Page 1

November-December 2017 พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐


แรงบ นั ดาลใจ อย ทู่ กุ แห่งหน

โครงการจิตอาสาที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง บีลาลจากรุงทริโปลี เลบานอน และ เกร็ก จากแมสซาชูเซท สหรัฐอเมริกา รู้จักกันจากการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซ่อมแซมและทาสีสนามเด็กเล่น ที่ได้รับผลกระทบ จาก น้ำ�ท่วม ในประเทศไทยเมื่อครั้งที่ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมคอนเวนชั่น ปี 2012 จากคนแปลกหน้า ที่ได้ร่วมงานจิตอาสาด้วยกัน แปร เปลี่ยน เป็นโครงการจัดหาที่พักพิงชั่วคราว (Shelter Boxes) ให้กับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียกว่า 1500 หน่วยทั้งในเลบานอน และแคว้น เคอร์ติสถาน ประเทศอิรัก ตามหาแรงบันดาลใจได้ที่ งานประชุมใหญ่โรตารี ที่โตรอนโต

โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารีมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี ณ ุ ค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าในการ ประกอบอาชีพทีย่ งั คุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมใิ จในอาชีพ ของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ไป ใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิม่ พูนความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหว่างชาติ ด้วยมิตรสัมพันธ์ ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทัว่ โลก ทีม่ อี ดุ มการณ์ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ อย่างเดียวกัน The Object of Rotary The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service.

At a Glance ROTARY CONVENTION 23-27 JUNE 2018 TORONTO, ONTARIO, CANADA

ROTARY Members : 1,220,185 Clubs : 35,727 ROTARACT Members: 242,949 Clubs: 10,563

สถิติถึง ธันวาคม 2560 ที่มา : the rotarian (December 2017)

INTERACT Members: 511,796 Clubs: 22,252 RCCS Members: 210,500 Corps: 9,900


สารประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส.ไรซ์ลีย์ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มิตรโรแทเรียนที่รัก มูลนิธิโรตารีนั้นด�ำรงอยู่ในสโมสรของเราแบบที่เรา มองไม่เห็น กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราด�ำเนินการในสโมสรและ ในภาคของเราทุกสัปดาห์ แม้จะมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ มูลนิธิฯ ก็ตาม แต่มูลนิธิโรตารีก็ยังอยู่ในสโมสรของเราแบบ มองไม่เห็นด้วยสายตา เช่นเดียวกับเรามองไม่เห็นรากฐานของ อาคารขณะที่เราอยู่ในอาคาร แต่การที่เรามองด้วยตาไม่เห็น นั้นมิได้หมายความว่าอาคารของเราไม่มีรากฐาน มูลนิธิฯ ของเราช่วยเหลือโรตารีได้รับมือกับโปลิโอ ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ของ โรตารีของเรา ตลอดเวลา ๑๐๐ ปีที่มูลนิธิฯ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมา ด้วยเงินบริจาคครั้งแรกเพียง ๒๖.๕๐ เหรียญสหรัฐ มูลนิธิฯ ก็ได้สนับสนุนและเสริมพลังให้งานบ�ำเพ็ญประโยชน์และความ มุ่งมั่นของเราให้เข้มแข็ง ท�ำให้เราเป็นองค์กรที่เราเป็นอยู่ทุก วันนี้เพราะมูลนิธิโรตารีโรแทเรียนจึงทราบดีว่าหากพวกเรามี ความมุ่งมั่นในการท�ำงานแล้วแทบจะไม่มีงานใดที่เกินก�ำลัง ของเรา มูลนิธโิ รตารีเป็นแบบอย่างอันทรงประสิทธิภาพเหลือ เชือ่ ทีเ่ รามี และไม่มอี งค์กรอืน่ ใดเทียบเท่า พวกเราสามารถเป็น ทั้งแบบท้องถิ่นและแบบครอบจักรวาล เพราะเราเชี่ยวชาญ ในพื้นที่ของเรา มีสายสัมพันธ์ มีความรู้อยู่ในสโมสรมากกว่า ๓๕,๐๐๐ สโมสรอยูเ่ กือบทุกประเทศในโลก เราได้รบั ความเชือ่ ถือในด้านความโปร่งใส มีประสิทธิผลและแบบแผนการด�ำเนิน

ธุรกรรมทีด่ ี และเราเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญระดับสูงเช่นเดียวกับอาสา สมัครของเรา เราจึงสามารถมีประสิทธิภาพได้ในแบบทีอ่ งค์กร น้อยแห่งสามารถก้าวถึงระดับนี้ พูดง่ายๆ คือ เงินทุกๆ หนึ่งเหรียญที่บริจาคให้แก่ มูลนิธิโรตารีนั้น มีคุณค่ามากกว่าเงินหนึ่งเหรียญที่บริจาคกับ องค์กรการกุศลส่วนใหญ่ หากว่าคุณอยากใช้เงินหนึ่งเหรียญ เพื่อไปท�ำสิ่งดีๆ ในโลก คุณควรจะใช้กับมูลนิธิโรตารีมากกว่า ผมมิได้พดู โอ้อวดนะ แต่มนั เป็นความจริงทีพ่ สิ จู น์ได้จากล�ำดับ ของเราโดยองค์กรอิสระทั้งหลาย ในปีที่มูล นิธิฯ ของเราครบรอบหนึ่งร้อยปี มิต ร โรแทเรียนของเราสามารถระดมเงินบริจาคได้สงู กว่าเป้าหมาย ของเราที่ก�ำหนดไว้ (๓๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ) หากว่าท่านมี ส่วนร่วมในผลงานนี้ ท่านก็มีส่วนร่วมในความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ด้วย ในสถานทีบ่ างแห่งในโลกทีท่ า่ นอาจไม่เคยไป ผูค้ นทีท่ า่ น อาจไม่เคยพบ เขาจะมีชีวิตดีขึ้นเพราะท่าน ในที่สุดด้วยการ ที่ท�ำให้เรากระท�ำสิ่งดีๆ ในโลก จากแก่นแท้ความเชื่อมั่นของ เราที่ว่าเราสามารถสร้างความแตกต่าง มีพันธกิจที่จะกระท�ำ การร่วมกัน ด้วยประสิทธิผลเท่าที่สามารถ คือหนทางเดียวที่ จะสร้างผลงานการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรแท้จริงตลอดไป เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑

On the Web Speeches and news from RI President Ian H.S. Riseley at www.rotary.org/office-president


สารประธานโรตารีสากล

เอียน เอช. เอส.ไรซ์ลีย์ ธันวาคม ๒๕๖๐

มิตรโรแทเรียนที่รัก องค์การสหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๗๒ ปีก่อน “เพื่ อ รั ก ษาคนรุ ่ น ต่ อ ไปให้ พ ้ น จากภั ย สงคราม..และฝึ ก ฝน ความเพียรอดทนในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ดุจเพื่อนบ้านที่ดี” อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีแรงบันดาลใจที่สูงส่ง มีการลงทุนไป มากมายเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่ว่าภัยสงครามก็ยังคงอยู่กับ พวกเรา ในปีทแี่ ล้วมีคนเสียชีวติ ไปมากกว่า ๑๐๒,๐๐๐ คนจาก การสู้รบทั่วโลก ๔๙ แห่ง มีข้อขัดแย้งบางประการที่มีมานาน กว่าห้าทศวรรษหรือนานกว่านั้น ปัญหาผู้ก่อการร้าย การไม่ ยอมอ่อนข้อให้กันและปัญหาคนหัวรุนแรง ผู้อพยพลี้ภัย ตลอด จนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่เป็นปัญหาระดับโลก กล่าวโดยรวมแล้ว รู้สึกว่าเรายังห่างไกลการบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความมุ่งมั่นหวังดีในปี ๑๙๔๕ กระนั้น ก็ตาม เรามีความหวังต่อไปตราบเท่าทีเ่ รายังมีคนทีเ่ ต็มใจท�ำงาน เพื่ออนาคตที่มีสันติสุขมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่จากรัฐบาลของ เขาแต่โดยการท�ำงานเคียงข้างกันและกัน ทุกวันนี้โรตารีได้รับ การวางใจมากกว่าแต่ก่อน ส�ำหรับการมีสันติสุขที่แท้จริงและ มีผลกระทบที่ยั่งยืนนาน เรามีโปรแกรมมุ่งสร้างสันติภาพ เช่น ทุนสันติภาพโรตารี และในงานด้านบริการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทกุ เรือ่ ง เช่น น�ำ้ สุขาภิบาล สุขภาพ การศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ล้วนเกี่ยวเนื่องกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ อัน อาจน�ำไปสู่ข้อขัดแย้งกันหรืออาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นในการ ตรวจวัดงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ของเราในเรือ่ งดังกล่าวและสร้าง ผลกระทบด้านบวกส�ำหรับสันติสขุ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องมี ความเข้าใจในข้อเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ดังกล่าวและวางแผนงาน

02 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

บ�ำเพ็ญประโยชน์ของเราต่อไป โดยเหตุผลที่กล่าวมา เราจึงได้ก�ำหนดการประชุม หัวข้อเรื่องการสร้างสันติสุขของประธานโรตารีสากลระหว่าง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง มิ ถุ น ายน รวม ๖ ครั้ ง ในประเทศ แคนาดา เลบานอน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อิตาลี และสหรัฐอเมริกา การประชุมดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นด้านการ สร้างสันติภาพมิใช่หัวข้อสันติภาพอย่างเดียว เราจะแบ่งปันวิธี การท�ำงานเพื่อสร้างสันติ โดยผ่านบริการของสโมสรและภาค ของโรตารี การประชุมหนึ่งวันจ�ำนวนห้าครั้งจะมุ่งเน้นในการ สัมพันธ์ระหว่างสันติภาพ กับหัวข้อส�ำคัญที่มุ่งเน้นของโรตารี เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนการประชุมครั้งแรกในเมืองแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา จะเป็นการส�ำรวจความเกี่ยวข้อง ระหว่างสันติภาพและเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเราในโรตารีดว้ ย คือความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม ท่านสามารถเข้าไปดูกำ� หนดการ ประชุมและลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่เว็บ www.rotary.org/ presidential-conferences เป้าหมายการประชุมนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ คือช่วยให้ โรแทเรียนค้นพบวิธกี ารใหม่ๆ ในการแสวงหาสันติภาพโดยผ่าน บริการของโรตารี โดยเรียนรู้จากผู้ช�ำนาญการ และเสริมความ เข้มแข็งของเราในการสร้างสันติภาพ ผมมีความเชื่อมั่นและ หวังว่าการประชุมเหล่านี้จะช่วยเราให้เดินหน้าเข้าใกล้สู่โลกที่ มีสันติสุขยิ่งขึ้น โดยโรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เมื่อสองสามเดือนก่อน ผมได้ตั้งค�ำถามว่า “คณะ ทรัสตีฯ ท�ำอะไรบ้าง?” เพื่อสะท้อนบทบาทส�ำคัญของเรา คือการรับฟัง ในเดือนแห่งมูลนิธิโรตารีนี้ผมมีความยินดีที่จะ รายงานสิ่งที่พวกท่านพูดมาและเราได้รับฟังแล้ว ท่านประธานโรตารีสากลรับเลือก แซม เอฟ. โอ โวรี่ ผู้ล่วงลับได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ท่านเห็นในตัวโรแทเรียนคือ “ความปรารถนาอย่างเหลือเชื่อในการสร้างความแตกต่าง” และท่านมีความต้องการ “ควบคุมความกระตือรือร้นและ ความภาคภูมิใจให้ทุกๆ โครงการ เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อน สันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง” จากจดหมาย รายงาน และเรื่องราวต่างๆ ที่ท่าน ทั้งหลายส่งมาเราได้ทราบว่าท่านได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ ของท่าน แซม โอโวรี่ ให้โรแทเรียนในโลกได้รวมตัวกันและ กระท�ำการสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนไปทั่วทั้งโลก ในชุมชน ของเราและในตัวของเราเอง ปีทผี่ า่ นมาเราได้เห็นว่าทุนระดับ โลกและทุนระดับภาคทีม่ กี ารริเริม่ ขอกันมาจ�ำนวนเพิม่ สูงขึน้ และใบค�ำขอรับทุนสันติภาพโลกก็มจี ำ� นวนสูงเพิม่ ขึน้ เป็นสถิติ ใหม่ และเรายังได้เห็นจ�ำนวนผู้บริจาคโดยรวมมีจ�ำนวนสูง ขึ้นด้วย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของท่านทั้งหลายในการเป็น “ผูป้ ฎิบตั ”ิ ด้วย ต้องขอขอบคุณท่านผูน้ ำ� สโมสรและภาคทัง้ หลายเป็นพิเศษในการสร้างความต่อเนื่องส�ำหรับผู้สนับสนุน ของเราด้วย ในการประชุมใหญ่สมาคมผู้ระดมทุนระดับอาชีพ ระหว่างประเทศ ได้ยกย่องมูลนิธิโรตารีให้เป็นมูลนิธิดีเด่น

ระดับโลก เป็นการยืนยันถึงผลงานของท่านทั้งหลายที่ช่วย เหลือมูลนิธขิ องเราให้มคี วามเป็นไปได้ คณะกรรมการผูต้ ดั สิน ของสมาคมผูร้ ะดมทุนฯ ได้ยกย่องการรณรงค์กวาดล้างโปลิโอ อย่างกว้างขวางของโรตารี คือปัจจัยหลักที่ท�ำให้มูลนิธิโรตารี ได้รับคัดเลือก ขอขอบคุณผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์ สมาชิกสมาคม ผู้บริจาคมรดก/ทรัพย์สินและผู้บริจาครายใหญ่ทุกระดับ ชั้นทุกๆ ท่าน ท่านทั้งหลายได้สร้างความมั่นคงทางการเงิน ส�ำหรับอนาคตของเรา กองทุนสะสมถาวรมียอดเพิ่มสูงขึ้น แสดงถึงความเชือ่ มัน่ ในมูลนิธขิ องเราและโปรแกรมหมุนเวียน ต่อเนื่องของมูลนิธิ เราก�ำลังเดินหน้าสู่การเริ่มโครงการ “สร้างกองทุนสะสมถาวรให้มูลนิธิฯ ๒๐๒๕ ในปี ๒๐๒๕” สู่เป้าหมายทุนบริจาคสะสมถาวรรวมทั้งสิ้น ๒.๐๒๕ พันล้าน เหรียญภายในปี ๒๐๒๕ ผมขอขอบคุณจากใจ ในฐานะโรแทเรียนกับโรแท เรียนส�ำหรับผลงานอันไม่หยุดยั้งของท่านทั้งหลายและผล งานมากมายในปีที่ก่อนๆ ผลดีที่แท้จริงประการหนึ่งในการ ท�ำหน้าที่ผู้น�ำในโรตารีก็คือ ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากมิตร โรแทเรียนผู้มุ่งมั่นและปรารถนาดีเช่นท่าน โปรดมาร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งมูลนิธิโรตารีด้วย กัน! ขอบคุณครับ พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล ธันวาคม ๒๕๖๐

เดือนนี้ผมจะมุ่งเน้นเรื่องวัตถุประสงค์และพลังของ การมีหุ้นส่วน เรามีประวัตศิ าสตร์การร่วมหุน้ ส่วนในทุกระดับของ โรตารี เรามีหุ้นส่วนสมาชิกกับสมาชิก สโมสรกับสโมสร หรือ ภาคกับภาคด้วยกัน ทัง้ หมดนัน้ จะร่วมกันขอรับการสนับสนุน จากโปรแกรมหลากหลายแบบต่างๆ ของมูลนิธิโรตารี ใน โครงการต่างๆ และทุนสนับสนุนแบบต่างๆ ซึง่ จะทรงพลังยิง่ ๆ ขึ้นต่อไป แต่ในช่วงทศวรรษหลังๆ ต่อมานีเ้ ราได้พงุ่ ความสนใจ ในแนวคิดร่วมเป็นหุน้ ส่วนกับองค์กรอืน่ นอกวงโรตารีมากขึน้ ส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่การริเริ่ม กวาดล้างโปลิโอ ซึง่ ประสบผลส�ำเร็จอย่างดีมากในการร่วมมือ กันระหว่างหุน้ ส่วนทีแ่ บ่งปันความเชีย่ วชาญและมีการท�ำงาน ร่วมจุดประสงค์เดียวกัน การร่วมเป็นหุ้นส่วนภาคเอกชนเพื่อ สุขภาพระดับโลกนีอ้ ยูใ่ นระยะใกล้ทจี่ ะกวาดล้างเชือ้ โรคติดต่อ ร้ า ยแรงต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ นี้ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ ไปเป็ น ครั้ ง ที่ ส องใน ประวัติศาสตร์ สรุปง่ายๆ คือ หุ้นส่วนตกลงกันเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ร่วมกัน การท�ำงานแบบนี้พวกเขาสามารถสร้างความส�ำเร็จ ได้มากกว่าการท�ำงานตามล�ำพังฝ่ายเดียว ปัจจุบนั นีเ้ ราเข้าใจ ดีว่าการสร้างผลกระทบให้มากยิ่งขึ้นนั้น โรตารีจะต้องสร้าง นวัตกรรมการเป็นหุน้ ส่วนทีไ่ ม่เพียงแต่มสี ว่ นร่วมทุกระดับใน องค์กรของเราเท่านั้น แต่ต้องก้าวออกไปนอกวงโรตารีด้วย การริเริ่มร่วมเป็นหุ้นส่วนขนาดใหญ่ครั้งที่สอง คือโปรแกรม ศูนย์สันติภาพโรตารี ซึ่งได้ก่อตั้งมานานกว่าหนึ่งทศวรรษเล็ก น้ อ ย ศู น ย์ สั น ติ ภ าพของเราได้ ฝ ึ ก อบรมบุ ค ลากรไปแล้ ว ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

มากกว่า ๑,๑๐๐ คน นักศึกษาทุนสันติภาพของโรตารีได้ผ่าน การฝึกฝนพัฒนาทักษะความเชีย่ วชาญทีพ่ วกเขาต้องการเพือ่ ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้น�ำและผู้ประสานงานด้านสันติภาพและยุติ ข้อขัดแย้ง ทั้งในชุมชนของตนและในชุมชนทั่วโลกด้วย ขอขอบคุณส�ำหรับงานที่ก�ำลังด�ำเนินการของคณะ กรรมการร่วมหุ้นส่วนของโรตารี รวมถึงกรรมการบริหาร โรตารีสากล และกรรมการทรัสตีมูลนิธิฯด้วย ขณะนี้เรามีหุ้น ส่วนของโรตารีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น โปรดดูในหน้าเว็บหุ้นส่วน โรตารีที่ rotary.org (ดูที่ About Rotary และเลือกดูที่ Partners) ซึง่ มีขอ้ มูลอยูจ่ ำ� นวนมาก ขอให้ทา่ นใช้เวลาสักเล็ก น้อยในการส�ำรวจหน้าเว็บและเลือ่ นลงมาตรวจรายชือ่ ของหุน้ ส่วนทั้งหลาย และที่ส�ำคัญที่สุดให้ดูว่าสโมสรหรือภาคของ ท่านจะมีส่วนร่วมหุ้นส่วนกันได้อย่างไรด้วย เราก�ำลังก้าวสู่ปี ๒๕๖๑ ขอให้เราพิจารณาว่าเราจะ มีขอ้ ปฏิบตั สิ ำ� หรับปีใหม่อย่างไรด้วย โปรดสร้างฝันให้ยงิ่ ใหญ่ ส�ำหรับงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ทรี่ อพวกเราอยูพ่ ร้อมกับบรรดา หุ้นส่วนที่มุ่งมั่นของเรา ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ให้เราได้ใช้ประโยชน์ต่างๆที่ โรตารีมอบให้ โดยพิจารณาด้วยว่าเราจะสามารถใช้พลังของ หุ้นส่วนของเรามาช่วยท�ำให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นอย่างไร ขอส่งความปรารถนาดีสำ� หรับปีใหม่ ส�ำหรับทุกท่าน ด้วยครับ พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


บทบรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360 RI

มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

ปี 2017 ก�ำลังจะสิ้นสุดลง และปี 2018 ก�ำลังจะมา มีเหตุการณ์มากมาย ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งปี นิตยสารโรตารีประเทศไทย พยายามบันทึก เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของโรตารี อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ก�ำลังได้รับกันกล่าวถึงทั่วทั้งประเทศ คือการวิ่ง “ก้าวคนละก้าว” โดย ตูน บอดี้แสลม เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เราได้เห็นความเมตตากรุณาในสังคม ที่หลั่งไหล ท่วมท้น พร้อมที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน เหตุการณ์นี้ได้สร้าง “ความสุข” “ความหวัง” ให้กับพวกเรา และขอสร้าง “ความหวัง” ว่า เราจะเห็นผู้คนในบ้านเรานี้ ให้ความส�ำคัญ ของการได้มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ทุกหนทุกแห่ง ในการใช้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ไม่แน่ใจว่าตั้ง “ความหวัง” มากไปหรือไม่ แต่เมื่อย้อนไปเมื่อองค์กรโรตารีของเรา ตั้งความหวังไว้ว่า “จะก�ำจัดโรคร้าย โปลิโอ ให้หมดไปจากโลกใบนี้” “ความหวัง” ข้างต้นคงไม่ไกลเกินจริง ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ


นิตยสารโรตารีประเทศไทย

06 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 34 ฉบับที่ 173 พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ November-December 2017

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ สารบัญ สนเทศโรตารี

1-2 3-4 6-7 8-9

สกู๊ปพิเศษ “น�้ำ: พลังแห่งชีวิต”

10-17

Our Choice “Regional’s Editors”

18-19

Our Campaign “People of Action”

20-21

Our Seminar “Regional’s Editors”

22-24

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวภ.นิธิ สูงสว่าง (3360) อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340) ผวล.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา (3330) ผวล.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย (3340) ผวล.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (3350) ผวล.รุ่งรานี แสงศิริ (3360) อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360) คุณดนุชา ภูมิถาวร

บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผู้ช่วย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330) นย.ภัทรวดี อภิวรรณศร (3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350) อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน (3360)

กองบรรณาธิการ

ภาพปกหน้า : รอยยิ้มของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมี ที่ จะมีน�้ำสะอาดให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนและชุมชนโดยรอบอีก จ�ำนวนสามหมู่บ้าน (ชนกลุ่มน้อยอาข่า) เป็นโครงการ Global Grant “Water for Life” ระหว่าง สโมสรโรตารีแม่สาย กับสโมสรโรตารีจางฮั้ว เซ็นทรัล ไต้หวัน

สถานที่ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


สมาชิกสามัญ (active member) สมาชิกกิตติมศักดิ์ (honorary member)

โดย อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง สร.เชียงใหม่เหนือ D.3360

08 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

อ้างอิง – * Membership - Rules and qualifications. Clubs may determine their own rules or requirements for transferring members, dual membership, and honorary members. They’re also free to continue following the traditional provisions for these members. The only mandatory qualifications for membership are that Rotarians must be adults who have demonstrated good character, integrity and leadership; have a good reputation in their business, profession and community; and are willing to serve in their community and around the world. (16-36, 16-38) New membership types. Clubs may offer associate, corporate, family, or other membership types. Clubs offering these additional types would report these members to Rotary as “active” for purposes of inclusion on the club invoice. Other financial obligations (club dues, meal costs, etc.), attendance requirements, and service expectations for these members are determined by the club. However, only active members may be considered for office and count in determining a club’s voting strength. (16-36) ** …To RI, there are still two membership types, Active and Honorary. For example, if a club updates their bylaws to allow family membership, they are now able to do so. These members are added to the club via My Rotary just like any other members. They need to be added as Active and not Honorary. They will then be billed on the invoice just like other club members, too. RI will not know and will not need to know these are family members. To RI, these are regular Rotarians with Active as their membership type. The difference would be how this club handles them locally such as how the club charges them for club dues etc. Essentially, I can see that, each club that incorporates new types of membership will end up with different schemes from others that also do same thing, and that is completely ok.


สนเทศโรตารี ตกลงสมาชิกโรตารี

มีกี่ประเภทกันแน่

หลังจากทีส่ ภานิตบิ ญ ั ญัตโิ รตารี (Council on Legislation) ได้มีการประชุมเมื่อเดือนเมษายน ๒๐๑๖ และมีมติเกี่ยวกับสมาชิก ภาพ (membership) ออกมาซึง่ มีความยืดหยุน่ และให้สโมสรสามารถ จัดประเภทสมาชิกแยกย่อยลงไปได้เอง โดยแก้ไขข้อบังคับของสโมสร (club bylaw) ซึ่งผลที่ตามมาก็คือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เช่น เข้าใจ ว่า เดี๋ยวนี้สมาชิกโรตารีมีหลายประเภทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง ๒ ประเภท คือ สมาชิกสามัญ (active member) กับ สมาชิกกิตติมศักดิ์ (honorary member) ไปเป็นสมาชิกอีกหลายประเภท ฯลฯ ผมจึงได้ รวบรวมข้อซักถามเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ ระกอบเข้ากับค�ำอธิบายจากโรตารี สากล คือ ESSENTIAL CHANGES FOR CLUBS AND DISTRICTS 2016 Council on Legislation และสอบถามถามจากผู้รู้ทั้งในและ ต่างประเทศ โดยขอเรียนว่าค�ำอธิบายทีย่ กขึน้ มานี้ เป็นความเห็นส่วน ตัวของผม หากผู้อ่านหรือผู้รู้ท่านใดสงสัยว่าไม่น่าจะถูกต้องผมยินดีที่ จะได้มีแลกเปลี่ยนกันเพื่อความเจริญงอกงามของความรู้โรตารีครับ 1) สมาชิกโรตารีปัจจุบันมีกี่ประเภท ตอบ - ตามข้อบังคับของโรตารีสากล (RI Bylaw) บัญญัติ ไว้สมาชิกโรตารีมีเพียง ๒ ประเภทเท่านั้น คือ สมาชิกสามัญ (active member) และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ (honorary member) ( 4.010. Types of Membership in a Club A club may have two kinds of membership, active and honorary.)

จ�ำเป็นต้องรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนในสโมสรเป็นสมาชิกประเภทใด (...RI will not know and will not need to know...) ตามที่สโมสรจัด ขึ้น ๓) ข้อมูลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ (invoice) จะระบุอย่างไร ตอบ – ข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นรายชื่อ เรียกเก็บเป็นราย บุคคลตามเลขประจ�ำตัว (ID) เท่านั้น จะไม่ปรากฏรายชื่อว่าเป็น associate (สมทบ), corporate (บรรษัท), family (ครอบครัว) ฯลฯ แต่อย่างใด เพราะ โรตารีสากลถือว่าคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นสมาชิก โรตารีได้นั้นต้องเป็น “ผู้ใหญ่ (adult)” ที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริตและมีภาวะผู้น�ำกับมีชื่อเสียงที่ดีในธุรกิจ อาชีพและชุมชนของ เขา (... The only mandatory qualifications for membership are that Rotarians must be adults who have demonstrated good character, integrity and leadership; have a good reputation in their business, profession and community...) ซึ่งค�ำว่า adult หรือผู้ใหญ่นั้นโรตารีสากลไม่ก�ำหนดอายุไว้ว่าเท่าไหร่ แต่อย่างใด เพราะ adult หรือความเป็นผู้ใหญ่ต้องดูจากวุฒิภาวะ (mature) หรือสถานภาพในสังคมนั้นๆ เป็นหลัก ๔) สโมสรจะสามารถแก้ไขข้อบังคับ (Club Bylaw) อย่างไร ก็ได้ใช่หรือไม่ ตอบ – ใช่ครับ ตราบใดที่ข้อบังคับของสโมสรนั้นไม่ไปขัด หรือ แย้งต่อข้อบังคับหรือธรรมนูญของโรตารีสากล (RI Bylaw, RI Constitution) ซึง่ ถือว่ามีล�ำดับศักดิท์ างกฎหมายสูงกว่า เช่น รับผูท้ ยี่ งั เป็นเด็ก (childish, infantile, kiddish) หรือนิตบิ คุ คล (legal entity) เป็นสมาชิกโรตารี เป็นต้น เพราะเด็กหรือนิตบิ คุ คลไม่ใช่ adult นัน่ เอง

2) แล้วสมาชิก associate (สมทบ), corporate (บรรษัท) family (ครอบครัว) หรืออืน่ ๆ ทีส่ โมสรจัดขึน้ เป็นสมาชิกประเภทไหน ตอบ – เป็นการจัดประเภทขึ้นเป็นการภายในสโมสรจาก สมาชิกสามัญ (active member) (สมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นไม่ได้) (...only active members may be considered for office...) เท่านั้น โดยในรายงานหรือข้อมูลของโรตารีสากล (RI) ของสมาชิก วันนี้เอาเฉพาะประเด็นประเภทสมาชิกโรตารีก่อนนะครับ แต่ละคนในประเภทต่างๆทีส่ โมสรก�ำหนดขึน้ นัน้ จะปรากฏที่ RI เพียง ประเด็นอื่นค่อยว่ากันอีกทีครับ ว่าเป็น active member ในชื่อคนเท่านั้น โรตารีสากลจะไม่รู้และไม่


Water : Power of Life

10 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


บทความโดย กองบรรณาธิการ * My Rotary - Our Program - Providing Clean Water * GLOBALOUTLOOK 2012 A Rotarian’s Guide to Water and Sanitation น�้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิ์เบื้อง ต้ น ของทุ ก คนโดยเฉพาะเด็ ก ๆการเข้ า ถึ ง น�้ ำ สะอาดและระบบ สุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ เป็นหัวใจส�ำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการของโรตารีเราไม่ได้แค่ขุดบ่อน�้ำให้สมาชิกของ สโมสรฯ เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับน�้ำ เกี่ยวกับการสุขาภิบาลที่ดี ที่ ถูกสุขลัษณะให้กับเด็กๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะไม่ต้องขาด เรียนจากการป่วยไข้ และยังสามารถถ่ายทอดความส�ำคัญของเรื่อง เหล่านี้ให้กับทางบ้านอีกด้วย องค์กรโรตารีของเราได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องน�้ำอยู่เสมอ พร้อมกระตุ้นให้สมาชิก มวลมิตรโรแทเรียน ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความ รู้ทั้งต่อชุมชน และต่อโรงเรียน อย่างรอบด้านในการที่จะได้ศึกษาได้ เข้าใจและน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน

น�้ำ พลังแห่งชีวิต

หกเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี SIX AREAS OF FOCUS คือ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ 2. สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง 3. การป้องกันและการรักษาโรค 4. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 5. สุขอนามัยของแม่และเด็ก 6. น�้ำและการสุขาภิบาล

องค์กรโรตารีของเราได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องน�้ำ จะเห็นได้จากการก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในหกเรื่องที่มีความส�ำคัญต้อง ลงมือปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนผ่านมูลนิธิโรตารี มูลนิธิโรตารี ได้เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยการให้ทุนสนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับน�้ำ ลงสู่ชุมชนพร้อม สร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลระบบ น�้ำสะอาดด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนแท้จริง ส่งเสริม ให้ชุมชนได้เข้าถึงน�้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาล ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุน และสร้างการตะหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการ อุปโภคบริโภคน�้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ สนับสนุน ให้ผู้ทีเกี่ยวข้องได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับน�้ำ สะอาด สร้างสรร เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ ที่จะสามารถได้ โครงการเกี่ยวกับน�้ำที่มีคุณภาพและตรวจวัดได้จากทั่วทั้งโลก ต้นทุนในการจัดหาน�้ำสะอาดของโรตารีมีค่าเฉลี่ย $24 ต่อคน โรตารี ได้จัดหาน�้ำสะอาดให้กับผู้คนทั่วโลกไปแล้วถึง 23 ล้านคน และ ให้ระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะอีก 21 ล้านคนทั่ว โลก โดยตั้งความหวังไว้ว่าไว้ว่าโรตารีจะสามารถท�ำให้ผู้คนใน โลกนี้ มีน�้ำสะอาดและมีระะบบสุขาภิบาลที่ดี ในปี 2030


การจัดการน�้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค น�้ ำ และการสุ ข าภิ บ าลซึ่ ง เป็ น หนึ่งในหกเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี เป็นเรื่องระดับชุมชนที่ทั่วโลกยังคงให้ความ สนใจ และพยายามหาค�ำตอบว่าเหตุใดใน ประเทศที่ ก� ำ ลั ง พั ฒ นาความต้ อ งการ สาธารณสุขขั้นมูลฐาน ยังคงเป็นปัญหาหลัก ของชุมชนอยู่ เรามีแนวทาง 9 ประการ ที่ได้จากการ สนทนา พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องน�้ำ 7 คน บทสนทนาที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิด - และ เปลี่ยนแปลงโลก 1.เรี ย งล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของ การให้ เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิตด้วย โรคท้องร่วงจากน�้ำดื่มที่สกปรกมากกว่าการ ตายด้วยโรคเอดส์ มาเลเรียและหัดรวมกัน แต่บางทีเราก็นึกไม่ถึงเพราะเป็นโรคที่เราไม่ ค่อยได้ให้ความส�ำคัญเท่าไหร่ “เอชไอวี/เอดส์ และมาเลเรีย ดูเหมือน เป็นโรคที่ผู้คนทั่วไปรู้ว่า เป็นโรคติดเชื้อ ที่ ติดต่อสู่เด็ก ๆ และต้องท�ำการดูแลรักษาอยู่ ทั่วโลก ซึ่งนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น”

นอกจากนั้นเงินที่บริจาคให้กับเรื่องของ น�้ำสะอาด และการสุขาภิบาล ก็มักจะไปไม่ ถึงมือผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง จาก การประเมินผลประจ�ำปีทั่วโลกในเรื่องของ การสุขาภิบาลและน�้ำดื่มของ UN - WATER ในปี พ.ศ. 2553 เงินช่วยเหลือเรื่องของน�้ำ และการสุขาภิบาล มีเพียง 42 % เท่านั้น ที่ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย และมีเพียง 16 % เท่านั้น ที่ใช้สนับสนุน ระบบสุขาภิบาลพื้นฐาน ให้แก่ประชาชนที่ ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งน�้ำ

“ค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารนั้นสูงกว่าค่าใช้ จ่ า ยในการจั ด หาน�้ ำ สะอาดอย่ า งมากมาย มหาศาล หากเราเริ่มต้นด้วยน�้ำสะอาด เรา จะใช้เงินน้อยลงในเรื่องของอาหาร” “เปรียบเทียบประเทศที่ก�ำลังพัฒนาเมื่อ ได้รับน�้ำสะอาดมาแล้ว เสมือนการฟื้นคืนชีพ ของคนติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ ที่ ไ ด้ รั บ ยา รักษา” การเข้ า ถึ ง แหล่ ง น�้ ำ สะอาดและการ สุขาภิบาลที่ดีจะสนับสนุนอัตราการรู้หนังสือ ในหมู่สตรีและเด็กผู้หญิงซึ่งมักจะไม่ได้รับ GREG ALLGOOD ผู้อ�ำนวยการ การศึกษาเพราะว่าต้องใช้เวลาไปในการตักน�ำ้ โปรแกรมน�้ำดื่มสะอาดส�ำหรับเด็ก ๆ หรือขาดเรียนเพราะโรคท้องร่วง สาเหตุจาก ที่ พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล กล่าว การสุขาภิบาลที่แย่ในโรงเรียน GREG ALLGOOD ผู้อ�ำนวยการโปรแกรมน�้ำ 2.เชื่อมโยงข้อมูล ดื่มสะอาดส�ำหรับเด็ก ๆ เรื่องของน�้ำสะอาดได้กลายมาเป็นหัวข้อ ที ่ พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล กล่าว ส�ำคัญระดับโลก เมื่อเราสามารถเชื่อมโยง ผลกระทบของโรคติดต่อต่างๆ ที่มากับน�้ำ 3.ใส่ใจต่อผลลัพธ์ จากการขาดการจัดการที่ดี ทุกๆ 20 วินาที จะมีเด็กหนึ่งคน ยกตัวอย่างเช่น เด็กๆ เป็นโรคท้องร่วง เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการสุขาภิบาลที่ไม่ดี ซ�้ำซากเพราะดื่มน�้ำที่ปนเปื้อนและท�ำให้เกิด พอ ถ้าจะใช้สถิติตัวเลขนี้ ส�ำหรับการลงทุน การขาดสารอาหาร ซึ่งจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อมีน�้ำ เกี่ยวกับน�้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่อาจ สะอาดดื่ม จะมีข้อโต้แย้งจากหลายคนได้

12 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


มีภาพรวมของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่า สนใจก็คือ ทุกๆ 1 เหรียญ ที่เราจัดสรรให้ กั บ การสุ ข าภิ บ าลจะท� ำ ให้ มี ร ายได้ ประชาชาติ เพิ่มขึ้นกลับคืนไปถึง 9 เหรียญ เป้ า หมายของการพั ฒ นาขององค์ ก าร สหประชาชาติ ในปี 2000 คือ การบรรลุ ผลในเรื่องของการปรับปรุงแหล่งน�้ำและ ระบบสุ ข าภิ บ าลที่ จ ะสามารถน� ำ ไปสู ่ ผ ล ตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่ก�ำลัง พัฒนา ซึ่งจะมีมูลค่าสูงถึงสามหมื่นแปดพัน ล้านเหรียญต่อปี เพิ่มมาจากผลิตผลของการท�ำงานที่เพิ่ม ขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพน้อยลง และท�ำให้การท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้น “เมื่ อ คุ ณ พู ด คุ ย กั บ ทางภาครั ฐ จาก ประเทศกั ม พู ช าและกล่ า วว่ า ระบบ สุขาภิบาลที่ไม่ดีเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง ปั ญ หาเรื่ อ งนี้ จ ะเป็ น ของกระทรวง สาธารณสุข แต่ เ มื่ อ คุ ณ บอกว่ า ประเทศจะต้ อ งสู ญ เสียจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 7 เปอร์เซ็นต์เพราะระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีพอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง น�้ำหนัก ของการให้ ค วามส� ำ คั ญ ในบทสนทนาจะ

เปลี่ยนไปในทันที

“เรามักจะพกน�้ำขวดติดตัวไปด้วยเสมอ

JAE SO ผู้จัดการโปรแกรมน�้ำ & แต่ก็ยังมีผู้คนอีกนับล้านที่ไม่สามารถซื้อน�้ำ การสุขาภิบาลของธนาคารโลก กล่าว บรรจุขวดได้”

น�้ำมีความส�ำคัญส�ำหรับภาคเอกชนเช่น เดียวกัน ในภาคอุตสาหกรรม มีการใช้น�้ำ ถึง 20 % ของน�้ำจืดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก “ภาคเอกชนทั้งหลายรู้ดีว่าน�้ำเป็นต้น ทุนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ และมีการ ด�ำเนินการที่จะปกป้องแหล่งน�้ำ ทั้งเพื่อใช้ ในกิจการของตนเองและเพื่อชุมชนที่พวก เขาท�ำงานอยู่” “มันเป็นประเด็นควบคู่กันของแรงงาน และการลงทุนก้อนแรกที่จะคืนสู่สังคม เพื่อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ ในองค์ ก รโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่”

โครงการ COMMUNITY-LED TOTAL SANITATION (CLTS) ในเมืองกัลกัตตา โครงการที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง พฤติ ก รรมของผู ้ ค นไม่ ใ ห้ ถ ่ า ยอุ จ จาระ เรี่ยราดตามทุ่งนา ในอาคารรกร้างว่างเปล่า และริมท้องถนน “น�้ำดื่มจากริมทางรถไฟ หรื อ โรงพยาบาลมั ก จะมี ก ารปนเปื ้ อ น อุจจาระ และจากการตรวจสอบพบว่ามี การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม น�้ำที่ไม่สะอาด สามารถคร่าชีวิตผู้คนได้”

4.สร้างวินัยทางด้านสุขาภิบาล ในเขตเมืองของประเทศอินเดีย และในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ จะมี ระบบน�้ำสาธารณะให้บริการ แต่ผู้ที่พอจะ มีรายได้จะพยายามหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมของผู้คนในระยะยาวด้วย เพราะ หากยังคงเก็บกักน�้ำในภาชนะที่สกปรกก็จะ เป็นการสูญเปล่า”

KAMAL KAR ผู้ริเริ่มโครงการ CLTS กล่าว

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนต้อง

MONICA ELLIS หัวหน้าโครงการท้าทายน�้ำ ใช้ระยะเวลา กลุ่มที่ท�ำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์ แห่งโลก ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ จะต้ อ งอยู ่ ใ นชุ ม ชนที่ พ วกเขาท� ำ งานด้ ว ย เกี่ยวข้องกับเรื่องน�้ำ (รวมทั้งกลุ่มปฏิบัติการ นาน ๆ โรตารีในเรื่องของน�้ำและการสุขาภิบาล) กล่าว “ จ� ำ เ ป ็ น ต ้ อ ง มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

STEVE WERNER สมาชิกสโมสรโรตารีเดน เวอร์เซาท์อีสท์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา และ

การจัดการน�้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค น�้ำและการสุขาภิบาลซึ่งเป็นหนึ่งในหกเรื่องที่เน้นความส�ำคัญของโรตารี เป็นเรื่องระดับชุมชนที่ทั่วโลกยังคงให้ความสนใจ และพยายามหาค�ำตอบว่าเหตุใด ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ความต้องการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ยังคงเป็นปัญหาหลักของชุมชนอยู่


ที่ปรึกษาเรื่องน�้ำขององค์กรนานาชาติที่ไม่หวังผล อุปกรณ์ต่างๆ สามารถท�ำงานได้อย่าง ในส่วนของการพัฒนา หรือบางครั้งก็เกิด ก�ำไรและเคยเป็นหัวหน้าโครงการน�้ำเพื่อ ต่อเนื่อง นี่เป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก ความขัดแย้ง” ประชาชน กล่าวเตือน ส�ำหรับ NGO ที่ทำ� งานภาคสนามว่าองค์กร โครงการร่วมภาครัฐและเอกชน สามารถ

5.ให้ความส�ำคัญที่เท่ากันทั้งระบบ ที่ใช้และการดูแลบ�ำรุงรักษา น�้ำเป็นเรื่องของชุมชน บางแห่งมีมากไป บางแห่งก็มีไม่พอ บางแห่งปนเปื้อนด้วยสาร เคมี บ้างก็ปนเปื้อนอุจจาระ “มีผู้บริจาครวมทั้งโรแทเรียนจ�ำนวนมาก ที่ ชื่ น ชอบในเทคโนโลยี ท างการสุ ข าภิ บ าล เฉพาะทางไม่ ว ่ า จะเป็ น เทคโนโลยี ไ บโอ แซนด์ และเทคโนโลยียูวี ที่มีความซับซ้อน มากขึ้น” “แต่ เ ทคโนโลยี ก็ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง เท่านั้น การอบรม การสร้างศักยภาพในการ หาเงินทุนให้กับชุมชนเพื่อท�ำการดูแลรักษา มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน หากต้องการให้ โครงการมีความยั่งยืน” STEVE WERNER สมาชิกสโมสรโรตารี เดนเวอร์เซาท์อีสท์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา กล่าว

“ในที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มน�้ำรุ่น ไหน หรือเครื่องกรองระบบใดก็ตาม คุณต้อง มี ร ะบบการดู แ ลบ� ำ รุ ง รั ก ษาที่ ดี ที่ ท� ำ ให้

นั้นๆ จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับระบบการ ช่วยได้ “โดยการประสานงาน ตั้งแต่ความ ดูแลบ�ำรุงรักษานี้ไปพร้อมๆ กัน” คิดริเริ่ม ต่อยอดผลงานของแต่ละฝ่าย เพื่อ CLARISSA BROCKLEHURST อดีตหัวหน้า จะได้น�ำไปพัฒนาสู่ความก้าวหน้าของการที่ ฝ่ายน�้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยขององค์การ จะได้มีน�้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย ยูนิเซฟ กล่าวเพิ่มเติม ที่ดี อย่างทั่วถึงทุกหนทุกแห่ง” MONICA ELLIS หัวหน้า 6.ท�ำงานอย่างเป็นระบบ โครงการท้ าทายน�้ำแห่งโลก กล่าว อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโครงการ การ พั ฒ นาของการเข้ า ถึ ง แหล่ ง น�้ ำ และการ 7.ใช้อุปสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดทาง สุขาภิบาล ก็คือการสร้างความมั่นใจในความ เลือก ยั่งยืนของโครงการนั้นๆ ลองพิจารณาข้อมูลทางสถิติ 2 เรื่องต่อไป จากการที่ต้องมีการท�ำงานร่วมกับหน่วย นี้ : อื่น ๆ อีกมากมายรวมไปถึงภาครัฐ ประชากรในโลก 7 พันล้านคน มีจ�ำนวน “ภาครัฐจะเป็นฝ่ายที่ต้องลงทุนมากที่สุด ถึง 2.6 พันล้านคน (37%) ที่ไม่สามารถเข้า และให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง ถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและจ�ำนวน 1.4 และยั่งยืน” พันล้านคน (20%) มีชีวิตด้วยรายได้ที่น้อย เอ็ น จี โ อบริ ษั ท ต่ า งๆและผู ้ บ ริ จ าคต้ อ ง กว่า 1.25 เหรียญต่อวัน ร่วมมือกันหากต้องการค�ำตอบที่ยั่งยืนให้กับ ดั ง นั้ น เมื่ อ ครอบครั ว ที่ ย ากจนได้ รั บ ปัญหาที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ บริจาคส้วมมูลค่า 300 เหรียญ มันจึงกลาย กล่าวโดย BROCKLEHURST เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุด “บ่อยครั้งมีการท�ำงานซ�้ำซ้อนที่ไม่จ�ำเป็น “เมื่ อ แพะหนึ่ ง คู ่ ที่ มี อ ยู ่ คื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี

น�้ำ พลังแห่งชีวิต 14 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


ค่าที่สุด ส้วมฟรีที่ได้รับมาจึงกลายเป็นห้อง แต่การสุขาภิบาลไม่ใช่แนวทางประเภท สวดมนต์หรือห้องเรียนของลูกชาย แล้วก็ นั้น” กลับไปถ่ายอุจจาระตามท้องทุ่งต่อไป” CLARISSA BROCKLEHURST วิธีการของ CTLS ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิด อดีตหัวหน้าฝ่ายน�้ำสุขาภิบาลและสุขอนามัย โดยช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่า พวกเขาก�ำลังกิน ขององค์การยูนิเซฟ กล่าว และดื่มของเสียที่ขับถ่ายออกมา การรับรู้ แม้แต่ในประเทศที่ให้ความส�ำคัญในเรื่อง และความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไข จะต้องเริ่ม ของน�้ำและการสุขาภิบาล เงินสนับสนุนที่ได้ ต้นมาจากความต้องการภายในชุมชนนั้นๆ รับก็ยังไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่นในประเทศ KAMAL KAR ผู้ริเริ่มโครงการ CLTS เคนยา กฎหมายเรื่องการปฎิรูปน�้ำ ปี ค.ศ. กัลกัตตา อินเดีย กล่าว 2002 มีข้อก�ำหนดไว้อย่างน่าประทับใจ แต่ หน่วยงานมากมายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อด�ำเนินการ 8.ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนร่วม ไม่ ว ่ า เราจะทุ ่ ม เทเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการ เปลี่ยนแปลงไม่สามารถท�ำงานให้ก้าวหน้าได้ บริ จ าคลงไปสู ่ เ รื่ อ งของน�้ ำ และสุ ข าภิ บ าล เพราะขาดเงินทุน “จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ก ารจั ด สรรงบประมาณ มากเพียงใดก็ตามหากไม่ได้รับการสนับสนุน จากท้องถิ่นและรัฐบาลแห่งชาติ การแก้ไข ให้กับเรื่องน�้ำมีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ นั้นก็ไม่ยั่งยืน แต่บ่อยครั้งที่ภาครัฐมักจะ ภาคเกษตรและการทหารที่ได้รับมหาศาล” “หากมีการจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวกับ น�้ำ ละเลยประเด็นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง และการสุ ขาภิบาลมากขึ้น เราจะใช้งบ เรื่องสุขาภิบาล“การสุขาภิบาลมักจะอยู่ภาย ใต้การบริหารของ กระทรวงสาธารณสุขของ ประมาณน้ อ ยลงส� ำ หรั บ เรื่ อ งของสุ ข ภาพ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในเขต อนามัย เพราะว่าน�้ำที่สกปรกเป็นพาหะของ โรคหลายชนิด” SUB-SAHARAN AFRICA” EDWARD KAIRU สมาชิกสโมสรโรตารีไนโรบี “กระทรวงสาธารณสุขมักจะเน้นเกี่ยวกับ และกรรมการบริหารของ MAJINA UFANISI (น�้ำ ด้านการแพทย์ที่เป็นเรื่องของการรักษา และการพัฒนา) ซึ่งเป็นองค์กรที่มิใช่ของรัฐ

9.เรียกร้องให้มากขึ้น จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ ปีค.ศ. 2010 สัดส่วนความช่วยเหลือเพื่อการ พั ฒ นาที่ จั ด สรรให้ แ ก่ เ รื่ อ งน�้ ำ และการ สุขาภิบาล ในรอบทศวรรษที่ผ่านมามีแนว โน้มลดลง การที่จะท�ำให้แนวโน้มนี้พลิกกลับมา ขึ้น อยู่กับเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชน ให้ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณภาคส่วนนี้มาก ขึ้น และตรงจุดนี้เองที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า โรแทเรียนเหมาะสมมากในจุดนี้ “ผมอยาก จะให้โรแทเรียนได้ใช้รูปแบบของการบริหาร จัดการ โครงการก�ำจัดโปลิโอ มาสนับสนุน ประเด็นโครงการน�้ำนี้ เพื่อให้ภาครัฐได้มอง เห็นถึงความส�ำคัญ” WERNER กล่าว “เราต้องการผู้น�ำที่สนับสนุนประเด็นนี้ ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทั้งในประเทศ ที่ก�ำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว โรแทเรียนเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและ ความช�ำนาญ ที่สามารถน�ำไปปรับใช้ให้เป็น ประโยชน์ ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั บ เงิ น ทุ น ที่ บ ริ จ าค หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ�้ำ” MONICA ELLIS หัวหน้า โครงการท้าทายน�้ำแห่งโลก กล่าว


“โครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน” รายงานโครงการฯ โดย อน.ชวนณภัค ศิริณภัค ผู้ประสานงานโครงการ GLOBAL GRANT ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง กับประสบการณ์ 5 ปี 32 โรงเรียน

การวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะเริ่มโครงการฯ ท�ำให้เรา สามารถทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของโครงการที่ผ่านมาสามารถ ตอบโจทย์ แก้ปัญหาก่อนที่จะเริ่มโครงการฯ เพื่อความยั่งยืน โดยเริ่มจากการลงพื้นที่ เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงของ โรงเรียนและชุมชนก่อน โดยยึดหลักการ “อย่าน�ำสิ่งของที่เขา ไม่ต้องการไปมอบให้” 1. มีการขาดแคลนน�้ำดื่มจริงหรือไม่? เดิมที่ผ่านมานักเรียน และชุมชนซื้อน�้ำดื่ม หรือมีเครื่องกรองน�้ำอื่นๆ ใช้อยู่หรือไม่? 2. แหล่งน�้ำดิบในพื้นที่นั้นมาจากไหน? น�้ำบาดาล น�้ำประปา หมู่บ้าน น�้ำจากสระปิด น�้ำคลอง และมีน�้ำตลอดปีหรือ ขาดแคลนในบางช่วงหรือไม่? ต้องมีการวัดคุณภาพน�้ำดิบเหล่า นั้นว่ามีค่าสารปนเปื้อนสนิม หินปูน กลิ่น คุณภาพของน�้ำอยู่ใน ระดับใด? 3. มีการพูดคุยสอบถามความต้องการ และสร้างความเข้าใจ กับชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน คณะครู และนักเรียน ผู้ปกครอง ว่า โรตารีคือใคร มาท�ำอะไร จะเกิดประโยชน์กับนักเรียน ชาวบ้าน ชุมชนอย่างไร การตอบรับโครงการฯ เป็นอย่างไร ที่ส�ำคัญต้อง ไม่สร้างความขัดแย้งให้กับชาวบ้าน ชุมชน และคณะครูใน โรงเรียน และต้องมีความชัดเจนไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ใดๆ ทั้งสิ้น 4. โรงเรียน ครู นักเรียน และชาวบ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร เช่น การสร้างโรงเรือนโรง กรองน�้ำ ตั้งคณะกรรมการชุมชนนักเรียนเข้ามาช่วยบริหาร จัดการการดูแลบ�ำรุงรักษาเครื่องกรองน�้ำฯ ให้เกิดความยั่งยืน อย่างแท้จริง ความประทับใจในการท�ำ “โครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อ โรงเรียนและชุมชน” โครงการโรตารีได้สอนความรู้ให้เราอย่างมากมาย สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินของผู้บริจาคที่เราเอามาท�ำโครงการฯ การพัฒนาท้องถิ่นว่าเราเอามาใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของผู้บริจาคหรือไม่? ผลกระทบผู้รับประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่แค่ ไหน? คุ้มค่าหรือเปล่ากับเม็ดเงินที่ลงไป? ชุมชนเข้าใจหรือไม่ว่า โรตารีก�ำลังเข้าไปท�ำอะไรให้กับชุมชน? และชุมชนมีส่วนร่วม อย่างไร จะคิดต่อยอดโครงการฯ สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร ท�ำให้ได้เรียนรู้ว่าจะพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆ กว่าที่ ผ่านมาได้อย่างไร? สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โรตารีสอนเราในการท�ำ โครงการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืน เริ่มจากการวิเคราะห์ก่อนท�ำโครงการ แรกเริ่มที่ผ่าน มาหลายสโมสรเคยบริจาคเครื่องกรองน�้ำอย่างมากมาย ให้กับ โรงเรียนต่างๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคือ

1. ท�ำไมผ่านไป 2-3 ปี ถึงมีการขอใหม่ ของเก่าถอดทิ้ง 2. ท�ำไมถึงไม่มีการวิเคราะห์แหล่งน�้ำดิบของพื้นที่นั้นว่า มีคุณภาพของน�้ำเป็นอย่างไร? เครื่องกรองน�้ำที่สโมสรโรตารีน�ำ ไปมอบให้น้ันสามารถกรองน�้ำได้อย่างมีคุณภาพส�ำหรับการ บริโภคจริงหรือไม่? วัดได้จากอะไร? 3. เมื่อสอบถามผู้ที่เคยมอบเครื่องกรองน�้ำไป ว่าได้มีการ บ�ำรุ ง รั ก ษาล้ า งหรื อ เปลี่ ย นไส้ ก รองของเครื่ อ งกรองน�้ ำ ครั้ ง สุดท้ายเมื่อไร? เกือบทุกโรงเรียนไม่สามารถที่จะตอบได้...! เมื่อมีการส�ำรวจความต้องการ เก็บข้อมูลต่างๆ ข้าง ต้นแล้ว จึงน�ำข้อมูลมาเขียนโครงการกรอกข้อมูล เรียกบริษัท มาประมูลเสนอราคาตามสเปคเครื่องกรองน�้ำให้เหมาะสมกับ คุณภาพของน�้ำดิบที่ถูกวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่ที่ได้ส�ำรวจมา เพื่อให้ได้คุณภาพน�้ำที่ออกมาผ่านมาตรฐาน อย. รวมไปถึงการ ใส่เครื่องหยอดเหรียญ การเพิ่มหัวบรรจุขวดน�้ำขนาดเล็กเพื่อ จ�ำหน่าย ตอบโจทย์ความยั่งยืนในการน�ำเงินที่จ�ำหน่ายน�้ำมา เป็นค่าบ�ำรุงรักษาเปลี่ยนไส้กรอง จ่ายค่าไฟ ส่วนที่เหลือจึงน�ำ มาเป็นประโยชน์ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณใดๆ ตัวโครงการฯ สามารถที่จะ เลี้ยงตัวโครงการเองได้ ขณะเดียวกันมีการอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ความยั่งยืนของโครงการ ได้แก่ บุคลากรที่จะดูแลบ�ำรุงรักษา เครื่องกรองน�้ำ ควบคุมคุณภาพน�้ำที่ผลิตออกมาอย่างสม�่ำเสมอ ให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยอบรมให้มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอนามัย และคุณภาพของน�้ำดื่ม เมื่อโครงการฯ ผ่านการอนุมัติ จึงด�ำเนินการจัดสร้าง พื้นที่โรงเรือนส�ำหรับเครื่องกรองและติดตั้งเครื่องกรองน�้ำเป็น ล�ำดับถัดไป เสร็จแล้วจึงน�ำน�้ำตัวอย่าง และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติตรวจคุณภาพของน�้ำให้ผ่านมาตรฐาน อย. เพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพ น�้ำดื่มอย่างสม�่ำเสมอตามาตรฐาน อย. คอยก�ำชับสโมสรใน พื้นที่ หมั่นเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน�้ำ ดูบัญชีรับจ่ายของจาก การขายน�้ำให้เป็นไปอย่างถูกต้องของวัตถุประสงค์ของโครง การฯ เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ประโยชน์ของโครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและ ชุมชน นอกจากประโยชน์ จ ะตกกั บ นั ก เรี ย นและชาวบ้ า น ชุมชนแล้ว สโมสรในพื้นที่เองยังได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจากการ ท�ำโครงการฯ ได้รับมิตรภาพที่ดี ได้รับการยกย่องว่าสมาชิก โรตารีได้ท�ำคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

16 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


cr : Rasheeda Bhagat

เราใช้เงินอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือไม่? ผลกระทบผู้รับประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน? คุ้มค่าหรือเปล่ากับเม็ดเงินที่ลงไป? ชุมชนเข้าใจหรือไม่ว่าโรตารีก�ำลังเข้าไปท�ำอะไรให้กับชุมชน? และชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไร? จะคิดต่อยอดโครงการฯ สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร?


โครงการธาราล (Taral) โดยสโมสรโรตารี Jalna Midtown India แคว้นมหาราชตะ เป็น โครงการที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปในเครื่องโยกน�้ำบาดาลด้วย แรงมือ ซึง่ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ กรองสารแขวนลอย ด้วย ตัวกรองสามประเภท ท�ำให้น�้ำเหมาะแก่การบริโภค บ�ำรุงดูแล รักษาง่าย ราคาถูก จนได้ชื่อว่า “Fit and Forget” (ง่ายจนลืม) โครงการสุทธู (Shudhu) โครงการเกี่ยวกับน�้ำดื่มสะอาด โดยเม็ดยาฆ่าเชื้อสุทธูหนึ่งเม็ด ต่อน�้ำ 15-20 ลิตร สามารถท�ำให้น�้ำที่มีสารแขวนลอยปนเปื้อน ตกตะกอนและฆ่าเชื้อ กลายเป็นน�้ำที่เหมาะแก่การบริโภค โดย เริม่ แรกท�ำการแจกให้แต่ละชัน้ เรียนเป็นระยะเวลาสองปี (ปัจจุบนั สุทธูได้ถกู น�ำไปแจกจ่ายให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย และ ในกองทัพอินเดีย) cr:Rasheeda Bhagat

ทุนระดับโลก: โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำกลุ่มชาติพันธุ์ จุงหยวน ชุมชนรีไน เมืองหนานตู, ไต้หวัน 4 มีนาคม 2560 ทุนระดับโลก: โครงการระบบสุขาภิบาลน�ำ้ สะอาดในสามหมูบ่ า้ น เมืองเต้าหยวน, ไต้หวัน 27 มีนาคม 2560

18 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


Our Choice Regional’s Editors โครงการแนวปะการังเทียม โครงการปะการังเทียม โดยสโมสรโรตารีอะติโมนัน ภาค 3820 ฟิลิปปินส์ ปะการังเทียมที่ท�ำมาจากแท่งคอนกรีตรูปลักษณ์วงล้อโรตารี ขนาดความสูง 4.00 เมตร กว้าง 21.00 เมตร น�้ำหนัก 80 ตัน มูลค่า 1.2 ล้านเปโซ (แปด แสนบาทโดยประมาณ) ได้ถูกทิ้งจมลงในอ่าวเลมอน ของจังหวัดเกซอน ตั้งแต่ ปี 2009 เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพนิเวศน์ของอ่าวที่เกิดจากการจับปลาเกินขนาด เป็นโครงการแมทชชิง่ แกรนท์ระหว่างสโมสรโรตารีอาติโมนัน และสโมสรโรตารี มาดีรา ภาค 5220 แคลิฟอร์เนียกลาง ปัจจุบันนอกจากสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศน์แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับพื้นที่รอบๆ อ่าวอีกด้วย โครงการนี้เป็นข่าวใหญ่ พาดหัวหนังสือพิมพ์ระดับประเทศในวันเปิดตัวโครงการ และยังคงเป็นจุดสนใจ อย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ cr: Dewey C. Sergio

ท�ำความสะอาดแม่น�้ำ ถิ่นที่อยู่ของหิ่งห้อย สโมสรโรตารียามากูชิ เซ้าท์ ภาค 2710 แม่น�้ำอิชิโนซากะ ไหลจากทิศเหนือ

ลงทิศใต้ผ่านศูนย์กลางเมืองยามากูชิ ซึ่งห้อมล้อมด้วยภูเขา แม่น�้ำนี้เป็นถิ่น ที่อยู่ของหนอนเรืองแสงเกนจิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติของญี่ปุ่น ชาว ญีป่ นุ่ จะรูถ้ งึ การมาเยือนของฤดูรอ้ น จากการเห็นแสงหิง่ ห้อยกระพริบยามค�ำ่ คืน หิง่ ห้อยจะด�ำรงชีวติ อยูใ่ นแม่นำ�้ ทีส่ ะอาดเท่านัน้ สมาชิกสโมสรฯ ราว 20 คนร่วม กันท�ำความสะอาดแม่น�้ำในวันที่ 24 กันยายน โดยรวบรวมเศษขยะและวัชพืช ในแม่น�้ำไปทิ้งในบ่อก�ำจัดขยะ รูปของหิ่งห้อยเป็นสัญญลักษณ์ที่อยู่บนธงของ สโมสรโรตารียามากูชิ ซึง่ มีกจิ กรรมหลักคือคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมทีพ่ กั อาศัยของ หิง่ ห้อย รวมไปถึงการท�ำความสะอาดน�ำ้ ในแม่นำ�้ ด้วย แม่นำ�้ นีจ้ งึ สะอาดขึน้ ทุกๆ ปี แต่ในฤดูรอ้ นปีนจี้ ำ� นวนหิง่ ห้อยลดลง ซึง่ อาจเป็นได้วา่ สภาพของอากาศทีไ่ ม่ ปกติ ที่เป็นผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน


ฅน ลงมือท�ำ

ชุบชีวติ ให้กบั โรตารีแบรนด์ ด้วยการร่วมกันรณรงค์เผยแพร่ชดุ โฆษณา “ฅน ลงมือทำ�” ถึงแม้วา่ คนทัว่ ไปอาจจะเคยได้ยนิ ชือ่ ของ โรตารี แต่ยงั มีน้อยคน ที่จะเข้าใจจริงจังว่าสโมสรโรตารีท�ำอะไรกันบ้าง ผลจากการส�ำรวจยังมีผคู้ นถึงร้อยละ ๓๕ ทีย่ งั ไม่รจู้ กั โครงการหรือกิจกรรมของโรตารีทไี่ ด้ลงมือท�ำ และไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่า มีสโมสรโรตารีอยู่ใกล้บ้าน ด้วยสาเหตุนี้เองโรตารีจึงได้สรรสร้างแนวทาง การประชาสัมพันธ์ที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้ทั่วโลกในชื่อว่า “Pepole of Action” (ฅน ลงมือท�ำ) โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อต่างๆ ได้ที่ Rotary. org/brandcenter ซึ่งจะมีค�ำแนะน�ำ วิธีการใช้งานและการ ปรับองค์ประกอบของสื่อให้เหมาะกับแต่ละท้องที่ เพื่อให้สโมสร โรตารีทุกแห่งในโลกสามารถแต่งเติมเรื่องราวของตนเอง ให้ สอดคล้องและน่าสนใจ ขอให้ปรึกษากับตัวแทนสือ่ โฆษณาสิง่ พิมพ์ในพืน้ ที่ เพือ่ ขอประชาสัมพันธ์ในนิตยสารหรือหนังสือสือพิมพ์ท้องถิ่น

