Page 6

สารประธานทรัสตีฯ คัลยัน บาเนอร์จี มิถุนายน ๒๕๖๐

ท�ำงานเพื่ออนาคตที่มั่นคงของมูลนิธิ พวกเรามีช่วงเวลาที่น่าชื่นชมส�ำหรับเฉลิมฉลอง ความส�ำเร็จที่ไม่ธรรมดาในการครบรอบ ๑๐๐ ปีแรกของ มูลนิธิโรตารี ขณะที่เราก�ำลังก้าวถึงการสิ้นสุดปีแห่งศตวรรษ แรกนี้ จึงเป็นเวลาที่เราจะต้องหันไปสนใจกับอนาคตของ มูลนิธิของเรา เวลานี้เราควรจะท�ำอะไรบ้างเพื่อสร้างความ มั่นใจว่ามูลนิธิโรตารีจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูงกว่านี้ในอีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า? สิ่งแรก เราจะต้องท�ำงานของเราในการพิชิตโปลิโอ ให้เสร็จสิ้นไป หากเราพลาดเราจะเสี่ยงกับการมีผู้ป่วยโปลิโอ ใหม่กลับมาในโลกอีกปีละ ๒ แสนรายใน ๑๐ ปีข้างหน้า แต่ หากว่าเราท�ำส�ำเร็จ โลกเราก็จะต้องชื่นชมยินดีที่จะประหยัด เงินได้สูงถึง ๕ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี ค.ศ.๒๐๓๕ ดังนั้นเมื่อไม่มีทางเลือก เราต้องท�ำให้ส�ำเร็จ เราจะท�ำได้อย่างไร? คงต้องระดมเงินทุนและร้องขอ การสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป แบ่งปันเรือ่ งราวทีส่ ร้างแรงใจ ในความมุ่งมั่นยืนหยัดเพื่อขจัดโปลิโอของโรตารี เพื่อให้โลก ปลอดโปลิโอให้จงได้ แน่นอนว่าการท�ำงานขจัดโปลิโอของเรานัน้ มิได้เป็น เรือ่ งบังคับให้ตอ้ งบอกกล่าวกัน แต่โครงการทุนสนับสนุนของ ภาคและทุนสนับสนุนระดับโลกของสโมสรท่านนั่นคือความ ส�ำเร็จซึ่งท่านควรน�ำมาแบ่งปัน ให้กับสื่อมวลชนและชุมชน ท้องถิ่นของท่าน โปรดบอกเล่าเรื่องของนักศึกษา (ทุนโรตารี)

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

ทีท่ า่ นสปอนเซอร์ หรือกลุม่ ฝึกอาชีพ (VTT) ทีเ่ ดินทางมาเยือน หรือเดินทางจากภาคของท่าน หรือเรื่อง (โปรแกรม) ต่างๆ ที่ มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน หลังจากท่านได้สร้างความประทับใจในผลงานความ ส�ำเร็จต่างๆ ของมูลนิธฯิ ให้กบั ผูค้ นในชุมชนแล้ว โปรดขอร้อง ให้เขามาร่วมงานกับเราในฐานะสมาชิกหรือจะเป็นอาสาสมัคร ผมเชื่อว่าโรแทเรียนทุกคนควรจะบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ทุกๆ ปีด้วย เนื่องจากเป็นมูลนิธิของเราเอง และเรามีความรับผิด ชอบสูงสุดร่วมกันในความส�ำเร็จของมูลนิธิฯ แต่มิใช่ว่าเราจะ ไม่ตอ้ งเชิญชวนให้คนอืน่ มาร่วมบริจาคด้วย กรุณาบอกเขาว่า เรามีผลงานในการจัดการน�้ำสะอาด การศึกษาขั้นพื้นฐาน การป้องกันรักษาโรคและส่งเสริมสันติภาพ เรือ่ งเหล่านีจ้ ะช่วย สร้างความสนใจในมูลนิธิฯ และสโมสรของพวกเราด้วย แม้ว่าท่านกับผมจะไม่ได้อยู่ร่วมฉลองการครบรอบ ๒๐๐ ปีของมูลนิธิฯ ในปี ค.ศ. ๒๑๑๗ ก็ตาม ขอให้เราเริ่มจัด เวทีกันใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ด้วยการท�ำงานร่วมกัน พวกเราจะ สามารถสานต่อประเพณีการท�ำสิ่งดีในโลกอันยาวนานของ มูลนิธิฯ กันต่อไป และท�ำให้บรรดาโรแทเรียนในอนาคต มีเหตุผลที่จะเฉลิมฉลองกันมากยิ่งขึ้นด้วย คัลยัน บาเนอร์จี ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี 2559-60

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement