Page 1

English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 35 ฉบับที่ 177 กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ July-August 2018


โรตารี คืออะไร ? วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่า ในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคน ภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

The Object of Rotary

The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service. แฮมเบิร ก์ , เยอรมัน 1-5 มิถุนายน 2019


สารประธานโรตารีสากล แบรี แรซซิน กรกฎาคม ๒๕๖๑

มิตรโรแทเรียนที่รัก หนึ่งปีมาแล้วที่คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้ลง มติรบั ข้อความวิสยั ทัศน์ใหม่ ซึง่ สะท้อนถึงแรงบันดาลใจในองค์กร และอนาคตขององค์กรของเราออกมาว่าดังนี้ “เรารวมตัวกันเพื่อ จะเห็นโลกที่มีประชากรร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ท�ำงานกันเพื่อจะ สร้างการเปลี่ยนแปลงในโลก ในชุมชน และตัวของเราให้ย่ังยืน ตลอดไป” ข้อความ (วิสัยทัศน์) ที่เรียบง่ายนี้ ถูกกลั่นกรองมาจาก สิ่งที่ส�ำคัญๆ ที่สุดที่เกี่ยวกับโรตารี เรารวมตัวกันเพราะเราทราบ ว่าเราจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าการที่เราจะท�ำตามล�ำพังคนเดียว เรากระท�ำการด้วยกันเพราะพวกเราเป็นคนท�ำงาน เรามิใช่เป็น นักฝัน เราท�ำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกในชุมชนของ เราให้ยงั่ ยืนนาน แม้วา่ จะสิน้ สุดการท�ำงานแล้วก็ตาม และทีส่ ำ� คัญ มากทีส่ ดุ นัน้ เราไม่เพียงแต่จะท�ำให้โลกรอบๆ ตัวเราดีขนึ้ เท่านัน้ แต่ ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีขึ้นด้วย มีค�ำกล่าว (ที่เชื่อว่า) ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส อังตวน เดอ แซงเอซูแปรี (Antoine de Saint-Exupery) ทีก่ ล่าวว่า “หาก ท่านต้องการสร้างเรือสักล�ำหนึง่ อย่าเริม่ ต้นโดยรวบรวมแผ่นไม้มา ตัดแต่งหรือมอบหมายสัง่ งาน แต่จงเริม่ ต้นโดยการปลุกจิตวิญญาณ คนงานของท่าน ให้พวกเขาปรารถนาที่จะเห็นทะเลที่กว้างใหญ่ ไร้ขอบเขต” เราแต่ละคนเข้ามาอยู่ในโรตารีเพราะว่าพวกเรามี ความปรารถนาทีจ่ ะสร้างผลกระทบ ทีจ่ ะสร้างสรรค์ความแตกต่าง และมีส่วนร่วมในบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเอง ความปรารถนา อยากได้นั้นคือวิสัยทัศน์ส�ำหรับโลกที่ดียิ่งขึ้นและบทบาทของเรา ที่จะสร้างมันขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนเราในโรตารี นี่คือ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เราเป็นสมาชิกโรตารี นีค่ อื สิง่ ทีส่ ร้างแรงใจให้เราบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ และนี่คือสิ่งที่น�ำผมให้เลือกคติพจน์ (Theme) “ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ” ส�ำหรับปีโรตารีนี้

ผมต้องการเห็นโรตารี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ในชุมชน ของเรา ด้วยการท�ำงานแบบสร้างผลกระทบให้มกี ารเปลีย่ นแปลง ถึงเวลาแล้วส�ำหรับการเริ่มก้าวไปข้างหน้า รื้อถอนสิ่งกีดขวาง ที่ก�ำลังกั้นขวางเราอยู่ ขอให้เราท�ำให้มันง่ายขึ้นด้วยการปรุง แต่งภายในสโมสรของเรา หรือก่อตั้งสโมสรใหม่ที่เหมาะสมกับ ความต้องการที่แตกต่างออกไป โปรดสร้างความเข้มแข็งให้กับ โรทาแรคท์ และช่วยให้การย้าย (สมาชิก) จากสโมสรโรทาแรคท์ เข้ามาสโมสรโรตารีได้ราบรื่นขึ้น โปรดช่วยให้โรแทเรียนมีความ ยืดหยุ่นในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบที่ดีที่สุดส�ำหรับเขา เพื่อให้โรแทเรียนทุกคนสามารถค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าคงทนส�ำหรับ สมาชิกภาพในโรตารี การบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงคือแบบฉบับ การบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ในโรตารี นั่นคือการ มองว่าทุกสิง่ ทีเ่ รากระท�ำนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศทีย่ งิ่ ใหญ่ ของโลก ในปีนี้ ผมจึงขอร้องให้ทุกท่าน ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยั่งยืน ด้วยการน�ำเสนอผลกระทบเรื่อง สิ่งแวดล้อมไว้ในงานของเรา สิ่งแวดล้อมนั้นมีบทบาทส�ำคัญอยู่ใน หัวข้อมุ่งเน้นหกประการของเราทุกข้อ บทบาทนั้นยิ่งส�ำคัญยิ่งขึ้น ในขณะทีผ่ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงบรรยากาศเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะต้องมองข้ามเรือ่ งทีใ่ ห้แยกสิง่ แวดล้อมออกจาก ข้อมุง่ เน้นส�ำคัญหกข้อของเรา อากาศดี น�ำ้ สะอาด และทีด่ นิ ล้วนมี ความส�ำคัญส�ำหรับชุมชนทีม่ สี ขุ ภาพดี และส�ำคัญส�ำหรับอนาคตที่ เรามุง่ มัน่ อยากให้โลกมีสขุ อนามัยแข็งแรง ร่วมกันสร้างแรงบันดาล ใจ และเราจะสามารถร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่โลกด้วยกัน แบรี แรซซิน ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๑-๖๒

On the Web Speeches and news from RI President Barry Rassin at www.rotary.org/office-president


สารประธานโรตารีสากล แบรี แรซซิน สิงหาคม ๒๕๖๑

มิตรโรแทเรียนที่รัก มีค�ำกล่าวที่รู้จักกันดีว่าดังนี้ “หากท่านต้องการ เปลี่ยนแปลงโลก โปรดกลับบ้านและรักครอบครัวของท่าน ก่อน” แต่นั่นมิได้หมายความว่า คนเราไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อ ความต้องการภายนอกบ้านของตน แต่ควรจะสนใจสิ่งที่ ขาดแคลนภายในบ้านเสียก่อน นี่อาจเป็นสิ่งท้าทาย ในเมื่อสิ่งที่เราควรท�ำก่อน คื อ การบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ มุ ่ ง เน้ น ในสิ่ ง ที่ ดู เ หมื อ นการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการต่างๆ การวางแผน ผลงาน ที่ให้ผลดีที่แลเห็นได้แก่ผู้ที่ขาดแคลน แต่การท�ำงานที่จะมี ประสิทธิผลดีนั้น เราควรต้องดูแลบ้านเราให้เรียบร้อยด้วย ในโรตารี นี่คือการก�ำกับชีวิตเราตามหลักการของโรตารี ให้ความเคารพผูอ้ นื่ และใช้หลักการแบบทดสอบสีแ่ นวทาง หมายถึงการสร้างผลกระทบให้มากที่สุด ด้วยการวางแผน อย่างรอบคอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรของเราอย่าง เฉลียวฉลาด และยังหมายถึงการมองไปข้างหน้าถึงสุขภาพ ขององค์กรของเราในระยะยาว ให้แน่ใจว่าสมาชิกภาพของ เรานั้นเข้มแข็งมั่นคง มีส่วนร่วมและมีสุขภาพดีด้วย สมาชิกภาพของเรานั้นยังคงทรงตัวอยู่ที่จ�ำนวน ๑.๒ ล้านคนเท่าเดิมตลอด ๒๐ ปีมานี้ เรามิได้เติบโตขึ้น เลย และสมาชิกของเราก็ชราภาพลงไปทุกปี เรามีสโมสร จ�ำนวนมากที่มิได้มีความรู้หรือมีแรงกระตุ้นเพื่อสร้างผลก ระทบ สโมสรที่ยังไม่ทราบว่าเราก�ำลังท�ำอะไรในระดับโลก สโมสรที่ยังไม่ทราบโปรแกรมหรือมูลนิธิโรตารีของเรา และ มิหน�ำซ�้ำยังไม่ทราบด้วยว่าจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ในขณะ

02 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

ที่สมาชิกสโมสรของเราส่วนใหญ่ยังเป็นสุภาพบุรุษ เป็นที่ ชัดแจ้งว่าเรายังท�ำงานกันไม่พอที่จะท�ำให้เราเป็นองค์กร ทางเลือกส�ำหรับสุภาพสตรีที่จะเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาส บ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน พวกเราเป็นองค์กรสมาชิกภาพในเบื้องต้น หาก เราต้องการจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ส�ำหรับพวกเราเอง เราจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นเรื่องสมาชิกภาพในชั้นแรกนี้ เราทุก คนต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่เชื้อเชิญ บุคคลที่มุ่งหวังเท่านั้น แต่ยังต้องมั่นใจว่าสมาชิกใหม่จะได้ รับการต้อนรับในสโมสรด้วยการน�ำเสนอสิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าให้เขา หากเราเห็นผู้ที่เดินเข้าห้องประชุมมีท่าทีลังเลใจ โปรดรีบ จัดหาที่นั่งให้เขาและร่วมวงสนทนาด้วยกัน หากท่านสนใจ ในโปรแกรมของโรตารี โปรดแจ้งให้สโมสรท่านทราบและ หาวิธีให้ท่านมีส่วนร่วม และหากท่านทราบว่าชุมชนของ ท่านต้องการสิ่งใด โปรดแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย และ หากเราต้องการมีส่วนร่วมในองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง ที่จะมี ผลกระทบ ขอโปรดเริ่มต้นที่บ้าน (สโมสร) และ ร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ ในโรตารีกันเถิด แบรี แรซซิน ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๑-๖๒


สารประธานทรัสตี

รอน ดี. เบอร์ตัน กรกฎาคม ๒๕๖๑

หลังจากผมเข้าร่วมสโมสรโรตารีของผมได้ประมาณปี ครึง่ สมาชิกภาพของผมก็สนิ้ สุดลง เพราะเหตุวา่ ผมขาดประชุม สโมสรสี่ครั้งติดต่อกัน เป็นกฎระเบียบในสมัยนั้น ผมยอมรับ จริงๆ ว่า ผมไม่ได้สนใจเรื่องอาหารหรือการประชุมประจ�ำ สัปดาห์อะไรมาก ผมไม่คิดว่าจะเป็นการใช้เวลาของผมให้ดี ที่สุดในเวลานั้น แต่ว่าเรื่องจริงคือ ผมไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่มี บทบาทอะไรในสโมสร ผมจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นสมาชิกและ ไม่จ�ำเป็นต้องไปประชุมเพื่อทานอาหารกลางวันกันทุกสัปดาห์ ซึ่งดูเหมือนว่าผมไม่ได้อะไรเลย แต่เมื่อถึงปีโรตารีต่อมานายกสโมสรคนใหม่ของผม ขอร้องให้ผมรับต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ โรตารีในปีโรตารีใหม่ นั่นคือจุดเปลี่ยนของผม ต่อจากนั้นคือ ประวัติศาสตร์ ผมจึงต้องการให้ทุกท่านคิดถึงความผูกพันกับ สมาชิก ผู้ที่อาจจะมีข้อสงสัยในโรตารีอยู่บ้าง ในปีนี้ (๒๐๑๘-๒๐๑๙) ผมต้องการให้ท่านช่วยเหลือ ผม ผมขอให้ท่านร่วมมือกับผม โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายหลักของ มูลนิธขิ องเรา ๔ ข้อ ข้อแรก คือข้อส�ำคัญทีส่ ดุ (เรียงล�ำดับความ ส�ำคัญโดยรวม) ขององค์กรของเรา (ไม่ควรมีข้อสงสัย) คือการ ขจัดโปลิโอ ซึ่งเราจะต้องรักษาค�ำมั่นสัญญาของเราที่จะมีโลกที่ ปลอดโปลิโอส�ำหรับเด็กทุกคน ข้อทีส่ อง เราจะต้องขยายงานบริการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ของเราในหัวข้อมุ่งเน้นทั้ง ๖ ประการให้มีความยั่งยืนตลอดไป หมายความว่าเราจะต้องท�ำการประเมินผลความต้องการให้ ถี่ถ้วนก่อน หมายความว่า จะต้องท�ำงานร่วมกับชุมชนเพื่อจะ ได้มองเห็นความต้องการทีแ่ ท้จริงของเขา และท�ำให้เขายอมรับ การเป็นเจ้าของโครงการด้วยกัน และให้มกี ารวัดประเมินผลเป็น

ระยะๆ ข้อส�ำคัญล�ำดับที่สามคือ เชิญชวนภาคทั้งหลายให้ ใช้กองทุนปันส่วนภาค (DDF) ทั้งหมด ไม่ว่าจะใช้เป็นเงินทุน สนับสนุนระดับภาค ทุนสนับสนุนระดับโลก หรือทุนโปลิโอพลัส มีวธิ กี ารหลายอย่างในการเปลีย่ นแปลงพันธมิตรมาเป็นหุน้ ส่วน เพือ่ น�ำเงินทุนสนับสนุนของภาคเหล่านี้ มาใช้ในการท�ำงานต่อไป สุดท้ายนี้ เราได้ก�ำหนดสร้างกองทุนถาวรของมูลนิธิ โรตารีภายในปี ๒๐๒๕ ให้ได้ $๒.๐๒๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ และเป้าหมายการระดมทุนทั้งสิ้นประจ�ำปีนี้ ก็คือ $๓๘๐ ล้าน เหรียญสหรัฐ กองทุนเหล่านี้จะช่วยให้เราสานต่อโปรแกรม เปลี่ยนแปลงชีวิตที่สมาชิกโรตารีจัดด�ำเนินการในทุกวันนี้ แต่ พวกเราแต่ละคนจะต้องระลึกถึงมรดกของโรตารีด้วย และ กองทุนถาวรก็คือ อนาคต (มรดก) ของเรา ดังนั้น โปรดร่วมมือกับผมช่วยให้เราสร้างปีแห่งการ สร้างกองมรดกส�ำหรับโรตารี มรดกของท่านทัง้ หลาย คือ ค�ำมัน่ สัญญาของโรตารี

รอน ดี.เบอร์ตัน ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๑-๖๒


สารประธานทรัสตี รอน ดี. เบอร์ตัน สิงหาคม ๒๕๖๑

หากไร้กองทุนสะสมถาวรของมูลนิธิโรตารี ความ พยายามของเราก็คงไร้ผลเช่นกัน กองทุนสะสมถาวรคือ กระดูกสันหลังของความพยายามท�ำงานของโรตารีรอบโลก โดยการจัดหาหนทางส�ำหรับก�ำหนดเวลา พรสวรรค์และ ทรัพยากรที่จ�ำเป็นเพื่อสร้างความแตกต่าง เป้าหมายของ เราในการสร้างกองทุนสะสมถาวรภายในปี ๒๐๒๕ (๒๕๖๘) ก็คอื ๒.๐๒๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ และเป้าหมายการระดม ทุนส�ำหรับปีนี้ก็คือ ๓๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นงานที่ ส�ำคัญมากประการหนึง่ ส�ำหรับองค์กรของเราอย่างแน่นอน การสนับสนุนด้านการเงินของท่านทัง้ หลาย สามารถกระท�ำ สิ่งต่างๆ ที่โรตารีได้สร้างสรรค์มาตลอดเวลาหลายๆ ปี แต่ สิ่งที่มีความส�ำคัญเท่าเทียมกันและในบางครั้งก็น่ากลัวว่า เราอาจมองข้ามไปก็คือ การมีส่วนร่วมของท่าน ปราศจากท่านทัง้ หลายแล้ว โรตารีจะไม่มอี ะไรเลย มูลนิธิโรตารีต้องการท่าน ต้องการความร่วมมือของท่าน และสติ ป ั ญ ญาสร้ า งสรรค์ ข องท่ า น และเช่ น เดี ย วกั น ก็ ต้องการการสนับสนุนทางการเงินอย่างใจกว้างของท่าน สโมสรโรตารีของท่านต้องการท่านในที่ประชุม มิใช่มานั่ง เฉยๆ แต่ต้องการความร่วมมือและร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ของท่านด้วย เมื่อเดือนที่แล้ว ผมได้แบ่งปันว่าสัมพันธภาพของ ผมกับโรตารีเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อผมกลับไปเป็นประธาน (มูลนิธ)ิ ในสโมสร มีสว่ นร่วมและมุง่ มัน่ ท�ำงาน โดยไม่นงิ่ เฉย อีกแล้ว ท่านไม่ต้องคอยให้มีคนมาเชิญท่านเป็นประธาน ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

กรรมการหรื อ กรรมการสโมสร เพื่ อ เริ่ ม ต้ น เส้ น ทางใน โรตารีของท่าน โรตารีมีที่ยืนให้ทุกท่านที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้ ปฏิบัติงานทุกคน โปรดมี ส ่ ว นร่ ว มท� ำ งานกั บ สโมสรในโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ที่มีคุณสมบัติในการขอรับทุนสนับสนุน จากภาค (DDF) เป็นอีกหนทางหนึง่ ในการมีสว่ นร่วมและใช้ สิทธิใช้เสียงของท่านในการสร้างความแตกต่าง หากว่า สโมสรท่านยังไม่มีโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ท่านสนใจ โปรดช่วยกันเดินหน้าสร้างโครงการใหม่ๆ โดยจัดการ ประเมินความต้องการของชุมชนเพื่อหาทางว่าเราจะใช้ ทรั พ ยากรของเราอย่ า งไรให้ ดี ที่ สุ ด ในการสร้ า งการ เปลี่ยนแปลงด้านบวกต่อไป ในเดือนนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านค้นหาวิธีการที่ ท่านคิดว่าจะมีสว่ นร่วมกับโรตารีได้อย่างไร โปรดหาโอกาส ในการประชุม (สโมสร) ทุกครั้งเพื่อค้นหาช่องทางใหม่ๆ ส�ำหรับการใช้พลังงานของท่านและระดมพลังสมองกับ โรแทเรียนที่คิดเหมือนๆ กัน แสวงหาวิธีการท�ำงานร่วมกัน ส�ำหรับโลกที่ดียิ่งขึ้นอย่างไรต่อไป รอน ดี.เบอร์ตัน ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๑-๖๒


บทบรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360

มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ ปีบริหารใหม่ของโรตารี “ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ” ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เริ่มพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของนิตยสารฯ เพื่อให้ได้รูปแบบได้ใกล้เคียงกันกับนิตยสารในเครือข่ายทั่วโลก นอกเหนือจากรูปแบบแล้ว ในปีใหม่นี้ได้เพิ่มพื้นที่ให้กับแต่ละภาคด้วย พร้อมทั้งบรรณาธิการประจ�ำภาคของแต่ละภาค ที่จะได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ได้ใกล้ชิดมวลมิตรให้มากขึ้น ท่ามกลางกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ก็จะยังคงอยู่ เพียงแต่ว่าเนื้อหาที่ดีเท่านั้นยังไม่พอ เราต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย กูรูด้านสื่อสิ่งพิมพ์ได้กล่าวไว้ การประสานระหว่างสื่อทั้งสอง ทั้งดิจิตอล และสื่อสิ่งพิมพ์ ควบคู่กันไป จะเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ อย่าลืมใช้ App.ไลน์ ในมือถือลองสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างของหน้า บก.นี้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจจะท�ำให้การสื่อสารระหว่างมวลมิตรโรแทเรียนเปลี่ยนไปก็ได้ แต่ท้ายที่สุด การสื่อสารทั้งหลายทั้งปวง มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะได้น�ำไปสู่การลงมือปฏิบัติ ให้สมกับเป็น “ฅน ลงมือท�ำ” “People of Action” ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ

1. เปิดไลน์ในมือถือ แล้วเลือกหัวข้ออื่นๆ 2. กดเลือกตัวอ่านคิวอาร์โค้ด 3. สแกนคิวอาร์โค้ดด้านข้างนี้ 4. กดเปิด และร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ


นิตยสารโรตารีประเทศไทย

เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ประธานโรตาีสากล แบรี แรซซิน ได้ร่วมกับโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ปลูกป่าชายเลนใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทะเลสาบโบนฟิช ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของเกาะ นิวโพรวิเดนซ์ ประเทศบาฮามาส

06 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 35 ฉบับที่ 177 กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ July-August 2018

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ สารบัญ สนเทศโรตารี

1-2 3-4 6-7 8

บทความ “แรงบันดาลใจ”

9

สกู๊ปพิเศษ “เรียกผมว่า แบรี”

10-19

Insider 20-22 “คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการทรัสตีคนใหม่เข้ารับต�ำแหน่ง”

กองบรรณาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา (3330) ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย (3340) ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (3350) ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ (3360) อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) อผภ.มารศี สกุลหลิว (3350) อผภ.นิธิ สูงสว่าง (3360) PRID.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (3350) อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา (3360) อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330) อผภ.นิเวศน์ คุณาวิศรุต (3340) คุณดนุชา ภูมิถาวร

บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผู้ช่วย ภาค 3330 อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ภาค 3340 รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ภาค 3350 อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ ภาค 3360 อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ บรรณาธิการผู้ช่วยบริหาร อน.จันทนี เทียนวิจิตร (3360) คอลัมนิสต์ อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี (3360) กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360)

สถานที่ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


สนเทศโรตารี

ผชภ.พนมชัย โชติกะสุภา สร.กระทุ่มแบน

ความสุขของการเป็น

โรแทเรียน “การจะเป็นโรแทเรียนที่มีความสุข เราต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้ที่ดี คือ ให้เกียรติทุกคน ให้ความสุขกับสังคม ให้ความร่วมมือกับองค์กร”

คําถามที่ว่า “เป็นโรตารีแล้วได้อะไร” เป็นค�ำถามทีผ่ มคิดว่าพวกเราได้ยนิ บ่อยมาก และอาจจะได้ยนิ จนเบื่อ แต่เมื่อถามถึงค�ำตอบล่ะ? ก็อย่างที่เราทราบกันว่าโรแทเรียนนั้นมีหลายสถานะ หลาย ต�ำแหน่ง หลายอาชีพ ซึ่งแน่นอนค�ำตอบที่ได้ย่อมไม่เหมือนกัน แต่นั่น ไม่ใช่ปัญหา หากเรายังสามารถหาค�ำตอบของค�ำถามนี้ได้ แต่ถ้าท่านเป็นหนึ่งในคนที่ตอบไม่ได้ล่ะ งั้นลองมาฟังเรื่องที่ของผมจะเล่าต่อไปนี้ ย้อนไปเมื่อสมัยที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีใหม่ๆ ผมก็แค่ มาประชุมตามปกติ ไม่ได้ไปท�ำกิจกรรม อะไรที่ไหน ตอนนั้นในใจผมก็ คิดเช่นเดียวกับหลายๆ ท่านว่าองค์กรนี้มีแต่เสียเงินกับสังสรรค์ จนเมื่อวันนึงถูกเลือก (แกมบังคับ) ให้ขึ้นเป็นนายกสโมสรใน ใจตอนนัน้ คิดว่าคงไม่สามารถดูแลสโมสรได้แน่ แต่ในเมือ่ รับปาก ไปแล้ว ก็คงต้องท�ำให้ดีที่สุด จากนั้นก็เริ่มไปตามงานต่างๆ ที่ทางโรตารีจัดขึ้น ได้มีโอกาส พบปะผูใ้ หญ่ตา่ งสโมสร พบเพือ่ นใหม่ๆ ได้เห็นกิจกรรมของสโมสรต่างๆ ที่มีความเข้มแข็ง ได้เห็นตัวอย่างและค�ำแนะน�ำจากบุคคลหลายๆ ท่าน ได้พบความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ทีท่ �ำให้สโมสรหลายสโมสรมีปญ ั หา เมือ่ ได้แนวคิด หลักการและปัญหาแล้ว จึงเริม่ เดินหน้าเพือ่ พัฒนาตนเองและ สโมสร โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ “สมาชิก” การให้เกียรติสมาชิก สร้างความส�ำคัญให้กับสมาชิก จนสมาชิกยอมร่วมมือด้วยความเต็มใจ เป็นความสุขแรกของการเป็นนายกสโมสรของผม 08 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

จากนั้นความสุขแรกก็ได้สร้างความสุขที่สองให้กับการเป็น นายกของผมนั้นคือ “การบ�ำเพ็ญประโยชน์” เพราะเมื่อสมาชิกมีความ ร่วมมือร่วมใจกันแล้ว การท�ำกิจกรรมใดๆ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก และเมือ่ เรา ได้ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จนเข้มแข็ง พวกเราก็เริ่มออก เดินทางไปร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ จนน�ำมาซึง่ ความสุขทีส่ าม คือ “มิตรภาพ” เพราะในทุกสถาน ที่ที่เราได้มีโอกาสไปร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์เราจะได้พบกับเพื่อน พี่หรือ น้องที่มีใจรักการบ�ำเพ็ญประโยชน์เช่นเดียวกับเรา และในทุกครั้งที่เรา ได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมเพื่อผู้อื่น สิ่งที่พวกเรามักจะได้รับเสมอคือ ค�ำ ขอบคุณ รอยยิม้ และค�ำอวยพร นัน้ คือความสุขทีส่ ี่ทผี่ มเรียกว่า “ความ สุขใจ” สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเพียงความสุขส่วนหนึง่ ของการเป็นโรตารี ซึง่ ยัง มีความสุขอีกมากมาย ที่บางครั้งผมเองไม่สามารถอธิบายเป็นค�ำพูดได้ การจะเป็นโรแทเรียนทีม่ คี วามสุขเราต้องเริม่ จากการเป็นผูใ้ ห้ ทีด่ ี คือ ให้เกียรติทกุ คน ให้ความสุขกับสังคม ให้ความร่วมมือกับองค์กร และที่ส�ำคัญ ต้องให้โอกาสตัวเองได้เข้ามาสัมผัสการเป็น โรแทเรียน ที่มิใช่เพียงแค่มาร่วมประชุมหรือจ่ายค่าบ�ำรุงสโมสรเท่านั้น เมือ่ ไหร่ทเี่ ราเข้าใจในโรตารี เข้าใจในมิตรภาพ และเข้าใจในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ เมื่อนั้นเราจะค้นพบความสุขและค�ำตอบของค�ำถามที่ว่า “เป็นโรตารีแล้วได้อะไร”


Article : บทความ อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี สร.พะเยา

แรงบันดาลใจ

“หยาดเหงื่อที่ปลายจมูก” ประธานโรตารีสากลแบรี แรซซิน เชิญชวนโรแทเรียนให้ร่วม กันสร้างแรงบันดาลในการท�ำกิจกรรม แรงบันดาลใจทีเ่ กิดขึน้ เองในใจ ของแต่ละคนนั้นคงมีความหมายแตกต่างกันออกไป มองไม่เห็นแต่รู้สึก ได้และสร้างได้ด้วยตนเอง โรแทเรียนสี่คนออกเดินทางไปท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในแหล่งธุรกันดารในวันที่ฝนตกพร�ำๆ หมู่บ้านนั้นแม้จะไม่ห่างไกลนัก แต่ถนนมีหลุมบ่อเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในวันที่ฝนตกมาแต่คืนก่อน รถทีบ่ รรทุกขนม อุปกรณ์การเรียน การกีฬาส�ำหรับแจกเด็กมาเต็มอัตรา ตกหล่ม คนขับหยุดรถ เดินรอบรถดูว่าจะท�ำอะไรได้บ้าง เพื่อนคนหนึ่งแม้จะเซ็งตั้งแต่ออกจากบ้านด้วยความสับสน วุ่นวายที่บ้านในยามเช้า นั่งนิ่งในรถ พยายามส่งแรงบันดาลใจที่มีอย่าง เต็มที่ให้คนขับ เพื่อนอีกสองคน ไม่สนใจแรงบันดาลใจอะไรนั่นเลย แต่ กระโดดลงจากรถลงมาลุยโคลนเข็นรถไปด้วยแรงผลัก โชคร้ายหลุมมีมาก รถตกหล่มบ่อยเหลือเกิน เพือ่ นทุกคนต้อง ลงมาเข็นรถ เข็นแล้วเข็นอีก จนเหงื่อเต็มแผ่นหลังและใบหน้า เมื่อหัน มามองหน้ากันและกัน ทุกคนได้ค�ำตอบว่า หยาดเหงือ่ ของเพือ่ นนีแ่ หละ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งทีมฝ่าฟันความยากล�ำบากจนท�ำกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ได้ส�ำเร็จ แรงที่ช่วยกันผลักรถให้ขึ้นจากหล่มได้เห็นได้ชัดเจน แต่แรง บันดาลใจมองไม่เห็น หยาดเหงื่อมีความหมายมากเหลือเกิน เพราะมัน เป็นตัวแทนแรงบันดาลใจของคนทัง้ กลุม่ หยาดเหงือ่ คงเป็นแรงบันดาล ใจได้จริงๆ ส�ำหรับคนไทยความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชและเป็นภาพทีอ่ ยูใ่ นความทรงจ�ำตลอดคือภาพทีม่ ี เหงือ่ อยูท่ ปี่ ลายจมูกของพระองค์ เห็นแล้วรูส้ กึ ว่าพระองค์ทา่ นคงเหนือ่ ย มาก แต่ก็ยังคงทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร หยาดเหงือ่ ทีป่ ลายจมูกของพ่อหลวงจึงสร้างแรงบันดาลใจให้ คนไทยทั้งชาติได้ท�ำความดี โรแทเรียนผู้ให้บริการเหนือตน คงต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ ตนเอง ครั้งแล้วครั้งเล่า หลายคนได้เรียนรู้ว่าการรับมีความสุขแต่การ

ให้สร้างความสุขได้ร้อยเท่าพันทวี รอยยิ้มของเด็กยามที่ได้รับรองเท้าคู่ ใหม่ รอยยิ้มของผู้ยากไร้ที่ได้รับผ้าห่มในยามหนาว รอยยิ้มของครูและ นักเรียนทีเ่ พลิดเพลินกับการอ่านนิทานจากห้องสมุดทีโ่ รแทเรียนมอบให้ แววสดใสในดวงตาของใครต่อใครแทบไม่ตอ้ งเอ่ยเอือ้ นเป็นวาจา แต่มนั เป็นภาษาใจที่สร้างแรงบันดาลใจได้จริง วันที่ 26 ธันวาคม 2547 หลังจากตกตะลึงกับข่าวสึนามิทภี่ เู ก็ต ทุกคนต่างเสนอตัวเข้าช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ต่างรับ ทราบว่าภาระกิจกูภ้ ยั นัน้ ใหญ่ยงิ่ และยาวนาน ทุกคนต่างมีอสิ ระทีจ่ ะคิด ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างและจะเสนอตัวเข้าได้ช่วยอย่างไร ส�ำหรับสโมสรโรตารีการเสนอตัวผ่านสโมสรคูม่ ติ รดูจะเป็นวิธี ทีส่ ะดวกทีส่ ดุ หลายสโมสรได้ประสบการณ์รว่ มกันว่า ในเวลาเพียงไม่กี่ วันก็สามารถระดม ผ้าห่อศพ รองเท้า ยารักษาโรค ฯลฯ เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น การกู้ภัยนั้นยาวนานเสมอพบว่า มีโครงการ ต่อเรือ ปรับปรุงโรงเรียน ฯลฯ ตามมาให้เป็นที่ประจักษ์ ศูนย์โรตารีใน ประเทศไทยสามารถประสานงานเพือ่ สร้างบ้านให้ผปู้ ระสบภัยเป็นร้อยๆ หลัง เวลาผ่านไปหลายคนได้เรียนรู้ว่า คงมีแรงบันดาลใจในคน หลายร้อยหลายพัน จึงสามารถระดมสรรพก�ำลังมาตัง้ เป้าหมายกูภ้ ยั ทีย่ งิ่ ใหญ่ ต่างคนต่างมีอิสระในการคิด การท�ำ การร่วมมือ และในท้ายที่สุด ทุกคนต่างภูมิใจ พอใจ ในผลงานที่ร่วมกันช่วยเหลือภาระกิจได้ส�ำเร็จ องค์ประกอบส�ำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจคือ การมีเป้าหมายที่ ยิง่ ใหญ่ มีอสิ ระทีจ่ ะเลือกคิด เลือกท�ำ มีความพอใจ ภูมใิ จทีท่ ำ� งานได้ ส�ำเร็จและได้พฒ ั นาตนเอง ทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ คยท�ำอยูก่ อ่ นและเรือ่ งใหม่ๆ ในปีนี้ประธานโรตารีสากลได้เชิญชวนโรแทเรียนแล้ว จึงเป็น โอกาสที่โรแทเรียนจะออกมาสัมผัสด้วยใจของตนเองในทุกโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ในสโมสรของท่านและของเพื่อน


2 0 1 8 CALL ME BARRY

เรี ย กผมว่ า แบรี แบรี แรซซิน ประธานโรตารีสากลคนใหม่ มีความสามารถยอดเยีย่ มในการ รักษาสมดุลระหว่างการเป็นชาวบาฮาเมียนทีเ่ ต็มทีก่ บั เพือ่ นฝูง และความ เป็นผูน้ ำ�ทีเ่ ด็ดขาด

10 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


by DIANA SCHOBERG photography by ALYCE HENSON

อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สร.บางเขน ผู้แปล


2 0 1 8 CALL ME BARRY

ไกลจากชายฝั่งเมืองแนสซอไปหลายไมล์ แบรี แรซซิน ประธานโรตารีสากลปี ๒๕๖๑-๖๒ ก�ำลังทรงตัวขับเคลื่อนเรือเร็ว แรทแบ็ทไปในท้องทะเลที่ไม่มีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ไม่มีเจ็ตสกี ส่งเสียงดัง อาจจะมีกแ็ ต่เพียงเรืองท่องเทีย่ วขนาดเล็กทีม่ เี สียงกระทบ ของน�้ำทะเลใต้ท้องเรือ สีน�้ำทะเลฟ้าใสแบบแร่เทอร์คอยซ์ท�ำให้มอง เห็นเต่าทะเลคืบคลานอยู่บนพื้นใต้มหาสมุทร “ส�ำหรับผมแล้ว” แรซซินกล่าว “ท้องทะเลคืออิสรภาพ มัน คือความสุขสงบ เวลาที่ผมออกทะเล ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อย ๆ จาง หายไป มันรู้สึกเหมือนตัวเราถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไปกับโลก และไม่มีอะไรที่เป็นปัญหา” ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้อากาศยังดูขมุกขมัวฝนตกปรอย ๆ แต่ ตอนนี้แสงอาทิตย์แห่งเดือนธันวาคมในฤดูร้อนก�ำลังแหวกผ่านก้อน เมฆลงมา เรือแรทแบ็ทเซออกนอกทางไปเล็กน้อยจากคลื่นที่เคลื่อน ซัดเข้ามาเมือ่ เรืออีกล�ำทีแ่ ล่นผ่านไป แรซซินไม่ได้เซตาม เขายืนนิง่ ส จับจ้องมองไปที่ขอบฟ้าที่แผ่กว้างตลอดระนาบสายตา บ่ายแก่ ๆ ของวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ แรซซินกับ ภรรยาเอสเธอร์อยู่ที่บ้านในเมืองแนสซอ นครหลวงของบาฮามาส 12 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

เป็นเวลาทีเ่ กิดแผ่นดินไหวระดับ ๗ ในประเทศเฮติทหี่ า่ งออกไป ๕๕๐ ไมล์ ไม่นานเขาก็ได้รบั โทรศัพท์จากแอร์โรล อัลเบอร์กา้ ผูว้ า่ การภาค ๗๐๒๐ จากประเทศจาไมก้า ซึ่งเป็นผู้ว่าการภาคที่ดูแลสามประเทศ คือ บาฮามาส จาไมก้า และเฮติ และรวมถึงประเทศที่เป็นเกาะเล็ก เกาะน้อยในหมู่เกาะเวสท์อินดีส อัลเบอร์ก้าบอกแรซซินผู้ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการภาคของภาค นี้และยังเป็นประธานบริหารของโรงพยาบาล “ดอกเตอร์” ในเมือง แนสซอ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและขอให้เขาเป็นผู้น�ำในการรวบรวม ความช่วยเหลือจากโรตารี แรซซินใช้เวลาตลอดช่วงเย็นวันนัน้ ในห้อง รับแขกของบ้านเขาเร่งติดต่อผูน้ �ำในโรตารีทอี่ ยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ มุมหนึง่ ของห้องรับแขก ทีวีเปิดอยู่เพื่อติดตามข่าวความเสียหายในประเทศ เฮติ บนจอทีวีนั้นแรซซินกวาดตามองดูข้อความที่วิ่งอยู่ด้านล่างระบุ ว่าอาจเกิดสึนามิตามมา และบาฮามาสอาจเป็นเป้าหมายของคลื่น ยักษ์ทมี่ กี �ำลังมหาศาลสามารถกวาดล้างทุกสิง่ ทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้ แรซซินกับภรรยาเดินขึ้นไประเบียงชั้นบนของบ้านเพื่อรอ คอย “เวลากลางคืน คุณมองออกไปทางมหาสมุทร คุณจะมองไม่เห็น อะไรนอกจากแสงไฟที่ทอดยาวเป็นระยะถึงขอบทะเล จากนั้นทุก อย่างก็จะมืดมิดลง” แรซซินระลึกถึงสิ่งที่เขาพูดในปาฐกถาระหว่าง


จากซ้าย: แบรี แรซซินในห้องทำ�งานภายในบ้านในเมืองแนสซอ ประเทศบาฮามาส / เพื่อนร่วม งานในโรงพยาบาลดอกเตอร์สรวมกอดเขา ที่นี่ทุกคนเรียกคนอื่นด้วยชื่อต้น / แรซซินสนทนากับ ชาลส์ ดิกกิส ผู้รับตำ�แหน่งประธานโรงพยาบาลต่อจากเขา / ในหน้าก่อน: เพื่อนในสโมสรโรตารี อีสต์แนสซอทักทายแรซซิน

การอบรมผู้ว่าการภาคในเดือนมกราคมที่ซานดิเอโก “ผมมองไปที่จุด แรซซินร่วมท�ำงานกับนายแพทย์ เคลาด์ ซูเรน่า ซึง่ ก็เป็นสมาชิกโรตารี สุดท้ายของแสงไฟ ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความมืดด�ำ ผมรอคอย ด้วย เขาได้ปรับเปลีย่ นบ้านของตัวเองทีอ่ ยูน่ อกเมืองปอร์โตแปรงซ์ ให้ ความมืดค่อย ๆ เคลือ่ นตัวเข้ามาหาเรา กลืนกินแสงไฟทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด” เป็นกึง่ ทีพ่ กั กึง่ โรงพยาบาลชัว่ คราว ซูเรน่ารับดูแลคนไร้ทอี่ ยูก่ ว่า ๑๐๐ โชคดีทสี่ นึ ามิไม่ได้แสดงก�ำลังออกมา และแรซซินก็สามารถ คน มีผู้ประสบภัยบาดเจ็บบนเกาะนี้นับหมื่นคนและที่เสียชีวิตก็ กลับไปท�ำงานได้ สองสามวันต่อมาจนถึงเป็นอาทิตย์ อดีตผู้ว่าการ เป็นหมื่นเช่นกัน ช่วงดึกของทุกคืนแรซซินและซูเรน่าผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับ ภาคริชาร์ด แมคคอมเบ น�ำทีมโรแทเรียนเพื่อปฏิบัติงานประจ�ำวัน บัญชาของประธานาธิบดีเฮติในขณะนั้นคือ เรเน่ เพรวาล ซึ่งในเวลา ส่วนแรซซินท�ำหน้าทีป่ ระสานงานการฟืน้ ฟูพนื้ ทีใ่ นระยะยาวซึง่ ทัง้ หมด ต่อมาก็จะมีภารกิจในการกอบกูป้ ระเทศให้กลับเป็นดังเดิม ทัง้ สองคน นี้ใช้เงินบริจาคของเหล่าโรแทเรียนที่ส่งมาจากทั่วโลกเข้ามาที่กองทุน ต้องช่วยกันจัดท�ำรายละเอียดของยาและวัสดุทตี่ อ้ งใช้และจัดหามาโดย ของมูลนิธิโรตารี เขาต้องจัดท�ำรายงานในกระดาษ ด่วน ดังนั้นทุกเช้าจะมีเที่ยวบินพิเศษจากแนสซอน�ำ ท�ำการจ�ำนวน ๑๓๒ หน้า เพื่อบันทึกรายละเอียด “ท้องทะเล คืออิสรภาพ สิ่งของจ�ำเป็นที่จัดท�ำรายการไว้มาส่ง ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้รับมา เงินที่ใช้ไป หน้าที่ แรซซิ น ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางร่ ว มมากั บ เครื่ อ งบิ น มันคือความสุขสงบ ของสโมสรโรตารีที่อาสาช่วยเหลือในเรื่องอะไร “ใน เวลาที่ผมออกทะเล ทุก ล�ำเลียงเที่ยวหนึ่ง ตอนที่บินอยู่เหนือมหาสมุทรที่จะ การประชุมใหญ่ภาคที่จัดขึ้นหลังจากวิบัติภัยแผ่น ต้องใช้เวลาบินสี่ชั่วโมงนี้ เขาเพ่งสายตาไปที่ท้องฟ้า สิ่งทุกอย่างจะค่อย ๆ ดินไหวครั้งนั้น แบรีขึ้นกล่าวรายงานการใช้เงินอย่าง ไล่ลงมายังจุดสีเขียวบนท้องทะเล “ที่นั่นเป็นเหมือน จางหายไป มันรู้สึก ละเอียด” ลินด์ซี่ แคนซิโน อดีตนายกสโมสรโรตารี เหมือนตัวเราถูกหลอม สรวงสรรค์” แรซซินกล่าวเช่นนีใ้ นสุนทรพจน์ของเขา อีสต์แนสซอ (ที่ แบรีสังกัด) กล่าว “เงินทุกบาททุก “แล้วเราก็มาถึงเฮติ” รวมเป็นหนึ่งเดียวไป สตางค์ใช้ไปเพือ่ การบรรเทาทุกข์จริง ๆ ผมสุดทึง่ เลย” กับโลก และไม่มีอะไรที่ ภาพพืน้ เบือ้ งล่างคือถนนบิดตัวโก่ง บ้านเรือนทรุด เหตุการณ์ภายหลังแผ่นดินไหวในตอนแรก ๆ พัง และหลาย ๆ หลังเหลือเพียงซากปรักหักพัง เรา เป็นปัญหา”


2 0 1 8 CALL ME BARRY

เอสเธอร์และแบรีสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนควีนสแตร์เคส ซึ่งเป็นบันไดหินแกะ สลักโดยทาสที่เป็นช่างในทศวรรษ 1790

14 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


ไม่สามารถเอาเครือ่ งบินลงทีส่ นามบินปอร์โตแปรงซ์ได้ ต้องอาศัยร่อน ลงบนทุง่ หญ้าแห่งหนึง่ นอกเมืองหลวง หลังจากขนพัสดุตา่ ง ๆ ลงแล้ว เครื่องบินก็น�ำเรากลับบ้าน “ไม่กี่นาที เราก็บินอยู่เหนือมหาสมุทรอีก ครั้ง” แรซซินระลึกถึงสิ่งที่เขาพูดในสุนทรพจน์ “มองลงไปด้านล่าง ผมเห็นภาพที่สวยงาม เฮติค่อย ๆ จางหายไปเบื้องหลังเรา บาฮามาส เริ่มโผล่ขึ้นมาเบื้องหน้าเรา เราอยู่ตรงกลางระหว่างสองประเทศนี้ “สายตาผมจับจ้องที่เบื้องล่างเหนือแผ่นน�้ำ ไกลออกไปคือ เส้นขอบฟ้า จริงอยู่มันไม่มีเส้นขีดกั้น ไม่มีเส้นคั่นระหว่างที่นั่นกับที่ นี่ หรือระหว่างเขากับเรา หรือระหว่างเราที่ยังไม่ทุกข์กับกลุ่มคนที่ หนีไม่พ้นความทุกข์ยากล�ำบากนั้น ความทุกข์ระทมนี้อาจเกิดขึ้นกับ บาฮามาสได้อย่างง่ายดาย และมันอาจเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่าง ง่ายดายเช่นกัน”

ท้องถิน่ ในวิชาอะไรก็ได้ทเี่ ขารูส้ กึ สนุกทีจ่ ะเรียน เขาค่อย ๆ ถามตัวเอง ว่าอะไรน่าจะดีที่สุดส�ำหรับตัวเอง “ลงเรียนวิชาบัญชีได้สองวัน เขา ตอบตัวเองได้ว่า นี่แหละตัวฉัน “เขาหวนคิด “มันง่าย มันเข้าทางที่ ชอบ” เขาปรับแนวการเรียนมาเน้นภาคธุรกิจ คะแนนเรียนดี ขึ้น แล้วโอนหน่วยกิจเข้ามหาวิทยาลัยไมอามี่จนจบปริญญาตรีด้าน บัญชีแถมยังได้เกียรตินิยมด้วย ต่อมาภายหลังเขามุ่งมั่นเรียนต่อ จนจบเอ็มบีเอ สาขาการบริหารสถานพยาบาลและสุขภาพจาก มหาวิทยาลัยฟลอริด้า เวลานัน้ ทีบ่ าฮามาส หลังจากเจริญรุง่ เรืองอยูห่ ลายสิบปี โรง พยาบาลแรซซินก็ถงึ คราวตกตำ�่ ลงหลังจากทีป่ ระเทศได้รบั อิสรภาพใน ปี พ.ศ.๒๕๑๖ ชาวอังกฤษที่มาท�ำงานรวมถึงคนไข้ในโรงพยาบาลก็ ย้ายกลับมาตุภูมิ ตอนนั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ แรซซิน ได้เข้าท�ำงาน บริหารที่ศูนย์พยาบาลไมอามี่เมาท์ซี ได้หลายปีแล้ว เขาเดินทางกลับ มาที่แนสซออีกครั้ง พร้อมกับภรรยาคนแรกและลูกทั้งสามคนคือ ปาสคาล มิเชล และแอนโธนี เป้าหมายของเขาคือ การน�ำเอาสิ่งที่ดี ทีส่ ดุ ของการแพทย์ทที่ นั สมัยกลับสูป่ ระเทศของเขา และเขาอยากเริม่ ต้นที่โรงพยาบาลแรซซินที่แปลงโฉมแล้ว

แบรี แรซซิน รู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองควรเอาดีทางการแพทย์ เป็นเสมือนมรดกทางจิตส�ำนึก เพราะนายแพทย์เมเยอร์ผเู้ ป็นบิดาของ เขาและเป็นแพทย์ผ่าตัดกระดูกที่มีชื่อเสียง เดินทางมาจากประเทศ อังกฤษตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เพือ่ เป็นแพทย์ประจ�ำกองก�ำลังทาง อากาศ ประเทศบาฮามาสแทบไม่มบี ทบาทในสงครามยกเว้นกิจกรรม ใต้ทะเลบ้างเล็กน้อย เขาใช้สนามกีฬาโอคส์และสนามกีฬาวินเซอร์ใน การฝึกนักเรียนการบินที่จะไปประจ�ำฝูงบินในสนามรบด้านยุโรป ชาลส์ ดิกกิส ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานโรงพยาบาลดอกเตอร์ ในเมื่อภารกิจด้านการรักษาพยาบาลทางการทหารมีน้อย (ชื่อของโรงพยาบาลที่รู้จักกันในตอนนี้) รับผิดชอบห้องฉุกเฉินที่แบ่ง คุณหมอแรซซินจึงใช้เวลาดูแลสุขภาพให้ชาวบ้านซึ่งรวมไปถึงคนไข้ งานเป็นกะในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ ตอนนั้นเป็นศัลยแพทย์ประจ�ำโรง โรคเรื้อนที่ถูกกันออกไปจากสังคม กิจกรรมด้านนี้ท�ำให้หมอแรซซิน พยาบาลของรัฐ “แบรีบริหารโรงพยาบาลทีต่ งั้ อยูห่ า่ งจากโรงพยาบาล เป็นที่รักของประชาชน แต่เขาก็ต้องเดินทางกลับอังกฤษเมื่อสงคราม รัฐเพียงหนึ่งช่วงตึก” ดิกกิสกล่าว “เขาก็ยังมีก�ำลังใจที่จะท�ำ มันไม่มี ยุติลง นายแพทย์แรซซินเดินทางกลับมาที ่ หนทางทีจ่ ะส�ำเร็จได้ มีแต่จะท�ำให้เครียด มีแต่เรือ่ งทีจ่ ะ แนสซออีกครั้งในปี พ.ศ.๒๔๙๐ เมื่อ แบรี ท�ำให้หมอทุกคนกังวลใจ” “ผมไม่ เ คยสนใจเรื ่ อ งการ แรซซินบุตรชายของเขาเกิด เขากลับมาพร้อม มองกลับไปในห้วงเวลานั้น แรซซินสามารถนับ เรียนเลย ครูก็บอกว่าผมไม่ เรือ่ งทีท่ า้ ทายเขาได้วา่ มีกเี่ รือ่ ง “มันเป็นสงครามระหว่าง ครอบครัวและเริ่มท�ำงานที่โรงพยาบาลของ ค่อยซึมซับวิชาที่เรียน รัฐ ในปี พ.ศ.๒๔๙๘ เมื่อมีคนไข้และความ ผมกับพ่อแม่ สงครามระหว่างผมกับหมอทั้งหมด และ เท่าใดนัก” ต้องการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เขากับภรรยา กระทั่งสงครามระหว่างผมกับภรรยา” ทั้งหมดเป็น จึงร่วมกันก่อตั้งโรงพยาบาลแรซซิน สาเหตุให้ชีวิตแต่งงานสิ้นสุดลง เขากล่าว แต่เพื่อนที่ เมื่อแบรีอายุได้ ๑๐ ขวบ คุณพ่อก็พาไปดูแผนกผ่าตัดของ เขาได้รู้จักในโรตารีคอยให้ก�ำลังใจเขาให้มีความมานะยิ่งขึ้น “สิ่งที่ โรงพยาบาล (“เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุด” เขากล่าวในวันนี้) ซึ่งเป็น สนับสนุนและเป็นก�ำลังใจที่สุดคือประชาชนในบาฮามาสที่บอกว่า วิธีการแนะน�ำให้รู้จักกับธุรกิจครอบครัว พี่ชายคนโตของเขา เดวิด ตอนนี้พวกเขาต้องการมันจริง ๆ” เรียนจบปริญญาเอกทางเภสัชศาสตร์และอุทิศตนให้กับงานวิจัย หลายปีก่อนหน้านั้น แรซซินท�ำงานกับอเมริกันเมดิคอร์ใน นมแม่ ส่วนแบรีเองสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยลองไอซ์แลนด์ใกล้ ฮอลลิวู้ด รัฐฟลอริดา มีหมอคนหนึ่งชวนให้เขาไปประชุมโรตารี แต่ กับเมืองนิวยอร์ค แต่ก็ต้องออกจากการเรียนตอนปีสอง “ผมไม่รู้ว่า เขาปฏิเสธไป “ในความคิดตอนนั้น พอดีคนชวนอายุตั้ง ๗๐ แล้ว” วิชาที่เรียนยากเกินไป หรือผมแค่ไม่ได้ตั้งใจเรียน” เขาอธิบาย “ผม เขาอธิบาย “แต่ผมอายุแค่ ๓๐ ฉะนั้นบางทีพวกเราบอกว่า เราไม่ได้ ไม่เคยสนใจเรือ่ งการเรียนเลย ครูกบ็ อกว่าผมไม่คอ่ ยซึมซับวิชาทีเ่ รียน สมาชิกใหม่กนั เพราะพวกเราไม่ออกปากชวน นีเ่ ป็นตัวอย่างว่ามันไม่ใช่ เท่าใดนัก” แค่การออกปากชวนเท่านั้น เพราะผมถูกชวนแล้วแต่ก็ยังปฏิเสธ” แรซซินกลับมาอยูท่ แี่ นสซอ หางานท�ำเป็นพนักงานธรรมดา แต่เขาเปลีย่ นใจตอนทีก่ ลับมาอยูแ่ นสซอและได้พบกับจอห์น ในโรงแรม บริทชิ โคโรเนียล เขาเริม่ จากการเป็นพนักงานต้อนรับ “นัน่ โรเบิร์ตสันในงานหาทุนของสโมสรโรตารีอีสต์แนสซอ โรเบิร์ตสันอยู่ ไม่ใช่ตัวตนของผม” แต่ท�ำงานไม่นานนักก็ถูกลดต�ำแหน่งให้ไปอยู่ ในคณะท�ำงานกิจกรรมหาทุนนี้ และมีลูกสาวสองคนของแรซซินคือ แผนกไมโครฟิล์มและส่งวัสดุส�ำนักงาน ท�ำงานได้หนึ่งปีแรซซินก็คิด ปาสคาลและมิเชลช่วยงานด้วย สุภาพบุรษุ สองคนนีค้ ยุ กันถูกคอ และ ว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจว่าเขาจะท�ำงานกับโรงแรม และอาศัยอยู่กิน ตอนท้ายของการสนทนาแรซซินตกลงยอมรับค�ำเชิญให้ไปทานอาหาร กับพ่อแม่ต่อไปหรือจะไปเรียนต่อ กลางวันที่สโมสร และเจ็ดปีหลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ แรซซินได้ ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ เขาเดินทางไปไมอามีส่ มัครเรียนในวิทยาลัย เป็นนายกสโมสร ยิง่ ไปกว่านัน้ มิเชลยังมาเป็นสมาชิกสุภาพสตรีคนแรก


2 0 1 8 CALL ME BARRY

จากซ้าย: แรซซินกับเอสเธอร์สังสรรค์กับเพื่อนโรแทเรียนในสโมสรอีสต์แนสซอ / เดือนธันวาคมที่ ผ่านมาเขาร่วมกับโรแทเรียนและโรตาแรคเตอร์ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทะเลสาบโบนฟิชซึ่ง อยู่ภาคใต้ของเกาะนิวโพรวิเดนซ์ในประเทศบาฮามาส / สมาชิกสโมสรโรตารีอีสต์แนสซอช่วยกัน ทำ�ความสะอาดศูนย์ชุมชนผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์

ของสโมสรด้วย จนได้เป็นนายกสโมสรในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แรซซินค่อย ๆ มีบทบาททางโรตารีมากขึ้นไปพร้อม ๆ กับ โครงการในฝันของเขาเกี่ยวกับปฏิรูปโรงพยาบาลแรซซิน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เขาประสานงานกับกลุ่มแพทย์เพื่อหาทางซื้อกิจการโรง พยาบาลเมเยอร์แรซซินแล้วเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลคริสเตียนชื่อ “โรงพยาบาลดอกเตอร์” ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โครงการปรับปรุงต่อเติม มูลค่า ๘.๕ ล้านเหรียญสหรัฐส�ำเร็จลุลว่ ง ปัจจุบนั นนีโ้ รงพยาบาลแห่ง นีน้ บั ว่าเป็นโรงพยาบาลทันสมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในคาบสมุทรแคริบเบียน เมื่อชีวิตด�ำเนินมาถึงจุดนี้ แรซซินพบกับการเปลี่ยนแปลง ครั้งส�ำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เขาแต่งงานใหม่กับ เอสเธอร์ โนว์ลีส นักการธนาคารสาวที่ประสบความส�ำเร็จ เธอพบรัก กับสามีคนนี้ในโรตารี ตอนที่เขาเป็นผู้ว่าการภาคในปีโรตารี ๒๕๓๔๓๕ เธอคอยติดตามเขาไปเยี่ยมสโมสรต่าง ๆ ในประเทศต่าง ๆ ใน โรตารีภาค ๗๐๒๐ เป็นเวลาตลอดหกเดือน การให้เกียรติกันในฐานะ คูช่ วี ติ สามารถประจักษ์ได้ในเวลาทีเ่ ขาทัง้ สองอยูด่ ว้ ยกัน “เอสเธอร์มกั จะเป็นคนทีเ่ ตือนผมให้อยูใ่ นร่องในรอย” แรซซินกล่าว “พอเธอเห็นว่า ผมชักจะมีอตั ตาสูงเกินพอเหมาะ เธอจะคอยดึงผมลงมา เวลาผมแสดง สุนทรพจน์จบ หากเธออยู่ฟังด้วย ผมมักขอความเห็นจากเธอว่าที่พูด ไปเป็นอย่างไรบ้าง เธอเป็นคนเดียวทีผ่ มมัน่ ใจว่าจะบอกผมตามความ 16 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

เป็นจริง” ตอนเกษียณอายุการท�ำงาน ปี ๒๕๕๙ แรซซินอยูใ่ นต�ำแหน่ง ประธานโรงพยาบาล หลังจากนัน้ ก็ยงั คงเป็นเพียงกรรมการบริหารคน หนึง่ เท่านัน้ เมือ่ ทบทวนเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมา การต่อสูท้ ยี่ าวนานกับผลที่ ได้นับว่าคุ้มค่าทีเดียว “คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในชีวิต” เขายืนยัน “นัน่ เป็นหน้าทีข่ องเราในโลกนี้ ไม่ใช่คอยแต่เดินในเส้นทางทีค่ นอืน่ ขีด ไว้ให้เท่านั้น แต่เราต้องคว้ามีดมาเชเต้ (มีดเดินป่า) หักร้างถางพงท�ำ เส้นทางใหม่ของตัวเอง ไม่อย่างนั้นคนที่นี่ก็จะไม่ได้รับบริการทางการ แพทย์ที่ดี ที่พวกเขาต้องการจริง ๆ” “สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดสิ่งหนึ่งคือ ตลอดเส้นทางเดินของ แรซซินเขาทุ่มเทท�ำโรงพยาบาลดอกเตอร์อย่างสุดความสามารถ ใน ขณะเดียวกันก็รักษาภารกิจที่มีกับโรตารีอย่างแข็งขัน” ชาลส์ ซีลี่ซึ่ง เป็นเพื่อนในโรตารีที่รับหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล ดอกเตอร์ตอ่ จากแรซซินกล่าว “นีเ่ ป็นตัวอย่างของคนทีพ่ ยายามรักษา สมดุลในการท�ำงาน เพียงแต่วา่ ผมไม่คดิ ว่าค�ำว่าสมดุลจะใช้กบั แบรีได้ เพราะดูเหมือนเขาทุ่มสุดตัวกับทั้งสองเรื่อง” ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือในโรตารี แรซซินจัดได้ว่าเป็น นักบริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความถี่ถ้วนในรายละเอียด เขายังได้รับ การยกย่องในเรือ่ งการเป็นพีเ่ ลีย้ งทีด่ ี “เมือ่ เขาเห็นใครก็ตามทีม่ ที กั ษะ


เหมาะสมในโรตารี เขาจะไม่รีรอที่จะพาคน ๆ นั้นไปท�ำงานด้วย ซึ่ง ชั่วโมงแรกไม่มีโรแทเรียนชายคนไหนขึ้นพูดที่แท่นบรรยายได้เลย ใน เขาใช้วิธีการเดียวกันนี้กับโรงพยาบาลดอกเตอร์ เขาจะคอยจับตาดู วันที่มีการประกาศรางวัลสมาชิกประชุมร้อยเปอร์เซนต์ แรซซินได้ คนเก่งแล้วให้โอกาสผลักดันเขาให้ท�ำงานระดับสูงขึ้น เพื่อว่าเขาจะ รางวัล ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ๓๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๓ เขาขาดประชุม ได้ปลดเกษียณตัวเอง แล้วทุ่มเทเวลาให้กับโรตารี” เพียงครัง้ เดียว ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะโรตารีเป็นชีวติ จิตใจของแรซซินมาตลอด เกือบ ๔๐ ปีที่เขาเป็นสมาชิกองค์กรนี้ เขาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เป็น ด้วยความเหมาะสมของการเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่บนเกาะ ถึงประธานโรตารีสากล เขายังเคยขอให้เอาชื่อเขาออกจากการเสนอ สโมสรโรตารีอีสต์แนสซอจึงจัดประชุมประจ�ำสัปดาห์ในห้องประชุม เป็นประธานโรตารีสากล “แต่ว่า..” เขาอธิบาย “ประเทศบาฮามาส ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งห้องในสโมสรนักเดินเรือแห่งหนึ่ง และประเทศเล็ก ๆ ในแคริบเบียนไม่เคยมีโรแทเรียน ผนังห้องประดับด้วยภาพเรือใบ และเซอร์เดอร์วาร์ด ที่เป็นประธานโรตารีสากลเลย โรแทเรียนในภาคนี้ โนว์ลีส ผู้ที่เคยเป็นนักกีฬาโอลิมปิคเหรียญทองแดง ต่างเห็นร่วมกันว่าผมควรยอมรับเป็นตัวแทนของพวก แต่เพื่อนที่เขาได้รู้จัก ในปี ๒๔๙๙ และเหรียญทองในปี ๒๕๐๗ และเป็น เขาส�ำหรับต�ำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ผมตระหนักว่า ในโรตารีคอยให้กำ�ลัง สมาชิกโรตารีตลอดชีวติ จนวันสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรม พวกเขาความจริงต้องการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ใจเขาให้มีความมานะ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรตารี และผมอยู่ในฐานะที่จะท�ำสิ่งนี้ให้เป็นจริงได้ ยิ่งขึ้น สโมสรนี้สมกับการเป็นสโมสรโรตารีใน “สิ่งที่สนับสนุนและเป็น ฉะนั้นผมจึงตัดสินใจรับต�ำแหน่งนี้” ศตวรรษที่ ๒๑ เพราะกว่า ๖๐ เปอร์เซนต์ของสมาชิก แซม เอฟ. โอวอรี สมาชิกสโมสรโรตารีคัมพาลา กำ�ลังใจที่สุดคือ มีอายุต�่ำกว่า ๕๐ ปี และยังมีสมาชิกหนึ่งคนที่มี ประชาชนในบาฮามาส ประเทศยูกันดา คือผู้ได้รับการเสนอชื่อในปี พ.ศ. สถานภาพร่วมของโรแทเรียนและโราทแรคเทอร์ การ ๒๕๕๙ เป็นประธานโรตารีสากลส�ำหรับปีโรตารี ที่บอกว่าตอนนี้พวก ประชุมครัง้ หนึง่ ในเดือนตุลาคม เนือ่ งจากสุภาพสตรีมี เขาต้องการมันจริง ๆ” ๒๕๖๑-๖๒ เขาเสียชีวิตลงโดยกะทันหันจากความ ต�ำแหน่งในสโมสรหลายคน จนตลอดการประชุมครึง่ ผิ ด ปกติ ใ นการผ่ า ตั ด ในเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๖๐


2 0 1 8 CALL ME BARRY

แรซซินได้รับการเสนอชื่อขึ้นแทนต�ำแหน่งที่ว่างนี้ เขาเลือกจอห์น เขามักหลบเลีย่ งการเป็นจุดเด่นในสังคม เพือ่ นของเขาชือ่ เฟลิกซ์แสดง สมาร์ชซึ่งเป็นผู้ช่วยที่แซม โอวอรีเลือกและเป็นอดีตกรรมการโรตารี ความเห็นนีแ้ ละเสริมว่า เขาต้องการเป็นอย่างคนธรรมดาสามัญ ตอนที่ สากลให้มาเป็นผู้ช่วยเขาด้วย “ประโยคแรกที่เขาพูดคือ ผมอยากให้ อยูท่ โี่ รงพยาบาลดอกเตอร์ เราจะเห็นภาพคุน้ ตากับการทีเ่ ขาใส่กางเกง ความทรงจ�ำทีเ่ รามีตอ่ แซมยังคงมีอยูต่ อ่ ไป และผมต้องการให้คณ ุ ช่วย ขาสัน้ กับรองเท้าแตะ แต่ตอนไปเยีย่ มโรงพยาบาลเร็ว ๆ นี้ เขาแต่งตัว ผมบรรลุเป้าหมายนั้น” สมาร์ชหวนร�ำลึก “แบรีมีคุณสมบัติพิเศษที่ เป็นทางการ ทุกคนตั้งแต่พนักงานต้อนรับไปจนถึงหมอและพยาบาล เหมาะสมในห้วงเวลานี้ และเขาจะสามารถช่วยให้ความทรงจ�ำเกี่ยว ต่างทักทายเขา และมีสตรีคนหนึง่ เข้าไปกอดเขา อีกคนหนึง่ ทักเขาว่า กับแซมโชติช่วงขึ้นมาอีกครั้ง” “แต่งหล่อเชียวแบรี” มาร์ชกับแรซซินรู้จักมานานนับสิบปี ทั้งสอง ที่นี่ไม่มีการไม่ให้เกียรติกัน แต่เป็นนโยบาย มาจากสโมสรในโซนเดียวกัน เป็นผู้ว่าการภาคใน เพราะตอนปี ๒๕๓๓ แรซซิน (หมายถึงแบรี) ขอให้ “เราแค่ใส่หมวกคนละสี สมัยใกล้เคียงกัน ตอนวิบัติภัยเฮติก็ท�ำงานร่วมกัน ทุกคนในโรงพยาบาลเรียกเพื่อนร่วมงานด้วยชื่อต้น บังเอิญปีนี้ผมใส่หมวก อย่างใกล้ชิด และยังเป็นคู่หูที่ดูแลบัญชีการใช้จ่าย ประธานโรตารรีสากล แต่ เขายังจ�ำได้ว่า “ครั้งหนึ่ง พนักงานท�ำความสะอาด เงินกองทุนฟื้นฟูเฮติด้วยกันซึ่งมีมูลค่าถึง ๖.๕ ล้าน โรแทเรียนทุกคนก็ต้องใส่ เดินเข้ามาถามเขาว่า “ให้ฉันเรียกคุณว่าแบรีเฉย ๆ เหรียญสหรัฐ “แบรี แรซซินนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ หมวกโรแทเรียน ผมก็ใส่ ได้หรือ” ผมตอบว่า ก็ต้องเป็นอย่างนั้นซิ เธอตอบ ความนิยมก็เหมือนนักร้องเพลงร๊อคระดับแนวหน้า ว่า “เอ่อ.. งั้นดิฉันจะเรียกเบา ๆ ก็แล้วกัน เพราะ หมวกโรแทเรียนอยู่ด้วย ส�ำหรับคนในเฮติ” สมาร์ชกล่าว “เขาเป็นร๊อค เราทุกคนอยู่ในเกมนี้ด้วย ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะเรียก” สตาร์ก็เพราะคนที่นั่นรู้ดีว่าเขาท�ำงานเพื่อประเทศ “เราทุกคนอยู่ในฐานะเดียวกัน” แรซซินกล่าว กัน เราต้องทำ�งานด้วย นี้จริง ๆ” ต่อ “เราแค่ใส่หมวกคนละสี บังเอิญปีนี้ผมใส่หมวก กันทุกคนไม่ว่าใครจะใส่ แรซซินน่าจะได้เป็นร๊อคสตาร์ในโรตารี ประธานโรตารรีสากล แต่โรแทเรียนทุกคนก็ต้องใส่ หมวกอะไร” และเป็นความภาคภูมิใจคนในแถบแคริบเบียน แต่ หมวกโรแทเรียน ผมก็ใส่หมวกโรแทเรียนอยูด่ ว้ ย เรา 18 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


จากซ้าย: แรซซินมีช่วงเวลาที่มีความสุขในการออกทะเลกับเพื่อนสนิทเช่น เวด คริสตี้ (คนกลาง) และเฟลิกซ์ สตับส์ / กอล์ฟคือกีฬาโปรดของแรซซิน / แรซซินสวมกอด มิเชล ลูกสาว (คนขวา) และเบลล่า หลานสาวในงานปาร์ตี้ที่โรแทเรียนในบาฮามาสจัด เพื่อเป็นเกียรติแก่เอสเธอร์และตัวเขา

ทุกคนอยู่ในเกมนี้ด้วยกัน เราต้องท�ำงานด้วยกันทุกคนไม่ว่าใครจะใส่ หมวกอะไร” บาฮามาสมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งคือหมูว่ายน�้ำ (ไม่เชื่อลองเช็ค กูเกิล้ ดู) และแบรีกบั เอสเธอร์หวังว่าสัตว์อกี ประเภทหนึง่ จะได้รบั ความ สนใจต่อไป เพราะประเทศนี้มีประชากรนกฟรามิงโกเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นนกที่เคยถูกล่าจนเกือบสูญพันธ์ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๐ ที่ อาร์ดัสตร้าการ์เด้น มีศูนย์รกั ษาพันธ์สัตว์ปา่ และสวนสัตว์แนสซอ ทีน่ ี่ ท่านจะเห็นนกฟรามิงโกโชว์เดินพาเหรดรอบอัฒจันทร์วันละหลาย ๆ รอบ บางครั้งจะหยุดเดินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป พวกมันก็จะแสดง การคารวะด้วยการยกขาข้างหนึ่งเก็บไว้ ตอนเป็นเด็กแรซซินเคยมาที่ นี่ และเขากลับมาเที่ยวอีกตอนพาลูกและหลานมาเที่ยว การแสดงนกฟรามิงโกรอบนีเ้ ป็นรอบสุดท้าย แต่แบรีกบั เอส เธอร์คอยจนกว่าจะได้ถ่ายรูปกับฟรามิงโก เสร็จแล้วพวกนกจึงเข้าจับ มือกับผู้ฝึกนกซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของสวนสัตว์แห่งนี้และ เป็นโรแทเรียนด้วย เอสเธอร์สังเกตว่ากับผู้ฝึกแล้วพวกนกจะไม่ยกขา ข้างหนึ่งขึ้นเหมือนผู้ชมคนอื่น ๆ เอสเธอร์กับสามีซึ่งตอนนี้เป็นบุคคลส�ำคัญในโรตารี พวก เขาสาวเท้าเดินกลับไปยังอัฒจันทร์ นกสีขาวปะการังหลายตัวส่งเสียง

เจื้อยแจ้ววิ่งตามมาล้อมตัวเขาทั้งสองไว้ แบรีกับเอสเธอร์กางแขนทั้ง สองออกแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้น สายตาจับจ้องไปข้างหน้า รอยยิ้มเต็ม ใบหน้า พวกเขาจะสามารถประคองตัวเองให้อยูใ่ นท่านีไ้ ด้อกี นาน และ จะต้องทรงตัวให้สมดุลตลอดไป


Insider อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก ผู้แปล

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทรัสตีคนใหม่ เข้ารับตำ�แหน่ง คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากล ประกอบด้วยกรรมการ 19 คน ได้แก่ ประธานโรตารีสากล ประธานโรตารีสากลรับเลือก และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากสโมสร 17 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ของโรตารี คณะกรรมการบริหารดูแลกิจการและเงินทุนของโรตารีสากลให้เป็นไปตามธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารี กรรมการใหม่แปดคนและประธานโรตารีสากลรับเลือกได้เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม คณะกรรมการบริหารทรัสตี 15 คนของมูลนิธิโรตารี ดูแลธุรกิจของมูลนิธิและกิจการเกี่ยวกับการกุศลของโรตารี ที่ให้บริการด้านเงินทุนแก่กิจกรรมต่าง ๆ ประธานโรตารีสากลรับเลือกเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการทรัสตี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริหารของโรตารีสากล โดยมีระยะเวลาทำ�งานสี่ปี ประธานทรัสตีรับเลือกและกรรมการทรัสตีคนใหม่สี่คนได้เข้ารับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

คณะกรรมการบริหาร มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ (Mark Daniel Maloney) ประธานโรตารีสากลรับเลือก ปี 2561-2562 สโมสรโรตารีดีเคเตอร์, รัฐอลาบามา (Rotary Club of Decatur) มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ เป็น สมาชิ ก ของบริ ษั ท กฎหมาย แบล็คเบอร์น มาโลนีย์ และ ชูเพิร์ท จำ�กัด ที่เมืองดีเคเตอร์ ทำ�เกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร การ วางแผนอสังหาริมทรัพย์ และ กฎหมายด้านการเกษตร มาโลนีย์ ได้เข้าเป็นสมาชิกโรตารีตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523 เป็นอดีตนายกสโมสรดีเคเตอร์ และ ได้เป็นผู้ว่าการภาค ภาค 6860 ในปี พ.ศ.2532-33 เขายั ง ได้ ดำ�รงตำ�แหน่ ง กรรมการบริ ห ารของ โรตารีสากลในปี พ.ศ.2542-2544 และเป็นผู้ช่วยดูแล นายโจนาธาน มาจิยากเบ (Jonathan Majiyagbe) ชาวไนจีเรีย ซึ่งเป็นประธานโรตารีสากลปี พ.ศ.25462547 มาโลนีย์เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติใน ปี พ.ศ.2547 เป็นประธานสภาฯ ในปี พ.ศ.2553 และเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภาและผู้ ฝึ ก อบรมให้ กั บ สภาปี พ.ศ.2559 เขาได้เป็นกรรมการทรัสตีของ มู ล นิ ธิ โรตารี ใ นปี พ.ศ.2547-2551 และรอง ประธานคณะกรรมาธิการทรัสตีในปี 2549-2551 มาโลนีย์ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ พิ จ ารณาการดำ�เนิ น งานของโรตารี ส ากลเป็ น เวลาสี่ ส มั ย เป็ น ประธานคณะกรรมการจั ด การ ประชุมใหญ่ที่เมืองซิดนีย์ปี พ.ศ.2557 และเป็น รองประธานคณะกรรมการวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นอนาคต ของมู ล นิ ธิ เขาได้ รั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ สำ�หรั บ การบริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย มและโดดเด่ น ที่ ม อบให้ โ ดย

คณะกรรมการทรัสตีของมูลนิธิโรตารี ภรรยาของมาโลนีย์ เกย์ เป็นทนายความ ที่บริษัทเดียวกันและเป็นสมาชิกก่อตั้ง เป็นอดีตนายก ของสโมสรโรตารีดีเคเตอร์เดย์เบรค (Rotary Club of Decatur Daybreak) เมืองอลาบามา ทั้งมาร์คและ เกย์เป็นผู้บริจาคพอลแฮร์ริสเฟลโล่ เบเนแฟคเตอร์ และเมเจอร์โดนเนอร์ของมูลนิธิโรตารี และสมาชิก ชมรมผู้บริจาคจากผลประโยชน์ พวกเขามีลูกสาว สองคน ลูกสาวบุญธรรม 1 คน และหลานชายสองคน ฟรานเซสโก อาเรสโซ (Francesco Arezzo) สโมสรโรตารีรากูซา ประเทศอิตาลี (Rotary Club of Ragusa) ฟรานเซสโก อาเรสโซ เป็น หมอจัดฟันที่ทำ�เป็นธุรกิจของ ตนเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เขาเป็นครูสอนหลักสูตรวิชา นี้และเป็นสมาชิกของสมาคม วิชาชีพหลายแห่ง อาเรสโซ เป็นเจ้าของฟาร์มผลิตน้ำ�มันมะกอกบริสุทธิ์ เขาและ ภรรยาแอนนามาเรียเป็นคนที่หลงใหลในศิลปะและ เสียงเพลง เขาได้ก่อตั้งองค์กร Fondo Ambiente Italiano (องค์กรการกุศลแห่งชาติของอิตาลี) ซึ่งมุ่ง เน้นการเก็บรักษาศิลปะและรักษาสิ่งแวดล้อม เขาเข้าเป็นสมาชิกโรตารีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เคยดำ�รงตำ�แหน่ ง ผู้ นำ�ฝึ ก อบรม ผู้ แ ทน ประธานโรตารี ผู้ช่วยผู้ประสานงานโรตารี กรรมการ และประธานคณะกรรมการ เขาเป็นประธานคณะ กรรมการบรรณาธิการของนิตยสารโรตารีอิตาลี ใน ปี พ.ศ.2552 -2553 อาเรสโซเป็นผู้บริจาคเบเนแฟค เตอร์และเมเจอร์โดนเนอร์ให้กับมูลนิธิโรตารี

20 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

โอลายินคา ฮาคีม บาบาโลลา (Olayinka Hakeem Babalola) สโมสรโรตารีทรานส์ อะมาดี ประเทศไนจีเรีย (Rotary Club of Trans Amadi) โอลายินคา ฮาคีม บาบาโล ลา เป็นผู้จัดการรักษาความ ปลอดภัยระดับภูมิภาคซึ่งรับ ผิดชอบด้านน้ำ�มันและก๊าซ ของเชลล์ปิโตรเลียม อยู่ทาง ใต้ ข องทะเลทรายซาฮารา ในแอฟริกาและเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ริเวียรา ไนจีเรีย จำ�กัด ซึ่งเป็นสมาคม วิศวกรรมน้ำ�มันและก๊าซ เขาเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา ด้านการฝึกสอนผู้บริหารและขององค์กร บาบาโลลาได้ทำ�งานให้โรตารีสากลใน ฐานะที่ปรึกษาการบริจาคเอ็นดาวเมนท์/เมเจอร์ กิฟท์ เป็นผู้นำ�การฝึกอบรม เป็นกรรมการในคณะ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี สมาชิกคณะ กรรมการ และผู้แทนประธานโรตารีสากล ในฐานะ ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาคเขาได้ช่วยเพิ่ม จำ�นวนสมาชิกบริจาคอาร์คคลัมพ์ในโซนของเขาจาก 4 เป็น 19 คน ในฐานะนายกสโมสรในปี พ.ศ.254546 เขาได้รับรางวัลการเพิ่มสมาชิกเป็นเปอร์เซ็นสูงสุด ของโลก (RI Global Quest Award) และได้รับการ ยกย่องบนเวทีในการประชุมใหญ่ของโรตารีในเมือง บริสเบน บาบาโลลาได้รับรางวัลการบริการเหนือ ตนของโรตารีสากล (RI’s Above Self Award) ใบประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิโรตารีสำ�หรับการ บริการที่ดีเลิศและรางวัลการบริการระดับภูมิภาค ของ โรตารีด้านโลกปลอดโรคโปลิโอ เขาและภรรยา


ของเขา เพรซีเป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์ และผู้ บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ และได้สนับสนุนมูลนิธิโดย บริจาคกองทุนเอ็นดาวเมนท์และเป็นสมาชิกผู้บริจาค อาร์ค คลัมพ์ เจฟฟรี คาโดเร็ต (Jeffry Cadorette) สโมสรโรตารีมีเดีย รัฐเพนซิลเวเนีย (Rotary Club of Media) เจฟฟรี คาโดเร็ต มีอาชีพเป็น นั ก กายภาพบำ�บั ด ในธุ ร กิ จ ส่วนตัวเป็นเวลา 25 ปี เป็น ประธานและซีอีโอของสมาคม กายภาพบำ�บั ด ของเมื อ ง เดลาแวร์ ในรัฐเพนซิลวาเนีย จ น ก ร ะ ทั่ ง ไ ด้ ร ว ม ธุ ร กิ จ ของเขากับโรงพยาบาลริดเดิ้ลเมโมเรียล (Riddle Memorial Hospital) เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันฟื้นฟู และอายุรกรรมเพื่อการกีฬาริดเดิ้ล ปัจจุบันเขาเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และรองประธานบริหาร ของบริษัท มีเดีย เรียลเอสเตท จำ�กัด ซึ่งเขามีส่วน ร่วมในทุกขั้นตอนของการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การพาณิชย์ การเช่าซื้อ การเป็นตัวแทนของผู้เช่าและ การพัฒนาโครงการใหม่ๆ เขาได้ เ ข้ า มาเป็ น โรแทเรี ย นตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2520 เคยดำ�รงตำ�แหน่งในฐานะสมาชิก คณะกรรมการ ผู้แทนสภานิติบัญญัติ ผู้นำ�การ ฝึกอบรม ผู้นำ�การสัมมนา และผู้แทนประธาน โรตารีสากล เขาเป็นผู้ประสานงานของศิษย์เก่ามูลนิธิ โรตารีทั่วโลกในปี พ.ศ.2553-2554 คาโดเร็ต เป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์ และเมเจอร์โดนเนอร์ของมูลนิธิ และได้รับใบประกาศ เกียรติคุณสำ�หรับการบริการที่ดีเยี่ยม รางวัลการ บริการที่โดดเด่น และการให้บริการเหนือตนของ โรตารีสากล ลอเรนซ์ เอ. ดิมมิทท์ (Lawrence A. Dimmitt) สโมสรโรตารีโทเพกา, รัฐแคนซัส (Rotary Club of Topeka) ลอเรนซ์ เอ. ดิมมิทท์ เกษียณ จากบริ ษั ท เอที แ อนด์ ที ซึ่ ง เขาเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย จากนั้ น เขาไปเป็ น ผู้ ช่ ว ย ศาสตราจารย์ที่โรงเรียนกฏ หมายวอชเบอร์ น (Washburn University School of Law), โรงเรียนเก่าของเขา เขาเป็นสมาชิกของ สมาคมวิชาชีพหลายแห่ง เขาได้เข้ามาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของโรตารี เป็นผู้ ประสานงานมูลนิธิโรตารีในภูมิภาค และเป็นผู้แทน ประธานโรตารีสากล เขาเองได้ระดมทุน 200,000 เหรียญในงานอาหารค่ำ�เงินล้านในภาค 6040 (รัฐ มิซซูรี) ในปีพ.ศ.2553 และได้ร่วมเป็นประธานในงาน แบบเดียวกันในภาค 5710 (รัฐแคนซัส) ในปี พ.ศ. 2557

ดิมมิทท์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล การบริการที่ดีเยี่ยมและรางวัลการบริการที่โดดเด่น ของมูลนิธิ เขาและภรรยาของเขา, โลอิส, เป็นผู้ บริจาคเบเนแฟคเตอร์และผู้บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ ให้แก่มูลนิธิ และเป็นสมาชิกผู้บริจาคอาร์คคลัมพ์ ราฟาเอล เอ็ม การ์เซีย ที่สาม (Rafael M. Garcia III) สโมสรโรตารีปาซิก ประเทศฟิลิปปินส์ (Rotary Club of Pasig) ราฟาเอล “ราฟฟี่” การ์เซีย ที่สาม เป็นประธานและซีอี โอของบริ ษั ท คอมพิ ว เตอร์ กลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท ข้ า มชาติ 44 บริ ษั ท ที่ เชี่ยวชาญระบบไฮเทค บริษัท มีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่ฟิลิปปินส์และมีสำ�นักงานอยู่ที่ ประเทศสหรัฐ เซี่ยงไฮ้ บัวโนสไอเรส สิงคโปร์ และ เยอรมนี การ์เซียเข้าร่วมโรตารีในปี พ.ศ. 2514 เขาเคยดำ�รงตำ�แหน่ง เป็นที่ปรึกษาด้านการบริจาค เอ็ น ดาวเมนท์ / เมเจอร์ กิ ฟ ท์ ผู้ นำ�การฝึ ก อบรม กรรมการ ผู้แทนประธานโรตารีสากล และกรรมการ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิโรตารี และเป็น ประธานมูลนิธินิตยสารโรตารีของฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2562-63 การ์เซียได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการ ให้บริการดีเด่นจากโรตารีสากลสำ�หรับงานของเขาใน โครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 159 แห่งในเมืองปาซิก เขาและภรรยามินดาเป็น ผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์และเมเจอร์โดนเนอร์ของ มูลนิธิโรตารี และเป็นสมาชิกผู้บริจาคอาร์คคลัมพ์ อากิระ มิกิ (Akira Miki) สโมสรโรตารีฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น (Rotary Club of Himeji) อากิระ มิกิเป็นทันตแพทย์ที่มี ธุรกิจของตนเอง เขาอุทิศตัว ให้กับโครงการกู้คืนภัยพิบัติ หลั ง เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวที่ ฮ าน ชิน-อะวาจิ (Hanshin-Awaji) เดือนมกราคม พ.ศ.2538 ซึ่ง เป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่เลวร้ายที่สุดที่มีผลกระทบ ญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 20 มิกิได้สร้างบ้านให้แก่เด็กและ ช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการดูแลด้านจิตใจ มิกิได้ทำ�งานให้โรตารีในฐานะผู้แทนประธาน โรตารีสากล ผู้ฝึกอบรมการสัมมนาอบรมผู้ว่าการ ภาครับเลือก สมาชิกคณะกรรมการ ผู้ช่วยผู้ประสาน งานโรตารี ผู้แทนสภานิติบัญญัติ และปฏิคมในการ ประชุมใหญ่และการประชุมต่างๆ เขาเป็นกรรมการ บริหารของคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น ของโรตารีสากล มิกิเป็นอดีตอินเทอร์แรคเทอร์ และเป็นผู้ได้รับ ประกาศเกียรติคุณรางวัลการบริการที่ดีเยี่ยม เขา และภรรยาชิฮะรุ เป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์และผู้ บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ให้ห้กับมูลนิธิ

เดวิด ดี สโตวอลล์ (David D. Stovall) สโมสรโรตารีฮอลล์เคาวน์ตี รัฐจอร์เจีย (Rotary Club of Hall County) เดวิด ดี. สโตวอลล์ เกษียณ อายุจากธนาคารพาณิชย์ใน ปี พ .ศ. 2554 หลั ง จากทำ� อาชีพนี้ 32 ปี ซึ่งใน 22 ปีได้ทำ� หน้าที่เป็นประธานและซีอีโอ ของธนาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งชาติ (NASD) จากนั้นเขา ก็ได้ไปเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ สโตวอลล์เคยทำ�งานให้โรตารีสากลใน ฐานะกรรมการ ผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีระดับ ภูมิภาค ผู้นำ�การฝึกอบรม ผู้แทนของประธาน โรตารีสากล ที่ปรึกษาการบริจาคเอ็นดาวเมนท์/ เมเจอร์กิฟท์ และผู้แทนสภานิติบัญญัติ ในปี พ.ศ. 2537-2538 เขาได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม สันติภาพโรตารีในกรุงเซเนกัลซึ่งนำ�ไปสู่การจัดตั้ง กลุ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารโรตารี ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ การพั ฒ นา ประชากร สโตวอลล์ ได้รับประกาศเกียรติคุณสำ�หรับการ ให้บริการดีเด่น รางวัลบริการแห่งคุณงามความดี และรางวัลการบริการที่โดดเด่น เขาและภรรยาคิม วอเตอร์ส์ ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการภาคโรตารี เป็นผู้บริจาค เบเนแฟคเตอร์ ผู้บริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ และสมาชิก ชมรมผู้บริจาคจากผลประโยชน์ (Bequest Society) พีโอท วีกแนกซุกค์ (Piotr Wygnañczuk) สโมสรโรตารีจีไดเนีย ประเทศโปแลนด์ (Rotary Club of Gdynia) พีโอท วีกแนกซุกค์ จบการ ศึ ก ษาจากคณะการต่ อ เรื อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี กดัญสก์ (Gdansk) ในช่วง ครึ่งแรกของอาชีพเขาดูแล การสร้างเรือในอู่ต่อเรือหลาย แห่งให้กับสายเดินเรือมหาสมุทรโปแลนด์ หลังจาก นั้นเขาทำ�งานให้กับบริษัทอุตสาหกรรมอัลฟ่าลาวาล สวีเดน และใช้เวลาห้าปีที่ผ่านมาในตำ�แหน่งผู้จัดการ ทั่วไปของอัลฟ่าลาวาลโปลสก้า เขาได้ก่อตั้ง บริษัท บรรจุภัณฑ์อิซีแพค (Izipak) ซึ่งปัจจุบันดำ�เนินธุรกิจ โดยลูกชายของเขาปาเวล (Pawel) วีกแนกซุกค์เข้ามาเป็นโรแทเรียนในปี พ.ศ.2540 ได้ทำ�งานให้โรตารีในฐานะผู้แทนสภา นิติบัญญัติ กรรมการ ผู้แทนประธานโรตารีสากล และผู้ช่วยผู้ประสานงานโรตารี ได้ร่วมก่อตั้งสโมสร โรตารีหลายแห่งในฐานะผู้แทนพิเศษของผู้ว่าการภาค


คณะกรรมการทรัสตี แกรี่ ซี เค ฮวง (Gary C.K. Huang) ประธานมูลนิธิรับเลือกปี พ.ศ.2561-62 สโมสรโรตารีไทเป ประเทศไต้หวัน (ROTARY CLUB of Taipei) แกรี่ ซี เค ฮวง เป็นที่ปรึกษา ของบริษัทอุตสาหกรรมหวอ หลี (Wah Lee Industrial Corp) เป็นผูค้ วบคุมดูแลบริษทั อุตสาหกรรมหวอฮอง (Wah Hong Industrial Corp) เป็น ผู้อ�ำนวยการของบริษัทพัฒนา ซุนตี (Sunty Development Co., Ltd.) และเป็น ประธานมู ล นิ ธิ ทุ น ประกั น ภั ย ฮวงปิ ง ซิ ง (Huang Ping Sing Insurance Scholarship Foundation) ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นประธานบริษัทประกันภัยต่าง ประเทศของมาเลเซีย และบริษัทหลักทรัพย์ไต้หวัน ชินคง (Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.) เขาได้เข้ามาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานโรตารีสากลใน ปี พ.ศ. 2557-58 และเป็นรองประธานโรตารีสากล กรรมการบริหาร กรรมการทรัสตีของมูลนิธิ ผู้น�ำ การอภิปรายกลุ่มในการประชุมอบรมผู้ว่าการภาค รับเลือก ผูน้ �ำการประชุมประจ�ำภูมภิ าค ผูป้ ระสานงาน และกรรมการเฉพาะกิจ (Task Force) กรรมการและ ประธาน เขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ ของเขาในธุรกิจและโรตารีเรื่อง “จงหาค�ำตอบ อย่า แก้ตัว” (Finding Solutions, Not Excuses) เขาได้รับรางวัลบริการพลเรือน (Civic Service Award) จากกลุ่มสมาพันธ์ที่ไม่หวังผลก�ำไร และรางวัลบริการชุมชน จากกระทรวงมหาดไทย ของไต้หวัน ในปี พ.ศ.2544 เมื่อมีการจัดประชุมใหญ่ โรตารีสากลในเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส เขาได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นนายกเทศมนตรีกติ ติมศักดิข์ องเมือง ได้รบั รางวัลบริการเหนือตนของโรตารีสากล ประกาศ เกียรติคณ ุ ของประธานโรตารี และประกาศเกียรติคณ ุ ของมูลนิธิโรตารีส�ำหรับรางวัลบริการที่ดีเยี่ยมและ รางวัลการบริการที่โดดเด่น เขากับภรรยาคอรินน่า เป็นผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์และผู้บริจาคเมเจอร์โดน เนอร์ให้แก่มูลนิธิ จอห์น เอฟ เจิร์ม (John F. Germ) สโมสรโรตารีแชตตานูกา (ROTARY CLUB of Chattanooga) จอห์น เอฟ เจิรม์ เป็นประธาน กรรมการและซีอีโอที่เกษียณ แล้วของบริษทั แคมเบลล์แอนด์ แอสโซซิ เ อท ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท วิศวกรที่ปรึกษา เขาเข้าท�ำงาน ในบริ ษั ท นี้ เ มื่ อ ปี พ.ศ.2508 ภายหลังที่ได้ท�ำงานในกองทัพ อากาศสหรั ฐ เป็ น เวลาสี่ ป ี เขาท�ำหน้ า ที่ ใ นคณะ กรรมการหลายองค์กรรวมถึงคณะกรรมการบริหาร ของมูลนิธิการศึกษาสาธารณะและบริษัทศูนย์รวม

กูแลม เอ วาฮานวาตี (Gulam A. Vahanvaty) สโมสรโรตารีบอมเบย์ ประเทศอินเดีย (ROTARY CLUB of Bombay) กูแลม เอ วาฮานวาตี ท�ำงาน ธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับการ ขจัดเศษซากเรือและต่อมาได้ กระจายการลงทุนไปสู่กิจการ ธุรกิจอื่นๆ ในปี พ.ศ.2521 เขา ได้เดินทางไปอินเดียนน่า (ตอน นั้นยังเป็นภาค 656) ในฐานะ นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Group Study Exchange) ซึ่ง เขาบรรยายว่าเป็น “ประสบการณ์เสริมสร้างชีวิต” ที่ ท�ำให้เขาต้องการเข้าร่วมกับโรตารี เขาเข้ามาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ได้ควบคุมดูแลการบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี จ�ำนวนเงิน 654,000 เหรียญในฐานะผู้ว่าภาค ซึ่ง เป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียจนถึงปี พ.ศ.2549-50 เขาได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารีระดับ ภูมิภาค ประธานคณะกรรมการและสมาชิกและผู้น�ำ การฝึกอบรม เขาได้รับรางวัลบริการเหนือตนของโรตารีสากล เพอร์ โฮเยน (Per Hoyen) และประกาศเกียรติคณ ุ ของมูลนิธโิ รตารีส�ำหรับรางวัล สโมสรโรตารี Aarup ประเทศเดนมาร์ก บริการดีเยีย่ มและโดดเด่น เขากับภรรยาฮาสซีนา่ เป็น (ROTARY CLUB of Aarup) ผูบ้ ริจาคเบเนแฟคเตอร์และผูบ้ ริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ เพอร์ โฮเยน ส�ำเร็จการศึกษา ให้กับมูลนิธิ ระดับปริญญาตรีด้านการผลิต และการจัดการสื่อจาก ซางกู ยุน (SangKoo Yun) โรงเรียนสือ่ และวารสารศาสตร์ สโมสรโรตารีแซ ฮันยัง ประเทศเกาหลี ของเดนมาร์ ก เขาด�ำรง (ROTARY CLUB of Sae Hanyang) ต�ำแหน่งทางด้านเทคนิคการ ซางกู ยุ น จบการศึ ก ษาจาก ผลิตและการบริหารจัดการใน คณะเกษตรที่มหาวิทยาลัย หลายบริษัทในอุตสาหกรรมกราฟิกโดยเกษียณในปี ซี ร า คิ ว ส ์ ( S y r a c u s e พ.ศ.2544 จากบริษัทนอร์ดกราฟ (Nordgraf A/S) University) ในนิวยอร์กและ เขาเป็นประธานของสมาคมโต๊ะกลมระดับชาติของ เป็นประธานบริษัทดองชู เดนมาร์กในปี พ.ศ.2538-39 บริษัทค้าวัสดุสถาปัตยกรรม เขาเข้ามาเป็นโรแทเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. และวิศวกรรม เขามีส่วนร่วม 2542 เคยด�ำรงต�ำแหน่งเหรัญญิกของโรตารีสากล ในองค์กรชุมชนหลายแห่งทีม่ คี วามสนใจเป็นพิเศษใน กรรมการบริหาร ผูแ้ ทนประธานโรตารี กรรมการและ การรักษามรดกวัฒนธรรม ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ ั ญัติ ประธานคณะ เขาเข้ า เป็ น โรแทเรี ย นตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. กรรมการมูลนิธิภาค และผู้ประสานงานโปลิโอภาค 2530 โดยเป็ น สมาชิ ก ก่ อ ตั้ ง ของสโมสรโรตารี ในเวลาหกปี และสองปีในฐานะประธาน เขาได้เป็น แซฮันยาง ยุนได้ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารของ ตัวแทนของ 5 ภาคของเดนมาร์กในคณะกรรมการ โรตารีสากล ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม บริหารของโรตารีนอร์เด็น ซึ่งเป็นนิตยสารโรตารีที่ ใหญ่ของโรตารี ผู้ฝึกอบรมวิสัยทัศน์ในอนาคตของ เป็นทางการ ซึง่ ให้บริการแก่เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์ มูลนิธิ ผู้ฝึกอบรมประสานงานโรตารี กรรมการและ แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน และเป็นประธานในคณะ ประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยพิธีกร ผู้น�ำการฝึก กรรมการเพื่อพัฒนาสิ่งตีพิมพ์ดิจิทัล อบรม เขาเป็นผู้น�ำโครงการรักษ์สีเขียวในมองโกเลีย โฮเยน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล ตัง้ แต่เป็นผูว้ า่ การภาคในปีโรตารีรอ้ ยปี เขากับภรรยา บริการดีเยี่ยมของมูลนิธิโรตารี และรางวัลบริการเพื่อ อุนซุนเป็นผูบ้ ริจาคเบเนแฟคเตอร์และผูบ้ ริจาคเมเจอร์ ให้โลกปลอดโปลิโอในภูมิภาค เขากับภรรยาแอนเน็ต โดนเนอร์ให้กับมูลนิธิโรตารี และเป็นสมาชิกชมรม (สมาชิกสโมสรโรตารีแอสเซนส์และผู้ว่าการภาคในปี ผู้บริจาคอาร์ค คลัมฟ์ และชมรมผู้บริจาคจากผล พ.ศ. 2555-56) เป็นผูบ้ ริจาคเมเจอร์โดนเนอร์ สมาชิก ประโยชน์ (Bequest Society) ชมรมผู้บริจาคจากผลประโยชน์ (Bequest Society) และผู้บริจาคเบเนแฟคเตอร์ ไร่ส้ม และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ บริษัทโลหิตประกันภัย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้ง และเหรัญญิกของมูลนิธวิ ทิ ยาลัยเทคนิคชุมชนแห่งรัฐ ชัตตานูกา และเป็นประธานมูลนิธิเทนเนสซี เจซี เขา ได้รับรางวัลงานอาสาสมัครมากมาย เจิร์มเข้าร่วมกับโรตารีในปี พ.ศ. 2519 และเคยเป็นประธานโรตารีในปี พ.ศ.2559-60 เป็น รองประธานโรตารี ส ากล กรรมการบริ ห าร รอง ประธานและกรรมการทรัสตีของมูลนิธิ ผูช้ ว่ ยประธาน ทรัสตี และประธานการรณรงค์การบริจาคโรตารี 200 ล้านเหรียญ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ของโรตารีสากล ประธานคณะกรรมการหลายคณะ ผู้ ประสานงานในพื้นที่ และผู้น�ำการฝึกอบรมในปี พ.ศ. 2556 ท�ำเนียบขาวได้ยกย่องให้เขาเป็นสุดยอดแห่ง การเปลี่ยนแปลง เจิร์มได้รับรางวัลบริการเหนือตนของ โรตารีสากล และประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิโรตารี ส�ำหรับรางวัลบริการดีเยีย่ มและรางวัลบริการโดดเด่น เขาและภรรยาของเขาจูดเี้ ป็นผูบ้ ริจาคเบเนแฟคเตอร์ และเป็นสมาชิกผู้บริจาคอาร์คคลัมฟ์

22 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


Our District

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

Special Scoop Our Leader 3330 Our Leader 3340 Our Leader 3350 Our Leader 3360 Our Centre

บรรณาธิการบริหาร

หน้า 24-25 หน้า 26-29 หน้า 30-33 หน้า 34-37 หน้า 38-41 หน้า 42-44

อน.วาณิช โยธาวุธ (สร.แม่สาย 3360)

บรรณาธิการผู้ช่วย

อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์

(สร.พระปฐมเจดีย์ 3330) (สร.หมากแข้ง 3340) (สร.กรุงเทพสุวรรณภูมิ 3350) (สร.แพร่ 3360)


Special Scoop บทความพิเศษ

อน.จันทนี เทียนวิจิตร สร.เชียงใหม่ล้านนา

แรงบันดาลใจหรือ Inspiration มาจากภาษา ละติน Spirare ที่แปลว่าลมหายใจ “ปราศจากลมหายใจเราก็จะไม่มีชีวิต แต่ ถ้าชีวิตปราศจากแรงบันดาลใจ ลมหายใจก็ไร้ความ หมาย” หนุ่มเมืองจันท์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Inspire ซึ่งสอดคล้องกับคติพจน์ของประธานโรตารีสากลปี 2561-2562 แบรี แรซซิน คือ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ขยายความว่า หากท่านจะสร้างโลกให้ดขี นึ้ กว่าเดิม ท่าน จะต้องปลุกเร้าจิตวิญญาณโรแทเรียนในภาคของท่าน ให้พวกเขาประจักษ์ในศักยภาพที่ซ่อนเร้น ให้พวกเขา ประจักษ์ในความต้องการทีแ่ ฝงกายในตัวพวกเขาทุกคน (If you want to build a better world, you have to awaken the souls of your Rotarians – to their own ability, and their own potential, and to the longing inside each and every one of us.) เราจะพามิตรโรแทเรียนไปพบกับแรงบันดาลใจ ของผู้ว่าการภาคทั้งสี่ภาคของโรตารีในประเทศไทย ที่ ก�ำลังอยูใ่ นต�ำแหน่งการบริหารงานปีโรตารี 2561-2562 ว่าแต่ละท่านมีนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงาน โรตารีในภาคของท่านอย่างไร 24 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

แรงบันดาลใจ

ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ภาค 3360 ผู้ว่าการภาคสุภาพสตรีหนึ่งเดียวใน ปีโรตารีนี้กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่า อะไรคือแรงบันดาลใจ ท�ำอย่างไรให้เกิดแรง บันดาลใจ แรงบันดาลใจมาจากไหน เป้าหมายของแรงบันดาลใจเพือ่ อะไร อ้างถึง หนังสือเล่มหนึง่ ทีเ่ ขียนไว้วา่ ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้ถามพนักงานที่ ท�ำงานในนาซ่าซึง่ เป็นภารโรงกวาดพืน้ ว่า “คุณก�ำลังท�ำอะไร” เขาตอบว่า “ท่าน ประธานาธิบดีครับ ผมก�ำลังช่วยส่งคนไปดวงจันทร์ครับ” ผวภ.รุ่งรานี กล่าวว่า “ดิฉนั ต้องกล่าวเรือ่ งเป้าหมายเพือ่ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ตวั เองอย่างเดียวคง ไม่พอ ความท้าทายของเราทุกคนต้องการมีแรงบันดาลใจเพือ่ ไป สูเ่ ป้าหมายนัน้ ๆ เป้าหมายของแรงบันดาลใจคืออะไรก็ได้ทที่ �ำให้เรามีความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมเกินตัว เรา เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ สร้างความสุขที่แท้จริง ดังเช่นภารโรงคนที่กล่าว ข้างต้น” โรแทเรียนทุกท่านต้องวางเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้คน อื่นมีส่วนร่วม เพื่อเชื่อมต่อหน่วยงาน เชื่อมต่อองค์กรไปเรื่อยๆ ให้คนทั่วโลกมา ต่อยอดเรา เกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ เพื่อให้ถึงจุดหมายที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าทีข่ องเราทุกคนชาวโรแทเรียน ทีจ่ ะสร้างมันขึน้ มาแล้วก้าวเดินไปข้าง หน้าด้วยกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะบอกใครๆ ว่า มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กันเถอะ เราต้องท�ำบางสิ่งบางอย่าง ที่ต้องท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจก่อน คือการ คิดบวกในการท�ำงาน มองอุปสรรค ปัญหา ให้แตกต่างไปจากผู้อื่น แล้วลงมือท�ำ ด้วยตัวเราเองจึงจะประสบความส�ำเร็จ โรตารีเราเป็นองค์กรของผูน้ �ำ สิง่ ทีเ่ ราท�ำ ต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้กบั ผูอ้ นื่ โดยท�ำให้ใหญ่ขนึ้ เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ท�ำให้มาก ขึ้น ทุกอย่างก็จะได้สิ่งที่ดีขึ้น ในส่วนของนโยบายและเป้าหมายการบริหารงานของภาค 3360 ใน ปีบริหารงานนี้ได้วางเป้าหมายหลักสอดคล้องกับนโยบายของโรตารีสากลคือ ด้านสมาชิกภาพโดยมีเป้าหมายเพิ่มสมาชิกภาพในภาคอย่างน้อย 10% โดย ใช้หลักกลยุทธ์ต่างๆ ของแต่ละสโมสร ในด้านโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ คือ สนับสนุนให้สโมสรก่อตัง้ กลุม่ ชุมชนโรตารี (RCC) สนับสนุนให้มกี ารก่อตัง้ สโมสร อินเทอร์แรคท์หรือสโมสรโรทาแรคท์ มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนสนับสนุน ระดับโลก (Global Grant) หรือกองทุนสนับสนุนภาค (District Grant) อย่าง น้อย 1 โครงการ และทุกสโมสรด�ำเนินโครงการบริการชุมชน/บริการอาชีพ/ โครงการลงมือท�ำ อย่างน้อย 1 จุดเน้นใน 6 จุดเน้นของโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ของโรตารี (Six Areas of Focus) ในด้านมูลนิธิโรตารี รณรงค์ให้สมาชิกทุก ท่านบริจาคอย่างน้อย 100 USD รณรงค์ให้ทุกสโมสร มียอดบริจาคให้กองทุน ประจ�ำปี (APF) เฉลี่ย 100 USD ต่อสมาชิก 1 ท่าน เป้าหมายการบริจาครวม ของภาค 250,000 USD และภาคท�ำโครงการเครื่องผลิตออกซิเจนพกพาและ เครื่องดูดเสมหะ เป็น District Grant ให้สโมสรในภาคเข้าร่วม และด้านภาพ ลักษณ์สาธารณะ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในโครงการขจัด โปลิโอให้หมดไปจากโลกของเรา จัดกิจกรรมโรตารีเดย์เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมของ โรตารี และกิจกรรมต่างๆ มากมายทีโ่ รตารีได้ท�ำเพือ่ ให้ชมุ ชนและบุคคลทัว่ ไปได้ รับทราบเรือ่ งราวของโรตารีเพือ่ จะได้สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ชุมชนอย่างสืบเนือ่ ง ต่อไป ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา ภาค 3330 กล่าวว่าคติพจน์ “ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ” เป็นการบ่งบอกและสือ่ ความหมายถึงความรัก ความศรัทธา ที่เรามีต่อกันในหมู่สมาชิกและมวลมนุษยชาติ เมื่อหล่อหลอมรวมกันแล้วก็จะ ท�ำให้เกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและ ความมุ่งมั่นที่ไม่รู้จบ เพื่อท�ำสิ่งที่ดีงามให้กับเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้ ส�ำหรับ


กับผู้ว่าการภาคในประเทศไทย ปีบริหาร 2561-2562 ภาค 3330 มีพื้นที่ครอบคลุม 23 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีสภาพ ทาง “ภูมิศาสตร์” และ “ภูมิสังคม” ที่แตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนสังคม วัฒธรรม และวิถชี วี ติ ของ ผูค้ นทีห่ ลากหลาย ซึง่ เป็นปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาประเทศและ การด�ำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ตลอดมา แต่ในบริบทและการเปลีย่ นแปลง ดังกล่าวนั้น สมาชิกและสโมสรโรตารีต่างๆ ในภาค 3330 ก็ยังสามารถด�ำรง อยู่และด�ำเนินกิจกรรมของโรตารีได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมาอย่างต่อเนื่อง แม้นในบางห้วงเวลาอาจมีสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบ หรือมีเหตุการณ์ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงแทรกซ้อนเข้ามา ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง แต่สมาชิก และสโมสรโรตารีในพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ก็ยงั คงมีความมุง่ มัน่ ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั ิ หน้าที่ ท�ำงานของโรตารีให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้อย่างน่าชมเชย ผู้ว่าการภาคเป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิ ของภาค ตลอดจนเป็นทั้งขวัญและก�ำลังใจของสมาชิกทุกคนในภาคเสมอ ดังนั้นการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผู้ว่าการภาค จึงเป็นโอกาสที่ดี ของสโมสรและสมาชิกที่จะได้พบปะพูดคุยกับผู้ว่าการภาคโดยตรง และรับ ทราบนโยบายของโรตารีสากลและแนวทางการปฏิบตั ขิ องภาค 3330 ซึง่ จะมุง่ เน้นในแผนกลยุทธ์ทงั้ 3 เรือ่ งของโรตารีสากลและของภาค 3330 คือส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับสโมสร เพิ่มพูนการบ�ำเพ็ญประโยชน์และ สนับสนุนมูลนิธโิ รตารี และส่งเสริมและการตระหนักในภาพลักษณ์สาธารณะ ของโรตารี นอกจากนีใ้ นการวางแผนผูน้ �ำ ทางภาคจะส่งเสริมให้ผนู้ �ำสโมสรทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตเป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ ชาญฉลาดและกล้าหาญ มีความคิด สร้างสรรค์เพือ่ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ ให้ดขี นึ้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป ซึ่งสามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้ชีวิตครอบครัวและชีวิตของชาว ชุมชนเปลีย่ นแปลงให้ดขี นึ้ อันจะเป็นภาพลักษณ์ทดี่ ี และเป็นความประทับใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับตลอดไป ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ภาค 3340 กล่าวว่าภาค 3340 ครอบคลุมพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ว้าง ขวางมากเมือ่ เปรียบเทียบกับสัดส่วนประชากรและจ�ำนวนของโรแทเรียนต่อ พื้นที่ แต่ด้วยการด�ำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของโรตารีสากล จึง ท�ำให้ทุกสโมสรแม้จะอยู่ห่างไกลกันมีเป้าหมายที่เหมือนกันภายใต้คติพจน์ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ให้โรแทเรียนทุกคนสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม และมนุษยชาติ โดยผู้ว่าการภาคเองได้วางแผนใช้เวลาในการเยี่ยมสโมสร โรตารีทกุ สโมสร เพือ่ ถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายของโรตารีสากลและภาค ให้แก่โรแทเรียนอย่างทัว่ ถึง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากมิตร โรแทเรียนในการน�ำมาปรับปรุงการบริหารงานของภาคให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด แม้ว่าการเดินทางในแต่ละจุดจะห่างไกล และใช้ระยะเวลาใน การเดินทางที่ยาวนานก็ตาม นโยบายและเป้าหมายของภาค 3340 ในปี บริหาร 2561-2562 ได้วางแนวทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรตารีสากล คือ ด้านสมาชิกภาพมีเป้าหมายเพิ่มสมาชิกอย่างน้อย 150 คนจากสมาชิก ปัจจุบันจ�ำนวน 1,750 คน พร้อมทั้งรักษาสมาชิกเดิมไว้ไม่ต�่ำกว่า 98% โดย วางแผนจัดตั้งสโมสรโรตารีใหม่อย่างน้อย 2 สโมสร ในด้านมูลนิธิโรตารีได้ ตั้งเป้าหมายยอดบริจาครวมมากกว่า 233,000 USD ซึ่งรวมถึงกองทุน APF EREY Polio Plus และ Bhichai Endowment Fund

ส�ำหรับโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ส�ำคัญ อีกประการหนึ่งของโรตารี ได้วางแผนจัดท�ำโครงการทุนสมทบระดับโลก (Global Grant) อย่างน้อย 3 โครงการ ส่งเสริมให้ทุกสโมสรด�ำเนินกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์โดยการสนับสนุนของภาค พร้อมกันนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรม ชนรุ่นใหม่ด้วยการจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ สนับสนุนโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ น และส่งเสริมให้โรแทเรียน ใช้ My Rotary ให้มากขึ้น ในส่วนสุดท้ายคือด้านภาพลักษณ์สาธารณะของ โรตารี ได้วางเป้าหมายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรตารีผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ของภาค และทุกช่องทางที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้สาธารณชนได้รจู้ กั และรับทราบถึงกิจกรรมและผลงานทีป่ ระจักษ์ของ โรตารีต่อไป ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ภาค 3350 กล่าวว่า “ผมมีนโยบาย ในการบริหารภาคโดยจะมุง่ เน้นให้กจิ กรรมต่างๆ ทีท่ �ำขึน้ ในปีนี้ เป็นตัวอย่าง แห่ง ‘ความดีและการแบ่งปัน’ เพื่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นและร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ตา่ งๆ ได้เกิดความซาบซึง้ หรือความสุขในการเป็นผูใ้ ห้ และในขณะ เดียวกันผูร้ บั ก็ได้ซมึ ซับความสุขแห่งการเป็นผูร้ บั และยังปลูกฝังให้ผรู้ บั เรียน รูค้ วามคิดการแบ่งปันเมือ่ ตนเองสามารถท�ำได้ในโอกาสต่อไป ทัง้ นีผ้ มเชือ่ มัน่ ว่า การเป็นผูใ้ ห้โดยไม่หวังผลตอบแทนของโรแทเรียนนัน้ เป็นการให้ทบี่ ริสทุ ธิ์ และเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงอานุภาพต่อจิตใจของผู้รับและผู้ร่วมบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ส่วนต่างๆ อาทิ เช่น อินเทอร์แรคท์ โรทาแรคท์ ตลอดจนคนใน ชุมชนที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ จะได้รับแรงบันดาลใจและเป็นผู้ให้สืบไป” ส�ำหรับภารกิจที่ท้าทายการบริหารภาคในปีนี้ ผวภ.นครินทร์ กล่าวว่าได้มุ่งเน้นภารกิจ 3 ด้านตามแผนกลยุทธ์ของโรตารีคือ การสร้าง สโมสรเข้มแข็ง ให้ความส�ำคัญและเพิ่มโครงการบริการ และการสร้างภาพ ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของโรตารี ภารกิจทัง้ 3 ด้านนัน้ ในความเป็นจริงได้ถกู ก�ำหนด เป็นแผนระยะยาวทีม่ คี วามต่อเนือ่ งไปยังอนาคต โดยมีความร่วมมือจากในปี ปัจจุบัน ผู้ว่าการภาครับเลือก และผู้ว่าการภาคนอมินี ส�ำหรับปีนี้เรื่องแรกที่ ท่านได้ให้ความส�ำคัญคือ เรื่องของสมาชิกภาพ “ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเรามีมิตร โรแทเรียนที่มีความสามารถ มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กรของ เราอย่างถูกต้อง และเราสามารถเพิม่ มิตรโรแทเรียนทีเ่ ข้มแข็งได้กจ็ ะสามารถ สร้างสโมสรให้เข้มแข็งได้ และเมือ่ สโมสรเข้มแข็งก็จะท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้มาก ขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพของโครงการ” ในส่วนของภาพลักษณ์ ท่านผูว้ า่ การภาคนครินทร์กล่าวว่า สามารถ บรรจุเป็นวัตถุประสงค์ ในการท�ำโครงการทุกโครงการโดยอัตโนมัติ ให้มีการ ค�ำนึงถึงการประชาสัมพันธ์หรือสื่อต่างๆ ที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งในแง่ การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักองค์กรโรตารีให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจ แนวทางในการท�ำงานของโรตารี ซึ่งจะยังผลให้เกิดความร่วมมือในการ ด�ำเนินกิจกรรม และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้อง ข้อสุดท้ายของแผนกิจกรรมต่างๆ ทีภ่ าค 3350 ได้วางแผนไว้คอื การสนับสนุน การท�ำโครงการทุนสมทบระดับโลก (Global Grant) เพื่อให้เกิดผลการช่วย เหลือที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ ค�ำนึงถึงการท�ำเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้โครงการนั้นได้รับการ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเป็นโครงการสัญลักษณ์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของโรตารี ได้ต่อไปในปี “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ”


D.3330 บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ สร.พระปฐมเจดีย์

สวัสดีคะ่ มวลมิตรโรแทเรียนเรียนทุกๆ ท่าน หากท่านเปิด นิตยสารโรตารีประเทศไทย มาถึงหน้านี้ พอท่านเห็นภาพท่านคงจะ เริ่มอ่านกันอย่างแน่นอน ดิฉัน อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ อดีต ผู้ว่าการภาค 3330 อยู่ที่บริษัทก็ใช้เวลามาท�ำ มาคิดเรื่องของโรตารี วันละหลายชั่วโมง หลายๆ ท่านก็คงเป็นเหมือนดิฉัน ประสบการณ์ ที่ได้จากการเป็นโรแทเรียนนั้นมาก ได้รู้จักผู้คนก็มาก จนบางครั้งลืม ไปเสียเลย ดิฉันเป็นโรแทเรียนเมื่อปี 2540-2541 เป็นนายกสโมสร โรตารีพระปฐมเจดีย์ ปี 2550-2551 จากนัน้ ก็เรียนรูเ้ รือ่ งราวของการ เป็นโรแทเรียน เป็นคณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการภาคมา ตลอดไม่เคยว่างเว้น เมื่อปี 2559-2560 ดิฉันด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการ ภาค ภาค 3330 โรตารีสากล ปัจจุบันเป็นอดีตผู้ว่าการภาคแต่ยังยึด มั่นอุดมการณ์ของตัวเองเสมอว่า “ถ้าเราสามารถเป็นประโยชน์ให้ กับองค์กรโรตารีได้ ก็ต้องปฏิบัติต่อๆ ไป” คิดแบบนี้แล้วสบายใจค่ะ ขอบคุณท่านบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยมาก ที่มอบ หมายเรื่องราวต่างๆ โดย คุณจิตราพร เจ้าหน้าที่ศูนย์โรตารีประสาน งานมาตลอดคะ ในอดีต ก่อนที่จะมีการแยกเป็น 4 ภาค ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2534-2535 มีผู้ว่าการภาค ภาค 335 เป็นนายทหาร ชื่อ พล.อ.สายหยุด เกิดผล ดิฉันเคยมีโอกาสพบท่านเมื่อปี 2560 ท่าน มาร่วมพิธีสถาปนาสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน ท่านมีอายุเกือบจะ 90 ปีแล้ว ท่านแข็งแรงมาก เวลาเดินและพูดจะถามถึงอดีตนายก ในสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ท่านมีสุขภาพดี ท่านก่อตั้งสโมสร โรตารีบ้านแพ้ว ในปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ก่อตัง้ สโมสรโรตารี หลักห้า - ด�ำเนิน ครัง้ นีท้ �ำให้ดฉิ นั ได้รสู้ กึ ว่านานมากทีภ่ าค 3330 จะมี ผูว้ า่ การภาคเป็นนายทหาร เมือ่ เกษียณแล้วก็ยงั เสียสละอุทศิ เวลาให้ กับองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก นับเวลา 27 ปี ถึงมีผู้น�ำ ที่เป็นนายทหารอีกครั้ง ท่านพลโท คณิต แจ่มจันทรา ถือว่าท่านเป็น ผู้น�ำที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น ท่านคือแรงบันดาลใจให้กับโรแทเรียนที่เป็น ผู้น�ำทางวิชาชีพ ท่านพูดเสมอว่า “คนเราหากมีใจแล้วอะไรก็ย่อม ทนได้ ไปได้ทุกที่ เพราะอยากให้ชาวบ้านสุขสบาย” ครั้งที่ท่านเป็น นายทหาร ท่านก็ช่วยชาวบ้านโดยเฉพาะทางภาคใต้มาตลอด ครั้งนี้ ท่านยังคงเดินทางไปอีกรูปแบบหนึ่งคือ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และช่วยให้โรแทเรียนทุก ๆ คน เป็นตัวอย่างให้ชมุ ชนได้เห็นเป็นแบบ อย่าง เพื่อเกิดแรงบันดาลใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลกนี้ ให้น่าอยู่ได้ ดิฉันขอให้ทุกท่านได้ติดตามความเป็นนายทหารที่ทุ่มเท สร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมฯ กันค่ะ

26 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

Our Leader

ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา ภาค 3330 โรตารีสากล


ในปีบริหาร 2561-62 นี้เรามีผู้น�ำที่เข้มแข็ง ท่านเป็น อดีตทหาร เป็นชาวราชบุรีโดยก�ำเนิด ท่านผู้ว่าการภาคพลโท คณิต แจ่มจันทรา สมรสกับโรตารีแอนน์ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา โรตารีแอนน์ ท่านเป็นอาจารย์ ทั้งคู่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว มีบุตร 2 คน หญิง 1 ชาย 1 เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีราชบุรใี นปี 2544 และเป็นนายก สโมสรในปี 2555-56 ในโรตารีปีแห่งการ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ได้เริ่มขึ้นแล้ว และท่านผู้ว่าของเราก�ำลังเดินทางเยี่ยมสโมสรอย่างเป็น ทางการ เริ่มจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นมาถึงอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่านได้เขียนข้อความในสารผูว้ า่ การภาคฉบับเดือนกรกฎาคม 2561-2562 มีข้อความตอนหนึ่งว่า “เพราะแรงบันดาลใจ นั้นจะก่อให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่น ไม่รู้จบ ที่สามารถท�ำให้ คน ธรรมดา ๆ ตัวเล็ก คนหนึ่งสามารถท�ำสิ่งดี ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ให้ประสบผล ส�ำเร็จมีความสุขได้” บทบาทของโรตารีในโลกใบนี้ยังคงด�ำเนินต่อไป และจะต้องเพิม่ พูนการบริการด้านต่างๆ อย่างมีความหมายและมีคณ ุ ค่า

ที่ยั่งยืนมากขึ้น เพราะพลังแห่งการให้บริการนั้น ถือเป็นหัวใจและจิต วิญญาณของโรตารีอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากภายในสโมสร การสร้าง ความรัก ความศรัทธา และการยกย่องให้เกียรติซงึ่ กันและกันนัน้ มีความ ส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก ที่จะท�ำให้เกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจที่ยิ่ง ใหญ่ และสามารถท�ำสิ่งดีๆ ที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลส�ำเร็จและมีความสุข ได้ โดยผ่านโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถ เปลีย่ นแปลงชีวติ ครอบครัวและชุมชนต่างๆ ให้ดขี นึ้ ได้ อันจะเป็นโอกาส และภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับตลอดไป ดิฉันจึงมีความเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นของท่านจะท�ำให้โรแท เรียนมีก�ำลังใจ มีแรงบันดาลใจ พบกับผลส�ำเร็จและมีความสุขได้ในอีก ปีบริหารและตลอดไป ดิฉันและโรแทเรียนทุกๆ คนต่างให้ก�ำลังใจท่าน ผู้ว่าการภาค พลโทคณิต และโรตารีแอนน์ ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา ทุกๆ วันค่ะ


D.3330 Interview บทสัมภาษณ์ สโมสรโรตารีในภาค 3330 ปัจจุบันมีทั้งหมด 99 สโมสร มีตอนใต้จาก จ.ยะลา- จ.ประจวบคีรีขันธ์ 48 สโมสร และจากสโมสรโรตารี ปราณบุรี (จ.ประจวบฯ) ถึง จ.สุพรรณบุรี อีก 51 สโมสร ภาค 3330 มีการจัดพิธีสถาปนารวมภาคเมื่อครั้งที่ภาคจัดการอบรมคณะกรรมการ บริหารสโมสร (DTA) มีผู้เข้าร่วมพิธีสถาปนารวมประมาณ 40 สโมสร และนอกนั้นจะจัดรวม 2-3 สโมสรในพื้นที่จังหวัดของสโมสรตั้งอยู่ บางที ก็จัดฉลองได้อีกด้วย ดังนั้น จึงท�ำให้ต่างก็เดินทางทุกๆ คืน ทุกวันเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน พูดค�ำว่า “เพื่อมิตรภาพ” ดิฉันได้น�ำความคิดของผู้น�ำ บางท่านมาเป็นแนวทางให้ไว้ปรับคิดกันนะคะ นย.สุปราณีย์ คูสุรัตน์ สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ทราบว่าท่านนายกรับเป็นผู้ น�ำสโมสรฯ อย่างกระทันหัน เนือ่ งจากท่านนายกรับเลือก ท่านเสียชีวิตทั้งที่ไปอบรม นายกรับเลือกแล้ว (ขณะที่ ทุกคนเสียใจ เสียขวัญ) ใช่ค่ะ เป็นที่ตกใจเสียใจอย่างมากด้วย กับทุกคน แต่ทา่ น นยก.วลัยรัตน์ ทรัพย์ครี ี อดีต นายก และสมาชิกเห็นสมควรให้ดิฉันท�ำหน้าที่ นายก ดิฉันก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ก็โชคดีที่มี อน.นภาพร แย้มเกตุ ท่านมาเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ และ สมาชิกช่วยกันก็อุ่นใจ ท่านนายกมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานสถาปนา ทุกสโมสรไหมค่ะ ตอนบนมี 51 สโมสร แล้ว บริหารจัดการอย่างไร ถึงได้รบั ความร่วมมือจาก สมาชิก สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ดิฉันต้องขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่านเป็น อย่างมาก นายกเพียงจัดรถให้ทุกๆ วัน ส่วนค่า ลงทะเบียนเข้างานแต่ละที่ เรามีกองทุนคนละ 1,500 บาท ส่วนของที่ระลึกและรถนายกจะ จัดเตรียมไว้ให้ ได้พบกันทุกๆ วัน ของมวลสมาชิกหลายสโมสร มีอะไรที่แตกต่างบ้างไหมค่ะ สมาชิกในสโมสรมีสลับกันไปร่วมงาน วันละ 5-10 ท่านแล้วแต่สโมสรใดมีสมาชิกมาก หรือน้อย ดิฉนั ชอบสโมสรทีผ่ รู้ ว่ มงาน ค่อนข้าง ไม่พูดคุยกันเสียงดัง คือ ดิฉันชอบดูพิธีการของ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดียม์ ากทีส่ ดุ ค่ะ เพือ่ น�ำ มาปรับใช้ในสโมสรของเราบ้าง มีช่วงที่ดิฉัน และสมาชิกไปร่วมงานพิธีสถาปนากับสโมสร คู่มิตรที่ญี่ปุ่น ได้ให้อดีตนายกน�ำทีมไปแต่ก็ ถือว่าดิฉันมีความสุข สนุกค่ะ ที่เห็นสมาชิก ทุกคนใช้ Line เป็นประโยชน์ติดต่อสื่อสาร กันสะดวก ขอขอบคุณมากค่ะ ที่ให้ดิฉันมีส่วน ร่วมแชร์ความรู้สึกกับการเดินทางสถาปนาใน ปีบริหารนี้

นย.นรีวรรณ ลิ่มศิลา สโมสรโรตารีจังซีลอน สโมสรโรตารีจงั ซีลอนจะจัด พิธีสถาปนาร่วมกับสโมสร โรตารีทงุ่ คา (สโมสรพีเ่ ลีย้ ง) เป็นอย่างไรบ้างคะ และมี โอกาสน�ำสมาชิกไปร่วมพิธี สถาปนาในตอนใต้บ้างไหม ดิฉันได้น�ำสมาชิกไปร่วมงานจังหวัด ใกล้เคียง ตะกั่วป่า พังงา สุราษฎร์ธานี และ กระบี่ และรอบๆ ใน จ.ภูเก็ต ดิฉันชอบนะคะ ทีก่ ารจัดงาน พิธฯี เราจะมีการสังสรรค์นอ้ ยกว่า ที่อื่น เราจะคิดตรงกันว่าเราจะไม่มีการรับ-ส่ง นายกเพราะรู้สึกว่าเยอะไป โดยเฉพาะสมาชิก ก็คิดเห็นเหมือนกัน โดยเฉพาะต้องจัดโต๊ะรุ่น นั้นรุ่นนี้ สมาชิกจะขอให้นายกปัจจุบันและ นายกรับเลือกอยู่กับสมาชิกของแต่ละสโมสร เพื่อท�ำให้สมาชิกที่ยังไม่ได้เป็นนายกหรืออดีต นายกรู้สึกขาดผู้น�ำของตนเอง ส่วนใหญ่ทสี่ โมสรก็จะมีกจิ กรรมร่วม กันในจังหวัดภูเก็ตและสโมสรโรตารีทุ่งคา เรา ท�ำโครงการร่วมกัน เป็นกิจกรรมเดิมจากปีที่ ผ่านมา ดิฉันมีแนวคิดที่จะท�ำกิจกรรมร่วมกับ ต่างสโมสรจังหวัดอืน่ ๆ บ้าง เรามีคมู่ ติ รอยูต่ อน บนอย่างสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ได้พบเห็น ความแตกต่างบ้าง เป็นเรือ่ งของพิธกี ารแต่ชอบ ความเป็นมิตรกันเองดีมากค่ะ โดยส่วนตัวชอบของสโมสรจังซีลอน รู้สึกอบอุ่น ทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้อง โดย เฉพาะนายกก่อตั้งพี่ตุ้มของพวกเรา ท่านมีกฎ ระเบียบอยู่ในใจ แต่วิธีการแล้วแต่โอกาสน�ำ มาใช้ ท่านเป็นที่เคารพรักของพวกเรามากค่ะ ขอบคุณนะคะที่ให้มีโอกาสกล่าวความรู้สึก เล็กๆ น้อยๆ บ้าง

28 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

นย.พูนศักดิ์ นิลเภตรา สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ปีนี้ท่านพร้อมที่จะด�ำรง ต�ำแหน่งผูน้ ำ� ติดต่อเป็นครัง้ ที่สอง ท่านมีความคิดเห็น เรื่องพิธีสถาปนาอย่างน่า ชื่นชอบมาก ภาค 3330 มี สโมสรทั้งหมด 99 สโมสร ถ้ารวม 2 ปีบริหาร ท่านน่าจะเดินทางครบแล้ว ท่านนายกหัวเราะแล้วบอกว่า “ยังไม่ ครบครับ” แล้วท่านนายกเห็นพิธีการฯ ทางตอนบนและ ตอนใต้ มีความแตกต่างกันมากไหมค่ะ ชอบภาคใต้นะ รู้สึกเรียบง่าย สบายๆ ดี ตอนบนก็พิธีการมาก แต่ก็มีสิ่งที่ให้เก็บเกี่ยว ได้มาก โดยเฉพาะมิตรภาพและความรู้ เรื่อง ราวของกิจกรรม ที่ได้มีให้ชมผ่านทางวิดีทัศน์ ท�ำให้ทราบว่ากิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ชุมชน ต้องการ มีอะไรมากมายที่ชุมชนเรายังขาดอยู่ ผมว่าสาเหตุจูงใจ ที่ท�ำให้ต้องเดิน ทางไปแสดงความชืน่ ชม ต่อนายกปัจจุบนั และ แสดงความยินดี ให้ก�ำลังใจกับนายกรับเลือก ก็ มีส่วนท�ำให้จิตใจ รู้สึกสู้ ส่วนตัวผมคิดอีกเรื่อง คือ พิธีสถาปนาฯ ที่จัดขึ้นเหมือนกับบอกให้ ชุมชนหน่วยงานต่างๆ ที่เราเชิญมา ได้รับรู้ว่า ขณะนี้ ท่านใดท�ำหน้าทีผ่ นู้ �ำของสโมสรในพืน้ ที่ นี้ ท�ำให้การประสานเรื่องกิจกรรมสะดวกขึ้น มากครับ ตามมุมมองของผมนะ


การพูดคุยระหว่าง บก.ภาค 3330 กับนายกปัจจุบัน นย.พรเทพ คงเอี่ยมพิธี สโมสรโรตารีพระประแดง ท่านกลับเข้ามาเป็นตัวอย่าง ให้กบั โรแทเรียนใหม่ทกี่ ำ� ลัง มองดูแนวทางปฏิบัติของ ผู้น�ำปัจจุบันว่ามีแนวคิด อะไรบ้าง ผมคิ ด ว่ า การเป็ น โรแทเรี ย นต้ อ งรู ้ จั ก สโมสรที่ สั ง กั ด อยู ่ ต้ อ ง รู ้ จั ก องค์ ก รโรตารี บ ้ า งพอสมควร สโมสร โรตารีพระประแดงมีสมาชิกอาวุโสหลายท่าน มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ความรั ก สโมสร แต่ สมาชิกใหม่ๆ โดยเฉพาะสมาชิกที่มีอายุน้อยๆ เริม่ ประกอบอาชีพมีธรุ กิจเพียงไม่กปี่ ี เรือ่ งของ ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางให้ชัดเจน เช่น การเดินทางทุกๆ คืน แล้วยังต้องมีของที่ ระลึกติดไม้ติดมือ ผมว่าบางท่านก็ไม่ได้แกะ ดูเสียเลย เป็นมูลค่าที่ต้องน�ำมาหารือร่วมกัน ได้จะดี ว่าการแสดงความยินดีไม่ต้องมีของที่ ระลึกได้ไหม การทีส่ โมสรจะมีผนู้ ำ� ขึน้ มาแต่ละปี ทางสโมสร เลือกตัง้ หรือสรรหามา สโมสรจะค�ำนึงถึงความ พร้อมด้านใดเป็นพิเศษค่ะ จะค�ำนึงถึงความพร้อม ในเรื่องธุรกิจ ของผู้น�ำ หากเราเลือกผู้น�ำที่เพิ่งก่อร่างสร้าง ตัว ท�ำธุรกิจใหม่ๆ หรือผู้ที่มีธุรกิจที่ต้องเดิน ทางออกต่างประเทศหรือเดินทางตลอดเวลา ก็เกิดปัจจัยที่เวลา มีผลต่อการบริหารสโมสร ได้ สมาชิกของสโมสรโรตารีพระประแดง ส่วน ใหญ่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ แ ถวพื้ น ที่ พ ระประแดง การ ส�ำรวจพื้นที่เวลาท�ำกิจกรรมโครงการก็ค่อน ข้างท�ำยากมาก จึงต้องมองหากิจกรรมร่วมกับ สโมสรใกล้เคียง ส่วนตัวผมคิดเสมอว่า ท�ำอย่างไรจะ ให้สโมสรที่อยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดเดียวกันได้ จัดงานร่วมกันอย่างน้อยสัก 2 สโมสร เหมือน สโมสรโรตารีพระประแดงกับสโมสรโรตารี ลัดหลวง ปีนี้ผมว่าดีอย่างมาก เราอย่าไปคิดถึง เรื่องค่าใช้จ่าย ปีนี้เราสองสโมสรประสบความ ส�ำเร็จด้วยดี (ไม่เข้าเนื้อ) ทั้งมีเวลาน�ำเสนอผล

งาน เราช่วยกันจัดให้เวลาลงตัว ผมไม่เน้นความ นย.วันชัย ใจเที่ยง หรูหรา ผมว่าสิ้นเปลือง ผมเน้นกิจกรรม ผมว่า สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ มิตรภาพคือการมาร่วมแสดงความยินดี การมา ในความคิดส่วนตัวท่าน ให้ก�ำลังใจต่อกัน นายกคิดว่าการไปร่วมพิธี สถาปนาฯ นั้ น เป็ น เรื่ อ ง นย.ประยงค์ อัครชัยพันธุ์ มิตรภาพอย่างเดียวไหมค่ะ สโมสรโรตารีบ้านโป่ง ผมว่าเป็นรูปแบบ ดิฉันคิดว่าตอนบนมี การจัดงานแต่ละสโมสรต้อง สโมสรอยู ่ 51 สโมสร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ควรมีกรอบของ ท่านคงเดินทางครบ การจัดงาน บางที่มีแฟนซีผมว่าไม่เหมาะ ผม ทุกสโมสรที่อยู่ตอนบน เห็นใจการเตรียมตัวของสุภาพสตรี บางทีหลุด ใช่ครับ ผมเดินทาง โลกไปเลย แต่ก็ผ่านไปแล้วด้วยดีครับ พร้อมสมาชิกทุกครั้ง แต่มี 2 สโมสรที่ผมติด แล้วสมาชิกในสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ไปคู่มิตรที่ญี่ปุ่น แต่ผมก็ให้อดีตนายกเป็นผู้น�ำ ชอบไหมคะ กั บ การได้ เ ห็ น การแต่ ง กายที่ สมาชิกไปร่วมงาน ผมมีโอกาสไปร่วมงานทาง เปลี่ยนไปบ้าง และโรตารีแอนน์ได้มีส่วนร่วม ตอนใต้ 3 จังหวัดชายแดนผมรู้สึกว่า ผมได้ อย่างไร เห็นการท�ำกิจกรรมให้ชุมชนของสโมสรทางใต้ ในบางครั้งแอนน์ผมก็ชอบนะ ถ้าเป็นชุด แล้ว ผมคิดว่า ผมต้องหาโอกาสมีส่วนร่วมกับ ผ้าไทย เพราะสมาชิกสโมสรโรตารีพระสมุทร ทางใต้ให้ได้ เจดีย์แอนน์ให้ความร่วมมือดีกันทุกๆ คนครับ ในขณะทีท่ า่ นได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ท่านนายกคิดว่า กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ สมาชิกภายในสโมสรโรตารีบา้ นโป่ง เรียกว่าให้ ผ่านๆ มา ในปีนี้ท่านนายกเตรียมคิดวางแผน ใจเกิน 100 ท่าน รู้สึกอย่างไรคะ กับคณะกรรมการสโมสรแล้วคิดว่า การมีส่วน ผมรู้สึกกระตือรือร้นมาก คิดถึงการ ร่วมของสมาชิกทุกคนเข้าใจให้ความร่วมมือดี ท�ำกิจกรรมให้ชุมชน ผมอยากเห็นสมาชิกรุ่น แน่นอน อาวุโสที่พร้อมจะเติมเต็ม พร้อมที่จะยอมรับ ผมคิดว่าปีนี้ ทางสโมสรโรตารี เรื่องราวข้อมูล หรือความก้าวไปพร้อมกับการ พระสมุ ท รเจดี ย ์ จั บ มื อ กั บ สโมสรโรตารี เติบโตของโรตารีสากล ผมคิดว่าสมาชิกสโมสร พระประแดง และสโมสรโรตารีลัดหลวง ท�ำ โรตารีบ้านโป่ง มีมิตรภาพที่ดี และมีมิตรภาพ กิจกรรมเรียกว่าเพิ่มพลังให้ชุมชนรู้จักองค์กร ดีกับต่างสโมสร ต่างภาค และต่างประเทศเป็น เรามากขึ้น ผมใช้วิธีลองผิดลองถูก ผมคิดเสมอ อย่างมาก ท�ำอย่างไรให้สมาชิกมีความสุข ตอนนี้ผมเป็น สุดท้ายผมขอฝากว่า มิตรภาพควรมี ผู้น�ำสโมสรโรตารี ผมสั่งไม่ได้ ผมใช้วิธีท�ำให้ ภายในสโมสรของเราให้ดีก่อน การท�ำงานหรือ สมาชิกพอใจและมีส่วนร่วม การขอความคิด ท�ำกิจกรรมใดๆ ก็จะไม่ยาก เพราะคนที่จะมา เห็นร่วมกันในเวลาประชุมทุกครัง้ เป็นทางออก เป็นนายกถัดๆ ไปเค้ามองดูอยู่ ถ้าปัจจุบันเป็น ที่ดีที่สุดของผู้น�ำ เพื่อได้อาสาสมัครที่เต็มใจ อย่างไร มีความขัดแย้งกันอยู่สโมสรนั้นๆ ก็จะ เพราะโรแทเรี ย นคื อ ผู ้ ที่ อ าสาสมั ค ร ผมให้ หาผู้น�ำได้ยากมาก ผมฝากว่า หานายกสโมสร โอกาสทุกคน ผมหวังว่าทุกสโมสรควรให้โอกาส ไม่ยากถ้าปัจจุบันท�ำดีอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาเรื่อง สมาชิกได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมกิจกรรม เราก็จะ ใดๆ ก็จะมีผู้อาสามาเป็นผู้น�ำกัน ผมว่าเรื่อง ผ่านการเป็นผู้น�ำที่ประสบความสุขครับ ง่ายๆ แต่ท�ำยาก สิ่งเหล่านี้ต้องช่วยกันสร้างให้ เกิดภายในสโมสรนะครับ


D.3340 บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ สร.หมากแข้ง

มีคนกล่าวว่า “มิตรภาพ ไม่มีรุ่นอายุ ไม่จ�ำกัดพื้นที่” ใน มุมของการเป็นโรแทเรียน นัน่ จริงอย่างมาก ในสโมสรทุกสโมสรล้วน มีคนต่างวัยตั้งแต่วัยเริ่มต้นท�ำงาน ไปจนถึงวัยอาวุโสที่มีเวลาท�ำงาน เพื่อสังคมเต็มที่ ซึ่งแต่ละคนก็หลากหลายอาชีพที่สามารถน�ำความ ต่างมาสร้างโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ได้มากมาย และเมื่อร่วมกับ โรตารีทั้งภาค ทั้งประเทศ และทั่วโลก เราก็พบว่า แท้จริงเรามีมิตร อยู่ทั่วทุกพื้นที่บนโลกเลยทีเดียว ดิฉัน รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์ จากสโมสรโรตารี หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายภาพลักษณ์ของสโมสร ดิฉันเป็นโรแทเรียนมาไม่นาน แต่ช่วยงานโรตารี 4 สโมสรในจังหวัด อุดรธานี มานานกว่ามากๆ โดยเฉพาะในปีบริหาร 2015-2016 ดิฉัน ได้รับเกียรติจากท่าน อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ มอบหมายให้ดูแล ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ของภาคลงสารผูว้ า่ การภาค และได้รบั ความ รูเ้ กีย่ วกับโรตารีแบบท่วมท้น จนทีส่ ดุ ต้องตัดสินใจขอเป็นสมาชิกโรตา รีอีกคนในสโมสรของท่าน ในปีแห่งการ “สร้างแรงบันดาลใจ”นี้ ภาค 3340 โดย การน�ำของ ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ท่านได้ว่างเป้าหมายไว้ มากมาย และเป้าหมายส�ำคัญคือการท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ที่เป็นระดับ Global Grant ที่มากขึ้น ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความเพียง ประชาชนท้องถิ่นจะได้ประโยชน์จากโครงการเท่านั้น แต่หมายถึง ความร่วมมือต่างๆ ในระดับท้องถิน่ ไปจึงถึงต่างประเทศ ทีเ่ ข้ามาร่วม โครงการนัน้ ๆ ด้วย และสิง่ ทีต่ ามมา คือ “มิตรภาพ” และ “สันติภาพ” ที่เราทุกคนมองหา แรงบันดาลใจ หนึ่งที่ส�ำคัญในปีนี้ คือการร่วมผลักดัน และส่งเสริมโครงการแก้มลิง และปรับภูมิทัศน์ ที่หนองโนนต่าย จ.สกลนคร ซึ่งถือเป็น ”ภาระกิจเจ้าถิ่น” ที่ภาค 3340 จะให้ความ ร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสืบสานแนวพระ ราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายสโมสรในภาค 3340 มีโครงการเด่นที่ท�ำต่อเนื่อง มาหลายปีบริหาร และบางสโมสรได้มีการท�ำการบ้านโครงการใหม่ ล่วงหน้าก่อนปีบริหาร เพื่อให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงและสมบูรณ์ใน ปีบริหารนี้ ซึง่ เราอาจจะได้เห็นโมเดลใหม่ๆ ในการท�ำโครงการระดับ Global Grant มาน�ำเสนอในครั้งต่อไป ทุกโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของภาค 3340 ในปีนี้ ท่าน ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย จึงขอให้ทุกสโมสรเน้นการสร้างภาพ ลักษณ์ที่ดีของโรตารี สร้างมุมมองที่สร้างสรรค์ สร้างมุมมองที่เป็น แรงบันดาลใจที่ท�ำให้ผู้คนอยากร่วมกิจกรรมกับโรตารี หรือแม้แต่ อยากที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกโรตารีต่อไปในอนาคต

30 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

Our Leader

ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ภาค 3340 โรตารีสากล ผม ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก โรงเรียนหานเจียงไฮสคูล รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และสมรสกับ แอนน์ สุวิมล ทวีแสงสกุลไทย มีบุตร และธิดา รวม 4 คน ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวเรา ท�ำธุรกิจจ�ำหน่ายรถบรรทุกในจังหวัดขอนแก่น ในงานของโรตารี ก่อนที่ผมจะมารับต�ำแหน่งผู้ว่าการภาค 3340 ในปีบริหารนี้ ผม ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย เป็นส่วนหนึ่งใน รุ่นคณะกรรมการก่อตั้งสโมสรโรตารีแก่นคูน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งก่อตั้ง ในปีบริหาร 2531-2532 อันเป็นความตัง้ ใจจริงของผมต่อความต้องการ ท�ำงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะสังคมในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่นี้ ซึ่งต่อมาผมได้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรแก่นคูน หลังการก่อตัง้ สโมสรในปีบริหารที่ 3 จากนัน้ ก็ได้รบั ความไว้วางใจจากสมาชิกในสโมสร ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายก สโมสรอีกครัง้ ในปีบริหาร 2555-2557 เป็นการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 สมัยซ้อน กว่า 30 ปีของการก่อตั้งสโมสร ผมได้สร้างผลงานส�ำคัญ อาทิ สนับสนุนโครงการขาเทียมเพื่อผู้พิการ สนับสนุนโครงการจักรยาน 10,000 คัน สนับสนุนโครงการห้องสมุดเด็กเล็ก และ โครงการอื่นๆ อีก มากมาย ซึ่งต้องขอบคุณสมาชิกสโมสรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และ ร่วมมือในการท�ำงานเป็นอย่างดีทุกครั้ง กระทั่งปัจจุบันในการท�ำหน้าที่ ผู้ว่าการภาค ผมก็ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกสโมสรอยู่ ด้วยความตั้งใจในงานโรตารี ตลอดจนผลงานที่ผ่านมาของ ผม ท�ำให้ผมได้รับการสนับสนุนให้รับต�ำแหน่งผู้ว่าการภาคในวันนี้ โดย มี อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ เป็นเทรนเนอร์คนส�ำคัญ ซึ่งท่านให้ค�ำ แนะน�ำต่างๆ อันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ


ศึกษาแนวทางการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารี และปัญหาที่มักพบอยู่ เนือ่ งๆ ในการท�ำโครงการต่างๆ อย่างจริงจัง ทีต่ อ้ งศึกษาล่วงหน้าก่อนถึง ปีบริหารของท่านตามค�ำแนะน�ำของท่านเทรนเนอร์ ท�ำให้ผมเวลามีน�ำ มาปรับใช้ในวันนี้ ผมมีวสิ ยั ทัศน์การท�ำงานในปีนวี้ า่ “บ�ำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชนด้อยโอกาส สมาชิกมีความสุข สมานสามัคคี” ดังนัน้ ในปีบริหาร “สร้างแรงบันดาลใจ” นี้ ผมในนามผูว้ า่ การ ภาค 3340 โรตารีสากล ขอตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสมาชิกใหม่อย่างน้อย 150 คน และเพิ่มสโมสรอย่างน้อย 2 สโมสร รวมถึงการท�ำโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรตารีใน สายตาและมุมมองของประชาชนท้องถิน่ โดยทุกโครงการทีแ่ ต่ละสโมสร ในภาค 3340 ได้ด�ำเนินการแล้วนั้น ผมจะให้น�ำมาเผยแพร่ใน “สาร ผูว้ า่ การภาค 3340” ซึง่ จัดพิมพ์ทกุ เดือนเพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงาน ของภาค และเว็บไซต์ภาค www.rotaryd3340.org ซึ่งปรับอัพเดท

เสมอเพื่อให้ได้ข่าวสารทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยสมาชิกโรแทเรียนทุก ท่าน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ในปี นี้ เราจะยั ง คงยึ ด แนวทาง 6 แนวทางหลักแห่งโรตารี เราจะยังคง “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง” “Service Above Self” แต่สิ่งที่ผมขอเพิ่มขึ้นมาคือการเน้นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของโรตารี เราทุกคนจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ โรตารี เราจะร่วมกันสร้างภาพดีๆ ให้เกิดในใจประชาชน และผมขอ สร้างแรงบันดาลใจแก่นายกสโมสร ด้วยการเป็นก�ำลังใจแก่ทุกท่านใน การท�ำงาน ขอสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกชาว 3340 ปีนี้ด้วยค�ำขวัญ “ศรัทธา ใจสู้หรือเปล่า เขาได้รับสิ่งดี เราก็ได้ดีด้วย!” ขอบคุณครับ


D.3340 Interview บทสัมภาษณ์ ในปีบริหาร 2561-62 ภาค 3340 มีสโมสรรวมทั้งสิ้น 67 สโมสร เราได้นายกใหม่ที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจพร้อมท�ำงานกันอย่าง แข็งขันถ้วนหน้า ในฉบับนี้ขอแนะน�ำนายกใหม่ของ 6 สโมสรซึ่งมีความส�ำคัญอันดับต้นๆ ในปีนี้คือ 1) สโมสรโรตารีสกลนคร ซึง่ เป็นสโมสรเจ้าบ้านทีม่ คี วามส�ำคัญต่อโครงการแก้มลิงและปรับปรุงภูมทิ ศั น์หนองโนนต่าย อันเป็นโครงการ ส�ำคัญของชาวโรตารีประเทศไทยอย่างมาก 2) สโมสรโรตารีตราด สโมสรเจ้าภาพจัดงานค่ายอบรมเยาวชน RYLA ร่วมกับสโมสรโรตารีเกาะช้าง 3) สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ เจ้าภาพจัดงานประชุมระหว่างเมือง Inter City Kalasin 4) สโมสรโรตารี E-club 3340 สโมสรน้องใหม่ไฟแรงมาก เทคโนโลยี 5) สโมสรโรตารีบวั ใหญ่-นครราชสีมา สโมสรทีจ่ ะมีสมาชิกเป็นผูน้ ำ� ภาค 3340 คนต่อไป และ 6) สโมสรโรตารีหมากแข้ง สโมสรคุณภาพ ที่มากด้วยกิจกรรมและโครงการใหญ่ในปีนี้ นย.อัครวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร สโมสรโรตารีสกลนคร สโมสรโรตารีสกลนคร แม้น จะเป็นสโมสรเล็ก ๆ หลัง เขา (ภูพาน) อดีตนายก ทุก ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรง ใจ จนท�ำให้ ส โมสรเล็ ก ๆ แห่งนี้ด�ำเนินกิจกรรมต่อ เนื่องมาถึงปีที่ 30 ซึ่งในปีบริหารนี้ ผมนายก อัครวัฒน์ เอื้อกูลวรวัตร ได้มีโอกาสมาบริหาร สโมสร โดยมีทีมบริหารที่เข้มแข็ง เราได้แรง บันดาลใจ ในการสร้างทีมและเปิดโครงการ “ธนาคารน�้ำใต้ดิน” บรรยายให้ความรู้ และ ช่วยชุมชนในการขุดบ่อ ระบบเปิดและระบบ ปิด หลายแห่งรอบๆ จังหวัดสกลนคร สามารถ ช่วยชุมชนหลายๆ แห่ง ลดความเดือดร้อน จากน�้ำท่วมขังรวมถึงท�ำให้ผืนดินที่เราได้ท�ำ โครงการ เกิดความชุ่มชื่น เหมาะแก่การปลูก พืช ท�ำให้หลายๆ ภาคส่วนรู้จักค�ำว่า “โรตารี” มากขึ้นและประทับใจสโมสรของเรา ผมเป็น สมาชิกสโมสรโรตารีมากว่า 20 ปี ผมได้ท�ำงาน ในสโมสรเกือบทุกต�ำแหน่งที่มี ด้วยจิตอาสา บางครัง้ ผมได้มโี อกาสประสานงานท�ำโครงการ กับโรตารีภาคอื่นๆ 3360 3350 ก็ได้รับความ ร่วมมือในอย่างดีจนท�ำให้รสู้ กึ ประทับใจในสาย เลือดแห่งการเป็น “โรตารี” การท�ำงานในสโมสรสกลนคร ทุกคน ต่างช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน ท�ำให้เรามีสมาชิกที่ เข้มแข็ง มีอดีตนายกที่คอยแนะน�ำช่วยเหลือ และเราจะท�ำเช่นนี้ต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นไป เรื่อยๆ โครงการแก้มลิงหนองโนนต่ายเป็น โครงการที่ยิ่งใหญ่มาก ตั้งแต่ได้ก่อตั้งสโมสร โรตารีสกลนครมา อีกทั้งยังได้เกียรติอันสูงสุด ที่มีส่วนได้รับผิดชอบในโครงการนี้ และเราจะ ช่วยด�ำเนินการในภาระกิจนี้จนถึงวันที่งานได้

ส�ำเร็จลง ผมหวังว่าสิ่งที่ได้ร่วมกันด�ำเนินการ ทั้งหมด จะยังประโยชน์ต่อประชาชนรอบๆ โครงการนี้ให้ได้รับความสุข และคลายความ ทุกข์จากที่ต้องประสพทุกปีคือ น�้ำท่วม น�้ำขัง จนเดือดร้อน การช่วยดูแลรับผิดชอบสโมสร ได้เตรียมแผนการบริหารจัดการให้โครงการ แก้มลิงหนองโนนต่ายมีชวี ติ ชีวาและมีกจิ กรรม ต่อเนื่อง จนชาวบ้านบริเวณนี้และใกล้เคียง สามารถบริหารจัดการให้ทุกอย่างด�ำเนินต่อ เนื่องด้วยความสุขตลอดไป นย.อังกูร ฤชาคณิต สโมสรโรตารีตราด สโมสรโรตารีตราด มีความ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ เกี ย รติ จ ากภาค ให้ เ ป็ น เจ้าภาพจัดการอบรมผู้น�ำ เยาวชนโรตารี (RYLA) ครัง้ ที่ 27 ซึ่งการจัดครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 4 ที่สโมสรเราเป็นเจ้าภาพ ผม นย.อังกูร ฤชาคณิต ได้วางแผนงานต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว โดยมี อผช.หงษ์รวี คงศิริวัฒนา เป็นประธาน จัดงานและได้ประสานงานทุกภาคส่วน และ ปีนี้ยังมีสโมสรโรตารีเกาะช้างมาร่วมเสริมทีม ด้วยท�ำให้การท�ำงานเข้มแข็งยิ่งขึ้น จังหวัดตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวมี สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ วยงามมากมาย และสถาน ที่อบรมก็เป็นที่พักผ่อน มีภูเขา มีหาดทรายน�้ำ ทะเล เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ผมคิดว่า เยาชน และผู้ปกครองทุกท่านมาแล้ว เชื่อใจได้ เลยว่าท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมไปอีกนานแสน นาน ให้สมกับที่ท่าน ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุล ไทย ภาค3340 ปี “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ได้เลือกสรรให้เป็นเจ้าภาพ จัดอบรมในครั้งนี้ โครงการอบรมเยาวชนผู้น�ำ RYLA จัดขึ้นเพื่อ เป็นรางวัลกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วม

32 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้น�ำโรตารีตาม ค�ำขวัญ “ประเทืองปัญญา พัฒนาทักษะ สู่ การเป็นผู้น�ำ” เป็นพลเมืองดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูป แบบต่างๆ เรียนรูป้ ระสบการณ์ใหม่ๆ พัฒนาตน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ท�ำให้ เยาวชนเป็นคนดีเห็นคุณค่าของตนเอง และ ส่วนรวม ฝึกความกล้า ความสามัคคี โดยใน ปีบริหาร 2561-2562 โรตารีสากลภาค 3340 ได้ก�ำหนดให้สโมสรโรตารีตราด สโมสรโรตารี เกาะช้างเป็นผู้ด�ำเนินการ ส่วนตัวผมนายกและคณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีตราดจะ “ร่วมสร้างแรงบันดาล ใจ” แรงความศรัทธาต่อองค์กร คอยติดตาม สังคมผู้ยากไร้ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของ องค์กรโรตารีสากล เช่น โรงพยาบาลในชุมชน ของเรายังต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่จ�ำเป็น ไว้ช่วยเหลือคนไข้ เราก็จะร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้ โดยสมาชิกในสโมสรจะร่วมกัน ระดมทุนและพยายามในการให้ผู้ที่มีจิตใจอัน เป็นกุศลมีส่วนร่วมบริจาค ตามนโยบายของ องค์กรโรตารีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือทุกคน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม ในค�ำขวัญ ที่ว่า “บริการเหนือตนเอง” เพื่อการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติตลอดไป นย.นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ กระผมในนามนายกสโมสร โรตารีกาฬสินธุ์ ปีบริหาร 2561-62 ผมมีความรู้สึก ภูมใิ จ มากทีภ่ าคมอบความ ไว้ใจให้สโมสรน้องใหม่ได้ มีโอกาสแสดงศักยภาพใน การจัดงานใหญ่ของภาค Intercity Kalasin จังหวัดกาฬสินธุเ์ ป็นเมืองเล็กๆ มีการท่องเทีย่ ว


บทสัมภาษณ์ นายกใหม่ประจ�ำปีบริหาร 2561-62 แบบวัฒนธรรม ซึ่งจะแตกต่างจากจังหวัดใหญ่ ที่เจริญในด้านวัตถุ ดังนั้นสโมสรเราจะร่วมกัน รับผิดชอบและจะท�ำให้ดีที่สุด โดยเราจะร่วม มือกับจังหวัด มหาวิทยาลัย และชุมชน เพื่อ ให้งานออกมาประทับใจทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ด้วยการเป็นนายกใหม่และสโมสรใหม่ แต่ ความตั้งใจที่จะมาบริหารสโมสรผมมีเกินร้อย เพราะชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ยังไม่มี โรตารีมา ก่อน การสร้างแรงบันดาลใจที่ผมต้องการคือ ให้ชุมชนของเมืองกาฬสินธุ์ มีการเติมเต็มใน คุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ สโมสรเราเป็นสโมสรเล็กก็ จริง แต่เรามีโครงการมากมาย เช่น มอบเครื่อง กรองน�้ำให้ โรงเรียน มอบห้องสมุด เครื่องมือ แพทย์ ช่วยเหลือน�้ำท่วมในลาว ญี่ปุ่น และใน ประเทศไทย การได้เป็นโรแทเรียนเป็นความภูมิใจของ ผมอย่างยิ่ง เพราะโรตารีเป็นองค์กรบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ที่ดีมากมีแรงพลักดันให้เกิดนโยบาย ดีที่ยั่งยืน และบางโครงการก็เข้าไปอยู่ในแผน พัฒนาประเทศ เช่น นโยบายการเรียนรูห้ นังสือ เด็กก่อนวัยเรียน การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน นย.ภาคภูมิ จูมพรักษ์ สโมสรโรตารีหมากแข้ง รุ่นคุณพ่อของผมท่าน เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งและ ยังเป็นอดีตนายกสโมสร โรตารีหมากแข้งก่อนที่ท่าน จะเสียชีวิต ผมเป็นรุ่นลูกที่ ซึมซับความเป็นโรตารีจาก ท่านตั้งแต่ผมอายุ 5 ขวบ วันนี้ผมภูมิใจมาก ที่ผมได้ท�ำหน้าที่นายกสโมสรในปีนี้ สโมสร โรตารีหมากแข้งเป็นสโมสรเก่าแก่กว่า 30 ปี ท�ำกิจกรรมมามากมาย เรามีโครงการใหญ่ๆ 3-4 โครงการต่อปีที่เป็นโครงการประจ�ำ และ ในปีบริหารนี้ ผมได้แรงบันดาลใจจากการออก

ส�ำรวจนักเรียนยากจนจ�ำนวน 89 คนที่ขอทุน การศึกษาของสโมสรซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ �ำเภอต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี และได้สังเกตเห็นว่าใน ชุมชนส่วนใหญ่ จะมีคนสูงอายุอยูก่ บั บ้านเฉยๆ เพือ่ ดูแลเด็กเล็กทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งออกไปท�ำงานหรือ ทิ้งเด็กไป บางคนต้องเลี้ยงดูเด็กเล็กด้วยเบี้ย ยังชีพคนชรา นย.ภาคภูมิ จึงมีแนวคิดที่จะส่ง เสริมอาชีพ และสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเหล่านี้ ให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มีการออกส�ำรวจ ชุมชนเป้าหมาย และโครงการต่างๆของภาค รัฐที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ของโครงการ โดยขณะนี้ โครงการได้รับความ สนใจจากประเทศเกาหลี ที่ จ ะร่ ว ม Global Grant โครงการนี้ซึ่งมีมูลค่า 30,000 เหรียญ โครงการได้รับความสนใจจากชุมชนในการส่ง ข้อมูลให้เพื่อพิจารณาเป็นชุมชนในโครงการ น�ำร่องหลายชุมชน โดยชุมชนที่สโมสรได้เลือก ไว้ 3 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านเชียงหวาง ชุมชน บ้านหนองแวง ชุมชนบ้านนางาม ผมตั้งใจว่า โครงการนี้จะต้องเป็นโครงการต่อเนื่องในปี บริหารต่อๆ ไป เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน ของเราครับ นย.สุพัชรินทร์ จินตบัณฑิตวงศ์ สโมสรโรตารีบัวใหญ่ ดิ ฉั น น ย . สุ พั ช ริ น ท ร ์ จินตบัณฑิตวงศ์ รู้สึกภาค ภูมิใจที่สมาชิกคัดเลือก เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งนายก สโมสรโรตารีบัวใหญ่ ดิฉัน จะตั้งใจท�ำงานให้เต็มที่ให้ สมกับที่ทุกคนไว้วางใจ ที่ผ่านมาทางสโมสร โรตารีบัวใหญ่ ได้จัดท�ำโครงการรถวีลแชร์เพื่อ มอบให้แก่ผู้พิการในเขตอ�ำเภอบัวใหญ่และ อ�ำเภอใกล้เคียง จ�ำนวน 119 คันและยังจัดท�ำ วีดีโอภาพกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอกได้รับ

ทราบถึงโครงการดังกล่าว สมาชิกบางท่านได้ รับค�ำชมจากประชาชนทีป่ ระทับใจในโครงการ ของเราและยังได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการอีกด้วย ทางสโมสรรวมทั้งสมาชิกทุก ท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมดังกล่าว ที่สังคมให้การยอมรับและตะหนักถึงความ เดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อย โอกาส อย่างน้อยได้บรรเทาความเดือดร้อนได้ ในระดับหนึง่ ดิฉนั เห็นและรูส้ กึ ซาบซึง้ ใจและยัง เป็นแรงบันดาลใจในการบริหารงานในปีบริหาร 2561-2562 ดิฉนั จะตัง้ ใจบริหารงานอย่างเต็มที่ จะเพิ่มสมาชิกใหม่ให้ได้อย่างน้อย 3 คน จะไม่ ท้อต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมายคิดว่าภายในระยะ เวลา 1 ปีจะตัง้ ใจบริหารและท�ำให้ดที สี่ ดุ ได้พบ ปะเพือ่ นๆทีไ่ ม่ใช่สมาชิกสโมสรโรตารีบวั ใหญ่ก็ จะแจ้งให้ทราบโดยเสมอว่าเราท�ำอะไรบ้างเขา เห็นเราท�ำจริงๆ ก็ชื่นชมแล้วจะท�ำอะไรก็เป็น เรื่องง่ายไปหมด ในสโมสรก็มีปัญหาบ้างแต่ก็ คุยกันเข้าใจกันได้ ทางสโมสรโรตารีบัวใหญ่รู้สึกดีใจ มากที่ จ ะมี ผู ้ ว ่ า การภาค เขาเป็ น คนที่ ตั้ ง ใจ ท�ำงานมากๆ สมั ย ครั้ ง ที่ ยั ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง นายกสโมสรโรตารีบัวใหญ่ได้สร้างผลงาน ท�ำ โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษาเพื่อให้เด็กๆ มาเรียนรูแ้ ละใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่าง เช่น วันเสาร์มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่ เด็ก มีเด็กมาเรียนประมาณ 30-40 คน โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนวันอาทิตย์สอน วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อการเรียน การสอนและมีโครงการต่างๆ อีกมากมาย


D.3350 บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ สร.กรุงเทพสุวรรณภูมิ

ตรอง แสงสว่างวัฒนะ ค่ะ เป็น บก.มือใหม่ของนิตยสาร โรตารี ขอบพระคุณ ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ที่ไว้วางใจมอบ หมายให้ดิฉันท�ำหน้าที่นี้ สายเลื อ ดโรตารี ? ดิ ฉั น เป็ น สมาชิ ก ก่ อ ตั้ ง ของสโมสร โรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ เมื่อปี 2544 – 2545 โดยมีมารดา คือ นางเบญจมาศ แสงสว่ า งวั ฒ นะ เป็ น นายกก่ อ ตั้ ง ผู ้ อ ่ า นที่ เ ป็ น โรแทเรียนมานานกว่า 40 ปี อาจเคยได้ยนิ ชือ่ บิดาของดิฉนั ด้วย นาย อรุณ แสงสว่างวัฒนะ อดีตนายกคนที่ 2 ของสโมสรโรตารีธนบุรี และ เป็นคนเดียวทีด่ �ำรงต�ำแหน่งถึง 2 สมัยคือเป็นนายกล�ำดับที่ 2 และ 4 จากสโมสรแห่งแรกในประเทศไทยทีป่ ระชุมด้วยภาษาไทย เมื่อโรตารีประเทศไทยไปตั้งสโมสรโรตารีเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2502 นายกก่อตั้งคือ นายแพทย์อารี แสงสว่างวัฒนะ คุณลุงของดิฉัน (ซึ่ง ครัง้ แรกจะเป็น พ.ต.อ.เนือ่ ง รายะนาค) สโมสรโรตารีนครสวรรค์ เกิด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 นายปรีชา แสงสว่างวัฒนะ คุณอาของดิฉันก็ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และเป็นนายกสโมสรในปีต่อมาด้วย ส�ำหรับดิฉนั เองนัน้ คงจะเหมือนโรแทเรียนส่วนใหญ่ ทีเ่ ข้า มาตอนแรกๆ ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย แค่ตอ้ งขับรถมาให้คณ ุ แม่ซงึ่ เป็นนายกสโมสรเท่านั้น แต่พอปีถัดมา ผชภ.ยอด แสงสว่างวัฒนะ (ต�ำแหน่งปัจจุบัน) น้องชาย รับต�ำแหน่งนายก ดิฉันก็เลยมาประชุม เรื่อยๆ จนรับเป็นนายกสโมสรในปี 2549 -2550 ยอมรับในหลักการของโรตารีเลยค่ะว่า การให้เรียนรู้งาน ล่วงหน้าก่อนรับต�ำแหน่ง การได้น�ำสิง่ ทีร่ มู้ าปฏิบตั จิ ริง และยังให้เป็น พีเ่ ลีย้ งของนายกคนต่อไป ท�ำให้เกิดความรับผิดชอบ และภาระผูกพัน ที่ท�ำให้ดิฉันยังอยู่กับโรตารีมาจนปัจจุบันเข้าปีที่ 17 แล้ว ก้าวจากสโมสรสู่ระดับภาค หลังจากเป็นนายกสโมสรปี 102 ก็เริม่ เข้ามาช่วยงานระดับภาค ตามหลักของโรตารีอกี นัน่ แหละ ค่ะ โดยเริม่ จากการอยูใ่ นคณะกรรมการกลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ น - GSE คณะกรรมการกรีฑาอนุบาล (ซึง่ ในปัจจุบนั ไม่มแี ล้วทัง้ 2 คณะ) ดิฉนั เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมาแล้ว 4 สมัย และร่วมเป็นกรรมการภาคใน คณะต่างๆ ต่อเนื่องตลอดมาทุกปี อยู่โรตารีแล้วได้อะไร จากคนที่ไม่กล้าพูดหน้าชั้น ไม่ กล้าไปไหนคนเดียว ไม่ค่อยยกมือไหว้ใคร และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ โรตารีสอนให้ดิฉันได้ฝึกความเป็นผู้น�ำ ฝึกให้ดิฉันรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน ทั้งจากการได้เข้ารับฟังผู้บรรยายดีๆ ที่เป็นโรแทเรียน และ คนนอก ที่ส�ำคัญการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ หลายท่านของโรตารีเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่สวมหัวโขน การ จัดเวลาทั้งงานราษฏร์-งานหลวงได้อย่างยอดเยี่ยม การเป็นผู้ให้ที่ ยิ่งใหญ่ ฯลฯ ดิฉันมีความสุขและภาคภูมิใจในความเป็นโรแทเรียนที่ นอกจากจะได้มีมิตรภาพมากมายแล้ว ยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งกับในสโมสรและในระดับภาคค่ะ

34 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

Our Leader ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ภาค 3350 โรตารีสากล จากคนธรรมดามาเป็นโรแทเรียน ตอนผมเป็นนักศึกษาที่ ABAC เห็นว่ามี Rotaract Club ใน มหาวิทยาลัย รู้สึกน่าสนใจ แต่ก็ยังไม่มีเวลาเข้าไปร่วมกิจกรรมเพราะต้อง ไปช่วยคุณแม่ขายกาแฟซึ่งเป็นธุรกิจของที่บ้าน คิดไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องเข้ามา ร่วมกิจกรรมกับองค์กรโรตารีให้ได้ ผมมองว่าโรตารีเป็นองค์กรสากลทีม่ รี ะดับ และมีชอื่ เสียง ต้องมีคนแนะน�ำจึงจะเข้ามาได้ ในขณะทีใ่ นแวดวงคนรูจ้ กั ของ ผมตอนนั้นไม่มีใครเป็นโรแทเรียนเลย วันหนึ่งได้มีโอกาสไปติดต่อกับบริษัทเคมี ที่เมืองบาโรดา ประเทศ อินเดียกับคนรูจ้ กั คนหนึง่ ทีเ่ ป็นชาวอินเดีย เขาพาไปพบผูป้ ระกอบการค้าทีน่ นั่ ซึ่งพอดีว่าเป็นนายกสโมสรโรตารีที่เมืองบาโรดา เมื่อคุยกันเรื่องโรตารีและ เขาเห็นว่าผมสนใจจึงได้แนะน�ำให้ตดิ ต่อกับคนไต้หวันทีเ่ ขารูจ้ กั ซึง่ เป็นสมาชิก ของสโมสรโรตารีพระโขนงในขณะนัน้ (แต่ปจั จุบนั ลาออกไปแล้ว) ทางสโมสร โรตารีพระโขนงได้โทรมาเชิญผมเข้าร่วมประชุม สมาชิกคนหนึ่งชื่อ คุณจรัญ จ่างตระกูล ซึ่งเป็นอดีตนายกของสโมสร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและดูแล ผมเป็นอย่างดี ผมได้ไปร่วมประชุมสโมสรต่อเนือ่ งทุกสัปดาห์ 4 – 5 ครัง้ นายก สโมสรก็น�ำเสนอชื่อผมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและออกจดหมายเวียนให้ สมาชิกในสโมสรทุกท่านได้ร่วมออกความเห็น และผมก็ได้รับการต้อนรับให้ เข้าเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีพระโขนงอย่างสมบูรณ์ในปี 2552 และได้ มีโอกาสมาเป็นนายกสโมสร เมื่อปี 2556 - 2557 จึงได้พยายามเรียนรู้และ ท�ำงานในหน้าที่ผู้น�ำสโมสรให้ดีที่สุด จากนายกสโมสรมาสู่ผู้ว่าการภาค ในปีที่ผมเป็นนายกของสโมสรโรตารีพระโขนง RI Convention จัดขึ้นที่เมือง Sydney ประเทศ Australia จึงคิดจะพาโรตารีแอนน์ไปร่วม ประชุม เพือ่ ท่องเทีย่ วด้วย และเพือ่ ให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของโรตารี ทริปนัน้ ไปกับทัวร์ที่ อน.อัจฉรา (หมออ้อย) จัด มีผรู้ ว่ มเดินทางเป็นอดีตผูว้ า่ การภาค หลายท่าน เช่น อผภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล อผภ.เจสัน ลิม อผภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ ฯลฯ ผม ได้เห็นความตั้งใจของท่านผู้ใหญ่เหล่านี้ที่ไปร่วมงาน RI Convention ซึ่งเป็น งานประชุมใหญ่ประจ�ำปีระดับโลกขององค์กรโรตารีสากลเพื่อเรียนรู้ความ


รู้เพิ่มเติมใหม่ เพื่อน�ำมาถ่ายทอดให้กับโรแทเรียนในภาคในงานอบรม ของภาค และได้พดู คุยกันแต่เรือ่ งของโรตารีขณะทีร่ ว่ มประชุมกัน ท�ำให้ จากทีต่ อนแรกผมคิดว่าพอลงจากต�ำแหน่งนายก ก็จะ Fade down ตัว เองลง แต่พอไปงานนีเ้ หมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากทีจ่ ะ เข้ามาท�ำงานให้กับภาค พอเป็นนายกผ่านพ้นก็ลงสมัครเป็นผู้ว่าการภาคเลย โดยไม่ ได้คิดว่าจะต้องได้รับเลือก แต่เพื่อให้เป็นที่รู้จักของโรแทเรียนทั่วๆ ไป ผมได้เรียนรูว้ า่ คุณสมบัตสิ �ำคัญของการจะเป็นผูว้ า่ การภาคจะต้องทุม่ เท เวลาให้กับกิจกรรมต่างๆ ของภาคมากขึ้น และได้รับความกรุณาจาก อดีตผู้ว่าการภาคหลายท่านให้มาท�ำหน้าที่ประธานจัดงานหลายๆ งาน เช่น งานสัมมนาสมาชิกภาพ งานประกาศเกียรติคุณจากโรตารีสากล และงานสดุดีฯ จากผู้ว่าการภาค และงานอบรมต่างๆ จึงเริ่มมีคนรู้จัก และได้ประสบการณ์ในการท�ำงานภาคด้วย ในเวลาเดียวกัน ปีนั้นผมได้รับต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ไป ดูแลสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก และสโมสรโรตารีตากสินธนบุรี ซึง่ ช่วยให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ในปีต่อมาจึงได้ลงสมัครเป็น Candidate อีก เป็นครั้งที่ 2 และได้รับการคัดเลือก เพราะคณะกรรมการสรรหาพอใจ ในการทีผ่ มได้มคี วามพยายามในการเรียนรู้ และ Vision ตลอดจนความ ตั้งใจของผมที่จะมาเป็นผู้น�ำภาคในอนาคต ครอบครัวสนับสนุน ปรกติผมเป็นคนชอบท�ำบุญ ชอบสร้างกุศลอยูแ่ ล้ว ครอบครัว จึงยินดีในเรือ่ งนี ้ ผมได้พดู คุยถึงเรือ่ งการก้าวขึน้ มาเป็นผูน้ �ำภาคว่าเวลา ส่วนตัวของผมจะมีไม่มากพอ ครอบครัวจะต้องช่วยในเรือ่ งธุรกิจการงาน ผมจึงได้มอบหมายให้โรตารีแอนน์ วราภรณ์ และลูกสาวคนที่ 1 และ 3 มารับช่วงงานต่อหลังจากที่ได้ฝึกฝนเตรียมการมาเกือบ 2 ปี ซึ่งทุกคน ก็ท�ำได้เป็นอย่างดีทงั้ ทักษะและความช�ำนาญ รวมถึงการดูแลลูกค้าด้วย ผมเองแค่ดแู ลลูกค้ารายใหญ่ไม่กรี่ ายเท่านัน้ ทุกวันนีล้ กู ๆ ก็ชนื่ ชมในตัว ผมที่สละความสุขส่วนตัวมาท�ำประโยชน์ให้กับองค์กรโรตารี

งานอดิเรก ถ้ามีเวลาผมชอบท�ำอาหารทานกันเองในครอบครัว แต่ต้อง เรียนตรงๆ ว่าปัจจุบนั ไม่มเี วลาส�ำหรับงานอดิเรกเลย ในสมองมีแต่เรือ่ ง ของโรตารีอย่างเดียว การท�ำอาหารเป็นสิง่ ทีท่ �ำแล้วมีความสุข ได้ Enjoy กับการกิน ยิ่งเห็นคนอื่นอร่อยกับอาหารที่ผมท�ำก็ยิ่งมีความสุข ยังอยากท�ำอะไรอีกบ้าง เป้าหมายตั้งแต่แรกของผมคือ อยากบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อ ผู้ยากไร้ที่ยังมีอีกมากมาย ทั้งในชุมชน และต่างพื้นที่ของประเทศเรา เช่น ตามโรงพยาบาลของรัฐ ยังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์อกี มากมาย ผมจึงพยายามแนะน�ำและส่งเสริมให้สโมสรโรตารีในภาค 3350 ของ เราเน้นท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เป็น Global Grant ผ่านทาง มูลนิธิโรตารีเพราะจะได้การสนับสนุนทุนสบทบจากมูลนิธิโรตารี นั่น หมายถึงว่าเราต้องให้ความรูก้ บั สมาชิกถึงประโยชน์ของการบริจาคเพือ่ มูลนิธิโรตารี และเน้นให้ท�ำโครงการอยู่ใน 6 Areas of Focus เพื่อให้ เกิด Impact ด้วย ความคาดหวัง ปัญหาใหญ่ของโรตารีคือจ�ำนวนสมาชิกทั่วโลกที่ยังคงที่มา นาน ท�ำอย่างไรสมาชิกจึงจะเพิม่ ขึน้ ได้ เพราะถ้าแต่ละสโมสรมีสมาชิก เพิ่ม เราก็จะมีแขนขามากขึ้น สามารถท�ำโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น การบริจาคก็จะมากขึ้นด้วย อีกเรือ่ งหนึง่ คือ การทีพ่ วกเราท�ำโครงการกันเองชืน่ ชมกันเอง แต่ควรจะเผยแพร่ขา่ วสารดีๆ นีใ้ ห้สงั คมได้รบั รูท้ าง Social Media ผม เชือ่ ว่าจะมีคนทีส่ นใจกิจกรรมโรตารีและไม่เคยได้รบั รูม้ าก่อน จะหันมา สนใจร่วมอุดมการณ์กับเราและเข้ามาเป็นสมาชิกในอนาคตได้ ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโรตารีเป็นคนที่มีจิตอาสา มี จิตใจดีงาม อยากให้การช่วยเหลือสังคมหรือบุคคลทีด่ อ้ ยโอกาสกว่าเรา ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เพียงแต่วา่ พวกเราควรจับมือกัน ร่วมกันท�ำ โครงการอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง


D.3350 Interview บทสัมภาษณ์ เมื่อเริ่มต้นปีโรตารี เกือบทุกสโมสรจะจัดงานสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่ โดยจัดเฉพาะสโมสรของตนบ้าง จัดเป็นกลุ่มเล็ก 2 – 5 สโมสรบ้าง ในขณะที่ทางภาค 3350 เอง ท่านผู้ว่าการภาคพยายามรณรงค์ สนับสนุนให้จัดสถาปนาร่วมกันมาทุกปีเป็นระยะเวลา 18 ปีติดต่อ กันแล้ว เริ่มตั้งแต่ปี 2543 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคเป็นต้นมา โดยมีสโมสรเข้าร่วมมากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป สโมสรที่แยกจัดเองอาจมีเหตุผลในเรื่องของการมีคู่มิตรจากต่างประเทศมา หรือเน้นในเรื่องของการเชิญชุมชนเข้าร่วมงาน จึงท�ำให้ ไม่สะดวกในการจัดร่วมเพราะสโมสรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของแขกที่เข้าร่วมงาน หรือบางสโมสรอาจใช้งานสถาปนาฯ เป็นการหาทุนของ สโมสรด้วย ในขณะทีบ่ างสโมสรอาจเห็นตัวอย่างของต่างประเทศทีไ่ ม่ได้เน้นความส�ำคัญเรือ่ งนี้ ไม่จำ� เป็นต้องให้ผวู้ า่ การภาคมาเป็นผูถ้ อดเหรียญ คล้องเหรียญให้ แค่เป็นเรื่องภายในของสโมสรก็พอแล้วนานาจิตตังค่ะ ลองอ่านความคิดเห็นของบางกลุ่มย่อยกันดูนะคะ ผชภ.พรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร ประธานจัดงานสถาปนาร่วมภาค 3350 ปี 2561-2562 ดิฉนั ตัง้ ใจจัดงานครัง้ นีใ้ ห้เป็น พิธีการที่งามสง่า ศักดิ์สิทธิ์ และมีเกียรติ เพือ่ นายกสโมสร ที่เข้าร่วมงานนี้ทุกคน จะได้ รับความประทับใจ และรู้สึก ภูมิใจที่ได้จัดงานร่วมกัน จุดมุ่งหมายหลักในการจัดงานสถาปนาร่วมเพื่อ เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสโมสรและสร้างแรง บันดาลใจในการท�ำงานร่วมกัน โดยมวลมิตร โรแทเรียนได้มาร่วมงานฉลองอย่างมากมาย ซึ่ง ได้แสดงถึงความรักใคร่ สามัคคี เป็นน�้ำหนึ่ง ใจเดียวกันของมวลสมาชิก นอกจากนี้ แต่ละ สโมสรยังได้ประโยชน์ร่วมกันในการประหยัด เวลาการด�ำเนินการ และประหยัดค่าใช้จ่ายใน การเข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าพาหนะเดินทาง ไปกลับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าลงทะเบียน เข้าร่วมงาน ถ้าเป็นกรณีแต่ละสโมสรแยกกันจัด งานสถาปนาเดี่ยว ไม่จัดร่วมกัน ผู้ไปร่วมงานจะ ต้องเสียค่าใช้จา่ ยโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ประมาณคนละ 1,000 - 1,500 บาท ถ้าค�ำนวณตามจ�ำนวนผู้มา ร่วมงาน 700 คนในครั้งนี้ จะถือว่าเราได้ร่วมกัน ประหยัดเงินและพลังงาน รวมมูลค่าไม่ต�่ำกว่า 20 ล้านบาท ดิ ฉั น ขอขอบพระคุ ณ นายกสโมสร นายกรับเลือก และคณะกรรมการสโมสรทั้ง 32 สโมสร รวมถึงคณะกรรมการจัดงานทุกท่านใน ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและทุกบริษัท ที่ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัด งานสถาปนาในครั้งนี้จนประสบความส�ำเร็จค่ะ

36 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


บทสัมภาษณ์ ประธานจัดงานสถาปนาร่วมฯ ประจ�ำปีบริหาร 2561-62 ผชภ.วรมน ใบหยก สร.กรุงเทพกล้วยน�้ำไท การจัดงานสถาปนาร่วม 3 สโมสร ปรกติสโมสรโรตารี ในเขตคลองเตยจะจัดงาน สถาปนาร่วมกันทุกปีเพราะ เราท�ำกิ จ กรรมอื่ น ๆ ด้ ว ย กันอยู่แล้ว เช่น โครงการหม้อไร้สาร งานวัน เด็ก สโมสรอินเทอร์แรคท์ ฯลฯ เป็นธรรมเนียม ปฏิบัติที่พวกเราจะเชิญผู้น�ำชุมชนและเจ้า หน้ า ที่ เ ขตคลองเตย ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู ้ อ�ำนวย การเขต เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เขต ตลอดจนประธานชุมชนและอาสาสมัคร สาธารณสุขในพื้นที่ ที่เคยร่วมงานกันมาใน กิจกรรมต่างๆ เช่น การหยอดวัคซีนโปลิโอ มา ร่วมงานสถาปนา เพือ่ ให้เขาได้เห็นว่ากิจกรรมที่ พวกเราท�ำได้และท�ำแล้วนั้นมีอะไรบ้าง เพราะ ในงานสถาปนาเราจะมีการแสดงผลงานของปีที่ ผ่านมา รวมถึงแสดงเจตนาของกิจกรรมทีก่ �ำลัง จะท�ำในปีบริหารต่อไปด้วย แขกที่เราเชิญมาก็ จะได้มีโอกาสรู้จักกับนายกสโมสรคนใหม่ และ ผู้บริหารสโมสรทุกท่านด้วย เราเน้นความเรียบง่าย และประหยัด เพราะเราเห็นว่าการจัดงานสถาปนานั้น หลาย แห่งมีคา่ ลงทะเบียนสูง ถ้าเพือ่ นต่างสโมสรต้อง ไปร่วมงานหลายๆ แห่ง เสียค่าลงทะเบียนรวมๆ กันเป็นจ�ำนวนเงินหลักหมืน่ ซึง่ นับว่าสิน้ เปลือง มากนีค่ อื แนวคิดของเราในการจัดงานสถาปนา ปีนี้ และคาดว่าปีหน้าก็คงจะจัดกันเช่นเดิม ส่วนจ�ำนวนสโมสรจะเพิ่มหรือลดนั้นคงจะได้ ปรึกษากันอีกครั้ง เพราะถ้าเราจัดงานให้ค่า ลงทะเบียนไม่สงู ได้ คาดว่าน่าจะมีหลายสโมสร ให้ความสนใจ

ผชภ.มงคล ตุงคะสมิต สร.สิงห์บุรีวีรชน งานสถาปนาร่วมสโมสร โรตารี 11 สโมสรโรตารี ภูธร ภาค 3350 เพราะอะไร จึงจัดงานนี้ เกิดจากการพูดคุยกัน เบื้ อ งต้ น ของ 3-4 สโมสร โรตารี เพราะเจอกันเรื่อยในงาน เช่น งาน DC งาน Citation ว่าสนใจจัดงานสถาปนาร่วมกัน มั๊ย จากนั้นจึงชักชวนสโมสรโรตารีอื่นๆ ที่สนิท กันและอยู่ใกล้เคียงกันร่วมสถาปนาด้วยกัน โดยเลือกร้านอาหารไพบูลย์ไก่ย่างเป็นสถานที่ จัดงานเพราะมีความสะดวกในเรือ่ งความพร้อม และการเดินทางของแขกที่มางาน ท�ำไมจึงใช้ชื่อสถาปนาร่วม 11 สโมสรโรตารี ภูธร ภาค 3350 เบือ้ งต้นคิดกันหลายชือ่ เช่น สถาปนาร่วม ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา สถาปนาร่วมต่างจังหวัด แต่มาลงเอยที่สถาปนาร่วมภูธร ท�ำไมจึงมี 11 สโมสรโรตารี ตัวเลขไม่ได้ก�ำหนดแน่นอนกี่สโมสรแล้ว แต่สมัครใจ ยิง่ มากก็ยงิ่ มีมติ รภาพมากขึน้ จริงๆ แล้ว สโมสรโรตารีที่เป็นเจ้าภาพหลายสโมสร เคยจัดงานสถาปนาร่วมกันมาแล้ว โดยการเป็น แม่งานของ นยก.ชัยรัตน์ อนุรกั ษ์ตพิ นั ธ์ สโมสร โรตารีกรุงเทพเพลินจิต การจัดงานครัง้ นีเ้ ลยไม่ ยากอะไร เพราะสมาชิกสโมสรโรตารีเจ้าภาพ รู้จักกันพอสมควรแล้ว ได้อะไรจากการจัดงานนี้ - เกิดความร่วมมือกันของสโมสรโรตารี ในต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน รู้จักกันมาก ขึ้น มีมิตรภาพให้กันมากขึ้น โอกาสเกิดการ แลกเปลี่ยนและกิจกรรมที่จะร่วมท�ำกันในปี หน้ามากขึ้น

- ประหยัดค่าใช้จา่ ยการเดินทางร่วมงานของ ผู้มาร่วมงาน มาทีเดียวได้มาร่วมงาน11สโมสร - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แถมมี ผู้ร่วมงานสถาปนาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ใน โรตารีมาร่วมกันมาก - สมาชิกสโมสรที่เป็นเจ้าภาพมาร่วมงาน มากขึ้นเพราะเดินทางสะดวกกว่า ผชภ.จันทนี ไทยเจริญ สร.พระนารายณ์ลพบุรี ประเพณี ง านสถาปนา 4 สโมสรพี่น้องในจังหวัด ลพบุรี สโมสรโรตารีลพบุรีก่อ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 จนใน ปี 2535 สโมสรโรตารีลพบุรี ได้ก่อตั้งสโมสร โรตารีพระนารายณ์ลพบุรีและ ได้มีการสถาปนาร่วมกันทุกปี เมื่อมีการก่อตั้งสโมสรใหม่ขึ้นอีก หลายสโมสรเราก็ยงั ยึดการจัดงานสถาปนาร่วม กันมาโดยตลอด ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีสโมสรโรตารี จ�ำนวน 4 สโมสร ได้มีการจัดงานสถาปนาสี่ สโมสรพี่น้องจังหวัดลพบุรีร่วมกันมา โดยจะมี การผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนสโมสรทีจ่ ะขึน้ มาเป็น ประธานในการจัดงาน เหมือนเป็นประเพณีเพือ่ แจ้งการเปลีย่ นคณะกรรมการบริหารสโมสรให้ กับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับทราบ เราจึง มีการจัดงานร่วมกันมารวมเวลานับ 25 ปีโดย ประมาณ


D.3360 บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ สร.แพร่

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ก่อนอื่นขอ แนะน�ำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ ผม อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ อยู่สโมสรโรตารีแพร่ ภาค 3360 โรตารีสากล ขอ ฝากเนือ้ ฝากตัวด้วยครับ ผมรูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นส่วน หนึ่งของนิตยสารโรตารีประเทศไทย ผมได้เข้ามาช่วยงานนิตยสารโรตารีประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ต้อง ขอบคุณทีมงานนิตยสารโรตารีประเทศไทย ที่ได้มอบหมาย หน้าที่ “บรรณาธิการผู้ช่วยประจ�ำภาค 3360” ซึ่งผมพร้อม ที่ จ ะก้ า วเดิ น ไปพร้ อ มกั บ นิ ต ยสารโรตารี ป ระเทศไทย ใน การน�ำเสนอคอลัมน์ต่างๆ ทั้งของภาค 3360 และของโรตารี ประเทศไทย ผมเข้ามาโรแทเรียนตั้งแต่ปีบริหาร 2557-58 ใน ปีคติพจน์ “Light up Rotary” ได้ร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ของ สโมสรโรตารีแพร่มากมาย จนได้มีโอกาสร่วมเป็นกรรมการ ภาค 3360 เมื่อปีบริหาร 2558-2559 จนถึงปัจจุบันนี้ และ ได้รับโอกาสด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรโรตารีแพร่ ในปีบริหาร 2560-61 Making A Difference: โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โดยมีท่านผู้ว่าการภาค นิธิ สูงสว่าง เป็นผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ซึ่งผลงานของสโมสรโรตารีแพร่ก็ได้รับรางวัลภาค มากมาย ตลอดจนรางวัลสูงสุดคือสโมสรโรตารียอดเยี่ยมแห่งปี ภาค 3360 สร้างความภาคภูมใิ จและปลาบปลืม้ ใจ ให้แก่สมาชิก สโมสรโรตารีแพร่ ทุกๆคน ส�ำหรับในปีบริหาร 2561-62 น�ำโดยท่านผูว้ า่ การภาค รุง่ ราณี แสงศิริ ผูว้ า่ การภาค 3360 โรตารีสากล ในธีม “Be The Inspiration : ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ท่านได้ให้ความไว้วางใจ ให้ผมเป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพ ลักษณ์โรตารี ภาค 3360 รวมถึงเป็นคณะกรรมการด้านอื่นๆ ได้แก่ กรรมการมิตรภาพโรตารี กรรมการ My Rotary และ ผู้ช่วยเลขาธิการภาค ซึ่งผมจะท�ำหน้าที่ให้เต็มความสามารถที่ ผมมีครับ อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ สโมสรโรตารีแพร่

38 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

Our Leader ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ภาค 3360 โรตารีสากล


ภาค 3360 โรตารีสากล เคยมีอดีตผู้ว่าการภาคที่เป็นสุภาพ สตรีจ�ำนวนไม่มาก ซึ่งแต่ละคนมีศักยภาพและความสามารถที่เรียกได้ ว่า คุณภาพคับแก้ว สร้างผลงานและบริหารภาคได้อย่างน่าประทับใจ แก่โรแทเรียนทุกท่านจนมาถึงปีนี้ เริ่มศักราชใหม่ในปีบริหาร 2561-62 “Be The Inspiration: ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ภาค 3360 ได้ผู้น�ำภาคแสนสวย ท่านผู้ว่าการ ภาค รุ่งรานี แสงศิริ ซึ่งในโอกาสนี้ผมขอพาท่านผู้อ่านทุกท่าน มารู้จัก กับท่านผู้ว่าการภาครุ่งรานี แสงศิริ ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลกัน นะครับ ท่านผูว้ า่ การภาค รุง่ รานี พืน้ เพเป็นคนปราจีนบุรี ได้สมรสกับ ท่านสุภาพบุรษุ อาทิตย์ แสงศิริ และได้ใช้ชวี ติ อยูจ่ งั หวัดพิษณุโลก ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา ท่านมีบุตรสาว 2 คน ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ส�ำเร็จการ ศึกษาและมีหน้าที่การงานที่มั่นคง นอกจากงานและกิจการต่างๆ แล้ว ด้านสังคมท่านผู้ว่าการ ภาครุ่งรานีได้ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากมาย อาทิเช่น เป็น สมาชิกโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมของกรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม ประจ�ำจังหวัดพิษณุโลก เป็นสมาชิกสมาคมสตรีนัก

ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประจ�ำจังหวัดพิษณุโลก และด�ำรง ต�ำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก ท่านผู้ว่าการภาครุ่งรานี แสงศิริ ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสร โรตารีวังจันทน์ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งท่านท�ำหน้าที่โรแทเรียนได้เป็นอย่าง ดี จนได้รับต�ำแหน่งนายกสโมสรโรตารีวังจันทน์ ปีบริหาร 2548-49 ซึ่งในปีบริหารของท่าน ท่านก็ได้สร้างผลงานกิจกรรมดีๆ ต่างๆ ให้กับ ชุมชนมากมาย ตลอดจนในภาค 3360 ท่านก็ได้เป็นประธานจัดงาน ใหญ่ๆ ของภาค อาทิเช่น ประธานจัดการอบรมทีมงานภาค District Training Seminar ในปี 2551-52 ของอดีตผู้ว่าการภาค ดร.พรศักดิ์ เอื้อประเสริฐ และประธานจัดงานประชุมใหญ่ District Conference ปี 2558-59 ของอดีตผู้ว่าการภาค สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ เห็นได้วา่ ท่านผูว้ า่ การภาครุง่ รานี แสงศิริ ประสบความส�ำเร็จ ทั้งด้านครอบครัว ด้านการงาน ตลอดจนด้านสังคม จนมาถึงในองค์กร โรตารีสากลนี้


D.3360 Interview บทสัมภาษณ์ หลังจากที่เราได้รู้จักกับท่านผู้ว่าการภาครุ่งรานี แสงศิริ ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล ผมขอน�ำท่านผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับตัวแทน นายกสโมสรโรตารีในภาค 3360 ในปีบริหาร 2561-62 กันบ้างนะครับ แต่ละท่านมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้ต�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสรในปีบริหาร นี้ และมีแนวทางอย่างไรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรตารี นย.ชยากร ทองวัตร์ สร.เชียงใหม่ดอยสุเทพ เนือ่ งจากผมได้รบั เลือกให้ เป็นนายกปีบริหาร 256162 การเป็นนายกสโมสรนั้น เป็นต�ำแหน่งที่ทรงเกียรติ และทรงคุณค่า ผมรู้สึกเป็น เกียรติเป็นอย่างยิง่ และขอขอบคุณ ทางสโมสร ที่ได้มอบโอกาสให้ผมได้ขึ้นมาบริหารสโมสร แนวทางการท�ำงานของปีนี้ ก�ำหนดทิศทาง สโมสรและมีการวางแผนการปฎิบัติงาน ทั้ง แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ใน การท�ำงานร่วมกันในสโมสร ร่วมกันสร้างแรง บันดาลใจในการท�ำดี และสร้างพลังศรัทธาให้ แก่ชาวโรตารีทุกคน วัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อ เป็นสาธารณกุศลและบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคม ให้สังคมของเราอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไป นย.กนกกาญจน สุวรรณกุล สร.เชียงค�ำ ในฐานะที่ดิฉันเป็นนายก ผู้หญิงคนแรกของสโมสร โรตารี เ ชี ย งค�ำ รู ้ สึ ก ดี ใ จที่ สมาชิกในครอบครัวโรตารี ให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ ดิฉันดูแล พร้อมกับบริหาร สโมสรในปีบริหาร 2561-62 ถ้าครอบครัว อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ต่อกันดิฉันเชื่อว่าครอบครัวใหญ่โรตารีสากล ก็เช่นกัน ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เรา ท่านควรให้ความรัก ให้ความช่วยเหลือ ให้ เกียรติและให้โอกาส ให้สิ่งดีๆ กับทุกคนใน ครอบครัว แล้วเรายังได้มติ รภาพทีด่ ซี งึ่ มีคณ ุ ค่า เสมอ เพราะนอกจากจะท�ำให้เรามีก�ำลังใจที่ จะก้าวเดินต่อไป ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เรา กระท�ำความดีได้อีกด้วย

นย.ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ดิฉันมีความยินดีและ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มี โอกาสเป็นนายกสโมสร โรตารีเชียงใหม่ถนิ่ ไทยงาม ซึ่งเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคมของ โรตารี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาตลอด มี สมาชิกที่รักงาน รักชื่อเสียง ด�ำเนินงานตาม วิถีแห่งโรตารี ซึ่งตรงกับอุปนิสัยของตนเองที่ ชอบช่วยเหลือสังคมชุมชน ท�ำงานบริการสังคม มาตั้งแต่ยังไม่เกษียณอายุราชการ เรื่อยมาจน ปัจจุบนั จึงเต็มใจและตัง้ ใจช่วยงานโรตารีอย่าง เต็มศักยภาพ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการบริการ เหนือตนเอง มีผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ส่วนแนวทางการบริหารสโมสรจะ เป็นไปตามนโยบายของสโมสรปีบริหาร 256162 ดังนี้ การท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมในกิจกรรม โครงการของสโมสร เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ของสั ง คมในทางบวก ด้ ว ยความกล้ า หาญ และมองโลกในแง่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ ด�ำเนินโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน หรือระหว่างประเทศอย่างน้อย 3 ใน 6 ด้าน ของจุดเน้นในโรตารี (Rotary’s 6 areas of Focus) สนับสนุนและท�ำให้สโมสรเข้มแข็ง ได้ สมาชิกสุทธิ 3 คน เน้นและเพิม่ พูนการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และความตระหนักในโรตารี “ด้วยการร่วม มือกัน เราย่อมจะเห็นโลกใบหนึ่งซึ่งผู้คนมา รวมกันและลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์การ เปลี่ยนแปลงที่ยืนยาวระหว่างกันในโลก ใน ชุมชนและในตัวของเราเอง”

40 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

นย.กฤษณะ ธนไชยพงศ์ สร.ก�ำแพงเพชร ผมมีความยินดีและรู้สึก เป็นเกียรติอย่างสูง จาก ท่านสมาชิกในสโมสรที่ ให้โอกาสผมในครั้งนี้ กับ ต�ำแหน่งนายกสโมสร การ ท�ำงานและบริหารงาน ผม ขอไม่ใช้ค�ำว่าหน้าทีข่ องนายกทีต่ อ้ งท�ำนะครับ เพราะหน้าที่ย่อมหมายถึงทั้งอยากท�ำหรือ อาจไม่อยากท�ำก็เป็นได้ ผมท�ำงานในต�ำแหน่ง นายกสโมสรด้วยหัวใจ ใจที่พร้อมใจ ที่จะสละ บางสิ่งบางอย่างส่วนนึงของผม โดยสิ่งที่ท�ำ เหล่านี้ตัวผมเองมีความสุข ครอบครัวผมมี ความสุข คนรอบข้างผมมีความสุข ผมว่าผมจะ มีความสุขมาก แล้วผมว่ามันโอเคทีส่ ดุ เลยครับ และอี ก หนึ่ ง สิ่ ง ส�ำคั ญ ในการร่ ว มสร้า งแรง บันดาลใจให้กับสมาชิกในสโมสรและชุมชน เข้มแข็ง ผมยังเชื่อและยังศรัทธาในค�ำที่กล่าว ไว้ว่า ถ้าเราท�ำงานด้วยหัวใจ เราก็จะได้หัวใจ ผู ้ อื่ น เช่ น กั น ครั บ คติ พ จน์ ป ระจ�ำใจในการ ท�ำงานของผมคือ “มุ่งมั่น ศรัทธา มีจิตอาสา เพื่อสังคม” นย.ปรารถนา อันเทส สร.สวรรคโลก ปีนี้ดิฉันได้รับความไว้ วางใจให้เป็นนายกของ สโมสรโรตารีสวรรคโลก ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดิฉัน จะท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด เน้น เรือ่ งของสมาชิกภาพ รักษา สมาชิกเก่าและจะหาสมาชิกใหม่เพิม่ เพือ่ ทีจ่ ะ มาร่วมอุดมการณ์เดียวกัน คือ จิตอาสาและเสีย สละ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์โดย การประชาสัมพันธ์ในชุมชน ให้เขาได้รู้จักว่า


บทสัมภาษณ์ นายกสโมสร ประจ�ำปีบริหาร 2561-62 โรตารีคือองค์กรของผู้เสียสละและบ�ำเพ็ญ ประโยชน์แก่สังคม นย.พัทยา บุนนาค สโมสรโรตารีพะเยา ความรู้สึกที่ได้เป็นนายก สโมสรปี 114 ของสโมสร โรตารีพะเยา รู้สึกภูมิใจที่ ได้มหี น้าทีใ่ นการบริหารจัด สโมสรโรตารีในฐานะทีเ่ ป็น คนพะเยาโดยก�ำเนิดแต่ ด้วยเหตุเป็นสมาชิกของโรตารีเพียงสองปีแล้ว มาด�ำรงต�ำแหน่งนายกสโมสร ทีแรกรูส้ กึ กังวล มากค่ะ เพราะความรู้ด้านด้านโรตารียังมีไม่ เพียงพอ ชื่อย่อต่างๆ การท�ำหน้าที่ของแต่ละ ฝ่าย ขอบเขตการท�ำงานและบริหารงานยังไม่มี ความรู้เพียงพอ แต่ต้องยอมรับว่าการสัมมนา แต่ละครั้งเกิดประโยชน์มาก รวมถึงคู่มือที่ได้ รับมาก็ช่วยเติมเต็มความรู้ได้มาจริงๆ ค่ะ แต่นั่นคือหลักทฤษฎี ในการปฏิบัติหน้าที่ นายกสโมสรจริงๆ แล้วต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการท�ำงาน ธรรมนูญของสโมสรโรตารีคือ กฎ คือข้อบังคับ แต่ศิลป์ในการอยู่ร่วมกันใน สโมสรโรตารีก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไป กว่าธรรมนูญของสโมสร โรตารีเป็นองค์กรที่มีเกียรติและทรง คุณค่ามาถึง 114 ปี การท�ำงานในการติดต่อ กับภาคส่วนอื่นๆ จึงติดต่อและประสานงาน ง่ายมาก ด้วยเหตุที่ว่าโรตารีเป็นองค์กรระดับ สากล เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว การ ท�ำหน้าทีน่ ายกสโมสรจึงเป็นต�ำแหน่งทีท่ า้ ทาย การท�ำงานมาก จะตั้งใจท�ำอย่างเต็มความ สามารถบนพื้นฐานความตั้งใจที่เปี่ยมล้น และ จะน�ำเอาประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้ ในการด�ำเนินงานของสโมสรโรตารีพะเยาค่ะ

นย.จักรินทร์ มีประเสริฐสกุล สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ การเป็นนายกสโมสรใน ปัจจุบันเป็นอะไรที่เหนื่อย กว่าเมือ่ ก่อนมาก ด้วยความ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ท�ำให้ ก ารสื่ อ สาร เป็ น ไป ด้วยความรวดเร็ว ต้องปรับ ตัวเองให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง การท�ำงานจึง ต้องมีแผน มีเป้าหมายทีส่ นองตอบต่อนโยบาย ของโรตารีสากลและภาค โชคดีที่สโมสรโรตา รีอุตรดิตถ์มีสมาชิกที่ช่วยเหลือสนับสนุนการ ท�ำงานร่วมกันเป็นอย่างดี นายกสโมสรจึงเดิน หน้าไปอย่างไม่โดดเดี่ยว ส่วนแนวทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ กับสมาชิกในสโมสรหรือประชาชนในชุมชน โรตารี นั้น ผมคิดว่าเป็นการท�ำงานเพื่อผู้อื่น ก็คือประชาชนในชุมชน การที่เราจะท�ำงาน ให้ผู้อื่น สโมสรเราต้องมีความเข้มแข็ง สโมสร จะเข้มแข็งสมาชิกในสโมสรต้องรักใคร่ผูกพัน มีความสัมพันธ์ และช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี ต่อกัน จึงจะเกิดแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังขับ เคลื่อนในการท�ำงาน ขณะเดียวกันการจะ ท�ำงานให้กับประชาชนในชุมชน เกิดความ พึงพอใจ สิ่งที่ส�ำคัญต้องศึกษาความต้องการ ของเขาก่อน เพื่อให้สิ่งที่ท�ำไปมีคุณค่าและไม่ สูญเปล่า

นย.บุญทอง ปัญญาสว่างจิตร สโมสรโรตารีแพร่ ผมได้รับเลือกให้ด�ำรง ต�ำแหน่งนายกสโมสร โรตารี แ พร่ ปี บ ริ ห าร 2561-2562 มีความภาค ภู มิ ใ จมากครั บ ผมจะ น�ำพาสโมสรโรตารีแพร่สู่ เป้าหมายในการท�ำกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต ทีด่ ขี นึ้ ของผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน ตามหลักการ บริการสี่แนวทาง เป็นความจริง อิงเทียงธรรม น�ำไมตรี ดีทุกฝ่าย นย.วัชโรทัย กุลกิจเจริญ สโมสรโรตารีแม่สาย ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้เป็นนายกสโมสร โรตารีแม่สาย เป็นเรื่องที่ ไม่คาดคิดมาก่อน เนือ่ งจาก ผมมีลูกที่ยังเล็กถึง 3 คน แต่ต้องมารับต�ำแหน่ง นายกสโมสรซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ที่ ห นั ก แต่ ใ นปี บริหารของผมนีจ้ ะขอท�ำหน้าทีใ่ ห้ให้ดที สี่ ดุ เท่า ที่ผมจะสามารถท�ำได้ ในปีบริหารนี้ผมจะเน้นสร้างมิตรภาพ ภายในสโมสรให้สมาชิกทุกท่านมีส่วนร่วม ในกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกับชุมชน เช่น โครงการวิง่ ก�ำจัดก่อนกัด ทีผ่ า่ นมาคนในชุมชน ต่างมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตอบรับองค์กร โรตารีในภาพบวก ปีนี้สโมสรโรตารีแม่สายตั้งเป้าหมาย สร้างสโมสรให้เข้มแข็งด้วยการเพิ่มจ�ำนวน สมาชิก 10 ท่านขึ้่นไป สุดท้ายนี้ผมสัญญาว่าจะท�ำงานรับ ใช้สโมสรและชุมชนภายในค�ำขวัญ service above self “บริการผู้อื่นเหนือตน” ขอบคุณ ครับ


ความคืบหน้าโครงการแก้มลิง The Lake of Love

1.คุณธาราพันธ์ มหาศิริพันธุ์ 2.คุณเชียงบุญตา เข็มจักร 3.คุณก้องกิดากร ขวาวาศา 4. คุณเกษ จูมจันดา 5.ประชุม ณ ที่ตั้งโครงการ

2

3

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่ายของโรตารี

1

4

5 42 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม โครงการมี ก ารพบปะกั บ ผู ้ น�ำชุ ม ชน ชาวบ้ า นและ ข้าราชการในพื้นที่มาโดยตลอด มีการประชุมหน้าไซต์งานทุกสองสัปดาห์ จนถึงบัดนี้ มุมมองของหลายๆ คนเกี่ยวกับโครงการนี้เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งการก่อสร้างและการขุดลอกแก้มลิงก้าวหน้าไปมากเท่าใด ความหวังและความมั่นใจของชาวบ้านในโครงการดีๆ ที่โรตารีท�ำ ก็ยิ่งมีมาก ขึ้น คุณก้องกิดากร ขวาวาศา ผู้ใหญ่บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็น หมู่บ้านในพื้นที่โครงการเล่าว่า เดิมสถานที่นี้ชื่อหนองบ่อควัน เราขอให้ทาง กรมชลประทานช่วยพัฒนาแหล่งน�้ำนี้ แต่อยู่ในล�ำดับคิวที่ 13 ต้องรออีกนาน และชื่อไปซ�้ำกับโครงการอื่น จึงขอเปลี่ยนชื่อเป็นหนองโนนต่าย เนื่องจาก บริเวณนี้มีดอกหญ้าขี้กระต่าย ซึ่งในช่วงที่ออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นสีขาวสวยงาม เมื่อโรตารีมาช่วยจึงได้ท�ำก่อน (ไม่ต้องรอคิว) ท�ำอย่าง ดีและสวยงามด้วย ต่อไปจะจัดแข่งเรือ 3 หมู่บ้าน และเปิดให้คนนอกพื้นที่เข้ามาร่วม แข่งด้วย ที่นี่จะเหมาะสมมากเพราะน�้ำลึก มีสะพานปลามีอาคารสถานที่ สวยงามพร้อม ทาง อบต.โพนงาม ก็จะมาช่วยด้วย เรื่องน�้ำดื่มก็จะเป็นอีกอย่างที่จะได้ประโยชน์มาก เดิม 3 หมู่บ้าน ต้องเสียเงินเดือนละกว่า 2 แสนบาทเพือ่ ซือ้ น�ำ้ ดืม่ เมือ่ โครงการนีม้ โี รงผลิตนำ�้ ดืม่ ให้ดว้ ยจะประหยัดเงินไปได้มาก และมีกองทุนของหมูบ่ า้ นขึน้ มา จะช่วยกัน


การปลูกหญ้าแฝกเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแก้มลิงหนองโนนต่าย ของโรตารีได้จดั ให้มกี ารปลูกหญ้าแฝกอย่างไม่เป็นทางการขึน้ แม้วา่ จะได้แจ้ง ยกเลิกกิจกรรม “ลงแรง ร่วมใจ ปลูกหญ้าแฝก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561” เพราะสถานการณ์น�้ำท่วมไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่สามารถยกเลิกการปลูกหญ้าแฝกได้ เนื่องจาก สถานีพฒ ั นาทีด่ นิ จังหวัดสกลนครได้จดั เตรียมกล้าหญ้าแฝกเอาไว้ให้แล้ว และ หากทิง้ เอาไว้นาน กล้าแฝกจะตาย เมือ่ ชาวบ้านรับรองว่าช่วยกันปลูกแฝกได้ แน่นอนแม้น�้ำจะท่วม คณะกรรมการจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อไป ในวันดังกล่าวมีชาวบ้านจากบ้านเสาวัดหมู่ 6 และหมู่ 12 บ้าน ดงเสียวและบ้านนาหวาย รวมทั้งจิตอาสา ทีมงานจากอ�ำเภออากาศอ�ำนวย อบต.โพนงาม หน่วยกู้ภัย ทหาร สมาชิกสโมสรโรตารีสกลนคร ผู้ว่าการภาค 3340 และคณะกรรมการของโครงการ (ไม่มีโรแทเรียนจากสโมสรอื่น เพื่อ ความปลอดภัย) รวมประมาณ 200 คน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก 8 หมื่นต้น แม้จะมีความยากล�ำบากในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ การลงเรือไป-กลับจุด ปลูก หรือแม้แต่การปลูกแฝกบนพืน้ ทีล่ าดเอียง แต่ดว้ ยความตัง้ ใจของทุกคน ท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

ดูแล ไม่อยากให้ท�ำอะไรที่ดูไม่เรียบร้อย เพราะสถานที่แห่งนี้มีศาลาในหลวง ที่เป็นมงคลแก่ชาวบ้านทุกคน คุณเกษ จูมจันดา ผู้ใหญ่บ้านนาหวาย หมู่ที่ 3 ซึ่งจะได้รับ ประโยชน์จากโครงการเช่นกันกล่าวว่า นาปรังที่ท�ำได้เพียง 500 ไร่ จาก 1,300 ไร่ ต่อไปเมื่อมีแก้มลิงแล้วอาจจะท�ำได้ทั้งหมด 1,300 ไร่ จะได้พื้นที่ ปลูกแตงโมมากขึน้ รอบอ่างมีคนั ดิน ซึง่ ถมเป็นถนนใช้สญ ั จรได้อกี จากบ้านนา หวายจะไปบ้านดงเสียวก็จะง่ายขึ้น จาก 4 ก.ม. เหลือ 1.5 ก.ม. และใช้เป็น เส้นทางออกก�ำลังกายได้ จะมีไฟฟ้าเข้ามา มีการช่วยน�ำดินที่ได้จากการขุด แก้มลิงมาถมถนนช่วงที่น�้ำท่วมทุกปีให้สูงขึ้น น�ำความเจริญมาสู่ชุมชนนี้ คุณเชียงบุญตา เข็มจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6,12 กล่าวว่า ดีใจมากทีไ่ ด้เห็นโครงการนี้เข้ามา จะมีสงิ่ ดีๆ หลายอย่างตามมา คือ เรื่องผลผลิตการเกษตร สามารถท�ำนาปรังได้มากขึ้น อาจจะมีเรื่องการท่อง เที่ยวเพิ่มขึ้น การปลูกหญ้าแฝกก็ได้ประโยชน์ ไม่เคยปลูกกันมาก่อน มาร่วม กันปลูกก็รู้จักคนต่างหมู่บ้านกันมากขึ้น เอาข้าวกันมาคนละกระติ๊บ สนุกดี คุณธาราพันธ์ มหาศิริพันธุ์ ปลัดอ�ำเภออากาศอ�ำนวย กล่าวว่า เพิ่งมาอยู่ที่อ�ำเภอนี้ไม่ถึงปี ตอนแรกก็งงๆ กับโครงการนี้ ต่อมาจึงเริ่มเข้าใจ องค์กรโรตารีซงึ่ มีการท�ำชุมชนสัมพันธ์ได้ดมี าก มีการพัฒนาต่อยอดและเน้น ความยัง่ ยืนของโครงการ ให้ชาวบ้านมีสว่ นร่วม ร่วมคิด ร่วมท�ำกับโรตารีและ (ดูวีดีโอการปลูกหญ้าแฝกได้ที่ www.rotarythailand.org) ส่วนราชการตลอด จึงเป็นโครงการที่จะได้ประโยชน์เต็มที่


Rotary Centre in Thailand ศูนย์โรตารีประเทศในประเทศไทย

สารจากประธาน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

Activities ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

เรานัดพบ อผภ.ศิริ เอี่ยมจ�ำรูญลาภ จากสโมสร โรตารีนครราชสีมา ภาค 3340 ในมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารแห่ง หนึง่ ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ ขอน�ำมุมมองและข้อมูลจากท่าน มาให้โรแทเรียนในประเทศไทยได้ทราบว่า อผภ.ศิริได้ช่วย งานโรตารีสากลในภาระกิจที่ส�ำคัญถึง 2 ต�ำแหน่งนี้อย่างไร ด้วยบรรยากาศในร้านอาหารทีจ่ อแจ แต่ทา่ นก็ให้ขอ้ มูลอย่าง อารมณ์ดีและชัดเจน RTM: ผู้แทนโรตารีสากลในสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ อย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังสงครามครั้งที่สอง โรตา รีสากลเรามีส่วนร่วมในการก่อตั้งสหประชาชาติ (United Nation – UN) ทาง UN จึงให้เกียรติโรตารีสากลอย่างมาก เรามีผู้แทน 24 คนทั่วโลก แต่งตั้งโดยประธานโรตารีสากล และมี PDG Ed Futa เป็น Dean ของ Committee นี้ เพื่อ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน โดยเน้นในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ทัง้ ยังเป็นการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรตารีดว้ ย ในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ ก็มีผมเป็นผู้แทน ในเอเชียก็ยังมีจากอียิปต์ 1 ท่าน และ จาก อินเดีย 1 ท่าน เป็นต้น ผู้แทนเหล่านี้ถือว่าเป็นนักการทูต อย่างไม่เป็นทางการของโรตารีก็ว่าได้ หน้าที่หลักก็คือการ ท�ำให้โรตารีสากลมีส่วนร่วมในระดับสากล เป็นกระบอก เสียงให้โครงการของโรตารีเช่น โครงการขจัดโรคโปลิโอ ศูนย์ สันติภาพของโรตารี หรือโครงการ Shelter Box เป็นต้น หรือ อีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่น ผู้แทนท่านหนึ่งจาก Great Britain จัด งาน Women Day และมีโครงการก่อตัง้ สโมสร Rotary Club of UN เป็นการโปรโมทงานของโรตารีได้เป็นอย่างดี

ผลการตัดสิน การแข่งขันชิงถ้วยรางวัล ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย ปี 2560-61

ผมได้ร่วมประชุมกับถท�ำโครงการหาทุน ไปท�ำ โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในอเมริกาใต้ได้ หรือในภาค 3340 ของผมเอง โรทาแรคท์ที่มาจากโรงเรียนอาชีวะศึ พวกเรา ขอเอาใจช่วย อผภ.ศิริ ในต�ำแหน่งหน้าที่ทั้งสองด้านในโรตา รีสากล ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของสหประชาชาติ และครบ รอบ 50 ปีของโรทาแรคท์ในปีนี้

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชนในด้านต่างๆ เป็นเลิศ 3 กิจกรรมหรือมากกว่า - ไม่มีสโมสรที่ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่บ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น 4 กิจกรรมหรือมากกว่า - ไม่มีสโมสรที่ได้รับรางวัล ถ้วยกรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่ท�ำคะแนนการเข้าประชุมสโมสรเฉลี่ยรายเดือนได้ สูงสุดตลอดทั้งปี พระนารายณ์ลพบุรี ภาค 3350 93.44% ถ้วยกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่มีสมาชิกเพิ่มสุทธิสูงสุด ภูเก็ตเซ๊าท์ ภาค 3330 72% ถ้วยกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ส�ำหรับสโมสรโรตารี ที่มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของภาคมาก ที่สุด ปราณบุรี ภาค 3330 รังสิต ภาค 3350 ครบ 100% ทั้งสองสโมสร ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา ส�ำหรับสโมสรโรตารี ที่มีกิจกรรมในบริการใดบริการหนึ่งที่ดีเด่นที่สุดใน รอบปี บางรัก ภาค 3350 โครงการน�้ำสะอาด (เริ่มตั้งแต่ท�ำแหล่งน�้ำ จนถึงต่อยอดใช้น�้ำปลูกผัก ปลอดสารพิษ)

ตัวเลข (25 ก.ค. 59 - www.rotary.org) ภาค 3330 3340

3350

3360

รวม

2,448 100

2,858 108

1,439 66

8,290 334

สมาชิก สโมสร

1,545 60

44 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561


คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ปี 2561-63 Board of Rotary Centre in Thailand 2018-20 PRID.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ประธาน อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา รองประธานคนที่ 1 อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง รองประธานคนที่ 2 อผภ.นิเวศน์ คุณาวิศรุต รองประธานคนที่ 3 อผภ.สมภพ ธีระสานต์ กรรมการแปล อน.วาณิช โยธาวุธ บรรณาธิการนิตยสารโรตารี ประเทศไทย อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ กรรมการห้องสมุด อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ กรรมการประชาสัมพันธ์ อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ กรรมการการเงิน อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร เลขานุการ

ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ผวล.สกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ผวล.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย อผภ.สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ อผภ.ธงชัย ล้อตระกานนท์ ผวล.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล อผภ.มารศี สกุลหลิว ผวล.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ อผภ.นพนธ์ นิธิธวัชพงศ์ อผภ.นิธิ สูงสว่าง ผวล.กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย

ภาค 3330 ภาค 3330 ภาค 3330 ภาค 3340 ภาค 3340 ภาค 3340 ภาค 3340 ภาค 3340 ภาค 3350 ภาค 3350 ภาค 3350 ภาค 3350 ภาค 3350 ภาค 3360 ภาค 3360 ภาค 3360 ภาค 3360

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีใน ประเทศไทย ปี 2561-63 PRIP.พิชัย รัตตกุล PRID.นรเศรษฐ ปัทมานันท์ อผภ.สมภพ สุขสิงห์ อผภ.ชัยสิน มณีนันทน์ อผภ.มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ อผภ.ชาญชัย วิศิษฏ์กุล อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล * ภาพเรียงล�ำดับตามรายชื่อ จากซ้ายไปขวา*


มาร่ ว มมื อ กั น

รณรงค์ “Fight the Bite” Mini-Marathon 2018 by RC.Maesai เดิน-วิง่ ก�ำจัดก่อนกัด 2018 โดย สร.แม่สาย ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแนวตะเข็บชายแดนเป น็ แหล่ง ระบาดของโรคไข เ้ ลือดออกเป น็ ประจ�ำทุกป ใี นช่วงฤดูฝน โครงการรณรงค์นไี้ ดด้ ำ� เนินมาเป น็ ป ที ี่ 6 อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร า้ งความตระหนักให ก้ บั ชุมชนถึงภัยของโรคร า้ ยนี้ http://rmmrun.com

1.เปิดไลน์ในมือถือ แล้วเลือกหัวข้ออื่นๆ 2. กดเลือกตัวอ่านคิวอาร์โค้ด 3. สแกนคิวอาร์โค้ดด้านบน 4. กดเปิด และร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ

นิตยสารโรตารีประเทศไทย ก.ค.-ส.ค.2561  
นิตยสารโรตารีประเทศไทย ก.ค.-ส.ค.2561  
Advertisement