20 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

สิ่งที่ต้องรู้

กลุ่มเป้าหมายคือใคร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์นไี้ ด้วางแผนมาเพือ่ กลุม่ บุคคล เป้าหมายที่ยังไม่รู้จักโรตารี และจะท�ำให้มีส่วนเกี่ยวข้องกันได้ อย่างไร โดยมีความคาดหวังว่าสื่อนี้จะสามารถสร้างความสนใจต่อ สมาชิกเป้าหมายของสโมสรฯ ผู้ที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลง ในชุมชน ต่อกลุ่มผู้คนที่สนใจในผลงานของโรตารี ตลอดจนผู้ที่ อยากจะมีเพื่อนใหม่ ๆ ในชุมชน ที่มาของการรณรงค์ “ฅน ลงมือท�ำ” โรแทเรียนทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันเสมอว่าเป็น “ฅน ลงมือท�ำ” และได้ลงมืออย่างจริงจังในการที่จะท�ำให้ชุมชน และของโลกใบนี้ดีขึ้น ในขณะที่ ค นทั่ ว ไปมองเห็ น แค่ ป ั ญ หา แต่ ม วลมิ ต ร โรแทเรียนแสวงหาแนวทางแก้ไข นี่จึงเป็นหนทางที่เราสมาชิก โรตารีจะแสดงให้คนอื่นๆ ได้เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางเลือก และ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพของโรแทเรียนที่จะได้ท�ำงานให้ กับชุมชน และมีโอกาสดีๆ อีกมากมายถ้าเขาหล่านั้นจะมาร่วมกับ เรา การมีส่วนร่วม ๑. เข้าไปที่เว็บไซท์ Rotary.org/brandcenter แล้ว ดาวน์โหลดชุดแคมเปญ “People of Action” ๒. ส่งรูปแบบโฆษณาให้เพื่อนสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิก ที่เข้าถึงสื่อโฆษณาท้องถิ่น


ผู้แปล อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน

Our Campaign People of Action

TOGETHER, WE

Rotary unites problem solvers around the globe behind one goal: to do more good. Our members are driven to bring communities together to create lasting change. Connecting to make things better — that’s what people of action do. Learn more at Rotary.org.

๓. ร่วมมือกับผู้น�ำภาค ด้วยการวางแผนหาแนวทางเผยแพร่ ที่เหมาะสมกับประธานส่งเสริมภาพลักษณ์ของภาค ๔. ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่สื่อวีดีโอและภาพกราฟฟิก ต่าง ๆ ผ่านบัญชีเฟสบุ้คและทวิตเตอร์ ๕. แบ่งปันผลงานความส�ำเร็จ ด้วยการส่งเรือ่ งราวหรือค�ำถาม ไปยังทีมการตลาดของโรตารี เครื่องมือส�ำหรับการประชาสัมพันธ์ ที่ เ ว็ บ ไซท์ Rotary.org/brandcenter เราจะสามารถ ดาวน์โหลดวีดีโอ ภาพกราฟฟิก ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ภาพดิจิตอล เพื่องานพิมพ์โฆษณา ตลอดจนค�ำแนะน�ำ และแนวทางการใช้แคมเปญ ชุดโฆษณา เพื่อให้ภาคและสโมสรฯ ได้ปรับเปลี่ยนใช้ตามความเหมาะ สม ภาพของผู้คน คนและโครงการต่าง ๆ มาจากแหล่งไหน ภาพโฆษณาชุดแรกนี้เป็นภาพถ่ายโรแทเรียน จากโคโลราโด และบราซิล เป็นเรื่องราวจากแรงบันดาลใจของ “ฅน ลงมือท�ำ” ใน พื้นที่จริง และยังจะมีเรื่องราวดีๆ แบบนี้ตามมาอีกในล�ำดับต่อไป ภาคและสโมสรโรตารีจะปรับเปลีย่ นภาพในชิน้ งานโฆษณา ของแคมเปญนี้ได้หรือไม่ สามารถท�ำได้ตามแนวทางและค�ำแนะน�ำที่ก�ำหนดไว้ใน Rotary.org/brandcenter เพื่อให้สโมสรและภาคต่างๆ ได้ใช้ภาพจาก โครงการในแต่ละพื้นที่ของตนเอง ข้อแนะน�ำในการถ่ายภาพที่จะน�ำไปใช้กับชิ้นงานโฆษณา ตรวจสอบค�ำแนะน�ำของการคั ด เลื อ ก จั ด วางภาพถ่ า ย กิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับชุมชนได้จาก Rotary.org/ brandcenter

แนวทางการประชาสัมพันธ์ลงสื่อท้องถิ่น ค�ำแนะน�ำมีอยูใ่ นเว็บไซท์ Rotary.org/brandcenter ส่วนวิธี อื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการเผยแพร่แผนงานรณรงค์โฆษณา เช่น การน�ำ ภาพกราฟฟิกลงในเว็บไซท์ของสโมสรและของภาค โพสต์ลงสื่อสังคม ออนไลน์ และน�ำเสนอในงานต่างๆ ของโรตารี สมาชิกที่ต้องการให้การสนับสนุนแคมเปญนี้ แต่ยังไม่ทราบ วิธีการ โรตารีสากลได้จัดท�ำค�ำแนะน�ำการท�ำแผนงานสื่อโฆษณา การ ซื้อโฆษณา และการขอพื้นที่โฆษณา การบริจาคสนับสนุน รายละเอียด มีอยู่ใน Rotary.org/brandcenter นอกจากนี้ทางทีมงานการสื่อสารการตลาดของโรตารีสากล ได้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ (เว็บบีนา) เกี่ยวกับวีธีการวางแผนการ โฆษณา เป็นตอนๆ ส�ำหรับผู้น�ำภาคและสโมสรฯ ด้วย การวางต�ำแหน่งแบรนด์ของโรตารีเดิม “Join Leader-รวมผู้น�ำ” “Share Ideas-ร่วมคิด” และ “Take Action-ลงมือท�ำ” ร่วมกับแผนรณรงค์ใหม่ แผนรณรงค์ “ฅน ลงมือท�ำ” ได้ชุบชีวิตให้แบรนด์โรตารีเป็น จริง โดยการเน้นถึงกิจกรรมทีเ่ กิดจากการทีผ่ นู้ �ำชุมชนกับโรตารี ร่วมมือ กัน แบ่งปัน และแลกเปลีย่ นมุมมอง ในการหาแนวทางและลงมือปฏิบตั ิ ให้เป็นจริง ข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนรณรงค์นี้ กรุณาส่งค�ำถามเกี่ยวกับแผนรณรงค์ “ฅน ลงมือท�ำ” ไปยัง pr@rotary.org


QR Code

ติดตามรายงานฉบับเต็ม ของ บก.นิตยสารภาค พื้นเอเซียแปซิฟิค ได้ที่ Online Version

สาส์นแสดงความยินดี โดย ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ประธานโรตารีสากล 2002-03

“ทุกท่านเดินทางมาจาก บ้านเกิด แดนไกล จาก อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และ ประเทศไทย เพื่อมาเติมแต่ง แบ่งปัน การเรียนรู้และ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยตั้งความหวังถึงการเพิ่มของพลัง ความรับผิดชอบและความสามารถใน การเป็นผู้ถ่ายทอดสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น”

(ตามเข็มนาฬิกา) (แถวยืน) อน.จุน นากามุระ (ล่ามภาษาญีป่ นุ่ ) / อผภ.อนุรกั ษ์ นภาวรรณ / อผภ. โยชิโอ ชิมิสุ (ญี่ปุ่น) / อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง / อน.เจ จอง (ล่าม ภาษาเกาหลี) / อน.วาณิช โยธาวุธ (บก.บริหาร) / อน.แฮริสัน จอง (บก.ไต้หวัน) อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (บก.ภาค 3330) / อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (บก.ภาค 3350) / อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ / อผภ.แอนโตนีโอ กีล่า (โทนี) และ อผภ.เบนนิโน เอมมิลิโอ รามเรซ (พิชอย) (ฟิลิปปินส์) (แถวนั่ง) ดนุชา ภูมิถาวร (ผอ.ศูนย์โรตารีฯ ) / ราชิดา บากัต (บก.อินเดีย) / เคียวโกะ โนซากิ (บก.ญี่ปุ่น) / ดอนน่า คอตเตอร์ (สหรัฐอเมริกา) อึนจึง คิม และ จิเฮ ลี (บก.เกาหลี) / อผภ.เออซูล่า ลิฮัวโก (ชิต) (บก.ฟิลิปปินส์) / อน.จันทนี เทียนวิจิตร และน้องเล็ก (จิตราพร สันติธรรมเจริญ)

22 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

“โลกเสมือนจริงท�ำให้การพบปะกันมีความจ�ำเป็นน้อย ลง แต่ในท้ายที่สุดโลกเสมือนจริง ก็มิใช่โลกแห่งความเป็นจริง อาจ จะอ�ำนวยความสะดวกได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถทดแทนได้ ทั้งหมด” บก.วาณิช นั่นเป็นที่มาของการประชุมสัมนาต่างๆ ขององค์กรโรตารี ที่มีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสพบปะพูดจา เพื่อสาน สัมพันธ์มิตรภาพ ก่อนที่จะแปรเปลี่ยนเป็นโครงการต่างๆ ให้กับ ชุมชน กลุ ่ ม นิ ต ยสารโรตารี โ ลกอั น ประกอบด้ ว ยนิ ต ยสารใน ระดับภูมิภาคอีก 32 ประเทศ มีการตีพิมพ์ เป็นภาษาต่างๆ ถึง 24 ภาษา มีจ�ำนวนพิมพ์รวมๆ กันแล้วกว่า 872,000 ฉบับ ประกอบ ด้วย เดอะโรแทเรียน เป็นนิตยสารหลักที่ตีพิมพ์รายเดือนเป็นภาษา อังกฤษ และเป็นต้นแบบ โดยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มีอยู่ 6 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลี และประเทศไทย มีวาระพบปะพูดคุยหารือทุกๆ 2 ปี หรือปีเว้นปี ผลัด เปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพจัดงานประชุมสัมนาโดยจัดขึ้นที่ศูนย์โรตารีฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน มีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ประเทศ ขาดประเทศออสเตรเลียเท่านั้น


บทความโดย กองบรรณาธิการ

Our Seminar Regional’s Editors

ในการบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมได้ทีมงาน มืออาชีพของศูนย์โรตารีฯ โดย คุณดนุชา ภูมิถาวร (ผอ.ศูนย์โรตารีฯ) ช่วยเหลือซึ่งได้รับค�ำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมฯ เป็นอย่างมาก และเนื้อหาสาระที่ได้จากการประชุมก็เป็นการจัดเตรียม หัวข้อโดยคุณดอนน่า ผู้ประสานงานนิตยสารภาคพื้นทวีป โรตารีสากล คอยประสานงานกับทางทีมงาน ซึ่งสามารถครอบคลุมสาระส�ำคัญที่ ทันเหตุการณ์ ทันยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ในช่วงของการสัมนาได้อผภ.สุพงษ์ ชยุตสหกิจ (รองประธาน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และอผภ.สมภพ ธีระ สานต์ (บก.ภาค 3330) เป็นผู้ช่วยด�ำเนินการสัมนาได้อย่างสนุกสนาน อยู่ในกรอบเวลาและหัวข้อได้อย่างดีเยี่ยม ถึ ง แม้ จ ะมี อุ ป สรรคทางด้ า นภาษาในการสื่ อ สารอยู ่ บ ้ า ง “บรรดาผู้แทนฯ พยายามก้าวข้ามสิ่งกีดขวางด้านภาษา ท�ำให้การ ประชุมมีชีวิตชีวาขึ้น นิตยสารโรตารีเกาหลีและโรตารีโนะ-โตะ-โมะ (ญี่ปุ่น)ได้ใช้โรแทเรียนคนไทยเป็นล่ามภาษาของตนมาช่วยแปล” บก.ชิต มีการพูดถึงอุปสรรค และปัญหาของการท�ำนิตยสาร “ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิตยสารแบบรูปเล่มหรือแบบดิจิตัลที่ จะเป็นปัญหาใหญ่ของเราในอนาคตอันใกล้ หรือการบอกรับสมาชิก นิตยสารหากมีการยกเลิกข้อบังคับในอนาคตแล้ว พวกเรานิตยสาร

ภาคพื้นทวีปจะท�ำอย่างไร พวกเราจะมีวิถีทางรวมตัวกันามากกว่านี้ อย่างไร นิตยสารฯจะสามารถช่วยเพิ่มสมาชิกภาพได้หรือไม่ อนาคต ของนิตยสารฯ เราจะเป็นอย่างไร เราจะร่วมงานในนิตยสารของกัน และกันอย่างใกล้ชิดกว่านี้ได้อย่างไร และเราควรเตรียมการส�ำหรับ การประชุ ม สั ม มนาบรรณาธิ ก ารฯระดั บ โลกที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในเดื อ น พฤษภาคม 2561 กันอย่างไรบ้าง” บก.แฮริสัน “สถานการณ์ ด ้ า นการตลาดนิ ต ยสารขณะนี้ น ่ า กลั ว มาก นิตยสารในประเทศหลายเล่มได้หยุดการผลิตและหายไปจากตลาด แล้ว” บก.วาณิช “แต่อย่างไรก็ดีบรรณาธิการส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่านิตยสาร ในภาคพื้นทวีปแบบพิมพ์รูปเล่ม ยังจะต้องคงสถานะภาพเดิมต่อไป อีกระยะหนึ่ง แม้ว่าแบบดิจิตัลจะขยายตัวเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งคุณดอน นากล่าวเสริมว่า ต่อไปนี้บรรณาธิการจะต้องพิจารณาปรับปรุงเสริม คุณค่านิตยสารแบบพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ขยายการผลิตแบบ ดิจิตัล ให้หลากหลายไปพร้อมกัน” บก.ราชิดา “การสั ม มนาครั้ ง นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี อ ย่ า งยิ่ ง และประสบ ผลส�ำเร็จมาก คล้ายการจัดอภิปรายในสถาบันการศึกษาและมีช่วง เวลาพักที่เหมาะสม มากกว่าการฟังบรรยายหรือสัมมนาในชั้นเรียน ทั่วไป” บก.แฮริสัน กรุงเทพฯ เมืองที่จะเป็นศูนย์กลางครัวโลก เมื่อมาถึงอาหาร


ผู้แทนนิตยสารฯ อน.วาณิช โยธาวุธ บรรณาธิการบริหาร (โรตารีประเทศไทย) ราชิดา ภากาต บรรณาธิการ (โรตารีนิวส์, อินเดีย) เคียวโกะ โนซากิ บรรณาธิการ (โรตารี-โน-โตะโมะ, ญี่ปุ่น) อผภ.โยชิโอะ ชิมิซึ ประธาน (โรตารี-โน-โตะโมะ, ญี่ปุ่น) จีไฮเอะ ลี บรรณาธิการ (โรตารีเกาหลี) อึนจุง คิม การเงิน บัญชี/ส�ำนักงานใหญ่ (โรตารีเกาหลี) อผภ.อูร์ซุลา “ชิต” ลีเชาโก บรรณาธิการบริหาร (ฟิลิปปินส์โรตารี) อผภ.เบนิกโย “พิชอย” เอมีลีโอ รามิเรส ประธาน/บอร์ด ผู้พิมพ์ (ฟิลิปปินส์โรตารี) อผภ.เจ.อันโตนิโย “โทนี”่ กีลา่ ประธานบอร์ดผูบ้ ริหาร (ฟิลปิ ปินส์ โรตารี) อน.แฮริสัน จ็อง บรรณาธิการบริหาร (ไต้หวันโรตารี) และ ดอนนา ค็อทเตอร์ ผู้ประสานงานนิตยสารภาคพืน้ ทวีป โรตารีสากล ผู้ร่วมสัมมนา อผภ.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (รองประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย) อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (บก.ภาค 3330) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (บก.ภาค 3350) อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (กรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ โรตารีฯ ) อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง (ผช.ผู้ประสานงานภาพลักษณ์โรตารี โซน 6 บี) ดนุชา ภูมิถาวร (ผู้อ�ำนวยการศูนย์โรตารีฯ) อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ (ผูแ้ ปลภาษาโรตารีประเทศไทย) อน.จันทนี เทียนวิจติ ร (ผูเ้ ขียนบทความ โรตารีประเทศไทย) จิตราพร (เล็ก) สันติธรรมเจริญ (ผช.บรรณาธิการ โรตารีประเทศไทย) ล่ามภาษา อน.เจ ชุง สร.พระนคร (เกาหลี) - อน.จุน นากามุโระ สร.บึงกุ่ม (ญี่ปุ่น)

24 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

หลากหลายจากภัตตาคารชื่อดังได้ถูกคัดสรรเตรียมการไว้เพื่อสร้าง ความประทับใจให้กับมวลมิตรทุกคน งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุมแบ่งเป็นสองครั้ง โดยในวันแรกเป็นอาหารจีน ส่วนวัน ที่สองเป็นอาหารทะเล งานเลี้ยงต้อนรับตามก�ำหนดการเดิม อดีต ประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล จะให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้ ร่วมประชุมแต่เนื่องจากสุขภาพไม่อ�ำนวย อดีตกรรมการบริหาร โรตารีสากล นรเศรษฐ​ปัทมานันท์ จึงเป็นผู้แทนอ่านสาส์น “ทีมงานเป็นเจ้าภาพ ที่ยอดเยี่ยม และงานเลี้ยงมือค�่ำ ส�ำหรับต้อนรับรรณาธิ การภาคพื้นทวีป เป็นอาหารจีนที่ดีที่สุดจาก ภัตตาคารสมบูรณ์ซีฟู้ ด ที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ เป็นร้านอาหาร หลักส�ำคัญของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มากรุงเทพฯ ต้องไปชิมให้ได้” บก.ราชิดา ส่วนวันสุดท้ายเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ในเขต พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการล่องแพในแม่น�้ำแควพร้อมร่วม รับประทานอาหารกลางวันและซ้อมร�ำวงลอยกระทงให้เข้ากับ เทศกาล หลังจากนั้นทางคณะฯ ได้แวะเยี่ยมชมโครงการห้องสมุด ส�ำหรับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล ต้องขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน ในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น น�ำโดย อผภ.สมภพ ธีระ สานต์ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ และ อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ ไฮไลท์ของค�่ำคืนวันลอยกระทงคืออาหารค�่ำพร้อมการ แสดงทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ในเมืองมัลลิกา เป็นการปิดท้าย ของการประชุมสัมนาได้อย่างสวยงาม ประทับใจ “เราสิ้ น สุ ด ค�่ ำ คื น ที่ น ่ า ประทั บ ใจด้ ว ยการน� ำ กระทง ดอกไม้น่ารักพร้อมธูปเทียนไปลอยที่บึงน�้ำ คุณดนุชา ภูมิถาวร บอกกับเราว่า “ขอให้เราส่งความรู้สึกด้านที่ไม่ดีทั้งหลายให้ลอย ไปพร้อมกับกระทงของเรา เพื่อรอคอยรับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่” บก.ราชิดา บทสรุปความคิดเห็นปิดท้ายจากผู้เข้าร่วมบางส่วน “ทุกคนเห็นด้วยว่าการประชุมมาราธอนทั้งวันประสบ ความส�ำเร็จอย่างดียิ่งในด้านประสิทธิผล และการสร้างสรรค์” บก.ชิต “เอกสารส�ำหรับการอภิปราย ท�ำให้เรามีโอกาสเตรียม ตัวล่วงหน้าอย่างดียิ่ง เป็นการประหยัดเวลาและพลังงานอย่างมาก และบรรณาธิการผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านล้วนระดับมืออาชีพ ที่ให้ เราได้รับทักษะประสบการณ์ของแต่ละท่าน มาแบ่งปันเรียนรู้ด้วย กัน” บก.แฮริสัน “โปรแกรมและกิ จ กรรมงานฉลองได้ มี ก ารจั ด การ อย่างดี เห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่ จัดการได้ส�ำเร็จไปอย่างสง่างาม เป็นงานที่ท้าทาย การสร้างสรรค์ บรรยากาศที่ดี เรามีความรู้สึกที่ดีจากความร่วมมือและมิตรภาพ ที่ดี ณ กรุงเทพฯ” ดอนน่า ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานสัมนาครั้ง นี้ประสบความส�ำเร็จ เป็นที่ประทับใจของทุกคน และโดยเฉพาะ อย่างยิ่งคณะบรรณาธิการจากทั้ง 5 ประเทศที่เดินทางไกลมาเข้า ร่วมในครั้งนี้ การประชุมสัมมนาเสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย และสายใย แห่งมิตรภาพที่ร้อยรัดพวกเราทุกคนเข้าด้วยกัน ได้ก่อเกิดเป็นรูป ธรรมขึ้นแล้ว โดยได้ท�ำการคัดเลือกโครงการน�้ำของแต่ละประเทศ มาแบ่งปันกับมวลมิตรโรแทเรียนชาวไทย เป็นอีกก้าวเล็กๆ อีกก้าว หนึ่งของความร่วมมือ ที่ Our Choice-Regional’s Editors.


Our Districts

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

Our Guest Our District 3330 Our District 3340 Our District 3350 Our District 3360 Our Project Our Centre

บรรณาธิการบริหาร

หน้า 26-27 หน้า 28-30 หน้า 31-33 หน้า 34-36 หน้า 37-39 หน้า 40-42 หน้า 43-44

อน.วาณิช โยธาวุธ

(สร.แม่สาย 3360)

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ อน.ภัทรวดี อภิวรรณศร อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน

(สร.กาญจนบุรี 3330) (สร.แหลมฉบัง 3340) (สร.สาทร 3350) (สร.แพร่ 3360)

บรรณาธิการผู้ช่วย


โรตารีในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสโมสรโรตารีในประเทศไทยไว้ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มี หนังสือถึงองค์กรโรตารีในประเทศไทยเรื่องการร่วมเดินริ้วขบวน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ข้อความส่วนนีแ้ จ้งมายังศูนย์ โรตารีในประเทศไทย “คณะท�ำงานจัดคนเข้าในริ้วขบวน ได้คัด เลือกให้ทา่ นอยูใ่ นริว้ ขบวนการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ บพิตร” 1.ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส ภาค 3340 2.อน.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ภาค 3340 3.ผวน.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ภาค 3350 4.นยก.ทรงวุฒิ ภาคพิธเจริญ ภาค 3350

โรตารีในริ้วขบวน พระบรมราชอิสริยยศ

เริ่มการฝึกซ้อมย่อย ที่ มทบ.11 เขตดุสิต เริ่มการฝึกเดินเมื่อสิงหาคม-กันยายน ทุกพฤหัสบดี-ศุกร์ ผู้รับ การฝึกซ้อมริ้วขบวน 2 ตอน 7 มาจากกระทรวงวัฒนธรรม กรม ศิลปากร มูลนิธิชัยพัฒนา อผศ.กปร. สโมสรไลออนส์กรุงเทพ โรตารีภาคประเทศไทย โรงเรียนราชวินิต ก่อนลงฝึกซ้อมนาย ทหารสัญญาบัตรมากล่าวต้อนรับและท�ำความเข้าใจการแต่งกาย ตั้งแต่ทรงผมจนถึงรองเท้าที่เหมาะสมกับงาน แนะน�ำข้อปฏิบัติ งดเว้นการถ่ายรูปเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆ ขณะฝึกซ้อมห้ามใช้ โทรศัพท์มือถือ ห้ามสวมแว่นกันแดดหรือแว่นปรับสี ห้ามถือหิ้ว หรือสะพายกระเป๋าทุกชนิด ห้ามกางร่ม ห้ามสวมหมวกที่ไม่ใช่ หมวกเครือ่ งแบบ ครูฝกึ 10 นายสอนให้ปฏิบตั ติ ามค�ำบอกค�ำสัง่ จัด ท่าทาง ระเบียบแถว เน้นจังหวะการเดินเปลีย่ นเท้าประกอบเพลง พญาโศก บรรเลงร่วมกับเพลงสรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญ พระนารายณ์ เพื่อความสง่างามพร้อมเพรียงมากที่สุด ท่ามกลาง แดดร้อนจัดวันละ 2 ชั่วโมง มีผิดจังหวะบ้างในสัปดาห์แรกๆ ครู ฝึกคอยเตือนให้แต่ละแถวรักษาระยะต่อ ระยะเคียง นิ้วมือเรียง ชิดติดกัน ฝ่ามือทิ้งดิ่งเผยออก 45 องศา เตะทั้งขา ปลาย-ส้นเท้า เสมอกัน ทุกคนล้วนตั้งใจถวายงานเป็นครั้งสุดท้าย การซ้อมใหญ่ ณ สถานที่จริง ก�ำหนดซ้อมวันที่ 7,15 และซ้อมใหญ่ 21 ตุลาคม 2560 พันโท ไชยรัตน์ เปาอินทร์และคณะครูฝกึ ซักซ้อมท�ำความเข้าใจเรือ่ งการ แต่งกาย เริม่ การนัดหมายรวมพลรายงานตัวตี 4 ทีส่ นามม้านางเลิง้ ความยากล�ำบากคือการเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ หลายคน วิตกกังวลว่าจะมาไม่ทันรถขบวนที่จะมารับตี 4.30 น. ผลปรากฏ ว่ามากันครบ 90 คน รถตู้ 10 คันแล่นตามรถน�ำขบวน ระหว่าง ทางได้เห็นประชาชนในชุดด�ำมาจับจองทีน่ งั่ ตัง้ แต่ฟา้ ยังไม่สาง ผ่าน ปากคลองตลาดย่านขายดอกไม้หลากหลายชนิด ทีด่ ารดาษคือดอก ดาวเรือง เหลืองอร่ามตา รถมาส่งทีโ่ รงเรียนราชินี พวกเราเข้าแถว ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของส�ำนักพระราชวังรับการตรวจนับด้วย การติดดวงสติ๊กเกอร์ที่บัตรประจ�ำตัวเช่นนี้ทุกครั้ง รับประทาน อาหารเช้า-เช้ามาก 05.00 น. พวกเรารูว้ า่ ต้องกินเพือ่ ให้มเี รีย่ วแรง

26 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


ซ้ อ มครั้ ง แรก วั น ที่ 7 ตุ ล าคม เข้ า ที่ ร วมพลหน้ า หน่ ว ย บัญชาการก�ำลังส�ำรอง (สวนเจ้าเชตุ) เวลา 07.00 น. มองเห็นยอดพระ มหาพิชัยราชรถอยู่ระยะไกล เรียงริ้วขบวนที่ 2 ตอนที่ 1- 7 ผู้รับการ ฝึกซ้อมเดินผ่านเส้นทางถนนสนามไชย เข้าสูถ่ นนราชด�ำเนินใน เข้าถนน เส้นกลางท้องสนามหลวงเพือ่ เข้าสูม่ ณฑลพระราชพิธี รวมระยะทาง 890 เมตร พยากรณ์อากาศบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ฝนตก ชุดครูฝกึ เตรียมเสือ้ กัน ฝนแพ็คใส่เป้สะพายไหล่เดินตามพวกเราบนทางเท้า ไม่นา่ เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ด้วยพระบารมี ไม่มีฝนตก แต่อากาศร้อนอบอ้าว ซ้อมครั้งที่สอง วันที่ 15 ตุลาคม ครั้งนี้เข้าที่รวมพลเวลา 07.30 น. เดินใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง เมื่อถึงแล้วขึ้นไปพักดื่มน�้ำบนศาลา ลูกขุน 15 นาที เสร็จแล้วลงมาเข้าแถวยืนรอให้ ริ้วขบวนที่ 3 อัญเชิญ พระโกศทองใหญ่จากพระมหาพิชัยราชรถ ประดิษฐานบนราชรถปืน ใหญ่ เวียนอุตราวัฎ พระเมรุมาศ ระยะทางรอบละ 260 เมตร ใช้เวลา ยืนนิ่งๆ 2 ชั่วโมง หลายคนล้มทั้งยืน หน่วยพยาบาลเข้าปฐมพยาบาล ทันที ท่ามกลางอากาศทีร่ อ้ นจัด ระหว่างพระราชพิธี พวกเราถวายความ เคารพหลายครั้ง เมื่อสิ้นสุดค�ำสั่ง “วันทยาวุธ” เหล่าทหารมีอาวุธปืน ท�ำ“วันทยาวุธ”ข้าราชการ ชุดขอเฝ้าและนักเรียนที่สวมหมวกท�ำ“วัน ทยาหัตถ์” อยู่ในท่าจนกว่าจะมีค�ำสั่ง “เรียบอาวุธ” ส่วนสุภาพสตรีที่ สวมชุดไทยจิตรลดา “ถอนสายบัว” วันที่ 21 ตุลาคม วันนีซ้ อ้ มใหญ่เป็นวันสุดท้าย พันโท ไชยรัตน์ เปาอินทร์ น�ำบัตรเชิญพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มามอบให้ ผู้เดินในริ้วขบวนทุกคน ภายในมีแผนผังและบัตรรับหนังสือที่ระลึก 11 บัตร จัดใส่ซองสีเทาพิมพ์ลายเส้นพระเมรุมาศ บัตรเชิญนี้จัดพิมพ์เพียง 5,000 ใบ พวกเราถึงกับตื้นตันใจ ไม่คาดคิดมาก่อนว่าใจได้รับพระ มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเช่นนี้ การเดินวันนี้ทุกคนตั้งใจทุ่มเทกันสุด ความสามารถ เสร็จจากการซ้อมกลับไปขึน้ รถ ฝนตกลงมาปรอยๆ พวก เราถึงรถพอดี ห่วงก็แต่จติ อาสา เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ ทหาร ท�ำหน้าทีร่ กั ษา ความเรียบร้อย และประชาชนที่ตากฝนคอยชมการซ้อมริ้วขบวน บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ส�ำหรับคนที่มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของริ้วขบวนอัน ส�ำคัญนี้ เป็นโอกาสที่แทบจะหาไม่ได้เลยในชีวิต ทุกคนภูมิใจที่ได้ ถวายงานพระองค์ท่าน ผู้เดินในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ แต่งกาย ด้วยเครื่องแบบเต็มยศขาว-ด�ำ และชุดไทยจิตรลดา ประดับเครื่องราช อิสริยาภรณ์ พวกเราได้รับบัตรสีเขียวศาลาลูกขุน 1 ส�ำหรับผู้ได้รับพระ มหากรุณาธิคุณวางดอกไม้จันทน์ที่เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นห้วงเวลาในมโนส�ำนึก คนไทยในนอกประเทศ รวมไปถึงชาวโลกมีความโศกเศร้าอาดูรต่อพระมหากษัตริย์ พระองค์หนึง่ ทีเ่ ปรียบเหมือน “พ่อ” ประชาชนในชุดด�ำแบบสุภาพจาก ทั่วสารทิศ ต่างดั้นด้นเดินทางมาถึงตั้งแต่ฟ้ายังมืดมิด ดาวฤกษ์บนฟ้า ส่องสว่าง ยิ่งสายยิ่งเพิ่มมากขึ้นๆ ถึงแม้ว่าจ�ำนวนมากมายมหาศาล แต่ กลับไม่มีความวุน่ วายโกลาหล มีแต่ความร่วมมือร่วมใจเอือ้ อาทรต่อกัน ดูแลทุกข์สขุ กันและกันอย่างเต็มที่ นีค่ อื หัวใจรักพ่อของคนไทยทีเ่ ปลีย่ น สังคมให้พร้อมใจกันเป็นผู้ให้ความดีซึ่งกันและกัน ฟ้าสางแล้ว พระเมรุมาศเปล่งประกายสีทองเรืองรองระยับ จับตาจับใจ ยามนี้ล�ำคอตีบตื้อไม่มีเสียงใดลอดออกมา มีแต่เสียงนก กาที่ร้องร�่ำคร�่ำครวญมาจากระยะไกล ไม่นานนักเสียงรัวกรับกลองตี เป็นจังหวะ บ่งบอกว่าพร้อมเคลื่อนริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ เพลง

พระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” แดดรอนๆ ในจังหวะมาร์ช จากวงดุริยางค์ ทหารบก พริ้วปนเศร้า ต่อมาค�ำสั่ง “กองผสม หน้าเดิน” เริ่มเดิน เปลี่ยนเท้าระหว่างทางที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่าน มี กองเกียรติยศยืนถวายความจงรักภักดีตลอดเส้นทาง ด้านขวามือของ ริ้วขบวนมองไปเห็นประชาชนเนืองแน่นตลอดเส้นทาง หลายคนกอด พระบรมฉายาลักษณ์ไว้แน่น บ้างปาดน�้ำตา มองสลับไปที่อัฒจรรย์ นักข่าว กล้องนับร้อยบันทึกภาพ พวกเราวางสีหน้าเรียบเฉย ระมัดระวัง การก้าวย่างให้ตรงจังหวะเพลง ฟ้าร้องไห้ ริว้ ขบวน 3 เชิญราชรถปืนใหญ่ทรงพระบรมโกศเวียนรอบพระ เมรุมาศโดยอุตราวัฎ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนิน ตามพระบรมโกศพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แล้วเสด็จขึน้ ประทับบน พระที่นั่งทรงธรรม นาฬิกาบอกเวลาบ่ายสามโมงครึ่ง ฝนตกลงมาอย่าง หนักดั่งฟ้าร้องไห้ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีพลบค�่ำ ไฟฟ้าส่องสว่างสาดแสงมาต้อง ยอดพระเมรุมาศเปล่งประกายเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าที่มืดมิด มีเพียง ดวงจันทร์สว่างสดใส เสียงปีเปิงบรรเลงเพลงคร�่ำครวญ สลับกับพระ พิธธี รรมสวดท�ำนองหลวงด้วยเสียงวังเวง ปืนใหญ่ยงิ สลุดทีละชุด แต่ละ ชุดพรากจิตวิญญาณของประชาชนสะบั้น น�้ำตาเอ่อล้นขอบตาออก มาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์เริ่มแล้ว พระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ กษัตริย์ต่างประเทศ ทยอยเสด็จ พระราชด�ำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศจนครบทุกพระองค์ และแล้วเจ้า หน้าที่ส�ำนักพระราชวังถือพานดอกไม้จันทน์ออกมาส่งให้ สักครู่ก็เชิญ พวกเราลงจากศาลาลูกขุน หัวใจของทุกคนในยามนี้ใจคอสั่นไหว วันที่ ประชาชนจ�ำต้องส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย “ยินเสียงพญาโศก ทแกล้วทหารเหิน ถนนสนามไชย พสกนิกรเฝ้า ส่งเสด็จสู่สวรรค์ พระเมรุมาศทอง ปี่เปิงกรับประโคม ประคองใจและกาย อฐิฎฐาน ณ ศาลา- ทวยเทพมารับพลัน อสุชลมิขาดสาย โกศทองพระบาทบงสุ์ ถวายถอนสายบัว ปัจฉิมทูลลาโดย ข้าพระพุทธเจ้า นางอรอนงค์ ศิริพรมนัส ผู้ว่าการภาค 3340 ประพันธ์

ยุรโยกยะย้ายเดิน ทกล้าแดดดั่งแผดเผา ริ้วตอนไปพร้อมตัวเรา ล้วนสีด�ำน�้ำตานอง พระทรงธรรม์ไทยทั้งผอง แสงสุรีย์รัศมีฉาย ชุ่มชโลมพิรุณพราย ประจงจับดอกไม้จันทน์ ลูกขุนข้าฯ อภิวันท์ สู่สวรรค์เสวยองค์ หนาวในกายอรอนงค์ พระสุคนธ์ระรินโรย อุระรัวอ่อนระโหย ธ สถิตตราบนิรันดร์”


28 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


โดย อผภ.สมภพ ธีนะสานต์ สร.กาญจนบุรี

Activities D.3330 สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ร่วมปลูกป่าในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” สโมสรโรตารีทุ่งคา ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เมืองสะอาดภูเก็ต เพื่อสมเด็จแม่” ภายใต้โครงการ รักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) โดยเทศบาล นครภูเก็ต ร่วมกับ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ 3 (สกพ.3) สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ร่วมกับโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ในความอุปถัมภ์ รณรงค์ร่วมรับบริจาคสมทบกองทุน Polio เพื่อให้โรทาแรคท์ได้มีส่วนร่วมในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ และท�ำกิจกรรมสร้างอาชีพให้กับเยาวชน ร่วมกับบริษัท PST เครื่องกรองน�้ำ เปิดอบรมซ่อมบ�ำรุงเครื่องกรองน�้ำ ให้กับเยาวชนโรทาแรคท์สารพัดช่าง ณ ร.ร. สารพัดช่าง นครปฐม3) สโมสรโรตารีกระทุ่มแบนร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมโครงการ “มอบรถวิลแชร์ และเครื่องช่วยฟัง ปีที่ 2 โดยได้มอบอุปกรณ์รถเข็น ผู้พิการและเครื่องช่วยฟังให้กับผู้มีความจ�ำเป็นและขาดแคลน ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายจะมอบ รถเข็นผู้พิการทั้งสิ้นจ�ำนวน 50 คัน และเครื่องช่วยฟัง 30 เครื่องรุ่นที่ 3 (สกพ.3)


D.3330

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ร่วมกับสโมสร โรตารีบ้านโป่ง เดินรณรงค์รับการบริจาค ในโครงการขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก

สโมสรโรตารีสนามจันทน์ จัดท�ำ “โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิด” อบรมแนะน�ำวิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด-5 ปี การเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้เป็นเด็กเก่ง เด็กดี และมีความสุขแก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีหลักห้า-ด�ำเนิน ได้ส�ำรวจและพาผู้พิการที่ต้องการขาเทียม เพื่อใช้ในการด�ำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามโครงการมอบ ขาเทียมให้แก่ผู้พิการของสโมสรโรตารี แก่นจันทน์

30 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


Activities D.3340

โดย นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ สร.อี-คลับภาค 3340

สโมสรโรตารีสกลนคร ท�ำโครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน ที่ ร.ร.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่ง เป็นจุดที่ 2 ของโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขัง

สโมสรโรตารีสัตหีบ ร่วมท�ำกิจกรรมจัดสร้างท�ำแท่นปะการัง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล


D.3340 สโมสรโรตารีแหลมฉบัง สโมสรโรตารีสีลม สโมสรโรตารีเจริญนคร บริษัท เนสเล่ และนายกรุ่น 112 ท�ำการส่งมอบเครื่องกรองน�้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านเขาดิน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 2 พร้อมขนมสุดอร่อย และมอบขนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแหลมฉบัง อย่างเป็นทางการ

ร่วมก ที่บ้า

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ ร่วมกับสโมสรโรตา มอบอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ จ.นครราชสีมา ส่งมอบเครื่องกรองน�้ำดื่มสะอาดและหนังสือเสริมใน

32 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


สโมสรโรตารีน�้ำพอง กับบริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด น�ำน�้ำดื่ม และไข่ไก่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม านท่าโพธิ์ บ้านท่ากระเสริม บ้านกุดพังเครือ รวม 3 หมู่บ้าน ต.ท่ากระเสริม อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น

ารีสีลม สโมสรโรตารีอีคลับ South East Asia นห้องสมุด 60 เล่ม และกล้องจุลทรรศน์ 30 ชิ้น ให้กับโรงเรียนบ้านนาสัตหีบ

สโมสรโรตารีมหาสารคาม เจริญนคร บางกรวย และชมรมนายกสโมสรรุ่น 112 ท�ำกิจกรรมโครงการ “ท�ำความดีเพื่อ ชุมชน” อบรมวิธีการเล่นหมากล้อมให้นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี

สโมสรโรตารีจันทนิมิต มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนประถมจอมแจ้ง แขวงค�ำม่วน สปป. ลาว


Activities D.3350

โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา สร.สาทร

สโมสรโรตารีหนองหนองแขม ส่งมอบเครื่องกรองน�้ำ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สโมสรโรตารีหนองหนองแขม ได้ส่งมอบเครื่องกรองน�้ำให้แก่โรงเรียนวัดจินดาราม อ.สามพราน และโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อม น�ำขนมไปมอบให้เด็กนักเรียน โดยมีสมาชิกจากสโมสรโรตารี สามพราน และสโมสรโรตารีก�ำแพงแสน ภาค 3330 ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

34 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


สโมสรโรตารีราษฏร์บรูณะ จ�ำลองแบบงานบ�ำเพ็ญประโยชน์โครงการแรกของโรตารีสากลในอดีต ด้วยการสร้าง ห้องน�้ำมอบให้ชุมชน ชื่อโครงการ “สุขา พาสุข” สร.ราษฏร์บรูณะ เป็นแกนน�ำ สโมสรต่างๆในภาค 3350 (ตามรายชื่อในภาพ) สร้างปรากฎการณ์ใหม่ของงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารี โดยการสร้างห้องน�ำ้ จ�ำนวน 20 ห้อง มูลค่า 425,000 บาท มอบให้แก่สมาคมผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ ณ ศูนย์ฝกึ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีอ่ �ำเภอประสาท จังหวัด สุรินทร์ โดยมีสร.สุรินทร์และสร.ศรีสะเกษ มาร่วมส่งมอบ และได้เข้ารับประทานโล่ เกียรติคณ ุ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตคิ ณ ุ เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในงานเปิดค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ไทย นับว่าเป็นงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่มีความหมาย และยังร่วมกับหน่วยงานบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของประเทศไทย อย่างมีนัยส�ำคัญ


D.3350

สโมสรโรตารีปทุมวัน จัดท�ำโครงการสร้างอ่างเก็บน�้ำ ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดย สร้างอ่างกักเก็บนำ�้ และจัดหาเครือ่ งกรองนำ�้ สะอาด ให้ประชาชน ในเขตภูมิล�ำเนาที่เป็นภูเขาสูง ขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตรและ การบริโภคในฤดูแล้งทุกปี ได้มีน�้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่าง เพียงพอ นอกจากนีย้ งั จัดอบรมการปลูกพืชน�ำ้ ให้แก่ชาวบ้าน และ บรรจุน�้ำดื่มจากเครื่องกรองน�้ำคุณภาพของโครงการฯ จ�ำหน่าย ในราคาถูก น�ำรายได้เป็นกองทุนชุมชนเป็นการต่อยอดโครงการ อย่างเป็นรูปธรรม

36 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


Activities D.3360

โดย อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน สร.แพร่

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ ภาค 3360 ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพรามค�ำแหง ภาค 3350 จัดคอนเสิร์ต “สานฝันพ่อ” คอนเสิร์ตรวมดวงใจโรแทเรียนภาคเหนือร่วม สานฝันพระภูมพิ ลมหาราช เพือ่ หารายได้สมทบทุนโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย งานนีม้ ศี ลิ ปินชือ่ ดังมากมายเข้าร่วมขับร้องเพลงสร้างความ บันเทิง ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

สโมสรโรตารีไชยปราการ ท�ำพิธีปิดและส่งมอบโครงการ “โรงน�้ำผลิตน�้ำดื่มสะอาด RO” เป็น โครงการต่อยอดจากโครงการอ่างเก็บน�ำ้ มูลค่า 3,430,322 บาท ตาม โครงการทุนสมทบระดับโลก GG#1639661 อ่างเก็บน�้ำและน�้ำดื่ม สะอาดส�ำหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรในอ�ำเภอ ไชยปราการและอ�ำเภอใกล้เคียง เพือ่ มอบให้ประชาชนบ้านป่าไม้แดง ใช้ประโยชน์ต่อไป

สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต มูลนิธสิ ถาบันฯ บริษทั ICC อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรโรตารีเมืองเลย ภาค 3340 โรงพยาบาล จิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลเลย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มณฑล ทหารบกที่ 28 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบ อุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ประกอบด้วย Wheelchair 72 คันมูลค่า 2,305,000 บาท และ Various Equipment 144 อัน มูลค่า 240,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,545,000 บาท ให้กับ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย


D.3360

สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนร่วมกับสโมสรเจ้าภาพสโมสร โรตารีเชียงใหม่ตะวันตก โดยน�ำรายได้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และ ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมต่อไป

สโมสรโรตารีล�ำพูน แจกผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและขนมให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ อ.แม่ทา มอบให้ โรงเรียน 3 แห่งและศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง ที่โรงเรียนผาด่าน

สโมสรโรตารีสอง จัดงานปล่อยปลามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และมอบทุน การศึกษา ณ ฝายหนองคุ้ม สะพานแม่น�้ำสอง จ.แพร่

38 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ.และบริษัท คอนแทคเตอร์ มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 120,000 บาท และมอบ มอบคอนเฟลคโคโคครั้น พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปรับ


สโมสรโรตารีสองและสโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ มอบแว่นตาให้กับชาวบ้านในเขต อ.สอง และ อ.ร้องกวาง

สโมสรโรตารีพุทธชินราช จ�ำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “รักเพื่อนบ้าน” โดย บดิคชั่นนารี อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ บเปลี่ยนภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนและจัดกิจกรรม ให้เด็กเล่นเกมส์อีกด้วย

สโมสรโรตารีน่านร่วมกับสโมสรโรตารีพระโขนง เดินทางไปรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจจากสโมสรโรตารีพระโขนง มูลค่า 330,000 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลน่านในโอกาสต่อไป

สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคมในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีเชียงค�ำ ได้ท�ำกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกป่าคืนสู่ป่าและแหล่งน�้ำธรรมชาติร่วมกัน 6 สโมสร สโมสรโรตารี พาน เชียงราย แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ อ่างเก็บน�้ำบ้านมิน ป่าต้นน�้ำ อ.เชียงค�ำ จ.เชียงราย


The Lake of Love โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

โดย อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ สร.ดอยพระบาท D.3360

“โครงการที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านมากกว่า 700 ครัวเรือน โครงการนี้จะช่วยบรรเทา ปัญหาน�้ำท่วม และจะสามารถเก็บน�้ำได้ถึง 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตร”

40 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


1.ถึงคนบนฟ้า.. แก้มลิงหนองโนนต่าย เริม่ แล้วในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2560 เช้าวันที่มีแสงแดดอ่อนๆ ลมพัด มาเหมือนอยู่ที่ชายทะเล โรแทเรียนนับร้อย ผู้น�ำท้องถิ่นและ ชาวบ้านต�ำบลโพนงาม มารวมกันด้วยใจเดียว ณ สถานที่อัน ห่างไกลในจังหวัดสกลนคร ในวันส�ำคัญที่หนองน�้ำจะกลายไป เป็นแก้มลิง ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนในพื้นที่นี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามที่พ่อของแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ได้เคยมีพระราชด�ำริไว้ บนพื้นดินที่เพิ่งถมใหม่ 17 ไร่ริมหนองน�้ำขนาดใหญ่ ติดถนนที่เชื่อมหมู่บ้านเสาวัดและหมู่บ้านนาหวาย ผู้ร่วมพิธีเปิด โครงการแก้มลิงหนองโนนต่ายต่างเดินชมธรรมชาติด้วยใจที่ เบิกบาน และดูนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้ด้วยความสนใจ หลังจากพิธสี งฆ์ได้เสร็จสิน้ พิธเี ปิดก็ได้เริม่ ขึน้ นายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ สโมสรโรตารีในประเทศไทย ที่ริเริ่มโครงการที่จะเป็นประโยชน์ แก่ชาวบ้านมากกว่า 700 ครัวเรือน โครงการนี้จะช่วยบรรเทา ปัญหาน�้ำท่วม และจะสามารถเก็บน�้ำได้ถึง 2.4 ล้านลูกบาศก์ เมตรเพื่ อ การเกษตร จากนั้ น อดี ต ประธานโรตารี ส ากล พิ ชั ย รัตตกุล ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยได้เน้นถึงการท�ำดีเพื่อพระองค์ ท่านอย่างเป็นรูปธรรมโดยการท�ำโครงการแก้มลิง และไม่เพียง เท่านัน้ โรตารียงั จะต่อยอดโครงการเพือ่ ให้พนี่ อ้ งเกษตรกรมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้ดีขึ้น และหวังว่าเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมปี 2561 มาถึง เราจะมาดูความส�ำเร็จด้วยกันที่นี่ และเชื่อว่าพระองค์ท่าน คงจะทรงโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผู ้ น�ำโรตารี ผู ้ น�ำท้ อ งถิ่ น ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก งาน ชลประทานที่ 5 และตัวแทนชุมชนได้ท�ำพิธเี ปิดโครงการโดยการใช้ พลัว่ ขุดดินเป็นปฐมฤกษ์ หลังจากนัน้ ร่วมถ่ายภาพและรับประทาน อาหารร่วมกัน เป็นพิธีเปิดที่เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและ ความสุข โดยเฉพาะรอยยิ้มของชาวบ้านที่น�ำปลาเนื้ออ่อนและ แตงโม ของดีของต�ำบลโพนงาม มาให้พวกเรา ชาวบ้านบอกว่าต่อ ไปน�้ำในหนองโนนต่ายจะมาก พวกเขาจะได้ปลามากขึ้น ตรงนี้จะ มีสะพานปลา มีการค้าขาย จะมาจัดงานแข่งเรือกันที่นี่ เมื่อขุดดิน มาแล้วจะได้มาถมคันดินรอบขอบอ่างเป็นถนนใช้ไปมาสะดวกขึ้น อีก บริเวณตรงนี้จะสวยงามขึ้นอีกเพียงใด 2.ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 คณะท�ำงานของท่าน พิชัย รัตตกุล ได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เพื่อส�ำรวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลในโครงการต่อยอด มีการประชุม หารือร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเสาวัดและนายช่างชลประทานผู้ควบคุม การก่อสร้าง ในประเด็นการเลือกจุดที่ตั้งศาลาอเนกประสงค์ ให้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแก้มลิงได้ในมุมกว้าง เป็นพื้นที่ ติดถนน ชาวบ้านจะสามารถใช้จุดนี้ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ จาก นั้นได้ไปพบผู้ใหญ่บ้านนาหวายและชาวบ้าน เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ทางสโมสรโรตารีจะสร้างศาลาอเนกประสงค์ และปรับภูมิทัศน์ รอบหนองให้มีความสวยงาม ซึ่งชาวบ้านดีใจเป็นอย่างมาก และ ต่างร่วมให้ข้อคิดเห็นว่า จะร่วมกันดูแลรักษาศาลาอย่างไร จะใช้ ในการท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง และยินดีบริจาคต้นไม้ท้องถิ่นล้อมมา ปลูกในบริเวณนี้


The Lake of Love

วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการโครงการ แก้มลิงได้ไปเตรียมความพร้อมในการเริม่ ขุดและเตรียมพิธเี ปิด โดย ได้ร่วมประชุมกับนายช่างชลประทาน และผู้น�ำชาวบ้าน ในเรื่อง ของการปล่อยนำ�้ ออกจากหนองเพือ่ ตากดินให้แห้งก่อนด�ำเนินการ ขุด การปลูกต้นไม้ โครงการน�้ำดื่มสะอาด และการเตรียมพิธีเปิด จากนั้นยังได้ร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีสกลนคร เพื่อการเตรียม งานและการดูแลโครงการให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งนับเป็นงาน ทีต่ อ้ งรับผิดชอบอย่างยิง่ แต่กจ็ ะเป็นผลงานเด่นของสโมสรโรตารี สกลนครทีจ่ ะได้รบั การยกย่อง สุดท้ายคณะได้เข้าพบผูว้ า่ ราชการ จังหวัดสกลนครเพื่อชี้แจงโครงการ ขอความร่วมมือและปรึกษา เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและการถมถนนที่น�้ำมักท่วมขัง ซึ่งได้รับ ความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดียิ่ง ต่ อ มาวั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2560 อดี ต ประธาน โรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ในฐานะประธานมูลนิธิภาคโรตารี ไทย ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ประจ�ำวงษ์ อธิบดี กรมชลประทาน ในการก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย โดยโรตารีจะบริจาคเงินจ�ำนวน 15 ล้านบาท และกรมชลประทาน จะใช้งบประมาณอีกส่วนหนึง่ คือประมาณ 20 ล้านบาทในโครงการ ระยะที่หนึ่งนี้ เพื่อการขุดแก้มลิงขนาด กว้าง 630 เมตร ยาว 510 เมตร ลึก 3.5 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ 3.โครงการต่อยอด ในระหว่างที่กรมชลประทานด�ำเนินการขุดแก้มลิง ทางฝ่ายโรตารีจะเริ่มโครงการ The Lake of Love โดยการถม ทีด่ นิ ริมขอบอ่างแก้มลิงในเนือ้ ที่ 17 ไร่ และท�ำเนินดินเพือ่ ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์รูปทรง 9 เหลี่ยม ซึ่งจะสามารถมองเห็น ทัศนียภาพโดยรอบได้เป็นบริเวณกว้าง บริเวณโดยรอบประกอบ ด้วยลานกิจกรรม ลานออกก�ำลังกาย สนามเด็กเล่น สะพานปลา ห้องน�ำ้ ทีจ่ อดรถ และอืน่ ๆ เพือ่ ให้ชาวบ้านสามารถมาใช้ประโยชน์ ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่นงานประจ�ำปี งานแข่งเรือ งานลอย กระทง การขายสินค้าชุมชนหรือการเกษตร รวมทั้งการฝึกอาชีพ สโมสรโรตารีกส็ ามารถมาใช้พนื้ ทีจ่ ดั กิจกรรมต่างๆ ได้เช่นกัน โดย ใช้แนวคิดของการออกแบบที่เรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติ มีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน และทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่า เทียมกัน นอกจากนีจ้ ะมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นสวน สาธารณะ ซึ่งจะท�ำให้หนองโนนต่ายกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ ก�ำลังพิจารณาจัดท�ำ โครงการน�ำ้ สะอาดเพือ่ ให้ชาวบ้านในบริเวณทัง้ 3 หมูบ่ า้ นสามารถ หาซื้อน�้ำดื่มสะอาดได้ในราคาถูก ส่งเสริมให้เป็นวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้โครงการมีความยั่งยืน ช่วยเหลือตัวเองได้ มีรายได้เพื่อ เป็นกองทุนหมูบ่ า้ นสืบไป นอกจากนีย้ งั มีโครงการธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ภูมปิ ญ ั ญาของชาวบ้าน ทีไ่ ด้ศกึ ษาและหาพืน้ ทีไ่ ว้แล้ว เพือ่ สะสมน�ำ้ ไว้ใช้ในทุกฤดูกาลและให้หมู่บ้านข้างเคียงออกไปได้มีโอกาสใช้น�้ำ จากใต้ดินอีกด้วย โครงการต่อยอดทัง้ หมดจะเสร็จสิน้ เมือ่ เราได้ยอดบริจาค ถึงเป้าหมาย 35 ล้านบาทตามทีไ่ ด้วางไว้ ซึง่ ยอดบริจาคขณะนีก้ ไ็ ด้ มากกว่า 29 ล้านบาทแล้ว โรแทเรียนในประเทศไทยจะยังคงเดิน หน้าเพื่อท�ำโครงการนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงต่อไป

42 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


โดย อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ สร.ดอยพระบาท ภาค 3360

Rotary International Zone 6B Regional Meeting

On Membership, Foundation and Public Image

การประชุมผู้น�ำโรตารีสากลโซน 6 B ศูนย์โรตารีในประเทศไทย ได้มีโอกาสช่วยประสานงานใน การจัดการประชุมผู้น�ำโรตารีสากลโซน 6 B ที่ศูนย์โรตารีฯ อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ ชั้น 32 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของการประชุมก็เพื่อประเมินและทบทวนเป้า หมายประจ�ำปี ในเรื่องของสมาชิกภาพ มูลนิธิโรตารี และภาพลักษณ์ โรตารีตามแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากล นอกจากนี้ยังเพื่อการแลก เปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์และความคิดเห็น จากภาคต่างๆ ทั้ง 10 ภาค ตลอดจนการท�ำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของประธาน โรตารีสากลในปี 2017-18 ทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพมาตลอด หลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเราอยู่กลางภูมิภาคในโซน 6 B ซึ่งได้แก่ ประเทศปากีสถาน บังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ในการประชุมครั้งนี้ผู้น�ำในโซนได้เข้าร่วมประชุมกันอย่าง พร้อมเพรียง อันได้แก่ RI Director Basker Chockalingam Past RI Director ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, RRFC วิชัย มณีวัชรเกียรติ, RC How-Heng Tong (David), RPIC ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐล�้ำ และ E/ MGA Aziz Memon ตลอดจนผู้ช่วยผู้ประสานงานระดับโซน ผู้ว่าการ ภาค ผู้ว่าการภาครับเลือก ประธานสมาชิกภาพ ประธานมูลนิธิโรตารี และประธานภาพลักษณ์โรตารีจากภาคต่างๆ รวมถึง Hazel Seow ซึง่ เป็น RI staff ในด้านสมาชิกภาพนัน้ ในปี 2010 โซน 6 B เรามีสมาชิกเพียง ประมาณ 10,000 คน และเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงปี 2017 มีสมาชิก ถึง 25,000 คน โซน 6B จึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสมาชิกในปีนี้ถึง 17

% โดยเน้นสมาชิกสตรี และสมาชิกที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ซึ่งในไตรมาส แรกของปี 2017-18 สามารถเพิ่มสมาชิกได้แล้ว 3 % เป็นที่น่าสังเกตว่าสมาชิกสตรีในประเทศไทยนั้นมีมากถึง 39% เทียบกับประเทศอื่นในโซน 6 B ซึ่งมีเพียงประมาณ 16 % แต่ใน ทางกลับกัน สมาชิกคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 40 ปีของไทยเรามีเพียง ประมาณ 10 % เทียบกับประเทศในโซนทีม่ คี นรุน่ ใหม่มากกว่าเราเป็น เท่าตัวเช่นกัน และอีกประเด็นหนึง่ ก็คอื การเพิม่ สมาชิกอย่างรวดเร็วใน ประเทศบังคลาเทศ จนเป็นประเทศที่มีสมาชิกมากที่สุดในโซน 6B ไป แล้ว (ไทย 8,133 คน บังคลาเทศ 9,658 คน) ด้านมูลนิธิโรตารี ในโซน 6B ก็มีผลงานที่ดีมาก คือ ในปี 2015-16 มียอดบริจาครวมประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วเพิ่มขึ้น มาเป็น 4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016-17 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปี ของมูลนิธิโรตารี โดยที่ภาค 3350 ภาคเดียวสามารถท�ำยอดบริจาค ได้เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นในปี 2017-18 นี้ RI Director ได้ขอ ให้พวกเราตัง้ เป้าหมายทีท่ า้ ทายไว้ถงึ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และทีป่ ระชุม ก็ได้พดู ถึงเป้าหมายของมูลนิธโิ รตารีในโครงการ End Polio การมุง่ เน้น ท�ำโครงการใน 6 Areas of Focus และการเพิ่มกองทุนถาวรให้เป็น 2.025 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2025 ด้านภาพลักษณ์โรตารี จะท�ำ Website ภาษาไทยที่จะช่วย สนับสนุนการส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารี การเน้นโครงการใน 6 Areas of Focus และโปรแกรมต่างๆ ของโรตารี โดยเฉพาะโครงการส�ำหรับ คนรุ่นใหม่ ทั้งที่เป็นโรแทเรียนและไม่ได้เป็นโรแทเรียน ตลอดจนส่ง เสริมการเข้ามามีส่วนร่วม เช่นการเป็นอาสาสมัคร สปอนเซอร์ ผู้ร่วม โครงการ ผู้บริจาค หรือการเข้ามาเป็นสมาชิกของโรตารี นอกจากได้เนื้อหาสาระและเป้าหมายกันแล้ว ผู้เข้าร่วม ประชุมยังได้กระชับมิตรภาพ พูดคุยแลกเปลีย่ นอย่างเป็นกันเองอีกด้วย


สารจากประธาน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

การบริจาคเงินออนไลน์ โดย อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก สมาชิ ก แต่ ล ะท่ า นเป็ น ผู ้ น� ำ ทาง ธุ ร กิ จ และวิ ช าชี พ เป็ น สมาชิ ก ผู ้ ท รง เกียรติของสโมสร และที่ส�ำคัญที่สุดเป็น แกนหลั ก ที่ แข็ ง แรงมั่ น คงของสถาบั น ครอบครัว ตลอดปีที่ผ่านมาเราได้สละ เวลาให้กับหน้าที่การงาน ให้กับหน้าที่ ในสโมสร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้เราทุกคนได้ท�ำหน้าที่ผู้น�ำ ครอบครัวที่ดี ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุขสวัสดีกับครอบครัวทุกๆ ท่านเทอญ ... ก่อนจากกันในฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้ทุกๆ สโมสรได้ส�ำรวจด้วยว่าได้ด�ำเนินกิจกรรมตามแผนที่ตั้งเป้าหมาย ไว้แล้วหรือยัง นอกจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว ควรปรับปรุงข้อมูลสมาชิกใน My Rotary ให้เป็นปัจจุบันภายใน 31 ธันวาคม เพื่อโรตารีสากล สามารถน�ำจ�ำนวนสมาชิกมาค�ำนวณค่าบ�ำรุงได้ถูกต้อง

หน้าบริจาคแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ My Rotary ไปที่เมนู The Rotary Foundation และเลือก Ways to Give

การบริจาคให้มูลนิธิโรตารีทางออนไลน์ผ่าน My Rotary ได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มมาในปี 2007 โดยในปี 2016-17 ที่ ผ่านมามีการบริจาคออนไลน์ผ่านทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ให้มูลนิธิโรตารีมากถึง 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐ การบริจาคออนไลน์นี้ ได้ถูกปรับปรุงให้ท�ำได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยผู้บริจาคจะบริจาค กี่เหรียญก็ได้ สามารถเลือกสกุลเงินและการผ่อนช�ำระได้ (รายเดือน, รายไตรมาส) สามารถเลือกการรับการยกย่องให้ผู้อื่นแทนได้ เข็ม ยกย่อง (PHF) จะให้ส่งตรงมายังผู้บริจาคหรือนายกสโมสรก็ได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สโมสรที่สโมสรได้แต่งตั้งไว้ในฐานข้อมูล สามารถเลือกท�ำการบริจาคในนามของสมาชิกแต่ละคนในสโมสรได้ โดยใส่จ�ำนวนเงินที่แต่ละคนร่วมบริจาคได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ข้อควร ระวังก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะคิดตามจริงในวันที่บริจาค ตัดบัตรเครดิต (ไม่ได้คิดตามอัตราของโรตารีสากลที่ศูนย์โรตารีฯ ประกาศแจ้ง) และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารตามที่แต่ละ ธนาคารก�ำหนด (เช่น ประมาณ 2%) ซึ่งท่านควรจะต้อง Save เก็บ หลักฐานแจ้งให้สโมสรและทางภาคทราบด้วย

ด้วยไมตรีจิต

(ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ตัวเลขโรตารี (15 ธ.ค. 60 - www.rotary.org) ภาค

สมาชิก

สโมสร

3330

2,456

101

3340

1,644

67

3350

2,934

110

3360

1,406

68

รวม

8,440

346

44 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560


Profile for Rotary Centre in Thailand

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พ.ย.-ธ.ค. 60  

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พ.ย.-ธ.ค. 60  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded