Page 29

สโมสรโรตารีสพุ รรณบุรี มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กบั โรงเรียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีภเู ก็ต สโมสรโรตารีภเู ก็ตเซ้าท์และสโมสรโรตารีจงั ซีลอน ประสานงานโดย 9 สโมสรโรตารีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบ อุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีนราธิวาส มอบหนังสือพร้อม Dictionary ในโครงการสร้างเสริมการรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านบาตู อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

s * 6 เรื่องที่เน้นความส�ำคัญ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ จัดโครงการสอนท�ำอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก โรตารีชุมชนรั้วใหญ่ สโมสรโรตารีนครปฐม ร่วมโครงการ “โลกสวยด้วยมือเรา” ของอินเทอร์แรคท์พระปฐมวิทยาลัย 2 ในความ อุปถัมภ์ โดยมอบถังแยกขยะเพื่อแยกคัดกรองขยะ และวัสดุรีไซเคิ้ล รายได้จากกิจกรรมส่วนหนึ่งน�ำไป ต่อยอดในการเพิ่มจ�ำนวนถังแยกขยะในชุมชน และ เพื่อทดแทนถังแยกขยะใบที่เสียหาย

สโมสรโรตารีบ้านนาสาร จัดท�ำโครงการหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว ณ ลานคนเดินริมคลองฉวาง อ.บ้านนาสาร

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement