Page 1

NABÍ DKAP ARTNERS TVÍ

CEL OSTÁTNÍ SOUTĚŽSTUDENTŮPRÁVAVEVY J EDNÁVÁNÍ


Dos áhnoutco nej l epš ípoz i ce pr os v ého kl i ent a př imi mos oudní m j ednáníj e mož né j en pomocídobr ý ch v y j ednáv ací ch s chopnos t í . A pr áv ěo ni chj eNegot i at i onCompet i t i on-pr oj ekt ,kt er ýs es naž í v y t v oř i tmos tmez i t eor i í apr axí ,apomoci t aks t udent ům př i pr av i ts ena j ej i chbudoucí kar i ér uvpr es t i ž ní adv okát ní kancel ář i . oj ektNegot i at i onCompet i t i onpoř ádanýELSA Čes kár epubl i kaj e Pr i ns pi r ov án cel os v ět ov ě ús pěš nou I nt er nat i onal Negot i at i on Compet i t i on,j ej í žl oňs kéf i nál es eus kut ečni l ovKal i f or ni i aúčas t ni l ys e j ejt ý myzv í ce než20 z emís v ět a.Naš i m cí l em j e,abys e Čes ká r epubl i kavbudoucnus t al aj ednouzúčas t ni cí chs ez emí .Z t ěcht o dův odůs pol upr acuj emepř ior gani z acis out ěž esELSANěmecko,j ež máspoř ádání m aúčas t í vmez i nár odní m kol ecennéz kuš enos t i . Vr oce2013j i žpr oj ektNC ús pěš něpr oběhlnal okál níúr ov nipoř ádán ELSABr no,vr oce2014j ej Br noz opakov al oapř i dal as ePr ahas es v oj í Cont r actCompet i t i on,kt er ás eNCpodobá.

Úst ní částmádvěkol a.Vdenj ej í hokonání j sout ýmy ,kt er épost oupi l y zpí semnéčást i ,r oz l osoványpr opr vní kol ododvouskupi nanásl edně j e kaž dému t ýmu př i děl ena pr ot i st r ana.Pot ét ýmyobdr ž íspol ečné i nf or maceadůvěr néi nf or macedl est r an,kt er éz ast upuj í . Po čase na př í pr avu st r any př ej dou k samot né negoci acipř ed hodnot i t el i .Ti t omaj íkdi spoz i cispol ečnéidůvěr néi nf or maceobou st r an,st ej ně j ako hodnot í cíkr i t ér i a, mez ikt er á pat ř ínapř í kl ad př i pr avenostt ýmů,schopnosti mpr ovi z ace a r eakce na nast al ou si t uaci ,ar gument ačníschopnost iadal ší .

v s

Dl ez í skanýchbodůpost oupínej l epšíčt yř it ýmydodr uhéhokol a,kde soupeř í cít ýmyopětur číl os.Dr uhékol o pr obí hást ej něj ako pr vní . Naz ákl aděbodovéhoohodnoceníz í skanéhovkol edr uhém j eur čen ví t ězcel ésout ěž e.

1.mí s t o 20. 000Kč 2.mí s t o 10. 000Kč ř eční k5. 000Kč Al bá ni e| Ra k ous k o| Áz er ba j dž á n| Bel gi e| Bos naaHer cegov i na| Bul ha r s k o| Chor v a t s k o| Ky pr| Čes k ár epubl i k a| Dá ns k o| Es t ons k o| Fi ns k o| F r a nci e| Gr uz i e| Německ o Řeck o| Ma ďa r s k o| I s l a nd| I r s k o| I t á l i e| Ka z a chs t á n| L ot y š s k o| L i t v a| L ucembur s k o| Ma l t a| Čer náhor a| Nor s k o| Pol s k o| Por t uga l s k o| Ma k edoni e| Rumuns k o| Rus k o Sr bs k o| Sl ov ens k o| Sl ov i ns k o| Špa něl s k o| Šv éds k o| Šv ý ca r s k o| Ni z oz ems k o| Vel k áBr i t á ni e| T ur eck o| Uk r a j i na

Negotiation competition  
Advertisement