Page 1

การเขียนโปรแกรมสาหรั บมือถือ Smart phone

บทนำ สิ่งสำคัญในกำรพัฒนำโปรแกรมบนมือถือ ในรูปแบบที่ไม่ ต้ องกำรควำมสำมำรถของผู้เขียนโปรแกรมคือ กำรสร้ ำงเว็บ หรื อใช้ ภำษำในกำรพัฒนำเว็บไซต์แล้ วนำไปวำงไว้ ใน


ระบบปฏิบตั ิกำรแบบต่ำงๆที่รองรับกำรทำงำนในสมำรต์โฟน อำทิ iOS ของแอฟเปิ ล หรื อ Android ของตระกูลเครื่ อง ต่ำงๆของค่ำย Samsung เป็ นต้ น

พัฒนาโปรแกรมมือถือ  

การเขียนโปรแกรมบนมือถือ