Page 44

ถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารีในประเทศไทย

ระเบียบการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารีในประเทศไทยประจ�ำปี 2560-61

ถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารีในประเทศไทย มติที่ประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2532-2533 ของภาค 335 โรตารีสากล ได้ให้มีการแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศระหว่างสโมสรโรตารี ในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มสมาชิก การเข้าประชุม ปกติของสโมสร การเข้าประชุมใหญ่ของภาค และกิจกรรมดีเด่น รวม 4 ประเภท โดยจะมอบถ้วยรางวัลให้กับสโมสรโรตารีในประเทศไทยที่ มีผลงานดังกล่าว ต่อมาในปีโรตารี 2541-42 ได้มีการเพิ่มประเภทการแข่งขัน ขึ้นอีก 2 ประเภท ได้แก่ การบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชนในด้านต่างๆ เป็นเลิศ และการบ�ำเพ็ญประโยชน์ครบวงจรดีเด่น จึงรวมการแข่งขัน ชิงถ้วยเกียรติยศทั้งสิ้นเป็น 6 ประเภท เมื่อจ�ำนวนสโมสรมีมากขึ้น ระเบียบการแข่งขันและการ พิจารณาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทยจึงได้ มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล ของสโมสรโรตารีในประเทศไทยประจ�ำปี 2560-61 และได้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน โดยมีอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล (ภาค 3350) เป็นประธาน อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (ภาค 3330) อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร (ภาค 3340) และ อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ (ภาค 3360) เป็นกรรมการ โดยมีผู้ว่าการภาคในปี 2560-61 ทั้งสี่ท่านเป็นที่ปรึกษา

ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชนในด้าน ต่างๆ เป็นเลิศ 3 กิจกรรมหรือมากกว่า โดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่ต่อ เนื่องจนครบวงจรและพัฒนาเยาวชนในขอบเขตที่กว้างขวาง มิใช่ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 มกราคมของปีถัดไป 1.1 กิจกรรมครบวงจร หมายถึง กิจกรรมทีค่ รอบคลุมบริการ สโมสร บริการชุมชน บริการเยาวชน และบริการระหว่างประเทศ 1.2 กิจกรรมดังกล่าวบ่งบอกถึงคุณค่าและความยั่งยืน 1.3 กิจกรรมดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน ในการมี ส่วนร่วมในการส�ำรวจสภาพปัญหาและหรือความต้องการ การเลือก กิจกรรมที่ท�ำ การวางแผนการท�ำกิจกรรม การด�ำเนินกิจกรรม และ การประเมินผล

2. ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่บ�ำเพ็ญประโยชน์ครบวงจรดีเด่น 4 กิจกรรมขึ้นไป โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 มกราคมของปี ถัดไป 2.1 กิจกรรมครบวงจร หมายถึง กิจกรรมทีค่ รอบคลุมบริการ สโมสร บริการด้านอาชีพ บริการชุมชน และบริการระหว่างประเทศ 2.2 กิจกรรมดังกล่าวบ่งบอกถึงคุณค่าและความยั่งยืน 2.3 กิจกรรมดังกล่าว ต้องแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน ในการมี ส่วนร่วมในการส�ำรวจสภาพปัญหาและหรือความต้องการ การเลือก เกณฑ์การพิจารณา 1. ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม กิจกรรมที่ท�ำ การวางแผนการท�ำกิจกรรม การด�ำเนินกิจกรรม และ การประเมินผล มกุฎราชกุมาร

42 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement