามมิราเคิลลีก ที่ซึ่ง เด็กๆ ที่ตองบําบัดพิเศษสามารถเลนเบสบอลได

12 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


กอนถึงเวลานัดพบกับจอหน เจิรมเล็กนอย ริค ยังบลัด ถอนหายใจและพูดวา “คุณอยากมีเรี่ยวแรงมาก เทาเขาอยางนั้นเหรอ เขาตั้งมาตรฐานตัวเองไวสูงมากที เดียวนะ” ยังบลัดเปนประธาน และประธานเจาหนาที่ บริหารของบลัดแอสชัวรันซ ซึ่งเปนธนาคารเลือดระดับ ภูมิภาค ในเมืองชัตตานูกา เทนเนสซี่ ที่เจิรมรวมกอตั้ง ขึ้นในป พ.ศ.๒๕๑๕ หลังจากพบปะกับ ริค ยังบลัด แลว เจิรม เขาไปทีท่ าํ งานเดินตัดผานกองขวดและกระปองเกา ทีข่ นาดสูงเทาภูเขามากมายหลายกอง ทีน่ คี่ อื ศูนยรไี ซเคิล จอหนเอฟเจิรมที่ตั้งอยูในออเลงจโกรฟ เมืองชัตตานูกา และเจิรม คือผูอ อกแบบโรงงานนีเ้ อง จากออฟฟศเขาจะไป ตอที่กอสรางสนามเบสบอลเพื่อทําพิธีเปดสนามมิราเคิล ลีก สําหรับกลุมเด็กพิเศษ เขาตองรีบทํากิจกรรมทั้งหมด นี้กอนที่จะเรงไปสนามบิน เพื่อเดินทางตอไปชิคาโก เพื่อเขาสํานักงานใหญโรตารีสากลเพื่อทําหนาที่ประธาน โรตารีสากลในเดือนนี้ ทําไมตองทํางานตัวเปนเกลียวขนาดนี้ “ผมไมมีงานอดิเรก” เขากลาว “งานเพื่อชุมชนคือการ พักผอนของผม” ไมนานมานี้เจิรม ในวัย ๗๗ ปไปรวมงานปารตี้ ที่ศูนยการประชุมชัตตานูกา เขาสนุกกับการถูกลอเลียน “จอหนเปนคนที่ใคร ๆ ก็นับถือมาก” แฮรรี่ ฟลดเพื่อน คนหนึ่งของเขาประกาศบนเวที “ผมบอกไมไดวามีคน มากแคไหนที่พยายามเลียนแบบเขาในงานฮาโลวีน ผม หมายความวาเขาเปนคนประเภทสูงคลํ้าหลอ เพราะเขา หลอเฉพาะตอนมืดคํ่า” ไมมีใครจะหัวเราะรุนแรงไดมาก อยางแขกผูท รงเกียรติทมี่ าในงานฉลองการบริจาค ซึง่ เรา เรียกงานแบบนีว้ า งาน “ยางจอหนเจิรม ” งานนัน้ ทําใหได เงินบริจาคเขามาสู วิทยาลัยชัตตานูกา ทีเ่ ปนวิทยาลัยของ รัฐบาลในชุมชนถึง ๗๕,๐๐๐ เหรียญ ฟลดพดู ปดทายงาน วาเปนการบริจาคของเจิรม แกชมุ ชนนีแ้ ละทีอ่ นื่ ๆ ในโลก “เขาบริจาคคนเดียวรอยเปอรเซนตและทุกคนตองหลีก ทางใหเขา” ตํานานของนักระดมทุนเจิรมจุดประกายนํา โรตารีในการรณรงคการบริจาคเงินจํานวน ๒๐๐ ลาน เหรียญสหรัฐเพือ่ สมทบกับกองทุนมูลนิธบิ ลิ ลแอนดเมลิน ดาเกทส สุดทายเขาระดมทุนไดถึง ๒๒๘.๗ ลานเหรียญ เขากองทุนโปลิโอ เขาผานตําแหนงรองประธานโรตารี

สากลและกรรมการบริหารโรตารีสากลมาแลว ในมูลนิธิ โรตารี เขาเคยดํารงตําแหนงรองประธานและกรรมการ ทรัสตี การทุมเททํางานตอสูกับโปลิโอของเขา สงผล ใหไดรับการเสนอชื่อ เปนหนึ่งในสิบสองโรแทเรียนของ สหรัฐ ที่ไดรับเกียรติรับมอบรางวัล “แชมเปยนแหงการ เปลี่ยนแปลง” ที่ทําเนียบรัฐบาล (ไวทเฮาส) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ จากการเสียสละเพื่อพัฒนาชุมชนที่มีอยูทั่วโลก เมือ่ มาเปนประธานโรตารีสากลเขาเลือกคําขวัญแบบงาย ๆ เต็มไปดวยความหมาย สําหรับปของเขาวา Rotary Serving Humanity (โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย) “แสงประทีปของโรตารี ถูกบดบังอยูในพุมไม มานานแลว” เขากลาว “เราตองทําอะไรมากขึ้นกวาเดิม เพื่อสงเสริมผลของการทํางานของเรา เปนความทาทาย

“เพราะคนรุนใหมมีจิตใจใฝบริการ เราจะ ตองนําเรื่องราวของโรตารีไปถายทอด ใหเขาไดรู และตองทําอยางรวดเร็ว” ในเบื้องหนา แตผมไมไดมองวาเปนปญหาผมไมเคยเชื่อ ในปญหาผมเชื่อมั่นแตโอกาส” เจิรม บุตรชายของชางหินผูส รางครอบครัวดวย นํ้ามือตัวเอง สรางรากฐานจากจอบ เสียม และรถเข็นลอ เดียว มีคติดํารงชีวิตวาไมมีอะไรไดมาอยางงาย ๆ ตอน เปนเด็กเพือ่ น ๆ ทีโ่ รงเรียนลอชือ่ เขา “พวกเขาเรียกผมวา แบคทีเรีย” พอแมของเจิรม ไมมเี งินเพียงพอทีจ่ ะสงเสียให เขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย เขาเรียบจบ ปวช. แลวก็หา ทางเรียนตอเองทีม่ หาวิทยาลัยเทนเนสซี่ นอกซวลิ ล โดย การทํางานในรานขายเครือ่ งจักรและงานเสริฟอาหาร ใน โรงอาหารของหอพัก หลังจากจบการศึกษา เจิรม สมัคร เปนทหารอากาศจนไดเปนกัปตัน เขาขับเครื่องบินหนัก ๕๐ ตัน ดักกลาส ซี ๑๒๔ นําทหารและรถถังไปสูสมรภูมิ เวียดนาม “นาเสียดาย” เขากลาว “เราตองกลับบานโดย นํารางไรวิญญาณของทหารกลับมา” ในป พ.ศ.๒๕๐๘ เจิรม ขับเครื่องบินนําเอากระสวยอวกาศเจมินี่ ๔ ไปที่ แหลมเคเนดี้ โดยเครื่องบินซี ๑๒๔ อีกภารกิจที่นาตื่น เตนคือ การนําเครื่องบินยักษที่เครื่องยนตสองเครื่องเสีย ตกลงกลางมหาสมุทรกลับฐาน “พอกลับถึงฝง เราพบวามี


เจิรมอยูที่ศูนยรีไซเคิลที่เขาเปนผูออกแบบเอง โดยปรับปรุงจากโรงงานผลิตนม

14 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


สาหรายเกาะเต็มลําตัวเครือ่ งบิน” เขากลาว “นัน่ คือหวง เวลาที่เราอยูใกลสุสานทะเลมากที่สุด” เมื่อภารกิจทางทหารของเจิรมเสร็จสิ้นลง เขา เขาทํางานดานวิศวกรรมกับบริษทั แคมพเบลลแอนดแอส โซชิเอทส ในบานเกิดของเขาจอรจ แคมพเบลล เจานาย ของเขาชอบหนุมนอยเจิรมตรงที่มีทัศนคติ “ตองทําได” ของเขา “ภายในสิบป” เจิรมกลาวกับเขา “ผมจะตอง เปนหุน สวนกับบริษทั นี้ หรือไมกอ็ าจมาเปนคูแ ขงกับคุณ” เขาพูดไมผิดเพราะสุดทายเขาก็ไดกลายมาเปนประธาน และประธานเจาหนาบริหารของบริษัท ซึ่งมีสนามบิน ชัตตานูกา โรงพยาบาลทีม่ ชี อื่ เสียงในเมือง ตึกสูงหลายแหง และศูนยการประชุมเปนลูกคา ลูกคารายที่ทาทายความ สามารถเขาทีส่ ดุ คือโรงภาพยนตทนั สมัยแหงใหมทเี่ จาของ สั่งเขาไววา “อยาใชแอรรุนที่ดีเกินไป” “ทําไมครับ” เจิรมถาม “เพราะเราตองใหคนดูไดกลิ่นปอปคอรน เรา ตองทําเงินจากทุกพื้นที่ที่มี” เมื่อมาเปนประธานโรตารีสากลเจิรมตองการ “นําเอาแนวคิดกลิ่นปอปคอรนมาใชในโรตารี คําถามคือ มันคืออะไร มันก็คอื บริการของเรา (การบําเพ็ญประโยชน) เพราะคนรุนใหมมีจิตใจใฝบริการ เราจะตองนําเรื่องราว ของโรตารีไปถายทอดใหเขาไดรแู ละตองทําอยางรวดเร็ว” เขากลาววาบางเรื่องอยางเชนโปลิโอเรายัง ทําไมจบแมจะ “เหลืออีกนิดเดียว” เทานั้น แตปที่แลว เราก็จะมีผูติดเชื้อโปลิโออยู ๗๔ ราย (ในปากีสถานและ อัฟกานิสถาน) พอของเจิรมเคยติดเชื้อโปลิโอเมื่อตอน เปนผูใหญแลว “เราไปเที่ยวตกปลากัน พี่ชายมาบอกผม วา “พอเดินไมได” เจิรมหวนระลึกความหลัง “เราชวย กันหามพาพอกลับขึ้นรถ หมอบอกวาพอจะไมมีวันยืน ไดเหมือนเดิมอีก แตพอก็พยายามออกกําลังกาย เขาเอา เหล็กมัดไวกับขาและพยายามยกขา คอย ๆ ทําทุกวันจน เขายกขาและแกวงขาได จากนั้นเขาก็พอเดินไดแบบเซ นิดหนอย แตก็ถือวากลับมาเดินไดอีก” เจิรมคิดวาเขา รับมรดกความรั้นสวนนี้จากพอมานิดหนอย “ผมไมยอม แพงาย ๆ” เขากลาว แนนอนวาเขาไมยอมแพงาย ๆ ในการตอสูกับ โปลิโอ เขาเชิญชวนเพื่อนโรแทเรียนใหรวมภายใตการนํา ของเขา ในปที่เขาปฏิบัติหนาที่ประธานโรตารีสากล โดย ทุ ก สโมสรโรตารี ใ นโลกร ว มบริ จ าคเข า กองทุ น โปลิ โ อ สโมสรละ ๒,๖๕๐ เหรียญสหรัฐ เพื่อรวมเฉลิมฉลอง มูลนิธิโรตารีที่มีอยูครบ ๑๐๐ ปดวยตัวเลขบริจาคนี้ เกิด จากเงินบริจาคกอนแรกในประวัตศิ าสตรของมูลนิธโิ รตารี คือ ๒๖.๕ เหรียญที่สโมสรโรตารีแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี ในป พ.ศ.๒๔๖๐ ดั ง นั้ น ในระหว า งการประชุ ม ใหญ โรตารีสากล เราก็เตรียมที่จะมีการจัดพิธีฉลองวันเกิด ใหกบั อารค คลัมพจะมีการขายบัตรเขางานในราคา ๒๖.๕๐ เหรียญดวยถามันจะสรางอารมณรว มได “ถาเราสามารถ ดึงความสนใจของคนทั่วไป” เจิรมกลาว “พวกเขาจะได เห็นวาโรตารีทําสิ่งที่ยิ่งใหญใหกับโลกใบนี้”

ระหว า งการเตรี ย มตั ว ทํ า งานในตํ า แหน ง ประธานโรตารีสากลเขายังคงอยูรายลอมในแวดวงเพื่อน ฝูงและกลุมคนตางๆ บอยครั้งทีเดียวที่เขาใชเกาอี้เอน นอน เลซี่บอยเปนศูนยบัญชาการที่เปนโลกสวนตัวเขา ในบานริมแมนํ้าเทนเนสซี่ เขาเปนคนออกแบบบานหลัง นีเ้ อง ใตตน ปอบลาสหลังบาน เขาหอยแกนขาวโพดเอาไว เพือ่ เลีย้ งกระรอกทีว่ งิ่ เลนไปมาตามแนวระเบียงบาน บน โตะทํางานของเขามีภาพถายของตัวเจิรมเองในชุดแบบ เอลวิส เพรสลี ทีเ่ ขาแตงในงานประชุมใหญภาค และโลห ทีภ่ รรยาของเขาซือ้ ใหจากรานฮอบบีล้ อ บบี้ บนโลหเ ขียน ไววา “คุณธรรมคือการทําสิ่งที่ถูกตองตอนที่ไมมีใครมอง เห็น” “มันทําใหคิดถึงจอหน” จูดี้ เจิรมกลาว ตั้งแตเปนสามี-ภรรยากันมานาน ๕๗ ปตอนนี้ เขามาเปนประธานโรตารีสากล “โรตารีเขามาอยูในชีวิต ของเราอยางชัดเจน” เธอกลาว “แตมาเปนสวนดีของ ชีวิตนะ” บทบาทของการเปนประธานโรตารีสากลคือจุด สูงสุดของชีวิตที่เจิรมจะไดทําเพื่อการบําเพ็ญประโยชน กอนหนานี้เขายังมีบทบาทสําคัญในสโมสรเจยซีเขาเขา รวมสโมสรโรตารีชัตตานูกาในป พ.ศ.๒๕๑๙ เขาเปน ผูน าํ แบบเรียบงายและเกงในดานโนมนาวคน เขาสามารถ ทําลายสถิตใิ นการหาเงินเขากองทุนทัง้ ของโรตารีและองค กรอื่นๆ โครงการบลัดแอสชัวรันซ เปนตัวอยางหนึ่งที่เขา สามารถเริม่ จากการบริจาคโลหิตเพียงหนึง่ หนวย จนบัดนี้ ศูนยนสี้ ง เลือดใหแกศนู ยเครือขาย ๗๐ แหงทัว่ ภาคตะวัน ออกเฉียงใตมากกวา ๑๐๐,๐๐๐ หนวยตอปโครงการนี้ เริ่มขึ้นโดยมีแพทยจากยูไนเต็ดเวย เดินทางมาขอความ ชวยเหลือจาก สโมสรเจยซี เนื่องจากขณะนั้นขาดแคลน เลือด แดน จอหสนั เพือ่ นคนหนึง่ ของเจิรม ซึง่ เปนผูร ว มกอ ตั้งศูนยบลัดแอสชัวรันซ เลาใหฟงวา “จอหนเปนนายก สโมสรเจยซี ในขณะนั้นและผมเปนเหรัญญิก ฉะนั้นผม เปนคนเฝาดูการทํางานของเขา” จอหนสันกลาว “เวลา ทํางาน เขาจะไมสนใจเรื่องอื่น เขาชวยสโมสรจากไมมี อะไรเลย จนมีเงินงบประมาณ ๒๙ ลานเหรียญ” ดวย ความชวยเหลือจากเจิรม จอหนสัน และคนอื่น ๆ บลัด แอสชัวรันซประกาศออกไปไดวา การบริจาคเลือดครั้ง หนึ่ง ไมเจ็บเลย ใชเวลา ๓๐ นาที คุณสามารถชวยชีวิต คนไดสามคน “เราเปนหนี้จอหน เจิรม ในความสําเร็จที่ได มา” ยังบลัดกลาว “สําหรับผมแลวเขาเปนตนแบบผูนํา ใน ๓ ลักษณะคือเปนคนสุภาพตลอดเวลา เห็นอกเห็นใจ ทุกคนและทํางานจนสําเร็จ ถาหากจอหนทําอะไรไมสาํ เร็จ เรื่องนั้นคงจะไมมีใครทําไดแน” จากการบอกเลาของฟลดสความสําเร็จในการ ระดมทุนของเจิรมนาจะเกิดขึ้นเพราะการคิดนอกกรอบ ของเขา “มองยอนกลับไปตอนที่เขาเปนผูวาการภาคใน ป ๙๐ คนเรียกเขาวามิสเตอรชัตตานูกา เราซื้อวิสกี้แจ็ค แดเนียลหนึง่ ถัง ทีม่ คี วามจุเทากับ จํานวนวิสกี้ ๒๖๖ ขวด ดังนัน้ เราหาทุนโดยการตวงวิสกีเ้ ทากับหนึง่ ขวดใหกบั ใคร


ก็ตามที่บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ เหรียญ ดังนั้นเราหาเงินไดถึง ๒๕๐,๐๐๐ เหรียญ” คนสองคนที่ชอบเขาบาร เพื่อรวม งานการกุศลแบบนี้ ไดใสผากันเปอนคนละผืน ๆ หนึ่ง พิมพคําวา “บาร” อีกผืนหนึ่งพิมพวา “เทนเดอร (นัก ประมูล)” “จอหน เพื่อนผมเปนพระเอกในใจผมจริง ๆ” ฟลดสกลาว ที่ โรงงานรี ไซเคิ ล นี้ เจิ ร  ม แปลงสภาพมาจาก โรงงานนมที่ทรุดโทรมในป พ.ศ.๒๕๓๒ เขาใชแรงงาน ผูใ หญทมี่ คี วามพิการทําการคัดแยกวัสดุสงิ่ ของทีส่ ามารถ นํากลับไปใชไดเชน ขวด กระปอง “เขาเขาไปทํางาน ในเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแตงานวิศวกรรมการกอสราง อาคาร คอยตอรองทําสัญญากับเจาหนาที่เทศบาล” เทรา โรเบิรตส ผูอํานวยการศูนยบริการ (ผูปวย) ผูใหญ กลาว ลูกจางเหลานี้คงไมมีโอกาสทํางานที่อื่นนอกจาก ที่ศูนยรีไซเคิลนี้ และพวกเขาสามารถเก็บของอะไรที่เขา เจอระหวางทํางานไดหากตองการ เชนคนงานคนหนึง่ พบ ธนบัตร ๑๐๐ เหรียญ ในการหาเงินสนับสนุนการสรางสนาม มิรา เคิลลีกที่จะเปนสนามที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เจิรม ทํารายการผูรวมอุปถัมภไวหลายองคกร เชน เบิรคเชียร แฮธะเวย บลูครอสบลูชิลด และ สโมสรโรตารี ชัตตานูกา ทีเ่ ขาสังกัด “เด็กทุกคนควรมีโอกาสไดเลนกีฬา” เขากลาว “ไมเพียงแตสําหรับเด็ก ๆ เทานั้น ทุกคนในครอบครัว ก็ควรมีสวนดวย จะมีอะไรดีไปกวาเด็กที่กําลังเลนกีฬา ในขณะที่ พอแมสงเสียงเชียรเขาอยู” ผลงานอีกชิ้นหนึ่ง ของเจิรมคือการตั้งโครงการ “คนแรก” เพื่อครอบครัว ในเมืองชัตตานูกา โดยการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน ที่ไมสามารถเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย ฟลอรา ไทดิ้ง ประธานนักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่งเรียกเจิรม วา“เปนบุคคลตัวอยางสําหรับนักเรียนมากมายทีต่ อ งการ เหมือนเขาทีเ่ ปนคนแรกของครอบครัวทีไ่ ดเขาเรียนระดับ มหาวิทยาลัย” ทุกวันนี้ กําหนดการนัดของเขาเปลี่ยนแปลง ทุกวัน บางวันเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมง เพื่อใหสอดรับกับ หนาที่ที่จะไดรับใหม เขากลาววาในกําหนดเวลาทํางาน ของเขา เขาอยากเห็นโรตารีทํางานเหมือนบริษัท “เรา ไดรีดไขมันออกไปมากแลว ตอนนี้ถึงเวลาตองวิ่งแลว เชน ในเดือนมกราคมเราจะตองประชุมบอรดที่ชิคาโก แทนที่จะไปประชุมที่ซานดิเอโก ดวยวิธีนี้เราไมตองหอบ เอาพนักงานติดตามไปดวยอีกนับสิบคน ลดคาใชจายได แบบไมตองคิดซับซอน” เขาตองการลดเวลาการประชุม บอรดลง ลดจํานวนคณะกรรมการโรตารีสากลลง และ ประหยัดคาใชจายในสวนของการประชุมคณะกรรมการ แตยังคงประสิทธิภาพการทํางานไว หาสิบปหลังจากเจิรม เอาเครือ่ งบิน ซี-๑๒๔ ของ เขาลงจอด เขาผันตัวมาเปนผูบังคับทิศทางใหกับโรตารี วางแผนเดินทางสูอ นาคตทีส่ ดใส “มันตองทํากันเปนทีม” เขากลาว โดยตั้งใจตั้งเปาหมายหลังจากปดฉากโปลิโอ

แลว เขาจะเรงการเจริญเติบโตของสมาชิกภาพ เขาเห็น วา “ผิดที่เราเอง พวกเราโรแทเรียนทุกคน” เขาตองการ ใหสมาชิกทั้งหลาย “ตองกาวเขามารวมกัน เพราะผมคิด วาปญหาหนึ่งของเราคือเราไมไดออกปากเชิญคนมารวม กับเรา เพราะอะไรหรือ กลัวปฏิเสธอยางนัน้ หรือ เราตอง ขามพนความเขาใจแบบนัน้ แลวชวยกันออกไปเชิญคนมา เปนสมาชิกดวยความภาคภูมิใจ” ทางหนึ่งที่จะจูงใจคนหนุมสาวไดเขาใหการ สนับสนุนขอเสนอ(ที่ผานมติของสภานิติบัญญัติในเดือน เมษายนแลว) ทีอ่ นุญาติใหผทู เี่ ปนโรทาแรคเทอรสามารถ เปนสมาชิกโรตารีในเวลาเดียวกันไดดว ย “ผมเห็นดวยกับ แนวทางนี้” เขากลาว ยังไมใชเพียงเทานั้น เจิรมยังใหการสนับสนุน ความยืดหยุนในเรื่องตาง ๆ ในโรตารีดวย “เรามักจัด ประชุม โดยพวงกับมือ้ อาหารมือ้ ใดมือ้ หนึง่ สวนมากเปน

“คําถามของผมนั้น ไมใชจะดูวาคุณไดรวม ประชุมมากนอยแคไหน แตอยูที่คุณชวย ทําใหชุมชนเจริญกาวหนาขึ้นไดอยางไร” อาหารเที่ยง หรือไมก็อาหารเย็น มันเปนภาระกับคาใช จายการเปนสมาชิกดวย วิธีการนี้เคยใชไดดีกับการจัด ประชุม แตเดี๋ยวนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไป” เขากลาว โดย โรตารีสากลกําลังจับทิศทางดูวาหากปลอยใหสโมสรจัด เวลาและรูปแบบการประชุมกันเองแลวมันจะตกผลึก อยางไร “แลวเราจะทําสโมสรใหรองรับคนหนุมสาวที่อยู ในวัย ๓๐ มีอาชีพการงานทีด่ ี และตองดูแลครอบครัวดวย ไดอยางไร ก็อาจตองคิดกันถึงเรือ่ งการลดเงือ่ นไขคะแนน การประชุม” เขาเสริม “คําถามของผมนัน้ ไมใชจะดูวา คุณ ไดรวมประชุมมากนอยแคไหน แตอยูที่คุณชวยทําให ชุมชนเจริญกาวหนาขึ้นไดอยางไร” เควิน คุก ออกหนังสือเลมลาสุดชื่อ “รายงาน ของพอ : พอลูกครอบครัวเบสบอล” “เพราะคนรุนใหมมีจิตใจใฝบริการ เราจะตอง นําเรื่องราวของโรตารีไปถายทอดใหเขาไดรู และตองทํา อยางรวดเร็ว” “คํ า ถามของผมนั้ น ไม ใช จ ะดู ว  า คุ ณ ได ร  ว ม ประชุมมากนอยแคไหน แตอยูท คี่ ณ ุ ชวยทําใหชมุ ชนเจริญ กาวหนาขึ้นไดอยางไร”

16 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


เจิรมกับจูดี้ภรรยาของเขาที่บานริมนํ้าใน ซอดดี้เดยซี่ รัฐเทนเนสซี่

จูดี้ในชุดแตงงานกับรูปจอหน วันรับปริญญา มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่

กระเปาเดินทางของเจิรม - เขาเปนคนที่เตรียม กระเปาเดินทางพรอมไวเสมอ - กอนไปขึ้นเครื่องบิน


Article

ผูแปล : อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ สร.แมจัน

มีผูคนอีกมากที่ยังไมรูจัก

โรตารี

หากรวมมือกัน เราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได แมวาโรแทเรียนไดทุมเทเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงในชุมชนตาง ๆ ทั่วโลกมานาน มากกวาศตวรรษ ก็ยังมีคนอีกมากที่ไมรูวาโรตารีคืออะไร มีความแตกตางอยางไร และทําไมพวก เขาควรจะมารวมกับเรา โรตารีตองสรางตัวตนที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถยืนหยัดในศตวรรษที่ 21 ได ในขณะที่โรแทเรียนแตละคนลวนมีประสบการณที่แตกตางกันไป เราจึงควรบอกเลาเรื่องราว เหลานี้ใหสอดคลองกัน โดยทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้

เผยแพรสัญลักษณใหมของ

คุณจะชวยทําใหสัญลักษณของ โรตารี เราจะพบวงล อ โรตารี ต ามสวน สาธารณะ ตามสองขางถนนและในโครงการ ที่ไดรับการสนับสนุน แตแทบจะไมมีโลโกของ สโมสรใดเลยที่ทําออกมาเหมือนกัน ในขณะที่ สิ่งที่บงบอกถึงความเปนโรตารีเหมือนกัน ทุกที่ ในโลกคือกลุมคนที่มารวมกันขับเคลื่อนชุมชน ใหดีขึ้น เชนเดียวกับโลโกของไนกี้ สัญลักษณ วงลอโรตารีจะทรงพลังก็ตอ เมือ่ ถูกนําไปใชอยาง สอดคลองกัน เมือ่ องคกรใดก็ตามทีไ่ ดมกี ารปรับ เปลี่ยนโลโกใหมอยางที่โรตารีของเราทําในป 2013 การนําไปใชใหแพรหลายเปนสิง่ ทีม่ คี วาม สําคัญอยางยิ่ง นั่ น คื อ เหตุ ผ ลที่ โรตารี ส ากลสร า ง Brand Center ขึน้ มาเพือ่ ทีจ่ ะชวยใหเราใชโลโก สโมสรโรตารีที่ปรับปรุงใหมนี้อยางถูกตองและ สอดคลองกัน

โรตารี

เขมแข็งไดอยางไร? • ดาวนโหลดคูมือเริ่มตนเพื่อปรับปรุงเว็บไซต สโมสรใหนาสนใจ • ดาวนโหลดภาพถายและวิดีโอที่คุณสามารถ นํ า ไปใช บ นเว็ บ ไซต ข องคุ ณ และในสื่ อ สั ง คม ออนไลนตางๆ เพื่อสงเสริมสมาชิกภาพ, เรื่อง ที่เนนความสําคัญของโรตารี (areas of focus) และการขจัดโรคโปลิโอ • ดาวนโหลดแมแบบ สําหรับโบรชัวร จดหมาย ขาว สื่อประชาสัมพันธ และสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่สามารถนําไปใชเพื่อประชาสัมพันธสโมสร โครงการหรือกิจกรรมของสโมสร • ชมตัวอยางโฆษณา สิ่งพิมพ ปายบิลบอรด และสื่อโทรทัศน เมื่อมีคนถามวา “โรตารี คือ อะไร?” เราต อ งตอบให ส อดคล อ งกั น ด ว ยคํ า ตอบที่ ชัดเจนและนาสนใจ –

เยี่ยมชม www.rotary.org/brandcenter โรตารีคือการรวมตัวของผูนํา เพื่อ.... จากทุกทวีป ทุกวัฒนธรรม และทุกอาชีพ • ดาวนโหลดโลโกความละเอียดสูงและกราฟก เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด และลงมื อ ทํ า ตาง ๆ เพื่อชุมชนตางๆ ทั่วโลก

18 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

โรตารี คือกกา เ เพ


สรางคุณคาในสิ่งที่ ผูคนในชุมชนของคุณรูหรือไมวา

สโมสร ของคุณไดทํา

สโมสร ของคุณทําอะไร?

จากการสํารวจในระดับนานาชาติพบ วาประชากรรอยละ 40 ไมเคยไดยนิ คําวาโรตารี อีกรอยละ 40 รูจ กั คําวา โรตารี แตไมรวู า โรตารี ทําอะไร ซึง่ หมายความวาพวกเขาไมเขาใจเลย วาสโมสรของคุณไดทาํ ประโยชนอะไรแกชมุ ชน ของคุณบาง ไมเขาใจวาเรากําลังรวมกันแก ปญหา ระดั บ โลก เช น โรแทเรี ย นในเยอรมั น และ ศรีลังกาไดรวมกันสรางโรงพยาบาลสําหรับแม และเด็กหลังจากเหตุการณสนึ ามิ ในป 2004 เพือ่ ใหแมและเด็กไดมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง หรือ โรแทเรี ย นในออสเตรี ย ได ใ ห ที่ พั ก แก ผู  ลี้ ภั ย ในเมืองเล็กๆ ของพวกเขา หรือสโมสรโรตารี ในเบลีซ, กัวเตมาลาและฮอนดูรัส ใชวิธีการ ที่ยั่งยืนเพื่อนํานํ้าสะอาดไปสูผูคนที่ขาดแคลน

หรือไมรูแมแตเรื่องที่เรารวมเปนนํ้า หนึ่งใจเดียวกันทั่วโลก เพื่อขจัดโรคโปลิโอให หมดสิ้น เหล า นี้ ทํ า ให ก ารดึ ง ดู ด ความสนใจ และสรางแรงบันดาลใจแกสมาชิกใหม รวมทั้ง ผูบริจาคมุงหวังและอาสาสมัครเปนเรื่องยาก เพื่อใหงายตอการสื่อสารขอความ ของคุณ เราไดสรางชุดเครื่องมือสําหรับการสื่อ ขอความซึ่งมีหลักการที่ชัดเจนและคําพูดที่นา สนใจที่คุณสามารถนําไปปรับใหเปนคําพูดของ คุณเอง กระจายข อ ความในชุ ม ชนของคุ ณ โดยคนหาชุดเครื่องมือสําหรับการสื่อขอความ ที่ www.rotary.org/brandcenter

ารรวมตัวของผูนําจากทุกทวีป ทุกวัฒนธรรม และทุกอาชีพ พื่อแลกเปลี่ยนความคิดและลงมือทําเพื่อชุมชนตางๆ ทั่วโลก แบงปนเรื่องราวของคุณกับคนทั่วโลก อะไรคือสิ่งที่ทําให โรแทเรียนทุกคนไดนําสิ่งที่แตกตาง และหาไดยากมาสูชุมชนของเรา ไมวาจะเปน บุคลิกภาพ การทําดวยใจรักหรือความเปนมือ อาชีพ ดวยความสามารถจากวิชาชีพที่หลาก หลายชวยใหเราสามารถมองเห็นและแกปญ  หา ที่ทาทายในแบบที่คนอื่นทําไมได เราไม เ พี ย งเป น ตั ว แทนของชุ ม ชน ในทองถิ่นของเราเทานั้นแตยังมีสวนรวมใน โครงการทุกขนาดและในทุกทวีป และสราง แรงบันดาลใจใหแกเพื่อน เพื่อนบาน และคูคา ในการรวมงานกับเรา เราไดเชื่อมโยงมุมมองที่ แตกตางกัน แลกเปลี่ยนความคิดใหมๆ สราง มิตรภาพที่ยั่งยืนและลงมือทําเพราะเราเปนนัก ลงมือทําทีล่ งมือแกปญ  หา ทีส่ าํ คัญสุดของชุมชน ของเราดวยความคิดทีส่ ดใหมและการวิธกี ารแก ปญหาที่ยั่งยืน

โรตารี แตกตาง?

ดังนั้นสิ่งเปลี่ยนแปลงไปคืออะไร? ก็ แควธิ กี ารทีเ่ ราบอกเลาเรือ่ งราวของเราในฐานะ ที่เปนโรแทเรียน คุณคือแชมปเปยนที่แข็งแกรง ของโรตารี และโรแทเรียนตางมีชวงเวลาที่ได ชวยเปลี่ยนแปลงชีวิต มีประสบการณท่ีไดรับรู ผลกระทบของสิ่งที่ไดทํา เหลานี้เปนเหตุผลที่ นําคนมาเขารวมและคงอยูกับโรตารี ในขัน้ แรก : เลาประสบการณเกีย่ วกับ โรตารีกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานของคุณสอง คนภายใน 1 เดือน – โดยสวนตัว ผานสื่อสังคม ออนไลนหรือในที่ทํางานก็ได และแนะนํ า ให พ วกเขาไปเยี่ ย มชม www.rotary.org และเรียนรูวิธีการอื่นๆ ที่คุณสามารถ แบงปนเรื่องราวของคุณที่ www.rotary.org/brandcenter


Insider

ผูแปล : อน.ศรีฟา ศิริอุดมเศรษฐ สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

กรรมการบริหารคนใหมเขารับตําแหนง คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลมีสมาชิก 19 คน ไดแก ประธานโรตารีสากล ประธาน โรตารีสากลรับเลือก และกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อจากสโมสร 17 คน ซึ่งไดรับเลือกในที่ ประชุมใหญของโรตารี คณะกรรมการบริหารดูแลกิจการ และเงินทุนของโรตารีสากล ใหเปนไปตามธรรมนูญและขอบังคับของโรตารีสากล กรรมการบริหารคนใหม 8 คน รวมทั้งประธานโรตารีสากลรับเลือก จะเขารับตําแหนง ในวันที่ 1 กรกฎาคม ดังนี้

เอียน เอช เอส ไรสลี (Ian H.S. Riseley) สโมสรโรตารีซานดริงแกม ประเทศออสเตรเลีย เอี ย นเป น ผู  ต รวจสอบ บัญชีและเปนประธานของ บริษัทเอียน ไรสลี ซึ่งเปน บริษัทที่เขาเปนผูกอตั้งใน ป 1976 กอนที่จะมากอ ตั้งบริษัท เขาเคยทํางาน ในแผนกใหคําปรึกษาการ บริหารและการตรวจสอบ ของบริษัทบัญชีใหญๆ หลายแหง เขามาเปนโรแทเรียนตัง้ แตป 1978 โดยเปนสมาชิก กอตั้งของสโมสรของเขา ไดทํางานใหกับโรตารี สากลโดยเปนเหรัญญิก กรรมการบริหาร เปน สมาชิกและประธานคณะกรรมการโรตารีสากล และมูลนิธหิ ลายสมัย ลาสุดเปนกรรมการทรัสตีของ มูลนิธิโรตารีและประธานรวมของคณะกรรมการ จัดการประชุมใหญป 2016 (ที่เกาหลี) เอียนเปนสมาชิกในคณะกรรมการของโรงเรียน เอกชนและรัฐบาลหลายแหง เปนสมาชิกของกลุม ที่ ป รึ ก ษาชุ ม ชนในเมื อ งซานดริ ง แกม และเป น ประธานของกลุม ลูกเสือนาวีบวิ มาริส (Beaumaris Sea Scouts Group) เปนอดีตประธานของสโมสร สกีลังกี-ทาน (Langi-Taan Ski Club) และเปนผู ตรวจสอบบัญชีกติ ติมศักดิห์ รือทีป่ รึกษาขององคกร การกุศลอีกจํานวนมาก

เกียรติยศที่เอียนไดรับคือรางวัลนักสันติภาพของ โรตารีในภูมิภาค ผูแทนสภานิติบัญญัติ ประธาน ออสเอดจากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อยกยองการ จัดการประชุมโซน 21A ผูนําการฝกอบรมของ ทํางานของเขาในติมอรเลส เครื่องราชอิสริยาภรณ โรตารีสากล และเปนผูวาการภาค ของออสเตรเลี ย สํ า หรั บ การบริ ก ารชุ ม ชนและ รางวัลการบริการในภูมิภาคเพื่อขจัดโรคโปลิโอให จอรจและภรรยาชือ่ เด็บโบราเปนผูบ ริจาครายใหญ หมดไปจากโลกจากมูลนิธิโรตารี และเปนเบเนแฟคเตอรของมูลนิธโิ รตารี นอกจากนี้ เขายังไดรบั ใบประกาศเกียรติคณ ุ ในฐานะผูบ าํ เพ็ญ เอี ย นสมรสกั บ จู เ ลี ย ตซึ่ ง เป น อดี ต ผู  ว  า การภาค คุณงามความดีของมูลนิธิโรตารี ทั้งสองคนเปนผูบริจาครายใหญและเปนสมาชิก บีเควสโซไซตี้ของมูลนิธิโรตารี มีลูก 2 คน และ เจอรารด อัลลอนโน หลาน 4 คน เอียนและจูเลียตพํานักอยูในเขตมูรูดุค (Gérard Allonneau) บนเนื้อที่ 7 ไรเฮกตาร (43.75ไร) ที่ที่เขาใชชีวิต สโมสรโรตารี Parthenary อยูแบบชีวจิตอยางยั่งยืนตามแนวปรัชญาสวนตัว

ประเทศฝรั่งเศส

เจอราร ด เป น อาจารย มหาวิ ท ยาลั ย สอนการ จัดการและเศรษฐศาสตร เปนอดีตผูอํานวยการจัด หลักสูตรที่โรงเรียนธุรกิจ ป ว ติ เ ยและอดี ต หั ว หน า จอร จ วิ ศ วกรเคมี เ ป น ผู  ฝายบริหารธุรกิจและการ อํานวยการของบริษทั อิน จัดการของโปรแกรมการ สตาเทค(Corporación ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปวติเย Instatec SA) ตั้ ง แต ป  2001 กอนหนานี้เขาเปน เขาเปนโรแทเรียนตั้งแตป 1990 และไดทํางาน กรรมการผู  จั ด การของ ให โรตารี เ ป น ผู  นํ า การอบรมของโรตารี ส ากล บริษัทรวมทุนปกปองพืช ผูประสานงานโซนและผูวาการภาค จากสารเคมี กั บ บริ ษั ท ดู ปองทในอเมริกากลาง เจอรารดเปนผูบริจาคพอลแฮริสเฟลโลและเปน เบเนแฟคเตอรของมูลนิธิโรตารี ทํางานใหโรตารีโดยเปนผูแทนของประธานโรตารี สากล ประธานคณะกรรมการ ผูป ระสานงานมูลนิธิ

จอรจ ออฟรังซ (Jorge Aufranc) สโมสรโรตารี Guatemala Sur ประเทศกัวเตมาลา

20 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


มิคาเอล อาลเบอรก (Mikael Ahlberg) สโมสรโรตารี ÖlandsSödra ประเทศสวีเดน

คอนเนลลู ดินกา (Corneliu Dinca) สโมสรโรตารี Craiova, ประเทศโรมาเนีย

มิ ค าเอลเป น ประธาน บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดการ และเปน โค ช ผู  บ ริ ห ารและธุ ร กิ จ ที่ ไดรับการรับรอง เขาเปน คนที่ ทํ า งานอยู  ใ นชุ ม ชน เป น สมาชิ ก และประธาน ในคณะกรรมการบริ ห าร หลายชุดมาเปนโรแทเรียนตั้งแตป 1993 มิคาเอล ทํางานใหโรตารีโดยเปนผูแทนของประธานโรตารี สากล สมาชิกคณะกรรมการ ผูชวยผูประสานงาน โรตารี ผูน าํ การฝกอบรม และผูว า การภาค เขาเปน ผูบริจาคเบเนแฟคเตอรของมูลนิธิโรตารี

คอนเนลลู เ ป น ผู  จั ด การ ดี น เ ป  ด บ ริ ษั ท ไ ร ด  ฝ า ยการตลาดของบริ ษั ท เทคโนโลยี อิงค (Rhide ที่ปรึกษาดานเงินทุน (SC Technologies Inc.) Trust Consult SRL) ตัง้ แต จําหนายผลิตภัณฑที่ใชใน ป 1994 เขาจบปริญญาเอก การกอสรางถนน กอนหนา ดานเศรษฐศาสตรและการ นี้เธอมีอาชีพเปนพยาบาล วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ แ ละ ในเมืองเคปทาวนประเทศ การพั ฒ นาภู มิ ภ าค และ แอฟริ ก าใต อยู  ใ นคณะ เปนผูเ ชีย่ วชาญในกระบวนการภาคยานุวตั สิ หภาพ ทํางานปลูกถายหัวใจของคริสเตียน บารนารด ยุโรปโรมาเนีย ระหวางป 1959-1990 เธอทํางานอยูในกาชาดใน เขาเปนโรแทเรียนตัง้ แตป 1997 ไดทาํ งานใหโรตารี แอฟริกาใต ไดทาํ งานในคณะกรรมการบริหารของ โดยเปนนายกสโมสร ประธานคณะกรรมการภาค เครือขายผูสูงอายุในเวสตเอ็นดในบริติช โคลัมเบีย ผูแ ทนประธานโรตารีสากล ผูป ระสานงานในระดับ และโรงเรียนสตรีในมาลาวี ภูมิภาค ผูอบรมในการสัมมนาอบรมผูวาการภาค รับเลือกและเปนผูวาการภาค นอกจากนี้เขายัง ดีนเปนโรแทเรียนตั้งแตป 1989 และไดทํางานให เปนกรรมการบริหารของกลุม ปฏิบตั กิ ารโรแทเรียน โรตารีสากลโดยเปนผูประสานงานของโรตารี ผู เพื่อสันติภาพ ประสานงานมูลนิธิโรตารีในระดับภูมิภาคและเปน ผูวาการภาค คอนเนลลูเปนผูบริจาคพอลแฮรริสเฟลโล และได รับรางวัลผูนําบริการอาชีพ

โจเซฟ มัลเคอริน (Joseph Mulkerrin) สโมสรโรตารีแฮมปตันโรดส (นอรโฟลค), เวอรจีเนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา โจเซฟเกษียณในป 1982 จากกองทั พ เรื อ สหรั ฐ ฯ หลั ง จากอยู  อ าชี พ นี้ ก ว า 21 ปทําหนาที่ทั้งในทะเล และดูแลชายฝงทะเล มาเป น โรแทเรี ย นตั้ ง แต ป 1984 ได ทํ า งานให โรตารีโดยเปนผูแทนของ ประธานโรตารีสากล ผูป ระสานงานโซน ผูแ ทนสภา นิตบิ ญ ั ญัติ กรรมการและสมาชิกกลุม งานเฉพาะกิจ ผูนําการฝกอบรมของโรตารีสากล ประธานมูลนิธิ ภาค ผูประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาค และ เปนผูวาการภาค โจเซฟได รั บ รางวั ล การบริ ก ารเหนื อ ตนของโรตารีสากล และใบประกาศเกียรติคุณผู บําเพ็ญประโยชนคณ ุ งามความดีของมูลนิธิ โรตารี และรางวัลการบริการดีเดน เขาบริจาคพอลแฮรรสิ เฟลโลหลายครัง้ และเปนสมาชิกของพอลแฮรรสิ โซ ไซตี้บีเควสโซไซตี้ของมูลนิธิโรตารี เขาและภรรยา แอนเปนผูบริจาครายใหญและเปนเบเนแฟคเตอร

ทาดามิ ไซโตะ (Tadami Saito) สโมสรโรตารีโตโยตา ประเทศญี่ปุน

เฮนดรีน ดีน รอห (Hendreen Dean Rohrs) สโมสรโรตารีแลงลียเซ็นทรัล บี.ซี. ประเทศแคนาดา

โนเอล เจ เทวาสกิส (Noel J.Trevaskis) สโมสรโรตารีเบกา ประเทศออสเตรเลีย

ทาดามิ เ ป น ประธานของ โรงพยาบาลไซโตะตั้ ง แต โนเอลเพิ่ ง เกษี ย ณจาก ป 1973 เปนอดีตประธาน อ า ชี พ อุ ต ส า ห ก ร ร ม สมาคมแพทยรกั ษากระดูก การเกษตร ซึ่ ง งานหลั ก ของเมืองโตโยตาและเปน คือการขายและการตลาด อดี ต ผู  อํ า นวยการของ เขาเคยเปนที่ปรึกษาใหกับ สมาคมการแพทย ข อง นักวิจัยของมหาวิทยาลัย โตโยต า เขายั ง เป น คณะ ที่ ศู น ย วิ จั ย สุ ข ภาพจิ ต กรรมการบริหารที่ไดรับการรับรองเหมือนเปน ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ แพทยดานโรคไขขอของสมาคมศัลยกรรมกระดูก ออสเตรเลีย เขาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณของ และขอของญีป่ นุ และการกีฬา สําหรับในชุมชนของ ออสเตรเลียสําหรับความมุงมั่นของเขาที่จะชวย เขาเขาเปนที่ปรึกษาของนิติบุคคลดานกฏหมาย บรรเทาความเจ็บปวยทางจิต และสวัสดิการสังคมประมาณ 20 ป เขาเปนโรแทเรียนตั้งแตป 1996 ไดทํางานให เขาเปนโรแทเรียนตั้งแตป 1979 และไดทํางานให กับโรตารีสากลเปนผูประสานงานของโรตารี ผู โรตารีโดยเปนผูวาการภาค ประสานงานสมาชิกภาพในระดับภูมิภาค เปน สมาชิกและประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ เปนผูวาการภาค และไดรับรางวัลบริการเหนือตน


การเฉลิมฉลองครบรอยป (The celebration of the century) ในป 2016-17 สโมสรโรตารีจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอยปของมูลนิธิโรตารี ดวยการแสดงผลงาน และการกระทําความดี เพือ่ ใหชมุ ชนของทานทราบวา มูลนิธโิ รตารี ไดมีสวนเปนอยางมากและยาวนาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชุมชนทั่วโลก ไมวาจะ เปน การขจัดโรคโปลิโอ ศูนยสันติภาพของโรตารี หรือการทําโครงการ Global Grant ตางๆ ของสโมสรที่สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี ผูแปล : อผภ.นพ.วีระชัย จําเริญดารารัศมี สร.เชียงใหม

เชิญชวนใหสโมสรโรตารีวางแผนจัดกิจกรรม “วันโรตารี” มุง เนนในเรือ่ งมูลนิธิ โดยนําโครงการที่ไดรับการสนับสนุน มาดัดแปลง เพื่อสรางความเขาใจวา สโมสรของ ทานไดทําอะไร ใหการสนับสนุนชุมชนอยางไร แสดงชื่อสโมสร พรอมสัญญลักษณเฉลิม ฉลองมูลนิธิโรตารี และนําเสนอรูปภาพและเรื่องราวโดยใชสื่อสังคมและมีสัญญลักษณ #TRF100 ประธานโรตารีสากล จอหน เจิม ซึง่ เปนประธานโรตารีสากล ในปทมี่ ลู นิธิ โรตารี มีอายุครบหนึ่งรอยป กลาววา “มูลนิธิโรตารี ใหการสนับสนุนโครงการดีๆ เปนจํานวนมาก บอยครั้งที่ โรแทเรียนไดกระทําสิ่งดีๆ แตยังขาดการประชาสัมพันธ ในปนี้เปนโอกาสดีที่ทุกฝายจะ สรางความตระหนักถึงความสําคัญผานการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งผานสื่อ สังคมเพื่อดึงดูดความสนใจของสมาชิกมากขึ้น และใหเขามีสวนรวมในโครงการที่สราง อนาคตใหดีขึ้น” ชวยใหการสนับสนุนกิจกรรม การเดิน การวิ่ง การปนจักรยาน ในโอกาสครบ รอบรอยปนี้ จัดดําเนินกิจกรรมคอนเสิรต ในโอกาสครบรอยปในชุมชนของทาน ในงานเทศกาลตางๆ ของทองถิ่น อาจใหการสนับสนุนซุมอาหารของโรตารี ที่มีอาหารนานาชาติจากประเทศที่มีโรตารี และใหขอมูลเกี่ยวกับโรตารีและมูลนิธิโรตารี แกชุมชน จัดใหมกี ารพบปะสังสรรคระหวางศิษยเกามูลนิโรตารี โดยเชิญผูเ คยไดรบั ทุน การศึกษาโรตารี ศิษยเกา กลุมศึกษาแลกเปลี่ยนโรตารี และทีมผูเคยเขารับการฝกอบรม อาชีพของโรตารีมารวมดวย จัดใหมีการสัมมนารวมกับผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น เกี่ยวกับ เรื่องที่เนนความ สําคัญของโรตารี ในงานเทศกาลตางๆ ของทองถิน่ ชวยบริการนํา้ ดืม่ ทีม่ ตี ราสัญลักษณเกีย่ วกับ ความพยายามที่จะสงเสริมเรื่องนํ้าและสุขอนามัยของโรตารี ประสานงานขับเคลื่อนเพื่อรวบรวมสิ่งของ 100 รายการ ที่สัมพันธกับเรื่อง ที่เนนความสําคัญของโรตารี เชน หนังสือ อุปกรณบําบัดนํ้าสะอาด อุปกรณดูแลสุขภาพ เบื้องตน และ มอบใหกับองคกรตางๆ ในทองถิ่น ในกิจกรรมฉลองรอยปมูลนิธิโรตารี รณรงคปลูกตนไม 100 ตน หรือสรางสวนสําหรับชุมชน สนับสนุนใหบริการกิจกรรมการวิ่งมาราธอน 100 ชั่วโมง จัดกิจกรรมวันโรตารี ทําความสะอาดสวนสาธารณะ เชิญชวนชุมชนมารวม กิจกรรมดวย เขาไปเยี่ยมชม เว็บไซตโรตารี www.rotary.org/foundation100 หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ของโรตารี สั่งซื้อหนังสือฉลอง 100 ปมูลนิโรตารี ในการทําความดีใหกับโลก “เรื่องราวในประวัติศาสตรที่ผลักดัน ใหเกิดการทําความดีใหกับโลกใน 100 ปแรกของมูลนิธิโรตารี” ไดที่ shop.rotary.org

22 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


Our Districts

cr: อน.ยศวัจน นิธิปญญาวัฒน สร.เชียงใหมภูพิงค

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

Our Leaders Our Guest Our Voice Our Convention Our Agenda Our Centre

บรรณาธิการบริหาร

หนา 24-28 หนา 30-31 หนา 32-37 หนา 38-39 หนา 40-41 หนา 42-44

อน.วาณิช โยธาวุธ

บรรณาธิการผูชวย อผภ.สมภพ ธีระสานต อน.พุฒิธร พัฒนสินทร อน.ทนงศักดิ์ วิบูลยมา อน.ณรัทฐา สีนํ้าเงิน

(สร.แมสาย 3360) (สร.กาญจนบุรี 3330) (สร.อี-คลับ 3340) (สร.สาทร 3350) (สร.แพร 3360)


Our Leaders

โดย กองบรรณาธิการ

24 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


D.3330 RI ผวภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ D.3340 RI ผวภ.เอกณรงค กองพันธ D.3350 RI ผวภ.เจสัน ลิม D.3360 RI ผวภ.อนุศิษฎ ภูวเศรษฐ ทามกลางบรรยากาศของคํ่าคืนแหงการเฉลิมฉลองการเขารับตําแหนงของผูวาการภาค 3360 โรตารีสากล ที่โรงแรมวังทอง จ.ลําปาง เสียงแสดงความยินดี การมอบชอดอกไม พรอมการบันทึกภาพเปนทีร่ ะลึก เปนภาพทีห่ ลาย ทานพบปะมานับครัง้ ไมถว น แตทกุ ครัง้ พวกเราก็ยงั รูส กึ ตืน่ เตนยินดีไปกับผูบ ริหารชุดใหมทจี่ ะมาสาน ตองานในอีกหนึ่งปขางหนา เชนเดียวกันกับทีมงานของกองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยชุดใหมทจี่ ะประเดิม กับงานนี้เปนงานแรก พรอมกับการพูดคุย แนวคิดของผูนําภาคทั้งสี่ทานมานําเสนอใหกับมวลมิตร ในบรรยากาศที่แสนจะคึกคักไปดวยผูคนของราตรีผูวาการภาค ที่จะตองเตรียมตัวขึ้นเวที ทางกองบรรณาธิการก็ไดใชเวลาอันนอยนิดเพื่อที่จะพูดคุยกับทานผูวาการภาคฯ ถึง 4 ทาน ซึ่ง เมื่อเทียบกับเวลาของการบริหารงานอีกหนึ่งปขางหนาตอจากนี้ ก็อาจจะทําใหไดเนื้อหาสาระไม ครอบคลุมครบถวนเทาที่ควร แตเมื่อไดรับฟงครบทุกประเด็น ทําใหทราบไดวาทานผูวาการภาคฯ ทั้งสี่ทาน ไดเตรียมตัว มาเปนอยางดี ทําใหสามารถถายทอดหัวใจของแนวทางของการบริหารที่จะเกิดขึ้นในปบริหารหนา ไดคอนขางจะสมบูรณ


Our Leaders District Governor

รูปธรรมหนึ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนของการรวมมือกันระหวาง 4 ภาค ใน ประเทศไทยนัน่ ก็คอื ทานผูน าํ ภาคฯ ของเราพรอมคูค รองไดเดินทางไปเปนเกียรติพรอม ใหกําลังใจกันและกันตามงานสําคัญๆ เชน งาน DTA ของแตละภาค เปนตน นอกจากความรวมมือเบื้องตนนี้แลว จากการพบปะพูดคุยสนทนาแลวพบวา ยังจะมีความรวมมือระหวางกันและกันอีกหลายรูปแบบตลอดปบริหารฯ นี้ อาทิเชน การอบรมผูนําเยาวชนรวม 4 ภาค (Joint RYLA) ที่ จ.นครปฐม (3330) งาน Joint DC ที่เมืองทองธานีรวม 6 ภาค ทั้งสิงคโปรและมาเลเซีย โดยทาน ประธานโรตารีสากลจอหน เจิรมจะมารวมเปนเกียรติในงานครั้งนี้ดวย (3350) และจะมีการรวมมือกันระหวางภาคเกี่ยวกับการทําโครงการตางๆ ภาคที่มี จุดแข็งมี International partner และเงินบริจาคมาก (3350) จะรวมกับภาคที่ยังคงมี ชุมชนที่ตองการความชวยเหลืออยูมาก (3360) เปนตน ในสวนของสมาชิกภาพสวนใหญจะมีนโยบายทีต่ รงกันก็คอื รักษาหรือคงไวของ จํานวนสมาชิกเดิมเปนเบือ้ งตนและหาเพิม่ ในลําดับถัดไป โดยมีกลยุทธทแี่ ตกตางกันไป เชน ใชการเฉลิมฉลอง 25 ปของภาคเปนตัวกระตุน โดยตัง้ ใจใหสโมสรฯ ทีม่ สี มาชิก ไมถึง 25 คนไปใหถึงเพื่อเปนการเฉลิมฉลองภาค (3330) “We love, we care, we share” “เมือ่ เรารัก เราหวงใย เมือ่ เราหวงใย เราแบงปน” ใหสมาชิกมีความรูส กึ อบอุน ในรูปแบบของครอบครัวใหญ (3350) การตัง้ สโมสรใหมโดยอาจจะมีสมาชิกเกาจากสโมสรฯ เดิมไปชวยเปนแกนหลัก เพื่อสรางความเขมแข็ง (3340) สําหรับหัวขอการประชาสัมพันธ หรือ Public Image ทุกทานเห็นพองตองกัน ถึงความสําคัญของการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะ my rotary ถือวาเปน พันธกิจหลักของทุกภาคที่จะตองใชกลเม็ดทุกรูปแบบ ใหสมาชิกมวลมิตรโรแทเรียนได เขาถึงและใชเปน

26 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


แนนอนวาอุปสรรคทางดานภาษาและทักษะของการใชอปุ กรณคอมพิวเตอรกย็ งั คงเปนปญหาอยู แตทุกภาคไดตั้งทีมงานขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะ หลายๆ ภาคก็ประสบ ความสําเร็จเปนที่นาพอใจ ในสวนของการสือ่ สารดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส เชน facebook, Line, website ทุก ภาคไดยอมรับและเห็นถึงความสําคัญของชองทางสือ่ สารใหมๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ นอกจากจะเปน ชองทางระหวางมวลสมาชิกแลว ยังเปนชองทางประชาสัมพันธ สื่อสาร กับชุมชนอีกดวย ภาคที่มี e-club ก็คอนขางแนชัด วาจะมีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ทีจ่ ะสามารถชวยดูแล สือ่ ออนไลน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

“We love, we care, we share” “เมื่อเรารัก เราหวงใย สําหรับโครงการเดนๆ ของแตละ เมื่อเราหวงใย เราแบงปน” ภาคจะขอนํ าเสนอเพียงบางสวน เนื่องจากขอจํากัดของระยะเวลา ใหสมาชิกมีความรูสึกอบอุนในรูปแบบ ในการพู ดคุย ย นรู  โครงการ ของครอบครัวใหญ” สนัดบสนุา นการเรี นการฝกภาษาอังกฤษที่

จะมีโครงการการอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษ และนักเรียน (3340, 3360) โครงการหนังสือและอบรมครูบรรณารักษ (3330) โครงการหนังสือเพื่อเด็กระดับอนุบาล และชั้นประถม เปนโครงการที่นาจะกระจายไปในหลายๆ ภาคแลว (3340) ด า นสุ ข ภาพ โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ก ารแพทย ใ ห กั บ โรงพยาบาลในพื้ น ที่ (3340) โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกไต และโครงการจัดหาวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก (3350) โครงการนํ้าสะอาด ที่เชียงดาว (3360) นอกจากจะแจกเครื่องกรองนํ้าแลว ยังหาแหลงนํ้าดวยการเจาะนํ้าบาดาลในบริเวณที่ ขาดแคลนดวย (3350) ดานสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลเศษวัสดุทางการเกษตรดวยเครื่องสับ (3360)


Our Leaders

ในทีส่ ดุ เราก็มาถึงชวงทายของการพูดคุย ทานผูว า การภาคทัง้ 4 ทาน พรอมแลวทีจ่ ะขึน้ เวที เพือ่ รวมแสดงความยินดีตอ ทานผูว า การภาค 3360 ซึง่ ในวันนีเ้ ปนเจาภาพ และภาพทีป่ ระทับใจเชนนี้ ก็จะมีใหมวลสมาชิกไดเห็นครบ ทุกภาค และเชื่อไดวาทุกทานพรอมที่จะเปน Our Leader นําแนวคิด นโยบาย ที่ไดตระเตรียมมาเปนอยางดีนําไปสูรูปธรรมตลอดระยะเวลาการ บริหารหนึ่งปตอจากนี้ เชนเดียวกับกองบรรณาธิการทีพ่ รอมจะนําเสนอถายทอดผลงานของ Our Leader ตลอดระยะเวลาหนึ่งปตอจากนี้เชนกัน ขอปดทายดวยบทสนทนาบางสวนของผูว า การภาคทัง้ 4 ทาน ทีท่ าง กองบรรณาธิการ ไดพูดคุย “หลายๆ ภาค จะประสบปญหาเรื่องสมาชิกภาพ คือจะมีคนคิดแต เดินหนาหาสมาชิก เดินหนาหมด แตไมไดคิดเรื่องรักษา ทําใหไดคิดวาถาเรา รักษาสมาชิก เหมือนเราเปนผูหญิงอยูบาน เราเก็บหมดเลยเก็บรูรั่ว เก็บทุก อยางก็จะอยู เหมือนเงินถาปลอยออกก็หมด การที่เราจะเก็บสมาชิกอยูมีวิธี เดียวคือการใหเขามีสวนรวม ใหเกียรติ” - ผวภ.จุฑาทิพย ธรรมศิริพงษ 3330

“ปหนาเนนการทํางานเปนทีม ลดชองวางระหวางสโมสรกับภาค มี การสํารวจเปาหมายและรับฟงความคิดเห็นของสโมสร เพื่อจะนํามาวางแผน โดยเริ่มเชิญคณะกรรมการภาค ผูชวยภาค และนายกรับเลือก ไปอบรมที่ เมืองกาญจน เพื่อละลายพฤติกรรมและเตรียมความพรอมลวงหนา” - ผวภ.เอกณรงค กองพันธ 3340

“ในโรตารีปญหาใหญๆ ไมมี มีแตปญหาหัวใจ เมื่อเราบริหาร ในลักษณะบานเราก็จะไดครอบครัวที่อบอุน บางทานอาจจะบริหารดวย กฎเกณฑ แตสําหรับผมจะบริหารดวยความยืดหยุน (Flexibilty) อะไรที่ขอ อยูในกรอบชุมชนไดประโยชนผมยอมไดทั้งหมด” - ผวภ.เจสัน ลิม 3350

“การเปนโรแทเรียนเปนสิ่งดี ถาเราคิดใหลึกๆ เราไดเยอะ ผมถือวา โรตารีคือโรงเรียนฝกหัด (Training School) เราไดรูไดอะไรหลายๆ อยาง ทัง้ การวางตัว บุคลิกภาพ (Personality) การพูดในทีช่ มุ ชน มิตรภาพ ไดเยอะ มาก” - ผวภ.อนุศิษฎ ภูวเศรษฐ 3360

28 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


Our Guest

โดย อน.ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี สร.พะเยา

Stewardship คุณ Thomas Woods เปนเจาหนาที่ TRF ในสํานักงานใหญ ทํางานมากวา10 ปใน ตําแหนง Stewardship, Audit, Monitoring, District support ดูแล grant fund ของ TRF ตรวจสอบและรับรายงานจาก Cadre สรุปและแจงผลการตัดสินของ TRF ใหผูเกี่ยวของทั่วโลก

ในโอกาสที่คุณ Thomas Woods ไดรับเชิญจากภาค 3360 โรตารีสากล ใหมาเพิ่มเติมความรูเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล ระหวางวันที่ 20-25 พ.ค. 2559 ภาค 3360 ไดเชิญคุณ Thomas Woods รวมประชุมกับสโมสรโรตารีเชียงใหมและเยี่ยมชม โครงการ Chiang Mai Trishaw GG#1415421 ของสโมสรโรตารีเชียงใหม มีโรแทเรียนจากสโมสรโรตารี ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหมมารวมดวยจํานวน 30 คนโดยประมาณ ไดรับการตอนรับเปนอยางดีจากทีมผูนํา ภาค ประกอบดวย DG (ผวภ.สุรศักดิ์ พฤษิกานนท) ARRFC (อผภ.วิชัย มณีวัชระเกียรติ) DRFC (อผภ.นพ. วีระชัย จําเริญดารารัศมี) Stewardship Chair (อน.ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี) Financial management team (อน.วีระพงศ โตแสงชัยและอน.วิศิษฎ นักระนาด) Primary contact of GG#1415241 (อน. จิตเมตตา นันทขวาง) และแขกอื่น จากนั้นไดเขาสังเกตการณในการอบรมภาค 3360 ประจําป 2559-60 (DTA) ที่จงั หวัดลําปาง วัน ที่ 21-22 พ.ค.2559 และคุณ Thomas Woods ไดใหความรูเพิ่มเติมแกผูนําภาค 3360 จํานวน 37 คนใน บายวันที่ 22 พ.ค.2559 มีผูแทนจากภาค 3330 3340 และ 3350 มารวมดวย ทีมงานของนิตยสารโรตารีประเทศไทยไดสัมภาษณคุณ Thomas Woods ดวยคําถามงายๆ 2-3 คําถามและคุณ Thomas Woods ไดตอบคําสัมภาษณดังนี้

30 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


กรุณาใหคาํ แนะนํา เกีย่ วกับการทําหนาที่ Stewardship ของ มูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล Stewardship มีหนาที่ใหความมั่นใจแกมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล (TRF) วาโรแทเรียนผูไ ดรบั การสนับสนุนกองทุน ของTRF จะมีการใชเงินสนับสนุนในการดําเนินโครงการตางๆ อยางถูกวิธี เพื่อใหผูบริจาคเกิดความมั่นใจวาเงินที่บริจาคมานั้น ไดมกี ารใชจา ยอยางเหมาะสม ถูกตองและจะรวมการบริจาคเพิม่ ขึ้นอีก ผมมีความภาคภูมใิ จมาก ในการทีไ่ ดเปนหนึง่ ในทีมงานที่ ทําหนาที่ ดูแล ปกปอง การใชเงินจาก TRF อยางถูกตอง ซื่อสัตย และเปนไปตามแผนงานที่ไดนาํ เสนอ

1. Please introduce us to the Stewardship of TRF.... Stewardship ensures the Rotary grant funds are used in the manner in which they were intended. A donor who is confident that funds are used in an appropriate and responsible manner is more likely to give to the Foundation again. I’m proud to be a part of a team that ensures the integrity of grant funds so that Rotarians and others who donate to The Rotary Foundation have faith that their monies are used as planned.

คุณ Thomas Woods มีบทบาท หนาที่อยางไร ในทีม

2. What is your role in Rotary Stewardship? My role is with Rotary Stewardship. I am part of a four member team, that is responsible for supporting Rotary’s qualification requirements including providing feedback on random and operational audits and following up on allegations of mismanagement or misuse of grant funds. We also generate quarterly reports to ensure compliance with grant reporting requirements, and oversee district qualification.

งาน

ผมเปนหนึง่ ในสีข่ องทีม มีหนาทีใ่ หการสนับสนุนสโมสร โรตารีใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของ TRF รวมถึงการ ใหขอมูลสะทอนกลับ หากตองไปตรวจสอบการจัดการกองทุน เมื่อมีรายงานวา อาจมีการจัดการหรือใชเงินกองทุนไมตรงตาม ขอกําหนด มีหนาที่ออกแบบการจัดทํารายงานใหเปนไปตาม รูปแบบที่ TRF กําหนดไว และดูแลสโมสรโรตารีใหมีคุณสมบัติ ตามขอกําหนดของ TRF และในการมาเยี่ยมชมภาค 3360 ในครั้งนี้ ไดเขารวม สังเกตการณในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสร และผูนําภาค เยี่ยมชมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก TRF พบปะกับผูนําภาค ตลอดจนเปนผูใหความรูเพิ่มเติมในเรื่องการ บริหารจัดการกองทุน คุณ Thomas คิดวาประสบผลสําเร็จใน การทําหนาที่หรือไม ผมได รั บ การต อ นรั บ อย า งดี จ ากโรแทเรี ย น ใน ประเทศไทย และพบวาสโมสรโรตารี ตางมีคณ ุ สมบัตติ ามเงือ่ นไข ที่ TRF กําหนด การมาเยีย่ มครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเฉพาะคือการให ความรูเ พิม่ เติมในเรือ่ งการจัดการกองทุน และใหความรูว า การฝก อบรมในเรื่อง stewardship จะเปนประโยชนในการเพิ่มความ เขมแข็งของโรแทเรียนในการจัดการกองทุน และพบวาในการฝก อบรมโรแทเรียนตางใหความสนใจและมีคําถามที่ดีมาก ผมขอขอบคุณในการตอนรับที่ดีมากจากโรแทเรียนใน ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง DRFC อผภ.นพ.วีระชัย จําเริญ ดารารัศมี

3. In coming to Thailand, after visiting a service project and meeting many Rotarians in DTA seminar in D.3360 could you see your purposes of visit has been achieved? I have been welcomed by the Rotarians in Thailand. There is a strong intent to comply with the requirements of qualification. The purpose of my visit is to provide additional training on stewardship to help the districts strengthen their grant management practices and to meet the requirements of qualification. Our session on stewardship and global grants was very engaging, and the Rotarians had a lot of good questions.


District Training Assembly DTA ประสบการณที่ไดรับ

D.3330 RI

โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต สร.กาญจนบุรี

นย.สุมาลี เนื้อออน สโมสรโรตารีนราธิวาส

นย.สุพัตรา ยอมเจริญ จากการไดเขารวมประชุม DTA ที่ผานมา สิ่งที่ สโมสรโรตารีสงขลา

ดิฉันไดรับคือความเขาใจที่มากขึ้น เราควรกลับมา งาน DTA ที่ผานมารูสึกดีมาก มีมิตรภาพที่ดีตอ ทําอะไรกับสโมสรของเรา เราควรทําอะไรใหบรรลุ กันมากๆ ทุกการอบรมมีประโยชนตอการบริหาร เปาหมายของภาค ประธาน 5 ฝายของสโมสรจะ นี้เปนอยางมาก ตองบรรลุเปา การประชุม DTA ทําใหเราเดินทาง เขาสูเปาหมายไดงายขึ้น ดิฉันจะนําความรูมาใช ใหสุดความสามารถคะ

นย.เชาวลิต ทวีไทย สโมสรโรตารีปาเลไลยก

นย.วิทยพงศ ศรีเพชร สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช

DTA ไดมากกวาความรูในเรื่องโรตารี พรอมแสดง ถึงความมุงมั่น ความกลมเกลียว และเอาใจใส ของสโมสรที่สงสมาชิกเขารวมการอบรม เพื่อจะ ไดรับรูขาวสาร ปรับปรุงขอมูล และสําคัญที่สุด คื อ ได แ บ ง ป น ประสบการณ ข องแต แ ละสโมสร แต ที่ ข าดไม ไ ด คื อ มิ ต รภาพของสมาชิ ก ทั้ ง ใน สโมสรและตางสโมสรที่ไดกันรวมคิดหลอหลอม จิ ต ใจของผู  ใ ห สุ ด ท า ยคื อ ความน า รั ก ของชาว โรแทเรียนทุกๆ พื้นที่หลายคนเจอกันเฉพาะใน สื่อออนไลนแต DTA ทําใหเราไดมีโอกาสใกลชิด พูดคุยแนะนําแบงปนประสบการณในการบําเพ็ญ ประโยชนอยางแทจริง ดัง Four-Way Test ในขอ “นําไมตรี ดีทุกฝาย” ดีใจที่ไดมา DTA และจะมา ทุกๆ ปครับ

นย.ประพิณศรี กิจคา สโมสรเหลืองกระบี่

ไดความรูความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับโรตารีและเปน พิเศษในเรื่องที่เขาอบรม เชน มูลนิธิโรตารี การ เปนผูนํา การพูดในที่สาธารณะ การใช My Rotary และคูมือที่แจกมีประโยชนใชเพื่อเรียนรูและ อางอิงไดดี ประทั บ ใจท า นผู  ใ หญ ข องภาคที่ อํ า นวยความ สะดวกในการสถาปนานายกสโมสรตางๆ รวมกัน ในงาน DTA โดยที่ทานผูใหญของภาคไดใหเกียรติ อยูร ว มงานเพือ่ ชืน่ ชมและเปนกําลังใหนายกทีผ่ า น พนและนายกใหม นอกจากนี้ยังไดมิตรภาพจาก เพื่อนในสโมสรและตางสโมสรอีกดวย

ปจจุบนั เวทีความรูท ตี่ อ งเรียนรูเ พือ่ เปนผูน าํ เปนสิง่ จําเปนอยางยิ่ง การจัดงาน DTA คณะผูจัดงานมี ความพรอมทีส่ ามารถสรางแรงจูงใจ ใสใจในเนือ้ หา เพิ่มสิ่งใหมๆ ใหความรูกับผูนําองคกรบําเพ็ญ ประโยชนระดับสากลไดอยางดีเยี่ยม และผมเชื่อ มัน่ วาความรูแ ละความเขาใจทีไ่ ดรบั จากการอบรม ในครั้งนี้ผูนําทุกทานสามารถนําไปปฏิบัติในเวที นย.ยศกร เทพบุตร ขององคกรโรตารีฐานะผูส โมสร ผูน าํ ภาคและนําไป สโมสรโรตารียะลา ประยุกตใชกับเวทีในสังคมไทยไดอยางเปนอยางดี จากการที่กระผมไดเขารวมอบรม DTA ทําให ผมไดเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับโรตารีมากขึ้น โดย เฉพาะในเรื่องของมูลนิธิฯ ซึ่งผมไดรับฟงการแชร ประสบการณจากทานวิชัย มณีวัชรเกียรติ และใน หอง “การฟง-การพูดในที่สาธารณะ” ผมก็ไดฝก พูดในตอหนาสาธารณะชนจริงๆ ซึ่งความรูเหลานี้ สามารถนํามาใชในการพัฒนาตัวเองและใชจริงใน สโมสร และสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องคือ การไดมิตรภาพ เพิ่มขึ้นอยางมากมาย ทําใหกระผมไดรูวาการเปน โรแทเรียนมิใชธรรมดาเลยจริงๆ ครับ

32 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


Our Voice D.3340 RI

โดย อน.พุฒิธร พัฒนสินทร สร.อี-คลับ 3340

ไดรวมประชุม DTA งานนี้ทั้งสนุกและไดความรู และ ประทับใจที่สุดก็ตอนแยกหองเฉพาะนายกรับเลือก บรรยากาศในหองสนุกมาก ชวยกันทํากิจกรรม ทําให เรานายกรับเลือกรุน 112 สนิทและเขาใจกันมากขึ้น ขอบพระคุณ อน.ดร.อิสเรศณุชิตภ จันทรศรี ขอบคุณ ทานอผภ.เกษมชัย นิธิวรรณากุล ที่ใหทั้งความรูและ แนวคิดตางๆ

นย.วิทยา วีระกุล

สโมสรโรตารีมูลริเวอร

กระผมมีโอกาสไดรวมงาน DTA ไดรับองคความรู ในการอบรมคณะกรรมการบริ ห ารสโมสร ในห อ ง นายกและเลขาทําใหเขาใจอุดมการณแหงการบําเพ็ญ ประโยชน ในการดําเนินกิจกรรมที่มีคุณคาเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสนับสนุน และวิธีการสงเสริม การเสริมสรางความคุนเคยระหวางสมาชิก เพื่อการ บําเพ็ญประโยชนและเปนการยกระดับจรรยาบรรณ ในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณคาในการประกอบ อาชี พ ที่ ยั ง คุ ณ ประโยชน แ ละการให โรแทเรี ย นทุ ก คนในสโมสรไดภูมิใจในอาชีพของตนเพื่อการบําเพ็ญ ประโยชน ต  อ สั ง คมที่ สํ า คั ญ การเพิ่ ม พู น ความเข า ใจ ไมตรี จิ ต และสั น ติ สุ ข ระหว า งชาติ ด  ว ยมิ ต รสั ม พั น ธ ของสมาชิกในธุรกิจและวิชาชีพ ที่มีอุดมการณในการ บําเพ็ญประโยชนอยางเดียวกัน

อน.พรทิพย กุลพาณิชย สโมสรโรตารีเมืองขลุง

การประชุม DTA ภาค 3340 “ประทับใจ” การตอนรับ สุดยอดของทีมงาน ความรูที่ไดรับจากคณะวิทยากร กระชั บ ฉั บ ไว การสถาปนาผู  ว  า การภาคเอกณรงค กองพันธ สุดอลังการแสดงถึงความสามัคคีของชาว โรตารี “สุขใจ” ในมิตรภาพที่มีใหกันตลอดไป

อน.วิวัฒน โภชนพานิชย

เจาภาพจัดไดดีมากๆ ทุกอยางเรียบรอยและสวยงาม ไมอาจวิจารณอะไรไดมากกวานัน้ เพราะประสบการณนอ ย แตสงิ่ ทีเ่ ห็นชัดเจนคือแขกทีม่ ารวมงานแสดงความยินดี ตอการรับตําแหนงผูว า การภาค เอกณรงค กองพันธนนั้ มากจริงๆ มาจากไกลๆ กันทัง้ นัน้ แสดงใหเห็นถึงความ มีมนุษยสัมพันธและนํ้าใจอันดีเยี่ยมของทาน ซึ่งเรา นาจะนํามาศึกษาเอาเปนแบบอยาง ไดมโี อกาสเขารวม ประชุมกลุมยอยหองโครงการบําเพ็ญประโยชน โดย อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย เปนวิทยากร ตลอดครึง่ วัน ในตอนเชาผานไปอยางรวดเร็วไมรูสึกเบื่อ บรรยากาศ เปนกันเอง ทุกคนแสดงความคิดเห็นในหัวขอทีว่ ทิ ยากร ยกขึ้นมานําเสนอซึ่งลวนแลวแตเปนประโยชนนาสนใจ ยอมรับวาทานวิทยากรเกงมาก คําพูดทานนัน้ สรางแรง บันดาลใจไดดี นอกจากทานจะเปนครูใหญของเด็กๆ ใน โครงการหองสมุดของทานแลว ทานยังเปนครูของนองๆ โรแทเรียนตลอดไปดวยคะ

สโมสรโรตารีจันทบูร

การประชุม DTA เปนการอบรมเจาหนาที่ทีมบริหาร สโมสรทั้ ง 5 เหล า ได แ ก ป ระธานบริ ห ารสโมสร ประธานสมาชิ ก ภาพ ประธานบํ า เพ็ ญ ประโยชน ประธานประชาสัมพันธ และประธานมูลนิธิสโมสร เพื่ อ เป น การพั ฒ นาเสริ ม ศั ก ยภาพของสโมสรและ สมาชิกเพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งปจจุบัน การบริหารสโมสรจะใชเอกสารนอยมาก แตจะมาใช Line, Internet, Facebook, และ Email แทน เรา ก็จะประหยัดกระดาษ เปนการสื่อสารที่รวดเร็วและ ประหยัดคาใชจาย สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการอบรมในครั้ ง นี้ คื อ มิตรภาพในหมูมวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํากิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน การหารายไดเขาสโมสรเพื่อทํากิจกรรม ชวยเหลือสังคมแตละทองที่ชุมชนความตองการไม เหมือนกัน ในตัวเมืองหรือเมืองใหญตองการรถดับ เพลิง ชนบทตองการเครื่องกรองนํ้า โรงเรียนที่หาง ไกลตองการหนังสือสงเสริมการเรียนการสอน บาง โรงพยาบาลตองการเครื่องมือแพทยหรือเตียงคนไข เปนตน ดังนั้นหลังจากอบรมแลวเราจะไดแนวทางเพื่อ ไปปฏิบัติจริง ตรงตามเจตนารมณของโรตารีสากล

นย.วนิดา กองเกียรติกมล สโมสรโรตารีนครพนม

ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด เข า ร ว มการประชุ ม เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร สโมสร ไดรับการตอนรับจากเจาภาพ ไดรับความรู จากวิทยากรที่มากดวยประสบการณ ทําใหดิฉันและ คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนครพนมประทับ ใจและจะนําความรูที่ไดรับนี้มาบริหารสโมสรใหบรรลุ ประสิทธิผลอยางจริงจัง เพื่อสมกับ “โรตารีเกื้อกูล เพื่อนมนุษย” ขอขอบพระคุณทุกๆ สิ่งที่ไดรับจากการ ประชุมครั้งนี้

รทร.จิตติมา กฤษดาธิการ สโมสรโรตารีศรีราชา

อน.อาภรณ ลิ้มธีระกุล นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร สโมสรโรตารีแหลมฉบัง

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแกน

จากการเขารวมประชุมอบรมเจาหนาที่บริหารสโมสร ภาค 3340 ทีผ่ า นมายอมรับคะวาสโมสรโรตารีอดุ รธานี

เปนครั้งแรกที่ไดมารวมงาน DTA ไดรับความรูสึก อบอุนทามกลางสโมสรและมวลมิตรที่ไมเคยรูจักมา ก อ น ไม แ ปลกใจเลยที่ โรตารี เ ป น สั ง คมครอบครั ว ที่อบอุน แนนเฟน ประทับใจมากคะ


District Training Assembly

D.3330 RI

D.3340 RI

34 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


Our Pride

D.3350 RI

D.3360 RI


District Training Assembly DTA ประสบการณที่ไดรับ

D.3350 RI

โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลยมา สร.สาทร

เชนนี้ ตองขอขอบคุณทีมงานผูบ รรยายทีท่ รงคุณวุฒอิ นั ประกอบไปดวยทานอดีตผูวาการภาค อดีตนายก และ โรแทเรียนทีเ่ สียสละเวลามาอบรมใหความรูก บั พวกเรา ขอขอบคุณคณะกรรมการผูจ ดั งานฉลองฯ ภาคกลางคืน ทุกคนทีเ่ นรมิตเวทีและบรรยากาศทีส่ นุกสนานและเต็ม ไปดวยมิตรภาพเชนนี้ ขอขอบคุณและชมเชยจากใจครับ

เพลงประจําปของภาค โดยไดใหลูก ๆ ของดิฉันมีสวน รวมในการขับรองและบันทึกเสียงเพลงประจําปลง แผนซีดเี พือ่ ใชในกิจกรรมตลอดปในปนี้ ทําใหรสู กึ วาเรา เปนโรตารีกนั ทัง้ ครอบครัวคะ ขอขอบคุณจากใจจริงคะ

นย.ปราณี จีรพรชัย สโมสรโรตารีกรุงเทพกลวยนํ้าไท

การอบรม DTA เปนการใหความรูแกกรรมการบริหาร สโมสร ทําใหรู เขาใจในหนาที่ของตนเปนอยางดี โดย เฉพาะอยางยิ่งที่มีขอกําหนดในธรรมนูญและขอบังคับ สโมสรมากมาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงของโรตารีสากล นโยบายของประธานโรตารีสากลและของผูวาการภาค โดยการจัดการสโมสรดําเนินในทุกดานดวยดี เตรียม เนือ้ หาวิชาการใหเหมาะสมกับเหตุการณปจ จุบนั แกไข ตามมติของสภานิตบิ ญ ั ญัติ ประธานฝกอบรมและคณะ ใหกาํ ลังใจ เอือ้ เฟอ ใหเกิดประสิทธิภาพและพรอมทีจ่ ะ ใหความอนุเคราะห เอือ้ เฟอ ความสามารถ ความเขาใจ ใหกับนายกใหมทุกคน

นย.ปยบุตร ธรรมขันต สโมสรโรตารีสาทร

งานอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีภาค 3350 ที่จัดขึ้นนั้นผมมีความประทับใจกับการจัดงานในครั้งนี้ ไมวา จะเปนในแงของเนือ้ หาทีจ่ ดั การอบรม บรรยากาศ ในการใหผูเขาอบรมมีสวนรวมและความสนุก ตื่นเตน ในงานฉลองภาคกลางคืน ในฐานะนายกรับเลือกที่ อาจจะยังมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการบริหาร สโมสรโรตารีไมมากนัก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง ในหลายๆ มิติที่ทางโรตารีสากลพยายามจะพัฒนาให องคกรของเรามีความทันสมัยและนาสนใจสําหรับคน รุนใหมที่จะเขามารวมอุดมการณบําเพ็ญประโยชน เหนือตน การอบรมครั้งนี้ทําใหผมมีความเขาใจชัดเจน ขึ้นมาก และจากการสอบถามคณะกรรมการที่มารวม อบรม ก็ไดรับคําตอบที่คลายกันวา ไดรับความรูขอมูล ทีเ่ ปนประโยชนในการทีจ่ ะนําไปปฏิบตั หิ นาทีข่ องแตละ ทานเชนเดียวกัน ภาคกลางคืนการฉลองผูว า การภาคคนใหม ผวภ.เจสัน ลิม ผมในฐานะหนึง่ ใน 112 All star team ตองขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานที่ไดจัดคิวใหพวกเราไดมีโอกาส รวมแสดงความยินดีกับทานเจสัน โดยการไดรวมอยูใน ขบวนเรือเปดตัวผูวาฯ การเปดตัวยิ่งใหญอลังการสม กับทานผูวาคนใหมจริงๆ การจัดงานในครั้งนี้ผมเชื่อวา จะตองมีการเตรียมตัวการซักซอมอยางมากมายหลาย รอบ ผลงานที่ออกมาถึงไดดีและประสบความสําเร็จ

นย.สุภาภรณ เทพพรรธนะ สโมสรโรตารีหนองแขม

นย.ณัฐกานต สถิตยพร สโมสรโรตารีสวนหลวง

งาน DTA ป 2016-17 เปนอีกงานที่แสดงถึงความรวม มือรวมใจของคณะกรรมการสโมสรเพื่อเตรียมความ พรอมในการทํางานรวมกัน ปนี้นับเปนมิติใหมของ การบริหารงานซึ่งตางไปจากหลายปที่ผานมา ทั้งการ ประกาศขอกําหนดในการรับสมาชิกใหม การประชุม ที่ปรับเปนอยางนอย 2 ครั้ง/เดือน การทําโครงการ รวมถึงการสรางภาพลักษณใหสาธารณชนรับรูก จิ กรรม บําเพ็ญประโยชนของโรตารีมากขึ้น สวนทีน่ า ประทับใจของปนคี้ อื การไดขนึ้ ไปประกาศเปา หมายของสโมสรซึ่งเปนการตั้งเปาหมายรวมกันของ คณะกรรมการฝายตางๆ ทีส่ มั ผัสไดถงึ การสนับสนุนอัน เปยมดวยพลังและความอุนใจที่สงใหดิฉันเปนตัวแทน ของสโมสรโรตารีสวนหลวงขึ้นไปประกาศอยางภาค ภูมิใจ ทามกลางสายตาและการฟงของผูนําในสโมสร ทุกทาน คือที่ที่อนุญาตใหความเปนไปไดในการเปน ผูนําของดิฉันเกิดขึ้น และจะคงอยูตอไประหวาง 1 ป ที่ดํารงตําแหนง

ขาพเจาประทับใจในการจัดอบรม ที่คณะกรรมการฝก อบรมภาคฯ ไดพยายามคัดสรรพิธีกรที่มีความรู ความ สามารถ มาใหขอ มูลตางๆ เกีย่ วกับโรตารี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขอกําหนดในธรรมนูญ และขอบังคับสโมสร การมีกฎระเบียบ ขอบังคับเปน จํานวนมากเนื่องจากองคกรโรตารีไดกอตั้งมาแลวถึง 111 ป เพื่อใหองคกรโรตารี อยูยั่งยืนตลอดไป และ เพื่อปรับใหทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง การเรียนรู เรื่องราวเกี่ยวกับโรตารีไมสามารถเรียนรูหมดจากการ อบรมเพียง 1 วัน ดังนั้นผูที่เพิ่งเขามาทํางานจิตอาสา ในองคกรโรตารีจึงตองขวนขวายหาความรูจากแหลง ขอมูลตางๆ เชน จาก Website หรือหนังสือคูมือตางๆ และเรียนรูจ ากผูท ปี่ ระสบการณมากอน การเรียนรูต า งๆ ไมมีที่สิ้นสุด ตราบใดที่เรายังเปนจิตอาสา ในการเปน ผูบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน และสังคม ดังคําขวัญวา “โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย”

นย.วรเดช ปญจรงคะ สโมสรโรตารีสุขุมวิท

นย.อรวรรณ พรสกุลไพศาล สโมสรโรตารีพระปกเกลาธนบุรี

เปนโอกาสอันดี ที่ไดเขารวมการอบรมคณะกรรมการ บริหารในครั้งนี้ ทําใหดิฉันสามารถเขาใจในบทบาท หนาที่ในการทํางานตามแนวทางของภาค เพื่อบรรลุ เปาหมายในฐานะผูน าํ สโมสรตนเองและรวมมือกับตาง สโมสรโดยวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ การเขารวมกิจกรรมนี้ ดิฉันไดประสบการณในอีกมุมหนึ่ง ไดพบปะเพื่อนผูมี จิตอาสา รวมบําเพ็ญประโยชนใหกับชุมชนและผูดอย โอกาส รวมกิจกรรมบันเทิงทีส่ นุกสนาน และในโอกาสนี้ ครอบครัวของดิฉันยังไดรับเกียรติสูงสุดจากคณะกรรม

36 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

หลายคนมักพูดไปอบรมเจาหนาที่สโมสรของโรตารีก็ เหมือนเดิมเรือ่ งเดิม บางคนลงทะเบียนแตไมเขาหองอบ รมไปชอปปง แทน แตสงิ่ ปรากฏชัดในการอบรมในครัง้ ที่ ผานมาคือเห็นความใสใจในรายละเอียดของโรตารีสากล ที่ถายทอดมายังคณะกรรมการจัดงานที่ตองการสื่อให เห็นถึงสิง่ ทีม่ กี ารปรับปรุงเพือ่ การเติบโตอยางยัง่ ยืน เชน ขอกําหนดหลายสวนใหสอดคลองตามความเหมาะสม ของแตละสโมสร เอาคุณลักษณะของสโมสรนั้นๆ เปน ทีต่ งั้ การปรับปรุงวิธกี ารเพือ่ ใหเกิดความรวมมือใหการ ทําดีใหโลกใบนี้ซึ่งจะมีกระทบในทางที่ดีกับชุมชนมาก ขึ้น อยากจะบอกวาเสียดายแทนทานที่ไมไดเขาอบรม ดังนั้นครั้งหนาอยาพลาดนะครับ


Our Voice D.3360 RI

โดย อน.อน.ณรัทฐา สีนํ้าเงิน สร.แพร

โรตารีที่มีแตมิตรภาพ มีแตความสุขและเรามีสายเลือด สายเดียวกัน คือ “เลือดสีโรตารี”

ใหเกิดความชํานาญและตัง้ มัน่ ทีจ่ ะทําประโยชนกบั ทอง ถิ่น และ RL อยางมีความสุขตลอดไป

นย.รัศนี นามวงค สโมสรโรตารีฝาง

กอนมามีความกังวลวาเราจะทําหนาทีน่ ายกสโมสรไดดี พอหรือ ทัง้ นีเ้ ปนงานใหมบางอยางไมกระจางชัดสําหรับ เราแตเมื่อเขาอบรมคณะวิทยากรให ความรู ความชวย เหลือเปนอยางดี My Rotary ทีท่ าํ มาแลวมีปญ  หาไดรบั การแกไขจนมัน่ ใจวาทําได การกอตัง้ สโมสรของเยาวชน ก็ไดรบั คําแนะนําอยางดี ขอขอบคุณผูเ กีย่ วของทัง้ หมด นีท้ าํ ใหงานนีส้ าํ เร็จ ดวยบรรยากาศอบอุน ดวยไมตรีจติ อาหาร ทีพ่ กั ความรูค วามเปนผูน าํ ทีส่ ามารถนําไปใชได จริง เห็นความเสียสละของทุกทานทั้งเวลาและทุน ทรัพยเพือ่ อยากใหโลกเรานีน้ า อยูเ กือ้ กูลกัน มีมติ รภาพ ความจริงใจ รักโรตารีจัง

นยก.ชัยณัฐ สิทธิมล สโมสรโรตารีเชียงดาว

ในความรูส กึ สวนตัวผมแลวไดเพือ่ นและคู มิตรตางสโมสร พัฒนาความรูในสิ่งที่ไมรูและไมเขาใจ ใหทราบขอมูลในการทํากิจกรรมทั้ง GG, DG, LG ให ถูกตอง รวมทั้งทราบถึงธรรมนูญโรตารี กฎขอบังคับ ตางๆ ทีป่ รับเปลีย่ น สมาชิกในสโมสรไดทาํ กิจกรรมรวม กันในทีมบริหารทัง้ นีก้ ารประชุม DTA ในครัง้ นีเ้ ปนการ ทําความเขาใจรวมกันในการทํางานและทิศทางของ สโมสรในปบริหารหนาที่จะมาถึงและขอขอบพระคุณ ทีคณะผูจัดงานและ SAA จัดงานไดสมบูรณ และที่มิต รวมอยูเหนือตน

อน.ศิริลักษณ ไชยวงศ สโมสรโรตารีชางเผือกเชียงใหม

ดีใจทีไ่ ดเขารวมการประชุม DTA ทีจ่ งั หวัด ลําปางในครั้งนี้เพราะไดความรูใหมๆ ที่เกิดจากผลการ ประชุมสภานิติบัญญัติที่ผานมา ไดรับรูถึงการทํางาน ของโรตารีสากลวา การทํางานทุกอยางตองผานมติเห็น ชอบของบอรดไมใชเปนการตัดสินใจของประธานโรตารี สากลเพียงคนเดียว และเขาใจถึงเหตุผลของการขึ้นคา บํารุงโรตารีสากลอีก 4 USD การจัดการประชุมจัดไดดี กระชับเหมาะสมกับเนื้อหา สวนงานสถาปนาผูวาการภาคในตอนเย็น จัดไดดมี าก มีอาหารหลากหลาย บรรยากาศเปนกันเอง มีมิตรภาพดีเยี่ยม ผูรวมงานทุกทานมีความสนุกสนาน ระยะเวลาของการจัดงานเหมาะสมดีคะ

อน.ชญากานต พิทตระพันธ สโมสรโรตารีพุทธชินราช

รทร.สงวน ซอนกลิ่นสกุล ในการเข า ร ว ม DTA ในครั้ ง นี้ จั ด งาน สโมสรโรตารีเชียงของ

ได ดี ม ากค ะ ได รั บ ความรู  จ ากบรรยายท า นใหม ๆ หลากหลายแงคิดมีความประทับทุกครั้งที่ไดเขารวม อบรม บรรยากาศงานเลี้ยงกลางคืนจัดไดอยางกระชับ มิตรภาพอบอุน การเขารวมอบรมนอกจากความรูที่ ไดเพื่อกลับไปปรับปรุงสมาชิกและสโมสรใหมีความ มั่นคงยิ่งขึ้นยังไดรูจักสมาชิกตางสโมสร นายกใหม ได แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู ความสามารถเพื่อระดม สมอง และทําใหภาค 3360 กาวเดินไปอยางมัน่ คง และ สะดวกราบรื่น การอบรมในครั้งนี้ไดทําใหรูจักผูนําใหม ของภาคและแสดงความยินดีกับผูนําภาคเพื่อใหนายก ในปบริหาร 2559-2560 นําไปปฏิบัติและทําใหกาวไป ในเปาหมายเดียวกัน การเขารวม DTA กี่ครั้ง ทุกครั้ง มีความสุข อบอุนมีมิตรภาพทุกครั้ง เพราะเราคือบาน

ผมในฐานะเปนตัวแทนของ สร. เชียงของ ซึ่งเปน สร.นองใหมอายุครบ 1 ป และไดเขามารวม กิจกรรม DTA มาแลวรวมครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ความรูสึก ที่ไดมาเปนโรแทเรียนและเขาอบรม DTA ทําใหผมเห็น ถึงการทํางานขององคกรที่เปนสากลมีการ เตรียมตัว ที่จะสอนใหสรางคนใหเกิดเปนสภาวะผูนําในการทํา ประโยชนใหเกิดกับสังคมทองถิ่น การบริการผูอื่นอยู เหนือตนเอง เปนการอบรม นยล. ผชภ. คณะกรรมการ 5 ฝายของสโมสร มีวาระการทํางาน 1 ป สรางผูนํา บุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะในกิจกรรมตางๆ อบรม 2 ครั้งของผมอาจไมเขาใจโรตารี ไดลึกซึ้งพอ และมีความตั้งใจจะมาเขารวมกิจกรรมนี้อยางตอเนื่อง ทุกๆ ป เรียนรูใ นสิง่ ทีย่ งั ไมเขาใจและจะนําไปปฏิบตั เิ พือ่

นย.รัชดาภรณ กําเนิด สโมสรโรตารีศรีสัชนาลัย

การมาอบรมในครั้งนี้ สิ่งที่ไดรับ 1.ได รั บ ความรู  เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ สโมสร 2.ไดพบปะพูดคุยกับตางสโมสร ไดมิตรเพิ่ม 3.ไดรับความสนุกสนานในคืนงานสังสรรค 4.ไดแลกเปลี่ยนความคิดและแนวทางในการบริหาร สโมสรจากเจาหนาที่และเพื่อนตางสโมสร 5.เกิดจากแรงบันดาลใจในการดําเนินกิจกรรมตอไปใน สโมสรของตนเอง


38 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


Our Convention


D.3330 D.3340

กําหนดการประชุม ภาค 3330 เสารที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00-17.00 น. / การอบรมเจาหนาสโมสรโรทาแรคทและ อินเทอรแรคท ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา อ. เมือง จ.ตรัง เสารที่ 20 สิงหาคม 2559 / District Rotary Foundation Seminar and Club Trainer seminar ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี “โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวยนองไปเรียน” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธจัดโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานให แกนองๆ ที่ยากไรในโรงเรียนชนบท จํานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนมี 36 คน มีอาจารย 2 ทานเปนทั้งครู และนักการภารโรง โดยมอบทุนการศึกษา 36 ทุน เพื่อนําไปจัดหาอุปกรณ และชุดนักเรียนเอง พรอม ทั้งมอบจักรยานแก โรงเรียน 10 คัน เพื่อใหเด็กที่อยูไกลยืมไปใช เมื่อเรียนจบ ก็คืน เพื่อใหรุนนองๆ ยืม ตอไป พรอมกันนี้ ไดจัดอาหารกลางวันเลี้ยง ที่ ร.ร.บานยุบพริก ต.บอนอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ “โครงการสุขอนามัยของแมและเด็ก” สโมสรโรตารีสําโรงรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพจัดกิจกรมใหความรูและบริการแกแม และเด็กในพื้นที่ ณ สถานีอนามัย ต.สําโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ “โครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน” สโมสรโรตารีจังซีลอน สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต และสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาทรวมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฎภูเก็ตจัดอบรมภาษาจีนพื้นฐานใหแกมัคคุเทศกทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2559 “รวมนํ้าใจใหความรัก” (วันคลายวันเกิดโรตารีสากล) วันที่ 23 กุมภาพันธ ของทุกปเปน “รวมนํ้าใจใหความรัก” (วัน คลายวันเกิดโรตารีสากล)...เราจะรวมบําเพ็ญประโยชนใหสังคม..ป 2559 นี้สโมสรโรตารี E-Club ภาค3340 รวมแบงปนขาวของเครื่องใช ที่จําเปนและเลี้ยงอาหารใหผูอาวุโสยากไร ณ บานพักคนชราหนองคลา จ.จันทบุรี “โครงการหองสมุดเพื่อนอง” วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2559 สโมสรโรตารี บั ว ใหญ ส ง มอบ หองสมุดใหแกเทศบาลเมืองบัวใหญ พื้นที่สวนสุขภาพเมืองดานนอก จ.นครราชสีมา “โครงการเครื่องกรองนํ้า” สโมสรโรตารีเมืองเลย และสโมสรโรตารีอีสเทิรนซีบอรดมอบ เครื่องกรองนํ้าใหกับโรงเรียนบานหวยไผจํานวน 1 เครื่อง และมอบ เครื่องกรองนํ้าอีก 35 เครื่องใหกับชาวบานในพื้นที่บานหวยไผ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

40 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


D.3350

“โครงการ ปน..ปนนํ้าใจเพื่อชุมชน” สโมสรโรตารีหนองแขม ไดรวมกับชุมชนจัดหาทุนเพื่อบําเพ็ญประโยชน โดยการจัด กิจกรรมปนจักรยาน ในวันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม รายไดจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สโมสรโรตารีหนองแขม ได จัดสรรออกเปน 4 สวน ดังนี้ 1. ซื้อเครื่องฟอกไต มอบใหโรงพยาบาล หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ และใชในการอบรมประชาชนและผูปวยโรคไต ใหรูจักวิธีปองกันและรักษาโรค 2. จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าดื่มบริสุทธิ์สําหรับโรงเรียนในชนบทที่ มีคุณภาพนํ้าตํ่า 3. จัดทําโครงการฝกอาชีพใหชุมชน 4. จัดซื้อรถเข็นสําหรับผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

D.3360

Our Agenda

“โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดแพร” ตัวแทนสโมสรโรตารีแพร เวียงโกศัย และสอง เขารวมประชุมกับเหลากาชาดและหนวยงาน ตางๆ เพื่อเตรียมงาน ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ สโมสร โรตารีทั้ง 3 สโมสรในจังหวัดแพร และหนวยงานตางๆ ในจังหวัดแพร เพื่อบริการดานทันตกรรมและ สุขภาพใหกับประชาชนในเขตอําเภอรองกวาง สอง และหนองมวงไข รวมประมาณ 2,000 คน (ตลอด โครงการ) โดยแบงเปนหนวยยอย 3 ครั้ง ในเดือน ก.ค. - ส.ค. และหนวยใหญ 1ครั้ง ในวันที่ 10 ก.ย. 59 โดยหนวยแรกจะจัดในวันที่ 27 มิ.ย.59 นี้ “โครงการ Global Grant เพื่อผาตัดตาตอกระจก” นําโดยสโมสรโรตารีแมจันมูลคาของโครงการ 1.6 ลานบาท เปดการคัดกรองที่เทศบาล ต.แมจัน มีผูเขารับการตรวจ 139 ราย 51 ราย เปนตาตอกระจก (สร.แมสาย ไดนําพาผูมาคัดกรอง 35 ราย) เรา จะเปดการคัดกรองที่เทศบาล ต.จันจวา วันที่ 5 กรกฎาคม ผูปวยจะไดรับการผาตัดวันที่ 10 กรกฎาคม ณ โรงพยาบาลแมลาว “โครงการปลูกตนไม” สโมสรโรตารี เชี ย งดาวจั ด กิ จ กรรมโครงการปลู ก ต น ไม ถ วายแม เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บานแมกะ หมู 8 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม


รูจักศูนยโรตารีในประเทศไทย ผาน 2 ประธานฯ โดย กองบรรณาธิการ

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ & อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล ประธานศูนยโรตารีในประเทศไทย มีวาระ 2 ป เชน หนึง่ คือเปนการสรางความใกลชดิ และความสัมพันธทดี่ รี ะหวาง เดียวกับกรรมการบริหารศูนยฯ อีก 26 คน เราไดพูดคุยกับ เจาหนาที่กับสมาชิกไปในตัวดวย อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล ประธานคนใหมที่เพิ่งมารับหนาที่ และ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ที่เพิ่งจะละเกาอี้ประธานไป RTM: ในปทผี่ า นมามีทงั้ โรแทเรียน เขามาขอคําแนะนํา หมาด ๆ เรื่อง My Rotary ที่ศูนยโรตารีฯ และทางศูนยฯ ออกไปชวยใน การประชุมตางๆ ในปหนา อผภ.ชาญมีแนวนโยบายอยางไรบาง RTM: ศูนยโรตารีฯ กอตั้งมาได 20 กวาปแลว แต อผภ.ชาญ: ตําแหนงบริหารในสโมสรเปลี่ยนแปลง ยังมีโรแทเรียนใหมที่ยังไมคุนเคยกับศูนยฯ ยังไมเคยใชบริการ ตลอด ความตอเนื่องและความชํานาญงานก็ไมบรรลุตามเปา ขอใหชวยเลาวาศูนยฯ ทําอะไรบาง ชวยสนับสนุนโรแทเรียน หมาย การทีเ่ ราเขาไปชวยสอนเสริม สอนซํา้ นีก้ เ็ ปนเรือ่ งจําเปน ไดอยางไรบาง ประกอบกับโรตารีสากลทํางานเปนเปเปอรเลสและมีแนวคิด อผภ.วิชัย: หนาที่หลักของเราคือใหการสนับสนุน ใหมๆ เร็วมาก เปนไปไมไดทที่ กุ สโมสรจะตามไดทนั ศูนยฯ เอง โรแทเรียนในทุกๆ เรื่องที่รองขอมาทุกเรื่องที่เราสามารถทําให ซึ่งอยูตรงกลางมีกลุมบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีความ ได และประสานงานใหได เราเปนตัวเชื่อมระหวางโรแทเรียน พรอมที่จะออกไปชวยใหคาํ แนะนําได ไทยกับโรตารีสากล กับโรแทเรียนตางประเทศ แตโดยภาพรวม เราสนับสนุนตามทีข่ อมาทุกเรือ่ ง โดยเฉพาะผูท กี่ าํ ลังกาวเขามา RTM: ศูนยโรตารีฯ บริการสมาชิกโรตารีทงั้ 4 ภาค มา หรือทําหนาทีใ่ นระดับภาค เชน ผูว า การภาค นอกเหนือไปจาก นานนับ 20 ป คงจะมีงานเบื้องหลังที่ทําแตไมคอยมีใครทราบ การแปลเอกสาร คูมือตาง ๆ เปนภาษาไทยซึ่งเปนหนาที่ อผภ.วิชัย: ตัวผมเองมักจะนําเสนอเรื่องการทํางาน หลักของเราอยูแลว เชิงลึก อยางเรื่องของการเขาไปชวยสนับสนุนการทํางานของ ระดับภาค และแมแตสิ่งที่มองไมเห็น ที่ผมมักจะคุยกับสมาชิก RTM: เรื่องที่รองขอสวนใหญเปนเรื่องอะไร ตอนที่นําเสนอเรื่องของขึ้นคาบํารุงศูนยโรตารีฯ วา “คุณรูหรือ อผภ.วิ ชั ย : ส ว นใหญ จ ะขอให ช  ว ยในสิ่ ง ที่ เขาไม ไมวานิตยสารโรตารีของเราตองแจกจายออกไป 8 พันกวาเลม สามารถทําได เชน วันนีโ้ รตารีสากลเปดใช My Rotary, Rotary ใครเปนคนดําเนินการพิมพชื่อ ใสซอง สงไปรษณีย สิ่งเหลานี้ Club Central เนื่องจากเปนภาคภาษาอังกฤษจึงคอนขาง เดิมทีทําจากขางนอก แตตอนนี้ดําเนินการอยูที่ศูนยโรตารีฯ” ประสบปญหา นัน่ คือสิง่ ทีเ่ ราไดรบั การรองขอใหชว ยเหลือ บาง คนทีไ่ มเคยเดินเขามาในศูนยโรตารีฯ ก็จะไมเคยเห็นการทํางาน ครั้งมีปญหาการใชงานระบบหรือตองการเอกสารสักฉบับหนึ่ง ของเจาหนาที่โดยตรง แมแตการไปชวยเหลือการประชุม บาง แตไมรูวาจะหาไดจากที่ไหน สิ่งที่เขานึกไดก็คือศูนยโรตารีฯ ครั้งเจาหนาที่ตองไปชวยจัดของใสถุงสําหรับแจก ชวยติดตั้ง เรือ่ งการทํางานในระบบออนไลนทางโรตารีสากลเนน อุปกรณการประชุมพวกโนตบุค เครื่องแอลซีดี หรือแมแตจัด มากขึ้น ทําใหเราไดรับคําขอใหชวยมากขึ้น ซึ่งก็เปนขอดีอยาง โตะประชุม นี่คือเบื้องหลังทั้งหมดที่สมาชิกไมเคยเห็น จะเห็น

42 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


Our Centre แตวา ศูนยฯ มานะ มาแสดงเอกสารนะ แคนนั้ เอง แตจริงๆ แลว การเดินเอกสารระหวางหองประชุม การเขาไปสนับสนุนในหอง ประชุมยอยตางๆ เราจะเขาไปชวยสนับสนุนทุกทีท่ มี่ ชี อ งวางเห มือนเปนนอตตัวเล็กๆ ของเครือ่ งจักรทีม่ องไมเห็น ผมวานอยคน นักทีจ่ ะรู ถาไมไดเขามารับสัมผัสโดยตรง ในอนาคตคงตองเปด เผยสิ่งเหลานี้ใหคนรูมากขึ้น อผภ.ชาญ: สิ่งที่ อผภ.วิชัย พูดมาตรงประเด็นมาก ในความคิดของผม จากที่สังเกตหางๆ กอนมารับตําแหนงนี้ ผมจะตองสานตอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับวงการโรตารี ในประเทศไทยตอไป RTM: การประชุม DC ที่ผานมาไดอนุมัติใหขึ้นคา บํารุงศูนยฯ เปน 510 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนยฯ เสนอมา ศูนยฯ จะมีนโยบายหรือการปรับปรุงใหมๆ อะไรบาง

80 % ที่อยูรอบนอก เขาทําไมไดหรือทําไดไมเต็มที่หรือขาด ประสบการณอะไรตางๆ ผมวางานหนักคือโรแทเรียนที่อยูรอบ นอกเหลานัน้ ซึง่ ถือเปนหนาทีท่ คี่ อ นขางทาทาย ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ตอง มาสัมผัสจะรูวาเจาหนาที่เราทําอะไร แลวจะเดินหนาอยางไร ตางหาก อผภ.ชาญ: สิ่ ง ที่ อ ยากจะเสริ ม คื อ อยากจะเชิ ญ โรแทเรียนทีอ่ ยูไ กลๆ มาแวะเยีย่ มชมศูนยโรตารีฯ มาใหเราเลีย้ ง กาแฟ ใหมาสัมผัส มารับรูวาเราทํางานกันอยางไร แลวเขาควร จะใชชองทางไหน ติดตออยางไรเมื่อตองการความชวยเหลือ อผภ.วิชัย: จริงๆ อยากใหมีแขกมาเยี่ยม อยางนอย มีสมาชิกในประเทศไทยมาเยี่ยมศูนยโรตารีฯ เพราะผมถือวา สมาชิกทั่วประเทศไทยรวมกันสราง เพราะเจาหนาที่ทุกคนก็ คือ สวนหนึ่งของสโมสรโรตารีแลว ฉะนั้นทุกคนควรเขามาดูใน สิ่งที่เขารวมลงทุนมากกวา

อผภ.วิชัย: เบื้องตนตองคุยกอนวาการที่มีการขอขึ้น คาบํารุงศูนยฯ อีก 150 บาท นั้น มาจากการประเมินรายรับ รายจายที่จะเกิดขึ้นในอีก 5-10 ปขางหนา เงินที่เราเรียกเก็บ จากคาบํารุงสมาชิกนั้นไมเพียงพอ และไมรองรับกับเศรษฐกิจ การไดรบั อนุมตั ทิ าํ ใหเราตองกลับมามองวา การทํางานของเจา หนาที่ภายใตการกํากับดูแลของกรรมการ ตองเปนไปในเชิงรุก ใหมากกวานี้ โดยเฉพาะในภาคสนาม การทํางานทีจ่ ะตองตอบ รับกับเทคโนโลยีใหมๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เราตองปรับขบวนเจาหนาที่ ใหม ใหสอดรับกับเรื่องนี้ เราเริม่ ปรับในสวนของอุปกรณบางอยางแลว และตอ ไปเราตองมองวาจะพัฒนาคนของเราอยางไร การใหความรูแก บุคลากรของเราเปนเรื่องที่สําคัญมาก เราตองทํางานเชิงรุก ทํา อยางไรใหสมาชิกรูเรื่องโรตารีมากที่สุด นี่คือแนวคิดของผม อผภ.ชาญ: ผมเคยคิดวาจะเอาอะไรมาวัดผลการ ทํางานของเจาหนาที่ กอนหนานี้ไมมีศูนยโรตารีฯ เราก็ไมไดงม เข็มซะทีเดียว โรตารีสากลมีฝา ยสนับสนุนงานของเราซึง่ ปจจุบนั ก็ยังมีอยู ถาเราเอาตัวนั้นมาจับกับกิจกรรมที่ศูนย โรตารีฯ ทํา เราไมดอยกวาเขาเลย อผภ.วิชัย: ศูนยโรตารีฯ เปรียบเหมือน Club & District Support แตพูดภาษาไทยเทานั้นเอง อผภ.ชาญ: ซึ่งก็จะทําใหโรแทเรียน ไมตองแปลง ภาษาอะไรมากใชศูนยโรตารีฯ จะสามารถทําใหเปนความคิด อันหนึ่งอันเดียวกัน ของโรแทเรียนทั่วโลกไดใกลเคียงที่สุด ซึ่ง ก็เปนประโยชนอยูแลว อผภ.วิชัย: สิ่งที่ผมสังเกตอยูขอหนึ่ง เนื่องจากมี สโมสรโรตารีอยูท วั่ ประเทศไทย มีสมาชิกหลากหลาย มีสมาชิก กลุมหนึ่งมีแนวคิดทําเองไดทุกอยาง แตเราลืมมองไปวาอีก

RTM: 2 ปที่ผานมากับหนาที่ประธานศูนยโรตารีฯ เปนอยางไรบาง อผภ.วิชัย: ผมเปนอยากประธานตอ แตเขาไมให เปน ชอบมากกับการไดอยูที่นี่เพราะผมวามันเปนเหมือนการ ทํางานกับครอบครัว อบอุน ทุกคนทํางานดวยใจ ถาเปนไปได ถามีโอกาสเปนประธานไดอกี ก็จะเปน แตมนั ก็เปนไปตามวาระ สุดทายอยากจะบอกวาคณะกรรมการบริหารเปน เพียงผูก าํ กับดูแลนโยบาย เปนผูท คี่ อยใหกาํ ลังใจคอยสนับสนุน เจาหนาที่ คนทีท่ าํ งานจริงๆ จะเปนเจาหนาทีท่ งั้ หมด การทีเ่ รา เขามาทีศ่ นู ยฯ บอยๆ ไดพดู คุยกับเจาหนาที่ ผมวาก็เปนการเพิม่ กําลังใจอยางหนึ่ง โดยที่เราไมรูตัวเหมือนกัน RTM: ถาทานอยูในลิฟทแลวมีคนถามวาศูนย โรตารีฯ คืออะไร ทานจะใหนิยามสั้นๆ วาอยางไร อผภ.ชาญ: ศูนยโรตารีฯ คือการเขาใจถึงองคกรของ โรตารี ทีป่ รับเปลีย่ นตลอดเวลาในภาคภาษาไทย โดยไมตอ งไป เรียนรูกับโรตารีโดยตรง อผภ.วิชัย: ศูนยโรตารีฯ คือทรัพยากรที่โรแทเรียน มีอยู ที่จะใชมันได ขอบคุณทาน อผภ.ชาญและอผภ.วิชัย วันนี้ภาพ ของศูนยโรตารีฯ ในสายตาของทานคงจะชัดเจนขึ้น มิใชเพียง โรแทเรียนเทานั้นที่ตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตามการเปลี่ยนแปลง ของโรตารี เจาหนาที่ศูนยฯ เองก็ตองเรียนรูไปดวยกันกับทาน หรือใหมากกวา เพื่อบริการที่ดีขึ้น ฉับไว ทันใจยิ่งขึ้น ตองลอง มาสัมผัสเองจึงจะรูวา มีทรัพยากรโรตารีภาคภาษาไทยไวให บริการ อยูที่ทา นจะเลือกใชอยางไร


คณะกรรมการศูนยโรตารีในประเทศไทย ป 2559-60 Board of Rotary Centre in Thailand 2016-17 ประธาน

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน

อผภ. ชาญ จรรโลงเศวตกลุ

อผภ. นพ. พรชยั บญ ุ แสง

อผภ. สพ ุ งศ ชยตุสาหกจิ

อผภ. อนวุตัร ภวูเศรษฐ

บรรณาธกิาร นติยสารโรตารี

กรรมการแปล อผภ. สมภพ ธรีะสานต

หองสมดุ

ประชาสมัพนัธ

การเงนิ

อน. วาณชิ โยธาวธุ

อผภ. สรุตัน บวัวนั

อผภ. อนรุกัษ นภาวรรณ

อผภ. วชิยั มณวีชัรเกยีรติ

อผภ. รฐัประทปี กรีตอิไุร

RID ดร. เสาวลกัษณ รตันวชิช

ผวภ. จฑุาทพ ิ ย ธรรมศริพ ิ งษ

อผภ. ธรีะนนัท วงศหลอ

ผวล. นพ. พรีะ ฟารมไพบลูย

ผวภ. เอกณรงค กองพนัธ

อผภ. ธงชยั ลอตระกานนท

อผภ. ววิฒ ั น พพ ิ ฒ ั นไชยศริิ

ผวล. อรอนงค ศริพ ิ รมนสั

DG Jason Lim

อผภ. สชุาดา อทิธจิารกุลุ

PDG Alex P. Mavro

อผภ. ประวทิย โรจนขจรนภาลยั

อผภ. ไชยไว พนูลาภมงคล

ผวล. มารศี สกลุหลวิ

ผวภ. อนศุษิฏ ภวูเศรษฐ

อผภ. สรุศกัด์ิ พฤกษกิานนท

ผวล. นธิิ สงูสวาง

PRIP พชิยั รตัตกลุ

PRID นรเศรษฐ ปทมานนัท

อผภ. โกวทิ สวุรรณสงิห

อผภ. มานติ วงษสรุยีรตัน

อผภ. ชาญชยั วศิษิฏกลุ

อผภ. ไพโรจน เออ้ืประเสรฐิ

เลขานกุาร

คณะที่ปรึกษา อผภ. สมภพ สขุสงิห

อผภ. ชยัสนิ มณนีนัทน

ตัวเลข (25 ก.ค. 59 - www.rotary.org) ภาค 3330 3340

3350

3360

รวม

สมาชิก สโมสร

2,858 108

1,439 66

8,290 334

2,448 100

1,545 60

44 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559


Doing Good

ทำดีในโลก

in the world.

WheelChair for Disabled

RICD Wheelchair Project โครงการจัดหารถเข็นและอุปกรณการแพทยสําหรับเด็กและคนพิการ สถานที่ติดตอ สโมสรโรตารีอุตรดิตถ นย.สุรพล โกศลดิลกกุล 081-9722043 อน.วีระศักดิ์ วารีย 081-7278313 อน.นงนุช อิ่มอุระ 081-8888955 ป 2552-2555 จํานวน 260 คัน ป 2558-2559 เปนของขวัญ แกชาวโลก จํานวน 721 คัน พรอมอุปกรณ 678 รายการ สโมสรโรตารีที่รวมโครงการ : ลําปาง ดอยพระบาท แมวัง เมืองเกาะคา เถินดาวนทาวน เชียงของ แพร กาญจนบุรี มณีกาญจน พิชัย กระบี่ อาวลึก หนองแค


RT July-Aug_Thai  
Advertisement