Page 1

English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 35 ฉบับที่ 182 พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ May-June 2019

ทรงพระเจริญ


โรตารี คืออะไร ? วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่า ในการประกอบอาชีพทีย่ งั คุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคน ภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

แฮมเบิร ก์ , เยอรมัน 1-5 มิถุนายน 2019

The Object of Rotary

The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service.


สารประธานโรตารีสากล แบรี แรซซิน พฤษภาคม ๒๕๖๒

มิตรโรแทเรียนที่รัก คนทีร่ จู้ กั ผมดีทสี่ ดุ คือคนในครอบครัวของผม เขาจะทราบว่า ระหว่างผมกับโรตารีนนั้ ไม่มสี งิ่ ใดกีดขวาง และเขายังทราบอีกด้วยว่า ผม ไม่ได้หวังจะให้พวกเขามามีสว่ นร่วมกับโรตารีเช่นเดียวกับผม เพราะนัน่ คือสิง่ ทีพ่ วกเขาจะต้องเลือกเอง แต่ผมก็ตอ้ งยอมรับว่าผมอดยิม้ ไม่ได้เมือ่ ผมเห็นว่าพวกเขาเลือกท�ำสิ่งที่ถูกต้อง ปี ที่ แ ล้ ว เมื่ อ การประชุ ม ใหญ่ ท่ี เ มื อ งโตรอนโตสิ้ น สุ ด ลง หลานสาวอายุ ๑๒ ปีของผมได้หันมาพูดกับผมว่า “หนูรู้สึกมีแรง บันดาลใจ อยากจะท�ำบางสิ่งบางอย่าง หนูจะสามารถท�ำอะไรได้ บ้างคะ?” เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมก็ท�ำเหมือนกับโรแทเรียนรุ่นคุณ ปู่คุณตาอื่นๆ ควรท�ำ ผมถามเธอว่า ในโรงเรียนของเธอมีสโมสร อินเทอแรคท์หรือไม่? เมื่อเธอได้ทราบว่ายังไม่มี เธอก็พยายามจะไป ก่อตั้งสโมสรอินเทอแรคท์ข้ึน แต่ว่าเป็นโชคร้ายที่ครูใหญ่โรงเรียนของ เธอมิได้คดิ เหมือนเธอ แต่ถงึ กระนัน้ เราก็ไม่ควรหลีกเลีย่ งการช่วยเหลือ โปรแกรมเยาวชนโรตารีในทุกโอกาสที่เราสามารถช่วยเหลือ เพราะ คุณค่าของพวกเขานั้นจะอยู่เหนือค�ำถามใดๆ ขอยกตัวอย่างโปรแกรมรางวัลผูน้ ำ� เยาวชนโรตารี (RYLA) ซึง่ สามารถเปลีย่ นแปลงคนรุน่ หนุม่ สาวให้มคี วามมัน่ ใจในตนเองมากยิง่ ขึน้ มุง่ เน้นให้แต่ละบุคคลได้มคี วามเข้าใจกันในโลกรอบตัวเรา ผมเองดีใจที่ เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนของหลานชายอายุ ๑๖ ปีของผม หลังจาก ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ส�ำหรับครอบครัวของผมนับว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ทุกหน แห่งที่ผมไปเยือนจะได้พบผู้คนทุกวัยที่ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปด้วย โปรแกรมเยาวชนของเรา พวกเขาเล่าให้ผมฟังว่า เยาวชนแลกเปลี่ยน โรตารีได้สอนภาษาใหม่ให้เขา แนะน�ำให้เขารูจ้ กั วัฒนธรรมใหม่เมือ่ ๑๕ หรือ ๒๕ ปีก่อนโน้น แววตาของพวกเขาเป็นประกาย เมื่อเราพูดกันถึง การแลกเปลี่ยนบริการชนรุ่นใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าในวิชาชีพ หรือการร่วมเป็นสมาชิกในสโมสรโรทาแรคท์ ที่เริ่มจุดไฟปรารถนาให้ เขามอบสิ่งดีๆ คืนให้ชุมชนของเขา

จากโปรแกรมส�ำหรับผูน้ ำ� วัยหนุม่ สาวของโรตารี เราสามารถ มอบอุดมการณ์ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของเรา มอบไมตรีจิตมิตรภาพ และการพัฒนาผูน้ ำ� ออกไปภายนอกประตูสโมสรของเรา ไปสูห่ นุม่ สาว นับหมืน่ นับแสนคนในแต่ละปี ในยามทีเ่ ราร่วมงานบ�ำเพ็ญประโยชน์กบั เขาเหล่านัน้ ในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุนหรือเป็นหุน้ ส่วนโครงการและที่ ปรึกษา เราได้มอบสิ่งดีที่สุดของเราและสิ่งดีสุดของโรตารีให้พวกเขา เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งบริการเยาวชนในโรตารี ซึ่ง สโมสรโรตารีของท่านสามารถจัดเฉลิมฉลองได้หลากหลายวิธี อาจจะ สนับสนุนก่อตั้งสโมสรอินเทอแรคท์หรือสโมสรโรทาแรคท์ขึ้นมา แล้ว สโมสรของท่านจะได้เป็นผู้มอบเครื่องมือที่จ�ำเป็นนี้แก่คนหนุ่มสาว เพื่อไปท�ำงานในชุมชนของท่าน ให้เขาได้เป็นผู้น�ำ มีมุมมองในระดับ โลกต่อไป หรือจะร่วมงานกับสโมสรโรทาแรคท์ในชุมชนของท่านใน โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์สักหนึ่งโครงการ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวของ ท่านให้แก่ชมุ ชน ท่านยังสามารถค้นพบแนวคิดดีๆ อีกในแผ่นพับรางวัล โรตารีประจ�ำปี (Rotary Citation Brochure) ในเว็บ my.rotary.org/ MemberCenter/AwardsSection ในเดือนนี้ ขอให้พวกเรา ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้น�ำ เยาวชนในชุมชนของเรา ด้วยการให้ค�ำแนะน�ำแก่เขา ให้โอกาสเขามี ส่วนร่วมและท�ำงานเคียงข้างเราในโครงการที่มีคุณค่า เป็นการลงทุน ส�ำหรับอนาคตของเขา และส�ำหรับโลกที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปหลัง จากพวกเราจากไป ผลงานนีจ้ ะเสริมสร้างคุณค่าแก่ชวี ติ ของเขาและของ เราเองไปตลอดกาล แบรี แรซซิน ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๑-๖๒

On the Web Speeches and news from RI President Barry Rassin at www.rotary.org/office-president


สารประธานโรตารีสากล แบรี แรซซิน มิถุนายน ๒๕๖๒

มิตรโรแทเรียนที่รัก เมือ่ ผมมองย้อนกลับไปดูในสิง่ ทีไ่ ด้เห็นและบุคคลทีไ่ ด้พบ ตัง้ แต่ผมเป็นประธานโรตารีสากลเดือนกรกฎาคมปีทแี่ ล้ว ผมแน่ใจ จริงๆ ว่า โรตารีนนั้ มีความสามารถเปลีย่ นแปลงชีวติ ให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่าง ไร้เทียมทาน ผลกระทบของโรตารีนั้นไปไกลกว่าสิ่งอื่นใดที่ผมเคย คาดคิดเมื่อผมเริ่มต้นเป็นโรแทเรียน ผมยังคิดถึงมิตรโรแทเรียนที่ผมพบที่ปากีสถาน เขาไป ร่วมหุ้นส่วนกับบริษัทโคคาโคล่าเพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาล แถบชานเมืองการาจี ในขณะที่เขาก�ำลังท�ำการกวาดล้างโปลิโอ และผมยังคิดถึงโรแทเรียนชาวเปอร์โตริโก ผู้ที่ไปช่วยเหลือคน ทั้งชุมชนสร้างชีวิตใหม่หลังจากถูกเฮอริเคนมาเรียถล่มเมืองและ คิดถึงบรรดาโรทาแรคเทอร์ชาวเยอรมัน ผูท้ ไี่ ปช่วยเหลือฝูงผึง้ มิให้ สูญพันธุ์ไป (ผึ้งมีหน้าที่ผสมเกสรดอกไม้ ซึ่งมีความส�ำคัญส�ำหรับ โลกของเรา) ผมคิดถึงโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์จ�ำนวนหกคน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น - ผู้ปฏิบัติการวัยหนุ่มสาว (People of Action) ผู้น�ำเสนอสิ่งใหม่ๆ ในวันเฉลิมฉลองโรตารี ณ ที่ท�ำการ สหประชาชาติ ประจ�ำกรุงไนโรบี เคนยา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในผลงานของเขาที่น�ำเสนอวิธีแก้ไขปัญหายุ่งยากในรูป แบบนวนิยาย ผมยังรู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้เอง เมื่อยืนอยู่บนเวทีที่เมือง ซานดีเอโก และขอร้องให้ท่านทั้งหลาย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ในสโมสรของท่าน ในชุมชนของท่านและในโลกของเรา ค�ำตอบ รับของท่านคือแรงบันดาลใจส�ำหรับผม ท่านทั้งหลายก�ำลังปูทาง ให้บรรดาโรทาแรคเตอร์กลับมาเป็นผู้น�ำในอนาคตของเรา มาช่วย ก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์และช่วยให้บรรดาโรทาแรคเทอร์ มาร่วม กิจกรรมโรตารีและโครงการต่าง ๆในชุมชน ท่านทั้งหลายก�ำลัง รณรงค์กวาดล้างโปลิโออย่างเข้มแข็ง ร่วมกันจัดงาน ๔,๒๐๐ งาน ในประเทศต่างๆ ๑๐๐ ประเทศในวันโปลิโอโลก พวกท่านก�ำลัง ช่วยกันสร้างโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งจะมีผลให้เกิดการ

02 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

เปลี่ยนแปลงในชุมชนของท่านและในโลกของเราตลอดไป ในปีนี้ ผมยังได้เห็นว่า ผลงานของโรตารีในการสร้าง สันติภาพก�ำลังเกิดผลดี นักศึกษาทุนสันติภาพโรตารีจ�ำนวน ๙๘ คน ซึ่งก�ำลังศึกษา ณ ศูนย์สันติภาพของเรา ก�ำลังจะส�ำเร็จการ ศึกษาในเร็ววันนี้ ไปร่วมกับอดีตนักศึกษากว่า ๑,๒๐๐ คน ในการ ใช้ทักษะแก้ปัญหาต่างๆ ที่จ�ำเป็นจะต้องแก้ไข ในเดือนมิถุนายนนี้ ผมและเอสเธอร์ จะเดินทางไปเมืองฮัมบูรก์ ประเทศเยอรมันนี เพือ่ ร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากล กับผู้คนจากเชื้อชาติต่างๆ ประเทศ ศาสนา และภูมิหลังการเมืองต่างๆ ที่จะมาร่วมประชุมกันเพราะ พวกเขาต้องการท�ำให้ผู้คนในโลกมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผมได้เห็นโรตารีมีคุณค่าต่อชีวิต มีคุณค่าต่อชุมชนที่เรา บ�ำเพ็ญประโยชน์และมีคุณค่า ต่อโรแทเรียนด้วยกันเอง ท�ำให้ผม ชืน่ ชอบและประทับใจอย่างลึกซึง้ ในทุกสิง่ ทีโ่ รตารีเป็นและกระท�ำ อีกไม่นานก็จะถึงเวลา ที่ผมและเอสเธอร์จะได้กลับบ้าน ที่เมืองนัสซอร์ เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ผมจะต้องมองออกไปที่ทะเล กว้างใหญ่รอบๆ เกาะของผม ซึ่งจะเตือนใจผมถึงโอกาสอันไร้ ขอบเขตของโรตารี และอนาคตอันน่าพิศวงที่รอเราข้ามขอบฟ้า ผมหวังว่าผมจะได้ออกไปแล่นเรือกับท่านด้วย แบรี แรซซิน ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๑-๖๒


สารคณะกรรมการทรัสตี มูลนิธิโรตารี

อีกไม่กี่วันนี้ บรรดาโรแทเรียนนับหมื่นคนจากทั่วโลกจะบิน ไปเมืองฮัมบูรก์ เพือ่ ร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากล คนในแถวบางคนอาจ เห็นเข็มหรือป้ายโรตารีบนกระเป๋าของเราแล้วจะถามว่า “คุณเป็นโรแท เรียนหรือเปล่า?” หลังจากตอบด้วยความดีใจว่า “ใช่” ก็จะมีเรือ่ งราวทีจ่ ะพูดจา กันต่อไปว่า เราเป็นอย่างไรในฐานะบุคคลผูป้ ฏิบตั กิ ารท�ำให้โลกเราดียงิ่ ขึน้ – ด้วยการสร้างสัมพันธ์ภายในสโมสร และโดยพลังการเปลีย่ นแปลง ของมูลนิธิโรตารี เราสามารถพูดเรื่องโรตารีสนับสนุนโครงการที่จะช่วยเหลือ ชุมชนต่อไปแม้หลังเราทุกคนจากไปแล้ว เราสามารถบรรยายถึงการ ที่สโมสรต่างๆ ร่วมกองทุนกันในประเทศหนึ่งกับสโมสรในอีกประเทศ หนึง่ เพือ่ ท�ำโครงการให้ชมุ ชนมีสขุ ภาพพลานามัยดีขนึ้ เจริญพัฒนาขึน้ และมีความรูม้ ากขึน้ เราสามารถแบ่งปันวิธกี ารทีส่ โมสรของเราร่วมเป็น หุ้นส่วนกันกับผู้น�ำสาธารณสุขระดับโลก ในการท�ำให้ไวรัสร้ายโปลิโอ ต้องยอมพ่ายแพ้ และเราสามารถบันทึกไว้ดว้ ยว่าสิง่ ดีๆ ทีโ่ รตารีกระท�ำ ในปัจจุบันนี้และที่จะท�ำต่อไปในอนาคต จากมูลนิธิโรตารีและด้วยค�ำ สัญญาทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเงินบริจาคให้เป็นโครงการทีเ่ ปลีย่ นแปลงชีวติ มนุษย์ เมือ่ เราไปประชุมกันทีเ่ มืองฮัมบูรก์ เพือ่ ฉลองความส�ำเร็จของ ปีโรตารีนี้ เรายังมีเรื่องเฉลิมฉลองอีกมาก ขณะที่ก�ำลังพิมพ์นิตยสารนี้ เราได้อนุมัติใบค�ำขอรับทุนสนับสนุนระดับโลกไปแล้วจ�ำนวน ๑,๐๗๘ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ (๒,๔๔๘ ล้าน บาท@๓๒ บาท/US$1) เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เราได้เริ่มต้นก�ำหนดแบบประเมิน ชุมชน เป็นข้อบังคับในการขอรับทุนระดับโลกหรือขอทุนฝึกอบรมกลุม่ อาชีพ เพื่อให้ความมุ่งมั่นของเรามีความยั่งยืนยิ่งขึ้น และโดยวิธีการนี้ ยีงจะเป็นเหตุผลของการตั้งกองทุนโรตารี เพื่อสนองตอบภัยพิบัติและ กองทุนอื่นๆ เราสามารถจัดสรรทุนให้ถึงจ�ำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ เหรียญ

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

สหรัฐ (แปดแสนบาท) เพือ่ สนองตอบภัยพิบตั ริ อบโลกของโรตารีในปีนี้ เรายั ง ได้ เ ห็ น การเติ บ โตอย่ า งดี เ ยี่ ย มของศู น ย์ สั น ติ ภ าพ โรตารี ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ จากจ�ำนวนผู้สมัครรับทุน สันติภาพโรตารีเป็นสถิติในปี ๒๐๑๙ เราจะคัดเลือกไว้ ๑๐๐ คน เมื่อ พวกเขาจบหลักสูตรแล้วจะไปรวมกับศิษย์เก่ามากกว่า ๑,๒๐๐ คน ไป ใช้ทักษะของเขาแก้ไขข้อขัดแย้งในปัญหาของโลกต่อไป ในขณะทีผ่ มก�ำลังเขียนอยูน่ ี้ เราก�ำลังใกล้จะปิดเป้าหมายการ ระดมทุนปีนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็ยังต้องการให้ท่านช่วยเหลือต่อไป เพื่อให้ทะลุเป้าหมายด้วย เรามุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการท�ำให้มลู นิธิ มีความเข้มแข็งเจริญเติบโต ต่อไปในอนาคต พวกเราหวังว่าปีโรตารีใหม่นี้เราจะมีโอกาสสร้าง ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในชุมชนรอบโลก เราขอขอบคุณประธาน คนใหม่ของเรา คุณเบรนดา เอ็ม.เครสซี ในการท�ำหน้าที่ผู้น�ำตลอด สองเดือนที่ผ่านมา หากท่านมีค�ำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำ ของมูลนิธิฯเมื่อเร็วๆ นี้ ขอเชิญท่านติดตามข้อมูลได้จากเว็บ rotary. org/myrotary มูลนิธิโรตารีมีวิธีการต่างๆ ในการเติมพลังความสามารถให้ เราภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกโรตารี และในทางกลับกัน ก็มีวิธีการ มากมายที่เราสามารถกระท�ำเพื่อช่วยให้มูลนิธิเจริญเติบโต ขอให้ให้ เราปิดท้ายปีโรตารีนี้ด้วยการเยี่ยม rotary.org/donate ขอขอบคุณ ในความกรุณาและทุกสิ่งที่ท่านกระท�ำในโรตารีด้วย

คณะกรรมการทรัสตี มูลนิธิโรตารี


สนเทศโรตารี อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล สร.มูลริเวอร์

ท�ำไมถึงต้องเข้าร่วม เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี ? สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ฉบับนี้ผมได้มีโอกาสน�ำเรื่องราวเกี่ยวกับโรตารี มากล่าวยาวๆ เพื่อกระตุ้นความเข้าใจของโรตารีกันอีกครั้งครับ ตามที่หลายท่านได้ทราบดีแล้ว ว่าโรตารีมสี มาชิกอยูท่ วั่ โลก นับวันแต่จะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ตามสถิตลิ า่ สุดพบว่าโรตารีมจี ำ� นวน สโมสรทัง้ หมด 34,000 (สามหมืน่ สีพ่ นั ) สโมสรในเกือบทุกประเทศ และสมาชิกโรตารีทงั้ หมดทัว่ โลก 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) จากบุคคลทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรม ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อ ผู้ที่ด้อยโอกาส และเพื่อสังคมส่วนรวม แต่ทุกท่านเคยมีความคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ บางครั้งท่านเคยเห็นบุคคล หรือชุมชน ที่ท่านอาศัยอยู่ ยังขาดสิ่งที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต แล้วท่านกลับมาคิดว่าจะท�ำอย่างไรจึงจะ สามารถช่วยเหลือชุมชนของเรา โดยใช้ทักษะความสามารถที่ท่านมีอยู่แล้ว หรืออาจจะเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ หรืออาจจะอาศัยความรู้ความสามารถจากเพื่อนที่มีความคิดเห็นเหมือนกับท่าน ที่อยู่ ในท้องถิ่นเดียวกันในประเทศไทยด้วยกัน หรืออยู่ในต่างประเทศ ถ้าท่านมีความคิดเห็นดังที่ได้ กล่าวมาข้างต้นแล้ว โรตารีคือค�ำตอบของท่าน กล่าวถึงความส�ำคัญในด้านต่างๆ ของการเข้า เป็นสมาชิกโรตารี โรตารีเป็นเครือข่ายด้านการให้บริการชุมชน การเป็นโรแทเรียนหมายถึง การให้บริการต่อชุมชน มีเครือข่ายในการท�ำงาน มีเพื่อน ที่มีความคิดเห็นอย่างเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โรตารีเป็นระบบเครือข่ายที่หลากหลายอาชีพ หลากหลายความเชี่ยวชาญ โรตารีคือองค์กรที่ส�ำคัญในการพัฒนามิตรภาพที่แข็งแกร่งทางธุรกิจ โรตารีมีการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น�ำ การเป็นผู้น�ำคือ กุญแจส�ำคัญของโรตารี คุณมีโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น�ำ และบรรลุเป้าหมายของคุณ โรตารีมีความเป็นมิตรภาพ เราพบเพื่อนๆ โรแทเรียน ในทุกชาติ ทุกภาษา เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทุก ประเทศทั่วโลกคือสถานที่ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างฉันท์มิตร โรตารีเป็นดังครอบครัว โรตารีเป็นวิถีทางของชีวิตส�ำหรับครอบครัวของเรา โรตารีเป็นโอกาสดีๆ ส�ำหรับคนหนุ่ม - คนสาว โรตารีเป็นเสมือนเครื่องมือที่ดี โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาเยาวชนแลกเปลี่ยน นั่นเป็นการที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรตารี และนั่นก็คือสิ่งที่ท�ำให้ผมต้องการที่จะให้กลับ คืนแก่เยาวชนรุ่นต่อไป จะเห็นว่าโรตารีเต็มไปด้วยแนวทางของการด�ำเนินชีวติ ทีท่ ำ� ให้เรามีคณ ุ ค่ามากขึน้ คิดถึง คนอื่นมากขึ้น และสิ่งส�ำคัญคือการท�ำเพื่อคนอื่นมากขึ้น 04 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


บทบรรณาธิการ

อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360

มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

นิตยสารโรตารีประเทศไทย รายสองเดือนของปี “ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ” จ�ำนวนหกเล่ม ได้ออกสู่สายตาครบแล้ว พร้อมที่จะเข้าสู่ปี “โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก” มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนิตยสารฯ โดยตรงคือ การ เสนอญัตติท่ีให้ยกเลิกนิตยสารโรตารีของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (Regional Magazine) ซึ่งในที่ประชุมสภานิติบัญญัติฯ ในเดือน เมษายนทีผ่ า่ นมาทีช่ คิ าโก มีมติไม่ผา่ น (รายละเอียด หน้า 24-25) ระยะเวลาของการเปลีย่ นผ่านของสังคม ท่ามกลางความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ ด้วยอัตราเร่ง ท�ำให้หลายสิง่ หลาย อย่างในโลกเราได้เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราคุ้นเคยแบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง การปรับตัว ให้เข้ากับสิง่ ใหม่ๆ อาจจะไม่งา่ ยส�ำหรับบาง เจเนอเรชัน่ ซึง่ รวมไปถึงสือ่ สิง่ พิมพ์ ทีก่ ำ� ลังเผชิญกับค�ำท้าทายของ โลกแห่งการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การน�ำเสนอจะมาในรูปแบบไหน วิธิใด หัวใจของการสื่อสารกับผู้คนก็คงจะเป็นเรื่องที่ยังคงเหมือนเดิม คือ สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมสัมพันธ์กับ ผู้คนรอบข้าง กูรู ทางด้านการท�ำนิตยสาร Mr.Magazine.com จาก สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวปิดท้ายในการสัมมนา บก.จากทั่วโลกที่ ชิคาโกว่า “แพลทฟอร์มดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถท�ำให้เนื้อหาสาระ ที่แย่ ประสบความส�ำเร็จได้”

English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 34 ฉบับที่ 175 กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ July-August 2018

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ


นิตยสารโรตารีประเทศไทย

รางวัลชมเชย

(ภาพหน้าปก) ช่างภาพ: โตโน วาลเดส สโมสรโรตารีกัวเตมาลาใต้ ประเทศกัวเตมาลา สถานที่: กัวเตมาลาซิตี้ สเตนเมตซ์กล่าวว่า หลายคนชอบภาพถ่ายที่ทำ�ให้เราต้องค้นหา ภาพนี้เรามองไม่เห็นทั้ง พื้นล่างและพื้นหลัง มีแต่ความลึกลับ ซ่อนเร้นของควัน เฉกเช่น เดียวกับความเชื่อทางศาสนา จากภาพถ่ายนี้ทำ�ให้เราดูเหมือนได้ กลิ่นควันไฟลอยมา (ภาพหน้าสารบัญ) ช่างภาพ: จอร์จ สไตน์เมตซ์ กรรมการ ตัดสินประกวดภาพถ่ายประจำ�ปี โขลงช้างป่าอัฟริกา แทะเล็มหญ้า ในบึงชุ่มนำ�้ วนอุทยานแห่งชาติ แอมโบเซลี เคนยา เป็นถิ่นที่อยู่ของ ช้างกว่า 900 เชือก

06 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 35 ฉบับที่ 182 พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ May-June 2019

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารคณะกรรมการทรัสตี มูลนิธิโรตารี สนเทศโรตารี บทบรรณาธิการ สารบัญ บทความ สกู๊ปพิเศษ “การประกวดภาพถ่าย”

1-2 3 4 5 6-7 8-9 10-18

กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา (3330) ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย (3340) ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (3350) ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ (3360) อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) อผภ.มารศี สกุลหลิว (3350) อผภ.นิธิ สูงสว่าง (3360) PRID.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (3350) อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา (3360) อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330) อผภ.นิเวศน์ คุณาวิศรุต (3340) คุณดนุชา ภูมิถาวร

บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผู้ช่วย ภาค 3330 อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ภาค 3340 รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ภาค 3350 อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ ภาค 3360 อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ บรรณาธิการผู้ช่วยบริหาร อน.จันทนี เทียนวิจิตร (3360) คอลัมนิสต์ อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี (3360) กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360)

สถานที่ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


Article : บทความ PP.Carol Acosta สร.แม่จัน

การเป็นแรงบันดาลใจ การเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น เป็นเป้าหมายที่ มีคุณค่าส�ำหรับโรแทเรียนทุกคน ค�ำถามคือเราในฐานะ โรแทเรียนหรือแม้แต่ในฐานะบุคคลธรรมดาคนหนึ่งจะ เป็นแรงบันดาลใจได้อย่างไร การทีเ่ ราบริจาคเงินเพียงพอที่ จะจูงใจให้ผอู้ นื่ ท�ำเช่นเดียวกันหรือมีกระบวนการมากกว่า นั้น? การเป็นแรงบันดาลใจหมายถึงการแสดงตัวอย่างที่ เป็นบวกและมีแรงขับเคลื่อนผู้อื่นให้กระท�ำบางอย่าง ซึ่ง เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ลองนึกถึงผู้คนหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นแรงบันดาล ใจให้คณ ุ ท�ำอะไรบางอย่าง ซึง่ มักจะเป็นเหตุการณ์สำ� คัญๆ เสมอ หรือบางครัง้ อาจจะเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆ ทีส่ ง่ ผล ต่อตัวคุณใช่หรือไม่? ความอดอยาก น�้ำท่วม ภัยธรรมชาติ เหล่านี้ล้วนท�ำให้เราต้องการที่จะช่วยเหลือ แต่บ่อยครั้ง ที่เราไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรนอกจากการบริจาคเงินหรือ สิ่งของ จากตัวอย่างของทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ที่ติด อยู่ในถ�้ำทางตอนเหนือของไทยเมื่อปลายฤดูร้อนที่ผ่าน มา และมีคนหลายร้อยคนระดมก�ำลังช่วยเหลือพวกเขา ในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แรงบันดาลใจในการช่วย เหลือพวกเขาไม่ใช่เพียงเพราะว่า เด็กเหล่านั้นก�ำลังโดด เดี่ยวและเผชิญหน้ากับความตายเท่านั้น แต่มันคือการ ที่เราตระหนักว่าเด็กๆ เหล่านั้นต้องพยายามเอาตัวรอด อย่างไร ภายใต้สถานการณ์ที่ยากล�ำบาก สิ่งนี้ท�ำให้เรา ต้องการช่วยพวกเขาและผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัว กันเพื่อท�ำทุกอย่างที่ท�ำได้ นี่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และผลลัพธ์ของมันเป็น สิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง จริงอยู่ มีการสูญเสียเจ้าหน้าที่ ไป 1 คน แต่เด็กๆ ในทีมหมูป่าและโค้ชของพวกเขาทุกคน รอดชีวิต ฉันคิดว่าเราทุกคนได้รับแรงบันดาลใจจากความ พยายามของผูท้ เี่ ข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณืนี้ ตัง้ แต่คนที่ เข้าไปแจกอาหารให้แก่ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ไปจนถึงหน่วย ซีลและทุกคนที่เกี่ยวข้อง แน่นอนว่าตัวโค้ชเองที่จะต้องมี ความรูส้ กึ ผิดต่อเหตุการณ์นี้ แต่เขาก็เป็นคนทีน่ ำ� ให้เด็กทุก คนมีสติ และฝ่าฟันอุปสรรคจนรอดชีวติ มาได้ ซึง่ ก็เป็นการ สร้างแรงบันดาลใจด้วยเช่นกัน 08 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

เราทุกคนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ มองไปรอบๆ ตัวคุณว่าพบเจอปัญหาอะไรบ้าง เช่น เด็กที่ ตกเป็นเหยือ่ ของการรังแกหรือการทารุณกรรม นักเรียนไม่ สามารถไปโรงเรียนได้ทุกวันเพราะไม่มีชุดนักเรียน คนแก่ ทีพ่ กิ ารไม่สามารถออกจากบ้านได้ แล้วชุมชนของคุณมอง เห็นและตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตรงหน้าหรือไม่ ผูค้ นที่ ต้องการความช่วยเหลือมีอยู่ทุกที่ แต่บ่อยครั้งที่เรามองไม่ เห็นหรือเลือกที่จะมองไม่เห็นพวกเขา มีโรแทเรียน 1.2 ล้านคนทั่วโลกและมากกว่า 8,200 คนในประเทศไทย หากเราแต่ละคนให้ความช่วย เหลือครอบครัวๆ หนึ่ง หรือแม้กระทัง่ คนๆ หนึ่งทีต่ ้องการ ความช่วยเหลือ จ�ำนวนของคนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะเพิ่ม มากขึน้ เท่าไร? เรายังสามารถอาสาไปทีโ่ รงเรียนเพือ่ หารือ เกี่ยวกับผลกระทบของการถูกกลั่นแกล้งต่อเด็กๆ หรือ หากเราแจ้งโรงเรียนว่าเด็กคนไหนที่มีชุดนักเรียนไม่เพียง พอ เพื่อให้โรงเรียนจัดให้อีกชุดหนึ่ง และนักเรียนคนนั้น จะสามารถไปในโรงเรียนได้ทุกวัน การท�ำงานร่วมกับผู้น�ำ ชุมชนเพื่อหาเงินบริจาคส�ำหรับซื้อรถเข็นให้แก่คนพิการ เพื่อช่วยพวกเขาในการใช้ชีวิตภายในบ้านได้สะดวกขึ้น เราสามารถสร้างการรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาที่มี ไม่เฉพาะแต่บุคคลนั้นๆ แต่กับคนอื่นๆ ด้วย สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระท�ำเล็กๆ แต่ส�ำคัญมากส�ำหรับผู้ได้รับผล ประโยชน์ เพราะเป็นการแสดงถึงความจริงที่ว่า พวกเขา ในฐานะปัจเจกบุคคลได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า ซึ่ง เป็นปัจจัยส�ำคัญของความเป็นมนุษย์ การกระท�ำที่มีน�้ำใจของพวกเรา ไม่ใช่เพียงเพื่อ กิจกรรมและโครงการส�ำคัญๆ ของสโมสรเท่านั้น เราควร มองเห็นคุณค่าของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อใดที่เราใช้ชีวิตของเรา โดยแสดงให้เห็นถึง ความยุติธรรมและมิตรภาพกับทุกคนโดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อ ชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือฐานะ เมื่อนั้น เราจะกลายเป็น แรงบันดาลใจให้ผู้อื่น


Article : บทความ

อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี สร.พะเยา

แรงบันดาลใจ

เดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดหลายวันและผู้คนมีภารกิจส่วนตัวกันมาก ต้นเดือน ต้องไปเช็งเม้ง กลางเดือนต้องไปรดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ของครอบครัว ของบ้านเมือง และของสโมสรโรตารีไปวัด ไปงานสงกรานต์ ฯลฯ ในปีนี้ หลายคนก็หนีฝุ่นละอองไปเที่ยวประเทศอื่น พอย่างเข้าเดือนพฤษภาคม กรรมการบริหารสโมสรต้องเริ่มท�ำงานกันอีก ช่วงนี้ทีมงานของผู้ว่าการ ภาครับเลือกต้องเตรียมจัดงาน DTA มีเรื่องต้องคิดหลายเรื่อง ท�ำอย่างไรให้มีสมาชิกมาร่วมงานให้มากที่สุด จะจัดท�ำท�ำเนียบภาคให้ทันแจกไหม สถานที่ ห้องพัก ห้องประชุมจะเรียบร้อยพอรับรองแขกหรือไม่ จะมีผู้ลง ทะเบียนเพื่อให้งานมีทุนทรัพย์ที่จะจัดงานหรือไม่ ระยะหลังดีขึ้นเพราะมีการเชิญชวนลงทะเบียนล่วงหน้ากัน ทาง line ท�ำให้พอคาดเดาจ�ำนวนคนที่จะมาร่วมงานได้บ้าง ยังมีอีกหลายงานที่ต้องคิด ต้องจัดการในท�ำนอง เดียวกัน เป็นวัฏจักที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำในแต่ละรอบปี เดือนมิถนุ ายน โรแทเรียนต้องเตรียมตัวเดินทางไปร่วมงานสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร สโมสรของจังหวัดต่างๆ ส่วนใหญ่รวมกันเป็นกลุม่ ๆ การนัดหมายการเดินทางเป็นอีกเรือ่ งทีต่ อ้ งบริหารจัดการ บ้างชอบเดินทางเดีย่ ว บ้างเป็นคู่ เป็นกลุม่ เล็ก เป็นกลุม่ รถตู้ นับเป็นเรือ่ งปกติทเี่ กิดขึน้ ทุกปี ผูม้ ภี าระมากมีสอง กลุม่ กลุม่ แรกคือกลุม่ ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้เป็นผูจ้ ดั งาน และกลุม่ ทีต่ อ้ งท�ำหน้าทีเ่ ชิญชวนโรแทเรียนไปร่วมงาน ที่จะจัดขึ้น เรียกว่าเหนื่อยและต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน เดือนมิถุนายน ยังเป็นเดือนที่ทีมงานบริหารสโมสรต้องพยายามรวบรวมผลงานที่ผ่านมา ที่ส�ำคัญ มาก ๆ คือ จะมีจ�ำนวนสมาชิกเหลือสุทธิเท่าไร มีการบริจาคให้มูลนิธิโรตารีก่ีมากน้อย หลายสโมสรยังต้อง ติดตามว่าสมาชิกจ่ายค่าบ�ำรุงสโมสรครบไหม? หากยังขาดอยู่จะแก้ปัญหากันอย่างไร? จะเป็นผลให้จ�ำนวน สมาชิกต้องลดลงโดยปริยายเนื่องจากการไม่ช�ำระเงินไหม? นับเป็นเดือนที่มีเหตุให้หนักใจและต้องการก�ำลัง ใจกันจริง ๆ เดือนกรกฎาคม แต่ละสโมสรเริ่มมีการประชุมในสมัยของนายกสโมสรคนใหม่ มีสมาชิกไปเยี่ยม ไปร่วมประชุมเพื่อให้ก�ำลังใจคึกคักในต้นปี เดือนต่อๆ ไปจ�ำนวนผู้เข้าประชุมของแต่ละสโมสรก็ลดลงไปตาม ล�ำดับ บางสัปดาห์เหลือไม่กี่คน ก�ำลังใจนายกแผ่วลงเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจและต้องท�ำใจไปใน เวลาเดียวกัน เดือนอื่นๆ ก็ไม่ต่างไปนัก มีคึกคัก มีแผ่วเบา นับเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ สโมสร โรตารีไม่เหมือนหน่วยราชการที่แม้จะเช้าชามเย็นชามแต่หัวหน้าหน่วยก็มีอ�ำนาจสั่งการ ไม่เหมือนธุรกิจที่ ตนเองเป็นเจ้าของสั่งการได้ดังเนรมิต มีความพิเศษเฉพาะตัวของสโมสรโรตารี ที่นายกสโมสรต้องท�ำความ เข้าใจกับภาระหน้าทีท่ จี่ ะต้องดูแลสนับสนุนมากมายหลายเรือ่ งและตลอดปี จะได้รบั ความสุขและความภูมใิ จ (Passion & Pride) เป็นรางวัลเมื่องานเสร็จ ความสุขและความภูมิใจนี่แหละคือ ผลิตผลที่สัมผัสได้ของแรง บันดาลใจ มีโอกาสได้นั่งคุยกับนายกที่ก�ำลังจะผ่านพ้นพร้อมๆ กับนายกรับเลือกที่จะต้องท�ำหน้าที่แทน ตั้งประเด็นว่า นายกได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหลายเดือนที่ผ่านมา ค�ำตอบที่น่าสนใจคือ ได้เรียนรู้ว่าเวลามีคน ถามต้องตอบค�ำถามก่อนเพราะสมาชิกไม่มเี วลาฟังค�ำอธิบาย แม้วา่ นายกจะสามารถควบคุมเวลาในการประชุม ได้ดี แต่บอ่ ยครัง้ ไม่สามารถควบคุมเวลาหลังประชุม เพราะกว่าสมาชิกจะลาจากกันก็ยงั คุยกันได้อกี หลายเรือ่ ง และเป็นช่วงการคุยทีม่ ชี วี ติ ชีวา นายกจึงต้องพูดในเวลาทีส่ มาชิกหยุดพูดเพือ่ ท�ำลายความเงียบในห้องประชุม และต้องหยุดพูดในเวลาที่สมาชิกพูดเพื่อสร้างความสงบเงียบอีกเช่นกัน นายกรับเลือกนิง่ ฟังและตอบว่า คงต้องเร่ง “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ก่อนทีจ่ ะ “เชือ่ มสัมพันธ์โลก”


2019 PHOTO CONTEST ผู้แปล อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

ในการประกวดภาพถ่ายของปีนี้ เราได้ รั บ มากกว่ า 600 ผลงานจาก 5 9 ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต า ม พื้ น ที่ ท า ง ภูมิศาสตร์ – จากประเทศอาร์เจนตินา ไปถึงประเทศซิมบับเว และยังมีสถานที่ อื่ น ๆ อี ก มากมาย ด้ ว ยภาพถ่ า ยของ พวกท่ า นทำ � ให้ เ ราได้ ท่ อ งเที่ ย วไป ในทะเลสาบน้ำ�แข็งในไอซ์แลนด์ และไหล่ เขาในโบลิ เ วี ย เราได้ เ ห็ น โรแทเรี ย น ทำ�งานในโครงการต่างๆ และพบปะผู้คน ที่เจอระหว่างทาง เมื่อนำ�ภาพมาเชื่อม โยงกั น ภาพถ่ า ยที่ พ วกท่ า นส่ ง มาให้ ทำ � ให้ เ ราเห็ น ภาพรวมของโลกของเรา และประสบการณ์ที่โรแทเรียนได้รับ ผู้ตัดสินของเรา, จอร์จ สเตน เมตซ์ (George Steinmetz) ได้นำ� ประสบการณ์ ที่ ส ะสมมาหลายสิ บ ปี ใ น การเดิ น ทางถ่ า ยภาพทั่ ว โลก เขาถ่ า ย ภาพยิงจากมุมสูงของเครื่องร่อน ซึ่ง ภาพทิวทัศน์เกือบทุกแห่งเป็นภาพศิลปะ ที่ให้ความรู้สึกและแรงบันดาลใจ ดังนั้น เขาจึงสามารถเข้าถึง ภาพถ่ายทั้งในแง่ ของความสวยงาม และเรื่องราวที่เล่า นอกจาก รางวัลผู้ชนะและรางวัลชมเชย ในฉบับนี้แล้ว ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายการ ประกวดในนิตยสาร The Rotarian ตลอดทั้งปี รางวัลชนะเลิศ ช่างภาพ: ซานโตช เคล สโมสรโรตารีชิโรล ประเทศอินเดีย สถานที่: ปันธาร์ปูร์ ประเทศอินเดีย สเตนเมตซ์กล่าวว่า ผมชอบพลังของภาพนี้ มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมวล มนุษยชาติที่เดินทางหลั่งไหลไปแสวงบุญที่ปันธาร์ปูร์ มันแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของสถานที่ใน อินเดียและความมีชีวิตชีวาของร้านค้า ผมยังชอบที่ ช่างภาพมีวิจารณญาณที่จะรอภาพและใช้วิธีการ แบบแหกคอกในการถ่ายภาพแอ็คชั่นด้วยความเร็ว ของชัตเตอร์

10 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


WORLD VIEW


2019 PHOTO CONTEST WORLD VIEW

12 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


รางวัลรองชนะเลิศ ช่างภาพ: CHIN FUNG HOU คู่สมรสของ YEONG HSIOU CHEN สโมสรโรตารีไทเป หวาชุง, ไต้หวัน สถานที่: กรุงไทเป, ไต้หวัน สเตนเมตซ์กล่าวว่า ช่างภาพได้ใช้วิธีสร้างสรรสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็น ปัญหาทางเทคนิค – เช่นเม็ดฝนที่ด้านหน้าเลนส์ คนส่วนมากคิดว่าภาพถ่ายที่ดีต้องมีสภาพอากาศ ที่ดี แต่มืออาชีพจะบอกว่าสภาพอากาศที่เลวร้าย ต่างหากที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดของช่างภาพ รูปภาพ ของไทเปนี้เป็นภาพสร้างสรรค์และมีศิลปะแบบ อิมเพรสชั่นนิสต์


2019 PHOTO CONTEST WORLD VIEW

14 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


รางวัลที่สาม ช่างภาพ: ลูคา เวนตูรี สโมสรโรตารีเซียนาอีสต์ ประเทศอิตาลี สถานที่: เมืองเซียนา ประเทศอิตาลี สเตนเมตซ์กล่าวว่า ภาพถ่ายนี้จับภาพกิจกรรมสาธารณะที่พาลิโอดี เซียนา (PALIODI SIENA) ได้อย่างสมบูรณ์ เป็น ภาพงานแข่งม้าที่จัดปีละสองครั้งในใจกลางเมือง การแสดงออกสีหน้าของนักข่ และใบหน้าผู้คน เบื้องหน้าถ่ายทอดอารมณ์ได้มากมาย สายตาที่ กวาดมองไปรอบๆ ภาพ ก็จะเห็นสภาพแวดล้อม ของเมือง การจัดเฟรมภาพแบบเลื่อนมุมกล้องขึ้น ลงทำ�ให้รู้สึกราวกับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของฉากที่ แทรกอยู่ในฝูงชน มันเป็นวิธีการจับภาพที่มีพลังใน ขณะนั้นได้สุดยอดมาก


2019 PHOTO CONTEST WORLD VIEW รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

ช่างภาพ: โรเบอต้า เคน สโมสรโรตารีดับลิน เอ. เอ็ม รัฐโอไฮโอ สถานที่: อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ ทะเลสาบคลาก อะแลสกา สเตนเมตซ์กล่าวว่า เราไม่ควรเสนอแต่ความรู้สึกแบบมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ แต่คุณสามารถรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ด้วยอากัปกริยาต่างๆ ผมคิดว่าในบางครั้งผมได้ เห็นฉากแบบนี้ในป่ากับภาพหมีบนชายฝั่งที่กำ�ลัง จับปลาแซลมอน

(ภาพบนหน้าถัดไป) ช่างภาพ: ลี วอน เกียว สโมสรโรตารีแดกู - ชุงซาน, เกาหลี สถานที่: เมืองอันดง ประเทศเกาหลี สเตนเมตซ์กล่าวว่า สีเล็กสีน้อยเพียงไม่กี่สีทำ�ให้ฉากที่มีโทนสีเดียวนั้น กลับมีชีวิตชีวาได้ หิมะเพิ่มความสวยงามให้พื้นผิว สถาปัตยกรรมโบราณฉันใด กิ่งก้านและใบไม้เบื้อง หน้าก็ทำ�ให้ภาพสวยงามฉันนั้น นี่คือภูมิทัศน์ที่ ทำ�ให้คุณอยากสำ�รวจ

16 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

รางวัลชมเชย

(ภาพล่างหน้าถัดไป) ช่างภาพ: Yeong Hsiou Chen สโมสรโรตารีไทเปหวาชุง ไต้หวัน สถานที่: เมืองคีลุง ไต้หวัน สเตนเมตซ์กล่าวว่า ภาพนี้ใช้วิธีที่วิเศษมากแสดงถึงความสงบเงียบใน กลางใจเมืองท่า ผมชอบสีสันที่ละเอียดล้อมรอบ ทะเลและท้องฟ้า และการเบลอภาพของเรือที่ กำ�ลังแล่นไปอยู่เบื้องหน้า


Honorable mention PHOTOGRAPHER:

Jose Antonio Valdes Rotary Club of Guatemala Sur, Guatemala LOCATION:

Santa Catarina Pinula, Guatemala Sinclair: The use of black and white transforms the harsh light into highlights and shadows that emphasize the composition. The cowboy hats in the foreground make a perfect frame for the race.

รางวัลชมเชย

(ภาพหน้าถัดไป) ช่างภาพ: คริส แมคไดเวน สโมสรโรตารีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สถานที่: น้ำ�ตกไนแอการา, นิวยอร์ค สเตนเมตซ์กล่าวว่า ผมเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ ภาพสายรุ้งที่เกิด จากหมอก มาแล้วหลายครั้งจากภาพถ่าย แต่นี่ เป็นหนึ่งในภาพที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอ บางครั้ง ความเรียบง่ายนั้นดีที่สุด ผมชอบการวางตำ�แหน่ง ของเรือที่ปลายรุ้ง มันเรียบง่าย มีอนุภาพ และนึก ไม่ถึง


2019 PHOTO CONTEST WORLD VIEW

รางวัลชมเชย ช่างภาพ: โรเบอต้า เคน สโมสรโรตารีดับลิน เอ. เอ็ม, รััฐโอไฮโอ สถานที่: เวสต์เตอร์วิลล์ รัฐโอไฮโอ สเตนเมตซ์กล่าวว่า ช่างภาพหนังสือพิมพ์ มักจะถูกเรียกร้องให้ถ่ายภาพสิ่งที่ สื่อถึงความรักชาติในวันรำ�ลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ (Memorial Day) ทุกปี นี่คือภาพที่ยอดเยี่ยม แนวของธง สร้างมุมมองและความลึกทำ�ให้คนเดินผ่านโดดเด่นมาก

18 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


Our District

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

สกู๊ปพิเศษ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” “Council on Legislation” Our District 3330 Our District 3340 Our District 3350 Our District 3360 โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย Our Centre

บรรณาธิการบริหาร

หน้า 20-23 หน้า 24-25 หน้า 26-29 หน้า 30-33 หน้า 34-37 หน้า 38-41 หน้า 42-43 หน้า 44

อน.วาณิช โยธาวุธ

บรรณาธิการผู้ช่วย

(สร.แม่สาย 3360)

อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ อน.นพ. ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์

(สร.พระปฐมเจดีย์ 3330) (สร.หมากแข้ง 3340) (สร.กรุงเทพสุวรรณภูมิ 3350) (สร.แพร่ 3360)


ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ อน.จันทนี เทียนวิจิตร สร.ล้านนาเชียงใหม่

ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา ภาค 3330 โรตารีสากล

ความประทับใจในปี “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ”

วันเวลาเดินทางมาถึงช่วงเดือนสุดท้าย ของปีบริหาร “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ของ โรตารี ซึ่ ง กองบรรณาธิ ก ารได้ สั ม ภาษณ์ ผู้ว่าการภาคถึงการปฏิบัติงานในบทบาทของ ผู้น�ำภาคในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ความประทับ ใจ ความส�ำเร็จ และความภาคภูมิใจ ซึ่งทุกท่าน มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราได้ติดตาม เราไปพบ แต่ละท่านกันเลยค่ะ

20 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

ในห้วงเวลาหนึ่งปีของการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้ว่าการภาค 3330 ผมมีเรื่องราวแห่งความประทับใจมากมาย รวมถึงบางเวลาที่พวก เราต้องช่วยกันขบคิดแก้ปัญหากันอยู่บ้าง แต่ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกในทุกสโมสร การประสานงานที่ยอดเยี่ยมของผู้ช่วยผู้ว่าการภาคใน แต่ละพื้นที่ และการท�ำงานสนับสนุนที่แข็งขันของทีมงานภาค ตลอดจน การได้รับค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์จากสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาคซึ่ง ประกอบด้วยอดีตผู้ว่าการภาคทุกท่าน ท�ำให้การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นไปอย่างราบรื่น ได้ผลดี และมีมิตรภาพ นี่คือหนึ่งในความประทับใจใน การท�ำงาน ของผู้ว่าการภาคร่วมกับทีมงานภาคและผู้เกี่ยวข้องในปีนี้ ในภาค 3330 นั้น มีที่ตั้งของสโมสรโรตารีอยู่ในชุมชนต่างๆ ตาม ท้องถิ่นทั่วไป มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ ผู้คนเป็นจ�ำนวนมาก จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ว่าการภาคที่จะ ต้องเดินทางไปพบปะพูดคุยกับสมาชิกของทุกสโมสรในบรรยากาศอย่างที่ ไม่เป็นทางการมากนัก เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนและ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากขึ้น ท�ำให้สามารถประเมินสภาพ ขวัญและก�ำลังใจของสมาชิกในแต่ละสโมสรได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการ เยี่ยมสโมสรที่ผ่านมา สโมสรส่วนใหญ่จะมีสภาพขวัญและก�ำลังใจที่ดีมาก ยังคงด�ำรงการด�ำเนินกิจกรรมของสโมสรอย่างต่อเนื่อง แม้นจะอยู่ในท้อง ถิ่นทุรกันดารห่างไกลออกไปในพื้นที่ป่าภูเขา ในทะเลตามหมู่เกาะต่างๆ หรืออยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจมีปัญหาทางด้านความ มั่นคงอยู่บ้างก็ตาม พวกเราทุกคนก็ยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละให้ บริการในด้านต่างๆ ตามแนวทางของโรตารีมาอย่างต่อเนื่องและน่าชมเชย เพราะงานบางอย่างหาคนท�ำยาก และคนที่จะท�ำได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ มีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตน มีแรงบันดาลใจ จึงจะท�ำงานนั้นให้บรรลุผลได้ และเมื่องานได้ส�ำเร็จเรียบร้อยแล้ว บ�ำเหน็จ ที่ได้รับคือ ความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำเพื่อสังคมที่ดีขึ้น นี่คือโรตารีของเรา “Service Above Self” ขอขอบคุณในหัวจิตหัวใจของสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ร่วมท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม แม้นใน สถานการณ์ที่ยากล�ำบาก พวกเราทุกคนก็ยังคงมุ่งมั่นท�ำงานตามอุดมการณ์ ของโรตารีเสมอมาไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นี่คือเรื่องราวแห่งความประทับใจ และความผูกพันที่ยากจะลืมเลือนของผู้ว่าการภาคคนหนึ่งที่มีต่อสมาชิก โรแทเรียนทุกคนในภาค


Be the Inspiration - ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในภาคทุกคน ได้ก่อให้ เกิดความส�ำเร็จของภาค 3330 โรตารีสากล ในปีบริหาร 2561-2562 นี้นั่นก็คือ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรามีสโมสรโรตารีในภาครวม ทั้งสิ้นจ�ำนวน 102 สโมสร ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้ ได้มีการก่อตั้งสโมสรใหม่เพิ่มจากเดิมจ�ำนวน 3 สโมสร และมีสมาชิก ในขณะนี้จ�ำนวน 2,488 คน สมาชิกเหล่านี้เองที่ได้ช่วยกันอย่างแข็ง ขั น ในการบริ จ าคเงิ น ให้ กั บ มู ล นิ ธิ โรตารี ข องโรตารี ส ากลจนบรรลุ เป้าหมาย สิ่งที่วิเศษที่สุดในปีนี้คือเราได้มีสมาชิก Arch Klumph Society หรือผู้บริจาครายใหญ่ของภาค 3330 เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คือ นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี จากสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ซึ่งใน นามของภาค 3330 ต้องขอขอบพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยความ ซาบซึ้งใจของพวกเราทุกคน รวมขณะนี้ในภาค 3330 เรามีสมาชิก Arch Klumph Society รวมแล้ว 3 ท่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และด้วยพลังของสมาชิกทุกคน ภายในภาคที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงาน ด้วยความกระตือรือร้นในการด�ำเนินงานโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ส่งผลให้พี่น้องชาวชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท�ำให้ องค์กรโรตารีเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ในโอกาสนี้ กระผมและโรตารีแอนน์ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา ขอขอบพระคุณผู้น�ำภาคและสมาชิก Arch Klumph Society ทุกท่าน ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคในทุกพื้นที่ กองเลขานุการภาค คณะ กรรมการทีมงานภาค นายกสโมสรโรตารีและสมาชิกทุกท่าน ตลอด จนครอบครัวโรตารี พี่น้องชาวชุมชนต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ท่าน ที่ได้ช่วยกันสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่ จนประสบผลส�ำเร็จเป็น อย่างดียิ่งในปีนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ g

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ภาค 3340 โรตารีสากล

หนึ่งปีของการท�ำหน้าที่ ผู ้ น� ำ ภาคผ่ า นไปอย่ า งรวดเร็ ว ที่ผมได้ “ร่วมสร้างแรงบันดาล ใจ” ไปกับมิตรโรแทเรียนทั้งใน ภาคและต่ า งภาคในการสร้ า ง มิ ต รภาพและกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่างมากมาย ได้รับความร่วม มือจากกรรมการภาคและมิตร โรแทเรี ย นเป็ น อย่ า งดี เ ยี่ ย ม ภาค 3340 มีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ภาคตะวั น ออกและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ มี พื้ น ที่ ก ว้ า ง ขวางและห่างไกล การได้เดิน ทางไปพบปะกับมิตรโรแทเรียน และท�ำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ท�ำให้ประสบ ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายของภาคที่วางไว้ทุกประการ โครงการที่จัดท�ำเป็นโครงการที่มีผลระยะยาว อาทิโครงการ ธนาคารน�้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งท�ำให้มีน�้ำใช้ส�ำหรับอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี และแก้ไขน�้ำท่วมขังในชุมชนและอาคารบ้านเรือน ด�ำเนินการโดยสโมสรโรตารีสกลนคร และโครงการน�้ำสะอาดเพื่อการ บริโภคคือจัดท�ำเครื่องกรองน�้ำของหลายๆ สโมสร ในด้านสุขภาพ อนามัยได้มีการจัดอบรมอาสาสมัคร (อสม.) เพื่อส่งเสริม ภาพอนามัย แก่ประชาชนในพื้นที่ที่โรงพยาบาลแก้งค้อ จ. ชัยภูมิ ด�ำเนินการโดย


ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ความประทับใจ สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ ด้านการศึกษาได้จัดท�ำห้องปฏิบัติการทาง ภาษาหรือ Sound Lab พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนโดยสโมสร โรตารีคุณหญิงโมโคราช และมอบโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียนบ้านมะขาม เฒ่าโดยสโมสรโรตารีจันทนิมิตร่วมกับสโมสรในภาค 3350 ในด้าน การส่งเสริมอาชีพได้จัดท�ำโครงการ Global Grant เป็นโครงการ น�ำร่องร่วมกับสโมสรในประเทศเกาหลีส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน ชนบท เริ่มจากการทอผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ ท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ ด้ า นเยาวชนได้ จั ด ตั้ ง สโมสรโราทาแรคท์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ร้ อ ยเอ็ ด และส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนเดิ น ทางไปแลกเปลี่ ย นกั บ สโมสรโรตารีต่างประเทศจ�ำนวน 31 คน ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของหลากหลายโครงการที่สโมสร ต่างๆ ในภาค 3340 ได้ร่วมกันจัดท�ำกิจกรรมและโครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์อย่างมากมาย ขอขอบคุณคณะกรรมการภาคและมิตรโร แทเรียนทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจจนประสบความ ส�ำเร็จในปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ g

ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ภาค 3350 โรตารีสากล

มิถุนายนเป็นเดือนสุดท้าย แห่งปี “ร่วมสร้างแรงบันดาล ใจ” เมื่อตอนต้นปีผมได้ขอให้ สมาชิ ก ในภาคได้ ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ ทุ ก คนจะท� ำ ผ่ า นกิ จ กรรมที่ จ ะ เกิดขึน้ ตลอดทัง้ ปีวา่ ทุกกิจกรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้คนรักและศรัทธาการให้ จน เกิดเป็นแรงบันดาลใจแห่งการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ เพราะชุมชน ของเราและโลกของเรายั ง คง ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ อี ก มากมายในหลากหลายพื้นที่ใน การพัฒนาสมาชิกภาพ ต้นปีเรา มีสโมสร 110 สโมสร สมาชิก 2,796 คน ผ่านมาถึง 31 พฤษภาคม 2562 เรามี 112 สโมสร สมาชิก 3,026 คน และก�ำลังจะมีสโมสรใหม่ใน ประเทศกัมพูชา นั่นคือบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสโมสร และเพิ่มสมาชิก ได้เกือบ 10% ตามเป้าหมาย ในช่วงเดือนมิถนุ ายน เราได้บริจาคเงินรวม 7.65 แสนเหรียญ สหรัฐ (ประมาณ 24.80 ล้านบาท) ให้กับมูลนิธิโรตารี ซึ่งได้รวมเงิน บริจาคจากการจัดงาน “เดิน-วิง่ มินฮิ าฟมาราธอน เพือ่ ขจัดโปลิโอ” เพือ่ หาทุนให้กองทุนโปลิโอพลัสของมูลนิธิโรตารีเป็นเงินประมาณ 25,600 เหรียญสหรัฐ (8 แสนบาทเศษ) อีกด้วย ในขณะเดียวกัน เราได้รบั เงินใน โครงการ Global Grants 41 โครงการ และ District Grant 1 โครงการ 22 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72.407 ล้านบาท (ข้อมูลจาก ผู้แทนดูแลการเงินฯ) ในรอบปีที่ผ่านมา ภาค 3350 ได้สนับสนุนโปรแกรมชนรุ่น ใหม่อย่างต่อเนื่อง มีการก่อตั้งอินเทอร์แรคท์ใหม่ 10 สโมสร และเป็น ครั้งแรกที่มีสโมสรโรทาแรคท์ในประเทศกัมพูชา ส�ำหรับโปรแกรมไรลา มีเยาวชนเข้าร่วม 210 คน ในปีนี้ มีการเพิ่มเรื่องของสันติภาพในการ อบรมด้วยเพราะสันติภาพเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองทุกคน และ มีการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วยการจัดกิจกรรมงานวัดให้เยาวชนได้ สัมผัสกับการละเล่นแบบไทยๆ ได้สนุกสนานและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ในส่วนของโปรแกรม YE ปีนี้มีเยาวชนไทย 29 คน เดินทางไปยัง 8 ประเทศ และมีเยาวชน 28 คน จาก 9 ประเทศเดินทางมาประเทศไทย เมื่อ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผมได้น�ำทีมสมาชิกภาค 3350 ไป ร่วมงาน ‘ปลูกพฤกษา-หญ้าแฝก’ ทีโ่ ครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย พวก เราได้ทำ� กิจกรรม Hands-on คือ ลงมือปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกร่วมกัน และยังได้มีโอกาสมอบถุงผ้าที่ระลึกให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน ถือเป็น โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกโครงการหนึ่ง ภาค 3350 ส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะโดยจัดอบรมเทคนิค การภ่ายภาพและวีดีโอ และเชิญชวนให้สโมสรท�ำกิจกรรมในพื้นที่ของ ตน เรามีข่าวสารเป็นอีนิวส์ ใช้ทั้งเฟสบุ๊คเพจ ช่องยูทูป และเว็บไซต์เพื่อ การสือ่ สารและประชาสัมพันธ์เรือ่ งราวต่างๆ นอกจากนีย้ งั มีรายการคุย คุ้ยข่าวโรตารีบนเฟสบุ๊คซึ่งเป็นการสื่อสารเรื่องราวของโรตารีออกไปใน วงกว้างอีกด้วย ผมได้ย�้ำเตือนสโมสรในภาคให้ความส�ำคัญกับการประกาศ เกียรติคุณของประธานโรตารีสากล ทั้งนี้เพื่อความเข้มแข็งของสโมสร นั่นเอง จึงมีความยินดีและภูมิใจที่มีสโมสรซึ่งจะได้รับการประกาศ เกียรติคุณอย่างน้อย 58 สโมสร นอกจากนี้ ผมยังได้จัดให้มีรางวัลสดุดีสโมสรดีเด่นเพื่อเป็น ขวัญและก�ำลังใจให้กับสโมสร โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติพื้นฐานว่า ต้อง เป็นสโมสรที่ต้องช�ำระค่าบ�ำรุง RI และบ�ำรุงภาค ครบถ้วนตามก�ำหนด เวลา มีการประชุมปกติสม�่ำเสมอ มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมในระดับภาค ครบทุกการประชุม ซึง่ ผมเชือ่ ว่าการก�ำหนดคุณสมบัตดิ งั กล่าวนีเ้ ป็นการ สร้างพื้นฐานที่มั่นคง แข็งแรงให้ทุกสโมสร ความภาคภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งคือ การที่สโมสรในภาคได้รับ ถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารีในประเทศไทย คือ สโมสรโรตารีสิงห์บุรี ได้รับถ้วยกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์จากการเพิ่มสมาชิกสุทธิสูงสุด ถึง 100% และสโมสรโรตารีรังสิตได้รับถ้วยรางวัลกรมหมื่นพิทยลาภ พฤฒิยากรจากการทีม่ สี มาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของภาคมากทีส่ ดุ คือ 100% ความส�ำเร็จทุกประการในปีนี้ เป็นความส�ำเร็จร่วมกันของ สมาชิกทุกคนในภาค ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค คณะกรรมการภาค และ นายก สโมสร เพราะเราได้ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” และยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้กนั และกันในการท�ำสิง่ ดีๆ ต่อไปอีกด้วย แม้จะมีความเหน็ดเหนือ่ ยอยู่ บ้าง แต่เป็นช่วงเวลาที่ผมได้ใกล้ชิด ได้มิตรภาพ มีความประทับใจอย่าง มิรู้ลืม g


ผวภ.รุ่งราณี แสงศิริ ภาค 3360 โรตารีสากล

ดิฉันเข้ามารับต�ำแหน่งผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ด้วยความเต็มใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ท�ำ หน้าที่ผู้น�ำภาค ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง ที่ได้ รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ ซึ่งช่วงแรกดิฉันมีความรู้สึกหนักใจอยู่บ้าง แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจจากโรแทเรียนทุก ท่านจึงท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมของภาคประสบความส�ำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีบริหาร 2561 – 2562 ตามคติพจน์ของประธาน โรตารีสากล แบรี แรซซิน “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ Be the Inspiration” ท่านต้องการให้พวกเราเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ใน ฐานะที่ดิฉันเป็นผู้น�ำภาค ดิฉันต้องการให้พวกเราชาวโรแทเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สโมสรของเรา เป็นแบบอย่างสร้างคุณค่า จากพวกเราสู่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ต่อองค์กร ต่อท้องถิ่น ให้ รู้ว่าโรตารีคืออะไร และท�ำอะไร เท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ เท่าที่ จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่ เข้าใจว่าโรตารีท�ำอะไร จงท�ำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างแรง บันดาลใจให้แก่ผู้อื่น หากเรารวมพลังกันแล้ว ไม่ว่างานสิ่งใด ก็จะ ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ผลส�ำเร็จจากเป้าหมายของภาค 3360 ที่วางไว้ในปี บริหารนี้คือ 1) ด้านสมาชิกภาพ ความส�ำเร็จด้านสมาชิกภาพ โดย อผภ.ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสมาชิก ภาพ ท่านเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้สโมสรเพิ่มสมาชิก จากข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ฐานสมาชิกเดิม 1348 จนถึงปัจจุบัน มี ยอดสมาชิก 1429 คน 2) ด้านมูลนิธิโรตารี ความส�ำเร็จด้านมูลนิธิโรตารีโดย อผภ.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค 3360 มียอดบริจาคที่แจ้งไว้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จ�ำนวน 219,050 USD

3) ด้านโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ความส�ำเร็จด้านโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ โดย นยก.ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล ประธาน คณะกรรมการบริการชุมชนภาค ในภาค 3360 ได้สนับสนุน โครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งในระดับภาคและสโมสร เช่น โครงการมอบเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า และเครื่องผลิตออกซิเจน โครงการตาสว่าง แจกแว่นสายตายาวฟรี โครงการมอบอุปกรณ์การ เรียนการสอน โครงการน�้ำสะอาด โครงการห้องสุขา โครงการมอบ รถเข็น โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการมอบเครื่อง Rotary Shredder โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมัครเคลื่อนที่ทางด้าน ทันตกรรม กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคโลงศพ กิจกรรมรณรงค์ก�ำจัดยุงลาย กิจกรรมตัดผมฟรี กิจกรรมฝึกทักษะ อาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน 4) ด้านภาพลักษณ์โรตารี ความส�ำเร็จทางด้านภาพลักษณ์ โรตารี โดย อน.นพ.ณัฏฐนิน เศรษฐวณิชย์ ประธานคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารีภาค 3360 โครงการ ที่แสดงถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์โรตารีที่ส�ำคัญมากที่สุดของภาค 3360 คือ โครงการน�ำเสนอสู่สาธารณชนเรื่องโครงการแก้มลิง หนองโนนต่าย และมีโครงการส่งเสริมการประกวดภาพกิจกรรม Rotary People of Action การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร โรตารี คือ การท�ำกิจกรรม ตัวอย่าง การแจกอาหารให้เป็นอาหาร ธรรมดาทั่วไป เน้นการบริการตนเอง การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่าน สื่อทุกช่องทางโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน ดิฉันขอขอบคุณโรแทเรียนทุกท่านทั้งในภาค 3360 และ ต่าง ภาคที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของภาค 3360 จนบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ ถึงแม้ว่าปีิ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” จะสิ้นสุดวาระลง แต่ การสร้างแรงบันดาลใจและความเป็นโรแทเรียนของพวกเรา ไม่ว่า จะอยู่ต�ำแหน่งใดๆ ระดับภาค ระดับสโมสร หรือสมาชิกน้องใหม่ ยังคงมีจิตอาสา ใจมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และสามารถ เปลี่ยนแปลงคนบนโลกใบนี้ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นี่คือสมาชิกขององค์กร ที่มีคติพจน์ “บริการผู้อื่นเหนือตน” g


Council on Legislation อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง สร.เชียงใหม่เหนือ

สภานิติบัญญัติโรตารี โรตารีสากล

(Council on Legislation of Rotary International)

จ�ำเดิมตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งโรตารีนั้น การเปลี่ยนแปลงกฎ ข้อบังคับหรือธรรมนูญใดๆ จะได้ รับการเสนอและพิจารณาในการประชุมใหญ่ประจ�ำปี (Convention) แต่เนื่องจากมีผู้เข้าประชุมใหญ่ฯ มากขึ้น เรื่อยๆ การพิจารณาจึงท�ำได้ยาก ดังนั้น จึงมีการก่อตั้งสภา นิติบัญญัติ ขึ้นในปี 1934 เพื่อท�ำหน้าที่เป็นกลุ่มที่ปรึกษาที่ จะถกแถลงและวิเคราะห์ข้อเสนอต่างๆ ก่อนที่จะมีการลง คะแนนกันในที่ประชุมใหญ่ฯ จนในที่สุดในการประชุมใหญ่ฯ ที่แอตแลนตา เมื่อปี 1970 ได้มีมติให้สภานิติบัญญัติท�ำหน้าที่เป็นองค์กร นิติบัญญัติหรือรัฐสภาขององค์กรโรตารีอย่างแท้จริง สภา นิตบิ ญ ั ญัตนิ จี้ ะประกอบไปด้วย ผูแ้ ทนจากภาคต่างๆ ภาคละ 1 คน และสมาชิกโดยต�ำแหน่งอีกหลายท่าน โดยจะมีวาระ การประชุมกันทุกๆ 3 ปีต่อครั้งในเดือนเมษายน พฤษภาคม หรือมิถุนายน (แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเดือนเมษายน) โดย คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลจะเป็นผู้ก�ำหนดวันที่ ของการประชุม และสถานที่จัดประชุมจะอยู่ไม่ไกลจาก ส�ำนักงานใหญ่ของโรตารีสากล เว้นแต่ คณะกรรมการบริหาร โรตารีสากลจ�ำนวนสองในสามจะมีมติให้จดั ประชุมทีอ่ นื่ โดย เหตุผลทางการเงินหรือเหตุผลอื่นที่สมควร ซึ่งการประชุม สภาฯ ในครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือ การประชุมที่มีขึ้นในวันที่ 14 - 18 เมษายน 2019 ที่ผ่านมาที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 24 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

สภานิติบัญญัติของโรตารี จะมีหน้าที่ในการพิจารณาและวินิจฉัย บทบัญญัติต่างๆ ที่มีการขอเสนอแก้ไข (enactments) ทุกๆ 3 ปี รวมทั้งมติ ต่างๆ (resolutions) ทุกๆ ปีระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน ผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งเราเรียกว่า Council on Resolution (COR) ที่ เป็นข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริหารโรตารีสากลเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง ในนโยบายและโปรแกรม ตลอดจนกระบวนการด�ำเนินงานต่างๆ ของโรตารี ภาคแต่ละภาค จะมีโรแทเรียนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่โรตารีสากล ครบหนึ่งวาระเป็นผู้แทนเพื่อเข้าประชุมจ�ำนวน 1 คน (หรือเป็นผู้ว่าการภาค ปัจจุบัน หรือ ผู้ว่าการภาคในกรณีพิเศษ) และจะต้องเป็นสมาชิกของสโมสร โรตารีในภาคทีต่ นเป็นผูแ้ ทนด้วย โดยผูแ้ ทนทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ นัน้ จะต้อง ด�ำเนินการเลือกตั้งก่อนจะถึงปีที่มีการประชุมสภาฯ 2 ปี ซึ่งอาจจะเลือกตั้ง ด้วยการออกเสียงในทีป่ ระชุมใหญ่ภาค (District Conference) หรือโดยการ ออกเสียงไปรษณีย์ (Ballot by Mail) ในบางสถานการณ์ที่ได้รับอนุมัติหรือ โดยวิธกี ารเสนอชือ่ โดยคณะกรรมการฯ และให้มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนส�ำรองไว้ เพื่อท�ำหน้าที่ในกรณีที่ผู้แทนไม่สามารถเข้าประชุมได้ ในการประชุมฯ ครั้งนี้มีมติที่ส�ำคัญๆ หลายเรื่องซึ่งผมจะยกมาน�ำ เสนอโดยย่อเพื่อให้เข้าใจโดยง่าย ส�ำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดทาง โรตารีสากลได้ท�ำ Report of Action ของ 2019 Council on Legislation ไว้แล้ว ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ใน My Rotary ครับ 1.นายกสโมสรเมือ่ หมดสมัยและไม่มนี ายกฯ รับช่วงต่อจะสามารถ ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงอีก 1 สมัยติดต่อกันเท่านั้น (มติที่ 19-22) 2.เลขาธิการ (General Secretary) ของโรตารีสากลจะเปลี่ยน สถานภาพจาก Chief of Operating Officer (COO) เป็น Chief of


Executive Officer (CEO) แต่ยังคงเรียกเป็น General Secretary เช่นเดิม (มติที่ 19-61) 3.นิตยสารที่เป็นทางการของโรตารีสากล ไม่จ�ำเป็นต้อง ใช้ชื่อว่า The Rotarian ดังเช่นที่ผ่านมากว่าร้อยปีแต่อย่างใด (มติที่ 19-66) อนึง่ ได้มกี ารเสนอให้ยกเลิกนิตยสารโรตารีของภูมภิ าคต่างๆ (regional magazine) ด้วย แต่ไม่ผ่านมติของที่ประชุมครับ 4.ถ้าสโมสรมีสมาชิกน้อยกว่า 6 คน ผู้ว่าการภาคสามารถ เสนอให้คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล (RI Board of Directors) ยุบสโมสรนั้นได้ (มติที่ 19-70) 5.คณะกรรมการบริหารโรตารีสากล (RI Board of Directors) สามารถเสนอวาระเร่งด่วนฉุกเฉินในการเสนอญัตติขอ แก้ไขข้อบัญญัติ (enactments) ต่อ Council on Resolution (COR) ซึ่งประชุมทางออนไลน์ทุกปีได้ (มติที่ 19-96) 6.ประธานโรตารีสากล Barry Rassin เสนอญัตติในนาม ของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล (RI Board of Directors) ขอ แก้ไขธรรมนูญโรตารีสากล (RI Constitution) ให้สโมสรโรทาแรคท์ เป็นสมาชิกของโรตารีสากล โดยในการลงมติในครั้งแรกได้เสียง 327 ต่อ 186 ซึ่งไม่ถึง 2 ใน 3 (การแก้ไขธรรมนูญฯ ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 จึงจะสามารถแก้ได้) แต่ตอ่ มาในวันรุง่ ขึน้ ได้มกี ารขอเสนอให้พจิ ารณา ใหม่ (reconcile) และอภิปรายเพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง จึงผ่านมติ ด้วยคะแนน 381 ต่อ 134 (มติที่ 19-72) ในเรือ่ งของโรทาแรคท์นี้ ผมขออธิบายเพิม่ เติมเพือ่ ให้เข้าใจ ตรงกันว่า ปัจจุบันนี้โรตารีสากล (Rotary International) มีสมาชิก

คือสโมสรโรตารี (Rotary Clubs) เท่านัน้ (ส่วนสมาชิกหรือ โรแทเรียน เป็นสมาชิกของสโมสรอีกทีหนึ่ง ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงกับโรตารี สากล) ส่วนโรทาแรคท์ เป็นโปรแกรมหนึ่งของโรตารีสากลหรือของ บริการหนึ่งของสโมสรโรตารี เมื่อมตินี้ผ่านสโมสรโรทาแรคท์ก็จะมี สถานภาพเป็นสมาชิกของโรตารีสากล เท่าเทียมกับสโมสรโรตารี ส่วน ทีส่ งสัยกัน เช่น จะสามารถโหวตในการประชุมใหญ่ของโรตารีภาคนัน้ ขอเรียนว่าท�ำไม่ได้ ฯลฯ และโรตารีสากลก็จะประกอบไปด้วยสโมสร โรตารีและสโมสรโรทาแรคท์นั่นเอง ท่านสามารถดูรายละเอียดค�ำ อธิบายได้ใน Report of Action และ Q&A ครับ การประชุมสภานิติบัญญัติที่มีขึ้นในปี 2019 นี้ที่ชิคาโก มีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่าง เพราะองค์กรโรตารีจะต้องมีการ เคลื่อนไหวไปข้างหน้า องค์กรใดที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก็เปรียบเสมือน องค์กรทีต่ ายแล้ว กฎระเบียบของโรตารีกเ็ ช่นเดียวกันต้องมีปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยุคสมัย หากเรายังมัวยึดติดกับกฎ ระเบียบเก่าๆ ที่แก้ไขไปมากแล้ว หรือเราไม่ติดตามความเคลื่อนไหว ของความเปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นคนที่ตกยุค ไม่สามารถน�ำพา องค์กรโรตารีของเราให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ เป็นระดับสโมสรหรือระดับภาคก็ตาม จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าสภานิติบัญญัติเป็น ส่วนหนึง่ ของกระบวนการประชาธิปไตย ทีเ่ ปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่ น ร่วมในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ ตลอดจนแนวนโยบายต่างๆ ของโรตารีสากลทีม่ ผี ลกระทบต่อโรแทเรียนทัง้ มวล จึงควรทีเ่ ราจะให้ ความส�ำคัญและให้ความสนใจต่อมติของสภานิติบัญญัติโรตารีสากล ดังตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเอง


D.3330 บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ สร.พระปฐมเจดีย์

หนึ่งปีบริหารของโรตารี บางท่านคิดว่าช่างนาน นะ แต่บางท่านบอกว่าเร็วจังเลย นี่จะหมดเวลาของปีบริหาร 2561-2562 แล้วหรือ ยังไม่ได้ท�ำอะไรอย่างที่ตั้งใจไว้เลย มี หลายอย่างยังไม่สำ� เร็จดัง่ ทีต่ งั้ ใจไว้ แต่ดฉิ นั ขอบอกว่าไม่เป็นไร ค่ะ การเป็นโรแทเรียนเราสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจอันดีมีประโยชน์ต่อชุมชนได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นปี บริหารไหนๆ โลกนี้ยังต้องการน�้ำใจที่มีจิตอาสา มุ่งมั่นสร้าง ประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติอย่างพวกเราชาวโรแทเรียน ตลอดไปไม่มีวันจบได้ ในโอกาสที่นิตยสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี บริหาร 2561-2562 ดิฉันขอฝากข้อคิดว่าเราได้สร้างแรง บันดาลใจให้กับตนเองและชุมชนไว้อย่างไรบ้าง ดิฉันขอฝาก ท่านผู้อ่านไว้ค่ะว่า เราต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน หากเราไม่ เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งใด เราก็ไม่สามารถไปขอร้องให้ใครมา เกิดความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในสิ่งที่มวลมิตรโรแทเรียนทั่วโลก คิดและปฏิบัติได้นะคะ แล้วพบกันค่ะ สวัสดี

26 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

โรตารีให้โอกาสโรแทเรียนท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนตลอดเวลายาวนาน โรตารีสากลมีแนวทาง การก�ำหนดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ไว้หลากหลายซึ่งคลอบคลุมทั่วโลก ได้แก่ 1. เรื่องการแก้ไขและป้องกันข้อขัดแย้ง 2. เรื่องการพัฒนาแหล่งน�้ำสะอาดถูกสุขอนามัย 3. เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 4. เรื่องการป้องกันและรักษาโรคติดต่อ 5. เรื่องสุขอนามัยของแม่และเด็ก 6. เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคมชุมชน โครงการต่างๆ บางโครงการมีมูลค่านับล้านๆ บาท หรือบางโครงการ มีมูลค่านับพันหรือหลักหมื่น ต่างๆ เหล่านี้ก็เพราะโรแทเรียนมีจิตใจที่ดีเพื่อช่วย เหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน โดยเฉพาะการให้โอกาสเยาวชนได้ทำ� กิจกรรมร่วมกับ สโมสรอุปถัมภ์ เวลาหนึ่งปีบริหาร ทุกๆ สโมสรมีการท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนนับไม่ถ้วน ในปีบริหารนี้ กิจกรรมที่ท่านผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการบริหารได้ รณรงค์กจิ กรรมศาสตร์พระราชา สโมสรโรตารีทา่ ม่วงท�ำกิจกรรมโครงการ “เกษตร ทฤษฎีใหม่ยงั่ ยืน” ได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนเอือ้ เฟือ้ สถานที่ ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ วิทยากร และการตลาด จัดกิจกรรมให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผักปลอด สารพิษ เฟอร์นิเจอร์ ปลูกไผ่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ประกอบ อาหาร ทอผ้า และนาฏศิลป์ ผลผลิตจากการท�ำกิจกรรมน�ำมาจัดจ�ำหน่ายใน โรงเรียน ชุมชน น�ำมาถนอมอาหารและแปรรูป รายได้จัดเป็นทุนหมุนเวียน สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและเฉลี่ยเป็นรายได้ของสมาชิกอีกด้วย โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ใน ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดได้ง่าย จ�ำเป็นที่ จะต้องหาแนวทางป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด วิธี หนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้คือ การจัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ มีทักษะและมีรายได้โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น สโมสรโรตารีท่าม่วงจึงได้ร่วมกับโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เทศบาลต�ำบลรางหวาย ชุมชนโรตารีบ้าน ตลุงใต้ และชุมชนต�ำบลรางหวาย น�ำการปฏิบัติตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน มาจัดท�ำโครงการ “เกษตร ทฤษฎีใหม่ยั่งยืน” ขึ้นวันที่ 10-15 มกราคม 2562


สโมสรโรตารีโพธาราม Global Grant เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและ ความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ 2 เครื่อง โรงพยาบาลโพธารามจัดเจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครประจ�ำ หมู่บ้าน ให้ความรู้เรื่องพัฒนาดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มักเกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนและบุคคลใกล้ตัว ให้รู้จักวิธี ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและน�ำส่งโรงพยาบาล มีผู้เข้ารับการอบรม 350 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธาราม

สโมสรโรตารีทุ่งคา โครงการทันตแพทย์อาสาทันตแพทย์เคลื่อนที่ กับนิยามใหม่ของค�ำว่า “สุขภาพช่องปาก” สโมสรโรตารี ทุ่งคาร่วมมือกับทีมทันตแพทย์อาสา ภาค 2500 ฮอกไกโด ประเทศ ญี่ ปุ ่ น และองค์ ก รสหพั น ธ์ ทั น ตกรรมโลก (FDI World Dental Federation) ให้คำ� นิยามใหม่ของค�ำว่า “สุขภาพช่องปาก” โดยก�ำหนด ให้เป็นส่วนส�ำคัญของสุขภาพทัว่ ไปทัว่ ร่างกายและจิตใจ การมีสขุ ภาพ ช่องปากที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพและ

คุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกวัย ปัจจัยเสีย่ งของโรคในช่องปาก ส�ำนัก ทันตกรรมกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ให้ความส�ำคัญข้อมูลทีไ่ ด้ จากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ได้จัดท�ำข้อมูลส�ำรวจ สุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้อง ตามหลักการทางระบาดวิทยา โครงการนี้ทีมทันตแพทย์อาสา หน่วย ทันตแพทย์เคลื่อนที่ได้ตรวจรักษาชุมชนเกาะมะพร้าวและชุมชนไทย ใหม่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561


D.3330 Activities กิจกรรม สโมสรโรตารีทวารวดี District Grant GG#1977025 โครงการรักการอ่านปีที่ 3 สมาชิกสโมสรโรตารีทวารวดี จัดท�ำโครงการ Free English Online Program เริม่ จากการเรียนรูจ้ ากสือ่ ออนไลน์เป็นทีส่ นใจของทัง้ คุณครูผู้สอนและเด็กประถม อนุบาล มัธยม จนถึงระดับมหาวิทยาลัย สมาชิกสโมสรโรตารีทวารวดีได้ลงทะเบียนการร่วมโครงการเรียนรูร้ ะบบ ออนไลน์กับสโมสร Scarborough ภาค 7070 ประเทศแคนนาดามา

สโมสรโรตารีควนลังหาดใหญ่ โครงการรณรงค์ให้แม่เห็นความส�ำคัญของน�้ำนม สโมสรโรตารีควนลังหาดใหญ่จดั ให้โรงพยาบาลสาขา พังงา อ.เมือง จ.พังงา จัดอบรมให้ความรู้กับแม่ที่ก�ำลังเตรียม คลอดลูกและกลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์ได้เข้าใจถึงการพัฒนาทาง ร่างกายและสมองตลอดจนการมีภมู คิ มุ้ กันให้กบั เด็กแรกเกิดใน เรื่องอาการโดยเฉพาะนมจากแม่ เมื่อวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 28 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

เป็นปีที่ 3 ระบบของโปรแกรมใช้ง่ายตั้งแต่เด็กๆ จนถึงผู้ใหญ่ สมาชิก สโมสรโรตารีทวารวดีได้น�ำมาแนะน�ำการเข้าใจโปรแกรมให้กับคุณครู ทุกๆ ระดับในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง จัดอบรมการใช้ โปรแกรมฯ 2 ครั้ง รวมมีครูเข้าร่วม 250 คน ซึ่งมีผลสู่นักเรียนที่ครู เหล่านี้รับผิดชอบน�ำไปถ่ายทอดต่อประมาณ 10,000 คน ซึ่งรวบรวม ผลการประเมิน จัดเมื่อเดือนกันยายน และธันวาคม 2561 สถานที่โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


สโมสรโรตารีบางเลน โครงการปลูกหญ้าแฝกก�ำแพงดินธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม สโมสรโรตารีบางเลนร่วมกับโรงเรียนบางเลนวิทยา น�ำ นักเรียนอินเทอร์แรคท์รว่ มกับสมาชิกปลูกหญ้าแฝกตามริมถนนคลอง ท่าตาชู หมู่ 2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันการ พังทะลายของดินตามธรรมชาติ วันที่ 13 กันยายน 2561

สโมสรโรตารีทุ่งสง โครงการน�้ำดื่มสะอาด สโมสรโมสรโรตารีทุ่งสง ปรับปรุงระบบการท�ำน�้ำดื่มให้ สะอาดตามหลักโภชนาการเพื่อใช้อุปโภคได้ ที่โรงเรียนทุ่งควายพัฒน ศึกษา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 - 19 มกราคม 2561

สโมสรโรตารีควนลังหาดใหญ่ โครงการ Interactors Grow Green สโมสรโรตารีควนลังหาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนเม็ดพันธุ์พืชจาก สโมสรโรตารีลัดหลวง ให้น�ำไปแจกกับสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียน

บ้านหน้าวัดโพธิ์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อเป็นการเสริมรายได้ และเป็นการฝึกให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การเกษตรเพาะปลูกพืชเพื่อ เพิม่ รายได้และรับประทานเองภายในโรงเรียน เป็นอาหารกลางวัน วัน ที่ 21 ธันวาคม 2561


D.3340 บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ สร.หมากแข้ง

สวัสดีค่ะมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

ผลงานตลอดปีบริหาร สร้างแรงบันดาลใจ

ในที่สุดก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีบริหาร “ร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ” ค่ะ หลายสโมสรจัดงานสถาปนาคณะกรรมการ บริหารชุดใหม่ในเดือนนี้กัน จึงเป็นช่วงของการส่งมอบงาน อย่างเป็นทางการ สู่ปีบริหาร “โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก” ตลอดปีบริหาร “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ภายใต้ การน�ำของ ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ภาค 3340 มีกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์เด่นๆ มากมายตามแนวทาง Six area of focus ไม่ ว ่ าจะเป็ น โครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน ของสโมสร โรตารีสกลนคร อันเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มาแล้ว และโครงการมอบเครือ่ งมือแพทย์ระดับโกบอลแกรนท์ อีกหลายโครงการ ซึ่งยังไม่นับรวมภาระกิจเพื่อสร้างความเป็น “โรแทเรียนสมบูรณ์แบบ” ที่น�ำทีมโดยเหล่าอดีตผู้ว่าการภาค 3340 ทีอ่ อกเดินสายจัดเสวนาเรือ่ งของโรตารีในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของภาค จึงเห็นได้ว่าในปีบริหารนี้ ภาค 3340 มีความตื่น ตัวอย่างมากในการท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ควบคู่ ไปกับการมีความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการเป็นโรแทเรียน ในปี บริหารต่อๆ ไปคาดว่าภาค 3340 จะเกิดแนวทางกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ทเี่ ปลีย่ นแปลงใหม่และพัฒนาดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ไป ตามยุคสมัยของสังคมโลกทีช่ าวโรตารียงั คงเป็นส่วนหนึง่ ในการ เชื่อมโยงโอกาสดีๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

1.แนวทางสันติภาพ 1.1 เยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี ธงหลักส�ำคัญของภาค 3340 ในปี บริหาร 2018-2019 ภาค 3340 มีเยาวชนแลกเปลี่ยนที่ผ่านการอบรมครบ ถ้วน เดินทางไปแลกเปลี่ยนยังประเทศเป้าหมายตามแนวทางหนึ่งใน six areas of focus ด้าน Peace ทั้งสิ้น 31 คน โดยจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา 16 คน, แม็กซิโก 3 คน, ฝรั่งเศส 4 คน, แคนนาดา 3 คน, ไต้หวัน 3 คน, บราซิล 1 คน และญีป่ นุ่ 1 คน ขณะเดียวกันภาค 3340 ก็ได้ตอ้ นรับลูกๆ แลก เปลี่ยนเข้ามาอีก 27 คน ซึ่งมา จาก สหรัฐฯ 11 คน, แม็กซิโก 3 คน, ฝรั่งเศส 4 คน, แคนนาดา 2 คน, ไต้หวัน 3 คน, บราซิล 1 คน, ญี่ปุ่น 1 คน, เยอรมัน 1 คน และอาเจนติน่า 1 คน โดยเยาวชนของเราได้น�ำมิตรภาพและวัฒธรรม ไปแลกเปลี่ยนพร้อมกับน�ำประสบการณ์ดีๆ กลับมาพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อเป็นหนึ่งในโรแทเรียนที่สมบูรณ์แบบในอนาคต 1.2 สโมสรโรทาแรคท์มหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อตั้งเป็นทางการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีสถาปนา และฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแรคท์มหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “ต้นอ่อน โรตารี” โดยมีท่าน ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย อผภ.ศิริ เอี่ยมจ�ำรูญ ลาภ อผภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ ผวล.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ผชภ.นันทนา

พนิตประชา ประธานโรทาแรคท์ ภาค 3340 ผชภ.ภาณุ ยศเมธา ประธาน โรทาแรคท์ ภาค 3350 ร่วมแสดงความยินดี ในงานสถาปนาทีมบริหารและ ฉลองสารตราตั้งกับสโมสรโรตารีร้อยเอ็ดที่สามารถก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ ได้ส�ำเร็จ และมีการประชุมโรทาแรคท์ร่วมกันในการด�ำเนินการให้สโมสร โรทาแรคท์ ภาค 3340 ให้เข้มแข็งต่อไป 30 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


2.แนวทางการรักษาและป้องกันโรค 2.1 มอบเครื่ อ งตรวจอวั ย วะภายในด้ ว ยคลื่ น ความถี่ สู ง SonoSite รุน่ X-Porte และ SonoSite iViz แก่หอ้ งฉุกเฉินโรงพยาบาล อุดรธานี มูลค่า 4.5 ล้านบาทในโครงการ GG#1863373 2.2 สโมสรโรตารีอำ� นาจเจริญร่วมมอบครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญ มูลค่า11 ล้านกว่าบาท 2.3 สโมสรโรตารีพนัสนิคม ท�ำโครงการมอบเครื่องกระตุก หัวใจและหุ่นเรียน CPR ภาค 3350 ร่วมกับ 3340 มอบให้โรงพยาบาล อภั ย ภู เ บศร จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระดั บ GG.1982149 กับโรตารีภาค 3662 ประเทศเกาหลี มูลค่าโครงการ 1,551,000 บาท 3.แนวทางน�้ำสะอาด 3.1 โครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน สโมสรโรตารีสกลนคร เป็นโครงการที่เกิดจากแรงบันดาลใจหลังจากเหตุการณ์ น�ำ้ ท่วมใหญ่กลางปี 2560 ที่ จ.สกลนคร สร้างความเสียหายแทบทุกพืน้ ที่ ในเขตจังหวัดสกลนคร สโมสรโรตารีสกลนครได้รับความช่วยเหลือจาก ศูนย์โรตารีในประเทศไทย สโมสรโรตารีทั่วประเทศ ได้บริจาคเงินช่วย เหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ทัง้ บริจาคผ่านมูลนิธภิ าคโรตารีไทย และบริจาค ไปยังสโมสรโรตารีสกลนครโดยตรง สโมสรโรตารีสกลนครได้นำ� ไปจัดซือ้ เครือ่ งอุปโภค-บริโภคและของใช้จำ� เป็นแก่การยังชีพ น�ำไปมอบให้กบั ผู้ ประสบอุทกภัยทัง้ ในเขตเทศบาลนครสกลนครและอ�ำเภอต่างๆ รวมทัง้ จัดซื้ออุปกรณ์เยียวยาหลังน�้ำท่วม หลังเหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ผา่ นไปสโมสรโรตารีสกลนคร ได้มี การประชุมลงความเห็นว่าควรจะท�ำกิจกรรมโครงการธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการหลัก คือ

1. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้มีน�้ำใช้ส�ำหรับการอุปโภคและ ท�ำการเกษตรตลอดปี ตามแนวทางของธนาคารน�้ำใต้ดิน 2. เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขังในชุมชนและบ้านเรือนโดยมี แนวทางการท�ำงานดังนี้ 2.1 พบผู้น�ำชุมชน นัดประชุมถ่ายทอดให้ความรู้เรื่อง ธนาคารน�้ำใต้ดิน 2.2 ส�ำรวจพื้นที่ ที่จะท�ำธนาคารน�้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหา ตามความเหมาะสม 2.3 จัดท�ำธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ในพืน้ ทีข่ องโรงเรียน ชุมชน หรือ เอกชนที่ยินยอมให้สโมสรโรตารีไปด�ำเนินการ การจัดท�ำกิจกรรมดังกล่าวเน้นให้ชมุ ชนได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำ กิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งผลการจากการด�ำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนต่างๆ ทีส่ โมสรได้เข้าไปท�ำกิจกรรม ซึง่ ผูเ้ ข้า ร่วมกิจกรรมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปต่อ ยอดปฏิบตั ิ ได้ดว้ ยตนเองทัง้ นี้ สโมสรได้ดำ� เนินการท�ำกิจกรรมโครงการธนาคารน�ำ้ ใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ผลจาการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา นับว่าประสบผลส�ำเร็จ เป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญจากการที่สโมสรโรตารีสกลนครได้เริ่มเรียนรู้และ เริ่มถ่ายทอดความรู้ด้านนี้มาเป็นเวลา 2 ปี ได้มีชุมชนและองค์การ บริหารส่วนต�ำบลได้น�ำไปท�ำต่อยอดจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาก ขึ้นในจังหวัดสกลนคร การท�ำธนาคารน�้ำใต้ดินนี้หากท�ำครอบคลุมใน ทุกๆ ต�ำบลจะช่วยให้เกษตรกรมีน�้ำใช้ท�ำการเกษตรในฤดูแล้งโดยไม่ ขาดแคลน ส่วนธนาคารน�้ำใต้ดินระบบปิดนั้นช่วยในการบริหารจัดการ น�ำ้ เสีย ณ ต้นทางได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ชมุ ชนหรือบ้าน ข้างเคียง ที่ส�ำคัญไม่ก่อให้เกิดน�้ำเน่าเหม็นอันเป็นบ่อเกิดของการเพาะ เชือ้ ยุงลาย สโมสรโรตารีสกลนคร มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการโครงการ ธนาคารน�้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่องต่อไป 3.2 แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อน�้ำดื่มที่ สะอาดของชุมชนไทย “น�้ำสะอาด” เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ�ำวัน ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ำอย่างต่อเนื่อง และมีแนว โน้มความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพ อากาศที่ท�ำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณน�้ำในเขื่อนหลัก 4 แห่งของประเทศลดลง และในชนบทไทย น�้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งจ�ำเป็น อย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงดื่มน�้ำตามแหล่งน�้ำและไม่สะอาด


D.3340 Activities กิจกรรม

เพียงพอ สโมสรโรตารีอิสเทอร์นซีบอร์ด โดยอดีตนายก พอล ได้มี แนวคิดต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในชนบทให้มนี ำ�้ สะอาดดืม่ โดยไม่ยงุ่ ยากและไม่เกิดต้นทุนเพิม่ เติม ซึง่ อน.พอล ได้สงั เกตจากโครงการมอบ เครือ่ งกรองน�ำ้ ของสโมสรต่างๆ ทีผ่ า่ นมา อันเป็นการให้กบั องค์กร และ ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ทุก 3 เดือนที่ยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายและใช้ไฟฟ้า ซึ่งในความเป็นจริงชาวบ้านตามบ้านเรือนเองก็ควรมีเครื่องกรองน�้ำไว้ ในบ้าน จึงเป็นที่มาของ อน.พอล ในการพยามสร้างสรรค์เครื่องกรอง น�้ำที่สามารถเข้าถึงบ้านเรือนได้ ใช้สะดวกไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อย และไม่ต้องใช้ไฟ้ฟ้า เพื่อให้ผู้ได้รับได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แม้ในที่กัน ดาลมากๆ

4.แนวทางด้านการรู้หนังสือ 4.1 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ได้ท�ำพิธีมอบห้อง ปฎิบัติการทางภาษา Sound Lab และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบ เรียนมูลค่ารวม 150,000 บาท ให้กับโรงเรียนมะขามเฒ่า อ�ำเภอเมือง จ.นครราชสีมา

32 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

4.2 สโมสรโรตารีจนั ทนิมติ ร มอบโต๊ะและเก้าอีใ้ ช้แล้วสภาพดี จ�ำนวน 483 ชุด จาก PP.Sasaki Masamitsu of RC.Omagari D.2540 (Agita-Japan) มอบทีว่ ดั โพธิล์ งั กา อ.นายอาม จ.จันทบุรี โครงการโดย อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล สร.ปทุมวัน ภาค 3350 ประสานผ่าน อผภ. วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ซึ่งมอบแก่ภาค 3340 ในการน�ำเข้าโดย อผภ. เจสัน ลิม สร.กรุงเทพบางนา 4.3 สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น น�ำโดยนายกผ่องศรี เบญจพลกุล และสมาชิกสโมสรโรตารีแคนอนจิ ภาค 2670 ประเทศ ญี่ปุ่น ร่วมมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนในโครงการ Literacy Project for Khonkaen Local School ให้โรงเรียนขุมชนบ้านพรหม นิมิตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น มูลค่า 57,000 บาท และมอบโต๊ะเก้าอี้ ส�ำหรับนักเรียนอนุบาลจ�ำนวน 20 ชุด ที่ได้รับอนุเคราะห์จากภาค 3340


5.แนวทางด้านแม่และเด็ก

กิจกรรมเด่นพิเศษ สนเทศโรตารีสคู่ วามเข้าใจการเป็นโรแทเรียนทีส่ มบูรณ์แบบ ผู้ว่าการภาค สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล น�ำทีมอดีตผูว้ า่ การภาคออกเดินสายจัดเสวนาโรตารีเพือ่ มุง่ สร้างความ รู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการเป็นโรแทเรียน และการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม ของสโมสรโรตารี โดยจัดต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของภาค 3340 และได้ รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก ภาระกิจช่วยเหลือประเทศผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ (ญีป่ นุ่ และ อินโดนีเซีย)

เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ อสม. 300 คน ที่โรงพยาบาลแก้ง ค้อ จ.ชัยภูมิ โดยสโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ เป็นการให้ความรูเ้ รือ่ งโครงการ จิตประภัสสร โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก เกี่ยวข้องกับทารกที่จะเกิดมาจนถึง 2 ขวบ ให้ความรู้อัตราการรอด ของทารก เป็นโครงการแม่และเด็ก GG#1753551 6.แนวทางเศรษฐกิจชุมชน ในปีบริหารนี้เกิดภัยธรรมชาติใหญ่ส�ำคัญ 3 ครั้ง คือ แผ่น ดินไหวพร้อมสึนามิทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ และอินโดนีเซีย และน�ำ้ ท่วมใหญ่ที่ ประเทศ สปป.ลาว ผวภ.สุรพล ได้น�ำคณะเดินทางสู่โรตารีสากล ภาค 2650 ประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�ำเงินบริจาคจ�ำนวน 1,000,000 เยน จาก มวลมิตรโรแทเรียนภาค 3340 เพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นผู้ประสบภัยน�้ำ ท่วม ในการไปครั้งนี้สโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่นได้ให้การต้อนรับคณะ ที่เดินทางไปมอบเงินบริจาคครั้งนี้อย่างสมเกียรติ และ ผวภ.สุรพล พร้อมคณะผู้ว่าการภาคทั้ง 4 ภาค และคณะอดีตผู้ว่าการภาค 4 ภาค ประเทศไทย เดินทางสูป่ ระเทศอินโดนีเซียเพือ่ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วย โครงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน ชนบท GG#1876620 เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ โดย เหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย ยอด เริ่มจากการทอผ้าด้วยวัสดุและสีธรรมชาติ การท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ บริจาครวมกันในนามโรตารีในประเทศไทย 1,101,500 บาท และได้ ท�ำพิธีมอบอย่างเป็นทางการที่ Yogya Zone Institute โดยผู้ว่าการ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือร่วมโครงการโดยสโมสรจากประเทศ เกาหลี และเป็นโครงการน�ำร่องต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพอีก ภาคทั้ง 4 ภาค เป็นผู้แทนมอบแต่ละภาค โครงการหนึ่ง


D.3350 บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ สร.กรุงเทพสุวรรณภูมิ

แม้นิตยสารฯ ฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของปีโรตา รี 2018 – 2019 แต่ทุกท่านก็ยังจะได้พบคณะผู้จัดท�ำชุดเดิม นี้ต่อไปอีก 1 ปีตามวาระหน้าที่ 2 ปีของพวกเรานะคะ ระยะนี้ เป็นช่วงการจัดงานสถาปนาคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ บาง ท่านอาจได้ไปร่วมงานเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับหลายๆ สโมสร แต่ส�ำหรับภาค 3350 เราเน้นการสถาปนาร่วม เพื่อ ทัง้ ท่านผูว้ า่ การภาคและโรแทเรียนทีเ่ ข้าร่วมงานจะได้ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย งานสถาปนาร่วม 53 สโมสรจะจัดใน วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 นี้ ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี ช่วงเวลาเกือบ 12 เดือนที่ผ่านมานี้ ในปีของท่าน ผู้ว่าการภาค นครินทร์ รัตนกิจสุนทร แต่ละสโมสรได้ท�ำและ ร่วมมือกันท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ตามแนวทางของ โรตารี ภายใต้ Six Areas of Focus ให้กับชุมชนในพื้นที่ และ ตามจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ ท�ำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่ง ต่างๆ ที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันท�ำอย่างมากมาย ดิฉันรวบรวมตัวอย่างมาน�ำเสนอได้จ�ำนวนหนึ่ง เพราะนิ ต ยสารฯ ฉบั บ นี้ จ ะเน้ น คุ ณ ภาพมากกว่ า ปริ ม าณ เราจึงเสนอรูปภาพใหญ่มากกว่าที่จะให้เป็นภาพเล็กๆ แต่ จ�ำนวนมาก หวังว่ากิจกรรมตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นการ “ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ” ให้พวกเราไปสู่กิจกรรมแห่ง “โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก” ต่อไปในรอบปีหน้าค่ะ

34 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

สโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์ • งาน Rotary Day วันที่ 27 มกราคม 2562 ที่หน้าโครงการเศรษฐี ใหม่ ซอยนวมินทร์ 163 ได้มีการมอบรถวีลแชร์ สอนแกะสลักผลไม้ สอนท�ำ วาฟเฟิล สอนท�ำน�ำ้ ผลไม้ปน่ั สอนท�ำพิซซ่า แจกแว่นสายตายาว ตรวจสุขภาพ และวัดสมรรถภาพร่างกาย งานนี้มีผู้มาร่วมงานและคนในชุมชนประมาณ 600 ท่าน • งานศรี พ ฤฒาอาสาครั้ ง ที่ 1 เป็ น งานออกค่ า ยอาสาที่ เ ป็ น ความร่วมมือระหว่างสโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์ สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒาและสภานักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้าน ทุง่ กระบ�ำ่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 มีกจิ กรรมทาสี ป้ายโรงเรียน ซ่อมและปรับปรุงรางน�้ำดื่ม ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ ซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอี้ในโรงอาหาร จัดห้องสมุดโรงเรียน สอนหนังสือเด็กนักเรียนและ มอบแทงค์น�้ำดื่ม 2,000 ลิตร จ�ำนวน 2 ใบ


สโมสรโรตารีกรุงเทพ • โครงการ Global Grant Training the Therapists in Cerebral Palsy เป็นโครงการของสโมสรโรตารีกรุงเทพ เพื่ออบรม นักกายภาพบ�ำบัด ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนักกายภาพจากต่าง ประเทศเข้าร่วม ส่งผลให้เด็กเหล่านัน้ ได้พฒ ั นาขึน้ เขาพยายามท�ำตาม เด็กอื่นๆ มองเห็นความแตกต่างจากก่อนการเข้ารับการอบรม

• โครงการ Global Grant การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ แบบ CLE ให้แก่ครูระดับมัธยม 29 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีสโมสรโรตารีในภาค 3350 ได้แก่ สโมสรโรตารีกรุงเทพ สโมสร โรตารีพระศรีสรุ โิ ยทัย-อยุธยา สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา สโมสร โรตารีทา่ เรือ และสโมสรโรตารีบางปะอิน ร่วมกับสโมสรโรตารีอนิ ชอน ภาค 3600 จากประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน ที่เน้นโรงเรียนระดับประถม


D.3350 Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีบางรัก • โครงการ Global Grant (GG #1977300) “โครงการ มอบเครื่องมือทันตกรรม” สโมสรโรตารีบางรักร่วมกับสโมสรคู่มิตร RC.Shin Jeju ประเทศเกาหลี มอบโครงการเครื่องมือทันตกรรมให้กับ โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

• โครงการ Global Grant (GG#1977307) “โครงการมอบ เครือ่ งมือแพทย์” สโมสรโรตารีบางรักในนามตัวแทนภาค 3350 ร่วมกับ ภาค 3340 ภาค 3662 ประเทศเกาหลี มอบโครงการเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561

สโมสรโรตารีธนบุรี มอบเครื่ อ งมื อ แพทย์ สโมสรโรตารี ธ นบุ รี ร ่ ว มกั บ สโมสร โรตารีกรุงเทพบางนา RC.Osaka Shinsaibashi RC.Shimotsuke และ สโมสรโรตารีจากประเทศใต้หวัน ร่วมท�ำพิธีส่งมอบเครื่องมือแพทย์ เกีย่ วกับเครือ่ งช่วยหายใจ ในโครงการ GG#1978841 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี และ GG#1978962 มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เครื่อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องติดตามชีพและคลื่นไฟฟ้า ให้โรงพยาบาล นครนายก รวม 11 เครื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก

36 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


สโมสรโรตารีปทุมวัน • พิธปี ระกาศเกียรติคณ ุ ผูป้ ระกอบอาชีพดีเด่นด้านสาธารณะ โดยคัดเลือกผูท้ มี่ คี วามขยันหมัน่ เพียร มีวนิ ยั ในการท�ำงาน และอุทศิ ตน อย่างจริงจังในอาชีพของตน ให้แก่ตำ� รวจจราจร และพนักงานทัว่ ไป ใน เขตปทุมวัน รวม 10 รางวัล

สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี • โครงการผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก จ�ำนวน 138 ดวงตา และ แจกแว่นตาหลังการผ่าตัดให้กับชาวบ้านอ�ำเภอล�ำสนธิและใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลชัยบาดาล โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์และ พยาบาลของโรงพยาบาลและแพทย์อาสามาช่วยท�ำให้กิจกรรมส�ำเร็จ ตามที่ตั้งไว้

• โครงการส่งเสริมการอ่านส�ำหรับเด็ก GG#1877059 โดย สโมสรโรตารีปทุมวันร่วมกับบริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จ�ำกัด มอบหนังสือเรียน พร้อมชัน้ วางให้แก่โรงเรียน 42 แห่ง และจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร 2 ครัง้ ให้แก่ครูจ�ำนวน 84 คน โดยการสนับสนุนโครงการจาก RC.Jingyo • การส่งเสริมสอนอาชีพท�ำเห็ดเบรกแตกให้กบั นักเรียนและ D.3590 ประเทศเกาหลี ซึ่งเดินทางมาร่วมส่งมอบโครงการและการ ผูน้ �ำชุมชน โดยแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อน�ำไปต่อยอด เพิ่มรายได้ให้กับ อบรมครู ครั้งที่ 1 ชุมชนจากการเพาะเห็ดขาย

• มอบรถดับเพลิง ให้แก่เทศบาลเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยการสนับสนุนจาก RC.Utsunomiya D.2550 และมอบ ให้แก่เทศบาลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยการสนับสนุนจาก RC.Koga D.2820


D.3360 บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ สร.แพร่

ก้าวเข้าสู่ช่วงปลายปีบริหาร 2561-62 กันแล้วนะ ครับ ทุกภาคก็เริม่ เตรียมตัวทีจ่ ะท�ำพิธสี ถาปนาทัง้ ผูว้ า่ การภาค ใหม่และนายกใหม่ปีบริหาร 2562-63 ซึ่งถึงตรงนี้ ผมเชื่อว่า นายกสโมสรหลายๆ ท่านคงก�ำลังใจหาย เพราะจะหมดวาระ ของตนเองแล้ว แต่จริงๆ แล้วถึงหมดวาระไปแต่กิจกรรมต่างๆ ที่ ทุกๆ ท่านได้ริเริ่มขึ้น ก็สามารถส่งต่อไปยังนายกปีบริหารถัด ไปได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆ ครับ เพราะโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ดีๆ เหล่านี้จะไม่หายไป จะยังอยู่ยั่งยืน สร้าง แรงบันดาลใจให้กับทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็นโรแทเรียนหรือแม้แต่ ประชาชน ผลที่ได้รับก็คือท่านอาจจะมีเพื่อนต่างสโมสรหรือ องค์กรอื่นๆ สนใจที่จะท�ำโครงการหรือพัฒนาโครงการร่วม สโมสรของท่านอาจจะมีสมาชิกใหม่ที่อยากจะสานต่อแรง บันดาลใจดีๆ เหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆ ได้ ขอให้ปลายปีบริหาร 2561-62 นี้ เป็นช่วงเวลาแห่ง ความทรงจ�ำและช่วงเวลาที่ประทับใจแก่นายกสโมสรทุกๆ +ท่านนะครับ ส่งท้ายปี “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ”

ปีบริหาร 2561-62 ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ภาค 3360 โรตารีสากล น�ำโดยผู้ว่าการภาค รุ่งราณี แสงศิริ ได้ร่วมสร้างกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ อย่างมากมายทั้งของแต่ละสโมสรตลอดจนถึงร่วมกันทั่วประเทศ ซึ่งเรียก ได้ว่าเป็นโครงการดีๆ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่ผู้คน เป็นโครงการที่ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีไ่ ด้ชว่ ยกันทุกภาคของโรตารีในประเทศไทย คือโครงการแก้มลิง หนองโนนต่าย ในชือ่ “โครงการปลูกพฤกษา หญ้าแฝก” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ภาค 3360 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และยังมีการออกหน่วยวัดสายตา และมอบแว่นตาของสโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ให้กับผู้คนที่มาร่วมงาน อีกด้วย ซึง่ ถือว่ากิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมใหญ่ทสี่ ดุ แห่งปีของโรตารีประเทศไทย และประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยแล้ว ยังมี กิจกรรมของแต่ละสโมสรล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ให้กับโรแทเรียนตลอดจนถึงประชาชนด้วย ในโครงการที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้ ผมขอแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ ตาม 6 area of focus โครงการทีเ่ กีย่ วกับการรักษาและป้องกันโรค (Disease prevention and Treastmat) โครงการ District GRANT ภาค 3360 มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ไฟฟ้า และเครือ่ งดูดเสมหะไฟฟ้า จ�ำนวน 47 เครือ่ ง แก่สโมสรต่างๆ เพือ่ มอบ

38 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


สู่ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างบางสโมสร เช่น สโมสร โรตารีดอยสุเทพ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ สโมสรโรตารีวังจันทน์ สโมสร โรตารีเชียงแสน สโมสรโรตารีนครเทิง สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ สโมสร โรตารีพะเยา สโมสรโรตารีพิษณุโลก และอีกหลายสโมสรฯ สโมสรโรตารีเชียงแสน: โครงการตาสว่าง (ผู้เข้ารับบริการ ตรวจสายตาและรับแว่นตา 200 ท่าน) แว่นตาราคาอันละ 200 บาท ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 40,000 บาท สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม: ได้มอบห้องสุขา 1 อาคาร ประกอบด้วย 2 ห้องน�้ำหญิง 1 ห้องผู้พิการ 1 ห้องน�้ำชาย แว่นสายตายาวส�ำหรับผูส้ งู อายุ 250 อัน เก้าอีล้ อ้ เข็น 4 ตัว และเครือ่ ง ผลิตออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านโรงวัว (รพ. สต.บ้านโรงวัว) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก: โครงการสายตาเด็ก ให้แก่ เด็กในโรงเรียนหลากหลายแห่งและชุมชนใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ รับการสนับสนุนจากสโมสรหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และองค์กร อื่นๆ สโมสรโรตารีสอง: กิจกรรมมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุ เขต อ.สอง และ อ.ร้องกวาง จ�ำนวน 5 คัน โดยท�ำโครงการร่วมกับภาค 3360 สโมสรโรตารี ล� ำ ปาง: มอบอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ใ ห้

โรงพยาบาลแม่ทะ จ.ล�ำปาง สโมสรโรตารีน่าน: มอบรถเข็นวิลแชร์ ที่ได้รับมอบจาก สโมสรโรตารีกรุงเทพพระราม 3 จ�ำนวน 10 คัน ให้แก่ เทศบาลเมือง น่าน และร่วมกับสโมสรโรตารีในประเทศญี่ปุ่น ซื้อเครื่องมือแพทย์ ส�ำหรับแม่และเด็ก ให้กับโรงพยาบาลน่าน มูลค่า 1.8 ล้าน โดย อน.สมบูรณ์ จากสร.คลองเตยได้เดินทางมาตรวจรับและตรวจสอบ สภาพ สโมสรโรตารีล�ำพูน: Free Wheelchair Project ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครพิงค์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคล�ำพูน มอบรถเข็น ผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ทั่วจังหวัดล�ำพูน สโมสรโรตารี อุ ต รดิ ต ถ์ : ส่ ง มอบอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ประเภท Wheelchair ให้กบั ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ณ โรงพยาบาลบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ สโมสรโรตารีแพร่: โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็น โครงการร่วมระหว่างสโมสรโรตารีแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ โดย ให้บริการตรวจและคัดกรอง ตลอดจนถึงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการ ตามชุมชนที่ห่างไกลการรับบริการทางการแพทย์ สโมสร โรตารีแพร่ ร่วมสนับสนุนเวชภัณฑ์ยารักษาโรคนอกบัญชียาหลักของ โรงพยาบาล และให้บริการอาหาร ขนม เครื่องดื่มแก่ผู้รับบริการและ


D.3360

Activities กิจกรรม สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่: “โครงการตาสว่าง” จัดขึน้ ทีโ่ รงเรียนเมืองพัทยา 7 แห่ง จ�ำนวนผูเ้ ข้าใช้บริการ 220 ท่าน และร่วม กิจกรรมกับนักเรียนแลกเปลีย่ น YE ออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบ แว่นสายตายาวมอบให้แก่ผู้สูงวัย ในจังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมบ้านและประเมินผู้ป่วย เพือ่ มอบรถเข็นผูพ้ กิ ารทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน จากสโมสรโรตารีนครพิงค์ เชียงใหม่ สโมสรโรตารีแพร่ ร่วมกับสมาคมผู้พิการจังหวัดแพร่ ได้ รับเกียรติจากผู้ว่าการภาค 3360 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด แพร่ สโมสรโรตารี อุ ต รดิ ต ถ์ และหน่ ว ยงาน ภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมอบอุปกรณ์การ แพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ RICD Wheelchair Project ,Wheel for the World by Joni & Friends เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดแพร่ ในวัน ที่ 5-7 พ.ย.61 ณ หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย Wheelchair 133 คัน มูลค่า4,095,000.00 บาท และ Various Equipment 137 รายการ มูลค่า 275,900.00 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,370,900.00 บาท

โครงการที่เกี่ยวกับน�้ำดื่มสะอาด (Water and Sanitation) สโมสรโรตารีเมืองเกาะคา: กิจกรรมมอบเครือ่ งกรองน�ำ้ และ เลีย้ งอาหารกลางวันเด็กนักเรียนพร้อมคณะ ของท่านวิชยั ทีเ่ ป็นผูม้ อบ เครื่องกรองน�้ำให้ทางโรงเรียนศาลาวิทยา ร่วมกับสโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรโรตารีเชียงใหม่ดอยสุเทพ : โครงการมอบเครื่อง กรองน�้ำ มอบให้ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัย โพธิวชิ ชาลัย มศว.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ , โครงการมอบเครือ่ ง กรองน�ำ้ ให้แก่โรงเรียนดอยสะเก็ตผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม สโมสรโรตารี ส ารภี เ ชี ย งใหม่ สโมสรโรตารี เ ชี ย งใหม่ สันทราย: โครงการมอบเครื่องกรองน�้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียน ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่จัดการศึกษาให้เด็ก ยากจนที่พลาดโอกาสเรียนในโรงเรียน สพฐ. เข้ามาบวชเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีทวี วัฒนา ภาค 3350 สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่: Water For Life Project in collaboration with Rotary Club of Eastern Seaboard (GG1755349) ค่าใช้จ่าย = 350,000 บาท

สโมสรโรตารีเชียงราย : โครงการ ”ก�ำจัดก่อนกัด” รณรงค์ ก�ำจัดยุงลายสาเหตุเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตชุมชนบ้านน�ำ้ ลัด, ชุมชน บ้านค�ำ อ.เมือง จ.เชียงราย งบประมาณ 8,000 บาท สโมสรโรตารีสุโขทัย : ร่วมกับ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดสุโขทัย มอบวิลแชร์ ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป ให้แก่คนพิการ ต�ำบลปากแคว อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 4 ราย 40 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


โครงการเพื่ อ การศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน (Basic education and Shredder ณ.มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.ล�ำปาง Literacy) โครงการส่งเสริมสันติภาพ (Peace and Conflict Prevention/ Resolution) สโมสรโรตารีนครเทิง : บริจาคสิง่ ของ เครือ่ งดืม่ อาหารแห้ง ให้ผู้ประสบภัยบนภูชี้ฟ้า

สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ : สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านป่าบง อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ : มอบกลองดุริยางค์ ทั้งชุด ให้แก่ โรงเรียน กรป. กลางอุปถัมภ์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สโมสรโรตารีสอง : กิจกรรม มอบทุน- ส่งเสริมการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จ�ำนวน 30,000บาท 20 โรงเรียน เป็นประจ�ำทุกปี สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม : ได้มอบคอมพิวเตอร์ ใหม่จ�ำนวน 10 ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ให้ กับ โรงเรียนบ้านดอนปิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สโมสรโรตารีเชียงของ : มอบหนังสือตามโครงการ Rotary รักการอ่าน สานปัญญา พัฒนาสมอง ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือและสโมสรโรตารีแพร่ : บริจาค ของใช้ที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันให้กับชนเผ่าตองเหลือง จังหวัดแพร่ งบประมาณ 10,000 บาท สโมสรโรตารีปวั : โครงการมอบถุงน�ำ้ ใจ จ�ำนวน 30 ถุง บ้าน ส้าน ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน งบประมาณ จากศูนย์โรตารีประเทศไทย และญี่ปุ่น สโมสรโรตารีพะเยา : แจกอาหารกลางวันส�ำหรับผู้ป่วย รพ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา ณ รพ.ดอกค�ำใต้ อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน (Economic and Community Development)

สโมสรโรตารีสารภีเชียงใหม่ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สโมสรโรตารีปัว : โครงการอบรมผู้สูงอายุบ้านนาป่าน จ�ำนวน 20 คน เป็นเวลา 5 วัน งบประมาณ 30,000 บาท ร่วมกับศูนย์ พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ: กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การ ท�ำเบเกอรีใ่ ห้กบั นักเรียนโรงเรียน น่านปัญญานุกลู งบประมาณ 10,000 บาท สโมสรโรตารีลำ� ปาง : กิจกรรมอบรมและมอบเครือ่ ง Rotary

สโมสรโรตารีเถินดาวน์ทาวน์ : จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพือ่ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ นี่คือบางส่วนที่หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างโครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของภาค 3360 ซึ่งยังมีโครงการอีกมากมายเรียกได้ว่าทุกๆ เดือนในภาค 3360 มีกิจกรรมที่เข้มข้นมากๆ เพื่อเป็นการส่งต่อแรง บันดาลใจที่ดีของพวกเราชาวโรแทเรียนสู่ชุมชนและประชาชน และ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องยั่งยืนเพื่อส่งต่อสู่ปีบริหารถัดไป ให้ สมกับเป็นปีของ “โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”


Lake of Love โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย สองเดือนต่อมา ที่แก้มลิงหนองโนนต่าย

โครงการแก้มลิงหนอง

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของโร แทเรียนทั่วประเทศไทย และชาวบ้านต�ำบลโพนงามที่เข้มแข็ง ได้คืบหน้าไปจนใกล้ถึงเป้าหมายปลายทาง สองเดือนที่ผ่านมา ความงดงามเริ่มปรากฏให้เห็นทีละน้อย อาคารสร้างจนเสร็จ สมบูรณ์ ต้นไม้และสวนสาธารณะเริ่มเป็นสีเขียวให้เห็น บัดนี้ เรารอน�้ำจากฟ้าที่จะมาเติมเต็มให้แก้มลิงเป็นธาราแห่งความ รัก และเติมความเขียวสะพรั่งให้พรรณไม้รอบหนองโนนต่าย

รูปที่ 1 ภาพถ่ายจากโดรน รูปที่ 2-4 หญ้าแพรกทีล่ อกจากหนองน�ำ้ ทีต่ นื้ เขินใกล้เคียง แล้วน�ำมาปลูก เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2562 ได้เติบโตงอกงามจากการรดน�ำ้ ดูแลอย่างดี จะ กลายเป็นสนามหญ้าที่สวยงาม รูปที่ 5-6 People of Action @ Nong Non Tai พวกเราร่วมกันปลูก หญ้าแฝกซ่อมแซมและเพิม่ เติมกันอีกครัง้ เมือ่ วันที่ 27-28 เมษายน 2562 รูปที่ 7 โรแทเรียนและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ วันนี้ให้แรงเพื่อส่วนรวม รูปที่ 8 อิ่มท้อง และอิ่มใจ.. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสาวัด นายฮู้ แก่นท้าว (ซ้าย สุด) บอกว่าลูกๆของเขา 3 คน จะไม่ไปกรุงเทพแล้ว จะมาช่วยท�ำสวนท�ำ นาปรังเพิ่มเติม ซึ่งแต่เดิมท�ำได้แต่นาปี และที่เฝ้ารอ ก็คือการจัดแข่งเรือ ในหนองโนนต่าย รูปที่ 9-10 ท่ามกลางแดดร้อนเปรี้ยง 43 องศา ในเดือนเมษา โรแทเรียน และชาวบ้านไม่ถอย ลอกหญ้าแพรกไปปลูกเพิ่มเติมที่โครงการ ตากแดด สักพัก เข้าไปหลบใต้ต้นหว้า แล้วออกมาลอกใหม่ ยังยิ้มได้เสมอ รูปที่ 11 ลอกหญ้ามาแล้วโปรย หญ้าจากธรรมชาติที่แข็งแรง ไม่ต้องเสีย เงินซื้อ เพียงแต่ช่วยกัน ช่วยกัน แล้วจะรดน�้ำดูแลให้งอกงาม รูปที่ 12 วันนี้ปลูก วันหลังจะมาวิ่งเดินเล่นให้เพลินใจ กิจกรรมที่เริ่มต้น ด้วยความรัก และรักนี้ไม่มีวันจบ รูปที่ 13 ปลูกซ่อม ดูแลให้เป็นแก้มลิงทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก ไม่ใช่ดว้ ยเงินหรือ ด้วยแรง.. แต่ด้วยใจ รูปที่ 14-15 ดงต้นหว้าในสวนสาธารณะ ที่จะเติบโตให้เม็ดผลหอมหวาน และเมล็ดพันธุ์ดอกขี้กระต่าย (อันเป็นที่มาของชื่อแก้มลิงแห่งนี้) ที่จะ บานขาวน่ารักในสวนแห่งนี้ในวันข้างหน้า พันธุ์ไม้ท้องถิ่นต่างๆ จะรอ นักท่องเที่ยวมาเยือน รูปที่ 16-19 และแล้ว.. ใกล้วันที่รอคอย.. วันที่โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ พลบค�่ำยามเย็นที่เราจะมาชื่นชม ริมธาราแห่งความรักที่มีน�้ำเต็มเปี่ยม ลมจะพัดมาเอื่อยๆ เราจะสูดลมหายใจอย่างสดชื่น แล้วระลึกถึงผู้ที่เป็น แรงบันดาลใจให้เราได้ท�ำสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนของเรา

2-5

6-8

9 - 12

13 - 16

แล้วพบกันในวันที่เรารอคอย วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 โรแทเรียนในประเทศไทยจะมอบธาราแห่งความรักให้ชุมชน ที่หนองโนนต่าย

42 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

17 - 19


งโนนต่าย


Rotary Centre in Thailand ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

สารจากประธาน มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก ขอพวกเราร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน นับเป็นวาระการสรุปผลงาน ต่างๆ ของสโมสรโรตารีทุกๆ ภาคและเตรียมตัวเข้าสู่การสถาปนา คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในปีโรตารี 2562-63 ภายใต้ Theme งานใหม่คือ “Rotary Connects the World” หรือ “โรตารี เชื่อมสัมพันธ์โลก” หลังจากเราร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจกันมา ตลอดด้วยการบริการเหนือตนเองของมวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลาย คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ โ รตารี ฯ ก็ พ ร้ อ มเช่ น กั น ในการ เตรียมงานที่จะสนับสนุนเป้าหมายส�ำคัญของสโมสรโรตารีต่างๆ ให้ ประสบความส�ำเร็จด้วยกลยุทธ์หลักของโรตารี โดยเน้นการท�ำงาน ให้เป็นบูรณาการและเป็นรูปธรรมอันได้แก่เพิ่มพูนผลกระทบ (ทาง บวก) ในการให้บริการ ขยายการเข้าถึงโรตารี ส่งเสริมการมีส่วน ร่วม และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวขยายสโมสรโรตารี ศูนย์โรตารีฯ ก�ำลังปรับแนวคิดการให้บริการแก่สโมสรต่างๆ ด้วย ข้อมูลใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกสโมสร รวมทั้งการให้คน ภายนอกได้รับรู้และมีส่วนร่วมกับโรตารีในประเทศไทย โดยก�ำลัง จัดท�ำ “Membership Lead” ภาคภาษาไทยให้บุคคลภายนอกได้ มีส่วนร่วมหากสนใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรต่างๆ ด้วย ขอให้สมาชิก สโมสรติดตามผลงานนี้ของศูนย์ฯ ต่อไป พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำหรือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ มาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ศูนย์โรตารีฯ พยายามที่จะปรับปรุงงานบริการให้แก่สมาชิกสโมสรต่างๆ อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลระหว่างภาค ระหว่าง สโมสร รวมทั้งการประสานงานจากองค์กรอื่นๆ เนื่องจากสโมสรต่างๆ ในประเทศไทยไม่มีสโมสรใดท�ำโครงการเกี่ยวกับ สันติภาพเลย ทั้งที่เรามีศูนย์สันติภาพโรตารีอยู่ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้ มีนักศึกษาสันติภาพจากนานาประเทศมาศึกษาอยู่เป็นรุ่นที่ 27 แล้ว และเพิ่งได้รับการอบรมปฐมนิเทศกันไปโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนศูนย์ สันติภาพของโรตารีสากล นักศึกษาให้ความสนใจกับกิจกรรมโรตารีมากและ สนใจจะเป็นสมาชิกพร้อมทั้งยินดีจะร่วมสัมมนากับมวลมิตรโรแทเรียนที่สนใจ จะท�ำโครงการด้านสันติภาพซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเน้น 6 ประเภทของเรา (6 Areas of Focus) สโมสรหรือโรแทเรียนกลุ่มใดสนใจจะพบปะสนทนากับนักศึกษา สันติภาพของโรตารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อมาที่ศูนย์โรตารีฯ ได้ เพื่อจะได้ท�ำการประสานการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไปตามที่ท่านประสงค์ ในปีโรตารีใหม่นี้ โรตารีสากลเน้นความหลากหลาย (Diversity) ซึ่งเป็น หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรและของมวลมิตรทั้งหลาย บทบาทของชนรุ่นใหม่ เช่น Rotaractors, Interactors มีความส�ำคัญมากในการมีส่วนร่วมกับมวลมิตร โรแทเรียนเพื่อการก้าวไปสู่โลกในอนาคต การท�ำงานของคนรุ่นเก่าและใหม่ จะเป็นพลังส�ำคัญของเรา ศูนย์โรตารีฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประสานงาน กับสโมสรโรตารีทั้งหลายในการจัดสัมมนาหรือการอภิปรายร่วมกันในประเด็น ต่างๆ ของการก้าวไปสู่โลกในอนาคตของโรตารีที่สร้างสรรค์และยึดมั่นในหลัก การส�ำคัญ รวมทั้งอุดมการณ์ของโรตารีในการบริการเหนือตนเองให้ถาวรและ ก้าวหน้าต่อไป งานทั้งหลายจะประสบความส�ำเร็จมิได้ หากไม่ได้รับความร่วม มือและการสนับสนุนจากมวลมิตรโรแทเรียนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์โรตารีฯ ทุก คน ด้วยพลังของเรา กิจกรรมต่างๆ ของโรตารีในประเทศไทยจะเพิ่มคุณค่าและ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก ซึ่งจะน�ำมาซึ่งการเพิ่มสมาชิกที่มีคุณภาพแก่ องค์กรของเราได้มากขึ้น ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความส�ำเร็จโดยทั่วกันในการเตรียมพลัง ส�ำหรับปีโรตารีใหม่ที่เราจะเชื่อมสัมพันธ์โลกด้วยการบริการเหนือตนเองของเรา ต่อไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

(PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์) ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

ตัวเลขโรตารี ข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561) 3330 3340 3350 3360 ภาค รวม สมาชิก สโมสร

2,461 (2,323) 1,444 (1,472) 2,991 (2,796) 1,399 (1,348) 8,295 (7,939) 102 (99) 66 (67) 112 (110) 67 (68) 347 (344)

44 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


มาร่วมมือกัน

เปลี่ยนแปลง สโมสรโรตารีสกลนคร

นย.อัครวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร นายกสโมสรโรตารีสกลนคร ผู้ร่วมคิดและลงมือท�ำ “โครงการธนาคารน�้ำใต้ดิน” ร่วมกับชาวบ้าน จ.สกลนคร เพื่อเปลี่ยนวิกฤตน�้ำท่วมให้เป็นโอกาส กักเก็บน�้ำไว้ใช้ยามแล้ง ในแบบชาวบ้านๆ ที่สามารถท�ำได้แม้ในชุมชนเล็กๆ


มาร่วมมือกัน

ก�ำจัด โปลิโอ

Profile for Rotary Centre in Thailand

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พ.ค.-มิ.ย.2562  

นิตยสารโรตารีประเทศไทย พ.ค.-มิ.ย.2562  

Advertisement