Page 40

อ่างเก็บน�้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและท�ำการเกษตร เพื่อลดปัญหา ภัยแล้งอย่างยั่งยืนในเขต อ�ำเภอไชยปราการ และอ�ำเภอใกล้เคียง สโมสรโรตารีไชยปราการและสโมสรโรตารีปทุมวัน ร่วมส่งมอบอ่างเก็บน�ำ้ เพือ่ ใช้ในการอุปโภคและท�ำการเกษตร เพื่อลดปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนในเขต อ�ำเภอไชยปราการและอ�ำเภอ ใกล้เคียงโดยมีท่านนายอ�ำเภอไชยปราการเป็นผู้รับมอบ ตามโครงการ GG#1639661 ของสโมสรโรตารีปทุมวันโดยท่าน อผภ.ไชยไว พูนลาภ มงคล ภาค 3350 ได้ประสานของบประมาณจากสโมสรโรตารีคมู่ ติ รจาก ต่างประเทศ อาทิ มูลนิธิโรตารีสากล สโมรสรโรตารี E-Club 9920 Francophone จากประเทศนิวซีแลนด์, สโมสรโรตารีจากประเทศ เกาหลีใต้ ภาค 3590, สโมรสรโรตารี Suntec City ประเทศสิงคโปร์ ภาค 3310, สโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค 3350 และสโมสรโรตารีไชย ปราการ ภาค 3360 มูลค่าโครงการ 3,430,322 บาท ซึ่งอ่างเก็บน�้ำนี้ ได้น�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติโดยท�ำอ่างเก็บน�้ำทั้งหมด 3 อ่าง 1. อ่างส�ำหรับท�ำสระว่ายน�้ำ 2 อ่างเป็นอ่างส�ำหรับเด็กและ ผู้ใหญ่ท�ำไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้หัดว่ายน�้ำเพื่อลดปัญหาการจมน�้ำของ เด็กๆ และผู้ใหญ่ 2. อ่างส�ำหรับเก็บน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคและเพือ่ การเกษตรเป็น อ่างขนาดใหญ่มีน�้ำออกรูตาน�้ำตลอดเวลาไม่มีการแห้งและได้มีการล้อม รั้วเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปเล่นน�้ำได้ ได้ทำ� การส่งมอบเมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2560 โดยมีทา่ น อผภ. สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ ภาค 3360 ท่าน อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล ภาค 3350 และสโมสรโรตารีฝางร่วมส่งมอบด้วย อ่างเก็บน�้ำตั้งอยู่ที่บ้านปาง หมู่ที่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

6 Areas of Focus โครงการหน่วยแพทย์จิตอาสาสโมสรโรตารีแพร่ เนื่องจากในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ มีพื้นที่อีกเป็นจ�ำนวนมาก ทีห่ า่ งไกลจากการให้บริการทางสาธารณสุข ถึงแม้วา่ จะมีโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพต�ำบลแล้วก็ตาม ในหลายครั้งที่ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องพบแพทย์ เพื่อตรวจและค�ำให้ปรึกษา แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง เข้ามารับบริการ ณ โรงพยาบาลจังหวัด จึงท�ำให้ผปู้ ว่ ยเหล่านีข้ าดโอกาส ทีจ่ ะได้รบั การตรวจรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สโมสรโรตารีแพร่และ โรงพยาบาลแพร่ได้เล็งเห็นถึงปัญหา จึงจัดโครงการหน่วยแพทย์จติ อาสา ขึน้ เพือ่ ไปให้บริการแต่ผปู้ ว่ ยและประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ซึง่ ทางสโมสร โรตารีแพร่ได้สนับสนุนเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางโรงพยาบาลมีไม่ เพียงพอ และยังช่วยในการช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกขณะให้บริการ แก่ประชาชน ช่วยให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องการจัดการด้านสุขอนามัยใน ครัวเรือน ชุมชน สุขอนามัยแม่และเด็ก อีกทัง้ ยังมีโอกาสไปมอบข้าวของ เครื่องใช้ที่จ�ำเป็นด้วย การด�ำเนินการ : ออกหน่วยทุกๆ 2 เดือน กิจกรรม 3 วัยใส่ใจกันและกัน สโมสรโรตารีก�ำแพงเพชร จัดกิจกรรม 3 วัยใส่ใจกันและกัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยร่วมกับโรงพยาบาลปางศิลาทอง จัดกิจกรรมให้เด็กๆ แข่งวาดรูป ระบายสีพร้อมเล่านิทาน และยังเป็นกิจกรรมทีใ่ ห้ความรูด้ า้ นสุขภาพกับ ผูส้ งู วัย วัยเจริญพันธุ์ และเด็กๆ ในหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 4 หมูบ่ า้ น โดยมีสถาน ที่จัดคือบ้าน ม.มะนาว อ.ปางศิลาทอง จ.ก�ำแพงเพชร

38 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement