Page 1

September-October 2017 กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐


โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่ง การบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี ณ ุ ค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าใน การประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจใน อาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทัว่ โลก ทีม่ อี ดุ มการณ์ในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์อย่างเดียวกัน The Object of Rotary The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service.

At a Glance

สถิติถึง 31 พฤษภาคม ที่มา : the rotarian (October 2017)

ROTARY Members :1,236,554 Clubs :35,533

INTERACT Members: 499,123 Clubs: 21,701

ROTARACT Members: 235,497 Clubs: 10,239

RCCS Members: 210,500 Corps: 9,452


สารประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ กันยายน ๒๕๖๐

มิตรโรแทเรียนครับ สิ่งที่ดีที่สุดของการประชุมใหญ่โรตารีสากลสิ่งหนึ่งก็ คือ ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีน่ นั่ ไม่ ว่าท่านจะเดินไปไหนในช่วงวาระหยุดพัก ไปเดินเยี่ยมชมใน ศาลามิตรภาพหรือนั่งรับประทานอาหาร ท่านจะได้พบผู้คน จากทุกมุมโลก ในชุดประจ�ำชาติแบบต่างๆ พูดสนทนากันใน ภาษาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนุกมากและเป็นส่วนส�ำคัญส่วน หนึง่ ทีท่ ำ� ให้โรตารีมคี วามยิง่ ใหญ่ ทีท่ ำ� ให้พวกเราทีม่ คี วามแตก ต่างกันมากเหลือเกิน แต่ทว่าเรายังสามารถรูส้ กึ เปรียบเสมือน หนึ่งเราอยู่บ้านเดียวกัน ความรู้สึกอบอุ่นร่วมชุมชนเดียวกัน เป็นศูนย์กลาง ของโรตารีนี้สามารถขยายความถึงเมืองโตรอนโต เจ้าภาพจัด ประชุมใหญ่โรตารีสากลปี ๒๕๖๑ นครโตรอนโตนี้เป็นเมือง หนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษ เป็นเมืองที่มีประชากรครึ่งหนึ่ง มาจากประเทศอื่น ผู้คนที่อาศัยในเมืองนี้จ�ำนวน ๒.๘ ล้าน คน ติดต่อพูดจากันในภาษาต่างๆ ๑๔๐ ภาษา เมืองที่ผู้คน ล้วนเป็นมิตรมีจิตช่วยเหลือกัน นอกจากเป็นเมืองที่สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรแล้ว โตรอนโตยังเป็นเมืองที่น่าไปเยี่ยม เยือนมาก อยู่ติดกับชายทะเลสาบออนโตริโอที่สวยงาม มีร้าน อาหารอร่อยพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนที่ใด และยังมีเมืองรอบๆ บ้านที่น่าสนใจอีกด้วย การประชุมใหญ่ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จะเป็นการประชุม ที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยมี คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่

และคณะเจ้าภาพต้อนรับก�ำลังเตรียมการอย่างหนักในการจัด ล�ำดับผู้บรรยายที่น่าสนใจ ภาคบันเทิงที่สนุกสนาน มีวาระที่ น่าสนใจในช่วงพักเบรก ตลอดจนกิจกรรมมากมายหลายชนิด ทั่วทั้งเมือง และส�ำหรับทุกคนในเมืองโตรอนโตด้วย จูเลียตกับผมขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรม เช่นเดียวกับพวกเรา ด้วยการน�ำครอบครัวของท่านไปเที่ยว สนุกสนานด้วยกัน หากท่านวางแผนล่วงหน้าอย่างดีแล้ว ประสบการณ์จากการประชุมใหญ่จะช่วยให้ท่านได้รับความ สะดวกสบายยิ่งขึ้น การลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับส่วนลด พิเศษภายใน ๑๕ ธันวาคม ปีนี้ (การลงทะเบียนออนไลน์จะมี ส่วนลดเพิ่มให้อีก) ส�ำหรับมิตรโรแทเรียนทุกท่าน โตรอนโตจะให้สิ่งที่ดี ทีส่ ดุ แก่ทา่ นและส่วนทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื การประชุมใหญ่นน่ั เอง นีค่ อื โอกาสครั้งเดียวในรอบปี ส�ำหรับการไปชาร์จแบตเตอรี่โรตารี ของท่านเอง ไปดูว่าโลกโรตารีส่วนอื่นๆ เขาเป็นอย่างไรกัน หรือไปแสวงหาแรงจูงใจส�ำหรับปีต่อไป ท่านสามารถทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซด์ riconvention.org – และไป ค้นหาแรงจูงใจจากทุกมุมโลกในการประชุมใหญ่โรตารีสากล ปี ๒๕๖๑ ที่เมืองโตรอนโต เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑

On the Web Speeches and news from RI President Ian H.S. Riseley at www.rotary.org/office-president


สารประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ตุลาคม ๒๕๖๐

มิตรโรแทเรียนครับ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์นครเมลเบอร์น ออสเตรเลีย หลายปีกอ่ น นั้นบุตรสาวผมเคยท�ำงานอยู่ที่นั่น มีปอดเหล็กเครื่องหนึ่งตั้ง แสดงอยู่ ส�ำหรับผู้คนในยุคเดียวกับผมย่อมจ�ำได้ว่าเครื่องปอด เหล็กนัน้ เป็นพยานหลักฐานแสดงว่า การแพร่ระบาดโปลิโอโรค ร้ายในยุค ๑๙๕๐ นั้นน่ากลัวสักเพียงใด ก่อนที่จะมีการผลิต วัคซีนป้องกันออกมา จนถึงจุดทีเ่ ครือ่ งปอดเหล็กทีค่ รัง้ หนึง่ เป็น อุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญมากทางการแพทย์ กลายมาเป็นเพียง วัตถุชิ้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ส�ำหรับโลกส่วนใหญ่แล้ว เรือ่ งราวของโปลิโอนัน้ กลาย เป็นเรื่องธรรมดาๆ หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัว มี การผลิตวัคซีนที่สามารถพิชิตโปลิโอได้ แต่ในบางส่วนของโลก แล้วเรื่องราวจะแตกต่างกัน หลายๆ ประเทศไม่สามารถหา วัคซีนได้ การหยอดวัคซีนแบบรวมหมู่ก็มีราคาสูงมาก หรือใน บางที่อาจเข้าไม่ถึงตัวเด็ก ในขณะที่โลกส่วนใหญ่จัดให้โปลิโอ ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้ว ในบางประเทศไวรัสร้ายยังแพร่ระบาด ต่อไป จนกระทั่งโรตารีก้าวเข้ามาจัดการ ให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะ อยูท่ ใี่ ด มีสงิ่ แวดล้อมอะไร สมควรมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปโดยปลอดโรค โปลิโอ เมื่อโครงการโปลิโอพลัส ถูกก่อตั้งขึ้นมาหลายปีก่อน ความพยายามร่วมกันของโรตารีและรัฐบาลต่างๆ ในโลกตลอด จนโครงการรณรงค์กวาดล้างโปลิโอทั่วโลก ได้ท�ำให้จ�ำนวนผู้ ป่วยโปลิโอลดลงจากปีละ ๓๕๐,๐๐๐ คน เหลือเพียงไม่กี่ราย ในปี ๒๕๖๐ นี้ แต่เราก็จะต้องท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยลดเป็นศูนย์

02 กันยายน-ตุลาคม 2560

ต่อไปอย่างน้อยอีกสามปี เพื่อให้บรรลุผลการขจัดโปลิโออย่าง แท้จริง และเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จเช่นนั้น เราจ�ำเป็นต้องขอ ความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน วันที่ ๒๔ ตุลาคมนี้ ถูกก�ำหนดให้เป็นวันโปลิโอโลก เป็นวันทีเ่ ราจะฉลองผลงานทีผ่ า่ นมา และโอกาสทีจ่ ะสร้างความ ตระหนักให้เราทุกคนทราบและระดมทุนเพื่อให้งานกวาดล้าง โปลิโอได้ส�ำเร็จลุล่วงไป ผมขอร้องสโมสรโรตารีทุกแห่งได้มี ส่วนร่วมกิจกรรมวันโปลิโอโลกด้วยอย่างใดอย่างหนึ่ง และขอ เชิญชวนท่านเข้าในเว็บ endpoio.org เพือ่ แสดงข้อคิดเห็นและ จดทะเบียนข่าวกิจกรรมของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดประมูล แบบเงียบๆ หรือจัดท�ำข่าวนิทรรศการ เดินการกุศล หรือจัด วันชมพูม่วง (Purple Pinkie Day) สโมสรท่านจะสามารถ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง ในวันโปลิโอโลกของเราปีนี้ จะมีการถ่ายทอดสดจาก ส�ำนักงานใหญ่ มูลนิธิบิล & เมลินดา เกตส์ ณ เมืองซีแอตเติล ท่านสามารถติดตามข่าวสดจากเว็บ endpolio.org เริ่มเวลา ๑๔.๓๐ น.ตามเวลาแปซิฟิค หลายท่านคงทราบแล้วว่าโรตารี จะท�ำการระดมทุนปีละ ๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ติดต่อกันสามปี โดยมูลนิธิบิล & เมลินดา เกตส์ จะสมทบทุนให้ในอัตรา ๒ ต่อ ๑ เพื่อให้มีทุนเป็นจ�ำนวนสามเท่าของจ�ำนวนที่โรตารีหาทุนใน วันโปลิโอโลกและตลอดปีต่อไป ผมขอให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่น สร้างสรรค์ในวันโปลิโอโลก และช่วยกันพิชิตโปลิโอด้วยครับ เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล กันยายน ๒๕๖๐

นับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์ “นับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์” เป็นวลีที่ผมชอบ เป็นพิเศษเพราะแสดงถึงช่วงเวลาพิเศษในโครงการโปลิโอ ของโรตารีนั้นส�ำคัญเพียงใด - ไม่เพียงแต่เป็นผลส�ำเร็จเพียง ครั้งเดียวส�ำหรับประวัติศาสตร์มนุษยชาติ - แต่ยังแสดงว่า เส้นชัยนั้นยังมองเห็นอยู่ข้างหน้าด้วย โรตารี แ ละหุ ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธวิ ธี ข องเราร่ ว มมื อ เป็นหนึ่งเดียวกันในการกวาดล้างโปลิโอ ในที่ประชุมสภา นิติบัญญัติโรตารีปี ๒๕๕๙ มีมติรับรองอีกครั้งหนึ่งส�ำหรับ การขจัดโปลิโอให้เป็นเป้าหมายส�ำคัญสูงสุด และในทีป่ ระชุม องค์การอนามัยโลกครั้งที่ ๗๐ ที่นครเจนีวาเมื่อเร็วๆ นี้ผู้น�ำ ด้านสาธารณสุขระดับโลกก็ได้กล่าวย�้ำถึงความมุ่งมั่นในการ ขจัดโปลิโอของเขาอีกด้วย มีรายงานข่าวการหยอดวัคซีน โปลิโอของเราเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง โครงการนี้ยังคงด�ำเนิน การต่อไปทั่วโลก - เช่นที่ภาค ๖๙๓๐ จัดโครงการอาหารมื้อ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกประจ�ำปี – เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ เบือ้ งต้นของโรแทเรียนในการระดมทุน ร่วมเป็นพันธมิตรและ การรับสมัครหาจิตอาสามาร่วมงาน การคิดว่าผู้ป่วยโปลิโอรายต่อไปนั้นสามารถเป็น ผู้ป่วยรายสุดท้ายนั้น เราต้องระวังด้วย เนื่องจาก “ผู้ป่วย รายสุดท้าย” นั้นยังมิใช่แสดงว่างานของเราจะสิ้นสุดลง แต่ ความเป็นจริงนั้นงานจะยิ่งยากมากขึ้น องค์การอนามัยโลก จ�ำเป็นต้องใช้เวลาที่จะเฝ้าดูรายงานผู้ป่วยโปลิโอให้เป็นศูนย์ รายอย่างน้อยสามปี ก่อนที่จะสามารถรับรองได้ว่า “โลกเรา ปลอดโปลิโอ” ตลอดเวลาสามปีนั้นการหยอดวัดซีนและการเฝ้า ระวังยังจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการต่อไป ในด้านการหยอดวัคซีนโปลิโอแก่เด็กนั้น ยังจ�ำเป็น ต้องด�ำเนินการให้เด็กต้องได้รับต่อไป ในด้านการเฝ้าระวัง

ตรวจสอบอาการผู้ป่วยของการแพร่ระบาดยิ่งมีความส�ำคัญ มาก ขณะที่จ�ำนวนรายผู้ป่วยที่มีอาการเห็นได้ชัดอาจลดลง การตรวจเฝ้าระวังก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น นี่คือเหตุผลที่โรตารีได้มุ่งมั่นในความพยายามต่อสู้ กับโปลิโอต่อไปอีกปีละ ๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับทุน ของมูลนิธิบิล & เมลินดา เกตส์ ที่ขยายเวลามอบทุนสมทบ ในอัตรา ๒ ต่อ ๑ กับเงินบริจาคของโรตารีต่อไปอีกสามปี ใน การพิชติ เป้าหมายนีเ้ ราจ�ำเป็นต้องพึง่ พาท่านทัง้ หลายมากยิง่ ขึน้ หากโรแทเรียนระดมทุนครบเป้าหมายในแต่ละปีแล้ว เรา จะมีเงินทุนทั้งสิ้น ๔๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ในที่ประชุมใหญ่ โรตารีที่เมืองแอตแลนต้า ผู้น�ำประเทศต่างๆ ทั่วโลกและผู้ บริจาคหลักได้มีค�ำสัญญาจะบริจาคร่วมกันมากกว่า ๑ พัน ล้านเหรียญสหรัฐ ในการเพิ่มพลังต่อสู้ระดับโลกเพื่อพิชิต โรคพิการร้ายนี้ให้สิ้นไป (รวมเป้าหมายของโรตารีปีละ ๕๐ ล้านเหรียญด้วย) ดังนั้น เราทุกคนจึงมีงานส�ำคัญเพื่อท�ำสิ่ง ดีๆ ให้กับค�ำสัญญาเหล่านั้นด้วย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือเหตุผลที่ผมขอร้องท่านทั้ง หลายให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ขจัดโปลิโอ ไม่ว่าจะบริจาค โดยตรง ระดมทุนจากชุมชนหรือบอกเล่าเรื่องโปลิโอโดยใช้ ช่องทางในสื่อต่างๆ ทุกวันนี้ขอมีส่วนร่วมด้วยการแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้รัฐสนับสนุนโดยปฏิบัติตามค�ำมั่น สัญญา ติดต่อผู้น�ำองค์กรธุรกิจขอความสนับสนุนกวาดล้าง โปลิโอต่อไป โปรดติดต่อผมทางอีเมล์ Paul.Netzel@ rotary.org แบ่งปันประสบการณ์หรือข้อคิดเห็นของท่าน ในการจัดปฏิทินขจัดโปลิโอเป็นอันดับแรก เราขอรับการ สนับสนุนจากทุกๆ ท่านแบบทีไ่ ม่เคยขอมาก่อน เพือ่ การ “นับ ถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์” ของพวกเรา พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล ตุลาคม ๒๕๖๐

ขยายบทบาทโรแทเรียนเป็นผู้สร้างสันติ เมื่ อ เราพู ด เรื่ อ งสั น ติ ภ าพ เราหมายถึ ง อะไร? วัตถุประสงค์ของโรตารีข้อที่สี่ ที่ได้ก�ำหนดไว้ คือ “...ส่งเสริม ความเข้าใจกัน ด้วยไมตรีจิตและสันติภาพระหว่างประเทศ ด้วยการใช้มติ รภาพของนักธุรกิจและผูป้ ระกอบอาชีพจากทัว่ โลก มาเชื่อมโยงกันในอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์” ในโรตารีทุกวันนี้เราพบว่าสันติภาพมิใช่เป็นเพียงรูปแบบ นามธรรม แต่เป็นรูปแบบการพัฒนามนุษยชาติที่มีพลังชีวิต และมีบูรณาการในภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเรา การท�ำงานสร้างสันติภาพของเราส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ก�ำลังความสามารถของสมาชิกโรตารี ที่จะบริหารกิจกรรม ส�ำคัญสามประการ กล่าวคือการจัดรูปแบบการเป็นหุ้นส่วน กัน การระดมทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ นับร้อยนับพัน โครงการของเรา และการคัดเลือกนักศึกษาทุนสันติภาพ โรตารีและสนับสนุนการท�ำงานของเขา ในปีนม้ี ลู นิธโิ รตารีได้รว่ มเป็นหุน้ ส่วนทางกลยุทธ์กบั สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติ ซึง่ เป็นองค์กรระดับชัน้ น�ำ ด้าน การระบุแสดงตัวตน การใช้มาตรการชีว้ ดั ทัศนคติ ชีว้ ดั สถาบัน ต่างๆ และการออกแบบโครงสร้างสังคมที่มีสันติอย่างยั่งยืน ในการร่ ว มเป็ น หุ ้ น ส่ ว นกั น โรตารี จ ะท� ำ งานกั บ สถาบันแห่งนี้เพื่อสร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ส�ำหรับ โรแทเรี ย นและนั ก ศึ ก ษาสั น ติ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งทั ก ษะ ประสบการณ์ปจั จุบนั ของตน สามารถใช้แบบวิธกี ารใหม่ และ ขับเคลือ่ นชุมชนเพือ่ สนองปัญหาต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้ ขัดแย้ง เป้าหมายของเราคือการสนับสนุนโครงการด้านสันติสุข และ ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 กันยายน-ตุลาคม 2560

การแก้ไขข้อขัดแย้งในชุมชนนั้นๆ ให้เป็นสิ่งที่ท�ำได้และมีผล กระทบ อย่างดีดว้ ย โรตารี ยังได้เริม่ รูปแบบโครงการผูบ้ ริจาค รายใหญ่ ส�ำหรับศูนย์สันติภาพของโรตารี เพื่อระดมทุน ส�ำหรับหุน้ ส่วนรายใหม่ๆ ในขณะทีย่ งั ด�ำเนินการรวบรวมเงิน บริจาค เพื่อการอบรมและสนับสนุนนักศึกษาทุนสันติภาพ และทุนอื่นๆ ต่อไปด้วย ประธานโรตารีสากล เอียน เอช เอส ไรซ์ลีย์ มีการ ประชุมด้านสันติภาพระดับโลก จ�ำนวนหกครัง้ โดยจัดประชุม ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถนุ ายนปีนี้ เพือ่ ส�ำรวจสัมพันธภาพ ด้านสันติ จุดโฟกัสที่ส�ำคัญหกประการของโรตารีและความ ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ของเราได้พิสูจน์แล้วว่า ในการสร้างสันตินั้น ท่านไม่จ�ำเป็นต้องเป็นนักการทูตก็ได้ เมื่อท่านเป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาที่จะส�ำเร็จการศึกษา ท่านก็เป็นผู้สร้างสันติคนหนึ่ง เมื่อท่านท�ำโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชุมชนของท่าน ท่านก�ำลังสร้างสภาวะสันติสุขและการ จัดการข้อขัดแย้งอย่างยั่งยืน เมือ่ ท่านสนับสนุนร่วมมือกับนักศึกษาสันติภาพของ โรตารี ท่านก�ำลังส่งเสริมสันติภาพ ข้อขัดแย้งที่สับสนวุ่นวายทุกวันนี้ จ�ำเป็นต้องใช้ ความคิดริเริ่มแบบสร้างสรรค์จากชุมชนมากยิ่งขึ้น เรา สามารถมุ่งมั่นสร้างสรรค์ สร้างสันติด้วยกันได้อย่างแท้จริง พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


บทบรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360 RI

มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

“ความฝันอันสูงสุด” บทเพลงพระราชนิพนธ์ ได้เป็นแรงบันดาลใจให้โรแทเรียนนักปั่นจากเหนือสุดกลุ่มหนึ่ง ตั้งปณิธานที่จะปั่นจักรยาน ไปกราบพ่อของแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัย “ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ” จากกลุ่มนักปั่นหลักสิบ ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลัง จากมวลมิตรโรแทเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ร่วมท�ำในสิ่งเดียวกัน เพื่อพ่อของแผ่นดินของเราทุกคน “ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร” เวลาอันกระชั้นชิด การประสานโรแทเรียนจากทุกภาคไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยเครือข่ายมิตรภาพของโรตารี บวกกับพลังแห่งรักและศรัทธา พร้อมด้วยการเสียสละ ทุ่มเท ท�ำให้ทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่าง “นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง” กิจกรรมปั่นจักรยานร่วมสี่ภาค “โรตารีทั่วไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” ได้ส�ำเร็จลุล่วงราบรื่นไปด้วยดี จากความร่วมมือของทุกฝ่าย “โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่” นิตยสารโรตารีประเทศไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความประทับใจ มาบันทึกไว้ ณ ที่แห่งนี้ ด้วยไมตรจิตแห่งโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ น�้ำพุร้อน ปามุคคาเล่ ตุรกี : Cotton Castle Hot spring Pamukkale, Turkey


นิตยสารโรตารีประเทศไทย

“โรตารีทั่วไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” กิจกรรมปั่นจักรยานร่วมสี่ภาค D.3330 D.3340 D.3350 D.3360

06 กันยายน-ตุลาคม 2560


English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 34 ฉบับที่ 172 กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐ September-October 2017

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ บทบรรณาธิการ สารบัญ สนเทศโรตารี

1-2 3-4 5 6-7 8-9

สกู๊ปพิเศษ “พลังกีฬากับโรตารี”

10-23

การประชุมใหญ่โรตารีสากล “สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ”

24

กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวภ.นิธิ สูงสว่าง (3360) อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340) ผวล.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา (3330) ผวล.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย (3340) ผวล.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (3350) ผวล.รุ่งรานี แสงศิริ (3360) อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360) คุณดนุชา ภูมิถาวร

บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผู้ช่วย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330) นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร (3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350) อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน (3360)

สถานที่ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


แบร์รี่ รัสซินจากสโมสรโรตารีอิสต์นัสซอ นิวโพรวิเด้นซ์ บาฮามาส ได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหาประธานโรตารี สากลส�ำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๖๒ เมื่อเขาด�ำรงต�ำแหน่งประธานโรตารีสากล แบร์รี่หวังที่ จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในเรื่องภาพลักษณ์โรตารีและการ ใช้เครือ่ งมือดิจทิ ลั เพือ่ การเข้าถึงองค์กรโรตารี เพราะ “ใครก็ตามที่ รูจ้ กั ผลงานของโรตารี ย่อมสนใจทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรนี้ เรา จะต้องปรับรูปแบบสมาชิกภาพทีเ่ ปิดทางให้ผสู้ นใจสามารถเข้ามา ร่วมกิจกรรมได้” เขากล่าว “เมื่อสาธารณชนมีช่องทางในการรับรู้ ผลงานของโรตารีมากขึ้น เราจะสามารถดึงดูดคนได้มากขึ้น เพื่อ จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือให้การสนับสนุนองค์กรทีม่ สี มาชิกร่วม ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์อยู่ทั่วโลกนี้” รัสซินส�ำเร็จการศึกษาเอ็มบีเอด้านการบริหารสถาน พยาบาลและสุขภาพจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา้ และเป็นกรรมการ รุ่นแรกของวิทยาลัยเพื่อการบริหารสาธารณสุขแห่งอเมริกาใน บาฮามาส เขาเกษียณอายุการท�ำงานเร็ว ๆ นี้หลังจากท�ำงานใน หน้าที่ประธานระบบสุขภาพของแพทย์โรงพยาบาล แต่ยังปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา เขาเป็นสมาชิกถาวรของสมาคมโรง พยาบาลอเมริกัน และยังเป็นกรรมการบริหารในอีกหลายองค์กร รวมถึงสภาคุณภาพบาฮามาส สภาสุขภาพศึกษา และสภาองค์การ นายจ้าง

RI President-elect 2018-19

Barry Rassin

Rotary Club of East Nassau New Providence, Bahamas ผู้แปล : อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน

08 กันยายน-ตุลาคม 2560

เขาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ด�ำรงต�ำแหน่ง ในโรตารีมาแล้วหลายต�ำแหน่ง เช่น กรรมการบริหาร และรอง ประธานกรรมการมูลนิธิ เขาเคยเป็นผู้น�ำในการอบรม และเป็นผู้ ติดตามในการประชุมใหญ่โรตารีสากลให้กับประธานโรตารีสากล เค. อาร์. ราวินดรัน รัสซินได้รับการเชิดชูเกียรติสูงสุดของโรตารี เมื่อเขาได้ รับการการเสนอให้รับรางวัลบริการเหนือตน และยังได้รับรางวัล อื่น ๆ ด้านมนุษยชาติจากการที่เขาได้มีบทบาทน�ำในการให้ความ ช่วยเหลือผูป้ ระสพภัยในเฮเติ หลังจากประเทศนีต้ อ้ งพบกับภัยจาก แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เขาและภรรยา เอสเธอร์คอื ผู้บริจาคระดับเมเจอร์ และเบเนแฟคเตอร์ รัสซินได้รับการเสนอชื่อหลังจากการเสียชีวิตของแซม เอฟ. โอโวรี่ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวลาที่เขาก�ำลังจะ ได้รบั การรับรองให้เป็นประธานโรตารีสากลรับเลือกอีกสองสัปดาห์ เท่านั้น


สนเทศโรตารี มาร์ค แดเนียล มาโลนี สมาชิกสโมสรโรตารีดีแคเทอร์ รัฐ อะลาบามา สหรัฐอเมริกา ได้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ประธานโรตารี ส�ำหรับปีโรตารี ๒๕๖๒ - ๖๓ “สโมสรคือที่ ๆ เรื่องราวของโรตารีเกิดขึ้น” มาโลนีกล่าว เขามุ่งหวังที่จะท�ำให้สโมสรมีความเข้มแข็งในระดับชุมชน รักษา วัฒนธรรมแห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์เหนือตนขององค์กรที่เป็นแหล่ง รวมของสมาชิกแห่งนี้ และสนใจทดลองวิธีใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตใน ระดับภูมิภาคของโรตารี “เมื่อโปลิโอถูกขจัดหมดสิ้นไปจากโลกแล้ว ผลที่ตามมาคือการยอมรับโรตารีในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ย่อมปิดโอกาส ให้แก่พวกเราอีกมากมาย” เขากล่าว “เรามีศักยภาพในการเป็น มหาอ�ำนาจด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์” มาโลนีเป็นเจ้าของหลักในกิจการส�ำนักงานกฎหมาย แบล็คเบอร์น มาโลนี แอนด์ชัปเพิร์ท แอลแอลซี ซึ่งเน้นบริการด้าน ภาษี การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายการเกษตร เขาเป็น ตัวแทนกลุม่ เกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกกลาง ของสหรัฐอเมริกา และยังเป็นประธานคณะกรรมการการเกษตร ของสมาคมนักกฎหมายอเมริกันด้านภาษีอากร เขาเป็นกรรมการ ในสมาคมนักกฎหมายอเมริกัน สมาคมนักกฎหมายอเมริกันแห่ง อลาบามา และสถาบันกฎหมายอลาบามา ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันใน กิจกรรมทางศาสนาของชุมชนดีเคเทอร์ เขาเป็นประธานการเงินของ สภาโบสถ์ และคณะกรรมการโรงเรียนในท้องถิน่ และยังเป็นประธาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนดีเคเทอร์ ประธานโครงการอาหารติดล้อของ มอร์แกนเคาตี้ และเป็นผู้อ�ำนวยการยูไนเต็ดเวย์ออฟมอร์แกนเคาตี้ กับยังเป็นประธานสภาหอการค้าดีเคเทอร์-มอร์แกนเคาตี้

RI President-nominee 2019-20

Mark Daniel Maloney

Rotary Club of Decatur, Alabama, USA

นับจากปี พ.ศ.๒๕๒๓ ที่เป็นสมาชิกโรตารี มาโลนีได้รับ ต�ำแหน่งในโรตารี เช่น เป็นกรรมการบริหาร เป็นกรรมการและรอง ประธานมูลนิธโิ รตารี ผูต้ ดิ ตามประธานโรตารีสากลในการประชุมใหญ่ เป็นผู้ประสานงานโซน เป็นกรรมการในโครงการวิสัยทัศน์อนาคต โรตารี และกรรมการจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากล ณ นครซิดนีย์ พ.ศ.๒๕๕๗ เขาเคยรับผิดชอบต�ำแหน่งคณะกรรมการทบทวนการ ปฏิบัติงาน และกรรมการศูนย์สันติภาพโรตารี เขาได้รับรางวัลเชิดชู เกียรติมลู นิธโิ รตารี ส�ำหรับความเป็นเลิศในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ และ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่โดดเด่น มาโลนีและภรรยาเกย์คือผู้บริจาค มูลนิธิโรตารีระดับเมเจอร์ และเป็นสมาชิก บีเควสต์โซไซตี้


Sport Power of RO

เมลินดา เดนท์เลอร์ นักกีฬาสุภาพสตรีปั่นจักรยานด้วยมือ เพียงคนเดียว ทีส่ ามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ไตรกีฬาคนเหล็ก ได้ถงึ สามสนาม เป็นผูท้ รี่ อดชีวติ จากโรคร้ายโปลิโอ ในวันนีไ้ ด้ กลับไปบ้านเกิดประเทศอินเดีย เพื่อร่วมรณรงค์ในการต่อสู้ และก�ำจัดโรคร้ายโปลิโอ

10 กันยายน-ตุลาคม 2560

ไตรกีฬาคนเหล็ก (อังกฤษ: Ironman Triathlon) คือการแข่งขัน ไตรกีฬาระยะไกล ซึ่งจัดภายใต้สมาคมไตรกีฬาโลก ประกอบ ด้วยการว่ายน�้ำ 2.4 ไมล์ (3.86 กิโลเมตร) การขี่จักรยาน 112 ไมล์ (180.25 กิโลเมตร) และการวิ่งมาราธอน 26.2 ไมล์ (42.2 กิโลเมตร) โดยแข่งขันแบบต่อเนือ่ งไม่มหี ยุดพัก การแข่งขันกีฬา ดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยากชนิดหนึ่งในโลก


บทความโดย อน.จันทนี เทียนวิจิตร สร. ล้านเชียงใหม่ D. 3360

OTARY พลังกีฬากับโรตารี

SPORT POWER OF ROTARY “โอลิมปิกและโรตารีเป็นสององค์กรระดับโลก ซึ่งเป็นที่ ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนน�ำโลก ไปสู่สันติภาพ” ครอมบี้ อัลเลน โรแทเรียนนักเดินทางผู้สื่อข่าว เดอะโรแทเรียน กล่าวไว้ในบทความเดอะโรแทเรียน เดือนตุลาคม พ.ศ.2475 โรตารีเป็นองค์กรของผู้น�ำด้านวิชาชีพที่ด�ำเนินกิจกรรม อย่างหลากหลายในการส่งเสริมไมตรีจิตและสันติภาพมาอย่าง ยาวนาน โรแทเรียนจากทั่วโลกได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามแนวทางของโรตารีที่ให้ความส�ำคัญ 6 ประการ คือ ด้านสันติภาพ การศึกษา สาธารณสุข น�้ำสะอาด แม่ และเด็ก เศรษฐกิจและชุมชน แม้จะไม่ระบุถึงการกีฬาอยู่ใน ประเภทที่เน้นให้ความส�ำคัญ 6 ประการนี้ แต่การกีฬาได้แทรกอยู่ ในหลาย ๆ กิจกรรมโดยเฉพาะในด้านสุขภาพและสันติภาพ ในระดับสากลสโมสรโรตารีในต่างประเทศ ได้สนับสนุน การกีฬาในชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะสนับสนุนการจัดสร้างสนาม กีฬาที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์กีฬา การสนับสนุนกีฬาผู้พิการ เช่น สโมสรโรตารีไฟเฟ่ (ROTARY CLUB OF FIFE) ภาค 1010 ได้จัดแข่งขันกีฬาผู้พิการเป็นประจ�ำทุกปี สโมสรโรตารีโฟนิกซ์ร่วม กับสโมสรอื่นๆ อีก 4 สโมสรและอีก 1 สโมสรโรทาแรคท์ในภาค 1060 ประเทศอังกฤษได้เป็นผู้สนับสนุนหลักโดยรณรงค์หาทุนเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายให้กับทีมเยาวชนผู้พิการไปร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน ผู้พิการ เป็นต้น


12 กันยายน-ตุลาคม 2560


Manny Pacquiao

นย. แมนนี่ ปาเกียว 2555-56 สโมสรโรตารีมนิลา 101, D. 3810, ฟิลิปปินส์ โรแทเรียนที่เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เรารู้จักกันดีคือ แมนนี่ ปาเกียว นักมวยแชมป์โลก หลายสมัย ปาเกียวเป็นนายกสโมสรโรตารีมนิลา 101 ภาค 3810 ประเทศฟิลิปินส์ ระหว่างปี 2555-2556 ซึ่ง ก่อนที่ปาเกียวจะเข้าพิธีสถาปนานายกสโมสรโรตารีนั้น จอห์นนี่ อีโลเด (JOHNNY ELORDE) โปรโมเตอร์และผู้ จัดการของปาเกียวได้กล่าวไว้ว่า ปาเกียวจะเป็นนายกสโมสรผู้สร้างสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของ เขาที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น (GREAT PEACE BUILDER PRESIDENT SINCE IT IS INNATE IN HIM TO HELP OTHERS) ปาเกียวได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับโรตารี โดยบ่อยครั้งที่เขาขึ้นเวทีชกมวยด้วยการสวมเสื้อยืดโรตารีที่ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ก�ำจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปที่หน้าอกเสื้อด้านหน้าและโลโก้โรตารีด้านหลัง ปาเกียวจึง เป็น SPORT POWER OF ROTARY อย่างแท้จริง


กีฬากับโรตารีประเทศไทย

14 กันยายน-ตุลาคม 2560


“งานเดิน-วิ่งมหากุศล อิ่มบุญอิ่มใจ ประชาชนรวม ใจภักดิ์รักพ่อ” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัด พิษณุโลก จัดโดยสโมสรโรตารีวังจันทน์ ภาค 3360

กีฬากับโรตารีประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาสโมสรโรตารีส่วนใหญ่ได้สนับสนุนด้าน กีฬาในรูปแบบของการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เพิ่งมีการ ตื่นตัวเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาในระยะห้วงสิบปีที่ผ่านมานี้เอง ที่รู้จัก กันดีคือโรตารีกรีฑาอนุบาล 2010 ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง โรตารีทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ที่สนาม กีฬาหัวหมาก กรุงเทพฯ ซึ่งครั้งนั้นมีโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมถึงจ�ำนวน 40 โรงเรียน ได้รับความสนใจจาก สื่อมวลชนทุกแขนงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานซึ่ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของโรตารีไปสู่สาธารณชนผ่านการกีฬา


กรีฑาอนุบาล

กรีฑาอนุบาล อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด สโมสรโรตารีสาทร ภาค 3350 ประธานจัดงานโรตารีกรีฑาอนุบาล 2553 ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดในการจัดงานให้กับเด็กว่าเกิดจาก โรตารีสากลในปีนั้นที่มีนโยบายให้ความส�ำคัญกับเด็ก ท่านผู้ว่าการ ภาค 3350 ในปี 2551-52 คือ ดร.ไกร ตั้งสง่า จึงมอบหมายให้ดิฉันน�ำ ไปขยายผลออกมาเป็ น “การจั ด การแข่ ง ขั น โรตารี ก รี ฑ าอนุ บ าล” โรตารี 4 ภาคในประเทศ และในปีต่อมาคือปี 2552-53 ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล�้ำ ผู้ว่าการภาคก็เห็นว่ามีผลดี จึงให้ด�ำเนินการต่อเนื่องอีกปี หนึ่ง เมื่อน�ำเสนอแผนการด�ำเนินงานต่อผู้ว่าการภาคทั้งสี่ภาค ก็ได้รับ การตอบรับอย่างรวดเร็ว และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากจาก โรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ อินเทอร์แรคเทอร์ สโมสรต่าง ๆ นับร้อย คนในการลงมือท�ำหน้าที่ ช่วยประสานงานกับโรงเรียนอนุบาลจ�ำนวน มาก ส่วนราชการเจ้าของสถานที่ การขอถ้วยรางวัลจากผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงศึกษา สื่อมวลชนแขนงต่างๆ นับสิบแห่งได้รับ การสนับสนุนอาหารคุณภาพดี ขนมและของขวัญจ�ำนวนหลายพันชิ้น กองเป็นภูเขา และเงินค่าใช้จ่ายการจัดงานจากสปอนเซอร์นับสิบราย ตลอดจนการเชิญบุคคลส�ำคัญทั้งรัฐมนตรีที่มาเป็นประธานในพิธีเปิด งาน และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้ทรงมอบหมายให้ผู้ แทนพระองค์มามอบถ้วยรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน การจัดกรีฑาอนุบาลเมื่อปี 2553 ถือว่าได้ประสบความ ส�ำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากการจัดกีฬาเด็กเล็กเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคย

16 กันยายน-ตุลาคม 2560

ท�ำมาก่อนในโรตารี คณะกรรมการจึงประชุมปรึกษากันอย่าง รัดกุมมากเพื่อก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานอย่างระมัดระวัง จัดเวลาให้ เหมาะสมกับเด็กเล็ก จ�ำนวนเด็ก และโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน กิจกรรม การแสดงออกและการมีส่วนร่วมของเด็ก ประเภทกีฬาในการแข่งขัน เด็กมีความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน และการเดินทางทั้งไปกลับ เด็ก มีความสุขสนุกสนานตลอดช่วงเวลาการจัดงานที่อยู่กับเรา ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจสูง โรแทเรียนที่มาร่วมงาน กรรมการและทีมผู้ช่วย การจัดงานได้รับความสุข ความอิ่มเอิบใจและมิตรภาพระหว่างกันจาก การท�ำงานร่วมกัน อผภ.ดร.อาภา กล่าวเพิ่มเติมว่าการกีฬานอกจากเป็นการส่ง เสริมสุขภาพพลานามัยเชิงป้องกันของชาวโลกทุกเชื้อชาติแล้วยังเสริม สร้างสปิริตในการรู้แพ้รู้ชนะ เป็นกิจกรรมที่น�ำผู้คนให้มาพบปะและมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กีฬาจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความ เข้ า ใจเพื่ อ นมนุ ษ ย์ แ ละน� ำ ไปสู ่ ก ารมี สั น ติ ภ าพระหว่ า งกั น ได้ อ ย่ า ง แน่นอน การจัดกิจกรรมแข่งขันโรตารีกรีฑาอนุบาล จึงเป็นกิจกรรม เริ่มต้นของมนุษย์วัยเด็ก หากมีการท�ำต่อเนื่องและขยายไปสู่มนุษย์ทุก ช่ ว งวั ย ทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศย่ อ มเกิ ด ความรู ้ จั ก ความเข้าใจ ความผูกพัน และลดความขัดแย้งลงได้ระดับหนึ่ง ก่อให้ เกิดสันติภาพได้อย่างแน่นอน


