Page 1

มู ล บทโรตารี

ส่องโลก A ROTARY PRIMER

GLOBALOUTLOOK Aคำแนะนำสู ROTARIAN’S GUIDE SUSTAINABILITY ่ความยั ่งยืนTOสำหรั บโรแทเรียน

Copyright © 2011 by Rotary International. All rights reserved.

C O P Y R I G H T © 2 0 1 2 B Y R O TA RY I N T E R N AT I O N A L . A L L R I G H T S R E S E RV E D .


แนวคิดทั่วโลก งค์การสหประชาชาติ ได้จดั ให้มกี ารประชุ มสมัชชา โลกด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่รู้จัก กันดีในชื่อของบรันท์แลนด์คอมมิชชั่น ในปี พ.ศ.2526 (ค.ศ.1983) เพื่อที่จะสำรวจว่าความ ห่วงใยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการ พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร รายงานของคอมมิชชั่น ในปี พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) อาจจะกลายเป็นเอกสารที่สำคัญ ที่สุดเกี่ยวกับแนวโน้มของความยั่งยืน หากความหมายที่พูด ถึงกันบ่อยๆ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึงการสนอง ตอบความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้ความสามารถในการ ตอบสนองความต้องการของชนรุ่นต่อไปในอนาคต ต้องตกอยู่ในอันตราย ในปัจจุบัน การพิจารณาถึงความยั่งยืน มีผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันของเราอย่างมากมาย วงการธุรกิจเรียนรู้แล้วว่าการปฏิบัติแบบยั่งยืนสามารถ เพิ่มผลประโยชน์ และรัฐบาลก็ค้นพบว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นประโยชน์ทง้ั ทางด้านสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม สำหรับ องค์กรระหว่างประเทศอย่างโรตารี การใช้หลักการของความ ยั่งยืนเพื่อบอกกล่าวถึงผลงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ช่วยขยายผล ของโครงการของโรแทเรียนที่มีอยู่ทั่วโลกและทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนจะได้รับประโยชน์จากผลงานที่ดีในปีต่อๆ ไปที่จะมาถึง


ระดับของความยั่งยืน

คำว่า “ความยั่งยืน” มักจะอธิบายถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของความยั่งยืน องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เมื่อโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์สนองตอบความยั่งยืนครบทุกระดับแล้ว จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวต่อชุมชนที่ ได้รับบริการ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการที่จะผนวกรวมความยั่งยืนแต่ละระดับเข้าด้วยกัน ในโครงการต่อไปของท่าน ด้านเศรษฐกิจ

ภาพประกอบโดย Otto Steininger

• สร้างแหล่งทุนที่ดำเนินการ อย่างต่อเนื่องขึ้นมา เช่น fee-for-use • ทำให้มั่นใจว่าการให้เงินทุน จะครอบคลุมถึงการบำรุง รักษาและการปรับปรุงให้ดีขึ้น • จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็น อาสาสมัคร เช่น สมาชิก กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชน โรตารี (RCC)

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ และวัสดุอปุ กรณ์ ที่ผลิตในท้องถิ่น • ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่ ใช้การปฏิบัติแบบยั่งยืน • ทำให้มั่นใจว่าโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ด้านวัฒนธรรม

• รวบรวมการปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ ป็นประเพณีนยิ ม เช่น การรักษาโรคตามประเพณีที่ทำกันมา • ให้ผู้นำในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในกระบวนการตัดสินใจ • นับถือในความหลากหลายโดยใช้การปฏิบัติ ต่างๆ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในหลายๆ พื้นที่

ด้านสังคม

• สร้างโปรแกรมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนงานและผู้ฝึกอบรมในท้องถิ่น • ได้รับการสนับสนุนในระดับรากหญ้าในการดูแลสอดส่องและประเมินผล • พิจารณาว่าควรจะให้ทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในโครงการได้อย่างไร


ธุTHE ร กิ จ

ของ BUSINESS การสนทนากับ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน วิลเลียม อาร์. แบล็คเบิร์น

การสงเคราะห์ OF CARING A conversation with sustainability expert

William R. Blackburn

เหตุใดความยั่งยืนจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกของชุมชนธุรกิจ? มันเริ่มต้นจากธุรกิจที่เน้นความสำคัญในเรื่องของโปรแกรมเฉพาะ ด้านเพื่อจัดการลดและควบคุมความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การกำจัดของเสีย ที่ เ ป็ น อั น ตราย เมื่ อ เวลาผ่ า นไปธุ ร กิ จ เหล่ า นี้ ก็ เ ริ่ ม จะมองในเรื่ อ งของ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในวงกว้างมากขึ้น หลังจากนั้นผู้ business ที่มีส่วHow นได้สdid ่วนเสีsustainability ยได้เริ่มเรียกร้become องสิ่งอื่นa ๆpriority อีก เช่inนtheความรั บผิดcommunity? ชอบต่อ It began with businesses focusing on specific programs to manage, ชุมชน โปรแกรมที่มีความหลากหลาย และอื่นๆ ในขณะที่ประเด็นด้าน reduce, and control risks – for example, disposing of hazardous waste. สิ่งแวดล้ อมและสังคมเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กัน มันเกิดความชัดเจนว่าความ Over time, these businesses began looking at the broader area of พยายามเหล่ านี้จะไร้ความหมาย หากมิได้มีการผสมผสานที่ลงตัว อีกนัย environment, health, and safety. Then stakeholders began to clamor หนึ่งก็คforือ other ความยัthings: ่งยืนมิใresponsibility ช่เพียงแค่การรวบรวมโครงการต่ งๆ เข้าไว้programs, ด้วย to the community,าdiversity กันแต่and มันเป็soนการแสดงถึ ง ความสมบู ร ณ์ ใ นการที ่ อ งค์ ก รสามารถตั ด สิ นใจ it forth. As social and environmental issues came together, และจัดbecame การธุรกิจclear ของเขาอย่ างไร efforts were meaningless unless they were that these ความยัintegrated. ่งยืนเป็นอย่Inางไรในปั จจุบัน?sustainability wasn’t just a collection of other words, programs; แนวโน้มอย่itางหนึ ่งทีto่เกิrepresent ดขึ้นเมื่อไม่the นานมานี ็คือhow การรายงานที ่รวมmake came totality้กof organizations their ด business. เป็นหนึdecisions ่งเดียว ตัand วอย่manage างเช่น การจั ทำรายงานประจำปีที่รวมเอาแง่มุม sustainability today? ต่างๆ What ของธุdoes รกิจเอาไว้ ด้วยกัน มิใlook ช่เพียlike งการรายงานเกี ่ยวกับสิ่งแวดล้อม One recent trend is integrated reporting for example, producing และสังคมเพียงด้านหนึ่ง และรายงานการเงินอีกด้–านหนึ ่ง บริษัทหลายๆ สังคมที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ annual reports that include all aspects of the business, แห่งได้ทำเช่นนี้ด้วยความสมัครใจ รัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต้แnot ละ justไม่อาจทำให้ยั่งยืนได้ ความยั่งยืนเป็นวิถีทางที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณมี environmental and social reporting on one side and financial reporting ประเทศต่ า งๆ มากมายในยุ โ รปต้ อ งการเช่ น นั้ น ความคาดหวั ง ก็ คื อ ส่วนผสมที่ถูกต้องที่จะทำให้อยู่ ในความทรงจำตลอดไป ไม่เพียงแต่ตัว you want to do is have a social initiative that does some on the other. Many companies do this voluntarily. Governments in ตลาดหลั กทรัพย์และองค์กรทีร่ กั ษากฎระเบียบจะเรียกร้องเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ๆ องค์กรเท่ านั้นแต่ยังรวมถึงสังคมทั้งหมดที่มีความเป็นดีอยู่ดีอีกด้วย South Africa and several European countries require it. The expectation environmental harm or that makes no sense economically and เรืis่อthat งของบริ ษ ท ั น้ ำ มั น BP Oil ที ท ่ ำน้ ำ มั น รั ว ่ ในอ่ า วเม็ ก ซิ โ กเป็ น กรณี น ้ ี เมื อ ่ ่มีผู้คนถามผมว่ า “คุณค่าisของความยั ่งยืนคือthat อะไร”you’ve ผมจะgot can’tเวลาที be sustained. Sustainability a way to ensure more and more stock exchanges and regulatory authorities โดยตรง หากคุ ณ พู ด ถึ ง แต่ เ รื ่ อ งการเงิ น เท่ า นั ้ น ก็ ไ ม่ จ ำเป็ น จะต้ อ งบ่ ง ชี ้ บอกเขาว่ า “คุ ณ ถามผิ ด แล้ ว ละ คำถามที ค ่ วรถามก็ ค อ ื มี เ หตุ ผ ลอะไรบ้ าง the right mix to perpetuate not only the organization itself but the will demand it. ความเสี่ยThe งในธุBPรกิoil จทีspill ่มีมากกว่ า นี ้ หาก BP จะพู ด ถึ ง ความเสี ่ ย งในเรื ่ อ ง ทีอ่ ยูเ่ บืwell-being อ้ งหลังโครงการของคุ ณaนัwhole. น่ คือมีอะไรเป็นโอกาสและอะไรเป็นความ of society as in the Gulf of Mexico is a case in point. If you just ของสิ่งtalk แวดล้ อมจากการขุ เจาะน้ำnot มันnecessarily ริมอ่าวให้มากยิ ่งขึ้นto identify และเรื่อthe งดังmoreเสี่ยงที่สWhen ำคัญบ้people าง” ความยั ่งยืน“What’s มิได้เกี่ยthe วกัvalue บเรื่องใดเรื ่องหนึ่งเพียงเรื ง about finances,ดyou’re going ask me, of sustainability?” I tell่อthem, กล่าวอาจจะกลายเป็ นเรื่อrisks. งที่เลวร้ ยที่would สุดที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้more อย่างไรabout ทั้ง theเดียว “You’re แต่คุณต้asking องดูถthe ึงแนวโน้ ่วโลกด้วยTheหากคุ ณฉลาด คุณก็จะต้ ง serious business If าBP have talked wrongมทัquestion. question you should beอasking ทางด้าenvironmental นเศรษฐกิจ สิ่งrisk แวดล้ มและสัonงคม าจจะมองเห็ นผลที ดขึ้น playอยากวางแผนเพื ofอdrilling theเราก็ GulfอCoast and how that่เกิmight is what’s the่อreasoning อนาคต behind your project – what are the key opportunities a worst-case threats?” about one thing; you have to look แตกต่out างกันinออกไปก็ เป็นได้ scenario – economically, environmentally, sociallyโรแทเรีand ยนจะทำให้มั่นSustainability ใจได้อย่างไรว่isาnot องค์ กรทีjust ่พวกเขาทำงานด้ วยจะใช้ – we might have seen a different outcome. at global trends. If you’re smart, you’ll want to plan for the future. องค์ประกอบอะไรบ้างที่กำลังผลักดันให้เกิดแนวโน้มของความยั่งยืน? หลักปฏิบัติของความยั่งยืน? driving trend? can Rotarians the organizations they อwork What มี 2 หัfactors วข้อที่ปareรากฎขึ ้นมาtheเรืsustainability ่องแรกคือการเรี ยกร้องให้มีความ How สอบถามองค์ กรต่างๆensure ว่าคุณthat ค่าขององค์ กรของพวกเขาคื อะไรwith Two themes have emerged. One is a demand for more transparency use sustainable practices? โปร่งใสมากยิ่งขึ้นในการพูดคุยกับสาธารณชนเกี่ยวกับความอ่อนแอและ และถามตัวคุณเองว่า คุณค่าของเราเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ in talking about weaknesses and shortcomings with the public. The Ask organizations what their values are, and ask yourself: Do our values ข้อบกพร่ อง และอีกเรื่องหนึ่งก็คือความคาดหวังในการมีส่วนร่วมของผู้ที่ องค์กรเหล่านัน้ มีโครงสร้างอะไรอยูแ่ ล้วบ้างทีจ่ ะใช้บริหารจัดการกับประเด็น other is an expectation of stakeholder engagement. Organizations need What structures do these organizations have in place to manage มีสว่ นได้ สว่ นเสีย องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องพูดคุยกับชุมชน ลูกจ้าง รัฐบาล ความยัalign? ่งยืน to talk with communities, employees, governments, activists, suppliers, sustainability issues? นักรณรงค์ ผูข้ ายและลูกค้า การสนทนาทำให้ธรุ กิจห้างร้านได้เรียนรูว้ า่ ผูม้ ี นรายละเอี ยดจากอินเตอร์ เน็ตInternet. บางทีคุณ จะได้เห็นว่you’ll าองค์กsee รแห่that ง an Do some investigating on the Sometimes and customers. Dialogue allows businesses to learn what stakeholders’ สืบค้ ส่วนได้expectations ส่วนเสียมีความคาดหวั ง อะไรบ้ า ง และจะทำให้ ส มหวั ง ได้ ด เ ี พี ย งใด หนึ ่ ง ตี พ ิ ม พ์ ร ายงานความยั ่ ง ยื น อย่ า งสวยหรู แต่ เ มื ่ อ ค้ น หาชื ่ อ ขององค์ ก ร are and how well those expectations are being met. organization publishes a nice sustainability report, but when you search จะประยุHow กต์ ใdoes ช้ความยั ่งยืนกับงานที ่ ไม่หวัtoงnonprofit ผลกำไรได้work? อย่างไร? ด้วยคำว่ ฤต (crisis) ปัญword หา (problem) หรือการประท้ วง you (protest) sustainability apply forาitsวิกname with the crisis, problem, or protest, may find Like เช่นเดีbusinesses, ยวกันกับธุรnonprofits กิจ งานที่ ไhave ม่หวังstakeholders ผลกำไรก็มีผู้มwho ีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่ to คุณอาจจะได้ พบประเด็นissues ที่สำคัญthat บางอย่ างซึaddressed ่งไม่มีกล่าวเอาไว้ นรายงาน expect them some significant aren’t in the ใreport. คาดหวัbehave งให้องค์inกcertain รประพฤติ ปฏิบThese ัติอยู่ ในแนวทางที ่ถูกextend ต้อง ความคาดหวั ง ถามคำถามกลุ ่มนัofกactivist รณรงค์groups. ต่างๆ พวกเขาเป็ นนักวิจารณ์งharshest านธุรกิจcritics. ที่ ways. expectations not just to the Ask questions They are businesses’ เหล่านีvalues ้ขยายออกไปไม่ เพียงแต่คbut ุณค่also าขององค์ กร แต่ยังรวมไปถึ of the organization to its operations. The lastง การ thing รุ น แรงที If you’re reallyณserious about finding the best่ ดpartners, website ่สุด หากคุ ต้องการหาผู ้ร่วมโครงการที ีที่สุดจริงcreate ๆ แล้วaละก็ ดำเนินงานด้วย สิ่งสุดท้ายที่ท่านอยากจะทำก็คือการมีความคิดริเริ่มของ ควรสร้างเว็บไซต์ 64 TH E RO TA R I A N | F E B R U A R Y 2 0 1 2


ความยั่งยืน และวิสัยทัศน์เพื่ออนาคต

ที่แสดงถึงคุณค่าของคุณขึ้นมา แล้วจัดทำรายการคุณสมบัติขององค์กรที่ คุณต้องการจะร่วมทำงานด้วย การอบรมเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็น แบบออนไลน์ หรือในที่ทำงาน จงทำงานในเชิงรุก หากคุณต้องการให้มี that articulates your values. List the characteristics of organizations ความสอดคล้ อ งกับองค์กรซึ่งพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสิ่งที่กำลังทำอยู่ละก็ you’re interested in working with. Training is key, whether online or จงมุ ง ่ ไปที ป ่ ระเด็ นทีพ่ วกเขาสนใจ เช่นtoสิbe ทธิconsistent มนุษยชน การปฏิ บตั ดิ progressive า้ นแรงงาน on-site. Be proactive. If you want with what ประเด็ นสิ่งแวดล้ ม การปฏิ ัติหonน้าthe ที่กtypes ารงานอย่ างเป็นthey ธรรมare(เช่ น การ businesses areอdoing, zeroบin of issues interested ต่อin:ต้าhuman นการคอร์ รปั ชัน่ labor เป็นต้practices, น) ประเด็environmental นปัญหาเกีย่ วกับissues, ผูบ้ ริโภคfairการพั ฒนา rights, operating และการมี ส่ว(such นร่วมของชุ มชน ความอยู่รconsumer อดของเศรษฐกิ จ และวิ ธีการ practices as anticorruption), issues, community involvement and development, economic viability, and governance. ปกครอง Whereยนจะเรี can Rotarians learn more่งabout โรแทเรี ยนรู้เกี่ยวกั บความยั ยืนให้มsustainability? ากขึ้นได้จากที่ ไหน? The Internet is a great resource for free ่ย articles presentations on อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี มที่จะดูand บทความและการนำ the subject. There are also books for people who want เสนอต่างๆ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย นอกจากนีto้ ยัimplement งมีหนังสือ sustainable practices in their organizations. groups done สำหรั บผู้ที่ต้องการทำโครงการแบบยั ่งยืนในองค์Local กรของตน กลุhave ่มต่างๆ ในa great job of bringing together governments and businesses to talk ท้องถิ่นได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อรวบรวมเอาหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ in the community. Find out what เข้regularly ามาพูดคุยabout กันอย่าsustainability งสม่ำเสมอเกี่ยวกั บความยั่งยืนในชุมชน ค้นหาดูว่ามี sustainability initiatives are already underway near you and how you ความคิ ด ริ เ ริ ่ ม ในเรื ่ อ งของความยั ่ ง ยื น อะไรอยู ่แล้วบ้างใกล้ๆ ตัวคุณ และ can get involved. คุณจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร R. Blackburn is the author of The Sustainability Handbook: วิลWilliam เลี่ยม อาร์ แบล็คเบิร์น เป็นผู้ประพันธ์หนังสือที่ชื่อว่า The Sustainability The Complete Management Guide to Achieving Social, Economic, and Handbook: The Complete Management Guide to Achieving Social, Environmental andResponsibility president of a global consulting firmษfor Economic, andResponsibility Environmental และเป็ นประธานบริ ัท sustainability and environment, health, and safety management. Sustainability ที่ปรึกษาข้ามโลกในเรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการจัดการ resources and tools are at www.wblackburnconsulting.com. ความปลอดภั ย หาแหล่ งข้available อมูลและเครื ่องมือเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ที่ www.wblackburnconsulting.com

SUSTAINABILITY โรแทเรี ยนได้เริ่มต้นนำเอาเรื่อง สุขภาพของแม่ AND FUTURE ของความยั ่ ง ยื น ไปปฏิVISION บั ติ โ ดยผ่ า น และเด็ก – ประเทศเคนยา โครงสร้างทุนสนับสนุนแบบใหม่ภาย เพื่อเป็นการลดผลกระทบของ already begun Education to increase ใต้Rotarians แผนวิสัยทัhave ศน์ในอนาคตของมู ลนิธิ ทุพofโภชนาการและเพิ ่มโอกาสในการ embracing sustainability participation โรตารี โครงการต่ า งๆ ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ไ ด้ เข้ า ถึ ง สุ ข อนามั ย ของเด็ ก โรแทเรียน through the new grant structure สร้ างวิธThe ีการแก้ ปัญหาอย่ างยั่งยืนให้ จึMaternal งจัดหาอุปกรณ์ ห้ผู้ที่ทำงาน under Rotary Foundation’s and ใchild แก่ ชุมชนที ่ขาดแคลนได้ ด้health, านสุขภาพในชุ Future Vision Plan. Byจากการ working Kenyaมชนเพื่อให้สามารถ ทำงานไปสู ่วัตถุmeasurable ประสงค์ที่ชัดเจนและ บริ toward clear, ารเด็กๆtheในพืeffects ้นที่ชนบท To กreduce of วัobjectives ดได้ โดยใช้กusing ลยุทธ์integrated แบบผสมผสาน ทีmalnutrition ่ห่างไกลได้ and increase the following projects access to child่ยั่ง health น้strategies, องค์ ประกอบที ยืน care, ำและสุขอนามั ย – ประเทศกานา are creating lasting solutions Rotarians are equipping • รับสมัครและอบรมคนงาน โรแทเรี ยนจัดสร้างห้inอneed. งส้วม for communities workers to community ในท้องถิ่นhealth 12 ห้องให้แก่ โรงเรียนประถม serve children in rural areas. • ใช้คลีนิคและเครื อข่ายสุขภาพ ศึWater กษาแห่and งหนึ่งsanitation, เพื่อช่วยปรับGhana ปรุง Sustainable components ในท้องถิ่นที่ก่อตั้งเอาไว้แล้ว To improve and ในเรื ่องของสุขhealth ภาพและการกำจั ด t3FDSVJUJOHBOEUSBJOJOH sanitation • local จัดซื้อworkers โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของเสี ยให้ดinีขึ้นa primary school, Rotarians are providing a 12t6TJOHFTUBCMJTIFEMPDBM และเครื ่องชาร์จไฟพลัง องค์ ประกอบของความยั่งยืน unit toilet facility. health networks แสงอาทิ ตย์เพื่อเพิand ่มพูนclinics การ • Sustainable หน่วยงานท้components องถิ่นสนับสนุน t1VSDIBTJOHNPCJMFQIPOFT ติ ด ต่ อ สื อ ่ สารในกลุ ม ่ ผู ท ้ ำงาน t4VQQPSUJOHIZHJFOFBOE การอบรมในเรื่องของ and solar chargers to ด้ า นสุ ข ภาพและสร้ า งรายได้ sanitation สุขอนามัยและสุ ข าภิ บ าล training by local increase communication เพื่อการบำรุ งรัworkers กษาอุปกรณ์ • authorities ให้พ่อแม่ครูอาจารย์มีส่วนร่วม among health andต่างๆ generate income for t*OWPMWJOHQBSFOUBOEUFBDIFS เป็นคณะกรรมการโครงการ committees in project oversight องกันและรั กษาโรค – เบลิซ equipment maintenance เพือ่ ดูแลและบำรุงรักษาห้องส้วม การป้ and maintenance of toilets โรแทเรี ย นสร้ า งระบบท่ อระบายน้ำ • t&TUBCMJTIJOHBGVOEUPDPWFS ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้มีเงินใช้ Disease prevention แบบเปิ ด ในวิ ท ยาเขตของ maintenance จ่ายในการบำรุand งรักษาและ routine and treatment, Belize มหาวิ ทยาลัยแห่งหนึ ่งเพื่อป้องกัน cleaning ทำความสะอาดเป็นประจำ To reduce transmission of น้dengue ำท่วมในหน้ า ฝน ทั ง ้ นี้เพื่อเป็นการ fever, Rotarians are สันติภาพและการป้องกัน/ ลดการระบาดของโรคไข้ เลือดออก Peace and conflict building an open drainage แก้ไขข้อขัดแย้ง – ประเทศเบนิน องค์ ป ระกอบที ย ่ ง ่ ั ยื น Benin system on a college campus เพืprevention/resolution, ่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ชุมชน • จ้าwill งแรงงานในท้ องถิ่นและใช้ To inform communities about prevent flooding เกีchild ่ยวกับprotection กฎหมายการคุ ้มครองเด็ก that laws and during the rainy season. ทรัพยากรเพื ่อการก่ อสร้าง และปรั บปรุcare งการดู ลเอาใจใส่เด็ก Sustainable improve for แyoung ในท้องถิ่น components เล็children, กๆ ให้ดีขRotarians ึ้น โรแทเรียare นได้สร้าง t&NQMPZJOHMPDBMMBCPSBOE • รณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ developingเพืan การรณรงค์ ่อให้awareness เกิดความ resources for construction โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย campaign focused ตระหนั กขึน้ โดยมุ ง่ เน้นonไปทีgirls เ่ ด็กผูห้ ญิง t$SFBUJOHBIFBMUIFEVDBUJPO (สิ่งพิมพ์ โทรทั น์ อินเตอร์ เน็ต and child soldiers. campaign withศmultiple tools และทหารที่เป็นเด็ก การประชุ ม ชุ ม ชน) Sustainable components (print, television, Internet, องค์ ประกอบของความยั่งยืน • community เป็นผู้ร่วมโครงการกั บหน่วยงาน t5SBJOJOHFEVDBUPSTJOQSF meetings) • schools อบรมครูand ในสถานเลี ้ยงเด็กก่อน t1BSUOFSJOHXJUIMPDBMIFBMUI day care facilities สาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อเฝ้าดู t*OWPMWJOHMPDBMDIJMESFOJO วัยเรียนและสถานพัฒนาเด็กเล็ก authorities monitor and และประเมินtoโครงการ • creating ให้เด็กๆ ในท้ องถิ่นbook มีส่วนร่onวม a comic evaluate the project children’s ในการสร้างสรรค์ rights หนังสือ การพั ฒนาเศรษฐกิจ Economic and community t&EVDBUJOHDPNNVOJUZ การ์ตูนเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก และสั งคม – ประเทศไทย members about child protection development, Thailand • ให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน เพื อ่ improve เป็นการปรั บปรุ งความเป็นอิสระ laws and abuse reporting To the autonomy เกีย่ วกับกฎหมายการคุม้ ครองเด็ก และความคล่องแคล่วของคนงานที่ and mobility of workers with Basic และการรายงานการทารุ ณ education Rotarians ทุdisabilities, พพลภาพ โรแทเรี ยนได้are จัดการฝึก andข่มliteracy, เหงเด็ก Ecuador organizing vocational อบรมด้ านอาชี พและบริกtraining ารจัดหา To increase literacy rates and รวมทั employment การศึกษาขั้นพื้นฐาน งาน ้งกล่าวถึservices งประเด็น among primary and addressing transportและการรู ้หนังสือ school – เอควาดอร์ ของการขนส่ ง students, Rotarians are ation issues. เพืproviding อ่ เป็นการเพิ ม ่ พู น อั ต ราการรู ห ้ นั ง สื อ องค์ ป ระกอบที ่ยั่งยืน educational Sustainable components ในหมู น ่ ก ั เรี ย นชั น ้ ประถมศึ ก ษา • ทำงานร่ ว มกั บหน่วยงาน materials and sponsoring t1BSUOFSJOHXJUIMPDBMIFBMUI โรแทเรี ยนจึ งได้จัดหาอุปกรณ์ authorities สาธารณสุขtoในท้ องถิ ่นเพื่อช่jobs วย teacher training. help identify การศึ กษาและอุcomponents ปถัมภ์การฝึกอบรมครู t)JSJOHBSFBCVTJOFTTFT Sustainable บ่งชี้งานต่างๆ ให้ t1VSDIBTJOHDVMUVSBMMZ องค์ ประกอบของความยั่งยืน motorized vehicles • toจัดbuild จ้างงานเพื ่อสร้างยานพาหนะ for participants with • appropriate จัดซื้ออุปกรณ์materials ที่เหมาะสม ติดเครื่องยนต์สำหรับผู้ร่วม sources from ทางวัlocal ฒนธรรมจากแหล่ งในท้องถิ่น disabilities โครงการที่ทุพพลภาพ t4VQQPSUJOHBQVCMJD • t1SPWJEJOHPOHPJOHBTTJTU ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อ เนื อ ่ ง • สนับสนุนการรณรงค์สร้าง to teachers through awareness campaign to ance แก่ ค รู โ ดยผ่ า นกลุ ม ่ พี ท ่ ป ่ ี รึ ก ษาต่ า งๆ ความตระหนั กให้แก่สาธารณชน mentorship groups educate the community • t1BSUOFSJOHXJUIUIF.JOJTUSZ เป็นผู้ร่วมโครงการกับกระทรวง about โดยการให้ วามรู้แก่ชุมชน safe คdriving ศึกษาธิการเพื่อเพิ่มพูนการ เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วม F E B R U A R Y 2 0 1 2 | THE R OTARIAN

65


กำลังดำเนินกลยุทธ์ อยู่ ในระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ ไม่มีข้อมูล

* การระบุตำแหน่งในแผนที่นี้มิได้เป็นการแสดงความคิดเห็นใดๆ ของโรตารีสากลเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของประเทศ อาณาเขต หรือพื้นที่ หรือแนวชายแดนใดๆ ทั้งสิ้น


ความพยายามทั ว ่ โลก กลยุทธ์ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติ พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) ความยั่งยืนเป็นเรื่องของความห่วงใยในทุกประเทศ มิใช่เพียงประเทศที่กำลังพัฒนา องค์การสหประชาชาติได้ (ร้องขอ/เรียกร้อง) ให้ประเทศสมาชิก มีมติรับเอากลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติมาใช้เพื่อให้สามารถผสมผสานความคิดริเริ่มที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากวาระที่ 21 แผนปฏิบัติการขององค์การสหประชาชาติในการจัดการกับประเด็นของความยั่งยืนในระดับโลก ประเทศ และท้องถิ่น กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติจะเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาปัญหาทั่วโลก เช่น ความยากจน ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม


เรียนรู้เกี่ยวกับ eco-labels (ฉลากเขียวเป็นฉลากที่มอบให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน หรือเรียกว่าฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม)

เมื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ จะเป็นประโยชน์ มากหากรู้จักฉลากของนานาประเทศและมาตรฐานสำหรับความยั่งยืน ต่อไปนี้เป็นเรื่องของอี โค่เลเบลที่ ได้เลือกมาจากหลายๆ เรื่อง/ประเทศ/ พื้นที่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ Ecolabel (สหภาพยุโรป) Ecolabel ของสหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) เพื่อ ส่งเสริมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์ของการรับรองใช้หลักของผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอด อายุการใช้งาน ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการผลิตไปจนถึงการกำจัดทิ้ง ฉลากนี้ เป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายทีช่ ดั เจนขึน้ เกีย่ วกับความยัง่ ยืนทีป่ ระชาคมยุโรป (European Union) มีมติรับรองในปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และสินค้าเกี่ยวกับการทำความสะอาด Ecolabel (ประเทศเกาหลี) วัตถุประสงค์ของโปรแกรมอีโคเลเบลซึง่ เริม่ ต้นเมือ่ พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992)

ก็คอื เพือ่ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการ ผลิต โปรแกรมนี้ยังมุ่งที่จะลดการก่อให้เกิดมลภาวะอีกด้วย บริษัทต่างๆ ได้รับการส่งเสริมให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอี โค่เลเบลให้แก่ผู้บริโภคโดย การเพิ่มรายละเอียดของโปรแกรมเอาไว้ ในฉลากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เหล่านี้คือ แบตเตอรี่และสินค้าที่ทำจากไม้ Ecologo (แคนาดา) ริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศแคนาดา Ecologo จะทำการสำรวจ ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 12-18 เดือน ภายใต้มาตรฐานของ Ecologo มี ผลิตภัณฑ์ในตลาดเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ที่ ได้รับการรับรอง Ecologo เป็น ฉลากเขียวประเภท 1 ตามที่กำหนดโดยองค์การมาตรฐานสากล จึง หมายความว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ท่ี ได้รบั Ecologo จะถูกประเมิน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ ได้แก่ กาแฟ วัสดุปูพื้น และระบบทำความร้อน Energy Label (ฉลากประหยัดพลังงาน) (ไต้หวัน) ผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 รายการจากกว่า 300 ยี่ห้อมีติดฉลากประหยัด พลังงาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ ให้สมัครใจทำ เริ่มต้นโดยสำนักงานพลังงาน ของไต้หวันในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ฉลากประหยัดพลังงานมิได้เป็นการ รับรองบริษัท หากเป็นการให้การรับรองแก่ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะประเภท โปรแกรมนี้มุ่งที่จะวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามประสิทธิภาพซึ่งกำหนดเอาไว้ ว่าใช้พลังงานน้อยและดังนั้นจึงลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

Energy Star (มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ IT) (สหรัฐ) ในความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์การปกป้อง สิ่งแวดล้อมได้นำโปรแกรม Energy Star มาใช้ ในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ .1992) โดยเป็นโปรแกรมฉลากสมัครใจที่บ่งชี้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉลาก Energy Star ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ประเภทต่างๆ กว่า 60 ชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อครัวเรือนและบริษัท ห้างร้าน โดยบ่งชี้ว่า ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะมีราคาแพงกว่าแบบที่คล้ายคลึง กัน ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าก็ตาม ผู้บริโภคจะได้รับชดเชยจากการ ประหยัดเงินค่าใช้พลังงาน Environmental Choice (นิวซีแลนด์) ถึงแม้ว่า Environmental Choice จะดำเนินการอย่างเป็นอิสระจาก รัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ แต่รัฐบาลก็เป็นเจ้าของและเป็นผู้รับรองซึ่ง ทำให้กลายเป็นโปรแกรมฉลากสิ่งแวดล้อมที่เป็นทางการของประเทศ กฎเกณฑ์ของการรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ใช้ การวิจัยวงจรชีวิตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีรายละเอียดทาง เทคนิคใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ 22 ประเภท เช่น ผงซักฟอก พรม และสี Good Environmental Choice (ประเทศออสเตรเลีย) Good Environmental Choice Australia เป็นองค์กรที่ ไม่หวังผลกำไร ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ฉลากด้านสิ่งแวดล้อมมีความ เป็นอิสระไม่ขึ้นกับหน่วยงานอื่นใดของประเทศ จะมีความสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล องค์กรนี้กำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของตนเองขึ้นมา เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์และบริการ และยังให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องของความยั่งยืนแก่ผู้บริโภคและตลาดการค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

มีอาทิ เช่น วัตถุเหนียวที่ใช้ติด แชมพู และเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง Green Label (ฉลากเขียว) (สิงคโปร์) บริษัทห้างร้านในท้องถิ่นและต่างประเทศสามารถเข้าร่วมในโปรมฉลาก เขียวได้ โปรแกรมนี้เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) โดยกระทรวง สิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์ และบริหารดูแลโดยสภาสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่มิใช่ของรัฐทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความ ตระหนักและการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉลากเขียวนี้ ใช้กับผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยกเว้นอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ยา ฉลากเขียวนี้ ไม่ใช้กับการบริการต่างๆ Kathryn Hills

Go 2011 12 04(jan feb)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you