Page 27

สโมสรโรตารีเพชรบุรี ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยามจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลเพื่อสันติภาพ เส้นทางกรุงเทพ-ชะอ�ำ

6 Areas of Focus * 6 เรื่องที่เน้นความส�ำคัญ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ท�ำพิธีส่ง มอบโครงการขาเทียมส�ำหรับ ผู้พิการทางขา “ชีวิตนี้มีคุณค่า แค่ขอมีสองเท้าก้าว” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ได้มอบ ขาเทียมพร้อมฝึกอบรมอาชีพ ให้ ผู ้ พิ ก ารและญาติ น� ำ ไป ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและ ครอบครัว ไม่เป็นภาระต่อสังคม ยืนหยัดอย่างมีคุณค่า

สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีอินชอน จูอัน, เกาหลีใต้ ท�ำโครงการ Global Grants “มอบเครื่องตรวจวัดลานสายตา” ให้ แก่โรงพยาบาลราชบุรี

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ สโมสรโรตารีราษฎร์บรู ณะ สโมสรโรตารี เจริญนคร สโมสรโรตารีไทเป หลงหวา ภาค 3520, ไต้หวัน สโมสร โรตารีเซจู เซบู และสโมสรโรตารีเจจู ฮอนดิ ภาค 3362, เกาหลีใต้ สโมสรโรตารีโคริยามา มินามิ ภาค 2530, ญี่ปุ่น ร่ ว มบริ จ าคเตี ย งผู ้ ป ่ ว ยจ� ำ นวน 24 เตี ย ง ให้ โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement