Page 1

Dobrý den, srdeènì blahopøejeme! Zpracovali jste nyní první informace k Vaší cestì k úspìchu. Když ètete tyto øádky, jsme pøesvìdèeni, že také patøíte k tìm lidem, kteøí od života oèekávají více. Máte také SNY a patøíte mezi lidi, kterým není jedno, kam se jejich život bude ubírat. Už jste také poznali, že pouze èekat a doufat ve zmìnu situace je zbyteèné! To nestaèí. Jediná cesta k tomu nìèeho dosáhnout je vzít vše do vlastních rukou. Tento shrnující text našeho Informaèního online balíèku nenahrazuje telefonický kontakt s Vaším mentorem. Nesnažte se tedy najít odpovìdi na klasické otázky “Co budu dìlat a za co?”. Posuïte pouze, co by pro Vás tento koncept práce se svými výhodami mohl znamenat. Celý text pozornì prostudujte a poté zavolejte o další informace a odpovìdi na otázky Vašemu mentorovi/školiteli. Už jste nìkdy pøemýšleli, jaké by bylo:

• dìlat práci, která Vás baví • • • • •

mít dostatek volného èasu pro sebe a svou rodinu dostávat patøièné uznání za práci být èasovì a finanènì nezávislým být sám sobì šéfem mít pøíjem, který neustále roste a každým rokem se zdvojnásobuje

To je zpùsob práce, jaký my máme, a to co právì ètete, Vám mùže pomoci zmìnit Vaši souèasnou situaci.

Buïte velmi pozorní... Mùžete samozøejmì tyto informace odložit stranou a pokraèovat ve Vašem každodenním životì nebo vìnovat pár minut k pøeètení a získat informace, jak si pøivydìlat 8 - 15 000,Kè ve svém volném èase, nebo vybudovat novou kariéru pomocí Home@Business konceptu práce øízené z domova. Jak si mùžeme být tak jistí? Protože již stovky lidí využívají tohoto systému. Protože my tak pracujeme, povedeme Vás našim konceptem krok za krokem, a nauèíme Vás dìlat to samé.

Informace v našem Informaèním online balíèku mohou být pøíležitostí právì pro Vás. Náš systém pro Vás mùže fungovat bez ohledu na Vaše vzdìlání nebo zkušenosti. Jste uèitel, žena v domácnosti, doktor, øidiè, elektrikáø, prodavaèka, dìlník v továrnì, …? My Vám poskytneme systém, zkušenosti i zaškolení. Kromì toho budete mít k dispozici osobního mentora/školitele, který Vás ve Vaší èinnosti krok za krokem povede. Jedinou vìc Vám nemùžeme dát, i když je pro nás ale velice dùležitá, a to je ochota pracovat a uèit se novým vìcem. S pomocí našeho systému práce si mùžete øídit svoji èinnost prostøednictvím dostupných technologií a souèasnì si mùžete užívat života a mít úspìch. Nemusíte se pøizpùsobovat svému nepøíjemnému šéfovi. Sami si rozvrhnete svoji pracovní dobu, sami si vybudujete svoje pracovištì. Urèitì znáte nìkoho, kdo pracoval 20, 30 let pro jednu spoleènost a díky snížení produkce nebo reorganizaci pøišel ze dne na den o práci. Matky s dìtmi, které nikdo nechce zamìstnat, atd.. Jestliže budou velké podniky postupnì snižovat svoji základnu pracovních míst, kolik možností zbude prùmìrným lidem?

Váš osobní mentor-školitel Monika Ernst - Hahnhofstraße 12 - 76530 Baden-Baden ZÍSKEJTE VÍCE PENÌZ – VÍCE VOLNÉHO ÈASU – VÍCE SVOBODY 07221-9735737 - monika@monika-ernst.com Copyright © 2010 Home Business Centrum s.r.o.


Buïto se Vám podaøí najít zamìstnání, kde budete pracovat 9-10 hodin dennì za osmihodinovou mzdu, nebo budete stát dlouhé fronty na Úøadu práce. Vìtšinou o nás rozhodují lidé, kteøí nemají ponìtí o kvalitì a hodnotì naší práce, nevìdí, kolik stojí školné pro naše dítì a kolik zaplatíme za byt. Jejich úkolem je rozhodnout o osudu zamìstnancù v zájmu firmy. Marie pracovala pøes 10 let pro jednu pøepravní spoleènost jako dispeèerka dopravy. Svoji práci mìla ráda, i když finanèní ohodnocení neodpovídalo její zodpovìdnosti a èasu stráveném v zamìstnání. Vzhledem ke ztrátì nìkterých zakázek zaèala spoleènost snižovat stavy zamìstnancù. To neminulo ani Marii. Zkoušela najít novou práci, ale kdo dnes chce zamìstnat 52 letou sekretáøku? Cítila se nepotøebná, díky špatnému psychickému stavu pøibrala nìkolik kilogramù, zaèaly se projevovat rùzné alergie a zdravotní problémy. Rozhodla se zaèít využívat náš provìøený koncept práce a už bìhem prvního roku si byla schopna vydìlat až 27 000,-Kè za mìsíc.

J.P. Getty ve své knize „Jak zbohatnout“ definuje zkladní pravidlo úspìchu:

Pracujte pro sebe! Nikdy nebudete èasovì ani finanènì nezávislí, pokud budete pracovat pro nìkoho jiného.

Toto je snad vysvìtlení proè se právì koncept podnikání z domova setkal s takovou oblibou u lidí rùzných kategorií - jak u mladé generace (studenti, mladí lidé pøi zamìstnání, maminky na mateøské), také je jedineèným øešením pro složitá období života a pro lidi støedního vìku. Právì dnes prožívá Home@Business koncept období naprosto fenomenálního rozvoje.

V èem spoèívá síla tohoto konceptu? • E-business + online internetový obchod: je nejrychleji rostoucí obchodní systém na svìtì • Flexibilita a jednoduchost: každý se ho mùže nauèit využívat a pracovat mùžete odkudkoli • Moderní nástroje: díky poèítaèùm a internetu se mnoho vìcí zjednodušuje a automatizuje • Školení: využíváme nejmodernìjší online nástroje a technologie pro zaškolení našich partnerù • a to hlavní PRÙMYSL... Zdraví a výživa - obor s obratem vìtším než 200 miliard Eur (v Evropì) Oblast výživy, zdraví a kondice patøí mezi nejdynamiètìji rozvíjející se odvìtví na naší planetì. • Situace v ÈR - 54% žen a 66% mužù má nadváhu • Nárùst prodejù BIO potravin v desítkách procent roènì • Lidé se chtìjí cítit lépe a vypadat mladì a tak vyhledávají produkty a služby, které jim v tom mùžou pomoci Naše produkty jsou nejlepší èástí našeho podnikání. Bez produktù, které zlepšují život lidí, by náš koncept práce nebyl tím, èím je. Pamatujete, co jsme øíkali o tom, co dnes lidé chtìjí?? Mají totiž stále více problémù a chtìjí je øešit. Bavíme se o generaci lidí, která je v produktivním vìku 35-60 let, chtìjí žít aktivnì, ale trápí je rùzné problémy.

Váš osobní mentor-školitel Monika Ernst - Hahnhofstraße 12 - 76530 Baden-Baden ZÍSKEJTE VÍCE PENÌZ – VÍCE VOLNÉHO ÈASU – VÍCE SVOBODY 07221-9735737 - monika@monika-ernst.com Copyright © 2010 Home Business Centrum s.r.o.


Navíc vìtšina tìchto problému je paradoxnì zpùsobena stylem jejich života - spìch, stres, nepravidelná strava, … Naše produkty jim poskytují efektivní øešení, které je zdravé, bezpeèné a hlavnì správné pro jejich tìlo. Máme v tom více jak 30-ti letou zkušenost a tradici. Podle statistik dnes více jak 70% úmrtí souvisí s nemocemi, které jsou spojeny s nesprávnou životosprávou.

To je síla více jak 200 miliardového odvìtví.

Home@Business koncept podnikání z domova samozøejmì nemá nic spoleèného s domácími pracemi manuálního charakteru, ani s èinností podomních a pøemlouvacích agentù! A ani Vám nedá návod jak zbohatnout rychle a bezpracnì, ale nauèí Vás, jak uspìt poctivì, postupnými kroky a jak dosáhnout úplné finanèní nezávislosti. Až se pøíštì ocitnete v dopravní zácpì, v pøeplnìném dopravním prostøedku nebo Vás naštve šéf, pøípadnì nìkdo z Vašich spolupracovníkù, vzpomeòte si na nás samoživitele, páry, rodiny, dùchodce, studenty, maminky na mateøské, profesionály z rùzných oblastí, jak dnes pracujeme z pohodlí svého domova, vydìláváme nadprùmìrné finance a pøitom mùžeme trávit spoustu èasu se svou rodinou. Jeden pøíklad za všechny – jak to vidí Radek a Ivana: „Líbí se nám, co dìláme! Díky tomuto systému máme možnost pøizpùsobit naše plány, napøíklad když je potøeba jít k zubaøi èi jít si hrát s dìtmi. Jestliže potøebujeme spát déle po probdìlé noci, mùžeme. Jedna s dùležitých složek našeho systému práce z domova je, že nás tato èinnost opravdu naplòuje, a jsme nadšeni z toho, co dìláme. Jako rodièe jsme k dispozici kdykoli nás naše dìti potøebují. Naše dìti vyrùstají s vìdomím, že jim jsme opravdu na blízku. Je pøíjemné vidìt, jak Vaše pøíjmy rostou. My si prùmìrnì mìsíènì vydìláváme z domova více jak trojnásobek prùmìrného mìsíèního pøíjmu v ÈR. Je to skvìlý pocit, když máte více penìz než složenek k zaplacení.”

Vìdìli jste, že: Více jak 80% lidí, kteøí pracují v zamìstnání, nejsou spokojeni se svou situací. Jaká je Vaše souèasná situace? O kolik Vám vzrostl pøíjem za poslední rok? Výsledky v našem systému nejsou øízeny náhodou èi štìstím. Celý systém je velmi propracovaný. Je postavený na vysoké poptávce po tom, co dìláme a co lidé vyhledávají. Poslední prùzkumy ukazují, že lidé nejvíce chtìjí a hledají ve svém životì finanèní zabezpeèení, více zdraví, zabezpeèení odpovídající dùchodové penze, pøíležitosti, kde mùžou využít práci z domova, chtìjí vypadat a cítit se mladší, mít více èasu a flexibility pøi své práci. Co hledáte Vy? Potøebujete více penìz a lepší kvalitu života pro sebe a rodinu. Øešení: Uète se od úspìšných lidí a kopírujte jejich úspìch.

Váš osobní mentor-školitel Monika Ernst - Hahnhofstraße 12 - 76530 Baden-Baden ZÍSKEJTE VÍCE PENÌZ – VÍCE VOLNÉHO ÈASU – VÍCE SVOBODY 07221-9735737 - monika@monika-ernst.com Copyright © 2010 Home Business Centrum s.r.o.


Pokud byste poznali nìkoho kdo je úspìšný, zkopírovali jeho èinnost a byli vytrvalí, urèitì byste mohli dosáhnout jeho výsledkù. Když jsme se my poprvé se systémem v zahranièí seznámili, stavìli jsme se k nìmu s nedùvìrou, protože se jednalo o vìc novou a velmi neobvyklou (možná i Váš pocit je v tuto chvíli stejný). Celá tato pøíležitost pro nás pøedstavovala urèitou výzvu … a my jsme ji pøijali. Rozhodli jsme se zlepšit budoucnost pro naše dìti a rodiny, dosáhnout našich snù a cílù. Nyní jsme úspìšní. Náš systém práce byl provìøen nejen èasem, ale i stovkami lidí, kteøí s námi dnes pracují a dosahují naprosto nadprùmìrných výdìlkù. My jsme tento systém vytvoøili a vyzkoušeli. Na Vás je pouze nechat se vést krok za krokem tímto provìøeným plánem. A navíc mùžete úspìchu dosáhnout mnohem døíve než my. Mnoho technik a pomùcek, které jsme zdokonalili za poslední dva roky, neexistovaly, když my jsme zaèínali. Co budete u nás potøebovat? • Být vytrvalí • Být ochotni se uèit • Nechat se vést svým mentorem • Stanovit si první cíle, které chcete dosáhnout • Poèítaè a internet • Svùj malý stoleèek (staèí nìkde doma v koutku, kde si vytvoøíte svoji „kanceláø“) • Chu do práce

JANA pracovala nìkolik let jako vedoucí obchodu. Práce bylo hodnì, takže musela èasto zùstávat pøes èas. Po nìjaké dobì se z toho stalo pravidlo. Jako samoživitelka tøí dìtí nastupovala doma po práci “druhou smìnu“. Vzhledem k tomu, že dìti rostly a zaèaly postupnì všechny chodit do školy, rozhodla se pronajmout vìtší byt. Všechno bylo v poøádku až do doby, kdy onemocnìla a z výplaty dostala jen asi polovinu. Vzhledem k poruše imunitního systému bylo jasné, že nemoc se mùže opakovat. Vìdìla, že v tom pøípadì si nebude moci dovolit dále platit vìtší byt. Velice dobøe si uvìdomovala, že pouze ona mùže zmìnit celou situaci. JANA se velice rychle uèila a zaèala následovat celý systém. Už v prvním mìsíci si pøivydìlala 3 000,- Kè, o ètyøi mìsíce pozdìji byl její vedlejší pøíjem pøes 20 000,- Kè. To byl dùvod opustit zamìstnání a zaèít podnikat naplno. Dnes máme v našem týmu velice atraktivní a energickou dámu, jejíž mìsíèní pøíjem pohybuje kolem 30 - 40 000,- Kè.

Pokud se rozhodnete zaèít pracovat ještì dnes, mùžete se pøipojit k Marii, Radkovi, Ivanì, Janì a dalším mnoha lidem, kteøí odmítli stát se jednìmi z tìch, kteøí po 40 letech práce odchází do dùchodu zcela znièeni. Vám, stejnì jako nám ostatním, byl dán dar života. Je pouze na každém z nás, jak se s ním rozhodneme naložit. Naše pøíležitost mùže otevøít dveøe k dobrému a kvalitnímu životu. Nebo pøinejmenším Vám umožní mít velice zajímavý druhý-vedlejší pøíjem.

Váš osobní mentor-školitel Monika Ernst - Hahnhofstraße 12 - 76530 Baden-Baden ZÍSKEJTE VÍCE PENÌZ – VÍCE VOLNÉHO ÈASU – VÍCE SVOBODY 07221-9735737 - monika@monika-ernst.com Copyright © 2010 Home Business Centrum s.r.o.


My již máme kontrolu nad svou budoucností. Vy ji mùžete mít také!

Otázky a odpovìdi - H@B koncept práce

Kde budete pøíští rok, za 5 let nebo 10 let od tohoto okamžiku pokud budete pokraèovat v tom, co dìláte právì teï? Jak dlouho ještì budete pracovat pro nìkoho a zajišovat jeho úspìch? Èas rychle bìží. Jste pøipraveni? Váš život se zmìní, pokud Vy se zmìníte a stanete se uèitelnými.

Mùj známý už nìco podobného zkoušel a neuspìl. Je to jako se vším v životì. Pokud chcete uspìt, potøebujete být vytrvalí a ochotní uèit se novým vìcem. A to platí i u nás. Je mnoho lidí, kteøí se napøíklad zaènou uèit cizí jazyk. Ne všichni ale „uspìjí“ - tedy budou nakonec schopni v tomto jazyce komunikovat. A také pøece neøeknete, že protože se váš známý nenauèil plynnì mluvit tøeba anglicky, tak to vlastnì není možné. A u nás je to stejné. Uspìt a dosáhnout zmìny životního stylu mùže každý. Ale protože za tím stojí spousta práce a uèení se, tak ne každý bude tak vytrvalý, aby toho dosáhl.

Nenechejte nikoho, aby za Vás rozhodoval, kde budete za 5 let. Nedovolte, aby se Vašimi rádci stali lidé, kteøí nikdy nic nedokázali. Zatímco jejich životy jsou nenaplnìné, zdùrazòují: „Buï realista, ty to stejnì nikam nedotáhneš. Marná snaha, karty jsou už dávno rozdány.“ Tito lidé mají odpor k novým vìcem, k novým výzvám. Jejich život je obezdìn jejich pochybnostmi a mylnými názory, a proto nejsou schopni uskuteènit svoje sny. Podívejte se, kde jsou. Dosáhli snad finanèní nezávislosti a svobody? Tak proè byste jim mìli naslouchat? To co nyní potøebujete udìlat, je AKCE. I kdybyste mìli všechny vìdomosti svìta, nepomùžou Vám, pokud nezaènete jednat. Jste pøipraveni zaèít mìnit smìr Vašeho života? Toto pro Vás mùže být nový zaèátek. Pøedstavte si, co všechno se mùže zmìnit bìhem následujících šesti mìsícù. Kdokoli mùže následovat náš plán. Nepracujte tvrdì - pracujte chytøe! Vy máte možnost volby, stejnì jako jsme ji mìli my.

Možná jste opravdu tím, koho hledáme... Dalším krokem je telefonický kontakt s Vaším mentorem-školitelem.... Vysvìtlí Vám, jak s námi mùžete co nejefektivnìji zaèít.

Zavolejte mu ještì dnes...

Budu muset investovat nìjaké pen íze? Zmìna jistì nepøijde lusknutím prstù. Ano, bude potøeba si zajistit pár vìcí týkajících se napøíklad Vaší „domácí kanceláøe“. Pokud nìkdo chce v životì nìco zmìnit, musí vždy nìco investovat, a je to èas, práci nebo i finance. Nehovoøíme však o žádných obrovských investicích. Jsou v øádu stovek až tisícù korun. Každopádnì pokud èlovìk opravdu ví, že chce zmìnu, tak si zpùsob vždy najde. Investovat musíte hlavì sebe - tzn. ochotu uèit se a èas, který každá èinnost, pokud má být úspìšná, vyžaduje. Investice finanèní je dána pouze rychlostí, kterou chcete postupovat v našem systému a jakých možností budete chtít využívat. Mu sím opust it zam ìst nán í? Vìtšina lidí u nás zaèíná tak, že nemusí mìnit svoji souèasnou práci. To je další obrovskou výhodou našeho konceptu. Pro Váš úspìšný start u nás není rozhodující, jestli zaènete pár hodinami pøi práci nebo naplno. Rozhoduje spíše to, jaký bude Váš pøístup k našemu konceptu práce. S konkrétní èasovým plánem je Vám vždy pøipraven pomoci Váš osobní mentor/školitel. Nikdy jsem nic podobného nedìlal, zvládnu to? V našem konceptu pracují lidé z rùzných profesí. Není tedy dùležité, jaké máte vzdìlání, pøípadnì dosavadní pracovní zkušenosti. Náš systém zaškolení je vytvoøen tak, aby kdokoli byl schopen se práci nauèit a vykonávat ji zpùsobem, který mu vyhovuje. Potøebujete prostì následovat náš tréninkový systém krok za krokem a nechat se vést svým mentorem, který již celým procesem prošel. Nejsem prodejní typ, nechtìl bych nic vnucovat... Cílem naší práce není vnucovat produkty nebo služby, ale pomáhat lidem, kteøí hledají øešení. Jak již jsme øekli, tak výsledky v našem systému nejsou øízeny náhodou èi štìstím. Celý systém je velmi propracovaný a postavený na vysoké poptávce po tom, co dìláme a co lidé vyhledávají. Jen se zamyslete. Ani to, že jste se dostali na naše stránky, nebyla náhoda. Pravdìpodobnì jste hledali nìco, co my máme. V tomto pøípadì pøíležitost ke zmìnì finanèní situace. A u našich klientù je to stejné. Takže opìt se jen potøebujete celý náš systém nauèit využívat. Je to jednoduché a hlavnì funkèní.

Váš osobní mentor-školitel Monika Ernst - Hahnhofstraße 12 - 76530 Baden-Baden ZÍSKEJTE VÍCE PENÌZ – VÍCE VOLNÉHO ÈASU – VÍCE SVOBODY 07221-9735737 - monika@monika-ernst.com Copyright © 2010 Home Business Centrum s.r.o.

pdf  

pdf hbc shrnuti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you