เดือนธันวาคม 2560 ที่เป็นงานใหญ่และก�ำลังอยู่ในระหว่างการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอยู่ในขณะนี้คือ กิจกรรมเดิน-วิ่งโรตารี สนามจันทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ภาค 3330 กล่าวว่า เดิมสโมสรโรตารีสนามจันทร์ได้จัดกิจกรรมแข่งแรลลี่ มานานนับสิบปี ต่อมาทางสโมสรได้พิจารณาส่งเสริมการออกก�ำลัง กายเพื่อสุขภาพจึงเปลี่ยนมาจัดเดิน-วิ่งการกุศล ซึ่งปีนี้จะเป็นการจัด ครั้งแรก ตั้งเป้ารับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งจ�ำนวน 2,000 คน ซึ่ง ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครมาได้หนึ่งสัปดาห์มีผู้สมัครแล้วจ�ำนวน 700 กว่า คน นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย การสร้างความรักความสามัคคีระหว่าง โรแทเรียนและกลุ่มบุคคลที่ร่วมงานกัน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ โรตารีผ่านกิจกรรมกีฬา ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมนี้ก็จะน�ำไปท�ำ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ซึ่งปัจจุบันมี โครงการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ เ ยาวชน ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส และโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน “ในกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งนี้จะมีผู้พิการทางสายตามาร่วมวิ่งด้วย ขณะนี้ แจ้งรายชื่อมาแล้วจ�ำนวน 10 คน ซึ่งทางสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ก� ำ ลั ง รั บ สมั ค รอาสาสมั ค รใจดี กั บ ผู ้ พิ ก ารทางสายตาที่ รั ก สุ ข ภาพ ร่วมกันวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีภายใต้ชื่อโครงการ “เราจะวิ่งไป ด้วยกัน” เพราะปกติคนตาบอดมักจะมีปัญหาสุขภาพ ก็มาคิดว่าจะท�ำ อย่างไรให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสออกก�ำลังกาย เพราะล�ำพังคนตาบอดแค่ เดิน-วิ่งโปลิโอ อีกกิจกรรมหนึ่งที่โรตารีจัดและได้รับความ เดินเหินก็ยากแล้ว จะให้ออกก�ำลังกายถือเป็นเรื่องที่ยากอีกระดับหนึ่ง นิยมในยุคสิบปีที่ผ่านมาคือ การเดิน-วิ่งเพื่อรณรงค์การก�ำจัดโปลิโอให้ จึ ง เกิ ด เป็ น แนวความคิ ด ให้ อ อกก� ำ ลั ง กายง่ า ยๆด้ ว ยการเดิ น วิ่ ง ” หมดสิ้นไป หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า ‘เดิน-วิ่งโปลิโอ’ ภาค 3350 ได้จัด อน.ดร.รัตนาพรกล่าวในตอนท้าย กิจกรรมเดิน-วิ่งโปลิโอมานับสิบปี อน.ประสาร จิรชัยสกุล สโมสรโรตารีเกษมราษฎร์คลองเตย ผู้ซึ่งเป็นประธานจัดงานเดิน-วิ่งรณรงค์การก�ำจัดโปลิโอของภาค 3350 ถึงสามครั้งในปี 2558-2560 อน.ประสารกล่าวว่าการจัดงานแต่ละ เดิน-วิ่งมหากุศล กิจกรรมเดิน-วิ่งที่ประสบความส�ำเร็จเมื่อ ครั้งมีผู้ร่วมกิจกรรมการเดิน-วิ่งมากขึ้นทุกปี จากจ�ำนวนหลักร้อยเป็น ต้นปีผ่านมาอีกกิจกรรมหนึ่งคือ “งานเดิน-วิ่งมหากุศล อิ่มบุญอิ่มใจ หลักพันคนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักคือส�ำนักงานกองทุน ประชาชนรวมใจภักดิ์รักพ่อ” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัด การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ที่มาเป็น พิษณุโลก จัดโดยสโมสรโรตารีวังจันทน์ ภาค 3360 สปอนเซอร์ อน.ชัญญอร พวงสมบัติ ประธานจัดงานฯ กล่าวว่าการจัด วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์การ งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากโรแทเรียนในจังหวัดพิษณุโลก และ รณรงค์ก�ำจัดโปลิโอของโรตารีให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้ ซึ่งการจัดเดิน- การสนับสนุนจากกองทัพภาคที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 วิ่งเป็นการส่งเสริมการออกก�ำลังกายส�ำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ คน ซึ่งเป็นก�ำลังพลจากกองทัพภาคที่ 3 มาร่วมกิจกรรมถึงสามกอง ต้องมีอุปกรณ์การออกก�ำลังกายนอกจากรองเท้าที่เหมาะสม เป็นการ ร้อย วัตถุประสงค์ของการจัดงานนอกเหนือจากการส่งเสริมการออก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรตารีให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก เพราะแต่ละ ก�ำลังกายแล้ว ทางสโมสรโรตารีวังจันทน์ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ ครั้งที่จัดกิจกรรมจะมีบุคคลภายนอกมาร่วมเดิน - วิ่งมากกว่า 80% ประธานโรตารีสากลในปีบริหารที่ผ่านมาคือ โรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสโมสรโรตารีต่างๆ โดยได้จัดกิจกรรมในคราวเดียวกันคือการมอบหนังสือให้ห้องสมุดของ ในภาค 3350 รวมทั้งสื่อมวลชนที่ได้ร่วมเสนอข่าวและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน 30 โรงเรียน และมอบ กิจกรรมของโรตารี และการรณรงค์ก�ำจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปของ รางวั ล ให้ นั ก เรี ย นที่ ช นะการประกวดเขี ย นเรี ย งความและวาดรู ป โรตารี มู ล ค่ า ของหนั ง สื อ และรางวั ล ที่ ม อบให้ โ รงเรี ย นและนั ก เรี ย นเป็ น จ�ำนวนทั้งสิ้น 570,000 บาท ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ประชา สัมพันธ์กิจกรรมโรตารีให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

เดิน-วิ่งโปลิโอ

เดิน-วิ่งมหากุศล

เดิน-วิ่งมินิมาราธอน

เดิน-วิ่งมินิมาธอน กิจกรรมเดิน-วิ่งที่โรตารีก�ำลังจะจัดขึ้นใน


ปั่นจักรยาน

คุณมักจะได้ยินคนพูดกันว่า “ผมอยากรู้ว่า เอียนจะคิดยัง ไงกับเรื่องนี้ เพราะเขาให้คำ� ปรึกษาดีๆ กับพวกเรา”

ปั่นจักรยาน กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมออกก�ำลังกาย ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมอีกกิจกรรมหนึ่งคือการปั่นจักรยาน อน.นันทนา พนิตประชา จากสโมสรโรตารีกาฬสินธ์ุ ภาค 3340 กล่าวว่าสโมสร โรตารีกาฬสินธุ์เป็นสโมสรโรตารีน้องใหม่ของภาค 3340 ก่อตั้งมาได้ เพียงหนึ่งปี ได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม KALASIN CAR FREE DAY ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 เพื่อส่ง เสริมการออกก�ำลังกาย ส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางใน ระยะใกล้เพื่อประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งส่ง เสริมการท่องเที่ยวโดยจัดทริปจักรยานท่องเที่ยว “พิชิตภูสิงห์ เยือน ถิ่นไดโนเสาร์” และเชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้มงคลบน ภูสิงห์คนละหนึ่งต้น สมาชิกของสโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ได้ร่วมจัด กิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุอย่าง เข้มแข็ง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ รู้จักโรตารีผ่านกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก โครงการ “โรตารีทั่วไทย รวมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยโรแทเรียนทั้งสี่ภาคร่วมกันปั่นจักรยานจาก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางเข้าสู่

18 กันยายน-ตุลาคม 2560

กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่รักยิ่งของ ปวงชนชาวไทย เป็นโครงการที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก ใน สกู๊ปนี้มีผู้ที่อยากกล่าวถึงความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการจัดการ และต้อนรับนักปั่นจักรยาน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ที่ปั่นจักรยานก็ตาม ผู ้ ท่ี มี ส ่ ว นร่ ว มในการต้ อ นรั บ คณะนั ก ปั ่ น จั ก รยานจาก อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คือ อน.สุภาภรณ์ สุขจรัส สโมสร โรตารีสอง จังหวัดแพร่ ภาค 3360 ที่ได้ตระเตรียมการต้อนรับคณะ นักปั่นที่เดินทางมาจากจังหวัดพะเยา ถึงจังหวัดแพร่ อน.สุภาภรณ์กล่าวว่าได้ต้อนรับนักปั่นจักรยานจ�ำนวน 28 คน ได้เตรียมการต้อนรับร่วมกับอีกหลายสโมสร โรแทเรียนต่างน�ำ อาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงนักปั่นฯ ในส่วนของ อน.สุภาภรณ์ได้ น�ำกล้วยน�้ำว้าจ�ำนวน 4 เครือมามอบให้นักปั่นฯ เพราะเชื่อว่ากล้วย น�้ำว้าจะช่วยเพิ่มพลังให้แก่นักปั่นฯ ทุกท่าน ส�ำหรับความเห็นพลังกีฬากับโรตารีนั้น อน.สุภาภรณ์ ให้ ความเห็นว่าการจัดกิจกรรมกีฬาเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของโรตารี ที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง เพราะท�ำให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักโรตารีมากขึ้น


งานปั่นจักรยานสองแผ่นดิน ไทย-ลาว เพื่อรณรงค์ก�ำจัด ยุงลาย เป็นส่วหนึ่งของโครงการ “ก�ำจัดก่อนกัด-FIGHT THE BITE” กิจกรรม โดย 7 สโมสรฯ ใน จ.เชียงราย ภาค 3360 ผ่านกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มสมาชิกของโรตารี ได้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรตารีทั่วไทย รวมใจเทิดไท้ ราชาแห่ง ราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัยครั้งนี้ สโมสรโรตารีสองได้ต้อนรับเพื่อนบ้าน ของอน.สุภาภรณ์ ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ ชื่อ MR. DAVID MCGUIRE หรือ ที่เรียกกันว่าคุณแม็กกี้ ได้เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานจากจังหวัดแพร่ ไปยังกรุงเทพมหานครด้วย หลังจากนั้นคุณแม็กกี้ได้มีความสนใจที่จะ เป็นโรแทเรียนสังกัดสโมสรโรตารีสอง ซึ่ง อน.สุภาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ขณะนี้คุณแม็กกี้ได้เข้าร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีสอง แล้วหนึ่งครั้ง และจะเข้าประชุมจนครบสี่ครั้งก็จะได้เข้าพิธีสถาปนาเป็นโรแทเรียน ต่อไป อน.อรอนงค์ กูลแก้ว สโมสรโรตารีสงขลา ภาค 3330 เป็น โรแทเรียนที่เข้มแข็งอีกท่านหนึ่ง ที่ปกติจะออกก�ำลังกายด้วยการปั่น จักรยานอยู่แล้ว เมื่อมีโครงการ “โรตารีทั่วไทย รวมใจเทิดไท้ ราชา แห่งราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” อน.อรอนงค์ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับอีกสามภาค อน.อรอนงค์ กล่าวว่าภาคใต้มีระยะทางที่ยาวกว่า 1,300 กิโลเมตร ด้วยระยะเวลา การเตรียมงานที่ไม่ถึงหนึ่งเดือน จึงต้องมีการวางแผนร่วมกันหลายๆ

ฝ่าย แต่ด้วยที่ทุกคนรักในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงมุ่งมั่นผสานก�ำลังร่วม มือกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ดีที่สุด ในส่วนของภาคใต้ได้แบ่งจุดสตาร์ทออกเป็น 2 สาย สายแรกเริ่ม จากจังหวัดนราธิวาสเข้ามายังจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา สายที่ สองเริ่มจากจังหวัดยะลาเข้ามายังจังหวัดสงขลา เพื่อรวมเป็นสาย เดียวกันเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เมื่อถึงแต่ละจังหวัดก็จะมีคณะ โรแทเรียนแต่ละจังหวัดร่วมต้อนรับและปั่นจักรยานกับนักปั่นระยะ ยาว เพื่อร่วมให้ก�ำลังใจและร่วมกิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมนี้ได้เริ่ม ปล่อยตัวที่จุดสตาร์ทเมื่อวันที่ 16 กันยายน และถึงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 กันยายน 2560 “ตอนนี้เรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น จุดรวมใจของพวกเราทุกคน พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้จัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรม ครั้งนี้ท�ำให้ประชาชนได้เห็นว่าโรตารีนั้นมีพลังในการจัดโครงการ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของโรตารีอีกทางหนึ่ง”


ฟุตบอล

ฟุตบอล ฟุตบอลโรตารีสัมพันธ์ ภาค 3360 จัดขึ้นครั้ง แรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียมเชียงใหม่ ยูไนเต็ด โดยมี อน.รังษี เรือนศร สโมสรโรตารีเชียงใหม่แอร์พอร์ท เป็นประธานจัดงาน อน.รังษีกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้าง มิตรภาพระหว่างสโมสร เริ่มจากสโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมคือการแข่งขันฟุตบอลชายประเภท 7 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ ไม่ ไ ด้ จั ด ให้ เ ฉพาะนั ก ฟุ ต บอลแต่ ไ ด้ มี ก ารจั ด กองเชี ย ร์ กั น อย่ า ง สนุกสนาน การรับประทานอาหารร่วมกัน การแข่งขันฟุตบอลของ โรแทเรี ย นที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง วั ย จึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การแข่ ง ขั น เพื่ อ เอาชนะ แต่เป็นการแข่งกีฬาเพื่อมิตรภาพ “การจัดงานแข่งขันฟุตบอลครั้ง แรกนี้ประสบความส�ำเร็จเกินคาด ในปีต่อไปอยากให้มีกีฬาที่หลาก หลายทั้งของผู้ชายและผู้หญิง ในปี 2560 นี้สโมสรที่จะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดฟุตบอลโรตารีสัมพันธ์ ภาค 3360 ครั้งที่ 2 คือสโมสร โรตารีเชียงใหม่ ซึ่งหากจัดกิจกรรมกีฬาให้กว้างขวางขึ้น นอกจาก โรแทเรียนด้วยกันเองแล้วสามารถเชิญสมาชิกมุ่งหวังเข้าร่วมแข่งขัน กี ฬ าหรื อ มาร่ ว มเป็ น กองเชี ย ร์ จ ะเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการ ประชาสัมพันธ์โรตารีด้วย”

20 กันยายน-ตุลาคม 2560


กอล์ฟ

กีฬาพื้นบ้าน

กอล์ฟ กีฬากอล์ฟเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่โรแทเรียนจ�ำนวน มากให้ความสนใจ ล่าสุดได้มีการตั้งชมรมโรแทเรียนนักกอล์ฟจาก ทุกภาคใช้ชื่อว่า ROTARIAN GOLFER CLUB ผู้ที่ท�ำหน้าที่ประสาน งานอย่างแข็งขันในการก่อตั้งชมรมนี้คือ อน.สุวัฒน์ชัย ผ่องบรรเจิด สโมสรโรตารีกรุงเทพคลองเตย อน.สุวัฒน์ชัยกล่าวว่าสมาชิกในชมรมจะมาจากทุกๆ ภาค เน้นเรื่องมิตรภาพระหว่างสมาชิกและเพื่อนสมาชิก กีฬากอล์ฟ เหมาะส�ำหรับโรแทเรียนที่เริ่มสูงวัยขึ้น เพราะหากจะไปเล่นกีฬาที่ ใช้ก�ำลังหรือขี่จักรยานจะไม่เหมาะกับสภาพร่างกาย ซึ่งการที่ได้ไป ออกรอบในสนามจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ท�ำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ เมื่อโรแทเรียนไปเล่นกอล์ฟด้วยกันซึ่งมีระยะเวลาในการสนทนา กัน 4-5 ชั่วโมง ท�ำให้มีมิตรภาพระหว่างกันมากขึ้น และหากมี โรแทเรียนจากต่างประเทศมาร่วมเล่นกอล์ฟด้วย เช่น จากญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ก็ท�ำให้เกิดมิตรภาพและได้ท�ำโครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ร่วมกัน หลายครั้งที่โรแทเรียนจากต่างประเทศมาท�ำ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับโรแทเรียนในประเทศไทย และถือ โอกาสมาเล่นกอล์ฟเพื่อออกก�ำลังกาย การที่มีนักกอล์ฟจากต่าง ประเทศมาเล่นกอล์ฟที่บ้านเรามากๆ ก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวด้วย

กีฬาพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านกีฬาเปตอง และกีฬามหาสนุก เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่โรแทเรียนในจังหวัดราชบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำ ทุกปี อน.ละออ จินดา สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ภาค 3330 ประธานจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างสโมสรในจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2559 กล่าวว่าการจัดกีฬานี้เน้นเรื่องของการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรแทเรียนสโมสรต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยมี กิจกรรมกีฬาเปตองเพราะเป็นกีฬาที่เหมาะกับโรแทเรียนที่ส่วน ใหญ่จะเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ การชู้ทบาสเก็ตบอล ปิดตาตีหม้อ และ กิจกรรมสันทนาการ ซึ่งได้เชิญหน่วยงานอื่นในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม ด้วย ท�ำให้การจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป เป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักโรตารีมากขึ้น


ปลายทางที่สันติภาพและสิทธิ์ที่จะได้เล่นกีฬา จากเรื่องราวของพลังกีฬากับโรตารี ที่ได้ยกตัวอย่างกิจกรรม กีฬาของโรแทเรียนทั่วประเทศไทยนี้ ตอกย�้ำการด�ำเนินตามแนวทาง ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโรตารีโดยเฉพาะวัต ถุป ระสงค์ข้อที่สี่ ที่ มีค วาม ส� ำ คั ญ และความหมายต่ อ โลกและมวลมนุ ษ ยชาติ อ ย่ า งยิ่ ง คื อ “การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ โดยผ่าน มิ ต รภาพของนั ก ธุ ร กิ จ และผู ้ มี วิ ช าชี พ ทั่ ว โลกซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั น ใน อุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์” เส้นทางการสร้างสันติสุขให้ เกิดขึ้นในโลกผ่านโครงการต่างๆ ของโรตารี ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มีมากมายและมีมูลค่ามหาศาล เราสร้างหลักสูตรการศึกษาเพื่อ สันติภาพและขจัดความขัดแย้ง ให้ทุนแก่นักศึกษาทั่วโลกทั้งแบบ ระยะสั้นสามเดือนและระยะยาว 2 ปีส�ำหรับปริญญาโท นั่นคือ โปรแกรมหนึ่ ง ในหกแนวทางหลั ก ที่ โ รตารี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เบื้ อ งต้ น แต่ อี ก ห้ า แนวทางนั้ น ก็ เ ป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น และมี เ ป้ า หมายสุ ด ท้ า ย

22 กันยายน-ตุลาคม 2560

เพื่อสันติสุขทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและรักษาโรค น�้ำและ สุขาภิบาล อนามัยแม่และเด็ก การศึกษาและการรู้หนังสือ หรือเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ทั้งหมดเป็นเหตุที่ท�ำให้เกิดความ ขัดแย้งได้ หากจัดหาไว้หรือบริการให้อย่างไม่เพียงพอ คน ๆ หนึ่งอาจ อ้างเหตุแห่งการลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินไปซื้อยารักษาโรค คนใน พื้นที่แร้นแค้นต่อสู้กันเพื่อแย่งน�้ำบริโภค เด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่ ขาดการเลี้ยงดูท่ีดีย่อมไม่สามารถใช้จิตส�ำนึกที่เหมาะสมในการด�ำรง ชีวิตได้ เยาวชนที่ขาดการศึกษาย่อมมีโอกาสในทางอาชีพและสังคม น้อยกว่าเด็กที่มีการศึกษา และแน่นอนว่าชุมชนที่ขาดการใส่ใจพัฒนา มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมย่อมสะท้อนให้เห็นทัศนคติและสภาพการ ด�ำรงชีวิตของคนในชุมชนนั้น และทั้งหมดนี้เป็นมูลฐานของสาเหตุของ ความขัดแย้ง การใช้วิธีตัดสินใจแบบก้าวร้าวและน�ำไปสู่สังคมที่ ปราศจากสันติสุข


ไม่กี่ปีมานี้กีฬาได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ ส�ำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการพัฒนาและสันติสุข องค์การสหประชาชาติตระหนักถึงความส�ำคัญของ การกีฬาขนาดก�ำหนดเป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะ ได้เล่นกีฬาและออกก�ำลังกาย มีองค์กรเกิดใหม่ที่ให้ ความส�ำคัญการการกีฬามากมาย หนึ่งในองค์กรเหล่า นี้ที่อยากจะกล่าวถึงคือ “ไรท์ทูเพลย์” ซึ่งมีความเป็น มาที่น่าสนใจ ดังนี้ แรงบันดาลใจกว่าจะมาเป็นไร้ท์ทูเพลย์ จุดเริ่มต้นทั้งหมดเริ่มมาจากเด็กชายคนดังในชุด เสื้อแขนยาว... ปลายปี ค.ศ. 1993 เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนก่อน จะเข้าสู่พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองลิลแฮม เมอร์ประจ�ำปี ค.ศ.1994 นักกีฬาสเก็ตน�้ำแข็งหนุ่มคน หนึ่ง ชื่อ โจฮานน์ โอลาฟ คอส ได้เดินทางไปยัง เอริเทรีย ประเทศเล็กๆ แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา ใน ฐานะทูตองค์กรโอลิมปิก เอด (OLYMPIC AID) ภาย หลังคือไร้ท์ทูเพลย์ เขารู้สึกว่าตัวเองได้พบกับความ จริงของชีวิตในประเทศเล็กๆ นั้นที่เกิดขึ้นหลังสงคราม ในขณะที่เด็กๆ เล่นกันอยู่ท่ามกลางซากรถถังที่ถูกเผา ไหม้ ร อบไปด้ ว ยภาพสายตาของผู ้ ทุ ก ข์ ท รมานจาก สงครามในโปสเตอร์และภาพเขียนบนผนัง มีเด็กผู้ชาย คนหนึ่งที่จุดประกายให้โจฮานน์และเป็นจุดเริ่มต้น ของไร้ท์ ทู เพลย์ โจฮานน์กล่าวว่า “ผมพบกลุ่มเด็กผู้ชายอายุประมาณ 12 ปี กลุ่มหนึ่ง และมีอยู่คนหนึ่งที่ดูจะเป็นคนดัง ผมเลยถามว่าท�ำไม เขาถึงได้เป็นที่นิยมนัก” และเขาตอบว่า ....คุณไม่เห็นเหรอ? ผมมีเสื้อ แขนยาวไง เด็กชายคนนั้นถอดเสื้อออก ม้วนเสื้อ และใช้แขนเสื้อผูก

เป็นปม ท�ำให้เสื้อตัวนั้นเปลี่ยนเป็นลูกบอลที่เด็กๆ ใช้เล่นกันบนถนน และเกมส์ต้องจบลงเมื่อเด็กชายเจ้าของเสื้อแขนยาวคนนั้นกลับบ้าน เด็กที่มีบาดแผลเหล่านี้สูญเสียครอบครัวและเพื่อนให้กับ ความรุนแรง และต้องจมอยู่กับผลจากสงคราม สิ่งเดียวที่พวกเขา ต้องการคือ โอกาสที่จะเล่น โจฮานน์สัญญากับเด็กๆว่าเขาจะกลับมา หลังจากกีฬาโอลิมปิกจบลง พร้อมกับลูกบอลดีๆ สักลูกให้เด็กๆ ได้ เล่นกัน และประสบการณ์คราวนั้นเองที่ท�ำให้เกิดแนวคิดก่อตั้งไร้ท์ ทู เพลย์ “มันท�ำให้ผมมีเหตุผลที่จะเล่นสเก็ต”เดือนกุมภาพันธ์ในปี ถัดมา โจฮานน์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองลิล แฮมเมอร์ และสร้างประวัติศาสตร์โดยท�ำลาย 3 สถิติโลกและคว้า เหรียญทองโอลิมปิกในการแข่งขันสปีดสเก็ตชาย 1,500 เมตร 5,000 เมตร และ 10,000 เมตร เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับกลุ่มเด็กชายในเอริเทรีย วีรบุรุษ เหรียญทองยกเงินรางวัลที่ได้จากเหรียญทองทั้งหมด 30,000ดอลลาร์ ให้กับโอลิมปิก เอด (OLYMPIC AID) และในงานแถลงข่าวเขาได้ขอให้ ชาวนอร์เวย์บริจาคให้กับทุกเหรียญรางวัลที่ได้มาจากนักกีฬานอร์เวย์ เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้น ประชากรชาวนอร์เวย์ 4.8 ล้านคนได้ร่วมกัน บริจาคเงินเป็นจ�ำนวนกว่า 18 ล้านดอลลาร์ โจฮานน์เดินทางกลับไปที่ ประเทศเอริเทรีย ถึงแม้จะถูกมองเป็นตัวตลกในสายตาของสื่อนอร์เวย์ ในการที่ เ ขาขนอุ ป กรณ์ กี ฬ าเต็ ม ล� ำ เครื่ อ งบิ น เพื่ อ ไปยั ง ประเทศที่ ต้องการอาหารและปัจจัยหลักพื้นฐานขั้นรุนแรง ผมได้ พ บประธานาธิ บ ดี ข องเอริ เ ทรี ย และบอกเขาว่ า “คุณต้องการอาหารแต่ผมกลับน�ำอุปกรณ์กีฬามา ผมขอโทษที่ผิด พลาด” เขามองหน้าผมและพูดว่า “นี่เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรา เคยได้รับมา เป็นครั้งแรกที่เราได้รับการปฏิบัติเช่นมนุษย์ ไม่ใช่อะไร บางอย่างที่ต้องรักษาให้มีชีวิตรอด และนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กของเราจะ ได้เล่นเหมือนเด็กอื่นๆ ทั่วไป”

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสท�ำคนให้เป็นคน...” เพลงกราวกีฬาที่แต่งโดยพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นสร้อยเพลงที่พวก เราคุ้นหูกันมาตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือในระดับชั้นประถมจนถึงปัจจุบัน กีฬาท�ำให้คนรู้จักแพ้รู้จักชนะคือการมีน�้ำใจนักกีฬา องค์กรต่างๆ ใช้ กีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ ท�ำให้เกิดสันติภาพในทุก ๆ แห่งที่มีการกีฬา พลังกีฬาของโรตารีเป็นพลังที่เปี่ยมไปด้วยการขับเคลื่อนของโรแทเรียน เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย การออกก�ำลังกาย การ เชื่อมความสัมพันธ์ การเสริมสร้างมิตรภาพ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้านการกีฬา เพลงกราวกีฬาดังกึกก้องในหัวใจของพวกเราทุกคน


สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ Niagara Falls

Convention ผู้แปล : อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่โรตารีปี 2018 ได้ที่ www.riconvention.org

เมือ่ คุณอยูท่ เี่ มืองโตรอนโตเพือ่ เข้าประชุมใหญ่โรตารีสากลระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มิถนุ ายน คุณอาจจะอยากมีเวลาไปเทีย่ วไนแอการ่าออนเดอะเลค (Niagara-on-theLake) ซึ่งเป็นเมืองที่งดงามอยู่ปากแม่น�้ำไนแอการ่า นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากขับรถ 80 ไมล์ไปที่นั่นและใช้เวลาทั้งวันเดินไปตามถนนที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านบู ติกและร้านกาแฟในอาคารศตวรรษที่ 19 หรือไปชิมตัวอย่างไวน์ที่โรงผลิตไวน์ระดับโลก ที่อยู่ใกล้ๆ ห่างออกไปเพียง 14 ไมล์ คุณจะพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลกคือน�้ำตกไนแอการ่าซึ่งเป็นชื่อกลุ่มของน�้ำตกสามแห่งรวมกันที่ทอดตัวคร่อม พรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ผูท้ เี่ ข้าชมน�ำ้ ตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) ในแคนาดาสามารถสนุกกับกิจกรรมทีม่ มี ากมายรวมทัง้ การขีเ่ รือผ่านทะลุนำ�้ ตกทีเ่ รียกว่า หัวใจของน�้ำตกและเที่ยวในอุโมงค์ที่อยู่ใกล้เบื้องล่างของน�้ำตก หรือจะเลือกการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ ก็ไปเทีย่ วเมืองสแตรทฟอร์ดซึง่ อยู่ ห่างจากเมืองโตรอนโตเพียง 95 ไมล์ มันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของบริษัทผลิตละครเวที คลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีการจัดแสดงมากกว่าสิบเรื่องตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้มีร้านอาหารที่ดีที่สุดในแคนาดา นอกจากนี้ยังมีการพาทัวร์ ชิมส�ำหรับคนรักเบียร์และคนรักช็อกโกแลต และคุณยังสามารถลองท�ำตัวอย่างน�้ำเชื่อม เมเบิ้ลได้อีกด้วย

24 กันยายน-ตุลาคม 2560


Our Districts

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

Our Districts Our Voice Activities 3330 Activities 3340 Activities 3350 Activities 3360 Our Guest Our Centre

บรรณาธิการบริหาร

หน้า 26-32 หน้า 33-34 หน้า 35-36 หน้า 36-37 หน้า 38-39 หน้า 39-40 หน้า 41-42 หน้า 42

อน.วาณิช โยธาวุธ

(สร.แม่สาย 3360)

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน

(สร.กาญจนบุรี 3330) (สร.แหลมฉบัง 3340) (สร.สาทร 3350) (สร.แพร่ 3360)

บรรณาธิการผู้ช่วย


พระปฐมบรมรา วันศุกร์ “เราจะครองแผ่นดินโ 26 กันยายน-ตุลาคม 2560


สโมสรโรตารี สโมสรโรตารี สโมสรโรตารี สโมสรโรตารี สโมสรโรตารี สโมสรโรตารี สโมสรโรตารี

แมสาย แมจัน เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ พาน

าชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


พระองค์สถิตอยู่ในดวงใจ ของครอบครัวโ

28 กันยายน-ตุลาคม 2560


Our Districts

โรตารีทั่วไทยและ ปวงประชาตราบนิรันดร์


โดย ผวภ.นิธิ และแอนน์ ไศลทิพย์ สูงสว่าง ภาค 3360

น�้ำตาคนไทยทั้งประเทศนองแผ่นดิน เมื่อส�ำนักพระราชวัง ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล ศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่ส�ำนัก พระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้ว แม้คณะแพทย์ได้ถวายการ รักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลาย ไม่ ได้ทรุดหนักลงตามล�ำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติ ได้ 70 ปี หัวใจเราชาวโรตารีและประชาชนชาวไทยสะเทือนไหว เมื่อ ทราบข่าวการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดใน โลก พระมหากษัตริย์ที่เคารพรักและเทิดทูน เสียงร�่ำไห้ สะอื้นดังไปทั่ว แผ่นดิน ด้วยเหตุผลที่ปวงประชารักและอาลัยพระองค์ท่านสุดหัวใจ “... ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมส�ำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชน อยู่ รวมกันจ�ำเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและต้องน�ำมาใช้อยู่สม�่ำเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันท�ำงานด้วยความตัง้ ใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็ส�ำเร็จ สมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง...” ความตอนหนึ่ง ในพระราชด�ำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม งานพระ ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ท่านคือพ่อของแผ่นดิน เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงงานเพื่อ พสกนิกรของพระองค์ทั่วผืนแผ่นดินไทยสุดคณานับ สมาชิกสโมสร โรตารีประเทศไทย รวมใจจัดโครงการ “โรตารีทั่วไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน เสด็จสูส่ วรรคาลัย” ด้วยความ สามัคคี โดยการปัน่ จักรยานจากทุกภาคของประเทศไทย มี เส้นทางจากภาค 3330 อ.เบตง จ.ยะลา วันที่ 16 กันยายน 2560 ภาค 3360 อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 18 กันยายน

30 กันยายน-ตุลาคม 2560

2560 ภาค 3340 อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 21 กันยายน 2560 และภาค 3350 มีสองสาย สายแรกจุดนัดพบ Mega Home สายที่สอง ศาลายา มุ่งตรงสู่พระบรมหาราชวัง เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่าง สมพระเกียรติ ด้วยความอาลัยรักพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของ ปวงชนชาวไทย ประธานโครงการ 4 ภาคทั่วไทย ผวภ.พีระ - โรตารีแอนน์ จันทร์จริ า ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330 ผวภ.อรอนงค์ - สุภาพบุรษุ ประดิษฐ์ ศิริพรมนัส ภาค 3340 ผวภ.มารศี สกุลหลิว ภาค 3350 ผวภ.นิธิ – โรตารีแอนน์ไศลทิพย์ สูงสว่าง ภาค 3360 และสมาชิกสโมสรโรตารี ประเทศไทย ขอขอบคุ ณ ฯพณฯ ท่ า น พิ ชั ย รั ต ตกุ ล อดี ต ประธาน โรตารีสากล ประธานกล่าวสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมงาน PRID.นรเศรษฐ ปัทมานันท์ กรรมการบริหารโรตารีสากล ค.ศ.2005 2007 PRID.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ กรรมการบริหารโรตารีสากล ค.ศ.2015-2017 นายกสโมสรโรตารี แ ม่ ส าย นายกวิ วั ฒ น์ - โรตารี แ อนน์ เสาวณี พานิชอัตรา และสมาชิกสโมสรโรตารีแม่สาย ผู้เสนอโครงการ ขอขอบคุณประธานด�ำเนินงาน ทั้ง 4 ภาค อน.อรอนงค์ กูลแก้ว ภาค 3330, นย.เดชวิชัย เดชบุรัมย์ ภาค 3340, นย.วิชัย ชีวกนิษฐ์ ภาค 3350, นย.วิวัฒน์ พานิชอัตรา ภาค 3360, ประธานจัดการปั่นพื้นที่ 17 - 30 ภาค 3330 ผวล.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา และที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการด�ำเนินงาน นายกสโมสรรุ่น 113 และผู้ประสานงานทุก ภาค พร้อมผู้มีอุปการะคุณ และนักปั่นใจเพชรพร้อมทีมบริการ ผู้ร่วม กิจกรรม ส�ำหรับพลังขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ อุทิศแรง กายแรงใจทุนทรัพย์ ผลักดันให้โครงการประสบความส�ำเร็จ ด้วยไมตรีจติ อันยิง่ ใหญ่และความสามัคคี เกิดภาพแห่งความทรงจ�ำอันทรงคุณค่าแก่ ครอบครัวโรตารี และเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทย น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พระองค์สถิตอยู่ในดวงใจของครอบครัวโรตารีทั่วไทยและ ปวงประชาตราบนิรันดร์


โดย อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ สโมสรโรตารีสงขลา ภาค 3330

โดย นย.เดชวิชัย เดชบุรัมย์ สโมสรโรตารีศรีสะเกษ ภาค 3340

การจัดงาน “โรตารีทั่วไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน เสด็จสูส่ วรรคาลัย” ผมได้รบั เกียรติให้เป็นทีป่ รึกษาประธานโครงการฯ ภาค 3330 อน.อรอนงค์ กูลแก้ว และได้ไปเป็นเกียรติพิธีปล่อยตัวนัก ปัน่ ทีน่ ราธิวาสเป็นจุดเริม่ ต้น จึงมีความรูส้ กึ ต่อโครงการในเรือ่ งแง่ตา่ งๆ ดังนี้ 1. ภาค 3330 ของพวกเรา ตื่นตัว ตอบสนองโครงการได้ เร็วมากๆ โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เช่น จังหวัดนราธิวาส เน้นถึง ร.9 ทรงมาประทับที่ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อทรง งานตามโครงการพระราชด�ำริต่างๆ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ จึงมีความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่ง เสด็จสู่สวรรคาลัย 2. ภาค 3330 มีพื้นที่ยาวไกลที่สุดกว่า 999 กิโลเมตร ที่นัก ปั่นต้องมีความพร้อมปั่นตลอดเส้นทาง 1 ชุด จ�ำนวน 11 ท่าน โดย เริ่มปั่นจากจังหวัดสงขลาถึงกรุงเทพมหานคร (สนามหลวง) แต่จะมี กิจกรรมปั่นจากจังหวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดในตลอดเส้นทาง เป็นคณะ ที่ไปปั่นส่งทีมนักปั่น 11 ท่าน จึงเกิดการเชื่อมโยงกันทุกๆ สโมสรใน ภาค เช่น การต้อนรับเลี้ยงน�้ำ ขนม และอาหาร ตลอดจนที่พักของนัก ปั่นทางไกล 11 ท่าน รวมถึงนักปั่นที่มาส่งข้ามจังหวัด ท�ำให้เกิดความ สามัคคี นายกสโมสรรุ่นต่างๆ ในพื้นที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และให้ก�ำลังใจกับผู้ท�ำความดี 3. การหลอมรวมความรัก ความสามัคคีของมิตรโรแทเรียน ทั้งภาค 3330 ประชาชน ข้าราชการ กลุ่มอาสาสมัครทั้งหลาย นักปั่น จักรยานในพื้นที่ ได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อในหลวงของเรา 4. ชื่อโครงการดี เชิญชวนผู้เข้าร่วมได้มากกลุ่ม เสริมสร้าง ความสามัคคีของโรตารีทั้ง 4 ภาคของไทย เพราะได้รับความร่วมมือ ทั้ง 4 ภาค และเป็นโอกาสที่โรแทเรียน จะได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคล ภายนอกองค์กรได้รวู้ า่ พระมหาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงรับโรตารีในประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระองค์ทรง เป็นแบบอย่างของการท�ำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และบริการ ผู้อื่นเหนือตน

โครงการ “โรตารีทวั่ ไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน เสด็จ สูส่ วรรคาลัย” เป็นการรวมพลังของชาวโรแทเรียนทัว่ ประเทศไทย ปัน่ จักรยานจากทุกภูมภิ าค สูพ่ ระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการเสด็จสู่ สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงรับโรตารีในประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาค 3340 โรตารีสากล ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส ได้แต่งตั้ง ให้กระผม นย.เดชวิชยั เดชบุรมั ย์ สโมสรโรตารีศรีสะเกษ เป็นประธาน โครงการ อน.สุนาฐ ทองสลับ และนย.ญาณิพัชญ์ บุญด�ำรงศักดิ์ เป็น ผู้ประสานงาน ภาค 3340 (อีสาน+ตะวันออก) เริ่มปั่นจากอ�ำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันแรกวันที่ 21 กันยายน 2560 06.00 น. เส้นทางหมายเลข 24 เริ่มแรกจากจุดสตาร์ทประมาณ 200 คัน มีนักปั่นโรตารี นักปั่นจิต อาสา ประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวจากรถประชาสัมพันธ์ของขบวนปั่น จักรยานร่วมถวายดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) กับขบวนรถของเรา เพือ่ ให้เราเป็นตัวแทนถวายความอาลัยแด่พระองค์ทา่ น คืนแรกเราพัก ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วันทีส่ อง ออกจาก อ.ประโคนชัย มุง่ หน้าสูก่ องพันสุนขั ทหาร ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันทีส่ องฝนตกตลอดทางแต่นกั ปัน่ ก็ไม่ยอ่ ท้อ มีปัญหาอุปสรรคบ้าง เช่น ยางรั่ว ยางระเบิด เพราะทางก�ำลังก่อสร้าง แต่ก็มีรถเซอร์วิสคอยอ�ำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตลอด เส้นทาง ท�ำให้นักปั่นทุกคนก็มีขวัญและก�ำลังใจที่ดีเยี่ยม วันที่สาม พักที่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ที่ 1 อ.วังน้อย จ.อยุธยา เช้าวันที่ 24 กันยายน 2560 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ จุดรวมพล ทั้งสี่ภาคในครั้งนี้อยู่ที่ส�ำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ก่อนเคลื่อนพล นักปั่นเกือบแปดร้อยชีวิต มุ่งหน้าสู่โรงเรียนวัดราชบพิตร (ฝ่ายมัธยม) เพือ่ รวมพลังความสามัคคี ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวม ระยะทางปั่นของภาค 3340 ครั้งนี้เกือบหกร้อยกิโลเมตร และรวมทุก ภาคกว่า 2,500 กิโลเมตร


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก นย.วิชัย ชีวกนิษฐ์ สร.ธนบุรี ประธานด�ำเนินการ ภาค 3350 ประสานงานโดย นย.เยาวลักษณ์ พลเสน สร.กรุงเทพวิภาวดี เลขานุการคณะกรรรมการฯ

กว่า 8,000 ดวงใจ กว่า 2,500 กิโลเมตร กว่า 1,000 นักปั่น จักรยาน รวมใจประทับวงล้อบนแผ่นดินจากสุดขอบประเทศไทยทั้ง 3 ทิศ เชียงราย นราธิวาส และ ศรีสะเกษ มุ่งหน้าเป็นหนึ่งเดียวสู่กรุงเทพ เพือ่ ร่วมพิธนี อ้ มร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และร่วมแสดงความอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ลานกีฬากลางแจ้ง โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมาเวลา 11.30 น. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยและประชาชน ชาวไทยทุกคนได้ประสบกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เมื่อพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต การสูญเสีย ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และพ่อของ แผ่นดินแล้ว ชาวโรแทเรียนยังสูญเสียองค์อปุ ถัมภ์ทเี่ ป็นทีร่ กั และเคารพ ยิง่ โรตารีจงึ ได้จดั กิจกรรม “โรตารีทวั่ ไทย รวมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” ขึ้นเพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหา ทีส่ ดุ ไม่ได้ทพี่ ระองค์ทรงมีตอ่ ชาวไทยทุกคนและต่อโรตารีในประเทศไทย ผมได้รับเชิญให้เป็นประธานจัดงานภาค 3350 ในโครงการนี้ เพียงสิบวันเศษก่อนวันงาน ผมทราบดีว่าต้องท�ำงานแข่งกับเวลาภาย ใต้ความกดดัน เงื่อนไขต่าง ๆ นั้นไม่ได้เอื้อให้การท�ำงานเป็นไปได้อย่าง สะดวก ผมตอบรับทันทีดว้ ยปณิธานของผม คือผมรักพ่อหลวง และเป็น โอกาสที่จะได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อท่าน โอกาสที่คนไทยคนหนึ่ง จะได้รับหน้าที่รวบรวมคนไทยอีกกว่าพันชีวิตเข้ามาร่วมกันแสดงออก ถึงความรักและความภักดีที่มีต่อพ่อหลวง การท�ำงานครัง้ นีเ้ ต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรค ปัญหา เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของเวลานั้นได้ท�ำให้คณะท�ำงานต้อง งานหนักเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขและหาทางออกอยู่ไม่เว้นแต่ละวัน ในการ ประชุมครัง้ แรกของคณะท�ำงาน ผมได้สอบถามในทีป่ ระชุมว่าจ�ำนวนนัก ปั่นที่ทุกภาคได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดมีกี่ท่าน และก็ได้ค�ำตอบว่า 100 กว่าท่าน และจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในวันที่ 25 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ในความเห็นของผมเห็นว่าไม่เหมาะสม เท่าไหร่นัก ถึงแม้ว่าผมจะซาบซึ้งในแรงกายและแรงใจของนักปั่นกว่า ร้อยชีวิตที่มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวลาและพละก�ำลังในการ เดินทางระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นในภาค ต่าง ๆ เข้าสู่กรุงเทพมหานครนั้น ผมมีความเห็นว่าเราควร มีนกั ปัน่ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านีเ้ พือ่ ให้สมพระเกียรติของ พระองค์ จึงได้ขอให้คณะท�ำงานระดมเชิญชวนนักปั่นให้ได้

32 กันยายน-ตุลาคม 2560

กว่าพันคนเพื่อ ให้ขบวนจักรยานนั้นมีจ�ำนวนที่เหมาะสม อีกประเด็น หนึง่ คือการมาถึงกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ ซึง่ เป็นวันท�ำการแรกของ สัปดาห์ ขบวนจักรยานคงจะส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรอยูไ่ ม่นอ้ ย ซึง่ อาจท�ำให้ผคู้ นต�ำหนิโรตารี ทีเ่ ลือกเอาวันจันทร์มาเป็นวันจัดกิจกรรม ดังนัน้ ผมจึงได้เสนอให้มกี ารเลือ่ นวันจัดกิจกรรมขึน้ เป็นวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ซึง่ จะท�ำให้ขบวนจักรยานรบกวนการจราจรน้อยลงด้วย สภาพจราจรที่เบาบางเป็นปกติของวันอาทิตย์ แนวคิดทีผ่ มน�ำมาเป็นหลักในการจัดงานครัง้ นีน้ นั้ เป็นแนวคิด ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดถือปฏิบตั ติ งั้ แต่ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตจิ วบจนวันสุดท้าย ของพระชนม์ชีพ นั่นคือจะท�ำอะไรต้องอย่าให้ใครเดือดร้อน และคงจะ เป็นการไม่ดีแน่นอนหากว่าโรตารีจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยการไปท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน ด้วยพลังของคณะท�ำงานทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกัน ท�ำให้เราสามารถ ด�ำเนินงานนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งอย่างดียงิ่ ผมขอขอบคุณนายกสโมสรสองท่าน เป็นพิเศษ คือ นายกวิรัตน์ งามข�ำ จากสโมสรพระนคร และ นายก เยาวลักษณ์ พลเสน จากสโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี ที่ทั้งสองท่านได้ ท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ผมตลอดเวลาสิบกว่าวันก่อนวันเริม่ งาน และ ยังมี อน.นสพ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ จากสโมสรโรตารีหนองแขม และท่าน อื่น ๆ อีกหลายท่าน ที่มีส่วนร่วมท�ำงานจนงานบรรลุเป้าหมาย ผมขอกราบขอบคุณ ฯพณฯ ท่าน พิชัย รัตตกุล อดีตประธาน โรตารีสากล ท่านนรเศรษฐ์ ปัทมานันท์ และ รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากลทัง้ 2 ท่าน ทีก่ รุณาให้เกียรติ มาร่วมงานนี้ ผมขอยกความดีทั้งหมดให้กับท่านผู้ว่าการภาคมารศี และ คณะท�ำงานทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ทั้งการ สนับสนุนโดยการลงแรงลงเวลา และการสนับสนุนทุนทรัพย์ ขอขอบคุณ ทีม SAA และนักปั่นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส�ำหรับตัวผม นั้นได้รับรางวัลอันล�้ำค่ายิ่งจากการได้มารับหน้าที่ประธานจัดงานภาค 3350 ในครั้งนี้ นั่นคือความสุขใจที่ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อพ่อและองค์ อุปถัมภ์ของโรตารี


Our Voices ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ผู้ว่าการภาค 3330 เป็นการจัดงานปั่นจักรยาน จากโรตารีทุกภาคใน ประเทศไทย ซึ่ ง แม้ ว ่ า จะมี เวลาเตรียมตัวระยะสั้นๆ แต่ กรรมการจากทุกภาคก็ท�ำได้ สมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึง ความจงรักภักดีและความรักสามัคคีได้เป็นอย่างดี น่า ปลื้มปิติและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณทุก ฝ่ายที่มีส่วนให้งานส�ำเร็จด้วยดียิ่งครับ

งานรัฐ และ บริษัทต่างๆ ที่ช่วยกันบริจาคน�้ำดื่ม และ เงินสด เพื่อสนับสนุนโครงการ ดิฉันประทับใจในไมตรีจิต ที่ทุกท่านมีให้ งานปั่นจักรยานเพื่อ ถวายดอกไม้จันทน์ ได้รับความ สนใจสนับสนุนจากประชาชนร่วมกับโรแทเรียน ทั้ง ประเทศไทยกว่าหนึ่งพันคนจึงเป็นการร่วมใจของ โรตารีแห่งประเทศไทยเพือ่ พ่อหลวงของพวกเราทุกคน นย.วิชัย ชีวกนิษฐ์ สโมสรโรตารีธนบุรี

ประธานด�ำเนินการ ภาค 3350

แนวคิดที่ผมน�ำมาเป็นหลักใน การจัดงานครัง้ นี้ เป็นแนวคิดที่ สโมสรโรตารีสนามจันทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม กระผม อน.ปฐมสิ ท ธิ์ เป็ น หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ ส่วนหนึ่งที่รอต้อนรับนัก บพิตร ทรงยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ ปั ่ น จั ก รยาน ณ แม็ ค โคร ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จวบจนวันสุดท้ายของ จ.นครปฐม สู ่ ล านหน้ า องค์ พระชนม์ชีพ นั่นคือจะท�ำอะไรต้องอย่าให้ใครเดือด พระปฐมเจดีย์ และตอนเช้า ร้อน และคงจะเป็นการไม่ดีแน่นอนหากว่าโรตารีจะ เดิ น ทางต่ อ ไป โรงเรี ย นวั ด จัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร�ำลึกถึงพระ ราชบพิธ ซึ่งความตั้งใจนั้น คิดว่าแค่ร่วมพิธีปล่อยตัว มหากรุณาธิคุณ โดยการไปท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน และปัน่ จักรยานไปส่งระยะทางใกล้ๆ เพราะระยะทาง 60 กิโลเมตรส�ำหรับเราไปไม่ไหวแน่ ๆ (เคยปัน่ จักรยาน อน.นสพ.สมชัย รุ่งศรีสวัสดิ์ แค่ 6-7 กิโลเมตร) แต่ยิ่งปั่นยิ่งมีความสุข ได้รับการ ตัวแทนนักปัน่ จากภาค 3350 ต้อนรับจากมวลมิตรโรแทเรียนและประชาชนตลอด ความประทับใจในความร่วม เส้นทาง ทั้งยังได้รับก�ำลังใจจากเพื่อนโรแทเรียนที่ปั่น มือของทีมนักปั่นจักรยานใน จักรยานมาจากจังหวัดใต้สดุ ของประเทศ และทีส่ ำ� คัญ ภาค 3350 จากหลายๆ สโมสร ยิง่ “หัวใจผมอยูท่ พี่ อ่ หลวง” ซึง่ เป็นก�ำลังใจอันยิง่ ใหญ่ ทีม่ นี กั ปัน่ ของสโมสรเองและมี ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่พ่อ เพื่อนนักปั่น ที่เป็นแนวร่วมถึง เคยก้าวเดินมากว่า 70 ปี เพื่อท�ำโครงการมากกว่า แม้จะยังไม่เป็นโรตารีแต่เมื่อมี 4,000 โครงการเพือ่ ผ่อนทุกข์บำ� รุงสุขให้ลกู หลานไทย การจัดกิจกรรม ปัน่ จักรยานก็ไม่เคยขาด จ�ำนวนเฉพาะ ขอขอบคุณโครงการ “โรตารีทั่วไทย ร่วมใจเทิดไท้ ภาค 3350 เกือบ 900 คัน สมกับคุณลักษณะ ของชาว ราชาแห่งราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” ที่ท�ำให้กระผม โรแทเรียน คือมีมติ รภาพเพือ่ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดย รู้สึกดีๆ และมีโอกาสเดินตามรอยพ่อ จะขอก้าวตาม ไม่หวังผลตอบแทน ท�ำด้วยใจ ช่วยงานเสมอ งานปั่น ทุกค�ำสอนและขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ “ จักรยานครั้งนี้ จึงส�ำเร็จได้ด้วยดีครับ แบบอย่างทุกความดีของพ่อ จะอยู่ในใจลูกตลอดไป “ ลุงเอิบ บัวสุข ผวภ.มารศี สกุลหลิว ประชาชน นักปั่น ผู้ว่าการภาค 3350 สโมสรโรตารีเชิญชวนนักปั่น ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ เพื่อพ่อ จึงเป็นแรงบันดาลใจ อย่างสูง ที่ได้ท�ำงานนี้ถวาย ให้ผมปั่นมาเพราะพ่อเองไป พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นครั้ง ทุกที่ เราอยู่ยะลา ทางไกล ไม่ สุดท้าย ดิฉันรู้สึกประทับใจ เกินความสามารถของเรา พ่อ ในคณะท�ำงาน ที่ทุ่มเท แรง กถิ่นที่มีประชากรของ กายแรงใจ และอยู่เบื้องหลัง พ่อ ไปแม้ถนนจะไม่เรียยับร้งไปทุ อ ย โดยสละเวลางานธุรกิจส่วนตัว เพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วง เดินไปก็มี ด้วยแรงบันดาลใจนี้ผแต่มก็ทม่าานก็ไป ขี่ม้า ขี่ลา ตามเป้าหมาย เพราะมีเวลาในการท�ำงานเพียงแค่ 18 วัน เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมวลมิตรโรแทเรียน หน่วย อน.ปฐมสิทธิ์ ชาญสิทธิ์จิรากุล

นย.วิวัฒน์-แอนน์ เสาวณี พานิชอัตรา สโมสรโรตารีแม่สาย

ประธานด�ำเนิน งานปั่นฯ และริเริ่ม โครงการ ภาค 3360 “ขอฝันใฝ่ ในฝันอัน เหลือเชื่อ” คือความ คิด ความฝันของผมและแอนน์ ที่จะท�ำโครงการปั่น จักรยานร่วมกันทั้ง 4 ภาค โดยการปั่นจักรยานที่จะ ต้องใช้ความพยายาม มุ่งมั่น อดทน เพื่อเป็นการแสดง ความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงรัชการที่ 9 ให้ได้ และนั่น ก็คอื ความฝันเท่านัน้ หากไม่มผี สู้ านต่อให้สำ� เร็จล�ำพัง ตัวผมและแอนน์ ไม่สามารถที่จะท�ำงานนี้ได้ ผมได้น�ำ เรียนเรื่องนี้ต่อท่าน ผวภ.นิธิ-แอนน์ไศลทิพย์ สูงสว่าง ภาค 3360 ซึ่งท่านเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ท่านจึง ด�ำเนินการปรึกษา ประสานงานกับผู้ว่าการภาคอีก 3 ภาค และร่วมกันตั้งชื่อโครงการ พร้อมเดินงานท�ำ ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ แรง ความคิด ความพยายาม ท�ำด้วยใจ ให้ใจในการท�ำงาน นี้ และท�ำอีกนานัปการ เพื่อให้งานนี้ให้ส�ำเร็จให้จงได้ แม้จะเจอปัญหา อุปสรรค ท่านไม่ย่อท้อที่จะท�ำงาน นี้ให้ส�ำเร็จจงได้ งานปั่นครั้งนี้ถือว่าประสบผลส�ำเร็จ ได้โดยที่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่มีสโมสรโรตารีอยู่ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคและทุกสโมสรใน ประเทศนั้นๆ ร่วมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมกัน ท�ำในโครงการเดียวกัน งานนี้ที่ส�ำเร็จได้เพราะเราทุกคน “รักพ่อ หลวง” พ่อหลวงท่านทรงท�ำทุกอย่างเพื่อลูกของท่าน มานานถึง 70 ปี โดยไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ ไม่หวัง ผลตอบแทน ท่านทรงท�ำทุกอย่างเพื่อลูกท่าน หาก วันนี้พ่อท่านยังอยู่ แม้ท่านจะพระชนมายุเท่าไร หรือ แม้ท่านจะประชวรหรือเปล่าก็ตาม ท่านก็ยังคงจะท�ำ เพื่อลูกของท่านอีกนานเท่านาน โครงการปั่นครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงปั่นของ แม่น�้ำร้อยสายของโรตารี ที่ทุกสโมสรโรตารีตั้งอยู่ ทั่วประเทศต่างไหลมาจากทุกสายทั่วประเทศไหลมา รวมกัน และบรรจบที่พระบรมมหาราชวังเพื่อแสดง ความอาลัย ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ได้เลย ข อ ก ร า บ ข อ บ คุ ณ ผ ว ภ . น พ . พี ร ะ โรตารีแอนน์จนั ทร์จริ า ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330, ผวภ. อรอนงค์ สุภาพบุรุษ ประดิษฐ์ ศิริพรมนัส ภาค 3340, ผวภ.มารศี สกุลหลิว ภาค 3350, ประธานด�ำเนินงาน และท่านที่ปรึกษาโครงการ ภาค 3330 3340 3350 ผมกราบขอบคุ ณ สโมสรโรตารี ทั้ ง 7 สโมสร มี สร.แม่สาย สร.แม่จัน สร.เชียงราย สร.เชียงแสน สร.เชียงของ สร.เชียงค�ำ สร.พาน ที่ร่วมกันด�ำเนิน งานนี้ตั้งแต่เตรียมงาน เตรียมความพร้อม ร่วมเดิน


Our Voices ทางจากแม่สายไปถึงกรุงเทพฯ โดยเป็นฝ่ายบริการให้ กับนักปั่น ฝ่ายประสานงานกับสโมสรที่คอยต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายรูป เก็บขยะและอีกทุกอย่างทีท่ ำ� ได้ โดยที่ทิ้งต�ำแหน่งนายก แอนน์นายก ทิ้งค�ำว่าพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ไว้ที่บ้านทั้งหมด ขอขอบคุณนักปั่นใจเพชรทุกคน ที่ร่วมใน ทริปนี้ ที่ร่วมด้วยจิตด้วยใจ ที่ท�ำให้การปั่นส�ำเร็จไปได้ ด้วยดี หลังจากงานปัน่ นีจ้ บลง ทัง้ นักปัน่ และทีมบริการ ต่างใช้นานสกุลเดียวกัน คือ นามสกุล “ใจเพชร” ขอขอบคุณจุดบริการทุกจุด ตั้งแต่แม่สาย จนถึงกรุงเทพฯ ที่คอยบริการ อาหารว่าง อาหาร กลางวัน น�้ำดื่ม ผลไม้ เครื่องดื่มให้ก�ำลังใจกับนักปั่น ด้วยดี บริการด้วยใจถึงใจ จุดแรกที่รับอาสาจะบริการ อาหารกลางวัน คือ สร.สองที่ท่านพูดว่า “โรตารีไม่ ต้องขอกินข้าวแต่เราต้องมีความคิดว่า ทางคณะนักปัน่ มาถึงเวลาเท่าไรควรจะท�ำอย่างไร” ถือว่าเป็นค�ำพูดที่ จริงใจ ด้วยไมตรีจิตจริงๆ ขอขอบคุณเงิน ที่ช่วยสนับสนุนเป็นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางทุกบาท ทุกสตางค์ที่ท่านมอบให้ ขอขอบคุณทุกก�ำลังใจที่ท่านมอบให้ ส่งก�ำลังใจไป ช่วยให้กับนักปั่นและทีมงาน ทางนักปั่นและทีมงาน ขอเป็นตัวแทนทุกท่าน ที่รักพ่อหลวงเหมือนกัน แต่ ท่านอาจจะไม่มีเวลา ติดธุระ ไม่สะดวกที่จะร่วมทริป ไปด้วย คณะของเราขอเป็นตัวแทนน�ำดวงจิต ดวงใจ ของทุกท่าน ไปร่วมถวายอาลัยให้กับพ่อหลวงของเรา บัดนี้ความฝันของผมและแอนน์ที่ฝันไว้ได้เป็นความ จริงผมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่าน ทั้งประเทศ ทั้ง 4 ภาค และทุกท่าน ช่วยกันท�ำเพื่อจุดหมายเดียวกัน คือ ท�ำเพื่อพ่อ เราทุกคนรักพ่อ ผมในนามประธานด�ำเนินงานปั่นฯ ภาค 3360 ขอกราบขอบคุณทุกท่านทีก่ ล่าวมาและอีกหลาย ท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง มาใน ณ ที่นี้ด้วยครับ นย.สุชาติ กิตติรัตน์ สโมสรโรตารีเชียงราย ภาคภูมใิ จ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีไ่ ด้ มีโอกาสท�ำเพื่อพ่อ ได้ส่งเสด็จ สู่สวรรค์คาลัย ความรู้สึกของ ทีมเซอร์วิส รทร.อริสรา กิตติท�ำ และ นย.สงวน ซ้อนกลิ่นสกุล สโมสรโรตารีเชียงของ “รูส้ กึ ดีใจมากค่ะทีไ่ ด้รบั เกียรติ ให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นัก ปั่นและทีมงานทุกๆ ท่านได้ ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย เพื่อให้ กิจกรรมนี้ส�ำเร็จ และที่พวก

เราท�ำภารกิจได้ส�ำเร็จ ก็ด้วยมิตรภาพที่เราได้รับจาก มวลมิตรโรแทเรียนในแต่ละสโมสร ทีค่ อยต้อนรับและ ให้กำ� ลังใจพวกเราตลอดเส้นทางปัน่ ค่ะ..จุดหมายปลาย ทางคือเป้าหมายของพวกเรา แต่สิ่งที่พวกเราได้ก�ำไร คือมิตรภาพระหว่างเส้นทางค่ะ” นย.นภัสสรณ์ อริยธรลิขติ ชัย สโมสรโรตารีเชียงแสน ดิฉันนายกนภัสสรณ์ นักปั่น โครงการโรตารีทั่วไทย ร่วมใจ เทิดไท ราชาแห่งราชัน เสด็จสู่ สวรรคาลัย การปั่นครั้งนี้ดิฉัน เป็นฝ่ายบริการที่ได้ติดตาม และบริการนักปั่นใจเพชร ครั้งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจมากๆ ที่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับนัก ปั่นใจเพชร ขอชื่นชมนักปั่นใจเพชรทุกๆ ท่าน ที่ทุกๆ ท่านมี ความพยายาม ความอดทน สูงมากๆ ทุกๆ ท่าน ปัน่ ถึงจุดหมายด้วยความตัง้ ใจ ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อเลย เป็นทีมนักปั่นใจเพชรที่ฉันยอมรับว่าสุดยอดจริงๆ ค่ะ

พ่อหลวงของเราค่ะ

อน.กรรณิการ์ คูสุมณ สโมสรโรตารีเชียงแสน การเดินทางทีไ่ ด้รว่ มกับนักปัน่ ใจเพชรครัง้ นี้ ดิฉนั มีความรูส้ กึ ภาคภูมิใจมากๆ ครั้งหนึ่งใน ชีวิตถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ ของโรตารี ท่ั ว ไทย ที่ ไ ด้ ท� ำ กิจกรรมเทิดพระเกียรติให้

อน.เฉลิมยศ ปัญญาประทีป สโมสรโรตารีแม่จัน ขอขอบคุ ณ ท่ า น ผวภ.นิ ธิ แอนน์ศไลทิพย์ สูงสว่าง ท่าน นายกวิวัฒน์ พานิชอัตรา ที่ จัดกิจกรรมดีๆ มีคุณค่าทาง จิตใจ คงหาโอกาสแบบนี้ไม่ ได้อีกแล้วให้ชีวิตนี้ การปัน่ ไปวางดอกดารารัตน์ จากแม่สายไป ถึงพระบรมมหาราชวัง อากาศร้อนเราก็ปน่ั ฝนตกเราก็ ปัน่ จิตใจมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำเพือ่ พ่อหลวงของเรา ตลอดเส้น ทางของการปั่น ทีมปั่นจะแวะพักตรงไหนจะมีสมาชิก สโมสรและนายกร่วมรุ่น 112 มารอต้อนรับให้ก�ำลังใจ ตลอดเส้นทาง เหมือนได้เพิม่ พลังวิเศษทีจ่ ะมีแรงปัน่ ต่อ ไป จนถึงพระบรมมหาราชวังให้ทนั ตามเวลาทีก่ ำ� หนด จากใจนักปั่นใจเพชร ตัวแทนนายกรุ่น 112

34 กันยายน-ตุลาคม 2560

อน.สุ น าฐ ทองสลั บ สโมสรโรตารีีกันทรลักษ์

ผู้ประสานงาน ภาค 3340 ดิฉันมีความภูมิภาคใจมาก ที่สุดในชีวิตที่ได้ร่วมปั่น จักรยานกับโรแทเรียนและ นักปั่น เป็นครั้งหนึ่งครั้งเดียว ในชีวิตที่สามารถบันทึกไว้เป็น ประวัติศาสตร์ให้ลูก ให้หลาน ได้รับรู้ ได้เห็น เริ่มปั่น จากศาลหลักเมืองอ�ำเภอกันลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ คืน แรกพักนอนที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้รับความ อนุเคราะห์สนับสนุน น�้ำ เครื่องดื่ม อาหาร จากสโมสร โรตารีบุรีรัมย์ ชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 22 กันยายน 2560 เริม่ ปัน่ จากอ�ำเภอ ประโคนชัย 06.09 น. เจอสายฝนเกือบครึง่ วัน ทัง้ สนุก ทัง้ หนาว นักปัน่ ปัน่ ตากฝนได้ เราเป็นผูน้ ำ� เราก็ตอ้ งปัน่ ได้ หยุดพักรายทางตามปั้มน�้ำมันบางจาก ปั้มปตท. ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและผู้จัดการปั้ม อาหารกลางวันได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี บัวใหญ่ โดยท่าน ผวน.มารวย อาหารเย็นได้รับจาก การสนับสนุนจากสโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี โดย การน�ำของ นย.ณัชชา พักนอนที่กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 23 กันยายน 2560 06.09 น. ปัน่ จาก กองพันธ์สนุ ขั ทหารมุง่ สูอ่ ำ� เภอวังน้อย ทีห่ น่วย ศปภอ. ราบ 1 (ศูนย์ตอ่ สูป้ อ้ งกันภัยทางอาหารกองทัพบกที่ 1) อาหารกลางวันได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี เฉลิมพระเกียรติ ภาค 3350 เกิ ด มาเคยแต่ นั่ ง รถ ขั บ รถผ่ า นทาง ล�ำตะคลอง จ.นครราชสีมา ไม่เคยคิดว่าจะมาปั่น จักรยานขึ้นล�ำตะคลองได้ เช้าวันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นเช้าของ วันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่ต้องปั่นจักรยานเข้า กรุงเทพฯ และที่ส�ำคัญจะได้เจอเพื่อนโรแทเรียนและ นักปั่นที่คุยกันทางไลน์ แต่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ มากที่ดิฉันได้รับจากมิตรโรแทเรียนภาคเดียวกันและ ต่างภาค สุดท้ายนี้ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณมิตร โรแทเรียนทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยเหลือการท�ำงาน นี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี และที่ส�ำคัญกว่านั้น กราบ ขอบพระคุณภาค 3360 ที่ท่านได้ท�ำโครงการนี้ขึ้นมา ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ อุปสรรค ปัญหาของภาค 3340 เป็นภาค ที่เริ่มต้นช้าที่สุดของทุกภาค ดิฉันจึงภาคภูมิใจที่ได้รับ ความร่วมมือจากหลายๆ จังหวัดที่ไกลสุดคือสโมสร โรตารีเกาะช้าง จ.ตราด ภูมิใจมากที่รับท�ำงานนี้ค่ะ


Activities กีฬาของสโมสรโรตารี

โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ สร.กาญจนบุรี

D.3330

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ท�ำตนให้เป็นคน” เนื้อเพลงกราวกีฬา ที่ประพันธ์โดย ครูเทพ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี คุ้นหูพวกเรามาตั้งแต่เด็ก เพราะผ่าน การเล่นพลศึกษา การแข่งกีฬา และการร้องเพลงนีก้ นั มานานแสนนาน เนือ้ หาของเพลงก็ บ่งบอกถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา ทีไ่ ม่ได้ให้มงุ่ แต่เอาชนะกันอย่างเดียว แต่สอนให้รจู้ กั การให้อภัยด้วย เมื่อโตขึ้นก็กลายเป็นว่าแต่ละคนอาจจะเพียงฮ�ำเพลงแต่ไม่ได้ออกก�ำลัง กายเลย เพราะมีข้ออ้างหลายประการ เช่น ยังไม่พร้อม อุปกรณ์ไม่มี ไม่มีเวลา ฯลฯ ทั้ง ๆ ทีเ่ ราต้องบริหารจัดการเรือ่ งเวลาทีม่ อี ยูเ่ ท่ากันให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ ใครมีวนิ ยั หน่อย ก็สามารถจัดตารางเวลาการออกก�ำลังกายได้อย่างสม�ำ่ เสมอ ส่งผลให้สขุ ภาพร่างกายแข็ง แรง ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่า “คุณมีเวลาไปนั่งคอยหมอได้ครึ่งค่อนวัน แต่ไม่มี เวลาในการออกก�ำลังกายเพียงวันละ 15-30 นาที” ผูเ้ ป็นสมาชิกสโมสรโรตารีทคี่ ดิ ถึงผูอ้ นื่ มากกว่าตนเอง เนือ่ งจากโรตารีสอนเรา ให้เป็นผู้ให้ แต่การจะท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้ได้ดีนั้น ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ก็ต้อง คิดถึงตัวเองด้วยที่ต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ การออกก�ำลังกายจึงเป็นความ ส�ำคัญยิ่ง กลุ่มมิตรภาพโรตารีและกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน (Rotary Fellowships and Rotarian Action Group) เป็นการก่อตั้งขึ้นตามความสนใจและงานอดิเรกต่างๆ ของโรแทเรียน กลุ่มมิตรภาพโรตารีมุ่งความสนใจไปในเรื่องอาชีพและสันทนาการ ส่วน กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเน้นในเรื่องการบ�ำเพ็ญประโยชน์เฉพาะเรื่อง กลุ่มมิตรภาพ โรตารีประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มากมาย เช่น เทนนิส หมากรุก ดนตรี และการพายเรือแคนนู ความสนใจด้านวิชาชีพ อาทิเช่น การถ่ายภาพ เป็นต้น กิจกรรม มีความหลากหลายไปตามความสนใจ ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rotary.org/ fellowships สมาชิกสโมสรโรตารีในประเทศไทยยังมีจ�ำนวนน้อยมากที่สมัครเข้าร่วม กลุ่มดังกล่าว แต่เราก็มีการเล่นกีฬา มีการแข่งขันทั้งภายในสโมสรและในพื้นของภาค ภาค 3330 ก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างสม�่ำเสมอ ที่ท�ำให้สมาชิกได้ออก ก�ำลังกาย ได้ฝึกซ้อม ได้ความสนุกสนาน และแน่นอนได้มิตรภาพ สักวันหนึ่งเราคงเป็น สมาชิกกลุม่ และเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโซนหรือระหว่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ ขยายเครือข่ายในการท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สโมสรโรตารีนราธิวาส

น�ำโดย อน.เพ็ญศรี ประธานคณะกรรมการหาทุนเพื่อโครงการโปลิโอพลัสน�ำทีมนายก รุ่น 111 สืบสานพระราชปณิธานท�ำดีเพื่อพ่อ ซ่อมแซมทางเดินป่าชายเลนเนื่องจากอยู่ ในสภาพผุพัง อาจเป็นอันตรายแก่ผู้เดินชมป่าชายเลน นอกจากนี้ทางรุ่น 111 ยังช่วย กันจ�ำหน่ายเสื้อหาทุนเพื่อโครงการโปลิโอพลัสอีกด้วย

สโมสรโรตารีปราณบุรี

จัดกิจกรรมโครงการท�ำยาหม่องสมุนไรภูมิปัญญาไทยร่วมกับชุมชนเขาน้อยกลาง ท�ำ สมุนไพรไทย ยาหม่อง เครือ่ งหอม เพือ่ อนุรกั ษ์ไพรพืน้ บ้าน และสร้างอาชีพแก่ชมุ ชนใน พืน้ ทีร่ ว่ มกับกลุม่ นักขับออฟโรด สโมสรโรตารีเพชรบุรี เลีย้ งอาหารของว่าง มอบอุปกรณ์ ของใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้า ตุ๊กตา แก่นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตะเวนชายแดนป่าหมาก ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย กะเหรี่ยง ไทลื้อ กว่า 270 คน ซึ่งยังขาดแคลนในหลายๆ อย่าง


สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

และสโมสรโรตารีทวารวดี ท�ำพิธีมอบหนังสือ “โครงการหนังสือเพื่อ น้อง เยาวชนไทยก้าวไกลการศึกษา 113 โรงเรียน” น�ำโดย นย.อนงค์ จุลนิพิฐวงษ์ และสมาชิก ร่วมกับบ.โกรเลียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก. ณ ศาลากองอ�ำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์

สโมสรโรตารีราชบุรี

จัดท�ำโครงการ “หนูน้อยฟันดี โรตารีดูแล” ให้แก่นักเรียนจ�ำนวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดโคกทอง โรงเรียนโรตารี 1 บ้านน�้ำพุ โรงเรียนบ้านเขากรวด และโรงเรียนวัดใหม่นครบาล โดยท�ำพิธีมอบ ณ.โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี

สโมสรโรตารีอ�ำนาจเจริญ

มอบโต๊ะปิงปองให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เพื่อ ผ่อนคลาย

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดร่วมกับสโมสรโรตารีธนบุรี

มอบแว่นตาผูส้ งู อายุฟรี จ�ำนวน 500 อัน ณ เทศบาลต�ำบลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

36 กันยายน-ตุลาคม 2560


Activities D.3340

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี

น� ำ โดย นายกก่ อ ตั้ ง นั ช ชา ทิ พ เนตร พร้ อ มโรแทเรี ย น ร่ ว มงาน ครบุรี โดยสมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานไม้มงคล 6 ชนิด เพือ่ น�ำมาปลูกเพือ่ “ต้นกล้าจิตอาสา...ปลูกพลังศรัทธา...ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน” ร่วมกับรอง เป็นศิริมงคลในพื้นที่ ณ.บ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธร ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรครบุรี และนายอ�ำเภอ

สโมสรโรตารีตราด

มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี ณ โรงเรียนอนุบาล น�้ำเชี่ยวและชาวชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว จ.ตราด

สโมสรโรตารีท่าเรือตราด

มอบรถดังเพลิงให้กับเทศบาลหนองเสม็ด จังหวัดตราด เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป


Activities D.3350

สโมสรโรตารีบางคอแหลม กีฬาต่อต้านยาเสพติด

อีกหนึ่งกิจกรรม ที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องกีฬาต่อต้านยาเสพติด ของ สโมสรโรตารีบางคอแหลม ภาค 3350 ซึ่งได้บ�ำเพ็ญประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มาอย่าง ต่อเนื่องหลายปี ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติทห่ี น่วยงานทุกหน่วยให้ความสนใจและ ร่วมกันป้องกัน แต่ดว้ ยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทีผ่ ปู้ กครอง ต่างต้องออกท�ำงาน นอกบ้าน เพื่อเลี้ยงครอบครัว ท�ำให้ขาดการใกล้ชิดและดูแลบุตรหลานได้ไม่มีพอ และในส่วนของครู อาจารย์ในโรงเรียน ก็ไม่มที างดูแลนักเรียนได้อย่างทัว่ ถึงตลอด เวลา จึงเป็นช่องว่างทีท่ ำ� ให้เด็กและเยาวชนถูกชักจูงไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดได้ดงั นัน้ แนวทางทีด่ ที สี่ ดุ คือการปลูกฝังและสร้างกิจกรรมในด้านกีฬาเพือ่ ให้เยาวชนได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สโมสรโรตารีบางคอแหลม ภาค 3350 ได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเยาวชนไทย จึงได้รเิ ริม่ จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาฟุตซอลติดต่อกันเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ - เพื่อป้องกันให้เยาวชนหลีกเลี่ยงและห่างไกลตลอดจนตระหนักด้วย พิษภัยของยาเสพติด - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้าง พลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ - เพื่อให้เป็นการพัฒนากีฬาฟุตซอลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจน การรู้จักท�ำงานเป็นทีม และที่ส�ำคัญ รู้รักสามัคคี ในปีนี้ สโมสรโรตารีบางคอแหลม ภาค 3350 จะจัดกิจกรรมกีฬาฟุต ซอลต่อต้านยาเสพติดขึ้นที่สนามฟุตซอลมาตรฐานเขตลุมพีนี กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. สโมสรโรตารีบางคอแหลม จึงขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ได้เล็งเห็น ประโยชน์ของกีฬา และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรฯ ตามวันและเวลาดัง กล่าว (ขอขอบคุณข้อมูลจาก นย.อภิภัทร จิตรบูรณะชาติ สร.บางคอแหลม)

สโมสรโรตารีพระนคร โครงการ Eye Health Care วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 สโมสรโรตารีพระนคร น�ำโดย นย. วิรตั น์ งามข�ำ ได้เข้าพบเพือ่ แสดงความขอบคุณ ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดี คณะ ทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงกับตัวแทนนักศึกษาทีร่ ว่ มโครงการ Eye Health Care กับสโมสรฯ โดยท�ำการตรวจวัดสายตาให้เด็กนักเรียนและผูส้ งู อายุ ทั้งนี้ ได้ท�ำการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาทุกท่านที่เข้า ร่วมโครงการ และมอบหนังสือ “เรื่องเล่าสารพัดต้อ” ให้คลินิคทัศนมาตรศาสตร์ 2,000 เล่ม เพื่อส่งต่อความรู้เรื่องต้อให้แก่ประชาชนต่อไป อนึง่ สุขภาพตา ส่งผลถึงมองเห็นและวิสยั ทัศน์ ..ปราศจากวิสยั ทัศน์ ก็ ไร้ซึ่งความหวัง “Where there is no vision there is no hope” by George Washington Carver -American botanist & inventor (ขอขอบคุณข้อมูลจาก นยล.ดาริน พงศ์ภาวัต สร.พระนคร)

38 กันยายน-ตุลาคม 2560


นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเม็กซิโก

ช่วยกันแสดงดนตรีและเต้นร�ำที่กาดกองเก่าจังหวัดแพร่ รับบริจาค เงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวที่ประเทศเม็กซิโก

สโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรี

กิจกรรมปล่อยปลามหากุศล 1 ล้านตัวที่สโมสรโรตารี ขาณุวรลักษบุรีจัดร่วมกับประมงจังหวัดก�ำแพงเพชร เปิดงานโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อเช้านี้มีผู้มาร่วมงานกว่า 500 คน บริเวณริมแม่น�้ำปิง อ.ขาณุวรลักษบุรี

สโมสรโรตารีศรีส�ำโรง สโมสรโรตารีสวรรคโลกเหนือ

มอบเงินบริจาค และเครื่องใช้ จ�ำเป็น ให้บ้านประสบอัคคีภัย ต.วังลึก อ.ศรีส�ำโรง จ. สุโขทัย


Activities D.3360

สโมสรโรตารีเชียงของ สโมสรโรตารีแม่จัน มูลนิธิพิทักษ์ ดวงตาประชาชน และโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช เชียงของ ได้ร่วมกันท�ำโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2560 โดยมีผปู้ ว่ ยได้รบั บริการรักษา ทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ อ.เชียงของ รวมทัง้ ประเทศเพือ่ นบ้าน สปป.ลาว จ�ำนวน 119 คน

สโมสรโรตารีก�ำแพงเพชร

จัดกิจกรรมครบรอบ 44 ปีการก่อตั้งสโมสรฯ สมาชิกร่วมกันจัด กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน/มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้ กับเด็กนักเรียน จ�ำนวน 2 โรงเรียน คือ รร.บ้านคลองใหญ่ใต้ และ รร.บ้านมอแดง (สิงห์ทองประสงค์) รวมนักเรียนจ�ำนวน 100 คน

สโมสรโรตารีเชียงค�ำ

ร่วมกันท�ำกิจกรรมปลูกป่าต้นน�้ำร่วมกับอินเอทร์แรทค์ รร.เชียงค�ำ วิทยาคม

สโมสรโรตารีเวียงโกศัย

ร่วมท�ำกิจกรรมโครงการโรตารีร่วมใจปลูกต้นไม้คืนผืนดิน โดยมี ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ ม.รามค�ำแหง จ.แพร่ เป็นประธาน

40 กันยายน-ตุลาคม 2560


Our Guest อผภ.ศิริ เอี่ยมจ�ำรูญลาภ กับงานใหม่ในโรตารีสากล PDG Siri Eiamchamroonlarp 2017-18 Rotary International Representative to the UNESCAP 2017-18 Rotary International Rotaract and Interact Committee เรานัดพบ อผภ.ศิริ เอี่ยมจ�ำรูญลาภ จากสโมสรโรตารีนครราชสีมา ภาค 3340 ในมือ้ เทีย่ งทีร่ า้ นอาหารแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ ขอ น�ำมุมมองและข้อมูลจากท่าน มาให้โรแทเรียนในประเทศไทยได้ทราบ ว่า อผภ.ศิริได้ช่วยงานโรตารีสากลในภาระกิจที่ส�ำคัญถึง 2 ต�ำแหน่งนี้ อย่างไร ด้วยบรรยากาศในร้านอาหารที่จอแจ แต่ท่านก็ให้ข้อมูลอย่าง อารมณ์ดีและชัดเจน RTM: ผู้แทนโรตารีสากลในสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่อย่างไร? เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังสงครามครั้งที่สอง โรตารีสากลเรามี ส่วนร่วมในการก่อตั้งสหประชาชาติ (United Nation – UN) ทาง UN จึงให้เกียรติโรตารีสากลอย่างมาก เรามีผแู้ ทน 24 คนทัว่ โลก แต่งตัง้ โดย ประธานโรตารีสากล และมี PDG Ed Futa เป็น Dean ของ Committee นี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน โดยเน้นในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของโรตารีดว้ ย ในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ ก็มผี มเป็นผูแ้ ทน ใน เอเชียก็ยังมีจากอียิปต์ 1 ท่าน และ จากอินเดีย 1 ท่าน เป็นต้น ผู้แทน เหล่านีถ้ อื ว่าเป็นนักการทูตอย่างไม่เป็นทางการของโรตารีกว็ า่ ได้ หน้าที่ หลักก็คือการท�ำให้โรตารีสากลมีส่วนร่วมในระดับสากล เป็นกระบอก เสียงให้โครงการของโรตารีเช่น โครงการขจัดโรคโปลิโอ ศูนย์สันติภาพ ของโรตารี หรือโครงการ Shelter Box เป็นต้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ เช่น ผู้แทนท่านหนึ่งจาก Great Britain จัดงาน Women Day และมี โครงการก่อตั้งสโมสร Rotary Club of UN เป็นการโปรโมทงานของ โรตารีได้เป็นอย่างดี RTM: ที่ผ่านมาท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร? ผมได้เข้าร่วมประชุมและอบรมที่อีแวนส์ตัน ชิคาโกเมื่อวันที่ 17-18 เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร่วมกับผู้แทนทั่วโลก ได้รับมอบหมาย ให้ประสานงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะมีหน่วยงานหลักคือ

UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ส�ำนักงานอยู่ในกรุงเทพ มี Dr Shamshad Akhtar ชาวปากีสถานเป็นเลขาธิการอยู่ เราก็เสนอตัวให้ความร่วมมือ เท่าทีท่ ำ� ได้ในด้านการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทโี่ รตารีกบั UNESCAP สามารถ ท�ำงานร่วมกันได้ หรือถ้ามีประเด็นอะไรมาก็เข้าไปช่วยดู รวมถึงการ สังเกตุและรายงานกิจกรรมหรือผลกระทบที่จะมีต่อโรตารี ส่วนปัญหา ใหญ่ๆบางเรือ่ งโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วพันด้านการเมือง เราคงไม่ทำ� อะไรมาก ไม่ได้ เช่นปัญหาผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงยาในพม่าเป็นต้น ตอนนี้ผมพยายามฟัง และศึกษางานผูแ้ ทนนีด้ วู า่ จะน�ำเสนออย่างไร โดยต้องเข้าไปร่วมประชุม กับเขาให้อยู่ในสารบบไปก่อน 24 ตุลาคมปีนี้ ก็จะเป็นวัน UN Day และเป็นวาระแห่งการ ครบรอบ 70 ปีในการก่อตั้งสหประชาชาติ ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลอง เจตนารมณ์ทที่ งั้ สององค์กร คือโรตารีสากลและสหประชาชาติได้มวี สิ ยั ทัศน์รว่ มกันในเรือ่ งสันติภาพและงานเพือ่ เพือ่ นมนุษย์ ซึง่ ได้เป็นผูน้ ำ� ใน การให้บริการต่อประชาคมโลกมาอย่างยาวนาน RTM: อีกต�ำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งก็คือ กรรมการโรทาแรคท์และ อินเทอร์แรคท์ของโรตารีสากล มีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้าง? Rotary International Rotaract and Interact Committee ชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิก 13 คน มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่บอร์ด บริหารโรตารีสากลในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ของ Rotaract และ Interact โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอ แนะในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างความ ร่วมมือ การให้คำ� ปรึกษาและการท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งของโรแทเรียนให้ กับ Rotataract และขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ Rotaract ท�ำหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรแทเรียน (หรือที่เรียกันว่าการเป็นพี่เลี้ยงในมุมกลับ reverse mentoring) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ Interact นัน้ คณะกรรมาธิการ


ชุดนี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ที่ช่วยให้ Interact สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาความ เป็นผูน้ ำ� และการให้บริการ คณะกรรมาธิการชุดนี้ ภายใต้การก�ำกับ ดูแลของประธานโรตารีสากล จะท�ำหน้าที่พัฒนาเนื้อหาและแผน งานส�ำหรับ Rotaract Preconvention ตามแนวทางของแผน ยุทธศาสตร์ของโรตารีสากล RTM: จากประสบการณ์ด้านเยาวชนในโรตารีของท่าน จะช่วยงาน ด้านเยาวชนอย่างไร? เมื่อผมเข้ามาเป็นโรแทเรียนในปีแรก ก็ได้มีโอกาสเข้า มาช่วยงานด้านเยาวชน คือเป็นกรรมการโครงการเยาวชนแลก เปลี่ยน (YE) ของภาค โดยดูงานด้าน Inbound และช่วยงาน YE เรือ่ ยมา เป็นประธานโครงการ YE 3 ปี ลูกสาวของผมก็เป็นนักเรียน แลกเปลี่ยน โรตารีสากลให้ความส�ำคัญกับงานด้านเยาวชนมาก ใน การประชุม Convention ทุกปี จะมี Preconvention ในโปรแกรม ของ Rotaract และ YE ซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้ไปร่วมเป็นจ�ำนวน มาก โดยเฉพาะโปรแกรมของโรทาแรคท์ จะมีทั้งกรรมการซึ่งเป็น โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ เข้าไปน�ำเสนอและแสดงความคิด เห็น ในปี 2017-18 ก็จะเป็นปีครบรอบ 50 ปีโรทาแรคท์ จะมีการ เฉลิมฉลองกันที่โตรอนโต้ แคนาดา อีกด้วย ผมได้ ร ่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการชุ ด นี้ ท าง Tele Conference ไปแล้ว และจะต้องไปประชุมที่ชิคาโกอีกในเดือน ธันวาคม โรตารีสากลมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้โรทาแรคท์ได้กลับ มาเป็นโรแทเรียน โดยให้สโมสรมีความยืดหยุ่นในการรับสมาชิก และยังจะเพิ่มบทบาทให้กับโรทาแรคท์ในการท�ำโครงการให้มาก ขึ้น อาจเป็นโครงการ Grant ลักษณะเดียวกับที่ให้กับสโมสร โรตารีท�ำ นอกจากนี้จะส่งเสริมการใช้ความสามารถทางเทคโนโลยี ของคนรุ่นใหม่มาช่วยโรตารีให้มากขึ้น มี ตั ว อย่ า งที่ น ่ า สนใจให้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั น เช่ น โรทาแรคท์ในอเมริกาเหนือ สามารถท�ำโครงการหาทุน ไปท�ำ โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในอเมริกาใต้ได้ หรือในภาค 3340 ของ ผมเอง โรทาแรคท์ที่มาจากโรงเรียนอาชีวะศึกษา สามารถลงพื้น ที่ไปซ่อมเครื่องกรองน�้ำที่โรแทเรียนได้เคยมอบไว้ให้ตามโรงเรียน ต่างๆแต่ขาดการดูแลจนช�ำรุด ให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ ผมขอฝากอีกเรื่องคือ โรตารีสากลได้ให้ข้อมูลศิษย์เก่า โรตารี เช่น GSE, Peace Fellow หรือผู้ที่ได้รับทุนอื่นๆ อยู่ในฐาน ข้อมูลใน My Rotary ทั้งหมด มีทุกภาค ขอให้ภาคน�ำมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ และชักชวนศิษย์เก่าเหล่านี้กลับมาเป็นโรแทเรียน แต่ละ ภาคควรมี Alumni Committee เข้ามาดูเรื่องนี้ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโรทาแรคท์และ อินเทอร์แรคท์ ถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามน�ำเสนอให้นะครับ

พวกเราขอเอาใจช่วย อผภ.ศิริ ในต�ำแหน่งหน้าที่ ทั้งสองด้านในโรตารีสากล ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของ สหประชาชาติ และครบรอบ 50 ปีของโรทาแรคท์ในปีนี้

42 กันยายน-ตุลาคม 2560

สารจากประธาน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก

หน้าที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นสโมสร โรตารี คือ การช�ำระค่าบ�ำรุงโรตารีสากล ใน ปีนี้สโมสรจะต้องช�ำระค่าบ�ำรุงภายใน 120 วันนับจากต้นงวดคือวันที่ 31 ตุลาคม ขอให้ทุกสโมสรตรวจสอบว่าสโมสรของ ท่านได้ด�ำเนินการแล้วหรือยัง

ต้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน ศู น ย์ ฯ จะได้ เ ป็ น สถานที่ จั ด สั ม มนา บรรณาธิการนิตยสารโรตารีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปี 2017 (2017 Asia/Pacific Regional Editors' Seminar) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาบรรณาธิการนิตยสารฯ ครั้งแรกในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 20 คนจาก 7 ประเทศ นิตยสารโรตารีระดับภูมิภาค (Regional Rotary Magazine) คือ นิตยสารที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากโรตารีสากล โดยจัดท�ำเพื่อโรแทเรียนในประเทศที่มีมากกว่า 1 ภาคหรือมากกว่า 1 ประเทศ ได้รับข้อมูลการพิมพ์จากโรตารีสากลรวมกับข่าวสารที่น่า สนใจในภูมิภาคนั้น ซึ่งนิตยสารโรตารีประเทศไทยได้รับการรับรอง จากโรตารีสากลตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยไมตรีจิต

(ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ตัวเลขโรตารี (25 ก.ย. 60 - www.rotary.org) ภาค

สมาชิก

สโมสร

3330

2,430

101

3340

1,676

67

3350

2,879

110

3360

1,383

68

รวม

8,368

346


ออสเตรเลีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา, ประเทศไทย 1-3 พฤศจิกายน 2560 @ ศูนย์โรตารีประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เจ้าภาพ นิตยสารโรตารีประเทศไทย


วาระการสัมมนา และผู้เข้าร่วม

ก�ำหนดการประชุม สัมมนาบรรณาธิการนิตยสารโรตารี ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปี 2560 ณ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 17.00 น. เลี้ยงต้อนรับที่ China Town วันพฤหัสที่ 2 พฤศจิกายน 08:30 – 09:00 น. พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ/แนะน�ำแขกผู้มีเกียรติ 09:00 – 09:30 น. การสื่อสารของโรตารีในยุคปัจจุบัน 09:00 – 10:30 น. 1. นิตยสารดิจิตัลหรือนิตยสารแบบพิมพ์ 2. อนาคตของนิตยสารฯ ประจ�ำภาคพื้นทวีป 10:30 – 10:45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 10:45 – 11:45 น. อภิปรายเรื่อง สภานิติบัญญัติโรตารี: จะเลิกข้อบังคับการรับนิตยสารฯ หรือไม่? 11:45 – 12:15 น. ระดมสมอง หัวข้อ “จะท�ำอย่างไรให้นิตยสารฯ เป็นที่น่าสนใจให้สมาชิกบอกรับ” 12:15 – 13:15 น. อาหารเที่ยง 13:15 – 14:15 น. แนวทางที่ดีที่สุดส�ำหรับนิตยสารประจ�ำภาคพื้นทวีป (นิตยสารฯแต่ละฉบับเสนอแนวคิด 1-2 ข้อ) 14:15 – 15:15 น. การส�ำรวจผู้สมัครรับเป็นสมาชิกนิตยสารฯ 15:15 – 15:30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 15:30 – 16:15 น. โรตารีจะสนับสนุนนิตยสารฯ ภาคพื้นทวีปให้ดีกว่า นี้ได้อย่างไร? 16:15 – 17:00 น. หัวข้อ/แนวคิดส�ำหรับการสัมมนา บก.นิตยสารฯ ในปี 2561 17:45 น. ออกจากโรงแรม/ที่พัก ไปรับประทานอาหารค�่ำ 18:30 – 20:00 น. รับประทานอาหารค�่ำร่วมกับผู้น�ำอาวุโสโรตารีใน ประเทศไทย วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน 08:30 น. ออกจากโรงแรมที่พัก เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี 09:30 – 12:00 น. หัวข้ออภิปราย 1. เราจะท�ำให้กลุ่มนิตยสารฯ ของเรานี้ดูเป็นหนึ่ง เดียวกันมากกว่านี้ได้อย่างไร? 2. แนวคิดวิธีการเพิ่มสมาชิกนิตยสารฯ 12:00 น. อาหารกลางวันบนแพ ล่องแม่น�้ำแคว 16:00 น. เยี่ยมชม เมืองย้อนยุค “เมืองมัลลิกา” 18:00 – 20:00 น. อาหารค�่ำและร่วมพิธีวันลอยกระทง 20:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

หน้าที่

44


Rotary News

Taiwan Rotary

Rasheeda Bhagat (Editor in Chief)

PP.Harisson Jong (Editor in Chief)

Rotary-No-Tomo

Rotary-No-Tomo

Kyoko Nozaki (Editor in Chief)

PDG.Yohsio Shimizu (Chair)

Rotary Korea

Rotary Korea

Jihye Lee (Editor)

Eunjung Kim (Person in charge)

Philippine Rotary

Philippine Rotary

PDG.Ursula Consuelo Lijauco

PDG.Benigno Emilio Ramirez

(Editor in Chief)

(Chairman of the Board-Publisher)

Philippine Rotary

Rotary International

PDG. J. Antonio Quila

Donna Cotter (Regional Magazine Coordinator)

(Chairman, Management Board)

RotaryThailand

Vanit Yotharvut (Editor in Chief)


พ.ศ.2535-39 อผภ.มรว.โอภาศ กาญจนะวิชัย

พ.ศ.2539-42 พ.ศ.2545-47 อผภ.เชาวน์ นาราฤทธิ์

พ.ศ.2542-45 อน.กิตติ อิสริยะประชา

หน้าที่

46

ในโอกาสที่นิตยสารโรตารีประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้า ภาพจัดการประชุมบรรณาธิการนิตยสารโรตารีระดับภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิค กระผมในฐานะอดีตบรรณาธิการนิตยสารฯ ขอต้อนรับเหล่า บรรณาธิการจากประเทศต่างๆ ด้วยความจริงใจ และพร้อมกันนี้ขอ อวยพรให้การประชุมครั้งส�ำคัญนี้ประสบความส�ำเร็จสูงยิ่ง กระผมขอขอบคุณมิตรโรแทเรียนทุกท่านทีไ่ ด้เกียรติผมเป็น บรรณาธิการเป็นเวลา 5 ปี ครั้งแรก 3 ปี ครั้งหลังอีก 2 ปี ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้ความร่วมมือ และได้มอบความไว้วางใจให้กระผมตลอด เวลา จนท�ำให้ผมสามารถผลิตนิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับพิเศษ ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีรวมทั้ง แผ่น Poster ต่างๆ เช่น Rotary Tree, โรตารีครบรอบ 100 ปี และแผ่นรวมนิตยสารโรตารีฉบับต่างๆ ในการผลิตนิตยสารโรตารีนี้ ท�ำให้ผมได้เรียนรู้โรตารีลึกซึ้ง “คุณค่าโรตารี” ช่วงชีวติ หนึง่ ทีผ่ มมีความสุข ดูจะเป็นช่วงทีผ่ มท�ำงานให้กบั สโมสร โรตารีในประเทศไทย โดยเฉพาะกับช่วงเกือบ 8 ปีระหว่าง พ.ศ.2539-47 ทีไ่ ด้ ท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์กบั คณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรตารีสากล ภาค 3350 รวมถึงเป็นบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทย (พ.ศ. 2542-2545) ภายใต้การน�ำทางและเรียนรู้มากมายจากพี่ๆ โรแทเรียน อาทิ อผภ.เชาวน์ นาราฤทธิ์ และ อน.บุญศรี กฤษณกาญจน์ และอีกมากมายหลายท่าน ปณิธานหนึ่งที่ผมพยายามที่จะมุ่งเน้นท�ำในขอบเขตของ บรรณาธิการนิตยสารฯ ในสมัยนั้น คือจะโน้มน้าวให้ชาวโรแทเรียนสนใจ อ่าน “นิตยสารโรตารี” มากขึ้นอย่างไร และกับอีกบทบาทที่จักท�ำให้นิตย สารฯ เป็นที่สนใจอยากอ่านโดยคนไทยทั่วไปนอกสังคมโรตารี เพื่อเป็นสื่อ ที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและขยายการรับรู้ใน “คุณค่าโรตารี” ให้แพร่ หลายมากยิ่งขึ้นกับสังคมไทย แนวทางพื้นฐานที่ได้ท�ำคือในนิตยสารเริ่มบรรจุเนื้อหาสาระและ บทความที่น่าสนใจที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับโรตารีและสังคมโรตารี อย่างเดียว แต่ได้สรรหาบทความบทเขียนจากภายนอก ที่เป็นเนื้อหาสาระ เป็นแม็กเนท (Magnet) ที่คิดว่าผู้อ่านในและนอกสังคมโรตารีจะให้ความ สนใจอ่าน ด้วยความหวังเพื่อพัฒนาให้นิตยสารฯ มีผู้อ่าน (Readership) สูงขึน้ อีกทัง้ จะเป็นแนวทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริม “คุณค่าโรตารี” ขจรกว้างไกล บทส่งท้าย “สิ่งพิมพ์กับดิจิตอลไปด้วยกันได้อย่างไร?“ ค�ำถามที่คนส่วนใหญ่ก�ำลังหาค�ำตอบ หลังจากที่รับรู้มาอย่างต่อ เนื่องว่านิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับปิดตัวลงในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ปัจจุบนั การเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ถูกเปลีย่ นแปลงไป อย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยี และเป็นที่น่าตกใจว่ารูปแบบ “การ อ่าน” ของคนไทยในยุคนีเ้ ปลีย่ นไป จากทีเ่ คยอ่านสือ่ สิง่ พิมพ์แบบเล่ม วันนีห้ นั มาอ่านข่าวสารบนเว็บไซท์หรือโซเชียลมีเดียแทน และด้วยพฤติกรรมดังกล่าว ท�ำให้เจ้าของแบรนด์ตอ้ งหันมาใช้สอื่ ทางโซเชียลมีเดียมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ส่งผล


ยิง่ ขึน้ หลากหลายมากขึน้ รูจ้ กั มิตรโรแทเรียนผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และพร้อมมีสว่ นแบ่งปันให้นติ ยสารอย่างเต็มความสามารถ ซึง่ กระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่ผมมีโอกาสได้ร่วมท�ำงานในการผลิตนิตยสารนี้ เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ผมยังได้เรียนรูว้ า่ การผลิตนิตยสาร เราต้องเสนอ บทความทีเ่ ป็นต้องการของผูอ้ า่ น ไม่ไช่ของผูเ้ ขียน ต้องเลือกตัวอักษรที่ อ่านง่าย วางรูปแบบแต่ละหน้าให้เหมาะสม และน่าอ่าน ต้องพยายาม ส่งเสริมให้โรแทเรียน และผูใ้ กล้ชดิ ได้อา่ นนิตยสารกันมากๆ อีกทัง้ ต้อง จ�ำหน่ายจ่ายแจกให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในหมู่ชาวโรแทเรียน และนอก วงโรตารี เนื่องจากโลกของเราก้าวสู่ยุคดิจิตัลแล้ว และในฐานะที่

ให้สื่อสิ่งพิมพ์ขาดรายได้และต้องค่อยๆหายไปจากตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงและปรับตัวออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 1.รูปแบบการอ่าน 2. ผู้อ่าน และ 3. ผู้ให้ข้อมูลหรือที่เราเรียกกันใน ปัจจุบันว่า Content Provider “รูปแบบการอ่าน” การอ่านถูกเปลีย่ นไปเพราะการเข้าถึงของ Internet ที่ทุกคนสามารถเสพสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอ่านผ่านมือ ถือหรือโซเชียลแพลตฟอร์มอย่าง Facebook ซึ่งสามารถถอดรหัสออกมาได้ว่า “ความเร็ว - เข้าใจง่าย” ท�ำให้รูปแบบการอ่านหรือท�ำความเข้าใจเนื้อหาเปลี่ยน ไป เพราะการแค่อ่านตัวหนังสือไม่อาจตอบโจทย์ของของผู้อ่านในปัจจุบันได้อย่าง เต็มที่ ซึง่ ท�ำให้สอื่ สิง่ พิมพ์จำ� เป็นต้องขยายรูปแบบการน�ำเสนอให้เร็วและเข้าใจง่าย ผ่านการใช้ ภาพ เสียง มาประกอบเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รบั ประสบการณ์การอ่านทีด่ ที สี่ ดุ ถัดมาในส่วนของ “ผู้อ่าน” เพราะความสามารถที่ผู้อ่านมีสิทธิ์ “เข้าถึง และเลือก” สูงขึ้น ท�ำให้ผู้อ่านไม่ถูกจ�ำกัดหรือยึดติดกับบางตัวแปรเหมือนเมื่อก่อน เช่น ความมีชื่อเสียงของผู้เขียน หัวหนังสือนิตยสาร จ�ำนวนยอดการพิมพ์ การกระ จายและการจัดจ�ำหน่าย โดยผู้อ่านในปัจจุบันมีความต้องการเลือกรูปแบบของสื่อ และข้อมูลที่ตรงกับตัวเองสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อมาถึง “ผู้ให้ข้อมูล (Content provider)” ต้องยอมรับว่าผู้ให้ ข้อมูลเจ้าใหม่บนโลกออนไลน์ท�ำได้ดี ในการสร้างรูปแบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ ผู้อ่านมากขึ้น ด้วยหลักง่ายๆ ที่เหมาะกับคนไทย โดยเปลี่ยนเรื่องยากและเรื่องยาว ให้เป็นเรือ่ งเข้าใจได้งา่ ยและน่าสนใจ ให้ขา่ วสารเฉพาะทางและเจาะกลุม่ เป้าหมาย ผ่านช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มแทน เช่น อีเจี๊ยบเลียบด่วน คนอะไรเป็นแฟนหมี หรือ เม่า investor ที่มีผู้ติดตามเป็นหลักแสนหลักล้านในขณะนี้ หากให้ประเมินในเบื้องต้นว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะอยู่รอดหรือไปด้วยกันกับ ดิจิตอลได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือความสามารถในการปรับตัวในหลาย มิติส�ำคัญที่สอดคล้องกับบริบทดิจิตอลและเปลี่ยนแพลตฟอร์มการสื่อสารไปสู่โลก ดิจิตอลมากขึ้น

มีอาชีพด้านสื่อโดยเฉพาะสิ่งตีพิมพ์และทีวี ปรากฏว่ายอดจ�ำหน่าย จ่ายแจกสิ่งตีพิมพ์ทั่วโลกลดลงเป็นอย่างมาก และพร้อมๆ กันนั้น สื่อ ดิจิตัลก็ได้เติมโตขึ้นมาก นิตยสารโรตารีประเทศไทย ต้องเตรียมตัว และเริม่ จัดท�ำฉบับดิจติ ลั พร้อมๆ กัน ทัง้ นีก้ เ็ พราะเมือ่ ถึงเวลาทีส่ มควร เราต้องสามารถผลิตฉบับดิจติ ลั ได้อย่างเต็มรูปแบบ ถึงตอนนัน้ เราจะ ได้ฉบับพิเศษได้โดยไม่เพิม่ ค่าใช้จา่ ย สือ่ ดิจติ ลั เป็นสือ่ ทีม่ ปี ระโยชน์มาก กล่าวคือเราสามารถเสนอรูปภาพ และ วีดีโอโดยซ่อนไว้ในบทความ หรือส่วนที่เป็นโฆษณา และสามารถดูได้ด้วยการคลิกที่ข้อความหลัก หรือโฆษณาได้ ท้ายนี้ ผมขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จตามที่ ได้ตั้งเป้าหมายไว้

สือ่ สิง่ พิมพ์ตอ้ งปรับตัวสู่ Digital Content เป็นผูผ้ ลิต Content ไม่ใช่คน ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ด้วยการเปิดเว็บไซต์ สร้าง Social Media ของตนเอง 1. สร้าง Content ที่น่าสนใจ สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง (Premium Content) และไม่สามารถหาอ่านได้ที่ไหน เป็นบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกแบบเห็น ภาพ มีการกลั่นกรองก่อนน�ำเสนอ รวมถึงการน�ำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย และมีการตี พิมพ์รูปภาพที่บางครั้งสามารถตัดเก็บไว้ได้เป็นอย่างดี 2. การต่อยอดข้ามสื่อ (Cross-Media) น�ำเนื้อหาสื่อที่ผลิตแล้วไปเผย แพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น facebook, line, youtube • การจัดประชุมสัมมนา (Conferences and events) เพื่อเป็นแหล่ง แลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ใช้จดุ เด่นเรือ่ งความ Mass ของสือ่ เองผ่าน Digital Technology เช่น Livestream Youtube หรือ Facebook Live • Micro Payment แยกย่อยมาจาก Premium Content แต่แยกย่อย เป็น Pay-per-article หรือ Pay-per-view แทน 3. การน�ำเสนอสื่อเชิงประสาน (Media Integration) การปรับตัวด้วย การบูรณาการระหว่างกระดาษและสื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน ในลักษณะส่งเสริมซึ่ง กันและกัน จะท�ำให้ได้ประสิทธิภาพในการน�ำเสนอเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า โดยเน้นใช้ จุดแข็งของแต่ละสื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด อาทิ จะบริหารจัดการอย่างไร ไม่ให้สื่อออนไลน์ไปกระทบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ข่าว exclusive ก็ลงหนังสือพิมพ์ก่อน ส่วนข่าวสถานการณ์ที่ต้องขายความรวดเร็วก็ลงสื่อออนไลน์ เป็นต้น ค�ำถามส�ำคัญต่อจากนี้คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหรือ Content Provider ไม่ ว่าจะเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์หรือทีมงานเขียนคอลัมน์ จะสามารถปรับตัวได้เร็วพอเพียงกับ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือไม่และอย่างไร


พ.ศ.2547-49 อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์

พ.ศ.2557-59 อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง

หน้าที่

48

ผมเป็นบรรณาธิการในปี 2010-2014 ซึง่ เป็นปีทผี่ มท�ำหน้าทีเ่ ป็น ผูว้ า่ การภาครับเลือกและผูก้ ารภาคกับผูว้ า่ การภาคผ่านพ้น จึงค่อนข้างทีจ่ ะ ได้มโี อกาสอันดีทไี่ ด้พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์และข้อมูลกับมวลมิตร โรแทเรียนในนานาประเทศทั้งหลาย และได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่ เสมอ ซึง่ นับได้วา่ เป็นช่วงเวลาทีม่ คี วามรืน่ รมย์มากเพราะโดยส่วนตัวแล้วผม ก็เป็น คอลัมนิสต์ประจ�ำในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ อยู่แล้ว เลยได้ มีโอกาสได้น�ำประสบการณ์และความรู้ความสามารถมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่ง ก็ได้รบั การตอบรับจากมวลมิตรโรแทเรียนค่อนข้างดี ดังจะเห็นได้จากการมี จดหมายเข้ามายังบรรณาธิการเพือ่ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในเรือ่ ง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรตารีอยู่เสมอ ในสมัยผมที่ได้มีการเปลี่ยนจากการพิมพ์ปกเป็นสี่สีแ ต่เนื้อ ในขาวด�ำมาเป็นระบบสี่สีทั้งเล่มนับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ไม่ว่าจะเป็น

Rotary Thailand

โ ร ต า รี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย w w w . r o t a r y t h a i l a n d . o r g

MEET THE NEW RI PRESIDENT, GARY HUANG, AND HIS WIFE, CORINNA YAO

R

Thailand

โ ร ต า รี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย w w w . r o t a r y t h a i l a n d . o r g

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 32 ฉบับที่ 160 กันยายน - ตุลาคม 2558 September - October 2015

พ.ศ.2553-57 อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง

ท่านอดีตว่าการภาค มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ สโมสรโรตารีตรัง ภาค 3330 บรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทย ปี 2547-2549 วาระ ต่อจาก อผภ.เชาวน์ นาราฤทธิ์ ภาค 3350 บรรณาธิการฯ หลายสมัย อผภ.มานิตย์ได้ขอให้ผมรับเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการฯ และรับเป็นบรรณาธิ การฯ เต็มตัวอีกหนึ่งวาระ ช่วงปี 2549-2551 ขณะนั้นใช้ส�ำนักงานสโมสร โรตารีสมุทรสงคราม เป็นทีท่ ำ� การฯ ชัว่ คราว ผูป้ ระสานงานทีมงานแปลจาก ทุกๆ ภาค คือ อดีตนายกพิเชษฐ์ รุจิรัตน์ (สร.ราชบุรี ภาค 3330) มาร่วม คัดเลือกบทความและแปลเรื่องส�ำคัญๆ จากโรตารีสากล และยังได้ไปร่วม ประชุมสัมมนา Rotary World Magazine Press Editors Seminar กับ คณะบรรณาธิการผู้จัดท�ำนิตยสารโรตารีทั่วโลกที่ สหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 9-11 ตุลาคม 2550 แทนผมอีกด้วย ในโอกาสที่ นิ ต ยสารโรตารี ป ระเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การ

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 31 ฉบับที่ 153 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 July - August 2014

พ.ศ.2549-51 อผภ.สมบูรณ์ กาญจโนฬาร

RI Convention 28 May-1 June 2016 Seoul, Korea


ประชุมบรรณาธิการนิตยสารโรตารีระดับภูมิภาคที่กรุงเทพฯ ระหว่าง 1-4 พฤศจิกายน 2560 นี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสดี ที่ผู้จัดท�ำนิตยสารโรตารีได้มา สังสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้นิตยสารโรตารีแต่ละ ประเทศมีสาระส�ำคัญตามทีโ่ รตารีสากลก�ำหนด เช่น สารประธานโรตารีสากล ประธานทรัสตีฯมูลนิธโิ รตารี และข่าวสารจากโรตารีรอบโลกซึง่ ก�ำหนดให้มที กุ ฉบับ ส่วนข่าวสารโรตารีในประเทศของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไป แต่ จุดประสงค์หลักเพือ่ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารส�ำคัญของโรตารีแก่โรแทเรียนทุก ท่านในทุกภาคของแต่ละประเทศได้รับทราบโดยทั่วกัน ปัจจุบนั สิง่ พิมพ์ดจิ ติ อลก�ำลังมาแรงในยุคสือ่ สารไร้พรมแดน เพราะ ประหยัดและรวดเร็วกว่ากันมาก แต่ส�ำหรับประเทศไทยของเราคงต้องใช้ เวลาเรียนรู้ควบคู่กันไปกับสิ่งพิมพ์ปัจจุบันไปก่อน ด้วยเหตุว่าการพัฒนา บุคลากรในประเทศให้เรียนรู้ด้านดิจิตอลยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น

สิ่งพิมพ์กระดาษปัจจุบันยังจ�ำเป็นต้องใช้ควบคู่กันต่อไปเช่นกันอีกหลายปี ปัจจุบนั โรตารีสากลได้จดั ท�ำนิตยสารแบบดิจติ อลคูข่ นานไปกับนิตยสาร เดอะ โรแทเรียน แบบกระดาษด้วยเช่นกัน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณะผู้จัดท�ำนิตยสารโรตารี ประเทศไทยชุดปัจจุบัน ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ผมและ โรตารีแอนน์ จริยาขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน จงประสบผลส�ำเร็จ ตามภารกิจและจุดมุ่งหมายทุกประการ

เรื่องอาร์ตเวิร์กหรือค่าใช้จ่ายและขนาดของหนังสือที่จะต้องท�ำให้เล็กลงเพื่อ ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็เล็กน้อยเมื่อเมื่อเปรียบกับยุคนี้ที่ความเปลี่ยนแปลง เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีท�ำให้หนังสือหรือ นิตยสารจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวกันอย่างขนานใหญ่ สือ่ สิง่ พิมพ์หลายๆ ฉบับ ต้องปิดตัวลง หรือไม่เช่นนั้นก็หันไปจัดท�ำในรูปแบบออนไลน์หรือในระบบ ดิจิตอลแทน หรือมิฉะนั้นก็ท�ำควบคู่กันไปโดยลดจ�ำนวนการพิมพ์ที่เป็น กระดาษและรับสมาชิกในระบบออนไลน์ควบคู่กันไป นิตยสารโรตารีเราก็เช่นกันย่อมหลีกเลีย่ งสิง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นไม่พน้ the Rotarian ตอนนี้ก็ท�ำควบคู่กันไปทั้งสองอย่าง และแน่นอนว่านิตยสาร โรตารีประเทศไทยก็ย่อมจะต้องมีการจัดท�ำในระบบออนไลน์ด้วยแต่จะท�ำ แยกกันไปเลยแบบบางประเทศหรือน�ำฉบับทีเ่ ป็นสิง่ พิมพ์ไปโพสต์ลงในระบบ ออนไลน์ ฯลฯ ก็คงเป็นเรือ่ งทีก่ องบรรณาธิการและผูอ้ า่ นซึง่ เสียค่าสมาชิกจะ

ได้ออกความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป จริงอยูห่ ลายๆ คนซึง่ รวมถึงผมด้วยมีความคุน้ ชินกับการอ่านในรูป เล่มแบบเป็นกระดาษ แต่เมือ่ มองเห็นความสิน้ เปลืองในค่าใช้จา่ ยในการจัดท�ำ และการทีต่ อ้ งใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลทีจ่ ะต้องใช้ไม้มาท�ำเยือ่ กระดาษและ ยังเป็นเหตุทที่ ำ� ให้โลกร้อนอีกด้วย ผมคิดว่าตัวผมเองและมวลมิตรโรแทเรียน ควรที่จะยอมอ่านนิตยสารโรตารีในระบบออนไลน์มากกว่า ใหม่ๆ อาจจะไม่ สะดวกนักแต่ต่อไปก็จะคุ้นเคยไปเอง โลกหมุนไปข้างหน้าตลอดเวลา ใครที่หยุดอยู่กับที่ย่อมที่จะกลาย เป็นผูท้ ลี่ า้ หลัง ไม่วา่ เราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ความเปลีย่ นแปลงย่อมต้อง เกิดขึ้นเป็นของธรรมดาครับ

นิ ต ยสารโรตารี เ ป็ น สื่ อ กลางที่ ใ ห้ แ นวคิ ด ให้ ค วามรู ้ ให้สมาชิกในรูปแบบ E-BOOK นอกเสียจากสมาชิกจะร้องขอเป็นสิ่ง ประสบการณ์ และน�ำเสนอผลงานทีโ่ ดดเด่นแก่โรแทเรียน ขณะเดียวกัน พิมพ์กระดาษ น่าจะสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากกว่า และเป็นการ ก็เป็นสื่อกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหา ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก ต่างๆ ของผู้อ่าน ปัญหาคือมีผู้อ่านอย่างจริงจังน้อยมาก ผมคิดว่าถ้า มีการน�ำเสนอ ภาพกิจกรรมทีโ่ ดนใจ มีการแลกเปลีย่ นประเด็นทีส่ มาชิก สนใจ เช่น “โรตารีจะเจริญเติบใหญ่ได้อย่างมัน่ คงได้อย่างไร “ โดยมีการ วิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมภายนอก สิง่ แวดล้อมภายใน น�ำเสนอแนวทางและ วิธีการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง น่าจะเป็นสิ่งดึงดูดให้สมาชิกสนใจอ่าน นิตยสารโรตารีมากขึ้น อีกประเด็นคือการลดสิ่งพิมพ์กระดาษ โดยทั่วไปส่งนิตยสาร


Profile for Rotary Centre in Thailand

Magazine September-October  

Magazine September-October  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded