Page 1


โรตารี คืออะไร ?

วัตถุประสงค์ของโรตารี

แรงบ นั ดาลใจ อย ทู่ กุ แห่งหน

ฝาขวดที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ระหว่างงานประชุมใหญ่ ปี 2013 กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ที่ House of Friendship โรแทเรียน ชาวเยอรมัน คีเซล เฮลเก และเดนนิส ได้เจอกับเพื่อนๆ โรแทเรียน และอดีตโรทาแรคเทอร์ แซนดรา เบิรค์เก, คอนสแตนซ์ อะเบนดรอห์ และ ลุทซ์ โอลบริช จากเยอรมัน เช่นกัน หลังจากการพบปะพูดคุยฉันท์มิตร แนวคิดเกี่ยวกับ การระดมทุนจากฝาขวดใน House of Friendship ได้ถูก จุดประกายและนำ�ไปสานต่อที่บ้านเกิด สี่ปีต่อมา กลุ่มนี้สามารถระดมการบริจาคฝาจุก ขวดจากทั่วประเทศ ได้ถึง 15 ตัน เพื่อจะนำ�ไปรีไซเคิล และ กลายเป็นกองทุนสำ�หรับสนับสนุนวัคซีนโปลิโอในท้ายที่สุด ตามหาแรงบันดาลใจได้ที่ งานประชุมใหญ่โรตารี ที่โตรอนโต

ROTARY CONVENTION 23-27 JUNE 2018 TORONTO, ONTARIO, CANADA

โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี ณ ุ ค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม หนึ่ง การเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ สอง การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การยอมรับคุณค่าใน การประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และการให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจใน อาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน สี่ การเพิ่มพูนความเข้าใจ ไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติ ด้วยมิตร สัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพทัว่ โลก ทีม่ อี ดุ มการณ์ในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์อย่างเดียวกัน The Object of Rotary The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: FIRST The development of acquaintance as an opportunity for service; SECOND High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH The advancement of international understanding, goodwill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service.

At a Glance สถิติถึง 31 สิงหาคม ที่มา : the rotarian (February 2018)

ROTARY Members : 1,220,185 Clubs : 35,727

INTERACT Members: 511,796 Clubs: 22,252

ROTARACT Members: 242,949 Clubs: 10,563

RCCS Members: 210,500 Corps: 9,900


สารประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ มกราคม ๒๕๖๑

มิตรโรแทเรียนที่รัก ในโรตารี ข องเรามี พ ลั ง จากมวลสมาชิ ก ที่ มี อ าชี พ แตกต่างกันหลากหลาย แนวคิดนี้เมื่อมองย้อนหลังกลับไป ในปีแรกๆ ขององค์กรของเรา ซึ่งก�ำหนดให้มีระบบประเภท อาชีพมาตัง้ แต่ตน้ แนวคิดเรือ่ งนีเ้ ป็นสิง่ ธรรมดา เพราะสมาชิก ในสโมสรที่มีภูมิหลังแตกต่างกันหลากหลายแบบ ย่อมมีก�ำลัง ความสามารถที่หลากหลาย ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ได้ดีกว่า สโมสรที่มีสมาชิกน้อยคน ในปีต่อจากนั้นมา แนวคิดเรื่องความแตกต่างใน โรตารีได้มีบทบาทอย่างกว้างขวางมากขึ้น เราพบว่า สโมสรที่ มีสมาชิกตัวแทนจากชุมชนอย่างแท้จริง จะสามารถให้บริการ ชุมชนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีกว่ามาก เมื่อเรามองไป ข้างหน้า จะเห็นได้ชดั เจนว่าความแตกต่างด้านอาชีพในโรตารี ยังคงมีความส�ำคัญตลอดไป ไม่เพียงแต่สร้างความเข้มแข็งใน การบ�ำเพ็ญประโยชน์ในยุคปัจจุบัน แต่ส�ำหรับความเข้มแข็ง ขององค์กรในอนาคตด้วย มีปัญหาหนึ่งที่กดดันแนวคิดเรื่องความแตกต่างด้าน สมาชิกภาพของเรา ก็คืออายุของสมาชิกของเรา เมื่อมองไป รอบๆ ตัวในที่ประชุมหรือในกิจกรรมโรตารีส่วนใหญ่แล้ว เรา จะเห็นในทันทีว่าช่วงอายุเฉลี่ยของบรรดาสมาชิกในที่ประชุม นัน้ มิได้เป็นอนาคตทีย่ งั่ ยืนขององค์กรของเราเลย สมาชิกภาพ ของเราขณะนี้ใกล้ถึงสถิติสูงสุด และมีการน�ำสมาชิกใหม่เข้า มาตลอดเวลา เพียงแต่ว่าสมาชิกเพียงส่วนน้อยที่น�ำเข้ามานั้น เป็นคนวัยหนุม่ สาว ส�ำหรับการบ�ำเพ็ญประโยชน์โรตารีในช่วง ทศวรรษต่อไปข้างหน้า ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้มีผู้น�ำ โรตารีที่เข้มแข็งมีความสามารถในอนาคตต่อไป เราจ�ำเป็นจะ ต้องน�ำสมาชิกหนุ่มสาวที่มีความสามารถ มาเข้าสโมสรในช่วง เวลานี้

เราไม่สามารถพูดถึงความแตกต่างในโรตารี โดยไม่ กล่าวถึงเรื่องของสมาชิกสุภาพสตรีมิได้ นับเป็นเรื่องยากที่จะ คิดว่าเพียงแค่สามสิบกว่าปีมานี้เอง สุภาพสตรีไม่สามารถเข้า มาเป็นสมาชิกโรตารี แม้ว่าเราผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้ว ก็ตาม แต่นโยบายที่ผิดพลาดนั้นยังคงเป็นต�ำนานติดอยู่กับ เรา เนื่องจากยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังคิดอยู่เสมอว่า โรตารี คือองค์กรเฉพาะผู้ชายเท่านั้น แนวคิดนี้สร้างผลเสียหายแก่ ภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี และการเพิม่ สมาชิกภาพของ เราด้วย ทุกวันนี้ สมาชิกสุภาพสตรีในโรตารี ยังมีจ�ำนวนเพียง ร้อยละ ๒๑ ของสมาชิกทั้งหมด แม้จะดูว่ามีการพัฒนาดีขึ้น มากแล้วก็ตาม แต่เรายังคงต้องก้าวไปอีกไกล กว่าจะก้าวถึง เป้าหมายของทุกสโมสร นัน่ คือ การจัดสมดุลสมาชิกสุภาพสตรี และสุภาพบุรษุ ให้สมดุลกันกับสมาชิกในโลก คือให้สมาชิกชาย หญิงในโรตารีมีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน เราแต่ละคนเข้ามาอยู่ในโรตารีจะด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะอยู่ในโรตารีเพราะเราเห็นถึงคุณค่าของสมาชิกภาพใน โรตารี และเชื่อมั่นว่าการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของเราจะมีคุณค่า ส�ำหรับโลก การสร้างสโมสรที่มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ จะ สะท้อนถึงโลกที่ยังมีความแตกต่างมากมายเราจะต้องช่วยกัน สร้างคุณค่าแบบยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น เพราะว่า โรตารี: มุ่งมั่น สร้างสรรค์

เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑ On the Web Speeches and news from RI President Ian H.S. Riseley at www.rotary.org/office-president


สารประธานโรตารีสากล

เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มิตรโรแทเรียนที่รัก เมือ่ หนึง่ ร้อยสิบสามปีกอ่ นในเดือนนี้ สมาชิกสีค่ นของ สโมสรแห่งแรกในโรตารีได้นัดประชุมกันเป็นครั้งแรก แม้ว่า ไม่มีบันทึกการประชุม และคงไม่มีใครที่พูดเรื่องการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์กันและ สโมสรเองก็มิได้มุ่งเน้นถึงความจ�ำเป็นของ ชุมชนในช่วงสองสามปีแรกด้วย การประชุ ม ครั้ ง แรกนั้ น มิ ไ ด้ จั ด ขึ้ น ในโรงแรมหรื อ ภัตตาคาร แต่ในส�ำนักงานของสมาชิกผู้หนึ่ง เท่าที่ทราบ ไม่มี ประกาศหรือปฏิทินกิจกรรม ไม่มีรายงานคณะกรรมการ ไม่มีผู้บรรยายหรือป้ายชื่อ เป็นการประชุมที่ตำ�่ กว่ามาตรฐาน ปรกติปัจจุบันส�ำหรับสโมสรที่มีประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ที่แน่นอน คือ การประชุมครั้งนั้นเป็นการประชุมโรตารีที่มี ประสิทธิผลมากที่สุดที่เคยมีมา ทุกวันนี้ พวกเราส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในโรตารี ต่างก็ แสวงหาในสิ่งที่ท่านพอลแฮริสแสวงหาเช่นเดียวกันในปี ค.ศ. ๑๙๐๕ ครัง้ นัน้ ก็คอื มิตรภาพ ความสัมพันธ์กนั สถานทีม่ คี วาม รูส้ กึ เสมือนบ้าน ทุกวันนี้ โรตารีให้เราได้มากกว่าสมาชิกรุน่ แรก ในวันเหล่านั้นเคยได้รบั เสียอีก ปัจจุบันโรตารีมีสมาชิกมากกว่า ๑.๒ ล้านคน ให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดียวกัน ไม่เพียงแต่ใน เพื่อนกลุ่มเล็กๆ แต่ในสโมสรต่างๆ หลากหลาย ในชุมชนต่างๆ ในประเทศและในโลก ทุกวันนี้ โรตารีประสานเราทั้งหมดใน แบบที่ท่าน พอล แฮริส คงคิดไม่ถึงในการประชุมครั้งแรกคืน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ปีโน้น ไม่เพียงแต่เราเดินทางไปทุกหน

02 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ทุกแห่งในโลกที่มีสโมสรโรตารีและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเราเอง แต่เรายังสามารถไปทุกแห่งในโลกที่มีสโมสรโรตารีและมุ่งมั่น สร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างได้ มันเป็นเวลา ๑๑๓ ปีตั้งแต่มีการประชุมครั้งแรก โรตารีได้เจริญเติบโตขึน้ มากและหลากหลายมากยิง่ กว่าสมาชิก รุน่ ก่อตัง้ จะคาดคิดไว้ เรามาไกลมากจากองค์กรทีม่ แี ต่คนผิวขาว และเป็นผู้ชายล้วนๆ มาเป็นองค์กรที่ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี และสุภาพบุรษุ จากภูมหิ ลังทุกแบบทีเ่ ป็นไปได้ เราเป็นองค์กรที่ แสดงวัตถุประสงค์เน้นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ สะท้อนในคติพจน์ ของเรา “บริการเหนือตน” และเรายังเป็นองค์กรที่ไม่เพียงแต่ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกแต่เราได้ท�ำไปแล้ว ในงานกวาดล้าง โปลิโอทั่วโลก เราไม่ทราบว่าในอนาคตข้างหน้าโรตารีจะเป็นอย่างไร แต่เป็นเราทุกคนที่จะต้องสานต่อ ในการสร้างฐานรากของ โรตารี ให้แน่นหนามั่นคงต่อไปจากการก่อตั้งของ พอล แฮริส และเพื่อนของท่าน เราจะต้องยืนหยัดสร้างความเข้มแข็ง ใน พันธะแห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์และในมิตรไมตรีจิตแห่งโรตารี ด้วยการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ตลอดไป เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ประธานโรตารีสากล ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล มกราคม ๒๕๖๑

สวัสดีปีใหม่ครับ! พวกเราก้าวถึงครึ่งทางในปีบริหารนี้แล้ว ยังคงมีอีก หลายเรื่องที่จะต้องท�ำต่อไปในรอบปีใหม่ ๒๕๖๑ ขณะที่เรา สิ้นสุดปีแรกของศตวรรษที่สอง ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของ มูลนิธโิ รตารี โรแทเรียน เราได้ทำ� งานร่วมเป็นหุน้ ส่วนกับมูลนิธิ โรตารีของเรา มิตรโรแทเรียนก�ำลังสร้างความแตกต่างในรูป แบบต่างๆ ที่พวกเราไม่เคยคาดหมายไว้เมื่อเริ่มแรก เรื่ องแรก ความพยายามกวาดล้างโปลิโอที่เป็น สัญลักษณ์ของเรา ก�ำลังน�ำเราใกล้ถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ ที่จะมีโลกปลอดโปลิโอ จากเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันโปลิโอ โลกที่จัดขึ้นที่เมืองซีแอตเติล และจากโครงงานต่างๆ นับ พั น นั บ หมื่ น โครงการ ที่ ส มาชิ ก โรแทเรี ย นทั่ ว โลกจั ด ขึ้ น พวกเราก� ำ ลั ง เพิ่ ม แรงเหวี่ ย งไปให้ ถึ ง เป้ า หมายระดมทุ น เพื่อการขจัดโปลิโอในปีนี้จ�ำนวนเงิน ๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมเงินบริจาคเพื่อทุนสนับสนุนภาคด้วย) ขณะนี้เราใกล้ถึง จุดหมายนั้นแล้ว ขอบคุณโรแทเรียนและมิตรของโรแทเรียน ที่ร่วมบริจาคในการขี่จักรยาน ในโครงการ Miles to End Polio เพื่อการระดมทุนที่ผ่านมาด้วย เรือ่ งทีส่ อง มูลนิธขิ องเรามีเป้าหมายระดมทุนภายใน ปีนี้จ�ำนวน ๓๖๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเสริมพลังให้ท่าน และมิตรโรแทเรียนได้ด�ำเนินการช่วยเหลือมนุษยชาติทั่วโลก ต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีเรื่องการสร้างกองทุนสะสมของ มูลนิธิ คือ โครงการทุน ๒๐๒๕ ภายในปี ๒๐๒๕ ซึ่งก�ำลัง ก้าวหน้าไปด้วยดี เป้าหมายของเราก็คือ สร้างกองทุนสะสม จ�ำนวน ๒,๐๒๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๕

เพื่อให้มั่นใจว่า สถานะการเงินของมูลนิธิในระยะยาวมีความ มั่นคงและ เป็นแหล่งเงินทุนหลักส�ำหรับอนาคตต่อไปอย่างดี ที่ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของเราใน การสร้างสันติและโปรแกรมศูนย์สันติภาพโรตารี เราจะเปิด รับสมัครทุนนักศึกษาสันติภาพโรตารีในเดือนนี้ โปรดมองหา ผูส้ มัครทีม่ คี วามเหมาะสม และสนับสนุนศิษย์เก่าทุนสันติภาพ ในการท�ำงานภาคสนาม โดยเชิญพวกเขามาท�ำงานกับท่านใน ฐานะที่ปรึกษาโครงการของท่าน ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน นี้ ประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. ไรส์ลีย จะจัดการ ประชุมของประธานโรตารี เรื่องการสร้างสันติจ�ำนวน ๖ ครั้ง ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความเกี่ยวข้อง ระหว่างงานของเราใน แต่ละเรื่องส�ำคัญๆ ที่โรตารีมุ่งเน้นและเรื่องสันติภาพที่ยั่งยืน ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วยครับ แน่นอนครับว่างานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีโรตารีนี้ คงจะต้องเป็นการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี ๒๐๑๘ ณ เมือง โตรอนโต ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๗ มิถุนายน เราจะเฉลิม ฉลองกันไม่เพียงแต่เรื่องเด่นๆ ในรอบปีโรตารีนี้ แต่ยังฉลอง การครบรอบปีที่ ๕๐ ของโรทาแรคท์อีกด้วย ปีใหม่นี้ ขอให้พวกเราแสดงบทต่อไปว่า เราคือ People of Action! เราคือคนท�ำงาน! และท�ำให้โลกตระหนัก ว่าเราชาวโรแทเรียน คือ ผู้มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


สารประธานทรัสตีฯ พอล เอ. เนตเซิล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์นี้ โรแทเรียนจะเฉลิมฉลองวัน สันติภาพโลก/ความเข้าใจกัน และเป็นวันครบรอบ ๑๑๓ ปี ของการก่อตั้งโรตารีด้วย สันติภาพเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นแก่นขององค์กรของเรานับ แต่วนั แรกๆ เราก่อตัง้ วัตถุประสงค์ ข้อทีส่ ี่ ทีเ่ มืองเอดินเบอระ ในปี ค.ศ.๑๙๒๑ ขณะทีพ่ วกเราอยูท่ กี่ รุงลอนดอน มีการริเริม่ หว่านเมล็ดพันธุ์ที่เป็นองค์กรยูเนสโกหลังสงครามโลกครั้งที่ สอง ทีก่ รุงฮาวานาในปี ค.ศ.๑๙๔๐ เราได้มขี อ้ ยุตทิ ขี่ านรับกัน ทั่วไปว่า “อิสรภาพ ความยุติธรรม ความจริง ความศักดิ์สิทธิ์ ของค�ำมัน่ สัญญา และความเคารพสิทธิมนุษยชน” ซึง่ ในเวลา ต่อมาใช้เป็นกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ นั่นคือ “ค�ำประกาศของสิทธิมนุษยชนสากล ปี ค.ศ.๑๙๔๘” เรามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการจัดตั้งองค์การ สหประชาชาติ ในปี ค.ศ.๑๙๔๕ โรแทเรียนเกือบ ๕๐ คน ได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนและทีป่ รึกษาในการประชุมทีเ่ มืองซาน ฟรานซิสโกขณะที่ก�ำลังเขียนกฎบัตรสหประชาชาติ ถึงวันนี้ เกือบ ๗๓ ปีแล้ว โรตารีก็ยังคงรักษาสถานภาพที่ปรึกษาใน องค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรที่มิใช่ของรัฐบาลใดใด มีนักศึกษาสันติภาพโรตารีทำ� งานประจ�ำอยู่ในหน่วยงานของ สหประชาชาติอีกจ�ำนวนหนึ่ง และผู้แทนโรตารีในองค์การ สหประชาชาติ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานวั น โรตารี ทุ ก เดื อ น พฤศจิกายนเพื่อเฉลิมฉลองการเป็นหุ้นส่วนสันติภาพด้วย และวั น นี้ เราได้ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นใหม่ กั บ สถาบั น เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั น ติ ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ในออสเตรเลี ย โดยนั ก วิสาหกิจ สตีฟ คิลเลเลีย สถาบันนีม้ งุ่ เน้นในเรือ่ งสันติภาพด้าน บวกอยู่บนฐานของ “แปดเสาหลัก” คือ ๑) มีรัฐบาลบริหาร ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

งานดี ๒) มีสิ่งแวดล้อมธุรกิจดี ๓) มีการกระจายแหล่ง ทรัพยากรที่เป็นธรรม ๔) มีการยอมรับสิทธิของผู้อื่น ๕) มี สัมพันธภาพกับเพือ่ นบ้านดี ๖) มีการข่าวข้อมูลแบบอิสระ ๗) มีต้นทุนมนุษยชาติระดับสูง ๘) ทุจริตคอรัปชั่นระดับต�ำ่ จากช่วงนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน เรามีโอกาสที่จะ เข้าร่วมการประชุมสร้างสันติภาพของประธานโรตารีสากล เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์ ในหกประเทศรอบโลก โปรดดูข้อมูล ได้ทางออนไลน์ที่ rotary.org/presidential-conferences เรายังจะส�ำรวจต่อไปถึงวิธกี ารทีใ่ ห้แปดเสาหลักของสันติภาพ มาสัมพันธ์กับหกเรื่องมุ่งเน้นส�ำคัญของโรตารีต่อไป เราก�ำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิคาโก ในการเป็น เจ้าภาพจัดการประชุมอภิปรายหัวข้อ Pathways to Peace “เส้นทางสู่สันติภาพ” การประชุมชุดสันติภาพนี้จะมีผู้ร่วม อภิปรายจากนักการศึกษาระดับผู้น�ำ ผู้ฝึกหัดงาน นักศึกษา สันติภาพโรตารี และนักคิดนักวิชาการจากงานด้านสันติภาพ และการป้องกัน/ยุติข้อขัดแย้ง โปรดติดตามภาคแรกที่จะจัด ในเดือนกันยายนนี้ได้ทางออนไลน์ bit.ly/2j9cSUh เราจะท�ำงานไปพร้อมกันกับหุ้นส่วนของเรา เพื่อ ท�ำให้ตัวของเราเองเป็นนักคิดและผู้น�ำระดับโลกในการสร้าง สันติภาพ สร้างความเข้าใจกัน โดยไมตรีจิตมิตรภาพระหว่าง ประเทศ ขอให้เราท�ำงานไปด้วยกันตลอดเส้นทางนี้ พอล เอ. เนตเซิล ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี ๒๕๖๐-๖๑


บทบรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ สร.แม่สาย D.3360 RI มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มาพร้อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ที่สามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือสื่อสาร อันทรงประสิทธิภาพ ที่เรียกกันว่า “โทรศัพท์มือถือ” เราได้รับรู้ถึง การเปลี่ยนแปลง กระแสสังคม ที่เริ่มต้นมาจากสังคมออนไลน์ มีทั้งจริงและลวง ทั้งดีและร้าย การเรียกร้องในหลากหลายเรื่อง ก�ำลังเกิดขึ้นในทุกสังคม ทุกคนต่างสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการประกาศเรียกร้อง นิตยสารฯ ฉบับนี้ ได้อุทิศให้กับ “พลังของสตรีในโรตารี” ที่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ ก็ต้องผ่านการต่อสู้ เรียกร้อง เพื่อให้ได้มา ปัจจุบันนี้ “พลังของสตรีในโรตารี” ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นก�ำลังส�ำคัญ ที่ช่วยท�ำให้วงล้อโรตารีหมุนไปข้างหน้า พลังอันงดงามนี้ คงจะเบ่งบานสวยสดตลอดไป ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ

เทศกาลดอกโบตั๋น เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน Annual Peony Festival @ luaYang China


นิตยสารโรตารีประเทศไทย

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ โครงการอาสาซ่อมสะพาน คืนวิถี ชีวิตชาวบ้าน ณ แหลมผักเบี้ย ต.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

06 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 34 ฉบับที่ 174 มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ January-February 2018

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ สารบัญ สนเทศโรตารี

1-2 3-4 6-7 8-9

สกู๊ปพิเศษ “สตรี: พลังอันงดงาม”

10-20

Our Choice “Regional’s Editors”

21

Our Institute “Taipei 2017”

22-24

กองบรรณาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330) ผวภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) ผวภ.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวภ.นิธิ สูงสว่าง (3360) อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (3330) อผภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ (3340) อผภ.เจสัน ลิม (3350) อผภ.อนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340) อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330)

อผภ.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (3350) อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360) บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผู้ช่วย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330) นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ (3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350) อน.ณรัทฐา สีนำ�้ เงิน (3360)

สถานที่ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


ความสามารถ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ และความจริงใจที่จะให้

“บริการเหนือตนเอง”

แก่ผู้อื่น จะเป็นอนาคตอันสดใสของโรตารี ในอนาคตโดยแท้

โดย PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ กรรมการบริหารโรตารีสากล ปี 2558-60

08 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

อันที่จริงสุภาพสตรีมีบทบาทและอิทธิพลไม่น้อยเลย ในโรตารีมานานแล้ว แม้จะยังไม่มีสมาชิกสุภาพสตรีในอดีต เลยก็ตาม โดยเฉพาะในช่วง คศ.1978 ที่โรตารีแอนน์ (Rotary Ann) เป็นทีย่ อมรับและเรียกกันติดปากส�ำหรับสุภาพสตรีทเี่ ป็น ภรรยาของโรแทเรียนทัง้ หลาย ต้องขอบคุณ สุภาพสตรี ชือ่ Ann Brunnier และ Ann Gundaker ที่บทบาทของเธอในฐานะ ภรรยาทีแ่ สนดี ทัง้ การดูแล และการให้ก�ำลังใจสนับสนุนสามีใน การเป็นโรแทเรียนที่ดี จนเป็นที่ยอมรับในสังคมของโรตารี เธอ ทั้งสองเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่ของโรตารีสากลเสมอพร้อม สามีในฐานะผู้ติดตาม ทั้งที่การเดินทางสมัยนั้นล�ำบากล�ำบน (กว่าสมัยนี้) มากมายนัก และที่ส�ำคัญ มีสุภาพสตรีเดินทางไป ประชุมกับสามีเช่นเธอน้อยมากสมัยนั้น ต่อมาโรแทเรียนผู้เป็น สามีของเธอทั้งสอง ได้รับเลือกเป็นประธานโรตารีสากล Guy Gundaker ในปี 1923 และ Bru Brunnier ในปี 1952 สุภาพ สตรีทั้งสองกลับกลายเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของโรตารี ซึ่งมี บันทึกไว้ในประวัตขิ ององค์กรโรตารีดว้ ยเช่นกัน หากเธอทัง้ สอง ไม่มีบทบาทในการสนับสนุนสามีของเธอจนเป็นที่ยอมรับ ก็ไม่ แน่ใจนักว่าโรแทเรียนสามีของเธอทั้งสอง จะสามารถรับหน้าที่ ส�ำคัญในฐานะประธานโรตารีสากลได้หรือไม่? ในระยะต่อมา ชื่อเรียก “โรตารีแอนน์” ก็เปลี่ยนไป เป็น “คูค่ รอง” (Spouse หรือ Partner) ในปัจจุบนั บทบาทของ สุภาพสตรีโรตารีกม็ ไิ ด้ยงิ่ หย่อนไปกว่าเดิมในอดีต แต่กลับทวีขนึ้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1989 เป็นต้นมา เมือ่ สภานิตบิ ญ ั ญัตลิ งมติรบั สุภาพ สตรีเป็นสมาชิกโรตารีได้เฉกเช่นสุภาพบุรษุ จ�ำนวนสมาชิกโรตา รีสภุ าพสตรีเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยมาในสโมสรต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและ ทั่วโลก จนกระทั่งในปัจจุบัน มีสมาชิกสุภาพสตรีทั่วโลกกว่า 22% มีความสามารถในการบริการหรือบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่มวล มนุษย์ในด้านต่างๆ ไม่แพ้สุภาพบุรุษ มีโรแทเรียนสุภาพสตรี ได้ท�ำหน้าที่ส�ำคัญๆ ขององค์กรโรตารีมาแล้วหลายต่อหลาย คนจวบจนทุกวันนี้ เช่น เป็นกรรมการบริหารโรตารีสากล (RI Directors) 10 คน รองประธานโรตารีสากล (Vice-President) 4 คน ทรัสตี (Trustee) 4 คน ผู้ประสานงานฝ่ายภูมิภาคต่างๆ ผู้ว่าการภาค และนายกสโมสร อื่นๆ อีกมาก


สนเทศโรตารี บทบาท โรแทเรียนสุภาพสตรี ในโรตารี จากสถิติทั่วโลกพบว่า มีจ�ำนวนผู้หญิงทั่วโลกเกินกว่าครึ่ง ของพลโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอุตสาหกรรม ใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฯลฯ มีผู้หญิงครอง อันดับผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวนมาก แม้กระทั่งสถิติการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ 1 ใน 10 ของโลก ก็มีจ�ำนวนนักศึกษาผู้หญิงที่ได้ รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ มากกว่าผู้ชาย จากแหล่ง ข่าวต่างๆ ทุกวันนี้ เราจะพบว่า ไม่มีอาชีพใดแล้วที่ผู้หญิงท�ำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นต�ำรวจ ทหาร นักสืบ นักวิทยาศาสตร์ มนุษย์อวกาศ ฯลฯ แม้โดยผิวเผินนั้น ผู้หญิงจะพ่ายแพ้ผู้ชายทางด้านสรีระ แต่จิตใจของ เพศหญิงนั้น มิอาจดูถูกเธอได้จริงๆ ในความแข็งแกร่ง ดังตัวอย่าง มากมายทีอ่ าจอ้างอิงได้ทงั้ ทางประวัตศิ าสตร์และสังคมในโลกปัจจุบนั

อาชีพของตนกันทัง้ นัน้ อยูแ่ ล้ว เพียงแต่พจิ ารณาว่า เราท�ำอะไรให้เป็น ประโยชน์ได้แก่ชุมชน ที่จะตอบสนองความต้องการและสรรค์สร้าง พัฒนา ให้ผู้คนที่เดือดร้อนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้

ประเด็นที่ 1 ที่ส�ำคัญที่สุดคือ เรื่องครอบครัว ผู้หญิงส่วน ใหญ่มีสัญชาติญาณแห่งความเป็น “แม่” แน่นอน ย่อมมีความห่วงใย ครอบครัวไม่วา่ ลูก สามี และบริวาร (แม้จะไม่ได้บอกกล่าวแก่ใครเลย ก็ตาม) ฉะนัน้ บทบาทแรกของการเป็นโรแทเรียนสุภาพสตรีกค็ อื การ ดูแลบุคคลต่างๆ ในครอบครัวให้ดี มีความผาสุกที่สุด หากครอบครัว ไม่มคี วามสุขก็เป็นไปไม่ได้ ทีส่ ภุ าพสตรีทงั้ หลายจะมีความสุขใจในการ เป็นโรแทเรียนได้อย่างเต็มที่ และมีความสุขในการปฏิบัติภาระหน้าที่ ต่างๆ ได้

หากจะถามว่า โรแทเรียนสุภาพสตรีพร้อมจะเป็นประธาน โรตารีสากลหรือยัง ตอบได้ทันทีว่า พร้อมแน่นอน ปัจจุบัน บทบาท ของผูน้ �ำโรแทเรียนสุภาพสตรีสงู ขึน้ เรือ่ ยๆ และมีผลงานดีเด่นมากมาย ไม่แพ้สุภาพบุรุษ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะมี โรแทเรียนสุภาพสตรี ก้าวขึน้ มาเป็นประธานโรตารีสากลอย่างน่าภาค ภูมิใจ

ประเด็นที่ 3 ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน มีทักษะการเข้าใจ เข้าถึง กลุ่มคนหลากหลายในชีวิตประจ�ำวันได้มากกว่าผู้ชาย ด้วย คุณสมบัติดังกล่าว งานบริการด้านสมาชิกภาพ การบริการสโมสร บริการชุมชน การติดต่อสือ่ สารอันน�ำไปสูก่ ารบริการระหว่างประเทศ หรืองานด้านมูลนิธิของโรตารี สุภาพสตรีท�ำงานได้ดีเกินความคาด หมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาทุน การสร้างสรรค์โครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ สุภาพสตรีท�ำได้ดี มีผลงานดีเด่น มากมายอยู่ในปัจจุบันทั่วโลกในแวดวงโรตารี และอื่นๆ ดังจะเห็นได้ เมือ่ โลกของโรตารีเปิดกว้างให้สภุ าพสตรีแล้ว ก็ตอ้ งยอมรับ จากรางวัลบริการของโรตารีและมูลนิธิโรตารีในแต่ละปี โรแทเรียน ในบทบาทของเธอเหล่านั้น บทบาทของโรแทเรียนสุภาพสตรีควร สุภาพสตรีได้รับรางวัลมากมายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงทีเดียว หาก จะเป็นอย่างไร ที่จะช่วยโรตารีให้สมบูรณ์แบบในการบริหารตาม เปรียบเทียบกันกับโรแทเรียนสุภาพบุรุษ รวมทั้งรางวัลจากองค์กร เป้าหมายขององค์กรโรตารีได้ ขอสรุปสัก 3 ประเด็น ดังนี้ อื่นๆ เช่น UNESCO UNICEF เป็นต้น

ประเด็นที่ 2 วิชาชีพส่วนตัว ทุกคนมีศักยภาพและทักษะ วิชาชีพหลากหลายแตกต่างกัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด แม้แต่ การเป็นแม่บ้าน ก็สามารถน�ำทักษะชีวิตการใช้วิชาชีพในการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ เช่น บริการด้านอาชีพ (Vocational Service) จึงไม่ใช่เรื่องยากของสุภาพสตรีในโรตารีของเรา ในการร่วมแรง ร่วมใจ กับสมาชิกทั้งชายและหญิง ในการส่งเสริมวิชาชีพจากความ สามารถของตน นับเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญของงานบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน โรตารี ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วทุกคนมาเป็นโรแทเรียนก็เริม่ ต้นมาจากประเภท

จะเป็นใคร จากที่ใดไม่ส�ำคัญ หากเราพร้อมจะให้ก�ำลัง ใจและสนับสนุนสุภาพสตรีผู้น�ำเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม โรแทเรียน สุภาพสตรีทงั้ หลาย ก็มใิ ช่วา่ จะอ้างเอาความเป็น “ผูห้ ญิง” ของตนมา อ้างสิทธิเพื่อการได้เปรียบเหนือโรแทเรียนสุภาพบุรุษ ความสามารถ ความมุ่งมั่น ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ และความจริงใจที่จะ ให้ “บริการเหนือตนเอง” แก่ผู้อื่น จะเป็นอนาคตอันสดใสของโรตารี ในอนาคตโดยแท้ ขอเพียงแต่อย่ากีดกันอนาคตดีๆ ของโรตารี เพียง เพราะเขาเป็น “ผูห้ ญิง” เท่านัน้ ก็พอ ขอให้โอกาสแก่ทกุ คน ทุกวิชาชีพ ให้สมกับ “โรตารีมุ่งมั่น สร้างสรรค์” (Make A Difference) ได้อย่าง แท้จริง


Women : Power of Flo โดย อน.จันทนี เทียนวิจิตร สร.ล้านนาเชียงใหม่ D.3360

10 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


สตรี:

พลังอันงดงาม Deborah Walters โรแทเรียน สมาชิกจากสโมสร โรตารี Unity รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รบั สมญานามว่า “Maine’s Kayaking Grandma - คุณย่านักพายเรือคยัค จากรัฐเมน” สุภาพสตรีท่านนี้ได้ท�ำการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ ชุมชนและครอบครัวทีพ่ กั อาศัยอยูโ่ ดยรอบบ่อหลุมขยะขนาด ยักษ์ของประเทศกัวเตมาลา โดยแหล่งเสือ่ มโทรมนีม้ ผี อู้ ยูอ่ าศัย รวมกันมากกว่าหนึ่งหมื่นคน โดยท�ำการระดมทุนด้วยการพายเรือคยัค เป็นระยะ ทางถึง 2,500 ไมล์ จากทวีปอเมริกาเหนือไปยังทวีปอเมริกาใต้ จากมหาสมุทรอาร์คติค รัฐเมน ไปยังอ่าวกัวเตมาลา การระดมทุนนี้เพื่อน�ำเงินสนับสนุนองค์กร “Safe Passage” ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายยกระดับความเป็นอยูข่ องผูค้ นผ่าน การศึกษา ฝึกอาชีพ และสร้างงานในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้ผคู้ น ในแหล่งเสื่อมโทรมนี้ดีขึ้น โครงการพายเรือคยัคระดมทุน ได้เริม่ ต้นพายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2014 และ Deborah ต้องเข้ารับการผ่าตัดโรค หมอนรองกระดูกเคลือ่ นและพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายเดือน แต่สามารถเสร็จสิ้นการพายเรือได้ในเดือนเมษายน 2015 Deborah ได้รบั รางวัล Rotary’s Glaobal Women of Action 2015

owers

“หากต้องการหาคนพูด หาได้จากผู้ชาย แต่หากต้องการหาคนท�ำ ต้องหาผู้หญิงจึงจะ ท�ำส�ำเร็จ” กล่าวโดยนางมากาเร็ต แธตเชอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ

ผู้ที่ได้รับสมญานามว่า เป็นผู้น�ำสตรีเหล็กคนหนึ่งของโลก เมื่อเราพูดถึงผู้ที่คิดค้นท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรก เรามัก เรียกบุคคลนั้นว่า

“บิดาแห่ง....”

แต่เมื่อเราพูดถึงสิ่งใดที่คนๆ หนึ่งท�ำได้ดีอย่างหาใครเปรียบ ไม่ได้ เราเรียกเขาว่า

“มารดาแห่ง....”

ไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นชายหรือหญิงก็ตาม โรตารีก็เช่นเดียวกัน แม้เราจะมีผู้ก่อก�ำเนิดเป็นชาย แต่เชื่อได้ ว่าองค์กรอาสาสมัครแห่งนี้ จะเข้าถึงความสมบูรณ์แบบ แข็งแกร่ง และบรรลุเป้าหมาย ด้วยพลังสตรี ในโรตารีด้วยเช่นกัน


เส้นทางสตรีในโรตารี

Timeline of Women in Rotary พ.ศ. 2493

มีการตรากฎหมายให้ตัดค�ำว่า “บุรุษ” ออกจากธรรมนูญฉบับมาตรฐาน ของสโมสรโรตารี ตามข้อเสนอของสโมสรโรตารีในประเทศอินเดียในระหว่าง การประชุมสภานิติบัญญัติซึ่งจัดพร้อมกับการประชุมใหญ่โรตารีสากลในปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2507

มีการบรรจุญัตติเสนอจากสโมสรโรตารีในประเทศศรีลังกาให้พิจารณา รับสตรีเข้าเป็นสมาชิกในสโมสรโรตารี แต่สมาชิกสภามีมติให้ถอนญัตติออก และญัตติเสนอให้รับสมาชิกกิตติมศักดิ์เป็นสตรีได้อีกสองฉบับก็ถูกถอนออก เช่นกัน

พ.ศ. 2515

เมื่อมีสตรีจ�ำนวนมากขึ้นเข้าสู่การท�ำงานอาชีพสายต่าง ๆ หลายสโมสร เริ่มล๊อบบี้ให้มีการรับสมาชิกสตรีได้ สโมสรหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเสนอให้รับ สมาชิกสตรีในการประชุมสภานิติบัญญัติโรตารีปี พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2520

ในการประชุมสภานิติบัญญัติปี พ.ศ. 2520 มีผู้เสนอแก้ไขธรรมนูญให้ รับสมาชิกสตรีได้ถึงสามร่าง สโมสรจากประเทศบราซิลเสนอร่างที่แตกต่าง ออกไป กล่าวคือให้รับสมาชิกสตรีแบบกิตติมศักดิ์ สโมสรดูอาร์เต้ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ยอมผิดธรรมนูญ โดยรับ สมาชิกสตรีเข้าสโมสร การฝ่าฝืนธรรมนูญเช่นนี้จึงท�ำให้สโมสรถูกถอนการ เป็นสมาชิกโรตารีสากลในเดือนมีนาคม 2521 (แต่สโมสรได้สถานภาพคืนใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2529)

12 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

สถิติสุภาพสตรีในองค์กรโรตารีปัจจุบัน

ปัจจุบันโรแทเรียนที่เป็นสุภาพสตรี มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 265,663 คน คิดเป็นสัดส่วน 21.78 % จากจ�ำนวนโรแทเรียนทั่วโลก 1,217,498 คน ประเทศที่มีสัดส่วนของสุภาพสตรีมากที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีสมาชิกสุภาพสตรีในสัดส่วน 54.52 % คือจ�ำนวน 573 คน จากจ�ำนวนโรแทเรียนทั่วประเทศ 1,051 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรแทเรียนสุภาพบุรุษ ของประเทศอินโดนีเซียมีสัดส่วน 47.48 % คือจ�ำนวน 472 คน ในขณะที่ประเทศที่มีสัดส่วนของสุภาพสตรีน้อยที่สุด คือ ประเทศอินเดีย ที่มีเพียง 3.26 % คือจ�ำนวน 97 คน จากจ�ำนวนโรแทเรียนทั่วประเทศ 2,873 คน จะเห็นว่าโรแทเรียนที่เป็นสุภาพบุรุษ ของประเทศอินเดียมีจ�ำนวนสูงถึง 96.47 %


สถิติ : statistic เส้นทางสตรี ในโรตารี Timeline of Women in Rotary

สถิติสุภาพสตรีในองค์กรโรตารีในประเทศไทย

ข้อมูลของโรแทเรียนสุภาพสตรีในประเทศไทยปัจจุบันของ 4 ภาคมีดังนี้คือ ภาค

จ�ำนวนสโมสร สมาชิกสุภาพสตรี สมาชิกสุภาพสตรี (คน) (%)

3330 101 3340 67 3350 110 3360 68

ที่มา : WWW.ROTARY.ORG

946 645 1,112 525

38.68 40.80 38.58 37.66

จะเห็ น ได้ ว ่ า ประเทศไทยมี โ รแทเรี ย นสุ ภ าพสตรี จ�ำนวน ทั้งสิ้น 3,228 คน คิดเป็นสัดส่วน 38.88 % จากจ�ำนวนโรแทเรียน ทั้งหมด 8,303 คน มีอัตราที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกสุภาพสตรีในโรตารี โดยเฉพาะ สโมสรโรตารีที่เป็นสโมสรที่มีสุภาพสตรีล้วน ตามภาคต่างๆ คือ - ภาค 3330 ได้แก่ 1.สร.พระปฐมเจดีย์ 2.สร.มณีกาญจน์ 3.สร.พลอยราชบุรี 4.สร.สุพรรณิการ์ 5.สร.ศรีตาปี 6.สร.ช่อศรีตรัง 7.สร.จังซีลอน 8.สร.เหลืองกระบี่ - ภาค 3340 ได้แก่ สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น - ภาค 3350 ได้แก่ สโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัย สโมสร โรตารีพระนารายณ์ลพบุรี -ภาค 3360 ได้แก่ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

สุภาพสตรีไทยที่มีบทบาทในการเป็นผู้น�ำของโรตารี

ผู้ว่าการภาคสตรีคนแรกในประเทศไทยคือ อผภ. ศรียา ศิริเวช จากสโมสรโรตารีศรีตาปี ภาค 3330 ปีบริหาร 2544-2545 หลังจาก นั้นเว้นมาอีกหนึ่งปี ผู้ว่าการภาคสตรีท่านที่สองคือ อผภ.รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ จากสโมสรโรตารีบางรัก ภาค 3350 ปีบริหาร 2546-2547 ซึ่งต่อมา อผภ.รศ.ดร. เสาวลักษณ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ เป็นคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลในปีบริหาร 2558-2560 ซึ่ง ท่านเป็นกรรมการบริหารโรตารีสากลที่เป็นสุภาพสตรีคนแรกของ ประเทศไทยและของเอเซีย

สมาชิกสุภาพบุรุษ (คน)

1,494 934 1,766 868

สมาชิกสุภาพบุรุษ (%)

61.08 59.08 61.28 59.27

รวมสมาชิกทั้งหมด (คน)

2,446 1,581 2,882 1,394

โรตารีในประเทศไทยมีผู้ว่าการภาคสตรี ดังนี้ ปีบริหาร

2544-45 อผภ. ศรียา ศิริเวช - สร.ศรีตาปี (3330) 2546-47 อกบรส. รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ - สร.บางรัก (3350) 2550-51 อผภ.ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด - สร.สาทร (3350) 2551-52 อผภ. รัตน์มณี ตันยิ่งยง - สร.สนามจันทร์ (3330) 2552-53 อผภ.ดร. แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ - สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม (3360) 2553-54 อผภ. สุชาดา อิทธิจารุกุล - สร.กรุงเทพวิภาวดี (3350) 2554-55 อผภ. อรชร สายสีทอง - สร.ภูเก็ตเซ้าท์ (3330) 2556-57 อผภ. ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ - สร.เชียงใหม่เหนือ (3360) 2557-58 อผภ. รัชนี อยู่ประเสริฐ - สร.ชุมแพ (3340) 2559-60 อผภ. จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ - สร.พระปฐมเจดีย์ (3330) 2560-61 ผวภ. มารศี สกุลหลิว - สร.พระศรีสุริโยทัย (3350) 2560-61 ผวภ. อรอนงค์ ศิริพรมนัส - สร.พลูตาหลวง (3340) นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรโรตารีในประเทศไทยเมื่อปี 2473 จนถึง ปัจจุบันปี 2561 เป็นเวลา 88 ปี โรตารีในประเทศไทยมีผู้น�ำภาคที่ เป็นสุภาพสตรีจ�ำนวน 12 คน ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย แต่เมื่อดู ห้วงเวลาที่เริ่มรับสุภาพสตรีมาเป็นสมาชิกเมื่อปี 2533 และอัตราการ เพิ่มของสมาชิกสุภาพสตรีในช่วงหลัง จะเห็นว่าสัดส่วนของผู้น�ำภาคมี จ�ำนวนเพิ่มขึ้น และหากเจาะลึกไปถึงการเป็นผู้น�ำสโมสรของสุภาพสตรีในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี แม้จะไม่มีรายงาน สถิติจ�ำนวนนายกสโมสรที่เป็นสุภาพสตรี แต่จากภาพลักษณ์กิจกรรม ของโรตารีที่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน ส�ำหรับจ�ำนวนสมาชิกสุภาพสตรีของโรตารีในประเทศไทยมีอัตราส่วน เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ปีละประมาณ 1-2 %


เส้นทางสตรีในโรตารี

Timeline of Women in Rotary พ.ศ. 2523

คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลและสโมสรโรตารีในประเทศอินเดีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ร่วมกันลงชื่อเสนอให้ยกเลิกค�ำว่า “บุคคลเพศชาย” ที่มีการกล่าวถึงธรรมนูญและข้อบังคับทั้งหมด

พ.ศ. 2526-2529

อดีตสโมสรโรตารีดูอาร์เต้ฟ้องศาลแคลิฟอร์เนียในปี พ.ศ. 2526 ศาลชั้น ต้นตัดสินให้โรตารีสากลชนะ คงฐานสมาชิกเป็นเพศชายส�ำหรับสโมสรโรตารี ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี พ.ศ. 2529 ศาลอุทรณ์แคลิฟอร์เนียยังคงพิพากษายืน ตามศาลขั้นต้น ศาลฎีกาแคลิฟอร์เนียปฏิเสธที่จะพิพากษาคดีดังกล่าว จนต้อง ยื่นต่อศาลฎีกาสูงสุดของสหรัฐ

พ.ศ. 2530

วันที่ 4 พฤษภาคม ศาลฎีกาสหรัฐพิพากษาว่าสโมสรโรตารีไม่สามารถ ปฏิเสธการรับสตรีเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศ โรตารีจึง ออกประกาศให้สโมสรโรตารีทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาสามารถรับสมาชิกสตรี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ ส่งผลให้สโมสรโรตารีมารีนซันไรส์ (ชื่อเดิมคือ ลาร์กสเปอร์แลนดิ้ง) จัดตั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยเป็นสโมสร แรกในโลกที่มีสมาชิกร่วมก่อตั้งเป็นสตรี และซิลเวีย วิทล๊อคจากสโมสรโรตารี ดูอาร์เต้ เป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้เป็นนายกสโมสรโรตารี

พ.ศ. 2530

เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลประกาศยอมรับสิทธิ การรับสตรีเข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีในประเทศแคนาดา เพื่อสอดคล้องกับ กฎหมายของแคนาดาที่ยึดหลักเกณฑ์ค�ำพิพากษาศาลสูงสหรัฐฯ

พ.ศ. 2532

การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกหลั ง ค�ำพิ พ ากษาศาลสู ง สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2530 มีมติตัดถ้อยค�ำในธรรมนูญสโมสรฉบับมาตรฐาน เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสโมสรโรตารีที่ต้องเป็นบุรุษออก สุภาพสตรี สามารถเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีได้ทั่วโลก

พ.ศ. 2533

สถิติในเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2533 มีสมาชิกสตรีโรตารีจ�ำนวน 20,200 คน นิตยสารเดอะโรแทเรียนจัดท�ำสารคดีเรื่อง “สตรีในโรตารี”

พ.ศ. 2538

เดือนกรกฎาคม สุภาพสตรี 8 คนได้รับเลือกเป็นครั้งแรกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ว่าการภาค ได้แก่ มิมิ อัลท์แมน, กิลด้า ชิราฟฟิซี, แจนเนท ดับเบิลยู. ฮอลแลนด์, เรบา เอฟ. เลิฟเรียน, เวอร์จิเนีย บี. นอร์ดบี้, ดอนน่า เจ. แรปป์, แอนน์ รอเบิร์ตสัน, และ โอลีฟ พี. สก๊อตต์

พ.ศ. 2548

แครอลีน อี. โจนส์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นสตรีคนแรกที่เป็นกรรมการทรัสตี ในมูลนิธิโรตารี

พ.ศ. 2551

แคเธอรีน นอยเยอร์รีโว เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นสตรีคนแรกที่เป็นกรรมการ บริหารโรตารีสากล

พ.ศ. 2553

มีสุภาพสตรีเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีทั่วโลกจ�ำนวน 199,000 คน และ จ�ำนวนผู้ว่าการภาคสตรีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

พ.ศ. 2555

อลิสซาเบธ เอส. ดีมาเรย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิกโรตารีสากล โดยเป็น สุภาพสตรีคนแรกที่อยู่ในต�ำแหน่งนี้

พ.ศ. 2556

แอนน์ แอล. แมทธิวส์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานโรตารีสากล ที่ เป็นสตรีเพศคนแรก

14 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการบริหารโรตารีสากล สตรีคนแรกจากประเทศไทยและเอเซีย สตรีผู้น�ำองค์กรโรตารีบุคคลแรกที่เราได้สัมภาษณ์คือ รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ กรรมการบริหารโรตารีสากล ปี บริหาร 2558-2560 และผู้ว่าการภาค 3350 ปีบริหาร 25462547 รศ.ดร. เสาวลักษณ์ยังเป็นโรแทเรียนสตรีคนแรกของโรตารี สากลที่ได้รับรางวัลบ�ำเพ็ญประโยชน์เกียรติคุณ (MERITORIOUS SERVICE AWARD) ในปี 2536 จากมูลนิธิโรตารี ได้กล่าวถึง บทบาทการปฏิบัติภารกิจในฐานะกรรมการบริหารโรตารีสากลว่า เป็ น ภารกิ จ ส�ำคั ญ ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบสู ง เนื่ อ งจากมี ผ ลกระทบอย่ า งมากต่ อ การบริ ห ารงานและความ ก้าวหน้าขององค์กรโดยรวม โดยเฉพาะการก�ำกับดูแล แก้ปัญหา การบริหารงานต่างๆ ของสโมสรและภาคทั่วโลกรวมทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของฝ่ายเลขาธิการให้ตอบสนองและเป็น ไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโรตารี ดังนั้น จึงมี ความท้าทายในการท�ำงานสูงมาก เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ (ที่อาจ เปิดเผยและไม่อาจเปิดเผยได้) มากมายที่จ�ำเป็นต้องร่วมกันในทีม งานของคณะกรรมการบริหาร อันประกอบด้วย กรรมการบริหาร ที่ได้รับการเลือกตั้งจากโซนต่างๆ ทั่วโลก 17 คน ประธานโรตารี สากลรับเลือก และประธานโรตารีสากล ผู ้ น�ำที ม ทุ ก คนต้ อ งระดมความคิ ด เห็ น โดยใช้ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการค้นคว้าหาข้อมูล ต่างๆ มาแก้ไขปัญหา วางแผน ออกแบบกิจกรรมในแผนกลยุทธ์ หลัก และวางแนวประมวลนโยบายต่างๆ (CODES OF POLICIES) ให้สามารถช่วยสโมสร ภาค ทั่วโลก ให้ด�ำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ภายใต้ธรรมนูญและกฎ ระเบียบข้อบังคับของโรตารีสากล (RI CONSTITUTION AND BYLAWS) นอกจากนี้กรรมการบริหารทุกคนได้รับมอบหมายให้ ดูแล ติดตาม ประเมินผลงาน ชี้แนะ และแก้ไขปัญหาของสโมสร และภาคต่างๆ ในโซน โรตารีหนึ่งๆ เป็นพิเศษด้วย ซึ่ง รศ.ดร. เสาวลักษณ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลโซน 6B อันประกอบด้วย ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน สิงค์โปร์ มาเลเซีย


Our Guest Women : Power of Flowers บทบาทของสตรี ในการเป็นผู้น�ำของโรตารีในประเทศไทย บังคลาเทศ และปากีสถาน ซึ่งมีภาษา วัฒนธรรม และปัญหาในการบริหาร งานของโรตารีในแต่ละภาค แต่ละประเทศแตกต่างกัน ความยากล�ำบากใน การปฏิบัติงานของกรรมการบริหารจึงแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และ ปัญหาที่มี หน้าที่ส�ำคัญคือการท�ำหน้าที่เสมือนผู้แทน ซึ่งต้องเป็นกระบอก เสี ย งของโซนที่ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ว ่ า จะเกิ ด ปั ญ หาอะไรต้ อ งสามารถหาราย ละเอียดและข้อมูลพร้อมการแก้ไข น�ำเสนอในคณะกรรมการบริหาร โดย รายงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแก่คณะกรรมการ โดยเฉพาะ แก่ประธานโรตารีสากลอยู่เสมอ การประชุมจึงมิใช่มีเพียงตามก�ำหนดการที่ วางไว้ตามวาระ แต่ละปีหลายต่อหลายครั้งต้องมีการประชุมพิเศษ เฉพาะ กลุ่มด้วยระบบ TELEPHONE-CONFERENCE เวลาก็ย่อมแตกต่างกันไปใน แต่ละที่นั้น อาจเป็นเช้าตรู่หรือเกือบตี 2-3 เป็นต้น หลายต่อหลายครั้งที่ต้องเป็นกระบอกเสียง ส่งเสริม และออกโรง ปกป้องสิทธิของโรแทเรียน สโมสร หรือภาคในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ แบ่งโซน หรือการขอการสนับสนุน ช่วยเหลือพิเศษต่างๆ เช่น การเกิด อุทกภัย วาตภัย ในบางพื้นที่อย่างฉุกเฉิน การให้ความยุติธรรม การเสนอ แนะการแก้ปัญหาทุกเรื่องในคณะกรรมการบริหาร ใช้การออกเสียง (VOTE) ดังนั้น การน�ำเสนอจึงต้องรอบคอบและใช้เทคนิคหลายแบบที่ต้อง ชักจูงคณะกรรมการให้เข้าใจ และรับรองสนับสนุนการเสนอของเราได้ โดยสรุป การเข้าใจ เข้าถึงโรแทเรียนและผู้น�ำของแต่ละประเทศ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องเตรียมการท�ำการบ้าน ศึกษาค้นคว้าทุกเรื่องเป็นอย่างดี รวมทั้งการให้แรงจูงใจและแรงบันดาลใจ แก่โรแทเรียนผู้น�ำในแต่ละแห่งที่แตกต่างกันแล้วแต่ประเด็น ความสนใจ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง ด้วยความที่เป็นผู้หญิงจ�ำเป็นต้องเพิ่มความละเอียด รอบคอบมากเป็นพิเศษในการเตรียมตัว ทั้งการเดินทาง ความปลอดภัย การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และภูมิอากาศ รวมทั้งการรับประทานอาหารที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน เพราะปัญหา สุขภาพอาจเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ บางพื้นที่มีปัญหาทางการเมือง และต้องอยู่ในเขตเฝ้าระวังพิเศษ การติดต่อสื่อสาร การวางแผนกิจกรรมในพื้นที่จึงต้องรอบคอบกับ โรแทเรียนเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดีอยู่เสมอ มารยาททางการทูตจ�ำเป็นต้อง ใส่ใจและใช้ให้เป็น เพราะจะลืมตัวไม่ได้ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากล ระดับสูงที่ต้องน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างได้ การท�ำตัวกลมกลืนกับโรแท เรียนท้องถิ่น โดยเฉพาะการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ชาติไทยของ เราก็เป็นเรื่องที่ รศ.ดร. เสาวลักษณ์ได้ให้ความใส่ใจเสมอด้วยเช่นกัน การ เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยของเราเอง การสร้างสัมพันธ์ไมตรี การ แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมไทยก็นับเป็นโอกาสควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน ของโรตารีด้วย นอกจากนี้ ความอดทนและอดกลั้นในการปฏิบัติงานเป็นเรื่อง ส�ำคัญมากในการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้ง ทุกครั้งแม้จะเหนื่อยแต่ก็กลับ บ้านมาได้ด้วยความประทับใจยิ่งในการต้อนรับขับสู้และน�้ำใจ มิตรไมตรี จากมวลมิตรโรแทเรียนทุกแห่งในนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย งานที่ประสบความส�ำเร็จและภาคภูมิใจมากในการเป็นกรรมการ บริหารโรตารีสากล คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคต่างๆ ของประเทศ

ปากีสถาน ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องของโรตารีสากล รวมทั้งการยุบภาค การแก้ปัญหาระบบการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรมในหลายๆ ภาค หลายๆ ประเทศ การแก้ปัญหาทุจริตของโรแทเรียนและผู้น�ำภาค การ วางแผนระดับภูมิภาคและภาคในการพัฒนาสมาชิกภาค ได้บรรลุเป้าหมาย ของภูมิภาค การส่งเสริมกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคเพื่อ มูลนิธิ ที่ส�ำคัญ ประสบความส�ำเร็จร่วมกันกับโรแทเรียนไทยทุกภาคในการ เป็น CONVENER การประชุม 2016 BANGKOK INSTITUTE ที่ท�ำลาย สถิติการเข้าประชุมของโซน 6B 7A และ 10B (กว่า 1,300 คน) นับเป็น ครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยท�ำลายสถิติมาแล้วครั้งแรกเมื่อปี 2510 BANGKOK INSTITUTE ณ กรุงเทพมหานคร ผลงานโดยสรุปจากสถิติรายงานจากโรตารีสากล โซน 6B ใน ความรับผิดชอบของกรรมการบริหารโรตารีสากลจากประเทศไทย บรรลุ เป้าหมายในช่วงปี 2558-2560 ทุกด้าน มีความก้าวหน้าได้ในระดับเป็นที่ พอใจอย่างยิ่งและได้รับค�ำชมเชยจากประธานโรตารีสากล ส�ำหรับนโยบายของโรตารีสากล ที่เกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิกสุภาพ สตรีนั้น รศ.ดร. เสาวลักษณ์กล่าวว่าโรตารีสากลได้วางนโยบายด้านนี้ไว้ 4 ข้อคือ 1.มีการวางแผนงานในระดับนโยบายของโรตารีสากล โดยมี เป้าหมายในแผนกลยุทธ์ของการเพิ่มสมาชิกสุภาพสตรีในแต่ละปีไว้อย่าง ชัดเจนเป็นแนวทางส�ำหรับการด�ำเนินการต่อเนื่องของผู้ประสานงานโรตารี (ROTARY COORDINATOR) ซึ่งจะประสานงานกับผู้ประสานงานมูลนิธิ ของเขตภูมิภาค (RRFC) และผู้ประสานงานด้านภาพลักษณ์โรตารี (RPIC) 2.ประธานโรตารีสากลรับเลือกแต่ละปีจะก�ำหนดกิจกรรมที่จะได้ รับการประกาศเกียรติคุณของ โรตารี และการประกาศเกียรติคุณดีเด่นของ ประธานโรตารีสากลในเรื่องการเพิ่มสมาชิกสุภาพสตรี เพื่อให้สโมสรต่างๆ ทั่วโลกได้ด�ำเนินการในการวางแผนและปฏิบัติการ 3.ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพสุภาพสตรี ณ การ ประชุมใหญ่ของโรตารีสากล (CONVENTION) เช่น การประชุมสัมมนาเรื่อง WOMAN ROTARIANS 4.ก�ำหนดการให้สิทธิโรแทเรียนสุภาพสตรีเป็นกรรมการในคณะ กรรมการหลักของโรตารีสากลทุกต�ำแหน่งอย่างน้อย 1 คน 5.ส่งเสริมให้ผู้น�ำโรแทเรียนสุภาพสตรีท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ บริหารมูลนิธิโรตารี (TRUSTEE) ปัจจุบันมีมากถึง 3 คน ที่ก�ำลังปฏิบัติงาน อยู่ 6.ส่งเสริมการสรรหาผู้น�ำโรแทเรียนสุภาพสตรี ท�ำหน้าที่ต่างๆ ทั้งกิจกรรมของโรตารี และมูลนิธิโรตารี ส�ำหรับค�ำถามว่าเราจะมีประธานโรตารีสากลประมาณเมื่อใด รศ.ดร. เสาวลักษณ์ กล่าวว่า เราจะมีประธานโรตารีสากลสุภาพสตรีอย่าง แน่นอนในอนาคตอันใกล้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและการตัดสินใจ ของ บรรดาผู้น�ำโรแทเรียนสุภาพสตรีเหล่านั้น ซึ่งก็คือ อดีตกรรมการบริหาร โรตารีสากลสุภาพสตรีทั้งหลายว่า จะอาสาเป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็น ประธานโรตารีสากลได้เมื่อใด หากเธอเหล่านั้นอาสาเข้ามาเป็นผู้สมัคร เมื่อ นั้นโอกาสมีประธานโรตารีสากลสุภาพสตรี จะมีความเป็นไปได้ทันที


สตรี : พลังอันงดงาม Rotary Global Women of Action 201 ผู้ว่าการภาคสตรีคนแรกของโรตารีในประเทศไทย อดีตผู้ว่าการภาค ศรียา ศิริเวช สโมสรโรตารีศรีตาปี ภาค 3330 ผู้ว่าการ ภาคหญิงคนแรกของโรตารีในประเทศไทย ได้ ก ล่ า วถึ ง แรงบั น ดาลใจและการเข้ า มา ท�ำงานร่วมกับองค์กรโรตารีและความภาค ภูมิใจในผลงานว่า เริ่มแรกได้เข้าร่วม กิจกรรมโรตารีในบทบาทของโรตารีแอนน์ ของ อน. โอภาส ศิริเวช สโมสรโรตารี สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นได้ร่วมก่อตั้ง สโมสรโรตารีศรีต าปีซึ่งเป็น สโมสรสุ ภ าพ สตรีล้วนสโมสรแรกในประเทศไทย ได้รับต�ำแหน่งนายกก่อตั้งสโมสร โรตารีศรีตาปี และท�ำงานร่วมกับโรตารีมา 10 ปี จึงได้มีโอกาสเข้ามา ท�ำงานในต�ำแหน่งผู้ว่าการภาคสตรีคนแรกของโรตารีในประเทศไทย ใน ปีบริหาร 2544-2545 ตอนนั้นค่อนข้างกดดันพอสมควรกลัวจะท�ำงาน ออกมาได้ไม่ดีตามที่ทุกคนคาดหวัง แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการ สนับสนุนจากครอบครัว ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการภาค นายกสโมสรและโรแทเรียนทุกท่าน จึงท�ำให้เมื่อจบปีบริหารมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ เพิ่มสมาชิกได้ถึง 400 คนตามเป้าหมายของภาค ได้รับ คัดเลือกให้เป็นผู้ว่าการภาคดีเด่นหนึ่งใน 34 คน จากผู้ว่าการภาค 516 คนทั่วโลก

16 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

อผภ.ศรียา กล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทในการท�ำงานมากขึ้น ท�ำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย โดยมีบทบาทเป็นผู้น�ำในองค์กร และเป็นผู้ ตามในบางสถานะ เช่น ยอมถอยเป็นช้างเท้าหลังในบางครั้ง ต้องปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ และขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้มี ความรอบรู้ ทันสมัย มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพราะสมัยนี้หากต้องการ ข้อมูลอะไรทางโรแทเรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ เราต้องใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีให้ได้ด้วย ส�ำหรับความภาคภูมิใจนั้น อผภ.ศรียา กล่าวว่า มีความปลาบปลื้ม และภูมิใจสูงสุดเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะผู้ว่าการภาค 3330 พร้อมกับ PRIP. RICHARD D. KING ประธานโรตารีสากล ณ พระราชวังไกลกังวล ภูมิใจที่ได้เข้ามาท�ำงานโรตารี ได้มีโอกาสรู้จักทุก สโมสร ตั้งแต่สุพรรณบุรีจนถึงเบตง ท�ำให้มีไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีระหว่าง กัน สิ่งที่ได้เรียนรู้และได้รับนั้นหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากองค์กร โรตารี


จากซ้ายไปขวา Lucy C. Hobgood-Brown จาก Rotary E-Club ของ Greater Sydney ใน New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ HandUp Congo ซึง่ เป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกด้านการด�ำเนิน ธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและสุขภาพ ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน ในชุมชนผู้ ด้อยโอกาส ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ดร. Hashrat A. Begum จากสโมสรโรตารีธากานอร์ธ เวสต์ ในประเทศ บังคลาเทศ ด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ แก่ชุมชนที่ยากจนและด้อยโอกาส Stella S. Dongo จาก Rotary Club of Highlands ในซิมบับเว เป็นผู้น�ำ โครงการ Community Empowerment ในเมือง Harare โดยโครงการนี้จัดตั้ง ธุรกิจและการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้แก่สตรีและเยาวชนกว่า 6,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ Kerstin Jeska-Thorwart จากสโมสรโรตารี Nürnberg-Sigena ในประเทศ เยอรมนี เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Galaproject Babyhospital หลังจากรอดชีวิต จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในศรีลังกา ด้วยงบประมาณจ�ำนวน 1.8 ล้านเหรียญ โดยการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี 200 สโมสรฯ โครงการนี้ ได้สร้างและติดตั้งเครื่องมือให้กับโรงพยาบาล Mahamodara Teaching ใน กอล ประเทศศรีลังกา ที่สามารถดูแลรักษาเด็กๆ กว่า 150,000 คนและผู้หญิง มากกว่า 2.2 ล้านราย Dr. Deborah K.W. Walters จาก Rotary Club of Unity ในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา นักประสาทวิทยา ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการ Safe Passage (Camino Seguro) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้าน การศึกษาและสังคม แก่ ครอบครัวทีอ่ าศัยอยูใ่ นบ่อทิง้ ขยะในประเทศกัวเตมาลา Razia Jan จาก Rotary Club of Duxbury ในรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เวลาหลายสิบปีต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษาของเด็ก ๆ ใน อัฟกานิสถาน เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาธิการ Zabuli ซึ่งเป็น โรงเรียนที่ให้การศึกษาฟรีแก่เด็กหญิงกว่า 480 รายในเมือง Deh’Subz นอก คาบูล อัฟกานิสถาน เธอยังได้รับการยอมรับว่าเป็นซีเอ็นเอ็นฮีโร่ในปี 2012

15 ประธานสภาอดีตผู้ว่าการภาคสตรีที่ก�ำลังปฏิบัติภารกิจในต�ำแหน่ง

ภาค มีจิตใจที่ยอมเสียสละในระดับปานกลางถึงสูงมาก โดยส่วนตัว

ตันโสด เป็นสุภาพสตรีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานสภาอดีตผู้ว่าการภาค 3350 วาระปีบริหาร2560-2561 ได้กล่าวถึง บทบาทของสตรีในโรตารีว่า “โรตารีเป็น องค์ ก รเพื่ อ มิ ต รภาพและอาสาสมั ค ร บ�ำเพ็ ญ ประโยชน์ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ อ ่ อ นด้ อ ย และยากไร้ โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน” จากวัตถุประสงค์ขององค์กรข้างต้นย่อม เข้าใจร่วมกันได้ดีว่า การมาเป็นสมาชิกในองค์กรแห่งนี้ไม่ว่าหญิงหรือ ชาย ย่อมมีความเสมอภาคกัน และมาในฐานะเป็น “ผู้ให้” ไม่ว่าจะ เป็นผู้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ เงิน ทรัพยากรหรือเวลาก็ตาม หลังจากโรตารีสากลได้ยอมรับสตรีเป็นสมาชิกแล้ว ก็ได้ให้การ รับรองในสิทธิและหน้าที่ที่ของหญิงชายที่เท่าเทียมกันในการท�ำงานทุก ด้าน ตลอดจนการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งผู้บริหารระดับสโมสร ระดับภาค และระดับสากล ที่มีคละทั้งเพศชายและหญิงได้ท�ำงานร่วมกัน เพียง แต่ขณะนี้เพศหญิงยังมีจ�ำนวนผู้บริหารระดับสูงที่น้อยกว่าชายตามฐาน ประชากรที่น้อยกว่า ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นอุปสรรค์ในด้านจิตใจและ การท�ำงานบริหารแต่อย่างใด ส�ำหรับโรแทเรียนหญิงในประเทศไทยที่ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ พบว่าเป็นผู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพใน ด้านการปฏิบัติตนเป็นโรแทเรียนที่ดีถึงดีมาก ทั้งในด้านการเข้าประชุม ของโรตารี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับมอบหมายจากสโมสรหรือ

อผภ.ดร. อาภากล่าวว่าหลังจากที่ได้ที่รับต�ำแหน่งประธานสภา อดีตผู้ว่าการภาค 3350 ปีบริหาร 2560-2561 ได้จัดการประชุมอย่าง เป็นทางการมาแล้ว 2 ครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือ จากอดีตผู้น�ำและผู้น�ำภาคในปัจจุบันและอนาคตเข้าร่วมการประชุม อย่างคับคั่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ระหว่างการประชุมเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ ดียิ่งระหว่างกัน เนื้อหาการประชุมมีสาระประโยชน์และข้อสรุปในการ พัฒนาภาค โดยเฉพาะด้านสมาชิกของสโมสรซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของ โรตารี ผู้ว่าการภาคมารศี สกุลหลิว และ อผภ. ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ ประธานคณะผู้ฝึกอบรมภาค ก็ได้ใช้ค�ำแนะน�ำของสภาอดีตผู้ว่าการ ภาคไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สโมสรมีจ�ำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้น ต�่ำของโรตารีสากล ตลอดจนมีการก�ำหนดการเติบโตด้านจ�ำนวน สมาชิกของภาค 3350 เป็นเป้าหมายระยะยาว 4 ปีต่อเนื่องกันจาก ผู้น�ำภาคในอนาคตอีกด้วย อผภ.ดร. อาภากล่าวปิดท้ายว่า“การตัดสิน ใจเข้าเป็นสมาชิกโรตารีเมื่อ 24 ปีที่แล้ว แม้จะถูกมอบหมายด้วยเรื่อง ใหม่ๆ เช่นการเป็นนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสาทร หรือให้ท�ำหน้าที่ที่ กรรมการภาคด้านต่างๆ จนถึงการท�ำหน้าที่ผู้ว่าการภาค ซึ่งล้วนแต่ เป็นเรื่องยากที่ไม่เคยท�ำมาก่อนและไม่ตรงสายงานด้านวิชาชีพเลย แต่ เมื่อย้อนหันหลังกลับมาดู ก็รู้สึกหายเหนื่อย มีความสุข และภาคภูมิใจ ที่ได้เพื่อนต่างอาชีพที่ดีมากมาย ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่อย่าง เป็นชิ้นเป็นอัน”

อดีตผู้ว่าการภาค ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ รู้สึกภาคภูมิใจในกลุ่มโรแทเรียนสตรีนี้มาก


ผู้ว่าการภาคสตรีคนแรกของภาค 3360

อดีตผู้ว่าการภาค ดร. แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ

เป็ น สุ ภ าพสตรี ค นแรกที่ เ ป็ น ผู ้ น�ำภาค 3360 ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการภาค ในปีบริ หาร 2552-2553 โดยได้เข้าเป็นสมาชิก โรตารีในปี 2537 สังกัดสโมสรโรตารี เชียงใหม่ถิ่นไทยงามซึ่งเป็นสโมสรสุภาพ สตรีล้วนของภาค 3360 กล่าวถึงการรับ หน้าที่ผู้น�ำภาคว่าได้รับการการสนับสนุน จากสมาชิกในสโมสรต้นสังกัดและอดีต ผู้ ว่าการภาค ในด้านการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาคตนเองได้รับ การชี้แนะจากอดีตผู้ว่าการภาครุ่นพี่และศึกษาจากเว็บไซต์ของโรตารี สากล ได้ DOWNLOAD หน้าที่ของผู้ว่าการภาคจากเว็บไซต์ของโรตารี ออกมาได้ 326 หน้า เป็นภาษาอังกฤษล้วน ตั้งใจว่าจะอ่านและขีดเส้น ข้อความส�ำคัญไว้เวลาก่อนนอนวันละ 5 หน้า โดยจะต้องใช้เวลา ประมาณ 2 เดือนกว่า ซึ่งก็ท�ำได้จริงๆ ในบทความจะมีกรณีศึกษา ที่ เราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ว่าการภาคเราจะจัดการอย่างไรโดยมีค�ำตอบ ให้ด้านหลัง ได้ศึกษาเคสของต่างประเทศที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้ศึกษา ข้อมูลที่บันทึกไว้ของภาค 3360 เกี่ยวกับสมาชิกภาพ จัดการสโมสรเข้า ใหม่ จัดการสโมสรที่ถูกยุบไป การบ�ำเพ็ญประโยชน์ มูลนิธิโรตารีและ การรณรงค์บริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี ฯลฯ เหล่านี้เป็นการเตรียมตัวเข้า รับต�ำแหน่งผู้น�ำภาคเพราะมีความตั้งใจและมุ่งมั่นมากว่าผู้หญิงสามารถ ท�ำหน้าที่ผู้ว่าการภาคได้ดีเท่าผู้ชาย เมื่อเริ่มปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้ว่าการภาคในปีที่มีคติพจน์ว่า “THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS” ได้ท�ำงานร่วม กับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่แต่งตั้งจ�ำนวน 20 คน และคณะกรรมการภาค ทุกคนได้ร่วมมือท�ำงานกันอย่างเข้มแข็ง ที่อยากกล่าวถึงคือโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ของภาคที่มี อน.พญ. วรรณจันทร์ พิมพ์พิไล เป็น ประธานฯได้ริเริ่มโครงการสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์ ล�ำปางในวงเงิน 98 ล้านบาท เป็นโครงการ 5 ปี ได้รณรงค์การบริจาค ซึ่งสามารถปิดโครงการได้ในเวลาเพียง 2.5 ปี ด้วยเงินสนับสนุนจาก ภาครัฐและองค์กรต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วไปถึง 153 ล้านบาท ซึ่ง เป็นโครงการเด่นที่โรตารีได้ริเริ่มและรณรงค์ช่วยชีวิตของประชาชนใน เขตภาคเหนือ ที่แบ่งเบาภาระผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ มารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ล�ำปางโดยไม่ต้องคิวนานมาก เหมือนแต่ก่อน ในส่วนของการบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี อผภ.แววดาว ได้รณรงค์ให้สมาชิกโรตารีร่วมกันบริจาคโดยมีป้าหมายให้มีการบริจาค เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 50 % จนในปีบริหาร พ.ศ. 2552-2553 ภาค 3360 ได้ รับยอดบริจาคถึง $137,000 สูงที่สุดใน ZONE 6B การได้เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี ได้บริหารงานในหน้าที่ต่างๆ โดย เฉพาะการเป็นผู้น�ำภาค ได้เรียนรู้หลายๆ ด้านรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ เข้ามาหลากหลาย ได้รู้ว่าปัญหายังมีอีกสารพัดที่เราไม่เคยพบเห็นแต่ก็ สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ตนเองขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะ กรรมการภาค อดีตผู้ว่าการภาค นายกสโมสร และโรแทเรียนทุกท่านที่ สนับสนุนและให้ก�ำลังใจ ร่วมกันสร้างความส�ำเร็จในปีที่ตนเองบริหาร ในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ ปีที่ดีที่สุดในชีวิตคือปี 2552-2553 พร้อม กับขอฝากผู้น�ำภาค 3360 และสมาชิกโรตารีทุกท่านไว้เพราะ “THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS”

18 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ว่าการภาคสตรีที่ก�ำลังปฏิบัติภารกิจในต�ำแหน่ง ผู้ว่าการภาคอรอนงค์ ศิริพรมนัส ภาค 3340 ปีบริหาร 2560-2561 ถึงวันที่ ให้สัมภาษณ์นี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาค มาได้ 7 เดือน เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี พลูตาหลวง เมื่อปี 2557-2558 ได้รับ เกียรติให้เป็นผู้ว่าการภาคนอมินีเดซิเนท จึงได้เตรียมตัวเป็นผู้น�ำภาคในปี 25602561 ที่ต้องท�ำคือ รวบรวมสิ่งละอันพัน ละน้อยจากอดีตผู้ว่าการภาคหลายท่านๆ เพื่อด�ำเนินตามผู้ว่าการภาครุ่นพี่ พร้อมกับการพัฒนาตนเองในทุกมิติ การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจผู้ว่าการภาคได้ด�ำเนินการดังนี้ ประการแรก คือสถาบันครอบครัวซึ่งถือเป็นสถาบันที่ส�ำคัญที่สุด ได้ดูแลลูกและสามีให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข จึงจะสามารถพัฒนา ตนเองให้เข้าสู่การเป็นผู้น�ำองค์กรได้โดยไม่มีปัญหาทางครอบครัว ประการที่สอง คือสุขภาพอนามัยที่ดี ถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอีกเรื่อง หนึ่งที่ส่งผลให้มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีบุคลิกภาพ สง่างามน่านับถือ ประการที่สาม สืบค้นเรื่องโรตารีซึ่งมีเรื่องราวให้ศึกษาเรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ก�ำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน โลกปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้น�ำสตรีเป็นคนที่ทันสมัยทัน เหตุการณ์ เมื่อได้เข้ารับการอบรมเตรียมท�ำหน้าที่ผู้ว่าการภาค INTERNATIONAL ASSEMBLY ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเอียน ไรส์ลีย์ ประธานโรตารีสากล กล่าวถึงผู้น�ำสตรีว่า “หากดูจ�ำนวน ผู้ว่าการภาค 539 คน จ�ำนวนนี้เป็นผู้ว่าการภาคสตรีถึง 103 คน ท่านเหล่านี้เป็นที่ ต้องการของโรตารี ผู้น�ำภาคสตรีเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อก่อสานหรือสื่อ สัญลักษณ์และท�ำอะไรๆ ก็ได้กับทุกๆ คนในชุมชนของเรา” เมื่อฟังแล้ว ได้จุดประการความคิดว่าจะจัดงานเชิดชูเกียรติสตรีในภาค 3340 ซึ่งใน ที่สุดก็ได้จัดงานฉลอง “สตรีในโรตารีปีที่ 28” เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จึงได้จัดให้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ต้นแบบคนเก่ง คนดี คนกล้า เพื่อสนับสนุนศักยภาพโรแทเรียน สตรี 15 ท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นโรแทเรียนสตรีเข้มแข็งและมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์แล้วทั้งสิ้น ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้น�ำภาค 3340 ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ของภาค อีสานและภาคตะวันออกรวม 67 สโมสร 27 จังหวัดเป็นงานที่ท้าทาย เป็นอย่างยิ่ง การเดินทางมีทั้งขับรถยนต์ นั่งรถโดยสารประจ�ำทาง นั่ง เครื่องบิน ตลอดจนถึงลงเรือเฟอร์รี่ มีทั้งความสะดวกสบายแบบใน เมืองและแบบยากล�ำบากในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสกล่าว สุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก โรตารี ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายของโรแทเรียน รวมถึงได้สร้าง มิตรภาพระหว่างมิตรโรแทเรียน ได้รับสิ่งดีๆ ที่ควรค่าแก่การจดจ�ำไป ตลอดชีวิต


สตรีต้องสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

Our Voices

อน. จุไร ช�ำนาญ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม สมาชิกก่อตั้งสโมสรสตรีแห่งแรกของภาค 3360 อดีต ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาคและประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หลายสมัย ได้กล่าวว่ายุคแรกสตรีไม่ได้รบั การยอมรับใน การบริหารงานเท่าทีค่ วร ต้องสร้างผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ จึงได้รับการยอมรับ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี 2539-2540 อผภ.ดร. เจษฎา ชัยดรุณ ได้มอบหมายให้ อน. จุไร เป็นประธานจัดงานประชุมใหญ่ของภาค ซึ่งได้มุ่งมั่น จัดงานได้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ยอ่ ท้อต่อค�ำสบ ประมาทก่อนหน้านัน้ พลังสตรีในโรตารียคุ แรกจึงต้องสร้างผลงานให้เป็นทีป่ ระจักษ์ จวบจนถึงปัจจุบันมีสุภาพสตรีที่เก่งๆ มาร่วมท�ำงานกับโรตารีมากขึ้น

สตรีต้องยกระดับความสามารถของตนเอง

อน. ภัทรศรี สุวิมล สโมสรโรตารีสาทร ประธาน จัดอบรมเยาวชนผู้น�ำโรตารีภาค 3350 (RYLA) ปี บริหาร 2560-2561 ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและคณะ กรรมการภาคหลายสมัย และก�ำลังเตรียมตัวที่จะรับ ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริการเยาวชนภาค 3350 ในปีถัดไปได้แสดงความคิดเห็นของการท�ำงาน ในบทบาทของสตรีในองค์กรโรตารีว่า ปัจจุบันผู้หญิง มีบทบาทมากขึ้น โดยส่วนตัวเห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิง มีบทบาทในการบริหารงานเหมือนกัน แต่ผู้หญิงจะมี ความละเอียดถี่ถ้วนในการท�ำงาน ส่วนใหญ่ตนเองก็จะได้ท�ำงานกับผู้หญิง แม้แต่ ในการอบรม RYLA ที่ผ่านมานักเรียนที่เข้าอบรมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง ท�ำให้การ จัดเตรียมงานและจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เข้าอบรม ส�ำหรับความเห็นต่อบทบาทของสตรีในโรตารีนั้นอยากให้ผู้ชายเปิดใจ ให้ผู้หญิงได้บริหารงานในระดับโซนและระดับโรตารีสากลมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงก็ต้องยกระดับความสามารถในการบริหารงานของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับมากขึ้นเช่นกัน

งานจิตอาสาต้องมีการประสานงานที่ดี

นยก. เบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ สโมสรโรตารีเหลือง กระบี่ เป็นสุภาพสตรีที่มีบทบาทในการก่อตั้งสโมสร สุภาพสตรีลว้ นของภาค 3330 ในปีบริหาร 2553-2554 ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมของสโมสรที่จัดท�ำโครงการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ทเี่ กีย่ วกับการส่งเสริมและพัฒนาการ เรียนรู้ การสอนอาชีพและตรวจสุขภาพผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถาน จัดอบรมให้ความรู้และมอบสิ่งของ ให้กับแม่และเด็กในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับ กาชาดจังหวัดกระบี่ในการจัดรณรงค์รับบริจาคโลหิต การมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลกระบี่ การฟื้นฟูห้องสมุด การบริจาคเครื่องกรองน�้ำสะอาดให้แก่ชุมชน ฯลฯ ล่าสุดได้รับ ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนานายกรับเลือก พื้นที่ 7-14, 31 ของ ปีบริหาร 2560-2561 นยก. เบ็ญจพรรณกล่าวว่า สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานจิต อาสาคือการประสานงานทีด่ กี บั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตัง้ ใจท�ำงานด้วยความเสียสละ เมือ่ ท�ำ โครงการส�ำเร็จก็จะมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ท�ำงานกับเยาวชนต้องมีความละเอียดอ่อน

อน. วิมล คชินทักษ สโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น ภาค 3340 ประธานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ ย น ภาค 3340 ปีบริหาร 2559-2560 ต่อเนื่องถึงปีบริหาร 2561-2562 และได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการภาคนอมินีเดซิ เนท จะเข้ารับต�ำแหน่งผู้ว่ากาคภาคในปีบริหาร 25632564 กล่าวว่าโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นเป็นโครงการ ที่ส�ำคัญที่เป็นความร่วมมือระหว่างโรตารี ครอบครัว อุปถัมภ์ โรงเรียน และชุมชน เป็นการเปลีย่ นชีวติ ของเด็ก คนหนึง่ จากวัฒนธรรมหนึง่ ไปสูอ่ กี วัฒนธรรมหนึง่ บินลัด ฟ้าไปอยูต่ า่ งบ้านต่างเมือง ได้รบั ประสบการณ์ทแี่ ตกต่าง และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อย่าง มีเป้าหมาย การท�ำโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นนัน้ ต้องท�ำด้วยใจจริงๆ เพราะมีงาน ให้ท�ำตลอดปีทงั้ เยาวชน outbound และ inbound และต้องดูแลแก้ปญ ั หาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปีการแลกเปลีย่ น การทีต่ นเองได้มาท�ำงานโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นจึง เห็นว่าเป็นอีกบทบาทหนึง่ ของสตรีทมี่ คี วามละเอียดอ่อน ดูแลเอาใจใส่เยาวชนและ เป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวอุปถัมภ์และโรแทเรียนที่ปรึกษาเยาวชน การท�ำงาน ของสตรีขณะเดียวกันก็มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นผู้น�ำได้เช่นกัน

ท�ำโครงการต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

อน. แสงทิวา ทองอู่ฉาง ประธานคณะกรรมการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีหนองคาย ภาค 3340 เป็นสตรีที่ขับเคลื่อนโครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ของสโมสรโรตารีมาตลอดระยะเวลา 6 ปี ได้ท�ำโครงการ Global Grants ร่วมกับโรตารีภาค 2510 Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น โครงการที่จัดท�ำได้ เน้นด้านส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนที่เรียก ว่า Vocational Training Project เมื่อเสร็จสิ้น ระยะเวลาของการจัดท�ำโครงการภายใต้งบประมาณ Global Grant แล้วก็ยงั มีโครงการติดตามผลอย่างต่อ เนื่อง เพราะท�ำร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และสถาบันเทคโนโลยีอู่ต่อเรือ จ. หนองคาย เพื่อให้ เยาวชนได้ฝึกอาชีพเพิ่มเติม สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้จริง เช่น โครงการ ตัดผม-เสริมสวย (Barber-Salon) โครงการจักรปักอุตสาหกรรม (Industrial Sewing Machine) อน. แสงทิวากล่าวว่าการได้ท�ำโครงการต่างๆ เกิดจากการ ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากโรตารี การขอทุน ติดต่อประสานงานกับสโมสรคู่มิตร สถาบันการศึกษา และสมาชิกในสโมสร ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพ และความภาคภูมิใจที่ได้ท�ำหน้าที่นี้ซึ่งมีเป้าหมายที่จะท�ำโครงการเพื่อประโยชน์ ต่อส่วนร่วมต่อไป

สตรีสามารถท�ำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

อน. นภัสร์กมล พรหโมปกรณ์ สโมสรโรตารีกรุงเทพ พัฒนาการ ประธานโครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นภาค 3350 ปีบริหารต่อเนือ่ ง 2559-2562 กล่าวว่าปัจจุบนั สตรีได้รับการยอมรับ ในการบริหารงานในองค์กร โรตารีมากขึ้น ที่ผ่านมามีผู้หญิงเข้ามาเป็นสมาชิก และมีบทบาทน้อยเป็นเพราะ วัฒนธรรมที่ยึดถือกัน ในอดีตที่ให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง และเป็นแม่บ้าน เมื่อมีการเปิดใจยอมรับ จะเห็นได้ว่าผู้หญิงท�ำงานได้ ดีโดยเฉพาะ สามารถท�ำงานภายใต้ความกดดันได้ดี


สตรี: พลังอันงดงาม

Women : Power of Flowers สตรีท�ำหน้าที่ได้หลายบทบาท

อน. ศิณพี ร สวัสดิชยั สโมสรโรตารีจนั ทบูร ภาค 3340 เข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีได้เพียง 3 ปีแต่มีผลงานโดด เด่นในปีที่เป็นนายกสโมสร โดยได้รณรงค์หาทุนสร้าง อาคารทีพ่ กั ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง อ. เมือง จ. จันทบุรี ด้วยงบประมาณ 8.9 ล้านบาทได้ ส�ำเร็จ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ตามคติพจน์ใน ปีที่ตนเองเป็นนายกสโมสร จึงได้ตั้งชื่อคารที่พักผู้ป่วย นี้ว่า “อาคารเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์” พร้อมกันนี้ได้เป็น สโมสรพี่เลี้ยงในการก่อตั้งสโมสรโรตารีสอยดาว ภาค 3340 กล่าวว่าเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกโรตารีมีความรู้สึก ประทับใจกับความร่วมมือร่วมใจและมิตรภาพของสมาชิกโรตารี มีความรู้สึกเหมือน เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ท�ำหน้าที่ได้หลายบทบาท เป็นได้ทั้ง ผู้น�ำ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ให้ก�ำลังใจ

ท�ำโครงการต้องประสานสิบทิศ

อน. กาญจนา ธนกุลกานต์ ประธานคณะกรรมการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ และผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาค 3360 ปีบริหาร 2559-2561 เป็น ผู้ที่รับผิดชอบการท�ำโครงการ Global Grant ซึ่งเป็น โครงการระบบนำ�้ ประปาส�ำหรับชุมชน และโรงเรียนบ้าน ปางไม้แดง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ โครงการที่ท�ำร่วมกับ สโมสรโรตารีชางวางเจล ภาค 3720 ประเทศเกาหลีใต้ อน. กาญจนา ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารงาน โครงการตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูล ศึกษารายละเอียดการ ท�ำโครงการ เขียนแผนงาน จัดหาสโมสรที่ร่วมด�ำเนิน การ จัดท�ำ MOU ประสานงานทั้งในระดับผู้น�ำภาค กรรมการมูลนิธิโรตารีของภาค สโมสรโรตารีร่วม ชุมชน โรงเรียน ขอความร่วมมือกับสมาชิกในสโมสร ฯลฯ รวมถึง การเดินทางไปชี้แจงโครงการ Global Grant ให้แก่สมาชิกโรแทเรียนสโมสรชางวาง เจล ที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อความเข้าใจและขอรับการสนับสนุนในเรื่องการใช้ DDF ของสโมสรชางวางเจล อน. กาญจนา กล่าวว่าเมื่อมีความตั้งใจและแน่วแน่ในการท�ำ โครงการ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรร่วม ชุมชนหมู่บ้านโรงเรียน และ มูลนิธิโรตารี เป็นอย่างดี วางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบ ประสานงานกับทุกฝ่าย แม้มีอุปสรรคก็สามารถแก้ไขและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สิ่งที่ส�ำคุญที่สุดโครงการนี้เป็น โครงการเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

โรตารีช่วยป้องกันการฆ่าตัวตาย

อน. วิไล เชนศรี สโมสรโรตารีธนบุรี ภาค 3350 เป็นสมาชิกโรตารีมายาวนานถึง 25 ปี นับเป็นสตรี ในโรตารียุคแรกๆ ของโรตารีในประเทศไทย ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา อน. วิไลได้รับผิดชอบท�ำโครงการ Matching Grants/Global Grants ของสโมสรฯ ที่ท�ำ ร่วมกับคูม่ ติ รต่างประเทศนับรวมแล้วร่วม 20 โครงการ หนึง่ ในโครงการทีน่ า่ สนใจคือโครงการป้องกันการฆ่าตัว ตาย เป็นโครงการทีช่ ว่ ยเหลือผูท้ มี่ คี วามทุกข์ใจ เพือ่ ลด อัตราการฆ่าตัวตายที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคม สถิติ การฆ่าตัวตายที่ส�ำเร็จ ของประชากรในประเทศไทยมี อัตราสูงถึง 4,000 รายต่อปี สิ่งที่ท�ำให้คนฆ่าตัวตายเกิดจากความโดดเดี่ยว ไม่มีใคร อยู่เคียงข้างเวลามีปัญหา สโมสรโรตารีธนบุรีจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าโรตารีก็

20 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

สามารถช่วยสนับสนุนภารกิจนี้ จึงได้รว่ มกับสมาคมสะมาริตนั ส์ ซึง่ เป็นองค์กรทีจ่ ดั ให้ มีอาสาสมัครมารับฟังปัญหาของผู้ทมี่ คี วามทุกข์ใจทางโทรศัพท์ สมาคมนีก้ ่อตัง้ มา 40 ปี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการด�ำเนินการ อาสาสมัครก็ยังมีจ�ำนวนน้อย สโมสร โรตารีธนบุรีจึงได้น�ำเสนอสโมสรคู่มิตรที่ประเทศไต้หวันเพื่อท�ำ Global Grant ในปี 2556 โครงการที่ได้จัดท�ำคือ 1) จัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ รวมถึงตู้ชุมสายและ สายโทรศัพท์ที่ทันสมัย 2) จัดอบรมอาสาสมัครผู้ที่เข้ามาท�ำงานโดยไม่มีผลตอบแทน ในการรับฟังผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหา 3) จัดอบรมบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ สามารถให้ค�ำปรึกษา เช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เขาเป็นผูร้ บั ฟังเพือ่ นทีม่ ปี ญ ั หา หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเพื่อให้เขาเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังคนไข้ที่มีปัญหา เพราะ คนที่มีปัญหานั้นบางครั้งเขาไม่ได้ต้องการค�ำแนะน�ำในการแก้ปัญหา แต่ต้องการพูด ระบาย ให้มีคนรับฟัง เข้าใจและท�ำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนคิดอยากจะฆ่าตัวตาย จาก การติดตามผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาได้ 3 ปีพบว่ามีผโู้ ทรศัพท์เข้ามาปรึกษาทีส่ มาคม สะมาริตันส์จากปีละ 7,000 คนเป็น 10,000 คน มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิม 60 คน เป็น 120 คน เดิมอาสาสมัครจะมีอายุการท�ำงานสั้นแต่เมื่อทางโครงการได้สนับสนุน เช่น จัดอบรม จัดค่ายท�ำให้อาสาสมัครรักองค์กรมากขึ้น ท�ำให้อายุการท�ำงานของ อาสาสมัครจะยาวนานขึ้น

สมาชิกสตรีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อน. อั จ ฉราวั ล ยิ์ ศิ ริ โ ชติ สโมสรโรตารี ห าดใหญ่ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมระดับภาค 3330 กล่าวว่าการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จ�ำนวน สมาชิกของสตรีในโรตารี ทั่วโลกยังคงไต่ระดับสูงขึ้น ตามปี จากข้อมูลในปี 2558-2559 มีจ�ำนวนสมาชิกสตรี จ�ำนวน 247,237 คน ปี 2559-2560 มีจ�ำนวน 254,526 คน ปี 2560-2561 มีจ�ำนวน 267,371 คน จึงเชื่อมั่น ว่าจ�ำนวนสมาชิกสตรีในโรตารีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทในการเป็นผู้น�ำองค์มากขึ้นด้วยเช่นกัน

บทสรุป “หากโรตารี จ ะบรรลุ จุ ด หมายปลายทางที่ เ หมาะสมได้ เราจะต้ อ งมี วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว” ค�ำกล่าวของพอล แฮร์รีส ผู้ให้ก�ำเนิดโรตารี คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับ โรตารีมาแล้ว และจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต การปฏิวัติหักดิบในปี พ.ศ. 2530 เปิด ทางให้สตรีอุทิศตนเองท�ำงานเพื่อชุมชนในฐานะโรแทเรียนได้ วิวัฒนาการต่อมาคือ การก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งผู้ว่าการภาคของสุภาพสตรี 8 คน ในปี พ.ศ. 2538 และนี่เอง ที่อธิบายได้ว่าสมาชิกโรตารีทั้งโลกเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 โรตารียงั คงต้องมีววิ ฒ ั นาการต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทีน่ า่ ยินดีทภี่ าคโรตารี ต่าง ๆ ในประเทศไทยมีสุภาพสตรีที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และในปีบริหาร 2561-2562 ที่ก�ำลังจะมาถึง เราก็จะ มีผู้ว่าการภาคสตรีจากภาค 3360 ผู้ว่าการภาครับเลือก รุ่งราณี แสงศิริ จากสโมสร โรตารีวังจันทน์ พิษณุโลก ซึ่งจะเป็นผู้นำ� ภาคในปีคติพจน์ “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้ แก่โรแทเรียนได้ร่วมท�ำดีเพื่อชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวอย่างให้สุภาพสตรีอีก มากมายในชุมชน ปรารถนาท�ำความดีเพื่อผู้อื่นในฐานะโรแทเรียนด้วย เราคงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สมาชิกโรตารีจะเพิ่มขึ้นเป็นสองล้านคน อาจต้องรอ ให้มีการปฏิวัติในองค์กรนี้อีกครั้ง หรืออาจมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องไปอีกยาวนาน แต่จนกว่าวันนั้นจะมาถึงเรามั่นใจได้ว่าพลังสตรีในโรตารีจะเป็นส่วนหนึ่งของแรง ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างแน่นอน


Our Choice Regional’s Editors

“Smiling Angels” Cleft Lips Surgery @ Phnom Phen, Cambodia โครงการ “Smiling Angels” จากภาค 3490 ไต้หวัน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โครงการผ่าตัดโรคปากแหว่งให้กับเด็กๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเด็ก ชาวกัมพูชา ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเชื่อว่าเป็นลางร้ายต่อครอบครัว นอกจากจะท�ำการศัลยกรรมให้กับเด็กๆ แล้ว ยังมีการคัดเลือกนาย แพทย์จากโรงพยาบาลท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม ที่ศูนย์การผ่าตัดปากแหว่ง Chang Gung ไต้หวัน เป็นเวลา 3-12 เดือน โครงการ “Giving Hope to Children-จุดประกายความหวัง” โครงการ GG#1860294 โครงการน�้ำสะอาดให้กับโรงเรียนประถม สันติภาพ พนมเปญ ทีม่ จี �ำนวน นักเรียนและครูถงึ 2,150 คน ประกอบด้วย อุปกรณ์ กรองน�้ำสะอาดพร้อมจุดล้างมือจ�ำนวน 10 จุด ซ่อมแซมห้องน�้ำ 18 ห้อง ถนน 6 สาย และขุดบ่อน�้ำเพิ่มอีก 3 บ่อ นอกจากนั้นยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน แล็ปท็อป เครื่องปรินเตอร์ กระเป๋าเป้ สมุด หนังสือ และเปลี่ยนหลอดไฟให้กับทุก ห้องเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น 44 ห้อง รายงานโดย แฮริสัน จอง บรรณาธิการ, โรตารีไต้หวัน


พิธีเปิด และการกล่าวสุนทรพจน์โดย ท่านประธานาธิบดีไต้หวัน Tsai Ying-Wen

2017 Taipei Rotary Institute for Zones 1B, 9 and 10

การประชุมโรตารีระดับโซน 1B, 9 และ 10 ที่เมือง ไทเป ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ด�ำเนินการ โดยอดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล Frederick และประธาน จัดงาน Surgeon พร้อมทีมงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ไทเป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผเู้ ข้าร่วมประชุมชาวโรแทเรียน คูค่ รองและแขกผูม้ เี กียรติ จ�ำนวน 1,521 ท่าน มาจากประเทศไทย บังคลาเทศ อินโดเนเซีย ปากีสถาน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า จีน มองโกลเลีย บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ เมียนม่า และ ฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการที่ดีและการพัฒนา ณ ปัจจุบันของโรตารี รวมทั้งเปิดโอกาสสร้างมิตรภาพและเครือข่าย ระหว่างกัน นับเป็นกิจกรรมประจ�ำปีทสี่ �ำคัญทีส่ ดุ อันหนึง่ ในระดับ ภูมิภาคของโรตารี

Harrison Jung Taiwan Rotary Editor in Chief แปลและเรียบเรียง

อผภ.นพ.วีระชัย จ�ำเริญดารารัศมี สร.เชียงใหม่

22 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติอย่างสูงจากท่านประธานาธิบดี ไต้หวัน Tsai Ying-Wen และนายกเทศมนตรีเมืองไทเป Ko Wen-Tse มาร่วมในพิธี รวมทั้งผู้น�ำระดับสูงของโรตารีสากล เช่น ประธานโรตารีสากลรับเลือก Barry Rassin จากบาฮามา, อดีต ประธานโรตารีสากล Gary, Huang จากไต้หวัน ผู้แทนประธาน ทรัสตรีของมูลนิธโิ รตารี Young Suk Yoon จากเกาหลี เลขาธิการ โรตารีสากล John Hewko จากสหรัฐอเมริกา,กรรมการบริหาร โรตารีสากล อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล, กรรมการทรัสตี ของมูลนิธิโรตารีและผู้น�ำของโรตารีจากประเทศต่างๆ ที่กล่าวถึง เบื้องต้นได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วม ประชุมส่วนใหญ่มาจากประเทศไต้หวัน ฟิลปิ ปินส์ และบังคลาเทศ


OurTAIPEI Institute 2017

มีการประชุมล่วงหน้าก่อนเปิดประชุมระดับโซน เช่น การ ประชุมสัมมนาทีมวิทยากร ทีช่ ว่ ยอบรมผูว้ า่ การภาครับเลือก การอบรม ผูว้ า่ การภาครับเลือก การอบรมคูค่ รองของผูว้ า่ การภาครับเลือก ระหว่าง วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 การอบรมผู้ว่าการภาคนอมินี และการ อบรมทีมวิทยากรผู้ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมทีมงานภาค ใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมทัง้ การสัมมนามูลนิธโิ รตารีระดับภูมภิ าค ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หัวข้อในการสัมมนาเกี่ยวข้องกับเรื่องความ รับผิดชอบ เรื่องมิตรภาพของสมาชิก การบริหารเงิน การสื่อสาร การ สร้างเครือข่าย แผนกลยุทธ์ของโรตารี การประชุมใหญ่ประจ�ำปีของ โรตารีระดับภาค มูลนิธิโรตารี การใช้เครื่องหมายของโรตารี การสร้าง ภาพลักษณ์โรตารี การสร้างเครือข่ายการเชือ่ มโยงของโรตารี โปรแกรม ต่างๆ ของโรตารีในระบบออนไลน์ การใช้ My Rotary ในเว๊บไซด์ รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันและกันในเรือ่ งชุมชนโรตารีในระหว่าง การประชุม การสรุปรายงานการบริจาคของมูลนิธโิ รตารีในโซน 6B, 7A, 10B ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูฟ้ งั ส่วนในงานเลีย้ งอาหารกลางวันส�ำหรับ ผู้บริจาครายใหญ่ของมูลนิธิโรตารี ประธานโรตารีสากลรับเลือกและผู้ แทนประธานทรัสตีของมูลนิธิโรตารี ได้กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติ บัตรส�ำหรับผู้บริจาคทุกท่าน

โรตารี Rotary Club Central ก่อนมีการเชิญชวนทุกท่านดื่มฉลองให้ ความส�ำเร็จของการประชุมโรตารีระดับภูมิภาคครั้งนี้

ประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน วัน ที่ 1 ธันวาคม 2560 ชื่นชมชาวโรแทเรียนไต้หวัน ที่ให้บริการและท�ำ โครงการช่วยเหลือชุมชนว่า โรตารีเป็นผู้มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ที่สูงส่ง ระดับโลก เธอกล่าวยินดีต้อนรับล่วงหน้าส�ำหรับชาวโรแทเรียนที่จะ มาร่วมประชุมใหญ่ของโรตารีสากลที่ไทเป ในปี ค.ศ.2021 รัฐบาลของ เธอยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ประธานโรตารีสากลรับเลือกกล่าว สุนทรพจน์กระตุน้ ให้โรแทเรียนทุกท่านช่วยกัน สนับสนุนการบริจาคให้ มูลนิธโิ รตารี เพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส เลขาธิการโรตารีสากลรายงาน ความส�ำเร็จในการเพิม่ สมาชิกโรแทเรียนในภูมภิ าคเอเซีย และให้ขอ้ มูล ว่า โรตารีสากลก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลง มีข่าวดีที่เป็นไปได้ในการเพิ่ม ภาษาจีน (แมนดาริน) อีกภาษาหนึ่งเป็นทางการของโรตารี ในเว๊บไซด์

วาระสุดท้ายการประชุม วาระที่ 4 เป็นรายงานเกี่ยวกับการ ท�ำโครงการระดับโลก (Global Grant) เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันล่าสุด รวมทัง้ ข้อมูลการสร้างภาพลักษณ์ของโรตารี ตามด้วยสรุปยกย่องความ ส�ำเร็จของการประชุมโดยประธานโรตารีสากลรับเลือก สุดท้ายกล่าวปิด ประชุมโดยประธานจัดงาน ก่อนจะมีการส่งมอบธงสัญญลักษณ์การเป็น เจ้าภาพการจัดประชุมครั้งต่อไปให้กับกรรมการบริหารโรตารีสากลรับ เลือก Raffy และอดีตผู้ว่าการภาค Eva ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ อินโดนีเซีย ในปี 2018 ก่อนร�่ำลากันด้วยความสุขและเดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ

ในการเปิดประชุมเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2560 มีรายงาน เป้าหมายการบริจาคให้มลู นิธโิ รตารี มิตรภาพผูน้ �ำ ข้อมูลข่าวสารล่าสุด โครงการโปลิโอ และโรตารีโมเม้นต่างๆ ช่วยเป็นแนวทางให้โรแทเรียน น�ำไปปรับปรุงการท�ำงาน นายกเทศมนตรีเมืองไทเป อุปถัมภ์อาหาร กลางวัน และเชิญชวนผู้มาเยือนไทเป ใช้เวลาในไทเปให้มีความสุข ส�ำหรับวาระที่ 3 ของการประชุม กรรมการบริหารโรตารีสากลจากญีป่ นุ่ และเกาหลี ได้น�ำเสนอเรื่องน่าสนใจของโรตารีในประเทศดังกล่าวตาม ล�ำดับ กรรมการบริหารโรตารีสากล Jorge Eudardo Aufranc กล่าว สรุปประมาณการด้านการเงินของโรตารีสากลใน 5 ปีขา้ งหน้า ส่วนอดีต กรรมการบริหารโรตารีสากล Jackson กล่าวเชิญชวนโรแทเรียนทุก ท่าน มาร่วมประชุมใหญ่โรตารีสากลทีไ่ ทเปเป็นเจ้าภาพอีกครัง้ หนึง่ ในปี 2021 ส�ำหรับรายการ “พบสามผู้น�ำอาวุโส” จัดขึ้นในช่วงบ่าย ส่วนคืน วันมิตรภาพ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ น�ำเสนอการแสดงหลากหลาย ชุด โดยโรแทเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย ไต้หวัน บังคลาเทศ มาเลเซีย ฟิลิปินส์ ปากีสถานและประเทศไทย สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมไม่น้อย


2017 Taipei Rotary Institute

for Zones 1B, 9 and 10

24 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


Our Districts

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

Our Multi PETS Our District 3330 Our District 3340 Our District 3350 Our District 3360 Our Cover Our Campaign Our Centre

บรรณาธิการบริหาร

หน้า 26-27 หน้า 28-30 หน้า 31-33 หน้า 34-36 หน้า 37-39 หน้า 40-41 หน้า 42-43 หน้า 44

อน.วาณิช โยธาวุธ

(สร.แม่สาย 3360)

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน

(สร.กาญจนบุรี 3330) (สร.อี-คลับภาค 3340) (สร.สาทร 3350) (สร.แพร่ 3360)

บรรณาธิการผู้ช่วย


26 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


Our Multi PETS

“การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค ปี 2561-62” กับบรรยากาศของ “งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว + งานวัด” การ “2018-19 Multidistrict Presidents-Elect Training Seminar” เล่นคลื่นมนุษย์ ร�ำวงย้อนยุค ฯลฯ ซึ่งเราตั้งใจจัดเพื่อ “ท่านนายกรับ เลือก” ทุกท่านโดยเฉพาะ ท่านสามารถแต่งกายแบบย้อนยุค ชุดเล่น เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องสโมสรโรตารีทวั่ โลกทีใ่ นแต่ละปี คน สงกรานต์ ชุดสวยงาม หรือชุดแฟนซี ฯลฯ เพื่อลุ้นรางวัลต่างๆ แต่ละสโมสร จะมีนายกสโมสรบริหารงานหนึ่งท่านโดยมีวาระบริหาร งานหนึ่งปี และเพื่อให้การบริหารงานของนายกสโมสรโรตารี ประสบ การจัดงานในครัง้ นี้ ท่านนายกรับเลือกจะได้รบั สิทธิใ์ ห้พกั ฟรี ผลส�ำเร็จตามความมุ่งหมายของโรตารีสากล ก่อนการขึ้นรับต�ำแหน่ง อบรมฟรี ที่โรงแรมพูลแมน โรงแรมระดับห้าดาว ของจังหวัดขอนแก่น ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี นายกสโมสรจะต้องเข้ารับการอบรมการ โดยพักคู่กับเพื่อนร่วมรุ่น หากต้องการพักเดี่ยว จะพักที่โรงแรมโฆษะ บริหารงานของสโมสร โดยจ่ายเพิ่มเพียงคืนละ 800 บาท ท่านที่มีผู้ติดตาม ทางคณะจัดงาน ได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 24 มีนาคม ในราคา ส�ำหรับในปี พ.ศ. 2561 ภาค 3340 โรตารีสากล ได้รับเกียรติ เพียง 400 บาท รวมอาหารกลางวัน เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม และได้เลือกจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเจ้าภาพ จัดการอบรมที่ส�ำคัญยิ่งนี้ และได้ก�ำหนดการอบรมฯ ขึ้นในวันที่ 23 ถึง ภาค 3340 และชาวขอนแก่น ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วม 25 มีนาคม 2561 ณโรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ในการนีจ้ ะมีผเู้ ข้า งานที่ส�ำคัญในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เราจะรอต้อนรับทุกท่านด้วย รับการอบรมและผู้เข้าร่วมงานประมาณ 600 คน ความยินดียิ่ง ในงานนี้ นอกจากท่านจะได้พบปะกับนายกรับเลือกของ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ได้ลงทะเบียนเข้าอบรมภายในวันที่ สโมสรโรตารีจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะได้ฟังสุนทรพจน์ของท่าน 20 มกราคม 2561 ได้ที่ผู้ประสานงานของแต่ละภาค อดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ในหัวข้อ “ศรัทธา” พร้อมทั้ง วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเต็มเปี่ยมจากทั่วประเทศ พบกันที่ขอนแก่น ครับ อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ หลังการอบรมที่เข้มข้นแล้ว ในคืนวันที่ 24 มีนาคม ท่านจะ ประธานจัดงาน ได้พบกับ “งานเลี้ยงฉลองนายกรับเลือก ปี 2561-62” ท่านจะได้พบ


28 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ สร.กาญจนบุรี

Activities D.3330

บทบาทสตรีในภาค 3330 นย.อารมย์ ม่วงงาม สโมสรโรตารีปราณบุรี

ด้วยจิตอาสา ด้วยความไว้วางใจ การให้เกียรติจากอดีตนายก คณะกรรมการ มวลมิตรโรแทเรียน จนเกิดความตั้งมั่นในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ และสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้สมกับความไว้วางใจ 7 เดือน ส�ำหรับ การท�ำงานควบคู่กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำองค์กร ท�ำให้ดิฉันรู้สึกโตในความ คิด เพราะเมื่อเราเป็นผู้น�ำ เราต้องรู้เข้าใจสิ่งที่เราจะท�ำสิ่งที่เราจะบอกที่เป็นความจริง มีความอิ่มใจที่ได้ท�ำงาน จากเมื่อก่อนที่เราท�ำกิจกรรมเรามีความสุขที่ได้ท�ำ แต่ตอนนี้ความอิ่มใจ บังเกิดเพราะสิ่งที่ท�ำมาจากความคิดความตั้งใจที่ดีของเรา ดิฉันขอขอบคุณโอกาสที่มีให้ ให้รู้จักการเป็นผู้น�ำที่ดี รู้จักการสร้างเป้าหมาย เพื่อเดินไปพร้อมกัน ในความสามัคคี เข้าใจกันและกัน ขอบคุณโรตารีสากลที่ท�ำให้มีเราชาวโรแทเรียน

นยก.เบญจวรรณ ธรรมศิริพงษ์ สโมสรโรตารีทวารวดี

นายกก่อตั้ง...คนรุ่นใหม่ สโมสรโรตารีทวารวดี ภาค 3330 โรตารีสากล ได้รับสารตราตั้งเมื่อ วัน ที่ 18 สิงหาคม 2559 หมายเลข 87960 จากประธานโรตารีสากล John F.Germ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย อยู่ในปีบริหารของ ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลปีบริหาร 2559-2560 ซึ่ง แต่งตั้งให้ อน.อนันต์ ทรงวิทยา สโมสรโรตารีนครปฐมเป็นผู้แทนพิเศษ มีสโมสรพี่เลี้ยงคือ สโมสรโรตารีพระ ปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีนครปฐม และสโมสรโรตารีสนามจันทร์ เป็นผู้อุปถัมภ์ สมาชิกสโมสรโรตารีเริ่มจาก 25 คน สมาชิกส่วนมากเป็นลูกหลานโรแทเรียนและเป็นศิษย์เก่า โรตารี เช่น อดีตเยาวชนแลกเปลี่ยน YE, RYLA, Interact เป็นต้น เป็นเจ้าของธุรกิจที่สืบทอดจากพ่อแม่ อายุเริ่ม 24-42 ปี หลากหลายพื้นที่ มีทักษะการพูดหลากหลายภาษา โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น โครงการรักการอ่าน ซึ่งเป็นโครงการหลัก (Signature Project) ได้ท�ำต่อเนื่องมา 2 ปี และได้น�ำนวัตกรรมสื่อภาษาอังกฤษ Online จากสโมสรต่าง ประเทศมาเผยแพร่เพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียนในชนบทด้วย ปัจจุบันสโมสรมีสมาชิกที่เข้มแข็งและเชื่อมประชาสัมพันธ์องค์กร ภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ให้กับ ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้รู้จักองค์กรสโมสรโรตารีมากขึ้น

ผชภ.ปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

ความศรัทธา คือเหตุผลแรกของการตัดสินใจที่จะมาเป็นสมาชิกโรตารีมณีกาญจน์ ดิฉันก้าว เข้ามาในวงการนี้เมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2549 สมาชิกรุ่นก่อตั้งซึ่งสมัยนั้นท่าน อผภ.วรวุธ พงษ์วิทยภานุ เป็น ผู้ว่าการภาคในปีบริหาร 2547 ท่านเป็นผู้ท�ำหน้าที่ประธานในพิธีก่อตั้งชั่วคราวให้สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ และ ท่าน อผภ.สมภพ ธีระสานต์ เป็นผู้ท�ำหน้าที่หลักในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกเราค่ะ ท่านจะพูดเสมอ และท�ำให้ดิฉัน จดจ�ำค�ำว่า “ทุกอย่างต้องเป็นความจริง ต้องอิงเที่ยงธรรม ต้องน�ำไมตรีและต้องดีและเห็น ชอบทุกฝ่าย” ทุกวันนี้ อยากบอกกับชาวโลกให้รู้ว่า โรตารีเป็นองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่มีการท�ำงานกันอย่าง มีแบบแผน มีเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ เป็นองค์กรที่จัดการกับรูปแบบทางการเงินของฝ่ายมูลนิธิ (เงินบริจาคทั้งหมด) ได้อย่างชัดเจน 100% ที่สุด เป็นองค์กรแรกที่ดิฉันเต็มใจอยากให้ อยากบริจาค ทุกปี ตามก�ำลังที่ดิฉันมีค่ะ ปัจจุบันดิฉันรับหน้าที่ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 27 ดูแล 4 สโมสร ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความเข็มแข็งในการท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ของแต่ละสโมสร ดิฉันคิดและอยากบอกว่าการมี ส่วนร่วมของสมาชิกในสโมสรคือหัวใจหลักในการท�ำให้สโมสรเข็มแข็ง (ถ้าได้ใจ อะไรก็มา)


D.3330

สโมสรโรตารีสพุ รรณิการ์ ร่วมกับชุมชนโรตารีวงั ยาง ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 64 พรรษา ตามโครงการปลูกป่าชุมชน ปลูกต้นสุพรรณิการ์ จ�ำนวน 500 ต้น รอบบึงของชุมชน ณ บึงลาดตาล อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมรณรงค์การขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก โดยการท�ำป้าย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกติดทีศ่ าลาทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารจ�ำนวน 2 แห่ง หน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี และหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ เปิดโครงการเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพ เป็นโครงการ Signature ของสโมสร ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 12 สงขลา และศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จ�ำนวน 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง จัดท�ำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ท�ำน�้ำยาล้างจาน น�้ำยาซักผ้า น�้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับประชาชนใน อ.บ้านโป่ง และออกหน่วย บริการตัดผมให้กับประชาชน

สโมสรโรตรีปราณบุรี สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เปิดงาน บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ พร้อมถ่ายน�้ำมันเครื่องฟรี ในโครงการโรทาแรคท์ อาสาพัฒนาชุมชน

สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี ร่วมกับ สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีศรีธรรมราช

30 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


โดย นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัทธน์ สร.อี-คลับภาค 3340

Activities D.3340

ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2560-2561 ภาค 3340 (District Conference) ครั้งที่ 26 งานเกียรติยศของท่านนายกปี 113 และสมาชิกทุกท่าน ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี สโมสรโรตารีศรีสะเกษ

จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้าน กุ ด โง้ ง (สิ ริ ร าษฎร์ บ�ำรุ ง ) ต.โพนข่ า อ.เมื อ ง และโรงเรี ย นบ้ า นขะยู ง (ขะยู ง ศิ ล ป์ ) ต.ขะยู ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1.โครงการปลูกต้นไม้ “1-1-Tree” 2.กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 3.มอบทุนการศึกษา 15 ทุน 4.ประชุมร่วมกับสโมสรเออร์ลิเอ็คท์โรงเรียน บ้านกุดโง้งฯ และประดับเหรียญคณะกรรมการ เออร์ลิเอ็คท์ 5.มอบผ้าห่มกันหนาว ขนม และอุปกรณ์ การศึกษา 6.มอบเครื่องกรองน�้ำโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์) ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกและ โรตารีแอนน์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม และสมาชิกในสโมสรโรตารีศรีสะเกษทุกท่าน... มอบผ้ า ห่ ม กั น หนาวจากภาค 3340 ขนมจาก บจ.เนสท์เล่ (ไทย) สโมสรโรตารีเจริญนครและ ชมรมนายก112 มอบเครือ่ งกรองนำ�้ ตามโครงการ


D.3340

สโมสรคุณหญิงโม-โคราช จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างห้องแยก โรคในห้องผู้ป่วยเด็ก (ห้อง ICU) โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมาโดยมอบเงิน จ�ำนวน 515,864 บาท

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น น�ำผ้าห่มที่ได้รับจากภาค 3340 และจากผู้มีจิต กุศลจ�ำนวน 300 ผืน ไปมอบให้ผสู้ งู อายุและนักเรียนในอ�ำเภอภูผาม่าน รวมทัง้ ร่วม กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับทางอ�ำเภอด้วย

สโมสรโรตารีพนัสนิคม มอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยในชุมชน

สโมสรโรตารีตราด ร่วมกับมูลนิธสิ ถาบันราชพฤกษ์ บริจาคสือ่ การสอนภาษาอังกฤษ แก่โรงเรียนวัดหนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด

สโมสรโรตารีสกลนคร จัดกิจกรรมมอบเครือ่ งกรองนำ�้ ให้กบั โรงเรียนและไว้บริการ ประชาชน ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร สโมสรโรตารีศรีอุบล ร่วมกับ กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน ที่โรงเรียนอุบลวิทยากร และ จัดกระเป๋าหนังสือนิทานภาพส�ำหรับเด็กไม่เกิน 6 ขวบ น�ำไปมอบให้เด็กปฐมวัย

32 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


สโมสรโรตารีศรีอุบล ร่วมกับ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “ปลูกฝังลูก รักเป็นนักอ่าน” ที่โรงเรียนอุบลวิทยากร และจัดกระเป๋าหนังสือนิทานภาพส�ำหรับ เด็กไม่เกิน 6 ขวบเพื่อน�ำไปมอบให้เด็กปฐมวัยต่อไป

สโมสรโรตารีน�้ำพอง ร่วมกับโรงงานบริษัท แก่นขวัญ จ�ำกัด ท�ำกิจกรรมบริจาค โลหิตซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน เป็นครั้งที่ 74 แล้ว

สโมสรโรตารีบุรีรัมย์ ร่วมในโครงการโรตารีร่วมใจต้านภัยหนาว หรือที่เรียกว่า “อุ่นไอรักจากโรตารี” มอบผ้าห่อให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่

สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ รวมต้านภัยหนาวมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านอ�ำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ จ�ำนวน 300 ผืน


Activities D.3350

โดย อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา สร.สาทร

การประชุมใหญ่ภาค (District 1.เป็นงานพบปะสังสรรค์ครอบค โดยมีผู้ว่าการภาคเป็นผู้น�ำ 2.เป็นการแถลงผลงานของคณ แสดงนิทรรศการ และการปร โครงการต่างๆ ของสโมสร 3.รายงานการเงิน 3.1 รับรองงบการเงินภาคป 3.2 รายงานการเงินการรณ 3.3 รายงานการเงินนักเรียน 4. - การรายงานผลงานของศูน - การรายงานผลงานคณะก และรายงานการบริจาค - รายงานการเพิ่มสมาชิกสุท 5. กิจกรรมครอบครัวโรตารี 6.ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ โรตารีสากล พร้อมแรงบันดา และความเป็นผู้น�ำในองค์กรโร 7. รับฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ทร ต่างๆ 8. ผู้แทนที่รับมอบอ�ำนาจจากสโ ในการออกเสียงในกิจการขอ - การเลือกกรรมการสรรหา - การเปลี่ยนแปลงค่าบ�ำรุง - เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะไปเป็นก กรรมการบริหารโรตารีสาก ของเรา 8 ปีจึงจะมีการเล - เพื่อเลือกผู้แทนไปประชุมสภ จะท�ำในทุกๆ 3 ปีต่อครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทั้งความ

34 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


t Conference ) ครัวโรตารีในภาคของตน

ณะต่างๆ ในสโมสร มีการ ระกวดผลงานดีเด่นของ

ปี 2559 – 60 ณรงค์หยุดโปลิโอ นแลกเปลี่ยน ฯลฯ นย์โรตารีในประเทศไทย กรรมการมูลนิธิโรตารี

ทธิ ฯลฯ

ๆ จากผู้แทนประธาน าลใจในด้านการบริการ รตารี รงคุณวุฒิในความรู้

โมสร (Elector) ใช้สิทธิ์ องภาค เช่น าผู้ว่าการภาค

กรรมการเสนอชื่อ กล ซึ่งในโซน 6 บี ลือกครั้งหนึ่ง ภานิติบัญญัติโรตารี ซึ่ง

มรู้และความบันเทิง

สัมภาษณ์ ผชภ.นยก.อวยพร บุญทะโก สร.กรุงเทพ นวมินทร์ (สโมสรที่มีอัตราการเติบโตของสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดของ ภาค 3350)

1) ความเป็นมาในการก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมินทร์ เดิมดิฉันเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออกมาเกือบ สิบปี เป็นนายกหญิงคนแรกของสโมสร บ้านอยู่ไกลกับที่ประชุม ขับ รถคนเดียวดึกๆ รูส้ กึ ไม่ปลอดภัย เลยขอย้ายไปอยูส่ โมสรทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น ได้สองเดือน เห็นว่าพื้นที่บริการยังมีอีกกว้างขวางมาก เลยตัดสินใจ อีกครัง้ ในการก่อตัง้ สโมสรเอง โดยการหารืออผภ.สุรชาติ ชืน่ โชคสันต์ เนื่องจากเป็นนายกร่วมรุ่นกับท่านในปี 2550-51 และยังชวนแอนน์ ของท่านคือแอนน์วัลภา มาร่วมก่อตั้งด้วย จ�ำได้ว่าวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้จดรายชื่อเพื่อนๆ ที่เรารู้จักสนิท นิสัยดี มีความพร้อม 50 คนมาทานข้าวสนามกอล์ฟปัญญา เชิญผู้ว่าฯ สุรชาติ มาให้ความรู้ วัตถุประสงค์ของโรตารี เพื่อนๆ ก็ยินดีร่วมเป็นสมาชิกเลย 28 คน และมีการประชุม 15 ธันวาคมอีกครั้ง ในที่สุดส่งชื่อไปโรตารีสากล 20 คนให้เป็นสมาชิกก่อตั้งในวันที่ 19 ธันวา 2557 ก็ใด้รับสารตรา ตั้ง ในปีของอผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ จากนั้นสมาชิก 20 คนก็เพิ่ม เป็น 49 คนภายในเวลาไม่ถึงเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 133 คน 2) แนวความคิดและวิธีการในการหาสมาชิก หัวใจของโรแทเรียนทีจ่ ะอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน คือการส่งเสริมสมาชิก เข้าอบรมในระดับภาคให้มากที่สุด มีบทบาทในความรับผิดชอบงาน สโมสร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ในงาน DTA ในปีที่ดิฉันเป็นนายกก่อตั้งปีที่ 2 ในปี 2558-59 (อผภ.ไชยไว พูนลาภ มงคล) ก็ได้อาจหาญตั้งเป้าหมายเพิ่มสมาชิกให้ได้ 120 คน ท�ำเอา สมาชิก 49 คนนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียว ทุกคนมาวางแผนนั่งประชุมว่า จะท�ำอย่างไร นยก.ประกาศไปแล้วจะส�ำเร็จได้ก็ต้องช่วยกัน เราจะ ปล่อย นยก.ท�ำคนเดียวได้อย่างไร ก็วางแผนเพิ่มสมาชิก 1/1 บางคน 5 ก็มี 10 ก็มี ในที่สุดก็สามารถเพิ่มสมาชิกได้ 120 คนจริงๆ ในปีผู้ว่าฯ ไชยไว ด้วยความร่วมมือของสมาชิกทุกๆ คนในการชวนเชิญเพือ่ นเข้า มาบ�ำเพ็ญประโยชน์ เรียกว่าจัดกิจกรรมเรียกเพื่อนกันทุกอาทิตย์ 3) แรงบันดาลใจของตนเอง และการสร้างแรงศรัทธาให้สมาชิก ยิ่งอยู่ในโรตารีนาน ก็ยิ่งได้พบเห็นผู้ที่ยังด้อยโอกาสรออีกมาก ต้องการความช่วยเหลือ ก�ำลังเราคนเดียวคงช่วยอะไรได้ไม่มากสมาชิก มากก็มีก�ำลังมากเพื่อนๆ รอบตัวเราและเพื่อนๆ รอบตัวสมาชิกก็ยัง มีอีกมากมาย คนไทยเป็นคนมีน�้ำใจและขี้สงสารจะท�ำอย่างไรถึงจะ เชิญมาร่วมเป็นก�ำลังในสโมสรให้ได้มากที่สุด จะมีอะไรท�ำให้สมาชิก ศรัทธาองค์กรได้เท่ากับสมาชิกได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

ตามความชอบและความสามารถ ได้พบเห็นผู้ด้อยโอกาสด้วยตัวเอง ชวนลงกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วยตัวเอง แล้วแต่จะชอบแบบไหน ตามโอกาส เชิญชวนคณะกรรมการสโมสรในแต่ละฝ่ายเข้าอบรมให้ ได้มากที่สุด จะได้ไม่ต้องท�ำงานคนเดียวรู้คนเดียว ท�ำบรรยากาศใน สโมสรให้อบอุ่น ความรักความห่วงใยทั้งยามทุกข์และสุข ใครหายไป สัก 2 อาทิตย์ก็จะโทรหาละคะเราห่วงใยกันไปถึงครอบครัว พยายาม ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมงานสโมสรมากที่สุด 4) วิสัยทัศน์ในการที่จะน�ำพาสโมสร ให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนในอุดมการณ์ของโรตารี นายกสโมสร นายกก่อตั้ง และอดีตนายกทุกๆ คนต้องเป็นหลัก และก�ำลังส�ำคัญให้สโมสร หัวใจส�ำคัญของความยั่งยืนก็คือมิตรภาพ ที่แท้จริงๆ จากใจไม่ว่ายามสุขหรือทุกข์ การส่งเสริมการเข้าอบรม ให้สมาชิกทุกๆ คนได้มีบทบาทในสิ่งที่เขาถนัดและลงมือช่วยอย่าง มีความสุข ไม่ต้องร้องขอ ไม่ต้องทุกเรื่อง ทุกงานก็ได้ เอาที่ชอบที่ สมัครใจแล้วเราจะอยู่กันอย่างไม่กดดันต่างคนต่างอาสาในสิ่งที่ตนมี ความสามารถและชอบ 5) ข้อคิดเห็นและข้อแนะน�ำต่อสภาพความอ่อนล้าของหลายๆ สโมสร ที่ไม่สามารถรักษาหาเพิ่มสมาชิกได้ ก่อนอื่นต้องกราบชื่นชมนายกก่อตั้งทุกๆ สโมสรทั่วโลกเลย คะจะก่อตั้งสโมสรได้สักสโมสรต้องมาจากคนๆ นั้นมีความศรัทธาใน องค์กรจริงๆ จากใจ พร้อมที่จะสละในทุกๆ ด้าน ความอดทนในทุกๆ เรื่องท�ำอย่างไรก็ได้เรื่องใหญ่ก็ให้เป็นเรื่องเล็กให้ได้ พร้อมที่จะรับฟัง ทุกๆ คน ทุกๆ เรื่องในสโมสรด้วยความมีสติ ปัญหาต้องมีบ้างเป็น ธรรมดา เราในฐานะนายกก่อตั้งได้รับความไว้วางใจจากทุกคนในรุ่น ก่อตั้ง ท�ำทุกทางละคะให้สโมสรโตขึ้นอย่างเข็มแข็ง อย่าเพิ่งท้อใจ นะคะ ลองนั่งตั้งสติดูว่าเราแก้ถูกจุดแล้วหรือยัง การมีสมาชิก 8-15 คนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็น สโมสรอ่อนแอ แค่เราอาจจะเหนื่อยและต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับ กิจการภายในสโมสร มากกว่ากิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ มากคะ ท�ำอย่างไรจะเพิ่มสมาชิก?? นัดมาคุยจับมือกันนะคะ เรา จะเดินต่อก็ตอ้ งมีเพือ่ นทีจ่ ติ ใจดีมาแบ่งปัน เพิม่ ก�ำลัง โรตารีสากลเปิด โอกาสให้เราประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อเดือนช่วยให้เราเพิม่ สมาชิกได้ ง่ายขึ้น การเพิ่มสมาชิกเป็นความรับผิดชอบทุกคนในสโมสรเราต้อง ช่วยกันเชิญนะคะ ส่วนตัวดิฉันอยู่โรตารีเกือบจะ 20 ปี วันไหนไม่ได้ไปหา เพื่อนเหมือนเหงาๆ ทั้งๆ ที่ก็พบกันเกือบทั้งเดือน นี่คือเสน่ห์ของ โรตารี โรตารี มีแต่ให้ มีแต่ความจริงใจ จุดอ่อนจุดแข็งของสโมสร ทุก สโมสรมีธรรมนูญ ดูว่ามันตึงไปไหม ผ่อนลงหน่อยได้หรือไม่ กฎกติกา ต้องมีในหมู่คนมากก็จริง แต่เราก็อย่าลืมว่าเราเป็นองค์กรจิตอาสา เอาที่สบายใจ พอประมาณและอยู่แล้วไม่อึดอัดใจ สมาชิกเก่าก็จะไม่ หายไป สมาชิกใหม่ก็ค่อยๆ ช่วยกันเพิ่ม ที่สโมสรกรุงเทพ นวมินทร์ ก็ไม่เคยบังคับคะ กลุ่มนี้ชอบประชุมไม่เคยขาด กลุ่มนี้ชอบมาเวลา ไปลงชุมชน บางกลุ่มไม่ค่อยมีเวลายังบริหารบริษัทใหญ่แต่ถ้าบริจาค จ่ายเพื่อกิจกรรมเมื่อไหร่บอก ถ้าเราบอกว่าคุณต้องมาประชุมนะทุก อาทิตย์ เพื่อนก็จะอึดอัดฯลฯ สุดท้ายขอให้ก�ำลังใจทุกๆ สโมสรนะคะ บางสโมสรนายก ก่อตัง้ ออกไปแล้วก็มี บางสโมสรนายกก่อตั้งก็แข็งเกินไปยอมผ่อนผัน อะไรไม่ได้ก็มีเยอะ โรแทเรียนหนึ่งคนออกไปคนที่ขาดประโยชน์อาจ เป็นร้อยเป็นพันก็เป็นได้ อะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ผ่อนๆ ลงมาบ้างนะ คะ


D.3350

Prevention Stroke จาก สโมสรโรตารีสุขุมวิท ภัยเงียบตายเฉียบพลัน ความดันโลหิตสูง

ปี 2556 คนไทยป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน มากถึง 1.7 ล้านคน ซึง่ เป็น 2 ปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดโรคหลอดเลือด สมอง และ/หรือ โรคหัวใจขาดเลือดขาด การลดความดันตัวบน เพียง 10 ม.ม. ปรอท ลดโอกาสอัมพฤติอัมพาตได้ 27% หลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ 17% หัวใจล้มเหลว 28% ตายจากทุกสาเหตุ 13% การท�ำให้ประชาชน ตระหนักถึงตัวเลขที่ส�ำคัญ เช่น ค่าความดันโลหิต น�้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะท�ำให้สุขภาพดีห่างไกลโรคร้ายแรง สโมสรโรตารีสุขุมวิทและอีกหลายสโมสรได้ร่วมกันจัดฝึก อบรมการดูแลและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันโรคหลอด เลือดสมอง ฝึกอบรมโดย ผ.ศ.นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนโรจน์ และคณะฯ ร่วมทั้งการจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ สารสนเทศ จ�ำนวน 212 เครื่องให้โรงพยาบาลในอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โรงพยาบาลนครนายก ศูนย์สาธารณะสุขกรุงเทพมหานคร 16 และ 21 ท�ำให้อาสาสมัครสาธารณะสุขสามารถให้บริการคัดกรอง และ วินิจฉัยผู้ป่วย ให้ประชาชนดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น และก�ำลังด�ำเนินการ ขอการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีเพื่อท�ำโครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และกรุงเทพฯ เชิญเปิด Youtube พิมพ์ hypertension infographic หรือ https://youtu.be/t0leETVUBjw

สโมสรโรตารีสวนหลวง กับการพัฒนาชุมชน สโมสรโรตารีสวนหลวงดูแลด้านพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่เขต สวนหลวง โดยใช้นโยบาย 3 เสาหลัก ประกอบด้วย โรตารีสวนหลวง ข้าราชการเขตสวนหลวง และผู้น�ำชุมชนรวมถึงนักธุรกิจในพื้นที่ โดยมี เป้าหมายทีส่ อดคล้องกัน การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ส�ำรวจความเป็นอยูข่ องประชาชน ในชุมชนแต่ละแห่ง ทั้ง 3 เสา ก็จะร่วมไปด้วยกัน ซึ่งในปี 2560-61 นี้ มี เหตุการณ์ที่สโมสรฯ ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือทันที หลายชุมชนด้วย กัน เช่น 6 ตุลาคม 2560 ลงพื้นที่ชุมชนปราสาทศิลป์ ครอบครัวคุณนาริยา สะริบัดมีลูก 10 คน อยู่ในครรภ์อีก 1 คนรวมเป็น 11 คน สภาพการเป็น อยู่ ขาดอาหาร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยของแม่และเด็ก บ้าน ไม่มีประตู-หน้าต่าง ทางสโมสรร่วมกับเขตสวนหลวง สร้างชีวิตใหม่ให้กับ เธอ ด้วยการมอบรถเข็นไปสร้างอาชีพขายลูกชิ้นปิ้งและเครื่องดื่ม สร้าง ความปลอดภัยและสุขลักษณะห้องน�้ำในชุมชนอัลกุ๊บรอ 14 มกราคม 2561 โรตารีสวนหลวงร่วม RCC คลองจวน ท�ำกิจกรรม วันโรตารี วันเด็ก ช่วยเหลือเด็กและคนพิการซ�้ำซ้อนในชุมชนคลองจวน หลักการของสโมสรโรตารีสวนหลวง จะไม่น�ำสิ่งของที่ชุมชนไม่ ต้องการไปมอบให้ ภาพลักษณ์ของโรตารีสวนหลวง คือ ความพึงพอใจกัน ทั้ง 3 เสา

36 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

(นย.จิรวดี หอมเพชร สร.สวนหลวง)


Activities D.3360

โดย อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน สร.แพร่


D.3360 โรตารี

จะท�ำอะไรได้บ้าง? เด็กไทยมากมาย เสียชีวิตจากการจมน�้ำในแต่ละปี

เดวิด ฮาร์ดแค็ทเซิล สมาชิกก่อตั้งของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งค�ำถามนี้หลังจากที่ได้อ่านบทความว่า ในเมืองไทย มีเด็กๆ อายุต�่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 1,300 คน เสียชีวิตจากการจมน�้ำทุก ปี สมาชิกก่อตั้งอีกคนหนึ่งคือ ดร.จอห์น สกอร์ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่าง ยิง่ และเห็นว่าปัญหานีส้ ามารถแก้ไขได้ โดยต้องคิดแผนงานวิธกี ารฝึกอบรม คัดสรรครูผชู้ �ำนาญทางด้านความปลอดภัยทางนำ�้ ก�ำหนดกลุม่ เด็กทีจ่ ะเข้า ร่วมการฝึกอบรม และก�ำหนดค่าใช้จา่ ย รวมทัง้ วิธกี ารหาทุนในการด�ำเนิน การ โปรแกรมน�ำร่องเริม่ ต้นขึน้ โดยร่วมมือกับบุคคลากรจาก “ครูพายุ สอนว่ายน�้ำ” โดยใช้สระว่ายน�้ำที่ บรองโก้ คิดส์ สปอร์ตคลับ และคัดเลือก เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน (ประมาณ 350 คน) จากโรงเรียน เทศบาล 11 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมนีป้ ระกอบด้วยการให้ความ รูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยทางนำ�้ เป็นการสอนภาคทฤษฎี 5 ชัว่ โมง และอีก 10 ชัว่ โมงเป็นภาคปฏิบตั ใิ นสระว่ายน�ำ้ ค่าใช้จา่ ยของโปรแกรมคิดเป็นเงิน ประมาณ 500 บาทต่อคน ซึ่งรวมค่าครูผู้สอน อุปกรณ์ และค่าบริการสระ ว่ายน�้ำ สโมสรโรตารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลหวังว่า สโมสรโรตารี ในจังหวัดอื่นๆ จะสามารถขยายโปรแกรมนี้ออกไปสู่โรงเรียนในท้องถิ่น ทั่วประเทศไทย ดังเช่น สโมสรโรตารีล�ำปางได้ท�ำการฝึกอบรมนักเรียนใน จังหวัดล�ำปางแล้ว และสโมสรโรตารีป่าตองบีช ก�ำลังวางแผนจะด�ำเนิน โปรแกรมในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์กร Safe Child Thailand ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสหราชอาณาจักร ติดต่อขอรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ดร.จอห์น สกอร์ อีเมล john@ cmirotary.org

38 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

สโมสรโรตารีปัว ร่วมกับคณะสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยแจกสิ่งของใน “โครงการมอบไออุน่ ให้นอ้ ง” ให้กบั นักเรียนโรงเรียนพนาสวรรค์บนดอย อ.ปัว จ.น่าน

สโมสรโรตารีเวียงโกศัย น�ำโดยนายกนันทา เศรษฐวนิชย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรักภาษา อังกฤษ (English Camp) ครั้งที่15 ขึ้นที่โรงแรมเดอะนอร์ทเทิร์นวิลล์ โดยรับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.2 จ�ำนวน 250 คน เพื่อส่งเสริมและ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดแพร่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ตามความถนัด และอยู่ร่วมกัน วิทยากรจ�ำนว คาดว่าเยาวชน ดีในระดับหนึ่ง


สโมสรโรตารีดอยพระบาท ร่วมกับมทบ.32 จัดงานวันเด็กแห่งชาติทคี่ า่ ยทหาร มีการ จับรางวัลเป็นจักรยาน และทางสโมสรแจกเสื้อ-จักรยานให้กับผู้โชคดีด้วย

ดและความสนใจในบรรยากาศทีส่ นุกสนานนอกห้องเรียน นเป็นเวลา 2 วัน 1 คืนโดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็น วน 10 ท่านและหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเข้าค่ายแล้ว นจะสามารถติดต่อสื่อสารและมีทักษะภาษาอังกฤษได้ ง

สโมสรโรตารีเชียงของ ร่วมกับอ�ำเภอเชียงของ เทศบาลต�ำบลเวียงเชียงของ และเชียง ของไบค์ ร่วมด้วยสโมสรโรตารี พันธมิตรอีก 8 สโมสร..(เชียงราย -พะเยา) จัดกิจกรรม “โครงการ 2 ล้อ เติมบุญเลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 1” เพื่อน�ำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนจัดซือ้ อุปกรณ์การแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โดย ผวภ. นิธิ สูงสว่าง และโรตารีแอนน์ ผวด.สมชาย เกิดเดโชและโรตารีแอนน์ ได้ส่งก�ำลังใจและ อวยพรให้งานประสพผลส�ำเร็จ และได้รับเกียรติจาก ผวน.กมลศักดิ์ วิศิษฐ์สกุลชัย และ โรตารีแอนน์ มาร่วมในพิธีเปิด รวมทั้งนายกอีก 7 สโมสรด้วย

สโมสรโรตารีแพร่ ท�ำการเปิดชุมชนโรตารี “บ้านน�้ำริน” ในการอุปถัมภ์ของสโมสรอย่างเป็นทางการ โดยได้รับ ความร่วมมือจากผู้ใหญ่วิษณุ ผู้น�ำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์กว้าง ไกล เป็นนักพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง ในงานเปิดป้าย หมูบ่ า้ นได้รบั เกียรติจากท่านผูว้ า่ การภาค นิธิ สูงสว่าง และ โรตารีแอนน์สไลทิพย์ สูงสว่าง ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี

สากล เป็นผู้ท�ำพิธีเปิด ทั้งยังมีกิจกรรมปลูกต้นพริกไทย พืชเศรษฐกิจให้หมู่บ้าน แจกขนมแก่เด็กๆ และออกหน่วย แพทย์เคลือ่ นทีต่ รวจรักษาชาวบ้านบริเวณเขตพืน้ ทีน่ นั้ ร่วม กับโรงพยาบาลแพร่ ขอบคุณสโมสรอินเทอร์แรคท์เด็กดี แพร่ สโมสรโรตารีเวียงโกศัย และสโมสรโรตารีสองที่มา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


การถ่ายภาพปกนิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับนี้ กองบรรณาธิการ ได้เชิญโรแทเรียนสุภาพสตรีตัวแทนจาก 4 ภาคของโรตารีในประเทศไทย มาถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อให้เข้ากับสกู๊ปพิเศษเรื่องพลังสตรีในโรตารี เรานัด หมายกันที่โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยการเอื้อเฟื้อ สถานที่จาก อน.วรมน ใบหยก สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน�ำ้ ไท เมือถึงเวลาที่นัดหมาย พบว่าบุคคลแรกที่มาถึงคือ อน. วาณิช โยธาวุธ บก.ของเราที่เดินทางมาจาก อ. แม่สาย จ. เชียงราย วันนี้ทำ� หน้าที่ ช่างภาพกิตติมศักดิ์ เมื่อนางแบบพร้อม ช่างภาพพร้อมเราก็เริ่มถ่ายท�ำกัน อย่างรู้หน้าที่ เพราะก่อนหน้านี้ อน.วาณิช ได้ให้ทุกคนท�ำการบ้านมาก่อน โดยน�ำภาพนางแบบหน้าปกนิตยสารต่างประเทศชื่อดังมาให้ดูการจัดวาง ภาพและการแอ็คชั่นของนางแบบ ทุกคนจึงตั้งอกตั้งใจท�ำตามแบบเพื่อให้ ได้ภาพออกมาดูดีที่สุด บรรยากาศการท�ำงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ แม้ว่า ทุกคนจะเพิ่งมาพบหน้ากันครั้งแรก เรามาท�ำความรู้จักกับสุภาพสตรีทั้ง 4 คนนี้ว่าแต่ละคนมีบทบาท และผลงานในโรตารีอย่างไรกันบ้าง

40 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

คนแรกคือ อน.ดร. รัตนาพร เลารุจิราลัย หรือ คุณกระแต จากสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ภาค 3330 คุณกระแตเป็นสมาชิก โรตารีรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในการท� ำงานทั้งในระดับสโมสรและระดับ ภาค โดยในระดับสโมสรเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ รับผิดชอบ ท�ำโครงการ Global Grants มาแล้วหลายโครงการ คุณกระแต บอก ว่าเป็นคนที่ชอบงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จึงศึกษาวิธีการน�ำเสนอ และประชาสัมพันธ์โรตารีในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ปัจจุบันเข้าถึงได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเข้า YouTube และพิมพ์ค�ำว่า “โรตารีสนามจันทร์” จะเห็นคลิป กิจกรรมต่างๆ ของสโมสรฯ มากมาย ในระดับภาค คุณกระแตได้ทำ� หน้าที่บรรณาธิการวารสาร ภาคในปี 2559-2560 และประธานจัดการประกวดสนเทศโรตารีในปี 2559-2560 และวาระต่อไปอีกสองปีคือปี 2561-2562 โดยที่รับท�ำ ภารกิจนี้เพราะตนเองให้ความส�ำคัญกับการ “พูด” โดยผู้น�ำที่ดีควรจะ ต้องพูดเป็น มีศิลปะในการพูด มีบุคลิกภาพที่สง่างามเวลาพูด ดังนั้นผู้ที่ เข้าประกวดจะต้องท�ำการซักซ้อม ฝึกฝนตนเองเป็นกระบวนการน�ำไป สู่การพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกันโรแทเรียนที่เข้าชมการประกวดก็จะ ได้รับความรู้ในเกี่ยวกับองค์กรโรตารีด้วย สิ่งที่ภาคภูมิใจในการท�ำงาน ให้กับองค์กรโรตารีคือ การที่สโมสรโรตารีสนามจันทร์ได้รับรางวัลถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส�ำหรับสโมสรโรตารีที่ บ�ำเพ็ญประโยชน์ครบวงจรดีเด่น 4 กิจกรรมขึ้นไป ในปีที่ตนเองด�ำรง ต�ำแหน่งนายกสโมสร และเป็นการได้รับถ้วยพระราชทานครั้งแรกของ สโมสรตั้งแต่ก่อตั้งมา 26 ปีซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกทุก คนในสโมสรโรตารีสนามจันทร์ สุภาพสตรีตัวแทนจากภาค 3340 คือ นย. วรินทร์ทิพย์ สมิทธินารถ หรือ คุณซี จากสโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ภาค 3340 คุณซีรับต�ำแหน่งนายกสโมสรมาได้ 7 เดือนแล้ว ได้ท�ำงานร่วม กับคณะกรรมการสโมสรและสมาชิกอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเสีย สละการท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ ในปีนี้ได้จัดท�ำโครงการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์โดยการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ภายในจังหวัด ตลอดจนจัดท�ำโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน สิ่งที่จ�ำเป็นเร่งด่วน เช่น ห้องเซาวด์แลป ห้องสมุด เครื่องกรองน�้ำ รวม ถึงกิจกรรมการหารายได้ประจ�ำปีโดยการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้อง ICU เพิ่มให้แก่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา สิ่งที่ภาค ภูมิใจคือการที่ได้มาท�ำงานให้กับองค์กรโรตารี ได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกในองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของตนเองและคติพจน์ที่ว่า “แม้นหนทางจะไกลนับหมื่นลี้ ก็ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกที่พร้อมๆ กัน” สิ่งส�ำคัญที่สุดของการท�ำงาน คือความสามัคคีในหมู่คณะ ที่เกิดจากการให้เกียรติ ความมีน�้ำใจ ความ ไว้วางใจ พลังแห่งความร่วมมือและการให้อภัยซึ่งกันและกัน จึงจะน�ำ มาซึ่งความส�ำเร็จอย่างแท้จริง อน. จงกลดี พงษ์ศรี หรือ คุณมด จากสโมสรโรตารีบึงกุ่ม ในปีบริหาร 2560-2561 นี้ทำ� หน้าที่เป็นเลขานุการภาค 3350 เป็น สุภาพสตรีที่มีบทบาทในโรตารีภาค 3350 หลายบทบาทโดยเริ่มเป็น


บทความโดย กองบรรณาธิการ

Our Cover Behind the Scene

มด กระแต มุ่ย ซี สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีบึงกุ่มเมื่อปี 2547 เป็นนายกสโมสรในปี บริหาร 2552-2553 เป็นประธานคณะอนุกรรมการเออร์ลี่แอคท์ ภาค 3350 เป็น ประธานคณะอนุกรรมการแม่และเด็ก ภาค 3350 และด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคถึง 5 สมัย คุณมดบอกว่าเมื่อเริ่มเข้าเป็นสมาชิกโรตารีนั้น ตนเองเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในสโมสร เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ นายกสโมสรก็ตั้งใจท�ำให้ดี โดยถือคติ “อย่ากลัวที่จะก้าวเดิน” โดยศึกษา หลักการและแนวทางของโรตารีในการบริหารงานสโมสรในปีที่เป็นนายกฯ จนประสบความส�ำเร็จได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโรตารีสากล สิ่งที่ท้าทายในการท�ำงานโรตารีเมื่อครั้งรับต�ำแหน่งประธานคณะ อนุกรรมการเออร์ลีแอคท์ภาค 3350 เพราะเริ่มเป็นครั้งแรกของภาคและ ประเทศไทย จึงต้องศึกษาว่าสโมสรเออร์ลีแอคท์คืออะไร เมื่อได้เข้าใจแล้ว จึงน�ำไปถ่ายทอดให้กับสโมสรต่างๆ ให้เห็นความส�ำคัญของการให้โอกาส เยาวชนที่ก�ำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา อายุ 5-13 ปี ให้พวกเขา ได้ประสบการณ์ในการได้รับความรู้ และสร้างความตระหนักในโรงเรียนและ ชุมชนของตน รวมถึงชุมชนโลก โดยมีความเชื่อว่าในวัยเยาว์ของนักเรียน สามารถได้รับการปลูกฝัง ให้ดูแลและช่วยเหลือกันและกันได้ง่าย ความคิด ของเด็กเหล่านี้จะเปิดกว้างที่จะภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเอง และ น�ำไปสู่การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและสร้าง มิตรภาพระหว่างกัน สิ่งที่เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้ ก็จะเป็นแนวทางช่วยให้ พวกเขาเป็นนักบ�ำเพ็ญประโยชน์ตัวจิ๋วและเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ของสังคมต่อไป คุณมดกล่าวว่าได้ก่อตั้งสโมสรเออร์ลีแอคท์ในภาค 3350 จ�ำนวน 17 สโมสร

อน.จันทนี เทียนวิจิตร หรือ คุณมุ่ย จากสโมสรโรตารีล้าน นาเชียงใหม่ ภาค 3360 คุณมุ่ยมีบทบาทในการบริหารจัดการสโมสร และโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยเฉพาะโครงการสร้างฝายชะลอน�้ำที่น�ำ มาสู่โครงการ “โรตารีสร้างฝายถวายในหลวง” เมื่อสิบปีที่แล้ว ในระดับ ภาคคุณมุ่ยได้ท�ำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ภาคปี 25522553 บรรณาธิการสารผู้ว่าการภาคปี 2554-2555 ประธานคณะกรรมการ บริหารจัดการสโมสรภาคปี 2555-2556 วิทยากรผู้ฝึกอบรมของภาค ผู้ ช่วยผู้ว่าการภาคสองสมัย และเป็น Host Counselor ให้กับผู้เข้าอบรม ทุนสันติภาพโรตารี ณ ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน จ�ำนวน 10 รุ่น ผลงานที่ภาคภูมิใจคือ การฟื้นฟูสโมสรฯ เมื่อครั้งเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปี 2548-2549 ในขณะนั้น สโมสรมีสมาชิกที่แอ็คทีฟเพียง 6 คน การเพิ่มสมาชิกก็ทำ� ได้ยากเพราะมี ข้อจ�ำกัดหลายอย่าง ในปีที่สองได้รับหน้าที่นายกสโมสรโดยด�ำเนินกิจกรรม ต่างๆ จนสามารถเพิ่มสมาชิกขึ้นมากกว่า 100 % ท�ำให้สโมสรโรตารี ล้านนาเชียงใหม่กลับมาคึกคัก มีบทบาทในองค์กรโรตารี มีผู้นำ� และสมาชิก ที่เข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของพลังของสตรีใน นิตยสารฉบับนี้ จะช่วยเป็นก�ำลังใจและส่งเสริมบทบาทของสมาชิกสตรี ในโรตารี เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรโรตารีให้เข้มแข็งในการ “บริการเหนือ ตนเอง” ต่อไป


ฅน ลงมือท�ำ

TOGETHER, WE TRANSFORM มาร่วมมือกัน เปลี่ยนแปลง โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ถือเป็น Signature Project ของสโมสรโรตารีแพร่ เป็นโครงการที่ท�ำมาอย่างต่อ เนื่องเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยได้ร่วมมือกับหน่วยแพทย์จิตอาสา ของโรงพยาบาลแพร่ ในการออกหน่วยให้บริการทางสุขภาพ ไม่ ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง การตรวจเลือด คัดกรองโรคเบาหวาน การตรวจวัดดัชนีมวลกาย (body mass index) การให้บริการทันตกรรมโดยจะเน้นในเรื่องการตรวจ สุขภาพช่องปากของเด็กและผู้สูงอายุ การออกตรวจเยี่ยมบ้าน คนไข้ทุพพลภาพ คนไข้ติดเตียง และการตรวจโรคทั่วไปพร้อม ให้การรักษา การให้บริการดังกล่าวจัดขึน้ ทุก ๆ 2-3 เดือน โรแทเรียน และทีมแพทย์จิตอาสาจะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลซึ่งประชาชนเข้า

42 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561


Our Campaign People of Action

มารับบริการทางการแพทย์ได้ยากล�ำบาก นอกจากสโมสรโรตารีแพร่ จะมีสมาชิกที่เป็นแพทย์มาตรวจรักษาคนไข้ด้วยแล้ว สโมสรฯ ยังได้ สนับสนุนยารักษาโรค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ช่วยอ�ำนวยความ สะดวกในการให้บริการตามจุดบริการต่าง ๆ และยังได้น�ำของใช้ จ�ำเป็นและอาหารมาบริการให้กับประชาชนอีกด้วย ซึ่งในการออก หน่วยแต่ละครั้ง สโมสรฯ จะให้เยาวชนของสโมสรอินเทอร์แรคท์เด็ก ดีแพร่เข้าร่วมด้วยเสมอ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รจู้ กั ทีจ่ ะช่วย เหลือผูอ้ นื่ และยังได้รบั ความรูเ้ บือ้ งต้นทางการแพทย์อกี หลายเรือ่ ง ซึง่ เยาวชนของสโมสรอินเทอร์แรคท์เด็กดีแพร่ จะชักชวนกันมาออกหน่วย เป็นจ�ำนวนมาก และเฝ้ารอการออกหน่วยในครั้งต่อ ๆ ไป จุดประสงค์หลักของโครงการนี้ สโมสรต้องการจะช่วย สนับสนุนหน่วยแพทย์ที่มีจิตอาสา ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนใน

พืน้ ทีห่ า่ งไกลให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ให้ความรู้ ในเรือ่ งของการป้องกันโรค และสามารถดูแลตัวเองให้หา่ งไกลจากโรค ได้ ซึ่งอยู่ในเรื่องที่โรตารีสากลเน้นให้ความส�ำคัญ สโมสรฯ ยังได้ส่ง เรือ่ งราวดี ๆเหล่านี้ ไปลงใน Rotary Showcase ซึง่ ทาง Rotary news ก็ได้ให้ความสนใจขอรายละเอียดเพิม่ เติม และได้ท�ำข่าวโครงการนีเ้ ผย แพร่ออกไปหลายในภาษา ท่านสามารถติดตามข่าวโรตารีเกีย่ วกับเรือ่ งนีไ้ ด้ที่ https://www. facebook.com/NewsRotary/videos/1800381389994341/ หรื อ ติ ด ตามกิ จ กรรมของสโมสรโรตารี แ พร่ ไ ด้ ที่ https://www. facebook.com/phraerotary/ เรื่องโดย นย. นพ. ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ สร.แพร่


สารจากประธาน ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก นิตยสารโรตารีที่ท่านถืออยู่ในมือ ขณะนี้ เป็นนิตยสารฉบับ “พลังของสตรีใน โรตารี” ที่ในวันนี้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั่ว โลกแล้วว่า สุภาพสตรีก็มีความส�ำคัญ และ ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแต่อย่างใด ดังจะ เห็นได้จากโรตารีในประเทศไทยในหลายยุค หลายสมัยทีผ่ า่ นมารวมถึงในปัจจุบนั ก็มสี ภุ าพสตรีเป็นผูน้ �ำ ทีส่ ามารถ น�ำพาสโมสรและภาคของตนให้ประสบความส�ำเร็จบรรลุวตั ถุประสงค์ ในกิจการของโรตารีที่ตั้งใจไว้ ก่อนจากกัน ขอประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่สโมสรโรตารีทุก ท่าน โปรดตรวจสอบใน My Rotary ว่าสโมสรของท่านได้รายงาน ข้อมูลเจ้าหน้าที่สโมสรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561-2562 แล้วหรือ ยัง หากไม่สามารถใช้งาน My Rotary ได้ ขอให้ติดต่อมายังศูนย์ โรตารีฯ เพื่อขอความช่วยเหลือครับ

I*CQ9%Eē@ $D/@M-ė ICQ9-K.D6Eē3>-6V>I/P/9& Ĕ>%

ด้วยไมตรีจิต

#AI 6P & ¹¨ª§Ž7/C 9 6V > %=>%6ē I6/@->/= '/<DJ1<%@ # //4>/9ė  >/-7>%Ž

(ชาญ จรรโลงเศวตกุล)

ĀîŠü÷ÜćîøĆåñĎšñúĆÖéĆîĒúąóĆçîćíčøÖĉÝĕöàŤǰĀøČĂǰíčøÖĉÝÖćøÝĆéðøąßčöĒúą ÜćîĒÿéÜÿĉîÙšćǰđøćđðøĊ÷ïđÿöČĂîđóČęĂîÙĎŠÙĉéđßĉÜÖú÷čìíŤǰðøąÿćîÜćîĔĀš ךĂöĎúǰĒúąÙĞćðøċÖþćìčÖđøČęĂÜÖćøÝĆéðøąßčöĒúąÜćîĒÿéÜÿĉîÙšćìĆĚÜĔîĒúą êŠćÜðøąđìýǰđóČęĂĔĀšÙčèÿćöćøëÝĆéÜćîĕöàŤĂ÷ŠćÜøćïøČęîđßČęĂöē÷ÜÙčèÿĎŠÙüćö ÿĞćđøĘÝøĂïéšćî

= '/<D - I-C 9 M#./ē 3 ->%J6 6@%Ĕ>M#.“““ D I'Ě % 6ē 3 %6V > = q J7ē  3>-6V>I/P 9M#.

đóĊ÷Üߊü÷ÖĆîñúĆÖéĆîíčøÖĉÝĕöàŤǰÝĆéðøąßčöĒúąøŠüöÜćîĒÿéÜÿĉîÙšćĔîðøąđìýǰ ÿŠÜđÿøĉöñĎšðøąÖĂïÖćøĕöàŤǰēøÜĒøöǰìĊęóĆÖǰÿć÷ÖćøïĉîǰÿëćîìĊęĒúąïøĉþĆìñĎš ÝĆéÜćîǰÿøšćÜøć÷ĕéšĀöčîđüĊ÷îĔîðøąđìýĀúć÷ĀöČîę úšćîïćìǰÙčèÝċÜđðŨîÿŠüî ÿĞćÙĆâìĊę×ĆïđÙúČęĂîÙüćöÿĞćđøĘÝĔĀšĕì÷ĔîüĆîîĊĚ

#AI6P&Eē@ $D/@M-ė ICQ9-M#.6Eē3>-6V>I/P TCEB CALL CENTER 1105 www.tceb.or.th

44 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ตัวเลขโรตารี (22 ก.พ. 61 - www.rotary.org) ภาค สมาชิก สโมสร

3330 3340 3350 3360 รวม

2,484 1,593 2,916 1,412 8,405

101 67 110 68 346


The Chiang Mai International Rotary Club (CMIRC) สโมสรโรตารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ริเริ่มโปรแกรมน�ำร่องฝึกสอนว่ายน�ำ้ และให้ความรู้ ด้านความปลอดภัย และการเอาตัวรอดจากการจมน�ำ้ ให้กับเด็กๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดสถิติการเสียชีวิตจากการจมน�้ำ ซึ่งสูงถึง 1,300 คนในแต่ละปี


นิตยสาร ม.ค-ก.พ.2561  
นิตยสาร ม.ค-ก.พ.2561  
Advertisement