Page 28

สโมสรโรตารีส�ำโรง น�ำแท๊งค์น�้ำไปติดตั้งเรือนจ�ำจังหวัดตรัง และน�ำ สิ่งของเพื่อไปบรรจุในถุงยังชีพให้จังหวัดนครศรีฯ โดยสโมสรโรตารีโพธิ เสด็จนครศรีและสโมสรโรตารีกระทุ่มแบนจะไปมอบให้ผู้ประสพภัยน�้ำ ท่วมที่ภาคใต้ต่อไป

สโมสรโรตารีส�ำโรง ได้มามอบเครื่องกรองน�้ำให้โรงเรียนบ้านโนนยาง จ.หนองคาย ในโครงการน�้ำเพื่อชีวิต

สโมสรโรตารีลูกแก-กาญจนบุรี ส่งมอบถังเก็บน�้ำให้แก่โรงเรียนวัด ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ น�้ำดื่มสะอาดเพื่อนักเรียนและชุมชนของโรตารี

6 Areas of Focus

สโมสรโรตารีส�ำโรง จัดท�ำโครงการแม่และเด็ก น�ำสมาชิกเยี่ยมผู้ป่วย ติดเตียงและมอบผ้าอ้อมไว้ใช้อีก 1 เดือน และมอบนมเด็กอ่อนให้เด็ก ในโครงการ

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อไทยและมูลนิธิ ฟ้าว่องกุศลกิจ มอบหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงพยาบาล พหลพลพยุหะเสนา พร้อมน�ำของขวัญไปมอบให้กับคุณแม่หลังคลอดที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหะเสนา จ.กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ให้วัคซีน ป้องกันโรคโปลิโอ พร้อมทั้งเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ณ.ตลาดภาคกลางคืน วัดพระปฐมเจดีย์

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ร่วมกับสโมสรโรตารีทวารวดี ท�ำกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และการพัฒนาการของลูก” ได้มอบห้อง พัฒนาการการเรียนรู้เด็ก และอบรมอาหารแรกเกิด-12 เดือน พร้อม แนะน�ำการรับวัคซีนของเด็กแต่ละช่วงวัย ณ โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพ ต.หนองดินแดง

26 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement