Page 12

2017 PHOTO CONTEST

จับจ้อง มองใจ ผู้ชนะรางวัล

สตีฟ แมคเคอร์รี่ต้องพบกับสถานการณ์ รั ก พี่ เ สี ย ดายน้ อ ง เมื่ อ ต้ อ งตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ช นะ การประกวดภาพถ่าย ที่มีผู้ส่งเข้ามากว่า 600 ภาพ จาก 50 ประเทศทั่วโลก เราเห็นภาพของทีมงาน ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ภาพที่มีพลังที่เกิดจาก การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ทำ�งานของเหล่ า โรแทเรี ย น ภาพที่ น่ า ตกตะลึ ง กั บ ความงดงามของธรรมชาติ นอกเหนือจากภาพชนะเลิศ 3 รางวัลแล้ว ยังมีภาพ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 6 ภาพ ซึ่งท่านจะได้ชมใน นิตยสารเดอะโรแทเรียนฉบับนับจากนี้ไปจนตลอด ทั้งปี แมคเคอร์รี่กล่าวว่าภาพเหล่านี้จะสร้างแรง บันดาลใจให้แก่ท่าน ให้อยากไปอยู่ ณ สถานที่ใน ภาพแล้วบรรจงถ่ายภาพนั้นกับมือท่านเองด้วยหัวใจ และทัศนญาน ของท่านเอง แล้วท่านอาจนึกอยาก เข้าร่วมส่งภาพประกวดในปีต่อไปด้วย ขอให้ติดตาม รายละเอี ย ดได้ จ ากนิ ต ยสารนี้ ใ นช่ ว งฤดู ใ บไม้ ร่ ว ง

รางวัลที่ 1 ช่างภาพ : ชุน ต้าหลิน

สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3490, ไต้หวัน สถานที่ : มะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์

ความเห็นแมคเคอร์รี่ : ภาพนี้ให้ความรู้สึกอันทรง พลังของภาพแบบจุกซ์ต้าโพซิชั่น (ภาพเทียบเคียง สถานการณ์ขัดแย้ง) บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่อยู่ เบื้องล่างว่ามีคนยากจนเป็นอยู่อย่างสิ้นหวัง แต่มอง ขึ้นไปด้านบนเห็นคนโดยสารอากาศยานจากที่หนึ่ง ไปจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งเพื่อการพักผ่อน หรื อ บิ น ไปเพื่ อ พบปะผู้ ค นในสถานที่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ภาพสะท้อนให้เกิดความรู้สึกแทนคนที่อยู่อาศัยที่นั่น ทนฟังเสียงเครื่องบินเจ็ตที่ลอยไปมาบนอากาศ มัน เตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ที่มองเห็นได้จากภาพความแตกต่างของสิ่งที่อยู่เบื้อง บนและบ้านเรือนเบื้องล่าง

10 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement