Page 1


ยินดีต้อนรับสู่โรตารี!

ขณะนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลกของผู้คนที่ใช้ ความเป็นผูน้ ำ� ความเชีย่ วชาญและมุมมองทีห่ ลากหลายในการ แก้ปญ ั หาของสังคม – และในกระบวนการนีไ้ ด้สร้างมิตรภาพ ที่เข้มแข็งและยืนยาวชั่วชีวิตไปด้วย เช่นนี้แล้ว ท่านอยากมีส่วนร่วมในโรตารีอย่างไรบ้าง?

อาสาใช้ทักษะความช�ำนาญของฉัน

พูดคุยกับสมาชิกสโมสรถึงสถานที่ซึ่งต้องการความ เชี่ยวชาญของท่านมากที่สุด ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการสโมสร เข้าร่วมประชุมเกีย่ วกับกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) ในครั้งต่อไปและช่วยวางแผนงานกิจกรรมสโมสร

ปรับปรุงชุมชนของฉันให้ดีขึ้น

อาสาช่วยงานโครงการเด่นที่มีชื่อเสียงของสโมสร ซึ่งท�ำให้สโมสรเป็นที่รู้จักในชุมชน ท�ำงานในโปรแกรมเยาวชนที่สโมสรอุปถัมภ์ เช่น อินเทอร์แรคท์ บ่งชี้ความต้องการในชุมชนของท่านและเสนอแนะ โครงการที่ต้องลงมือท�ำเองซึ่งจะสนองความต้องการนั้น

สร้างเครือข่ายของฉัน

เข้าร่วมประชุมสโมสรให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ สร้าง สัมพันธ์กับผู้คนต่าง ๆ กันไปในแต่ละครั้ง เข้าร่วมในกลุ่มมิตรภาพโรตารีและพบปะกับโรแทเรียน ในประเทศอื่น ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกับท่าน ไปร่วมการประชุมใหญ่ประจ�ำปีของภาคและการประชุม ประจ�ำปีของโรตารีสากล เรียนรู้การประชุมของสโมสรอื่น

หากท่านต้องการที่จะให้อะไรคืนกลับแก่ชุมชนอย่างแท้จริง - รวมทั้งแก่โลกโดยทั่วไป - ท่านต้องมาร่วมกับโรตารี โรตารีมีมือที่จะเอื้อม ข้ามพ้นสิ่งกีดขวางทั้งปวง ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ทรงพลังยิ่ง – Aruna Koushik, สโมสรโรตารีวินด์เซอร์ - โรสแลนด์, ออนตาริโอ, ประเทศแคนาดา


ค�ำขวัญของเราคือ บริการเหนือตนเอง (Service Above Self) ซึ่ ง แสดงออกอย่ า งชั ด แจ้ ง ถึ ง จิตวิญญาณเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเรา แนวทางแห่ง การบริการของโรตารีเป็นหลักน�ำทางในกิจกรรม ของเรา: • โดยผ่านบริการสโมสร เรามีความสนุกสนาน สร้างมิตรภาพที่ยืนยาว และท�ำให้มั่นใจได้ ว่าสโมสรของเราด�ำเนินงานไปด้วยดี • โดยผ่านบริการด้านอาชีพ เราอาสาใช้ ทักษะความช�ำนาญทางวิชาชีพของเรา เพื่อให้บริการแก่ผู้อื่นและส่งเสริม คุณธรรมในทุกสิ่งที่เรากระท�ำ • โดยผ่านบริการชุมชน เราสนองความ ต้องการของท้องถิน่ และท�ำงานร่วมกับ ชุมชน ในการน�ำมาซึง่ การปรับปรุงให้ดขี นึ้ ในระยะยาว • โดยผ่านบริการระหว่างประเทศ เรา สนองความต้องการเพื่อเพื่อนมนุษย์ ทั่วโลก ส่งเสริมความเข้าใจและ สันติสุขของโลก • โดยผ่านบริการชนรุน่ ใหม่ เราท�ำงานกับ เยาวชนเพื่อช่วยให้พวกเขาเป็นชนรุ่นต่อ ไปในเรื่องของการเป็นผู้น�ำ ผู้มีวิสัยทัศน์ และผู้ก่อให้เกิดสันติภาพ ..................................................................... การทดสอบ 4 แนวทาง ซึง่ สร้างขึน้ โดยโรแทเรียน คนหนึ่ง เน้นความมุ่งมั่นของเราสู่คุณธรรม ดังนี้ ในทุกสิ่งที่เราคิด พูดหรือกระท�ำ 1. เป็นความจริงหรือไม่? 2. เป็นธรรมไหมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง? 3. จะเสริมสร้างไมตรีจติ และมิตรภาพทีด่ ขี นึ้ หรือไม่? 4. เป็นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง?

ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ท่านจะได้รับการ ต้อนรับในการร่วมประชุมสโมสรโรตารีทใี่ ดก็ตาม ทั่วโลก ใช้เมนู Club Locator บนเว็บไซต์ www.rotary.org หรือใช้ Rotary Club Locator ฟรีบนมือถือ เพื่อค้นหารายชื่อสโมสร วันเวลาและสถานที่ประชุม

สโมสรโรตารีทุกสโมสรในโลกนี้ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือ มิตรภาพ และจากมิตรภาพนี้เองที่ท�ำให้เราบ�ำเพ็ญ ประโยชน์แก่ชุมชนของเรา – Kemal Attila, สโมสรโรตารีอันการา - ทันโดกัน, ประเทศตุรกี


มูลนิธิโรตารี ช่วยให้สโมสรและภาคโรตารีท�ำงาน ร่วมกันเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืนและให้คุณค่า ทุนสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริมโครงการที่ช่วยจัดหา น�้ำสะอาด การดูแลด้านการแพทย์ การสัมมนาการ รู้หนังสือ และเรื่องที่ส�ำคัญอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน ที่ขาดแคลนทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา โรแทเรียนได้บริจาคเงินมากกว่า 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามในเรื่องที่จ�ำเป็น เหล่านี้ มูลนิธิยังให้ทุนการศึกษาสันติภาพโลกเพื่อไปศึกษา ยังศูนย์สันติภาพของโรตารีทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-46 เป็นต้นมา มีนักศึกษาทุนมากกว่า 660 คน จากกว่า 100 ประเทศที่ได้รับทุน การบริจาคของเราให้แก่มูลนิธิท�ำให้มั่นใจได้ ว่าเราจะสามารถน�ำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง ที่ ยั่ ง ยื น แก่ ชุ ม ชนที่ ข าดแคลน สอบถาม ประธานมูลนิธิโรตารีของสโมสรว่าท่าน จะสนับสนุนมูลนิธิของเราได้อย่างไร

บริการระหว่างประเทศ

มีส่วนร่วมในโครงการบริการระหว่างประเทศของสโมสร ใช้ฐานข้อมูล ProjectLINK บนอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับโครงการบริการระหว่างประเทศของสโมสรอื่น ๆ ที่ต้องการอาสาสมัครหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ เป็นเจ้าภาพรับนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีที่มา เยี่ยมเยือนภาคของท่าน

ช่วยให้โรตารีเจริญรุ่งเรืองขึ้น

แนะน�ำมิตรสหายหรือเพื่อนร่วมงานให้เข้ามาเป็นสมาชิกในสโมสร ของท่าน โรแทเรียนทุกคนสามารถเชิญสมาชิกใหม่เข้ามาและ เป็นสิ่งควรจะท�ำ มีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำของสโมสร บอกเล่ามิตรสหายและเพื่อนร่วมงานว่าสโมสรของท่านให้อะไรเป็นการ ตอบแทนแก่ชุมชนอย่างไรบ้าง เน้นถึงโอกาสทีม่ ลี กั ษณะพิเศษไม่เหมือนใครของโรตารีในการเป็นเครือข่ายกับ ผู้น�ำในวิชาชีพต่าง ๆ มากมาย

ฉันได้ค้นพบมิตรภาพในที่ซึ่งทุกประเทศ สีผิว มนุษย์ทุกหมู่เหล่าสามารถเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันได้ ฉันมีสถานที่ซึ่งฉันจะสามารถ บริการผู้คนของฉันและบริการโลกนี้ได้ – Ailinda Sawe, สโมสรโรตารี Dar-es-Salaam-Mzizima, ประเทศแทนซาเนีย


เราเป็นองค์กรรากหญ้า เราด�ำเนินงานบริการ ที่มีความหมายมากที่สุด ผ่านสโมสรโรตารีของเรา แต่ละสโมสรเลือกตั้งเจ้า หน้าที่ของตนเอง และมีอิสระอย่างมาก ในการด�ำเนินงานภายใต้ กรอบของธรรมนูญและ ข้อบังคับของโรตารีสากล ภาคโรตารี (กลุ่มของสโมสร) สนับสนุนความพยายาม เหล่านี้ โดยการน�ำของ ผู้ว่าการภาค สโมสรโรตารี เป็นสมาชิกของโรตารีสากล ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก ภายใต้การน�ำของ ประธานโรตารีสากล และคณะกรรมการบริหาร โรตารีสากล เรามุ่งการบริการของเราไปใน 6 เรื่องที่เน้นความ ส�ำคัญ คือ สันติภาพและการป้องกัน/ การแก้ไขข้อขัดแย้ง การป้องกันและการรักษา โรค น�้ำและสุขอนามัย สุขภาพของแม่และเด็ก การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ และ การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน สโมสรแต่ละสโมสรพยายามที่จะแสดง ให้เห็นความหลากหลายของชุมชนในการผสมผสาน วิชาชีพ เพศ อายุ และชาติพันธุ์ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจ ได้ว่ามีความช�ำนาญที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง เพื่อท�ำโครงการของสโมสร

จงให้การสนับสนุน

ช่วยสโมสรหรือภาคของท่านหาทุนเพื่อขจัดโรคโปลิโอให้หมดไป บริจาคให้โปรแกรมการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิ ตั้งเป้าหมายการบริจาคของตนเองเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ สโมสรในการบริจาคกองทุนโปรแกรมประจ�ำปี

ท่านสามารถเชื่อมโยงกับโรแทเรียนอื่น ๆ บน Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, และ YouTube ดูที่ www.rotary.org/socialnetworks


ความส�ำคัญล�ำดับแรกสุดของเราคือ การขจัดโรคโปลิโอให้หมดไป ขอบคุณ โรตารีและเพื่อนผู้ร่วมโปรแกรม นานาชาติของเรา จ�ำนวนผู้ป่วยด้วย โรคโปลิโอลดลงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ทัว่ โลกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา แต่ทว่าตราบเท่าทีโ่ ปลิโอยังคงคุกคามแม้แต่เด็กเพียงคนเดียว เด็ก ๆ ในทุกที่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ โรตารีบริจาคเงินกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อต่อสู้ในการขจัดโปลิโอให้หมดไป โรแทเรียนท�ำงาน อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเพิ่มพูนการลงทุนในครั้งนี้ โดยการท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนชุมชนและผู้น�ำรัฐบาล ให้คงเน้นความส�ำคัญในการขจัดโปลิโอให้หมดไป ผู้ร่วมโปรแกรมของโรตารี คือ องค์การยูนิเชฟ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก และมูลนิธิบิลล์ แอนด์ เมลินดา เกตส์

เรียนรู้ให้มากขึ้น

ดูโครงการบริการของสโมสรทั่วโลกได้ที่ เว็บไซต์ www.rotary.org/showcase ค้นพบเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับการบริการของโรตารีจากทั่วโลกได้ที่ blog.rotary.org อ่านนิตยสารโรตารี รวมทั้งสารสโมสรและจดหมายข่าวของภาค เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสโมสรและภาค สั่งซื้อสิ่งพิมพ์และวีดีโอของโรตารีได้ที่ shop.rotary.org

ตัวเลขโรตารี โรแทเรียน 1.2 ล้านคนทั่วโลก สโมสรโรตารี

34,200

สโมสรอินเทอร์แรคท์

14,310

สโมสรโรทาแรคท์

9,170

กลุ่มบ�ำเพ็ญประโยชน์ ชุมชนโรตารี

7,330 ภาคโรตารี 532 โซน 34

ตัวเลขโดยประมาณ ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555


สิ่งดีๆ ที่น่ารู้ การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) – การประชุม เพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับโปรแกรมและกิจกรรมของสโมสร เปิดส�ำหรับสมาชิกสโมสรทุกคน การประชุมใหญ่ประจ�ำปีของภาค (District Conference) - การประชุมประจ�ำปีที่ให้แรงจูงใจซึ่งแสดงผลงานกิจกรรมของสโมสรและภาค เปิดส�ำหรับโรแทเรียนทุกคนในภาคพร้อมทั้งครอบครัว อินเทอร์แรคท์ (Interact) - สโมสรเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์และสังคมส�ำหรับ เยาวชนอายุ 12 – 18 ปี ที่อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี โปลิโอพลัส (PolioPlus) - โปรแกรมของมูลนิธโิ รตารี ซึง่ มุง่ เน้นความพยายาม ในการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไป โปรเจคลิงค์ (ProjectLINK) – ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ www.rotary.org ที่มี รายการโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีซงึ่ ต้องการความช่วยเหลือด้าน อาสาสมัครหรือการเงิน รวมทั้งมีโครงการแบบจ�ำลองเด่น ๆ จากทั่วโลก โรทาแรคท์ (Rotaract) - สโมสรเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์และสังคม ส�ำหรับเยาวชนอายุ 18 – 30 ปี ที่อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี กลุ่มปฏิบัติการโรตารี (Rotarian Action Groups) - กลุ่มบุคคลจาก นานาชาติทมี่ คี วามชืน่ ชอบในประเด็นของมนุษยชาติ หรือกิจกรรมบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มปฏิบัติการโรตารีในเรื่องของน�้ำ และสุขอนามัย เป็นต้น กลุม่ บ�ำเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี (Rotary Community Corps - RCC) – กลุ่มของผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียนซึ่งท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อ ชุมชนของเขา จัดตั้งและอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี กลุ่มมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships) – กลุ่มบุคคลจากนานา ประเทศที่มีความสนใจในเรื่องอาชีพหรือนันทนาการร่วมกัน ตัวอย่าง เช่น กลุ่มมิตรภาพโรตารีนักสกีนานาชาติ เป็นต้น มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล (The Rotary Foundation) – ฝ่ายที่ ให้ความช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ของ โรตารีสากล ช่วยให้โรแทเรียนสร้าง ความเข้าใจ สันถวไมตรีและสันติสขุ ในโลกผ่านโครงการเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ และโปรแกรมการศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี (Rotary Foundation Board of Trustees) - โรแทเรียน 15 คน ซึ่งบริหารจัดการงานของมูลนิธิโรตารี ภายใต้การน�ำของประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ได้รับการแต่งตั้งจาก ประธานโรตารีสากลตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร โรตารีสากล มีวาระ 4 ปี โรตารีสากล (Rotary International) - สมาคมนานาชาติซงึ่ ประกอบ ด้วยสโมสรโรตารี 34,200 สโมสรทัว่ โลก มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ เี่ มืองอีแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และมีส�ำนักงานระหว่างประเทศใน 4 ทวีป คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล (RI Board of Directors) - โรแทเรียน 19 คนที่ก�ำหนดนโยบายของโรตารีสากล เลือกตั้งตามวาระ 2 ปี การประชุมใหญ่ประจ�ำปีของโรตารีสากล (RI Convention) - การเฉลิม ฉลองความส�ำเร็จประจ�ำปีของโรตารีและโรแทเรียน จัดขึน้ ในสถานทีต่ า่ ง ๆ ทั่วโลกในแต่ละปี เปิดส�ำหรับโรแทเรียนทุกคนและครอบครัว ประธานโรตารีสากล (RI President) - โรแทเรียนที่เป็นประธานของคณะ กรรมการบริหารโรตารีสากล ได้รับเลือกตั้งตามวาระ 1 ปี ศูนย์สันติภาพของโรตารี (Rotary Peace Centers) - โปรแกรมในระดับ ปริญญาโทและประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้งใน มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก นักศึกษาทุนสันติภาพของโรตารี (Rotary Peace Fellow) - ผูร้ บั ทุนการศึกษา จากมูลนิธิโรตารีเพื่อศึกษาที่ศูนย์สันติภาพของโรตารี การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Exchange) - โปรแกรมการ แลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมส�ำหรับเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี เป็นการแลกเปลีย่ นในระยะ เวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์จนถึง 1 ปี รางวัลผู้น�ำเยาวชนของโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards - RYLA) กิจกรรมการอบรมให้ตระหนักในความเป็นผู้น�ำซึ่งจัดโดยสโมสรหรือภาคโรตารี ส�ำหรับ เยาวชนหรือผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 14 – 30 ปี


ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rotary.org

Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA

595-TH—612 (812)

Profile for Rotary Centre in Thailand

Rotary Basics  

Rotary Basics Magazine, Thai

Rotary Basics  

Rotary Basics Magazine, Thai

Advertisement