Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel mei 2016 nr. 5 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 18 mei 2016

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Uittips 5 Naar de molen in Rosmalen 14 Dagtocht Biesbosch met rondvaart 15 Rondleiding kathedrale basiliek Sint Jan 16 Musical De Klokkenluider van de Notre Dame 19 Filmaankondiging: Woman in Gold

2 Het is van alle tijd

Bestuur 3 Handleiding voor onze communicatie 4 Van het bestuur

Workshops en lezingen

Terugblik

6 Digitaal vaardig ...... een verrijking

20 Dansmiddag Linedance

Voorlichting

En ook ‌..

7 Informatie van de ouderenadviseurs (1) 8 Informatie van de ouderenadviseurs (2) 9 Verhalen die verteld mogen worden 10 HEVO-Actueeltjes van 4 mei t/m 17 juni

14 Wandeling met De Zandlopers 15 Gevraagd nieuwe leden sjoelen in De Ontmoeting 16 Cursus, veilig en met plezier blijven fietsen 17 Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting 19 De nieuwe HEVO-kortingslijst is weer klaar 20 Seniorencontactmiddag Maliskamp met muziekbingo

Spelen met taal 20 De wilde haargroei

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertorials en advertenties

1


Het is van alle tijd Het is februari 1953. Ik zit op de kleuterschool in Hintham. Het gebouwtje staat er nog aan Hintham, huisnummer 18, naast het voormalige nonnenklooster. Juffrouw Toos was de juf en in het lokaal stonden banken waar 3 kinderen in zaten en u raadt het al: ik zat in het midden. Naast mij zat een jongetje van wie de moeder niet wist hoe je kleren moest wassen. De herinnering aan die reuk ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Vreselijk! En wat deed je eigenlijk in de klas? Ik weet het niet meer zo goed maar één ding kan ik me nog heel goed herinneren: snippertjes knippen voor de Sacramentsprocessie met een klein bot schaartje. En als de juf vond dat ze te groot waren, kreeg je op je kop en moest je de grootste nog een keer doorknippen. Op een dag was er groot nieuws: de driepersoonsbankjes in de klas van juffrouw Toos werden vervangen door een los tafeltje met stoeltje. Nou dat was me wat, eindelijk verlost van het krappe zitten. Maar er was één tafeltje te weinig en een van de kinderen moest naar de klas van juffrouw Netty en daar stonden nog wel de oude banken. En ja hoor, Geertje was de klos en zat weer strak in de bank. 1 Februari 1953 was de dag van de watersnoodramp in Zeeland en West-Brabant. Maar wat kreeg je als kind daar van mee? Wij hadden thuis de ‘Katholieke Illustratie’ en daar stond een foto in van een paard dat het hoofd maar net boven het water uit kon houden. Dat vond ik zo zielig! Het andere, veel grotere leed, besefte je pas veel later. Vluchtelingen werden ondergebracht in het nonnenklooster. De kinderen moesten naar school; de jongste kinderen kwamen in de klas bij juffrouw Netty. Daar was plaats en toen zaten we met 5 kinderen in het driepersoonsbankje. Toen werd er niet gediscussieerd of er wel of geen plaats was voor vluchtelingen: zitten en niet mauwen. De kinderen spraken een “andere” taal en hadden kleren aan die ingezameld waren. U ziet, het is van alle tijden. Op een dag scheurde ik op school mijn broek van boven tot onder open. Ik kreeg een veel te grote broek aan uit de stapels ingezamelde kleding. Dat vond ik toch erg, ik schaamde me ontzettend en naar het schijnt heb ik toen heel erg gehuild, te voet op weg van school naar huis. Ik denk dat de kinderen die nu op de vlucht zijn het zo ook voelen, maar dan nog véél en véél erger. Geert Loeffen, redactioneel

2


Handleiding voor onze communicatie Bestuur, commissies en clubs zijn zelf verantwoordelijk voor hun communicatie. Hieronder leest u hoe u uw informatie op de juiste plek kunt krijgen.

Interne communicatie.

Voor de interne communicatie kennen we HEVO-Actueel, de Nieuwsbrief, de website, de presentatie op het tv-scherm in De Ontmoeting en postertjes. HEVO-Actueel verschijnt maandelijks met aankondigingen van activiteiten, een maand-agenda (HEVO-Actueeltjes), (reis)verslagen, informatie die van belang is voor senioren, mededelingen van het bestuur, oproepen voor vacatures. Vanwege de beschikbare ruimte mag een te plaatsen artikel maximaal 1600 tekens omvatten. Wilt u een activiteit aankondigen, zorg dan dat in het artikel staat: wanneer (dag en tijd), de plaats, eventuele kosten en de inhoudelijke informatie (waar gaat het over). Verzin ook een pakkende titel. Voor HEVO-Actueel, Nieuwsbrief en website kunt u hetzelfde artikel aanleveren. In elke HEVO-Actueel staat de datum waarvoor u kopij moet aanleveren voor het volgende nummer. Dit staat ook op de website. U stuurt uw kopij voor de HEVO-Actueel naar redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl, voor de website naar webmaster@hevorosmalen.nl en naar nieuwsbrief@hevorosmalen.nl; dit laatste adres voor de Nieuwsbrief. Op de website staat informatie over hoe we zijn georganiseerd, voor welke activiteiten u bij HEVO terecht kunt, welke clubs er zijn. In de agenda staat wat er elke dag te doen is. Als de lezer in de agenda op een activiteit klikt, ziet hij/zij de door u aangeleverde informatie (zie boven). Onder ‘nieuws’ kunt u een bericht laten plaatsen: bijvoorbeeld over een optreden van uw club, als op het laatste moment een activiteit niet doorgaat of wanneer een bijeenkomst is volgeboekt of juist nog niet. Informatie over de clubs op de site wordt beheerd door Jacqueline van den Wildenberg van de activiteitencommissie. Wilt u dus daarin iets veranderen, stuur dan naar j.vandenwildenberg@home.nl een mail. De digitale Nieuwsbrief verschijnt wekelijks op vrijdag. Het aanleveren van de kopij moet dus uiterlijk donderdag 18.00 uur gebeuren. De kopij voor de Nieuwsbrief wordt naast de mails ook gehaald van de agenda op de website en uit de HEVO-Actueeltjes. Voor de aankondiging van lezingen, excursies, reizen, voorlichtingsbijeenkomst, film etc., kan gebruik gemaakt worden van een postertje in huisstijl. Het postertje is vooral een reminder of aandachtstrekker. Op het postertje komt alleen de naam van de activiteit met een passende foto met hooguit in één zin een nadere duiding.

3


Daarnaast de gegevens over wanneer (dag en tijd), de plaats, eventuele kosten, wel of niet aanmelden en bij wie en waar de lezer meer informatie kan vinden. U stuurt deze beknopte info voor een postertje aan info@mastyling.nl De informatie op het tv-scherm in De Ontmoeting haalt de maker uit de HEVO-Actueeltjes en de website.

Externe communicatie

Is uw activiteit ook toegankelijk voor niet-HEVO-leden? Stuur dan het artikeltje dat u hebt aangeleverd voor HEVO-Actueel/de website aan externecommunicatie@hevorosmalen.nl. Indien uw bericht zich inderdaad leent voor externe publiciteit, dan wordt de informatie verwerkt in een persbericht. Bij grotere evenementen is het handig om vooraf overleg te hebben met iemand van externe communicatie (Ronald Cramer of Tonny van Raaij). Peter de Leeuw, secretaris

Van het bestuur Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vorig jaar werd onze aanvraag om een subsidie in het kader van Sportimpuls voor het project “Senioren: Beweeg mee(r)! helaas na loting afgewezen. Er waren ten opzichte van het beschikbare budget teveel aanvragen die voor subsidie in aanmerking kwamen. Dit jaar hebben we een nieuwe poging gewaagd. Met Sport Alliantie Rosmalen en een groot aantal partners (Vivent Meer Bewegen voor Ouderen, GGD Hart voor Brabant, Fysiek Fysiotraining Rosmalen, wijkraden en 4 sportverenigingen) vragen we geld voor een project om de senioren in de buurten ’t Ven, Rosmalen Centrum en Hondsberg (meer) te laten sporten of bewegen. Het gaat in deze buurten om 2400 senioren tussen 55 en 85 jaar. Doel is om vooral de inactieve senioren een programma aan te bieden dat er toe leidt dat ze na afloop blijven sporten of bewegen. Dat kunnen ze dan doen als zelfstandige groep, bij een van de Rosmalense sportverenigingen, Meer Bewegen voor Ouderen en bij HEVO. Voor het programma maken we gebruik van de nieuwe gymzaal in het kindcentrum ’t Ven. In de buitenruimte daar willen we een beweegtuin met beweegtoestellen inrichten. Hoewel alle partijen liever vandaag dan morgen willen beginnen moeten we nog even geduld hebben. Pas in september horen we of onze aanvraag wordt gehonoreerd. Tot die tijd wordt het duimen op een goede afloop. U mag er ook een kaarsje voor opsteken. Ik weet dat het soms best wel zoeken is om te weten hoe een commissie of club iets onder de aandacht van de leden en niet-leden kan brengen. We kennen geen centrale afdeling communicatie binnen HEVO. Om taken behapbaar te houden zijn verantwoordelijkheden verdeeld.

4


We hebben een redactie voor de HEVO-Actueel, een steller voor de digitale Nieuwsbrief, webmasters voor de website, iemand die de presentatie op het tv-scherm in De Ontmoeting maakt, iemand die zorgt voor de postertjes en leden die proberen zoveel mogelijk nieuws van HEVO in de lokale media te krijgen. Verderop in deze HEVO-Actueel leest u bij wie u uw informatie moet aanleveren. Een halfjaar geleden zijn we begonnen met postertjes in de huisstijl voor lezingen, excursies, reizen etc. We gaan daarmee door maar de opmaak wordt wel aangepast zodat ze nog meer voldoen aan het doel: aandacht vragen. HEVO is een afdeling van KBO-Brabant die opkomt voor de belangen van haar 130.000 leden. KBO-Brabant voert samen met een aantal andere ouderenorganisaties acties tegen de aantasting van de pensioenen. Naast het feit dat voor velen een korting op de pensioenen dreigt, ook al zijn de kassen met 1.300 miljard euro gevuld, strijdt KBO-Brabant ook voor het feit dat gepensioneerden nu al gedurende een aantal jaren achterblijven bij de inkomensontwikkeling. Vooral voor mensen met een klein pensioen een moeilijk te verteren situatie. HEVO steunt dan ook van harte de acties van KBO-Brabant en roept haar op om er voor te zorgen dat de stem van alle senioren in gezamenlijkheid wordt gehoord. Peter de Leeuw, secretaris

Naar de molen in Rosmalen Op vrijdagochtend 27 mei organiseert de commissie COE een excursie naar de Standerdmolen aan de Molenstraat in Rosmalen. Om 10.00 uur verzamelen wij in appartementencomplex d´n Bies aan de Oude Baan 4F. Daar zal een van de molenaars, onder het genot van een kopje koffie, aan de hand van een DVD uitleg geven over de historie van de molen. Daarna wandelen we gezamenlijk naar de molen en wordt gedemonstreerd hoe het zeil op de wieken gelegd wordt, ook hier wordt nog verdere uitleg gegeven over de werking van de molen. De excursie duurt van 10.00 tot 12.00 uur, de kosten bedragen ₏ 3,- per persoon. Het maximale aantal deelnemers is 15 personen. Voor info en aanmelding: Eva de Beer, 073-5213676, of beermoppes@hetnet.nl.

5


Digitaal vaardig zijn…… een verrijking! Niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven zijn de digitale apparaten, zoals een laptop, desktop, tablet, smartphone, e-reader of smart-TV. Veelal gebruikt voor het onderhouden van sociale contacten, via e-mail, sociale media zoals Facebook, WhatsApp en SMS. Daarnaast biedt digitaal-zijn senioren ook belangrijke praktische gemakken, door de mogelijkheid van internetbankieren, digitale overheid, online shoppen of online een reis plannen en het openbaar vervoer uitzoeken. Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen biedt u de mogelijkheid om digitaal vaardig te worden. Voor senioren die nog niet bekend zijn met het gebruik van laptop óf computer met het nieuwe programma Windows10, bieden wij de Cursus Windows10 Start aan, waarin alle beginnershandelingen stap voor stap worden aangeleerd. Begindatum cursus dinsdag 24 mei: 15.15 uur. Gebruikt u uw Tablet/iPad optimaal of wilt u bij ons leren hoe u deze gebruikt? Wij bieden u de volgende cursussen: • Omgaan met Androïd Tablet. Begindatum cursus woensdag 25 mei: 15.15 uur •

Omgaan met de iPad. Begindatum cursus donderdag 26 mei: 13.30 uur

Omgaan met de Androïd Smartphone. Begindatum cursus dinsdag 24 mei: 13.30 uur

Uitgebreide fotocursus. Begindatum cursus maandag 23 mei: 09.30 uur

De cursussen duren 5 weken, vanaf begindatum. Genoemde cursussen zijn slechts een greep uit ons ruime cursusaanbod voor zowel de beginnende als de gevorderde computeraars. De cursussen worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100, Rosmalen. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, HEVO-gebouw De Ontmoeting, Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt - Maliskamp. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar Annette Gladdines 06-20356366. Loopt u tegen problemen aan als u thuis met uw computer, tablet of smartphone bezig bent. Wij helpen u graag verder, u kunt bij ons terecht van dinsdagt/m vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten € 2,50 per uur. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren: 073-8519630 óf bellen naar Tiny Kappen 0620372776. Tineke Braaksma- van Emmerik Secretaris SCR

6


Informatie van de ouderenadviseurs (1) Hulpdiensten bij personenvervoer

Regelmatig krijgen we bij HEVO de vraag of wij vrijwilligers hebben voor vervoer naar het ziekenhuis of naar andere bestemmingen in de stad. Neen dus. Maar er zijn diverse andere mogelijkheden. Ik zet ze voor u op een rijtje. Allereerst wijs ik op familieleden, buren, bekenden die u kunnen en ook graag willen helpen. Gebruik en koester de contacten die u al hebt. Als u niet meer met de bus kunt reizen, kunt u een beroep doen op de hulpdiensten van ‘DIVERS’. De vrijwilligers van de hulpdiensten rijden alleen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en in Vught, Berlicum en Den Dungen. In Rosmalen zijn 3 wijkgerichte hulpdiensten die onder ‘Hulpdienst Rosmalen’ vallen: Rosmalen Centrum, Hintham en Maliskamp/Sparrenburg. ‘Hulpdienst Rosmalen Centrum’ en ‘Hulpdienst Hintham’ zijn bereikbaar via telefoonnummer 073-8519600. Op dit nummer krijgt u de receptie van zorgcentrum De Annenborch aan de lijn. De receptioniste noteert uw telefoonnummer en neemt contact op met de dienstdoende vrijwilliger in uw wijk. De vrijwilliger belt u terug voor het maken van een afspraak. U kunt bellen van 9.00 tot 20.00 uur, uitgezonderd de feestdagen. Let wel: als u in het weekend gebruik wilt maken van de vrijwilligershulp, dient u dit uiterlijk vrijdagmiddag te hebben aangevraagd. Voor ‘Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg’ geldt een andere werkwijze en bereikbaarheid. Deze hulpdienst vervoert alleen als er ook een begeleidingsvraag aan vast zit. U kunt bellen voor het maken van een afspraak met het Wijkplein Rosmalen, 073-6153000 en wel van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van deze hulpdienst, dan krijgt u eerst een intakegesprek. Wat kost het? Vervoer kost € 0,30 per kilometer. Ook moet u rekening houden met eventuele parkeerkosten. Verder hebben we de ‘Seniorenbus’. Deze is speciaal voor 65-plussers uit ’s-Hertogenbosch. Hij is bedoeld voor begeleid vervoer binnen de stadsgrenzen. Van deur tot deur. Hij wordt ook gerund door vrijwilligers. Met vaste tarieven: € 60,- per jaar (maandelijkse incasso van € 5,-) en € 0,50 per rit. U kunt in de bus een bonnenboekje kopen voor 10 ritten voor € 5,- met gepast geld. Uiterlijk één dag voordat u uw rit wilt maken, belt u vóór 15.00 uur naar 0613007660 voor een afspraak. De ritten worden gecombineerd, er is in de bus plaats voor 5 passagiers. Een rollator kan mee, een rolstoel helaas niet. De ‘Seniorenbus’ rijdt maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. Ga voor een abonnement naar www.senioren-bus.nl of bel 0613007660. En dan heb je ook nog de Regiotaxi en Valys (zie informatie 2). Ad Kuijpers, ouderenadviseur

7


Informatie van de ouderenadviseurs (2) Regels voor de Regio Taxi

De regels van de REGIOTAXI zijn per 1 februari 2016 drastisch gewijzigd. De regiotaxi is bedoeld voor de ritten waar het Openbaar Vervoer (OV) geen mogelijkheden biedt. In de praktijk blijkt echter dat een groot deel van de ritten die de regiotaxi maakt, ook met het OV gemaakt kan worden. De subsidieverstrekker (de Provincie) heeft daarom de regels aangescherpt. Als u belt voor een afspraak wordt eerst door de telefonist gekeken of u de rit ook goed met het OV kunt maken. Criteria daarbij zijn: de looptijd naar de bushalte (max. 10 min); maximaal één overstap; de maximale reistijd (niet meer dan 50 minuten extra); beschikbaarheid OV op gewenste vertrektijd (30 minuten). Kunt u nu nog steeds met de regiotaxi reizen? • ja, als het OV geen goed alternatief is. (kosten € 1,95 per zone) • ja, als u een indicatie rolstoel heeft. • ja, u kunt ondanks het advies om met het OV te reizen toch de regiotaxi gebruiken; u betaalt dan een commercieel tarief van € 4,50 per zone. De telefonist kan u vertellen wat de rit dan totaal kost. Wanneer een Wmo-vervoerspas? Als u vanwege ziekte of gebrek geen gebruik kunt maken van het OV, komt u mogelijk in aanmerking voor een indicatie Wmo-vervoer. U kunt daarvoor een aanvraag doen bij de gemeente. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, kunt u tegen een gesubsidieerd tarief gebruik maken van de regiotaxi. Vanaf 2016 wordt een reisbudget van maximaal 800 zones voor een geheel kalenderjaar toegekend.

Waar voor meer informatie en reserveren? U belt naar 0900-5495490, of gaat naar website: http://www.regiotaxi-shertogenbosch.nl Tot slot nog (kort) iets over VALYS Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor de korte afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Voor een bezoek aan familie of vrienden. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming brengt.

8


Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten hebt: • een bewijs van de gemeente dat u recht hebt op Wmo-vervoer (bijvoorbeeld een Regiotaxipas); • een bewijs van de gemeente dat u recht hebt op een Wmo rolstoel of -scootmobiel; • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente; • een OV-Begeleiderskaart. Meer informatie: 0900-9630 (ook voor het aanvragen van de vervoerspas) en www.valys.nl U kunt ook voor meer informatie en advies terecht bij een van onze vrijwillige ouderenadviseurs, bereikbaar via 06-53279098 Ad Kuijpers, ouderenadviseur

Verhalen die verteld mogen worden Wie kent niet de verhalen van grootouders of een familielid dat veel heeft gereisd en op verjaardagen altijd vertelt wat hij of zij heeft meegemaakt? Misschien heeft u zelf heel veel mooie verhalen om te delen? Wanneer al die verhalen en gebeurtenissen niet worden vastgelegd, worden ze vergeten en dat is enorm zonde. Sagaam biedt aan iedereen de mogelijkheid om de verhalen te delen met anderen en zo mee te bouwen aan een groot collectief geheugen. Heeft u moeite met het zelf schrijven van het verhaal? Laat het Sagaam weten. Er is altijd een vrijwilliger die u kan helpen. In het eerstvolgende KBO-Brabant ledenblad ONS kunt u daarover meer lezen. U kunt natuurlijk zelf op Sagaam uw verhaal plaatsen maar het is zeker zo leuk om dat samen met een kleinkind, buurman of buurvrouw te doen. Naast het zelf schrijven kunt u vanzelfsprekend ook de verhalen van anderen lezen. Wie weet komt u nog wel iemand van vroeger tegen! Sagaam is een online internetplatform, de plek waar iedereen bijzondere herinneringen en gebeurtenissen uit zijn of haar leven kan delen en plaatsen. Doe mee en maak gratis een account aan op www.sagaam.com Ieder verhaal is de moeite van het delen waard. Marlies Markensteyn, vrijwilliger Sagaam

9


HEVO-Actueeltjes 4 mei tot en met 17 juni Cursus Maandag 23 mei: 09.30 uur. Uitgebreide fotocursus. Dinsdag 24 mei: 13.30 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone. Dinsdag 24 mei: 15.15 uur. Start Windows 10. Woensdag 25 mei: 15.15 uur. Omgaan met Androïd Tablet. Donderdag 26 mei: 13.30 uur. Omgaan met de iPad. Alle cursussen worden gegeven in het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen, De Annenborch en duren 5 weken vanaf begindatum. Info en aanmelding: Annette Gladdines, 0620356366.*** Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten € 2,50 per uur. Afspraak maken tijdens deze inloopuren: De Annenborch, 073-8519630 of Tiny Kappen, 0620372776.*** Vrijdag 3 juni: 12.45 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Cursus fietsveiligheid Rosmalen i.s.m. Veilig Verkeer Nederland.*** Danscafé Zondag 22 mei: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Info: Marina Rademaker, De Annenborch, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 18 mei. De Ontmoeting Maandag 16 mei: De Ontmoeting is gesloten wegens Tweede Pinksterdag! Excursie Vrijdag 27 mei: 10.00 tot 12.00 uur. Bezoek aan de Standerdmolen, Molenstraat, Rosmalen. Informatie en aanmelding: Eva de Beer, 073-5213676, beermoppes@hetnet.nl *** Fietsen Woensdag 4 mei: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Paul Rambags, 073-5212065.

10


Woensdag 18 mei: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Nico van Rijswijk, 073-5214696. Woensdag 1 juni: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Bert van Oostenbruggen, 073-5216356. Woensdag 15 juni: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Jack Delhez, 073-5214998. Film Maandag 9 mei: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: Woman in Gold.*** Filosofie Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx. Geo-caching Elke tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand: 14.00 uur. De Ontmoeting. Oefenen in de praktijk voor beginnende cachers. Informatie Dinsdag 10 mei: 14.00 uur. De Annenborch. Computerlokaal. Informatiebijeenkomst over computer-, tablet-, smartphonecursussen en computerhulp. Aanmelding tót 8 mei: De Annenborch, 073-8519600. Info: Annette Gladdines, 0620356366. Keuringen Vrijdag 13 mei en 3 juni: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring - alléén voor HEVO-leden - voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554. Kienen Vrijdag 20 mei: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 21 mei: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 26 mei: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. 10 rondes, kosten: € 5,- per boekje. Zaterdag 11 juni: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur.

11


Musical Zondag 29 mei: 11.45 uur. Soldaat van Oranje. Vertrek: PERRON-3. Zie HEVO-website onder kopje Reizen. Donderdag 9 juni: 15.30 uur. PERRON-3. Try-out voorstelling Rodenborch musical De Klokkenluider van de Notre Dame.*** Quiz Dinsdag 24 mei: 09.30 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Verkeersquiz HEVO-clubs. Reizen Maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei: 5-daagse excursiereis NormandiÍ. Info en aanmelding: Rieki Plappert, 073-5221728 of 0655973861, ha.plappert@home.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen. Donderdag 9 juni: 09.30 uur. Dagtocht Biesbosch met rondvaart. Vertrek: Gildeplein. Info en aanmelding: Ine Jacobs, 073-6422096 of 0628276951, inejacobsine@gmail.com *** Rondleiding Dinsdag 7 juni en woensdag 15 juni: 14.00 uur. Kathedrale Basiliek St. Jan. Vertrek: Bouwloods, Torenstraat 16, ’s-Hertogenbosch. Aanmelding: W. Hendriks, bij voorkeur whendriks@home.nl of 073-5213384 (na 18.00 uur).*** Seniorencontactmiddagen Donderdag 5 mei: Deze seniorenmiddag in De Biechten gaat niet door vanwege Bevrijdingsdag. Dinsdag 10 mei en 14 juni: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Note: De seniorencontactmiddag is elke tweede dinsdag van de maand. Woensdag 11 mei en 25 mei en 8 juni: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand.

12


Donderdag 19 mei en 2 juni en 16 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 0638223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand. Vrijdag 27 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Muzikale bingo met Hans Bender. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375 of Jenny van Rooij, 073-5213732.*** Zondag 5 juni: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Herman Suys presenteert een quiz met foto’s van Rosmalen. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732.*** Sjoelen Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Sjoelen. U bent als HEVO-lid van harte welkom. Sportief Rosmalen 55+ Elke woensdag: 13.30 tot 14.30 uur. Sporthal De Hazelaar Sportinstuif: warming-up, jazz gym, volleybal en dynamic tennis. Vakantie Zaterdag 30 april tot en met zondag 8 mei: De Ontmoeting is gesloten wegens meivakantie! Wandelen Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 0629547700. Dinsdag 10 mei en 24 mei en 7 juni: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581 of 0610754753. Maandag 6 juni: 13.30 uur. Rustige wandeling met De Zandlopers langs het Maximakanaal. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

13


Dagtocht Biesbosch met rondvaart 9 juni 2016 De bus vertrekt om 09.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.15 uur weer terug in Rosmalen te zijn. Vanuit Rosmalen gaan we richting Drimmelen, waar we worden ontvangen met koffie of thee, met gebak. Daarna rijden we naar het bezoekerscentrum van de Biesbosch om ons te informeren over de omgeving. Om 12.30 uur vertrekt de boot voor een twee uur durende rondvaart. Hier krijgen wij de “Bever Lunch” geserveerd. In de namiddag gaan wij met u naar Oudenbosch. Daar kunt u een bezoek brengen aan de grote koepelkerk, de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara. We sluiten de dag af met een heerlijk driegangendiner in Wagenberg. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 61,-; voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis kan vanaf 3 mei bij Ine Jacobs: 073-6422096 of 0628276951. Mailen naar inejacobsine@gmail.com kan ook. Nadat u zich heeft aangemeld, wordt u meegedeeld of plaats is. Zo ja, dan verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van ‘reiscommissie HEVO’ onder vermelding van ‘Biesbosch’ en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Ine Jacobs, reiscommissie

Wandelen met De Zandlopers Op maandag 6 juni 2016 om 13.30 uur gaan we wandelen langs het Maximakanaal. We vertrekken vanaf De Ontmoeting. We wandelen in een rustig tempo. Om mee te wandelen hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Ook niet-HEVO leden zijn van harte welkom. Voor informatie: bellen naar Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Maggy Vegers en Henny van de Ven

14


Rondleiding kathedrale basiliek Sint Jan Iedereen uit deze omgeving kent ongetwijfeld de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch. Velen zullen het gebouw al eens bezocht hebben en misschien ook tijdens een rondleiding zijn gewezen op de vele prachtige details en de verhalen die met het gebouw verbonden zijn. Bent u nieuwsgierig geworden, dan nodigt de commissie COE u uit om de kerk (nogmaals) te bezoeken, onder leiding van iemand die de gehele kerk beter kent dan zijn eigen broekzak: F. Sluijter. De rondleiding vindt plaats op dinsdag 7 juni om 14.00 uur Ên op woensdag 15 juni om 14.00 uur; zij duurt ongeveer anderhalf uur. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. U gaat op eigen gelegenheid naar de Sint Jan. Het verzamel- en vertrekpunt is vanaf de bouwloods, Torenstraat 16. Er is echter wel een restrictie van maximaal 15 personen per rondleiding. Daarom is het nodig om u vooraf aan te melden bij de heer W. Hendriks, bij voorkeur per e-mail: whendriks@home.nl of telefonisch na 18.00 uur: 073-5213384. Omdat de Sint Jan ook nog dienst doet als kerk is het altijd mogelijk dat er een eredienst wordt gehouden op de genoemde datum. Dan wordt er een rondleiding buitenom het gebouw gegeven. Wim Hendriks, commissie COE

Gevraagd nieuwe leden sjoelen in De Ontmoeting We zijn met een 12-tal enthousiaste mensen begonnen met sjoelen op de woensdagmiddag. We spelen van 13.30 tot 16.30 uur op zes sjoelbakken. We willen deze club nog wat uitbreiden en nodigen u dan ook van harte uit om eens te komen kijken en om mee te doen. Als u dit eens een keer wil proberen, verwachten wij u tussen 13.15 en 13.30 uur op de woensdagmiddag. U kunt ook contact opnemen met op Annie de Leeuw, 073-5215067 Namens de sjoelclub , Annie de Leeuw

15


Musical “De Klokkenluider van de Notre Dame” Na het succes uit de Engelse literatuur (“Een Midzomernachtsdroom” en “Cats”) wordt dit jaar door de musicalgroep van het Rodenborch College een klassieker uit de Franse literatuur gespeeld: De Klokkenluider van de Notre Dame. De leerlingen zijn al het hele jaar bezig met de voorbereiding van dit spektakelstuk en zij zullen alle talenten op het gebied van acteren, dansen, zingen en musiceren laten horen en zien. Het bekende verhaal, dat meermaals is verfilmd, gaat over de misvormde klokkenluider Quasimodo, die stiekem verliefd wordt op de verleidelijke zigeunerin Esmeralda. Zij brengt ook het hart op hol van legeraanvoerder Phoebus en van zijn baas, rechter Frollo. De muziek, die wordt uitgevoerd, is ontleend aan de prachtige tekenfilm van Walt Disney. Op donderdagmiddag 9 juni spelen de leerlingen een speciale try-out voorstelling voor HEVO in PERRON-3. De voorstelling begint om 15.30 uur, maar u bent welkom om 15.00 uur, wanneer Marjo van IJzendoorn, rectrix van het Rodenborch College, een inleiding over de musical verzorgt. Wilt u deze unieke voorstelling bijwonen, dan zijn kaartjes vanaf 25 april uitsluitend verkrijgbaar in De Ontmoeting tegen het gereduceerde tarief van € 6,-. Na het succes van afgelopen jaar zijn kleinkinderen weer van harte welkom en daarvoor betaalt u slechts € 3,- voor een kaartje. Indien beschikbaar, kunt u in PERRON-3 nog een kaartje kopen vóór aanvang van de musical. Uitgebreide achtergrondinformatie is op www.musical.rodenborch..nl te vinden. Indien u verhinderd bent bij de try-out, kunt u daar ook een kaartje kopen à € 9,50 voor de reguliere voorstellingen. Pieter Vissers - evenementencommissie

Cursus veilig en met plezier blijven fietsen HEVO onderkent het belang van veilig blijven fietsen voor senioren en daarom wordt met medewerking van Veilig Verkeer Nederland op vrijdag 3 juni 2016 van 12.45 tot 16.30 uur in en nabij De Ontmoeting een fietscursus georganiseerd. Deelname aan deze cursus is gratis.

16


De cursus bestaat uit 3 onderdelen: theorie met verkeersregels en kennis van de fiets, een behendigheidsparcours met de eigen fiets en een fietstocht verzorgd door de HEVO fietsclub met typische verkeerssituaties. Doel van de training is dat u veiliger, met meer plezier en zelfvertrouwen aan het verkeer kan blijven deelnemen. Tijdens de cursus is de lokale fietsspecialist Profile van Hassel aanwezig met diverse e-bikes die u vrijblijvend kunt testen. Het aantal oudere fietsers in het verkeer stijgt snel. Zelfstandige mobiliteit is voor senioren een belangrijke voorwaarde voor het behoud van hun onafhankelijkheid en daarbij biedt de fiets, zeker de elektrische fiets, tot op hoge leeftijd uitkomst. Omdat er de laatste jaren ook een stijgende trend te zien is in het aantal ongevallen onder deze leeftijdsgroep, vooral met E-bikes, vinden HEVO en Veilig Verkeer Nederland het belangrijk hiervoor een gerichte cursus aan te bieden. Is dit iets voor u? Info en aanmelding is mogelijk tot vrijdag 27 mei a.s.: • Telefonisch: Jenny v. Rooij 073-5213732 of Pieter Vissers 073-5217615 • Een e-mail met de gevraagde gegevens sturen naar evenementen@hevorosmalen.nl onder vermelding van ‘fietscursus’. • Directe inschrijving op de HEVO-website door invulling van het formulier op www.hevorosmalen.nl/fietscursus Wij hebben de volgende gegevens nodig: man/vrouw, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboorte datum, telefoonnummer, wel- of niet in het bezit van een e-bike en eventueel het e-mail adres. Wacht niet te lang want het aantal deelnemers is beperkt. Dit is de enige cursus die dit jaar in de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gehouden ! Pieter Vissers, evenementencommissie.

Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting Op zondag 5 juni zal Herman Suys in De Ontmoeting, van 14.00 tot 17.00 uur, een gezellige quiz presenteren met foto’s van Rosmalen en daarna een quiz met foto’s van andere onderwerpen. Wat die onderwerpen zijn, blijft nog even geheim. Wij willen niet alles verraden en u op uw kennis testen. Gezelligheid staat voorop en u hoeft geen lid van HEVO te zijn om hier aan deel te kunnen nemen. Wilt u meer weten, dan kunt u bellen naar Jenny van Rooij: 073-5213732.

17


ADVERTORIAL

Uw verhuiszorgen in liefdevolle handen De meeste mensen verhuizen enkele keren in hun leven. Wist u dat verhuizen in de top 3 van stressvolle ervaringen staat? Met name wanneer de leeftijd vordert legt dit een groter beslag op het mentale en fysieke uithoudingsvermogen. Vaak wordt er gezocht naar ondersteuning in de directe familiaire omgeving. Maar wat als u hen hiermee niet wil belasten? Of wanneer uw familie niet in uw omgeving woont? Een helpende hand die naar uw wensen en situatie kijkt zou dan zeer welkom zijn. Met passende oplossingen en persoonlijke warmte zorgt OverhuiZen dat senioren een goede overtocht maken van een oude naar de nieuwe woonomgeving. Praktisch, functioneel én emotioneel. Wij doen het werk, u blijft Zen. En ook uw kinderen, familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners, hebben er geen omkijken naar. Overhuizen is méér dan verhuizen alleen, wij zijn een zorgverhuisbedrijf. Natuurlijk helpen we met het inpakken en overbrengen van de inboedel. Maar dat is slechts een klein onderdeel van onze functionele dienstverlening. Wij zorgen ook dat de oude woonomgeving leeg en schoon opgeleverd wordt. En desgewenst maken we de nieuwe woonomgeving woonklaar. Of verzorgen we de administratieve zaken. Daarnaast geven we aandacht aan het emotionele aspect van de verhuizing. Een plek vol herinneringen achterlaten is immers niet eenvoudig, net als een selectie maken tussen al uw spullen. Op latere leeftijd een nieuwe start maken is toch ingrijpend. Wij bieden senioren hierin professionele begeleiding en nazorg, zodat ze ook écht thuis gaan voelen in het nieuwe! Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. Heeft u interesse, neem contact met ons op via de website www.overhuizen.com of telefonisch 06-25232229.

