Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende jaargang veertiende jaargang mei 2014 nr: 5 november 2014 nr: 10


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving Tiny Kappen, Harrie Wijn

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Marlies Markensteyn telefoon 5214548

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 21 november 2014

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Bestuur / redactie

Terugblik

2 Voldoe ik aan de norm

16 Eerste cursus fietsveiligheid een succes

3 Van het bestuur

18 Zo actueel is een HEVO-excursie

4 Handleiding voor onze communicatie 6 HEVO-Actueel in 2015

Vrijwilligers gezocht 10 SCR zoekt administratief ondersteu(st)er

Uit-tips 5 Breicafé in De annenborch

En ook …..

6 Kienen in 2015

12 Ziekenkostenverzekering en een laag inkomen

6 HEVO-wandelclub De Zandlopers 7 Film Jagten in Perron-3

14 Senioren beweeg mee(r)

8 HEVO-Actueeltjes

15 Sportieve leden gezocht

11 Kerstviering 2014: thema ‘Schorriemorrie’?!

19 U en uw hobby in HEVO-Actueel 20 Voorkom dat u te veel huurtoeslag ontvangt

15 FC Den Bosch nodigt HEVO-leden uit

Lezingen / workshop 13 Pad over de Horizon 17 Nieuwe bridgecursus voor beginners in 2015

1


Voldoe ik aan de norm? Ik ben een beweeglijk type. Dat weet ik van mezelf en van mijn omgeving. Lang stilzitten is mij niet gegeven. Maar voldoe ik op dit moment aan de beweegnorm? Wat is dat, zullen veel lezers zich afvragen. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor senioren zegt dat je op minimaal 5, maar liefst 7 dagen per week een half uur (alles bij elkaar) matig intensief zou moeten bewegen om gezond te blijven. Matig intensief wil zeggen dat je er wat van merkt. Je hartslag en ademhaling moeten tijdens de beweging omhoog. Dus niet een halfuur achter de hond aan kuieren. Ik denk dat ik de norm wel haal. Ik pak vrijwel altijd de fiets als ik naar De Ontmoeting ga of naar de stad, ik fitness regelmatig (maar ik moet me er wel toe zetten), soms zit ik op de racefiets, in de zomer maken mijn vrouw en ik fietstochten, ik loop naar het winkelcentrum, ik neem de trap in plaats van de lift. Best intensief, denk ik dan. Ik zou ook aan de beweegnorm voldoen als ik intensief huishoudelijk werk doe. Op dat punt heb ik nog wel wat te winnen, zeg ik eerlijk. Hoewel dagelijks de ramen zemen ook niet echt nodig is. En een tuinier ben ik ook niet. Maar als ik aan het eind van de dag de balans opmaak ben ik er niet zeker van of ik het halfuur wel heb gehaald. De ene dag wel, de andere dag niet. En het vervelende is dat je niet mag compenseren. Ik denk dat het bij veel senioren het geval is. Ze denken dat ze voldoende bewegen. Maar de uitkomst is vaak anders. Misschien is het goed om ons eens niet zo druk te maken over die paar euro minder pensioen maar ons te richten op een gezonde leefstijl. Meer bewegen houdt ons gezond, ook al halen we niet elke dag de norm. Dat is veel belangrijker om gezond oud te worden dan die paar luizige centen. In dit nummer van HEVO-Actueel leest u dat onze vereniging er een speerpunt van heeft gemaakt. Kom op, laten we allemaal meer bewegen. Dan zijn we straks niet alleen de gezelligste maar ook de gezondste vereniging van Rosmalen. Peter de Leeuw, redactioneel

2


Van het bestuur HEVO is een levende en levendige vereniging gestoeld op een jarenlange traditie. Jaarlijks neemt het ledental met zo’n 100 leden toe. We hebben op dit moment bijna 2400 leden, die tussen de 50 en bijna 100 jaar oud zijn. Allen met hun eigen interesses en redenen om lid te zijn. Er gebeurt veel binnen de vereniging. Via de vele clubs en door het aanbod van de diverse commissies. Er zijn zo’n 200 leden als vrijwilliger actief. Maar HEVO heeft ook te maken met de tijdgeest. De oudere van nu staat heel anders in het leven dan de oudere van pakweg 20 jaar geleden. Ook is sprake van een terugtredende overheid, wat een grotere verantwoordelijkheid bij de burger zelf legt. Dat leidt tot veranderde wensen en behoeften. Deze veranderingen stellen de vereniging, ons allemaal, voor wezenlijke vragen. Doen we als vereniging de goede dingen en doen we die goed? Sluiten we in ons aanbod aan bij de vraag van de leden? Bieden we onze vrijwilliger genoeg (de) ruimte om zijn vrijwilligerswerk te vervullen en zich daarbinnen te ontplooien? Wat is onze missie, wat willen we uitdragen en uitstralen? Wat is het imago van onze vereniging, zowel onder de leden als buiten onze vereniging? Essentiele vragen die de komende tijd op de agenda komen. Het bestuur neemt hierin het voortouw maar kan dat niet alleen. Bij het antwoord op de vele vragen gaan we de leden betrekken. Onlangs is er een sessie geweest van de commissies en het bestuur. Onder de titel “Overdaad schaadt (?)” is gesproken over ons activiteitenaanbod voor de leden. Aanleiding was de teruglopende belangstelling voor activiteiten. Hoofdtoon was dat we niet moeten somberen. Het gaat best goed. Zeker als je je niet alleen focust op het aantal deelnemers maar ook op wat die deelnemers er aan gehad hebben. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat we meer inzicht nodig hebben in wat de leden willen vanuit de redenen waarom iemand lid is, blijft of wordt. In het bestuur is gesproken over het sponsorbeleid. We draaien nu vooral op de inkomsten uit contributies, de subsidie van de gemeente en de baromzet. Ook wordt met succes een beroep gedaan op een aantal fondsen. Het is zaak om op tijd in te kunnen spelen op teruglopende inkomsten. Dat kan door een planmatige sponsorwerving. Meest haalbaar lijkt om sponsoring te koppelen aan een activiteit. Dat kan een evenement zijn maar ook een grote investering. Voor het verwerven van inkomsten zou ook gedacht kunnen worden aan het plaatsen van advertenties in HEVO-Actueel. Afgesproken is dat de sponsorcommissie aan de hand van de discussie haar ideeën verder uitwerkt. Peter de Leeuw, secretaris

3


Handleiding voor onze communicatie Bestuur, commissies en clubs zijn zelf verantwoordelijk voor hun communicatie. Hieronder leest u hoe u uw informatie op de juiste plek kunt krijgen. Interne communicatie. Voorbeeld. U wilt een lezing aankondigen voor de leden van HEVO. Dan stuurt u de aankondiging naar de mailadressen: redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl en webmaster@hevorosmalen.nl. In de aankondiging staat wie de lezing houdt, wanneer (dag en tijd), de plaats, eventuele kosten en de inhoudelijke informatie (waar gaat het over). Zorg voor een duidelijke en aansprekende titel boven uw stuk. Voor HEVO-Actueel en website kunt u hetzelfde artikel aanleveren. Wilt u een vooraankondiging doen? Dat kan ook maar het is uw verantwoordelijkheid dat later ook de inhoudelijke info komt. HEVO-Actueel verschijnt maandelijks met aankondigingen van activiteiten, een maand-agenda (HEVO-Actueeltjes), (reis)verslagen, informatie die van belang is voor senioren, mededelingen van het bestuur, oproepen voor vacatures. Vanwege de beschikbare ruimte vragen wij u het artikel te beperken tot max. 1600 tekens. Op de website staat informatie over onze vereniging: hoe we zijn georganiseerd, wat we doen, voor welke activiteiten u bij ons terecht kunt, welke clubs er zijn. In de agenda staat wat er in elke dag te doen is. Als de lezer op een activiteit klikt ziet hij/zij de door u aangeleverde informatie (zie boven). Bij de berichten onder nieuws en in de agenda kunt u ook achtergrond informatie in een apart stuk aanleveren. Daar wordt dan naar verwezen. Onder nieuws kunt u een kort bericht laten plaatsen als bijvoorbeeld op het laatste moment een activiteit niet doorgaat of een bijeenkomst is volgeboekt of juist nog niet. De digitale Nieuwsbrief verschijnt elke twee weken en wordt gebruikt voor aankondiging van de activiteiten in de komende drie weken. De kopij voor de Nieuwsbrief wordt gehaald van de agenda op de website en uit de HEVO-Actueeltjes. Daar hoeft u niets voor te doen. Wilt u aandacht vragen voor een activiteit op langere termijn dan kunt u een berichtje sturen naar Harrie Wijn (h.wijn@home.nl).

4


Externe communicatie Is uw activiteit ook toegankelijk voor niet-leden? Stuur dan het artikeltje dat u hebt aangeleverd voor HEVO-Actueel/de website aan externecommunicatie@hevorosmalen.nl. Indien uw bericht zich inderdaad leent voor externe publiciteit, wordt de informatie verwerkt in een persbericht voor lokale media gaat. Bij grotere evenementen is het handig om vooraf overleg te hebben met een medewerker van externe communicatie.In het juninummer van HEVO-Actueel is uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp. U kunt dat artikel teruglezen op onze website (onder de HEVO-Actueel). Peter de Leeuw, secretaris

Breicafé in De Annenborch Breien is hip en dus kunt u elke maandag komen breien in de ‘gezelligste huiskamer van Rosmalen’: het restaurant van De Annenborch, De Hoef 100. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur is iedereen welkom, jong of oud. U ontmoet elkaar, en terwijl u breit praat u gezellig bij. U kunt er ook leren breien, haken of hulp krijgen bij een patroon. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig. Deelnemen is mogelijk met een activiteiten bon van € 2,00 die u koopt bij de receptie. Wij schenken gratis een kopje koffie en/of thee. U kunt ook een strippenkaart met zes bonnen kopen voor € 10,00. Een folder van alle activiteiten die De Annenborch biedt, vindt u in de zuil bij de ingang. Meer informatie via activiteiten@annenborch.nl

5


HEVO-Actueel in 2015 De aanleverdata voor HEVO-Actueel in 2015 (eerste nummer is aanleverdatum nog dit jaar) zijn: Aanleverdatum

verschijnt in

12 december 2014 januari 16 januari 2015 februari 13 februari maart 27 maart april 17 april mei 15 mei juni 17 juli augustus 21 augustus september 18 september oktober 16 oktober november 20 november december

Kienen in 2015 Er zijn van die data die u misschien wel meteen in uw agenda voor 2015 wilt noteren. Zoals: de data van het kienen in 2015. 16 januari, 27 februari, 10 april, 22 mei, 3 juli, 4 september, 16 oktober en tot slot 11 december Steeds op vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur.

HEVO-wandelclub De Zandlopers Op maandag 1 december maken we een wandeling van ongeveer 5 km naar het Karregat. We vertrekken om 13.30 uur vanaf de voormalige openbare basisschool Kruisstraat, adres Kruisstraat 29 in Rosmalen. U hoeft om mee te wandelen geen HEVO-lid te zijn en vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh tel. 6418910.

6


Film Jagten in Perron-3 Op maandag 15 december wordt, in samenwerking met Perron-3, de HEVO-film Jagten gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen. Aanvang: 20.15 uur.

Beklemmend drama van en met Mads Mikkelsen. Lucas is net gescheiden. Hij heeft een nieuwe baan bij de plaatselijke kleuterschool, een nieuwe vriendin en kijkt uit naar het bezoek van zijn zoon Marcus tijdens de Kerst. Maar de kerstgedachte is opvallend afwezig. Klara, een 5-jarige leerlinge, beschuldigt Lucas ten onrechte van seksueel misbruik. De kleuterschool is in diepe schok en al gauw worden er vermoedens geuit jegens Lucas. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen hem te keren. Het leven van Lucas verandert van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Wanneer het verhaal zich door het dorp verspreidt begint de kleine gemeenschap al snel uiteen te vallen. De entree is - op vertoon van uw pasje - € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie/thee en alle drankjes geldt zowel vóór de voorstelling als in de pauze een eenheidsprijs van € 1,75 per consumptie. Speciale bieren en wijn kosten € 3,00. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen. Commissie Cultuur, Ingrid Thelissen

7


HEVO-Actueeltjes november - december Cursussen Woensdag 12 november: 19.30 tot 21.00 uur. De Annenborch. Cursus Word. Info: Annette Gladdines, tel. 6135824 of receptie De Annenborch, tel. 8519600. Expositie Tot maandag 1 december: De Ontmoeting. Expositie van Francy Coolegem. www.francycoolegem.nl Feest Vrijdag 21 november: 19.30 tot 23.00 uur. De Ontmoeting. Feestelijke vrijwilligersavond. Films Maandag 15 december: 20.15 uur. HEVO-film. Perron-3. Jagten.*** Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 9 december: De Ontmoeting. Inpakken ONS en HEVO-Actueel. Woensdag 10 december: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere ge誰nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Keuringen Vrijdag 14 november en 12 december: De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Zaterdag 22 november: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 27 november: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Maandag 1 december: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 12 december: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur.

8


Lezingen en voorlichting Vrijdag 14 november: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Thema: Mag een mens eenzaam zijn? Clazien Pulles en Harry Willems. Woensdag 10 december: 19.15 uur. De Ontmoeting. Pad over de Horizon. Joke van Erp.*** Seniorencontactmiddagen Donderdag 20 november: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: karelstoffels111@gmail.co Dinsdag 25 november: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13, Rosmalen. Info: Annie van den Heuvel, tel. 5220076. Woensdag 26 november: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990 of Jenny van Rooij, tel. 5213732. Vrijdag 28 november: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Josefstraat 1, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Donderdag 4 december: 14.00 tot 16.30. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: karelstoffels111@gmail.com Zondag 7 december: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Muzikaal omlijst door orkest Da Capo. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Dinsdag 9 december: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1, Rosmalen. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 10 december: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990 of Jenny van Rooij, tel. 5213732. Uitnodiging Maandag 24 november: 14.00 uur. De Ontmoeting. Kaartjes voor FC Den Bosch-Achilles ’29 - d.d. 28 november - verkrijgbaar. Info: Hans van der Bruggen, tel. 5213204.*** Viering Vrijdag 19 december: 14.30 uur. HEVO-kerstviering in St Lambertuskerk.***

9


Wandelen Dinsdag 18 november: 09.30 uur. Wandeling in rustig tempo gedurende 1 uur. De Annenborch. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 25 november: 09.30 uur. Wandeling in stevig tempo gedurende 1½ uur. De Ontmoeting. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Maandag 1 december: 13.30 uur. Wandeling van 5 km naar het Karregat. Voormalige openbare basisschool Kruisstraat, Kruisstraat 29, Rosmalen. Info: Bert Nissingh, tel. 6418910.*** Dinsdag 2 december en 16 december: 09.30 uur. Wandeling in rustig tempo gedurende 1 uur. De Annenborch. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 9 december en 23 december: 09.30 uur. Wandeling in stevig tempo gedurende 1½ uur. De Ontmoeting. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Over HEVO-Actueeltjes met ***sterretjes leest u elders in dit blad uitgebreidere informatie. Redactie, Piet Kerssens

SCR zoekt administratief ondersteun(st)er Heeft u ervaring met administratief werk en heeft u een paar uurtjes in de week over? Lijkt het u leuk om met een groepje senioren te zorgen voor een goed draaiend Leercentrum, waar senioren uit Rosmalen en omgeving hun computervaardigheden kunnen aanleren of uitbreiden? Kom dan bij ons bestuur als administratief ondersteun(st)er. Wij vergaderen eenmaal in de twee maanden en vragen u dan de notulen te maken. Verder werkt u nauw samen met de andere bestuursleden bij de uitvoering van voorkomende werkzaamheden. In totaal zal dat u gemiddeld niet meer dan 3 uurtjes per week aan tijd kosten. Houdt u ervan om in een ontspannen sfeer met anderen een klus te klaren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Voor meer informatie en een positieve reactie op deze oproep kunt u terecht bij: Henriëtte Koldewee, voorzitter SCR: tel. 5214374 of per e-mail: H.Koldewee@gmail.com

10


Kerstviering 2014: thema ‘Schorriemorrie?!’ De traditionele HEVO-kerstviering vindt plaats op vrijdag 19 december. De oecumenische dienst ter voorbereiding op Kerstmis wordt dit jaar gehouden in de sfeervolle St. Lambertuskerk. De viering begint om 14.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor de aansluitende kerstmaaltijd, die duurt tot ongeveer 18.00 uur, maken we een kleine wandeling naar restaurant Villa Fleurie.

De oecumenische dienst, voorbereid door de commissie zingeving, heeft het opvallende thema: ‘Schorriemorrie!?’. Deze bijzondere titel vereist enige toelichting in relatie tot Kerstmis. Denken we aan het verhaal van Lucas over de geboorte van Jezus. Toen Jozef en Maria op reis waren van Nazareth naar Bethlehem was er voor hen géén plaats in de herberg, zodat Maria in een stal moest bevallen. De legende wil dat er in die stal ook een os en een ezel aanwezig waren om het kindje te verwarmen. Het woord ‘schorriemorrie’ komt waarschijnlijk van de Hebreeuwse woorden ‘sjorre’ voor os en ‘morro’ voor ezel. Volgens genoemde legende waren de os en de ezel de eerste getuigen van het kerstgebeuren, vandaar de keus van ons thema. Met gebeden, gedichten en lezingen besteden we aandacht aan het wezen van het kerstfeest: ruimte voor allen en vrede op aarde! Omdat zingen ‘dubbel bidden’ is doen we dat in samenzang met het HEVO-koor onder leiding van Jan Pos. Ook worden enkele bijzondere kerstliederen uitgevoerd. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor KIKA (kinderen kankervrij), dat geld werft om het onderzoek naar kinderkanker te financieren. We hopen een royale gift te kunnen doneren. Na de dienst in de kerk gaan we om ongeveer 15.30 uur naar restaurant Villa Fleurie aan De Driesprong.

11


Via de gemakkelijke zijingang kunnen we plaatsnemen in de diverse feestelijk versierde ruimtes. Hier wordt een luxe kerstmaaltijd geserveerd. De bijdrage voor de kerstmaaltijd is € 8,00. Kaartjes zijn te verkrijgen: vrijdag 28 november, 14.00 – 16.00 uur: Meerlaer/Het Trefpunt, Maliskamp maandag 1 december, 13.30 – 14.30 uur: sociaal cultureel centrum De Biechten, steunpunt Van Meeuwenhof, centrum; woonzorgcentrum De Annenborch. Vanaf dinsdag 2 december kunt u de resterende kaartjes kopen aan de bar van De Ontmoeting. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat zonder geldig kaartje geen toegang tot restaurant Villa Fleurie hebt. Het aantal kaartjes is gelimiteerd, dus wacht niet te lang met kopen om teleurstelling te voorkomen. Commissie Zingeving, Loek Mostertman, / Evenementencommissie, Pieter Vissers

Ziektekostenverzekering en een laag inkomen Als u een laag inkomen heeft kunt u een goede ziektekostenverzekering afsluiten via de gemeente. De grens daarvoor is in april 2014 verhoogd naar 130% van het bijstandsniveau. Meer mensen dan voorheen komen dus hiervoor in aanmerking. De gemeente s’-Hertogenbosch heeft besloten een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarover zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraar CZ en VGZ. Beide verzekeraars bieden via de gemeente twee zorgverzekeringspakketten aan. Een pakket voor mensen met hoge zorgkosten en een pakket voor mensen met lage zorgkosten. U krijgt zo de garantie tot goede en betaalbare zorg. In de week van 19 november 2014 worden inwoners zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Daarnaast volgt uitgebreide informatie in De Bossche Omroep hoe u zich kunt aanmelden. Als u tot de doelgroep behoort dan kunt u per 1 januari 2015 overstappen en geld besparen. Houd dus de publicaties van de gemeente goed in de gaten. In de volgende HEVO-Actueel komen we hier op terug. Ouderenadviseurs, Paul Scholten

12


Pad over de Horizon Joke van Erp zal op woensdag 10 december, in samenwerking met de commissie Cultuur van HEVO en Perron-3, een boeiende inleiding houden over haar voettocht naar Santiago de Compostella. Een lange tocht met mooie ontmoetingen, maar ook met ontberingen, met soms de moed in de schoenen en soms ook pure eenzaamheid. Over deze tocht heeft Joke een boek geschreven met de mooie titel Pad over de Horizon. De opbrengst van dit boek schenkt Joke geheel aan hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen. Joke: ‘Het werd een avontuurlijke tocht van ruim 3200 km, met 15 kg op mijn rug. Ik wilde deze pelgrimstocht volbrengen voor een goed doel. Een halfjaar voor mijn vertrek, bleek mijn moeder ongeneeslijk ziek. De laatste 11 dagen van haar leven verbleef ze in De Duinsche Hoeve. Ondanks het feit dat wij afscheid van elkaar moesten nemen was het voor moeder, maar ook voor ons, haar kinderen, een fantastisch mooie periode waar ik alle vrijwilligers en medewerkers van De Duinsche Hoeve dankbaar voor ben. Dát werd mijn goede doel, daarvoor zou ik vertrekken. In mijn boek staan mijn dagelijkse belevenissen. Er waren momenten van mooie ontmoetingen, van vreugde en verdriet. Maar ook momenten van het alleen zijn’. Na de boekpresentatie wordt de film The Way van Emilio Estevez gedraaid. In deze film reist Tom naar Frankrijk. Zijn zoon Daniel is omgekomen in de Pyreneeën, terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Gedreven door zijn verdriet en het verlangen de laatste momenten van zijn zoon te herbeleven, besluit Tom om ook aan de historische pelgrimstocht te beginnen. Datum: woensdag 10 december in Perron-3; zaal open om 19.15 uur en start boekpresentatie om 19.30 uur. Voorafgaand aan de film (om 20.00 uur) is er gelegenheid tot het stellen van vragen . De film start om 20.15 uur. Entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Commissie Cultuur, Ingrid Thelissen

13


Senioren: Beweeg Mee(r)! Een goede gezondheid helpt bij het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Regelmatig sporten en bewegen helpt hierbij. Wie voldoende beweegt heeft minder kans op hart- en vaatziekte, op bot zich prettiger. Er is minder kans op angsten en depressieve gevoelens. Bewegen helpt tegen overgewicht en hoge bloeddruk, geeft ons sterkere spieren en botten en zorgt ook voor betere hersenfuncties, zoals het geheugen. Wetenschappers vermoeden dat het dementie kan vertragen. In beweging blijven is ook de beste valpreventie. Bewegen is nodig om gezond oud te worden. Voor een goede gezondheid is het gewenst dagelijks 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Je kunt bewegen in sport- en fitnessruimten, en ook in huis en buitenlucht. HEVO en Sportalliantie Rosmalen starten het project ‘Senioren: beweeg mee(r)!’ met als doel: • (meer) senioren (55+plussers) in beweging brengen en houden plus een gezond gewicht/leefstijl; • vergroten sociale samenhang in wijken/buurten; • samenwerking bevorderen tussen sportverenigingen, wijken, maatschappelijke organisaties, 1e-lijn zorgaanbieders, fysio in een aanbod gericht op senioren. Dat doen we door: • senioren stimuleren bewegen in het dagelijkse leven in te passen; • versterken bestaand en ontwikkelen nieuw aanbod op het gebied van sporten bewegen; • opleiden kader om de nieuwe bewegers op te vangen en te begeleiden; • zorgen voor een goede balans tussen sportaanbod, begeleiding en accommodaties; • leefstijlbevordering door voorlichting op het gebied van voeding, bewegen en door individueel advies (maatwerk). Met de vragenlijst bij deze HEVO-Actueel willen we de sport- en beweegdeelname onder senioren vanaf 55 jaar in beeld krijgen. Wij roepen u op om deze in te vullen. De uitkomst wordt gebruikt om het aanbod in Rosmalen en binnen HEVO beter af te stemmen op de wensen en behoeften. Ook wordt de uitkomst gebruikt bij de invulling van de nieuwe gymzaal en het beweegpark aan de Mimosastraat. Peter de Leeuw, projectgroep Senioren: Beweeg Mee(r)!

14


Sportieve leden gezocht 55+Sportief Rosmalen bestaat al 23 jaar. De wekelijkse sportinstuif onder de enthousiaste leiding van gediplomeerde sportinstructrices wordt gehouden in Sporthal de Hazelaar. Er kunnen meerdere sporten worden beoefend o.a. Volleybal, Dynamic-tennis en Jazz-gym. Vooraf is er een gezamenlijke warming-up van 15 minuten. Na afloop wordt er (vrijblijvend) gezamenlijk koffie en thee gedronken.

In de zomer kunt u deelnemen aan een aantal fietstochten. Onze club is een sectie van HEVO Rosmalen, daarom kunnen alleen HEVO-leden zich aansluiten. Bent u geen HEVO- lid, dan dient u eerst lid te worden van HEVO. De contributie van 55+ Sportief Rosmalen is € 42,- per 5 maanden; er wordt gesport van september t/m juni. De slotdag van het seizoen wordt gehouden bij Dierenbos te Vinkel. Het huidig aantal leden is 34 en er is meer dan voldoende ruimte voor nieuwe sportieve leden. Hebt u belangstelling voor onze sportinstuif, kom dan gerust eerst eens kijken en een paar keer meedoen op proef. De sportinstuif is elke woensdag van 13.30 – 14.30 uur in sporthal de Hazelaar aan de T.M.Kortenhorstlaan te Rosmalen. Informatie kunt u inwinnen bij: secretaris Marijke Kenter 5216764 of voorzitter Lout Buis 5214436.

FC Den Bosch nodigt HEVO-leden uit

Op vrijdagavond 28 november speelt FC Den Bosch de competitiewedstrijd thuis tegen Achilles ’29 uit Groesbeek. FC Den Bosch nodigt ons hiervoor uit en biedt gratis toegangskaartjes aan.HEVO maakt graag van dit aanbod gebruik en zal zorgen dat we een 50-tal kaartjes beschikbaar krijgen. Wilt u deze wedstrijd bezoeken dan kunt u vanaf maandagmiddag 24 november een kaartje afhalen aan de bar in De Ontmoeting. Voor meer informatie: Hans van der Bruggen, tel. 5213204

15


Eerste cursus fietsveiligheid een succes Na 11 jaar BROEM-rijvaardigheidstraining voor automobilisten werd op donderdag 2 oktober voor de eerste keer ook een fietsveiligheidscursus in Rosmalen gehouden.

Voor de cursus, georganiseerd door VVN samen met HEVO, waren een kleine 20 deelnemers, variĂŤrend in leeftijd van 65 tot 85 jaar, zowel met gewone fietsen als E-bikes naar De Ontmoeting getogen. In de ochtend werd er een heldere uitleg gegeven over de verkeersregels en ook werden er bruikbare tips verstrekt om met de fiets veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer. Na de lunch werd de praktijk getest: een parcours waarop allerlei oefeningen werden uitgevoerd zoals een slalom maken, in cirkels en in een rechte lijn fietsen, een noodstop maken: niet voor iedereen even gemakkelijk. Er was tevens uitleg over het gebruik van de E-bike en er kon een testrit gemaakt worden. De HEVO-fietsclub De Vrolijke Trappers verzorgde daarnaast een groepspraktijkrit, waarin onder meer rotondes, voorsorteren, links afslaan en veilig oversteken aan bod kwamen. De cursus, zeker voor herhaling vatbaar, was zeer verhelderend en heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een verbeterd veiligheidsgevoel van de seniorfietser. Evenementencommissie, Pieter Vissers

16


Nieuwe bridge-cursus voor beginners in 2015 Kaartliefhebbers kunnen zich aanmelden voor een nieuwe cursus bridge (de ‘koningin der kaartspelen’) voor beginners. De cursus zal ongeveer 30 maandagochtenden van 9.30 uur tot 12.30 uur in beslag gaan nemen en loopt van januari tot juni (deel 1, 15 lessen) en van september tot Kerstmis 2015 (deel 2, 15 lessen ). De cursus wordt gehouden in De Ontmoeting. De lesstof bestaat uit het klaver- en ruitenboekje van Berry Westra met daarin het Acol-systeem. Het lesmateriaal (2 boekjes + geheugensteun) is na bestelling vooraf bij ondergetekende, weer tegen kostprijs (circa € 22,50) verkrijgbaar bij de eerste les. De kosten voor de hele cursus (2 delen, 30 lessen) bedragen circa € 60,00- per persoon en kunnen contant, tegelijk met de kosten voor het lesmateriaal, worden voldaan bij de eerste les. We streven naar minimaal 24 en maximaal 36 deelnemers (6-9 tafels), waarmee les, praktijk en gezelligheid weer troef zullen zijn ! Een begeleidingsteam voor hulp bij het bieden en het afspelen, wordt weer geformeerd/geprolongeerd. Iedere aangemelde cursist krijgt rond nieuwjaar per brief/email bericht over verdere details (lesdata, drives, ledenlijst etc.). Met minder dan 20 aanmeldingen gaat de cursus niet door en bij 36 deelnemers is de cursus vol. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich per email tot Kerstmis 2014 opgeven als deelnemer bij ondergetekende. Bij opgave, dient u uw voor- en achternaam, adres + postcode, telefoonnummer en email-adres te vermelden + uw eventuele bestelling van boekje 1 (klaveren), boekje 2 (ruitenboekje) + geheugensteun van Berry Westra (tegen kostprijs). Paul Rambags, docent bridge HEVO; Prins Mauritslaan 4, 5242 AS Rosmalen. Email : rambags.paul@gmail.com Tel. 5212065 of 0622801502.

17


Zo actueel is een HEVO-excursie Woensdag 15 oktober. Een volle bus met aan boord HEVO-leden – en enkele niet-leden – vertrekt richting Den Haag. We behoren tot de gelukkigen die op tijd hebben geboekt voor het bezoek aan de Tweede Kamer. Er blijkt een wachtlijst van een persoon of twintig te zijn. Boffen wij eventjes.

Den Haag, wat is het toch een mooie stad en voor mij ook een romantische stad. Ik ontmoette er in 1971 de liefde van mijn leven, mijn echtgenoot Leo. U begrijpt: ik heb iets met Den Haag. Er is veel veranderd, dat wel. Toch vind ik de skyline nog steeds mooi. De tekst van Paul van Vliet ‘Den Haag met je lege paleizen’ is niet meer actueel. Ik vraag me af hoe het met de bezettingsgraad van al die kantoorpaleizen gesteld is. Maar dat allemaal terzijde. De HEVO-reiscommissie stippelt een prima programma uit, ere wie ere toekomt. Zelfs de zon laat zich van haar beste kant zien. Zo goed zelfs dat ik - na de voortreffelijke lunch in het gebouw van de Tweede Kamer – jaloers uitkijk op de terrasjes op Het Plein. Helaas, die tijd is er niet. De rondleiding wacht.

De Tweede Kamer is een bedrijf, een erg druk bedrijf en een erg beveiligd bedrijf. Beschik je niet over het goede pasje, dan is het wachten op de beveiliging die de poortjes voor je opent.

18


Dat is gedoe en tijdrovend. Als je er zo rondloopt voel je haast de hectiek van iedere dag. De waan van de dag, zeggen sommigen. ’s Avonds kijk ik thuis om acht uur naar het Journaal en wat schetst mijn verbazing: de commissie Elias presenteert de uitkomsten van haar onderzoek naar falende ICT-projecten van de overheid. De presentatie vindt plaats in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. En daar ben ik zelf een paar uur na die presentatie geweest. Zo actueel is een HEVO-excursie. Let dus goed op de aankondigingen, wees er snel bij. Het is de moeite waard. Marlies Markensteyn, redactie

U en uw hobby in HEVO-Actueel ‘Jij hebt vast en zeker hobby’s nu je niet meer werkt’! Herkent u die opmerking. Kennelijk past een hobby bij ouder worden ga je dan haast denken. Zou dat komen omdat onder een hobby in het algemeen een ontspannende activiteit wordt verstaan, die men in zijn vrije tijd uitoefent en die men graag doet.? Ik heb wel eens ergens gelezen, dat het beoefenen van een hobby een kalmerend en therapeutisch effect kan hebben. Een hobby kan ook uit de hand lopen en een obsessie vormen. Nou zo erg is het met mij nou ook weer niet gesteld, maar ik ontken ook niet dat de avondmaaltijd wel eens makkelijker uitvalt omdat ……. Binnen HEVO zijn er vast en zeker leden die zich herkennen in het voorgaande. Velen van u hebben tijdens de Dag van de Senioren op vrijdag 26 september met veel belangstelling de hobby’s van enkele van onze leden bekeken. Waarom zouden we dat beperken tot één keer per jaar? Kunnen we misschien ruimte reserveren in HEVO-Actueel en dan de lezers zo nu en dan met een of twee hobby’s kennis laten maken?

19


Wij zoeken dus u, u met uw hobby waar u soms alle andere dagelijkse klusjes voor uit uw handen laat vallen. Verzamelt u postzegels, of olifantjes, of luciferdoosjes? Breit u voor de hele familie sjaals, mutsen en truien? Bent u misschien wel beeldhouw(st)er? Zit u het liefst bij uw duiven? Bent u houtbewerker? En zo zijn er nog tientallen voorbeelden te noemen. Laat het ons weten. Stuur een email aan redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl en wij nemen contact met u op. Marlies Markensteyn, redactie

Voorkom dat u te veel huurtoeslag ontvangt Het ontvangen van het juiste bedrag aan huurtoeslag levert in de dagelijkse praktijk nog veel problemen op. Het is heel vervelend om er aan het einde van het jaar achter te komen, dat u een deel van de reeds ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. Hieronder een paar zaken die aandacht vragen. U wordt 65 en u ontvangt een afkoopsom van een klein pensioen. Als u dat niet meldt bij de dienst toeslagen, dan leidt die afkoopsom tot een vermindering of helemaal stoppen van huurtoeslag. U kunt verzoeken om de afkoopsom niet mee te tellen bij uw inkomen voor de huurtoeslag. Als uw partner in een zorginstelling wordt opgenomen en op het adres van de zorginstelling wordt ingeschreven, dan verandert het recht op huurtoeslag. Als uw inkomen wijzigt, dient u dat zo snel mogelijk door te geven. Ga er niet van uit, dat de dienst toeslagen automatisch uw inkomen aanpast. U moet er zelf voor zorgen, dat de gegevens kloppen waarmee de toeslag wordt berekend. Geef ook andere wijzigingen, bijvoorbeeld in de gezinssamenstelling, door. Denk aan overlijden, scheiding, kinderen die weer thuis komen wonen, etc.. U kunt wijzigingen doorgeven via ‘mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl. U moet dan wel beschikken over Digid. Heeft u geen internet, bel dan de belastingtelefoon 0800-0543. U kunt ook een van de ouderenadviseurs inschakelen. Het telefoonnummer van de HEVO-Ouderenadviseurs en belastinginvullers is 06-53279098. Meer weten! Op www.toeslagen.nl kunt u alles vinden over de toeslagen. Ouderenadviseurs, Paul Scholten

20


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn 2e penningm beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Vacature cie cultuur

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO Het team bestaat uit: de dames Henny Verhoef, Bea Intveld, Marianne Schinkel en Margreet van Dijl en uit de heren Jan Knol, Ad Kuijpers, Paul Scholten, Piet de Munck, Willem Koninckx en Wim Nouwens. Telefonisch te bereiken onder nummer: 06 53279098 of middels e-mail ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Hevo actueel november compleet