Page 1

May-June 2018 พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑


โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม หนึ่ ง การเสริ ม สร้ า งความคุ ้ น เคยระหว่ า งสมาชิ ก เพื่ อ การบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าใน การประกอบอาชีพทีย่ งั คุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมใิ จ ในอาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการ บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน

แรงบ นั ดาลใจ อย ทู่ กุ แห่งหน

“Polio Eradication Champion Award” 109th Convention @ Toronto ประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. ไรส์ลีย์ มอบรางวัลให้กับนายก รัฐมนตรี ปิแอร์ ทรูโด ของแคนาดา แคนาดาเป็นประเทศที่ครองตำ�แหน่งในการรณรงค์ต่อสู้กับ โรคโปลิโอมาตั้งแต่ปี 1986 เป็นประเทศแรกที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนเงินทุน ในโครงการ “กำ�จัดโรคร้ายโปลิโอ” ไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 750 ล้าน CA$ โดยในปีที่ผ่านมาร่วมมอบให้อีก 100 ล้าน US$ และในการประชุม G7 ที่ ประเทศแคนาดาเป็นเจ้าภาพ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้นำ�ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ให้คำ�มั่นสัญญาในการร่วมกำ�จัดโรคโปลิโอให้ หมดไปจากโลกนี้อีกด้วยงโต

ROTARY CONVENTION 23-27 JUNE 2018 TORONTO, ONTARIO, CANADA

The Object of Rotary The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service.

At a Glance

สถิติถึง 31 มกราคม 2561 ที่มา : the rotarian (May 2018) As of 31 Janurary 2018

ROTARY Members : 1,221,978 Clubs : 35,633

INTERACT Members: 516,764 Clubs: 22,468

ROTARACT Members: 249,895 Clubs: 10,865

RCCS Members: 213,900 Corps: 9,723


สารประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มิตรโรแทเรียนที่รัก โรตารีเป็นองค์กรขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนอย่างยิง่ ขณะ ทีน่ ติ ยสาร The Rotarian ฉบับนีก้ ำ� ลังจัดพิมพ์นี้ เรามีสมาชิกมากกว่า ๑.๒ ล้านคน ในสโมสร ๓๕,๖๓๓ แห่ง อยู่เกือบทุกประเทศในโลก มี ผูค้ นอีกนับแสนคนทีม่ สี ว่ นร่วมในโปรแกรมของโรตารี เช่น โรทาแรคท์ อินเทอร์แรคท์ เยาวชนแลกเปลี่ยน โครงการฝึกผู้น�ำเยาวชน (ไรล่า) ชุมชนบ�ำเพ็ญประโยชน์ของโรตารี ศูนย์สันติภาพโรตารี และบรรดา เจ้าภาพในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจาก มูลนิธิโรตารี ในระดับชาติ ระดับภาคและระดับท้องถิ่น มีชื่อ/ตรา โรตารีผนึกติดที่โครงการต่างๆ นับไม่ถ้วนทุกๆ ปี ตั้งแต่ธนาคาร โลหิต ธนาคารอาหาร ระบบน�้ำสะอาดในโรงเรียนไปจนถึงการขจัด โปลิโอ ตั้งแต่สโมสรโรตารีแห่งแรกก่อตั้งมาได้ ๑๑๓ ปี มีการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของโรตารีอยู่ทั่วไปในโลกอย่างแท้จริง พื้นฐานงานบ�ำเพ็ญประโยชน์แต่ละวัน และแต่ละสัปดาห์ จะมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศและ แต่ละสโมสร ซึง่ จะมีประวัตศิ าสตร์ของตนเอง การจัดล�ำดับก่อนหลัง และอัตลักษณ์ของตนเอง โรแทเรียนมีเอกลักษณ์และวัตถุประสงค์ใน การบ�ำเพ็ญประโยชน์ของตน แม้จะคล้ายคลึงกันแต่กม็ คี วามแตกต่าง หลากหลายอย่างมาก ซึ่งไม่มีสิ่งใดผิด เนื่องจากโรตารีถูกออกแบบ มาให้เป็นองค์กรที่กระจายอ�ำนาจ มิได้รวมอ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลาง แต่ประสงค์ให้โรแทเรียนแต่ละคนและสโมสรแต่ละแห่งได้บ�ำเพ็ญ ประโยชน์ในวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด กระนัน้ ก็ดี ความแตกต่างทีส่ ร้างความแข็งแกร่งให้เรานัน้ ก็ สร้างปัญหาส�ำหรับภาพลักษณ์ขององค์กรของเราด้วย ไม่นา่ แปลกใจ ทีย่ งั มีผคู้ นจ�ำนวนมากทีเ่ คยได้ยนิ ชือ่ โรตารีแต่ยงั ไม่เข้าใจว่าโรตารีทำ� อะไร เรามีองค์กรแบบไหน เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แม้แต่ภายในโรตารี เองก็ตามมีสมาชิกจ�ำนวนมาก ขาดความเข้าใจที่สมบูรณ์ในองค์กร

ขนาดใหญ่ของเรา เป้าหมายของเรา หรือขอบข่ายความกว้างขวาง ในโปรแกรมต่างๆ ของเรา ปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความเกี่ยวข้องอย่าง ส�ำคัญ มิใช่เพียงแต่ท�ำให้เราสามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้มีผลดีที่สุด แต่ยงั ส�ำคัญต่อภาพลักษณ์สาธารณะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเพิม่ สมาชิก การจัดหาหุ้นส่วนและการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของเราด้วย เมื่อหลายปีก่อน โรตารีได้พยายามอย่างจริงจังเพื่อสนอง ตอบเรื่องเหล่านี้ภายในองค์กร โดยสร้างเครื่องมือเพื่อสร้างความ แข็งแกร่งในภาพลักษณ์และตราของโรตารี ทุกวันนี้ เราใช้เครื่องมือ เหล่านี้พัฒนาการรณรงค์ภาพลักษณ์ของกลุ่มคนท�ำงาน (People of Action) ของพวกเรา เป็นการแสดงความสามารถของโรตารีที่ให้ เราแต่ละคนสามารถสร้างความแตกต่างในชุมชนของเราและชุมชน ในโลก เดือนมิถุนายนที่แล้ว คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้ลง มติวสิ ยั ทัศน์ใหม่ทสี่ ะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัตถุประสงค์เดียวของเรา ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการท�ำงานที่มีความแตกต่างกันของเรา “เมือ่ เราพร้อมใจกัน เราจะได้เห็นโลกทีผ่ คู้ นเป็นหนึง่ เดียว และร่วมใจกันลงมือกระท�ำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนตลอด ไป – ในโลก ในชุมชนและในตัวของเราเอง” ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด พูดภาษาใดก็ตาม งานใดที่สโมสรของ เราร่วมใจกันท�ำงาน วิสัยทัศน์ของเราย่อมเหมือนกัน เราทุกคนจะ เห็นโลกที่ดีกว่านี้และเราสามารถช่วยให้ดียิ่งขึ้นไปอีก พวกเรามา อยู่ด้วยกันเพราะโรตารีให้โอกาสเราร่วมกันสร้างโลกที่เราอยากเห็น คือ – เป็นหนึ่งเดียวกันและกระท�ำการร่วมกัน เพราะ โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑

On the Web Speeches and news from RI President Ian H.S. Riseley at www.rotary.org/office-president


สารประธานโรตารีสากล

เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ มิถุนายน ๒๕๖๑

มิตรโรแทเรียนที่รัก เป็นเวลาหกสิบปีมาแล้วทีก่ ารเลือกใช้คติพจน์ (Theme) ประจ�ำปีนั้น เป็นสิทธิประโยชน์และบางครั้งก็เป็นเรื่องท้าทาย ส�ำหรับประธานโรตารีรับเลือก (Incoming President) แต่ละ คน เมื่อมองย้อนกลับไปพิจารณาคติพจน์ประจ�ำปีในอดีตเหล่า นั้น เราจะเห็นแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผู้น�ำแต่ละท่านว่ามอง โรตารีอย่างไร สถานที่ไปพบเห็นโรตารีในโลกและความหวังที่จะ เห็นว่าโรตารีมีผลส�ำเร็จในเรื่องใดบ้าง เมื่อถึงช่วงเวลาที่ผมจะต้องเลือกคติพจน์ (Theme) ประจ� ำ ปี ผมจึ ง ไม่ ร อช้าและทราบทันทีว่าคติพจน์ประจ�ำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ผมจะต้องใช้ค�ำว่า โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เป็น วลีสองสามค�ำทีผ่ มคิดว่าสามารถบรรยายสิง่ ทีเ่ ราไม่เพียงแต่ทำ� อยู่ ในปัจจุบัน แต่ยังเป็นสิ่งที่โดนใจเราทุกคนให้ท�ำต่อไป เพื่อสร้าง ความแตกต่าง มุ่งมั่นช่วยเหลือกัน สร้างผลกระทบ ให้โลกดียิ่ง ขึ้นอีกนิด ตลอดสองปีที่ผ่านมา ผมได้พบเห็นกิจการที่โรตารีได้ กระท�ำเช่นนั้น เช่นกรณีไฟป่าที่สร้างความเสียหายมหาศาลใน คาลิฟอร์เนียปีที่แล้ว ผมได้เห็นสิ่งที่โรแทเรียนมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ในกัวเตมาลา ผมเห็นความแตก ต่างที่เตาไม้ธรรมดา สร้างสรรค์ชีวิตสตรีที่ต้องท�ำครัวโดยใช้กอง ไฟ พวกเธอไม่ต้องหายใจควันไฟเวลาท�ำอาหาร ใช้เวลาน้อย ลงในการรวบรวมกองฟืน และพวกเธอใช้เตาไฟของเธอสร้าง ธุรกิจเล็กๆ ในอิสราเอล ผมไปเยี่ยมศูนย์ผู้ป่วยโรคทางสมอง (hyperbaric center) ทีโ่ รตารีให้การสนับสนุน รักษาผูป้ ว่ ยทีบ่ าด เจ็บทางสมองหรือโรคลมปัจจุบนั ให้มสี ขุ ภาพและสภาพชีวติ ดีขนึ้ ในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก โรตารีก�ำลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ให้ผู้อพยพ ลีภ้ ยั มีทพี่ กั อาศัย หยอดวัคซีนแก่เด็ก สร้างความมัน่ คงให้แก่คลัง โลหิตและช่วยวัยรุ่นหนุ่มสาวมีการศึกษาและต่อสู้ชีวิต

02 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ผมมี ส ่ ว นร่ ว มในโครงการปลู ก ต้ น ไม้ ข องบรรดา โรแทเรียนทั่วโลก ขณะที่นิตยสารโรตารีฉบับนี้ก�ำลังจัดพิมพ์ เรา ก�ำลังรอตัวเลขสุดท้ายของจ�ำนวนต้นไม้ทปี่ ลูกปีนี้ ผมมีความยินดี ที่จะขอประกาศว่า ขณะนี้เราได้ผ่านเกินเป้าหมายเดิมที่จะปลูก ต้นไม้ ๑.๒ ล้านต้นไปแล้ว เฉลี่ยให้โรแทเรียนคนละหนึ่งต้น และ ทัว่ ทัง้ โลกโรตารีกำ� ลังให้การสนับสนุนระดมทุนและการกวาดล้าง โปลิโอ ในปีที่ผ่านมานี้ มีผู้ป่วยพิการโปลิโอเพียง ๒๒ รายจาก ๒ ประเทศเท่านัน้ ผมจึงมีความมัน่ ใจว่าไม่ชา้ นีจ้ ะมีจำ� นวนเป็นศูนย์ และเราก็จะได้เริม่ ต้นเฟสใหม่ของการนับถอยหลังอย่างน้อย ๓ ปี จากสัญญาณสุดท้ายของไวรัส เพือ่ การรับรองว่าโลกปลอดโปลิโอ จริงๆ เมือ่ ผมและคุณจูเลียตกลับบ้านทีอ่ อสเตรเลีย เราทัง้ สอง จะได้นำ� ความทรงจ�ำอันอบอุน่ จากสถานทีท่ เี่ ราไปเยือน จากมิตร สหายที่เราได้พบ และการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่เรามีส่วนร่วมกลับ ไปด้วย ขอขอบคุณส�ำหรับผลงานอันยิ่งใหญ่ในโรตารีที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ของทุกๆ ท่านด้วย

เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล พฤษภาคม ๒๕๖๑

ปัจจุบันนี้ประชากรโลก ร้อยละ ๕๐ มีอายุต�่ำกว่า ๓๐ ปี ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ราควรต้องถามว่า “คนวัยหนุม่ สาว ต้องการอะไร?” ซึ่งแน่นอนว่า คนทุกรุ่นทุกวัยจะต้องใช้ค�ำถาม เดียวกันนี้ แต่เรือ่ งนีเ้ ป็นค�ำถามส�ำคัญส�ำหรับโรตารีทกุ วันนีด้ ว้ ย เพราะสโมสรของเราต้องมีการพัฒนา หากเราต้องให้บริการแก่ ชุมชนซึ่งพวกเขาเองนั้น ก็ก�ำลังมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอด เวลาด้วย จากรายงานแบบส�ำรวจบนเวทีอภิปรายเศรษฐกิจโลก ขององค์การ Global Shapers เมื่อเร็วๆ นี้ มีค�ำตอบจากผู้รับ แบบส�ำรวจมากกว่า ๓ หมืน่ คน ทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า ๓๐ ปี จาก ๑๘๖ ประเทศ ได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์หลายประการ ผู ้ ต อบส่ ว นใหญ่ ม องเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อากาศและการขัดแย้งกันเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด ที่เผชิญหน้าเรา อยู่ พวกเขาให้คุณค่าของ”การเริ่มต้นจัดการระบบนิเวศและ การเป็นเจ้าของกิจการ” ส�ำคัญส�ำหรับเสริมสร้างพลังให้กับคน หนุ่มสาว อย่างไรก็ตาม พวกเขายังมีความหวังไม่มากนักที่จะให้ ผู้ใหญ่รับฟังเสียงของเขา มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้รับการส�ำรวจ ไม่คิดว่า “มุมมองของคนหนุ่มสาว” จะได้รับการพิจารณาก่อน เรื่องอื่นที่ส�ำคัญๆในประเทศของเขาเอง (ข่าวดีก็คือ ในระหว่าง การเยี่ยมประเทศต่างๆ ในปีนี้ของผม ได้พบสมาชิกโรทาแรคท์ จ�ำนวนหลายคน ที่แบ่งปันข้อคิดเห็นที่ว่าพวกเขามีความเชื่อว่า ปัจจุบันผู้น�ำโรตารีก�ำลังรับฟังเสียงของพวกเขา) เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า วัยรุ่นหนุ่มสาวต้องการสร้างความ แตกต่างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกของเราและชุมชนของเขา แต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือ พวกเขาต้องการเห็นผลส�ำเร็จเมื่อเขา ลงมือท�ำโครงการของเขา ตัวอย่างที่ดีคือทีมงานของพ่อกับลูก ตุลสีและเอนิล มาฮาร์จัน สมาชิกสโมสรโรตารี Branchburg Township, New Jersey โดยอาศัยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ ของเรา ตุลสีและเอนิล ได้ไปท�ำโครงการสินเชือ่ รายย่อย ทุนการ

ศึกษาและสร้างบ้านพักส�ำหรับช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดิน ไหวในปี ๒๐๑๕ ในประเทศเนปาล ขอบคุณส�ำหรับมติการเปลี่ยนแปลง จากการประชุม สภานิติบัญญัติปี ๒๐๑๖ ปัจจุบันสโมสรมีความยืดหยุ่นในการ ด�ำเนินงานตามที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด และหมายความถึงว่า สามารถเลือกรูปแบบสโมสร ที่หลากหลายในการจัดประชุม ที่ไหนอย่างไรด้วย อาศัยความยืดหยุ่นนี้ เราสามารถสร้างแบบอย่างดีๆ ได้มากขึ้น เช่นเดียวกับเอนิล อดีตสมาชิกอี-คลับซึ่งไปเข้าร่วม สโมสรโรตารีของบิดาของเขา ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนให้ท่าน ไปเชิญสมาชิกโรทาแรคท์เป็นรายบุคคล ให้ใช้โอกาสพิเศษ ที่สามารถเข้าร่วมสโมสรโรตารี ในขณะที่ยังคงเป็นสมาชิก โรทาแรคท์ได้ด้วย โปรดช่วยให้เขาได้เรียนรู้วิธี ที่มูลนิธิของเรา สามารถช่วยให้เขาประสบผลส�ำเร็จตามความฝันที่จะท�ำสิ่งดีๆ ในโลกต่อไป โปรดเริม่ ตัง้ แต่บดั นี้ เพือ่ เราจะสามารถสร้างหนทางให้ กับผูน้ ำ� ในอนาคตของโรตารีได้อกี กว่า ๒ แสนคนทีจ่ ะมอบมรดก ของเขาในการมุง่ มัน่ สร้างสรรค์อย่างแท้จริงให้กบั คนรุน่ ต่อๆ ไป พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ

พอล เอ. เนตเซิล มิถุนายน ๒๕๖๑

ไม่นา่ เชือ่ เลยว่า ปีแรกของศตวรรษทีส่ องในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของมูลนิธขิ องเราและวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธาน ทรัสตีมูลนิธิโรตารีของผม ก�ำลังจะสิ้นสุดลงเป็นประสบการณ์ที่ น่าพิศวง ทีไ่ ด้เห็นโรตารีและมูลนิธโิ รตารีของเราด�ำเนินงาน ขณะ ที่ผมเดินทางไปทั่วโลก ช่างเป็นสิ่งบันดาลใจในการเห็นความ มุ่งมั่นและปรารถนาของโรแทเรียน พลังงานการสร้างสรรค์ของ โรทาแรคท์เทอร์ ความแตกต่างของโครงการและรูปแบบต่างๆ ของการบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ท� ำ ให้ ผ มมองเห็ น โรตารี มุ ่ ง มั่ น สร้างสรรค์ ให้ชีวิตผู้คนที่ขาดแคลนนับไม่ถ้วน เป็นเพราะว่า โรแทเรียนเป็นผู้ท�ำงาน People of Action! ประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นการย�้ำความมั่นใจในอนาคต ของโรตารีและมูลนิธิโรตารีที่มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินการ และต้องสานต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราก�ำลังก้าวสู่ ยุคปลอดโปลิโอ ในฐานะโรแทเรียน พวกเรายังมีสิ่งท้าทายและโอกาสที่ยิ่ง ใหญ่รออยู่ข้างหน้า กล่าวคือ: • เราจะต้องพิชิตเป้าหมายการกวาดล้างโปลิโอให้ส�ำเร็จ ไป โปรดร่วมมือกันในการรณรงค์ขจัดโปลิโอ ไม่ว่าการบริจาค โดยตรง การระดมทุนหรือบอกเล่าเรื่องโปลิโอ โดยใช้สื่อตามที่ ท่านถนัด • เราต้องเผยแพร่ข่าวสารนี้และพิจารณาถึงโครงการ ระดับองค์กรหรือโครงการที่เราจะด�ำเนินการต่อไป ขอให้คิดท�ำ อย่างจริงจังด้วยครับ • เราต้องท�ำงานร่วมกับประชากรโลก ร้อยละ ๕๐ อายุ ต�่ำกว่า ๓๐ ปี จากการส�ำรวจอย่างจริงจังแสดงว่าพลเมืองโลก

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

วัยรุน่ เหล่านี้ มีความต้องการสร้างสรรค์และเป็นอาสาสมัครด้วย เราจ�ำเป็นต้องพัฒนา กลยุทธการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความ สัมพันธ์กับประชากรโลกและคนรุ่นใหม่ (Gen Z-ers) • สตรีเป็นประชากรโลกร้อยละ ๕๐ พวกเธอได้พสิ จู น์ให้ เห็นด้วยว่าสตรีคือกระดูกสันหลังของสโมสรหลายแห่ง เราต้อง ให้โอกาสพวกเธอท�ำงาน และสนับสนุนให้เป็นผู้น�ำทุกระดับใน องค์กรของเราด้วย • โรแทเรียนและสโมสรอีกหลายแห่งจ�ำเป็นต้องติดต่อ กับมูลนิธขิ องเราให้ใกล้ชดิ มากกว่านี้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจว่า มูลนิธิ โรตารีสามารถช่วยเราบรรลุเป้าหมายอย่างไรด้วย ปีโรตารีนี้ ผมขอเชิญชวนท่านร่วมแบ่งปันข้อคิดเห็นกับผม หลายท่านได้ท�ำแล้วด้วยการแบ่งปันวิธีการระดมเงินทุน วิธีการ ขอรับทุนให้งา่ ยขึน้ การร่วมมือกับเยาวชนให้ดยี งิ่ ขึน้ ในการสร้าง สันติสขุ การเสริมสร้างประสบการณ์ของสมาชิกโดยอาศัยมูลนิธิ โรตารี โปรดแจ้งความปรารถนาของท่านส�ำหรับอนาคตของ มูลนิธโิ รตารีให้มผี ลกระทบมากยิง่ ขึน้ ในศตวรรษทีส่ องของมูลนิธิ เพราะท่านคือพลังอันยิ่งใหญ่ของเรา ขอขอบคุณทีใ่ ห้เกียรติผม ได้รว่ มเส้นทางนีก้ บั ท่านด้วย พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


บทบรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360 RI มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ ข่าวใหญ่สุดที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เมื่อทีมฟุตบอลหมูป่า อคาเดมี ที่มีน้องๆ เยาวชนพร้อมโค้ช จ�ำนวน 13 คน ติดอยู่ในถ�้ำหลวง ดอยนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นเวลาถึง 9 วัน ภาพคลิปของน้องนักฟุตบอลปาดน�้ำตาด้วยความดีใจ เมื่อทีมกู้ภัยจากประเทศอังกฤษค้นหาน้องๆ เจอ เป็นภาพที่ทุกคนต้องร่วมดีใจ ร่วมปิติยินดี หลายคนแอบน�้ำตารื้น มันเป็นความสุขร่วมกันของคนทั้งโลก ที่เราเห็นคนไม่รู้จักกัน รอดชีวิต รอดจากภยันตราย ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ที่เราไม่เคยรู้จักเช่นกัน เพียงแค่เราเป็นมนุษย์ร่วมโลกที่มีความเมตตาต่อกันเท่านั้น นั่นแหละที่เราเรียกกันว่า มนุษยธรรม ความช่วยเหลือ จากท้องถิ่น จากทั้งประเทศ จากทั่วโลก ต่างหลั่งไหลมาในทุกรูปแบบ เท่าที่จะท�ำได้ โรตารีในพื้นที่ก็เป็นองค์กรจิตอาสาหนึ่งในหลายองค์กร ที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกของการเกิดเรื่อง การได้ช่วยหลือผู้อื่น โดยไม่เลือกว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใด ความปิติยินดีนั้น มวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลายคงรู้ซึ้งแก่ใจ ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์กร โรตารี และเป็น “ฅน ลงมือท�ำ” ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ ภาพเทือกเขานางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ฝนกระหน�่ำ 8/7/2018


นิตยสารโรตารีประเทศไทย

รางวัลชมเชย (ภาพปกหน้า) ช่างภาพ : โธมัส บันชูห์ สโมสรโรตารีเวียน ประเทศออสเตรีย สถานที่ : เซอร์มาธัง ประเทศเนปาล ความคิดเห็นของซินแคลร์: แสงอ่อน ๆ ในภาพท�ำให้คิดว่านี่คือภาพวาด มากกว่าภาพถ่าย แม้ว่าฉันอยากเห็นหญิงสาวสองคนในภาพแยกจากกัน มากกว่านี้ แต่คุณภาพประหนึ่งดังภาพวาดของภาพถ่ายนี้สะท้อนความรู้สึก ทางสีหน้าของเด็กสาวได้ดีมาก รางวัลชมเชย (ภาพหน้าสารบัญ) ช่างภาพ : ซานโตสห์ คาเล สโมสรโรตารีชิรอล อินเดีย สถานที่ : พัททาน โกโดลี ประเทศอินเดีย ความคิดเห็นของซินแคลร์: นี่คือภาพที่ทรงพลานุภาพ ตรงที่มันท�ำให้ผู้ชม อยากถามค�ำถามมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพ เป้าหมายในการ ถ่ายภาพไม่ใช่การตอบค�ำถามเสมอไป บางทีเราต้องแหย่ให้ผู้ชมเกิดความ อยากรู้ด้วย

06 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 34 ฉบับที่ 176 พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ May-June 2018

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ สารบัญ สนเทศโรตารี

1-2 3-4 6-7 8-9

สกู๊ปพิเศษ “ระยะ ชัด ลึก”

10-19

บทความ 20-21 “Rotary World Magazine Press” “Digital VS Print”

22

กองบรรณาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวภ.นิธิ สูงสว่าง (3360) อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340) ผวล.พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา (3330) ผวล.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย (3340) ผวล.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร (3350) ผวล.รุ่งรานี แสงศิริ (3360) อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360) คุณดนุชา ภูมิถาวร

บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผู้ช่วย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330) นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ (3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350) นย.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ (3360)

สถานที่ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


โรตารีสากล มีความโปร่งใส และเป็นองค์กรฯ ที่ บริหารจัดการ เงินรับบริจาค ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ มากกว่า 91% ของเงินที่ได้รับบริจาค จะถึงมือของผู้รับ ในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์

โดย อผภ.ศิริ เอี่ยมจ�ำรูญลาภ สร.นครราชสีมา

08 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

มูลนิธิโรตารีสากลแห่งโรตารีสากล (TRF/The Rotary Foundation) คือ ปัจจัยหลักแห่งความส�ำเร็จของโรตารี สากล ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์มามากกว่า หนึ่งร้อยปี ใครจะคิดว่าจากเงินเริ่มต้นเพียง 26.50 ดอลล่าร์สหรัฐ ในวันนี้สินทรัพย์ ของมู ล นิ ธิ ฯ จะมี ม ากกว่ า หนึ่ ง พั น ล้ า น ดอลล่าร์สหรัฐ


สนเทศโรตารี ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับ มูลนิธิโรตารีสากลฯ ด้วยเงินบริจาคจากมวลมิตรโรแทเรียนและบุคคลและ องค์กรที่มิได้เป็นโรตารีหรือโรแทเรียน จะผลักดันให้โรตารีเป็น องค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ชั้นแนวหน้าของโลก โดยดูได้จากการ ประเมินองค์กรโดย Charity Navigator (หรือในอดีต Blue Star Navigator) ทีร่ ะบุวา่ โรตารีสากลมีความโปร่งใส และเป็นองค์กรฯ ที่ บริหารจัดการเงินรับบริจาคให้เกิดประโยชน์สงู สุดคือ มากกว่า 91% ของเงินทีไ่ ด้รบั บริจาค จะถึงมือของผูร้ บั ในโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ทีม่ วลสมาชิกทัว่ โลกได้มสี ว่ นสมทบ และบริหารจัดการปราศจากเงิน เดือนหรือสิ่งตอบแทน โดยโรแทเรียนจะเป็นผู้ลงมือกระท�ำทุกขั้น ตอนตัง้ แต่เริม่ วางแผนจนส่งมอบโครงการฯ และการติดตามประเมิน ผลโดยยึดหลักความยั่งยืนหลังการส่งมอบโครงการฯ ผมในฐานะผู้ช่วยผู้ประสานงานมูลนิธิโรตารี โซน 6 บี ประเทศไทย (ARRFC Zone 6B Thailand) ท�ำหน้าที่ประสานงาน กับทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยคือ 3330 3340 3350 และ 3360 ขอ เรียนให้ทราบว่า ในภาพรวมภาคทั้ง 4 ประสบความส�ำเร็จในการ รณรงค์การบริจาค และในขณะเดียวกันการขอรับเงินสมทบจาก มูลนิธิฯ ไม่ว่าจะเป็น District Grant หรือ Global Grant ซึ่งกล่าว ได้ว่า โรตารีในประเทศไทยได้ตอบสนองความต้องการของชุมชนใน ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน เราเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งเป็นเหตุให้ มวลมิตรโรแทเรียน สโมสร และภาคต่างๆ ในต่างประเทศสนใจและ ให้การสนับสนุนโครงการทุนสมทบ (Global Grant) มากขึ้นๆ ทุกปี

มิได้มีส่วนร่วมในการบริจาคกับมูลนิธิโรตารีสากลฯ สาเหตุใหญ่ที่ โรแทเรียนบางส่วนยังมิได้มีส่วนร่วมในการบริจาคก็เนื่องจากว่าไม่ มั่นใจว่าเงินที่บริจาคจะถึงผู้รับ และในการบริจาคแต่ละครั้งจะต้อง เป็นเงินจ�ำนวนมากเช่น US$1,000.- ซึ่งผมได้ชี้แจงพอสังเขปแล้ว มูลนิธโิ รตารีสากลฯ มีการบริหารจัดการทีโ่ ปร่งใสและสามารถตรวจ สอบได้ โดยเฉพาะจากองค์กรที่น่าเชื่อถือระดับโลก ในการให้การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร (DTA) ของทัง้ สีภ่ าค ผมได้มโี อกาสหารือกับผูว้ า่ การภาคและประธานมูลนิธิ ในปีบริหาร 2018-2019 ซึง่ ทัง้ สีภ่ าคก็มแี ผนรณรงค์การขอรับบริจาค เหมือนทุกๆ ปีทผี่ า่ นมา และก็จะเน้นเรือ่ งการบริจาค EREY จากมวล มิตรโรแทเรียนที่ยังมิได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ การเข้ามีส่วนร่วมในการขจัดโรคโปลิโอ การตอบสนอง ความต้องการของชุมชนผ่านโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ 6 แนวทาง มุ่งเน้น (6 Areas of focus) โครงการอีกมากมายที่สโมสรทั่วโลก ได้มีส่วนส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีทั้งในระดับชุมขน ระดับ ประเทศ และระดับโลก

หากท่านใดหรือสโมสรใด ต้องการความช่วยเหลือในการ รณรงค์ในการขอรับบริจาค ผมพร้อมและยินดีทจี่ ะเป็นองค์ปาถกใน การประชุมประจ�ำสัปดาห์ และขอได้โปรดติดต่อที่ siribert@yahoo. com/081-8753351 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ สโมสรใน หากแต่ตวั เลขจากโรตารีสากลยังระบุวา่ มากกว่าครึง่ หนึง่ ประเทศไทยในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในปีบริหารที่จะมาถึงนี้ ของมวลสมาชิกทั่วโลก 1.2 ล้านคน ซึ่งรวมถึงในประเทศไทยยัง


2018

PHOTO CONTEST

ระยะ ชัด ลึก จากภาพทีส่ ง่ เข้าประกวดมากกว่า ๑,๑๐๐ ภาพ ผูท้ ช่ี นะการประกวดเป็น เจ้าของภาพถ่ายทีน่ บั ว่าสุดยอดทีส่ ดุ

ระหว่างทีพ่ จิ ารณาภาพส่งประกวดในปีน้ี พวกเราเห็นภาพถ่ายจำ�นวนมากทีถ่ า่ ยทอดงานเฉลิมฉลองทัง้ ที่ เป็นงานประเพณีใหญ่ ๆ และห้วงเวลาเล็ก ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงสิง่ ทีม่ คี วามหมาย นัน่ คือเราเห็นภาพโรแทเรียน ในความเป็น “ฅน ลงมือทำ�” พวกเขากำ�ลังร่วมมือกันทำ�งาน เพือ่ ทำ�ให้โลกนีน้ า่ อยูย่ ง่ิ ขึน้ และเราได้เห็น ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติทต่ี ระการตาเป็นอย่างยิง่ คุณสเตฟานนี ซินแคลร์ ผูเ้ ป็นกรรมการตัดสินของเรา บอกเล่าให้เราทราบว่า ข้อมูลของแต่ละภาพถ่ายจะไม่ทราบมากก่อนการตัดสิน ผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างสุดที่ คาดหมายได้คอื มีภาพทีส่ ง่ ประกวดจากบุคคลคนเดียวและได้รบั รางวัลซำ�ก้ นั ถึงสองคนดังทีท่ า่ นจะได้ เห็นในหน้าถัดไป นอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยแล้ว ท่านยังสามารถติดตามภาพถ่ายที่ ส่งประกวดอืน่ ๆ ได้ในนิตยสารเดอะโรแทเรียนในฉบับต่อ ๆ ไป ทีจ่ ะนำ�แสดงตลอดทัง้ ปีน้ี

FIRST PLACE รางวั ล ที ่ ห นึ ่ ง ช่ า งภาพ: แอนโทนี ่ ริ ก กิ โ อ สโมสรโรตารี เ วสต์ พ อร์ ท , คอนเนคติ ก ั ต สถานที ่ : เมื อ งราบั ท , มอรอคโค

ผู ้ แ ปล: อน.สุ ร กิ จ เกิ ด สงกรานต์ สร.บางเขน

10 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : ฉั น หลงไหลใน ความงามของลวดลายทรงเลขาคณิ ต ที ่ ซ้ ำ � ๆ กั น และสี ส ั น ที ่ ม ี ช ี ว ิ ต ชี ว า เส้ น สายตา ถู ก นำ � ไปสู ่ ป ระตู แ ล้ ว ค่ อ ย ๆ เคลื ่ อ นไปตาม ขอบตลอดไปถึ ง เนื ้ อ หาหลั ก ที ่ ภ าพต้ อ งการ เสนอ จนถึ ง เครื ่ อ งหมายบนหมวกนั ้ น และ พื ้ น หลั ง ของรู ป ภาพนั ้ น โทนของภาพที ่ ม ี ความเด่ น รองลงไป สะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ จ าก ระดั บ ความเข้ ม ของสี ใ นภาพ


2018

PHOTO CONTEST

SECOND PLACE รางวั ล ที ่ ส อง ช่ า งภาพ: ซานโตสห์ คาเล สโมสรโรตารี ช ิ ร อล, อิ น เดี ย สถานที ่ : ปั น ทาปุ ร ะ, อิ น เดี ย ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : ภาพนี ้ น ำ � เสนอ ความอาทรและความผู ก พั น ของหญิ ง อิ น เดี ย การแสดงออกทางสี ห น้ า ในเวลาที ่ มี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน ตอกย้ ำ � ถึ ง การแบ่ ง ปั น กั น ของมวลมนุ ษ ยชาติ สี ข าวดำ � ของ ภาพช่ ว ยให้ ค วามสนใจของผู ้ ช มตรงไปที ่ การแสดงออกทางสี ห น้ า โดยไม่ ต ้ อ งใส่ ใ จ ต่ อ สภาพแวดล้ อ มที ่ ส ตรี เ หล่ า นี ้ อ ยู ่ อ าศั ย

12 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


2018

PHOTO CONTEST

THIRD PLACE รางวั ล ที ่ ส าม ช่ า งภาพ: มอรี น แมคเกตติ แ กน สโมสรโรตารี แ วลลี อ อฟเดอะมู น (ซานตาโรซ่ า ), แคลิ ฟ อร์ เ นี ย สถานที ่ : เมื อ งพุ ก าม, พม่ า ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : ความอลั ง การและ ลั ก ษณะต้ น แบบของภาพถ่ า ยนี ้ เ ตื อ นให้ ระลึ ก ถึ ง ภาพถ่ า ยแนวเนชั ่ น แนลจี โ อกราฟฟิ ก ที ่ เ น้ น ให้ เ ห็ น แสงและภู ม ิ ส ถาปั ต ย์ คุ ณ ภาพ ของแสงที ่ เ ปรี ย บได้ ก ั บ สี ใ นภาพวาดที ่ งดงามไม่ ว ่ า เวลาจะผ่ า นไปนานเท่ า ใด และ การเลื ่ อ มสลั บ กั น ของภาพวั ด ในพื ้ น หลั ง กั บ ต้ น ไม้ เ บื ้ อ งหน้ า โดยมี ค นกำ � ลั ง ไถนานั ้ น เติ ม เต็ ม จิ ต วิ ญ ญาณแก่ ภ าพถ่ า ยนี ้

14 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


2018

PHOTO CONTEST

Honorable mention รางวั ล ชมเชย ช่ า งภาพ: ซั ล วาทอร์ อั ล บริ โ อ สโมสรโรตารี พ าราซโซลู อั ค ริ อ ิ ด ี แวลลี เดลแอนาโป, อิ ต าลี สถานที ่ : ปาลาซโซลู อั ค ริ อ ิ ด ี , อิ ต าลี ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : ระยะทางที ่ ส ี ร ะเบิ ด ออกพอเหมาะพอดี ก ั บ กรอบของภาพ ต่ า ง จากช่ า งภาพโดยทั ่ ว ไปที ่ ช อบจั บ ภาพให้ ใ กล้ เป้ า หมายมากที ่ ส ุ ด เท่ า ที ่ จ ะมากได้ แต่ ร ะยะ ห่ า งมี ค วามจำ � เป็ น เพื ่ อ ให้ ร ั บ รู ้ ถ ึ ง มิ ต ิ ข อง ภาพในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถสื ่ อ สารให้ ผู ้ ช มเห็ น ข้ อ มู ล ของเหตุ ก ารณ์ เ กี ่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมและฝู ง ชนที ่ อ ยู ่ แ ถวนั ้ น

16 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

Honorable mention รางวั ล ชมเชย ช่ า งภาพ: โฮเซ่ อั น โตนิ โ อ วอลเดซ สโมสรโรตารี ก ั ว เตมาลา เซอร์ , กั ว เตมาลา สถานที ่ : ซานติ เ อโก อะทิ ท ลาน กั ว เตมาลา ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : เป็ น ภาพแนวดั ้ ง เดิ ม ประเภทใส่ ก รอบแขวนผนั ง มี จ ุ ด พลิ ก เล็ ก ๆ ที ่ ไ ม่ เ กิ น ความคาดหมายก็ ต รงที ่ ร อยยิ ้ ม ของ ชายสู ง วั ย ที ่ อ ยู ่ ใ นอริ ย าบถผ่ อ นคลาย สี ห น้ า ของเด็ ก น้ อ ยก็ ช ่ ว ยทำ � ให้ ภ าพมี เ สน่ ห ์ แ ละโดด เด่ น ขึ ้ น


2018

PHOTO CONTEST

Honorable mention รางวั ล ชมเชย ช่ า งภาพ: คาร์ โ ล อั น โตนิ โ อ รอมเมโร สโมสรโรตารี ค ากายั น เดอ โอโร, ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ สถานที ่ : คั ล แกรี , รั ฐ แอลเบอร์ ต า, แคนาดา ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : ภู ม ิ ท ั ศ น์ อ ั น งดงาม ปะทะกั บ แสงเทคนิ ค คั ล เลอร์ การใช้ ซ ู ม ไวด์ แองเกิ ล ซึ ่ ง ปกติ ด ิ ฉ ั น ไม่ ค ่ อ ยใช้ ช่ ว ยทำ � ให้ ภาพภู ม ิ ท ั ศ น์ น ี ้ น ำ � ความรู ้ ส ึ ก ของผู ้ ช มไป เสมื อ นอยู ่ ใ นสถานที ่ แ ห่ ง นั ้ น

18 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


Honorable mention รางวั ล ชมเชย ช่ า งภาพ: โฮเซ่ อั น โตนิ โ อ วอลเดซ สโมสรโรตารี ก ั ว เตมาลา เซอร์ , กั ว เตมาลา สถานที ่ : ซานต้ า คั ท ทาริ น า พิ น นู ล า, กั ว เตมาลา ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : การใช้ ภาพขาวดำ � ช่ ว ยแปลงแสงสว่ า ง ของพื ้ น ถนนให้ โ ดดเด่ น ขึ ้ น มา และเงาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ก็ เ ป็ น ส่ ว นเสริ ม องค์ ป ระกอบของภาพ โดยที ่ หมวกคาวบอยด้ า นหน้ า ของภาพ ทำ � หน้ า ที ่ เ ป็ น กรอบของภาพถ่ า ย นี ้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ

Honorable mention รางวั ล ชมเชย ช่ า งภาพ: ฮิ ป โปลิ โ ต บั ส กาโน สโมสรโรตารี เ วสต์ ค ากายั น เดอ โอโร, ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ สถานที ่ : บาหลี , อิ น โดนี เ ซี ย ความเห็ น ของซิ น แคลร์ : ภาพ แห่ ง ความสนุ ก สนานนี ้ ค วรได้ ร ั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ผู ้ ช นะเลิ ศ หนึ ่ ง ในสาม หากไม่ พ ลาดตรงที ่ ภาพชายคนซ้ า ยสุ ด มองมาทาง กล้ อ ง เพราะภาพนี ้ บ ่ ง บอกถึ ง การพรั ่ ง พรู อ อกมาของอารมณ์ ซึ ่ ง สมควรกั บ รางวั ล ชมเชยนี ้ แ ล้ ว

เตรียมพร้อมกับการประกวดภาพประจำ�ปี ของนิตยสารเดอิะโรแทเรียน เริ่มเปิดรับวันที่ 1 ตุลาคม 2018 และปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2018


โดย อน.วาณิช โยธาวุธ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโรตารีประเทศไทย เครือข่ายนิตยสารโรตารีโลกเป็นเครือข่ายของการสื่อสารที่มี เอกลักษณ์ มีนิตยสาร เดอะ โรแทเรียน ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเป็น แม่แบบ โดยท�ำ การตีพิมพ์ที่ส�ำนักงานใหญ่ อีแวนสตัน มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา มีนิตยสารที่อยู่ในเครือข่ายอย่างเป็นทางการทั่วโลกอยู่ใน 33 ภูมิภาค พิมพ์แตกต่างกันถึง 22 ภาษา มียอดพิมพ์กว่า 700,000 ฉบับ ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายนิตยสารโลก นิตยสารฉบับแรกตีพิมพ์ในเดือนมกราคม ปี 1911 ใช้ชื่อว่า “THE NATIONAL ROTARIAN” ก่อนจะกลายมาเป็น “THE ROTARIAN” เป็นสื่อส�ำคัญที่ พอล พี. แฮริส ได้เขียนสาสน์ลงในฉบับแรกไว้ว่า “(นิตยสารนี้) ไม่ได้เฉพาะส�ำหรับทุกสโมสรเท่านั้น แต่ส�ำหรับโรแทเรียน ทุกคน” ส�ำหรับนิตยสารในภูมิภาคแห่งแรก ตีพิมพ์ในปี 1915 ที่ประเทศ สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามมาด้วย “ROTARY DOWN UNDER” ของประเทศออสเตรเลียในปี 1920 ส่วนภูมิภาค ลาตินอเมริกา ได้เริ่มตีพิมพ์ ในปี 1933 ช่วงแรกของการตีพิมพ์นิตยสารในภูมิภาค ไม่ได้มีกฏหรือกติกาที่ แน่ชัด และยังมีความรู้สึกว่าสิ่งพิมพ์เหล่านี้เป็นคู่แข่งกับ “THE ROTARAIN” ด้วยซ�้ำ ในปี 1977 การประชุม COL ที่ซานฟรานซิสโก ได้มี มติให้โรแทเรียนสามารถเป็นสมาชิกนิตยสารอย่างเป็นทางการ “เดอะ โรแทเรียน” หรือ นิตยสารในภูมิภาคอย่างใดอย่างหนึ่ง นิตยสารในภูมิภาคที่ได้รับสิทธิ์ในการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการจะต้อง ตีพิมพ์เรื่องราวที่ถูกก�ำหนดมาจากส่วนกลาง แต่ในขณะเดียวกันก็ สามารถด�ำเนินการในส่วนที่เหลือได้อย่างเป็นอิสระให้ได้มาตรฐานตามที่ โรตารีสากลก�ำหนดซึ่งข้อก�ำหนดนี้มีผลตั้งแต่กรกฏาคม ปี 2000 และทุกๆ 2 ปี จะมีการประชุมสัมมนาบรรณาธิการนิตยสารจากทั่ว โลก ให้ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อโรตารีสากลจะได้น�ำไปพัฒนาให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก เครือข่ายสื่อสารนี้

20 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

นิตยสารของภูมิภาคเป็นแหล่งส�ำคัญของการอุทิศตนในการ ท�ำงานจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น บรรณาธิการที่เป็นมืออาชีพที่มาจาก อาสาสมัคร มาจากอดีตผู้ว่าการภาค หรือแม้แต่สมาชิกใหม่ที่ได้สละ เวลามาเข้าร่วมสร้างสรรค์ในการสื่อสารและร่วมสร้างแรงบันดาลใจใน การบริการของโรตารีให้กับผู้อ่านทั่วโลก การประชุมสัมนาบรรณาธิการนิตยสารโรตารีโลก ในปี 2018 เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาก็มีการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ ONE ROTARY CENTER โดยหัวข้อที่ส�ำคัญและน่าสนใจก็คือสื่อ ดิจิตอลและสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหัวข้อในวงสนทนามาสักระยะหนึ่งแล้วว่า ช่วงเวลาแห่ง จุดจบของสื่อสิ่งพิมพ์ก�ำลังจะมาถึง เมื่อทุกคนหันไปให้ความสนใจกับสื่อ ใหม่ที่มากับเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ และคาดกันว่าจะ มาทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์ ในที่นี้คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ แต่จากบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็น ไปตามคาดการณ์เสียทั้งหมด แม้เราจะมีสื่อทางเลือกใหม่คือสื่อออนไลน์ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สามารถมีส่วนร่วมในการก�ำหนดเนื้อหา และที่ ส�ำคัญสุดคือ ความรวดเร็ว แต่เหรียญมีสองด้าน สิ่งที่แลกมากับความง่ายและรวดเร็วก็ คือ ความมากมายมหาศาลของสื่อ ความเป็นส่วนตัวที่ถูกรุกล�้ำ ข่าวสาร ที่มีทั้งเท็จและจริง และสถิติของผู้คนที่มีสมาธิต่อหน้าจอที่สั้นลง สวน ทางกับปริมาณของเนื้อหาที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นบทท้าทายอย่างแท้จริงของการท�ำสื่อว่าจะสามารถท�ำ อย่างไรที่จะพิชิตใจคนอ่านหรือผู้บริโภคทั้งบนหน้าจอ และหน้ากระดาษ ผู้เชี่ยวชาญได้มองโลกในแง่ดีว่า ท้ายที่สุดกระแสโลกก็ยังจะ คงมุ ่ ง ไปยั ง การสื่ อ สารบนโลกออนไลน์ โ ดยควบคู ่ ไ ปกั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เนื่องจากแต่ละรูปแบบมีข้อเด่นและข้อด้อยในตัวของมันเอง โดยเฉพาะ ผลประโยชน์ที่จะได้รับหรือก�ำไรจากการลงทุน ที่จะเป็นตัวชี้วัด


Rotary World Magazine Press Editors Seminar 23-24 May 2018

สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อดิจิตอล การท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ ในยุคที่มีสื่อทางเลือกไม่สามารถท�ำในรูปแบบ เดิมๆ ได้อีกต่อไป จากทฤษฎี 4C ของแบรนด์ (ฺBrand Theory 4C) CUSTOMER - ประกอบด้วย ลูกค้า ในที่นี้หมายถึง ผู้อ่าน สมาชิก คนดู คนอ่าน คนฟัง คนใช้ และผู้ลงโฆษณา CHOICE - ทางเลือก มีทางเลือกมากกว่าหนึ่งส�ำหรับสมาชิก หรือ ผู้บริโภค CONTROL - สมาชิกต้องการมีส่วนร่วม หรือส่วนก�ำหนดเนื้อหา ของการน�ำเสนอ CHANGE - การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดก็ตาม สิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญก็คือ การภักดีในแบรนด์หรือยี่ห้อ ในที่นี้คือ แบรนด์โรตารี ส�ำหรับสินค้านั้นอาจ จะเป็นได้ในหลายรูปแบบทั้ง นิตยสาร เว็บไซต์ แอปฯ และแน่นอนท้าย ที่สุด ผู้บริโภคคือพระเจ้า หรือคนอ่านต้องมาก่อน นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันต้องให้มากกว่า การน�ำเสนอ เพียงข่าวสารหรือข้อมูลไม่เพียงพออีกต่อไป ในยุคของการส�ำลักข้อมูล ข่าวสารที่ทะลักล้น เราต้องคัดเลือกสาระที่ต้องการน�ำเสนอที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งในที่นี้คือสมาชิก พร้อมกับการวิเคราะห์เจาะ ลึก ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่น มีความสร้างสรรค์ น�ำเสนอให้ล�้ำหน้าเกินกว่าความต้องการของ สมาชิก และต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ให้สมาชิกมีอารมณ์ร่วมไปกับ เรา ไม่ว่าจะเป็น สุข ทุกข์ เศร้า หรือปิติยินดี สร้างอารมณ์ในการถวิลหาว่า เรื่องราวต่อไปจะเป็นในรูปแบบไหนจนต้องคอยติดตาม ทั้งยังต้องเป็นผู้น�ำ ในการเสนอหัวข้อใหม่ๆ และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกอีกด้วย นิตยสารโรตารีประเทศไทย ในส่วนของนิตยสารโรตารีประเทศไทยนั้น เราได้ท�ำการปรับรูป แบบให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งรูปเล่มและหัวเรื่อง ส่วนของเนื้อหานั้น ได้แบ่ง เป็นเนื้อหาส่วนกลาง (INTERNATIONAL) และท้องถิ่น (LOCAL) ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดและทิศทางของสื่อต่างๆ ที่ให้ความส�ำคัญกับสมาชิก

หรือผู้อ่านเป็นล�ำดับแรก เนื้อหาส่วนกลาง (International) นั้นบางส่วนได้ถูกก�ำหนดมา จากโรตารีสากล แต่ก็ได้ลดข้อก�ำหนดลงไปมาก เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ ตรงใจกับกลุ่มผู้อ่าน จึงมีการสอดแทรกเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราลง ไป และหลายครั้งที่ได้ท�ำการผลิตบทความพิเศษ ด้วยทีมงานจากกอง บรรณาธิการของเราเอง เนื้อหาส่วนท้องถิ่น (Local) ได้กระจายการมีส่วนร่วมให้กับ บรรณาธิการทั้งสี่ภาค ได้เป็นผู้คัดสรร เรียบเรียงบทความให้สอดคล้องกับ ธีมหลักที่ได้ก�ำหนดขึ้นในแต่ละฉบับ ท�ำการรวบรวมกิจกรรมจากแต่ละภาค มาน�ำเสนอเพื่อท�ำการตีพิมพ์ ซึ่งในปีต่อไปก็จะจัดสรรเนื้อที่ให้แต่ละภาค เพิ่มขึ้น รูปแบบในอดีตของนิตยสารฯ คือการแปลบทความจากส่วน กลาง ในที่นี้คือ เดอะ โรแทเรียน เกือบทั้งเล่ม แต่ในปัจจุบันจากแนวคิดผู้ อ่านมาก่อน (Audience First) เนื้อหาทั้งหลายจึงจะต้องสะท้อนมาจาก ความต้องการ ความสนใจของมวลมิตรโรแทเรียน ทั้งในประเทศไทยและ เพื่อนบ้านเป็นส�ำคัญ ซึ่งก็คือเรื่องราวของกิจกรรมของพวกเรานั่นเอง สาระที่ดี ในที่นี้คือกิจกรรมที่ดีของพวกเรา เพียงอย่างเดียวไม่พอ เสียแล้ว รูปแบบของการน�ำเสนอต้องน่าสนใจ ถึงพร้อมทั้งกลยุทธ์ กลวิธี ที่ จะสามารถสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน สิ่งเหล่านี้ เป็นศาสตร์และศิลป์ของการขีดเขียนที่สามารถฝึกหัดและเรียนรู้ได้ ยังรวม ไปถึงการคัดสรรภาพประกอบกิจกรรม ที่จะต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึง การเป็น “ฅน ลงมือท�ำ”อย่างแท้จริง ได้มีโอกาสยกตัวอย่างเรื่องนี้พูดคุยในที่ประชุมสัมมนาว่า พอจะ มี ช ่ อ งทางใดในการพั ฒ นาสิ่ ง เหล่ า นี้ เ พื่ อ จะท�ำให้ นิ ต ยสารได้ เ นื้ อ หาที่ มี คุณภาพครบสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ท้ายที่สุดเนื้อหาสาระในนิตยสารฯ ทั้งหมดก็มาจากกิจกรรมของ มวลมิตรทุกคนนั่นเอง การมีส่วนร่วม การน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์ พร้อม สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ โ รแทเรี ย นได้ ลุ ก ขึ้ น มาบ�ำเพ็ ญ ประโยชน์ จึ ง เป็ น เป้าหมายและความหวังส�ำหรับกองบรรณาธิการ


Mr.Magazine Dr.Samir Husni Print vs Digital ดร.ซามีร์ ฮุสนีย์ เชื้อชาติเลบานอน สัญชาติอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ด้าน นิตยสาร ผู้บริหาร ศูนย์นวัตกรรมนิตยสาร ที่ ม.มิสซิสซิปปี ปริญญาเอก และศาสตราจารย์ทางด้าน วารสารศาสตร์ Article : “Be masters of storytelling” Rasheeda Bhagat Editor Rotary News India July 2018 “สุดยอดของความเป็นนักเล่าเรื่อง” งานประชุมสัมนาบรรณาธิการนิตยสารโรตารีจากทั่วโลกแบ่งเป็น หลายช่วง ครอบคลุมแทบทุกเรื่องจากวิทยากรที่หลากหลาย และจากเจ้าหน้าที่ ของโรตารีสากลที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ หนึ่งในวิทยากรหลักของงานนี้ คือ ดร.ซามีร์ ฮุสนีย์ ในฐานะผู้ เชี่ยวชาญทางด้านนิตยสารและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ รู้จักกันไปทั่วว่า นายแม็ก กาซีน (MR.MAGAZINE) หัวข้อของการบรรยาย คือ “Print Proud, Digital Smart : Your brand in 21st century” โดยได้เริ่มการบรรยายถึงช่วงเวลาปัจจุบันนี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจ เป็นช่วงเวลาที่ข้อมูลข่าวสารทะลักล้นสื่อสังคมออนไลน์ มีทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จ เป็นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีสร้างข่าวและสื่อสารโดยตรงกับผู้ชมผ่านทวิตเตอร์ ในฐานะสื่อสารมวลชนหรือบรรณาธิการต้องตั้งค�ำถามว่า เราจะมีส่วนร่วมกับสื่อ สังคมในช่วงเวลานี้ได้อย่างไร มั น เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ต ้ อ งใช้ วิ จ ารณญาณในการเสพย์ ข ่ า วสารเรื่ อ ง เดียวกันที่รับชมจากช่อง CNN กับช่อง FOX NEWS อาจจะสามารถแตกต่างกัน สุดขั้ว จนมีความรู้สึกสับสนว่าเรายังปกติดีอยู่หรือไม่ มีการประโคมข่าวใหญ่โตว่า สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายก�ำลังจะถึงจุดจบ ขอ ให้ลองเปรียบเทียบกันกับเรื่องของไอแพด ที่ได้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นช่องทางใหม่ ของการน�ำเสนอข่าวสาร แต่หลังจากนั้นไม่นาน มือถือทั้งหลายก็ได้รับการพัฒนา และทดแทนมาจนถึงทุกวันนี้ “จุดจบของสิ่งพิมพ์” ที่พูดๆ กัน ความเป็นจริงก็คือ สื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ ใหญ่ HURST MEREDITH ได้แถลงผลประกอบการณ์ว่า รายได้หลัก 90% มาจาก สิ่งพิมพ์ ส่วนนิตยสาร BETTER HOMES AND GARDENS มียอดตีพิมพ์ถึง 7 ล้าน 6 แสน เล่ม และแน่นอน ที่รายรับก็ต้องมากตามไปด้วย การจะแข่งขันกับสื่อสังคมออนไลน์ที่รวดเร็ว “เราจะต้องมีไหวพริบ ไว เข้าถึงผู้อ่าน และเอาให้อยู่ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายรออยู่ ผลจากการ ส�ำรวจความสนใจของผู้คนที่อยู่หน้าจอได้ลดลงจาก 12 วินาที เป็น 8 วินาที ถ้า ภายใน 8 วินาที เราสามารถตรึงผู้คนได้แสดงว่าเอาอยู่ นั่นเป็นสาเหตุที่เราได้ พบเห็นโฆษณาส�ำหรับระยะเวลา 3-4 หรือ 5 วินาที หมายเหตุ สมาธิของปลาทองอยู่ที่ 10 วินาที แม้ว่าสมาธิหรือความสนใจของผู้คนจะมีแนวโน้มลดลง แต่ความ พยายามของการสื่อประชาสัมพันธ์ยังมี และเกิดขึ้นในแทบจะทุกหนทุกแห่ง ไม่ เว้นแม้กระทั่งในที่ๆ เราคาดไม่ถึง เช่น ห้องสุขา ตัวเลขจากสถิติของการส�ำรวจล่าสุดมีดังนี้ เราจะต้องใช้เวลาสี่ปีในการ

22 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ดูหนังอย่างต่อเนื่องบนยูทูบ ส�ำหรับคลิปที่อัพโหลดเพียงหนึ่งวัน และทุกๆ หนึ่งนาที จะมีคนชมวีดีโอ บน NETFLIX นับเป็นชั่วโมงได้ ถึง 87,000 ชั่วโมง ยังไม่ต้องพูดถึงแอปอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น FACEBOOK SNAPSHAT หรือ LINE ข่าวสารในยุคที่ไม่มีไฟแดง ไหลบ่าเหมือนการจราจรที่มีแต่ สัญญาณไฟเขียวเท่านั้น ท่ามกลางของการไหลทะลักข้อมูลข่าวสารจากสื่ออีเลคโทรนิคส์ สื่อ สิ่งพิมพ์ก็ยังคงไปได้ดี ยกตัวอย่างล่าสุดของเหตุการณ์ “เจ้าหญิงอเมริกัน” เมแกน มาร์เคิล (นักแสดงสาวชาวอเมริกันที่เข้าพิธีสมรสกับเจ้าชายแฮรี่) การแข่งขันระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์สูงมากจนนิตยสารไทม์ต้องเปลี่ยนวันวาง แผงจากวันศุกร์เป็นวันพุธเพื่อต้องการจะเป็นเจ้าแรกที่ตีพิมพ์เรื่องนี้ พร้อมกับเพิ่ม ราคาขายปลีกต่อเล่ม แต่ทุกคนก็ยังต้องการมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ โดยการควักเงินซื้อนิตยสารฉบับนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นการย�้ำเตือนถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ระหว่างสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร และผู้อ่าน มันเหมือนกับการคบดูใจกัน เปรียบเทียบได้ง่ายๆ สื่อดิจิตอล นั้นคล้ายๆ กับ รักชั่วข้ามคืน ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเหมือนกับการแต่งงานอยู่กินกัน ตลอดชีวิต สื่อสิ่งพิมพ์ยังจะคงอยู่ต่อไป เพียงแต่ว่า การมีเนื้อหาที่ดีเท่านั้นยังไม่ พอ เราต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย ถ้าสามารถท�ำได้ก็จะสามารถครองใจ ของคนอ่าน ราคานิตยสารในอเมริกาปัจจุบัน ราคาต่อเล่ม $13 (ราว 400 บาท) มีคนยอมจ่ายส�ำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และประสบการณ์ที่ได้รับนี้ และขอท�ำนายว่า สื่อทั้งสอง ทั้งสิ่งพิมพ์และดิจิตอล จะต้องเดินควบคู่ กันไปอีกนาน เพราะว่าส�ำหรับตัวสื่อดิจิตอลเองนั้นไม่สามารถท�ำเงินจากโฆษณา ได้เลย โดย 85% ของเม็ดเงินโฆษณาบนโลกออนไลน์ไปอยู่ที่ กูเกิล กับ เฟซบุ๊ค เหลืออีก 15% ส�ำหรับสื่ออื่นๆ ที่จะต้องแย่งชิงกัน อย่าได้คิดว่า สื่อดิจิตอลเป็นสวรรค์ส�ำหรับสิ่งพิมพ์ที่ก�ำลังประสบภาวะ วิกฤติ ผลผลิตที่แย่ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็คงไปไม่รอด ตัวอย่างที่ดีของการประสานกันระหว่างสื่อทั้งสอง “ถ้าผมจะอ่าน ดิ อิโคโนมิสต์ หรือ วรรณกรรม สงครามและสันติภาพ บนเครื่องบิน ผมก็อยากจะ ถือหนังสือเป็นเล่มให้คนอื่นได้เห็น ได้รู้สึกทึ่ง แต่ในทางกลับกัน ถ้าจะอ่าน นิตยสาร เพลย์บอย ก็ขออ่านบนไอแพด” วลีเด็ดปิดท้ายของวิทยากร “การจะเป็นสุดยอดของนักเล่าเรื่องอยู่ที่ ว่า เราจะต้องสามารถบรรยายเรื่องการขาดแคลนน�้ำสะอาดของเด็กๆ ได้อย่าง เห็นภาพ และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่านได้ลุกขึ้นมาลงมือท�ำ ลงมือ ช่วยเหลือ นั่นถึงจะเป็นสุดยอดของนักเล่าเรื่องอย่างแท้จริง”


Our Districts ถ้วยรางวัล ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย ปี 2560-61

** ผลการตัดสินการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลของสโมสรโรตารีในประเทศไทย ปี 2560-61 หน้าที่ 44

สารบัญ Contents Our Governor Our District 3330 Our District 3340 Our District 3350 Our District 3360 Our Centre

หน้า 24-25 หน้า 26-29 หน้า 30-33 หน้า 34-37 หน้า 38-41 หน้า 42-44

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ

บรรณาธิการผู้ช่วย

(สร.แม่สาย 3360)

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (สร.กาญจนบุรี 3330) นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ (สร.อี-คลับภาค 3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (สร.สาทร 3350) นย.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ (สร.แพร่ 3360)


ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะคึกคักของการอบรมนายกรับเลือกทั่วฟ้าเมืองไทย ที่โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น กองบรรณาธิการได้มี โอกาสนัดหมายพบปะพูดคุยกับ ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวภ.นิธิ สูงสว่าง (3360) ท่านผู้ว่าการภาคในปีบริหาร 2017-18 “โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์” ทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่ทุกท่านจะ ส่งมอบหน้าที่ให้กับ ท่านผู้ว่าการภาคคนใหม่ ส�ำหรับผลงานของทั้ง 4 ภาคในประเทศไทย ได้รับการน�ำเสนอในนิตยสารฯ มาตลอดทั้งปีบริหาร ในโอกาสที่ทั้งสี่ท่านได้ปลีกเวลามา รวมตัว พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเป็นกันเอง บอกอ จึงเป็นเพียงผู้นั่งรับฟัง บันทึกและถ่ายทอด บรรยากาศความประทับใจของประสบการณ์บาง เสี้ยวจากผู้น�ำของเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ผวภ.นพ.พีระ: ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างภาค โดยยกตัวอย่าง ของงานปั่นจักรยาน “เทิดไท้ฯ” จาก สโมสรโรตารีแม่สาย ว่าเป็นกรณี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ว่าเป็นโครงการที่สามารถท�ำร่วมกันได้ทั้ง 4 ภาค หลังจากได้รับสัญญาณก็รับลูกและจัดการด�ำเนินการโดยทันที ให้แล้ว เสร็จภายใน 1 เดือน ซึ่งประสบความส�ำเร็จมาก ผมอยากจะเพิ่มเติมในส่วนที่คนยังไม่รู้ ในวันที่เรารวมตัว กันเข้าถวายดอกไม้จันทน์ โดยนายกวิชัย รุ่น 113 ของภาค 3350 เป็น เจ้าภาพนั้น ขั้นตอนถวายดอกไม้จันทน์จะถวายทีละภาค เริ่มจาก ภาค 3330 ถวายก่อน จึงมีโอกาสได้เสวนากับผู้อ�ำนวยการอาวุโสของ พระราชวังเสือป่า ซึ่งเป็นผู้มารับดอกไม้จากเรา ท่านบอกผมว่า รู้ไหม ครับว่าโรตารีโชคดีมาก ดอกไม้จนั ทน์ของโรตารี จะเป็น 1 ใน 9 ช่อทีอ่ ยู่ ในราชพิธีใหญ่ สาเหตุที่เราเป็นผู้ถูกคัดเลือกท�ำให้ขั้นตอนของการถ่าย รูปต้องพิถีพิถัน มองตรงไหน วางอย่างไร เพราะต้องน�ำเสนอรูปถ่ายให้ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงวินิจฉัยด้วยพระองค์เอง รวมถึงดอกไม้จันทน์ ด้วย เลยนึกถึงอานิสงส์ทพี่ ระราชบิดาของพระองค์ทา่ น ได้ทรงพระ กรุณารับโรตารีให้อยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์ ตัง้ แต่โรตารีเกิดมา 25 ปี เข้า มาในประเทศไทย อีก 25 ปี ในหลวงจึงทรงรับ พระองค์ท่านเห็นตั้งแต่ ต้น จนเรามาท�ำหนองโนนต่าย เราเป็นภาคเอกชนรายแรกทีป่ ระกาศท�ำ เรือ่ งใหญ่ เป็นไปได้ไหมว่าสิง่ ทีเ่ ราลงมือท�ำและอย่างต่อเนือ่ งนีแ่ หละ ที่ ท�ำให้พระองค์ท่านตัดสินใจว่า ถ้าองค์กรเอกชนต้องโรตารี ผวภ.อรอนงค์: ได้กล่าวเสริมว่า โรตารีเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้ร่วมเดิน ขบวนในราชพิธีเกียรติยศถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่พระองค์ท่านสอดส่องในความเป็นโรตารีของเรา ทรงทอดพระเนตร จากภาพถ่ายด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะร้อนมากหรือเดินไกลแค่ไหน ท�ำให้เรารู้สึกไม่ท้อถอย ส�ำหรับการสือ่ สารระหว่างกันและกัน ของท่านผูว้ า่ การภาคฯ ทั้งสี่ท่านนั้น ผวภ.นพ.พีระ: ได้เล่าสู่กันฟังว่า ระดับกลุ่มบุคคล เราคุยกันบ่อยไม่ว่า จะเป็นทางการหรือส่วนตัว มีห้องไลน์กลุ่มของผู้ว่าการภาค และโรตา รีแอนน์ คอยประสานกันในลักษณะส่งข่าวให้กันและกันรู้ เรื่องไหนที่ สอดคล้องกันก็จะคุยกัน ส่วนอีกห้อง เป็นห้องสือ่ สารภายในระดับปฏิบตั ิ การของเรา คือมีเลขาฯ ร่วมด้วย จริงๆ ต้นแบบของการร่วมมือกันนี้ ผมว่ารุ่น 111 เป็นรุ่นที่ แสดงให้คนอืน่ เห็นว่าจับมือกันได้ มีสญ ั ญาว่าจะไปมาหาสูก่ นั และท�ำได้ จริง เราเลยจับมือกัน ไปร่วมงาน DTA และ DC ซึ่งกันและกัน นั่นเป็น เหตุผลว่า พวกเราอยู่ร่วมใน DTA และ DC ของแต่ละภาคเพราะมีพันธ สัญญากันไว้ มีการจัดคิวเพือ่ งานนีล้ งในตารางภาคเพือ่ ให้ทกุ คนรับทราบ

24 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

การเข้าร่วมงานต่างภาค ท�ำให้ได้เรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน บางอันมีประโยชน์ ก็น�ำมาปรับปรุงภาคของเรา ซึ่งแต่ละภาคมีข้อดีที่สามารถเอามาปรับ ใช้ได้ ผวภ.มารศี: ความรู้สึกก่อนที่จะมาเป็นผู้น�ำร่วมโรตารีในประเทศไทย 4 ภาคตรงนี้ ถึงแม้จะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ของแต่ละภาคแล้ว ในส่วน ตัวยังนึกภาพไม่ค่อยออกว่าเราเป็นผู้น�ำจะเดินแนวทางอย่างไร หรือว่า จะประสานกับใคร จึงหันมามองเพื่อนผู้น�ำ 4 ภาคที่ต้องใกล้ชิดกัน ขอ ขอบคุณ นพ.พีระ ที่เชิญพวกเราไปนั่งคุยกันที่ MultiPETS จ.เชียงใหม่ สิ่งแรกที่ท�ำร่วมกัน คือเลือกวันประชุม DTA, DC ของแต่ละภาค ไม่ให้ ตรงกันเพือ่ ทีจ่ ะได้ไปร่วมงานของกันและกันได้ นัน่ คือ มิตรภาพระหว่าง ภาค เพราะที่ผ่านมาผู้น�ำของภาค 3350 คนอื่นจะขานชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ ซึง่ ก็ไม่เข้าใจ ว่าอะไรคือพีใ่ หญ่ แต่อาจเป็นเพราะว่ามีสมาชิกเยอะก็เป็น ได้ ประกอบกับตอนนัน้ มีปญ ั หาสุขภาพ ก็บอกกับพีๆ่ ว่าอาจจะไปไม่ได้ เนื่องจากต้องนั่งรถเข็น แต่ด้วยใจคิดว่าถ้าไม่ไปร่วมงานของแต่ละภาค จะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต เพราะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับมาเป็น ผู้น�ำแบบนี้ได้อีก ก็เลยต้องยอมรับให้ ผชภ.นยก.ทรงวุฒิ เป็นคนดูแล มารศีมาโดยตลอด ผวภ.อรอนงค์: งานแรกคืองาน DTA 3340 ที่พัทยา เป็นภาพที่เห็น ท่านทรงวุฒิเข็นท่านมารศีนั่งรถเข็นมางาน นับถือน�้ำใจมากขนาดเดิน ไม่สะดวกยังมาร่วมงานเลย ผวภ.มารศี: ทีแรกก็อาย แต่กม็ เี สียงสะท้อนมาว่า ถึงแม้นเราไม่สะดวก ยังมาร่วมงานกับเพื่อนๆ ท�ำให้รู้สึกว่าเรารักเพื่อนๆ เราก็อยากเห็นว่า ผู้น�ำต่อไปของเราจะรักกันและร่วมใจแบบนี้ทุกๆ ปี ผวภ.อรอนงค์: ตอนที่คุยกันถึงเรื่องการให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน ช่วง นั้นมีธีมเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมือนกัน แต่ด้วยบังเอิญว่าพวก เราคงจะโชคดีมากกว่า ที่ได้อยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ เพราะฉะนั้นธีม เรื่องเครื่องแต่งกายจึงยกเลิกไป แม้นแต่จะไปอบรม IA ที่ ซานดิเอโก เราก็ยังใส่สีด�ำอยู่ เป็นช่วงที่อยากจะท�ำให้เต็มที่กับโรตารี แต่อีกครึ่ง หนึ่งเราก็ยังเผื่อใจไว้ส�ำหรับแสดงความอาลัยในพระองค์ท่าน โดยการ ไว้ทุกข์ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราคิดกันในมุมบวกว่าปีอื่นๆ ไม่มีโอกาส ที่ผู้ว่าการภาคแต่งกายไว้ทุกข์พระองค์ท่าน ผวภ.นิธิ: พูดถึงงาน DTA ของแต่ละภาค ความแตกต่างของภาค 3340 กับ 3360 พื้นฐานเราใกล้เคียงกัน ในเรื่องจ�ำนวนคนของเรา 300-400 คนก็หรูแล้ว ส่วนภาค 3330 กับ 3350 จ�ำนวนคนเยอะประมาณ 700800 คน จะเห็นว่าการท�ำงานของภาค 3330 ก็จะมารวมกันหลายๆ งาน ซึ่งอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดี ภาคของเราก็ได้ซึมซับสิ่งดีๆ เหล่านั้นด้วยถึง แม้นว่าภาคเราจะเล็ก


Our Governor

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340)

ผวภ.นพ.พีระ: พูดถึงงาน DC ทั้ง 3 ภาคที่ได้ไปร่วมก็เห็นว่า เนื่องจาก ปีนี้เป็นปีแห่งความยากล�ำบากในทุกมิติ ท�ำให้ตัวเลขของเราก็ไม่ได้ สวยหรูมากเท่าที่ควร พอๆ กัน แต่เรายังเห็นภาพบวกจากทั้ง 3 ภาคที่ สามารถท�ำออกมาได้ค่อนข้างดี ตัวอย่าง ภาคแรก 3340 ที่ไม่ใหญ่มาก แต่มีสโมสรที่เข้มแข็ง สามารถท�ำเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวภาคได้ ขนาดจึงไม่ เกี่ยวกับการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมันสอนเราว่าขนาดไม่ส�ำคัญ อยู่ที่ ทิศทางของเราต่างหาก หากส่งผลที่ สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นเรื่องที่ ทุกคนสามารถท�ำได้ ก็ประทับใจ ต่อไปเป็น ภาค 3350 เป็นพี่ใหญ่ที่ แสดงให้เห็นถึงการท�ำงานเต็มรูปแบบ ถ้าเวลาจะถามต้องเปลี่ยนเป็น มีอะไรที่ไม่ได้ท�ำบ้าง เพราะท�ำได้ค่อนข้างครบทุกมิติ เป็นข้อเด่นของ ภาคทีใ่ หญ่และจัดทัพได้ดี เข้าสูร่ ายละเอียดได้อย่างดีและประสบความ ส�ำเร็จ เมื่อเทียบกับขนาดแล้วไม่แปลกใจ สมเหตุผล ส่วน ภาค 3360 ที่ ผมเห็นและขอชื่นชมคือ การกระจายการมีส่วนร่วมได้ดี ก่อนจะไปร่วม ผมคาดว่าสมาชิกทีม่ าร่วมงานคงจะมีแต่จงั หวัดใกล้ๆ แต่ขอ้ เท็จจริงกลับ ไม่ใช่ มีการกระจายตัวของการมีสว่ นร่วม ถือเป็นเสน่ห์ ขนาดของภาคไม่ เกี่ยวอยู่ที่ใจมากกว่า นี่คือโรตารี ที่จะสอนเราว่า คุณคาดการณ์อะไรไม่ ได้ในโรตารี ถ้าคุณได้ใจสมาชิกเมื่อไหร่ คุณจะหนาว เราท�ำได้เยอะมาก มีความร่วมมือ มีศกั ยภาพแฝงอยูใ่ นตัวเองซึง่ ผมเห็นสิง่ นัน้ ในทีส่ ดุ เราได้ เรียนรู้ซึ่งกันและกันเสมอ เรียนรู้จากสิ่งที่ใหญ่ จากสิ่งที่เล็ก ในประเด็นของการเปลีย่ นผ่าน สูผ่ นู้ �ำภาคในปีบริหารหน้า การ แบ่งปันประสบการณ์และการสานต่อก็ยังเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น แต่ละท่านมี แนวคิดดีๆ ที่จะได้ช่วยพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวไปข้างหน้า ผวภ.มารศี: ในความคิดของตัวเอง อาจจะไปชีแ้ นะผูน้ �ำแต่ละรุน่ อะไร มากก็อาจจะไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้กับผู้น�ำรุ่นน้องของเราได้รู้ใน เรื่องของมิตรภาพ เพราะว่าถ้ามีมิตรภาพมาก ความส�ำเร็จก็จะตาม

ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350)

ผวภ.นิธิ สูงสว่าง (3360)

มาได้ทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะด้านการหาสมาชิกหรือการที่จะท�ำโครงการ ต่างๆ คิดว่ามิตรภาพส�ำคัญ แต่ก็คาดไว้ว่าผู้น�ำในรุ่นต่อไป มุมมองที่ ท่านแสดงออกจากการพูดคุยในงาน Multi PETS ทุกๆ ท่านมีประกาย หรือแนวทางการท�ำงานซึ่งน่าจะเชื่อมต่อได้ ผวภ.อรอนงค์: เริ่มต้นจากเรื่องโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ท�ำงานยากมากเพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เรา ควรจะตอบแทนแผ่นดิน ทดแทนสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่าน ให้ความส�ำคัญเรือ่ งน�ำ้ เป็นเรือ่ งแรก พอได้โจทย์มาก็เริม่ คิดแล้วว่าจะหา ทุนอย่างไร มันเป็นเรือ่ งของการเชือ่ มโยงระหว่างภาค ทีช่ ว่ ยกันเสียสละ เงินไม่ว่าจะเป็นภาค 3330 ที่เอาเงิน DDF ออกมา ภาค 3350 มีอดีตผู้ ว่าการภาคใจดีหลายท่านระดมทุนกันมา เสียสละเงินตรงนัน้ มาเป็นก้อน ส่วนภาค 3360 กับ 3340 ใกล้เคียงกันในเรื่องของความไม่แข็งแรงเท่า ที่ควร มีจ�ำนวนสมาชิกในภาคพอๆ กัน จ�ำนวนการบริจาคก็พอๆ กัน เพื่อนโรแทเรียนทั้ง 4 ภาคที่ได้ร่วมกันเสียสละที่ท�ำให้ หนอง โนนต่าย เกิดขึ้นมาในวันนี้ เป็นมรดกตกทอดให้ผู้ว่าการภาคคนต่อไป มาดูแลแทนพวกเรา ที่ร่วมกันสร้างมาตลอดหนึ่งปี ฝากเป็นมรดกของ โรตารี 4 ภาคในประเทศไทยด้วย ผวภ.นิธิ: เรายังคงเป็นก�ำลังใจ ช่วยเหลือ และเป็นพี่เลี้ยงอยู่เสมอไม่ ทิ้งไปไหน ผวภ.นพ.พีระ: ผู้ว่าการภาคทั้ง 4 ท่านที่รับหน้าที่ต่อก็ได้จับมือกันมา แล้ว แม้นว่าจะเลือกไปงาน DC ไม่ได้ไปร่วมงาน DTA ก็ตาม จะเป็น เรือ่ งของภาคเป็นเรือ่ งมิตขิ องเขามากกว่า ซึง่ มีขอ้ แตกต่างกันตรงนี้ แต่ก็ ไม่น่าจะใช่สาระส�ำคัญ ถ้ายังมีการประสานกันอยู่ รู้ว่าใครท�ำอะไร ช่วย เหลือและถามกันและกันได้


26 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


โดย อผภ.สมภพ ธีนะสานต์ สร.กาญจนบุรี

Activities D.3330

ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ภาค 3330 โรตารีสากล

ในปี 2560-2561 ปี โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผมในฐานะ ผู้น�ำภาค 3330 ร่วมกับกรรมการภาคและทุกสโมสรในภาค ได้ร่วมกัน ด�ำเนินกิจกรรมทั้ง 5 แนวทาง จนประสบความส�ำเร็จ โดยได้ด�ำเนิน การตามแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากล แผนกลยุทธ์ของภาค และแผน กลยุทธ์ของสโมสรทั้ง 3 ด้าน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้สโมสร การ เพิม่ การบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ มนุษยชาติ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ สาธารณะและความตระหนักในโรตารี ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สโมสร ภาค 3330 มีสมาชิก เพิ่มขึ้น 107 คนจาก 2,381 เป็น 2488 คน แต่มีสโมสรลดลง 1 สโมสร คือสโมสรพรหมคีรีขอยุบตัวเองในวันที่ 23 พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา เพราะ จ�ำนวนสมาชิกเหลือเพียง 2 คน จ�ำนวนสโมสรในภาค 3330 ปัจจุบัน จึงลดจาก 101 เหลือ 100 สโมสร และสโมสรเกาะสมุยก็ขอยุบตัวเอง ในวันที่ 30 มิ.ย.2561 อีกด้วย ดังนั้น ณ สิ้นปีโรตารีนี้คงเหลือเพียง 99 สโมสร ก็ยังหวังว่าจ�ำนวนสมาชิกยังคงเป็นบวกประมาณ 100 คน และ ในปีนที้ างภาคเองก็เน้นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจในองค์กรของเราให้ มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ได้สมาชิกทีม่ ที งั้ ความรูแ้ ละอุดมการณ์อย่างแท้จริง เพือ่ ความเข้มแข็งของภาคในระยะยาว ด้านการเพิ่มการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยชาติเพิ่มขึ้นนั้น ทุกสโมสรในภาค 3330 ก็มีการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทุกแนวทาง มีการ ท�ำ Global Grants ส�ำเร็จแล้วถึง 17 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 750,000 เหรียญ และก�ำลังอยู่ในขั้นตอนรออนุมัติอีกหลายโครงการ และไม่มีโครงการที่คั่งค้างจากปีก่อนๆ อีก ส่วน District Grants ก็มี โครงการท�ำร่วมกันทุกสโมสรโดยใช้ DDF ของภาคคือโครงการแก้มลิง หนองโนนต่าย รวมทั้งโครงการ Group Friendship Exchange แลก เปลี่ยนวัฒนธรรมกับภาคในประเทศอินเดีย และมีโครงการของสโมสร เองอีกประมาณ 20 โครงการ และในด้านการบริจาคให้มูลนิธิโรตารี สากล มีการบริจาคกองทุนประจ�ำปี 440,502 เหรียญ โปลิโอ 45,446 เหรียญ กองทุนถาวร 19,000 เหรียญ เข้า Global Grants โดยตรง

53,676 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 558,624 เหรียญ ถือได้ว่าประสบความ ส�ำเร็จเป็นอย่างดี ด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์สาธารณะและความตระหนัก ในโรตารี มีการใช้สื่อสาธารณะเกือบทุกสโมสร มีการลงใน Rotary Showcase และบันทึกใน Rotary Club Central จนสโมสรในภาค บรรลุ Rotary Citation สูงถึง 80 สโมสร ปีนี้เน้นการสร้างรากฐานด้านความรู้ในองค์กรโรตารีและ การท�ำงานตามแบบฉบับขององค์กรสมัยใหม่ รู้จักการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้นั้นทางภาค 3330 ก็ได้จัด อบรมสัมมนาครึง่ วันอยู่ 4 ครัง้ คือโครงการอบรมความรูพ้ นื้ ฐานส�ำหรับ โรตารี (Special Training for Action in Rotary : STAR Program) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน เป็นสมาชิกใหม่ใน 3 ปี สมาชิก มุ่งหวัง นายก และประธานสมาชิกภาพสโมสร เสียงตอบรับก็ดีใน ระดับหนึ่ง ส่วนการวางเป้าหมายของสโมสรและการบันทึกกิจกรรม ทัง้ หมดผ่าน Rotary Club Central ก็ได้รบั การเน้นยำ�้ จากผูว้ า่ การภาค กรรมการภาค ตลอดจนได้รับการสนับสนุนติดตามจากทีม My Rotary ของภาค 3330 เป็นอย่างดี ทัง้ หมดทีพ่ วกเรามวลมิตรโรแทเรียนทุกคนในภาค 3330 ของ เราตระหนักดีว่า เราต้องกลับมาสู่พื้นฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรโรตารี ของเราตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ย่างเข้าสู่ปีที่ 114 แล้ว เราต้อง ยึดตามแนวทางที่ว่าเราเป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ไม่หวังก�ำไร เป็น องค์กรทีท่ �ำโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน ตามคติพจน์ของพวกเราคือ Service Above Self และท�ำตามคุณค่าหลัก 5 ประการขององค์กรเรา มิตรภาพ ความหลากหลาย คุณธรรมจริยธรรม การบ�ำเพ็ญประโยชน์ และการ สร้างผู้น�ำ มวลมิตรโรแทเรียนทุกคนจะส่งผ่านทุกอย่างจากปีโรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ไปสู่ปี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ อย่างไร้รอยต่อ และ น�ำไปสู่ความส�ำเร็จที่ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2561


D.3330

“ปีบริหารนี้ผมขอเน้นมิตรภาพ และ ความรัก ความสามัคคีนะครับ”

ค�ำพูดของท่าน ผวล.พลโทคณิต แจ่มจันทรา (ขณะนั้น) บอกกับ ดิฉนั เมือ่ ท่านมอบหมายให้สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ เป็นเจ้าภาพจัดการ อบรมประจ�ำปีภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2561-2562 วันที่ 27-29 เมษายน 2561 (District Training Assembly) ณ โรงแรมซีไพน์ สวนสน ประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โจทย์แรกคือ ต้องหาพันธมิตร เพราะสโมสรเราอยู่ จ.นครปฐม แต่ต้องไปจัดงานที่ จ.ประจวบฯ สรุปคือ เราได้สโมสรใน จ.ประจวบฯ ทุก สโมสร สโมสรใน จ.นครปฐมทุกสโมสร คณะทีมงานภาคจากหลายสโมสร โดยมี ผวภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา อผภ.สมภพ ธีระสานต์ และ สโมสร โรตารีพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีราชบุรี เป็นแกนหลัก โจทย์ที่สองคือ การวางแนวความคิดในการจัดงาน เนื่องจาก โรงแรมซีไพน์มีห้องประชุมใหญ่จุคนได้ 500-600 ท่านเท่านั้น เมื่อตั้งโต๊ะ แบบเธียเตอร์ (โดยปกติของทุกการประชุมใหญ่ภาคจะมีสมาชิกลงทะเบียน 600-700 ท่าน) ดังนัน้ การจัดงานสถาปนาผูว้ า่ การภาค จึงจัดในห้องประชุม ใหญ่ และย้ายสถานทีอ่ อกไปฉลองริมชายหาด ท�ำให้เกิดแนวคิดงาน “Blue Sky Hawaii Night” มาถึงวันนี้เมื่องานเสร็จสิ้นไป และได้รับความส�ำเร็จระดับหนึ่ง แต่ที่เราได้มาอย่างมหาศาลคือ มิตรภาพ-ความรัก-ความสามัคคี และ ความร่วมมือจากหลากหลายสโมสร ในภาค 3330 ของพวกเรา จะมีงาน ประชุมใหญ่ในปีไหนที่เราร่วมมือกันจัดงานมากกว่า 10 สโมสร จะมีการ จัดประชุมในครั้งไหน ที่ผู้ว่าการภาคและโรตารีแอนน์ มาช่วยจัดรถรับส่ง สมาชิกที่ต้องย้ายอาคารในการประชุมย่อย จะมีการจัดประชุมไหนที่กลุ่ม โรแทเรียนที่เป็นกลุ่มงาน ช่วยยกโต๊ะยกเก้าอี้หนีฝน ฯลฯ BE THE INSPIRATION มิตรภาพ ความรัก ความสามัคคีและ สายสัมพันธ์ ที่มีในองค์กรโรตารี ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์กับชุมชน รวมทั้งสร้างศรัทธาให้กับองค์กรโรตารีของพวกเรา “ขอบคุณกลุ่มงานทุกๆ ท่านค่ะ” อน.ชนิษฐ์ภัค กัลยาพิเชฏฐ์ สร.พระปฐมเจดีย์ ประธานคณะกรรมการจัดการอบรมภาคประจ�ำปี

28 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


30 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


โดย นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ สร.อี-คลับ ภาค 3340

Activities

D.3340 ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส ภาค 3340 โรตารีสากล

บันทึก ณ วันที่จบปีโรตารี 30 มิถุนายน 2561 โรตารีประเทศไทย โรแทเรียนผูห้ ลักผู้ใหญ่ออกตัวบริจาคน�ำ ท�ำให้มติ ร มวลมิตรโรแทเรียนภาค 3340 ที่รัก โรแทเรียนมีก�ำลังใจบริจาคเพื่อโครงการแก้มลิง ดิฉันเชื่อเช่นนั้น และ ไม่ใช่ความเชื่อของดิฉันเท่านั้น แต่เป็นอุดมการณ์ของเราที่เต้นอยู่ และ ตลอดหนึ่งปีมานี้ สุภาพบุรุษประดิษฐ์ และดิฉันท�ำหน้าที่ บททดสอบอย่างชัดเจนในความรัก ความศรัทธา ความต่างที่รวมเป็น “ผูว้ า่ การภาค” ครบวาระ รูส้ กึ ซาบซึง้ ต่อความรัก ความปรารถนาดีจาก หนึ่งได้ นี่เป็นรากทางความคิดที่ชาญฉลาดอะไรเช่นนี้ เป็นของขวัญชิ้น ทุกท่าน วันนี้เป็นโอกาสของดิฉันที่จะกล่าวขอบคุณจากใจจริง เยีย่ มของเราได้มอบไว้ให้โรตารีในประเทศไทย เกิดขึน้ ในปี 2560-2561 จากตัวหนังสือบันทึกในโครงการผ่านกลไกทางโรตารีจนมีการก่อสร้าง ท่านคือคนที่ท�ำให้ดิฉันเป็นผู้ว่าการภาคที่กล้าหาญ อย่างเป็นรูปธรรม มีพิธีเปิดการก่อสร้างในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมตัวท�ำหน้าที่ “ผู้ว่าการภาค” ดิฉันไปเข้ารับการ ดิฉนั ได้เห็นการรวมหัวใจของโรแทเรียนร่วม 4 ภาค โครงการ อบรมภาคบังคับ 2 โปรแกรมคือ Governors-elect Training Seminar “โรตารีทั่วไทย ร่วมใจเทิดไท้ องค์ราชาแห่งราชัน สู่สวรรคาลัย” ภาค (GETS) และ International Assembly (IA) ท�ำให้ดฉิ นั มีแรงบันดาลใจ เรามีนกั ปัน่ หัวใจเพชร จากสโมสรโรตารีศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เกาะช้าง และเดินหน้าต่อ ตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเสียสละ อุทิศพลังกาย ใจ สติ และอีกหลายหน่วยงานร่วมปั่นทางไกลระยะทางรวม 600 ก.ม. กว่า ปัญญา ทุกๆ วันที่ผ่านไป ท่ามกลางอุปสรรคและการบริหารภาคแบบ 50 คัน รอนแรมแดดฝน ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระ ลุ่มๆ ดอนๆ ใน 3 เดือนแรก ดิฉันได้เรียนรู้จากมวลมิตรโรแทเรียนทุก ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปบรรจบกันกับนักปั่น ท่าน อีก 3 ภาค ที่สนามโรงเรียนวัดราชบพิธ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 การเยี่ยมสโมสรโรตารีอย่างเป็นทางการ การเดินทางไปบนถนนหนทางหลายเส้นรวมระยะทาง 16,000 ก.ม. ที่อยู่ในภาค 3340 นี่แหละที่ดิฉันประจักษ์กับตัวเองถึง พลังของศรัทธา และการท�ำงานแบบปิดทองหลังพระของผู้บ�ำเพ็ญ ประโยชน์“บริการผู้อื่นเหนือตน”ที่เผชิญกับการดิ้นรนและสูญเสีย อย่างแสนสาหัสของพี่น้องร่วมโลก รู้ซึ้งถึงความยากล�ำบากเดือดร้อน ยามเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตรงนี้เองที่ท�ำให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่า การ เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ สโมสรโรตารีร่วมภาคได้เข้ามามีส่วน ร่วมรวมตัวกันบ�ำเพ็ญประโยชน์ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์” โครงการเกี่ยว กับน�้ำ โครงการเพื่อสุขภาพ โครงการเพื่อแม่และเด็ก โครงการเรียนรู้ โครงการเยาวชน และโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน ชุมชนของเรา ในชาติของเรา หัวใจของโรตารี เมื่อเริ่มต้นปีโรตารี 1 กรกฎาคม 2560 อดีตประธานโรตารีสากล ท่านพิชยั รัตตกุล มีแนวคิดสร้างอนุสรณ์แห่งความรักต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึง น้อมน�ำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�ำริมาไว้ที่บ้านเสาวัด ต.โพน งาม อ.อากาศอ�ำนวย จ.สกลนคร “โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย” โดยมีสโมสรโรตารีสกลนครเป็นผู้ดูแลติดตามประสานกับมูลนิธิภาค

ความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ถวายงานในพระราชพิธีพระบรมศพ ปี 2560 – 2561 เป็นปีทพี่ เิ ศษยิง่ ขององค์กรโรตารีในพระบรม ราชูปถัมภ์ ดิฉนั ภูมใิ จทีม่ โี อกาสถวายงานใต้เบือ้ งยุคลบาท ด้วยส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ได้ท�ำหน้าที่พิเศษเป็น หนึ่งในผู้แทน 4 คน ร่วมฝึกซ้อมที่ต้องเป็นไปอย่างสม�่ำเสมอ และเดิน ในริว้ ขบวนพระราชอิสริยยศ ริว้ ขบวนที่ 2 ตอนที่ 7 ขบวนเชิญพระมหา พิชัยราชรถทรงพระบรมศพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ความประทับใจตลอดไป ยังมีอกี หลายเรือ่ งราวความประทับใจทีด่ ฉิ นั อยากสือ่ ถึง เวลา เราพูดว่าโรตารีนนั้ สุดพิเศษ เพราะพวกเราแสดงศักยภาพและพร้อมใจ กันเปลีย่ นแปลงท�ำให้ชวี ติ ดีขน้ึ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ ขอบคุณนายกสโมสร รุ่น 113 ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค คณะกรรมการทุกฝ่ายงาน ตลอดจนคณะที่ ปรึกษาผูว้ า่ การภาค ท่านคือความเปลีย่ นแปลงนัน้ นีค่ อื ค�ำตอบส�ำหรับ เป้าหมายของภาค 3340 ในปีที่มีคติพจน์ “โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์” และเป็นเพราะท่าน ในเกือบทุกมิติ ภาค 3340 ถึงแข็งแกร่งขึน้ ขอบคุณ อีกครัง้ ส�ำหรับประสบการณ์แสนวิเศษทีไ่ ม่อาจลืมเลือนตลอดชีวติ ท่าน คือคนที่ท�ำให้ดิฉันเป็นผู้ว่าการภาคที่แกร่งและกล้าหาญ


