Issuu on Google+

 

             

 

INTER RACT CLUB O OF TEPLEELA SSCHOOL   

อินเตอรแรคโโรงเรียนเทพลีลา

รามคําแหง บางกะป

  ประะจําปบริหาร ห กรกฏาคม 2012  ถึถึง มิถุนายน า 2013 

                                 

นายกกสโมสรอินเตอรรแรค ภานุวัฒน คงใจดี

   อุปนายก พัณณิ ณ ตา ศรีนิล 

อุปนายก กัสมาร อักษรทอง


ประวัติ สโมสรอินเตอรแรค โรงเรียนเทพลีลา 

       

สโมสรอินเตอรแรค โรงเรียนเทพลีลา

กอตั้งเมื่อวันที่

     

1 พฤศจิกายน 2547 เดิมอยูใตการอุปถัมภของสโมสรโรตารีสวนหลวง โดยมี รทร. ธนเกรียรติ กาลวันตวานิช เปนผูเริ่มกอ ตั้งและมีคุณครูวีดารัตน ณะวิชาเปนคุณครูที่ปรึกษาคนแรก

     

 

ปจจุบัน คุณครูสุภานัน ปญญาใหญ เปนคุณครูที่ปรึกษา โดยมีสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการเปนสโมสรอุปถัมภ มีสมาชิก   ทั้งหมด 44 คน ดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับของทางโรงเรียนเทพลีลาโดยทานผูอํานวยการ ภักดี คงดํา    

นายกสโมสร นายภานุวัฒน คงใจดี อุปนายก น.ส. กัสมาร ศรีนิล / น.ส. พัณณิตา ศรีนิล   เลขานุการและรอง อตร.เกดสุดา ภูมีนอก / อตร. ปณพร มีพงษ   เหรัญญิกและรอง อตร.วิวรรณ สุดธาพร / อตร. กมลชนก นอยชนะ   สมาชิกภาพและรอง อตร.ภูษณิศา องอาจ / อตร. สุจิตรา ไกยวงศ   โครงการบําเพ็ญประโยชนและรอง อตร.อัลริษา สันติพันธ / อตร. ผกามาศ วิลัย   อตร. บุญยวีร โพธิ์เจริญ   ประชาสัมพันธและรอง อตร.เอื้อมรุง สุวรรณพงษ / อตร. บุษกร ดลสถิต   การบริการจัดการสโมสรและรอง อตร.พิชญา อิ่นแกว / อตร. วรพรรณ บุตตะโยธี   อตร. อัญกิภา ปุยฝาย   อตร.ธัญญาพร ชมศิริ / อตร. วิสาขา ศิลปะระสิทธิ์   ฝายจัดหาทุนและรอง   ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและรอง อตร.กําชัย กลวยไม / อตร. สักการะ พันธรัตน   อาจารยที่ปรึกษา อาจารย สุภานันท ปญญาใหญ   ผูอํานวยการโรงเรียนเทพลีลาผูใหการสนุบสนุน สโมสรอินเตอรแรค     นายภักดี คงคํา      

2


โครงการรจิตอาสาา อินเตอรแรค โรรงเรียนเททพลีลา

                

ปรระจําปบริหาร กรกฏาคม 2012  2 – มิถุนายน า 201 13   

      

โครรงการบริจาคคสิ่งของ และ สันทนาการรนองๆที่ มูลนิ ล ธิบานนกขขมิ้น ถ. เสรีไทย ท บึงกุม

 

ผูดําเนิ า นโครงการ -อตร.เอื้อมรุง สุวรรณพงษษ และ อตร.บบุษกร ดลสถิต

   

วัตถุถประสงค:  ใหเด็ก ที่ ถูกทอดทิ ก ้งจากสังคม ไดรบรู บั วาเขาเหลานี า ้ก็ เปนสวนหนึ น ่งของสังคม ง และมีเพื่อน

 

มนุษย ษ มากมายทีที่จะชวยให เดด็ก ๆ เหลานี้ เติบใหญ แลละ โบยบินไดด ดวย ตัวขอองตัวเอง ในออนาคต  

         

 

โคครงการหองน้ําในฝ า น : ปรับปรุง หองน้ําโรรงเรียนเทพลีลาให ล สะอาด นนาใช ทั้งในระยยะสั้นและระยยะยาว

             

ผูดํด ําเนินโครงกาาร นย. ภานุวฒน ัฒ คงใจดี อตร.กําชัย กลวยไม ว อตร. ผกามาศ ผ วิลัย วััตถุประสงค : ใหหองน้ําโรงเรียนเทพลีลา นาใช ป กจิตสํานึกในนเรื่องความสะะอาด เสียสละะ มีความ ปลู เปปนระเบียบ ภาคภูมใิ จในสถถานที่ศึกษา

   

 

 

โคครงการชวยเหลื ย อโรงเรีรียนนองบานสบป า น จังหวัดนาน

น : อตร.กัสมารร อักษรทองง และ อตร.พัพัณณิตา ศรีรีนลิ ผูดํา  เนินโครงการ  

วัต ถุประสงค : มอบหหนังสือ  

น นทนาการกั บนอง ๆ ที่ และสั  

 

หางไกลล ในจังหวัดนาน า

3


ชวยกันขน กิจกรรมบ บริจาคหนังสือขออง

สโมสรอุปถั ป มภ  

อน. นภัสรกมล บรรยาย วัันสถาปนา นายกกฯ

ชชวยกันขน กิจกรรรมบริจาคหนังสือของสโมสร อ อุปถัมภกรุงเทพพัฒนากการ  

 

          ภาพหมู  วันสถาปนา นายยกสโมสรอินเตออรแรค โรงเรียน เทพลี เ ลา  

นายกสโมสรกรุงเทพพั ง ฒนาการ รรวมประชุม กับสโมมสรอินเตอรแรคฯ  

นาายกภานุวัฒน แลละ ทานผอ.  

       

นายก ภานุ ภ วัฒน รับของงที่ระลึก จากมิตรต ร าง ส สโมสรที ่มารวมแสดงความยินดี  

คณะกกรรมการ อินเตออรแรค ทานผอ โรงเรี โ ยนเทพลีลา   และ สโมสรอุปถัมภ  

นายกกภานุวัฒน กลาวต ว อที่ประชุม

 

       

ความรูสึสึก ดีดี จากสโมสสรอินเตอรแรค คูมิตร    

ทาน ผอ โรงเรียเทพลีลีลา ปรึกษา นายกสโมสรอุปถัมภ อินเตอรแรค

นายกสสโมสรอุปถัมภแสดงความยิ ส นดี

     

4


สารสโมสรอินเตอร์แรคท์ ฉบับที่ 1