18


Filmaankondiging Woman in Gold Op maandag 9 mei 2016 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Woman in Gold’ van Simon Curtis, met Helen Mirren, Ryan Reynolds en Daniel Brühl in de hoofdrollen, gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 20.15 uur. Maria Altmann, een Joodse vluchteling, gaat met behulp van een jonge advocaat een juridische strijd aan met de Oostenrijkse overheid om vijf schilderijen van kunstenaar Gustav Klimt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden deze gestolen zijn uit het huis van haar familie, Eén van deze schilderijen draagt de titel: ‘The Golden Lady’. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. In de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij PERRON-3. De prijs van on-line bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen. Commissie COE

De nieuwe HEVO-kortingslijst is weer klaar Deze kortingslijst gedt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Bij zestig lokale ondernemers/winkels kunnen door HEVO-leden op vertoon van een geldige ledenpas ook nu weer interessante kortingen worden genoten. Er zijn elk jaar afvallers maar ook weer enkele interessante nieuwe deelnemers. Wat denkt u van een leuke korting op een lekker etentje, 10% op een nieuwe (elektrische) fiets of op de notarisakten. Ook 10% op nieuwe schoenen of laarzen, of nieuwe kleding is nooit te versmaden. Een opticien en apotheek (handverkoop) laten zich ook niet onbetuigd. Reken maar eens uit! De nieuwe lijst zal u bereiken als bijlage bij HEVO-Actueel van mei 2016. Het is verstandig deze lijst te bewaren, zodat u als HEVO-lid altijd weet waar u uw slag kunt slaan. Vergeet uw voordeel niet bij uw aankopen (achteraf is te laat)! De lijst is te zien op en te downloaden van de HEVO-site www.hevorosmalen.nl onder de kop ‘voordeelpas’. Pak uw voordeel maar lees ook de voorwaarden voor deelname in de lijst. Paul Rambags, Coördinator HEVO-kortingslijst

19


Dansmiddag Linedance Op zondag 3 april organiseerden wij een gezellige inloopmiddag voor onze linedance- en volksdansleden. Te gast waren de ‘Rodeo Dancers’ uit Gemonde. De vloer was bijna te klein. Iedereen was welkom op de dansvloer. Ook gasten die geen lid zijn, werden uitgenodigd om mee te dansen. De volksdansgroep gaf een paar prachtige demonstraties en kreeg daar terecht een geweldig applaus voor. Deze inloopmiddag is zeker voor herhaling vatbaar Wil Breuer

De wilde haargroei Het schoolbestuur en haar beleid; het personeel en haar belangen. Steeds vaker laten sprekers het vrouwelijke voornaamwoord foutief verwijzen naar een ‘het-woord’, in plaats van het correcte ‘zijn’. Die wilde ‘haar-groei’ is des te opmerkelijker omdat er in vroegere tijden juist sprake was van ‘haar-uitval’. In de 17e eeuw kon namelijk de uitdrukking ‘haar kinderen’ nog 2 betekenissen hebben: dezelfde als nu, maar ook de betekenis: ‘hun kinderen’. Op de manier van het huidige Duits, waar ‘ihre Kinder’ ook zowel het vrouwelijk enkelvoud als het meervoud aanduidt. In de loop van de 18e eeuw echter werd het meervoudige ‘haar’ steeds minder gebruikt; geleidelijk werd het vervangen door ‘hun kinderen’, waarna het in de late 19e eeuw uit het Nederlands verdween. Naast het bezittelijke ‘haar’ met de dubbele betekenis werd als alternatieve vorm vroeger ook nog ‘heur’ gebruikt. Met de restrictie dat ‘heur kinderen’ een vrouwelijk meervoud was en geen betrekking kon hebben op ‘de kinderen van mannen’. Met één ‘haarworteltje’ is het woord ‘heur’ nog verbonden met ons huidige Nederlands: daar waar het bezittelijke ‘haar’ botst op het zelfstandige naamwoord ‘haar’. In zo’n geval gebruikt men soms de constructie ‘heur haar’ uit weerzin tegen ‘haar haar’. Wie ‘heur’ te aanstellerig vindt, kan het probleem omzeilen door er een bijvoeglijk naamwoord tussen te plaatsen (‘haar golvend haar’) of een samenstelling te gebruiken (‘haar kroeshaar’). Guido Robbens

Seniorencontactmiddag Maliskamp Vrijdag 27 mei van 14.00 tot 16.30 uur zal Hans Bender een muzikale quiz presenteren. Uiteraard zorgen wij voor een aardige attentie voor de winnaar. Uitleg over de spelregels wordt deze middag gegeven. Info: Marij Geurts van Kessel 073-5214375 of Jenny van Rooij 073-5213732

20


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Een nieuwe lente en een nieuw geluid: ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, dat ik vaak hoorde voor een zomernacht in een oud stadje, langs de watergracht. Herman Gorter

Hevo actueel mei totaal  
Hevo actueel mei totaal  
Advertisement