D.3340

การประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร ภาค 3340 ปี 2561-2562 (ครั้งที่ 27) หรือ DTA ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น โรแทเรียนมาเข้ารับการอบรมกันเนืองแน่น แม้จะเป็นเพียงการ เริ่มต้นปีโรตารี แต่ด้วยมิตรภาพแห่งโรตารี บรรยากาศเปี่ยมด้วยพลัง “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ” ให้กันและกัน การประชุมอบรมครั้งนี้ทุกท่าน จึงมีแต่ความสุข สนุกกับการเรียนรู้เรื่องราวของโรตารีที่ไม่มีสิ้นสุด ภาคค�่ำของวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ช่วงเวลาส�ำคัญของพิธี สถาปนาผูว้ า่ การภาคและพิธสี ถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการของ สโมสรโรตารีในขอนแก่น ปี 2561-2562 ท่านอดีตประธานโรตารีสากล ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล กล่าวให้โอวาท ท่ามกลางมวลมิตรโรแทเรียนทั้งใน ภาค 3340 และผูว้ า่ การภาคต่างภาคพร้อมด้วยคูค่ รอง มาให้ก�ำลังใจเสริม ก�ำลังใจ สิ้นสุดงาน DTA นายกสโมสรและคณะกรรมการทุกท่านพร้อมที่ จะวิ่งเข้าหาเป้าหมายภาคในหนึ่งปีข้างหน้าของผู้ว่าการภาค สุรพล และ แอนน์สุวิมล ทวีแสงสกุลไทย

32 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


34 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา สร.สาทร

Activities D.3350

ผวภ.มารศรี สกุลหลิว ภาค 3350 โรตารีสากล สรุปผลงานผู้ว่าการภาค 3350

ร้านค้าที่สวยงาม และถาวร โดยรถเข็นโรตารีปันน�้ำใจ ได้กระจายอยู่ ในเขตหนองแขมมากถึง 10 จุด มีการท�ำบันทึกข้อตกลงในการให้ผู้รับ ได้รกั ษาและดูแลแผ่นป้ายพร้อมรถเข็น สามารถสร้างภาพลักษณ์โรตารี ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ ในด้านการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ สร้างสุขลักษณะทีด่ ี ให้ชมุ ชน ท�ำให้สโมสรโรตารีหนองแขมเป็นส่วนหนึง่ ของสมาชิกในชุมชน หนองแขมได้เป็นอย่างดีมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ในปีบริหาร 2560-61 ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็น ผูน้ �ำภาคในการสานต่อเรือ่ งงานด้านต่างๆ ของภาคให้ส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี ตลอดการท�ำงานหนึ่งปีที่ผ่านมา จะไม่สามารถส�ำเร็จได้เลยหาก ไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากสโมสร มิตรโรแทเรียนทุกท่านในภาค ความร่วมมือร่วมใจพลังสามัคคีของทุกคนในภาคท�ำให้ภาค 3350 ของ เราเติบโตและมีศักยภาพมากขึ้น ด้านกิจกรรมเด่นๆ ของภาค 3350 ที่ได้มีส่วนร่วมและภูมิใจ ได้แก่

ด้านการพัฒนาสมาชิกภาพ • โครงการโรตารีทวั่ ไทย ร่วมใจเทิดไท้ ราชาแห่งราชัน สูส่ วรรคาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เรามีสมาชิก 2,860 คน ณ วันที่ 15-26 กันยายน 2560 13 มิถุนายน 2561 มีสมาชิกโรแทเรียน 2,921 คน เพิ่มสุทธิ 61 คน กิจกรรมปั่นจักรยานร่วม 4 ภาค 3330 3340 ภาค 3350 และภาค (2.13%) เราตั้งเป้าหมายไว้สิ้นเดือน 30 มิถุนายน 2561 ต้องการเพิ่ม 3360 นักปั่นจากแต่ละสโมสร แต่ละภาคทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ามา รวมเป็น 3,000 คน คิดเป็น 5% รวมตัวกันเพื่อเข้าถวายความอาลัย ณ โรงเรียนวัดราชบพิตรวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2560 เข้าถวายดอกไม้จันทน์ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ด้านมูลนิธิโรตารี ส�ำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โรแทเรียนจากสโมสรต่างๆ ในภาค 3350 ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จนเกิดความส�ำเร็จในงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ผ่านโครงการ District • โครงการที่ระลึก 113 ปี โรตารีสากล Grant และ Global Grant ทั้งหมด 45 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินตามแนวคิดของประธานโรตารีสากลที่ขอให้ 55,477,472 บาท โรแทเรียนร่วมปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านภาพลักษณ์โรตารี ภาค 3350 ได้ด�ำเนินโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน มุ่ง ส่งเสริมการบริการชุมชน ทั้งด้านการป้องกันและรักษาโรค น�้ำและสุข อนามัยในโรงเรียน จัดมุมหนังสือโรตารีเพือ่ สนับสนุนเยาวชนรักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรูใ้ ห้ดมี ากยิง่ ขึน้ การพัฒนาเศรษฐกิจและ ชุมชน สโมสรโรตารีหนองแขม จึงได้ก่อตั้งกลุ่มบ�ำเพ็ญประโยชน์ชุมชน โรตารีขนึ้ เพือ่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง สมาชิกในกลุ่ม และสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างชุมชน และสโมสรโรตารีหนองแขม โดยจัดโครงการ “โรตารีปันน�้ำใจ มอบรถ เข็นเพื่ออาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่งมอบรถ เข็นที่จัดท�ำแผ่นป้ายชื่อโครงการสโมสรโรตารีพร้อมโลโก้ และป้าย

• โครงการโรตารีเดิน-วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อขจัดโปลิโอ 2560-61 ภาค 3350 ซึง่ จัดทุกปี โดยโรตารีเป็นแกนน�ำองค์กรอาสาสมัครร่วมกับกระทรวง สาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิน่ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ปี นี้จัดขึ้น ณ พุทธอุทยานมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ทัง้ นีก้ ารท�ำงานทุกอย่างสามารถส�ำเร็จและผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี เพราะความร่วมมือ ร่วมใจ พลังสามัคคีของมิตรโรแทเรียนทุกคนในภาค และต่างภาค คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม สร้างความส�ำเร็จในปีโรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กันค่ะ


D.3350

การอบรมคณะกรรมการสโมสรโรตารี ภาค 3350 ปี 2561-62 และงานสถาปนาผู้ว่าการภาค 2018-19 District Training Assembly D.3350 & Installation Of District Governor 28 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อาคารฟอรั่ม ในทุกๆ ปีก่อนการก้าวเข้าสู่ปีโรตารีใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคม เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม และเพิม่ เติมความรูค้ วามเข้าใจต่อบทบาท การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายที่จะรับหน้าที่ในสโมสรให้มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นในทุกๆ ภาครวมทั้งภาค 3350 เช่นกัน จะมีการ จัดการอบรมคณะกรรมการบริหาร หรือที่เราเรียกว่า District Training Assembly (DTA) ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนถึงปี “ร่วมสร้างแรงบันดาล ใจ” หรือ “Be The Inspiration” ภาค 3350 ได้จัดให้มีการอบรม DTA เป็นการอบรมแบบหนึ่งวันเต็ม โดยในการประชุมครั้งนี้นอกจากมีการ จัดการประชุมแบบครบองค์เพื่อรับทราบข้อมูลที่ส�ำคัญในภาพรวมแล้ว เช่น คติพจน์ประจ�ำปี การรับรางวัลประกาศเกียรติคณ ุ จากโรตารี เป้าหมาย ภาค รวมถึงนโยบายการบริหารภาคและการท�ำงานของท่านผู้ว่าการภาค ยังมีช่วงเวลาการอบรมที่จัดแยกเป็นห้องประชุมย่อยที่จะแยกตามคณะ กรรมการแต่ละฝ่ายรวมจ�ำนวน 13 ห้อง เพื่อเป็นการเรียนรู้อย่างเจาะลึก ถึงบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละฝ่ายโดยตรงทีเ่ ข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ในคำ�่ วันเดียวกันนีไ้ ด้จดั ให้มพี ธิ สี ถาปนาผูว้ า่ การภาค 3350 ปี 2561-62 โดยมีวาระการกล่าวสรุปผลงานของปีโรตารีที่ผ่าน มา โดยท่าน ผู้ว่าการภาคมารศี สกุลหลิว และการกล่าวถึงวิสัยทัศน์การ ท�ำหน้าที่ผู้ว่าการภาคในปี 2561-62 โดย ผู้ว่าการภาครับเลือกนครินทร์ รัตนกิจสุนทร ซึ่งในงานดังกล่าวบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นจาก มิตรโรแทเรียนทุกท่าน และเป็นสัญญานแห่งการก้าวเข้าสู่ปี “ร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ”

36 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


ผวภ.นิธิ สูงสว่าง ภาค 3360 โรตารีสากล อดีตผู้น�ำภาคหลายท่านได้ให้ก�ำลังใจผมก่อนท�ำงานว่า งาน ของภาคจะต่อเนื่องไหลไปเรื่อย ๆ เหมือนสายน�้ำ “เป็นเช่นนั้น จริงๆ ครับ” จากการอบรม การสถาปนา การเยี่ยมสโมสรโรตารีอย่างเป็น ทางการพร้อมรับแผนปฏิบัติงานจากนายกและกรรมการทุกสโมสร กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ปี ROTARY: MAKING A DIFFERENCE ก็ เริ่มต้นขึ้น ผมขอใช้ค�ำว่า หลั่งไหล พรั่งพรู ด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ของนายก คณะกรรมการ โรแทเรียน และโรตารีแอนน์ ผมชมภาพ กิจกรรมต่าง ๆ ทีแ่ ต่ละสโมสรส่งมาด้วยความชืน่ ชม ชืน่ ใจ และขอบคุณ ผมระลึกเสมอว่าไม่วา่ โครงการใหญ่หรือเล็กไม่วา่ โครงการจะท�ำ ณ แห่ง ไหน ต�ำบลใด ก็ด้วยความตั้งใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ ด้อยโอกาสทั้งสิ้น กิจกรรมที่รู้สึกภูมิใจคือ หนึ่งอผภ.ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ARCH KLUMPH SOCIETY, สองกิจกรรมหม้อไทยไร้สารตะกั่ว, สาม กิจกรรมติวเสริมเติมเต็มความรูม้ งุ่ สูม่ หาวิทยาลัย, สีก่ จิ กรรมปัน่ จักรยาน และกิจกรรมเยาวชน, กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ, โครงการภาพลักษณ์ สาธารณะ, โครงการดีเด่นเป็นเอกลักษณ์ อีกทัง้ หลากหลายการปลูกป่า หลายสิบจิตอาสา, หมื่น Koko Krunch, 159 RYLA, 148 Secondary School Students, 11 Young Professionals, 8 RCC, 70 YE, 43 Interact Clubs, 14 Rotaract Clubs, 100 PHF, 400 EREY, 18 Foundation Benefactors in District, 3 District Grants, 8 GG ภาค 3360, 2 GG รออนุมัติ, 15 GG ร่วมต่างภาค, 4 GG ร่วมต่างภาครอการ อนุมัติ #5 projects Water and Sanitation #16 projects Disease Prevention and Treatment #2 projects Matemal and Child Health #1project Economic and Community Development #2 projects Basis Education and Literacy และกิจกรรมกระชับ มิตรภาพ Family Night Party ของทุกสโมสร การไปเยี่ยมสโมสรในภาค 3360 และต่างภาค ท�ำให้ความรัก และความหลงไหลในโรตารีเพิม่ มากขึน้ มันท�ำให้ปขี องผมมีความหมาย จริงๆ ผมเข้าใจสิ่งที่โรตารีเป็น และท�ำอย่างไร และมีโอกาสมากมายที่ จะช่วยให้ชุมชนของเราดียิ่งขึ้น นายกและสมาชิกสโมสร - คุณท�ำได้ดีในปีส�ำคัญอย่างยิ่ง ของท่าน ของโรตารี ขอยกย่องชื่นชม และขอบคุณมาก อดีตผู้น�ำภาค ประธาน และคณะกรรมการภาคพร้อมประธานจัดการประชุมและทีม จัดงานภาค ขอขอบคุณส�ำหรับการรับต�ำแหน่งกรรมการภาค ค�ำแนะน�ำ และความทุ่มเทของคุณ ให้กับครอบครัวของผม - ขอบคุณส�ำหรับการที่ได้อยู่ด้วยกัน และเป็นก�ำลังใจให้เสมอ ส�ำหรับภรรยาของผม โรตารีแอนน์ ไศลทิพย์ ผมต้องขอบคุณ มาก ที่ตั้งแต่เริ่มต้นเธออุทิศชีวิตอยู่เคียงข้างผมเสมอ ผมขอส่งก�ำลังใจให้ ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ปี 2018-19 ผวภ. กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย ปี 2019-20 ผวภ.สมชาย เกิดเดโช ปี 2020-21 และคณะกรรมการภาค ประสบความส�ำเร็จสูงสุดทีด่ ที สี่ ดุ ในขณะทีท่ า่ น เข้ารับต�ำแหน่งผู้น�ำภาค 3360 อันทรงคุณค่านี้

38 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


โดย นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ สร.แพร่

Activities D.3360


D.3360 District Training Assembly 2018-2019 ภาค 3360 โรตารีสากล ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ บี ริหารใหม่ การอบรมเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารสโมสร (District Training Assembly-DTA ถือเป็นการอบรมที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ คณะ กรรมการบริหารสโมสร ของทุกสโมสร ได้เข้าใจถึงหน้าที่ที่ตนได้รับมอบ หมาย ในปีบริหาร 2018-2019 ซึง่ ในทุกๆปีมกั จะมีการเปลีย่ นแปลง เนือ้ หา หรือบริบทหน้าที่ต่างๆไปบ้างไม่มากก็น้อย ปีบริหาร 2018-2019 มีคติพจน์ “Be the inspiration ร่วมสร้าง แรงบันดาลใจ” ส�ำหรับภาค 3360 ได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารีวังจันทน์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึง่ เป็นสโมสรของผูว้ า่ การภาค รุง่ ราณี แสงศิริ ใน การอบรมครั้งนี้มีความเข้มข้นไปด้วยสาระน่ารู้ต่างๆ เริ่มจากการบรรยาย พิเศษ “แรงบันดาลใจให้สโมสรเข้มแข็ง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (สร.กาญจนบุรี ภาค 3330) เป็นผู้น�ำการบรรยาย ท�ำให้นายก และคณะกรรมการบริหารสโมสร ได้เกิดแนวทางที่จะสร้างสโมสรตัวเอง ให้เข้มแข็ง หลังจากนัน้ ได้แบ่งกลุม่ อบรมย่อย ตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะ กรรมการบริหารสโมสร ซึง่ ได้รบั ความสนใจและความร่วมมือร่วมใจในการ เสนอความคิดเห็นต่างๆ ของแต่ละสโมสรเป็นอย่างยิ่ง ช่วงพิธีสถาปนาภาคกลางคืน ทางเจ้าภาพได้ก�ำหนด ธีม “สร้าง แรงบันดาลใจ” โดยก�ำหนดสีของเสื้อผ้าคุมโทนเป็นสีส้มและสีน�้ำเงิน เพิ่มสีสันของงานได้อย่างยิ่ง เริ่มต้นงานด้วยการบรรยายประวัติการ ก�ำเนิด โรตารีสากล พร้อมการแสดงบทบาทสมมุติ ต่อจากนั้นเป็นขบวน กลองยาว สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้กับงาน ต่อด้วยขบวนของ ผวล. รุ่งราณี แสงศิริ เข้าสู่งานพิธีสถาปนา และได้รับเกียรติจาก PRIP.รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ประดับเหรียญผูว้ า่ การภาคให้แก่ ผวล.รุง่ ราณี พร้อม ทั้งมิตรภาพสังสรรค์ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เช้าวันรุ่งขึ้นได้รับเกียรติจาก อผภ.เกษมชัย นิธิวรรณากุล (สร.สีลม ภาค 3350) ในการบรรยายพิเศษ “ผู้น�ำเก่งแต้เก่งว่า รู้เขารู้เรา เจรจาร้อยครั้ง ชนะใจร้อยครั้ง” โดยการให้ ทุกคนท�ำแบบสอบถาม เพื่อประเมินตนเองจ�ำแนกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ให้ เข้าใจถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของเราเองและผู้อื่น รวมทั้งน�ำไปใช้แบ่ง ประเภทสมาชิกของสโมสรตนเองได้ เพื่อให้เข้าใจบุคคลแต่ละกลุ่ม น�ำไป สู่การบริหารสโมสรให้เข้มแข็ง ลดข้อขัดแย้งต่างๆ นายกสโมสรปีบริหาร 2018-2019 ทุกท่านรวมไปถึง คณะ กรรมการบริหารสโมสรในปีนี้ ต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างแรง บันดาลใจ เพือ่ ให้สโมสรของตนเข้มแข็ง มีกจิ กรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ดๆี ให้ แก่สังคม และยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน ให้สมกับเป็นปีของการ ร่วม สร้างแรงบันดาลใจ

40 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


ความคืบหน้าโครงการแก้มลิง หนองโนนต่าย

The Lake of Love

เมื่ อ ต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 ได้ มี ต รวจรั บ งานขุ ด ลอก แก้มลิงครั้งที่ 1 และมีการประชุมร่วมระหว่างสถาปนิกผู้ดูแลโครงการ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าทีจ่ ากกรมชลประทาน อ�ำเภออากาศอ�ำนวย การประปา การไฟฟ้าและผู้แทนจากโรตารี เกี่ยวกับความคืบหน้าของ โครงการ นิตยสารโรตารีประเทศไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่มีความ เกี่ยวข้องอย่างมากในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้เห็นภาพงานที่ ก�ำลังเดินหน้าด้วยความตั้งใจและทุ่มเท

1. อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ 2. อน.นิวัต บุญยสิริวงษ์ 3. คุณเอกชัย ภักดีเมฆานนท์ (สถาปนิก) 4. ประชุม ณ ที่ตั้งโครงการ

1

2

3

4

42 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ เหรัญญิกมูลนิธิภาคโรตารี ไทยและกรรมการโครงการฯ และ เป็นหนึ่งในกรรมการตรวจรับงาน ได้เล่าให้ฟังถึงการท�ำงานว่า “วันนี้ผม อผภ.สุรัตน์ บัววัน และอน.ประสาท ตงศิริ ได้มี โอกาสไปตรวจรับงานการขุดดินหนองโนนต่าย ซึง่ ในส่วนของโรตารีจะ มีเนื้องานการขุดดิน 300,000 คิว ผ่านไปแล้ว 64 วัน ตามสัญญา 90 วัน งานเดินหน้าไป 30% เท่านั้น คือ 1 แสนคิว” เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการยกระดับถนนหน้าโครงการเพื่อ ป้องกันน�้ำท่วมตามที่ชาวบ้านขอมาระยะทาง 3.8 กิโลเมตร อผภ. วิชัย เล่าว่า “ได้เริ่มงานไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม โดย อบจ. สกลนครน�ำรถบดอัดมาช่วย เป็นการปรับถนนเดิมจากบ้านนาหวาย ผ่านหน้าโครงการไปยังบ้านเสาวัดให้สูงพ้นน�้ำท่วม โดยใช้ดินจากการ ขุดลอกหนอง ถนนบางช่วงจะต้องถมดินให้สูงขึ้น 50-100 ซม. จาก ระดับเดิม ผมจึงได้ขอให้ อบจ.สกลนครปักหมุดแสดงระยะความสูงที่ ต้องการเพื่อความสะดวกในการถมดินของผู้รับเหมา คาดว่าจะเสร็จ เรียบร้อยในเดือนกรกฎาคม” เนือ่ งจากในพืน้ ทีโ่ ครงการยังไม่มไี ฟฟ้าใช้ ต้องมีการขยายเขต ไฟฟ้าให้เข้าถึงโครงการ “ทางโรตารีได้ด�ำเนินการขอยกเว้นค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในกรุงเทพฯ เพราะโครงการแก้มลิงเป็นโครงการตามแนวพระราชด�ำริฯ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้ช่วยท�ำเรื่องไปยัง กฟภ. ด้วย เราจะทราบผลหลังการประชุมบอร์ด กฟภ. ปลายเดือนมิถุนายน นี้ แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร โรตารีจะเร่งรัดงานต่อไป” อผภ.วิชัย เล่าต่อไปว่า “นอกจากนี้ ยังจะมีระบบผลิตน�้ำดื่ม สะอาด ซึ่งการประปาอากาศอ�ำนวยได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง จัดส่งวิศวกร เข้ามาดูพื้นที่ และจะออกแบบถังตกตะกอนให้เรา เพื่อเชื่อมโยงกับ


หนองโนนต่าย The Lake of Love

ระบบที่บริษัทเครื่องกรองน�้ำเสนอเข้ามา” “เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงการ โครงการแก้มลิงหนองโนนตต่ายไม่อาจจะส�ำเร็จลงได้ หากสโมสร แก้มลิงหนองโนนต่ายในครั้งนี้” เป็นค�ำพูดปิดท้ายของ อน.นิวัต ที่ต้องขับรถ โรตารีในพื้นที่ไม่มีสาวนร่วมอย่างเต็มใจและเต็มที่ ไปกลับ สกลนคร-หนองโนนต่าย 150 กม. อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ เพือ่ เป็นตัวแทนของชาวโรตารีในการติดตามงานอย่างใกล้ชิด อน.นิวัต บุญยสิริวงษ์ สโมสรโรตารีสกลนคร อน.นิวตั เป็นหลักได้ชว่ ยประสานงานมาตัง้ แต่ตน้ เราได้พดู คุยกับ คุณเอกชัย ภักดีเมฆานนท์ สถาปนิก อน.นิวัต เกี่ยวกับการท�ำงานตั้งแต่เริ่มแรก คุณเอกชัย มิได้เป็นเพียงสถาปนิกโครงการ แต่ยงั ช่วยควบคุมดูแล “ในเดือนมีนาคม 2560 ผมได้รับแจ้งจาก อน.ประสาท ตงศิริ การก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งตัวจักรส�ำคัญ (สโมสรโรตารีสกลนคร) ว่า ท่านพิชัย รัตตกุล อดีตประธานโรตารีสากล คุณเอกชัย ชี้แจงว่า จะมีประชุม ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ ได้ขอให้สโมสรโรตารีสกลนครออกไปส�ำรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นประจ�ำทุก 2 สัปดาห์ระหว่างผู้แทนที่เกี่ยวข้อง คือ แก้มลิงหนองโนนต่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ โรตารีสกลนคร ผู้รับเหมา ตัวแทนหน่วยงานราชการและผู้น�ำหมู่บ้านทั้ง 3 ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมกับกรมชลประทาน จึงได้ออกไปส�ำรวจ หมู่บ้าน “เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เราได้ข้อสรุปที่ตรงกันอย่าง พื้นที่ร่วมกับ อน.ประสาท ตงศิริ, อน.สรรค์สนธิ บุณโยทยาน, รทร.ไกรราศ หนึ่งว่าปัญหาพายุฝนเป็นปัญหาหลักที่ท�ำให้งานต่างๆของโครงการเกิดการ แก้วดี และ รทร.กลยุทธ นพศรี ล่าช้าแต่ทุกคนก็ยังมีความมั่นใจว่าในภาพรวมงานต่างๆ ของโครงการนี้จะ หลังจากนั้น มีการประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเสาวัด บ้านนาหวาย เสร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอน” และบ้านดงเสียว โดยมีสถาปนิก และกรรมการโครงการเข้าร่วมประชุมชีแ้ จง เมื่อสอบถามเกี่ยวกับงานขุดลอกแก้มลิง คุณเอกชัยเล่าว่า “ได้ ท�ำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับชุมชนหมู่บ้านดังกล่าวด้วย ซึ่งเราก็ได้ มีการเพิ่มเครื่องจักรและเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาอย่างเต็มที่ ด้วยรถขุด รับความร่วมมือด้วยดี” แบคโฮเกือบ 20 ตัวที่ก�ำลังท�ำงานกับรถบรรทุกดินกว่า 40 คัน ทุกคนเชื่อว่า อน.นิวัตและสมาชิกสโมสรโรตารีสกลนครได้ลงพื้นที่ตั้งแต่เริ่ม หากพายุฝนทิง้ ช่วงเหมือนทุกปีให้เราได้ท�ำงานสัก 20 วันความล่าช้าของงาน การถมดินบริเวณทีจ่ ะท�ำโครงการปรับภูมทิ ศั น์ ประสานงานกับอ�ำเภอ อบต. 10 กว่าเปอร์เซ็นต์จะไม่ใช่เรื่องยากของทีมงานขุดชุดนี้เลย” ผูใ้ หญ่บา้ น ในเรือ่ งการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดเตรียมพิธเี ปิด ในส่วนงานก่อสร้างอาคาร คุณเอกชัย ชีแ้ จงว่า “ขณะนีง้ านก่อสร้าง โครงการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ใต้ดิน เช่น งานเสาเข็ม ฐานรากและตอม่อ ก�ำลังใกล้จะเรียบร้อยแล้ว คาน เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้น อน.นิวัต ได้เข้าร่วมประชุมหน้างานเพื่อ คอดินของอาคารประกอบต่างๆ ก็แล้วเสร็จกันเกือบหมด จะเหลือของศาลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทุกๆ 2 สัปดาห์ ช่วยประสานงานกับผู้ว่า 9 เหลี่ยมก็แค่รอฝนหยุดและให้รถคอนกรีตเข้ามาได้และจะได้เทคอนกรีต ราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อให้คณะท�ำงานได้เข้าประชุมชี้แจงโครงการกับ ส่วนนี้ให้แล้วเสร็จ งานเสา พื้น คาน และโครงหลังคา ก็สามารถท�ำต่อไปได้ ข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยท่าน ผวจ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง โดยไม่ต้องกลัวฝนกันอีกแล้ว ภาพรวมงานที่ล่าช้าไป 5% ก็คงจะเร่งท�ำตาม และรอง ผวจ.สกลนคร นายนภดล ไพฑูรย์ ได้ช่วยประสานงานและติดตาม ให้ทันอย่างแน่นอน” ความคืบหน้าของงาน มีการลงไปประชุมในพื้นที่และสั่งการหน่วยราชการที่ ในฐานะสถาปนิกโครงการฯ คุณเอกชัยไม่ปฏิเสธว่างานก่อสร้าง เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ โครงการนี้มีอุปสรรคและ ปัญหาจากสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้อยู่บ้าง และให้ อน.นิวัต เล่าว่า “ผมเดินทางไปดูการก่อสร้างสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ความเห็นว่า “การได้ท�ำงานกับทุกฝ่ายทุกคนทีเ่ อาใจมาร่วมกันท�ำงานกันเพือ่ เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้คณะกรรมการได้ทราบทุกระยะ และส�ำหรับเรื่อง ให้โครงการนี้ส�ำเร็จตามความตั้งใจ ที่จะท�ำสิ่งดีให้แก่คนที่เรารักและเทิดทูน การปรับปรุงถนนผ่านหน้าโครงการ ได้จัดการให้ปั๊มน�้ำมันที่อยู่ใกล้เคียง แล้ว ผมให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า โครงการจะส�ำเร็จตามที่เราทุกคนวาด น�ำรถน�้ำมันเข้าไปเติมให้กับรถบดอัดดินของ อบจ.สกลนคร และผมได้ช่วย หวังไว้อย่างแน่นอน” ดูแลการเบิกจ่ายน�้ำมันของรถท�ำงานของ อบจ.สกลนครด้วย เพื่อให้เป็นไป อย่างถูกต้องตามจริง”


สารจากประธาน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก

เทอมการบริหารงานศูนย์โรตารีในประเทศ ไทยโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จะสิ้นสุด วาระในเดือนมิถุนายนนี้ ในห้วงบริหารที่ผ่านมา ได้ให้บริการข่าวสาร ประสานงานระดับสากล ประสานงานโครงการและร่วมประสานทางการส่งรับเงินต่างๆ ให้ บริการสมาชิก ภาค ภูมิภาคและโรตารีสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ ประเทศไทยมีศูนย์ฯ ภายใต้มูลนิธิภาคโรตารีไทยที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมาย มีนิตยสารของเราเองทั้งมีส�ำนักงานทางการให้ความ สะดวก ในนามคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การ สนับสนุนและร่วมใช้บริการฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อุทิศ ในปีบริหาร 2561-63 จะบริหารโดยคณะกรรมการชุดใหม่ภาย ใต้การน�ำของประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อดีตกรรมการ บริหารโรตารีสากล รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ผู้มีประสบการณ์สูง อุดมองค์ความรู้ทั้งงานโรตารีและงานบริหาร สมบูรณ์ด้วยพรหมวิหาร สี่และเป็นกันเอง ท่านทั้งหลายจะได้พบกับความทันสมัยก้าวหน้าใน บริการซึ่งพวกเราภูมิใจแนะน�ำ ขอถือโอกาสนี้กราบลาในหน้าที่ ขอ ทุกท่านประสบสุขสวัสดีถ้วนหน้าตลอดไป

ด้วยไมตรีจิต

(ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ผลการตัดสินการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย ปี

2560-61

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่บ�ำเพ็ญ ประโยชน์แก่เยาวชนในด้านต่างๆ ไม่มีสโมสรที่ได้รับรางวัล เป็นเลิศ 3 กิจกรรมหรือมากกว่า ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่บ�ำเพ็ญ ประโยชน์ดีเด่น 4 กิจกรรมหรือ ไม่มีสโมสรที่ได้รับรางวัล มากกว่า ถ้วยกรมพระกำ�แพงเพชรอัครโยธิน ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่ท�ำคะแนน สโมสรพระนารายณ์ลพบุรี การเข้าประชุมสโมสรเฉลี่ยราย (3350) เดือนได้สูงสุดตลอดทั้งปี คะแนน 93.44% ถ้วยกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่มีสมาชิก สโมสรภูเก็ตเซ๊าท์ (3330) เพิ่มสุทธิสูงสุด คะแนน 72% ถ้วยกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่มีสมาชิกเข้า สโมสรปราณบุรี (3330) ร่วมการประชุมใหญ่ของภาคมาก สโมสรรังสิต (3350) ที่สุด คะแนน 100% ทั้งสองสโมสร ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่มีกิจกรรม ในบริการใดบริการหนึ่งที่ดีเด่น ที่สุดในรอบปี

สโมสรบางรัก (3350) โครงการน�้ำสะอาด (เริ่มตั้งแต่ ท�ำแหล่งน�้ำ จนถึงต่อยอดใช้ น�้ำปลูกผักปลอดสารพิษ)

ตัวเลข (20 มิ.ย. 61 - www.rotary.org) ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,447 1,551 2,897 1,382 8,277 สโมสร 100 67 109 67 343

44 พฤษภาคม-มิถุนายน 2561


มาร่ ว มมื อ กั น

เปลี่ยนแปลง Rotary วิง่ ด ว้ ยกัน Run2Gether

ความทรงจ�ำอันดีของสโมสรโรตารี 7 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต ทีไ่ ด เ้ ป น็ ส่วนหนึง่ ของงาน ”วิง่ ด ว้ ยกัน Run2Gether” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึง่ เป น็ กิจกรรมการวิง่ คูก่ บั คนพิการ ไม่วา่ จะ พิการทางสายตา หรืออวัยวะส่วนหนึง่ ส่วนใด ท�ำให ผ้ ู พ้ กิ ารได ม้ าออกก�ำลังกาย สร า้ งความสัมพันธ์ระหว่างคนพิการ และทุกคนในสังคม เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560


Rotary Thailand Magazine 2018 May-June  
Rotary Thailand Magazine 2018 May-June  
Advertisement