Page 1

KONSEP KOMUNIKASI


PERSEKITARAN MESEJ HALANGAN

SALURAN

PENERIMA

PENGHANTAR

PROSES KOMUNIKASI SECARA AM

MAKLUM BALAS

2


 Komunikasi Barat ???  Komunikasi Dakwah ???


Komunikasi  Perkataan Yunani ‘communicare’ –

menjadikan sesuatu milik bersama  Dalam Bahasa Arab (al-Quran) disebut istilah ‘ittisal’ yang bermaksud sampaikan atau ‘wasola’ sebutan asal kepasa ittisal

Maksudnya: “Dan demi sesungguhnya kami telah sampaikan firmanfirman kami (al-Quran) kepada mereka supaya mereka memperoleh peringatan lalu beriman)”. (al-Qasas: 51)


Takrifan Komunikasi  Menyebar/menyampaikan mesej  Membujuk/mempengaruhi  Membentuk hubungan  Memberitahu  Mencapai persamaan  Berkongsi dan menginterpretasi makna dan

idea


Komunikasi ď Ž Proses bertukar maklumat / penyebaran maklumat

menggunakan saluran-saluran tertentu – idea, ilmu, pemikiran & mesej


ď Ž Bertukar-tukar pendapat/perkongsian makna

untuk membentuk hubungan


ď Ž Gerak, isyarat


ď Ž Simbol


DEFINISI KOMUNIKASI  Communication: The transmission of

information, ideas, emotions, skills, etc., by the use of symbols – words, pictures, graphs, etc. It is the act or process of transmission that is usually called communication. -Berelson & Steiner (1964)


DEFINISI KOMUNIKASI ď Ž Komunikasi sebagai proses bagi seseorang

individu sebagai komunikator menyampaikan mesej dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang. -Hovland, Janis & Kelly (1953)


DEFINISI KOMUNIKASI  Communication: The transmission of

information, ideas, emotions, skills, etc., by the use of symbols – words, pictures, graphs, etc. It is the act or process of transmission that is usually called communication. -Berelson & Steiner (1964)


DEFINISI KOMUNIKASI ď Ž Communication is social interaction through

symbols and message systems -Gebner (1966)


DEFINISI KOMUNIKASI ď Ž In the main, communication has as its central

interest those behavioral situations in which a source transmits a message to receiver (s) with conscious intent to affect the latter’s behavior. -Miller (1966)


DEFINISI KOMUNIKASI ď Ž Suatu proses yang menjelaskan siapa,

mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) - Lasswell (1960)


DEFINISI KOMUNIKASI ď Ž Proses di mana manusia menyampaikan dan

menerima mesej ď Ž Proses di mana manusia berkongsi atau

bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan


DEFINISI KOMUNIKASI ď Ž Merupakan proses sosial/proses interaksi

yang mana setiap individu bertukar-tukar pendapat, gerak, isyarat atau simbol bertujuan untuk memberi maklumat, bertukartukar maklumat atau mengubah perlakuan manusia.


 Bidang komunikasi – multidisplin

Sosial  Psikologi  Pendidikan  Pengajian Islam  Perubatan  Kejururawatan  Alam sekitar  Dll. 


Komunikasi Komunikasi awam awam

Komunikasi Komunikasi Maya Maya


Figure 1: Types of Communications

Mass Media and Society

Organizational Communication

Intra- and Interpersonal Communication Group Communication


ď Ž Islam menurut Olayiwola (1993) amat menitik

beratkan aspek komunikasi.


ď Ž Kesemua elemen komunikasi sudah sedia ada dan

dibincangkan secara jelas oleh Islam seperti pengirim (sender) iaitu para pendakwah yang seharusnya menyampaikan mesej Islam dengan betul, dipercayai; mesej mengenai agama Islam dan dakwah; melalui medium apa (bersemuka, media dll.); kepada siapa (sasaran dakwah) destinasi mesej (kepada seluruh umat manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan) (Olayiwola1993).


Komunikasi Dakwah ď Ž Ilmu komunikasi Barat dan komunikasi

dakwah berkongsi proses yang sama iaitu proses penyampaian maklumat. ď Ž Yang membezakan di antara komunikasi Barat dan komunikasi dakwah ialah dari aspek mesej (maklumat) dan tujuan.


ď Ž Komunikasi dakwah bertindak sebagai cara

mempengaruhi manusia.


Dakwah  “suatu usaha membimbing seseorang kepada

petunjuk dan kebenaran, menggalakkan ke arah kebaikan, menjauhkan daripada kejahatan dan kebatilan serta mengeluarkan seseorang daripada kegelapan kepada cahaya” – al-Qaradhawi (1978)  “satu usaha menyuruh melakukan kebaikan (al-‘amr bi al-ma‘ruf) serta melarang daripada melakukan kemungkaran (al-nahy ‘an almungkar)” – al-Ghazali (2000)


Dakwah

ď Ž Mengajak dan membawa manusia kepada

agama Allah dengan menerima dan mempercayai keyakinan dan tasawwur (konsep hidup) Islam


DEFINISI KOMUNIKASI DAKWAH ď Ž Merupakan proses sosial/proses interaksi di

antara manusia (pendakwah – sasaran dakwah) untuk menyampaikan dakwah Islamiah berlandaskan syariat Islam demi kepentingan hidup di dunia dan akhirat.


Perbandingan & perbezaan  Komunikasi hanya sebagai proses

menyampaikan mesej dan maklumat.  Dakwah bermatlamatkan amar makruf dan nahi mungkar.  Matlamat akhir komunikasi dakwah – mendapat keredhaan Allah SWT.


Kualiti Komunikasi Dakwah ď Ž Kebenaran, sederhana, kebaikan, kejujuran,

integriti, keadilan, kesahihan mesej dan sumber serta ketepatan ď Ž Cth: Komunikasi interpersonal; interaksi

manusia dan hubungan kemasyarakatan di dalam Islam seperti; ď Ž

Adil, ihsan, sabar, berpegang pada janji, tawadduk


PERKEMBANGAN ALAT KOMUNIKASI


PRINSIP ASAS KOMUNIKASI


Tujuan berkomunikasi  Menyumbang ilmu untuk dikongsi bersama  Mengukuhkan proses sosialisasi masyarakat  Menghibur  Melahirkan kesepakatan untuk mendapatkan

pengaruh  membujuk


PRINSIP ASAS….  Komunikasi Barat ???  Komunikasi Dakwah ???


Prinsip Asas Komunikasi  Kita tidak dapat mengelak daripada

berkomunikasi.  Komunikasi yang sudah berlaku tidak boleh ditarik balik atau diulang semula.  Komunikasi adalah rumit kerana boleh diberi pelbagai tafsiran dan salah faham.  Komunikasi bersifat kontekstual 

psikologi, hubungan, situasi dan budaya


KOMUNIKASI BERKESAN DEFINISI  Mesej yang diterima @ ditafsirkan oleh penerima sama seperti yang dihantar oleh penghantar PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI BERKESAN  Elakan diri daripada beremosi semasa berkomunikasi  Guna bahasa yang mudah difahami oleh penghantar dan penerima  Memberi maklum balas  Penerima mendengar dengan aktif dan penuh perihatin  Penghantar menerima maklum balas secara terbuka tanpa ada kritikan  Mempunyai tahap saling mempercayai antara penghantar dan penerima  Mengikis perasaan negatif dan perlu ada sifat berfikiran terbuka


Prinsip Asas Komunikasi Dakwah  Komunikasi yang berasaskan sumber wahyu

al-Quran dan al-Hadith ◦ ◦ ◦

Al-Quran sebagai ajaran komunikasi Al-Hadith sebagai amali/praktikal/model operasi Ulamak sebagai penyambung pengembangan model komunikasi Rasullah SAW dengan bersumberkan al-Quran melalui proses ijtihad dan prinsip dalil qat’i.


Prinsip Komunikasi Dakwah  Benar  Bercakap dengan lemah lembut  Menggunakan perkataan yang baik  Menggunakan hikmah dan nasihat yang baik  Menyesuaikan bahasa dan isi percakapan

dengan tahap kecerdasan akal pandangan  Berbahas dengan cara yang lebih baik  Menyebut perkara yang penting berulangulang kali  Mengotakan apa yang dikatakan


Benar  Sesuai dengan kriteria kebenaran 

Qawlan sadidan – prinsip berkata benar 

Allah menyuruh manusia menyampaikan ucapan yang benar dalam urusan anak yatim dan keturunan


 Proses komunikasi dakwah melibatkan dua

hubungan utama; 

Hubungan dengan Allah (hablul minal Allah) – komunikasi vertikal

Hubungan dengan manusia (hablul minal Nas) – komunikasi horizontal


FAKTOR KEBERKESANAN Isi dakwah

Susunan

Mesej Dakwah

Kod-verbal,

Nada

bukan verbal

42

Wk1 konsep & prinsip komunikasi  
Wk1 konsep & prinsip komunikasi  
Advertisement