Page 1

Algemene Ledenvergadering HEVO - Actueel Dinsdagjaargang 2 mei 2017 veertiende mei 2014 nr: 5


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN OP DINSDAG 2 MEI 2017 AANVANG 14.30 UUR In De Ontmoeting (Tulpstraat 2-4) (wij ontvangen u graag vanaf 14.00 uur met koffie en thee) 1. Opening. 2. Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 26 april 2016 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Vaststelling HEVO jaarverslag 2016 5. FinanciĂŤn 5.1 jaarcijfers 2016 en financieel verslag 5.2 verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur 5.3 vaststelling begroting 2017 en vaststellen contributie 2018 5.4 benoeming kascommissie. 6. Vaststelling beleidsplan 2017-2020 In het boekje vindt u een samenvatting. De volledige vast te stellen tekst van beleidsplan staat op de HEVO-site onder Over HEVO/Belangrijke documenten of is in papier versie op te vragen bij de secretaris. 7. Vaststelling werkplan 2017 8. Bestuursverkiezingen Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Jan Jansen en Pierre Kisters. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat we in deze vergadering van hen afscheid nemen als bestuurslid. Het bestuur stelt voor voor de vervulling van de vacature van Jan Jansen Carel van den Heuvel te benoemen tot bestuurslid en voorzitter. Tevens stelt het bestuur voor Lidy Verdegaal en Piet Spierings te benoemen tot bestuurslid 9. Afscheid Jan Jansen als voorzitter. 10. Rondvraag. Na afloop van de vergadering bent u genodigd voor een borrel en nemen we in informele sfeer afscheid van Jan Jansen als voorzitter

1


Agendapunt 2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van seniorenvereniging HEVO Rosmalen op 26 april 2016, 19.30 uur in De Ontmoeting. Aanwezig: 55 leden en 8 bestuursleden: Jan Jansen (voorzitter), Hans van der Bruggen (penningmeester), Peter de Leeuw (secretaris), Hetty Goudswaard, Jannie Heuveling, Pierre Kisters, Ellie de Vaan en Harry Wijn. Namens KBO-Brabant: Wim van Erp. Notulist: Paul Scholten. Afwezig met kennisgeving: Irene Schreinemachers, Francois Dupont, Mia Geurts van Kessel, Mieke Rambler, Annie Reebergen-Klerks, Germaine Wiegers, Wim en Henny Verhoef, Ben Haagen, Nel Rijnders, Mari Wijnen, Gerrie van der Donck, Truus van den Eng, Paula Dupont, Peter de kinderen, Tonny van Raaij, Lout Buis, Marlies Markesteyn, Rieki Ubert en Diny Voets. 1. Opening De voorzitter heet iedereen welkom Hij memoreert het droeve feit, dat we gisteren afscheid hebben moeten nemen van twee prominente leden : Antoon van de Pijll en Jos Wiertz. Vandaag is een heugelijke dag. Diny Voets heeft op voordracht van HEVO een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Een welverdiende waardering voor haar jarenlange inzet bij HEVO voor de organisatie van de reizen en in de commissie Lief en Leed. Daarnaast zijn nog enkele andere HEVO-leden vandaag onderscheiden, nl. de heer en mcw Suijs en mw. Sanders. De voorzitter vraagt om suggesties vanuit de leden om iemand te kunnen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding volgend jaar. 2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 28 april 2015 Het verslag wordt bladzijdegewijs aan de orde gesteld. Er zijn geen opmerkingen en vragen. Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist, Maria van der Burgt. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De secretaris leest een aantal afmeldingen voor deze vergadering voor. Zie het begin van dit verslag. Verder zijn er geen ingekomen stukken en mededelingen. 4. Vaststelling HEVO-Jaarverslag 2015 De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het vele werk, dat weer door de secretaris in het jaarverslag is gestoken. Het jaarverslag wordt per hoofdstuk doorgenomen.

2


Bij punt 2: Ledenadministratie: We blijven als vereniging groeien en we naderen dit jaar de 2600 leden. Bij punt 5: Ad Kuijpers vraagt waarom er een missionstatement is vastgesteld. De secretaris geeft aan, dat we zijn afgestapt van de betekenis van de afkorting HEVO. Voor de externe communicatie is het dan wel van belang om kort en krachtig aan te kunnen geven, waar HEVO voor staat. Samenstelling bestuur. De voorzitter benadrukt, dat de samenstelling van het bestuur zodanig is, dat de verbindingen van de individuele bestuursleden met de commissies leidt tot een breed gedragen ondersteuning van het bestuur door alle vrijwilligers en omgekeerd. Bij punt 5: Jan Pos vraagt hoe het komt, dat bij de lopende Rabo Clubkas Campagne naast HEVO ook Da Capo apart meedoet. De voorzitter legt uit, dat iedere club zijn eigen sponsorbeleid kan voeren. Hij vraagt wel aan de clubs om dat af te stemmen met HEVO als geheel. De penningmeester licht toe, dat Da Capo een eigen zelfstandige positie heeft binnen HEVO en ook een eigen rechtspersoon is (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel). Zo kunnen zij zelfstandig deelnemen aan de Clubkas Campagne van de Rabobank. Bij punt 11: Pieter Vissers merkt op, dat bij de evenementen de fietscursus is vergeten. Er was veel animo. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de melden, dat ook in 2016 de fietscursus weer zal plaatsvinden. De secretaris beaamt dat dit evenement per abuis is vergeten. Tegelijkertijd vraag hij ieders medewerking bij het maken van het jaarverslag. Hij blijft afhankelijk van de info van anderen Punt 13: Clubs: Bea Intveld vult aan, dat er twee keer in de maand op dinsdag een rustige wandeling is, die vertrekt vanaf de Annenborch. Angele van Beckhoven meldt, dat er vier Zumbaclubs zijn. Punt 14: Seniorencontactmiddagen. Vraag: Waarom wordt in het overzicht de contactmiddag in De Biechten niet genoemd. De voorzitter zegt, dat dat is omdat de seniorencontactmiddagen in De Biechten georganiseerd worden door de wijkraad Hintham en ook onder hun verantwoordelijkheid vallen. Ook zij vermeld, dat er goede contacten zijn met De Biechten. Met dank aan de secretaris wordt het jaarverslag 2015 met applaus goedgekeurd. 5. FinanciĂŤn De penningmeester krijgt het woord en geeft een toelichting op het financieel verslag en toelichting bij jaarrekening en begroting.

3


5.1 Exploitatie 2015 Joke Pos vraagt een toelichting op de laatste drie regels op blz. 27 van het boekje. Hoe komen deze bedragen tot stand. De penningmeester legt uit, dat de clubs inkomsten en uitgaven hebben. In de totale begroting zijn dit een soort restposten, die hij heeft gesaldeerd. De verantwoording ligt vast in onderliggende stukken. Uit oogpunt van overzichtelijkheid is voor deze methodiek gekozen. De afdracht aan KBO-Brabant. Er wordt gevraagd of de afdracht aan KBO-Brabant wel in verhouding is met de contributie aan HEVO. Is die afdracht niet veel te hoog. Ook wordt gevraagd wat we als HEVO en HEVO-leden daar voor terugkrijgen. Vanuit het bestuur wordt aangegeven, dat deze terugkerende vraag ook regelmatig onderwerp van gesprek is binnen het bestuur en in de overlegstructuur met KBO-Brabant. Wat krijgen we er voor terug? Onder andere maandelijks het blad Ons, KBO-Brabant verzorgt de landelijke en provinciale belangenbehartiging, verzorgt cursussen en draagt zorg voor Leaweb, het ledenadministratiesysteem, en de financiĂŤle administratie waar wij ook gebruik van maken. Ook de wijze van afdracht aan KBO-Brabant is afgelopen jaar aan de orde geweest in een werkgroep, waaraan wij ook hebben deelgenomen. Na afweging van vele alternatieven is uiteindelijk geconcludeerd, dat het huidige systeem van een afdracht per persoon in stand blijft. HEVO heeft zich bij dit democratisch genomen besluit neergelegd. Het is ook een kwestie van solidariteit met de kleine afdelingen. 5.2 Balans per 31-12-2015 Vraag Jan Pos: Hoe zit het met de Buma rechten, die we moeten betalen. De penningmeester geeft aan, dat de betaling van de Buma- (en Sena-) rechten centraal door KBO-Brabant gebeurt. Dit is voordeliger, dan dat iedere afdeling rechtstreeks met deze organisaties zaken zou doen. HEVO betaalt zijn aandeel jaarlijks aan KBO-Brabant. 5.3 Begroting 2016 Na een korte toelichting zijn er geen vragen. 5.4 Verslag kascommissie. Pieter Vissers doet namens de kascommissie, die voor het verslagjaar 2015 bestaat uit de Sjef Peters, Antoon van der Pijll en hemzelf. Hij staat kort stil bij het plotseling overlijden van Antoon. De kascommissie heeft vooraf alle relevante stukken ontvangen en bestudeerd.

4


De onderliggende documenten zijn tijdens een bijeenkomst met de penningmeester op 17 februari jl. ter inzage geweest, evenals het financieel jaaroverzicht 2015 van de bank. Hierbij waren ook aanwezig de toekomstige penningmeester, Ruud van Aart en Mari Wijnen, die de financiële administratie van HEVO is gaan verzorgen. Zoals we gewend zijn van Hans van der Bruggen, zijn alle bescheiden overzichtelijk gepresenteerd en heeft de kascommissie zijn controle werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Aanvullende vragen zijn duidelijk beantwoord. Aandachtspunt van de kascommissie: Soms wordt ook per e-mail om een betaling gevraagd. De kascommissie adviseert om bij zo’n verzoek tot betaling per e-mail te vragen om een scan van het bonnetje bij te laten voegen. De kascommissie heeft geconcludeerd, dat de kwaliteit en transparantie van de HEVO-administratie op een uitzonderlijk hoog peil staat. Daarvoor veel lof voor de afscheid nemende penningmeester. De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur en de penningmeester te dechargeren voor de financiële verslaglegging 2015. Onder luid applaus verleent de vergadering decharge. Aanstelling kascommissie 2016: Pieter Vissers en Sjef Peters hebben zich bereid verklaard lid te blijven van de kascommissie. Joke Pos verklaart zich bereid om lid te worden van de kascommissie. De ledenvergadering besluit om voor de kascommissie 2016 te benomen: Joke Pos, Pieter Vissers en Sjef Peters. 5.5 Besluitvorming Gehoord het verslag van de kascommissie neemt de ledenvergadering de volgende besluiten. 1. instemming met de exploitatierekening over 2015 2. Het voordeling saldo over 2015 ad € 7.745,17 wordt als volgt bestemd: een storting van € 4.000, - in de algemene reserve en het restant ad € 3.745,17 in het fond voor de herinvesteringen te storen. 3. Instemming met de begroting 2016; 4. De HEVO-contributie 2017 wordt vastgesteld op € 26, - per jaar per persoon. Onder luid applaus wordt Hans van der Bruggen bedankt voor zijn uitmuntende werkzaamheden als penningmeester. De voorzitter komt daar onder agendapunt 7 nog op terug.

5


6. Vaststelling werkplan 2016 De secretaris geeft een korte toelichting op het werkplan 2016. Dit werkplan is gebaseerd op het beleidsplan 2012-2016. We zitten dus in het laatste jaar van het beleidsplan. Er is dan ook een nauwe relatie met het dit jaar te ontwikkelen beleidsplan 2017-202. Hij doet een dringende oproep aan een ieder om in een werkgroepje mee te denken over dat nieuwe beleidsplan. Er zijn voldoende zaken, die vragen om een visie van HEVO. Die visie is dan leidend voor de komende jaren. Het meedoen kost u 1 a 2 x een bijeenkomst van een dagdeel. Daarmee is agendapunt 8 tegelijk ook afgehandeld. Het werkplan wordt bladzijdewegwijs doorgenomen. ZNR: Gevraagd wordt of er voldoende contact is met de wijkraden. De voorzitter meldt, dat er door de wijkraden verschillende z.g. burgerinitiatieven zijn genomen bijvoorbeeld in de Molenhoek “Bij Bomans� of het steunpunt Meeuwenhof. HEVO heeft een groter of kleiner aandeel in deze initiatieven, maar de initiatieven worden ontwikkelt onder en onder verantwoordelijkheid van de wijkraden. HEVO wil graag samenwerken en afstemmen met de wijkraden en de burgerinitiatieven. In ieder geval willen we geen concurrent zijn. Wat in de wijken zelf gebeurt, kan het beste ook daar gebeuren, dicht bij de bewoners. Gezegd wordt of dat wat explicieter in het werkplan dan worden beschreven. Secretaris zegt toe om de tekst daarop nog eens te bezien. Senioren: Beweeg mee(r)!. Voor het project, dat met verschillende partners wordt uitgevoerd is opnieuw subsidie aangevraagd. In september is duidelijk of de aanvraag gehonoreerd wordt. Daarnaast vragen we ook bij bestaande sportclubs aandacht te schenken aan de senioren. De ledenvergadering stemt in met het werkplan 2016. 7. Bestuursverkiezingen Vooraf geeft de voorzitter de leden van het algemeen bestuur de gelegenheid te vertellen, waar zij zich binnen het bestuur mee bezig houden en voor welke commissies zij aanspreekpunt zijn. Aftredend zijn Hans van der Bruggen en Harrie Wijn. Zij stellen zich niet herkiesbaar. Aftredend is ook de secretaris Peter de Leeuw. Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode en geeft aan, dat hij graag nog drie jaar wil doorgaan. De vergadering stemt in met het benoemen van Peter de Leeuw voor een nieuwe periode van drie jaar. Hans van der Bruggen treed af en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Na 9 jaar penningmeester en gelet op zijn leeftijd (80 jaar) vindt hij het nu een mooi moment op de stoppen.

6


Het bestuur draagt Ruud van Aart voor om Hans van der Bruggen op te volgen als bestuurslid en penningmeester. Ruud stelt zich kort voor. Hij is werkzaam geweest in het onderwijs en heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Hij werkt nog 1 dag per week voor de Avans Hogeschool. Om zich in te werken heeft hij de laatste maanden al meegedraaid in het bestuur en hij neemt graag de taak van penningmeester op zich. De ledenvergadering stemt in met zijn benoeming. Harrie Wijn vindt dat het na zes jaar bestuurslidmaatschap goed is om een stapje terug te doen. Het bestuur draagt Jos van Raak voor om Harrie Wijn op te volgen als bestuurslid. Jos (67) heeft een brede bestuurlijke ervaring binnen het Rosmalens verenigingsleven (onder andere SJV en het Computer Leercentrum Rosmalen) en vanuit zijn werk binnen de gezondheidszorg. Na enige tijd buiten Rosmalen te hebben gewoond is hij onlangs weer teruggekomen en begin dit jaar lid geworden van HEVO. De ledenvergadering stemt in met zijn benoeming. Dan wordt er afscheid genomen van Harrie Wijn en Hans van der Bruggen. Harrie wordt door de voorzitter geprezen voor zijn grote rol bij de tot standkoming van ons onderkomen De Ontmoeting. Toen Harrie 6 jaar geleden bestuurslid werd heeft hij deze belangrijke taak met verve opgepakt. We hebben als vereniging nu een prachtig onderkomen, dat ook nog eens goed georganiseerd is. Hij heeft zowel in het beheer van De Ontmoeting als in de activiteitencommissie voor een goede structuur gezorgd. Wij zijn daar heel blij mee en Harrie kan trots zijn op het resultaat. In het bestuur legde je vaak het accent op het zakelijke, goede afspraken maken, de zaken goed regelen en je daar aan houden. De voorzitter memoreert, dat hij zelf dat wat minder heeft en wat meer spontaan reageert. Daar is regelmatig discussie over geweest in het bestuur en steeds is er een goede balans gevonden tussen die twee werelden. Ook zijn inzet voor de vernieuwing van HEVO-Actueel en de ontwikkeling van de nieuwsbrief wordt geprezen. Gelukkig blijft Harrie actief als voorzitter van de beheercommissie en de activiteitencommissie. Met een passend geschenk en een bos bloemen wordt Harrie met een luid applaus bedankt voor zijn inzet. Hans van der Bruggen. In de nieuwjaarsbijeenkomst is Hans al veel lof toegezwaaid en heeft is Hans benoemd tot lid van verdienste. In de 9 jaar als bestuurslid en penningmeester heeft HEVO zich ontwikkeld tot de grootste vereniging van Rosmalen met een eigen onderkomen en met een goede financiĂŤle positie. Ook Hans heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van De Ontmoeting. Vooral zijn te noemen de onderhandelingen met de Kleine Meierij en de fondsenwerving voor de inrichting van De Ontmoeting.

7


“Al die jaren is er op een deskundige wijze een goed financieel beleid gevoerd en heb je altijd tot in de puntjes de financiën beheerd. Daarnaast ben je ook actief geweest in de Kring Den Bosch en voor KBO-Brabant. Naast alle deskundige inbreng, was je ook een prettig persoon om mee samen te werken”. Onder luid applaus wordt Hans bedankt met een passend cadeau en een bloemetje voor mevrouw van der Bruggen. Daarna richt Wim van Erp namens KBO-Brabant het woord tot Hans. HEVO heeft zich ontwikkeld tot een schoolvoorbeeld van een uitstekend draaiende afdeling van KBO-Brabant. Het bestuur en de HEVO-leden mogen trots zijn op wat de laatste jaren tot stand is gekomen. Hans heeft daar een belangrijk aandeel in gehad. Wim sluit zich dan ook volledig aan bij de woorden van de voorzitter. Hans heeft veel gedaan voor de tot standkoming van De Ontmoeting, hij heeft veel gedaan aan de fondsverwerving en hij heeft ook altijd het vele werk, dat daarbij hoort met plezier gedaan. Het feit, dat nu zijn taken door twee mensen wordt overgenomen zegt voldoende. Daarnaast heeft Hans zijn bijdragen geleverd in veel commissies en aan de discussies binnen De Kring ’s-Hertogenbosch en binnen KBO-Brabant. Ook is hij lang penningmeester geweest van De King. Wim heeft hem leren kennen als een kritische volger van de organisatie en ook als een loyaal mens. Hij spreekt te hoop uit, dat Hans nog lang zijn bijdrage blijft leveren aan de organisatie. Als blijk van waardering reikt Wim van Erp namens KBO-Brabant de Zilveren speld met goud uit. 8. Beleidsplan 2017-2021 Dit agendapunt is al besproken onder agendapunt 6 (werkplan 2016). De secretaris spoort nogmaals een ieder aan om zich bij hem te aan te melden om mee te werken aan deze beleidsontwikkeling. 9. Rondvraag Uit de zaal worden diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. • Onlangs is er een sjoelclub gestart. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Aanmelden kan via Harrie Wijn. • Er wordt grote waardering uitgesproken voor de organisatoren van de Zomerschool. Er wordt gepleit voor meer activiteiten in de vakantieperioden. Antwoord van het bestuur: Dit is in het verleden al vaker aan de orde geweest. Dit is een belangrijk punt van aandacht bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. • Waarom is de nieuwe ledenpas voor drie jaar geldig. Je kunt immers per jaar je lidmaatschap opzeggen. In het verleden was de pas twee jaar geldig. Het antwoord is, dat dit wordt gedaan vanwege de kostenbesparing.

8


De kosten van de ledenpassen worden nu over drie jaar verdeeld. Je zou daar misbruik van kunnen maken, maar het idee is, dat dat niet voorkomt. Op verschillende tijdstippen is er echt te weinig plek om je fiets goed weg te zetten en ook vast te zetten. Het bestuur geeft aan, dat hier al overleg gaande is met de Kleine Meijerij. De verwachting is, dat er op korte termijn een oplossing komt. De nieuwe posters voor de activiteiten zijn prima. Gevraagd wordt om voor de clubs aan te geven welke kleuren passen bij HEVO. Secretaris pakt dit op. Hoe is zijn de auteursrechten voor de toneelclub geregeld. Kan dat ook centraal worden geregeld door KBO-Brabant net als bij de muziekrechten? Het bestuur zal dit onderzoeken en in overleg ook met KBO-Brabant bekijken of het beter en goedkoper kan. Henk van de Bosch namens de Zangtoffel. Het koor groeit en groeit en de ruimte om te repeteren wordt te klein. Het bestuur geeft aan, dat dat pas kan worden opgelost als de bouw van de nieuw school gereed is (eind van het jaar). Dan wordt bezien voor welke activiteiten plaats is in nieuwe schoolgebouw. Uiteraard altijd in overleg met de betreffende clubs. Verder wil Henk namens de Zangtoffel nogmaals een pluim geven aan de organisatoren van het Lenteconcert van 10 april jl. Harrie Wijn en de drie dirigenten hebben heel veel tijd gestoken in de voorbereiding en men vindt de bedankjes aan het einde van het concert aan deze mensen erg minimaal. Daar had toch wel minstens een bloemetje af gekund. De voorzitter geeft aan dat er grote waardering is voor het werk van de activiteitencommissie en de betrokken clubs. De damesbridgeclub heeft twee nieuwe organisatoren. Deze dames hebben een onprettig gesprek gehad met een lid van de activiteitencommissie over de bridgeclub (druk om open te stellen voor meer leden). Harrie Wijn neemt het initiatief voor een gesprek om de problemen op te lossen. Namens het HEVO-koor wordt gemeld, dat het steeds moeilijker wordt om in De Ontmoeting een tijdstip te regelen voor een vergadering. De laatste vergadering is noodgedwongen afgerond in de barruimte, omdat men de vergaderruimte moest verlaten. Daarbij voelde men zich onheus bejegend vanuit d verantwoordelijken voor het beheer. De voorzitter geeft aan, dat hij daar nu niet op in wil gaan, omdat hij de feiten niet kent.

10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor alle constructieve inbreng en hij nodigt een ieder uit voor een drankje aan de bar.

9


Agendapunt 4 Seniorenvereniging HEVO Rosmalen Jaarverslag 2016 1. Algemeen 2016 beschouwden we als een overgangsjaar tussen twee beleidsperiodes. De periode 2012-2016 is afgerond en er wordt gewerkt aan het beleid voor de periode 2017-2020. Het aantal leden, vrijwilligers en activiteiten is weer gegroeid. Het bestuur is in de loop van het verslagjaar ingrijpend van samenstelling veranderd. In het verslagjaar is weer intensief samengewerkt met andere organisaties in Rosmalen. Zorgzaam Netwerk Rosmalen heeft zich verder ontwikkeld. HEVO heeft zich op verschillende manieren en momenten binnen de Rosmalense gemeenschap gemanifesteerd. In de verschillende media wordt regelmatig aandacht geschonken aan onze activiteiten. Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo. Voor het financieel jaarverslag verwijzen we u naar het verslag van de penningmeester. 2. Ledenadministratie In 2016 is het ledental gestegen van 2514 naar 2559 leden (1 januari 2016). We mochten 189 nieuwe leden begroeten; er werden 137 lidmaatschappen (plus 5 gastlidmaatschappen) beëindigd. 65 leden zijn ons door overlijden ontvallen; de overige opzeggingen waren door verhuizing, immobiliteit, ziekte of anders. Van onze 2559 leden zijn er 1672 vrouw en 887 man. De opbouw is: • 309 (12,4 %) leden zijn jonger dan 65 jaar, • 1118 (44,7 %) leden tussen de 65 en 75, • 1135 (42,9 %) leden 75 of ouder. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 74,38, van de mannen 75,35 Het oudste lid is 98 jaar, het jongste 53. 371 leden komen van buiten de voormalige gemeente Rosmalen, waarvan 295 uit ’s-Hertogenbosch. We hadden 220 vrijwilligers. 3. Vergaderingen/bijeenkomsten • Het Dagelijks en Algemeen Bestuur heeft elk elf keer vergaderd. De Algemene ledenvergadering vond plaats op 26 april • Op 29 januari is het bestuur een dag op de ‘hei’ gegaan. Tijdens die bijeenkomst is teruggekeken op 2015, zijn het bestuurlijk functioneren en de taken en het functioneren van de commissies besproken, is stilgestaan bij de interne en externe communicatie en de voortgang van het beleidsplan 20122016. Ook zijn de items voor het werkplan 2016 vastgesteld.

10


In de Algemene Ledenvergadering (ALV) werden de rekening en het jaarverslag 2015 en de begroting en het werkplan 2016 vastgesteld. De contributie voor 2017 werd bepaald op € 26,00. Hans van der Bruggen en Harrie Wijn waren aftredend als bestuurslid. Zij hadden zich niet herbenoembaar gesteld. Jos van Raak en Ruud van Aart namen de opengevallen plaatsen in het bestuur in. Jos is binnen het bestuur aanspreekbaar op de evenementencommissie en de activiteitencommissie waarvan hij tevens voorzitter is. Ruud is door het algemeen bestuur benoemd tot penningmeester. Binnen het bestuur is hij aanspreekbaar op de beheercommissie. Ruud van Aart wordt bij het penningmeesterschap ondersteund door Mari Wijnen als administrateur. Hij woont de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij wanneer financiële zaken aan de orde zijn. Op 19 april en 4 oktober waren kennismakingsbijeenkomsten voor de nieuwe leden. De formule van de bijeenkomsten is dat na een korte PowerPointpresentatie met de aanwezigen in groepjes wordt gepraat over waarom men lid is geworden, wat men verwacht van HEVO en wat HEVO kan bieden. Ook wordt gewezen op het belang van vrijwilligers binnen onze vereniging.

4. Samenstelling Algemeen Bestuur op 31-12-2016 Jan Jansen (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris en vicevoorzitter), Ruud van Aart (penningmeester) en de bestuursleden: Janny Heuveling, Pierre Kisters, Ellie de Vaan, Jos van Raak. Vanaf november 2016 lopen Lidy Verdegaal en Piet Spierings als beoogd nieuw bestuurslid mee met het bestuur. 5. Realisering werkplan 2016 In de ALV is het werkplan 2016 vastgesteld. Hieronder geven we aan wat was beoogd en op welke wijze aan de daarin opgenomen items is gewerkt. Actie: Van onderop in werkgroepen waar leden van het bestuur, van commissies, clubs en andere geïnteresseerde leden deelnemen wordt het nieuwe beleidsplan ontwikkeld. Met het oog op de programmering van activiteiten door commissies, gaan we onderzoeken met een enquête waar de belangstelling van de leden naar uit gaat. Uitkomst: Een poging om het plan van onderop via werkgroepen tot stand te brengen kwam bij gebrek aan belangstelling niet van de grond. Daarom is de ‘traditionele weg’ gevolgd en heeft het bestuur het concept geschreven. De enquête is niet uitgevoerd. Alle aandacht is uitgegaan naar het beleidsplan.

11


Actie: ZNR ZNR is een meerjarenproject. Het fundament is gelegd. De inventarisaties in de wijken zijn afgerond en de stap is gezet om te komen tot Zorgzame wijken. Als HEVO nemen we daarin vooralsnog een positie aan de zijlijn in. Het is aan de wijkraden en burgerinitiatieven om binnen hun wijk/buurt invulling te geven aan de uitkomsten van de inventarisaties. Dit is per wijk verschillend. Waar nodig zijn wij faciliterend Uitkomst: Het project “Op weg naar nieuwe vormen van ondersteuning, ontmoeting en dagbesteding voor kwetsbare burgers in Rosmalen” met subsidie van de Provincie en het Sluyterman Van Loo fonds is afgerond. De uitkomsten worden via burgerinitiatieven onder regie van Divers uitgevoerd in de buurten en wijken. HEVO is faciliterend. In het conceptbeleidsplan is de lijn geformuleerd hoe in de toekomst om te gaan met burgerinitiatieven. Actie: De Ontmoeting De Ontmoeting kent nu bijna een 100% bezetting in de zalen. Enkele clubs hebben onderdak in accommodaties “buitens huis”. Het vraagstuk tussen centraal (in De Ontmoeting) en decentraal vraagt om nieuw beleid. Daarbinnen past het gebruik van de accommodatie van SJV Uitkomst: Met SJV is overleg gestart over gebruik om niet van hun zalen voor activiteiten van HEVO. Intern wordt bekeken welke activiteiten daar heen kunnen en wat de gevolgen daarvan zijn voor De Ontmoeting. In conceptbeleidsplan is aangegeven dat we De Ontmoeting willen zien in samenhang met andere accommodaties. Actie: Senioren: Beweeg mee(r)! In samenwerking met Sport Alliantie Rosmalen is het project Senioren: Beweeg mee(r)! opgezet. Voor 2016 is een nieuwe, herziene aanvraag bij Sportimpuls ingediend. Het project richt zich in eerste aanleg op de senioren uit de buurten ’t Ven, Rosmalen-Centrum en Hondsberg. Met de realisering van een gymzaal en een beweegpark op het terrein van het huidige SJV, door het laten creëren van aanbod van sportverenigingen gericht op senioren, door vernieuwing van het beweegaanbod binnen HEVO en door een betere benutting van de openbare ruimte willen we de beweegparticipatie van de bewoners uit deze buurten en van leden van HEVO verhogen.

12


Uitkomst: Ook de nieuwe aanvraag is ingediend maar afgewezen. We richten ons nu op het realiseren van een beweegtuin aan de Striensestraat, waarin Sport Alliantie Rosmalen het voortouw heeft. Er is een badmintonclub gestart. Voor senioren uit buurten ’t Ven en Rosmalen Centrum-Hondsberg wordt met Sport Alliantie en gemeente een fittest georganiseerd met tegelijkertijd aanbod van sport- en beweegmogelijkheden bij verenigingen, meer bewegen voor ouderen van Vivent en HEVO. Actie: Commissies CCB en Zorg en Welzijn De Commissie Collectieve Belangenbehartiging en de Commissie Zorg en Welzijn gaan onderzoeken of, gelet op beider doelstellingen, vergaande samenwerking versterkend kan werken. Uitkomst: Het uitgangspunt bij samenvoeging was dat beide commissies zich bewegen op het terrein van collectieve belangenbehartiging. Er is veel energie gestoken in het samengaan. Geconstateerd wordt nu dat samenvoeging tot heden geen meerwaarde oplevert. De samenvoeging wordt opnieuw bekeken. Actie: Clubs Clubs kennen een grote mate van zelfstandigheid. Dat betekent ook dat ze zelf afspraken maken met docenten, dirigenten, regisseur, instructeur etc. De zelfstandigheid staat maar we moeten wel steeds in het achterhoofd houden dat HEVO uiteindelijk verantwoordelijk is, bijvoorbeeld als het gaat om naleving van de wet. Dat vraagt een grote mate van transparantie in de afspraken die met betrokkenen worden gemaakt. De onderliggende afspraken worden in beeld gebracht, de risico’s benoemd en waar nodig weggenomen. Uitkomst: Het overleg met de clubs heeft zich gericht op de contracten van de clubs met docenten etc. het bestuur heeft geconstateerd dat die mogelijk niet voldoen aan wet en regelgeving waardoor HEVO een risico loopt. Met een aantal docenten is ofwel een vrijwilligersovereenkomst of een modelcontract aangegaan. In sommige gevallen loopt het overleg nog.

13


Actie: Vrijwilligers. De geldende vrijwilligersovereenkomst van HEVO wordt tegen het licht gehouden. Uitkomst: Nieuwe vrijwilligers krijgen een brief in plaats van een overeenkomst. Optimale uitvoering is en blijft afhankelijk van het doorgeven van nieuwe vrijwilligers (of gestopte vrijwilligers) aan de secretaris. Actie: Financiën Op basis van het in de afgelopen jaren gevoerde financiële beleid is sprake van een financieel gezonde vereniging. De inkomsten uit contributies, baromzet, gemeentelijke subsidies en incidentele baten uit fondsen zijn toereikend voor de dekking van de kosten. Maar de inkomstenkant kent onzekerheden. HEVO kan nu vaak een beroep doen op fondsen. Het is elke keer weer afwachten of we die gelden kunnen binnenhalen. Ook de gemeentelijke subsidies zijn op termijn niet zeker. Daarom zijn inkomsten uit sponsoring en advertenties essentieel. We hopen dat de grotere inspanningen op dit terrein leiden tot substantiële bijdragen aan de exploitatie. Uitkomst: Het bestuur heeft ingestemd met een andere systematiek van afschrijving. Die wordt verwerkt in de begroting 2017 en voorgelegd aan de alv. Deelname aan de clubkas-campagne van de Rabobank heeft Є 1.800 opgebracht. De inkomsten uit advertenties in de HEVO-Actueel zijn bescheiden. De aanschaf van nieuwe ledverlichting is gerealiseerd met een sponsorbijdrage van de stichting Zorg en welzijn voor ouderen in Rosmalen. In de HEVO-Actueel van januari 2016 zijn alle sponsors, adverteerders en donateurs bedankt. Het aantal donateurs -vaak leden die naast hun contributie jaarlijks een gift doen- bedraagt 27. 6. Leden met bijzondere verdiensten Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie op 4 januari werd Hans van der Bruggen voor zijn grote verdiensten voor HEVO benoemd tot Lid van Verdienste. Tijdens de algemene ledenvergadering werd hem, bij zijn afscheid als bestuurslid/penningmeester, de KBO-speld zilver met goud opgesteld. hij kreeg deze speld vanwege zijn verdienste voor HEVO en binnen KBO-Brabant. Diny Voets is op 26 april op voordracht van HEVO door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

14


Bea Intveld (activiteitencommissie), Carla Couwenberg (coördinatie bezorging HEVO-Actueel/Ons, gastvrouw) en Gesina Versteeg (docente mandalatekenen) werden tijdens het vrijwilligersfeest op 18 november in het zonnetje gezet. 7. Communicatie en pr We bereiken onze leden via HEVO-Actueel (11 keer per jaar), de Nieuwsbrief (elke week), de website, posters, een powerpointpresentatie in De Ontmoeting en de lokale media. Alle uitingen hebben een herkenbare HEVO-uitstraling. De frontpage van website is veranderd en meer gericht op actualiteit. De externe communicatie verloopt via een centraal punt. De Rosbode plaatst wekelijks ons persinfo, andere weekbladen incidenteel. Het Muziekgala kreeg brede aandacht in verschillende kranten. Aan onze promotie draagt ook bij dat snel na een evenement of gebeurtenis foto’s worden geplaatst op ROS-Kabelkrant. Op het Komfestival op 11 september hebben we laten zien wat er bij HEVO allemaal mogelijk is en welke betekenis HEVO heeft voor Rosmalen. De belangstelling voor onze stand was groot. De informatiefolder is in februari geactualiseerd, het overzicht activiteiten in maart. De commissie Reizen heeft binnen de huisstijl een folder gemaakt over het aanbod 2016 met dagtochten en meerdaagse reizen. In mei verscheen weer de kortingenlijst. Veel leden maken gebruik van de kortingen die verschillende Rosmalense winkeliers en bedrijven bieden. 8. De Ontmoeting De Ontmoeting is het hart van onze vereniging. Daar vinden vrijwel alle activiteiten plaats, wordt vergaderd en kan men elkaar ontmoeten. Er komen wekelijks zo’n 750 leden over de vloer. De bruto-omzet van de bar incl. verhuur bedraagt ruim Є 50.000,00. Daarmee levert De Ontmoeting een belangrijke bijdrage in de financiële exploitatie. Meer dan 40 gastvrouwen/-heren zetten zich daarvoor in. Regelmatig moet worden geconstateerd dat we teveel vragen van een te kleine groep vrijwilligers om alle activiteiten draaiende te houden. De Beheercommissie is gestart met oproepen tot “oproepkrachten” om de bezetting incidenteel in de weekenden te kunnen waarborgen. In 2016 is ook de “schoonmaakbrigade” uitgebreid. In de sluitingsperiodes van De Ontmoeting zorgen zij voor de grote schoonmaak. De bezetting van de Ontmoeting is in 2015 flink toegenomen. Dat is vooral te danken aan de uitbreiding van het aantal activiteiten en meer verhuur. De omwonenden maken weinig of geen gebruik maken van De Ontmoeting. Pogingen om dat te veranderen hebben geen succes gehad. De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst met omwonenden kende wel veel bezoekers.

15


Aandacht vergt tijdige afstemming over data, tijden, faciliteiten met de Beheercommissie over voorgenomen activiteiten. In De Ontmoeting vinden exposities plaats: • 1-12 2015 t/m 1-2: Willemien Otten, Gerry Govers, Syl van Veldhoven, schilderijen • 1-3 t/m 1-6: Emmy Voskuil, acrylverf • 2-6 t/m 1-9: werken van Mandalacursisten • 2-9 t/m 30-11: Henk Vennix met natuurfoto’s • 5-12 t/m 1-3-2017: werken van cursisten van schilderateliers 9. Ondersteuning Ondersteuning van senioren van Rosmalen is een kerntaak van onze vereniging. Dat doen we binnen ZNR (Zorgzaam Netwerk Rosmalen) maar ook in directe ondersteuning van leden en niet-leden. Door de belastinginvulhulpen werden 233 belastingaangiftes verzorgd. Er werden 60 huur- en of zorgtoeslagen aangevraagd/aangepast/stopgezet. De ouderenadviseurs hebben 137 keer advies en/of ondersteuning geboden op materieel gebied aan leden en niet-leden. O.a. op het gebied van kwijtschelding gemeentelijke heffingen, administratieve nasleep overlijden partner, WMO/CAK/ CIZ/PGB, zorgverzekering, financieel advies/testament/notaris/post behandelen, administratieve ondersteuning en ordenen administratie. Soms was alleen een luisterend oor voldoende om te helpen Daarnaast worden 11 personen intensief begeleid (meer dan tien huisbezoeken). Dit betekent dat alles bij elkaar in 431 gevallen een beroep is gedaan op een ouderenadviseur, een lichte toename ten opzichte van 2015 (411). De ouderenadviseurs zijn 24/7 bereikbaar op een centraal telefoonnummer. Zij bemensen die per toerbeurt. De ouderenadviseurs publiceren maandelijks een stukje in HEVO-Actueel om de leden te attenderen op hun dienstverlening en te wijzen op bijzondere situaties. Op 19 februari hebben ouderenadviseurs onder grote belangstelling informatie gegeven over ‘Het zelf invullen van de IB-aangifte 2015’. In het kader van de collectieve belangenbehartiging zijn een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op het gebied van wonen, zorg en erfrecht.

16


Regelmatig krijgen we signalen van senioren die niet meer deel nemen aan de samenleving. Vaak zijn het dan bezorgde kinderen die vragen of HEVO iets kan betekenen voor hun vader of moeder. Steeds proberen we dan in een persoonlijk gesprek vast te stellen of HEVO iets kan bieden of dat professionele hulp ingeschakeld moet worden. 10. Evenementen Ook in 2016 is door de evenementencommissie weer een aantal openbaar toegankelijke evenementen georganiseerd. Van de evenementen wordt na afloop verslag gedaan in HEVO-Actueel. Foto’s worden geplaatst op de website. 8 februari: Carnavalsmiddag Het carnavalsfeest voor alle senioren uit Rosmalen in De Kentering in samenwerking met ‘Trug Nor Vruuger’. Het programma bestond uit muziek, dans, zang en een tonpraoter. 18 maart: Paasviering De inhoud van de viering, georganiseerd in De Annenborch, lag in handen van de commissie Zingeving. Het thema was ‘De ongelovige Thomas’. De gezangen werden verzorgd door het HEVO-koor. 24 mei: In 2015 was HEVO het beste wegwijsteam van Brabant. Met de prijs hebben we in samenwerking met VVN zelf een verkeerstest gespeeld met 6 teams en ongeveer 65 deelnemers uit diverse HEVO clubs. Het was een leuke en leerzame happening 3 juni: De cursus fietsveiligheid is wegens onvoldoende belangstelling afgelast. Wellicht komend jaar. 9 juni: Try-out Musical De Klokkenluider van de Notre-Dame door de leerlingen van het Rodenborchcollege. Weer veel HEVO-leden met hun kleinkinderen hebben genoten van een prachtige voorstelling. 16 en 18 augustus: Opfriscursus rijvaardigheid In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland wordt tijdens Opfriscursus de rijvaardigheid van senioren getest. De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte in PERRON-3 en een praktisch gedeelte bestaande uit rijden in je eigen auto met een instructeur. Er deden 66 personen mee. De animo was ook dit jaar zo groot dat mensen teleur gesteld moesten worden. 30 september: Muziekgala Twee keer een uitvoering in PERRON-3 voor zo’n 440 bezoekers; er werd genoten van een afwisselend, muzikaal programma. 20 december: Kerstviering De kerstviering werd gehouden in de Lambertuskerk (oecumenische viering) en in Villa Fleurie. Er waren ongeveer 240 personen aanwezig.

17


Het centrale thema van de viering was ‘Vol verwachting... De commissie Zingeving gaf inhoud aan het thema. De gezangen werden verzorgd door het HEVO-koor. Tijdens de viering werd gecollecteerd voor Haïti (Є 500,00). Onder regie van de activiteitencommissie: 10 april: Lenteconcert van Da Capo, het muziekensemble Con Amore, het HEVO-koor en Zangtoffel in PERRON-3. 16 december: Biljarttoernooi van de HEVO-biljartclubs in De Hazelaar 11. Incidentele activiteiten Leeskringen Er zijn drie leeskringen actief. Filosofie en socratische gesprekken In het voorjaar 2016 heeft Jacomijn Hendrickx de cursus ‘filosofie in de twintigste eeuw’ verzorgd. Na de zomer is zij gestart met de cursus ‘Ethiek in perspectief’. Daarnaast leidde zij een maandelijkse filosofische gespreksgroep. Marja Havermans heeft Socratische gesprekken gehouden.

Inleidingen/lezingen/workshops/cursussen/films/excursies/reizen Januari maandag 4: Nieuwjaarsbijeenkomst dinsdag 18: film ‘Il y a longtemps que je t’aime’. Februari maandag 15: vrijdag 19: vrijdag 26:

film ‘Een dorsvloer vol confetti’ informatiebijeenkomst zelf belastingaangifte invullen kienen

Maart donderdag 5: Cursus Rosmalen 1200, 2e bijeenkomst dinsdag 10: film ‘Suzanne’ donderdag 11: dagtocht Marciënne Breifabriek zondag 13: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, Muzikale quiz door Hans Bender maandag 19: Film ‘Ich erbarme dich’ maandag 21: dagtocht Marciënne Breifabriek

18


April zondag 3: dinsdag 5: donderdag 7: vrijdag 8: vrijdag 8: zondag 10: maandag 11: vrijdag 15: maandag 18: woensdag 20: dinsdag 26:

seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, met optreden van de Line Dancegroep De Oldtimers en de Volksdans groep De Vrolijke Voetjes presentatie Jeroen Bosch door Hans Hendriks dagtocht Landerdse Peel en EDAH-museum Demonstratie Taekwondo kienen Lenteconcert in PERRON-3 Film ‘Still Alice’ reanimatiecursussen Dagtocht Kaasboerin in Postel Bezoek aan Heijmans BV themabijeenkomst over Barmhartigheid

Mei dinsdag 3: Dagtocht Hart Gelderse Poort en rondvaart op de Waal maandag 9 t/m 14: reis naar Normandië maandag 9: film ‘Women in Gold’ vrijdag 20: kienen vrijdag 27: bezoek aan de Standerdmolen van Rosmalen zondag 29: Soldaat van Oranje Juni zondag 5: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting met fotoquiz door Herman Suys donderdag 9: dagtocht Biesbosch en Basiliek Oudenbosch maandag 13: film ‘Australië’ woensdag 15: Rondleiding Kathedrale Basiliek St. Jan Juli vrijdag 1: kienen zondag 3: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting met Accorda uit Vlijmen woensdag 6 t/m/ 12: Zomerreis naar Tirol dinsdag 19: dagtocht naar Volendam maandag 25 t/m vrijdag 5 aug: Zomerschool Augustus dinsdag 9:

Dagtocht naar het Land van Strijen en hortensiakwekerij

19


September dinsdag 6: vrijdag 9: maandag 12: dinsdag 13: donderdag 23: Oktober zondag 2: keuring zondag 2: woensdag 5: zondag 9: maandag 10: woensdag 12: vrijdag 14:

dagtocht naar Orchideeënhoeve kienen film ‘Louder than Bombs’ lezing “In gesprek met meneer Alzheimer” filmvoorstelling zomerreis seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, Schilderijenregionale bijeenkomst geocachers bloemstukjes maken in kader Mariamaand dagtocht Eiffel met boottocht film ‘La Famille Bélier’ excursie naar De Groote Wielen kienen

November dinsdag 1: lezing ‘Stilte in een wereld vol lawaai’ donderdag 3: lezing ‘Een bewogen voettocht’ zondag 9: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, muzikale bingo maandag 14: film ‘August: Osage County’ vrijdag 18: zo’n 120 vrijwilligers - met partners - waren aanwezig bij het vrijwilligersfeest. donderdag 24: lezing ‘De laatste zorg goed geregeld’ zondag 27: film “Toen stond de trein stil’ December vrijdag 2: vrijdag 9: zondag 11: haken maandag 12: maandag 22 t/m 27:

dagtocht naar Marciënne breifrabriek en glasblazerij kienen seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, bezemsteel film ‘Julie & Julia’ kerstreis Maishofen

20


12. Commissies: taak en samenstelling Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie Bestuurlijk aanspreekpunt: Ellie de Vaan Taak: Organiseert culturele lezingen en leeskringen. Vertoont maandelijks, in samenwerking met Perron-3, een film in de Theaterzaal van Perron-3. Ook zorgt zij voor exposities in De Ontmoeting. Samenstelling: Eva de Beer, Geertje van Gerven, Joke Pos, Gerard Roozen, Marianne van Aart, Ellie de Vaan (voorzitter). Commissie Collectieve Belangenbehartiging (CCB)/Zorg en Welzijn Bestuurlijk aanspreekpunt: Janny Heuveling Taak: Het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle senioren van Rosmalen en de vertegenwoordiging van de leden naar externe organisaties. De commissie organiseert gratis toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten op de terreinen wonen, zorg en welzijn. Binnen de kaders van Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR) een netwerk van vrijwilligers en contactmomenten (ouderencontactmiddagen) ontwikkelen om ouderen in kwetsbare situaties in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Samenstelling: Hetty Goudswaard (tot augustus), Marijke Bertrams, Janny Heuveling, Pierre Kisters, Jenny van Rooij, Margreet van Dijl, Theo van Straten, Jan Jansen. Commissie Ouderenadvisering Bestuurlijk aanspreekpunt: Janny Heuveling Taak: Informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor ouderen. Hulp bij het invullen van aanvragen en formulieren, bijvoorbeeld als het gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of huur- en zorgtoeslag. Invullen van belastingaangiften en advisering over het voeren van de administratie. Samenstelling: Bea Intveld, Wim Nouwens, Piet de Munck, Marianne Schinkel, Ad Kuijpers (coÜrdinator), Jan Knol, Paul Scholten, Margreet van Dijl. Willem Konickx, Henny Verhoef. Commissie Zingeving Bestuurlijk aanspreekpunt: Hetty Goudswaard (tot augustus); Pierre Kisters (vanaf augustus) Taak: Verzorgt inhoudelijk de kerst- en paasvieringen en ook speciale vieringen. Organiseert lezingen en interactieve bijeenkomsten over levensbeschouwelijke en spirituele vraagstukken en filosofische en socratische gesprekken. Samenstelling: Loek Mostertman (voorzitter), Hetty Goudswaard (tot augustus), Jan Renders, Ingrid Thelissen, Piet Vliegenthart, Annemarie Peters.

21


Redactiecommissie HEVO-Actueel Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw Taak: Eindredactie van HEVO-Actueel dat 11 keer per jaar verschijnt. Schrijven van artikelen (maandelijkse redactionele bijdrage, verslagen, interviews). Samenstelling: Mattie Daniels, Guido Robben, Ingrid Thelissen, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen (eindredacteur) en Peter de Leeuw. Tiny Kappen en Wil Coppelmans doen de vormgeving. Reiscommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Jan Jansen Taak: Organiseert reizen voor leden en (soms) ook niet-leden: groepsreizen, dagexcursies en één meerdaagse buitenlandse reis. Samenstelling: Diny Voets, Jan Jansen, Rieki Plappert, Ine Jacobs, Huub van Santvoort. Activiteitencommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak (tot augustus Harrie Wijn) Taak: Coördineert de activiteiten van de clubs binnen HEVO. Is de verbinding tussen de clubs en HEVO door middel van contactpersonen. Ontwikkelt en organiseert nieuwe activiteiten op verschillende terreinen. Samenstelling: Angèle van Beckhoven, Carla Dupont, Bea Intveld, Peter der Kinderen, Jacqueline v.d. Wildenberg, Harrie Wijn (tot augustus), Ben Krijbolder, Wim Hendriks, Jos van Raak (voorzitter). Evenementencommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak (tot mei Hans van der Bruggen) Taak: Organiseert vanuit HEVO open festiviteiten. Deze zijn (meestal) toegankelijk  voor zowel leden als niet‑leden en zijn specifiek gericht op (Rosmalense) senioren (bijv. kerst- en paasviering, Muziekgala, carnaval, Opfriscursus Rijvaardigheid, Fietscursus). Is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Nieuwjaarsbijeenkomst, de aanwezigheid tijdens het KOMfestival en het vrijwilligersfeest. Samenstelling: Sjef Peters (voorzitter), Angèle van Beckhoven, Pieter Vissers, Rieki Plappert, Jenny van Rooij, Hans van der Bruggen. Beheercommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Ruud van Aart (tot mei Harrie Wijn) Taak: verantwoordelijk voor het beheer van ‘De Ontmoeting’. Daarbij gaat het om de technische dienst (onderhoud, schoonmaak), de gastvrouwen/gastheren, de keukenbrigade en de planning van de zalen. Samenstelling: Ans Aarts, Ton Couwenberg, Marijke van Hirtum, Harrie Wijn (voorzitter).

22


Sponsorcommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Ruud van Aart (tot mei Hans van der Bruggen) Taak: Via sponsoring/subsidies verwerven van extra gelden voor bepaalde activiteiten of voor investeringen. Ook verantwoordelijk voor de kortingenlijst. Samenstelling: Jan Jansen, Paul Rambags, Tonny van Raaij (voorzitter), Hans van der Bruggen. Mari Wijnen, Ruud van Aart. De kas(controle)commissie Taak: De statutair verplichte kascommissie controleert de jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin die stukken worden vastgesteld. De commissie legt in een verslag haar bevindingen vast. Samenstelling: Sjef Peters, Joke Pos, Pieter Vissers. Commissie Lief en Leed Bestuurlijk aanspreekpunt: Jan Jansen Taak: Geeft aandacht aan bijzondere gebeurtenissen bij HEVO-leden, zoals verjaardagen in de kroonjaren, bij ernstige ziekte, overlijden. Samenstelling: Diny Voets, Jo van Lieshout, Jan Jansen. Commissie Bezorgers ‘Ons’ en ‘HEVO-Actueel’ Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw Taak: Bezorging van het seniorenmaandblad van KBO-Brabant ‘Ons’ en HEVO-Actueel. Samenstelling: Carla Couwenberg, Wim Stevenaar Secretariaatscommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw Taak: Ondersteuning van de bestuurssecretaris door: ledenadministratie LeaWeb, beheer website, beheer mailadres info@hevorosmalen.nl, notuleren vergaderingen bestuur, bestuur-commissies en bestuur-clubs, archivering. Samenstelling: Annemarie Peters, Yvonne Ruijter, Paul Scholten, Willem Konickx, Maria van der Burgt, Ronald Cramer, Tonny van Raaij, Peter de Leeuw (voorzitter). Medische keuringen De keuringsarts, de heer Damen, heeft 143 HEVO-leden (vanaf 75 jaar) gekeurd voor hun rijbewijs. De coördinatie is in handen van Jan Hoofs.

23


13. Clubs Op 31 december namen 719 HEVO-leden met enorm groot enthousiasme deel aan de activiteiten van de clubs. Het aantal clubs bedroeg dit jaar 43. We kennen binnen onze vereniging nu de volgende activiteiten: biljarten (8 clubs), bridgen (3 clubs en een cursus), jeu-de-boules (1 club, 2 groepen), geocaching, koersbal (2 clubs), tai chi (8 groepen), yoga (3 groepen), Pilates (3 groepen), badminton, gym, volksdansgroep De Vrolijke Voetjes, linedance De Oldtimers(3 groepen), bewegen in het water (2 groepen), mandalatekenen, nordic walking, kienen, wandel- en fietstochten en zumba (4 groepen). Voorts hebben we het HEVO-koor, seniorenorkest Da Capo, Ensemble Con Amore, samenzanggroep De Zangtoffel, Sportief Rosmalen 55+, een hobby/handvaardigheidsgroep, twee atelierschildergroepen, een schaakclub en toneelclub Rosmalen uit de coulissen. Nieuwe clubs zijn sjoelen en badminton. Het seniorenorkest Da Capo heeft besloten om per 1 januari 2017 zelfstandig verder te gaan. Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in of vanuit De Ontmoeting. Sport Rosmalen 55+ zit in De Hazelaar en gymnastiek HEVO maakt gebruik van de Budo-zaal aan de Molenstraat. Biljartvereniging De Vrolijke Rakkers en Koersbal De Koershint zijn te vinden in de zaal van Handboogschutterij Nimrod in Hintham. Het orkest Da Capo repeteert in het Nico Schuurmanshuis. En de zwemclub beweegt in de Hoefsevonder in Berlicum. Een keer per maand is er een wandeling op maandag met De Zandlopers. Een keer per twee weken op dinsdag is er een rustige wandeling die start bij De Annenborch. Wandelclub De Ontmoeting heeft wekelijks een stevige wandeling. Vanaf maart tot en met september is er elke twee weken een fietstocht. In de maanden juli en augustus wekelijks. Een aantal clubs heeft optredens in De Ontmoeting en daarbuiten gehad. Zie daarvoor de bijlage. 14. Seniorencontactmiddagen Vanaf september is er (in principe) elke eerste zondag een seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, het Seniorencafé. Er zijn ook nog seniorencontactmiddagen vanuit HEVO in andere accommodaties in Rosmalen: Ons Trefpunt in de Meerlaer (Maliskamp): laatste vrijdag van de maand Kerkzaal Laurentius (Molenhoek): tweede dinsdag van de maand Sportkantine aan de Kruisstraat 13: laatste dinsdag van de maand Het Groote Hart (Groote Wielen): tweede en vierde woensdag van de maand.

24


15. HEVO en gelieerde organisaties Janny Heuveling is lid van de Seniorenraad Ad Kuijpers zit op voordracht van HEVO in het bestuur van de Stichting Ouderenvoorziening Rosmalen (SOR) 16. De samenwerking met andere organisaties Samenwerken en verbinden zijn uitgangspunten van HEVO. Deze uitgangspunten worden in de contacten ook met andere verenigingen en organisaties in Rosmalen tot uitdrukking gebracht. Al met al staat onze seniorenvereniging midden in de samenleving van Rosmalen en wil zij graag haar steentje bijdragen. KBO-Brabant HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. KBO-Brabant staat voor de belangen van de senioren in de Provincie. Zij zoekt naar mogelijkheden om de invloed van senioren op landelijk niveau te versterken. Vanuit HEVO wordt er regelmatig op aangedrongen om op dat terrein intensief te werken aan een samenwerking met de Unie KBO/PCOB, mogelijk uitmondend in een fusie. Alleen door samen sterk te staan kunnen de collectieve belangen van de senioren voldoende invloed krijgen. Via het blad Ons en in de HEVO-Actueel wordt informatie gegeven over de activiteiten van KBO-Brabant. Peter de Leeuw en Hans van der Bruggen vertegenwoordigen HEVO in de Kring gemeente ’s-Hertogenbosch. HEVO heeft dit jaar voor de Kring de afdelingendag georganiseerd. Pierre Kisters zit in de KBO-adviescommissie Beleid, Hans van der Bruggen in de adviescommissie Financiën. Gemeente ’s-Hertogenbosch De goede contacten met de gemeente ’s-Hertogenbosch op bestuurlijk zowel als ambtelijk niveau zijn doorgezet. Zorgzaam Netwerk Rosmalen HEVO, Cello, Vivent, Annenborch, Reinier van Arkel, Divers, Zorggroep BeRoemD, apotheker BENU en de gemeente ’s‑Hertogenbosch vormen ZNR. Jan Jansen maakt deel uit van het bestuur. ComputerLeercentrum Rosmalen Met het ComputerLeercentrum is een samenwerkingsovereenkomst. Basis is dat het ComputerLeercenrtum binnen Rosmalen alle cursussen op digitaal gebied verzorgt. Onze leden krijgen 10% korting.

25


Welzijnsonderneming Divers Het ouderenwerk van Divers is een natuurlijke partner van HEVO. Naast frequent bestuurlijk overleg wordt op velerlei terreinen samengewerkt. Ook met de vrijwilligersorganisatie Galant vindt afstemming plaats. Onze oproepen voor vrijwilligers plaatsen we op Platform073. Zorgcentrum De Annenborch Op vele terreinen wordt samengewerkt met De Annenborch. Rodenborch College Ook in 2016 is weer samengewerkt met het Rodenborch College. Drie leerlingen hebben bij ons een maatschappelijke stage gevolgd. HEVO-leden konden naar de try-out van de schoolmusical door leerlingen van het Rodenborch College. Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) Het doel van het RVC is om verenigingen van elkaars kennis, kunde en voorzieningen gebruik te laten maken. Daarvoor worden elk jaar o.a. twee themabijeenkomsten georganiseerd. Sport Alliantie Rosmalen Samen met de Sport Alliantie wordt gewerkt in het project Senioren: Beweeg mee(r)! PERRON-3 Maandelijks een film die wordt uitgekozen door de commissie COE Tot slot Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar zijn weer heel veel mensen op verschillende manieren in touw geweest om heel veel zaken voor te bereiden, te begeleiden, te regelen etc. Dank aan ieder voor de inzet en de vele uren die aan de vereniging zijn besteed. 6 maart 2017 bestuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

26


Bijlage activiteiten clubs. Da Capo 10 april Lenteconcert in PERRON-3 1 juni avondvierdaagse Hintham 16 juni Park Boswijk, Vught 21 juni bewonersvereniging De Eikenhorst, Rosmalen 26 juni Nico Schuurmanshuis, ’s-Hertogenbosch 14 september De Taling, ’s-Hertogenbosch 16 oktober Elbrimale Muzikale, Vught 17 november opening seniorenweek Leuven, Theater de Minnepoort 1 december De Annenborg, Rosmalen HEVO Koor 18 maart Paasviering van de HEVO in De Annenborch 23 maart korendag in Schijndel 10 april Lenteconcert in PERRON-3 14 mei De Wereldwinkel, Rosmalen 6 juli Amicanto, Heeswijk-Dinther 12 oktober Rebo-korendag, Made 16 november korendag Vogelenzang, Lieshout 17 december Kinderboerderij ‘t Veldje 20 december Kerstviering HEVO in de Lambertuskerk Zangtoffel 10 april Lenteconcert in PERRON-3 Linedance De Oldtimers 3 april De Ontmoeting 21 april verzorgingscentra Litserborg, Den Dungen 22 mei Autotron Rosmalen (voor vluchtelingen) 18 juni St. Jansdag, ‘s-Hertogenbosch 5 augustus Zorgverpleeghuis Liduina, Boxtel 14 augustus op plein in Rosmalen 11 september Komfestival Rosmalen 28 november De Biechten ‘s-Hertogenbosch. Volksdansgroep De Vrolijke Voetjes 3 april De Ontmoeting 5 april Bernadetteklooster, Maliskamp Con Amore 10 april Lenteconcert in PERRON-3 Toneelclub Rosmalen uit de coulissen 11, 12 en 13 november: De Ontmoeting

27


Agendapunt 5 Financieel Jaarverslag 2016 en toelichting begroting 2017. Resultatenrekening. De presentatie van balans en resultatenrekening van 2016 is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Getracht is in de resultatenrekening meer aansluiting te vinden bij de commissiestructuur van HEVO, waarbij elke commissie bepaalde activiteiten voor haar rekening neemt en daarbij eigen kosten veroorzaakt en soms ook eigen opbrengsten genereert. Toegevoegd zijn ook de inkomsten en uitgaven van de clubs. Net als de kosten en baten van de commissies, behoren die van de clubs tot de exploitatie van HEVO. Er is in zoverre een verschil dat het exploitatieresultaat van de commissies beschouwd wordt als behorend tot het resultaat van HEVO als geheel, het exploitatieresultaat van de clubs echter blijft bij de clubs. Het resultaat van 2016 bedraagt 1401,25 euro positief. Van de stichting Zorg en Welzijn Rosmalen werd een gift van ca 6000 euro ontvangen voor het vervangen van de lichtinstallatie naar een energiezuinige versie. De desinvestering hierop en de afschrijvingen vormen de verklaring voor de hogere gebouwgebonden kosten (zalen, bestuurskamer). Afschrijvingskosten zijn ook te vinden bij de bar en de clubs en vormen de verklaring voor de hogere kosten op deze kostenplaatsen. Met betrekking tot het resultaat 2016 wordt voorgesteld deze te bestemmen voor de viering van het 65-jarig bestaan van HEVO. Balans. In de balansstructuur is ten opzichte van vorig jaar een aanpassing gemaakt. In het vorig jaarverslag werd de aanschafwaarde van de inventaris opgenomen, waarop een even grote afschrijving werd genoteerd. Voor het vervangen van de inventaris werd vervolgens met een vast bedrag per jaar gespaard, terwijl zo mogelijk ook uit de exploitatie-overschotten bedragen werden gereserveerd. Eind 2015 was zo een fonds voor herinvestering gecreëerd van 33.000 euro. Er is overgestapt naar de meer gebruikelijke systematiek van afschrijven. Die systematiek maakt het beter mogelijk de kosten per kostenplaats te laten zien. Maar belangrijker is dat van jaar op jaar kan worden nagegaan of er voldoende middelen zijn om de herinvestering uiteindelijk te kunnen doen. Het eigen vermogen dat is geïnvesteerd in de activa moet daartoe toereikend zijn. Dat eigen vermogen is in de geherstructureerde eindbalans weergegeven met de post “bestemmingsreserve”.

28


Naast deze bestemmingsreserve voor herinvestering bestaat het eigen vermogen uit een fonds voor herinvesteringen, de extra middelen om de prijsstijgingen op te vangen waarmee HEVO waarschijnlijk te maken zal krijgen als feitelijk tot vervanging van inventaris zal worden overgegaan. HEVO kan immers geen beroep doen op externe financiering. Gerekend is met 2% gemiddelde prijsstijging. Verder bestaat het eigen vermogen uit een algemene reserve, bedoeld om onverhoopte verliezen en exploitatietekorten op te kunnen vangen. De omvang van deze reserve is gesteld op 10 euro per lid, waarmee de reserve op peil is. Er is geen voorziening voor groot onderhoud opgenomen. De post ‘voorraad’ is een schatting en geeft globaal de waarde ervan aan. Er wordt geen voorraadadministratie gevoerd. Begroting 2017. In de begroting zijn niet de meerkosten meegenomen van de 65-jaar viering. Deze worden afzonderlijk begroot en er wordt afzonderlijk dekking voor gezocht. Daardoor heeft de hier gepresenteerde begroting een structureel karakter. De begroting 2017 is weliswaar sluitend, maar het bleek niet zonder slag of stoot te realiseren. Er is ten opzichte van 2016 gesneden in de bestuurskosten. Voor verdere kostendekking is in de begroting meegenomen dat de prijzen van de consumpties per 1 juni enigszins worden verhoogd, met uitzondering van de koffie en theeprijs. We verwachten in de sfeer van subsidies en giften ondanks onze inspanningen minder opbrengsten te kunnen realiseren. Voor 2017 zijn nog toezeggingen gedaan, maar voor volgende jaren is er toenemende onzekerheid. Mede daarom wordt aan de ALV voorgesteld de contributie van 2018 te verhogen met één euro per lid. Te besluiten door de algemene ledenvergadering: 1. Vaststelling van de jaarrekening 2016 en bestemming van het resultaat ad Є 1.401,25 voor de viering van 65 jaar HEVO 2. Vaststelling van de begroting 2017 3. De HEVO-contributie voor 2018 vast te stellen op Є 27,00 (voor gastleden Є 15,00). Ruud van Aart, penningmeester

29


30

€ € €

Subsidie gemeente 's-Hertogenbosch

Rentebaten

Overige baten

198.103,88

156.595,00

Totaal baten €

€ €

Baten evenementen/proj. Clubs

Kienen

Compensatie huur clubs

Opbrengst carnaval

49.492,56

Subsidie BROEM

1.944,00

53.130,00

500,00

Retour energiebelasting

Opbrengsten Bar

1.000,00

9.222,90

3.400,00

Sponsorbijdragen

500,00

164,56

3.355,32

403,19

25.749,15

2.987,40

Stg. Oudervoorziening Rosmalen

3.000,00

3.500,00

Omzetbonus Heineken

Stg. Zorg en Welzijn Rosmalen

-

500,00

300,00

25.595,00

2.400,00

480,00

65.961,50

34.443,30

resultaat 2016

Opbrengst verhuur

Advertentie inkomsten

Uitkeringen KBO

Opname uit reserve Cie CCB

Donateurs

500,00

€ 66.170,00

Ledencontributie HEVO

begroting 2017

Contributie clubs

Baten

Financiën seniorenvereniging HEVO Rosmalen

170.086,00

-400,00

1.260,00

2.700,00

225,00

5.000,00

1.300,00

2.500,00

3.000,00

53.000,00

400,00

450,00

3.000,00

3.500,00

165,00

600,00

457,00

25.679,00

2.750,00

500,00

64.000,00

begroot 2016

166.969,24

400,64

1.194,00

2.905,00

250,00

3.878,99

1.397,00

2.516,03

2.932,50

51.779,87

600,00

435,00

3.000,00

4.067,00

1.693,21

871,40

662,55

25.317,95

1.274,60

542,50

61.251,00

resultaat 2015


31 9.640,00 1.585,00 2.000,00 50,00 250,00 33.050,00 1.010,00 156.595,00 -

€ € € € € € € € €

Resultaat

30.360,00 57.550,00 10.500,00 1.850,00 8.750,00

€ € € € €

Bijdrage aan KBO Gebouw gebonden kosten Bestuurskosten Bijdragen aan clubs Communicatiekosten Projecten Bestuur Huur locatie clubs Afschr. Spec. Investeringen clubs Kosten docent clubs Lief en Leed clubs Kosten kantoorartikelen clubs Diverse kosten clubs Kosten evenement/project clubs Compensatie huur clubs Baten evenementen clubs Commissie Evenementen Commissie Zingeving Commissie Activiteiten Commissie Coll. Belangenbehartiging Commissie Reizen Commissie sponsoring Commissie COE Kosten Bar Overige commissies Reservering expl. Res. Clubs en Cie Totaal lasten

begroting 2017

Lasten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1.401,25

29.716,83 66.947,46 11.163,78 1.821,40 10.480,12 60,15 2.867,17 643,96 25.437,82 1.002,04 83,61 3.263,76 5.210,23 -900,00 -3.051,70 8.104,62 -871,80 457,97 1.111,62 -6.826,12 25,14 190,24 31.376,11 853,40 7.534,82 196.702,63

resultaat 2016

€ € € €

€ € € € €

-

170.086,00

27.700,00

10.800,00 3.700,00 2.165,00 1.750,00

29.825,00 65.296,00 14.200,00 4.550,00 10.100,00

begroot 2016

7.745,17

159.224,07

25.610,04

2.687,47 1.693,21

€ €

11.985,52

28.107,08 65.588,82 11.547,74 2.460,15 9.544,04

€ € € € €

resultaat 2015


32

265.855,13

€ € € € € € € € € € € € €

Totaal

Eindbalans Activa Inventaris Afschrijving inventaris Kas Bar Bank HEVO Bank Contr. NL21RABO0132278480 Spaarrekening Bank Bar NL63RABO0127254676 Bankrekeningen HEVO Clubs Bank COE NL34RABO0132953366 Bank Reizen Nog te ontvangen/vooruit betaald Voorraad Bar Totaal 165.762,05 -79.387,48 100,00 6.015,46 197,00 82.162,55 1.879,93 19.639,89 4.058,73 11.611,43 2.724,19 2.500,00 217.263,75

148.847,79 16.835,37 3.093,27 4.950,16 55.000,00 2.500,00 4.055,83 4.646,38 18.748,65 4.000,00 3.177,68

€ € € € € € € € € € €

Beginbalans Activa inventaris nieuwbouw 2012 aanschaf inventaris in 2013 + 2014 aanschaf inventaris in 2015 liquide middelen Rabo rendementsrekening voorraad dranken e.d. Rabo rekening Commissie Cultuur Rabo rekening Commissie Reizen Rabo rekeningen van 15 / 13 clubs liquide middelen bij overige clubs nog te ontvangen/vooruitbetaald

Balans boekjaar 2016 seniorenvereniging HEVO Rosmalen

€ € € € € € € € €

Totaal

€ € € € € € € € € € € € €

Passiva Algemene reserve Fonds herinvesteringen Bestemmingsreserve inventaris Reserve COE Reserve Commissie Reizen Reserve Clubs Voorzieningen Nog te betalen/vooruit ontvangen Resultaat lopend boekjaar

Passiva afschrijvingen inventaris t/m 2014 afschrijvingen inventaris 2015 fonds voor herinvesteringen algemene reserve verplichtingen aan Zorgzaam Netwerk R. verplichtingen cie. CCB vh PRO verplichtingen Cie. Cultuur verplichtingen Cie. Reizen verplichtingen aan 15 / 13 clubs verplichtingen aan overige clubs nog te betalen/vooruit ontvangen exploitatie-overschot Totaal

217.263,75

25.285,20 19.696,84 124.880,18 4.058,73 11.611,43 19.315,52 300,00 10.714,60 1.401,25

165.683,16 3.093,27 33.000,00 21.285,20 -2.229,73 164,56 4.055,83 4.646,38 18.748,65 4.000,00 5.662,64 7.745,17 265.855,13


Agendapunt 5 Beleidsplan 2017-2020 (samenvatting) 1. Inleiding De missie van de seniorenvereniging HEVO Rosmalen luidt: “Seniorenvereniging HEVO Rosmalen werkt er aan dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. HEVO doet dat door activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering.” HEVO is een groeiende en bloeiende vereniging. Maar die bloei en groei van onze vereniging heeft ook een keerzijde. Met het toenemend aantal leden en activiteiten neemt de druk op onze accommodatie, De Ontmoeting, en de organisatie toe. Meer leden betekent ook meer werk. Ook hebben we als vereniging te maken met wet- en regelgeving die noopt tot andere verhoudingen. De transities op het gebied van zorg en welzijn raken de positie van senioren en ook het functioneren van onze vereniging. Allemaal ontwikkelingen waar we in de komende jaren een antwoord op moeten vinden. Antwoorden die er voor zorgen dat ook aan het einde van deze beleidsperiode er een vereniging staat die heeft ingespeeld op de veranderende omgeving en zo haar leden (en de Rosmalense senioren) op hoog niveau ontspanning en ondersteuning blijft bieden. In het beleidsplan 2017-2020 willen we aangeven hoe we daar in deze periode vorm aan geven. Dit is een gecomprimeerde versie van het beleidsplan. Het gehele beleidsplan staat op de site onder Over HEVO/belangrijke documenten. 2. Enige feiten HEVO heeft op 1 januari 2017 2559 leden. HEVO kent ruim 40 clubs waar zo’n 800 leden actief zijn. HEVO is een vrijwilligersorganisatie. Meer dan 225 leden zijn als vrijwilliger actief. 3. Iedereen is welkom bij HEVO HEVO is open en toegankelijk. Het primaire werkgebied is het oude Rosmalen (incl. Hintham) en de Groote Wielen. Om deel te nemen aan een activiteit van HEVO dient men -enkele activiteiten uitgezonderd- lid te zijn of eerst lid te worden. In geval van een wachtlijst bij een club krijgen leden uit het primaire werkgebied voorrang.

33


Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de Rosmalense senioren bieden we voor iedereen toegankelijke evenementen, voorlichtingsbijeenkomsten en ondersteuning. We richten ons in onze promotie op de zestigplussers. Soms hebben nieuwe of potentiele leden een steuntje nodig en voelen ze een drempel om naar de kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden te komen of gewoon bij ons binnen te stappen. Wij gaan de mogelijkheden na van een “comité van ontvangst”. We willen dat leden met fysieke beperkingen of beginnende dementie en hun partners kunnen (blijven) deelnemen aan onze activiteiten. Dat betekent dat we op zoek gaan naar de belemmeringen die zij ondervinden en zoeken we oplossingen in maatgerichte voorzieningen. Van onze clubs verwachten we dat ze zich inspannen om leden die uit dreigen te vallen binnen boord te houden. We werken samen met professionele (welzijns- en zorg)organisaties zoals Divers en het gemeentelijk Sociaal wijkteam, binnen Zorgzaam Netwerk Rosmalen dan wel bilateraal, opdat senioren zolang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving . HEVO richt zich niet op zorgverlening maar op welzijn. Een groot goed binnen onze vereniging is ook de persoonlijke aandacht voor langdurig en/of ernstig zieken en voor leden waarvan de partner onlangs overleden is. Samenvattende conclusies: • HEVO is een Rosmalense vereniging (grondgebied voormalige gemeente Rosmalen en Groote Wielen). Daar promoten we ons. • In onze promotie richten we ons op senioren vanaf 60 jaar. • HEVO biedt een welkome omgeving. • Binnen Zorgzaam Netwerk Rosmalen vragen we aandacht voor senioren die dreigen af te haken in de samenleving. 4. De Ontmoeting Ontmoeting maakt een essentieel onderdeel uit van onze missie. Daarom heet ons verenigingsgebouw ook De Ontmoeting. Daar vinden bijna alle activiteiten plaats. In De Ontmoeting komen ontmoeting en ontspanning samen. De Ontmoeting heeft zich sinds de openstelling in 2012 ontwikkeld tot een (facilitair) activiteitencentrum voor activiteiten die plaatsvinden onder de paraplu van HEVO waaromheen ontmoeting van de deelnemers plaats vindt. Wij willen dat De Ontmoeting door het jaar heen zoveel mogelijk open is. In de vakantieperiode kan dat voor senioren extra belangrijk zijn.

34


Om hen in de schoolvakanties ontspanning en ontmoeting te bieden blijven we samenwerken met de Zomerschool. Samen met de Beheercommissie gaan we kijken hoe de maximale openstelling in de praktijk kunnen realiseren. We beschouwen De Ontmoeting als een onderdeel van een breder stelsel van accommodaties voor senioren. In het creëren van aanbod voor ontmoeting en ontspanning voor senioren zoeken we de samenwerking met andere accommodaties zoals Steunpunt Van Meeuwenhof, Ons Trefpunt in de Meerlaer en De Biechten. Dat betekent dat we niet primair kijken vanuit het beheer van de eigen accommodatie maar meer hoe we de beschikbare accommodaties zo goed mogelijk kunnen inzetten voor activiteiten voor senioren. Samenvattende conclusies: • We werken aan een zo ruim mogelijke openstelling. • De Ontmoeting is het centrum waar de activiteiten van onze vereniging plaatsvinden. • We werken samen met andere sociaal-culturele accommodaties op het gebied van het bieden van ontspanning en ontmoeting, bijv. op momenten dat De Ontmoeting gesloten is. • We zorgen voor een adequate voeding van het herinvesteringsfonds zodat tot in lengte van jaren het gebouw en interieur in een goede staat blijft. 5. Senioren in de wijken Op buurtniveau zijn initiatieven waarin buurtbewoners (dus niet alleen senioren) elkaar kunnen ontmoeten en die de basis is voor andere activiteiten in en voor de buurt. Wij beschouwen de burgerinitiatieven als aanvullend op ons aanbod waarbij HEVO zich richt zich op geheel Rosmalen. Vanuit de belangen van senioren zetten we ons er voor in dat de ontmoetingsfunctie in de wijk gestalte krijgt. Wij doen dat door, samen met Divers, te participeren in initiatieven op buurtniveau; de wijkraad of groep bewoners is de trekker en eerstverantwoordelijke. Mocht in een wijk niet zo’n burgerinitiatief van de grond komen dan willen we dat hiaat invullen met onze eigen seniorencontactmiddag. We gaan bezien of bestaande seniorencontactmiddagen in buurten waar ook sprake is van een ontmoetingsfunctie kunnen worden samengevoegd en onder de paraplu van de wijkraad verdergaan. Samenvattende conclusies: • We hechten aan ontmoetingsfuncties waar ook senioren gebruik van kunnen maken in de wijken en werken mee aan de totstandkoming daarvan. • We bekijken of onze seniorencontactmiddagen kunnen samengaan met burgerinitiatieven • We overleggen met wijkraad ’t Ven of De Ontmoeting een buurtfunctie kan hebben.

35


6. Clubs Wij geven ruimte aan initiatieven van en door de leden. Voor de langlopende structurele activiteiten kennen we de vorm van “club” met een eigen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken maar zonder rechtspersoonlijkheid. Verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen vergroot de betrokkenheid. Wanneer onder de leden vraag is naar een nieuwe langlopende activiteit dan wordt samen bekeken hoe die kan worden gerealiseerd. Het aanbod via de clubs is in de basis het aanbod van HEVO aan haar leden. Daarom moet iemand eerst lid worden van HEVO voordat hij of zij daarvan gebruik kan maken. Een uitzondering daarop is wandelen en fietsen. Die zijn voor iedereen toegankelijk. Onze clubs kunnen om niet gebruik maken van de zalen in De Ontmoeting. Soms echter past een activiteit naar zijn aard niet in De Ontmoeting. Dan kijken we naar een andere geschikte accommodatie. Dat kan een sportzaal zijn maar ook de ruimte van SJV in het kindcentrum aan de Mimosastraat. Die ruimte nemen we ook mee als het gaat om binnen De Ontmoeting ruimte te creëren voor nieuwe activiteiten. We gaan onderzoeken of het financieel haalbaar is om de kosten van zaalhuur in wezen gelijk aan de gebruikers van De Ontmoeting- voor rekening van HEVO te nemen. Wanneer clubs om eigen moverende redenen (dus niet vanwege ruimtegebrek of ontoereikende faciliteiten) geen gebruik willen maken van De Ontmoeting achten wij een bijdrage in de kosten van de accommodatie niet te verantwoorden. Omdat geen sprake is van eigen rechtspersoonlijkheid vinden alle activiteiten van de clubs plaats onder de verantwoordelijkheid van HEVO. Dat vraagt om afspraken. We geven de clubs de ruimte om alles zelf te regelen, ondersteunen hen daarbij maar vragen wel om zich te houden aan wet- en regelgeving en aan interne beleidslijnen (o.a. administratieve organisatie) van HEVO. Voor een club/activiteit is het soms nodig om deskundigheid (docenten etc.) van buiten in te huren. Betaling van vergoedingen aan docenten etc. moet conform wet- en regelgeving zijn. De eerste inzet is een vergoeding op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Kan dat niet dan is komen we tot een overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer werkt als zelfstandige. We gaan binnen HEVO geen dienstbetrekkingen aan. Deze overeenkomsten worde op voorstel van de club door HEVO aangegaan. We geven de clubs in hun onderhandelingen als richtsnoer mee wat binnen de branche aan vergoeding gebruikelijk is. Bij de club ligt ook de verantwoordelijkheid met betrekking tot de vakbekwaamheid. Binnen de clubs vinden ontspanning en ontmoeting een plaats. Van de club verwachten we dat er aandacht is en zo nodig hulp voor elkaar zodat ook leden die door omstandigheden minder goed mee kunnen, kunnen blijven meedoen.

36


Waar nodig wordt de club daarbij geholpen door de coördinatoren van de activiteitencommissie. Soms is het voor een deelnemer om fysieke of mentale reden niet meer mogelijk om deel te nemen aan de activiteiten van haar/zijn club. Voor die leden kan dat een groot verlies zijn. We willen daarom gaan bekijken of we voor hen een aangepast aanbod kunnen ontwikkelen waardoor ze toch nog actief blijven. Samenvattende conclusies: • We hechten aan de vorm van clubs. • We geven ruimte aan initiatieven vanuit de leden. • Wanneer door de aard van de activiteit of de bezetting geen plaats is in De Ontmoeting wordt in overleg gezocht naar een andere geschikte accommodatie. Daarbij kijken we in eerste aanleg naar de ruimtes van SJV in het kindcentrum aan de Mimosastraat • De activiteiten van de clubs vinden plaats onder de noemer en binnen de koepel van HEVO • Daarom stellen we regels met betrekking tot de inzet van professionele begeleiding en financiële administratie. We nemen geen docenten etc. in loondienst. • De aan de begeleiding te betalen vergoedingen worden gedekt uit de deelnemersbijdragen. • We ontwikkelen aangepast aanbod voor clubleden die om fysieke of mentale redenen bij hun club moeten afhaken. 7. Vrijwilligers HEVO is in de basis een vrijwilligersorganisatie. Alle taken, van bestuur tot commissies, het organiseren van activiteiten van clubs, de gastvrouwen en -heren, het beheer van De Ontmoeting, de bezorging van HEVO-Actueel, de ouderenadviseurs, kortom alles, gebeurt op basis van vrijwilligheid. We geven geen vergoedingen. Uiteraard worden wel de kosten vergoed. We willen onze kennis en ervaring ook beschikbaar stellen voor onze samenwerkingspartners. Daarbij denken we in het bijzonder aan samenwerking met SJV. In ruil voor het gebruik van hun accommodatie gaan we ons inzetten bij de begeleiding van activiteiten voor jongeren. Ofwel: grijs helpt groen. Samenvattende conclusies: • HEVO blijft een vrijwilligersorganisatie. • Vrijwilligerswerk kan een invulling geven aan iemands leven • We stellen onze kennis en ervaring als vrijwilliger beschikbaar aan andere organisaties waarmee we een samenwerkingsrelatie hebben. • We geven invulling aan grijs helpt groen

37


8. Ondersteuning en belangenbehartiging HEVO staat voor de belangen van alle senioren in Rosmalen. Dat doen we via collectieve belangenbehartiging en individuele ondersteuning. KBO-Brabant behartigt onze belangen in landelijke overlegorganen, door aan te sluiten bij acties van andere partijen zoals FNV-Senioren en KNVG, door het bewerken van de landelijke en provinciale politiek. Op lokaal niveau komen we op voor de collectieve belangen van senioren in Rosmalen binnen de KBO-Kring gemeente ‘s-Hertogenbosch, als lid van de Seniorenraad en vooral ook in het Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR). Binnen ZNR zetten we ons er met professionals voor in dat sprake is van een sluitend stelsel van dagbesteding en optimale samenwerking tussen de zorgpartners (multidisciplinair zorgoverleg), zowel op preventief niveau als in individuele casussen. Collectieve belangenbehartiging komt ook tot stand door voor iedereen gratis toegankelijke voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook richten we ons op de thema’s mobiliteit en veiligheid voor senioren in het verkeer, onder andere door de opfriscursussen rijvaardigheid en cursus veilig fietsen. Individuele belangenbehartiging komt van de vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen. De ouderenadviseurs komen bij hun cliënten achter de voordeur. Zij vervullen een signalerende functie richting sociaal wijkteam, wanneer sprake is van immateriële problematiek. Samenvattende conclusies: • We zetten ons in voor alle senioren van Rosmalen (incl. Hintham en Groote Wielen). • We behartigen hun belangen in onze contacten met de gemeente, in de seniorenraad en Kring gemeente ’s-Hertogenbosch van KBO-Brabant. • We gaan de bekendheid van de dienstverlening van ouderenadviseurs, onder de leden maar ook bij de huisartsen, vergroten. 9. Activiteiten Door middel van de clubs en vanuit de specifieke commissies zorgen we voor een gedifferentieerd aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van onze leden. Soms is er veel belangstelling voor een activiteit (lezing, voorlichtingsbijeenkomst), soms voelen zich maar een paar mensen aangesproken. Dat is niet erg. Het past bij de diversiteit van ons ledenbestand. Het kan efficiënter zijn om voor een bepaald aanbod samen te werken met derden zoals Van Meeuwenhof of de Biechten Actieve Senioren (BAS) in Hintham. Dan is niet de locatie bepalend maar het aanbod.

38


Met de Sport Alliantie Rosmalen zoeken we naar mogelijkheden om het aanbod aan sporten en bewegen voor senioren bij sportverenigingen of in de openbare ruimte te vergroten. Uiteraard geven we ook ruimte aan nieuwe beweegactiviteiten binnen ons eigen aanbod. Samenvattende conclusies: • We bieden een divers programma aan incidentele activiteiten (lezingen, reizen, etc) aansluitende bij de diversiteit van ons ledenbestand. • Waar nodig werken we in het realiseren van aanbod samen met ander organisaties zoals BAS-Hintham, Stichting Actieve Senioren, het Computer Leercentrum Rosmalen, Sport Alliantie Rosmalen en sportverenigingen 10. KBO-Brabant HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. HEVO-leden zijn daardoor automatisch lid van KBO-Brabant tenzij betrokkene vooraf heeft aangegeven lid te zijn van een andere ouderenbond of via een andere afdeling al lid is. In het beleidsplan 2016-2020 van KBO-Brabant staat dat zij “samen met Kringen en afdelingen wil werken aan een samenleving waarin senioren niet aan de kant staan maar meedoen. Waarin senioren zich verder kunnen ontwikkelen en hun talenten gebruiken ten dienste van elkaar en de maatschappelijke omgeving.” Wij zouden graag zien dat KBO-Brabant zich voornamelijk richt op de collectieve belangenbehartiging op landelijk en provinciaal niveau en daartoe in te zetten acties en instrumenten. Waarbij we aantekenen dat dat wat ons betreft in een vergaande samenwerking van KBO-Brabant met de Unie-KBO/Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) zou moeten gebeuren. Een fusie met deze organisaties juichen we toe. De (zorg voor) scholing en opleiding via KBO-Brabant/VBOB van ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvulhulpen achten wij vanuit het oogpunt van individuele belangenbehartiging ook belangrijk. Voor de bekostiging van deze functies gaan we uit van het solidariteitsbeginsel. Als het gaat om leveringen en diensten zouden we toe willen naar een stelsel waarbij de afdeling kan bepalen of ze die wil afnemen of niet. Wij verwachten dan van KBO-Brabant dat ze concurrerend is met andere aanbieders. De kosten van de afgenomen leveringen en diensten worden belast bij de afdelingen. Deze stelselwijziging heeft gevolgen voor de hoogte van de contributie van KBO-Brabant en de eigen exploitatie (bij wie kopen we leveringen en diensten in?). Samenvattende conclusies: • Vanuit het oogpunt van de (collectieve) belangenbehartiging van senioren zijn we een betrokken afdeling van KBO-Brabant. • Wij hechten eraan dat de belangenbehartiging op landelijk niveau plaats heeft in vergaande samenwerking met Unie KBO/PCOB.

39


Binnen KBO-Brabant gaan we in de diverse gremia en in samenspraak met ander grote KBO-afdelingen het gesprek aan over een andere financieringsstructuur.

11. HEVO binnen de Rosmalense samenleving HEVO is een naam in Rosmalen, breed gekend en gewaardeerd. Dat geldt niet alleen bij de senioren maar ook bij andere organisaties in Rosmalen waar we mee samenwerken. HEVO staat midden in de samenleving. Samenwerking met andere organisaties doen we vanuit een oogpunt van behartiging van belangen maar ook om anderen met onze kennis en ervaring te helpen en sterker te maken. Wij gaan in de komende beleidsperiode nadrukkelijk de verschillende samenwerkingsverbanden toetsen op nut en effectiviteit. Samenvattende conclusies: • We blijven of gaan samenwerken met de voor onze missie belangrijke organisaties. • We zullen uit oogpunt van efficiëntie deze lijst van organisaties periodiek screenen op hun relevantie. 12. Communicatie Voor onze communicatie zetten we een breed scala aan media in. Het belangrijkste medium is HEVO-Actueel. Dat zal ook in de komende beleidsperiode zo blijven omdat onze ervaring is dat velen de informatie op papier prefereren boven digitaal. In de loop van de beleidsperiode gaan we bezien of naast de bestaande kanalen van Nieuwsbrief, website, flyers, presentatie op tv-scherm in De Ontmoeting nog andere instrumenten ingezet kunnen worden om onze leden op de hoogte te houden van wat er in onze vereniging speelt. Daarbij valt o.a. te denken aan Facebook. We beoordelen steeds de toegevoegde waarde voor we een nieuw instrument inzetten. Op het gebied van de externe communicatie bieden we onze persberichten aan aan de lokale weekbladen, het Brabants Dagblad, Ros-kabelkrant. In de communicatie met leden gaan we in de komende beleidsperiode steeds meer over op het gebruik van mails in plaats van papier. Samenvattende conclusies: • We gaan in onze contacten met leden meer gebruik maken van e-mails en sociale media • HEVO-Actueel blijft ook in deze beleidsperiode op papier verschijnen. • De verschillende kanalen worden beter op elkaar afgestemd.

40


13. Financiën De exploitatie is op orde maar op ons rust ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst. De jaarlijkse reservering voor herinvesteringen in gebouw en inventaris is op de langere termijn niet voldoende. We moeten toe naar een realistische afschrijvingsmethodiek. Binnen de exploitatie zijn ook onzekerheden. Blijft de gemeentesubsidie op dit niveau, kunnen we voldoende geld halen uit sponsoring? Houdt de jaarlijkse ledengroei aan? Belangrijk inkomstenbron zijn opbrengsten van de bar. Hoe houden we die op peil? Het is zaak in de komende beleidsperiode de financiële structuur van onze organisatie zodanig in te richten dat die ook op de langere termijn solvent is. Daarbij kijken we in eerste aanleg naar de uitgaven. Maar als we ons terughoudend beleid met betrekking tot verhoging van de contributies willen voortzetten moeten er inkomsten komen uit andere bronnen. Bijvoorbeeld door benutting van onze ANBI status. Een substantieel deel van de contributie is de contributie van KBO-Brabant. Hiervoor hebben we aangegeven wat onze inzet is met betrekking tot KBO-Brabant. Als bij hen contributieverhoging onvermijdelijk is dan ontkomen we er niet aan om die een op een door te berekenen aan de leden. Er wordt gewerkt aan een handboek administratieve procedures. Die hebben betrekking op alle transacties binnen HEVO. Samenvattende conclusies: • De financiële structuur wordt zodanig ingericht dat ook op langere termijn nog steeds sprake is van een financieel gezonde vereniging. • We werken toe naar een realistische afschrijvingsmethodiek. • Verhogingen (en verlagingen) van de lidmaatschapsafdracht aan KBO-Brabant worden een-op-een doorberekend. 14. Organisatie HEVO is een vrijwilligersorganisatie en dat willen we ook blijven. Dat betekent dat alle taken door vrijwilligers worden gedaan met een uitzondering voor professionele begeleiding van club-activiteiten. We werken met zoveel mogelijk delegatie van verantwoordelijkheden vanuit het bestuur. Dat doen we richting clubbesturen en door middel van commissies. Elk lid van het Algemeen bestuur is verantwoordelijk voor een commissie, als voorzitter of als liaison met het bestuur. Daarmee blijven bestuursleden betrokken bij het dagelijkse functioneren van de vereniging. Deze structuur van bestuur, commissies en clubs heeft zijn waarde bewezen en wordt voortgezet. Binnen het bestuur streven we naar een afspiegeling van de samenstelling van ons ledenbestand. Dat betekent een goede verhouding vrouw-man maar ook in leeftijd.

41


Samenvattende conclusies: • We continueren de huidige bestuursstructuur. • We streven binnen het bestuur naar een afspiegeling van de samenstelling van ons ledenbestand. Tot slot In bovenstaande tekst heeft het bestuur aangegeven hoe het er voor wil zorgen dat Seniorenvereniging HEVO ook aan het einde van deze beleidsperiode een dynamische en actieve vereniging is die bijdraagt aan een actieve participatie van de senioren in de samenleving. In die beleidsperiode echter zullen zich ontwikkelingen voordoen die wij nu nog niet kennen. Uiteraard zal het bestuur deze ontwikkelingen onderkennen en daar naar behoefte actief op inspelen. 6 maart 2017 Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

42


Agendapunt 6 Werkplan Seniorenvereniging HEVO Rosmalen 2017 Jaarlijks legt het bestuur een werkplan voor aan de ledenvergadering. Dit werkplan is gebaseerd op het door de ledenvergadering vast te stellen beleidsplan 2017-2020. De komende jaren richten de activiteiten van het bestuur zich op de uitwerking van de (nieuwe) beleidsvoornemens. Dat doen we vanuit onze missie: “Seniorenvereniging HEVO Rosmalen werkt er aan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. HEVO doet dat door activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering.” HEVO 65 jaar In december 2017 bestaat HEVO 65 jaar. Bij dat heugelijke feit willen we door het jaar heen op een aantal momenten stilstaan. Doel is daardoor extra (media) aandacht te generen voor HEVO. 2 mei algemene ledenvergadering (nieuw beleidsplan en nieuwe voorzitter) 18 mei informatiemarkt 17 juni fietsbridgedrive 8 juli open dag voor de clubs 20 augustus Goud maar niet out, een dansevenement op de Driesprong samen met Soos Satisfaction dat dit jaar 50 jaar bestaat. 12 oktober conferentie in PERRON -3 15 oktober Muziekfeest We willen de feestelijkheden zoveel mogelijk met externe financiering realiseren. Ontwikkeling organisatie HEVO is een vrijwilligersorganisatie waarbinnen alle taken door vrijwilligers worden gedaan met een uitzondering voor professionele begeleiding van clubactiviteiten. Dit jaar moeten alle contracten met docenten etc. aan de toepasselijke wet en regelgeving voldoen. Dit jaar willen we (dagelijks bestuur en leden activiteitencommissie) weer met alle clubbesturen (bilateraal dan wel in groepjes) overleg hebben over hun activiteiten, de relatie met HEVO, hun wensen en verwachtingen. In dat gesprek leggen we hen voorstellen voor met betrekking tot de inrichting van hun ledenadministratie en hun financiële administratie. Wij verwachten dat Leaweb kansen biedt om enerzijds werk te verlichten en anderzijds kosten te verminderen. Waar bijvoorbeeld de kosten van bankrekeningen worden gedragen door HEVO willen we met hen zoeken naar even efficiënte maar minder kostende constructies.

43


In de algemene ledenvergadering wordt een nieuwe voorzitter benoemd. Ook treden twee nieuwe bestuursleden toe. Op dat moment worden de taken binnen het bestuur verdeeld. We willen komen tot een herschikking van taken om zo de samenhang van taken meer te benadrukken en tegelijkertijd het aantal commissies te verminderen. In die herschikking geven we, naast bestaande werkzaamheden, de ontvangst van nieuwe leden, ruimte binnen HEVO voor kwetsbare senioren en het vrijwilligersbeleid een plaats. Ook wordt op bestuurlijk niveau de taak belegd van contact en afstemming met andere accommodaties binnen ons werkgebied waar, naast onze eigen De Ontmoeting, aanbod voor senioren plaatsvindt. We gaan daarvoor onder andere deelnemen aan het gebruikersoverleg van het Kindcentrum. Ook de afstemming met burgerinitiatieven en onze seniorencontactmiddagen hoort hier toe. We gaan in overleg met de notaris onze statuten, laatstelijk gewijzigd in 2006, aanpassen aan de tijd. Dan ook leggen we statutair vast dat, zoals we al in de praktijk handelen, de naam van HEVO gewoon HEVO is en geen verzameling van afkortingen. Activiteiten Wij ondersteunen en faciliteren, met accommodatie en zo nodig opstartkosten, initiatieven vanuit de leden om in clubverband nieuwe activiteiten te ontwikkelen en starten. We zetten de samenwerking met de Zomerschool voort. Ook in 2017 willen we weer tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie een aantrekkelijk aanbod vanuit de Zomerschool voor de Rosmalense senioren bieden in De Ontmoeting. Met inzet van leden die de rol van gastvrouw/-heer tijdens die periode willen vervullen willen we bereiken dat naast dit activiteitenaanbod van de Zomerschool De Ontmoeting in de middagen ook open is voor inloop of clubactiviteiten. Met SJV gaan we onderzoeken op welke wijze onze leden een bijdrage kunnen leveren aan activiteiten van SJV en op welke wijze hun accommodatie gebruikt kan worden voor HEVO, bijvoorbeeld in het opzetten van een repaircafe. Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR) HEVO, partner van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen, blijft deelnemen in het bestuur van ZNR. We willen ook vertegenwoordigd zijn in het sociaal wijkteam/ zorgteam. Het is aan de wijkraden en burgerinitiatieven om binnen hun wijk/buurt invulling te geven aan de uitkomsten van de inventarisaties. Dit is per wijk verschillend. Waar nodig zijn wij faciliterend. Met de burgerinitiatieven/wijkraden gaan we in overleg over wie de verantwoordelijkheid neemt voor de bestaande seniorencontactactiviteiten in Kruisstraat, Maliskamp, Molenhoek en Groote Wielen.

44


Senioren: Beweeg mee(r)! In samenwerking met Sport Alliantie Rosmalen is het project Senioren: Beweeg mee(r)! opgezet. Doel is dat senioren (meer) gaan bewegen en vooral blijven bewegen. Het project richt zich op: • Leefstijlbevordering door middel van voorlichting en acties • Individuele advisering over gezond leven • Sport en bewegen. De Sport Alliantie Rosmalen heeft het voortouw. Wij stimuleren sportverenigingen aanbod gericht op senioren te ontwikkelen. Door uitbreiding/vernieuwing van het beweegaanbod binnen HEVO willen we de beweegparticipatie van onze leden verhogen. Met de Sport Alliantie zetten we in op de realisatie van een beweegtuin naast het nieuwe kindcentrum aan de kant van de Striensestraat. Daarvoor gaan we, naast een bijdrage van de gemeente, externe fondsen werven. Met de GGD werken we samen op het gebied van leefstijlbevordering in de vorm van voorlichting(sbijeenkomsten) voor onze leden/niet-leden. Communicatie We zetten binnen de vereniging verschillende instrumenten in om onze leden te bereiken. We gaan bekijken welke sociale media een aanvulling kunnen zijn. In het contact met de leden gaan we meer gebruik maken van e-mail, bijvoorbeeld voor de uitnodigingen voor de nieuwe ledenbijeenkomsten en voor het vrijwilligersfeest. KBO-Brabant. We zorgen er voor dat we binnen de verschillende gremia van KBO-Brabant vertegenwoordigd zijn. Alleen door dicht bij het vuur te zitten kunnen we invloed uitoefenen op de koers van KBO-Brabant, zowel beleidsmatig als organisatorisch. Binnen ons bestuur gaan we extra aandacht besteden aan werkplan en begroting van KBO-Brabant. Financiën De inkomstenkant kent naar de toekomst toe onzekerheden. Het is elke keer weer afwachten of we gelden uit fondsen/sponsores kunnen binnenhalen. We gaan, op basis van een planmatige aanpak, nog meer werk maken van het verwerven van gelden van derden. Aan het eind van het jaar gaan we op leden en niet-leden een beroep doen om -liefst meteen voor een aantal jaren- donateur te worden. Onze ANBI-status biedt voor donateurs fiscale voordelen.

45


In de hiervoor genoemde gesprekken met clubs zullen we ook de onzekere financiĂŤle toekomst aan e orde stellen en bekijken op welke wijze de exploitatie van de clubs daar op termijn een bijdrage in kan leveren. Samenwerking met derden Aan het einde van dit jaar gaan we de samenwerking met derden evalueren. Wat levert die op voor onze leden of wat is onze bijdrage aan het functioneren van de samenwerkingspartner. Slot Deze speerpunten voor 2017 komen naast de reguliere werkzaamheden die voorvloeien uit het bestuur van een vrijwilligersorganisatie. Gelukkig kan het bestuur terugvallen op een grote schare vrijwilligers, het goud van onze vereniging. Het bestuur van de Seniorenvereniging Rosmalen 6 maart 2017

46


Samenstelling bestuur per 31 december 2016

Jan Jansen, voorzitter

Janny Heuveling, bestuurslid

Commissie reizen, commissie lief en leed, commissie CCB/Zorg en Welzijn

commissie CCB/Zorg en Welzijn, commissie ouderenadvisering

Pierre Kisters, bestuurslid

Peter de Leeuw, secretaris/vicevoorzitter Secretariaatscommissie, redactie HEVO-Actueel

commissie CCB/Zorg en Welzijn, commissie Zingeving, KBO-beleidscommissie

Ruud van Aart, penningmeester

Jos van Raak, bestuurslid Activiteitencommissie, evenementencommissie

Sponsorcommissie, beheercommissie

Ellie de Vaan, bestuurslid Commissie cultuur, ontspanning en educatie

47


48


Hevo alv verslag 2017 totaal  
Hevo alv verslag 2017 totaal  
Advertisement