Page 1

rotary Thailand

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 29 ฉบับที่ 137 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 November - December 2011

โ ร ต า รี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย w w w . r o t a r y t h a i l a n d . o r g

โรตารีรวมใจฟื้นฟู สู้มหาอุทกภัย 2011


โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารี คือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจาก ทั่วโลก ซึ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริม มาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้าง ไมตรีจิต และสันติสุขในโลก

The Object of Rotary The object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster :

“Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations, and help build good will and peace in the world”

FIRST. The development of acquintance as an opportunity for service; SECOND. High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD. The application of the iedal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life;

บททดสอบสี่แนวทาง The Four-Way Test Of the things we think, say or do

FOURTH. The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service. วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารีมวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อการบ�ำเพ็ญ

1) Is it the TRUTH?

ประโยชน์

2) Is it FAIR to all concerned?

สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับ คุณค่าในการประกอบอาชีพทีย่ งั คุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียน ทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 4) Will it be BENEFICIAL to all concerned?

สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน

“ไม่ว่าสิ่งใดที่เราคิด พูดหรือปฏิบัตินั้น 1. เป็นจริงหรือไม่ 2. เป็นธรรมไหมต่อทุกสิ่ง 3. จะสร้างเสริมไมตรีจิตและ มิตรภาพหรือไม่ 4. เป็นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝ่าย”

สี่ การเพิม่ พูนความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหว่างชาติ ด้วยมิตร

At a Glance Rotary Members: 1,222,293 Clubs: 34,118

สถิติ ถึง 30 เมษายน 2011

สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน ( * ถึง 4 เมษายน 2011 )

Rotaract Members: Interact Members: 195,040* 303,991* Clubs: 8,480* Clubs: 13,217*

Rotary Community Corps Members: 161,759* Corps: 7,033*


สารประธานโรตารีสากล กัลยัน บาเนอร์จี พฤศจิกายน ๒๕๕๔

พี่น้องชายหญิงในโรตารีของผม เมื่อปี พ.ศ. 2428 หนังสือพิมพ์ ไทม์ส ในกรุงลอนดอน ได้ตีพิมพ์บทความลงในหน้า บรรณาธิการ เพื่อยกย่องโอกาสฉลองวันเกิดครบ 100 ปี ของ เซอร์ โมเสส มองเตฟิออเร นักการคลังผู้ใจบุญชาวอังกฤษ ผู้ได้รับพระราชทานยศอัศวินชั้น “เซอร์” จากพระนางเจ้าวิกตอเรีย ในบทความซึ่ง กล่าวยกย่องความซื่อสัตย์ ความมีใจเมตตากรุณาพร้อมที่จะช่วยทุกคนที่ต้องการความช่วย เหลือ มีเรื่องหนึ่งที่เขียนไว้ดังนี้ ครัง้ หนึง่ มีคนไปถามท่านเซอร์โมเสส ซึง่ เป็นบุคคลทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ คนหนึง่ ในยุคของท่าน ว่าตัวท่านมีคุณค่าเท่าใด เป็นการถามแบบต่อหน้าซึ่งไร้มารยาทมาก ท่านโมเสสเพียงแต่หยุด คิดสักครู่หนึ่ง และบอกตัวเลขไป ซึ่งผู้ถามคนนั้นคาดไม่ถึงว่าจะเป็นค�ำตอบจากท่าน เพราะ โดยทั่วๆ ไปแล้ว ท่านน่าจะให้ค�ำตอบที่มากกว่านั้นอย่างน้อยสัก 10 เท่า เซอร์โมเสส เพียงแต่ยิ้มและกล่าวต่อไปว่า “พ่อหนุ่ม คุณไม่ได้ถามว่า ผมมีอยู่ทั้งหมด เท่าไร แต่ถามว่า ผมมีคณ ุ ค่าเท่าไร ดังนัน้ ผมจึงได้คำ� นวณจากยอดเงินทีผ่ มได้บริจาคให้แก่การ กุศลในปีนไี้ ปเท่าไร ตามตัวเลขทีผ่ มบอกคุณไปนัน้ คุณจะรูไ้ ด้วา่ ในชีวติ นี้ ตัวเรามีคณ ุ ค่าเท่ากับ สิ่งที่เรายอมแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่านั้น” เมือ่ เราจะตีราคาคุณค่าในตัวเราเองนัน้ เราได้คดิ หรือไม่วา่ ในตัวเรานัน้ มีอะไรอยูบ่ า้ ง? หรือว่าเราใช้ไปอย่างไรบ้าง? เมือ่ เราพูดกันว่า มนุษย์ทกุ คนมีคณ ุ ค่าเท่าเทียมกันนัน้ เราได้ปฏิบตั ิ ตามค�ำพูดของเราหรือไม่? ผมเชื่อมั่นว่า การเป็นโรแทเรียนนั้น ท�ำให้เรามองไปที่ทรัพยากรทั้งหมดของเราแตก ต่างกัน เราอาจเลือกกระท�ำสิง่ ใดทีด่ ที สี่ ดุ ด้วยสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ มีอะไรบ้าง? สิง่ ใดทีเ่ ราเลือกกระท�ำ แล้ว สุดท้ายกลับเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราร�่ำรวยมากที่สุด มีอะไรบ้าง? ในโรตารี เราทุกคนตระหนักดีถึงความขาดแคลนที่มีมากมายในส่วนต่างๆ ของโลก และเราทุกคนทราบดีวา่ เราสามารถช่วยเหลือได้มากเพียงใดโดยอาศัยมูลนิธโิ รตารี เราสามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิต เราสามารถท�ำให้มีความหวัง เราสามารถสร้างอนาคตได้ หากว่าเราเลือก ที่จะกระท�ำ ในชีวิตนี้ ทุกอย่างมีทางเลือก เราอาจจะปิดตาของเรา ไม่มองสิ่งที่ผู้อื่นขาดแคลน เรา อาจเลือกเอาแต่สิ่งที่ต้องการให้กับตัวเอง เราอาจบอกไปว่า ปัญหาของผู้อื่นก็เป็นปัญหาของ เขาคนเดียว หรือว่า เราอาจเลือกที่จะมองผ่านหนทาง ผ่านสีผิว ผ่านภาษา เครื่องแต่งกายและ วัฒนธรรม แล้วก็จะเห็นว่า ผู้คนทุกหนทุกแห่งก็เป็นเหมือนเรา – และในที่สุดแล้ว เราคงจะไม่ ทิ้งกัน กัลยัน บาเนอร์จี ประธานโรตารีสากล 2011-12


สารประธานโรตารีสากล กัลยัน บาเนอร์จี ธันวาคม ๒๕๕๔

พี่น้องชายหญิงแห่งโรตารีทั้งหลาย เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผมและบิโนต้าได้ไปเยือนประเทศกานา โดยที่รอง ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี แซม โอคุตซีโต และบรรดาโรแทเรียนในพื้นที่ได้น�ำเราไปท�ำพิธีตัด ริบบิ้นเปิดโครงการน�้ำในหมู่บ้าน อาบูเทีย เทติ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างจากเมืองหลวงอัครา ประมาณ 60 ไมล์ เราเดินทางไปถึงทีน่ นั่ ประมาณ 11 น. โดยมีคนทัง้ หมูบ่ า้ นออกมาคอยเราตัง้ แต่เช้า เพื่อรอต้อนรับ ในอดีตทีผ่ า่ นมาพวกสตรีตอ้ งเดินเท้าไปไกลกว่า 3 ไมล์ เพือ่ แบกน�ำ ้ 1 กระป๋องจากแม่นำ�้ กลับบ้าน แต่เดี๋ยวนี้พวกเขามีน�้ำสะอาดจากบ่อบาดาลในหมู่บ้านของตนเอง นี่คือโครงการธรรม ดาๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพของโรตารีและองค์การยูเสด ซึง่ ท�ำงานร่วมกัน แต่สงิ่ ทีผ่ มประทับใจมากทีส่ ดุ ในวันนัน้ ก็คอื ครอบครัวทีม่ ที งั้ ชาย หญิงและเด็กๆ มารวมกันอยูท่ นี่ นั่ เต้นร�ำ ร้องเพลงและต้อนรับ เรา ท�ำให้ผมหวังให้ทุกๆ แห่งในโลกจะมีคนทั้งครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากัน และครอบครัวต่างๆ มาร่วมเป็นชุมชนเดียวกัน และสิ่งที่ท�ำให้ผมมีความสุข ก็คือข้อมุ่งเน้นข้อแรกของเราในปีโรตารีนี้ นั่นคือ ครอบครัว เพราะครอบครัวคือ ทีท่ ที่ กุ สิง่ เริม่ ต้น ทีท่ เี่ ริม่ ต้นชีวติ ทีท่ เี่ ริม่ ต้นวันใหม่และทีซ่ งึ่ เราเริม่ ต้นการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของโรตารีด้วย เพราะนี่คือครอบครัว มิใช่คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นดั่งอาคารบล็อกหนึ่งของ ชุมชน และของโรตารีด้วย นีค่ อื สิง่ ส�ำคัญประการแรกของผม ทีจ่ ะเชิญชวนให้ครอบครัวต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารี ผมมีความรู้สึกอย่างจริงจังว่า โรตารีนั้นไม่ควรเป็นสิ่งกีดกั้นระหว่าง โรแทเรียนและครอบครัว แต่การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีนั้น ควรเป็นบางสิ่งที่ท�ำให้ครอบครัว ได้มาอยูใ่ กล้ชดิ กันมากขึน้ ส�ำหรับผมเองหากว่าผมไม่สามารถพาคุณบิโนต้า ไปในงานใดของโรตารี แล้ว เป็นเรื่องไม่ยากที่ผมจะไม่ไปงานนั้น โรตารีมิใช่ส�ำหรับผมคนเดียว แต่ส�ำหรับเราสองคน นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มขอเชิญชวนให้ทกุ ภาคต้อนรับครอบครัวในการประชุมใหญ่ภาค โดยการให้คสู่ มรสและ เด็กๆ มีส่วนร่วมในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ และการวางแผนจัดประชุมโดยให้คิดถึงครอบครัว ด้วย การน�ำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในโรตารีมากขึ้นเท่าใด โรตารีก็จะเจริญเติบโตขึ้นทั้งในวัน นี้และวันพรุ่งนี้ด้วย โรตารี คืออะไร โรตารีคือหลายๆ สิ่ง แต่แก่นแท้ของโรตารี คือ ถ้อยค�ำเหล่านี้ – จงรัก เพือ่ นบ้านของท่านเหมือนรักตัวท่านเอง โรตารี คือความรัก และความรักนัน้ ต้องเริม่ ต้นทีต่ วั เรา – กับ คนที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราที่สุด กัลยัน บาเนอร์จี ประธานโรตารีสากล 2011-12

02

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


สารประธานทรัสตีฯ

บิล บอยด์ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ถึงเวลาเรียนรู้ว่ามูลนิธิโรตารีท�ำอะไรบ้าง พฤศจิกายน คือ เดือนแห่งมูลนิธิโรตารี ผมหวังว่าท่านทั้งหลายจะให้ความสนใจ กับมูลนิธิโรตารี ด้วยการจัดโปรแกรมต่างๆ และมีผู้บรรยายในการประชุมสโมสร ท่านจะให้ โรแทเรียนใหม่มคี วามเข้าใจในมูลนิธไิ ด้อย่างไรหากเราไม่บอกเขาว่ามูลนิธคิ อื อะไร และมูลนิธิ ท�ำอะไรบ้าง บ่อยครัง้ ทีเ่ ราไม่คอ่ ยมีการสือ่ สารทีด่ นี กั ในโรตารี ซึง่ เป็นเรือ่ งแปลกในฐานะทีเ่ ราเป็น ผู้น�ำในธุรกิจและชุมชน บางทีอาจมีข่าวสารต่างๆ มากเกินไป หรือสนใจข่าวกีฬาทางทีวีมาก เกินไป แต่การสนเทศโรตารีนั้น ยังเป็นสิ่งที่โรแทเรียนอีกหลายๆ ท่านมิได้ให้ความส�ำคัญเท่า ที่ควร ยกตัวอย่างค�ำถามต่อไปนี้ ท่านจะให้ค�ำตอบได้อย่างไร ภาคของเรามีนักศึกษาทุนทูตสันถวไมตรีหรือไม่ แผนวิสัยทัศน์อนาคตคืออะไร มีความส�ำคัญอย่างไรกับสโมสรของเรา เหตุใดเราจึงต้องทราบเรื่องการขจัดโรคโปลิโอ หรือว่าเรื่องนี้ท�ำให้เรารู้สึกดีขึ้น กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนและกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างไร ค�ำกล่าวที่ว่า โรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี หมายความว่าอย่างไร มูลนิธิโรตารีจะสนับสนุนสโมสรของเราที่ต้องการไปช่วยคนที่อยู่นอกชุมชนเราได้ อย่างไร โรแทเรียนมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง HIV/AIDS และน�้ำ / สุขาภิบาลอย่างไร ในสโมสรของผมไม่มีใครอ่านรายงานประจ�ำปีของมูลนิธิเลย จึงไม่ทราบว่าเงินที่รับ บริจาคนั้นเอาไปท�ำอะไรบ้าง มูลนิธิโรตารี กับมูลนิธิบิล & เมลินดา เกตส์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ยังอาจค�ำถามต่อๆ ไปอีก แต่ค�ำถามที่แท้จริงคือ “สโมสรของเราจะท�ำอย่างไรกัน เพื่อเรียนรู้เรื่องมูลนิธิโรตารีได้มากยิ่งขึ้น” หากมีค�ำตอบว่า “ ยังไม่ทราบ” ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้

บิล บอยด์ ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี 2011-12


สารประธานทรัสตีฯ บิล บอยด์ ธันวาคม ๒๕๕๔

สร้างประเพณีประจ�ำปีบริจาคให้แก่มูลนิธิของเรา ในวงการโรตารี พวกเรามักใช้คำ� ย่อกันมาก เราพูดถึง GSE (กลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ น) – VTT (ทีมฝึกอาชีพ-แลกเปลี่ยน) – NID (วันรณรงค์หยอดวัคซีนของประเทศ) และ PHF (พอล แฮริสเฟลโลว์) ในภาคของเราก็มี DGs. (ผูว้ า่ การภาค) DGEs (ผูว้ า่ การภาครับเลือก) และ DGNs (ผู้ว่าการภาครับเลือก-ปีถัดไป) และส�ำนักงานใหญ่ที่เมืองเอฟแวนสตัน ก็มี GS (เลขาธิการ) มี PDGs.(อดีตผู้ว่าการภาค) หลายท่าน และบางครั้งเราก็ได้พบ PRIP (อดีตประธานโรตารี สากล) ผมเชื่อว่าท่านจะเพิ่มเติมค�ำย่อต่อไปได้อีกหลายค�ำ เดือนนี้ ผมอยากให้พวกเราสนใจที่ค�ำย่ออีกชุดหนึ่ง EREY ที่ย่อมาจาก Every Rotarian, Every Year - โรแทเรียนทุกคน บริจาคทุกปี – ผมขอใช้ค�ำย่อชุดนี้เชิญชวนเรา ทุกคนให้บริจาคแก่มูลนิธิของเราเป็นประจ�ำทุกๆ ปี ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ น่ากลัวต่างๆ จะเป็นอย่างไร ผมขอเรียนว่า การบริจาคแก่กองทุนโปรแกรมประจ�ำปีของเราในปีทผี่ า่ นมานัน้ เป็น สถิตเิ งินบริจาคสูงสุดอันดับทีส่ องในประวัตศิ าสตร์โรตารี ผมขอขอบคุณในความไว้วางใจของ ท่านในการสร้างมูลนิธิของเราให้เข้มแข็งมั่นคงขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ผมอ่านข่าวสารจากภาคและโซนต่างๆ จ�ำนวนมาก และข่าวหนึง่ จากสารภาค 7600 ในรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐ ซึ่งท�ำให้ผมต้องยิ้ม เมื่อได้อ่านสารของ บิล บิลลิงส์ ที่เล่าว่า โรตารีมี ความส�ำคัญยิ่งขึ้นส�ำหรับตัวเขาอย่างไร ขณะที่เขามีส่วนร่วมมากขึ้น เขาเล่ามาว่า “วันเวลา ในโรตารีช่วงเวลานี้ ผมมีความสุขมากที่สุด เพราะผมรู้ว่าผมสามารถท�ำอะไรให้แก่โรตารีบ้าง ผมจะบริจาคให้มูลนิธิโรตารีต่อไปทุกๆ ปี เพราะท�ำให้ผมรู้สึกดีขึ้น” เมือ่ พูดถึงตรงนี้ ผมไม่แน่ใจว่าทุกๆ ประเทศจะมีนกั การตลาดทางโทรศัพท์บา้ งหรือ ไม่ หากประเทศของท่านมีพวกนี้อยู่ ท่านจะชอบค�ำพูดของบิลที่มีอารมณ์ขันสนุกสนานต่อ ไปนี้ว่า “ผมบริจาคให้มูลนิธิโรตารี เพราะการบริจาคนี้ จะเป็นการป้องกันตัวดีที่สุด ส�ำหรับ พวกนักการตลาดทางสายทีช่ อบโทร.มากวนบ่อยๆ ผมจะบอกว่า ปีนผี้ มบริจาคให้มลู นิธโิ รตารี แล้วครับ ขอบคุณที่โทร.มา สวัสดี” คลิ้ก! วางสาย บิลท�ำให้การบริจาคแก่มูลนิธิโรตารีเป็นทางเลือกในเรื่องการท�ำบุญกุศลของเขา แล้ว ผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะท�ำเช่นเดียวกัน

บิล บอยด์ ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี 2011-12

04

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


นับถอยหลังสู่การประชุมใหญ่ อรุณวดี พอล/สร.เชียงใหม่เหนือ

ทานอาหาร ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

เช่น ประตูชัย (Patuxai) พระธาตุหลวง (Pha That Luang) ซึง่ เป็นสถูปทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ อุทยานพุทธซึง่ มีพระพุทธรูป -โดย แฟรงค์ บูเรส ประดิษฐานและงานปั้นซึ่งเป็นศิลปะฮินดู ในเวียงจันทน์คุณจะไม่ ได้พบคนมากนัก ท�ำให้มบี รรยากาศพักผ่อนแบบสบายๆ พร้อมทัง้ หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมใหญ่โรตารีสากลประจ�ำปี 2012 ยังมีอาหารเลิศรสอีกด้วย ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม แล้ว ท�ำไมคุณไม่อยู่ต่อ? กรุงเทพฯ นับเป็นศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการวางแผนท่องเที่ยวระยะ สิงคโปร์ สั้น ด้วยเวลาบินเพียงหนึ่งหรือสองชั่วโมง ในราคาที่ไม่แพง และ เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงสิบปี ที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์รวมแห่ง ง่ายต่อการเตรียมการต่างๆ ศิลปะและวัฒนธรรม แต่เพียงแค่การช้อปปิ้งที่นั่นอย่างเดียวก็คุ้ม ค่าการเดินทางแล้ว ปีนัง เป็นเกาะซึ่งประชากรผู้อยู่อาศัยมาจากหลากหลายวัฒนธรรม เพราะมีทงั้ ชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวมาเลย์ และอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงได้ชอื่ นครวัด ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารของมาเลเซีย นอกจากนีย้ งั มีชายหาด นครวัดสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากชายแดน สวย วนอุทยาน และสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมรอบๆ ป้อม ประเทศไทย และใช้เวลาบินจากกรุงเทพฯ เพียงแค่อึดใจเดียว ใน คอร์นวอลลิส (Fort Cornwallis) สุเหร่ากัปปิตนั เคลลิง่ (Kapitan ขณะที่คุณเดินชมสถาปัตยกรรมอยู่ภายในบริเวณนครวัด คุณจะ Keling Mosque) วัดเก็กลกซี (Kek Lok Si Temple) และเจดีย์ สามารถจินตนาการถึงสังคมและชีวิตของขอมในยุครุ่งเรือง ในพุทธศาสนา

เวียงจันทน์

โปรดอย่าลืมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปีของโรตารีสากล เมืองหลวงของประเทศลาว มีโบราณสถานที่น่าชมหลายแห่ง ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม เพือ่ ได้รบั ราคาพิเศษ เชิญตรวจสอบรายละเอียด ได้ที่ www.rotary.org/convention


rotary Thailand นิตยสารโรตารี ประเทศไทย

06

อุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ท�ำให้เกิดน�้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างกว่า ค่อนประเทศ มีผู้อพยพหนีน�้ำเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ที่พักพิงชั่วคราวมีไม่เพียงพอ จากภาพ คุณแม่และลูกน้อยแรกคลอดได้ไม่กวี่ นั ทีศ่ นู ย์อพยพ จ.ลพบุรี ด้านหน้าเต็นท์ ของ “Shelter Box” ซึง่ บริจาคผ่านมูลนิธภิ าคโรตารีไทย เพือ่ มอบให้แก่ผปู้ ระสบภัย นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 29 ฉบับที่ 137 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 November - December 2011

สารบัญ Content

สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ นับถอยหลังสู่การประชุมใหญ่ สารบัญ คณะท�ำงาน บทบรรณาธิการ วันสู้เอดส์ หงายไพ่ สกู๊ปพิเศษ บ้านฝั่งงามคืนชีพ การท�ำให้น�้ำสะอาดอย่างง่ายๆ สิ่งละอันพันละน้อย ศูนย์โรตารีในประเทศไทย Rotary in Action

1-2 3-4 5 6-7 10-12 13-14 15-17 18-25 26-39 40-42 43 44-45

กองบรรณาธิการ

สถานที่ติดต่อ 29/10 หมู่2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50300 29/10 Mu2,Chang Puak, Muang,Chiang Mai,THAILAND 50300 Tel +668 1595 7999 Fax +66 5335 7345 Email: chamnan@rotarythailand.org ช�ำนาญ จันทร์เรือง Chamnan Chanruang

สุรกิจ เกิดสงกรานต์ Surakit Kerdsongkran

วาณิช โยธาวุธ Vanit Yotharvut

อรอนงค์ ศิริพรมนัส Onanong Siripornmanut

พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ Pichet Ruchirat

ดนุชา ภูมิถาวร Danucha Bhumithaworn


น�้ำท่วม - ล้างแผ่นดิน น�้ำท่วมทั่วทุกภาค...ทั้งมากน้อย เกิดซ�้ำรอยหลายที... มีค�ำถาม เหตุเพราะคนเป็นต้นตอ... ก่อเลวทราม หรือเป็นตามธรรมชาติ...เกินคาดการณ์ ครั้งแล้วและครั้งเล่า...เราต่างรู้ มันสูญเสียซ�้ำซาก...ยากประมาณ

ยังแก้กู้ไม่ได้...ปล่อยให้ผ่าน ชีวิตทรัพย์สิน ถูกล้างผลาญ...ทั่วบ้านเมือง

เกินกว่าความหมายว่า..“หายนะ” เมื่อไหร่จะแก้ไข...ให้หมดเรื่อง ใช้ความคิด ส่วนวาจา...อย่าใช้เปลือง ทุ่มเทให้ต่อเนื่อง...เรื่องส่วนรวม จิตส�ำนึกของค�ำว่า...คือหน้าที่ ชัดเจนและชอบธรรม...ไม่ก�ำกวม

จักต้องมีเสียสละ...ไม่หละหลวม ร่วมมือร่วมใจกัน...เป็นอันเดียว

ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก บวกแบ่งสี ณ ที่นี่ ประเทศไทย...ไม่แบ่งเสี้ยว ใจทุกใจต้องระดม...ความกลมเกลียว ต้องยึดเหนี่ยวทุกคน...เป็นคนไทย ขอทวยเทพ ฟ้าดิน แผ่นดินนี้ ช่วยประเทศ คืนสภาพ อย่างฉับไว

ช่วยคนดี ให้รอดพ้น ภัยหนใหญ่ ช่วยล้างให้..คนชั่ว- คด..หมดแผ่นดิน

พลวัฒน์ วรเจริญยิ่ง 1 พ.ย.2554

ROTARY THAILAND DISAS กองทุนโรตารีบรรเทาทุกข์และ

กองทุนที่ทางมูลนิธิโรตารีจัดตั้งขึ้นเพื่อรับบร ซึ่งทางโรแทเรียนทั่วโลกสามารถบริจาค Onli โดยระบุ “Rotary Thailand Disaster Reli

08

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


STER RELIEF AND RECOVERY FUND ะฟื้นฟูประเทศไทยจากภัยพิบัติ

ริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำ�ท่วมในประเทศไทย ine หรือสั่งจ่ายเช็คให้กับทางมูลนิธิโดยตรงหรือผ่าน Fiscal Agent ief and Recovery Fund, #G10009” ในแบบฟอร์มการบริจาค


บทบรรณาธิการ

ชำ�นาญ จันทร์เรือง

พบกั น อี ก เช่ น เคยครั บ กั บ โรตารี ป ระเทศไทย ฉบั บ ประจ� ำ เดื อ น พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ยากล�ำบากของพี่น้องชาวไทย โดย เฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางที่ต้องเผชิญกับอุทกภัย แต่อย่างไรก็ตามในวิกฤติย่อมมีโอกาส โอกาสที่ว่านั้นก็คือเราได้เห็นน�้ำใจคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรแทเรียนไทยที่ระดมความ ช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็นด้วยแรงกายและแรงทรัพย์ มีการจัดตัง้ กองทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ในทุกภาค มีการจัดตั้งโครงการ “1 ล้านขวด น�้ำดื่มโรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554” โดยมีภาค 3330 เป็นแกนน�ำ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ออกมาทีหลัง แต่ก็ถือได้ว่าเป็น โครงการที่ดีมากเพราะเป็นการจัดตั้งได้ถูกช่วงระยะเวลาที่มีความจ�ำเป็นสูงสุด แต่อาจจะ ระดมทุนได้ยากสักเล็กน้อยเพราะโรแทเรียนเราส่วนใหญ่ได้บริจาคไปแล้วในช่วงแรกๆ แต่ ผมเชือ่ ว่าจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแน่นอน เพราะศักยภาพและ น�ำ้ ใจของโรแทเรียนไทยเราในเรือ่ งของการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนัน้ ไม่ดอ้ ยกว่าใครอยูแ่ ล้ว ครับ ในโรตารีประเทศไทยฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะ ประกอบไปด้วยมติคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลครัง้ ล่าสุด, ส่องโลก, เรือ่ งราวของของ “Comely Bank” ซึ่งเป็นที่พ�ำนักของพอล แฮร์ริส ผู้ก่อตั้งโรตารีเรา ฯลฯ ตลอดจนความ เห็นต่างๆที่มีไปยังบรรณาธิการครับ สุดท้ายผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ส่งบทความและรูปภาพกิจกรรมไปยัง กองบรรณาธิการอย่างมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถน�ำลงได้หมด จึงขออภัยไว้ ณ ที่ นี้ครับ อนึ่ง ส�ำหรับรูปภาพกิจกรรมนั้นผมใคร่ขอให้ท่านส่งภาพที่เป็นภาพในลักษณะที่อยู่ ระหว่างการท�ำกิจกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการถ่ายรูปหมู่ทั่วๆ ไป เพราะ จะท�ำให้นิตยสารมีลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวหรือหมุน (Rotate) ไปข้างหน้า ดังเช่นกงล้อ ของโรตารีเราน่ะครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ช�ำนาญ จันทร์เรือง บรรณาธิการ

ป.ล.นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับนี้อาจล่าช้ากว่าก�ำหนดไปเล็กน้อย เนื่องด้วยภาวะ ขาดแคลนวัตถุดิบในการจัดท�ำซองเพื่อจัดส่งนิตยสารอันเป็นผลมาจากภาวะน�้ำท่วม จึง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

10

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


letters to editor Email: chamnanxyz@hotmail.com chamnanxyz@gmail.com

เรียน ท่านผู้ว่าและบรรณาธิการ ช�ำนาญ จันทร์เรืองครับ

ลืมเนื้อหาสาระของโรตารีคือความเรียบง่ายแต่มีคุณภาพก็เป็นได้

ผมขอส่งบทความทีเ่ ตรียมไว้ใช้ในการสัมมนานายกรับเลือกและอืน่ ๆ ตาม ที่ได้คุยกันไว้ อาจเป็นประโยชน์กับโรตารีของเราบ้าง ผมไม่สันทัดในการเป็นนักเขียนนะครับ ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ จะแก้ไข ตัดต่อ เชิญตามสะดวกและเหมาะสมได้เลยครับ สถานการณ์น�้ำท่วมที่เชียงใหม่คงดีขึ้นแล้วนะครับ ตอนนี้บ้านผมที่รามอินทรา ท่วมสนามหญ้าและที่จอดรถหมดแล้ว แต่ยัง ไม่เข้าตัวบ้านครับ

จากประสบการณ์อยากเสนอความคิดเห็นของการท�ำงานใน ระดับภาคขององค์กรโรตารีของเรา ผู้ว่าการภาค ควรเน้นในการอบรม นายกรับเลือก การสัมมนาเจ้าหน้าทีส่ โมสร การสัมมนาพัฒนาสมาชิกภาพ การประชุมผู้ช่วยผู้ว่าการภาค การประชุมกลุ่มนายก และการประชุมอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายกสโมสรของสโมสรที่ยังไม่เข้มแข็งได้ด�ำเนินการ บริหารสโมสรตามล�ำดับความส�ำคัญดังนี้

1. เน้นให้บริหารการประชุมประจ�ำสัปดาห์ ให้เป็น 1 ชั่วโมง ที่มีคุณค่า สุดท้าย นิตยสารโรตารี ปัจจุบนั มีรปู เล่ม กระดาษ บทความ สีสนั ตัวพิมพ์ อบอุ่นด้วยมิตรภาพ ตรงเวลา กระชับ ต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา จะดึงดูด อ่านง่าย ดีเยี่ยมหมดครับ ต้องขอชมตัวบรรณาธิการครับ สมาชิกให้มาสโมสร และผู้มุ่งหวังที่ได้รับเชิญ อยากจะมาเป็นสมาชิกด้วย ขอให้มีความสุขครับ

2. เน้นให้เลือกสมาชิกที่ดีที่สุด มีอุดมการณ์บ�ำเพ็ญประโยชน์ มีความ บัญชา พัฒน์ชนะ สามารถในการจัดการขึ้น เป็นผู้น�ำสโมสร อย่าเพียงแต่อ้างว่าเป็นสมาชิก มานานแล้วต้องให้โอกาสเป็นนายกสโมสร นั่นเป็นการท�ำลายโอกาส ความเห็นส�ำหรับผูน้ ำ� ภาค เพือ่ การพัฒนาความเข้มแข็งของโรตารีของไทย ที่ ส โมสรจะเข้ ม แข็ ง โดยตรง เป็ น การแลกเปลี่ ย นโอกาสที่ ไ ม่ คุ ้ ม ค่ า เลยทีเดียว เนื่องในโอกาสร่วมอุดมการณ์โรตารีเป็นเวลา 18 ปี โดยเป็น สมาชิกก่อตั้งของสโมสรโรตารีดอนเมือง ได้เข้าร่วมท�ำงานในระดับภาค 3. เน้นให้สโมสรเข้าหาชุมชน ท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์กับชุมชน ระดับโซน และระดับโรตารีสากลมาโดยตลอด เป็นผู้น�ำสัมมนานายก ของตน ท�ำเป็นประจ�ำต่อเนื่องทุกปี โครงการจะเกิดประสิทธิภาพมาก รับเลือกร่วมครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถ้านับตั้งแต่เข้าร่วมอุดมการณ์ ขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นการประชาสัมพันธ์โรตารีที่ดีที่สุด (จากคู่มือปฏิบัติการ บ�ำเพ็ญประโยชน์นั้น เริ่มตั้งแต่เป็นสมาชิกของกลุ่มนิสิตอาสาสมัครในปี โรตารี) ต่อชุมชน เน้นโครงการทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ ่ เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความ พ.ศ. 2515 ท�ำการสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร นับเวลาร่วม 40 ปี ช�ำนาญ จริยธรรม ในอาชีพของสมาชิกให้กับชุมชน เป็นการให้ชุมชนยืน ช่วงเริ่มชีวิตการท�ำงาน ได้เป็นสมาชิกของ เจ.ซี.พญาไท (ยุวสมาคมแห่ง ได้ด้วยตนเอง เป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืน ประเทศไทย สาขาพญาไท) เมื่อ พ.ศ. 2519 ได้ร่วมเป็นกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ในการจัดประขุมใหญ่ยุวสมาคมนานาชาติที่ประเทศไทย ทัง้ นีภ้ าคท�ำหน้าทีห่ ลักเป็นผูป้ ระสานงานและสนับสนุนสโมสร ในปี พ.ศ. 2550 หรือกลุ่มสโมสรเป็นผู้ท�ำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ผมได้เห็นความส�ำคัญขององค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์เช่นสโมสร โรตารีของเรา ถือได้ว่าเป็นส่วนส�ำคัญของในการสร้างความมั่นคงและ สันติสุขของสังคมในปัจจุบัน แต่ยังมีสโมสรโรตารีอีกมากที่ไม่เข้มแข็งพอ จะเป็นผู้น�ำและที่พึ่งของชุมชนได้ จากประสบการณ์ที่ร่วมอุดมการณ์โรตารี อยากจะให้ความ คิดเห็นถึงขั้นตอนการปรับปรุงสโมสรที่ยังไม่เข้มแข็งให้เข้าสู่มาตรฐาน ของโรตารี โดยหลักแล้วโรตารีมีคู่มือปฎิบัติการโรตารีที่บ่งบอกถึงวิธีการ บริการให้สโมสรเข้มแข็งชัดเจนมาก แต่เนือ่ งจากโรตารีเรามีโครงสร้างและ กิจกรรมมากมาย อาจเกิดการเดินหลงทางไปได้โดยยึดติดกับรูปแบบ จน

4. เน้นให้สโมสรจัดงานสถาปนาคณะกรรมการสโมสรแบบเรียบง่าย เป็นการภายในของตนเอง ถือเป็นการประชุมปกติสัปดาห์แรกของการ บริหาร เน้นเนือ้ หาสาระมากกว่ารูปแบบ เชิญแขกเฉพาะผูน้ ำ� ฝ่ายต่างๆ ในชุมชนของตน ครู หมอ ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครชุมชน มารับทราบนโยบายใหม่ๆ ท�ำความรูจ้ กั กัน แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพราะโรตารีเป็นของ ชุมชน ท�ำให้ชมุ ชนมีความรัก มีสว่ นร่วมและสนับสนุนและเป็นสมาชิกของ สโมสร และสโมสรจะเติบโตแบบยั่งยืนในชุมชน


5. เน้นให้สมาชิกท�ำกิจกรรมของสโมสรให้ครบถ้วนแล้วจึงมาท�ำงานภาค อย่าให้สมาชิกบางคนทีเ่ ข้าไม่ถงึ มาตรฐานของโรตารี อยูใ่ นสโมสรไม่ได้ แต่ ขอแสดงความคิดเห็นไว้ในอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้น อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่ ใช้เป็นข้ออ้างว่ามาท�ำงานของภาค เพื่อให้ประเด็นที่ยกขึ้นได้รับความสะท้อนความเห็นในหลากหลายแง่มุม ผมจึงน�ำเสนอให้พิจารณา มิได้ตั้งใจเป็นอย่างอื่น 6. ยุบ- ควบ- รวม สโมสรที่ไม่เข้มแข็งตามมาตรฐานของโรตารีสากล ให้ เหลือสโมสรโรตารีที่เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าของสโมสรและหลัก นับถือ การของโรตารี xxx แม้ในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการยุบสโมสรและยุบภาคในขณะนี้ ภาค 5260 แคลิฟอร์เนีย จะยุบภายในปี พ.ศ. 2557 สโมสร จ�ำนวน ขอบคุณมากครับท่านxxx เรือ่ งปาฐกกับองค์ปาฐกนัน้ อาจารย์จำ� นงค์ ทอง 23 สโมสร จะมาอยู่กับภาค 5280 ส่วนที่เหลือจะไปอยู่กับภาคใกล้เคียง ประเสริฐ ราชบัณฑิต ได้เคยเขียนไว้ใน “ภาษาไทยกับพระพุทธศาสนา” พิมพ์โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มูลนิธิจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ และ 7. การตั้งสโมสรใหม่ขึ้นในชุมชน ต้องมอบหมายให้สโมสรโรตารีอุปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่า มจร. เนื่องในงานวันจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 2 ซึ่ง ที่มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานของโรตารีเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นต้นแบบที่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ว่า การปาฐกถา (คือการพูด ดีของสโมสรใหม่ บรรยายเดี่ยว) โดยผู้ปาฐก ถ้าเป็นพระหรือเชื้อพระวงศ์และองค์กษัตริย์ จะใช้องค์ปาฐก ครับ 8. เลือกผู้น�ำในระดับภาค ทั้งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค ภาค จากโรแทเรียนที่มีความเหมาะสมที่สุดตามมาตรฐานของโรตารี จะ กอปรกับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๖๙๔ เกิดการยอมรับในภาวะผู้น�ำ ตามมาด้วยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือ ได้ให้ความหมาย ปาฐก (-ถก) น.ผูแ้ สดงปาฐกถา อนึง่ การประสมค�ำ (สมาส/ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และภาพลักษณ์ที่ดีของโรตารี สนธิ) ระหว่าง องค + ปาฐก นั้น ควรรักษาความหมายของรากศัพท์ เดิม เพราะค�ำว่าปาฐกถา นั้นมักใช้ในการบรรยายเดี่ยว หากเป็นการ ทัง้ นี้ การพัฒนาสโมสรต้องเริม่ จากภายในสโมสรเป็นหลักเท่านัน้ บรรยายรวมกัน (มากกว่า ๑ คนขึ้นไปในคราวเดียวกัน) มักใช้ค�ำว่า การ ถ้าการจัดการภายในโมสรไม่เดินหน้า การช่วยเหลือภายนอกจะไม่สามารถ อภิปราย ส่วนค�ำว่า องค- หรือ องค์ นั้น ในพจนานุกรมให้ไว้ ๒ ความ ท�ำอะไรได้เลย หมาย ความหมายแรกใช้เป็นค�ำนามใช้กับพระกับเจ้าอย่างที่ได้กล่าว บัญชา พัฒน์ชนะ ถึง ส่วนความหมายที่สองใช้เป็นลักษณะนามใช้เรียกสิ่งที่เคารพบูชา ซึ่ง 31 ตุลาคม 2554 หากเป็นค�ำที่ประสมเสร็จแล้วก็จะมีค�ำอธิบายไว้เป็นการเฉพาะ เช่น องค์การสหประชาชาติ, องคชาติ, องค์ประชุม, องครักษ์, องควิการ, ขอบคุณมากครับ เห็นด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 6 ที่ว่าด้วยการ องควิเกษป, องควิทยา, องคาพยพ เป็นต้น ยุบ-ควบ-รวม สโมสรครับ/เขียนมาอีกเรื่อยๆ นะครับ/บก. ----------------อย่างไรก็ตาม การใช้ค�ำต่างๆ ตามความคุ้นเคยจนกลายเป็นที่นิยมนั้น หมายเหตุ ผมเคยตอบเมลสมาชิกฯเกี่ยวกับเรื่องการใช้ค�ำว่า “องค์ เป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางภาษา เช่น การอ่าน พรรณา ที่ถูกควรอ่านว่า ปาฐก”กับ”ปาฐก” โดยผมได้ให้ความเห็นว่าค�ำว่าองค์ปาฐกโดยปกติแล้ว พัน-นะ -นา แต่สว่ นใหญ่นยิ มอ่านเป็น พัน-ละ-นา ก็เลยอ่านเป็นพัน-ละ-นา จะใช้กบั เจ้านายหรือพระสงฆ์ซงึ่ ก็ได้มคี วามเห็นแลกเปลีย่ นกลับมามากมาย จนเป็นปกติ และค�ำว่า คุณวุฒิ ก็เช่นกัน มักนิยมอ่านว่า คุน-นะ-วุด แทนที่ ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกโรตารีประเทศไทย จึงอยากจะน�ำ คุน-นะ-วุด-ทิ หรือ ภูมิล�ำเนา ที่ถูกควรอ่าน พูม-ล�ำ-เนา แต่ส่วนใหญ่อ่าน มาเสนอในคอลัมน์นี้ แต่เนือ่ งจากเป็นเมลส่วนตัว ผมจึงขอตัดชือ่ ท่านออก เป็น พู-มิ-ล�ำ-เนา ก็เลยกลายเป็นที่ติดปาก ซึ่งราชบัณฑิตก็อนุโลมตามที่ เสีย โดยน�ำมาลงเฉพาะเนื้อหาดังนี้ ครับ นิยม (ในหนังสืออ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ) เว้น เสียแต่จะน�ำไปอ่านในการสัมภาษณ์เข้ารับราชการหรือเป็นผูป้ ระกาศข่าว เรียน ท่าน ผวภ. ช�ำนาญ ของกรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผมคิดว่า “องค์ปาฐก” ก็น่าจะใช้ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของ “รากศัพท์” หรือ “ความนิยม” เอาเหตุผลหลังก่อน เมือ่ ค้นค�ำว่า “องค์ปาฐก” ในกูเกิล้ ได้แหล่ง การใช้ค�ำนี้ ๘๗,๗๐๐ รายการ พอเปิดสุ่ม ๆ มีเพียง ๑-๒ รายการจาก ๑๐ รายการทีเ่ ป็นการใช้องค์ปาฐกส�ำหรับ “พระ” และ “เชือ้ พระวงศ์” ทีเ่ หลือ ใช้เพื่อบุคคลส�ำคัญทั่ว ๆ ไป แสดงว่าคนทั่วไปใช้และยอมรับการใช้ค�ำว่า “องค์ปาฐก” ส�ำหรับบุคคลทั่วไปเช่นกัน ส�ำหรับเหตุผลแรก ค�ำว่า “องค์” หมายถึง “ส่วนประกอบ” บางทีเราก็เรียกซ้อนค�ำว่า “องค์ประกอบ” เมื่อใช้กับค�ำว่า “ปาฐก” ก็มี ความหมายถึง องค์ประกอบของที่ประชุมที่ท�ำหน้าที่พูดหรือบรรยาย ถ้าจะแยกค�ำว่า “ปาฐก” ให้เห็นความแตกต่างจาก “องค์ปาฐก” ผมคิด ว่า เมื่อผู้บรรยายในที่ประชุมหรือชุมนุมมีเพียงคนเดียว น่าจะใช้ “ปาฐก” หากมีมากกว่าหนึ่งคนจึงใช้ “องค์ปาฐก”

12

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554

ผมขอบคุณอีกครัง้ และดีใจมากครับทีม่ คี วามเห็นตอบกลับมาจากท่านครับ ช�ำนาญ ป.ล.ส�ำหรับค�ำว่าองค์ประกอบนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่ง ใหญ่, ส่วนของสิ่งต่างๆ ที่เป็นเครื่องประกอบท�ำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดย เฉพาะ, ส่วนประกอบก็เรียก. แต่เฉพาะค�ำว่าองค์เฉยๆ ผมคิดว่าไม่น่าจะ หมายถึงส่วนประกอบนะครับ


insider A day to fight AIDS

During a workday modeled after polio National Immunization Days (NIDs), thousands of Rotarians volunteered


วันสู้เอดส์ อรุณวดี พอล/สร.เชียงใหม่เหนือ แปล

ในช่ ว งการท� ำ งานเพื่ อ ชุ ม ชนหลั ง จากการท� ำ กิ จ กรรม polio National Immunization Days (NIDs) แล้ว อาสาสมัครโรแทเรียน กว่าพันคนได้ให้การบริการให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับสุขภาพ การบริการ สุขภาพทั่วๆ ไป และบริการตรวจเชื้อ เอ็ช ไอ วี ให้แก่ประชาชน มากกว่า 24,000 คน ในกว่า 125 พื้นที่ ในประเทศเคนยา และ อูกานดา

“วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ อย่ า งมาก” บั น ช์ ก ล่ า ว “ประชาชนหลายพันคนพากันมารับการตรวจ ซึง่ ท�ำให้เราตกตะลึง กับผลส�ำเร็จนี้อย่างมาก”

มาเรียน บันช์ ผู้ก่อตั้ง Rotarians for Fighting AIDS กล่าวว่า ด้วย เหตุทหี่ ลายพืน้ ทีใ่ นทวีปอัฟริกาถือว่าการเข้ารับการตรวจหาเชือ้ เอ็ช ไอวีเป็นความอับอายขายหน้า ดังนัน้ จึงมีการให้บริการสุขภาพอืน่ ๆ เพิ่มเติมและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือ อาสาสมัคร หลายคนจึงได้รว่ มรับการตรวจด้วยเพือ่ ลบล้างความคิดเรือ่ งความ อับอายขายหน้าดังกล่าว ในเอธิโอเปียโรแทเรียนได้ให้ทนุ สนับสนุน การรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ ให้พวกเขาตระหนักถึงภัยของเอ็ชไอวี

วันเอดส์โลก คือ วันที่ 1 ธันวาคม

ผู้ร่วมโครงการกับ Action Group คือ FHI 360 และ AIDS Information Center ในอูกานดา เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้าน วิชาการ และมูลนิธิ Coca – Cola Africa ได้บริจาคเงิน 100,000 ภาค 9200 (อีริเทรีย เอธิโอเปีย เคนยา แทนซาเนีย อูกานดา) และ เหรียญดอลลาร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ กลุ่ม Rotarians for Fighting AIDS โดยมี A Rotarian Action Group เป็นผู้ประสานงานในฐานะที่เป็นโครงการส่วนหนึ่งของ “เช่นเดียวกับกรณีของ NIDs โรแทเรียนได้ปลุกเร้าให้ชุมชนต่างๆ Rotarians at Workday กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์สุดท้ายของ ตืน่ ตัวและมีการเคลือ่ นไหว” บันช์กล่าว “พวกเขาสามารถหาแหล่ง เดือนเมษายนของทุกปี เงินสนับสนุนในท้องถิน่ มีการกระจายข่าว และพวกเขาได้สละเวลา เพื่อช่วยกันท�ำงานนี้ให้ส�ำเร็จ” “ผมต้องการท�ำอะไรบางอย่างเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าถึงชุมชนทั้ง หลายอย่างรวดเร็ว เอ็ชไอวี/เอดส์ เป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดใน วันก่อนการท�ำกิจกรรมนี้ เอ็มวานเจได้รับรางวัล Jerry’s Hero ประเทศเหล่านี้ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชาชน Award จาก Action Group ซึ่งเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ ในวัยผู้ใหญ่” สตีเวน เอ็มวานเจ ผู้ว่าการภาค 9200 ของปี 2010- แก่ลูกชายของบันช์ คือ เจอรี่ ชูทส์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยเอดส์ในปี 1994 2011 กล่าว เอ็มวานเจเป็นผู้มีส่วนช่วยให้ความพยายามดังกล่าว บรรลุผล “กิจกรรมนี้ช่วยเปิดหูเปิดตาเราชาวโรแทเรียน และเรา “เอ็มวานเจมีวสิ ยั ทัศน์และความกล้าหาญทีจ่ ะท�ำงานใหญ่ๆ ให้แก่ ภาคภูมิใจกับผลงานที่ออกมา” Rotarians at Workday” บันช์ กล่าว “เรารูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ที่มีโอกาสท�ำให้ความประสงค์ของเขากลายเป็นความจริง” อาสาสมัครจากสโมสรโรตารี 102 สโมสรในเคนยาและอูกานดา ช่วยกันให้ค�ำแนะน�ำและตรวจเชื้อเอ็ชไอวี และพบว่ามีผู้ติดเชื้อ “โรตารีมีบทบาทส�ำคัญในการต่อสู้กับเอ็ชไอวี/เอดส์” เอ็มวานเจ จ�ำนวน 741 คน เอ็มวานเจกล่าว นอกจากนั้น โรแทเรียนยังช่วย กล่าว “ชุมชนท้องถิ่นทั้งหลายต่างก็ให้ความนับถือและยอมรับ ตรวจโรคเบาหวาน มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก พร้อมกับ ว่าโรแทเรียนเป็นผู้น�ำ การมีส่วนร่วมของพวกเราในการต่อสู้กับ แจกมุ้งที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันแมลง ยาถ่ายพยาธิ และผ้าอนามัย หายนะภัยนี้ จะส่งผลต่อสังคมอย่างยิ่งใหญ่” ด้วย - บทความโดย ไรอัน ไฮแลนด์

14

ชมสารคดีเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://ow.ly/6aD2Y และหาก ท่านมีความสนใจในกิจกรรมนี้ ขอเรียนเชิญให้มาร่วมกับเราชาว โรแทเรียนในการต่อสู้กับเอดส์ ได้ที่ www.rffa.org

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


หงายไพ่ สุรกิจ เกิดสงกรานต์ แปล

เพราะผู้บริจาครายใหญ่ที่ชื่อ บิลล์ เบนเตอร์ มือขึ้น มูลนิธิโรตารีจึงเป็นผู้ชนะ เรื่องที่สคีเฟน ยาฟาได้ยินมา

ผมเข้าร่วมกับโรตารีตอนอายุยา่ งเข้า ๔๐ ซึง่ เป็นอายุทกี่ �ำลัง พอดีเพราะเริ่มอยู่ตัวกับอาชีพการงาน ผมเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเพราะงานนี้ผมจึงถูกตัดออกจากชุมชนที่ผมเคยอยู่ ผมพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งม้าโดยการก�ำหนด ให้มีค่าแปรผันกว่า ๗๐ รายการที่จะสามารถบอกให้ผมและเพื่อนที่ ร่วมพัฒนาระบบนี้ทราบว่า ม้าตัวไหนจะชนะในการแข่งแต่ละรอบ เพียงใส่ข้อมูลตัวแปรทั้งหมดนี้ และสร้างสถานการณ์จ�ำลองขึ้นมา เท่านั้น เรื่องยากคือเราต้องหาข้อมูลมากรอกใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เคย์โปร (คอมพิวเตอร์ยอดนิยมในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๐ สร้างโดยแอน ดรูว์ เคย์ - ผู้แปล) ซึ่งตอนกลางทศวรรตที่ ๘๐ นั้นยังไม่สามารถหา ข้อมูลการแข่งม้าออนไลน์ที่ไหนได้ ปฏิสัมพันธ์ของผมเกือบตลอดวันอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ เรา ไม่มลี กู ค้า ผมไม่มโี อกาสติดต่อสือ่ สารกับคนเป็นๆ เท่าไหร่ ตอนนัน้ ผม อยู่ที่ฮ่องกงซึ่งห่างไกลจากบ้านที่พิทสเบอร์กมาก ผมพบว่าที่ฮ่องกงมี การแข่งม้าน้อยกว่าที่อื่นๆ ผมกับหุ้นส่วนจึงจัดกระเป๋าหอบเอาเครื่อง คอมพิวเตอร์ยคุ ดึกด�ำบรรพ์ยา้ ยกันมาอยูท่ นี่ ี่ เป้าหมายคือมาหาข้อเสีย เปรียบ (Handicap) ของม้าทุกตัวในฮ่องกงโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ในอดีตเกีย่ วกับสภาพเงือ่ นไขต่างๆ แล้วก�ำหนดยุทธศาสตร์เดิมพันบน พืน้ ฐานของผลการแข่งขันจริงๆ งานนีน้ บั เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล ปริมาณมาก แต่ก็สร้างผลก�ำไรและถูกกฎหมายด้วย เมื่อถึงปี พ.ศ.๒๕๓๙ ธุรกิจก็ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก ผมใช้เงินตัวเองเพื่อเล่นพนันและท�ำเงินได้มากทีเดียว แต่ผมไม่มี เพื่อนมากนัก เพราะไม่ใช่คนที่ชอบเข้าสังคมโดยเฉพาะเวลาอยู่ใน ต่างประเทศ และนี่เป็นจุดพบกันของผมกับโรตารี คุณกิลเบิร์ท คอล ลินส์ ทนายความของบริษัทได้เชิญผมสองครั้งเพื่อให้มาร่วมประชุม กับสโมสรโรตารีเกาลูนเหนือ ผมยอมรับในครั้งที่สอง ผมคงประหม่า ถึงกับสั่นเพราะไม่ใช่คนที่ชอบร่วมกิจกรรมใดๆ แต่กว่าผมจะรู้ตัว ผม ก็อยู่บนหนทางแห่งการเป็นสมาชิกสโมสรแล้ว โรแทเรียนยอมรับใน เกียรติภูมิและประโยชน์ของทุกวิชาชีพ แม้ว่าอาชีพของผมไม่ปรากฎ มีอยู่ในรายการวิชาชีพมาตรฐานของโรตารี ด้วยเหตุนี้เมื่อได้รับเชิญ เป็นสมาชิกผมจึงถือเป็นเกียรติอย่างสูง ในปีแรกแห่งการเป็นสมาชิก

ผมเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนต่างๆ ในฮ่องกงมากเกินกว่าตลอดเวลาที่ผม เคยอยู่ในประเทศนี้ เมื่อมองย้อนกลับไปผมไม่แปลกใจเลยว่าผมฝังใจ กับการรับผิดชอบในโครงการบริการของสโมสรมากเพียงใด ไม่นานนักผมก็ได้รบั มอบหมายให้เป็นประธานอนุกรรมการ บริการระหว่างประเทศ ท�ำหน้าที่ติดต่อกับสโมสรที่มีกจิ กรรมร่วมกัน ทัง้ หมดในต่างประเทศ อดีตนายกบรูซ สตีนสันแห่งสโมสรเกาลูนเหนือ ได้พบและเป็นเพือ่ นกับอดีตนายกไซฮง ชอย แห่ง สโมสรโรตารี มาเก๊า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งคู่ได้ไปเยี่ยมเขตปกครองตนเองตู้อัน ซึ่งเป็น พื้นที่แร้นแค้นในประเทศจีน ภาพที่เห็นสะเทือนใจเขาจนเกือบร้องไห้ โรงเรียนหลายแห่งมีหลังคาและผนังชัน้ เรียนทีห่ กั พัง ไม่มโี ต๊ะและเก้าอี้ เรียน สโมสรมาเก๊ายังขาดทุนทรัพย์สนับสนุนอยู่ และนีเ่ ป็นจุดทีเ่ ราเข้า มาท�ำงานด้วยกัน ผมตระหนักดีว่ามันไม่ต่างอะไรกับการเล่นพนัน ในการที่จะ น�ำเงินที่ได้รับจากการบริจาค ไปมอบให้ข้าราชการจีนบริหารจัดการ กันเองในโครงการเป้าหมาย แต่ความจริงในการพนันนั้น ผมยังท�ำเงิน ได้มากกว่าเสีย ตอนที่ผมยังอายุน้อยๆ อยู่นั้นผมพักการเรียนไว้ที่มหา วิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเสริฟ ตอนนั้นผมเรียนสาขาฟิสิกส์และปรัชญา แล้วติดตามเพื่อนๆ ไปเสี่ยงภัยที่ลาสเวกัสเพื่อเล่นไพ่แบล็คแจ็ค ผมจ�ำ ได้ตงั้ แต่ยงั เป็นวัยรุน่ ตอนทีไ่ ปทีแ่ อทแลนติคซิตวี้ า่ มีปา้ ยเขียนก�ำกับไว้ ว่า “นักพนันที่เชี่ยวชาญการนับห้ามเล่นที่โต๊ะนี้” ภาพนั้นยังติดตาผม อยู่ มันหมายความว่าหากคุณรูว้ ธิ กี ารเล่นหรือนับแต้มทีช่ ำ�่ ชองแล้วคุณ ก็จะมีโอกาสชนะมากกว่าคนอืน่ และเราก็ฝกึ ตัวเองจนเป็นอย่างนัน้ จน กระทัง่ เราถูกเด้งออกจากลาสเวกัส การค�ำนวณในการเล่นพนันไพ่ชว่ ย ลดความเสีย่ งของคุณ และมันก็เป็นสิง่ ทีถ่ กู กฎหมายด้วย แต่บอ่ นพนัน ทีเ่ นวาดาเป็นทรัพย์สนิ ของเอกชน เขาสามารถปิดกัน้ ใครก็ได้เพือ่ ไม่ให้ เข้ามาในสถานที่ของเขา ตอนเราอายุยี่สิบกว่าๆ พวกเราต่างหาเงินได้ ปีละแปดหมื่นเหรียญ (๒.๔ ล้านบาท) จากการเล่นแบล็คแจ๊ค ซึ่งก็นับ ว่าเป็นรายได้ที่ดีมากส�ำหรับคนอายุน้อยๆ ขนาดนั้น ผมไม่ได้ตั้งใจจริงจังกับการเป็นนักพนัน ผมเพียงต้องการ ต่อสู้กับระบบและเอาชนะระบบต่างๆ เหล่านั้นเท่านั้น ผมมีความ ชื่นชอบและมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งช่วยผมในหลายๆ


16

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


ด้าน และผมก็ค้นพบว่าในโรตารี มีงานที่ผมจะสามารถใช้ทักษะที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์ได้ ยิ่งเมื่อได้พบกับหน่วยงานราชการในเขตปกครอง ตนเอง “ตูอ้ นั ” ความมัน่ ใจของผมก็มสี งู ขึน้ พวกเขามีความจริงใจและ สุจริตใจและยินดีต้อนรับความช่วยเหลือจากพวกเรา หน่วยราชการที่ นั่นยินดีสมทบเงินครึ่งหนึ่งส�ำหรับเงินอีกครึ่งที่เราน�ำไปใช้ในโครงการ ช่วยเหลือ เป็นยอดเงินถึงหกหมืน่ เหรียญส�ำหรับใช้ฟน้ี ฟูโรงเรียนแต่ละ แห่ง ส�ำหรับผมแล้วนีเ่ ป็นเสมือนการกระโดดส่งลูกบาสลงตระกร้าแบบ เกาะแป้นหย่อน ทั้งนี้โอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะธุรกิจของผมประสบ ความส�ำเร็จอย่างดี ผมบริจาคเงินเป็นจ�ำนวนมากคนเดียว สโมสรเกา ลูนเหนือร่วมมือกับสโมสรมาเก๊าสร้างโรงเรียนจ�ำนวน ๓ แห่งในภูมภิ าค แถบนี้ และจากนัน้ เป็นต้นมาหลายๆ สโมสรในภาคของเราก็รว่ มบริจาค เงินสร้างอีกหลายโรงเรียน การทุ่มเทเงินบริจาคไปในอิฐหินปูนทราย เหล่านี้เสริมความมั่นใจว่าเม็ดเงินนั้นสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงใน ระยะยาว ไม่ได้สญ ู สลายไป และนีเ่ ป็นการเล่นพนันแบบทีผ่ มชอบทีส่ ดุ ส�ำหรับผมนั้นรางวัลแห่งการด�ำเนินกิจกรรมโครงการบริการต่างๆ คือ การได้เห็นการก้าวกระโดดของความคิดความตั้งใจ ไปสู่ความเป็นจริง ผมเคยวาดภาพว่าประเทศจีน คือแผ่นดินทีป่ กครองแบบเผด็จการและ ใช้ความรุนแรง แต่เพือ่ นโรแทเรียนและตัวผมเองได้พบเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ที่โรงเรียนมัธยม “หลงอัน” ในเขตปกครองตนเองตู้อันที่ก�ำลังเปลี่ยน จากอาคารที่เป็นซากปรักหักพังมาเป็นโครงสร้างที่ใช้งานได้อีก ผม ถามครูใหญ่เกีย่ วกับการสร้างวินยั ในโรงเรียนว่า “คุณครูเฆีย่ นเด็กหรือ เปล่า” ผมถามด้วยความสงสัย เขามองผมด้วยสายตาทีม่ นั่ ใจในค�ำถาม “เฆี่ยนเด็กหรือครับ” เขาถามกลับด้วยอาการแปลกใจ แล้วอธิบายให้ ฟังว่าครูและผูบ้ ริหารโรงเรียนไม่ได้รบั อนุญาต ตามกฎหมายให้ลงโทษ ในลักษณะทีท่ ำ� ร้ายร่างกายนักเรียน “แล้วในประเทศคุณท�ำอย่างนัน้ ได้ หรือ” มันเหลือเชื่อเกินไปที่จะคิดว่าการกระท�ำทารุณกรรมต่อเด็กจะ เป็นไปได้ไม่ว่าที่ไหน นั่นก็เพียงพอแล้วส�ำหรับความเคลือบแคลงของ ผมเกี่ยวกับการปกป้องทางสังคมในประเทศจีน ตอนนี้หลังจากโรงเรียนที่เราสร้างไว้แห่งแรกเมื่อ ๑๑ ปีที่ แล้ว เมืองตู้อัน ก็กลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองตามมา เมื่อเรา กลับไปเยี่ยมพื้นที่แห่งนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เด็กนักเรียนในโรงเรียนไม่ สนใจกล้องถ่ายรูปของพวกเราอย่างทีเ่ คย พวกนักเรียนต่างใช้โทรศัพท์ มือถือของตัวเองถ่ายรูปพวกเราแทน เศรษฐกิจของเมืองนี้ก้าวหน้าไป เป็นอันมาก โรงเรียนแห่งแรกที่เราสร้างไว้ตอนนี้ดูเหมือนคนแคระไป แล้ว เพราะรอบโรงเรียนเต็มไปด้วยอาคารขนาดสูงกว่า ในการเดินทางไปเยี่ยมเยือนครั้งนั้น ผมแนะน�ำว่าบางที เราน่าจะหลบเลี่ยงความเจริญในเมืองไปสร้างโรงเรียนในเขตหมู่บ้าน เชิงเขา ทีย่ งั ไม่พฒ ั นามากนัก ข้าราชการท้องถิน่ บอกเราว่าเขาหวังว่า ทุ ก คนในหมู ่ บ ้ า นจะย้ า ยออกไปอยู ่ ที่ อื่ น เพราะผู ้ ค นอยู ่ ที่ นี่ ไ ม่ ไ ด้ มันไม่เจริญ พื้นที่แห้งแล้ง เลี้ยงแพะได้ไม่กี่ตัว และปลูกอะไรก็ไม่ได้ การจัดให้มกี ารศึกษาทีด่ ใี นโรงเรียนสักเพียงแห่งเดียว เด็กๆ ในหมูบ่ า้ น ก็อาจเติบโตเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะท�ำงานดีๆ ได้ ปัจจุบันนี้สโมสรโรตารีเกาลูนเหนือและมาเก๊า ได้รับความ ช่วยเหลือจากโรแทเรียนต่างๆ ท�ำให้สามารถช่วยเหลือเด็กๆ ใน ภูมิภาคนั้นมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตู้อัน คือโครงการที่สมบูรณ์แบบ เราสามารถน�ำส่งโครงการนี้แล้วถอยก้าว ออกมา และยังปรบมือชืน่ ชมกับความส�ำเร็จได้แม้เราจะอยูห่ า่ งไกลจาก ที่นั่น นี่เป็นเรื่องราวที่ท�ำให้ส�ำเร็จได้ ผู้บริจาคไม่ต้องทุ่มเทมากเกินไป ไม่ท�ำให้รู้สึกเหมือนต้องหาเงินมาป้อนเข้าไปในโครงการครั้งแล้วครั้ง

เล่าโดยไม่เห็นผลส�ำเร็จ จุดนี้ท�ำให้คิดถึงเรื่องของการกุศลซึ่งผมสนใจท�ำ ที่จริงแล้ว ใครได้รับความช่วยเหลือใครกันแน่ ท�ำการกุศลแล้วเรารู้สึกดีขึ้น หรือ เรารู้สึกดีที่เราได้ช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ผมเคยช่วยโรง พยาบาลในประเทศเฮติซึ่งต้องรองรับคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากแผ่น ดินไหวครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเราไม่สามารถคาดเดาว่า สถานการณ์จะดีขนึ้ เมือ่ ไหร่ ประชาชนยังคงยากจนเหมือนเดิม การตัด ไม้ทำ� ลายป่ายังคงเกิดขึน้ ตลอด มันเป็นการให้ความช่วยเหลือทีเ่ ติมไม่ เต็ม และเมือ่ ใดทีเ่ งินช่วยเหลือถูกระงับ โรงพยาบาลก็ตอ้ งปิดตัวลง แต่ ถ้าเราสามารถช่วยให้โรงพยาบาลเปิดด�ำเนินการต่อไปได้เรือ่ ยๆ แล้วคิด หรือว่าเท่านัน้ จะเพียงพอ จุดนีท้ ำ� ให้ผมคิดถึงว่าเราต้องให้และบ�ำเพ็ญ ประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ คณะกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้อพยพชาวอัฟริกันของโรตารี สากลได้ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในค่ายที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดน ประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน เราหาเงินได้ ๒ ล้านเหรียญ ผม เองบริจาคเข้าโครงการนี้มากโขอยู่ เช่นเดียวกันที่นี่มีความต้องการ แบบปลายเปิด (ไม่รู้จบ) อันเกิดจากความขัดแย้งภายใน และเราก็ได้ สิทธิดูแลค่ายจ�ำนวนสองสามแห่ง ที่อยู่ตามแนวเส้นพรมแดนโดยเรา มีหน้าที่จัดหาอาหารและสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานต่างๆ ให้ผู้อพยพ แต่ที่นี่ก็ มีสิ่งดีๆ เช่นกัน เพราะผมได้เดินทางเข้าไปในประเทศปากีสถาน ที่มี สโมสรโรตารีมากมาย และผมก็เรียนรู้ว่าปัญหาของสโมสรเหล่านั้นก็ เหมือนกับปัญหาของสโมสรเราที่พบเห็นอยู่ทุกวัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือ บทเรียนที่ผมไม่อาจพบได้ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ความส�ำเร็จในธุรกิจท�ำให้เมื่อเร็วๆ นี้ ผมสามารถบริจาค เงินก้อนใหญ่ให้แก่มูลนิธิโรตารีในโครงการศูนย์สันติภาพโรตารี เพื่อ สนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาและประกาศนียบัตร ในด้านการ ศึกษาสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งใน ๘ มหาวิทยาลัยทัว่ โลก เป้าหมายของเราในการบริจาคแบบ “การบริจาครายใหญ่” (เมเจอร์ กิฟท์) คือหาทุนให้ได้ ๙๕ ล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนโปรแกรมของ ศูนย์สนั ติภาพให้ได้ตลอดไป ด้วยความหวังว่ามวลมิตรผูใ้ ฝ่สนั ติภาพจะ เติบโตเป็นผูน้ ำ � ในประเทศของพวกเขาแต่ละคน และแนวความคิดก็คอื การสร้างชุมชนเครือข่ายของผู้จบการศึกษาแล้ว เผื่อว่าในอนาคตเกิด ความขัดแย้งระหว่างประเทศของเขา พวกเขาจะได้หันหน้าเข้าหากัน และใช้ทักษะความรู้ที่เรียนมาจัดการกับความขัดแย้งนั้น ก่อนที่ความ ตึงเครียดจะยกระดับขึ้นไป ถามว่าผมเคยมีความคาดหมายหรือไม่ ทีต่ อ้ งมาท�ำโครงการ มากมายขนาดนี้ หรือเคยคาดหวังว่าจะได้พบกับภรรยา (คุณวิเวียน) ในสโมสรโรตารีเกาลูนเหนือ ผู้เป็นอดีตนายกจากสโมสรเพนนินซูล่า ซันไรส์ ฮ่องกง และความคาดหวังว่าจะได้แต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุ ๕๓ ปีแล้ว ผมคงไม่สามารถเดิมพันอะไรกับการได้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ได้ แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แม้แต่ของตัวผมเองก็มีข้อจ�ำกัด เครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่อาจท�ำนายผลของการที่ผมได้ใช้ชีวิตผจญภัยและการ รับรางวัลชีวติ มากมาย อย่างทีผ่ มได้จากการเป็นโรแทเรียน ผมบริจาค เงินให้กับมูลนิธิโรตารี เพราะผมเชื่อมั่นในพันธกิจของมูลนิธิโรตารี


Special Scoop อน.ประดิษฐ์ นามไชย สร.เชียงใหม่ตะวันตก แปล

สมาชิกครอบครัวแฮริส รวมตัวกันที่ระเบียงนอก เพื่อชื่นชมทิวทัศน์ได้ตลอด ปี มีป้ายบรรยาย “ภาพที่ เปลี่ยนแปลงตลอดกาล” “เชิงเขา สวนมิตรภาพ สน นานาชนิด โอ๊กยืนผงาด เหมันต์หิมะ โปรยปราย มวลบุปผาชาติแห่งฤดูใบไม้ ผลิ ฤดูร้อนเขียวขจี สีสัน แห่งฤดูใบไม้ร่วง กระต่าย ที่ดูระแวดระวัง กระรอก แสนสะเพร่า นกกระจอก ที่ชอบทะเลาะกัน นกเอี้ยง ตะกละ นกตาลฟ้า ส่งเสียง ดังหนวกหู นกสีแดง ที่เสียง เพราะน่าฟัง นกกางเขนที่ คุ้นกับคน แสงจันทร์ชวน ฝัน ดาราระยิบระยับ แสง ไฟฉายของคนส่งนม เด็กส่ง หนังสือพิมพ์ อาทิตย์อุทัยที่ ดูลึกลับ บุรุษไปรษณีย์เดิน ทอดน่อง เพื่อนบ้านอารี อารอบ และแสงไฟหน้า ของยานยนต์ที่วิ่งตามกัน เป็นสายพันๆ คันในยาม สายัณห์น�ำผู้คนที่ท�ำงาน หนักในตัวเมือง ก�ำลังอ่อน ล้ากลับบ้านที่ แสนสบาย รักใคร่ อบอุ่น” The Harrises enclosed the front sun porch so they could enjoy the view year-round. A plaque described the “Ever Changing Picture”: “Hill side, friendship garden, pines and spruces, gnarled oaks, winter snow drifts, spring flowers, summer verdures, autumnal colors, wary rabbits, imprudent squirrels, quarrelsome sparrows, voracious

18

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554

starlings, raucous blue jays, tuneful red birds, friendly robins, dreamy moonlight, twinkling stars, milk man’s flash light, news paper boy, mystic sunrise, plodding mail man, friendly neighbor, and at eventide flashing head lights of thousands of gliding motors bearing weary city toilers to the light, warmth and love of home.”


พอล แฮรีส เดินทางทั่วโลก ในนามของโรตารี แต่เมื่อเขา กลับถึงบ้าน เขาปรีดิ์เปรม ชีวิตที่สุขส�ำราญแบบง่ายๆ “เราดื่มชาในตอนบ่ายอย่าง ชื่นมื่นหน้าเตาไฟถ่านหิน คุยกันเรื่องเบาๆ ของแต่ละ วัน” คุณจีนย้อนความหลัง ไว้ในนิตยสาร เดอะ โรแทเรียน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1955 “พอตกเย็น คุณพอล ก็พร้อมที่จะไปเยี่ยมเหล่า เพื่อนบ้านที่เขาปรีดิ์เปรม มากที่สุด แค่แวะไปทักทาย ด้วยเท่านั้นเอง”

Harris traveled the world on behalf of Rotary, but when he was home, he enjoyed life’s simpler pleasures. “We had our afternoon tea before a cheery coal fire, talking leisurely of the affairs of the day,” recalled Jean in the February 1955 issue of The Rotarian. “By evening Paul was ready to visit neighbors, whom he enjoyed best just dropping in.”

บ้าน

ฝั่งงาม The Comeback of Comely Bank บ้านฝั่งงามคืนชีพ บ้านของ พอล แฮรีส มีเรื่องเล่าหลายหลาก ที่ผุพังต้อง ซ่อมแซมก็มากมาย เป็นเวลาเกือบ 40 ปี ที่พอล และคุณจีน แฮรีส ใช้บ้านของ ท่านที่นครชิคาโกด้านใต้ เป็นที่ประชุมกรรมการบริหารของโรตารี และ รับรองแขกคนส�ำคัญทัง้ หลายทีม่ าเยีย่ ม ซึง่ ท่านเหล่านัน้ ได้ขนาน นามบ้านหลังนั้นว่า Comely Bank (หรือ บ้านฝั่งงาม) ตามชื่อถนน สายหนึ่งใน กรุง เอดินเบอเรอะ สก็อตแลนด์ ที่คุณจีนเจริญเติบโตมา ตั้งแต่วัยเด็ก ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ยังอยู่โดยไม่มีการซ่อมแซม ผิวผนัง ลอกเปลือยจนเห็นตะปุม่ ตะป�ำ่ ด้านในของก�ำแพง ขณะทีก่ ลุม่ โรแทเรียน กลุ่มหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก�ำลังดิ้นรนหาทุนมาบูรณะ

คืนชีพ โดย Diana Schoberg

Comely Bank ในปี 1974


พอล แฮรีส พบปะกับมวล มิตรโรแทเรียน ในห้องใต้ดิน ใช้โต๊ะที่ท�ำด้วยไม้อัดวางบน ม้าเลื่อยไม้ ในภาพเหล่านี้ ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ดั้งเดิมใน นิตยสาร เดอะ โรแทเรียน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1943 เป็นภาพเขาร่วมสังสรรค์กับ มิตรโรแทเรียน 6 คนที่เป็น 6 คนในบรรดาโรแทเรียนพวก แรกของโลก ที่อยู่รวมกันรอบ โต๊ะ (จากซ้าย) คือ โรเบิร์ต เฟร็ชเชอร์ มองทาค แบร์ ผู้ออกแบบดวงตราแรกของ โรตารี แฮร์รี รักเกิลส์ ผู้ริเริ่ม ให้มีการร้องเพลงในสโมสร พอล แฮรีส, ซิลเวสเตอร์ ชีล นายกคนแรกของสโมสรโรตารี ชิคาโก, เบอร์นาร์ด อาร์ท เซน และ รูฟัส ชาปิน

“Comely Bank เป็น เมาท์เวอร์นอนของโรตารีเพราะมันเป็นบ้าน ของผู้ก่อตั้งของเรา (เมาท์ เวอร์นอน คือ ชื่อของต�ำบลหนึ่งในรัฐเวอร์จีเนีย เป็นทีต่ งั้ ของบ้านของ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา และกลายเป็นชือ่ ของบ้านท่านไปโดยปริยาย ได้รบั การบูรณะซ่อมบ�ำรุงให้อยู่ ในสภาพเดิมทุกประการ ขึ้นทะเบียนเป็นประวัติศาสตร์สถานของชาติ เมาท์ เวอร์นอนเป็นหนึ่งในรายการท่องเที่ยวกรุงวอชิงตัน ดี.ซี..... ผู้แปล) มันเป็น สินทรัพย์ที่ส�ำคัญมากชิ้นหนึ่ง ส�ำคัญเกินกว่าที่จะเพิกเฉยไม่ท�ำอะไรกับมัน” ผู้ว่าการภาค 6450 ปี 2010 – 2011 และประธานมูลนิธิ บ้านพอล และ จีน แฮรีส โรเบิร์ต เนิฟเฟอร์ กล่าว หลังจากทีพ่ อล แฮรีส สิน้ ชีวติ ในปี 1947 คุณจีนก็ขายบ้านหลังนี้ และ บ้านคงสภาพเป็นสมบัตสิ ว่ นบุคคล จนถึงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2005 มูลนิธบิ า้ นแฮรีส ซึ่งน�ำโดยกลุ่มโรแทเรียนท้องถิ่นซึ่งคอยติดตามสอบถามสถานะและข้อมูล

20

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


Harris met with fellow Rotarians in the basement, using a table made of plywood resting on sawhorses. In these photographs, which originally ran in the February 1943 issue of The Rotarian, he reunites with six of the world’s first Rotarians. Together around the table are (from left) Robert Fletcher, Montague Bear (designer of the first Rotary emblem), Harry Ruggles (initiator of club singing), Harris, Sylvester Schiele (first president of the Rotary Club of Chicago), Bernard Arntzen, and Rufus Chapin.

เกีย่ วกับบ้านหลังนีม้ าโดยตลอด ก็ซอื้ บ้านนีไ้ ว้ได้ในราคา 500,000 ดอลลาร์ โดยยืมเงินจากมูลนิธิเพื่อการกุศลของสโมสรโรตารีเนพเพอร์วิลล์ ที่อยู่แถว นัน้ โรแทเรียนคณะนี้ ลงมือซ่อมโครงสร้างของบ้านสไตล์ทวิ ดอร์หลังนีท้ นั ที เช่น สร้างห้องใต้ดินใหม่เพิ่มเข้าไป รวมทั้งเสริมความแข็งแรงของฐานราก เดิมด้วย เพื่อให้เป็นอาคารที่ปลอดภัยส�ำหรับมวลมิตรโรแทเรียนที่ไปเยี่ยม ชมในปีโรตารีครบรอบศตวรรษ . วิสัยทัศน์ของมูลนิธิบ้านแฮรีสในอนาคตก็คือ การปฏิสังขรณ์บ้าน หลังนีเ้ พือ่ ให้กลับดูเป็นบ้านในปี 1947 แต่กม็ แี ถมด้วย “เรือ่ งเหนือความคาดฝัน ทางเทคนิคเป็นพิเศษ” อย่างที่ เนอฟเฟอรร์ว่าไว้อยู่สองสามเรื่อง มูลนิธินี้ วางแผนจัดแสดงวัตถุโบราณในแบบดิจิตอล ซึ่งก็จะรวมถึง วิดีทัศน์ บันทึก เสียงสุนทรพจน์ของพอล แฮรีส ภาพถ่าย และติดตัง้ อุปกรณ์แสดงภาพแบบ ดิจิตอลในแต่ละห้อง เพื่อแสดงให้ผู้มาเยี่ยมชมเห็นว่าชีวิตในอดีตที่นั่นเป็น อย่างไร


One of Harris’ favorite souvenirs was this large stone temple lantern, a gift from Japanese Rotarians. When Jean sold the home after his death, the lantern stayed with the new owners, who kept it in their family when they moved. Harris Home Foundation donors helped bring it back to Comely Bank, and it was rededicated in June 2005. หนึ่งในบรรดาของที่ระลึก ชิ้นโปรดของพอล แฮรีส คือ ตะเกียงที่ท�ำด้วยอัญมณี ส�ำหรับใช้ในโบสถ์วิหารดวง ใหญ่ดวงนี้ เป็นของขวัญจาก โรแทเรียนชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่ง เมื่อพอล แฮรีส สิ้นชีวิตและ คุณจีนขายบ้านไป ตะเกียงก็ ตกเป็นของเจ้าของบ้านราย ใหม่ และเก็บเป็นสมบัติของ ครอบครัวเมื่อเขาย้ายออกไป มีผู้บริจาคหลายท่านได้ช่วย ให้มูลนิธิบ้านแฮรีสได้ตะเกียง ดวงนี้กลับคืนมาสู่ Comely Home และมีพิธีส่งมอบคืนใน เดือนมิถุนายน ปี 2005

แต่เมื่อไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมบ้านให้ส�ำเร็จ โครงการฟื้นฟูสภาพทั้ง หลายก็จอดนิง่ สนิท ห้องหับทัง้ มวลเกลือ่ นกล่นไปด้วยหีบห่อฉนวนกันไฟ และ เศษวัสดุก่อสร้าง คณะโรแทเรียนของมูลนิธบิ า้ นแฮรีส ได้จดั การรณรงค์หาทุนจ�ำนวน 3 ล้านดอลลาร์ เพือ่ ช�ำระหนี้ และดอกเบีย้ ทีย่ มื มาซือ้ บ้านนี้ เพือ่ บูรณปฏิสงั ขรณ์ บ้านให้ส�ำเร็จเรียบร้อย และจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายถาวรในการซ่อม บ�ำรุง ท่านเนอฟเฟอร์ กล่าวอีกว่า เมื่อการบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสมบูรณ์ บ้าน ฝัง่ งามนีก้ อ็ าจใช้เป็นทีป่ ระชุมของกรรมการบริหารโรตารีสากล ของสโมสรท้อง ถิน่ หรือสโมสรทีม่ าเยีย่ มเยือนได้ หรือเป็นสถานทีจ่ ดั งานต่างๆ ของมูลนิธโิ รตารี ก็ได้ กรรมการบริหารของมูลนิธบิ า้ นแฮรีสยังมองการณ์ไกลไปถึง การก่อก�ำเนิด เส้นทางประวัติศาสตร์โรตารี ที่มีจุดหยุดเยี่ยมชมหลายแห่ง เช่น บ้านฝั่งงาม หรือ Comely Bank หลุมฝังศพ พอล แฮรีสที่อยู่ใกล้ๆ ห้อง 711 ที่จ�ำลองไว้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่โรตารีสากล เมืองอีแวนสตัน ซึง่ นับเป็นการฟืน้ ฟูหอ้ งทีท่ ำ� งาน ที่ใช้เป็นที่ประชุมครั้งแรกของโรตารี หาข้อมูลเรื่องราวเพิ่มเติม หรือ บริจาค ได้ที่ www.paulharrishome.org.

22

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554

“เพื่อเป็นเกียรติแก่แขกของ เรา เราได้ปลูกต้นไม้หลายต้น ในสวนมิตรภาพของเรา และ ในหลายสถานการณ์ แขกผู้มี เกียรติอย่างยิ่งเหล่านั้น ก็ได้ ล่วงลับไปสู่สรวงสวรรค์แล้ว แต่ต้นไม้พวกนั้นก็ยังอยู่ เป็น ที่ระลึกถึงมิตรภาพของเรา.” พอล แฮรีส เขียนถึงสวนของ ท่านในบทลิขิต ถนนสู่โรตารี ของข้าพเจ้า ทุกวันนี้ ต้นไม้ที่ กล่าวถึง และเลือกถ่ายไว้ใน ภาพเจริญเติบโตเต็มที่ บดบัง ตัวบ้าน จนมองจากถนนไม่เห็น “In honor of our guests, we have planted many trees in our friendship garden, and in many instances, guests so honored have passed to the Great Beyond, but the trees still stand, as memorials to our friendship,” Harris wrote of his garden in My Road to Rotary. Today, the saplings in this photo are fully grown, hiding the house from the street.


This columned trellis stood behind the home. “I think the one thing we sought most was simple contentment,” Jean wrote in the February 1950 issue of The Rotarian. “And we found it in simple easy friendships, in good neighbors gathered at our hearth, in good books, in the woods, and in things in tune with Nature.”

ตะแกรงไม้เลื้อยนี้ตั้งสูงเด่น อยู่หลังบ้าน “ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่ง ที่เราเสาะแสวงหามากที่สุด ก็ คือ ความพอใจอย่างง่ายๆ”คุณ จีนเขียนไว้ในนิตยสารเดอะ โรแทเรียน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1950 “และเราก็หาพบใน มิตรภาพแบบธรรมดาง่ายๆ ใน หมู่เพื่อนบ้านที่มาพบปะกัน ในครัวเรือนของเรา พบได้ใน หนังสือดีๆ ในป่า และในสรรพ สิ่งที่ผสมผสานกับธรรมชาติ”


24

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


The Comeback of

Comely Bank

Paul Harris’ home is filled with stories and renovation debris For nearly 40 years, Paul and Jean Harris hosted Rotary board meetings and entertained visiting dignitaries in their home on Chicago’s South Side, which they affectionately called Comely Bank after the street where Jean grew up in Edinburgh, Scotland. Today, the house stands in disrepair, its walls stripped to bare studs, as the group of Rotarians that owns it struggles to raise the money for a restoration. “Comely Bank is the Mount Vernon of Rotary – it’s the home of our founder, and it’s too important an asset to not do something about it,” says Robert Knuepfer, 2010-11 governor of District 6450 (Illinois) and president of the Paul and Jean Harris Home Foundation. After Paul Harris died in 1947, Jean sold the home. It remained in private hands until the spring of 2005, when the Harris Home Foundation, headed by local Rotarians who had frequently inquired about the house, purchased it with $500,000 borrowed from the charitable foundation of the nearby Rotary Club of Naperville. The group made some immediate structural repairs to the century-old, Tudor-style home, such as putting in a new basement floor and shoring up the old stone foundation, so the site would be safe for Rotarians visiting during that centennial year. The Harris Home Foundation’s vision for the future is to restore the house to the way it looked in 1947, but with a few “special technical surprises,” as Knuepfer puts it. The foundation plans to digitize archival materials including videos, recordings of Harris’ speeches, and still photographs, and to install digital monitors in each room to show visitors what life was like there. But without the money to complete the repairs, the restoration project has been at a standstill, the rooms littered with bundles of insulation and construction debris. Rotarians of the Harris Home Foundation have embarked on a campaign to raise $3 million to pay off the debt and interest on the house, complete the renovations, and establish an endowment to pay for maintenance in perpetuity. When the restoration is complete, Knuepfer says, the home could be used as a meeting place for the RI Board and local or visiting clubs, and as a venue for Rotary Foundation functions. The Harris Home Foundation board also envisions creating a Rotary history trail, with stops at Comely Bank, the nearby gravesite of Paul Harris, and Room 711 at RI World Headquarters in Evanston – a recreation of the office where the first Rotary meeting was held. Learn more or contribute at www.paulharrishome.org.


การทำ�น้ำ�ให้สะอาด อย่างง่ายๆ Making water Pure and Simple วิชัย แปล

ทุนสนับสนุนระดับโล 26

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


ลก หาข้อยุติได้อย่างไร ?


การทำ�น้ำ�ให้ สะอาด อย่างง่ายๆ ทุนสนับสนุนระดับโลก หาข้อยุติได้อย่างไร Photography by Allison Kwesell ทันตแพทย์รู้ว่า ฟลูออไรด์เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามากเกินไป มันสามารถ ท�ำให้เกิดความเสียหายได้ ประชาชนของปาตาริ หมู่บ้านหนึ่งในอุตรประเทศ เป็นหนึ่งในประชากรล้านๆ คนของอินเดีย ที่ทนทุกข์ทรมานผลที่เกิดจาก Fluorosis (ภาวะที่มีการได้รับสารฟลูออไรด์มากเกินไป) ในน�้ำดื่ม อาการของฟันที่เกิดจากฟลูออไรด์ได้แก่การเปลี่ยนสี และการสึก กร่อนของสารเคลือบฟันและท�ำให้เกิดการปวดของกระดูกและสามารถท�ำให้ กระดูกเสียรูป, เกิดหินปูนที่เอ็นและเส้นเอ็น Maurice Halliday อดีตผู้ว่าการภาค 1020 (สก็อตแลนด์) กล่าว ว่า “เพราะความแรงของฟลูออไรด์ ฟันจะเน่าและกระดูกถูกท�ำลาย” ดังนั้น Maurice Halliday ซึ่งท�ำงานร่วมกับภาค 3110 (อินเดีย) เพื่อจัดหาตัวกรอง

28

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


น�้ำในมานดินวาน, ถูกทดสอบที่นี่ พบว่ามีฟลูออไรด์สูง เสียจนชาวบ้านต้องเดินทางทุกวันไปยังหมู่บ้านที่อยู่ ใกล้เคียงเพื่อไปเอาน�้ำดื่ม

30

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


ฟลูออไรด์ ให้กับ 60 ครอบครัวในปาตาริ ผ่านโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกของมูลนิธิโรตารี กล่าวว่า “ประชาชนส่วนมากหากไม่พิการอย่างสมบูรณ์ก็จะขางอ หรือขาโก่ง สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน” ในปี 2001 การศึกษาที่ปาตาริและสามหมู่บ้านใกล้เคียง นักวิจัยวัดปริมาณฟลูออไรด์ ในน�้ำดื่ม องค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดมาตรฐานสูงสุดของฟลูออไรด์ในน�้ำดื่มอยู่ที่ 1.5 มิลลิกรัม ต่อน�้ำ 1 ลิตร ในปาตาริ น�้ำดื่มวัดได้ถึง 3.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่างกายจะดูดซึมฟลูออไรด์ได้มาก ถึงร้อยละ 90 ในน�ำ้ ดืม่ และเพิม่ ความเสีย่ งส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้แรงงานในสภาพอากาศร้อนเช่น ในปาตาริ เพราะพวกเขาดื่มน�้ำมากกว่าปกติ ฟลูออไรด์เกิดขึ้นตามธรรมชาติในน�้ำทั่วโลก โดยมีแถบพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของฟลูออ ไรด์ในน�้ำใต้ดินสูง แถบหนึ่งทอดยาวจากเอริเทรียไปมาลาวี, และอีกหนึ่งแห่งจากตุรกีผ่านอิรัก, อิหร่าน, อัฟกานิสถาน, อินเดีย, ภาคเหนือของประเทศไทยและจีน ในประเทศจีน Fluorosis เป็นลักษณะเฉพาะถิน่ ในทุกจังหวัด, เขตปกครองตนเอง และเทศบาล ยกเว้นเซีย่ งไฮ้ ในประเทศอินเดีย จะมีผลต่อประชากรประมาณ 25 ล้านคน ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก “Fluorosis อาจเป็นหนึ่งปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่น ที่แพร่ระบาดมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับธรณีเคมีในธรรมชาติ” ปีกอ่ นหน้านี้ ช่างถ่ายรูป Allison Kwesell ได้เดินทางไปปาตาริและหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ หลายๆ หมูบ่ า้ นเพือ่ เก็บรายงานของเด็กซึง่ ยังไม่ได้รบั ผลของการมีฟลูออไรด์มากเกินไป ยังเป็นเพียงแค่เริม่ ต้น และพ่อแม่ ปู่ย่าตายายที่หลังค่อม ถือไม้เท้าและขาโก่ง เธอยังได้ถ่ายภาพโรแทเรียนชาวอินเดียซึ่งได้มอบตัวกรองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โครงการทุนสนับสนุนระดับโลกมูลค่า 40,000 เหรียญสหรัฐ ได้จดั สร้างห้องส้วม, น�ำ้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัย และการฝึกอบรมเพือ่ สุขอนามัยแก่แปดโรงเรียน มีนกั เรียน 2,300 คนในอุตรประเทศ ความพยายาม นี้ได้ตอบสนองเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของมูลนิธิโรตารี 2 เรื่องด้วยกัน คือ การป้องกันโรคและการ รักษาโรค และน�้ำและการสุขาภิบาล องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่าเกือบหนึ่งในสิบของภาระโรคร้ายทั่วโลกสามารถ ป้องกันได้โดยการปรับปรุงการใช้นำ �้ การสุขาภิบาล สุขอนามัยและการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ ้ เพราะหมูบ่ า้ นชาวอินเดียแสดงให้เห็นว่าการแก้ปญ ั หาต้องใช้วธิ กี ารทีก่ ำ� หนดเป้าหมายรวมทัง้ การ ประเมินผลของความต้องการของแต่ละชุมชน จากประเทศอินเดีย, Kwesell เดินทางกลับบ้านไปเทนเนสซี, สหรัฐอเมริกา ในเดือน สิงหาคม เธอมุ่งหน้าไปโตเกียวเพื่อเริ่มต้นการศึกษาในฐานะนักศึกษาทุนสันติภาพโรตารี ในขณะเดียวกันภาค 1020 ก�ำลังวิจัยโครงการตัวกรองฟลูออไรด์อีกโครงการหนึ่ง Halliday กล่าวว่า การวิจัยนี้จะช่วยจัดหาตัวกรองให้อีก 400 ครัวเรือนในภูมิภาคนี้


ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับทุน สนับสนุนระดับโลก

ในปี 2010-11, ปีแรกของการน�ำร่องวิสัยทัศน์ในอนาคต มูลนิธิโรตารีได้ให้ทุนสนับสนุนระดับโลกจ�ำนวน 208 ทุนรวมเป็น เงินทั้งสิ้นเกือบ 12,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการ ทีย่ งั่ ยืนและมีขนาดใหญ่ใน 46 ประเทศ กิจกรรมทุนสนับสนุนระดับ โลกต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เน้นความส�ำคัญอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง: • สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง • การป้องกันและการรักษาโรค • น�้ำและการสุขาภิบาล • สุขอนามัยของแม่และเด็ก • การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ • การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน สโมสรและภาคน�ำร่องสามารถพัฒนากิจกรรมทุนสนับสนุน ระดับโลกของตัวเองหรือสมัครทุนสนับสนุนระดับโลกแบบรวมกัน (package) ซึง่ ให้โอกาสในการท�ำงานกับหุน้ ส่วนทางกลยุทธ์ของมูลนิธฯิ ได้แก่ Oikocredit International และ มหาวิทยาลัย Aga Khan ในการร่วมโครงการ เช่น การตั้งทีมฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งทุน การศึกษาพยาบาล และการร่วมมือกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับ Microfinance เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการน�ำร่องที่ www.rotary.org/ futurevision

32

Dani Nariyan, Kamla Devi และ Savju Devi, ที่ อาศัยอยู่ในมากูร์ แสดงผลกระทบจากการดื่มและการ ปรุงอาหารด้วยน�้ำที่มีฟลูออไรด์สูงในปีที่ผ่านมา Kamla Devi, อายุ 62 ปี กล่าวว่าเด็กทัง้ หมดห้าคนของเธอก�ำลัง ประสบความเจ็บปวดที่ขาของพวกเขา นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


34

Amin Isrial อายุ 7 ขวบ และ Shabbir Barkatali อายุ 8 ขวบ ลุยน�้ำที่เต็มไปด้วยขยะในชุมชนแออัด ในเขตชานเมืองของกานปูร์ ซึง่ เป็นหนึง่ ในเมืองทีม่ มี ลพิษ มากที่สุดของอินเดีย หมู่บ้านรอบๆ กานปูร์ได้รับ ผลกระทบจากความเข้มข้นสูงของฟลูออไรด์ในน�้ำดื่ม ของพวกเขา นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


In 2010-11, the first year of the Future Vision pilot, The Rotary Foundation awarded 208 global grants totaling nearly US$12 million to support large-scale sustainable projects in 46 countries. Global grant activities must address at least one of six areas of focus: • Peace and conflict prevention/resolution • Disease prevention and treatment • Water and sanitation • Maternal and child health • Basic education and literacy • Economic and community development Pilot clubs and districts can either develop their own global grant activities or apply for packaged global grants. Packaged global grants provide opportunities to work with the Foundation’s strategic partners, including Oikocredit International and Aga Khan University, on projects such as setting up vocational training teams, establishing nursing scholarships, and collaborating with microfinance institutions.

Learn more about the pilot at www.rotary.org/futurevision.


36

สมาชิกของสโมสร Unnao ได้ให้ตัวกรองฟลูออไรด์ใน ปาตาริ ใกล้กานปูร์ ผ่านโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก ค่าใช้จา่ ยในแต่ละชุดการกรองประมาณ 44 เหรียญสหรัฐ ในขณะทีน่ ำ�้ ไหลผ่านอุปกรณ์ดว้ ยแรงโน้มถ่วง สารแอคติ เวทอลูมนิ าจะจับฟลูออไรด์ไว้ สโมสรจะจัดหาการบริการ ในการฟื้นคืนสภาพของแอคติเวทอลูมินาให้ด้วย นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


จานจ่ายเป็นรูเล็กๆ ถอดออกได้ ปุ่มจับ ฝาปิดด้านบน

สารแอคติเวทอลูมินา

ตัวกรองไมโครฟิลเตอร์ แหวนรองยาง น็อตหางปลา ช่องเปิด 1.5 มม. เพื่อให้น�้ำหยดผ่าน

ที่เก็บน�้ำ กรองแล้ว

เครื่องกรองฟลูออไรด์อย่างง่าย


Making water pure and simple. How a global grant found a solution As your dentist knows, some fluoride is a good thing. Too much, however, can be devastating. The residents of Patari, a village in Uttar Pradesh, are among the millions of people in India who suffer the consequences of fluorosis, an irreversible condition caused by elevated levels of fluoride in drinking water. The dental symptoms of fluorosis include mottling and erosion of tooth enamel, and its painful effects on bones can result in deformities, calcification of ligaments and tendons, and osteosclerosis. “The fluoride, because of its strength, rots teeth and destroys bones,” says Maurice Halliday, past governor of District 1020 (Scotland), which worked with District 3110 (India) to provide fluoride filters to 60 families in Patari through a Rotary Foundation Global Grant project. “Many people are bent and bowlegged, if not totally disabled. Farm animals are also affected.” In a 2001 study of Patari and three nearby villages, researchers measured fluoride content in drinking water. The World Health Organization has set 1.5 milligrams of fluoride per liter of water as the safe upper limit; in Patari, drinking water measured up to 3.45 milligrams per liter. The body absorbs as much as 90 percent of the fluoride in drinking water, and the risks increase for people who perform manual labor in hot climates such as Patari’s, because they drink more water than average. Fluoride occurs naturally in water throughout the world, with several belts of high groundwater concentrations. One stretches from Eritrea to Malawi, and another from Turkey through Iraq, Iran, Afghanistan, India, northern Thailand, and China. In China, fluorosis is endemic in every province, autonomous region, and municipality except Shanghai. In India, it affects about 25 million people. According to a WHO report, “fluorosis might be one of the most widespread of endemic health problems associated with natural geochemistry.” Earlier this year, photographer Allison Kwesell traveled to Patari and several other villages to document the children – in whom the permanent effects of too much fluoride are only beginning to surface – and their parents and grandparents, hunched over canes, legs bowed. She also photographed the Indian Rotarians who delivered the specially designed filters. The US$40,000 global grant project also provided toilet blocks, safe drinking water, and hygiene training to eight schools serving about 2,300 students in Uttar Pradesh. The effort addressed two areas of focus under the Foundation’s Future Vision Plan: disease prevention and treatment, and water and sanitation. WHO estimates that almost one-tenth of the global disease burden could be prevented by improving water supply, sanitation, hygiene, and management of water resources. As the Indian villages demonstrate, the solution requires a targeted approach, including assessments of each community’s needs. From India, Kwesell traveled back home to Tennessee, USA. In August, she headed to Tokyo to begin her studies as a Rotary Peace Fellow. Meanwhile, District 1020 is researching another fluoride filter project, Halliday says, that would provide filters to another 400 households in the region.

38

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


Amit Mishra สมาชิกของสโมสรโรตารี Unnao ได้มอบชุดกรองฟลูออไรด์ แก่ Mangal Prasad น�้ำ ส�ำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร จะต้องมีการกรอง ฟลูออไรด์ น�้ำที่มีระดับฟลูออไรด์สูงมีความปลอดภัย ส�ำหรับการซักผ้าและการใช้งานอื่นๆ เท่านั้น


สิ่งละอัน พันละน้อย

เกษมชัย นิธิวรรณากุล ผู้ว่าการภาคปี น�ำทาง สร้างผลงาน แปล

มติคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล จากการประชุมประจ�ำเดือนกันยายน 2554 ในการประชุมเมื่อวันที่ 26-30 กันยายน 2554 ณ เมืองอิแวนสตัน รัฐอิลินอยส์ คณะ กรรมการบริหารโรตารีสากลมีมติอันเป็นสาระส�ำคัญต่อไปนี้ สโมสรและภาค · ภาค 1840 แบ่งแยกเป็นภาค 1841 (ออสเตรีย) และ ภาคใหม่ 1842 (เยอรมัน) · ภาค 2040 แบ่งแยกเป็นภาค 2041 (อิตาลี) และภาค 2042 (อิตาลี) · ภาค 2450 แบ่งแยกเป็นภาค 2451 (อียปิ ต์) และภาค 2452 (อาร์เมเนีย บาห์เรน ไซปรัส จอร์เจีย จอร์แดน เลบานอน ปาเลสไตน์ ซูดาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) คณะกรรมการฯ รับรองอย่างเป็นทางการซึง่ การเพิม่ เป้าหมายสมาชิกให้ถงึ หลัก 1.3 ล้านคนภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมีทีมภาคพื้นอันประกอบด้วยผู้น�ำโรตารีจะพัฒนาแผนการเพิ่มและ รักษาสมาชิกเป็นระยะเวลา 3 ปีเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ คณะกรรมการฯ ส่งเสริมให้สโมสรอนุญาตให้ศษิ ย์เก่ามูลนิธเิ ข้าร่วม ประชุมสโมสรอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่ตอ้ งมีคำ� เชือ้ เชิญ ภายหลังศิษย์เก่าได้สนิ้ สุดวาระการบริการแล้ว ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ จ�ำนวน โรแทเรียนจากมืออาชีพวัยหนุ่มสาว และศิษย์เก่ามูลนิธิ คณะกรรมการฯ รั บรองแนวทางปฏิ บัติ ส� ำ หรั บสโมสรว่ า ด้วย ประเด็น “ชนรุ่นใหม่ คืออนาคตของโรตารี” เพื่อดึงดูดชักชวนมือ อาชีพรุ่นหนุ่มสาวมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการฯ ให้เพิ่มหัวข้อเรื่องภาพลักษณ์ในหลักสูตรการฝึก อบรมผูว้ า่ การภาครับเลือก และเพิม่ ผูป้ ระสานงานภาพลักษณ์โรตารี เข้าสู่ทีมฝึกอบรม

40

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


ก�ำหนดแผนงานยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล และคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี อนุมตั ริ ปู แบบและแนวทางปฏิบัติของความร่วมมือกับองค์กรอื่น ตามเป้าหมายของแผน งานยุทธศาสตร์โรตารีสากลเรื่องการขยายขอบข่ายงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ดังนี้ · ต่ออายุบนั ทึกความเข้าใจกับองค์กรเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ (USAID) เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี · เห็นพ้องกับการตัดสินใจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในความร่วมมือกับ สถาบันอุทกศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศขององค์กรยูเนสโก (UNESCO-IHE) · อนุญาตท�ำข้อตกลงกับ Shelterbox เป็นพันธมิตรโครงการ · ต่ อ อายุ ก ารเป็ น พั น ธมิ ต รร่ ว มบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ กั บ มู ล นิ ธิ ด อลลี วู ด (วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ Dollywood คือส่งหนังสืออ่านที่เหมาะสมแก่อายุเด็ก เดือนละ 1 เล่มถึงบ้านของเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงอายุ 5 ขวบ) คณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับการก�ำหนดเป้าหมายผลงานรายปี และรายครึง่ ปีของคณะกรรมการ บริหารโรตารีสากลเมือ่ เทียบกับแผนงานยุทธศาสตร์ และให้เลขาธิการฯ พัฒนากลไกในการปรับ แนวการท�ำงานเชิงยุทธศาสตร์รายปีระหว่างประธานโรตารีสากล ประธานโรตารีสากลรับเลือก ประธานโรตารีสากลนอมินี และคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกัน เพื่อส่งมอบให้การประชุมนัด แรกของคณะกรรมการฯ ทบทวนพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์โรตารีสากล คณะกรรมการฯ เห็นชอบการ ใช้วธิ ปี ฏิบตั กิ บั ศิษย์เก่าโรตารีให้เป็นเอกรูปในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลของศิษย์เก่า ทั้งนี้ให้รับรู้โปรแกรมทั้งหมดของโรตารีโดยไม่ค�ำนึงว่าจะเป็นศิษย์เก่าโรตารีสากล หรือศิษย์เก่ามูลนิธิโรตารี แต่คงรับรู้การแยกแยะกลุ่มตามแต่ละโปรแกรมและฐานะ โปรแกรม การสื่อสาร และรางวัล การระดมทุนส�ำหรับโปรแกรมความท้าทาย 200 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการขจัดโรค โปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลกสามารถระดมทุนถึง 188.194 ล้านเหรียญ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 (ยังขาดอีก 11.806 ล้านเหรียญ) คณะกรรมการฯ ยุตกิ ารรับรองกิจกรรมและโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์รว่ มหลายภาค แต่แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นนโยบายส�ำหรับกลุม่ ว่าด้วยกิจกรรมและโครงการเหล่านีย้ งั คง มีผลต่อไป เพียงแต่ไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้น คณะกรรมการฯ มีมติแก้ไขค�ำปฏิญญาของโรแทเรียนว่าด้วยการประกอบธุรกิจและ วิชาชีพเป็น “จรรยาบรรณโรตารี” เนื่องเพราะสมาชิกของสโมสรโรตารีครอบคลุมถึงผู้น�ำชุมชน ผู้ที่เกษียณแล้ว และผู้ที่ไม่อยู่ในธุรกิจและสายวิชาชีพในขณะนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโรตารีเกี่ยวโยงกับภาคปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร คณะกรรมการฯ มีมติรับรองค�ำแถลงต่อไปนี้ ·

แรกเริม่ โรตารีได้สร้างปรัชญาบนพืน้ ฐานของคุณธรรมในการประกอบธุรกิจและวิชาชีพ


สโมสรโรตารีและโรแทเรียนรายบุคคลมุ่งมั่นผูกพันต่อการบริการด้าน อาชีพและมาตรฐานอันสูงส่งทางจริยธรรมในทุกกิจกรรมอาชีพ ดังสรุป ในวัตถุประสงค์ของโรตารี ค่านิยมหลัก (อันได้แก่ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ มิตรภาพ ความหลากหลาย คุณธรรม และภาวะผู้น�ำ) บททดสอบสี่ทาง และจรรยาบรรณโรตารี ซึง่ มีการปฏิบตั ผิ า่ นเครือข่ายสโมสรและโรแทเรียน ทั่วโลก สรุปค�ำนิยามของปรัชญาว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ โรตารี ส ากลในฐานะเป็ น องค์ ก รบรรษั ท ได้ ว ่ า โรตารี มี พั น ธะผู ก พั น ต่ อ ประเด็ น ความโปร่ ง ใส ธรรมาภิ บ าล การก� ำ กั บ ดู แ ลทรั พ ยากร ด้านการเงิน และสิง่ แวดล้อม และการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานด้วยความยุตธิ รรม คณะกรรมการฯ เลือ่ นก�ำหนดเวลาเส้นตายให้เร็วขึน้ ส�ำหรับการยืน่ สมัครขอทุนประชาสัมพันธ์ปี 2555-56 เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคต่างๆ สามารถเริ่มงานประชาสัมพันธ์ในต้นปีบริหาร 2555-56 ได้ คณะกรรมการฯ อนุมัติให้สโมสรโรทาแรคท์จัดการประชุมทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมท้องถิน่ ทีต่ งั้ ของสโมสรโรทาแรคท์ คณะกรรมการฯ รับรองกลุม่ นันทนาการดนตรีแจ๊สของโรแทเรียน เพือ่ สร้างเสริมความ สัมพันธ์ระหว่างโรแทเรียนทั่วโลกผู้สนใจในดนตรีแจ๊ส การประชุมระหว่างประเทศ คณะกรรมการฯ รับข้อเสนอจากภาค 1960 และ 1970 ประเทศโปรตุเกสในการเป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมใหญ่โรตารีสากลในกรุงลิสบอน ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ.2556 และ ในเบื้องต้นได้คัดเลือกเมืองโตรอนโต ออนตาริโอ ประเทศแคนาดาเป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

42

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


มู ล บทโรตารี A ROTARY PRIMER

ส่องโลก

GLOBALOUTLOOK TOา THE POLIOPLUS คูA ่มROTARIAN’S ือแนะนำโรแทเรีGUIDE ยนสู่คำว่ “พลัPLUS ส” ในIN“โปลิ โอพลัส”

Copyright C O P Y R I G H T© © 2011 2 0 1 1 Bby Y R Rotary O TA RY I International. N T E R N AT I O N A LAll . A Lrights L R I G Hreserved. T S R E S E RV E D .


จาก สาเหตุหนึ่ง สู่คุณประโยชน์มากมาย มื่อโรตารีเริ่มต้นโปรแกรมโปลิโอพลัสขึ้นในปีพ.ศ. 2528

คำว่า “พลัส (plus)” ได้ส่งสัญญาณถึงความเชื่อที่ว่าในความพยายาม ที่จะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจะต้องเพิ่มการให้ภูมิคุ้มกันโรคอื่นๆ อีก 5 โรคที่แพร่กระจายในหมู่เด็กๆ ด้วยนั่นคือ โรคหัด วัณโรค คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เมื่อวันเวลาผ่านไป คุณประโยชน์ต่างๆ ก็เพิ่มพูนขึ้น การรณรงค์ให้ภูมิคุ้มกันโรคโปลิโอก่อให้เกิดแนวทาง ในการประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับ การช่วยชีวิต เช่น การให้วิตามินเอเสริม อุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ สำหรับการขนส่งและเก็บรักษาวัคซีนเพื่อให้การต่อสู้กับโรคติดเชื้อต่างๆ ในพื้นที่ ที่กำลังพัฒนาเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น เครือข่ายที่ใหญ่โตมหาศาลของ ห้องปฏิบัติการและคลินิกสุขภาพต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่บ่งชี้ผู้ป่วยโรคโปลิโอรายใหม่ เริ่มงานเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสอื่นๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ความคิดริเริ่มของการกวาดล้างโรคโปลิโอทั่วโลกซึ่งโรตารีได้เริ่มขึ้นนั้น ได้เลื่อนขั้นขึ้นไปสู่การมีชื่อเสียงในระดับสากลโดยเป็นแบบจำลองให้แก่ เพื่อนผู้ร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนในการตอบสนองปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพไปทั่วโลก คำว่า “พลัส (plus)” ในโปลิโอพลัสหมายถึง โรแทเรียนกำลังทำในสิ่งที่มากกว่าการหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโปลิโอ ใน 4 ประเทศสุดท้ายที่มีการระบาดของโรค พวกเขาได้สร้างเรื่องที่เล่าขาน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและการเป็นเพื่อนผู้ร่วมโครงการที่จะสนับสนุน การต่อสู้กับโรคติดต่อไปได้อีกแสนนานหลังจากที่โปลิโอหมดสิ้นไป


ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) การขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ที่กำลังพัฒนามิใช่งานง่ายๆ จากช่วงเวลาที่นำวัคซีนออกจาก ผู้ผลิตมาจนถึงมือผู้รับ วัคซีนจะต้องถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส (แม้ว่าบางแห่งจะมีอุณหภูมิหนาวจัด ขนาด -15 ถึง – 25 องศาก็ตาม) อุณหภูมิที่แตกต่างไป เพียง 2 – 3 องศาก็อาจจะทำให้การขนส่งครั้งนั้นเสียหายทั้งหมดเลยก็เป็นได้ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ไม่ได้รับการป้องกันตามที่พวกเขาควรจะได้ “ระบบลูกโซ่ความเย็น” ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ ในการกระจายวัคซีนโปลิโอนั้น ถูกใช้สำหรับการขนส่งวัคซีนอื่นๆ ด้วย เช่น วัคซีนโรคหัด บาดทะยักและคอตีบ ประมาณหนึ่งในสามของความจุในระบบลูกโซ่ความเย็นในเขตกลุ่มประเทศ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกาดำเนินการเพื่อสนับสนุน การขจัดโรคโปลิโอ รถขนส่งที่มีระบบตู้เย็น

ผู้ผลิต

ห้องเย็น ตู้เย็น คลังเก็บวัคซีนเบื้องต้น

ภาพประกอบโดย Otto Steininger

คลังเก็บวัคซีนระหว่างทาง

กล่องเก็บความเย็น

กระติกบรรจุวัคซีน สถานที่ห่างไกล

ศูนย์อนามัย

ผู้รับวัคซีน


ความคิ ด ริ เ ริ ่ ม GLOBAL ของการกวาดล้ า ง POLIO โปลิ โ อทั ่ วโลก ERADICATION INITIATIVE

Rotary’s partnership sets the standard by Susie Ma

เพื่อนผู้ร่วมโครงการของโรตารี เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน โดย ซูซี มา

ผลพวงที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งจากความพยายามของโรตารี ในการขจัด โปลิโอน่าจะเป็นพันธมิตรแบบที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน ความคิดริเริ่มของการกวาดล้างโปลิโอทั่วโลก (GPEI – Global Polio One of theInitiative) most important outcomesทofี่อยูRotary’s Eradication เป็นกลไกขนาดใหญ่ ่เบื้องหลัefforts งการพัtoฒeradicate นาวัคซีน polio could be an alliance you’ve neverดผูheard of. ชนิ ดใหม่ การตรวจพบและยั บยั้งการเกิ ้ป่วยรายใหม่ รวมทั้งการให้วัคซีน The Global Eradication Initiative is the massive machine ป้องกั นโรคแก่ เด็Polio กหลายร้ อยล้านคนในแต่ ละปี (GPEI) มันจึงกลายเป็ นแบบจำลองของ behind the developmentรof vaccines, detection and containment การทำโครงการขนาดใหญ่ ว่ มกัnew นระหว่ างภาครัthe ฐและเอกชนซึ ง่ จะทำให้ สามารถ of บnew and ค of millions children each ปรั ปรุงcases, ชีวติ ของผู ้ the นนัvaccination บล้านๆ คนให้ofดขี hundreds น้ึ และสามารถต่ อสูก้ บั ofการแพร่ กระจาย year. It hasดีขbecome ของโรคได้ ึ้น the model for large-scale public-private partnerships millions of บ lives and ก็fight of disease. that ถึcan งแม้improve ว่าท่านจะไม่ คุ้นเคยกั GPEI ตาม the แต่ทspread ่านก็จะสามารถตระหนั กได้ if you’re of ถึงชืEven ่อของเพื ่อนผู้ร่วunfamiliar มโครงการทีwith ่เป็นthe ผู้นำGPEI, นั่นก็คyou’ll ือ องค์recognize การอนามัยthe โลกnames ยูนิเซฟ

partners: the World Health Organization ศูitsนspearheading ย์ป้องกันและควบคุ มโรคของสหรั ฐ และแน่ นอนรวมทั(WHO), ้งโรตารีสUNICEF, ากลด้วย the่ งU.S. Centersอfor and Prevention (CDC), and, วofกัcourse, หนึ ทศวรรษก่ นทีDisease ่ เ พื่ อ นผูControl ้ ร่ ว มโครงการทุ ก ฝ่ า ยจะมารวมตั น ในปี

Rotary International. A อdecade before ภthe came พ.ศ. 2531 โรตารีก็ได้ลงมื ทำโครงการให้ มู คิ มpartners ุ้ กันโรคโปลิ โอแก่together เด็กๆ 6 inล้า1988, นคน

Rotary had ลembarked onวa project to immunize million children in the ในประเทศฟิ ิปปินส์ ไปแล้ ในช่วงเวลานั ้น องค์กsixรอนามั ยระหว่ างประเทศ against polio. At the าtime, ต่Philippines างก็มีภาระมากมายในการกวาดล้ งเชื้อinternational ไวรัสที่ทำให้ถึงhealth แก่ชีวิตorganizations นั่นคือ โรค were with eradication deadly But when ไข้ ทรพิbusy ษ แต่ เมื่อthe โรคไข้ ทรพิษได้ofรับanother การรับรองว่ าถูvirus: กขจัดsmallpox. หมดสิ้นไปแล้ วในปี

smallpox certified theดการกั groups ready to tackle พ.ศ. 2522eradication กลุ่มองค์กwas รเหล่ านั้นก็พinร้อ1979, มที่จะจั บปัwere ญหาที ่ท้าทายใหม่ ๆ a new challenge. They chose และพวกเขาก็ เลือกเอาโปลิ โอขึ้นpolio. มา is one of a select diseases eradicable,” “Polio Stephen Cochi ที่ปรึกnumber ษาอาวุโof สของฝ่ ายให้that ภูมิคisุ้มpotentially กันโรคทั่วโลกของศู นย์ Stephen Cochi, senior in โthe Immunization ป้explains องกันและควบคุ มโรคของสหรั ฐกล่าadviser วว่า “โปลิ อเป็นGlobal หนึ่งในโรคที ่ถูกเลือกว่า Division the CDC. างให้หมดไปได้” เป็ นโรคที่สofามารถจะกวาดล้ born when the กWorld Health – encouraged The GPEIGPEI เกิดwas ขึ้นมาเมื ่อสมั ชชาองค์ ารอนามั ยโลกซึAssembly ่งได้รับการสนั บสนุนจาก in part byหRotary’s polio fundraising amassed การรณรงค์ าทุนโปลิโอของโรตารี ที่สะสมได้campaign, ถึง 247 ล้which านเหรียhad ญสหรั ฐ ได้มี US$247 million adopted resolution polio มติ เห็นชอบในปี พ.ศ.– 2531 ที่จaะกวาดล้ างโปลิinโอทั1988 ่วโลก toในช่eradicate วงทศวรรษแรก worldwide. In its first decade, partnership tremendous เพื ่อนผู้ร่วมโครงการได้ ทำให้เกิthe ดความก้ าวหน้าmade อย่างยอดเยี ่ยม เมืprogress. ่อปีพ.ศ. In 1988, thereประเทศที were 125 a total 2531 มี 125 ม่ กี polio-endemic ารระบาดของโปลิcountries โอและมีผปู้ and ว่ ยใหม่ ทง้ั สิof น้ 350,000 350,000 newก่cases. those จำนวนเหล่ numbers had shrunk toอเพี 20ยcountries and 719 คน อนจะถึBy งปีพ2000, .ศ. 2543 านั้นลดลงเหลื ง 20 ประเทศและ

cases. ผูnew ้ป่วยใหม่ เพียง 719 คน theา งหนึ reasons for the dramatic decline theา ประทั Global Polio One เหตุ ผofลอย่ ่ ง ของการลดลงอย่ า งรวดเร็ ว อย่isา งน่ บ ใจก็ คื อ Laboratory Network, established in ่ง1990 GPEI.และถื Scientists เครื อข่ายห้องปฏิ บัติการโปลิ โอทั่วโลกซึ ก่อตั้งasขึ้นpart ในปีof พ.ศ.the2533 อเป็น the่งnetwork to detect movement country่อto ส่use วนหนึ ของ GPEI นักวิทยาศาสตร์ ใช้of เครืthe อข่disease ายนี้เพื่อfrom จับสังone เกตการเคลื น the initiative่งaddress problems where theโครงการความคิ virus originates ย้another, ายของเชืhelping ้อโรคจากประเทศหนึ ไปสู่อีกประเทศหนึ ่ง ช่วยให้ ด where it migrates. lab ดnetwork can predict the ริand เริ่มสามารถตอบปั ญหาที่วAnd ่าเชื้อbecause ไวรัสมีแหล่theงกำเนิ จากที่ ใดและเคลื ่อนย้ายไป of the diseaseาand off major outbreaks, itกรรม has ทีbehavior ่ใดได้ และเนื ่องมาจากว่ เครือtherefore ข่ายห้องปฏิhead บัติการสามารถคาดเดาพฤติ become a model for าdetecting movement of otherอvaccine-preventable ของเชื ้อโรคได้ ล่วงหน้ ดังนั้นจึthe งสามารถดำเนิ นการป้ งกันได้อย่างฉับพลัน diseases, such as measles, rubella, yellow fever, and Japanese encephalitis. และกลายเป็ นแบบจำลองในการตรวจค้ นความเคลื ่อนไหวของเชื ้อโรคอื่นๆ ที่ “This อnetwork of labs will use fighting many สามารถป้ งกันได้ โดยการให้ วัคซีcontinue นป้องกัน toเช่be น of หัดgreat หัดเยอรมั น ไข้เหลื อง other rampant infectious diseases, as well as those becoming more prevalent และไข้ สมองอักเสบ dangerous,” Robert Scott,นchair Rotary’s International and “เครื อข่ายของห้says องปฏิ บตั กิ ารนีS.จ้ ะดำเนิ การต่อofไปเพื อ่ ประโยชน์ สงู สุดในการ ต่PolioPlus อสู้กับโรคติCommittee. ดเชื้ออื่นๆ ที่แพร่ระบาดได้อีกมากมาย รวมทั้งโรคที่แพร่กระจาย The also น made tracking diseases once their และเป็ นอัGPEI นตรายมากขึ ้ has ” โรเบิ รต์ advances เอส สก็อตinประธานคณะกรรมการ โปลิโอพลั ส

prevalence has substantially “When there is a large number of ระหว่ างประเทศของโรตารี กล่าdeclined. ว polioยัisงมีvery easyาวหน้ to detect, even if you pickงจากที up a small percentage cases,GPEI ความก้ าในการติ ดตามโรคหลั ่การระบาดลดลง of าcases,” senior health adviser and polio team leadโอได้ for อย่ งมากอีsays กด้วRobin ย “เมืNandy, ่อมีผู้ป่วยจำนวนมาก ก็จะสามารถตรวจสอบโปลิ อย่างง่ายดาย ถึงแม้คุณจะหยิบขึ้นมาเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม” รอบบิน

62

T H E

RO TA R IA N | N O V E M B E R

2 0 1 1

แนนดี ที่ปรึกษาอาวุโสด้านสุขภาพและหัวหน้าทีมโปลิโอของยูนิเซฟกล่าว “ทันที ที่จำนวนผู้ป่วยลดลง การเฝ้าระวังต้องมีความเข้มแข็งขึ้น ตรงไปตรงมาอย่าง UNICEF. reduce the number of cases, surveillance has to be มากเพื่อที่จ“Once ะไม่มีข้อyou ผิดพลาดใดๆ เลย” extremely robustาin not miss anything.” ระบบการเฝ้ ระวัorder งโรคที ่ก้าtoวหน้ าของเพื ่อนผู้ร่วมโครงการมุ่งให้สามารถ designed4 toขั้นpick สังThe เกตผูpartnership’s ้ป่วยโปลิโอใหม่advanced ทั้งหมดได้surveillance แบ่งออกเป็system, นกระบวนการ ตอนupคือ all a four-step investigatingงตัcases สืบnew สวนผูpolio ้ป่วยเด็cases, กที่กล้isามเนื ้ออ่อนแรงprocess: เก็บรวมรวบและส่ วอย่าofงอุparalysis จจาระเพื่อ in children, and transporting stool samples for การวิ เคราะห์ collecting บ่งชี้ ไวรัสโปลิ โอในตั วอย่าง และกำหนดการเคลื ่อนย้analysis, ายของเชื้อ identifying poliovirus ไวรัสเพื่อกำหนดแหล่ งทีin่มา the samples, and mapping the movement of the virus to determine its origins. การพั ฒนาทางเทคนิ คที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ GPEI ก็คือวัคซีนโปลิโอ technical development of the GPEI is the vaccine) bivalent oral ชนิAnother ดหยอดที่มkey ีสองโครโมโซมเหมื อนกัน (bivalent oral polio วัคซีน polio vaccine.The vaccine, immunizes types 1 and สองโครโมโซมที ่ ให้ภbivalent ูมิคุ้มกันไวรั สโปลิโwhich อ (ประเภทที ่ 2 ถูกagainst กำจัดหมดไปแล้ วเมื่อ 3ปีof poliovirus 2 was eliminated in the wild in ้ง1999), is more พ.ศ.wild2542) มีประสิ(type ทธิภาพมากกว่ าวัคซีนสามโครโมโซมดั เดิม การพั ฒนา effective than the traditional Development of the วัคซีนสองโครโมโซมซึ ่งเริ่มใช้มtrivalent าตั้งแต่เดืvaccine. อนธันวาคม พ.ศ. 2552 เกิดbivalent ขึ้นมาได้ก็ vaccine, which has been inจuse December was possible่นเอง because เนื่องมาจากโปรแกรมการวิ ัยอันsince ทรงพลั งของเพื่อ2009, นผู้ร่วมโครงการนั of research program. จก็ตาม แต่ GPEI ต้องเผชิญ theโคชิpartnership’s อธิบายว่าถึงactive แม้ว่าจะประสบความสำเร็ its successes, challenges vaccine กับDespite การท้าทายในการจั ดส่งthe วัคซีGPEI นไปยังfaces ประเทศที ่ยังคงมีin เชื้อdelivering โปลิโอระบาดอยู ่ นั่น to countries. India,่มNigeria, คือtheอัฟfour กานิremaining สถาน อินเดีpolio-endemic ย ไนจีเรีย และปากี สถานAfghanistan, ซึ่งเป็นประเทศที ี โครงสร้าง and Pakistan all have weak neighboring พื้นฐานด้ านสาธารณสุ ขที่อ่health อนแอ infrastructures, ทำให้ประเทศเพืwhich ่อนบ้าmakes นที่ปลอดโปลิ โอแล้วมี polio-free vulnerable to migration of theการขจั virus, explains ความเสี่ยงต่countries อการที่ ไวรั สจะอพยพย้ ายข้ามถิ่นไปได้ ดโปลิโอทีCochi. ่เหลืออยู่ Eliminating theเซ็last cases เพียงหนึ่งเปอร์ นต์1สุดpercent ท้ายจึงof ต้อpolio งใช้กลยุ ทธ์requires ใหม่ๆ เช่new น ได้strategies, รับการสนัsuch บสนุน as securingองจากผู political support from ทางการเมื ้นำในประเทศ ภูมิภnational, าค และท้regional, องถิ่น and local leaders.


ประโยชน์ ที่เพิBENEFITS ่มพูนขึ้นของโครงการ MORE OFดTHE ความคิ ริเริ่มGPEI ของการกวาดล้างโปลิโอทั่วโลก Health interventions การประสานประโยชน์ านสาธารณสุ Many countriesทางด้ integrate other ข

หลายๆ ประเทศได้ ร วมเอาการประสาน health interventions with polio immunization campaigns. ประโยชน์ ทางด้านสาธารณสุ ขเข้าVitamin ไว้ด้วยกัน A, whichกboosts กับการรณรงค์ ารให้ภthe ูมิคุ้มimmune กันโรคโปลิโอ มี children fight การให้system วิตามินเอandเพืhelps ่อช่วยเสริ มระบบภูมคิ ุ้มกัน diarrhea, measles, and other และช่วinfections, ยเด็กๆ ในการต่ อ สู ก ้ บ ั โรคท้องร่วง หัด has been widely และโรคติ ด เชื ้ อ อื ่ น ๆ ควบคู ่กันไปกับการให้ distributed with polio vaccine. simple are วัคซีนOther โปลิโออย่ างกว้interventions างขวาง การประสาน insecticide-treated ประโยชน์ ง่ายๆ อย่างอื่นๆbedมีอnets าทิเช่น มุ้งกัน and deworming tablets. ยุงและยาถ่ ายพยาธิ เป็นต้น

การให้Immunizations ภูมิคุ้มกันโรค Bolstering polio vaccine delivery

การสนัhas บสนุlaid นการจั ดส่งวัคซีนโปลิโอเป็นการ the groundwork for other วางรากฐานงานขั ้ น แรกของความพยายามใน successful immunization efforts, การให้such ภมู คิ มุ้ asกันthe โรคอืone น่ ๆ toทีป่combat ระสบความสำเร็จ measles. According to ดa recent เช่น การรณรงค์ ต่อสู้กับโรคหั ตามรายงาน proportion Nigerian เมื่อเร็report, วๆ นี้สัดthe ส่วนของเด็ กๆ ofไนจี เรียที่ ได้รับ covered by routine ภูมิคุ้มchildren กัimmunizations นตามกำหนดเวลาเป็ น ประจำเพิ ่มขึ้น nearly tripled เกือบจะเป็ น สามเท่ า ในระหว่ า งปี พ .ศ. 2549between 2006 and 2010, thanks 2553 inส่part วนหนึto่งan เป็นaggressive เพราะการรณรงค์ อย่าง campaign. vast polio infrastructure เข้มข้น“The โรแลนด์ ซัตเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ประสาน that จhas been builtฒup over ตthe งานการวิ ั ย และการพั นาผลิ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง years helps support outreach with โครงการความคิ ด ริ เ ริ ่ ม ในการกวาดล้ างโปลิโอ broader vaccines to strengthen ขององค์ ก ารอนามั ย โลก กล่ า วว่ า “โครงสร้ าง routine immunization systems, พื้นฐานของงานโปลิ โอที่กว้inางขวางซึ ่งสร้าง and this has resulted more than doubling the number ofชimmunized ขึน้ มาตลอดระยะเวลาหลายปี ว่ ยส่งเสริมการ of the leastให้บริกchildren ารวัคซีนinได้some กว้างขวางขึ ้นเป็นการทำให้ developed areas of Africa and ระบบการให้ ภมู คิ มุ้ กันตามปกติมคี วามเข้มแข็ง Southeast Asia,” says Roland Sutter, ขึ้นและมีผลทำให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกันโรคเพิ่ม ขึ้นมากกว่า 2 เท่าในบางพื้นที่ที่มีการพัฒนา

น้อยที่สุดในแอฟริกาและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้”

coordinator of research and product development at the World Health Organization’s Polio Eradication Initiative.

การตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เครื อ ข่ า ยการให้ ภู มิ คุ้ ม กั น โรคโปลิ โ อใน ท้องถิน่ polio สามารถที จ่ ะขับเคลือ่ networks นไปได้ ในยามที่ Local immunization เกิ ด ความเร่ ง ด่ ว นด้ า นสุ ข อนามั can be mobilized in the event ยofอันเนื่อง disaster-related health emergenมาจากภัยพิบัติ ยานพาหนะ อุปกรณ์วิทยุ cies. radio equipment, สื่อสารVehicles, การวิเคราะห์ ข้อมูลและศักยภาพ data analysis and transfer ในการเคลือ่ นย้าย รวมทัง้ มีพน้ื ทีส่ ำนักงานที่ capacity, and office space can จะสามารถปรั บเปลีduring ่ยนเป็นพืpublic ้นที่ ให้บริการ swing into service ในระหว่ า งที ่ ม ี ก รณี ฉ ุ ก เฉิ ทางด้ า น health emergencies, such asนthose resulting 2004 tsunami สาธารณสุfrom ข เช่the น ในกรณี ของเหตุinการณ์

Southeast สึนามิเมื่อปีAsia พ.ศ. and 2547theที2010 ่เอเชียตะวันออก floods in Pakistan. Members of the เฉี ย งใต้ แ ละอุ ท กภั ย ที ่ ป ากี สถานในปีพ.ศ. networks also use their knowledge 2553 เป็ น ต้ น สมาชิ ก ของเครื อข่ายยังได้ of communities, health systems, ใช้ ค วามรู ข ้ องชุ ม ชน ระบบงานสาธารณสุ ข and governments to aid in emergency response. และรัฐบาลต่planning างๆ เพื่อand ช่วยวางแผนงานใน การตอบสนองอย่างเร่งด่วน Disaster response

Economic benefits

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

According to a study published in the journal Vaccine in 2010, the GPEI could result in economic benefits of US$40 billion to $50 billion between 1988 and 2035. The report also estimates an additional $17 billion to $90 billion in benefits resulting from the distribution of vitamin A supplements.

จากการศึ ก ษาที่ มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Vaccine ในปีพ.ศ. 2553 GPEI ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนับเป็นมูลค่า 40-50 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่าง ปี พ .ศ. 2531-2578 รายงานดั ง กล่ า ว ประเมินว่าจะมีผลประโยชน์เพิม่ อีกประมาณ 17-90 พันล้านเหรียญจากการแจกจ่าย วิตามินเอเสริม

Rotary has stepped in to help with another major challenge for the

เครือข่ายสมาชิก 1.2 ล้านคนของโรตารีเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญยิง่ ในการขับเคลือ่ น การสนับสนุนในท้องถิ่นสำหรับ GPEI “เป็นเพราะเครือข่ายของโรตารี

Rotary’s network of 1.2 million บmembers been to เราจึงสามารถขยายงานของเราในระดั ประเทศได้”hasแนนดี กล่crucial าว “โรตารี mobilizing local supportกทีfor the GPEI. of Rotary’s มnetwork, เป็นผู้ร่วมโปรแกรมหลั ่จะทำให้ มั่นใจว่“Because า เราจะสามารถประชุ พบปะกับ we เจ้ have able to upฐour at the country level,” says Nandy. าหน้been าที่ ในระดั บสูscale งของรั บาลwork ประธานาธิ บดี และนายกรั ฐมนตรี ได้” “Rotary keyใpartner in ensuring that we secure meetingsม เขาให้เhas ครดิbeen ตแก่ โaรตารี นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการประชุ withร่วhigh-level government presidents, and prime มกับประธานาธิ บดี Asif officials, Ali Zardani ของปากี สถาน ซึ่งministers.” มีผลให้ท่าน He ประธานาธิ credits Rotary meetings President บดีให้พwith นั ธสัญfacilitating ญาในแผนงานเร่ งด่วนทีwith จ่ ะหยุPakistani ดยัง้ โปลิโอในประเทศ Asifปากี Ali สZardari, in his commitment in January to an emergency ถานเมื่อresulting เดือนมกราคม plan to เพื stop in his country. ่อนผูpolio ้ร่วมโครงการยั งได้เป็นผู้จัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่นำไปสู่ The also has(Days brokered Days of Tranquility in Afghanistan, วันแห่partnership งความเงียบสงบ of Tranquility) ในอัฟกานิ สถาน ชาด Chad, Somalia, persuading to layธได้ down โซมาเลี ย และซูand ดานSudan, โดยการชั กชวนให้ฝ่าwarring ยที่สู้รบกัfactions นหันมาวางอาวุ นาน their arms allow the polio vaccine. พอที จ่ ะให้long เด็กๆenough ได้รบั วัคซีtoนโปลิ โอ children “เป็นเครือ่ to งบ่งreceive บอกถึงการขจั ดโรคโปลิ โอให้ “It’sหมดไปย้ a hallmark eradication going Cochi อนหลัofงpolio ไปถึงกลางทศวรรษที ่ 80”back โคชิtoกล่the าว mid-1980s,” “มันเป็นแบบจำลอง says.สำหรั “It’s บa วิmodel to pursueน ปัsuch issues of other ธีการทีfor ่จะติhow ดตามประเด็ ญหาต่ างๆ inเช่the นนีcontext ้ ในบริบทของการ disease ป้องกัprevention.” นโรคอื่นๆ ” The GPEI model can serveสามารถใช้ other health such ่อasสุthose แบบจำลองของ GPEI สำหรัpartnerships, บการทำโครงการเพื ขภาพ fighting andอvarious childhood A Rotarian อื่นๆ AIDS, ได้ด้วยtuberculosis, เช่น โครงการต่ สู้ โรคเอดส์ และโรคอืdiseases. ่นๆ อีกมากมายของ project to combat the spread of AIDS in อKenya and Uganda cited GPEIเด็กๆ โครงการของโรแทเรี ยนที่จะต่ สู้กับการระบาดของโรคเอดส์ ใน led ประเทศเคนยาและอู National Immunization Days as theอexample funding กันดา ประกาศยกย่ งวันให้ภูมfor ิคุ้มกัsecuring นโรคที่ GPEI เป็น andผูmobilizing ้นำว่าเป็นตัวvolunteers. อย่างของการทำให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของเงินทุนและ การขับเคลื่อนอาสาสมัคร

closing gap of $590 million. US$200 GPEI: โรตารี ได้ก้าaวเข้funding ามาช่วยในงานท้ าทายที ่ยิ่งใหญ่Rotary’s อีกอย่างหนึ ่งให้แก่ Million GPEI นั่นคือ Challenge, million the เBill & Melinda การหาเงิ นเพืand ่อเติthe มเต็ม$355 จำนวน 590 inล้าgrants นเหรียfrom ญ โดยมี งินจำนวน 200 Gates ล้านเหรียญ Foundation it’sาdesigned to match, crucial สหรั ฐจากการรัthat บคำท้ ทายของโรตารี และเงิareนจากมู ลนิธtoบิ ลิensuring ล์ แอนด์ continued เมอร์ลนิ ดาเกทส์ funding335 for polio eradication. จำนวน ล้านเหรี ยญซึ่งให้เพื่อการสมทบอันนับว่ามีความสำคัญยิ่งที่ทำให้มั่นใจได้ “The health has changed inโthe 20 years,” Nandy ว่าจะมี เงินlandscape ทุนอย่างต่ofอเนืpublic ่องสำหรั บการกวาดล้ างโปลิ อให้last หมดไป “Howดthe partners have engaged วwith says.“ความคิ เห็นเกีspearheading ย่ วกับงานสาธารณสุ ขได้เปลี ย่ นแปลงไปแล้ ในช่วงthe20Gates ปีทผี่ า่ นมา” Foundation included it as one เof partners แนนดี บอก “วิand ธกี ารที ผ่ รู้ ว่ มโครงการที ่ ป็นthe ผูน้ major ำหลักทำงานกั บมูisลaนิgood ธเิ กทส์example และนับมูลนิธนิ ี้ ofนhow we have เป็ หนึ่งในเพื ่อนผูevolved.” ้ร่วมโครงการหลักเป็นตัวอย่างที่ดี ในการที่เราได้พัฒนางานสืบไป” a massive, long-term trust and communication. The Such ความพยายามอย่ างใหญ่หeffort ลวง requires ในระยะยาวต้ องอาศั ยความไว้วางใจและการ meet regularly,GPEI by phone สืpartners ่อสารกันof the เพื่อGPEI นผู้ร่วมโครงการของ ประชุand มกันinสม่person. ำเสมอ Constant ทั้งทางโทรศัพท์ communication theนอยู initiative address points view and และพบปะกั น การสืhelps ่อสารกั ่ตลอดเวลาช่ วยให้diverse โครงการ ริเริ่มofสามารถตอบสนอง respond to situations withที่หone voice, Nandy says. “Every partnership ในเรื ่องความคิ ดเห็นต่างๆ ลากหลายและตอบโจทย์ ในสถานการณ์ ต่างๆwill เป็นเสียง have in the ability overcome challenges เดี ยวกัchallenges. น แนนดีกOur ล่าวว่strength า “ผู้ร่วisมโครงการทุ กฝ่toายต่ างก็มีความท้ าทายทีbefore ่แตกต่างกัน they become a major คproblem.” ความเข้ มแข็งของเราก็ ือ การที่จะสามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆ ให้ ได้ก่อนที่ Most important, the” GPEI has demonstrated what is possible when the จะกลายเป็ นปัญหาใหญ่ and ญ private together. public สิ่งสำคั ที่สุดคือsectors GPEIwork ได้แสดงให้ เห็นถึงความเป็นไปได้เมื่อภาครัฐและเอกชน “Polio efforts have shown how to reach every child, ทำงานร่ วมกัeradication น says Roland Sutter, of แresearch product everywhere,” “ความพยายามในการขจั ดโรคโปลิcoordinator โอให้หมดไปได้ สดงให้เห็and นการเข้ าถึงเด็กทุก development the WHO PolioผูEradication Initiative. “Whatจัยwe haveตภัณฑ์ คนในทุ กๆ ที่” atโรแลนด์ ซัทเทอร์ ้ประสานงานการพั ฒนางานวิ และผลิ learned is that ดno where populations live,กno matterยโลกกล่ how remote, ของฝ่ ายความคิ ริเริmatter ่มในการขจั ดโรคโปลิ โอแห่งองค์ ารอนามั าว “สิ่งที่เรา children health ได้ เรียนรู้กcan ็คือ beไม่วreached ่าพลเมือwith งจะอาศั ยอยูinterventions.” ่ที่ ใดก็ตาม ไม่ว่าQจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใด ก็ตาม เด็กทุกคนจะต้องได้รับการประสานประโยชน์ทางด้านสุขภาพ” N O V E M B E R

2 0 1 1 | THE

R OTARIAN

63


ห้องปฏิบัติการพิเศษ ห้องปฏิบัติการในภูมิภาค ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ/ห้องปฏิบัติการแห่งชาติในระดับรอง


เครือข่ายห้องปฏิบัติการโปลิโอทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2533 มีห้องปฏิบัติการที่ ได้รับการรับรองแล้วสำหรับการสืบค้นและติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโปลิโอทั่วโลก 146 แห่ง ห้อง ปฏิบัติการในระดับชาติจัดเตรียมงานพื้นฐานในการเฝ้าระวังโรคโปลิโอ ตัวอย่างอุจจาระจากพื้นที่ต่างๆ ที่สงสัยว่าจะมีเชื้อจะถูกส่งไปยังห้อง ปฏิบัติการเหล่านี้เพื่อตรวจสอบเชื้อไวรัสโปลิโอ ห้องปฏิบัติการในระดับภูมิภาคจะพิจารณาถึงต้นตอของไวรัสโปลิโอที่สืบค้นได้มา ทั้งเชื้อจาก ธรรมชาติหรือจากวัคซีน ในที่สุด กรณีของเชื้อไวรัสโปลิโอจากธรรมชาติก็จะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการพิเศษระดับโลกหนึ่งในเจ็ดแห่งเพื่อที่จะ สอดส่องเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของเชื้อโรค ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะทดสอบเกี่ยวกับโรคอื่นๆ ด้วย เช่น โรคหัด ไข้เหลือง และไข้สมองอักเสบ


ประโยชน์ที่เพิ่มทวีของการกวาดล้างโรคโปลิโอ ผู้ป่วยโปลิโอทั่วโลก ลดลงถึง

การเปลี่ยนแปลงจำนวนประเทศ ที่มีการระบาดของโปลิโอ การเปลี่ยนแปลงจำนวนเด็กที่แขนขาลีบ จากโปลิโอในแต่ละวัน

มากกว่า อาสาสมัครนับล้านๆ คน เด็กๆ ที่ ได้รับภูมิคุ้มกันโรค พันล้านคน ผู้คนนับล้านที่อาจจะทุพพลภาพ พันล้านเหรียญ ที่ลงทุนไปทั่วโลก

ชีวิตนับล้านที่ปลอดภัย เนือ่ งจากวิตามินที่ให้ควบคู่ ไปกับ วัคซีนโปลิโอ

นับตั้งแต่ความคิดริเริ่มในการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531 ขอขอบคุณเฮอร์เบริต์ เอ.พิกแมน เป็นพิเศษสำหรับบทความ “THE ‘PLUS’ in PolioPlus” (กรกฎาคม พ.ศ. 2549)


December 2011 

ROTARY FIGURES

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย Members: Clubs:  D3330  2,254  83  D3340  1,274  56  D3350  2,319  88  D3360  1,347  62  Source: RI Fiscal Agent (Dec. 2011)

กองทุนเพื่อการบรรเทาทุกขและฟนฟูภัยพิบัติในประเทศไทย Rotary Thailand Disaster Relief and Recovery Fund ของโรตารี โดย อผภ.ชาญชัย วิศิษฏกุล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยโรตารีในประเทศไทย ป 2553-55

by PDG Xanxai Visitkul Chairman, Rotary Centre in Thailand, 2010‐12

The Rotary  Founda�on  has  established  the 

มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลไดจัดตั้งกองทุนเพื่อการบรรเทาทุกขและฟนฟู Rotary Thailand Disaster Relief and Recovery  ภัยพิบัติในประเทศไทยของโรตารีขึ้น เพื่อชวยสนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข Fund,  which  will  support  relief  and  recovery  และฟนฟูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย projects in the affected areas.  แลว โดยโรแทเรียนหรือภาคโรตารีตางๆ สามารถบริจาคเปนเงินสดหรือเงิน Thailand  has  been  inundated  with  its  worst  DDF เพื่อชวยเหลือโครงการเพื่อเพื่อนมนุษยในประเทศไทย ood in half a century, affec�ng at least 63 of  the  country's  77  provinces.  The  signicant  มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลไดประกาศขาวเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 วา สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยประสบกับภาวะน้ําทวมรายแรงที่สุดในชวง ooding  has  already  claimed  more  than  500  ครึ่งศตวรรษที่ผานมา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบใน 63 จังหวัดจาก 77 จังหวัด lives a�er tropical storm Nock‐ten hit South‐ east Asia in late July. An es�mated 3.1 million  ทั่ ว ประเทศ มี ผู เ สี ย ชี วิ ต มากกว า 500 คนหลั ง จากพายุ โ ซนร อ นนกเต็ น people  have  been  affected  and  4  million  กระหน่ําเอเชียตะวันออกเฉียงใตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ประชากรกวา acres of farmland have been damaged.  3.1 ลานคนไดรับผลกระทบและพื้นที่การเกษตรเสียหายกวา 4 ลานเอเคอร How the fund will be managed                                         (กวา 10 ลานไร) (www.rotary.org)

การจัดการกองทุน คณะกรรมการผูดูแลบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ประกอบดวยโรแทเรียนรวม 9 ท า นจากทั้ ง 4 ภาคในประเทศไทยซึ่ ง มี ผู ว า การภาคทั้ ง 4 ภาคร ว มเป น กรรมการดวย โดยจะบงชี้ความตองการของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ การ กระจายเงิ น ออกไปให ทั่วถึ ง ดู แลการดํ าเนิ นโครงการและการรายงานผล รวมทั้งจัดใหมีการดูแลปกปองเงินทุนของมูลนิธิอยางเหมาะสม สโมสรและภาคอาจจะสมัครทุนสนับสนุนสมทบ (MG) หรือทุนสนับสนุนระดับ โลก (Global Grant) ที่ใชเงินจากกองทุนโลกเพื่อสนับสนุนโครงการบรรเทา ทุ ก ข แ ละฟ น ฟู ใ นประเทศไทยได โดยผู ร ว มโครงการจากต า งประเทศไม จําเปนตองบริจาคสมทบถึง 50% ขั้นต่ํา แตในสวนอื่นๆ ยังตองเปนไปตาม ขอกําหนดตามมาตรฐานของโปรแกรม ประเทศไทยเคยได รั บ เงิ น กองทุ น ฟ น ฟู ซึ่ ง มาจากการบริ จ าคของโรแทเรียนทั่วโลกเชนนี้มาแลว หลังจากเกิดเหตุสึนามิถลมภาคใตในป พ.ศ.2547 สโมสรโรตารีที่สนใจจะขอรับทุนเพื่อทําโครงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ทั้งการบรรเทาทุกขเฉพาะหนาและการฟนฟูในระยะยาวแบบยั่งยืน ขอให เริ่มตนดวยการสํารวจความตองการของชุมชนและติดตอสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดจากผูวาการภาคของทาน

A Commi�ee of Rotarians from the 4 Districts  with  the  4  District  Governors  from  Thailand  will  oversee  the  fund.    They  will  iden�fy  the  needs  of  the  affected  communi�es,  manage  the  distribu�on  of  funds,  oversee  project  implementa�on,  report  on  projects,  and  en‐ sure proper stewardship.    Rotary  clubs  and  districts  may  s�ll  apply  for  Matching Grants and global grants funded by  the World Fund to support disaster relief and  recovery  projects  in  Thailand.  Matching  Grants  do  not  have  to  meet  the  50  percent  minimum  for  interna�onal  partner  contribu‐

�ons, but all other standard requirements                           Rotary clubs  in  Thailand  wish  to  support  the  relief and long term recovery projects in the  affected  areas,  please  start  by  iden�fying  community  needs.  For  more  informa�on,  please contact your District Governors. 

ศูนยโรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชัน้ 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719; rotaryth@ksc.th.com; www.rotarythailand.org; www.facebook.com/profile.php?id=100002621941820


Rotary in Action อภิมหาอุทกภัย ประเทศไทย 2554 อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภัยรุนแรงที่ เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ผลกระทบหนัก ที่สุดอยู่ที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงที่ราบลุ่มแม่น�้ำ โขง เหตุการณ์กนิ เวลาตัง้ แต่ปลายเดือนกรกฎาคม และยังคงด�ำเนินมา มากกว่าสองเดือนจนถึงปัจจุบัน จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน มีรายงาน ผู้เสียชีวิตแล้ว 527 ราย สูญหาย 3 ราย และมีผู้ได้รับผลกระทบ 2.9 ล้านครัวเรือน หรือกว่า 9.5 ล้านคน โดยประเมินความเสียหายอยู่ที่ 156,700 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 2.31 แสนล้าน บาท อุทกภัยดังกล่าวท�ำให้พื้นที่กว่า 150 ล้านไร่ (6 ล้านเฮกตาร์) ซึง่ ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นทัง้ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 63 จังหวัด 641 อ�ำเภอ ตัง้ แต่จงั หวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร ทางภาคเหนือไปจนถึง พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจี น บุ รี กรุ ง เทพมหานคร ในที่ ร าบลุ ่ ม ภาคกลาง ขอนแก่ น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง อุทกภัยครัง้ นีถ้ กู กล่าวขานว่าเป็น “อุทกภัยครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ ทั้งในแง่ของปริมาณน�้ำและจ�ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ”

44

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554


“ทำ�ดีทปี่ ระเทศไทย” น้ำ� ดื่ม สะอาดเป็ น สิ่ง จำ � เป็ น แรกๆ สำ � ห รั บ ผู้ ป ร ะ ส บ อุ ท ก ภั ย ค รั้ ง ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย แหล่ง ผลิตน้ำ�สะอาดบรรจุขวดจำ�นวนมาก ถูกผลกระทบด้วยเช่นกัน ทำ�ให้เกิด การกักตุนและขาดแคลนอย่างหนัก พืน้ ทีท่ ไี่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ต่างเร่งผลิตและทำ�การแจกจ่าย จนเกิด โครงการ “หนึง่ ล้านขวด น้ำ�ดืม่ โรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554”

RotaryThailandMagazine03-2011-12  

Rotary Thailand Magazine, November-December 2011

RotaryThailandMagazine03-2011-12  

Rotary Thailand Magazine, November-December 2011

Advertisement