Page 10

ไมเคิล แองเจโล คารุโซ ผู้ว่าการภาค ภาค 6380 มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญให้มาบรรยายในหัวข้อ “สดุดีโรแทเรียนหนุ่มสาวของเรา” (Salute to Our Young Rotarians) ในการประชุมใหญ่ร่วมภาค 3310, 3330, 3340, 3350 และ 3360 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

DG Michael Angelo Caruso D.6380 08 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

ผวภ.ไมเคิล ได้เล่าในที่ประชุมว่า.......... ในระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินครั้งหนึ่ง เขาได้ นั่งติดกับชายผู้หนึ่งซึ่งเขาได้ยินเสียงก่อนที่จะเห็นหน้าเสียอีก เพราะชายผู้นั้นพูดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาตั้งแต่เดินขึ้นเครื่อง มาจนกระทั่งเก็บกระเป๋าเข้าที่และนั่งลงข้างๆ เขาฟังชายผู้นั้น พูดโทรศัพท์ซงึ่ เดาได้วา่ เป็นลูกๆ เพราะมีเสียงเด็กร้องไห้ลอดออก มา และมองเห็นป้ายติดกระเป๋าซึง่ บ่งบอกชือ่ บริษทั ทีช่ ายผูน้ นั้ น่า จะท�ำงานอยู่ เมื่อชายผู้นั้นวางสาย เขาจึงได้หันไปทักทายและใน ที่สุดก็ทราบว่าชายผู้นั้นมีลูกกี่คน ชื่ออะไรบ้าง อายุเท่าไหร่ และ เขาท�ำงานอะไร เดินทางบ่อยแค่ไหน ในขณะที่ชายผู้นั้นไม่รู้จัก แม้แต่ชื่อของเขาเลย จากนั้น เขาได้ยื่นมือออกไปก่อนเพื่อจับมือ ทักทาย ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ ผูท้ ยี่ นื่ มือออกไปก่อน เป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพล เหนือกว่าในปฏิสัมพันธ์นั้น ไมเคิลกล่าวว่าเมื่อพูดถึงโรแทเรียนหนุ่มสาวแล้ว ทุก คนในห้องประชุมน่าจะมีประสบการณ์เหมือนกัน และได้ตั้ง ค�ำถามว่า โรแทเรียนที่อายุน้อยต้องการอะไรจากโรแทเรียนที่ มีอายุมากกว่า ค�ำตอบคือ พวกเขาต้องการความใส่ใจ คนส่วน มากชอบให้ผู้อื่นใส่ใจ เช่นเดียวกับที่เขาแสดงความสนใจด้วยการ มองดู รับฟัง และพูดคุยกับชายบนเครื่องบิน เพราะนั่นคือสิ่งที่ คนหนุ่มสาวพอใจ เช่นเดียวกัน เมื่อมีโรแทเรียนหนุ่มสาวเข้ามา ในสโมสร พวกเขาต้องการความสนใจ การใส่ใจ การยอมรับ และ บางทีต้องการเป็นนายกสโมสรในเวลาอันสั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน อเมริกา ไมเคิล บอกอีกว่าการที่เราให้ความสนใจคนที่มีอายุน้อย ให้มากขึ้น ก็จะท�ำให้หนุม่ สาวเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรโรตารี มากขึ้น เขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่เราเชิญชวนหนุ่มสาวเข้ามาใน

Rt 2016 17 06mayjun  
Rt 2016 17 06mayjun  
Advertisement