Page 1

มู ล บทโรตารี

ส่องโลก

แนวทางส�ำหรับโรแทเรียนสู่การบริการด้านอาชีพ

Copyright © 2011 by Rotary International. All rights reserved.


ท�ำ สิ่ง ที่ดี องคิดย้อนไปเมื่อเวลาที่คุณเข้ามาเป็นโรแทเรียนใหม่ๆ คุณอาจจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพราะคุณเป็นที่นับถือใน หน้าที่การงานของคุณ การใช้ความช�ำนาญในวิชาชีพ ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหัวใจของโรตารี แต่มันเกี่ยวอะไรกัน ล่ะ ในฉบับนีเ้ ราจะไปส�ำรวจแง่มมุ ต่างๆ ของการบริการด้านอาชีพ เราจะ พูดคุยกับผูก้ อ่ ตัง้ Mercy Ships ซึง่ เป็นเรือการแพทย์ทมี่ อี าสาสมัคร เป็นทั้งแพทย์ พยาบาล ครูและพ่อครัวแม่ครัว นอกจากนี้ยังจะมีการ พูดคุยเพือ่ ขอค�ำแนะน�ำในการจัดทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ (Vocational Training Team - VTT)รวมทั้งการมองหาโอกาสในการท�ำหน้าที่เป็น สมาชิกทีมทีป่ รึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธโิ รตารี (The Rotary Foundation Cadre of Technical Advisers) การบริการด้านอาชีพยัง เกี่ยวข้องกับการใช้ต�ำแหน่งผู้น�ำของคุณในการเป็นแบบอย่างและส่ง เสริมความประพฤติที่มีจรรยาบรรณให้แก่ลูกจ้าง เพื่อนร่วมงานและ ชุมชนของคุณ อยากได้ข้อคิดเห็นบ้างไหม เชิญอ่านต่อไปได้เลย


การวิเคราะห์ ของผู้เชี่ยวชาญ การสนทนา กับผู้ก่อตั้ง MERCY SHIPS โดนัลด์ สตีเฟนส์ ercy Ships ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ใช้เรือAfrica Mercyเป็นเรือโรงพยาบาลเพื่อใ ห้บริการด้านสุขอนามัยฟรี ซึ่งเป็นรูปแบบของ บริการด้านอาชีพที่ ไปทัว่ โลก ในแต่ละปีจะมีอาสาสมัครมากกว่า 1,600 คนจากประเทศต่างๆ ลงเรือล�ำนี้ ทั้งศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ครู กุ๊กและวิศวกร (โรแทเรียนสามารถ มีส่วนร่วมได้จากการที่ Mercy Shipsเป็นหุ้นส่วนทางกล ยุทธ์กับมูลนิธิโรตารี ซึ่งมีทุนสนับสนุนแบบจัดสรรส�ำเร็จ (packaged grants) ส�ำหรับทีมฝึกอบรมด้านอาชีพส�ำหรับ ผูว้ ชิ าชีพด้านการแพทย์)โดนัลด์ สตีเฟนส์และภรรยาก่อตัง้ เรือ เพือ่ การกุศลนีห้ ลังจากทีล่ กู ของพวกเขาเกิดมาพิการ ทัง้ คูจ่ งึ ถามตัวเองว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหมือนๆ กัน นี้ ได้อย่างไร หากอยู่ ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา Mercy Shipsให้บริการทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐแก่ผู้คนเกือบ 2.5 ล้านคน

เหตุ ใ ดคุ ณ จึ ง เลื อ กเรื อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ระบบการ ให้บริการด้านสุขภาพ? มีอะไรบ้างที่เป็นข้อดี มากกว่าการสร้างโรงพยาบาล?

โรงพยาบาลเรือของเราสามารถไปถึงท่าเรือของประเทศที่ ก�ำลังพัฒนาได้โดยมีหน่วยศัลยกรรมที่ทันสมัยและเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาใคร พร้อมทั้งมีที่พักและโครงสร้างพื้นฐาน ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เราจัดให้ โรงพยาบาลบนเรือนี้ยังท�ำ หน้าที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการอบรมด้านสุขอนามัยในสิ่ง แวดล้อมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุม ผมได้พดู คุยกับผูท้ สี่ ร้างโรง พยาบาลในพื้นที่ทุรกันดารในโลกที่ก�ำลังพัฒนาแล้ว และมัน เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ไม่มีการรับประกันว่าโรงพยาบาล

จะมีน�้ำไหลไฟสว่าง การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์คงคลังเป็นไปได้ยากล�ำบาก และมักจะถูกขโมย

อาสาสมัครระยะยาวจะอยูบ่ นเรืออย่างน้อย 2 ปี ซึง่ เป็นช่วง เวลาที่ยาวนานมาก มีอะไรที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้ที่มีวิชาชีพที่ หยุดพักงานของตัวเองมาบ�ำเพ็ญประโยชน์? อาสาสมัครของเรารู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาท�ำเป็นผลดีกับคนอื่นมากกว่าตัว เองมากมายนัก นัน่ เป็นตัวขับเคลือ่ นทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ การเข้ามาร่วมกับคนนับ ร้อยๆ ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์เหมือนๆ กันท�ำให้เกิดประสบการณ์ทมี่ พี ลังทีห่ าซือ้ ไม่ได้

คุณกับอาสาสมัครของMercy Shipsมากมาย อาศัยอยู่ บนเรือที่ท่องมหาสมุทรไปเรื่อยๆ ห่างไกลจากบ้านของตัว เอง ต้องมีการปรับตัวกันอย่างไรบ้าง?

สุภาษิตเก่าทีว่ า่ ไม่มที ี่ ไหนสุขใจเท่าบ้านเรายังเป็นความจริง บนเรือโรงพยาบาล ของเรามีจิตวิญญาณของความเป็นชุมชนอยู่เปี่ยมล้น เป็นที่ที่ลูกเรืออาศัย และท�ำงานอยู่ ในทีเ่ ดียวกัน มิตรภาพจะยัง่ ยืนไปชัว่ ชีวติ บางทีมนั ก็ยากทีจ่ ะหา ทีส่ งบเงียบหรือหาเส้นแบ่งเขตระหว่าง “ทีท่ ำ� งาน” กับ “บ้าน” ได้หอ้ งทีจ่ ะปิด มิดชิดส�ำหรับทุกคนก็หาไม่ได้ง่ายๆ เรือเปลี่ยนท่าเทียบทุกปี เพราะฉะนั้น ใน ขณะที่ “บ้าน”ของคุณอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปเสมอ ห้อง พักอาจจะเล็กสักหน่อย แต่ก็ ไม่ต่างไปจาก “บ้าน” ที่อยู่บนบก

การแต่งงานและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผล อาจจะต้องมีความพยายามอย่างมาก แต่คุณกับภรรยา จัดการได้ส�ำเร็จมาหลายปีแล้ว คุณมีค�ำแนะน�ำให้คู่อื่นๆ ที่ อยากจะท�ำพันธกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างไหม? อย่างแรกเลยก็คอื การท�ำงานเป็นทีม แต่ละคนเป็นเพียงครึง่ หนึง่ ของทีม เป็น เรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากทีต่ อ้ งพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกีย่ วกับบทบาท หน้าทีร่ บั ผิด ชอบ และวิธีการที่จะแสดงความรักต่อกัน การที่จะ


ใช้อาชีพของท่าน เพื่อให้บริการ : เข้าร่วมกับทีมงานโรตารี ด้วยประสบการณ์เกือบ 40 ปีในงานวิศวกรรม Francis “Tusu” Tusubiraเข้าใจเรือ่ งการก่อสร้างดี เขาเข้าใจเรือ่ งราคา เรือ่ งการจัดหาเป็นอย่าง ดี แต่ที่ส�ำคัญที่สุด Tusubira เข้าใจดีว่าสิ่งใดๆ ก็อาจจะผิดพลาดได้ เขาแบ่งปัน ความช�ำนาญกับสโมสรและภาคโรตารีเมื่อไปเยี่ยมเยือนที่ตั้งโครงการในฐานะ สมาชิกของทีมที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัคร โรแทเรียนที่ประเมินโครงการต่างๆ ทั่วโลกซึ่งได้รับทุนสนับสนุน “คุณจะเรียน รู้จากความผิดพลาดของตัวเอง” Tusubira ซึ่งเป็นรองประธานทีมที่ปรึกษา และสมาชิกของสโมสรโรตารี Kampala-North กล่าว “เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณให้ มิใช่เรือ่ งของเทคนิค แต่มนั คือสิง่ ทีค่ ณ ุ มองเห็นได้วา่ อาจจะเกิดความผิดพลาด ได้ในการปฏิบัติจริง สมาชิกทีมที่ปรึกษาจะอาสาท�ำงานในแต่ละเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ 6 เรือ่ งของมูลนิธิ และในเรือ่ งการจัดการทุนสนับสนุนรวมทัง้ การเงิน ยกตัวอย่าง เช่น ทนายความ ผู้ไกล่เกลี่ยหรือนักสังคมสงเคราะห์ ก็สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่ โรแทเรียนที่ท�ำโครงการในเรื่องของสันติภาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อขัด แย้งซึ่งเป็นเรื่องที่เน้นความส�ำคัญได้ ในขณะที่แพทย์ พยาบาลหรือนักระบาด วิทยาสามารถให้ความช�ำนาญด้านเทคนิคในความพยายามที่มุ่งความสนใจไปใน เรื่องสุขภาพของแม่และเด็ก สมาชิกทีมที่ปรึกษาจะพิจารณาความเป็นไปได้ของ โครงการ ไปเยี่ยมที่ตั้งโครงการเพื่อตรวจตราการด�ำเนินการและประเมินผลก ระทบ การตรวจสอบบัญชีของพวกเขาช่วยท�ำให้มั่นใจได้ว่าเงินทุนสนับสนุน ถูกใช้ไปด้วยความรับผิดชอบ Tusubiraกล่าวว่า “คุณมีโอกาสที่จะช่วยใน การพัฒนาโครงสร้างของโครงการและชี้ ให้เห็นว่าตรงจุดใดที่ผิดพลาด และจุด ใดที่จะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต” คุณยังจะได้พบปะกับโรแทเรียนที่เสียสละเพื่อ การปรับปรุงชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้น เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “คุณจะได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ในการไปเยี่ยมโครงการทุกครั้ง และก็คุณจะได้แรงบันดาลใจด้วย” ทีมที่ปรึกษาก�ำลังหาสมาชิกในสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ cadre@rotary.org • ผูม้ วี ชิ าชีพด้านสุขภาพของแม่และเด็ก (เช่น พยาบาลและสูตแิ พทย์) ในอาฟริกาและเอเชีย • ผู้มีวิชาชีพด้านน�้ำและสุขาภิบาล (เช่น วิศวกรโยธาและวิศวกร เครื่องกล) ในอาฟริกาและเอเชีย • ผูต้ รวจสอบบัญชีทพี่ ดู ภาษาสเปนได้ในอเมริกาเหนือและอเมริกา กลาง • ผู้ที่พูดภาษาโปรตุเกสได้ในยุโรปและอาฟริกา ในเรื่องที่เน้นความ ส�ำคัญทุกเรื่อง • โรแทเรียนที่อาศัยอยู่ ในอาฟริกา ในเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ ทุกเรื่อง • โรแทเรียนที่มีความช�ำนาญในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ และประเมินผล

Mercy Shipsให้ความหวังและการรักษายาการเจ็บป่ว ยแก่ชมุ ชนยากไร้ทวั่ โลกมานานหลายปีแล้ว อะไรทีค่ ณ ุ คิดว่าเป็นก้าวทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ขององค์กรในการด�ำเนิน งานอย่างต่อเนื่อง?

ความพึงพอใจที่วิเศษที่สุดของเรายังคงเป็นการที่ชีวิตของ ผูค้ นนับเป็นพันๆ ถูกเปลีย่ นแปลงไปในแต่ละด้านทีเ่ ราให้บริการ แต่กา้ วย่าง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสร้างศักยภาพในประเทศต่างๆ ที่เราให้บริการ เรา ได้อบรมศัลยแพทย์อาฟริกันและผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขจ�ำนวนมาก โดยใช้เรือโรงพยาบาลของเราเป็นฐาน ผู้มีวิชาชีพเหล่านั้นเรียนรู้เทคนิค และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยประเทศชาติได้อย่างยาวนานหลังจากที่ เรือได้ถอนสมอออกไปสู่ท่าเรืออีกแห่งหนึ่ง การเน้นความส�ำคัญในการสร้างศักยภาพของการสาธารณสุข โดยการอบรมของเรานั้นเป็นความตั้งใจและจะน�ำเสนอเช่นนี้ตลอดไป ศัลยแพทย์จะได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้ช�ำนาญพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ศัลยกรรมจักษุ ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมส่วนของใบหน้า เรา จัดการอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและการควบคุมโรครวมทั้งการผ่าตัด ต้อกระจก โดยการร่วมมือกับโรตารีซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ มี การจัดประชุมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นในเรื่องของสุขภาพจิต วิสัญญีวิทยา การผดุงครรภ์ และหลักการในการเป็นผู้น�ำ

คุณเน้นความส�ำคัญในเรือ่ งของการปรับปรุงสุขภาพ ในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา สุขภาพและการสาธารณสุขที่ ดีมีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของประเทศอย่างไรบ้าง? ผู้คนที่มีสุขภาพดีเป็นผู้ที่มีพลังท�ำงาน เราให้บริการในประเทศที่มีการ พัฒนาน้อยที่สุด ในบางประเทศเหล่านี้มักจะไม่ค่อยมีการสาธารณสุข หรือไม่ก็แพงมาก การมาถึงของ “เรือใหญ่สีขาว” มักจะเป็นสัญญาณ แห่งความหวังที่จับต้องได้มากที่สุดเพียงอย่างเดียวของผู้คนมากมาย เราช่วยพัฒนาการให้บริการด้านสุขอนามัยสนองความต้องการด้านการ แพทย์อย่างทันท่วงทีและให้การอบรมเพือ่ สนองความต้องการในอนาคต


ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ โครงการทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ (Vocational Training Team - VTT) ที่ประสบความส�ำเร็จ

คุณรู้ได้ตอนไหนว่า Mercy Ships ประสบความส�ำเร็จ?

หลังจากการผ่าตัดครัง้ แรก แค่ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปชีวติ เดียวก็ทำ� ให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นภาพความเป็นจริง

โรแทเรียนจะช่วยเพิ่มพลังในการเป็นหุ้นส่วนท�ำงาน ร่วมกันระหว่างโรตารีและMercy Shipsได้ดี ทีส่ ดุ อย่างไร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายเพือ่ เพือ่ นมนุษย์? Mercy เป็นความพยายามของกลุ่มคน การท�ำงานร่วมกับ โรตารี เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากในการช่วยให้บริการสาธารณสุขและสร้าง ศักยภาพในประเทศที่เราให้บริการ โรแทเรียนสามารถสร้างทีมผู้มีวิชาชีพ ด้านการแพทย์เพื่ออบรมผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น การ ท�ำงานด้วยกันท�ำให้เราสามารถสนองทั้งความต้องการด้านสุขภาพแบบ เร่งด่วนของผูค้ น และความต้องการในระยะยาวทีจ่ ะสร้างความแข็งแกร่งใน โครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านสาธารณสุข/สุขภาพของประเทศ การปฏิบตั ดิ ว้ ย ความเมตตาในแต่ละเรื่องเป็นผลมาจากผู้ที่อาสาและผู้ที่แบ่งปันทรัพยากร

