Page 1

Long Live KING RAMA X November-December 2016 พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙


โรตารี คืออะไร ? วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารี คือ องค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจาก ทั่วโลก ซึ่งบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริม มาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้าง ไมตรีจิต และสันติสุขในโลก “Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations, and help build good will and peace in the world”

บททดสอบสี่แนวทาง The Four-Way Test Of the things we think, say or do 1) Is it the TRUTH? 2) Is it FAIR to all concerned? 3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP? 4) Will it be BENEFICIAL to all concerned? เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม น�ำไมตรี ดีทุกฝ่าย

At a Glance

The Object of Rotary The object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourgae and foster : FIRST. The development of acqquintance as an opportunity for service; SECOND. High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society; THIRD. The application of the iedal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life; FOURTH. The advancement of international understanding, goowill, and peace through a world fellowship of business, and professional persons united in the ideal of service. วัตถุประสงค์ของโรตารี โรตารีมวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ในการด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี ณ ุ ค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ข้อหนึง่ การเสริมสร้างความคุน้ เคยระหว่างสมาชิก เพือ่ การบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ ข้ อ สอง การยกระดั บ จรรยาบรรณในธุ ร กิ จ และวิ ช าชี พ การยอมรับคุณค่าในยการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์ และ การให้โรแทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตน เพื่อการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม ข้อสาม การให้โรแทเรียนทุกคน น�ำเอาอุดมการณ์แห่งการบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว ธุรกิจและชุมชน ข้อสี่ ส่งเสริมความเข้าใจไมตรีจิต และสันติภาพระหว่างประเทศ ด้วยมิตรภาพ ของนักธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลกที่ร่วมในอุดมการณ์ แห่งการบ�ำเพ็ญประโยชน์

สถิติถึง 27 พฤษภาคม (*1 กรกฎาคม 2016) ที่มา : the rotarian (December 2016) As of 27 May (*1 July 2016)

ROTARY Members*: 1,207,913 Clubs* : 35,399

2

ROTARACT Members: 216,062 Clubs: 9,394

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

INTERACT Members: 465,474 Clubs: 20,238

RCCS Members: 204,194 Corps: 8,878


สารประธานโรตารีสากล จอห์น เอฟ. เจิร์ม พฤศจิกายน ๒๕๕๙

มิตรโรแทเรียนที่รัก เมื่อมองย้อนกลับไปในการประชุมใหญ่โรตารีสากล ที่เมืองแอตแลนต้า ปี พ.ศ.๒๔๖๐ นั้น อดีตประธานโรตารีสากล อาร์ช ซี. คลัมพ์ ได้กล่าวถึงสิ่งที่ฟังดูว่ายากและน่าจะเปิดประเด็นให้โต้แย้ง เมื่อท่านกล่าวว่า “เป็นการเหมาะสมและส�ำคัญยิ่ง ที่เราควรยอมรับให้มีกองทุนสะสมส�ำหรับการท�ำ สิ่งดีๆ ในโลก” แต่ในเวลานั้น แนวคิดของท่านยังห่างไกลจากการที่จะได้รับมติรับรองอย่างเอกฉันท์ หลายคนมองว่าการมีกองทุนสะสมจะสร้างปัญหามากกว่า แต่กระนัน้ ก็ตาม ก็มผี สู้ นับสนุนแนวคิดของ ท่านคลัมพ์ คือ สโมสรโรตารีเมืองแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี เริม่ ต้นบริจาคกองทุนนี้ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๖.๕๐ เหรียญสหรัฐ เกือบร้อยปีตอ่ มา พวกเราจึงยอมรับว่าความคิดของท่านคลัมพ์มใิ ช่เป็นเพียงวิสยั ทัศน์เท่านัน้ แต่ยังเป็นการปฏิวัติวางระบบส�ำหรับให้โรตารีใช้เป็นขุมพลังในการสร้างสิ่งดีๆ ในโลกปัจจุบันนี้อย่าง แท้จริง มูลนิธิโรตารีของเราคือรากฐานของโรตารีในรูปแบบต่างๆ อย่างที่เราทราบกันดี มูลนิธิเป็น ระบบกลไกส�ำหรับสร้างความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างสโมสร ระหว่างโรตารีและองค์กร อื่นๆ ท�ำให้เราสามารถมีพลังมุ่งมั่นท�ำงาน ก้าวไปสู่จุดหมายการประสานสร้างประวัติศาสตร์ เช่นการ กวาดล้างโปลิโอ เราไม่สามารถนับจ�ำนวนสิ่งดีๆ ที่มูลนิธิโรตารีได้กระท�ำตลอดศตวรรษได้ทั้งหมด แต่ เราทราบได้อย่างแน่นอนว่า ท่าน อาร์ช คลัมพ์ จะต้องภูมิใจมาก หากท่านสามารถมาเห็นได้ ผมหวังว่าจะได้พบกับท่านทั้งหลายในการประชุมใหญ่โรตารีสากลที่เมืองแอตแลนต้า ถิ่นก�ำเนิดของมูลนิธิฯ จ�ำนวนมาก คาดว่าจ�ำนวนโรแทเรียนที่จะไปร่วมงานเฉลิมฉลองการครบรอบ ร้อยปีของมูลนิธิของเราจะเป็นสถิติจ�ำนวนไม่น้อย ขณะเดียวกันก็ยังมีการเฉลิมฉลองแบบอื่นๆ อีก หลากหลายวิธี ผมจึงขอเชิญชวนท่านศึกษาการฉลองครบรอบร้อยปีมูลนิธิฯ จากเว็บ centennial. rotary.org ซึ่งจะให้ท่านเรียนรู้ประวัติมูลนิธิของเราและค้นหาแนวคิดส�ำหรับการจัดงานและด�ำเนิน โครงการต่างๆ ในสโมสรและในชุมชนของท่านด้วย อีกวิธีการหนึ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการฉลองครบรอบร้อยปีมูลนิธิฯ คือ เป้าหมายการระดมทุน จ�ำนวน ๓๐๐ ล้านเหรียญ การบริจาคของท่านให้แก่มูลนิธิก็คือวิธีที่ดีที่สุดส�ำหรับสร้างศตวรรษที่สอง ส�ำหรับโรแทเรียน ในการท�ำสิ่งดีๆ ในโลก และเพื่อให้โรแทเรียนเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ จอห์น เอฟ.เจิร์ม ประธานโรตารีสากล ปี 2559-60


สารประธานโรตารีสากล จอห์น เอฟ. เจิร์ม ธันวาคม ๒๕๕๙

มิตรโรแทเรียนที่รัก ผมเข้ามาอยู่กับโรตารีในประเภทอาชีพวิศวกร ซึ่งในประเภทอาชีพของวิศวกรนั้นก็มี หลากหลายแบบเช่นกันในโรตารี แต่ผมเป็นวิศวกรเครือ่ งกล มีหน้าทีค่ ำ� นวณภาระการท�ำงานของ เครื่องท�ำความร้อนและเครื่องท�ำความเย็นส�ำหรับอาคารหลังใหม่ ดูแลไฟส่องสว่างให้อยู่ในจุดที่ เหมาะสม วางระบบเดินท่อน�้ำมิให้ท่อน�้ำร้อนไปอยู่สลับที่ท่อน�้ำดื่ม วิศวกรช่างกลมิได้เป็นจุดเด่นในกลุ่ม พวกเขามิได้เรียกร้องความสนใจในทุกสิ่งที่เขาท�ำ ท่านอาจมิได้รู้จักวิศวกรผู้ออกแบบอาคารที่ท่านก�ำลังใช้อยู่ รถยนต์ที่ท่านก�ำลังขับ หรือระบบไฟ จราจรที่ท่านต้องปฏิบัติตาม แต่ทุกครั้งที่ท่านเดินเข้าไปในลิฟท์ บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือ เดินข้ามถนนขณะทีไ่ ฟสัญญาณเปิด ท่านต้องมอบชีวติ ไว้กบั วิศวกรผูท้ ที่ า่ นไม่เคยพบทีใ่ ด ท่านต้อง วางใจว่าลิฟท์ของท่านจะเปิดตามชั้นที่ท่านต้องการ ท่านไว้ใจว่ารถยนต์ของท่านจะวิ่งและหยุด เมื่อควรหยุด ท่านต้องไว้ใจว่าไฟสัญญาณจราจรเป็นสีแดงก่อนมีไฟคนเดินให้ท่านเดินข้าม ทุกวัน นี้ท่านมอบชีวิตของท่านไว้ในมือของบุคคลที่ท่านไม่ทราบชื่อและไม่เคยพบหน้าด้วย ท่านอาจไม่ เคยคิดถึงพวกเขาเลยด้วยซ�้ำ แต่ว่าพวกเขายังสัมผัสชีวิตของท่านอยู่ทุกวัน ผมสามารถวางเส้นขนานเช่นเดียวกันให้แก่ประเภทอาชีพอืน่ อีกด้วย - อาชีพธรรมดาๆ ที่ สามารถเปลี่ยนแปลงผลกระทบแก่ชีวิตผู้คนได้มากมายหลายอย่างเช่นเดียวกัน บางอย่างเรามอง เห็นได้ แต่บางอย่างก็มองไม่เห็น อาชีพของเรานั้นเปิดโอกาสให้เราช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้น เช่นเดียวกันกับงานที่เรากระท�ำอยู่ในโรตารี โดยอาศัยอาชีพต่างๆ ของเรา ในสโมสรของเรา ในชุมชนของเราและในทวีปต่างๆ เรา ก�ำลังสัมผัสชีวิตของบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักและอาจไม่เคยพบกันด้วย ในทุกส่วนของโลก ทุกๆ วัน ไม่วา่ พวกเขาจะทราบหรือไม่กต็ าม พวกเขาจะมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ปลอดภัยขึน้ และมีสขุ ภาพดีขนึ้ ก็เพราะ ผลงานของโรตารี เพื่อนมนุษย์ที่เราได้ช่วยเหลือเหล่านี้ บางทีอาจไม่เคยพบโรแทเรียนแม้แต่คนเดียว อาจ ไม่ทราบด้วยว่ามีโรตารีอยู่ในโลก แต่พวกเขาก�ำลังดื่มน�้ำสะอาดจากบ่อน�้ำบาดาลที่โรตารีได้ขุด ไว้ พวกเขาก�ำลังเรียนรู้จากหนังสือที่โรตารีได้มอบให้ พวกเขามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุข มากขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น ก็เพราะว่าโรตารีเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ จอห์น เอฟ.เจิร์ม ประธานโรตารีสากล ปี 2559-60 On the Web Speeches and news from RI President John F. Germ at www.rotary.org/office-president

02 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


สารประธานทรัสตีฯ คัลยัน บาเนอร์จี พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เฉลิมฉลองเดือนแห่งมูลนิธิโรตารี ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.๒๔๙๙ คณะกรรมการบริหาร โรตารีสากล ได้เชิญชวนให้สโมสรทุกแห่ง ก�ำหนดให้สัปดาห์ หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน เป็นสัปดาห์ที่อุทิศโปรแกรมหนึ่ง ส�ำหรับมูลนิธิโรตารี และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ก็ได้มีมติให้ เดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเป็นเดือนแห่งมูลนิธิโรตารี ตั้งแต่นั้นมา มูลนิธิของเราก็ได้เจริญก้าวหน้าและ เติบโตในรูปแบบต่างๆ ทีโ่ รแทเรียนน้อยคนอาจคาดเดาได้ ใน ปี พ.ศ.๒๕๒๘ โรตารีก็รับเอาโครงการระดับองค์กรโครงการ แรกมาด�ำเนินการ คือจัดการรณรงค์อย่างกล้าหาญ ในการ หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กๆ ทั้งโลก เพื่อสร้างโลก ใหม่ที่ปลอดโปลิโอ ในด้านโปรแกรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเราได้เติบโต ขึ้นอย่างรวดเร็วมาก จนกระทั่งมูลนิธิไม่สามารถด�ำเนินการ ให้กับจ�ำนวนค�ำขอรับทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผล ให้น�ำไปสู่การก�ำหนดรูปแบบทุนแบบใหม่เพื่อสนับสนุนทุน ระดับโลกให้มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่า ส่งผลในระยะยาว มากขึ้น และทุนระดับภาคส�ำหรับสนับสนุนกิจกรรมขนาด เล็ กในระยะสั้นๆ และได้ท�ำให้ความฝันอันยาวนานของ โรแทเรี ย นได้ ก ลายเป็ น จริ ง เมื่ อ มี ก ารเปิ ด ศู น ย์ สั น ติ ภ าพ โรตารีขึ้น ณ “มหาวิทยาลัยสันติภาพ” ในประเทศต่างๆ ด้านการสนับสนุนการเงินของมูลนิธิโดยโรแทเรียน ก็พุ่งขึ้นเหมือนติดจรวด ในปี พ.ศ.๒๕๒๕-๒๖ ยอดบริจาค ทั้งหมดเกือบถึง ๑๙ ล้านเหรียญสหรัฐ เปรียบเทียบกับยอด บริจาคปี พ.ศ.๒๕๕๘-๕๙ ตัวเลขพุ่งขึ้นไปถึง ๒๖๕.๖ ล้าน เหรียญสหรัฐ

เดือนพฤศจิกายนนี้ เราคงไม่ฉลองแค่เป็นเดือน แห่งมูลนิธิเท่านั้น แต่เรายังฉลองการครบรอบร้อยปีมูลนิธิ โรตารีอีกด้วย ในเว็บไซต์องโรตารีมีแนวคิดสร้างสรรค์แบบ ต่างๆ ส�ำหรับโอกาสเฉลิมฉลองให้เกียรติพิเศษนี้ด้วย แต่มี กิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ผมใคร่ขอแนะน�ำเป็นพิเศษ ก็คือ กิจกรรมแรก - จัดงานขึ้นในชุมชนโดยรวม มุ่งเน้น การครบรอบ ๑๐๐ ปีของโรตารี ในการท�ำสิ่งดีๆ ในโลก กิจกรรมที่สอง - วางแผนสนับสนุนโครงการที่ตอบ สนองปัญหาหลักในชุมชน อาจจัดขึ้นในรูปแบบการระดม ทุนในท้องถิ่น หรืออาจใช้ค�ำขอรับทุนระดับโลก หรือใช้ทาง เลือกอื่นๆ เช่น จัดหาน�้ำดื่มสะอาด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับเด็กหญิงในทุกส่วนของโลก หรือการขจัดไข้มาลาเรีย โรคเอดส์/เอชไอวี หรือโรคอื่นที่สามารถป้องกันได้ และกิจกรรมทีส่ าม ผมขอเชิญชวนให้มติ รโรแทเรียน ทุกท่าน ร่วมบริจาคเพือ่ เฉลิมฉลองครบร้อยปีมลู นิธิ โปรดอย่า ลืมว่ามูลนิธิโรตารีนั้นคือมูลนิธิของเราทุกคน ท่านและผมนั้น จะช่วยกันจัดหาทุนเพือ่ ช่วยท�ำสิง่ ดีๆเล็กๆ น้อยในสิง่ ทีม่ ลู นิธิ ของเราก�ำลังท�ำอยู่ในโลก – และท�ำมาตลอดศตวรรษ ขอให้ เรามัน่ ใจว่า เราจะสืบสานประเพณีนตี้ อ่ ไปใน ๑๐๐ ปีขา้ งหน้า ด้วย คัลยัน บาเนอร์จี ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี 2559-60


สารประธานทรัสตีฯ คัลยัน บาเนอร์จี ธันวาคม ๒๕๕๙

ภาระในการลงทุนเพื่อการท�ำสิ่งดีๆ มีโรแทเรียนสอบถามมาบ่อยครั้งว่า มูลนิธิโรตารี ด�ำเนินการลงทุนโดยรับภาระต่อสังคมอย่างไร มีการตรวจ สอบกลั่นกรองหรือจ�ำกัดการลงทุนบางอย่าง หรือใช้การ พิจารณาด้านสังคม สิง่ แวดล้อมหรือเหตุผลทางการเมืองหรือ ไม่ ค�ำตอบคือ ใช่ และไม่ใช่ ค� ำ ตอบว่ า “ใช่ ” คื อ มู ล นิ ธิ มี ก ารพิ จ ารณาผล ตอบแทนทั้งด้านการเงินและด้านสังคม เมื่อตัดสินใจลงทุน คณะกรรมการฝ่ายการลงทุนของเราได้ขอให้ที่ปรึกษาและผู้ จัดการฝ่ายฯ พิจารณาลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานด้านจริยธรรม บนบรรทัดฐาน ของประเทศและระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับคุณค่า ของโรตารี เรายังพิจารณาอีกด้วยว่า ผูจ้ ดั การฝ่ายการลงทุนของ เราได้ผนวกความรับผิดชอบด้านสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้น ตอนการพิจารณาการลงทุนด้วย ปัจจุบันมีผู้จัดการเจ็ดคนใน ฝ่ายการลงทุนนี้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในทรัพย์สนิ ประมาณร้อยละ 36 ของมูลนิธิฯ และเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามในหลักการของ สหประชาชาติส�ำหรับรับผิดชอบในด้านการลงทุน หลักการ เหล่านี้เสนอข้อปฏิบัติที่เป็นไปได้ รวมเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และเรื่องบริหารจัดการโดยรวม เช่นเรื่องบรรยากาศโลกที่ เปลีย่ นแปลง ความปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน และสาธารณะ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ถือปฏิบัติในการ ลงทุน หากว่าได้ปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวมานี้แล้ว ก็จะ สามารถลดความเสี่ยง ปรับปรุงให้ผลตอบแทนมากขึ้น และ ท�ำให้ภาพลักษณ์ของเราดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับภารกิจของเรา ด้วย ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี pr.pichet3330@gmail.com

04 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

หากถามว่ามูลนิธฯิ จะจัดล�ำดับชัน้ การลงทุนโดยไม่ รวมพิจารณาบางบริษัทหรืออุตสาหกรรมบางชนิดหรือไม่? ค�ำตอบก็คือ “ไม่” จากที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อสมาชิกโรตารีมี ประเภทอาชีพต่างๆ มากมายและมีวัฒนธรรมความเชื่อที่ หลากหลาย การเห็นพ้องด้วยกันในข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้ดัง กล่าวนั้น ย่อมจะกระท�ำได้ยากที่สุด คณะทรั ส ตี ข องมู ล นิ ธิ โ รตารี แ ละโรแทเรี ย นผู ้ เชีย่ วชาญด้านการเงินในคณะกรรมการฝ่ายการลงทุนของเรา จะท�ำหน้าที่อย่างจริงจังมากๆ เพราะบรรดาโรแทเรียนไว้ใจ เราด้วยเงินจ�ำนวนนับล้านๆ เหรียญสหรัฐที่เขามอบหมายให้ เพื่อกระท�ำสิ่งดีๆ ในโลก ให้เรามีความสามารถจัดการน�้ำ สะอาด การศึกษา พัฒนาสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ส่งเสริม สันติสุข โดยพึ่งพารายได้จากการลงทุนของเราอย่างมาก ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นพิเศษมากๆ ทีเ่ ราจะต้อง ใช้เงินบริจาคของท่านทั้งหลายในการลงทุนอย่างรอบคอบ เพราะว่าเราทุกคนเป็นเจ้าของมูลนิธิโรตารี เราจึง ต้องยึดมั่นในความโปร่งใสอย่างที่สุด เพื่อเป็นหลักฐานเราจึง ได้โพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ลงไว้ในเว็บ www.rotary.org ท่านสามารถอ่านรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของมูลนิธใิ น ช่วงสามปีทผี่ า่ นมา และการช�ำระคืนภาษีตลอดหกปีทผี่ า่ นมา ด้วย ยังมีเอกสารอีกจ�ำนวนมากในเรือ่ งข้อปฏิบตั ใิ นการลงทุน ปรัชญาและผลตอบแทนในประวัตศิ าสตร์ ผมจึงหวังว่าข้อมูล อย่างละเอียดนี้จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นใจของท่านในมูลนิธิ ของเรา และเพิ่มแรงใจในน�้ำใจที่ดีของท่านสืบต่อไป คัลยัน บาเนอร์จี ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ปี 2559-60


บทบรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ ภาค 3360 โรตารีสากล

มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ เงียบสงัดทั้งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที ส�ำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 90 ปี ความโศกสลดครอบคลุมไปทั่ว พสกนิกรชาวไทยต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวาย ความอาลัยอย่างต่อเนื่อง มวลมิตรโรแทเรียนก็เฉกเช่นเดียวกัน ขออัญเชิญแนวพระราชด�ำริ ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มา ณ โอกาสนี้ *** “..สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่..”

อีกทั้ง ทรงรับสั่งอยู่เสมอเกี่ยวกับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ว่า ที่พระองค์ทรงท�ำอยู่นั้น ทรงใช้หลัก สังฆทาน ความหมายนี้ลึกซึ้งมาก คือ “ให้เพื่อให้” พระองค์ไม่เคยนึกว่า เมื่อให้แล้วจะต้อง อย่างนั้นอย่างนี้ หลักสังฆทาน ให้โดยไม่เลือก ในฐานะเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบความทุกข์ยาก ก็ มีโครงการเข้าไปช่วยเหลือ ให้เพื่อให้จริงๆ ไม่ได้ให้เพื่อคิดหวังอะไรตอบแทน *** ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี อน.วาณิช โยธาวุธ

*** ที่มา : ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน, จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย มูลนิธิชัยพัฒนา

มหาสถูปปรินิพพาน กุสินารา อินเดีย Parinirvana Stupa Kushinagar India


นิตยสารโรตารีประเทศไทย

พสกนิกรได้จุดเทียนและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ดังกึกก้องทั่วบริเวณ ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

06 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


English issue

นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 33 ฉบับที่ 167 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 November - December 2016

สารบัญ Contents สารประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตีฯ บทบรรณาธิการ สารบัญ Six areas of Focus

1-2 3-4 5 6-7 8-9

สกู๊ปพิเศษ “My King - กษัตริย์ของฉัน”

10-20

Insider สนเทศโรตารี Convention: เมืองแห่งสันติภาพ

18-19 20

กองบรรณาธิการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ (3330) ผวภ.เอกณรงค์ กองพันธ์ (3340) ผวภ.เจสัน ลิม (3350) ผวภ.อนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.ชาญ จรรโลงเศวตกุล (3340) อผภ.นพ.พรชัย บุญแสง (3330) อผภ.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (3350) อผภ.อนุวัตร ภูวเศรษฐ (3360) อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (3360) ผวล.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ (3330)

ผวล.อรอนงค์ ศิริพรมนัส (3340) ผวล.มารศี สกุลหลิว (3350) ผวล.นิธิ สูงสว่าง (3360) บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ (3360) บรรณาธิการผู้ช่วย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (3330) อน.พุฒิธร พัฒนสินทร (3340) อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา (3350) อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน (3360)

สถานที่ติดต่อ ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซ.วัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 c/o Rotary Centre in Thailand 75/82-83, 32/Fl., Ocean Tower II, Soi Wattana, Asok Rd., Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02-661-6720 Fax: 02-661-6719 Mobile: 085-822-4442 Email: magazine@rotarythailand.org , v.yotharvut@rotarythailand.org Website: www.rotarythailand.org


1. สันติภาพและการป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง (Peace and Conflict Prevention/Resolution)

ปี 2512 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่นและท�ำไร่เลื่อนลอย

4. สุขอนามัยของแม่และเด็ก

(Maternal and Child Health) โรตารีองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ ที่มุ่ง เน้นเพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมอุดมการณ์แห่ง การบ�ำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นพื้นฐานของความ อุตสาหะอันมีคุณค่า ซึ่งได้ริเริ่มหลากหลาย โครงการในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้แก่ผู้คน ในสังคมอย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลากว่า หลายทศวรรษ โดยพบว่าแต่ละสังคมนั้นมีความ ต้องการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอันเป็น องค์ประกอบในสังคมที่มีอยู่รอบด้าน ทั้งนี้ โรตารีได้เล็งเห็นถึง 6 ประเด็น ส�ำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความ ปรารถนาให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ในสั ง คม เพื่อสร้างบรรทัดฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ ประชาคมโลก

08 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

ปี 2503 มูลนิธิราชประชาสมาสัย โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุตรของผู้ป่วยโรคเรื้อนไม่ให้ติด เชื้อจากพ่อแม่


Six areas of Focus 2. การป้องกันและการรักษาโรค

3. น�้ำและการสุขาภิบาล

(Disease Prevention and Treatment)

(Water and Sanitation)

ปี 2512 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

ปี 2538 โครงการ “แก้มลิง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนยารักษาโรค ออกท�ำการ ตรวจรักษาและพยาบาลราษฎร โดยไม่คิดมูลค่าในท้องถิ่นทุรกันดาร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย หลังเกิดอุทกภัย ในประเทศไทย พ.ศ.2538

5. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ

6. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

(Basic Education and Literacy)

(Economic and Community Development)

ปี 2506 สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน

ปี 2519 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักในความส�ำคัญของหนังสือสารานุกรม ว่า เป็นแหล่งความรู้ที่จ�ำเป็นในการศึกษา แก่คนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก ไทยที่ยังขาดที่เรียน และหนังสือเรียนอยู่เป็นอันมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคิดค้นและพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ การเดินทางสายกลาง และความยืดหยุ่น เป็น แนวทางส�ำหรับตนเองและชุมชน ทรงแสดงให้เห็นว่าครั้งแล้วครั้งเล่า หลักการนี้ สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตจริง


Special Scoop โดย อผภ.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ สร.เชียงใหม่เหนือ

กษัตริย์ของฉัน – มิตรของโรตารี (MY KING – A friend of Rotary)

โดย พระยาศรีวิสารวาจา อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย และกรรมการบริหารโรตารีสากล

เกี่ยวกับผู้เขียน พระยาศรีวิสารวาจาเกิดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ส�ำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ท่าน เป็นหุ้นส่วนอาวุโสของส�ำนักงานกฎหมายกรุงเทพฯ นอกจากนั้น ท่านยังเป็นองคมนตรีที่ถวายค�ำปรึกษาต่อพระมหากษัตริย์แห่ง ราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังได้เคยรับใช้ประเทศของท่านในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง และสมาชิกรัฐสภา ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ถึงสามอย่าง พระยาศรีวิสารวาจาเป็นสมาชิกก่อตั้งของสโมสรโรตารี กรุงเทพซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1930 (พ.ศ.2473) และปัจจุบันเป็นกรรมการ บริหารโรตารีสากล (ในขณะนั้น) ข้อมูลเพิ่มเติม พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา (นามเดิม เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล, หุ่น ฮุนตระกูล - ในเอกสารบางแหล่ง เขียนว่า พระยา ศรีวิศาลวาจา) (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2511) อดีตปลัดทูลฉลองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหนึ่งในผู้ร่างกฎหมาย ที่ จ ะน� ำ มาใช้ เ ป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ถวายพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้าอยู่หัว ร่วมกับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ และนายเรมอนต์ บี สตีเวนส์ ซึ่งทรงมีก�ำหนดที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475 พระยาศรี วิ ส ารวาจาจบการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย อ็อกซฟอร์ด บาร์ริสเตอร์มิดเดิลเทมเปิล ด้วยคะแนนเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งในสภา กรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7 และองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน บทบาทในทางการเมืองเป็นสมาชิกและเป็น ส.ส. สังกัด พรรคประชาธิปัตย์ และบทบาทในทางวิชาการด�ำรงต�ำแหน่งเป็น อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระยาศรีวิสารวาจามีเชื้อสายจีนไหหล�ำ มีชื่อจีนว่า ฮุ่น เซ็กเตี่ยน

10 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

เรื่องจากปก (About Our Cover and Other Things) พฤษภาคม 1960 อาจมีใครสักคนถามว่า “คุณเคยเห็นพระแก้วมรกต

แล้วหรือยัง?” นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องไปชม หรือคุณอาจพบข้อความ ในโฆษณาที่เขียนว่า “นั่นเป็นความเพลิดเพลินเพียงครึ่งเดียว เท่านั้น” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในเมืองที่มีผู้คนประมาณ 700,000 คน คุณอาจเดินผ่านถนนหลายสายที่เต็มไปด้วยร้านรวงมากมาย จนมาถึ ง พระบรมมหาราชวั ง ที่ มี ก� ำ แพงล้ อ มรอบติ ด กั บ แม่ น�้ ำ เจ้าพระยา ผ่านจากพระบรมมหาราชวังออกมา คุณก็จะมาถึง จุดที่ช่างภาพถ่ายเป็นภาพหน้าปก และก่อนที่คุณจะมาถึงวัด พระแก้ว อันเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต - อาคารทรงสูง ที่มีหลังคาซ้อนกัน ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพระบรมมหาราช วัง ภายในพระอุโบสถคุณจะเห็นองค์พระซึ่งมีความสูงประมาณ 2 ฟุต แกะสลักจากหินประดับ และประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่ง สีทอง ณ ที่แห่งนี้คือสถานที่พิเศษของชาวสยามที่นับถือพุทธ ศาสนา จากภาพคุณ จะเห็นพระมหากษัตริย์ของชาวสยามเสด็จ มาสักการะองค์พระแก้วมรกต ... ช่างภาพคือ Chester “Blackie” Kronfeld หัวหน้าช่างภาพ Pan American Airways. บทความพิเศษจากนิตยสารเดอะโรแทเรียน ประจ�ำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2503 ที่มีบทความเกี่ยวกับองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวกับโรตารี หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรก: นิตยสารเดอะโรแทเรียน ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2503 ตีพิมพ์ครั้งที่สอง: สารผู้ว่าการภาค 3360 ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2552

วัน


ภาพ: พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาล ที่ 9) ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์มากกว่า 21.5 ล้าน คน ด้วยพระอัจฉริยภาพและเปี่ยมด้วยพระกรุณา หนึ่งใน องคมนตรี (ของพระองค์ท่าน) ได้พรรณนาเกี่ยวกับพระ มหากษัตริย์ผู้ก�ำลังจะเสด็จประพาสประเทศต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับประเทศสวีเดนและเดนมาร์ก องค์ อุปถัมภ์ของโรตารีในประเทศไทยคือพระมหากษัตริย์ สโมสร โรตารีในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งในปี 1930 โดยถูกยอมรับว่าไม่ เหมือนสิ่งน�ำเข้าจากตะวันตกอื่นๆ แต่เป็นสิ่งที่สามารถผสม กลมกลืนกับจิตวิญญาณของชาวสยามได้อย่างใกล้ชิดยิ่ง เมื่อไม่นานมานี้นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพคือ พระ วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของ พระมหากษัตริย์องค์ก่อน คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว และเป็นโอรสของของผู้ว่าการภาคโรตารีคนแรกใน เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ว่าการภาคก่อนหน้านี้ได้แก่พระองค์เจ้าพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ ประพันธ์ ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติ ในปี 1955 และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรม หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จ ราชการแทนพระองค์เมื่อครั้ง ร.9 ยังทรงพระเยาว์อยู่ ร.9 ทรงประสูติที่เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา ในเดือนธันวาคม ปี 1927 พระองค์ ทรงศึกษาที่ Switzerland จนถึงปี 1951 และเสด็จขึ้นครอง ราชย์เมื่อปี 1946 ในปี 1950 ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรส กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา 3 พระองค์และพระราชโอรส 1 พระองค์ พระมหากษั ต ริ ย ์ ข องไทยเปรี ย บเสมื อ นผู ้ รั บ ใช้ และผู้ปกครองของประเทศ พระองค์และพระราชินี (ซึ่งเป็น องค์ประธานของสภากาชาดแห่งประเทศไทย) เคยเสด็จ พระราชด� ำ เนิ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความ เดือดร้อนจากอัคคีภัยและอุทกภัย นอกจากนั้นพระองค์ยัง ทรงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโปลิโอ อหิวาตกโรค และโรคเรื้อน และโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง พระองค์ยังทรง สนับสนุนในกิจกรรมทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และทรงส่งเสริมการศึกษาอีกด้วย พระองค์เปรียบเสมือนโซ่ ข้อกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาลในการสร้างเสถียรภาพ และความยุติธรรม อาจมี ป ระเทศไทยเพี ย งประเทศเดี ย วที่ เ ห็ น พระ มหากษัตริย์ทรงฉลองพระองค์อย่างเรียบง่าย ไม่สวมฉลอง พระบาท โกนพระเกศา และเสด็จบิณฑบาตไปตามถนน หนทางต่างๆ ในเมืองหลวง ในขณะที่พระองค์เสด็จอุปสมบท เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชายไทยทุกคนคาดหวังว่าจะได้ อุปสมบทสักครั้ง อีกไม่นานท่านอาจได้พบเห็นกษัตริย์พระองค์นี้ด้วย ตัวเอง เนื่องเพราะในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้พระองค์จะเสด็จ ประพาสรอบโลกเพื่อสัมพันธไมตรีอันดี

12 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง


ใต้ฝ่าละอองธุลี พระบาท – บุรุษผู้ทรง รักครอบครัว ผู้เป็นที่ เคารพรักของประชาชน ของพระองค์

(His Majesty – A Family Man Beloved of His People) พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนทั่ว ประเทศ พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีที่ทรงพระ สิริโฉมงดงาม พระราชธิดาทั้ง 3 พระองค์มีพระชันษา 9, 5 และ 2 พระชันษา และพระสยามมกุฏราชกุมารวชิรา ลงกรณ์ พระชันษา 7 ที่ทรงเป็นที่รักของมหาชนชาวสยาม และพระองค์ก็รักพสกนิกรของพระองค์เช่นเดียวกัน เมื่ อ พระองค์ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เยื อ นสถาน ที่ต่างๆ ภายในประเทศ ซึ่งมีขนาดทัดเทียมกับประเทศ ฝรั่งเศสแต่มีประชากรมากกว่าเกือบครึ่ง เราจะเห็นผู้คน เป็ น จ� ำ นวนนั บ ร้ อ ยนั บ พั น เฝ้ า รั บ เสด็ จ ตามเส้ น ทางที่ พระราชด�ำเนินผ่าน ในภาคอีสาน (ซึ่งไม่เคยมีพระมหา กษัตริย์พระองค์ใดเคยเสด็จมาก่อน) ผู้คนเป็นจ�ำนวนมาก ต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นเวลาถึง 3 วันเพื่อมารอรับเสด็จ บ่อยครั้งที่เราจะเห็นภาพที่พระองค์ทรงสนทนากับชาว บ้าน เพื่อทรงเข้าใจปัญหา ความต้องการ และความคาด หวังของพวกเขา สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เวลาเสวยพระกระยาหาร ของพระองค์ต้องล่าช้าออกไปเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง และ เมื่ อ เสด็ จ กลั บ พระนครพระองค์ จ ะทรงพระราชทานค� ำ ชี้แจงต่างๆ ที่พระองค์รับทราบมาให้แก่รัฐบาล เพื่อแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมา แล้ว 60 จังหวัดจาก 72 จังหวัด ทั้งนี้เพื่อท�ำความเข้าใจและ ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ เมื่อครั้งที่เสด็จทรงพระส�ำราญบริเวณชายทะเล พระองค์ยังใช้นั้นเวลาเสด็จเยี่ยมพื้นที่ใกล้เคียง หนึ่งใน สถานที่เหล่านั้นพบว่ามีการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค ซึ่งพระองค์ได้มีพระบัญชาให้มีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ด้วย

14 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

พระเจ้าอยู่หัวและเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ (พระชนมายุ 7 ชันษา) ทะเลอ่าวไทย ที่ชายหาดหัวหินใกล้พระราชวังไกลกังวล

พระเจ้าอยู่หัวขณะพระชนมายุ 32 พรรษา ทรงสกีด้วยความเชี่ยวช หัวหิน ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ซึ่งพระราชวงศ์เสด็จมาประทับพัก


) ทรงสรงน�้ำ

ชาญ ณ ชายหาด กผ่อนประจ�ำปี

หญิงชราถวายความจงรักภักดีด้วยดอกไม้และการกระพุ่มมือไหว้แบบสยาม

พสกนิกรนับหมื่นเข้าเฝ้าเพื่อชื่นชมพระบารมี เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนจังหวัดขอนแก่น เมื่อเกือบ 50 ปีมาแล้ว


ทรงรับบาตรในฐานะพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา ในปี 1956 ทรงผนวชเป็นภิกษุตามประเพณีที่ชายไทยนับถือ ศาสนาพุทธจะต้องบวชเรียน ในระหว่างทรงพ�ำนักที่วัด พระราชินีทรงเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์

ทรงส่งเสริมงานการกุศล โดยเสด็จพระราชด�ำเนินร่วม งานที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด

16 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

พระเจ้าอยู่หัวทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากพราหมณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ ณ ที่นั้นได้มีพระบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ทรงสนพระทัยในดนตรีแจ๊สและทรงเป็นนักดนตรีที่ เชี่ยวชาญ ทรงมีพระราชด�ำรัสกับ Jack Teagarden และวงดนตรีของเขา


ส�ำหรับความจงรักภักดี แล้ว ในหลายบทบาทนั้นมี โรตารีอยู่ด้วย (For Royalty Many Roles – Rotary Among Them)

ระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรง อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้น พระองค์ ทรงเป็นผู้ปกป้องศาสนา (พุทธ) และทรงเป็นองค์ อุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ ทรงเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ ทรงเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ และทรงเป็นนักดนตรี สิ่งเหล่านี้คือพระลักษณะของ พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน จากพระราชภารกิจอัน หลากหลายนั้น พระองค์ยังทรงสละเวลาให้แก่สมาชิก โสมสรโรตารีกรุงเทพ “พระราชทานเวลาของพระองค์ เ ป็ น อั น มาก ในการให้ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ และเกื้อกูล เป้าหมายขององค์กรของเรา” เมื่อครั้งที่บรรดาประธานโรตารีสากลเดิน ทางมาเยือนประเทศไทย พวกเขาพบว่าความส�ำเร็จ ของเป้าหมายต่างๆ ของโรตารีนั้นส่วนหนึ่งนั้นเกิดจาก พระองค์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายคลิฟฟอร์ด แรนเดล ประธานโรตารีสากลปี 1958-59 (รูปซ้าย: ชุดสูทด�ำซ้ายสุด) และ เอ.ซี.เบเคอร์ ประธานโรตารีสากล ปี 1955-56 (รูปขวา: ชุดสูทด�ำขวาสุด) เข้าเฝ้าเมื่อครั้งเยือนประเทศไทย โดยมีกรรมการบริหารโรตารีสากล พระยาศรีวิสารวาจา (ผู้เขียน) ถวายการแนะน�ำ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ประทับร่วมโต๊ะกับ พระยาศรีวสิ ารวาจาในการประชุมใหญ่ของสภากาชาด


โรแทเรียน นักปฏิวัติการสื่อสาร ตัวยง โดย รทร.สุพรรณ วิบูลย์มา ประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์และการสื่อสาร ภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2559-2560

18 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


สนเทศโรตารี

จากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุค Internet-of-Things กับ ประเทศไทย 4.0

ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้เองที่โลกเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมหนักสู่ยุคที่มีคอมพิวเตอร์มาช่วย และวิวัฒนาการ เข้าสู่การที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สามารถเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ วิทยุ รถยนต์ และ อื่นๆ) เข้าไว้ด้วยกัน และสื่อสารกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Internet-of-Things ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สอดคล้องกับ นโยบายชาติที่ก�ำลังผลักดันสู่ ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญา และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

โรตารีกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง

ส่วนตัวดิฉันพบว่าโรตารีมีวิสัยทัศน์ยาวไกล แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราไม่ได้น้อยหน้าชาวบ้านเลย ระบบ บริหารจัดการ การสื่อสารและรายงานผลของเราล�้ำหน้าองค์กรมากมาย ความท้าทายเดียวที่เหมือนๆ กับทุกที่คือบุคลากร หรือส�ำหรับเราคือโรแทเรียนนั่นเอง ความไม่สามารถปรับตัวทันความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้หลายอาชีพ/ธุรกิจ/อุตสาหกรรมในบ้านเราขณะนี้หวั่นไหว ต้องปิดตัวลง ลดคน หรือปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งหลายคนกล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจ แต่ถ้าจะมองกันดีๆ ท�ำไมจึงยังมีบาง ธุรกิจหรืออาชีพที่โตเอาๆ ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว หลายธุรกิจที่โต ไม่มีตัวตนด้วยซ�้ำ ค้าขายกันบนระบบอินเตอร์เน็ต และผู้ ประสบความส�ำเร็จหลายคนอายุรุ่นลูกเรา ลืมไปได้เลยว่าต้องล้างชามเป็นก่อนค่อยมาเป็นเจ้าของโรงแรมได้ เป็นต้น มุมมองของดิฉันคือ โรแทเรียนจึงเป็นนักปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงตัวยง พิจารณาจาก 6 เดือนที่ดิฉันได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าการภาคเจสัน ลิม มาปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการภาพลักษณ์และการสื่อสาร ภาค 3350 ปี 2559-2560 นอกจาก จะปรับตัวได้แล้ว เรายังไม่ทิ้งเพื่อน หรือพี่-น้อง ทั้งจูงทั้งดึงทั้งประคองกันมา เพราะฐานสมาชิกของเรามีถึง 3 ชั่วคน (ปู่ย่า-พ่อ แม่-ลูกหลาน) 4 Way Test ของเรา ท�ำให้เรามากันเป็นทีม ทั้งในระดับสโมสร และภาค โดยการน�ำของผู้น�ำที่ผลัดเปลี่ยนกัน ถือต�ำแหน่งอย่างงดงาม

โรแทเรียนนักสื่อสารตัวยง

จากฐานข้อมูลของ We Are Social สิงคโปร์พบว่าคนไทย 68 ล้านคนเกินครึ่งหนึ่งที่ใช้อินเตอร์เน็ตและมือถือใน การสื่อสาร สถิติ ณ เดือนมกราคม 2560 สูงขึ้นจากปี 2559 แล้ว 20% เชื่อว่าการเติบโตอาจไม่ธรรมดาในยุคที่โลกก�ำลังมุ่งสู่ Industry 4.0 หรือไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดิฉันขอยืนยันว่าเราทันเขาสบายๆ โรแทเรียนเป็นนักสื่อสารตัวยง เราใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�ำวัน สื่อสาร กับครอบครัวและระหว่างสมาชิกด้วยกัน เราระดมสรรพก�ำลังจากเพื่อนสมาชิกในสโมสร ต่างสโมสร ต่างภาค ต่างโซน ฯลฯ ในพริบตาเดียว เมื่อตระหนักดีถึงศักยภาพของแต่ละท่านแล้ว ความท้าทายของเราคือน�ำอาวุธดีๆ ของเรามาบอกเล่าเรื่องความ ส�ำเร็จ หรือโครงการที่เราทุ่มเทท�ำกันโดยเน้น 6 แนวทางหลักในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ (6 areas of focus) และการน�ำโลโก้ชื่อของโรตารีมาสื่อสารซ�้ำๆ อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ และเป็นมือโปรกันนะคะ


เมืองแห่งสันติภาพ City of Peace ผู้แปล: Convention

ลงทะเบียน ร่วมงานประชุมใหญ่โรตารีสากล 2017 ที่ แอทแลนตา ได้ที่ www.riconvention.org

อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก

แม้วา่ แอตแลนตาได้ผา่ นเหตุการณ์รนุ แรงและความไม่เสมอภาคในช่วงเวลาทีผ่ า่ น มา แต่ปัจจุบันมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสดใสกับสิ่งเตือนใจว่ายังมีเรื่องดีอื่นๆ รับแรง บันดาลใจในขณะที่คุณไปประชุมใหญ่โรตารีสากลปี 2017 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน เดิ น ไม่ ไ กลจากศู น ย์ ก ารประชุ ม ไปที่ ศู น ย์ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และสิ ท ธิ มนุษยชน ทีน่ นั่ คุณจะได้เห็นบันทึกทีเ่ ขียนด้วยลายมือ สุนทรพจน์ และธรรมเทศนาของผูน้ ำ� สิทธิมนุษยชน มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ , สัมผัสกับประสบการณ์ที่เกิดตั้งแต่ปี 1960 ถึงยุค

เคาน์เตอร์ขายอาหารกลางวัน และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มศาสนาหัวรุนแรงทั่วทุกมุม โลก รถรางจะพาคุณไปพบกับ มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ ซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งชาติ (ตามภาพ) ซึ่งคุณสามารถเยี่ยมชมบ้านสมัยวัยเด็กของคิงและ โบสถ์คริสตจักรแบบติสต์อี เบนนีเซอร์ โบสถ์ที่คิงได้บวชเป็นบาทหลวง และยังคงสภาพเดิมเหมือนในปี 1960 อีกท่านหนึ่งที่ชนะรางวัลโนเบลสันติภาพ คืออดีตประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์ ซึ่งยังคงต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ศูนย์กลางคาร์เตอร์บนปาร์คเวย์เสรีภาพของแอตแลนตา ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดของประธานาธิบดี จิมมี คาร์เตอร์ ซึ่งมีของ ที่ระลึกสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดี โรตารีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันติภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน เพื่อ เฉลิมฉลองความส�ำเร็จของพวกเราและหาโอกาสที่จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพ ลง ทะเบียนเข้าชมได้ riconvention.org

20 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


Our Districts

สารบัญ Contents

กองบรรณาธิการ

สกู๊ปพิเศษ หน้า 24-27 “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ” Our Guest หน้า 28-29 Joint RYLA หน้า 30-33 Our Voice 3330 หน้า 34-35 Our Voice 3340 หน้า 36-37 Our Voice 3350 หน้า 38-39 Our Voice 3360 หน้า 40-41

บรรณาธิการบริหาร อน.วาณิช โยธาวุธ

(สร.แม่สาย 3360)

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ อน.พุฒิธร พัฒนสินทร อน.ทนงศักดิ์ วิบูลย์มา อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน

(สร.กาญจนบุรี 3330) (สร.อี-คลับ 3340) (สร.สาทร 3350) (สร.แพร่ 3360)

บรรณาธิการผู้ช่วย


“เหนือสุดแดนไทย ปั่นไป โดย อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน สร.แพร่

22 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


ปกราบพ่อ” “พ่อของเรา ท่านทรงท�ำเพื่อลูกของท่านทั้งประเทศ ถึง 70 ปี โดยท่านไม่เคยหวังผลตอบแทน ไม่เคยท้อถอย ไม่เคยบ่น ถึงแม้งานจะหนัก จะล�ำบาก จะยาก พ่อก็ทรงท�ำงาน เพื่อลูกของท่านเสมอมา”


จุดเริ่มต้นของโครงการ ที่จริงแล้วโครงการปั่นจักรยาน จากอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายไปกรุงเทพมหานครนั้นเริ่มต้น เป็นโครงการส่วนตัวของ นยล.วิวัฒน์ และโรตารีแอนน์เสาวณี พานิช อัตรา ที่ตั้งใจจะปั่นจักรยานจากอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายไปยัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรัก ภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อใน โอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 89 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 แต่ด้วยเหตุการณ์อันโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ อัน เนื่องมาจากประกาศของส�ำนักพระราชวัง เรื่องการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 สร้างความโศกเศร้าและเสียใจต่อประชาชนชาว ไทยและทีมนักปั่นจักรยาน จากเหตุ ก ารณ์ นี้ ท� ำ ให้ ที ม นั ก ปั ่ น จั ก รยานซึ่ ง มี ค วามตั้ ง ใจ อย่างแรงกล้าอยู่แล้วที่จะท�ำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ปรึกษาหารือกันว่า ต้องท�ำอะไรสักอย่างเพื่อพ่อหลวงของเรา ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่กับ พวกเราแล้ว ทีมนักปั่นทุกคนได้แต่ก้มหน้าก้มตานิ่งเงียบไม่ได้แสดง ความคิดเห็นใดนานพอสมควรจนกระทั่งท่าน นยล.วิวัฒน์ พานิชอัตรา ประธานกลุ่มจักรยานเพื่อสุขภาพอ�ำเภอแม่สาย ได้เอ่ยขึ้นเบาๆ ว่า “ผมอยากไปกราบพ่อ” ทีมนักปั่นจักรยานทั้งหมดหันมองหน้ากัน ด้วยความตื่นเต้น ตื้นตันใจ แล้วต่างก็น�้ำตาไหลพรากออกมาอย่าง ไม่รู้สึกตัว พวกเขาปลาบปลื้มที่ความตั้งใจอันแรงกล้าของพวกเขาที่ จะได้ปั่นจักรยานเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรัก ภักดี กตัญญูกตเวทีต่อองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเขาไม่ได้สูญเปล่า นักปั่นทุกๆ ท่านรู้ตัวทันทีว่าสิ่งที่พวกเขาจะท�ำจะเป็นภารกิจเพียง ครั้งเดียวในชีวิต ที่จะท�ำเพื่อพ่อของปวงชนชาวไทย ไม่เคยมีครั้งไหน

24 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

ที่จะมีความหมายมากเท่าครั้งนี้ พวกเขาอยากปั่นไปกราบพ่อหลวงผู้ ยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งปวงให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะสามารถท�ำได้ พวกเขา จะปั่นจักรยานเดินทางจากบ้านที่อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ จะไปให้ถึงพระบรมมหาราชวังเพื่อไปกราบพ่อหลวง ด้วยระยะทาง กว่า 900 กว่ากิโลเมตร ความตั้งใจที่จะไปกราบพ่อได้ส่งเสียงดังออกมาจากใจนักปั่น ทุกท่าน จนได้ยินไปถึง พี่ๆ น้องๆ และผองเพื่อนของทุกๆ ท่าน ที่ต่าง ให้ก�ำลังใจ อยากร่วมเดินทางด้วย อยากแสดงความอาลัย และความ จงรักภักดีด้วย หลายท่านไม่มีโอกาสไปกราบสักการะพระบรมศพ ด้วยตัวเอง ก็ฝากผ่านนักปั่นให้เป็นตัวแทนตนเองเพื่อไปกราบสักการะ พระบรมศพ เมื่อท่าน นยล.วิวัฒน์ พานิชอัตรา และโรตารีแอนน์เสาวณี ได้แชร์เรื่องราวนี้ให้มวลมิตรโรแทเรียนในสโมสรโรตารีแม่สายฟังถึง ความตั้งใจจริงดังกล่าว ด้วยจิตวิญญาณของการบริการผู้อื่นเหนือตน ของโรแทเรียนทุกๆ คน การร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือทีละเล็กที่น้อยที่ คอยหยิบยื่นให้กัน ก่อให้เกิดกิจกรรม “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไปกราบ พ่อ” ขึ้นมา โดยวันและเวลาที่เหมาะสมได้ถูกก�ำหนดขึ้นภายหลังจาก การหารือกัน ระหว่างทีมนักปั่นจักรยานและสโมสรโรตารีแม่สาย โดย ได้มีการประสานงานระหว่างสโมสรที่ทีมนักปั่นจะผ่านไป เริ่มต้นจาก สโมสรโรตารีแม่สาย สโมสรโรตารีพะเยา สโมสรโรตารีแพร่ สโมสร โรตารีอุตรดิตถ์ สโมสรโรตารีพุทธชินราช จนสุดเขตพื้นที่ภาค 3360 และรับไม้ต่อในเขตของภาค 3350 โดยสโมสรโรตารีนครสวรรค์ สโมสร โรตารีอ่างทอง สโมสรโรตารีกรุงเทพรามค�ำแหง จนถึงริมก�ำแพง พระบรมมหาราชวัง และจนกระทั่งได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในที่สุด


สัมภาษณ์ทีมงานนักปั่น “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ”

นยล.วิวัฒน์ พานิชอัตรา สโมสรโรตารีแม่สาย กิจกรรมการปั่นจักรยานทางไกล “เหนือสุด แดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับ การสนับสนุนจากท่านชุติเดช มีจัน นายอ�ำเภอ แม่สาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่สาย เครือข่ายจักรยานจังหวัดเชียงราย และที่ ส�ำคัญคือสโมสรโรตารีแม่สายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ การไปครั้งนี้ผมและคณะรวม 17 คนไปในนามของชาวแม่สาย ชาวเชียงราย โรตารีแม่สาย โรตารีภาค 3360 และ โรตารีภาค 3350 ผมและคณะขอเป็นตัวแทนน้อมน�ำดวงจิตดวงใจของทุกๆ ท่าน ที่คณะผมได้ปั่นไปกราบพ่อ ด้วยเหตุผลที่ผมและคณะปั่นจักรยานไปกราบพ่อ ทั้งๆ ที่ไปงานวิธีอื่นจะง่าย สะดวก และประหยัดกว่า คือการปั่นจักรยานนั้นต้อง ใช้ความพยายามและความอดทน ระหว่างทางจะเจอทั้งฝน ทั้งแดดและอุปสรรค อีกมากมาย ระยะทางกว่า 950 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาถึง 7 วัน แต่ผมและคณะ เลือกวิธีนี้เพราะเห็นว่าพ่อของเราท่านทรงท�ำเพื่อลูกของท่านทั้งประเทศถึง 70 ปี โดยท่านไม่เคยหวังผลตอบแทน ไม่เคยท้อถอย ไม่เคยบ่น ถึงแม้งานจะหนัก จะ ล�ำบาก จะยาก พ่อก็ทรงท�ำงานเพื่อลูกของท่านเสมอมา ที่ไหนที่ลูกมีความล�ำบาก มีความทุกข์ พ่อต้องหาวิธีให้ลูกของพ่อพ้นทุกข์ พ่อทรงท�ำงานโดยไม่มีวันหยุด วัน พัก แม้แต่ตอนพ่อประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อก็ไม่เคยหยุดที่จะคิด ที่จะท�ำเพื่อให้ ลูกของพ่อพ้นทุกข์ พ่อไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเองเลยจนถึงวันที่พ่อสวรรคต บัดนี้ผม และคณะได้ท�ำตามความฝันที่จะท�ำเพื่อพ่อแล้ว ผมและคณะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ทุกๆ สโมสรโรตารีใน เส้นทางที่ให้การต้อนรับให้ก�ำลังใจอย่างดียิ่ง มีส่วนช่วยท�ำเรื่องนี้ส�ำเร็จได้ ผมและ คณะทุกๆ คนรักพ่อครับ อน.สัมพันธ์ เลียวเจริญ สโมสรโรตารีแม่จัน ระหว่างวันที่ 9-16 พฤษภาคม 2559 กิจกรรม “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ” ระยะทาง จากแม่สายถึงกรุงเทพฯ รวมทั้งหมดประมาณ 950 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเตรียมงานวางแผนไม่ ถึง 15 วัน งานประวัติศาสตร์ “เหนือสุดแดน ไทย ปั่นไปกราบพ่อ” ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ เตรียมงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน ก็ได้ท�ำส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย เพราะทุกคนมีดวง ใจอันรักพ่ออย่างสุดซึ้งอันหาที่สุดมิได้ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมมา ณ ที่ นี้ด้วย พวกเราทุกคนนักปั่น 17คน และโชเฟอร์ 2 คน อยู่กินร่วมกันเจ็ดวันเจ็ดคืน เต็มๆ เนื่องจากทุกคนมีจิตใจอันแน่วแน่เพื่อน�ำดวงใจของชาวเชียงราย ชาวพะเยา ชาวงาว ชาวแพร่ ชาวอุตรดิตถ์ ชาวพิษณุโลก ชาวนครสวรรค์ และชาวอ่างทอง รวมทั้งโรตารีภาค 3360 และภาค 3350 ฝากสองมือสองขาน้อมรับดวงจิตดวงใจ

อันรักพ่อ “ปั่นไปกราบพ่อ” 70 ปีที่พ่อขึ้นครองราชย์ ไม่มีวันไหนที่ไม่ทรงงาน พ่อ ท่านเหนื่อยมากแล้วกว่า 70 ปี ขอท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย โอกาสเพียงเจ็ดวันที่ได้ ปั่นไปกราบพ่อ เทียบกับความเหนื่อยยากตลอด 70 ปีที่ทรงงานของพ่อมิได้ ช่าง ต่างกันเหมือนฟ้าดิน เจ็ดวันเจ็ดคืนอันโศกเศร้านี้ ไม่รู้เป็นเหงื่อหรือน�้ำตาที่ไหล อาบหน้า ขอจดจ�ำไปตลอด 19 ชีวิตปลอดภัยที่ปั่นไปกราบพ่อ เพราะพ่อเราอยู่ เบื้องหลังเป็นผู้คุ้มครองปกป้องให้พ้นภัย ค�ำพ่อที่ได้สอนไว้ ขอให้ไทยเราทุกคน เปลี่ยนความเศร้าโศกมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมกันพัฒนาถิ่นไทยให้พอเพียง และ ยั่งยืนดั่งค�ำสอนของพ่อหลวงผู้เป็นที่รักของพวกเรา โรตารีแอนน์เสาวณี พานิชอัตรา ดิฉันนางเสาวณี พานิชอัตราแอนน์ ของ นยล.วิวัฒน์ พานิชอัตรา ประธานจัดงาน กิจกรรม “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ” ในครั้งนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากความตั้งใจที่จะ ท�ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน พ่อที่ท�ำงานเพื่อลูกๆทั้ง แผ่นดิน 70 กว่าล้านคนโดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านท�ำงานทุกวินาที ทุกนาที ทุกลมหายใจ เพื่อประเทศและประชาชนของท่าน ดิฉันโชคดีที่ได้เกิดในปีที่พ่อมาเยี่ยมเยือน มาดูแลทุกข์สุขของ ประชาชนชาวอ�ำเภอแม่สาย เมื่อลืมตาดูโลกก็มีพ่อปกครองประเทศมาตลอด จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดรัชสมัยของพ่อ ตั้งแต่จ�ำความได้พวกเราปวงชนชาวไทยอยู่ อย่างสงบร่มเย็น ดิฉันดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและมีพ่อที่ท�ำงานโดยไม่มีวันหยุด ตลอดระยะเวลาที่ท่านครองราชย์นานถึง 70 ปีแม้แต่ตอนที่ท่านป่วยก็ตาม พ่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ประทับอยู่แต่ในพระบรมมหาราช วัง แต่ท่านทรงเดินทางไปดูแลประชาชนแทบทุกตารางนิ้วของประเทศ เมื่อขึ้น ครองราชย์ ท่านได้ตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่ง มหาชนชาวสยาม” ซึ่งพ่อได้ท�ำจริงตามที่ตรัสไว้ พ่อได้ก่อตั้งโครงการหลวงกว่า 4,000 โครงการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของท่าน พ่อมีแต่ให้ ให้กับผู้น้อย ผู้มี ความทุกข์ ผู้ด้อยโอกาส จนไม่สามารถจะกล่าวถึงได้หมด ดังนั้น ดิฉันเองแม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ อายุถึง 58 ปีแล้ว จะท�ำวัน นี้เพื่อพ่อไม่ได้เชียวหรือ ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่นี้ จึงได้ปรึกษากับท่าน นยล. วิวัฒน์ว่าจะต้องท�ำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนพ่อ แม้จะเหนื่อยแสนสาหัส แต่ก็ ต้องท�ำให้ได้ เพราะพ่อเองยังเหนื่อยเพื่อลูกๆ มานาน การปั่นครั้งนี้แม้จะเจอทั้ง แดด ฝน และร้อนเหมือนโดนวัดใจมาตลอดทาง ด้วยระยะทาง 950 กิโลเมตร จาก แม่สายถึงกรุงเทพ ใช้เวลาถึง 7 วัน แต่เราไม่ท้อ เราท�ำเพื่อพ่อ ไม่มีผู้ร่วมโครงการ บ่นแม้แต่ค�ำเดียวเป็นการท�ำเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้าย และยังเป็นการสอนให้ลูกๆ ได้รู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยต่างๆ เราเจอนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเหนื่อยยากที่ พ่อเคยท�ำเพื่อลูกๆ ของท่าน ดิฉันดีใจและเต็มใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ตอบแทน พระคุณพ่อของแผ่นดินที่ท�ำเพื่อลูกๆ ตลอดมา


26 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


นย.อรพินท์ ชิมมอนส์

สโมสรโรตารีพะเยา การมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและสั ง คมต่ อ งาน สร้ า งสรรค์ แ ละงานที่ เ ป็ น ประโยชน์ นั บ เป็ น เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสโมสร โรตารีและมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ดังที่ได้ ปฏิญาณและร่วมด�ำรงอุดมการณ์ด้วยกันมา การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม ”ปั่นไปกราบพ่อ” วันที่ 9-16 พ.ย. ที่สโมสรโรตารีแม่สาย พาน เทิง แพร่ และพะเยาได้มีส่วนร่วม ด้วย นับได้ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของโรตารี และยิ่งกว่านั้นการเดินทางไกลด้วย จักรยานครั้งนี้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมธรรมดาที่ท�ำเป็นปกติเพื่อออกก�ำลังกาย แต่เป็น กิจกรรมที่ร�ำลึกถึงการจากไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รักยิ่งของปวงชน ชาวไทย ดังนั้นการมีส่วนร่วมในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ เป็นบุญกุศลและเป็น สิ่งที่จะไม่ปรากฏอีกต่อไป สโมสรโรตารีพะเยาดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมและได้เลี้ยง ต้อนรับนักปั่นสโมสรโรตารีแม่สาย สมดังค�ำกล่าวที่ว่า “สิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นจากจิตใจ ที่งดงามเสมอ”

นย.เมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ

สโมสรโรตารีแพร่ สโมสรโรตารีแพร่มีความยินดีและเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่ได้ร่วมต้อนรับคณะนักปั่นจักรยาน ของสโมสรโรตารี แ ม่ ส ายและสโมสรโรตารี แม่จัน ตามโครงการ “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไป กราบพ่อ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอัน หาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถึงแม้เส้นทางจะยาวไกล ถึง 950 กิโลเมตร และเส้นทางขณะผ่านจังหวัดแพร่ ช่วงอ�ำเภอสอง ก็ก�ำลังมีการ ปรับปรุง ประกอบกับพายุฝนที่ตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาจเจ็บป่วย ได้ แต่ด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของเราชาวโรแทเรียนทุกดวงที่น้อมร�ำลึก ถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลา อุปสรรคน้อยใหญ่ทั้งหลายจึงไม่สามารถบั่นทอนก�ำลัง ใจในการท�ำภารกิจนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ด้วยแรงศรัทธาในศูนย์รวมใจอันเป็น หนึ่งเดียวของพวกเรา

นย.สุรพล โกศลดิลกกุล

สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ มิตรโรแทเรียนจากสโมสรโรตารีแม่สาย แม่จัน พะเยา ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแม่สาย และชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ อีกส่วนหนึ่ง ที่สนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยาน “เหนือสุด แดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ” ในครั้งนี้ด้วย

นย.อโนมา มากลิ่น

สโมสรโรตารีพุทธชินราช สโมสรโรตารีพุทธชินราชได้รับเกียรติให้เป็น ตัวแทนของสโมสรโรตารีในจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับทีมนักปั่นในโครงการ “เหนือสุดแดน ไทย ปั่นไปกราบพ่อ” ที่ปั่นจักรยานจากจังหวัด เชียงรายเพื่อไปกราบสักการะพระบรมศพ รู้สึก มีความสุขอิ่มเอมใจที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วน หนึ่งของโครงการดีๆ เช่นนี้ และประทับใจความเป็นโรแทเรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เราก็สามารถกลมกลืนกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพ ของเหล่ามวลมิตรโรแทเรียน ที่เรามักได้ยินเสมอว่า “ด้วยไมตรีจิต แห่งโรตารี” ในวันนั้นแม้ว่านักปั่นจะเหนื่อยกันสักเพียงไหน ทุกคนก็หน้าตายิ้ม แย้มแจ่มใสดูมีพลัง การประสานงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ดูราบรื่นงดงาม รู้สึก ประทับใจ นยล.วิวัฒน์ จากสโมสรโรตารีแม่สายที่กล่าวว่า “พ่อเหนื่อยสักเพียง ไหน พ่อไม่เคยบ่น เราเหนื่อยแค่นี้เราก็ไม่ต้องบ่น พ่อเหนื่อยกว่าเรามากมายนัก”

นักปั่นทุกคนหน้าตาสดใส ไม่มีแววย่อท้อมีแต่แววตาที่มุ่งมั่นและมีพลัง เป็นความ ประทับใจที่นึกทุกครั้งก็มีความสุข เราสมาชิกสโมสรตารีพุทธชินราชขอฝากใจเรา ทุกคนไปกราบพ่อด้วยนะคะ

นย.ศิริพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

สโมสรโรตารีนครสวรรค์ เมื่ อ ทราบข่ า วว่ า มิ ต รโรแทเรี ย นจากสโมสร โรตารีแม่สายและแม่จันพร้อมคณะฯ จะปั่น จักรยาน “ เหนือสุดแดนไทยปั่นไปกราบพ่อ “ มีความรู้สึกดีใจและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการ ประชุ ม ของสมาชิ ก สโมสรโรตารี น ครสวรรค์ เพื่อเตรียมการต้อนรับให้ก�ำลังใจและอ�ำนวย ความสะดวกให้กับคณะนักปั่นฯ เพื่อให้ประสบกับความส�ำเร็จตามความมุ่งหมาย และปณิธานที่ตั้งไว้ในครั้งนี้

อน.ด�ำรงพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สโมสรโรตารีพระนคร ผมได้รับแจ้งจากสมาชิกสโมสรโรตารีแม่สาย ภาค 3360 ว่ามีกิจกรรมปั่นจักรยานจาก อ�ำเภอแม่สายมากรุงเทพฯ เพื่อมากราบ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน พระบรมโกศนั้น ผมได้ช่วยประสานงานกับ สโมสรโรตารีในภาค 3350 ที่คณะฯ จะได้เดิน ทางผ่านและค้างคืนที่จังหวัดนครสวรรค์ อ่างทอง และกรุงเทพฯ ซึ่งสโมสรโรตารี นครสวรรค์และสโมสรโรตารีอ่างทองได้ให้การต้อนรับโดยการจองห้องพักพร้อม เลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะฯ ในวันที่เดินทางผ่าน นอกจากนั้น สโมสรโรตารีธนบุรี ตะวันตกซึ่งประชุมที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ที่อยู่ใกล้กับสนามลวงก็ได้เป็นธุระใน การจองห้องพักแก่คณะฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า คณะฯ ไม่อาจร่วมรับประทาน อาหารกับสโมสรโรตารีธนบุรีตะวันตกได้ เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทุกท่าน กิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นด้านกิจกรรมมิตรภาพ ระหว่างสโมสรโรตารีในภาค 3350 และภาค 3360 อันยอดเยี่ยม เป็นที่ทราบกันดีว่าสโมสรโรตารีแม่สายได้เคย ให้การต้อนรับมวลมิตรโรแทเรียนจากภาค 3350 อย่างอบอุ่น ท�ำให้สโมสรโรตารี ต่างๆ ในภาค 3350 ยินดีให้การต้อนรับ

นย.ชัชชนก วรนุช

สโมสรโรตารีกรุงเทพรามค�ำแหง ดิ ฉั น รู ้ สึ ก ประทั บ ใจที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน กิจกรรม “เหนือสุดแดนไทย ปั่นไปกราบพ่อ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของสโมสร โรตารีแม่สาย ความรู้สึกภูมิใจ มีความสุขใน กิจกรรมที่ดีของพลังกายแรงใจร่วมกับเพื่อน ๆ ต่างสโมสรต่างภาค ช่วยเหลือกันด้วยใจหนึ่ง เดียว และจบด้วยความยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมสง่างามมากๆ

อน.บัณฑิต รัตนวิมล

สโมสรโรตารีแม่สาย เมื่อท่าน นยล.วิวัฒน์ พานิชอัตรา นายก รับเลือกสโมสรโรตารีแม่สายซึ่งเป็นประธาน กลุ่มจักรยานเพื่อสุขภาพอ�ำเภอแม่สาย และ คณะนักปั่นในกิจกรรม “เหนือสุดแดนไทย ปั่น ไปกราบพ่อ” ตั้งใจร่วมกันท�ำภารกิจยิ่งใหญ่ ครั้งสุดท้ายเพื่อถวายพ่อของปวงชนชาวไทย โดยจะปั่นจักรยานอ�ำเภอแม่สายไปให้ถึง พระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางกว่า 900 กว่ากิโลเมตร เพื่อจะได้กราบพ่อหลวงให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ มวลมิตร โรแทเรียนสโมสรโรตารีแม่สายรับรู้ถึงความตั้งใจจริงดังกล่าวด้วยจิตวิญญาณของ การบริการผู้อื่นเหนือตนของโรแทเรียนทุกๆ คน จึงกลายเป็นความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกันคนละเล็กละน้อยจนก่อให้เกิดกิจกรรม “เหนือสุดแดนไทยปั่นไป กราบพ่อ” ขึ้นมาในที่สุด


Our Guest

โดย กองบรรณาธิการ

Ian Riseley

RI President Elect, สัมภาษณ์โดย อน.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ สร.สระปทุม ภาค 3350

วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ การจัดงานในครั้งนี้ ได้อบรมผู้ว่าการภาครับเลือกในปี 2017-18 ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้จาก และประชุมเรื่องความคืบหน้าและข้อมูลต่างๆ จากโรตารีสากล และเปิดโอกาสให้โรแทเรียนจาก ทั้ง 3 โซนได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนกัน ผมขอชืน่ ชมคณะกรรมการจัดงานทีโ่ ดดเด่นมาก ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมงานจากหลายประเทศทีม่ า ประชุมในกรุงเทพฯ เป็นเมืองทีน่ า่ ดึงดูดให้ทกุ ท่านได้มาเยีย่ มเยือน มีสถานทีก่ ารจัดงานและวางรูป แบบการจัดงานที่ยอดเยี่ยม น่าประทับใจมาก ในฐานะที่ท่านจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานโรตารีสากลในปี 2017-18 ท่านได้มีเป้าหมายในการ ท�ำงานอย่างไรบ้าง เราก็จะท�ำในเรือ่ งการบริการชุมชน โดยเน้นในโครงการหลักต่างๆ ใน 6 Areas of Focus และได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่าการภาครับเลือกก่อนที่จะมีการอบรม International Assembly ที่ San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมนี้ เราจ�ำเป็นที่จะต้องเน้นในพื้นฐานการบริการ ชุมชนโลก World Community Service ให้มีความต่อเนื่อง ผมทราบมาว่าในเมืองไทยได้ท�ำ โครงการต่างๆ มากมายและดีเยีย่ ม ตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาและหวังว่ายังคงจะมีความต่อเนือ่ งตลอด ไป ในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 ภาคและ โรแทเรียนจ�ำนวนประมาณ 8,000 คน ท่านอยากจะกล่าว หรือพูดกับโรแทเรียนในเมืองไทยอย่างไรบ้าง ผมพึ่งได้ทราบข้อมูลจากกรรมการบริหาโรตารีสากล รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ว่ามี การเพิม่ จ�ำนวนโรแทเรียนในเมืองไทยมากขึน้ ในหลายๆ พืน้ ทีข่ องประเทศ และอยากจะให้มโี ครงการ ต่างๆ ของโรตารีเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนชาวไทยได้รจู้ กั และมีสว่ นร่วมกับโรตารีมากขึน้ อีกในอนาคต

28 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


2016 Bangkok Rotary Institute โซน 6B, 7A และ 10B


Joint

30 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


อน.โชตินันต์ นิ่มนวลภูพานิช สโมสรโรตารีนครปฐม กระผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับ เกียรติจากภาค 3330 ให้เป็นประธานจัดงาน อบรมเยาวชนผู้น�ำโรตารี (RYLA) ในครั้งนี้ ซึ่ง เป็นครั้งที่ 2 ของสโมสรโรตารีนครปฐม ในตอนแรกก็รู้สึกว่างานใหญ่ขนาดนี้ จะ ท� ำ ได้ ดี แ ค่ ไ หนเพราะงานนี้ จั ด รวมกั น ทั้ ง 4 ภาค แต่เมื่อได้รับความไว้วางใจให้ท�ำงานนี้ กระผมก็ต้องท�ำให้ดีที่สุด จึงเริ่ม วางแผนงานว่าการอบรมทั้ง 4 ภาค จ�ำนวน 725 คน จะต้องดูสถานที่ที่ใช้อบรม เรื่องของที่พัก เรื่องอาหาร ให้เพียงพอกับผู้เข้าอบรม รวมถึงการจัดหาบุคลากร ที่จะมาให้ความรู้แก่เยาวชนจึงได้จัดการประชุมวางแผนงานทั้งหมด และได้เรียน เชิญผู้แทนภาคทั้ง 4 ภาค รวมทั้งคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อไปดูสถานที่ ห้อง รับรอง ห้องพัก โรงอาหาร ที่โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย คณะกรรมการเห็นสมควร เลือกโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยให้เป็นสถานที่จัดอบรมและได้ติดต่อประสาน งานเตรียมความพร้อมกับทุกฝ่าย ทั้งเรื่องออกทัศนะศึกษานอกสถานที่ก็ได้รับ การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย รวมทั้งสปอนเซอร์ทุกท่านและวางแผนการ จัดรถรับ−ส่ง ที่สถานีรถไฟเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม แต่ก็มีเรื่อง เศร้าใจเป็นที่สุดที่ท�ำให้เรางดจัดการแสดงทั้งหมด รวมทั้งแสง สี เสียง แต่ต้องมี การด�ำเนินงานต่อไปให้การอบรมออกมาสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคต ตอนแรกก็วิตกกังวลเป็นอย่าง มาก จนถึงวันเปิดงานได้มาถึง งานก็ด�ำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จนได้รับค�ำชม จากทั้ง 4 ภาคว่าการจัดงานได้ดีเยี่ยม จนถึงวาระสุดท้ายของการปิดงาน กระผม มีความปลาบปลื้มใจเป็นที่สุด ที่งานประสบความส�ำเร็จในเรื่องของกิจกรรมทุก กิจกรรม สุดท้ายนี้ กระผมกราบขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้ง 4 ภาคที่มีส่วน ร่วมในการจัดอบรมผู้น�ำเยาวชน RYLA ในปีบริหาร 2559-60 ด้วยความเคารพ

นยก.อรุณี อรุณกมล นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ความรู้สึกกับการน�ำเยาวชนผู้น�ำ จ�ำนวน 43 คนในจั ง หวั ด สงขลาเข้ า รั บ การอบรมผู ้ น� ำ เยาวชนโรตารี (RYLA) ณ โรงแรมสิรินธรราช วิทยาลัย จ.นครปฐม พร้อมด้วย นย.ธนเดช เตชะทวีกิจ และ ผชภ.สุนทร อินทะเรือง เมื่อ วันที่ 13 − 17 ตุลาคม 2559 เป็นการอบรม ผู้น�ำเยาวชนโรตารี รวม 4 ภาค ความประทับ ใจเริ่มก่อตัวขึ้นบนรถไฟระหว่างเดินทางไปจังหวัดนครปฐม นั่นคือการรับประทาน อาหารกล่องกับเด็ก ได้ดูแลเด็กๆ ซึ่งเป็นกล่องดวงใจของพ่อแม่ ความห่วงหา อาทรตลอดระยะเวลาที่อยู่บนรถไฟ ความผูกพันกับเด็กๆ เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เมื่อ ถึงสถานีรถไฟนครปฐมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงาน “สโมสรโรตารี สนามจันทร์” มนุษย์โรตารี “เสื้อสีส้ม” ยืนอยู่เต็มสถานีรถไฟพร้อมรอยยิ้ม ขณะ ที่ชูป้ายขึ้นมา “Rotary” พวกเราไม่รอช้ารีบเดินไปหาด้วยความตื้นตัน ส�ำหรับพิธีเปิด−ปิดงานจัดได้น่าสนใจ พิธีกร ด�ำเนินรายการดี ทีม วิทยากรที่มากความสามารถมีรูปแบบการน�ำเสนอที่สนุกสนาน มีค�ำถาม ที่ท�ำให้ เยาวชนได้รู้จักคิดอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้บรรยากาศไม่เงียบเหงา เนื้อหาสาระมี ประโยชน์ น�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ ทีมพี่เลี้ยงดูแลน้องๆ ดีมาก รักใคร่และผูกพัน ทีมเจ้าภาพให้ความร่วมมือและท�ำงานกันอย่างมืออาชีพ ภายใต้การน�ำของ อน.โชติอนันต์ นิ่มนวลภูพานิชย์ ท่านผู้ว่าการภาค 4 ภาค 3330 3340 3350 และ 3360 เป็นแบบอย่างของผู้น�ำที่ดี มีความรักสามัคคีและ มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ ดิฉันจะน�ำความประทับใจทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการจัด อบรมเยาวชนผู้น�ำโรตารี (RYLA) ของภาค 3330 ที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18 − 22 ตุลาคม 2560 ต่อไป


Joint Rotary Youth Leadersh Joint RYLA ประสบการณ์ที่ได้รับ

นางสาววรรษมน ตระกูลศิริศักดิ์

การอบรมผู้น�ำเยาวชนโรตารี 4 ภาค หรือ Rotary youth leadership awards (RYLA) 2016 ฉันได้รับ ประสบการณ์และความรู้จากวิทยากรเก่งๆ หลายท่าน ได้ฝึกความมั่นใจในการเป็นผู้น�ำของกลุ่ม การแก้ปัญหา เฉพาะหน้า และหลักการท�ำงานร่วมกับคนหมู่มาก และ ได้ปลูกฝังการมีจิตส�ำนึกที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมมาก ขึ้น ทั้งยังได้ความสนุกสนานในการท�ำกิจกรรมกลุ่ม ได้ สร้างสรรค์การแสดงร่วมกับเพื่อนๆ ที่มาจากทั้ง 4 ภาค ได้พบเจอมิตรภาพที่ดี เป็นเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือกัน ซึ่ง ฉันยังได้น�ำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายครั้งนี้มา ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ฉันรู้สึกมีความสุขและโชคดีมาก ที่ได้มีโอกาสได้เข้าค่าย RYLA ครั้งนี้ค่ะ

นางสาวจิรชญา จันหฤทัย

หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายอบรมฯ ตอนเเรกไม่อยากไป เพราะคิ ด ว่ า จะน่ า เบื่ อ แต่ พ อได้ เริ่ ม เข้ า มาสั ม ผั ส ก็ รู ้ สึ ก อบอุ่นกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่อยู่ที่ค่าย คอยชวนเราพูดคุยตลอด มีกิจกรรมที่สนุกสนานสอดเเทรกกับความรู้ด้วย อาหาร อร่อย หนูได้มีโอกาสออกไปตอบคําถามจากท่านวิทยากร เรื่อง “The Four Way Test” เเละได้เงินรางวัล 400 บาทจากท่าน หนูตื้นตันใจสุดๆ เลย เเละเวลามีคําถาม หนูจะชอบยกมือให้ไวเพื่อจะได้ออกไปตอบอีกหลายๆ ครั้ง เเละที่ประทับใจมากที่สุดคือการได้ไปทัศนศึกษาใน จังหวัดนครปฐม เป็นครั้งเเรกที่ได้ไปพระปฐมเจดีย์เลยค่ะ ความประทับใจของหนูมีอีกมากมายในค่ายนี้คือ ได้รู้จัก และร่วมท�ำกิจกรรมกับเพื่อนใหม่ที่ไม่รู้จัก และที่ส�ำคัญ คือ ความสามัคคีและเอื้อเฟื้อกัน สิ่งที่หนูได้เรียนรู้ คือ ได้เรียนรู้ความเป็นผู้นําที่ดีเเละ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ได้รู้ถึงเรื่องต่างๆ ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้ เรื่องและรู้จักกาลเทศะและได้ประโยชน์มากๆ เเละปีหน้า หนูจะไปอีกค่ะ

นางสาวณิชาภัทร จึงตระกูลพานิช สโมสรโรตารีก�ำแพงเพชร อุปถัมภ์

อินเทอร์แรคเทอร์ ธัญชนก บุญเอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ความรู้สึกที่ได้ไปค่ายอบรมเยาวชน RYLA มา รู้สึกสนุก พุทธมณฑล มากค่ะได้ประสบการณ์มากมายจากค่ายนี้ ค่ายครั้งนี้ ถือเป็นค่ายที่จัดใหญ่มากเพราะรวมเยาวชนถึง 4 ภาค ด้วยกัน มีคนมาเข้าค่ายประมาณ 700 กว่าคน ท�ำให้มี เพื่อนใหม่เยอะมากๆ จากทุกภาคเลยค่ะ ท�ำให้มีสังคม ที่กว้างขึ้นและได้ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการช่วย เหลือตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรที่ ทรงคุณวุฒิหลายท่าน และจากดาราชื่อดัง ในคืนแรก เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดของคนไทยทั้งประเทศ (คือการ สวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9) จึงมีกิจกรรมเพื่อน้อม ร�ำลึกถึงพระองค์ท่านวันถัดมา ท�ำให้เยาวชนได้รู้ปรัชญา ของในหลวงและน�ำมาใช้ปรับในชีวิตประจ�ำวันด้วยค่ะ

กิจกรรม RYLA ในปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าปีอื่นๆ เพราะ เป็นการรวม RYLA ถึง 4 ภาคมาเจอกัน เหนือ ใต้ ออก ตก ให้บรรยากาศที่แตกต่างออกไป ได้เจอและรู้จักกับ คนใหม่ๆ ไม่ว่าจะอยู่ภาคใด แก่กว่าหรืออ่อนกว่า มีมิตร เพิ่มขึ้น ได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน ได้รู้ว่าแต่ละคนนิสัยเป็นอย่างไร กิจกรรมมีความ สนุกแบบเท่าที่ควร เลยไม่ได้สนุกกันอย่างเต็มที่ แต่โดย รวมก็ถือว่าโอเคค่ะ สื่อที่ใช้สอนก็มีความเหมาะสม ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้น�ำ ซึ่งบางอย่างเป็นอะไรที่นึกไม่ ถึงแต่ผู้น�ำควรจะมี ผู้น�ำที่ดีเป็นอย่างไร มีกิจกรรมแทรก ระหว่างอบรมท�ำให้ไม่น่าเบื่อเกินไปค่ะ

32 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

นางสาวพรพิมล ขนทอง สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน อุปถัมภ์

ความประทับใจของฉันคือการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ เปิดโลกให้ตัวเองพบเจอสิ่งใหม่ๆ ได้ฟังได้เรียนรู้จากผู้ ที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต จากผู้ที่มีความรู้ ได้พัฒนา ความคิดของตนเอง หลายๆ สิ่งที่ได้จากค่ายสามารถน�ำ มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ แม้ว่าวันแรกที่เราได้ท�ำกิจกรรม ในค่าย จะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พวกเราไม่อยากให้ มันเกิดขึ้นก็ตาม คนไทยทุกคนเสียใจในเรื่องของในหลวง แต่ สิ่ ง ที่ พระองค์ ไ ด้ ท� ำ ไว้ ใ ห้ พวกเรามั น มี ค ่ าเหนื อสิ่งใด สิ่งที่วิทยากรมาบรรยายในครั้งนั้น เป็นก�ำลังใจที่ดีที่สุด ของฉัน พระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราชาวไทย ตลอดไป แต่สิ่งเล็กๆ ที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะท�ำได้คือการ เป็นกัลยาณมิตรให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีปากที่จะให้ ก�ำลังใจหรือพูดสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นและมีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วย ความเมตตา ถ้ามีโอกาสฉันจะท�ำมันให้ดีที่สุดและฉันจะ เป็นลูกคนหนึ่งที่ท�ำให้พ่อภูมิใจค่ะ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มอบโอกาส และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของชีวิต ขอขอบพระคุณค่ะ

อินเทอร์แรคเทอร์ สุปวีณ์ มาให้ทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

การไปค่าย RYLA ในครั้งนี้ฉันคิดว่ามันพิเศษกว่าปีก่อนๆ เป็นเพราะการรวมตัวของอินเทอร์แรคท์ทั้ง 4 ภาค มัน ท�ำให้ฉันได้เจอเพื่อนใหม่ที่ต่างที่มา ต่างส�ำเนียงการพูด แต่ก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปด้วยกัน และถึงแม้จะ มีเหตุการณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ซึ่งท�ำให้ทุกคน ต่างโศกเศร้าเสียใจ แต่ก็ถือว่าการมาเข้าค่ายครั้งนี้ก็เพื่อ ฝึกความเป็นผู้น�ำ เพื่อที่โตขึ้นจะได้มาพัฒนาประเทศและ ตอบแทนคุณแผ่นดิน และจากการที่ได้เข้าค่ายครั้งนี้ท�ำให้ ฉันได้เจอเพื่อนใหม่ ความรู้ต่างๆ จากวิทยากร พระราช กรณียกิจมากมายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงท�ำเพื่อ ประชาชนมาโดยตลอด การเป็นผู้น�ำที่ดี การรู้จักอยู่ร่วม กับคนอื่น และสุดท้ายฉันขอขอบคุณค่าย RYLA ที่ท�ำให้ ฉันมาพบกับประสบการณ์ดีๆ


hip Awards 2016

นายภาณุพงศ์ ชูดี สโมสรอินเทอร์แรคท์รักบ้านเกิด สโมสรโรตารี ไชยปราการและสโมสรโรตารี เชียงดาว อุปถัมภ์

นางสาวธนารีย์ ไหนาค สโมสรโรตารีเชียงใหม่ล้านนา อุปถัมภ์

อินเทอร์แรคเทอร์ ภัทรกร กิตินันท์ประกร โรงเรียนวัดราชบพิธ สโมสรโรตารีปทุมวัน อุปถัมภ์

อินเทอร์แรคเทอร์ นราวุธ คาน สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี

กระผมได้ เรี ย นรู ้ เรื่ อ งราวประวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง ของสโมสร โรตารีและการด�ำเนินงานต่างๆ ของสโมสรที่เกิดจาก ความร่วมมือของกลุ่มบุคคลท�ำประโยชน์กับสังคมโดยไม่ หวังผลตอบแทนอีกทั้งได้เสริมสร้างและเรียนรู้ทักษะการ เป็นผู้น�ำว่าการเป็นผู้น�ำที่ดีควรเป็นอย่างไร ผู้น�ำคือผู้ที่ เป็นแบบอย่างไม่ใช่ผู้ที่คอยสั่งการ ผู้น�ำที่ดีต้องมีการตรวจ สอบตนเองอยู่เสมอตามหลักการที่เรียกว่า The Four Way Test (เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม น�ำไมตรี ดีทุก ฝ่าย) และการฝึกฝนการเป็นผู้น�ำนั้นต้องมีทักษะทั้งการ สื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา และพระ มหากษัตริย์ รวมทั้งงานบริการของโรตารีคือบริการเหนือ ตนเอง ควรรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ความประทับใจคือการท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความ มีมิตรไมตรีต่อเพื่อนร่วมค่ายและการกล้าแสดงออก รวม ถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันที่ส�ำคัญของชาติ

ค่าย RYLA 2016 เป็นค่ายอบรมผู้น�ำที่ดีและสนุกมาก เมื่อปีที่ผ่านมา RYLA 2015 ได้เข้าร่วมค่ายได้ท�ำกิจกรรม ได้เล่นเกมส์ มีเพื่อนต่างโรงเรียนเป็นค่ายที่สนุกและ ประทับใจมากครับ เลยสมัครมาเข้าร่วมปีนี้ แตกต่างตรง ที่ปีนี้มีเพื่อนเพิ่มมากกว่าเดิม ท�ำให้มีมิตรภาพมากขึ้นและ ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้น�ำที่ดีอีกมากมาย มีกิจกรรมที่ สนุกและยังได้ไปทัศนศึกษานอกค่ายที่ พระราชวังสนาม จันทร์เป็นครั้งแรกของผม เมื่อมีข่าวในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ท�ำให้ทุกคนในค่ายเสียใจอย่างมาก ท�ำให้ กิจกรรมในวันนั้นได้หยุดลง แต่ได้ด�ำเนินต่อในวันถัดมา ผมได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาก ค่ายนี้เป็นค่ายที่ได้ทั้งความ รู้และเพื่อน เป็นค่ายที่สบายมากที่พักอาหารการกินไม่มี ขาด และมีพี่สตาฟดูแลอย่างดีค่ายนี้สนุกมากๆ ครับ แต่ ตอนฟังอบรมผมได้นั่งแถวกลางร้อนมากๆ ครับท�ำให้เกิด อาการเพลียและหลับไปบ้าง ในคืนกินเลี้ยงอิ่มอร่อยมาก และได้ดูการแสดงของเพื่อนๆ พี่ๆ สนุกมาก ขอบคุณครับ

นางสาวกรองกาญจน์ ศรีโพธิ์ นายกสโมสรอินเตอร์แรคท์เด็กดีแพร่ เป็ น ครั้ ง แรกที่ ห นู ไ ด้ เข้ า ร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมกั บ ทางค่ า ย สโมสรโรตารีแพร่ อุปถัมภ์ เยาวชนผู้น�ำไรล่า เวลาสี่วันสามคืนเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก เพราะหนูได้ความรู้จากผู้รู้หลายๆ ท่าน ได้ท�ำกิจกรรม ที่สนุกสนานและได้ประสบการณ์มากมายเลยค่ะ ค่าย เยาวชนผู้น�ำไรล่าครั้งนี้ จัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งก็ เป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ภายในจังหวัดอีกด้วย สิ่งที่ประทับใจในค่ายคือ งานเลี้ยง อ�ำลาคืนวันสุดท้าย หนูได้ชมการแสดงความสามารถของ เพื่อนๆ หลากหลายด้าน มีทั้งการร้องเพลง การเต้น และ การถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น แต่ละ ภาค ทุกคนตั้งใจกับการแสดงมากๆ เลย นอกจากนี้ค่าย นี้ท�ำให้หนูได้รู้จักเพื่อนเยอะขึ้น สนิทกับเพื่อนมากขึ้น ทั้ง ภายในสโมสรโรตารีภาคเดียวกันและต่างจังหวัด ทุกคน น่ารักมากเลย แม้ว่าเราจะอยู่คนละจังหวัด แต่ทุกวันนี้เรา ก็ยังคงติดต่อกันอยู่ ถึงค่ายนี้จะมีระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็น ค่ายที่สนุกมากๆ และมีค่ามากเลยค่ะ

จากการได้ เข้ า ร่ ว มค่ า ยการอบรมเยาวชนผู ้ น� ำ โรตารี (RYLA) ในปีนี้ รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นค่ายที่ท�ำให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย การ ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง การเข้าสังคม เพื่อนๆ ในค่าย ทุกคนมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรสามารถพูดคุยกันได้ มี การแลกเปลี่ยนความคิดและภาษาของเพื่อนๆ ในแต่ละ ภาค ได้รับความรู้ในการด�ำเนินชีวิต ได้รู้จักการวางแผน การท�ำงานจากวิทยากรที่เป็นโรแทเรียนหลายท่านและ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความรั ก ชาติ จ ากวิ ท ยากรที่ ป ระกอบ อาชีพทหาร รวมถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ได้แสดงละครบูรณาการเข้ากับพระอัจ ฉริยภาพในด้านต่างๆ และพระกรณียกิจในโครงการต่างๆ ในรูปแบบละครสั้นของแต่ละกลุ่ม ท�ำให้เกิดความรู้ความ เข้าใจถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และมีการฝึกท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

อินเทอร์แรคเทอร์ กชกร ล�ำพูล โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผมดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรม RYLA ทั้ง 4 ภาค ปีนี้สนุกมาก สโมสรโรตารีบึงกุ่ม อุปถัมภ์ ครับ วันแรกพวกเราท�ำความรู้จักกันและท�ำกิจกรรม มากมาย กิจกรรมสนุก ๆ แต่พอตกดึกพวกเราก็ได้พบกับ ข่าวร้ายของคนไทยทุกคน คือในหลวง ร.9 ทรงสวรรคต วันนั้นมีทั้งความสุขและความเศร้า พวกเราเศร้ากันมาก พี่ โ ค้ ช ทุ ก คนก็ ท� ำ ทุ ก ทางที่ จ ะท� ำให้ พ วกเรามี ค วามสุ ข วันที่ 2,3 กิจกรรมแสนสนุกก็ด�ำเนินต่อ วันที่ 4 เราก็ได้ ออกทัศนศึกษา ผมมีความสุขมากและสนุกมาก วันที่ 5 ผมและทุกคนต้องเดินทางกลับ ทุกคนคิดถึงกันมากแต่ก็ ต้องจากกัน ถ้ามีโอกาสพวกเราน่าจะได้เจอกันอีก ครั้งนี้ ผมได้ความรู้มาเยอะและท�ำให้ผมเป็นผู้น�ำที่ดี และท�ำให้ ผมมีเพื่อนมากมาย ผมประทับใจในการเข้าร่วมอบรมปีนี้ มาก ทุกคนดูแลพวกผมดีมาก สนุกสนานและได้ความรู้ ที่จะสามารถน�ำไปใช้ชีวิตประจ�ำวันได้ครับ ผมคิดว่าการ อบรมผู้น�ำเยาวชนมีประโยชน์มาก น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ เยอะและจะท�ำให้ผมเป็นผู้น�ำที่ดีที่สุดด้วยครับ

ดิฉันเคยเข้าร่วมค่ายนี้เมื่อปี 2015 แล้วรู้สึกว่าเป็นค่ายที่ สนุกมากจริงๆ ค่ะ จึงมาค่าย RYLA 2016 อีกครั้งค่ะ ค่าย ครั้งนี้จัดรวมทั้ง 4 ภาค ซึ่งได้เพื่อนเยอะ หลายจังหวัด หลายภาค ค่ายนี้ได้ให้อะไรกับดิฉันเยอะมาก ทั้งด้านผู้น�ำ ด้านการแสดงออก การมีระเบียบวินัย และอีกมากมาย ข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวท�ำให้ กิจกรรมทุกอย่างยุติลง คุณครูแจ้งให้ทุกคนทราบและ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งน�้ำตา นี่คงเป็น ข่าวร้ายที่สุดของประชาชนชาวไทย แต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ ท�ำให้เราต้องกลับบ้าน ทุกคนตั้งใจท�ำการแสดงและท�ำ ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม ดิฉันก็ได้ร่วมท�ำการแสดง โดย การร้องเพลงถวายพระองค์ท่าน ด้วยเพลง “ในหลวงของ แผ่นดิน”


D.3330 RI

ที่สุดของสโมสร

โดย อผภ.สมภพ ธีระสานต์ สร.กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีท่าเรือ – กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีท่าเรือ–กาญจนบุรี ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2539 ซึ่งได้รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ประสบความ ส�ำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานในต�ำบลเล็กๆ ของตลาดท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้ สโมสรฯ คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านราง กระต่าย เป็นโครงการระยะยาวที่ได้ริเริ่มท�ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้ช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรี ย นให้ เ กิ ด ประโยชน์ ม ากมายจนท� ำ ให้ เ กิ ด เป็ น โครงการอื่นๆ ตามมาอีกหลายโครงการในโรงเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งทางสโมสรได้ให้การสนับสนุน และอุปถัมภ์ให้แก่โรงเรียนบ้านรางกระต่ายเสมอมา ส่งผล ให้ได้รับรางวัลต่างๆ จากโรตารีภาค 3330 เป็นประจ�ำเกือบ ทุกๆ ปี และในปีบริหาร 2555 – 2556 ได้รับ “รางวัลถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี” ซึ่งท�ำกิจกรรมโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นครบ 4 แนวทาง สโมสรฯ จึงเล็งเห็นประโยชน์และต่อยอดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก และโรงเรียนเกียรติวัฒนเวคิน 2 ต่อมาและจะท�ำต่อไปในอนาคตให้กับโรงเรียนอื่นๆ อีกคู่กับสโมสรสืบไป

ที่สุดของสโมสร

สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช ประชุมทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ณ ดังอาภัตตาคาร โดยไม่เคย เปลี่ยน วัน เวลา และสถานที่ประชุมมาตลอด 39 ปี อนึ่งการ ประชุมครั้งแรกเริ่มที่ดังอาภัตตาคาร ลานโพธิ์ และได้ย้าย ชั่วคราวมาที่โรงแรมโฮเต็ล เพื่อรอก่อสร้างดังอาภัตตาคาร ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มเป็นสถานที่ประชุมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 โดย ไม่เคยเปลี่ยนสถานที่ประชุม ยกเว้นการประชุมสัญจรของ สโมสร ที่สุดการก่อตั้งสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช ได้ ก่อตั้งสโมสรโรตารี 8 สโมสร และสโมสรอินเทอร์แรคท์ 2 สโมสร ดังนี้ สโมสรโรตารีตรัง สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศก ราช สโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ สโมสรโรตารีท่าศาลา สโมสร โรตารีปากพนัง สโมสรโรตารีพรหมศรี สโมสรโรตารีไม้เรียง และสโมสรโรตารีสิชลนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังก่อตั้ง สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนโยธินบ�ำรุง สโมสรอินเทอร์แรคท์สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ที่สุดในกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ สโมสรโรตารีได้ด�ำเนินจัดกิจกรรม “โรตารีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ใน ปีบริหารของ อน.นพ.ปริวรรด อุดมศักดิ์ จนปัจจุบันนับเป็นจ�ำนวนครั้งกว่า 48 ครั้งจนปัจจุบัน กิจกรรมที่สุดของสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช คือการเริ่มจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลโรตารี – โกดักคัพ ในปี พ.ศ.2529 ปีบริหาร ของ อน.ไกรเลิศ ธรรมศรัทธา มาต่อเนื่องจนกระทั่งกรมพละศึกษารับไปจัดต่อไป โดยการจัดนี้ได้รับถ้วยพระราชทานเจ้าหลานเธอพระองค์ เจ้าพัชรกิติ ยาภา มาไว้เป็นที่ระลึกจนปัจจุบัน ที่สุดของกองทุนสโมสร เริ่มต้นการตั้งกองทุนสโมสรโดยการบริจาคสมาชิกแอนน์ และผู้ร่วมบริจาคทั่วไป โดยครั้งแรกเริ่มต้นใน การบริจาคเพียง 1,000 บาท ในปี พ.ศ.2541 ในปีบริหารของ อน.สุวิทย์ นราสวัสดิ์ จนปัจจุบันมียอดสะสมประมาณ 900,000 บาท ในปี พ.ศ.2560 จะครบรอบ 40 ปี ของสโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช ภายใต้คติพจน์ “การบริหารเหนือตนเอง” สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราชเป็นสโมสรโรตารีชั้นในในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ และสร้างเสริมมิตรภาพให้กับภาค 3330 มาอย่างต่อเนื่อง เรายังคงก้าว เดินอย่างสง่าและมั่นคงต่อไป

34 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


“กระป๋องคนจน” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรง อบรมให้พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รู้จัก “การให้” ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงตั้งกระป๋องออมสิน ซึ่งทรง เรียกว่า “กระป๋องคนจน” เอาไว้ หากทรงน�ำเงินไปท�ำกิจกรรมแล้วมี ก�ำไรจะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่กระปุกนี้ร้อยละ 10 ทุกเดือน ทุก สิ้นเดือนสมเด็จย่าจะทรงเรียกประชุม เพื่อถามว่าจะน�ำเงินในกระป๋อง นี้ไปอะไร เช่น มอบให้โรงเรียนคนตาบอด มอบให้เด็กก�ำพร้า หรือท�ำ กิจกรรมเพื่อคนยากจน เป็นต้น แนวทางปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้แก่คนไทย และชาวโลกทั้งปวงได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและแบ่งปัน เป็น ยุทธศาสตร์ ที่ส�ำคัญยิ่งที่จะให้ชุมชน ประเทศ และโลกใบนี้อยู่กัน อย่างมีความสุข พระราชด�ำรัสที่มีแก่คณะบุคคล ในโอกาสต่างๆ ก็ล้วน มีความหมายที่จะเป็นประโยชน์ หากผู้รับฟังรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม แล้วน�ำไปปฏิบัติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ พระองค์ท่านทรงรับสโมสรโรตารีในประเทศไทยไว้ในอุปถัมภ์ สโมสร โรตารีทั้ง 4 ภาค ในประเทศไทย จึงมีความเจริญเติบโตอย่างต่อ เนื่องตลอดมา และสมาชิกได้ด�ำเนินการตามรอยพระยุคลบาทใน เรื่องของ “การให้” ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อาทิเช่น สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช ท�ำกิจกรรม “โรตารีเคลื่อนที่ท�ำดีเพื่อพ่อ” โดยจัด ให้มีการออกไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตรวจสุขภาพ และให้ยารักษาโรคเป็นประจ�ำทุกปี ต่อเนื่องมากว่า 37 ปี สโมสร โรตารี ท่าเรือกาญจนบุรี จัดท�ำโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 เพื่อให้เด็ก นักเรียนรู้จักการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เพื่อน�ำมาท�ำอาหารกลาง วันแล้วยังสามารถเป็นอาชีพได้อีกด้วย ปัจจุบันต่อยอดไปโรงเรียนสระ ลุมพุก และโรงเรียนเกียรติวัฒนเวคิน 2 สโมสรโรตารีกระบี่ ร่วมกับ สโมสรโรตารีเจริญนครภาค 3330 จัดให้มีโครงการผ่าตัดผู้ป่วยนิ้วล็อก

อผภ.สมภพ ธีระสานต์ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี ภาค 3330 เฉลิมพระเกียรติโดยโดยไม่คิดมูลค่า สโมสรโรตารีกาญจนบุรี ด�ำเนิน การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาแก่ผู้สูงอายุถวายเป็นพระราชกุศลทุกวัน ที่ 5 ธันวาคมของทุกปี สโมสรโรตารีท่าม่วงจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยปลาสู่แม่น�้ำแม่กลอง ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อ สร้างความอุดมสมบรูณ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และอีกหลายสโมสร โรตารีที่ท�ำโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้ำเฉลิมพระเกียรติ หรือ แม้แต่บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น พ่อหลวงและแบบอย่างแห่งการเป็น “ผู้ให้” อย่างแท้จริง แก่พวกเรา ทั้งหลายชาวโรตารี ที่จะได้น้อมน�ำ การจัดท�ำงบประมาณทั้งของส่วน ตัวและสโมสรโรตารี โดยแบ่งปันรายได้จ�ำนวนหนึ่งไว้ใน “กระป๋อง คนจน” เพื่อน�ำไปท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นแก่ ชุมชน ประเทศ และโลกของเราโดยที่เราก็ไม่เดือดร้อน นางศรียา ศิริเวช อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ผู้ ว่าการภาคโรตารีสตรีคนแรกของประเทศไทย เคยเล่าให้ฟังถึงความ ประทับใจ ในครั้งที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการภาค 3330 ในปีบริหาร 2544–2545 และได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ นายริชาร์ด ดีคิงส์ ประธานโรตารีสากล ในสมัยนั้น นอกจากนี้ทรงกล่าวชื่นชมว่าสมาชิกสโมสรโรตารีเป็นผู้ มีภาระหน้าที่มากมายอยู่แล้ว แต่ก็แบ่งเวลามาช่วยท�ำสิ่งดีๆ ให้แก่ ชุมชนทรงขอบใจ ประธานโรตารีสากลได้ขอพระราชทานแนวคิดใน การพัฒนาโลกให้ดีขึ้นว่าควรท�ำอย่างไร พระองค์ทรงตรัสว่า “เราต้อง ช่วยกันพัฒนาให้มีคนดีมากๆ” เมื่อเราทั้งหลายรับแนวทางแห่ง “การให้” มาปฏิบัติเพื่อ เป็นคนดีแล้ว เราก็ควรช่วยกันพัฒนาให้มีคนดีมากขึ้น เพื่อนหรือคนที่ ท่านรู้จักได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีแล้วหรือยัง ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายศิระกราน กราบแทบพระ ยุคลบาทด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้.


D.3340 RI

“ภาค 3340 ร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพลฯ ”

โดย อน.พุฒิธร พัฒนสินทร สร.อี-คลับ 3340

สมาชิกสโมสรโรตารีจันทบูร ร่วมปลูกป่าบริเวณป่าชายเลน บ้านเสม็ดงาม หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติ “ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อ พระราชปณิธาน” และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ แปลงปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบ้าน เสม็ดงาม ซึ่งเป็นแปลงป่าชายเลนที่ได้รับ การส่งมอบคืนจากชาวบ้านที่เคยบุกรุก ท�ำนากุ้ง พื้นที่รวมประมาณ 400 ไร่ และ ได้มีก ารปลูก ป่าไปแล้วหลายครั้ง ตั้ง แต่

สโมสรโรตารีตราด น�ำอาหารไปร่วมกับทางศาลากลางตราดเพื่อแจกให้

กับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคาลัย จากนั้นสมาชิกได้ร่วมกันลงนามไว้อาลัย พร้อมกัน ณ ศาลา 100 ปีหน้าศาลากลางตราด

สโมสรโรตารีนครพนม ร่วมพิธีการถวายอาลัย พระผู้สถิตอยู่ในใจตราบ

นิรันดร์ พร้อมนี้สโมสรโรตารีนครพนมได้ตั้งหนึ่งโรงทานร่วมกับเทศบาลเมือง นครพนม จ.นครพนม อีกด้วย

36 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

ปี 2547 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้เป็นการ ปลูกเพิ่มเติมอีกในพื้นที่ 35 ไร่ กล้าไม้ที่ ปลูกเป็นพันธุ์ไม้โกงกาง จ�ำนวน 10,000 ต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการ เติ ม เต็ ม ความสมบู ร ณ์ ข องป่ า ชายเลน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และในอนาคต พื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง ธรรมชาติป่าชายเลนที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่มี ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นแหล่ง อนุ บ าลสั ต ว์ น�้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเลที่ จ ะเติ บ โต เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป


“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า (Parachute)

การท�ำนาโยนเป็นวิธีการท�ำนาแบบใหม่ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ ของเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ คือ การโยนต้นกล้า เนื่องจากเป็นนวัตกรรม การท�ำนาที่ช่วยป้องกันปัญหาการเกิดข้าววัชพืชและการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังท�ำนาได้แบบต่อเนื่อง ปีละ 3-4 ครั้ง ในเขตชลประทานโดยไม่ต้องใช้สารเคมีทุกชนิด ส่งผลให้ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ของการ ท�ำนาแบบยั่งยืนและท�ำให้อาชีพชาวนาเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ภูมิปัญญาการท�ำนาโยนมีต้นก�ำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นและ จีน เข้ามาในประเทศไทยไม่นานนักจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อดีของการท�ำนาโยนต้นกล้าที่แตกต่างจากการ ท�ำนาด�ำและนาหว่านน�้ำตามที่นิยมกันทั่วไป ทั้งนี้ยังพบว่า การท�ำนา โยนท�ำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานต่อโรคพืชและแมลงศัตรูพืชระบาด โดยอาศัยเทคนิคการเพาะปลูกระบบชีวภาพ เน้นปรับปรุงบ�ำรุงดินให้มี คุณภาพมากขึ้น ปรับสภาพแปลงนาข้าวให้โปร่งโล่ง และแสงแดดส่อง ถึงผิวดินและน�้ำ เพื่อท�ำให้ระบบนิเวศน์ในนาข้าวอุดมสมบูรณ์ ส�ำหรับวิธีการท�ำนาโยนต้นกล้ามีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าการ ท�ำนาทั่วไป เริ่มจากการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว น�ำไปเพาะไว้ในถาดหลุม ที่ใส่ดินและใช้กระสอบป่านคลุมถาดหลุมไว้ รดน�้ำประมาณ 15 วัน ต้น พันธุ์ข้าวจะสูงประมาณ 15 เซนติเมตร จากนั้นจึงถอนต้นกล้าน�ำไป โยนในแปลงนาที่เตรียมดินไว้ให้พร้อม โดยใส่ปุ๋ยชีวภาพหรืออาจปล่อย แหนแดง ซึ่งท�ำให้ดินร่วนซุย เพื่อให้รากต้นข้าวเจริญเติบโตดีขึ้นด้วย วิธีการโยนต้นกล้าให้กระจายทั่วแปลงอย่างสม�่ำเสมอ โดยไม่ต้องปักด�ำ

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

ท�ำให้ต้นกล้าไม่ช�้ำหรือคอหัก ข้าวจะแตกกอได้ดีและรวดเร็ว เนื่องจาก แปลงนามมีน�้ำเล็กน้อยจะได้รับออกซิเจนและสารอินทรีย์ในผิวดิน ที่เกิดจากการย่อยสลายของตอซังและฟางข้าว หลังจากโยนต้นกล้า แล้ว 3 วัน ค่อยๆ ปล่อยน�้ำเข้านา ซึ่งมีประสิทธิภาพควบคุมข้าววัชพืช ได้ดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ด้วยสภาพแปลงนาที่โปร่งโล่งมีลมพัดและ แสงแดดเข้าถึง ท�ำให้สามารถป้องกันเพลียกระโดดสีน�้ำตาลได้ มีผลให้ มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 10-30% การท�ำนาโยนช่วยประหยัดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวหลายที่ ตัว (ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 5 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 450 กิโลกรัม) เมื่อเทียบ กับการท�ำนาหว่านน�้ำตม (ใช้เมล็ดพันธุ์ 30 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 450 กิโลกรัม) แต่ได้ผลผลิตที่เท่ากัน และยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน คน (โยนกล้าได้มากกว่า 5 ไร่ต่อแรงงาน 1 คน) เมื่อเทียบกับการท�ำนาด�ำ (ด�ำนาได้ 1-2 งานต่อคน) เนื่องจากมีข้อดีของการท�ำนาโยนมากมาย ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ได้ ทรงมีพระราชด�ำริให้ท�ำนาโยนในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เกิด ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารีในรัชกาลที่๙ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดได้ท�ำโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววัน พ่อ” เป็นกิจกรรมโยนต้นกล้าพันธุ์ข้าว ตามแนวทางพระราชด�ำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แปลงนาของโรงสีข้าวศรีแสงดาว ของท่าน นยล. วรินธร ศรีแสนปาง (เป็น นย.ปีบริหาร 2560-2561) อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และที่ส�ำคัญอ�ำเภอสุวรรณภูมินี้เป็นอ�ำเภอที่มีการปลูกข้าว หอมมะลิขึ้นชื่อ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” อีกด้วย.


D.3350 RI

“ภาค 3350 ร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพลฯ ”

โดย อน.ยอด แสงสว่างวัฒนะ ประธานคณะกรรมการบริหารสโมสร ภาค 3350

สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ พร้อม สร.ลัดหลวง และ สร.กระทุ่มแบน ภาค ๓๓๓๐ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ

สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมงานมหกรรมภูมิปัญญาน้อมเกล้ากระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ โรงเรียนบ้านไคสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการ ภาค ๓๓๕๐ เชิญชวนสมาชิกใน

ภาค ร่วมแต่งบทร้อยกรองถวายแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตัวแทน สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขึ้นกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชด�ำรัสที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้แก่สโมสรโรตารีใน ประเทศไทย ให้โรแทเรียนชาวญี่ปุ่นได้ทราบ ในการประชุมใหญ่ ภาค ๒๗๖๐ โรตารีสากล ประเทศญี่ปุ่น และในที่ประชุมประจ�ำสัปดาห์ สร.คาริยะ

ผวภ.เจสัน ลิม เป็นประธานน�ำยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยก่อนเปิด กิจกรรม “สอนฟุตบอลให้น้อง” ในเขตประเวศ โดยคณะอดีตนัก ฟุตบอลทีมชาติ จัดโดย สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

38 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


โครงการฟื้นหัวใจให้ชีวิต

สโมสรโรตารีพระโขนง ด�ำเนินโครงการ “ฟื้นหัวใจให้ชีวิต” มอบ เครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาล ๔ แห่ง ใน ๔ ภาคของประเทศไทย สโมสรโรตารีพระโขนงแถลงข่าวโครงการ “ฟื้นหัวใจให้ชีวิต” และเป็นสัขขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจ ๔ เครื่องพร้อม อุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาล ๔ โรงดังนี้ ๑. โรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๒. โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๓. โรงพยาบาลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๔. โรงพยาบาลพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ปั จ จุ บั น ในประเทศไทยยั ง มี โ รงพยาบาลอ� ำ เภอหรื อ จั ง หวั ด ที่ ขาดแคลนอีกหลายแห่งที่ยังต้องการเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อใช้กระตุกหัวใจช่วย ฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest) ให้หัวใจกลับมาท�ำงานตาม ปกติและใช้ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ใช้ในกรณีฉุกเฉินภายในห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และเรือนอาคารพักผู้ป่วยในทั้งชายและหญิง ซึ่งถือว่าเสี้ยววินาทีชีวิต เป็นทั้งวิกฤตและโอกาสในการรอดชีวิต และการที่ผู้ป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตกับ ครอบครัวและสังคม เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติถือเป็นมหากุศล อีกประการหนึ่ง สโมสรโรตารีพระโขนงได้เล็งเห็นความสําคัญนี้จึงได้ดําเนินโครงการ “ฟื้นหัวใจให้ชีวิต” โดยการระดมทุนจากผู้สนับสนุนกิจกรรมแรลลี่การกุศล จาก บริษัทห้างร้านต่าง ๆ และจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา โดยใช้งบประมาณใน การดําเนินการเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุก หัวใจจํานวน ๔ ชุด และได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนและมีความ ต้องการเร่งด่วนใน 4 จังหวัดของประเทศไทย โดยมี ฯพณฯพิชัย รัตตกุล อดิต ประธานโรตารีสากล เป็นประธานงานแถลงข่าว และนายกสโมสรโรตารีพระโขนง ดนัย ศมพันธุ์พงศ์ ประธานโครงการ “ฟื้นหัวใจให้ชีวิต” รวมถึงผู้แทนผู้ว่าการ ภาค ๓๓๓๐ ๓๓๔๐ ๓๓๕๐ และ ๓๓๖๐ นายกสโมสรและสมาชิกของสโมสร โรตารีที่สนับสนุนโครงการ ผู้จิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ และผู้อ�ำนวยการพร้อมผู้ แทนของโรงพยาบาลทั้ง ๔ แห่ง ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยชีวิตเพื่อน มนุษย์ให้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวในเป็นที่รักกับสังคมอันมีคุณค่า และกับ ประเทศชาติในอนาคตในทุก ๆ วัน ในทุก ๆ โรงพยาบาลที่ได้รับการบริจาค และ ในทุก ๆ ความสุขของประชาชนชาวไทย (ขอขอบคุณข้อมูลจาก นย.ดนัย ศมพันธุ์พงศ์ สร.พระโขนง)

โครงการตู้ปรับอุณหภูมิร่างกายเด็กแรกคลอด เดือนธันวาคม เป็นเดือนแห่งการป้องกันและรักษาโรค ขอบันทึกภาพการท�ำกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางประจ�ำเดือน นี้ ส่งโดยสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก เป็นหนึ่งตัวอย่างของสโมสรขนาดเล็ก ที่สามารถท�ำโครงการขนาด ใหญ่ โครงการ Global Grant ได้ โดยร่วมกับสโมสรใหญ่คือสโมสรโรตารีธนบุรี และคู่มิตรต่างประเทศจากไต้หวัน และสโมสรอื่นๆ ในประเทศ หลายๆ สโมสร ตามภาพข่าว โครงการตู้ปรับอุณหภูมิร่างกายเด็กแรกคลอด โดยมีพิธีรับมอบตู้ จากไต้หวัน จ�ำนวน ๑๐ ตู้ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ รร.นารายณ์ และสร.กรุงเทพตะวันออกและพันธมิตรได้ส่งมอบให้ รพ.เวชการุณยรัศมิ์ ที่ หนองจอก จ�ำนวน ๑ ตู้ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ขอขอบคุณข้อมูลจาก นย.นาฏฤดี ศรีเกตุสุข สร.กรุงเทพตะวันออก)


D.3360 RI

โดย อน.ณรัทฐา สีน�้ำเงิน สร.แพร่

“ภาค 3360 ร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพลฯ ”

สโมสรโรตารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่เหนือ ช้างเผือกเชียงใหม่ เชียงใหม่สันทราย และเชียงใหม่ถิ่น ไทยงาม ร่วมกับทีมแพทย์จากประเทศออสเตรียและรถบัสเคลื่อนที่

สโมสรโรตารีวังจันทน์ เข้าร่วมจุดเทียนถวายอาลัย ร่วมท�ำบุญ

สโมสรโรตารีแพร่ แจกเทียนและริบบิ้นด�ำไว้อาลัยให้กับประชาชน

สโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรี สโมสรโรตารีทวีวัฒนา และ สโมสรโรตารีบางคอแหลม บริการย้อมผ้าฟรีท�ำดีเพื่อพ่อหลวง

สโมสรโรตารีเชียงของ ร่วมแจกอาหารเครื่องดื่มในพิธีถวายความ

โรแทเรียนช่างฟ้อนตัวแทนสโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน “ศิลปินพื้นบ้านล้านนาน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่องค์เอก กษัตริย์อัครศิลปินแห่งสยาม” ณ บริเวณลานพระพบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่

จากโรงพยาบาลสวนดอกออกตรวจสุขภาพสายตา-ฟันให้นักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ โรงเรียนสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ในจังหวัดแพร่ ในกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลเมืองแพร่ จ.แพร่

อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

40 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

บริจาคน�้ำดื่ม ขนม 300 ชิ้น และเทียน 2,000 เล่ม และร่วมเป็นเจ้า ภาพพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก


Rotary Public Image

โดย กองบรรณาธิการ

อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาพลักษณ์ โรตารี โซน 6 B

ส�ำหรับโรตารีต้องให้นึกให้ได้ว่า “โรตารีคือองค์กรบ�ำเพ็ญ ประโยชน์ ที่มีคนอาสามาร่วมกันช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก ขาดแคลน แม้แต่ชุมชนในเมืองก็ตาม” เที่ยงวันต้นฤดูหนาว ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรานัด อผภ.ช�ำนาญ จันทร์เรือง ที่มีเวลาพักเที่ยงให้ สาระกับเราก่อนที่จะต้องไปจัดการเรื่องส่งเกรดนักศึกษาในตอนบ่าย ใบหน้าที่เปื้อนยิ้มทักทายเราอย่างเป็นกันเองตามเคย RTM: ผู้ประสานงานภาพลักษณ์โรตารี ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง Rotary Public Image Coordinator หรือ ที่เราเรียก RPIC เป็นผู้ประสานงานระดับโซนที่จะคอยประสาน กระตุ้น แนะน�ำ และสนับสนุนให้โรตารีเราแสดงออกถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ของโรตารี ซึ่งไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ แต่เป็นการแสดง ตัวตนของเราให้คนรับรู้ได้ว่าโรตารีคืออะไร เราเป็นใคร ท�ำอะไร พูดง่ายๆ ก็เป็นเรื่องของ Branding นั่นแหละ ในโซน 6 B ซึ่งมี 10 ประเทศ ก็มี อผภ.ชัยรัตน์ ประเสริฐล�้ำ (สโมสรโรตารีสวนหลวง ภาค 3350) ด�ำรงต�ำแหน่งนี้ (ในปี 2559-2563) และมีผม เป็นผู้ช่วยในประเทศไทย เราพยายามท�ำให้โรแทเรียนเราสามารถสื่อให้คนนอกรับรู้ได้ว่าเราคือใคร ท�ำอะไร แม้ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เจอกันในลิฟท์ เราสามารถใช้ 3 ประโยคสั้นๆ คือ Join Leaders – เราร่วมกับผู้น�ำในทุกระดับ, Exchange Ideas – แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดกัน และ Take Action - คือลงมือท�ำ เป็นตัวอย่างให้เขาเห็น เป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเราไม่ใช่องค์กรการกุศล ที่ไปเรี่ยไรเงิน เราจะลบภาพที่คนเห็นหรือรับรู้ว่าโรตารีเป็นองค์กรของคนแก่ หรูหรา เป็นผู้มีอันจะกิน ท�ำให้หลายคนไม่อยาก เข้ามา เราต้องการคนเข้ามาร่วมกันบ�ำเพ็ญประโยชน์ สรุปว่ามีดีต้องแสดงให้เขารับรู้ แต่ไม่ใช่ไปซื้อสื่อ ซื้อป้าย ซึ่งเป็นคนละ อย่างกัน

42 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


Our Centre

RTM: แต่คนก็ยังไม่รู้จักโรตารีเท่าที่ควร เราไปแต่ในที่ห่าง ไกลรึเปล่า คนในเมืองที่สามารถจะมาเป็นสมาชิกของเราเขาไม่ทราบ เมื่อก่อนเราเน้นปิดทองหลังพระ ท�ำดีไม่ต้องอวด แต่พอ โรตารีครบ 100 ปี เรามีงานประชาสัมพันธ์เกิดขึ้น คือมี Public Relation เป็นโครงสร้างในสโมสร พอเราท�ำไปสักพัก เราก็ปรับมา ท�ำเป็น Public Image คือสื่อภาพลักษณ์ของเราออกไป ถามว่าคน รู้จักโรตารีไหม บ้านเราอาจจะขาดจุดเชื่อม วิธีที่ดีที่สุดก็คือตัวโรแท เรียนเราเอง เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด โดยการบ�ำเพ็ญประโยชน์ การ ประพฤติ การวางตัว การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ ได้ยาก ท�ำโครงการที่เป็น Signature Project ซึ่งดูเหมือนเป็นงาน ง่ายๆ แต่จริงๆ ไม่ใช่ กว่าจะสร้างขึ้นมาได้ อย่าง Brand ต่างๆ เช่น Volvo เราจะนึกถึงความปลอดภัย ส�ำหรับโรตารีต้องให้นึกให้ได้ว่า โรตารีคือองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์ ที่มีคนอาสามาร่วมกันช่วยเหลือ ผู้คนที่ทุกข์ยากขาดแคลน แม้แต่ชุมชนในเมืองก็ตาม มีปัญหาที่แตก ต่างกัน

RTM:คนจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยก็ เ ห็ น หรื อ สั ม ผั ส กั บ โรตารี ใ น งานสังคม งานฉลอง จึงไม่เห็นภาพที่แท้จริงของเราที่เป็นเรื่องของ Service อันนี้คือจุดอ่อนของเรา คือเรื่องความหรูหรา พิธีการเยิ่น เย่อมากมาย มีโต๊ะ VIP และบางทีก็ให้ความส�ำคัญกับแขกน้อยเกิน ไป อย่าไปยกย่องแต่พวกเรากันเอง ต้องให้เกียรติและแนะน�ำแขก ของเรา เขาจะได้เกิดความประทับใจ อยากเข้ามาสู่โรตารี ตรงนี้ต้อง แก้ไข

ขบวนการมันจบไปแล้ว ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไร หรือรูปแบบการ ประชุมต่างๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ตัดขั้นตอนออกไปบ้าง RTM: กลับมาเรื่องภาพลักษณ์ของเรา เราได้ทุ่มเทงบ ประมาณปรับเปลี่ยนรูปโฉมโลโก้ ถ้อยค�ำหรือ Voice เพื่อปรับภาพ ลักษณ์ และสื่อสารให้เป็นเอกลักษณ์เดียวกันทั่วโลก มันคุ้มค่าและได้ ผลหรือไม่ ตามความเห็นผมเงินหลายล้านดูเหมือนเยอะ แต่เรื่อง Cost – Benefit อาจคิดเป็นตัวเงินไม่ได้ แต่ที่เห็นชัดคือการเพิ่ม ค�ำว่า Rotary เข้าไป มันเหมือนหญ้าปากคอกคือนึกไม่ถึงตรา โรตารีนั้นคนที่ไม่ใช่โรตารีจะไม่รู้จัก ดูเหมือนช่างกลหรือวิศวะ แต่ เมื่อมีค�ำว่า Rotary เข้าไป คนก็นึกถึงโรตารีสากล ผมคิดว่าคุ้มนะ อย่างตึกส�ำนักงานใหญ่โรตารีที่อีเวนตัน เราก็ปรับเปลี่ยนเอาเอกสาร ประชาสัมพันธ์ห้องท�ำงานของท่าน Paul Harris มาไว้ชั้นล่าง ให้คน มารับรู้และใกล้ชิดกับโรตารี ซึ่งก็ได้ผล

RTM: องค์กรต่างๆ ทั่วโลกคงประสบปัญหาอย่างเดียวกัน ที่วิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนไป องค์กรก็มีมากขึ้น ส�ำหรับโรตารีเราปรับ เปลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ใด โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างมูลนิธิโรตารีเราติดอยู่ในอันดับ Top Ten ของโลก แต่ในไทยของเราก็มีองค์กรมากมาย เช่น สภา อุตสาหกรรม หอการค้า หรือองค์กรบ�ำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ ที่เมื่อ เป็นสมาชิกแล้ว อาจได้บทบาทหรือที่นั่งในการประชุมภาครัฐ ภาค เอกชน ในระดับจังหวัดหรือท้องถิ่น แต่โรตารีเราก็พยายามเชื่อมกับ องค์กรเหล่านี้ ท�ำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้น เราตื่นตัวกันพอสมควรใน RTM: โลกขณะนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก โรตารีได้พยายาม เรื่อง Public Image ซึ่งเราต้องท�ำเป็นตัวอย่าง หรือ Lead by Exปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง เพื่อให้องค์กรของเราเติบโตต่อไปได้ ample ต้องให้เขารับรู้เหมือน Red Cross หรือกาชาดสากล ที่เห็น นวัตกรรม เรามีการประชุมทางอีเล็กโทรนิกส์ แน่นอน กากะบาดสีแดงไม่ต้องมีตัวอักษรก็รู้ว่าเป็นองค์กรอะไร เราต้องไปถึง Network เรากว้าง แต่ก็ท�ำให้มิตรภาพเจือจางลง วันครอบครัวก็ จุดนั้นให้ได้ น้อยลง เราอยากได้สมาชิกมากเกินไป เป็นง่ายเข้าง่ายก็เจือจางง่าย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรตารี ทุกครั้ง COL (การประชุม RTM: ฝากอะไรเพิ่มเติม สภานิติบัญญัติของโรตารี) มีการปรับเปลี่ยนธรรมนูญข้อบังคับถึง หลายคนเริ่มถอดใจ โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ 3 ปีแรก หรือ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราไม่ติดตามก็จะพูดแต่เรื่องเก่าๆ อย่าง คนที่อยู่นานๆก็ตาม ก็มีปัญหาเบื่อหน่ายโรตารี จากการขัดแย้งกัน การจัดประชุม Rotary Institute ที่กรุงเทพซึ่งเพิ่งผ่านมา หลาย ผมเรียนตลอดเวลาว่าโรแทเรียนเราก็คือคน มันเป็นธรรมดา เพียง คนอาจคิดว่าแพง แต่เราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ การจัดห้อง แต่เรามีรสนิยม ทัศนคติที่ถึงแม้จะไม่เหมือนกัน แต่ก็ใกล้เคียงกัน ประชุม อาหาร และการให้ความรู้หรือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ถึงท�ำงานด้วยกันได้ เรื่องจุ๊กจิ๊กต่างๆ ที่ท�ำให้เสียเงิน เสียเวลา และ อาจจะดีกว่า Rotary Convention เสียอีก มีแปลเป็นภาษาไทยและ เสียอารมณ์มันก็มี บางคนก็ปิ้งปลาประชดแมวลาออกไป ผมว่าไม่ถูก จีนด้วย เป็นห่วงเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรตารี ถ้าท�ำไม่ถูกต้องก็เหมือน หรอก ถึงมีความขัดแย้งก็ถือเป็นเรื่องปกติ มีศัตรูหนึ่งคนก็มากเกินไป แผนที่ผิดทาง บางคนก็จะไม่เข้าใจว่านั่นใช่โรตารีรึเปล่า กลายเป็นไม่ แล้ว มีมิตรร้อยคนก็ถือว่าน้อยเกินไป ให้ใช้ Four Way Test มาจับ ชอบ ไม่ศรัทธา หลายคนบอกไม่เอาละ จะหนีละ ผมว่าก็ของมันดีจะหนีไปท�ำไม เรา ก็เสนอไปตามความเห็นของเรา แต่จะให้เขาเห็นด้วยกับเราทุกอย่าง RTM:ในประเทศไทยก็ ไ ม่ ค ่ อ ยเสนออะไรที่ จ ะไปปรั บ มันเป็นไปไม่ได้ เรายังไม่เห็นด้วยกับเขาเลย อีกอย่างเราวิจารณ์เขา เปลี่ยน ได้ เขาก็ต้องให้เขาวิจารณ์เราได้ ชีวิตมันสั้น เดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้ว จะไป โรตารีไทย 80 กว่าปีที่ผ่านมา ก็ไม่เคยเสนอญัตติอะไรใน ทะเลาะกันท�ำไม ท�ำให้ดีที่สุดตามก�ำลัง โรตารี เรายังไปได้อีกไกล สภานิติบัญญัติ ไม่น่าเชื่อ อย่างความคิดผมนะ ผมก็อยากเสนอว่า อย่างน้อยที่สุดในชั่วชีวิตเรา ผมเชื่ออย่างนั้น. การไปโหวตในที่ประชุม Convention นี่นะ มันเป็นพิธีการเฉยๆ ซึ่ง


สารจากศูนย์โรตารีในประเทศไทย

สารจาก

โรตารี ไอ.ที.

ประธานศูนย์ฯ

มวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพรัก ความก้าวหน้าขององค์กรโรตารีในประเทศไทยในปีนี้ สามารถ สัมผัสได้จากการคงอยู่ของสมาชิกเดิม การเพิ่มขึ้นของสโมสรและ สมาชิกใหม่ เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งศูนย์โรตารีใน ประเทศไทยชื่นชมและยินดีสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอด ขอให้แต่ละสโมสรโปรดแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่สโมสรรับเลือกที่จะ จะท�ำหน้าที่ในปี 2560-61 ใน My Rotary ด้วย เพื่อให้การท�ำงาน ของสโมสรสามารถด�ำเนินได้ต่อเนื่องสะดวกราบรื่น และปรับปรุง ข้อมูลของสโมสร (วัน/เวลา/สถานที่ประชุม) ใน My Rotary ให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่น ClubLocator ของโรตารีสากล

พบกับเว็บไซต์ Rotary.org โฉมใหม่ บนหน้าสาธารณะที่ปรับ ให้ทันสมัย สดใส ตอบค�ำถามที่พบบ่อยว่า "โรตารีคืออะไร?" ส�ำหรับสมาชิกคลิ้กที่เมนู For Members เพื่อดูข้อมูลต่างๆ ที่ ปรับใหม่ให้ทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้นเช่นกัน

สุดท้ายนี้ ขอให้มวลมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ ด้วยไมตรีจิต (ชาญ จรรโลงเศวตกุล) ศูนย์โรตารีในประเทศไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 เลขที่ 75/82-83 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org; www.rotarythailand.org, Facebook.com/Thai Rotary Centre

นอกจากปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยแล้ว โรตารีสากลยัง มีแอพพลิเคชั่น ClubLocator บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จุดเด่นคือใช้ค้นหาวัน เวลา สถานที่ประชุมของทุกสโมสรโรตารี ในทุกประเทศ ส�ำหรับผู้เดินทางไปยังที่ต่างๆ และต้องการประชุม ทดแทนกับสโมสรในพื้นที่ (ในภาพ) สโมสรโรตารี กรุงเทพ ประชุมที่ โรงแรม Grand Hyatt Erawan ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.15 น.

ตัวเลข (25 ธ.ค. 59 - www.rotary.org) ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม

สมาชิก 2,580 1,721 3,046 1,450 8,797 สโมสร 101 64 110 66 341

44 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559


Doing Good

in the world. ท�ำดีในโลก Aid for the blind

ค่ายเด็กตาบอด และ พิการซ�้ำซ้อนเรียนรู้ธรรมชาติ

กิจกรรมค่ายเด็กตาบอดและพิการซ�้ำซ้อนเรียนรู้ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (โครงการGlobal Grant # 1634423 “Aid for the blind”) ที่สโมสรโรตารีสาทรและอีกกว่า 10 สโมสรในภาค 3350 ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือให้เด็กตาบอดและพิการซ�้ำซ้อนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเด็กเยาวชนธรรมดาคนหนึ่ง ค่ายนี้รับเด็กตาบอดและพิการซ�้ำซ้อนจ�ำนวน 108 คน มาจากโรงเรียนเด็กตาบอดและพิการซ�้ำซ้อนทั่วประเทศไทย โดยหลักสูตรและ กิจกรรมเป็นความร่วมมือในการจัดการโดยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อาทิ การหัดลอยตัวในน�้ำด้วยเสื้อชูชีพ การด�ำน�้ำแบบถังอากาศ การเล่นดนตรี ในสวน การสัมผัสเมฆ ปลูกต้นไม้ การท�ำการทดลองเคมีที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วสอดแทรกความรู้ การเข้าสังคม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุทางน�้ำ การดูแลเด็กตาบอดใช้สมัครอาสาสมัครทั้งโรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ และเยาวชนที่มีจิตอาสาประมาณ 150 คนมาร่วมกันท�ำกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริง ขอขอบคุณข้อมูลจาก นย.ปิยบุตร ธรรมขันต์ สร.สาทร


Rotary Thailand Magazine, 2016-17, Nov-Dec  
Advertisement