Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel maart 2016 nr. 3 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 16 maart 2016

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie Voorlichting en workshops

2 Landelijke Zwerfafvaldag nog nodig! 2 Bent u er al geweest?

7 8 14 15 16

Bestuur 3 Van het bestuur 4 Ledenadministratie op orde 5 Oproep lid algemeen bestuur

Terugblik

Informatie ouderenadviseurs HEVO-Actueeltjes SCR workshop “mijn overheid” Presentatie Jeroen Bosch Demonstratie workshop Taekwondo

En ook …..

6 Afscheid bestuursleden Gymsectie 13 Was u bij het 50+ carnaval?

6 HEVO, Kindcentrum ‘t Ven en de Wereldwinkel 15 Badmintonclub HEVO? 21 Emmy Voskuil exposeert 22 HEVO en de Rabobank clubkas 23 Paasviering Thema “Ongelovige Thomas” 23 Van de Beheercommissie 24 Tafeltennisvereniging Visa Versa’79 25 HEVO koor zoekt zangers en zangeressen 26 Tai Chi Qi gong 27 Wat hoor ik? 27 Bridgeclub Ruiten-plus 28 Tai Chi 28 In memoriam Ans Steenhorst

Uit tips 17 Dagtocht Landerdse Peel en het Edah museum 17 Bezoek Soldaat van Oranje 18 Film: Erbarme dich 19 Seniorencontactmiddag Maliskamp met Paaslunch 19 We gaan naar Heijmans 20 5 Daagse excursiereis Normandië 20 Tweede maal bezoek aan de Breifabriek 21 HEVO Lenteconcert 26 Zondagmiddaginloop in De Ontmoeting

1


Landelijke Zwerfafvaldag nog nodig! Zaterdag 19 maart is het weer de Landelijke Zwerfafvaldag en die is helaas broodnodig. Positief is het, dat sommige straten weer aangenamer worden om doorheen te lopen. Daarnaast kunnen verenigingen wat extra geld genereren door hier met een groep aan deel te nemen. Op weg naar de supermarkt passeer ik een zijstraat waar men de voorbije feestdagen ziet passeren. Er ligt nog een kerstboompje in de berm en veel resten vuurwerk. De confetti van carnaval is intussen weggewaaid, de serpentines blijven hangen. Een grotere doorgaande straat geniet het voorrecht de resten van de consumptiemaatschappij te tonen. Terwijl bijna iedereen als kind de Eftelingfiguur Holle Bolle Gijs vulde met allerlei afval vanwege zijn brommerige DANK U. Het is toch van de zotte dat na carnaval en Koningsdag voor dag en dauw schoonmaakploegen de reuze bergen afval moeten opruimen. Deze mensen zouden voor ander werk ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld voor de groenvoorzieningen en kinderboerderijen, waarop flink gekort gaat worden. Er wordt tegenwoordig namelijk gestimuleerd om het groen in de eigen straat te verzorgen. Maar wij vinden onze belastingbijdrage en de eigen voortuin bijhouden voldoende. De aparte inzameling van plastic is goed op gang gekomen, maar nog beter is het, als niemand het plastic meer op straat gooit. Minder plastic verpakkingsmateriaal zou nog beter zijn; waarschijnlijk komt dit ooit, wanneer voor de fabricage hiervan te weinig olie beschikbaar is. Er wordt reeds van alles opgestart om andere grondstoffen te gebruiken. De nieuwe blauwe papierbak is groot uitgevallen, maar het kan helpen voorkomen dat er nog papier tussen het zwerfafval komt te liggen. Jo van Zantvoort, redactioneel

Bent u er al geweest? Het is 2016, het Jeroen Boschjaar. Allerlei activiteiten zijn er gepland in ’s-Hertogenbosch. De grote trekpleister is natuurlijk de geweldige tentoonstelling in het Noordbrabants Museum. Van over de hele wereld zijn topstukken van Jeroen Bosch te zien in het museum. Ze zijn er bijna allemaal, maar om het schilderij de “Tuin der Lusten” te zien, moet u toch echt even naar Madrid; dat doe je niet zomaar even.

2


Om u toch een beetje te laten genieten van dit wereldberoemde schilderij heeft onze vormgever, Tiny Kappen, een mooie compilatie gemaakt op de achterzijde van deze HEVOActueel. Kleurrijk en vol fantasie. Dit is echt genieten. Ook hoeft u de “Tuin der Lusten” niet helemaal te missen. In het Zwanenbroedershuis aan de Hinthamerstraat 94, zal kunstenaar Henk Groenendaal in dit ‘Jeroen Boschjaar’ aan het werk zijn om een reconstructie te maken van dit prachtige schilderij. Google op: Reconstructie Tuin der Lusten in het Zwanenbroedershuis en u vindt er alle informatie om Henk bezig te zien met technieken zoals Jeroen Bosch indertijd ook gebruikte. Geert Loeffen, redactie

Van het bestuur Op 29 januari heeft het bestuur “op de hei” gezeten. Dat betekende dat we ons een hele dag hadden opgesloten in de bestuurskamer en alleen voor de lunch naar buiten mochten. We hebben teruggekeken op 2015 en vooruitgekeken. We hebben ons eigen functioneren beoordeeld en het functioneren van de vereniging in de volle breedte besproken. Omdat we dit jaar ons gaan buigen over het beleidsplan voor de periode 2017-2021 hebben we besloten een groot deel van onze bevindingen daarin mee te nemen. Het gaat dan om vraagstukken als: hoe om te gaan met de groei, onze externe oriëntatie, onze verhouding tot andere organisaties en ontwikkelingen (ZNR, burgerinitiatieven) en de bij een groeiende vereniging passende structuur. 2016 beschouwen we als een soort overgangsjaar tussen het oude en nieuwe beleidsplan. Dat betekent dat we ons dit jaar vooral richten op ‘going concern’. Tijdens de vergadering meldde Harrie Wijn dat hij om persoonlijke redenen heeft besloten om zich in de alv. van 26 april niet herkiesbaar te stellen. Gelukkig heeft Harrie aangegeven dat hij wel verder wil als beheerder en binnen de activiteitencommissie. Zijn vertrek als bestuurslid betekent dat we snel op zoek moeten naar een opvolger. Op de website en in deze HEVO-Actueel staat een oproep voor kandidaten. Ruud van Aart wordt voorgedragen als opvolger van Hans van der Bruggen. Hij gaat het penningmeesterschap op zich nemen. Voor Jan Jansen wordt het zijn laatste jaar als bestuurslid en voorzitter. Dat betekent dat we op zoek moeten naar een opvolger.

3


We willen aan de inhoud van het nieuwe beleidsplan van onderop invulling geven. Dat gaan we doen met werkgroepen die bepaalde thema’s verder uitdiepen. Elke werkgroep staat onder leiding van een bestuurslid. Leden van de werkgroepen zijn leden van commissies, bestuurders van clubs maar ook andere geïnteresseerde leden. Bij thema’s moet u denken aan: groei en structuur, relatie HEVO-clubs, externe oriëntatie, (individuele) belangenbehartiging, relatie met leden (communicatie) en aanbod aan de leden. Bent u geïnteresseerd om mee te praten, geef u dan op bij de secretaris (0637602637) of via info@hevorosmalen.nl. De werkgroepen wordt gevraagd om vóór 1 november hun “rapport” in te leveren. Het beleidsplan wordt vastgesteld in de alv. van april 2017. Samen met de ‘Sport Alliantie Rosmalen’ wordt een nieuwe aanvraag voorbereid in het kader van ‘Sportimpuls’ voor het project Senioren ‘Beweeg mee(r)’. De aanvraag 2015 is, ondanks de positieve beoordeling, na loting buiten de prijzen gevallen. Peter de Leeuw, secretaris

Ledenadministratie op orde Wij willen graag de ledenadministratie van HEVO op orde houden. Daar hebben we allemaal baat bij omdat het ledenbestand voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Voor een actuele administratie zijn we wel afhankelijk van u. Als u gaat verhuizen, een nieuw telefoonnummer krijgt, een (nieuw) mailadres hebt, geef dat dan aan ons door. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 november van het jaar. De opzegging gaat in per de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar. Te laat opzeggen betekent dat u weer voor een vol jaar contributie betaalt. We merken dat soms alleen een verhuizing wordt doorgegeven maar dat het ook de bedoeling was om het lidmaatschap op te zeggen. Ben daarin duidelijk of zeg duidelijk tegen de persoon die uw administratie doet wat de bedoeling is. Bij overlijden ontvangen we meestal een overlijdensbericht. Soms komt het voor dat we van een overlijden pas laat op de hoogte zijn, bijvoorbeeld bij het innen van de contributie. Een vervelende situatie. Mocht u een lijstje hebben van zaken die geregeld moeten worden, dan zou het fijn zijn als daar ook het opzeggen van het lidmaatschap van HEVO op staat. Mutaties kunt u melden aan ledenadministratie@hevorosman.nl, of per brief HEVO, Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen of telefonisch op nummer 0623053379.

4


Oproep lid algemeen bestuur Het algemeen bestuur is in verband met het aftreden van Harrie Wijn per 26 april 2016 op zoek naar een nieuw bestuurslid. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden (3 dames en 5 heren) en vergadert 11 maal per jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening, het jaarverslag, het meerjaren beleidsplan en jaarlijkse werkplan op. Onder het bestuur functioneren een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies. Lid algemeen bestuur Naast de medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging in haar geheel, heeft dit bestuurslid specifiek tot taak de eerst aanspreekbare te zijn binnen bestuur voor de activiteiten- en evenementencommissie. De activiteitencommissie heeft de coördinatie over de clubs binnen HEVO. De evenementencommissie organiseert voor leden en niet-leden verschillende evenementen. Het bestuurslid neemt deel aan de vergaderingen van deze commissies en treedt op als voorzitter als deze rol niet wordt vervuld door een ander commissielid. Wat vragen wij • enige leidinggevende ervaring • communicatieve vaardigheden • verbindend vermogen • betrokkenheid bij HEVO Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca. 8 uur per maand. Het commissiewerk zal ook zo’n 8 uur per maand vragen. Als u interesse hebt, kunt u dit melden bij Jan Jansen, voorzitter van de vereniging: tel. 073-5214991 of per mail : j.th.jansen@home.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Reageren voor 25 maart 2016.

5


Afscheid bestuursleden Gymnastiek Op feestelijke wijze hebben de leden van de HEVO gymnastiek op dinsdag 19 januari afscheid genomen van voorzitter Margreet Hogetoorn, penningmeester Riet Kipperman en algemeen bestuurslid Thea Rentinck. Zij hebben zich voortreffelijk ingezet gedurende een tiental jaren. De nieuwe voorzitter, Toos Verheijen, overhandigde de drie dames ieder een geschenkbon en een prachtige boeket, als dank voor al het werk dat zij op plezierige wijze en nauwgezet hebben verricht. Gelukkig blijven de dames actief betrokken bij de wekelijkse gym en wij wensen hen daarbij veel plezier. Namens de gymclub, de nieuwe voorzitter en het nieuwe algemeen bestuurslid Adrie van Hulsel, Wilma van Hoeckel, penningmeester

HEVO, Kindcentrum ’t Ven en de Wereldwinkel Enkele weken geleden stond er in ons lijfblad een oproep van Kindcentrum ’t Ven om als oudere iets over je hobby te komen vertellen aan de kinderen van dat dagverblijf. Ach, dacht ik, waarom niet? Een van mijn hobby’s is: De Wereldwinkel. Een afspraak met Patricia, een van de leidsters van Kindcentrum ’t Ven, was snel gemaakt. Op een mooie dinsdagmiddag zaten een tiental kinderen in de leeftijd van ongeveer acht jaar braaf op mij te wachten. Ze luisterden aandachtig naar mijn verhaal, waarin natuurlijk eerlijke handel en de inzet van veel vrijwilligers op leeftijd een hoofdrol speelden. Ik had natuurlijk een reep van Tony Chocolonely meegenomen, om op een leuke manier te laten zien hoe ongelijk veel zaken op de wereld verdeeld zijn. Na twintig minuten was het wel genoeg. Natuurlijk werd er een nieuwe afspraak gemaakt. Dezelfde kinderen komen binnenkort een kijkje in de winkel nemen. Kleine moeite, zo’n verhaal over wat je bezig houdt. Ook doen, zou ik zeggen! Gerrit Mol

6


Informatie ouderenadviseurs Nog een paar tips voor de invulling van de belastingaangifte inkomstenbelasting 2015. 1. Ook dit jaar kunt u tot 1 mei aangifte doen. Denkt u langer nodig te hebben? Dan kunt u vóór 1 mei uitstel aanvragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2016. Dat kan via de belastingtelefoon 0800-0543 of digitaal via “Mijn belastingdienst”. Als u de aangifte vóór 1 april instuurt, dan krijgt u vóór 1 juli bericht over uw aanslag en voorkomt u, dat u eventueel rente over de aanslag moet betalen. 2. Vul uw aangifte digitaal in via “Mijn belastingdienst”. Controleer goed de al ingevulde gegevens. Partners kunnen het beste gezamenlijk aangifte doen. Vraag tijdig een DigiD aan. Niet zo handig met internet? U kunt ook iemand machtigen via www.machtigen.digid.nl. 3. Is uw partner opgenomen in een verpleeghuis? Als uw partner op het adres van het verpleeghuis bij de gemeente staat ingeschreven, hebt u, als u beiden AOW-gerechtigd bent, beiden recht op de alleenstaande ouderenkorting. Deze bedraagt € 433,- per persoon (2015). 4. Aftrekposten zoals ziektekosten of giften? Bewaar de bewijsstukken, bijvoorbeeld rekeningen, bankafschriften en agenda. De belastingdienst kan daarnaar vragen. 5. Een aangifte doen? De belastingdienst stuurt soms aan mensen, die het afgelopen jaar weinig of geen belasting hoefden te betalen een brief dat men geen aangifte meer hoeft te doen. Maar let op! Het kan toch lonend zijn om dat wel te doen. Bijvoorbeeld als u naast uw AOW een klein pensioentje heeft of als u in 2015 veel aftrekbare ziektekosten heeft gehad, die niet vergoed zijn door uw verzekeraar of als er in de loop van het jaar veranderingen geweest zijn in uw inkomen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Bij twijfel is het verstandig toch een belastingaangifte in te vullen. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de belastinginvullers van HEVO. Zie HEVO-Actueel van februari jl. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0653279098. Paul Scholten, ouderenadviseur

7


HEVO-Actueeltjes maart - april Concert Zondag 10 april: 14.00 tot 17.00 uur. PERRON-3. Voorjaarsconcert m.m.v. Da Capo, Con Amore, HEVO-koor en De Zangtoffel. Kaartverkoop aan de bar in De Ontmoeting. Kosten: € 5,-. De Ontmoeting Maandag 28 maart: Tweede Paasdag. De Ontmoeting is gesloten! Woensdag 27 april: Koningsdag. De Ontmoeting is gesloten! Danscafé Zondag 20 maart en zondag 17 april: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch, tel. 073-8519600., e-mail: m.rademaker@annenborch.nl Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 16 maart en woensdag 13 april. Expositie Dinsdag 1 maart tot woensdag 1 juni: De Ontmoeting. Schilderijen-expositie van Emmy Voskuil. Info: Emmy Voskuil, 0637613051 of e-mail: evoskuil@hotmail.com *** Fietsen Woensdag 6 april: 09.30 uur. De Ontmoeting. Fietstocht van 30 km. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties voor eigen rekening. Info: Henk Baarens, tel. 073-5230163. Woensdag 20 april: 09.30 uur. De Ontmoeting. Fietstocht van 45 km. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties voor eigen rekening. Info: Bert van Oostenbruggen, 073-5216356. Film Maandag 14 maart: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film. Erbarme dich van Ramon Gieling.*** Filosofie Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurkamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx. Geo-caching Donderdag 17 maart: 19.30 uur. De Ontmoeting. Samen leren en spreken over Geo-caching. Info: Mattie Daniëls, tel. 073-5214409 of e-mail: mattie.daniels@home.nl

8


Dinsdag 5 april: 19.30 uur. De Ontmoeting. Samen leren en spreken over Geo-caching. Info: Mattie Daniëls, tel. 073-5214409 of e-mail: mattie.daniels@home.nl Elke tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand: 14.00 uur. De Ontmoeting. Oefenen in de praktijk voor beginnende cachers. Info: Mattie Daniëls, tel. 073-5214409 of e-mail: mattie.daniels@home.nl Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Maandag 4 april: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 073-5216361 Keuringen Vrijdag 1 april: 09.30 tot 13,00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073-5212554. Kienen Donderdag 31 maart: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. 10 rondes, kosten: € 5,- per boekje. Vrijdag 8 april: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 29 april: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. 10 rondes, kosten: € 5,- per boekje. Lezing/presentatie Dinsdag 5 april: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Jeroen Bosch, lezing/presentatie door Hans Hendrickx. Info: Joke Pos, tel. 073-5221436, e-mail: joke.jan.pos@home.nl *** Musical Zondag 29 mei: 11.45 uur. Musical Soldaat van Oranje, TheaterHangaar, Katwijk. Vertrek vanaf PERRON-3. Er zijn 50 plaatsen beschikbaar. Kosten: HEVO-leden € 119,en voor niet-HEVO-leden € 124,-, incl. busreis, ticket en diner. Info en aanmelding: Rieki Plappert, tel. 073-5221728 of 0655973861, e-mail: ha.plappert@home.nl *** Paasviering Vrijdag 18 maart: 14.30 tot 16.30 uur. De Annenborch. HEVO-paasviering. Zaal gaat open om 14.00 uur. Er zijn 100 kaarten beschikbaar. Per 8 maart liggen de kaarten in de bar van De Ontmoeting en bij de receptie van De Annenborch. Kosten: € 2.-.***

9


Reizen Vrijdag 11 maart en maandag 21 maart: 08.45 uur. Dagtocht Marcienne Breifabriek, Duitsland. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Info: zie HEVO-Actueel van februari en HEVO-website. Kosten: HEVO-leden € 37,50 en voor niet-HEVO-leden € 42,50. Aanmelding: Ine Jacobs, tel. 073-6422096 of 0628276951, e-mail: inejacobsine@gmail.com Vrijdag 18 maart: 10.00 uur. De Ontmoeting. Presentatie reis naar Normandië Donderdag 7 april: 09.00 uur. Dagtocht Landerdse Peel en EDAH-museum. Vertrek vanaf het Gildeplein, vervolgens Pastoor Van Thiellaan, Hintham. Kosten: HEVO-leden € 56,- en voor niet-HEVO-leden € 60,-. Info en aanmelding (vanaf 8 maart): Rieki Plappert, tel. 073-5221728 of 0655973861, e-mail: ha.plappert@home.nl *** Maandag 18 april: 11.00 uur. Dagtocht Kaasboerin in Postel. Vertrek vanaf het Gildeplein, vervolgens Pastoor Van Thiellaan, Hintham. Kosten: HEVO-leden € 48,- en voor niet-HEVO-leden € 53,-. Info en aanmelding (vanaf 8 maart): Diny Voets, tel. 073-5030900 of 0610843040, e-mail: dini.voets@ziggo.nl *** Woensdag 6 juli tot en met dinsdag 12 juli: Zomerreis met mooie excursies naar Nauders in Tirol. Kosten: € 570,- p.p.. Toeslag 1-pers. kamer € 54,-. Info en aanmelding: Diny Voets, tel. 073-5030900 of 0610843040, e-mail: dini.voets@ziggo.nl. Schaken Elke dinsdagmiddag is er schaken in De Ontmoeting. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Info en aanmelding: Loek Mostertman, tel. 073-6412634, e-mail: l.g.mostertman@home.nl. Seniorencontactmiddagen Dinsdag 8 maart: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1 Info: Theo van Straten, tel. 073-5212011 of theovanstraten@home.nl. Note: De seniorencontactmiddag is elke tweede dinsdag van de maand. Woensdag 9 maart: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Bloemschikken. Aanmelding: Riet Zijlemans, tel. 073-6123990. Zondag 13 maart: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Muzikale quiz (bingo) door Hans Bender. Let op! In HEVO-Actueel stond zondag 6 maart. Datum is gewijzigd in verband met carnavalsoptocht in ’s-Hertogenbosch - Oeteldonk. Info: Jenny van Rooij, tel. 073-5213732.

10


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Donderdag 17 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan Info: Karel Stoffels, tel. 073-6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Woensdag 23 maart: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Bloemschikken, gericht op Pasen. Aanmelding (v贸贸r 20 maart): Riet Zijlemans, tel. 073-6123990. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Vrijdag 25 maart: 13.00 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat. Paaslunch. Info en aanmelding (v贸贸r 23 maart): Marij Geurts van Kessel, tel. 073-5214375. Note: De seniorencontactmiddag is elke laatste vrijdag van de maand. Dinsdag 29 maart: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 073-5220076. Note: De seniorenmiddag is elke laatste dinsdag van de maand. Zondag 3 april: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van de Volks/werelddansgroep en drie line-dancegroepen. Als u wilt, kunt u meedansen met de line-dancegroepen. Donderdag 7 april: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: Karel Stoffels, tel. 073-6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 12 april: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Theo van Straten, tel. 073-5212011 of theovanstraten@home.nl. Note: De seniorencontactmiddag is elke tweede dinsdag van de maand. Woensdag 13 april: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, tel. 073-6123990. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Donderdag 21 april: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: Karel Stoffels, tel. 073-6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 26 april: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 073-5220076. Note: De seniorenmiddag is elke laatste dinsdag van de maand. Sportief Rosmalen 55+ Elke woensdag: 13.30 tot 14.30 uur. Sporthal De Hazelaar Sportinstuif: warming-up, jazzgym, volleybal en dynamic tennis.

11


Vakantie Zaterdag 30 april tot en met zondag 8 mei: De Ontmoeting is gesloten wegens meivakantie! Wandelen Elke dinsdag: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, tel. 073-5220602 of Tini Kurvers, tel. 0629547700. Dinsdag 15 maart en dinsdag 29 maart: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 073-5215581 of 0610754753. Maandag 4 april: 13.30 uur. Maliskampse Bos. Rustige wandeling Vertrek: vanaf parkeerterrein aan de Lijsterbeslaan bij het Eikenburgbos. Info: Henny van de Ven, tel. 073-5213346 of Maggy Vegers, tel. 073-5213163. Dinsdag 12 april en dinsdag 26 april: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 073-5215581 of 0610754753. Workshops Maandag 4 april: 11.15 uur. Donderdag 14 april: 15.15 uur. Vrijdag 22 april: 13.30 uur. Donderdag 28 april: 15.15 uur. De Annenborch, ComputerLeercentrum, De Hoef 100, Rosmalen. Onderwerp: uitleg over overheidsdiensten via internet. Elke workshop duurt 1½ uur en kost € 5,-. Bij aanvang te voldoen. Info en aanmelding: Annette Gladdines, tel. 0620356366 of per e-mail: agladdines@home.nl Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

12


Was u bij het 50+ Carnaval? Nee, is mijn antwoord op deze vraag. Maar Ans Aarts laat dit feest nooit zomaar voorbijgaan. In 2010 was zij zelfs de eerste winnares van de HEVO-wisseltrofee. In een gesprek met haar vertelde ze dan ook graag over het ‘Rosmolles 50+ Carnaval 2016’. Ans vond het een goed plan, dat de festiviteiten nu voor de eerste keer in de grote zaal van de Kentering plaatsvonden. Want het aantal aanwezige senioren was zo hoog, dat ze er niet in slaagde om het leuke programma met o.a. het Rosmalens volkslied te bemachtigen. Sjef Peters was zoals gebruikelijk de spreekstalmeester en kon zo ook een paar keer HEVO, naast Trug nor Vruuger, noemen. De sfeer zat er goed in met de echte carnavalsdeuntjes. De dansmariekes, gekleed in frisse, kleurrijke, moderne kostuums, waren enthousiast in hun optreden. Leuk dat er dit jaar een jeugdprinses in ons dorp is, die met haar gevolg ook de stemming mee bepaalde.

Jammer dat de buut van Hans uit Deurne, zo slecht verstaanbaar was. Ook al waren de toehoorders soms stil, dan was het nog slecht te volgen. Kwam het doordat regio Helmond toch anders gebekt is dan regio Meierij? Maar de zang en muziek van Trug nor Vruuger bracht weer de echte eigen dorpse klankkleur terug. Met veel bombarie van het dweilorkest kwam onze eigen echte prins Josephus d’n Urste zijn opwachting maken. Vlot klom hij bovenop een stoel, zodat hij goed te zien en te horen was, omringd door zijn raad van Elluf. Door de openstaande deur kwamen jammer genoeg te veel feestvierders van een andere zaal binnen. De geserveerde hapjes waren prima van smaak. En de stagiaires van het Rodenborch-college deden weer hun best, zoals we ook in De Ontmoeting van hen gewend zijn. De loterij leverde wat vragen op als iemand niet de juiste kleur bij zijn lotnummer had. De show werd gestolen door Bets Worst-Vos, verkleed als een ouderwets nonnetje, die de HEVO-wisselprijs veroverde. Keurig om kwart voor zes werd afgesloten met het Rosmalens Volkslied, o.l.v. Prins Carnaval bovenop zijn stoel. De organisatie mag terugkijken op een leuk carnavalsgebeuren voor de 50-plussers. Jo van Zantvoort

13


SCR Workshop ‘MijnOverheid.nl’ Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen organiseertworkshops voor iedereen die meer wil weten over de plannen van de overheid om steeds meer overheidsdiensten via het internet aan te bieden. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het verdwijnen van de blauwe envelop van de Belastingdienst. Het plan is om vanaf 2017 alleen nog maar belastingaangiften digitaal toe te staan. De communicatie hierover gaat dan via een persoonlijke digitale berichtenbox in ‘MijnOverheid.nl’. Maar ‘MijnOverheid.nl’ biedt veel meer. Zoals onder andere toegang tot uw gegevens bij de Basisregistratie, de Belastingdienst, het Pensioenfonds, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en de Gemeente. Aan de hand van een uitgebreide presentatie met diverse instructiefilmpjes worden de diverse mogelijkheden helder uitgelegd. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om met behulp van een deskundige een DigiD aan te vragen (BSN nummer nodig) of indien men reeds een DigiD heeft een ‘MijnOverheid’ account te activeren. Deelnemers ontvangen na de workshop via de mail al het getoonde en besproken materiaal. Een workshop duurt 1,5 uur en vindt plaats in het Computerleercentrum in Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100, te Rosmalen. De kosten bedragen € 5,- (bij aanvang te voldoen). De workshops worden gehouden op de volgende data: • • • •

Maandag 04 april om 11.15 uur Donderdag 14 april om 15.15 uur Vrijdag 22 april om 13.30 uur Donderdag 28 april om 15.15 uur

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Annette Gladdines tel. 06203563 66 of per e-mail: agladdines@home.nl Tineke Braaksma-van Emmerik Secretaris SCR

14


Presentatie Jeroen Bosch Ter gelegenheid van “Jeroen Bosch 500” heeft de commissie COE ons aller medelid en medewerker van het ‘Jheronimus Bosch Art Center’, de heer Hans Hendrickx, bereid gevonden een presentatie te verzorgen over deze beroemde Bosschenaar. Als u daar op 5 april van 10.00-12.00 uur bij aanwezig wilt zijn, meldt u zich dan aan bij mevrouw Joke Pos, telefoon: 5221436 of e-mail: joke.jan.pos@home.nl In De Ontmoeting zijn 50 plaatsen beschikbaar à € 5,voor leden en €6,- voor niet leden. Een introductie door dhr. Hendrickx: “Op 1 februari jl. werd bekend dat een nieuwe Jheronimus Bosch is ontdekt in het Atkins-Nelson Museum (VS). Het is een afbeelding van de Heilige Antonius die door Bosch meermalen werd geschilderd. Antonius leefde rond 300 na Christus als kluizenaar in Egypte. Hij vertelde zijn levensloop aan de bisschop van Alexandrië. Nooit zou hij zich tot zonden hebben laten verleiden. Dat maakte hem tot een groot voorbeeld voor alle kloosterlingen na hem. Vóór de tijd van Bosch was die levensloop al vertaald in het Latijn. Jeroen Bosch, die de Latijnse school doorlopen had, kon dus goed op de hoogte zijn van het wel en wee van de H. Antonius. De volgelingen van Antonius, opgeleid om zieken te verzorgen, hadden toen al 70 kloosters gesticht en ook een in ‘s-Hertogenbosch. Jheronimus Bosch heeft al die elementen verwerkt in zijn drieluik ‘De Verzoeking van de H. Antonius’, dat hangt in een museum in Lissabon. Het ontbreekt op de tentoonstelling die herdenkt dat Jeroen Bosch 500 jaar geleden is gestorven. Tijdens mijn presentatie neem ik u mee naar het ‘Jheronimus Bosch Art Center’ en laat u beelden zien, alsof u zelf het Centrum binnenstapt. Ik vertel u details, niet alleen over Antonius, maar over alle andere wereldberoemde schilderijen van Bosch, zoals: De Tuin der Lusten, De Hooiwagen, Het Laatste Oordeel, De Aanbidding der Koningen, De Marskramer en De Keisnijding”. Gerard Roozen, commissie COE

Badmintonclub HEVO? Hierbij wil ik inventariseren wie van onze Hevo-leden belangstelling heeft voor het spelen van badminton. Er zijn een aantal badmintonclubs in Rosmalen, maar die spelen meestal ‘s avonds of in het weekend. Diverse badmintonclubs zijn ook gericht op jeugd en competitie. Wie heeft er zin om overdag te badmintonnen, niet alleen voor het spel, maar ook voor de gezelligheid? Meld je aan! E-mail: fam.intveld@home.nl Bij voldoende belangstelling gaan we verder. Bea Intveld, activiteitencommissie

15


Demonstratie/workshop Taekwondo Op vrijdag 8 april om 09.15 uur zullen Tony Hendriks (trainer 2de Dan) en assistent in De Ontmoeting informatie geven over Taekwondo. Zij hebben beiden ervaring als 50-plusser. Taekwondo is bekend als stevige verdedigingssport, maar een basisbeweegstijl is de Tae Geuks. In Taekwondo kan men deze op een sterke manier beoefenen, maar ook op een zachte manier, die gelijkenis heeft met de Tai Chi. Voor de 50-plusser gaan we uit van de zachte manier. Vanuit een gezonde, stabiele houding (beide benen op de grond) worden de beweegpatronen gemaakt met aandacht voor balans, lenigheid en spierstevigheid. In de demonstratie worden ook andere mogelijkheden van Taekwondo getoond. In de workshop kun je alleen kijken, maar om het te ervaren kun je beter meedoen. Draag dan gemakkelijk zittende (sport)kleding. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden v贸贸r 1 april per mail: rwtahoogeboom@ziggo.nl Info Rob Hoogeboom tel. 0624380936 Bea Intveld, activiteitencommissie

16


Dagtocht Landerdse Peel en Edah Museum De bus vertrekt op 7 april om 9.00 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen. Aansluitend rijden we naar de Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.00 uur weer terug in Rosmalen te zijn. We beginnen deze dag met koffie of thee met iets lekkers. Daarna maken we onder leiding van een gids met de bus een mooie route door de Landerdse Peel. Voor velen is deze streek een onbekend stukje Nederland. Rond het middaguur is het tijd voor een heerlijke koffietafel. Daarna brengen wij een bezoek aan het EDAH Museum te Helmond. Er is tijd voor een rondleiding met gids, een kopje koffie en bezoek aan de filmzaal. Als afsluiting van de dag wordt u nog een 3-gangen diner aangeboden waarna we weer huiswaarts keren. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 56,-. Voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis kan vanaf 8 maart bij Rieki Plappert, tel. 073-5221728 of 0655973861. Mailen kan ook, naar: ha.plappert@home.nl Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u te horen of er plaats is. Als dit het geval is, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO, onder vermelding van: Landerdse Peel en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Ine Jacobs, reiscommissie

Bezoek Soldaat van Oranje Op 30 oktober 2010 ging de musical in première, in het grootste theaterdecor ooit gebouwd. De musical, gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van een van de grootste verzetshelden uit onze vaderlandse geschiedenis, speelt zich af in de hangaar op het voormalig militair vliegveld Valkenburg. Op verzoek van onze leden heeft de reiscommissie opnieuw een dagtocht naar vliegveld Valkenburg georganiseerd op zondag 29 mei 2016. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: • 11.45 uur: vertrek vanuit Rosmalen (PERRON-3) • 13.15 uur: aankomst in Katwijk, TheaterHangar vliegveld Valkenburg • 14.00 uur: aanvang musical ‘Soldaat van Oranje’ • 18.00 uur: vertrek vanuit Katwijk • 19.00 uur: driegangendiner in “Het Wapen van Harmelen” • 21.45 uur: aankomst Rosmalen.

17


De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 119,-. Voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Voor meer informatie en voor aanmelding neemt u contact op met Rieki Plappert, tel. 073-5221728 of 0655973861. Mailen kan ook naar ha.plappert@home.nl Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u te horen of er plaats is. Als dit het geval is, dan verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van ‘Soldaat van Oranje’ en uw telefoonnummer. Ine Jacobs, reiscommissie

Film Erbarme Dich Op maandag 14 maart 2016 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Erbarme dich’ van Ramon Gieling gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 20.15 uur. In een verlaten kerk met een groep daklozen als publiek, doen experts en liefhebbers (theaterregisseur Peter Sellars, dirigent Pieter Jan Leusink) verslag van hun bijzondere verhouding met Bachs muziek. Muziek is een wereld op zichzelf, een taal die rationeel begrip overstijgt. Zeker als het gaat over de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, een muziekstuk dat voor sommige mensen het muzikale hoogtepunt van de westerse beschaving is.De verhalen van de personages zijn zowel uniek als invoelbaar: uiteindelijk kent iedereen een vorm van lijden, verlies en liefde. Het lijdensverhaal van de Matthäus Passion is daarom niet alleen tijdloos, maar ook vertrouwd: ondanks onze verschillen delen we het geheim van de muziek.   De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. In de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij PERRON-3 De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen. Commissie COE

18


We gaan naar Heijmans! De firma Heijmans is in Rosmalen heel erg bekend. Velen kennen niet alleen het opvallende hoofdkantoor langs de A59, maar ook de diverse opslagterreinen voor materieel en materiaal. In de auto kom je de bekende borden en afzettingen ook elders in het land tegen en er staat ook regelmatig een stuk in de krant over nieuwe projecten en heel bijzondere (uit)vindingen, zoals SPARK, MX3D en ONE. Wat doet Heijmans eigenlijk allemaal, welke nieuwe ideeën ontstaan in dat grote kantoor en uit de samenwerking met de partners? Op de website staat daarover: “Heijmans is in 1923 opgericht en wist zich al snel te onderscheiden met innovatieve ideeën. Deze cultuur heeft de afgelopen 90 jaar zijn sporen achtergelaten. Van veiliger asfalt, een woning die je zelf samenstelt, tot een snelweg die inspireert. Wie denkt dat het daarmee ophoudt, komt bedrogen uit Want de kern van innovatie is dat het altijd doorgaat: vernieuwing is altijd nodig om beter, sneller en slimmer te worden. Dat komt goed uit, want dat is precies het vernuft dat we graag toevoegen aan onze producten. Al negentig jaar lang.” De commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie (COE) is heel blij met het aanbod van Heijmans om onze leden te ontvangen en tijdens een presentatie op de hoogte te brengen van de vele activiteiten en innovaties. Bent u ook zo benieuwd naar de vele activiteiten van Heijmans? Meldt u zich dan snel aan. Tijdens de presentatie op 20 april, van 15.00-16.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur), is er plaats voor 50 personen. De toegang is gratis, maar u moet zich vooraf aanmelden bij commissielid Eva de Beer-Moppes, via tel. 073-5213676 of e-mail: beermoppes@hetnet.nl Mevrouw Wendy Kapteijns van de firma Heijmans ontvangt ons in het SPARK-gebouw op de werf van firma Heijmans, Graafseweg 3 te Rosmalen. Parkeergelegenheid vindt u op het terrein.

Seniorencontactmiddag Maliskamp Op vrijdag 25 maart is er een seniorencontactmiddag in Ons Trefpunt Maliskamp. We starten deze middag om 13.00 uur met een gezellige paaslunch. Na de heerlijke lunch is er tijd voor een gezellig samenzijn en is er zeker nog gelegenheid voor de liefhebbers om een kaartje te leggen. Meer informatie over de contactmiddag vindt u nog in de media. Als u wilt deelnemen aan de lunch, kunt u zich vóór 22 maart aanmelden bij Marij Geurts van Kessel, tel. 073-5214375. ps. Voor deze lunch wordt wel een kleine bijdrage gevraagd.

19


5-daagse excursiereis Normandië De HEVO reiscommissie nodigt u uit voor de presentatie van deze reis op 18 maart om 10.00 uur in De Ontmoeting. U krijgt uitgebreide informatie en u kunt eventuele vragen stellen. Van maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei Tijdens deze reis verblijven we in Hotel Otelinn in Caen. Deze reis in inclusief: • Vervoer per luxe touringcar • 4 nachten op basis van 2-persoonskamer • 4 x ontbijt en 4 x diner • Dagtocht Caen en kustroute Normandië, entree Chateau Ducal (m.u.v. museum) • Dagtocht Mont Saint Michel & Saint Malo • Dagtocht WO2 invasiestranden, inclusief entree Arromanches 360, Airborne museum in St.Mere Eglise • Vrij bezoek Étretat • Afscheidsdiner • Reserveringskosten Deze reis is exclusief: • Entree Mont Saint Michel. Entree € 8,• Reis- en annuleringsverzekering • Persoonlijke uitgaven • Fooien en entreegelden Aanmeldingsformulieren en meer informatie voor deze reis bij Rieki Plappert tel. 073-5221728 of 0655973861 mailen kan ook: ha.plappert@home.nl De prijs van deze meerdaagse reis bedraagt € 445,-. De toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt € 100,-. Bij reservering verzoekt het reisbureau u een aanbetaling van 15% te doen. Ine Jacobs, reiscommissie

Tweede maal bezoek aan Breifabriek. We moesten heel veel mensen teleurstellen voor de dagtocht naar de breifabriek in Duitsland. De bus was in twee dagen volgeboekt. Op 21 maart gaan we nogmaals naar breifabriek Marcienne. U kunt informeren bij Ine Jacobs: tel. 073-6422096 of 0628276951.

20


HEVO Lenteconcert Een geweldig orkest, een prachtig ensemble, een inspirerend koor, heerlijke samenzang, daar houdt toch iedereen van? Jammer dat je vaak van tevoren moet kiezen. Maar nu niet! Op zondag 10 april geven het orkest Da Capo, het muziekensemble Con Amore, het HEVO-koor en De Zangtoffel sámen een concert. Zij treden zowel gezamenlijk als apart op. Dat wordt een overvol podium wellicht maar ook een overvol programma met muziek voor elke smaak. Alle muziekgezelschappen van HEVO doen mee. Het orkest Da Capo telt 25 muzikanten. Zij spelen lichte muziek van luisterliedjes tot operette, dansmuziek en populaire liedjes. Het ensemble Con Amore speelt kamermuziek waarbij het vooral gaat om het samen mooie muziek maken. Het HEVO-koor heeft een goede reputatie opgebouwd en zingt meerstemmig in allerlei talen. De Zangtoffel tot slot is gespecialiseerd in meezingers. Liedjes die iedereen kent van vroeger en van de radio. Alle concertdeelnemers hebben dus hun eigen muzikale toon en vorm. Spannend om mee te maken hoe dat samengaat en hoe zij er samen een geweldige muzikale HEVO-happening van gaan maken. Datum: Waar: Kaartjes: Kosten:

Zondag 10 april van 14.00-17.00 uur met pauze PERRON-3 te Rosmalen Kaartjes zijn vanaf nu te koop bij de bar van De Ontmoeting Kaartjes kosten 5 euro per stuk

ps. Alle hierboven genoemde muziekgezelschappen hebben plaats voor nieuwe leden. Enthousiast geworden, vóór of ná het concert? Neem contact op en doe gewoon mee! Namens alle deelnemers Tonny van Raaij

Emmy Voskuil exposeert In mijn jongere jaren was ik fotograaf. Fotografie was destijds mijn hobby en mijn werk. Hierdoor heb ik goed leren kijken. Nu vele jaren ouder en in de digitale wereld terechtgekomen, is het waarnemen en vastleggen van onderwerpen nog altijd fascinerend. Het zelf iets creëren en vastleggen door middel van schilderen is heel erg boeiend, maar ook niet gemakkelijk. Het uitvinden welke techniek, materiaal en object bij je past, is een lange weg. Regelmatig switch ik: acryl, olieverf, aquarel, inkt, ieder materiaal heeft zijn eigen karakter en uitstraling. Alles wat u op deze expositie aantreft, is gemaakt met acryl.

21


Veel kleur, weinig kleur? Iets abstracts, figuratief, realistisch of fantasie? Bij ieder nieuw wit doek komen vragen, waarop ik moet antwoorden. Echter: is er een besluit genomen, soms spontaan, soms aangezet door een persoon of een situatie, dan komen de eerste tekeningen of verfstreken op het doek en dan begint de volgende uitdaging; het moet iets moois worden Een doek waarvan ik na afloop kan zeggen, ja: dit is geworden wat ik voor ogen had, toen ik begon. Hopelijk gaat u ook genieten hiervan. Veel kijkgenot! Hebt u vragen of wilt u contact met mij, bel of mail me gerust: 0637613051 of email: evoskuil@hotmail.com Emmy Voskuil

HEVO en de Rabobank clubkas De Rabobank is de laatste jaren een goede sponsor van HEVO geweest o.a. van de Dag van de Senioren. Met ingang van 2016 is hun sponsoraanpak echter veranderd. De Rabobank start met de Clubkas Campagne. Een gedeelte van de winst van de bank vloeit hiermee terug naar het lokale verenigingsleven. Een prachtige opzet! Wat is de bedoeling: Verenigingen en/of Stichtingen kunnen zich aanmelden om deel te nemen. Klanten van de Rabobank die ouder zijn dan 12 jaar mogen stemmen uitbrengen op hun favoriete doel. Ieder heeft 5 stemmen te vergeven. Dat mag 5 op één doel zijn maar het mogen er ook 5 x 1 zijn. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht des te meer geld wordt ontvangen. In totaal is er 100.000 euro te vergeven. Het gaat dus écht ergens om! HEVO gaat zich aanmelden met als doel hierdoor De Dag van de Senioren mede te financieren. De komende maand kunt u meer informatie en publiciteit hierover van ons verwachten. Want wij hopen en verwachten natuurlijk dat er in grote getale op ons HEVO-doel wordt gestemd! De stemming is van 12-19 april 2016. In de weken daarvoor leggen we u haarfijn uit hoe het moet en waar u het allemaal voor doet! Namens de sponsorcommissie, Tonny van Raaij

22


Paasviering: Thema “De ongelovige Thomas”. Op weg naar Pasen wordt dit jaar de oecumenische woord- en gebedsdienst gehouden op vrijdag 18 maart om 14.30 uur in het restaurant van De Annenborch. De zaal is open vanaf 14.00 uur. In het thema, voorbereid door de commissie zingeving staat deze keer de apostel Thomas centraal. Net als wij had hij moeite om te geloven, wat hij niet met eigen ogen gezien had. Toch zegt Jezus: ”Gelukkig zijn zij, die niet zien maar toch geloven!” Hoe denken wij daarover? De viering wordt weer met koor- en samenzang opgeluisterd door het bekende HEVO-koor o.l.v. Jan Pos. Afgelopen jaar is onze voorganger pastor Wout Pulles ons ontvallen; wij zullen hem zeker gedenken. Gelukkig is diaken Jan Renders bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Na de dienst om ongeveer 15.30 uur kunnen we onder het genot van koffie/thee met paasbrood nog napraten. Omdat in het restaurant maar 100 plaatsen beschikbaar zijn vragen wij u om vooraf een kaartje te kopen; dit geldt ook voor bewoners van De Annenborch! Vanaf woensdag 2 maart zijn de kaartjes voor € 2,- te verkrijgen bij de receptie in De Annenborch óf aan de bar in De Ontmoeting. Tijdens de viering is er géén collecte, maar de opbrengst van de kaartjes wordt door HEVO overgemaakt aan Hospice De Duinsche Hoeve te Rosmalen. Wij wensen u een inspirerende viering en een Zalig Pasen ! Commissie Zingeving, Loek Mostertman / Evenementencommissie Pieter Vissers

Van de Beheercommissie Het komt regelmatig voor dat wekelijkse activiteiten niet doorgaan zonder dat dit is doorgeven aan de beheerder. Het zou heel fijn zijn, als de besturen van de clubs dit tijdig door willen geven zodat er wellicht een andere activiteit gepland kan worden. Het komt nog te vaak voor dat de tafels en stoelen niet op de juiste plek teruggezet worden. Hierdoor heeft de volgende activiteit nodeloos last van u. Willen alle clubs de tafels en stoelen en de gebruikte attributen weer terugzetten, zoals het hoort. Ik ga er vanuit dat dit nu algemeen bekend is.

23


Als u attributen uit de opslag haalt, wilt u ze dan ook daar weer terugzetten. Ook dit voorkomt onderlinge irritaties. Er wordt regelmatig geklaagd over de temperatuur in de zalen en dat is terecht. De beheercommissie is bezig met de Kleine Meierij om te komen tot een oplossing. Een mogelijke oplossing is om de thermostaatknoppen in het café minstens op “1” te laten staan en in de zalen op “2”. Een vriendelijk verzoek om niet aan de thermosstaatknoppen te komen. Mogelijk vinden we zo de oplossing van het probleem. Verder is het heel verschillend wat iedereen een goede temperatuur vindt, maar de beheercommissie vindt een temperatuur van rond de 21 graden een prima temperatuur. Laten we er met ons allen voor zorgen dat De Ontmoeting een fijne plek is en blijft om onze activiteiten te beoefenen. Ik reken op de medewerking van alle gebruikers van De Ontmoeting! Harrie Wijn Namens de Beheercommissie

Tafeltennisvereniging Vice Versa’79 Graag willen wij de mogelijkheid om kennis te maken met tafeltennis nogmaals onder de aandacht brengen. Op campings zijn de tafeltennistafels constant in gebruik maar behalve vakantievermaak is tafeltennis ook een leuke manier om in beweging te zijn. Het is een sport die voor alle leeftijden geschikt is en waar opa’s of oma’s regelmatig hun kleinzoon of kleindochter kunnen verslaan. Om kennis te maken met onze sport bieden wij een vijftal bijeenkomsten aan. Leden van tafeltennisvereniging ‘Vice Versa’ zullen U van de nodige aanwijzingen voorzien. Alle materialen zijn aanwezig. U hoeft alleen sportieve kleding en sportschoeisel te dragen. Aanmelden is mogelijk voor de maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur of voor de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten bedragen € 10,te voldoen bij de eerste bijeenkomst. Bij elke bijeenkomst wordt u bovendien een gratis drankje naar keuze aangeboden in ons kleine barretje. Aanmelden kan via een mailtje naar pketels@home.nl onder vermelding van uw keuze voor de avond of ochtend. Voor de maandag zijn nog twee plaatsen beschikbaar en voor de vrijdag nog slechts acht. Op vrijdag 11 maart en maandag 14 zijn de eerste bijeenkomsten. Als u zich eerder al aangemeld heeft via bovenstaand mailadres hoeft dat niet opnieuw. Bea Intveld, activiteitencommissie

24


HEVO-koor zoekt zangers en zangeressen In onze seniorenvereniging neemt het HEVO-koor een bijzondere plaats in. Denk maar aan de bijdrage die het koor levert aan de jaarlijkse kerst- en paasviering. Het koor is actief op veel meer fronten. Zo doet het mee aan plaatselijke evenementen, aan korendagen van andere koren en van de REBO (Regionale Bond van Ouderenkoren). Tijdens de laatstgehouden korendag zei een bestuurslid van de bond dat het HEVO-koor behoort tot de top van de Brabantse seniorenkoren. Het repertoire is zeer veelzijdig. Van religieuze liederen bij de kerst- en paasviering, tot licht klassiek en vrolijke liederen uit musicals. En dit alles wordt vierstemmig gezongen. Geplaagd door lichamelijke ongemakken zijn enkele leden gestopt. Tevens werd het koor geconfronteerd met een sterfgeval. Hierdoor dreigt er voor enkele stemgroepen onderbezetting. Wordt een stemgroep te klein, dan wordt het steeds lastiger het veelzijdige repertoire te blijven zingen. Om dit te voorkomen, zoekt het koor nieuwe zangers en zangeressen. Dit geldt voor alle stemgroepen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Wilt u een repetitie bijwonen, kom dan op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur naar De Ontmoeting. Info: Jan Pos, dirigent, tel. 073-5221436 of AndrĂŠ Keller, secretaris, tel. 0646718742.

25


Zondagmiddaginloop in De Ontmoeting Op zondag 3 april is er een bijzondere inloopmiddag in De Ontmoeting aan de Tulpstraat 2-4 te Rosmalen. De Ontmoeting is open van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze middag zullen de line dancegroepen en de volks- werelddansgroep zich presenteren. Zij zullen diverse dansen laten zien in samenstelling met elkaar en elke groep geeft zijn eigen dansshow. Het leuke hiervan is dat u gewoon mee mag doen. U hoeft niet stil op uw stoel te blijven zitten. Als afsluiting van deze middag zullen alle vier de groepen volks- werelddans en line-dance gezamenlijk met een dans eindigen. Het belooft een geweldig leuke middag te worden. U hoeft geen lid van HEVO te zijn om hiervan deel uit te kunnen maken. De toegang is gratis; de consumpties zijn voor eigen rekening. Zo’n middag mag u niet missen. Info: Jenny van Rooij, tel. 073-5213732.

Tai chi Qi Gong Chinese oefenmethode: de interne kunst van werken met je levensenergie. De zachte vloeiende bewegingen van Qi Gong maken het lichaam vrij en soepel, de geest naar binnen gecentreerd en stil, de stemming rustig en plezierig. Qi Gong is een oude Chinese oefenmethode om rust te verkrijgen, het lichaam vitaal te houden of om weer nieuwe vitaliteit te verwerven, mentale kracht te ontwikkelen, het lichaam te zuiveren en weer te gaan voelen. In China wordt het al duizenden jaren door jong en oud toegepast als Qi Gong therapie! Qi Gong wordt beoefend bij verschillende ziektepatronen, rouwverwerking en burn-out. Sinds september 2015 geef ik aan drie groepen les op vrijdagochtend bij HEVO in De Ontmoeting. Eerste groep van 09.15 uur tot 10.15 uur: er is nog plaats. Tweede groep van 10.30 uur tot 11.30 uur (vol). Derde groep van 11.45 uur tot 12.45 uur: speciaal voor mensen met een bewegingsbeperking door b.v. reuma. Oefeningen worden zittend op een stoel gedaan: er is nog plaats. Kom gerust eens meedoen. Info: 0618018723 of www.prachtig-krachtig.nl Jacqueline Wijnen

26


Wat hoor ik? Wie kent het niet, het bingospel met 24 cijfers op een kaartje, waarop tijdens het spel heel intensief en in grote stilte de cijfertjes in de gaten worden gehouden. Want een vol rijtje betekent: bingo. Het spel wordt veel gespeeld ter ontspanning in bejaarden- en buurthuizen, ook in De Ontmoeting. Op de eerste zondag van de maand is in De Ontmoeting de seniorencontactmiddag, waarop de maandelijkse activiteiten plaatsvinden. Komende maand maart is dat echter op de tweede zondag, omdat op 6 maart de uitgestelde carnavalsoptocht van Oeteldonk plaatsvindt. Zondag 13 maart is in De Ontmoeting een soort muziekbingo, niet met cijfers maar met titels van muziekfragmenten van bekende Nederlandse artiesten. De stilte van de cijfertjesbingo verandert hierdoor in een lach van herkenning, waardoor tot meezingen uitgenodigd wordt. Het heet dan ook: “Wat hoor ik” en is gegarandeerd een succes voor een gezellige middag. Iedere deelnemer krijgt een formulier met daarop drie rijtjes van negen titels of een gedeelte daarvan. In de eerste ronde gaat het om het eerste rijtje, in de tweede ronde om het tweede rijtje en tot slot in de derde ronde om het derde rijtje. Elke ronde duurt maximaal 20 minuten. Er wordt gespeeld met 40 muziekfragmenten. Wie dan als eerste een rijtje vol heeft, is winnaar en krijgt een prijsje. Dit alles doen we twee keer. Is er meer dan één winnaar, dan wordt door middel van het trekken van de hoogste kaart één winnaar aangewezen. De eindronde is ‘volle bak’ op beide formulieren. Ook hierbij kan maar één winnaar zijn. Hans Bender, vrijwilliger HEVO

Bridgeclub Ruiten-Plus Wij hebben nog plaats voor nieuwe leden. Wij zijn op zoek naar bridgers, die hun vaardigheid willen verbeteren of willen opfrissen. Bent u die bridger die we zoeken, dan kunt u op maandagochtend, van 09.30 uur tot 12.20 uur, in De Ontmoeting bij Ruiten-Plus terecht. Bij Ruiten-Plus wordt voorlopig huiskamerbridge gespeeld. Elke ronde van drie spellen duurt 25 minuten. Het is geen must om dit aantal te halen. Indien nodig is er ruimte om een gespeeld spel te bespreken. Gezien de grootte van de speelruimte, is er nog plaats voor een nieuwe leden. Kom gewoon eens bij ons bridgen om de sfeer te proeven; lid worden kan daarna altijd nog. Voor informatie kunt u bellen met Ben Haagen, tel. 073-6413187.

27


T’ai Chi T’ai Chi is een van de activiteiten die bij HEVO plaatsvindt. Om meer duidelijkheid te geven over de organisatie van T’ai Chi en over de docenten, vonden wij het als T’ai Chi bestuur passend om daar enige aandacht aan te geven. Sinds 1 September 2015 bestaat het bestuur van T’ai Chi uit twee leden. Voorzitter en secretaris: Ina Ploem, penningmeester en gedeeltelijk ook secretaris Jacques de Bresser. De HEVO contactpersoon is Bea Intveld. Jacques verzorgt het financiële plaatje voor de acht groepen en doet samen met Ina de administratie. Ina zorgt voor het algehele reilen en zeilen van deze acht groepen. Zij is de vraagbaak, die probeert om alle problemen, die er kunnen komen, zo goed mogelijk op te lossen. Verder zorgt zij ervoor dat de nieuwe leden in de juiste groepen geplaatst worden, in overleg met Jacques en de desbetreffende docent. Indien nodig, hebben Jacques en Ine elke week een half uurtje overleg. In totaal bestaan de acht groepen inmiddels uit 89 leden. De lessen worden gegeven door drie docenten: Lies, Shirley en Jacqueline, respectievelijk op maandag, dinsdag en vrijdag. In latere artikelen stellen zij zich aan u voor. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Op maandag 12.30 uur en 13.45 uur, op dinsdag 13.30 uur en op vrijdag 09.15 uur zijn nog plaatsen vrij. U kunt altijd driemaal gratis meedoen; daarna kunt u zich inschrijven voor de lessen. Het lidmaatschap van HEVO is verplicht bij inschrijving. Op vrijdag 11.45 uur is er een speciale groep voor leden die zittend deelnemen. Voor verdere uitleg kunt u de voorzitter benaderen. Contactadres: taichitaobestuur@gmail.com Jacques de Bresser, tel. 0644816981

In memoriam Ans Steenhorst Op 26 januari 2016 overleed Ans Steenhorst. Ans is de oprichtster van ‘Rosmalen uit de Coulissen’, de toneelvereniging van HEVO. Met enthousiasme wist zij het bestuur van onze seniorenvereniging warm te maken om deze toneelclub te kunnen oprichten. Ans schreef gedichten, toneelstukjes en ook een boek over de Tweede Wereldoorlog. Haar klucht ‘De Advertentie’ voerden wij, met heel veel succes, op bij het jubileum van ‘t Ven en tijdens de Zomerschool. Haar slechte gezondheid was er de oorzaak van dat zij zes jaar geleden het regisseren moest overdragen. Later heeft zij zich ook als voorzitter terug moeten trekken. Wij zijn Ans heel veel dank verschuldigd. Thérèse Smulders, secretaris van ‘Rosmalen uit de Coulissen’.

28


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Jeroen Bosch - Tuin der Lusten

Hevo actueel maart totaal  
Hevo actueel maart totaal  
Advertisement