Mercy Shipsจะตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดที่จะมี การเพิ่มจ�ำนวนเรือ? เราได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มเรือแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ ในระหว่าง การท�ำตารางเวลาก็ตาม คณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศของเราได้ พัฒนาแผนงานอย่างละเอียดเพื่อสร้างเรือล�ำที่สองซึ่งจะสามารถรองรับ จ�ำนวนคนได้เป็นสองเท่าของที่สามารถให้บริการได้ในขณะนี ้ ในขณะที่เรา ต้องการเงินลงทุนจ�ำนวนมหาศาลในการเริม่ ต้นโครงการ แต่เรือล�ำใหม่ทมี่ ี การออกแบบตามวัตถุประสงค์จะช่วยให้เราสามารถให้การดูแลแบบเร่งด่วน รวมทั้งการอบรมผู้คนได้มากขึ้นอีกด้วย

ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพสร้างขึ้นมาจากพันธสัญญาในเรื่อง ของการฝึกอบรมด้านอาชีพที่มีมาช้านานของมูลนิธิโรตารี โดยใช้แนว ความคิดของกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน (GSE) นั่นคือ การให้โอกาสแก่ ผูม้ วี ชิ าชีพหนุม่ สาวในการได้ไปสังเกตเรียนรูว้ ชิ าชีพของตนในประเทศอืน่ แต่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการท�ำให้ผู้ร่วมโครงการมีโอกาสใช้ความ ช�ำนาญของพวกเขาในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ทีม VTT สามารถรับทุน สนับสนุนระดับภาคระดับโลกหรือทุนแบบจัดสรรส�ำเร็จ โดยมีข้อก�ำหนด แตกต่างกันไปในทุนแต่ละประเภท Janet Kellyซึ่งเป็นโรแทเรียนผู้น�ำโปรแก รม GSE และน�ำทีม VTT ถึง 3 ครั้งของภาค 6400 (เป็นส่วนหนึ่งขอ งออนแทริโอ แคนาดาและรัฐมิชแิ กน สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่า “ฉันเคยชอบ โปรแกรม GSE มาก แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่า VTT เป็นแนวทางที่ถูกต้อง แล้ว” เธออธิบายว่า “VTT เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดหลักแหลมในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์แบบติดดิน (on-the-ground)”Kellyได้ให้ค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้ ก�ำหนดโครงการตามสายสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่แล้ว โครงการ VTT ควรเป็นโครงการที่เพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนที่เป็นเจ้าภาพใน การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต เมื่อพัฒนาความคิดเห็นต่างๆ ให้หารือผู้ว่าการภาคและสมาชิกสโมสรที่มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างกว้างขวาง Kellyแนะน�ำว่า “ทุกปี ผู้ว่าการภาคจะได้พบกับผู้ว่าการ ภาคด้วยกันในการอบรม บางคนก็เสนอความคิดเกี่ยวกับโครงการที่อาจ จะท�ำด้วยกันได้กับเพื่อนผู้ว่าการภาค” ใช้กฎระเบียบใหม่ ให้เป็นประโยชน์ ทีม GSE ต้องมีโรแทเรียน หนึ่งคนเป็นผู้น�ำและมีผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียน 4-6 คนที่มีอายุ 25-40 ปี แต่ VTT มีความยืดหยุ่นมากกว่าตรงที่ว่าคุณสามารถส่ง สมาชิกทีมกี่คนก็ ได้ตามต้องการ และบางคนเป็นโรแทเรียนก็ ได้ ส่วน GSE นั้น แต่ละภาคต้องส่งทีมไปภาคอื่น ในขณะที่ VTT ไม่จ�ำเป็นต้องมี การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จงจ�ำไว้วา่ กระบวนการก่อนการเดินทางมิได้เป็นความรับผิดชอบ ของคนๆ เดียวKellyและประธานร่วมคือ Armando Sardano poliแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการและหาโรแทเรียนมาช่วยงาน ใน การหาสมาชิกทีม กรรมการคนหนึ่งติดต่อกับผู้มีวิชาชีพด้านการแพทย์ คิดรายละเอียดใบปลิว แจกจ่ายไปตามสโมสร และติดต่อกับสื่อในท้องถิ่น Kellyและอีก 2-3 คน ตรวจสอบใบสมัครของผู้สมัคร และกรรมการอีก คนหนึ่งท�ำการสัมภาษณ์


วิธีการใช้ ทุนเพื่อสนับสนุน ทีมฝึกอบรม ด้านอาชีพ ทุนสนับสนุนระดับภาค (District Grant)

VTT ที่ ใช้ทนุ สนับสนุนระดับภาคต้องสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธโิ รตารี ในการส่งเสริมสันถวไมตรีและสันติสุข ปรับปรุงสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและ บรรเทาความยากจน องค์ประกอบของทีม : ภาคเป็นผูก้ ำ� หนด ทีมอาจจะประกอบด้วย โรแท เรียนและผู้ที่มิได้เป็นโรแทเรียนอายุเท่าใดก็ ได้ จุดเน้นและระยะเวลาในการเยือน : ก�ำหนดโดยผู้อุปถัมภ์ ตัวอย่างเช่น ภาคอาจจะตัดสินใจรวมเอากิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมเข้าไว้ด้วยกันกับการ อบรมที่ต้องลงมือท�ำเอง หรืออุปถัมภ์การแลกเปลี่ยนกับภาคผู้ร่วมโครงการ งบประมาณ : ก�ำหนดโดยผู้อุปถัมภ์

ทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grant)

VTT ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเรื่องที่เน้นความส�ำคัญ (areas of focus) หนึง่ เรือ่ งหรือมากกว่านัน้ (สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง การป้องกันและการรักษาโรคน�ำ้ และการสุขาภิบาล สุขภาพของแม่และเด็ก การศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน)และต้องเพิม่ พูนศักยภาพ ของสมาชิกทีมหรือผูท้ รี่ บั ประโยชน์ รวมทัง้ มีผลกระทบทีย่ งั่ ยืนและวัดผลได้ VTT แต่ละทีมต้องมีการอุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีหรือภาคใน 2 ประเทศ สามารถใช้ทุน สนับสนุนในการเดินทางของทีมได้มากกว่าหนึ่งทีม องค์ประกอบของทีม:ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน (โรแทเรียนหรือผู้ ทีม่ ใิ ช่โรแทเรียน) ซึง่ มีประสบการณ์ในวิชาชีพในเรือ่ งทีเ่ น้นความส�ำคัญตามทีก่ ำ� หนด อย่างน้อย 2 ปี ผู้น�ำ/หัวหน้าทีมที่เป็นโรแทเรียนควรเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เน้น ความส�ำคัญและมีประสบการณ์ระหว่างประเทศ/ในต่างประเทศ รวมทั้งความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับโรตารี ในบางกรณี มูลนิธิอาจจะยอมให้ผู้ที่มิใช่โรแทเรียนท�ำหน้าที่หัวหน้า ทีมได้ ไม่มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับอายุ ระยะเวลาของการเยือน : ก�ำหนดโดยผู้อุปถัมภ์ งบประมาณ : อย่างน้อย 30,000 เหรียญสหรัฐ

ทุนสนับสนุนแบบจัดสรรส�ำเร็จ (Packaged grant)

ต้องด�ำเนินการโดยหุน้ ส่วนทางกลยุทธ์ซงึ่ เป็นผูก้ ำ� หนดขอบเขตกิจกรรม พัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูม้ วี ชิ าชีพในท้องถิน่ และท�ำให้มนั่ ใจว่าผลลัพธ์ที่ ได้จะมีความ ยั่งยืน โรแทเรียนเป็นผู้จัดทีมที่สมาชิกเป็นโรแทเรียนและมิใช่โรแทเรียน ซึ่งมีความ ช�ำนาญเหมาะสมตามที่กำ� หนด เช่น ในการท�ำงานร่วมกับ Mercy Ships หุ้นส่วน ทางกลยุทธ์ โรแทเรียนจะรวมทีมผูม้ วี ชิ าชีพด้านการแพทย์ทที่ ำ� การผ่าตัดหรือช่วย ในการผ่าตัด และจัดการอบรมทักษะให้แก่ผู้มีวิชาชีพด้านการสาธารณสุขในท้องถิ่น องค์ประกอบของทีม: คล้ายคลึงกับ VTT ที่ ใช้ทุนสนับสนุนระดับโลก ยกเว้นแต่ผู้นำ� ต้องเป็นโรแทเรียน งบประมาณ : มูลนิธแิ ละหุน้ ส่วนทางกลยุทธ์เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

VTT ทั่วโลก

ประเทศเจ้าภาพ : ออสเตรเลีย ผู้ร่วมโครงการในต่างประเทศ : แคนาดา ประเภทของทุน:ทุนสนับสนุนระดับภาค ผลที่ ได้รับ : ทีมผู้มีวิชาชีพหลายๆ สาขา 2 ทีม เข้าร่วม ในการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ โปรแกรมและการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาโรคซึมเศร้า และการจัดการกับปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเยาวชน ประเทศเจ้าภาพ : อินเดีย ผู้ร่วมโครงการในต่างประเทศ : อังกฤษ ประเภทของทุน : ทุนสนับสนุนระดับโลก ผลที่ ได้รับ : ทีมได้อบรมนรีแพทย์และผู้มีวิชาชีพ ด้านการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลก่อน ระหว่างและหลังการคลอดในภูมิภาคของชนเผ่าJawhar, MokhadaและVikramgadh


ประเทศเจ้าภาพ : กานา ผู้ร่วมโครงการในต่างประเทศ : แคนาดา ประเภทของทุน : ทุนสนับสนุนระดับโลก ผลที่ ได้รับ : ทีมท�ำการผ่าตัดตา ให้ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก รวมทั้งการคัดกรอง อบรมพยาบาลและผดุงครรภ์เกี่ยวกับวิธีการ ในการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ในภูมิภาคตะวันตกตอนบนของกานา ประเทศเจ้าภาพ : โบลิเวีย ผู้ร่วมโครงการในต่างประเทศ : เยอรมัน ประเภทของทุน : ทุนสนับสนุนระดับภาค ผลที่ ได้รับ : แพทย์ พยาบาลและโรแทเรียน ท�ำศัลยกรรมพลาสติกให้แก่เด็กทีป่ ากแหว่งเพดาน โหว่ มีแผลเป็นจากไฟไหม้ และปัญหาด้านการแพทย์ อืน่ ๆ ใน Cochabamba โบลิเวียและอบรมแพทย์ ในท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคนิค reconstructive

ประเทศเจ้าภาพ : แอฟริกาใต้ ผู้ร่วมโครงการในต่างประเทศ : สหรัฐ ประเภทของทุน : ทุนสนับสนุนระดับโลก ผลที่ ได้รับ : ทีมครูสองทีมจากชนบท ของแอฟริกาใต้ และจากเมืองบริดจ์พอร์ท รัฐคอนเนกติกัน สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยน การปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการศึกษา ในขั้นปฐมวัย เน้นความส�ำคัญเกี่ยวกับ หลักสูตรก่อนวัยเรียน อุปกรณ์การเรียน การสอน การสนับสนุนจากชุมชนและการศึกษา ต่อเนือ่ ง โดยการใช้รปู แบบการอบรมออนไลน์ ส�ำหรับครู

ประเทศเจ้าภาพ : กัวเตมาลา ผู้ร่วมโครงการในต่างประเทศ : สหรัฐ ประเภทของทุน : ทุนสนับสนุนระดับโลก ผลที่ ได้รับ : ทีมจากภาค 6420 (อิลลินอยส์ สหรั ฐ อเมริ ก า) อบรมครู ใ นโรงเรี ย น อาชีวศึกษาที่ด�ำเนินงานโดย Ak’ Tenamit องค์กรไม่หวังผลก�ำไรที่จัดการศึกษาและ การสาธารณสุขให้แก่เขตป่าดิบชืน้ ของกัวเตมาลา สมาชิกทีมสอนเหล่าคุณครูในโปรแกรม การท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนเกีย่ วกับอุตสาหกรรม การต้อนรับ/การท่องเที่ยว การจัดเตรียม อาหาร การตลาด และการประกอบธุรกิจ


จริยธรรมและบริการด้านอาชีพ

การทดสอบ 4 แนวทาง และ Rotary Code of Conductให้แนวทางแห่งจริยธรรมแก่โรแทเรียน เพื่อประพฤติปฏิบัติในที่ ท�ำงานและในเรือ่ งอืน่ ๆ ของชีวติ Paul Netzelอดีตประธานคณะกรรมการบริการด้านอาชีพกล่าวว่า “ผมเชือ่ ว่าชือ่ เสียงของโรตา รี ในเรื่องของคุณธรรมและมาตรฐานจรรยาบรรณเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญที่สุดในการดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นเยาว์ มีแนวทาง บางอย่างในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ • สละเวลาเพือ่ พูดคุยถึงความส�ำคัญของการทดสอบ 4 แนวทาง และRotary Code of Conduct มัน่ ใจว่าได้พดู กับสมาชิก ใหม่ถึงความส�ำคัญของเอกสารเหล่านี้ว่าเป็นหลักการที่เป็นแนวทาง • จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) เกีย่ วกับจริยธรรมในทีท่ ำ� งานและเชิญผูน้ ำ� ทางธุรกิจในท้องถิน่ มาร่วมงาน ใน การจะช่วยผูร้ ว่ มการประชุมสร้างทักษะทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงลองพิจารณาใช้การอภิปรายทีเ่ ปิดกว้างเกีย่ วกับสถานการณ์ทางจริยธรรมที่ เป็นการหนีเสือปะจระเข้ • มอบรางวัลให้นักธุรกิจหรือผู้มีวิชาชีพที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง ลูกค้าและชุมชน • อุปถัมภ์การจัดประกวดเรียงความหรือการกล่าวสุนทรพจน์ ให้แก่คนหนุม่ สาว จัดการแข่งขันในท้องถิน่ หรือภูมภิ าค ส�ำหรับ นักเรียนให้หัวข้อเรื่อง “การทดสอบ 4 แนวทางมีความหมายอย่างไรแก่ข้าพเจ้า”

สานสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานผ่านกลุ่มมิตรภาพของโรตารี

พบปะกับโรแทเรียนอื่นที่ท�ำงานสายเดียวกัน กลุ่มมิตรภาพด้านล่างนี้เน้นแบ่งปันการปฏิบัติที่ดีที่สุดและ ส่งเสริมมิตรภาพในกลุ่มโรแทเรียนที่มีอาชีพเหมือนๆ กัน กลุ่มมิตรภาพแพทย์โรแทเรียน กลุ่มมิตรภาพบรรณาธิการและผู้พิมพ์ของโรตารี กลุ่มมิตรภาพโรตารีของกงสุลกิตติศักดิ์ กลุ่มมิตรภาพวิชาชีพด้านกฎหมาย กลุ่มมิตรภาพโรตารีของต�ำรวจ/ผู้มีวิชาชีพในการบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มมิตรภาพโรตารีของบริษัทท่องเที่ยว กลุ่มมิตรภาพของผู้ให้การรู้หนังสือ เรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มมิตรภาพเหล่านี้ และอื่นๆ ได้ที่ www.rotary.org/fellowships

Go 2013 14 03(nov dec)