Page 1

   

ประจําสัปดาหที่ 9 ตุลาคม 2555 ฉบับที่ 8/55-56

       

   สารสโมสร โรตารีกรุงเทพพัฒนาการ          

กอตั้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ 2004 ภาค 3350 ---------------------------------------------------------------------------------------------------ฉบับประชุมนอกสถานที่รว มกับสโมสรคูมิตรสิงหบุรีวีรชน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ณ. รานอาหารไพบูลย สิงหบุรี

     

                       

ดวยไมตรีจิตและมิตรภาพที่ยืนนานตลอดไป

       

ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19:00 – 20:00 โรงแรมออลซีซั่น โกลด ออรคิด ถ.วภาวดีรังสิต สี่แยกสุทธิสาร Meeting Tuesday at 19:00 – 20:00 All Season Gold Orchid Hotel Vibhavadi Rangsit Rd., Sutisan BKK.


สวัสดีดะ สมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ที่รักทุกทาน

สวัสดี เพื่อน ๆ พี่ ๆ สมาชิกทุกทานที่เคารพ

                                                                                  

นายกกอตัง้ วิไล นิธิวรรณากุล นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพพัฒนาการ ปบริหาร 2555-2556

                         

การประชุมครั้งที่ 12/2555 วันพฤหัสที่ 11 ตุลาคม 2555 เปนการประชุมสัญจรรวมกับสโมสร คูมิตร สิงหบุรีวีรชน วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัปดาหนี้ คือ รทร. ดาริฑกา ไพรสนฑ สมาชิกของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ ประชุม ณ. หองอาหารไพบูลยไกยาง จ. สิงหบุรี นายกฯ ตองขอขอบพระคุณ สมาชิกทั้ง 8 ทาน ที่รวมเดินทางไปในครั้งนี้ดวย; 1.ทานผูชวย ปญจพัฒน 2.นายกผานพน สุขุมาภรณ 3.อน. ธัญญพัณฑ 4.นยล. พรทิพย 5. รทร.ดาริฑกา 6. รทร.นารีรัตน 7. รทร.วัลลดา 8. คุณกชพร ไพรสนต พรอมนายกดวย รวม 9 ทาน ขอขอบคุณสําหรับการตอนรับอยางอบอุนจาก ทานนายกสโมสรสิงหบุรีวรี ชน นิรา พวงโต ทานนายกกอตั้ง ชนะพร และทานผูชวยผูวาการภาคมงคล ตุงคะสมิต ทานนายกผานพน อัครเดช และโรตารีแอนน พรทิพย พรอมลูกสาว รวมถึงมวลสมาชิกของสโมสรสิงหบุรีวีรชนที่มากัน อยางพรอมเพรียง อีกทั้งยังมีทานนายกรวมรุนของสโมสรโรตารีสิงหบุรี ทานนายก อนงคภัทร อัคควัฒน และทานผูใหญของสโมสรสิงหบุรี มารวมใหการตอนรับ และยังไดกรุณามอบเงิน สนับสนุนจํานวน 3,000 บาท เพื่อรวมในการทําโครงการของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ ดิฉันฯ ในนามของสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีสิงหบุรีวีรชนที่ตอนรับสมาชิกใหม ทั้ง 3 ทานที่ไดรับการ สถาปนาในคืนวันนี้ สําหรับวันอังคารหนาที่ 16 ตุลาคม 2555 ทางสโมสรไดรับเกียรติจากทาน ดร. กรกวี บุญยัง กรรมการผูจัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด มาบรรยายในหัวขอ เรื่อง EASY FOR LIFE ประวัติโดยสังเขปของ ทานวิทยากร ไดบันทึกไวใน สารสโมสร ฉบับนี้แลว ขอขอบคุณทานประธานโปรแกรมสโมสร ที่ทําหนาที่อยางเต็มที่ไดเรียนเชิญทาน วิทยากรที่มากดวยประสบการณ ความรู และความสามารถ มาใหแนวคิดที่เปนประโยชน แก เราชาวโรตารี ขอเรียนเชิญสมาชิกโปรดกรุณาเขารวมตอนรับทาน โดยพรอมเพรียงกันคะ ขอขอบพระคุณ ลวงหนา แลวพบกันคะ

 

ดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ        

นยก.วิไล นิธิวรรณากุล นายกสโมสรป 2555-2556  Peace Through Service 

                                                                                                                   

2


สรุป สมาชิกเขาประชุมแตละสัปดาห ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 

                                 

จํานวน สมาชิก

สมาชิกโรแทเรียนกรุงเทพพัฒนาการปจจุบัน ~ ผูเขารวมประชุม

วันที่ 2/10/55

วันที่ 9/10/55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

นยก. วิไล นิธิวรรณากุล และ นายกสโมสรปบริหาร 2546-48, 55-56 อน. ธัญญพัณณ เตชะพัฒนสิริ นายกสโมสรปบริหาร 2551-2552 อน. ปญจพัฒน เตชะพัฒนสิริ นายกสโมสรปบริหาร 2553-2554 อน. อมร วิชิตการ นายกสโมสรปบริหาร 2552-2553 อน. สุขุมาภรณ บริราช นายกสโมสรปบริหาร 2554-2555 อน. นภัสรกมล พรหโมปกรณ นายกสโมสรปบริหาร 2550-2551 นยล. พรทิพย อยูประเสริฐ นายกรับเลือกสโมสรปบริหาร 56-57 รทร. นารีรัตน อัญชลีภิรัตน รทร. วัลลดา ทรัพยทรง รทร. เกษม จันทรจุฬาลักษณ อน. วลัญชสิริ จรัสจิรภัทร นายกสโมสรปบริหาร 2548-2549 รทร. พิชัย ยอวิทยา รทร. รัตนา การีมี รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ รทร. นุชนัญ เกษจันทรทิวา รวมสมาชิกรวมประชุมประจําสัปดาห เดือน ตุลาคม 55

มา มา มา มา มา มา 6

มา มา มา

วันที่ 16/10/55

วันที่ 23/10/55

วันที่ 30/10/55

มา มา มา มา

มา 8

ประวัติวิทยากรรับเชิญ สัปดาหที่ 16 ตุลาคม 

                  

บรรยายพิเศษเรื่อง Easy for Life โดย ดร.กรกวี บุญยัง             

               

       

แขกเยี่ยมสโมสรสัปดาหนี้ ประวัติ  ดร.กรกวี บุญยัง  โดยสังเขป ดานการศึกษา  จบ ปริญญาตรี นิติศาสตร ( ทุนเรียนดี )  จบ ปริญญาโท การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  จบ ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ดานการทํางาน  รองกรรมการผูจัดการ บริษัทในเครือ กานดา กรุป   

• คุณกชพร ไพรสณฑ สุขสันตวันเกิด Happy Birthday  จากใจชาวกรุงเทพพัฒนาการ

แขกรับเชิญของ รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ

3 ตุลาคม ผชภ. ปญจพัฒน เตชะพัฒนสิริ

4 ตุลาคม รทร.พิชัย ยอวิทยา

3


เนื่องจากสัปดาหนสี้ โมสรมีการประชุมสัญจรกับสโมสรโตรารีสิงหบุรีวีรชน เมื่อวันที่ 11 ณ. รานอาหารไพบูลยไกยาง สิงหบุรี ทางสโมสรจึงขอเชิญทาน ผูอานมีความสุขภับภาพถายในวันนั้น        เครดิตภาพทั้งหมด จาก รทร. ชลภัสร พิมพา สโมสรกรุงเทพรัชดา

                   

                        

                    

4


ใครเปนใครในสโมสรฯ

 

นยก.วิไล นิธิวรรณากุล

‐นายกกอตั้งสโมสรฯ 2004

‐นายกสโมสร ป 108   ‐ประธานมูลนิธิ 

   

 

   

 

   

 

   

 

อน.นภัสรกมล พรหโมปกรณ -ที่ปรึกษาสโมสร -ประธานบริการชนรุนใหม / -ระหวางประเทศ อน. อมร วิชิตการ -ที่ปรึกษาสโมสร -อุปนายกคนที่ 3 -ผูอบรมสโมสร อน. สุขุมาภรณ บริราช -ที่ปรึกษาสโมสร -อุปนายกคนที่ 2 -นายกพึ่งผานพน -บริการชุมชน รทร. พิชัย ยอวิทยา -กรรมการ

 

 

 

-ประธานบริหารสโมสร

 

 

 

 

 

 

รทร. รัตนา การีมี -บริการดานอาชีพ   รทร. ดาริฑกา ไพรสณฑ -ปฏิคม -บริการดานอาชีพ รทร. วัลลดา ทรัพยทรง -บริการชุมชน

 

 

    

อน.วลัญชสิริ จรัสจริภัทร -กรรมการ -ประธานสมาชิกภาพ -ที่ปรึกษาสโมสร อน.ธัญญพัณณ เตชะพัฒนสิริ -ที่ปรึกษาสโมสร -อุปนายกคนที่ 1 -กิจกรรมมิตรภาพ -ประธานสมาชิกภาพ อน. ปญจพัฒน เตชะพัฒนสิริ -ที่ปรึกษาสโมสร -เหรัญญิก -ผูชวยผูวาการภาคดูแลสโมสร -ผูอบรมสโมสร -ประธานโครงการบริการ รทร. พรทิพย อยูประเสริฐ -นายกรับเลือก ป 109 -กิจกรรมมิตรภาพ รทร. นารีรัตน อัญชลีภิรัตน -เลขาสโมสรฯ -สารสโมสร รทร. เกษม จันทรจุฬาลักษณ -ประธานประชาสัมพันธ รทร. นุชนัญ เกษจันทรทิวา -สมาชิกสโมสรฯ

 

5


สมาชิกโรแทเรียนของมลรัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนนานาชาติ เพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย ในมลรัฐจอรเจีย ทุนนี้รวม คาเลาเรียน 1 ปเต็ม (เดือนสิงหาคม ถึง พฤษภาคม) พรอมคาหนังสือ คาอาหาร คาที่พักในวิทยาลัย ผูสมัครมีคาใชจายคือ คาเดินทางไป/กลับ สหรัฐอเมริกา คาประกันภัยสุขภาพ เงินติดตัวไปใชจาย  คุณสมบัติของผูสมัคร   อายุ 18‐24 ไมเคยเขาศึกษาที่สหรัฐอเมริกามากอน โสด ไมจําตองเปนลูกหลานโรแทเรียน   รับเฉพาะใบสมัครของนักเรียนระดับปริญญาตรีเทานั้น

กิจเจ☺พรอมไหวพระเกาวัด วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม 55 ติดตอ สร.กรุงเทพบางขุนเทียน บัตร1,000 บาท

                   

 ขอขอบคุณทานสมาชิกที่ชําระคาบริหารสโมสรประจําปบริหาร 2555‐2556 อน.ธัญญพันฑ เตชะพัฒนสิริ ป 2551-52 อน.อมร วิชิตการ ป 2552-53 อน.สุขุมาภรร บริราช ป 2554-55 รทร.พิชัย ยอวิทยา คุณธัญสัณห แตมไพโรจน รทร.วัลลดา ทรัพยทรง รทร.นารีรัตน อัญชลีภิรัตน

อน.ปญจพัฒน เตชะพัฒนสริ ิ ป 2553-54 นยก.วิไล นิธิวรรณากุล ป 2546-48 ~ นายกสโมสร 55-56 อน.นภัสรกมล พรหมโมปกรณ ป 2550-51 อน.วัลัญชสิริ จรัสจิรภัทร ป 2548-49 นยล.พรทิพย อยูประเสริฐ ~ นายกรับเลือกปบริหาร 2556-2557   รทร.เกษม จันทรจุฬาลักษณ รทร.ดาริฑกา ไพรสณฑ

6


ตารางการประชุมสโมสรกรุงเทพพัฒนาการ เดือน ตุลาคม 2555

                                                         

วันที่ รายละเอียดหัวขอการประชุ   มแตละสัปดาห 2 Club Assembly   9 งดประชุมเนือ่ งจากวันที่ 11 เดินทางไปรวมประชุ   มกับสโมสรสิงหบุรีวีรชน สโมสรคูมิตร 16  บรรยายพิเศษเรื่อง “Easy for Life” โดย ดร.กรกวี   บุญยัง 23 งดประชุมเนือ่ งจากวันปยมหาราช   30 Family Night : สถานที่จะแจงใหทราบภายหลั   ง       ฟุ ด ฟด ฟอ ไฟ สําหรับโรแทเรี  ยน            English for Rotarians    3        เครดิตคําศัพท: ประมวลคําศัพทที่สําคัญของโรตารี – ศูนยโรตารีประเทศไทย    ศัพทไทย ศัพท อังกฤษ คําอาน คณะกรรมการจัดการประเภทอาชีพ Classification คลาสซิฟเคชั่น คอมมิทที   Committee (สําหรับสมาชิกสโมสร)   Career Development การพัฒนาอาชีพ แคเรีย เดเวลลอบเม็นท   Classification ประเภทอาชีพ (สําหรับจัด คลาสซิฟเคชั่น   ประเภทอาชีพสมาชิกสโมสร) Honorary Member สมาชิกกิติมศักด ออนอรารี เมมเบอร   Rotary Club สโมสรโรตารี โรแทรี คลับ *Rotary Ann *คูสมรสของโรแทเรียน โรแทรี แอนด   (ภรรยา = แอนด)   (สามี = สุภาพบุรุษ) Rotary International โรตารีสากล โรแทรี อินเทอเนชชันแนล   (RI) ( อาร ไอ)   (พาร ซึ่งใชเรีย–กได และภรรยา *ปจจุบันอาจใชเครดิ คําวตาคําPartner ศัพท: ประมวลคํ าศัพททเนอร ที่สําคัญ) ของโรตารี ศูนทยโั้งรตารีสามี ประเทศไทย

7


การรับประทานสลัดมีสองแบบ:

เมื่อนั่งโตะอาหารแบบสากล รับประทานสลัด (สลัดจะเสริฟกอนซุป ) แบบอเมริกัน และ แบบยุโรป

 

แบบอเมริกัน: ใชมีดและสอม หั่นสลัดประมาณ 2-3 คําวางไวแลววางมีดบนจานดานขวา กอนใชสอมจิ้มสลัดดวย มือที่ถนัดรับประทานเมื่อรับประทานหมดใหเริ่มหั่นใหม   แบบยุโรป: ใชมีดและสอมหั่นสลัดพรอมกับรับประทาน    เมื่อรับประทานหมด หรือไมตองการรับประทานสลัดอีก (ไมจําเปนตองรับประทานหมด) ใหวางสอมโดยคว่ําสอมไว ดานขวาพรอมมีด(หันดานคมเขาหาตัว)เฉียงประมาณ 45 องศา  

   

                                 

8

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ฉบับที่ 8 ประจำปี 2555-56  

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ฉบับที่ 8 ประจำปี 2555-56

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you