Page 1

HEVO - Actueel veertiende jaargang maart 2014 nr: 3


Colofon

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 10 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving en lay-out Harrie Wijn

Verspreiding Jan Hoofs telefoon 073 – 5212554 email: jan.hoofs@hetnet.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl telefoonnummer 073-5214548 Marlies Markensteyn

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 28 maart 2014

Ledenadministratie Annemarie Peters; 073 5213957 Yvonne de Ruijter email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


Inhoud Sint-Lambertuskerk Rosmalen (redactioneel)�������������������������������������������� 3 Van het bestuur ����������������������������������������������������������������������������������������� 4 Herinneringscentrum Kamp Westerbork

�������������� 5

GGZ Oost-Brabant zoekt vrijwilligers �������������������������������������������������������� 6 Computerles voor Senioren����������������������������������������������������������������������� 7 Voor wie is de Vrijwilligers Academie? ������������������������������������������������������ 8 Een rondje HEVO (aflevering 9)����������������������������������������������������������������� 8 Reanimatie: cursus en herhalingsles������������������������������������������������������� 10 Gewijzigde data kienen in De Annenborch���������������������������������������������� 10 Expositie Mandala-tekenen ��������������������������������������������������������������������� 10 Is de ziel ter ziele?�������������������������������������������������������������������������������������11 Film The Only Son in Perron-3 ���������������������������������������������������������������� 12 Linedancegroep bestaat 10 jaar��������������������������������������������������������������� 12 Fietsen langs de Weser ��������������������������������������������������������������������������� 13 HEVO - Actueeltje maart - april ��������������������������������������������������������������� 14 Sportieve wandeling o.l.v. een natuurgids������������������������������������������������ 16 Voor de creatievelingen onder u ������������������������������������������������������������� 16 De Goot, blijspel van Ton Davids������������������������������������������������������������� 17 HEVO-wandelclub De Zandlopers ���������������������������������������������������������� 17 Musical Midzomernachtsdroom ��������������������������������������������������������������� 17 De Linie van Frederik Hendrik in 1629 ���������������������������������������������������� 18 Pasen 2014: opgewekt en opstandig ! ���������������������������������������������������� 18 Film Lincoln in Perron-3��������������������������������������������������������������������������� 19 De Vrolijke Voetjes in De Ontmoeting ������������������������������������������������������ 20

1


HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers���������������������������������������������������� 20 Dagje uit de oude doos���������������������������������������������������������������������������� 21 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen������������������������������������������������ 22 Infomarkt voor senioren op zaterdag 17 mei ������������������������������������������� 23 Bijzondere hobby’s of verzamelingen, hebt u die? ���������������������������������� 23 Socratische gesprekken: een terugblik���������������������������������������������������� 24 Extra kaartjes voor Soldaat van Oranje��������������������������������������������������� 25 HEVO-zomerreis van 17 t/m 23 juli ��������������������������������������������������������� 25 Overzicht commissies HEVO – deel 2 ��������������������������������������������������� 27

2


Sint-Lambertuskerk Rosmalen (redactioneel) Elke ochtend, na een heerlijke en welverdiende nachtrust, schuif ik de slaapkamergordijnen opzij en het eerste wat dan mijn oog binnenvalt, is de majestueuze Sint-Lambertuskerk met mooie koperen afvoerpijpen. Helaas hebben koperdieven zich, enige jaren geleden, de onderste delen toegeëigend. Ook de klokkentoren doet zijn uiterste best om mij te doen ontwaken. Geen vergeefse moeite, want de galmende klokken houden aan. Als ik na een frisse douche mij begeef naar mijn computer en ik tik ‘lambertus’ in, kom ik, via Wikipedia, bij een artikel, dat het een en ander over onze Lambertus vertelt. Zo mag ik deze eerbiedwaardige kerk toch wel noemen. De Rosmalense kerk is vernoemd naar Lambertus, bisschop van Maastricht en martelaar. Wellicht zult u denken, Maastricht is toch geen bisschopsstad en dan heeft u gelijk. Echter, gedurende vijftien eeuwen na Christus’ geboorte was dat wel het geval. Roermond heeft in 1559 de bisschopszetel in Limburg overgenomen. Maar dat terzijde. Ik had het met u over onze Lambertus. St. Lambertus, bisschop en martelaar. Martelaar! Ja, zeker. Het leven van een bisschop verliep toentertijd heel anders dan nu. In gezelschap van Willibrord, die in 691 na Chr. uit Engeland kwam, predikte Lambertus het evangelie aan de heidenen aan de benedenloop van de Maas, in het gebied, dat nu Noord-Brabant wordt genoemd. In dit gebied zijn daarom vele kerken aan hem gewijd. Denkt u aan Veghel en Helmond. Meteen dringt de geschiedenisles van frater Victricius mijn gedachten binnen. Hij kon zo prachtig vertellen over de negentien Martelaren van Gorcum, waarvan de bekende Bosschenaar Leonardus van Veghel er een was. Lambertus werd in 705 in de nacht van 16 op 17 september op 67 jarige leeftijd vermoord. De officiële rooms-katholieke versie ziet Lambertus als een martelaar voor het geloof vanwege zijn verdediging van de huwelijkstrouw, die hij aan de kaak stelde. Hij werd eerst in Maastricht begraven. Later liet zijn opvolger, Hubertus van Luik, de overblijfselen van Lambertus verplaatsen naar Luik. De nieuwe bisschopszetel had zijn eigen heilige nodig. Terug naar onze Lambertus. Loopt u eens de kerk binnen, voordat u uw boodschappen doet in De Vreeburg en bewonder de prachtige kansel, waarop, helaas,

3


geen preken meer gehouden worden. De veertien kleurrijke staties, waarop het lijden en de dood van Jezus verbeeld zijn, nopen u tot bezinning. Wellicht nodig in deze hectische tijd. Neemt u naderhand ook nog de tijd om het kerkhof rondom de kerk te bezoeken. U vindt er mooie zerken, met wellicht bekende namen.

Redactie, Piet Kerssens

Van het bestuur In de vorige Van het bestuur meldde ik dat de algemene ledenvergadering op 25 april is. Die datum is inmiddels gewijzigd. De ledenvergadering is dinsdag 22 april om 19.30 uur in De Ontmoeting. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde financiële en inhoudelijke beleid. Ook legt het de begroting 2014 en het werkplan voor dit jaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring voor. Van de jaarstukken wordt een klein boekje gemaakt. Alle commissieleden en besturen van de secties krijgen begin april dat boekje toegestuurd. Andere leden kunnen het boekje afhalen bij De Ontmoeting. In HEVO-Actueel van april vindt u een korte samenvatting van de verschillende vergaderstukken. Noteert u vast in uw agenda: 10 april15.00 uur 11 april 14.30 uur 14 april 19.30 uur 22 april 19.30 uur 17 mei 10.00-16.00 uur) 19 augustus 21 augustus 26 september 6 oktober 19.30 uur 10 november 19.30 uur 21 november 19.30 uur 19 december 14.30 uur

musical Rodenborch (Perron-3) paasviering (Annenborch) informatiebijeenkomst voor nieuwe leden algemene ledenvergadering informatiemarkt (De Ontmoeting) BROEM-cursus (1e dag) BROEM-cursus (2e dag) Dag van de senioren (Perron-3) overleg bestuur-commissies overleg bestuur met sectiebesturen vrijwilligersfeest (inclusief partners!) kerstviering (Kentering)

Voor het overzicht en de data van lezingen, workshop of thema-avonden verwijs ik u graag naar onze website www.hevorosmalen.nl.. Onder de agenda leest u wat er allemaal op het programma staat. De inning van de contributie bij die leden die HEVO daarvoor hebben gemachtigd is – voor een deel- niet helemaal vlekkeloos gelopen als gevolg van de IBAN regels. Inmiddels zijn alle automatische incasso’s geïnd. Leden die ons niet hebben gemachtigd hebben op 1 februari een brief gekregen waarin hen wordt gevraagd om de contributie over te schrijven of HEVO alsnog te machtigen voor automati-

4


sche incasso. Vanaf 2015 zien we ons genoodzaakt om de contributie voor die leden die ons niet hebben gemachtigd met € 2,50 administratiekosten te verhogen. Op 21 februari heeft het bestuur op ‘de hei’ gezeten. In dit geval was de hei de bestuurskamer in De Ontmoeting. We hebben met elkaar het functioneren van de vereniging besproken. Hoe gaat het en waar staan we. Dat deden we aan de hand van het werkplan 2013, het beleidsplan 2012-2016 en de notitie Organisatiestructuur (maart 2013). We hebben gekeken naar ons als bestuur, naar de commissies en de secties. Ingrid Thelissen heeft medegedeeld dat zij in april, na 16 jaar lid te zijn geweest van het bestuur, stopt als bestuurslid. In de komende maanden gaan we op zoek naar een vervanger voor haar. Ook gaan we voor een aantal vacatures in commissies kandidaten zoeken. Binnenkort leest u daar meer over. In deze en de vorige HEVO-Actueel vindt u een overzicht van de commissies. Wat ze doen, wie er in zit en hoe ze te bereiken zijn. Wilt u ook actief worden binnen onze vereniging in een van die commissies dan kunt u dat melden bij Jacqueline van de Wildenberg, e-mail vrijwilligers@hevorosmalen.nl. HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. KBO komt op voor de belangen van haar leden. KBO-Brabant heeft bij de vier grootste banken van Nederland en de Vereniging van banken aandacht gevraagd voor de afname van de dienstverlening door de banken. Het sluiten van kantoren en het verminderen van pinautomaten maakt de bank voor veel ouderen steeds moeilijker bereikbaar.

Peter de Leeuw, secretaris

Herinneringscentrum Kamp Westerbork Wij bezoeken een plek met een bijzondere geschiedenis die midden in Drenthe ligt. Op deze historische plek worden de levens van honderdduizend Joodse Nederlanders in herinnering gehouden. Het verhaal van kamp Westerbork is het verhaal van de moord op 102.000 keer een mens en het verhaal van vijfduizend overlevenden. Vertrek op donderdag 20 maart vanaf het Gildeplein om 8.00 uur. Onderweg een stop voor koffie of thee. Aangekomen in Kamp Westerbork is het tijd voor de lunch. Daarna is er gelegenheid om een korte documentaire te zien met beelden van het kamp. We bezoeken onder leiding van een gids het kampterrein en hebben daarna nog tijd om de tentoonstellingen te

5


bekijken. Onderweg naar huis maken we nog een tussenstop voor het 3-gangen diner. Om 21.00 uur verwachten we weer terug te zijn in Rosmalen. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 66,50 voor nietleden komt daar een toeslag bij van € 5,00 . Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Kamp Westerbork. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, verminderd met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diny Voets tel. 073 – 5030900 of 06 – 10 843 040 mailen kan ook naar dini.voets@ziggo.nl

GGZ Oost-Brabant zoekt vrijwilligers Enkele uren om naar uit te kijken... Tijd voor een activiteit dat het leven verreikt, voldoening geeft, gesprekstof bezorgt, grenzen verlegt en bovenal blij maakt. Op Locatie Coudewater wonen mensen met psychiatrische beperkingen, vaak zijn ze niet mobiel en kunnen niet zelfstandig functioneren. Alle energie en tijd spendeert het personeel om hen liefdevol te verzorgen. Voor veel extra’s is echter ondersteuning nodig van vrijwilligers. Een aantal cliënten vindt het leuk om Oudhollandse liedjes te zingen en deel te nemen aan muziekquizjes. De muziekliefhebbers kunnen echter niet zelfstandig functioneren en moeten gehaald en gebracht worden en geholpen tijdens de bijeenkomst. Wij zoeken vrijwilligers die willen ondersteunen tijdens die dinsdagmiddag. Weer een andere groep wil graag buiten de frisse lucht opsnuiven. Zonder hulp lukt dat deze ouderen echter niet aangezien ze zich zonder rolstoel niet kunnen verplaatsen. Die dinsdagochtend vliegt voorbij. Na de korte wandeling over het landgoed is het tijd voor een gezamenlijk kopje koffie of thee waarna weer een korte wandeling volgt. Opgeven voor deze wandelclub kan ook samen met een vriend(in). Ook zoeken we vrijwilligers die op afroep, een bewoner wil begeleiden naar de tandarts, ziekenhuis, bijzondere familiegebeurtenis of tijdens een uitje. Ook voor deze begeleidingstaak is het nodig over speciale eigenschappen beschikken. Geduld hebben bijvoorbeeld, gemakkelijk contact kunnen maken, respect tonen voor de bewoners en het leuk vinden om te regelen en te zorgen. Het zichtbaar genieten en die blije blik van herkenning en bij thuiskomst, dat alleen al maakt dit vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk. Ook vanwege de contacten met personeel en collega-vrijwilligers is dit werk zo plezierig. Vrijwilligers met een tienjarig jubileum is bij ons heel gewoon. Dat zegt genoeg! Natuurlijk wordt

6


er gerekend op de hulp van een vrijwilliger maar voor vakanties en dergelijke is vanzelfsprekend begrip.

Maria van Schayk, coördinator vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk@ ggzoostbrabant.nl

Computerles voor Senioren Bij het Senioren Computerleercentrum in Rosmalen kunt u zich weer aanmelden voor diverse computercursussen. Bent u vijftigplusser en toe aan het ontdekken van de digitale wereld, dan bieden wij u een gevarieerd aanbod van cursussen. Of u nu wilt beginnen (cursus Kennismaken met de computer) of uw vaardigheden uitbreiden (cursussen Windows 7 en 8 voor beginners en gevorderden). Er zijn ook cursussen Foto bewerken, o.a. met het programma Picasa, wanneer u zich wilt bezighouden met ordenen en bewerken van uw foto’s op de computer. Vindt u Picasa niet ver genoeg gaan, dan kunt u bij ons ook een meer uitgebreid fotobewerkingsprogramma leren gebruiken. Gaat u deze zomer met vakantie dan is het leuk om als herinnering een fotoboek te maken. Tegenwoordig is het mogelijk om met behulp van de computer hele mooie fotoboeken te maken. Wilt u weten hoe dat werkt? Meld u zich dan aan voor onze cursus Fotoboek maken. Met een tablet of I-pad is ook veel mogelijk (internetten, e-mailen en telebankieren). Voor deze cursussen dient men wel een eigen tablet mee te nemen. Met tablets kan men foto’s maken, maar ze hebben te weinig capaciteit om programma’s met foto’s en filmpjes te beheren. In ons computerlokaal in de (nieuwe) Annenborch, De Hoef 100 in Rosmalen worden de lessen gegeven in kleine groepen (maximaal 6 cursisten), afgestemd op senioren, stap voor stap met cursusboeken van Seniorweb. Er start weer een nieuwe cursusperiode van 5 weken, in de eerste week van april. Meer informatie en het complete cursusaanbod vindt u in het SCR infoboekje. Deze boekjes liggen in het HEVO-gebouw, Perron 3, en De Annenborch en bevatten ook een aanmeldingsformulier. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar Ineke Veltman, tel. 073 – 521 88 10. Krijgt u geen gehoor? Bel dan naar de receptie van De Annenborch, tel. 0738519600.

7


Voor wie is de Vrijwilligers Academie? De Vrijwilligers Academie editie 2014 is voor vrijwilligers uit buurtwerk, zorg & welzijn uit de gemeente ’s-Hertogenbosch en Vught..Ben jij één van deze vrijwilligers? Dan ben je van harte welkom! Het gaat om circa 6000 vrijwilligers van wijkraden, buurtcomités, jeugdwerk, jongerenwerk, organisaties t.b.v. kindervakantieweek, ouderenorganisaties, belangenverenigingen, buurthuizen, huurdersverenigingen, volwassenenwerk, welzijnsinstellingen, lotgenotengroepen, buurtverenigingen, opvang, zorginstellingen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, speeltuinwerk, etc.  Wanneer en waar? De Vrijwilligers Academie vindt plaats van maandag 7 t/m vrijdag 11 april op AVANS Hogeschool aan Hervenplein (tegenover de plaats waar het voormalige Carolusziekenhuis stond). De workshops vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag in de ochtend, middag en avond. Op vrijdag vinden de workshops plaats in de ochtend en ’s middags sluiten we de Vrijwilligers Academie gezamenlijk af. Maandag 7 april opent wethouder Jeroen Weijers om 9.30 uur de Vrijwilligers Academie.  Inschrijving Van 3 maart t/m 26 maart kun je je inschrijven. De inschrijving gebeurt dit jaar geheel digitaal. Heb je ondersteuning nodig, vraag jouw vrijwilligerscoördinator, familie of buren om te helpen of ga naar één van zeven wijkpleinen. HEVO-leden kunnen inschrijven voor € 3,00 per workshop. Een aantal boekjes ligt in De Ontmoeting.

Vrijwilligerscommissie, Jacqueline van den Wildenberg

Een rondje HEVO (aflevering 9) ‘Hé Antoon, loop je te brevieren?’ Zo’n opmerking kan, denk ik, alleen van een senior afkomen. Wie van de volgende generatie zou nog weten, wat een brevier is? Tussen het in de bus schuiven van de HEVO-boekjes op de verschillende adressen lees ik hapsnap de inhoud van de boekjes die ik rondbreng. Het nuttige met het aangename verenigen noem ik dat. Ik zou dat niet zo gauw ‘brevieren’ noemen.

8


Om even terug in het verleden te stappen, iets over dat brevieren. Op mijn vroegere Jezuïeten-school in Nijmegen zag je de heren geestelijken, dames waren daar niet, al lezende in een soort kerkboek, wandelen door de gangen van het college. Bij mooi weer gebeurde dat buiten in de tuin of langs de sportvelden. Moesten we tijdens de gymles rondjes lopen dan werden we dringend geboden om stil te zijn en de brevierende paters die we passeerden niet te storen bij hun dagelijkse bezigheid. Ik heb in mijn omgeving met jongeren een verre van wetenschappelijke steekproef genomen en hen de vraag gesteld, of ze wisten wat een brevier was. Niemand reageerde positief, maar u weet het vast wel. Al brevierend dus kwam ik ook langs de voormalige kluizenaarswoning aan de Lijsterbeslaan. Het Brabants Dagblad had er twee complete pagina’s aan gewijd. Het moest dus iets bijzonders zijn. Welnu, dat was het ook. Een bijna lege woning: in één vertrek lag op de grond een fotoalbum met foto’s hoe het pand er in bewoonde staat waarschijnlijk had uitgezien. Er stond een flink aantal schilderijen op de grond met de afbeelding tegen de muur en een dame die een verhaal zat te typen. Ik heb nog even gevraagd, wat ze aan het typen was, maar ik kreeg geen response. Ze had oordoppen in. Zo kon ze zich afsluiten van de buitenwereld, wat die kluizenaar vóór haar ook al had gedaan. Verder was het pand leeg, keurig gerenoveerd en van binnen wit geschilderd. De kluizenaar was intussen verdwenen. Ik ben hem op mijn tocht door de wijk ook niet meer tegengekomen. Misschien, zo fantaseer ik, bivakkeert hij in de Bernadettekerk als de enige gelovige die zich er thuis voelt nadat in 2000 de kerk gesloten werd en van binnen onttakeld. Ik vraag me nog wel eens af, waarom het godshuis zo nodig dicht moest en leeg gemaakt. Al veertien jaar is het wachten op een nieuwe bestemming. Zou de kerk mij overleven of omgekeerd? Waar zo’n tochtje door de Maliskamp al niet toe leidt. Brevieren, een kluizenaar en een kerk, het ligt dicht bij elkaar en dat niet alleen bij mijn wandeling in de wijk Maliskamp, maar nu ook in HEVO-Actueel.

Antoon van der Pijll

9


Reanimatie: cursus en herhalingsles Op vrijdag 14 maart wordt er een herhalingscursus reanimatie gegeven door Rob van Berkel. De cursus wordt gehouden in De Ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers kunnen laten zien dat ze kunnen reanimeren (ook met AED) en iemand in de stabiele zijligging kunnen leggen. Aanmelding vooraf is, in verband met de planning, noodzakelijk. Alle leden, die in de afgelopen 12 maanden een cursus of herhalingsles via de HEVO gevolgd hebben, worden hierbij uitgenodigd zich op te geven. Kosten: de herhalingsles is gratis Voor verdere informatie en aanmelden: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81 of 06 – 10 754 753 of per email fam.intveld@ home.nl

Gewijzigde data kienen in De Annenborch Van De Annenborch ontving de redactie een wijziging in de data voor het kienen. Dit zijn de nieuwe data 15 maart 5 april 10 mei 14 juni 12 juli 16 augustus 27 september 25 oktober 22 november Steeds op zaterdagmiddag om 14.00 uur, kaartverkoop vanaf 13.30 uur.

Expositie Mandala-tekenen In 1969 ben ik met Mandala-tekenen begonnen bij Marian vd Dungen (Rosmalen). Vanaf 2008 tot heden ben ik hiermee doorgegaan bij Christine vd Aa, eveneens woonachtig in Rosmalen. Sinds 2005 verzorg ik met veel plezier de cursus Mandala-tekenen bij HEVO. Mijn verzameling tekeningen wordt tot zondag 11 mei in De Ontmoeting geëxposeerd Daarna volgt een expositie van de tekeningen van de cursisten.Info: Gesina Versteeg, tel. 073 – 521 28 62

10


Is de ziel ter ziele? Een gedachtewisseling over ziel en beleving. Onder deze titel organiseert de commissie Zingeving van HEVO in samenwerking met De Binnentuin en haar begeleiders Clazien Pulles en Harry Willems een themabijeenkomst op vrijdag 21 maart van 10.00 – 12.00 uur in De Ontmoeting. Waar gaat het precies over? Heeft al wat leeft op aarde, dieren, planten, water, vuur en licht, een ziel? Hebben wij mensen een ziel? Vanuit ons taalgebruik zou je dat wel zeggen. Daarin vinden we tal van woorden en uitdrukkingen waar het woord ziel in voor komt. Zielsveel van iemand houden. Met hart en ziel iets doen. Je moederziel alleen voelen. Met je ziel onder de arm lopen. En nog veel meer. Toch lijkt de ziel al heel lang verbannen uit de wetenschappen. Wij zijn niet onze ziel, maar wij zijn ons brein, wordt verkondigd. Wij leven alleen dankzij ons verstand, waar ons bewustzijn zit en waardoor wij kennen. De moderne wetenschappen hebben de ziel uit ons lichaam verdreven. Hebben ze daarmee ook onze ziel verkocht? Leven we echt zonder ziel? En leven we daardoor in een wereld die zo vaak zonder ziel is en met mensen die onbezield zijn? We willen daar vandaag bij stil staan. Wat is de ziel? Is de ziel menselijk of goddelijk? Waar vind ik de ziel? De ziel het meest ongrijpbare en gelijktijdig het meest kwetsbare. Mensen zoeken in hun beleving van de ziel naar woorden en beelden om daarmee hun ervaringsmomenten weer te geven. We zullen zien hoe in beelden en in de taal van woorden en in de klanken van muziek mensen de ziel ervaren en duiden. De ziel geeft haar geheimen niet zo maar prijs, maar het is een mooie en zinvolle zoektocht om naar haar op zoek te gaan. Je kunt er bezield door raken. Hoe zit het trouwens met onze bezieling? Kunnen we nog bezield raken? Is het moeilijker naarmate we ouder worden om nog bezieling te voelen? Hoe en waardoor kan ik nog zo bezield mogelijk leven? Raakt u al een beetje bezield? De commissie Zingeving van de HEVO nodigt u van harte uit om er verder over na te denken en er met elkaar over van gedachten te wisselen op vrijdag 21 maart.

Commissie Zingeving

11


Film The Only Son in Perron-3 Op donderdag 20 maart wordt, in samenwerking met Perron-3, de HEVO-film The Only Son gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. De film is geregisseerd door Simonka de Jong. De Tibetaanse Perma Gunung en zijn drie zusjes groeien op in een kindertehuis in de hoofdstad Kathmandu, terwijl hun ouders in het bergdorp Karang in Dolpo bleven wonen Als Perma met zijn zusjes in de zomer van 2011 een bezoek brengt aan het afgelegen gehucht, is het weerzien aanvankelijk hartelijk. Maar al gauw lopen de spanningen op. De ouders willen dat Perma de boerderij overneemt en met een lokaal meisje trouwt. Onder de spectaculaire beelden van het Himalaya-berglandschap schrijnt een gevoelig generatieconflict. Het generatieconflict speelt ook elders, maar brengt het in deze documentaire heel contrasterend in beeld. Je voelt met alle partijen mee. Simonka de Jong biedt ruimte voor de visie van de ouders én van Perma. Zo heeft iedereen zijn opvatting over het thema uithuwelijken. Deze documentaire is een zoektocht naar een oplossing voor een betere toekomst voor de kinderen, met name Perma De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie/thee en alle drankjes geldt zowel vóór de voorstelling als in de pauze een eenheidsprijs van € 1,75 per consumptie. Speciale bieren en wijn kosten € 3,00. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen!

Commissie Cultuur, Ingrid Thelissen

Linedancegroep bestaat 10 jaar De linedancegroep De Oldtimers bestaat dit jaar 10 jaar; reden om onszelf weer eens te presenteren in HEVO-Actueel. Het afgelopen jaar heeft er een aantal wisselingen plaatsgevonden onder de instructrices. Nu worden de drie groepen geleid door Annie Strijbos in de ochtend (van 10.30 – 12.15 uur); Isje Maas in de middag (van 13.30 – 15.15 uur) en Alie Hendriks in de avond (van 19.00 – 21.00 uur). Aanmeldingen voor de drie groepen kunnen via Mieke Ramler (ledenadministratie) gedaan worden op emailadres miekeramler@hotmail.com of tel. 073 – 521 66 71.In de ochtend- en avondgroep is nog plaats voor nieuwe deelnemers; voor de middaggroep is een wachtlijst.

Paula Dupont

12


Fietsen langs de Weser HEVO- fietsreis van maandag 19 t/m vrijdag 23 mei De Weser Radweg is bij ons Nederlanders misschien nog niet zo bekend, maar wie er gefietst heeft, zal het iedereen aanbevelen. Deze route staat ook wel bekend als de ‘sprookjesroute’ vanwege de herinneringen aan de beroemde sprookjesvertellers; de gebroeders Grimm. Neem bijvoorbeeld de bekende sage van de Rattenvanger van Hamelen. In deze en nog meer vakwerkstadjes is het fijn ontspannen op een terras, maar is het óók leuk om de prachtige sprookjes te horen die tot leven komen via gebouwen, fonteinen en monumenten. Fietsen langs de Weser is voor iedereen weggelegd, dus niets staat u nog in de weg. Maandag - heenreis Begin van een sportieve vakantie! We rijden naar ons hotel in Duitsland. Onderweg maken we een stop voor de lunch in Soest. De traditionele vakwerkhuizen, het middeleeuwse karakter en de Duitse gezelligheid maken dit tot een geliefd stadje bij toeristen. In de namiddag komen we aan bij ons hotel.  Het 3-sterren Hotel Am Schlehberg in Alfeld Leine.   Dinsdag t/m donderdag We stippelden de volgende routes voor u uit: Route 1: van Veckerhagen naar Beverungen (ca. 42 km). Route 2: van Beverungen naar Höxter (ca. 30 km), eventueel verder naar Bodenwerder (ca. 60 km). Route 3: van Bodenwerder naar Hamelen (ca. 27 km), eventueel met een rondje om Hamelen (ca. 57 km). De prijs van deze reis bedraagt € 350,-  de toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt €  115,-Dit alles op basis van 4 x ontbijtbuffet en 3-gangen diner of dinerbuffet. Wij verzoeken u bij reservering een aanbetaling te doen van € 50,00. Zodra u bericht van ons heeft dat de reis doorgaat verzoeken wij u om de rest van het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van : betreft fietsreis mei. Voor meer informatie of kunt u contact opnemen met Rieki Plappert tel. 073 – 522 17 28 of 06 – 55 373 861 mailen kan ook naar ha.plappert@home.nl

13


HEVO - Actueeltje maart - april Vrijdag 14 mrt: medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Vrijdag 14 mrt: herhalingscursus reanimatie voor gecertificeerden. Tijd: 10.00 tot 12.00. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81 of 06 – 10 754 753. * Zaterdag 15 mrt: kienen in De Annenborch. Locatie: De Annenborch. Tijd: vanaf 14.00. Kaartverkoop: vanaf 13.30. Zondag 16 mrt: seniorencafé in De Ontmoeting.Tijd: 14.00 tot 17.00. Donderdag 20 mrt: reis naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Tijd: 08.00 tot 21.00. Vertrek: vanaf het Gildeplein. Kosten: HEVO-leden € 66,50, niet-leden € 71,50 Info: Ine Jacobs, tel. 073 – 642 20 96 of 06 – 28 276 951. *** Donderdag 20 mrt: HEVO-film The Only Sun in filmzaal Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1. Tijd: 20.15. HEVOleden € 6,50, niet-leden € 7,50. *** Vrijdag 21 mrt: themabijeenkomst: Is de ziel ter ziele? Locatie: De Ontmoeting. Tijd: 10.00 tot 12.00. ** Dinsdag 25 mrt: seniorencontactmiddag Kruisstraat. Locatie: sportkantine Kruisstraat 13. Tijd: 14.00 tot 17.00. Info: Annie van den Heuvel, tel. 073 – 522 00 76. Dinsdag 25 mrt: inschrijven in De Ontmoeting tussen 14.00 en 15.00 uur voor HEVO-zomerreis naar

Oostenrijk van 17 t/m 23 juli. Kosten: € 580,-, Toeslag 1-persoonskamer € 84,-. Info: Diny Voets, tel. 073 – 503 09 00 of 06 – 10 843 040 of mail naar dini.voets@ziggo.nl. *** Woensdag 26 mrt: seniorencontactmiddag Groote Wielen, locatie Het Grote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Tijd: 13.30 tot 16.30. Info: Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32. Vrijdag 28 mrt: seniorencontactmiddag in Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1, Maliskamp. Tijd: 14.00 tot 16.30. Info: Marij Geurts van Kessel, tel 073 – 521 43 75. Zondag 30 mrt: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Vrijdag 4 apr: wandeling in De Pettelaer met natuurgids Eef Merkelbach. Tijd: 09.30 tot 11.30. Vertrek: parkeerplaats bij restaurant Croy De Pettelaer, De Pettelaerseschans 1. Kosten: € 4,- voor HEVO-leden en € 6,- voor niet-leden. Aanmelding vooraf is nodig bij Eef Merkelbach, natuurgids@eefmerkelbach.nl of op 073 - 523 02 55. *** Vrijdag 4 apr: toneelstuk De Goot door Rosmalen Uit De Coulissen, 20.00. *** Zaterdag 5 apr: toneelstuk De Goot door Rosmalen Uit De Coulissen, 19.30. *** Zaterdag 5 apr: kienen in De Annenborch. Tijd: vanaf 14.00. Kaartverkoop: vanaf 13.30.

14


Zondag 6 apr: toneelstuk De Goot door Rosmalen Uit De Coulissen, 14.30. *** Kosten: € 7,-- incl. kopje koffie of thee. Kaartverkoop: aan de bar van De Ontmoeting. Tevens het welbekende seniorencafé in De Ontmoeting. Maandag 7 apr: wandeling van ± 5 km. in natuurgebied De Heinis. Vertrek: 13.30. vanaf café Sunflower op de hoek van de Balkweg en de Reitscheweg. (Soetelieve) Info: Bert Nissingh, tel. 072 – 641 89 10. *** Dinsdag 8 apr: seniorencontactmiddag Laurentius. Locatie: kerkzaal Laurentius. Tijd: 14.00 tot 17.00. Info: Ton Verstappen, tel. 073 – 521 27 48. Woensdag 9 apr: fietstocht van 30 km. Tijd: 09.30 tot 13.00. Locatie: De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Bert van Oostenbruggen, tel. 073 – 521 63 56. Donderdag 10 apr: De Linie van Frederik Hendrik. Lezing over de inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629. Lezing wordt gegeven door Geert Loeffen. Tijd: 19.30 tot 22.00. Locatie: De Ontmoeting. Kosten: € 5,--. Kaartverkoop aan de bar in De Ontmoeting. Info: Geert Loeffen, tel: 073 – 521 44 73. *** Donderdag 10 apr: try-out musical Rodenborchcollege, speciaal voor Rosmalense senioren. Locatie: Rodenborchcollege, Rosmalen. Tijd: 14.00 tot 17.00. Kosten: € 5,-. Kaartverkoop: aan de bar in De Ontmoeting of bij het Steunpunt voor ouderen Van Meeuwenhof. ***

Vrijdag 11 apr: fietstocht van 25 km. over de Linie van 1629 van Frederik Hendrik. Wat kunnen we nog terug vinden van hetgeen de avond daarvoor verteld is? Vertrek: 10.00 nabij De Ontmoeting. Info: Geert Loeffen, g.loeffen@planet.nl, tel. 073 – 521 44 73. *** Vrijdag 11 apr: kienen in De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30. Tijd: 14.00 tot 17.00. Vrijdag 11 apr: paasviering in De Annenborch. Tijd: 14.30. Toegang: gratis (ook voor niet-leden). *** Zondag 13 apr: seniorencafé in De Ontmoeting voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tijd: 14.00 tot 17.00. Tevens optreden van volksdansgroep De Vrolijke Voetjes. *** Maandag 14 apr: HEVO-film Lincoln in filmzaal Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1. Tijd: 20.15. HEVO-leden € 6,50, niet-leden € 7,50. *** Vrijdag 18 apr: medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen in De Ontmoeting. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Woensdag 23 apr: fietstocht van 45 km. Tijd: 09.30 tot 13.00. Locatie: De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Paul Rambags, tel. 073 – 521 20 65. Over HEVO-Actueeltjes met *** leest u elders in dit blad uitgebreidere informatie.

Redactie, Piet Kerssens.

15


Sportieve wandeling o.l.v. een natuurgids Op vrijdag 4 april organiseert natuurgids Eef Merkelbach van 09.30 uur tot 11.30 uur een wandeling in De Pettelaer. De wandeling heeft een wandeltempo van ca. 5 km per uur. De kosten zijn € 4,00 voor HEVO-leden en € 6,00 voor niet-leden. Dit keer neemt Eef u mee op een excursie naar natuurgebied De Pettelaer. Het landgoed De Pettelaer is een kleinschalig gebied ten zuiden van ’s-Hertogenbosch. Het gebied vormt een deel van het Dommeldal, landschappelijk nauw verbonden met het Bossche Broek, het Sterrebos, het Dooibroek, Oud Herlaar en Haanwijk. De Pettelaer is bijzonder, omdat het - onder de rook van ’s-Hertogenbosch - een bijzondere relatie met de stad heeft gehad. Sporen hiervan zijn altijd nog terug te zien in het landschap. De wandeling zal een flink gebied beslaan, lopend over lanen, mogelijk drassige paden door polderachtig landschap en bospaden. Eef wil u graag de grote variëteit aan natuurschoon in dit gebied laten zien en zal in een sportief wandeltempo met u door het gebied gaan. Op sommige stukken zullen de paden minder goed begaanbaar kunnen zijn. Zij raadt u daarom aan om goed, stevig schoeisel te dragen en bij regenachtig weer een regenjas of paraplu bij u te hebben. Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij restaurant Croy De Pettelaer, op de Pettelaerschans. Deze parkeerplaats bereikt u als u afslag 22 van de A2 neemt richting St. Michielsgestel. De parkeerplaats ligt aan de Oude Gestelseweg, tegenover het Provinciehuis. Aanmelding vooraf is nodig bij Eef Merkelbach. Hiervoor stuurt u een mailtje naar natuurgids@eefmerkelbach.nl of u belt haar op 073 – 523 02 55.

Bea Intveld, activiteitencommissie

Voor de creatievelingen onder u Er is weer ruimte om te exposeren in De Ontmoeting! Ben je creatief in schilderen, fotografie of op een ander vlak, meld je dan aan om te exposeren in De Ontmoeting. Zo kun je veel mensen laten genieten van je mooie werk. Heb je hiervoor belangstelling, geef je dan op bij Geertje van Gerven, tel. 06 45 510 075 of per mail: geertjevangerven@telfort.nl

16


De Goot, blijspel van Ton Davids Voor de daklozen in pension De Goot is het leven al even gecompliceerd als in de politieke arena. Je hebt je handen vol aan het beschermen van je eigen ikje, zonder hard in botsing te komen met de regels. Een slinkse aanval van de buurvrouw lijkt te slagen door haar beroep op het lokale bestemmingsplan. De bewoners komen in een achtbaan terecht door het knallende succes van een auditie voor een tv-soap. Alles moet anders, maar dankzij de talenten van deze daklozen wordt het een verrassende ommekeer ook voor de buurvrouw. De regie van dit blijspel is in handen van Marianne Weterings. De spelers van Rosmalen uit de Coulissen nemen u mee in deze achtbaan op vrijdag 4, zaterdag 5 april en zondag 6 april in De Ontmoeting. Kaartverkoop à € 7,- (incl. 1x koffie/thee) vanaf heden bij HEVO. Vrijdag 4 april, 20:00 uur, zaterdag 5 april, 19:30 uur, zondag 6 april, 14:30 uur.

Activiteitencommissie Jacqueline van de Wildenberg

HEVO-wandelclub De Zandlopers Op maandag 7 april gaan we een wandeling van ongeveer 5 km maken in het natuurgebied De Heinis. We vertrekken om 13.30 uur vanaf café Sunflower op de hoek van de Balkweg en de Reitscheweg (Soetelieve). Maandag 5 mei gaan we een wandeling van ongeveer 5km maken naar de Hooge Heide. Vertrek om 13.30 uur  vanaf de Veedijk bij woonhuis nr. 16 Om mee te wandelen hoef je geen HEVO-lid te zijn en je ook niet vooraf aan te melden. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissing, tel. 073 – 641 89 10.

Musical Midzomernachtsdroom Na de spectaculaire uitvoering vorig jaar van de musical Hercules heeft de Rodenborch musicalgroep met een enorm enthousiasme voor dit jaar een nieuwe productie voorbereid en niet de minste: het bekende toneelstuk van William Shakespeare A Midsummernight’s dream is bewerkt tot een lichtvoetige musical, waarbij muziek van Mendelssohn is gebruikt met onder meer de bruiloftsmars.

17


Het verhaal is behoorlijk gecompliceerd met talloze liefdesverwikkelingen, misverstanden en intriges, waarbij fictie en werkelijkheid in een sprookjesachtige setting door elkaar lopen. Uiteindelijk overwint weer de ware liefde. Naarmate de musical vordert, houdt het verhaal je voortdurend in de ban met een snelle wisseling van scènes en situaties. Het Rodenborch College voert voor alle Rosmalense senioren een extra voorstelling uit. Voorafgaand aan deze try-out krijgt u een inleiding over de achtergrond van deze musical. De uitvoering vindt plaats op donderdag 10 april, aanvang 15.00 uur in Perron-3. De theaterzaal gaat open om 14.30 uur. Kaartjes zijn tegen betaling van slechts € 5,00 vanaf woensdag 12 maart verkrijgbaar bij de bar in De Ontmoeting of bij het Steunpunt voor Ouderen Van Meeuwenhof ; indien beschikbaar ook nog voor aanvang van de voorstelling in Perron3.

Evenementencommissie, Pieter Vissers

De Linie van Frederik Hendrik in 1629 Op donderdag 10 april zal er in De Ontmoeting een lezing gegeven worden over ‘het Beleg van ’s-Hertogenbosch en de daarbij behorende linie van 1629’. We nemen op die avond een klein stukje van de 80-jarige oorlog met u door. Ook zo benieuwd waarom de Zilvervloot van Piet Hein zo belangrijk was? Wilt u niet weten wat voor een huzarenstukje Frederik Hendrik uitgehaald heeft in 1629? Heeft Rosmalen hier ook een rol in gehad? Op die avond krijgt u de antwoorden. Kaarten à € 5,-- te verkrijgen aan de bar van De Ontmoeting. Op vrijdag 11 april gaan we met de fiets op zoek naar resten van die Linie uit 1629. Deze fietstocht is 25 kilometer lang. Informatie: Geert Loeffen g.loeffen@planet.nl 073 – 521 44 73

Acitviteitencommissie Harrie Wijn

Pasen 2014: opgewekt en opstandig ! Als we dit schrijven moet het carnavalsfeest nog gevierd worden en als u dit leest is de veertigdagentijd nog maar net begonnen. Toch maken wij u nu al attent op de oecumenische viering met bovenstaand thema, die gehouden wordt in De Annenborch aan De Hoef op vrijdagmiddag 11 april.

18


Het thema refereert aan het Bijbelse paasverhaal, dat vertelt over de opwekking van Jezus door zijn hemelse Vader en zijn opstanding uit de dood. Op verschillende manieren zal het thema in de viering worden besproken en bezongen. We zijn ook erg blij dat het HEVO-koor wederom haar medewerking heeft toegezegd voor de muzikale inbreng. De viering in de ontmoetingsruimte van De Annenborch op vrijdag 11 april begint om 14.30 uur en is gratis voor iedereen (ook niet HEVO-leden) toegankelijk. De ontmoetingsruimte is open vanaf 14.00 uur. Na afloop wordt er om ca.15.30 uur koffie/thee met paasbrood geserveerd in het restaurant van De Annenborch. Wij wensen u alvast een goede en inspirerende viering toe.

Commissie zingeving, Loek Mostertman en Evenementencommissie, Pieter Vissers

Film Lincoln in Perron-3 Op maandag 14 april wordt, in samenwerking met Perron-3, de HEVOfilm Lincoln gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. De film is geregisseerd door Steven Spielberg. Acteurs: Daniel Day-Lewis, Sally Field en David Strathairn. Abraham Lincoln, de president die in de laatste maanden van zijn leven de slavernij afschafte, is een fascinerende figuur. De film volgt de politieke clash tussen Abraham Lincoln, de zestiende president van de Verenigde Staten, en de machtige mannen van zijn kabinet. Inzet: de afschaffing van de slavernij en het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Lincoln voerde deze strijd tijdens de laatste maanden van zijn leven. In deze film wordt ingezoomd op de permanente afschaffing van de slavernij, die het gevolg was van een stemming in het Huis van Vertegenwoordigers over het 13e Amendement. De stemming werd zeer nipt gehaald.Deze film is bekroond met twaalf Oscars.

19


De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie/thee en alle drankjes geldt zowel vóór de voorstelling als in de pauze een eenheidsprijs van € 1,75 per consumptie. Speciale bieren en wijn kosten € 3,00. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen!

Commissie Cultuur, Ingrid Thelissen

De Vrolijke Voetjes in De Ontmoeting Tijdens het Seniorencafé op zondag 13 april zal volksdansgroep de Vrolijke Voetjes zich weer van haar beste kant laten zien. Zij geven twee keer een demonstratie van verschillende volksdansen uit diverse landen. Wij hopen dan ook op een grote belangstelling. U hoeft geen lid van HEVO te zijn om in De Ontmoeting een leuke middag te hebben. U bent van harte welkom van 14.00 uur tot 17.00. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.

HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers Schema HEVO-fietstochten 2014 Datum Afstand Routeman Telefoonnummer  woensdag 09 april 30 km         Bert van Oostenbruggen 521 63 56 woensdag 23 april 45 km         Paul Rambags 521 20 65 woensdag 07 mei 30 km         Dick Bruin   521 52 54 woensdag 21 mei 45 km         Henk Baarens                  523 01 63 woensdag 04 juni             30 km         Henk Baarens                  523 016 3 woensdag 18 juni             45 km         Leo Houdijk  521 44 44 woensdag 02 juli              30 km         Paul Rambags  521 20 65

20


woensdag 09 juli              521 52 54 woensdag 16 juli             521 44 44 woensdag 23 juli              521 63 56 woensdag 30 juli              523 01 63 woensdag 06 augustus  521 44 44 woensdag 13 augustus  521 20 65 woensdag 20 augustus  521 63 56 \woensdag 27 augustus  521 44 44 woensdag 03 september 523 01 63 woensdag 17 september 521 52 54 woensdag 01 oktober       521 63 56

45 km      

Dick Bruin              

60 km       

Leo Houdijk

30 km      

Bert van Oostenbruggen

45 km       

Henk Baarens

60 km      

Leo Houdijk

30 km      

Paul Rambags

45 km      

Bert van Oostenbruggen  

60 km        

Leo Houdijk

30 km     

Henk Baarens          

45 km     

Dick Bruin

30 km       

Bert van Oostenbruggen

Deelname aan de HEVO-fietstochten staat voor iedereen open en is zoals altijd op eigen risico en op eigen kosten. Alle fietstochten starten om 09.30 uur bij het HEVO-gebouw De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers, Leo Houdijk

Dagje uit de oude doos Vertrek op dinsdag 15 april vanaf het Gildeplein om 9.00 uur en verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn. We bezoeken de omgeving van Doesburg. In de ochtend arriveren we bij De IJsselhoeve. We worden ontvangen met koffie of thee. Daarna komt er een gids die ons de mooie omgeving van het Montferland en natuurgebied Liemers laat zien. Dit gebied staat bekend om zijn vari-

21


ërende landschap, de traditionele boerderijen en vele kastelen. Na de lunch gaan we naar Bronkhorst het kleinste stadje van Nederland. Hier ontmoeten we in het Dickens Museum Mister Dickens. Hij zal u rondleiden en een optreden verzorgen. We sluiten de dag af met een Achterhoeks dinerbuffet. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 65,50 voor nietleden komt daar een toeslag bij van € 5,00 . Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van Dagtocht Achterhoek. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, vermindert met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diny Voets tel. 073 – 503 09 00 of 06 – 10843040 mailen kan ook naar dini.voets@ziggo.nl

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen We hebben de aanslag 2014 van de gemeentelijke heffingen weer in onze brievenbus gevonden. Het gaat hierbij met name om de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Is er kwijtschelding mogelijk? In sommige gevallen wel! Mensen met een laag inkomen en weinig geld op de bankrekening kunnen kwijtschelding krijgen. Bijvoorbeeld mensen die alleen een AOW hebben. In de informatiebijeenkomst van 24 februari is ons duidelijk geworden dat de gemeente rekening houdt met ieders persoonlijke situatie. Die is voor ieder verschillend. Denk maar aan de huur die u moet betalen. Dat betekent dat ik geen bedragen kan noemen wanneer iemand in aanmerking zou komen. Ons is ook gebleken dat de gemeente er alles aan doet om de mensen die het echt nodig hebben tegemoet te komen. Ons advies is dan ook om kwijtschelding te vragen als u denkt misschien in aanmerking te komen. U kunt daarvoor terecht bij het wijkplein. In Rosmalen vind je dat in Perron-3 (Hoff van Hollantlaan 1). Het wijkplein is geopend van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur. U hoeft niet van tevoren een afspraak te maken. Ook, wij ouderenadviseurs, willen u uiteraard helpen bij het invullen van het aanvraagformulier en het kopiëren van de bewijsstukken die u moet aanleveren. Een besluit over kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen geldt in bijna alle gevallen automatisch ook voor de waterschapsbelastingen. Die aanslag hebben velen van u al eerder in de brievenbus gehad. Als u ons nodig heeft (ook voor andere zaken): u vindt onze namen en telefoonnummers achter in dit blad.

Ouderenadviseurs, Ad Kuijpers 22


Infomarkt voor senioren op zaterdag 17 mei Vorig jaar was de Infomarkt voor senioren in De Ontmoeting een groot succes. Dit jaar organiseren we er weer een. We doen de vorige uitgave niet dunnetjes over maar geven de Infomarkt 2014, door een ander thema en andere invulling, een heel eigen karakter. We pakken het thematisch aan met speciale aandacht voor het Zorgzaam Netwerk Rosmalen en sport en beweging voor senioren. Op dit moment zijn we druk bezig om de juiste organisaties en mensen uit te nodigen. De standhouders op de Infomarkt zullen op een frisse en concrete wijze informatie geven over allerlei zaken die met de thema’s te maken hebben. In de komende nummers van HEVO- Actueel houden we u graag op de hoogte. Zet u zaterdag 17 mei HEVO-Infomarkt van 10.00 – 16.00 uur alvast op uw kalender?

Werkgroep Infomarkt, Tonny van Raaij

Bijzondere hobby’s of verzamelingen, hebt u die? Afgelopen jaar was er, op de HEVO-Seniorendag, heel veel belangstelling in Perron-3 voor de verschillende stands. Heel bijzonder was de hobby van super techneut Lambert v.d. Veeken met zijn bewegende meccano bouwwerken. Het lijkt de Evenementencommissie leuk om voor onze HEVO-Seniorendag 2014 op vrijdag 26 september, HEVO- leden uit te nodigen om hun bijzondere zaken te laten zien. De Evenementencommissie is op zoek naar u, naar uw ongekende verzameling of hobby. Hebt u die? We denken bij kunstverzamelingen aan: beelden, sculpturen, schilderijen, aquarellen, (pen)tekeningen, bijzondere foto’s. Bij andere verzamelingen denken we bijvoorbeeld aan modelauto’s, modelvliegtuigen, modeltreinen, oude klokken, (oude) muziekinstrumenten. Ook bijzondere ansichtkaarten, oude documenten, bijzondere handwerken zoals borduur – en patchwork, kantklossen, sieraden kralen, porselein, aardewerk zijn welkom. Misschien hebt u wel een unieke schelpenverzameling van uw vakantie meegebracht. Misschien kunt u wel goochelen? Kortom alles is welkom maar originaliteit wordt op prijs gesteld. Aarzel niet om u direct aan te melden of om meer informatie in te winnen, graag vóór 15 april. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Pieter Vissers: evenementencommissie@hevorosmalen.nl of tel.073-5217615 23


Socratische gesprekken: een terugblik Dinsdagmorgen 4 februari vond er in De Ontmoeting een druk bezochte lezing plaats over Socrates. Spreekster was de filosofe Marja Havermans, die nadat haar kinderen het huis uit waren filosofie was gaan studeren en die haar kennis nu in praktijk brengt door het voeren van persoonlijke gesprekken en het organiseren van ‘Socratische gesprekken’ in groepen van zes tot tien personen. Marja vertelde eerst wat ‘filosofie’ behelst: het zoeken naar wijsheid, zoals ook duidelijk blijkt uit de Nederlandse woord ‘wijsbegeerte’, dat een bijna letterlijke vertaling is van die Griekse term. De kernvragen van de filosofie zijn: ‘Wat is waarheid?’ en ‘Wat moet je doen?’. Socrates (469-399 vóór Chr.) had de gewoonte om op de markt in Athene voorbijgangers aan te spreken met kritische vragen; hij meende dat je alleen wijs kon worden door goede vragen te stellen en na te denken over de antwoorden. Hij hanteerde de ‘vroedvrouw-methode’ om uit de dialoog de waarheid geboren te laten worden. Socrates’ leerling Plato (427-347) heeft veel van die dialogen opgetekend voor het nageslacht. Het orakel van Delphi noemde Socrates ‘de wijste’, maar hijzelf wilde daar niks van weten. De machthebbers in Athene vonden, dat Socrates met zijn kritische vragen de jeugd bedierf en ze dwongen hem tot zelfmoord door middel van de gifbeker. Marja legde uit, hoe we in navolging van Socrates filosofische gesprekken kunnen voeren volgens de ‘zandloper-methode’. Eerst wordt er een thema gekozen en besproken; daarna wordt het toegespitst op een concreet voorbeeld en tenslotte wordt geprobeerd de conclusie uit dat voorbeeld algemeen te maken in de hoop dat de deelnemers weer wat wijzer zijn geworden. Als proef wordt genomen het thema: ‘Mag je liegen?’ Eigenlijk was ik, ondergetekende, de enige die vond van niet! Om naar een concreet voorbeeld te komen vroeg Marja wie van de aanwezigen weleens had gelogen. Er waren er vier die daar ervaring mee hadden; de anderen hielden wijselijk hun mond, al kan zwijgen ook een vorm van liegen zijn! Sjan had op 1 april haar man door een leugentje op het verkeerde been gezet. Joke had tegen haar vader gelogen dat ze haar zus niet ontmoet had toen die buiten stond te vrijen; ze liep tegen de lamp toen die zus toch binnenkwam en naar die ontmoeting verwees. Ria had ooit gebiecht, dat ze van de suiker had gesnoept terwijl dat niet waar was; uit de zaal werd opgemerkt dat ze vergeving had kunnen krijgen door aan het eind van de rij zonden toe te voegen ‘En ik heb ook nog gelogen’. Ton had als medewerker van een grote woningcorporatie tegen meerdere klanten gelogen, dat het niet bekend was of hun huis al dan niet verkocht zou worden.

24


Dat voorbeeld werd met meerderheid van stemmen gekozen om nader op in te gaan. Achteraf was het niet zo geschikt, want Ton kon geen concreet geval ontdekken waarin hij die leugen had toegepast. Bovendien was het duidelijk een leugen om bestwil, want door deze leugen beschermde hij zowel zijn organisatie als zijn klant! Als conclusie kunnen we dus zeggen, dat liegen in sommige gevallen tòch is toegestaan! Na afloop van de boeiende lezing meldden zich maar liefst 21 mensen aan voor de gesprekken die op woensdagmorgens en donderdagmiddagen in De Ontmoeting plaats zullen gaan vinden.

Commissie Zingeving, Loek Mostertman

Extra kaartjes voor Soldaat van Oranje Nadat wij aanvankelijk veel HEVO-leden hebben moeten teleurstellen, omdat binnen twee dagen alle 50 kaartjes geboekt waren, hebben wij een reservelijst gemaakt en nu gelukkig nog 40 kaartjes kunnen bestellen. Dus nu weer vele gelukkige leden. De kosten voor deze dagtocht (uitgebreidere informatie leest u in HEVO-Actueel van februari) bedragen € 115,00 per persoon. Enkele kaartjes voor de voorstelling op zondag 27 juli zijn nu nog beschikbaar, dus meld u zich zo snel mogelijk als u nog mee wilt.

Rieki Plappert, tel. 073 – 522 17 28 of 06 55 973 861.

HEVO-zomerreis van 17 t/m 23 juli Oostenrijk – Reutte – Tirol Het mooie stadje Reutte ligt in het noordwestelijke deel van Tirol. De stad ligt op 845 meter boven de zeespiegel in een schitterende bergachtige omgeving. Kristalheldere meren, onbedorven natuurschoon en de heerlijke schone lucht. Reutte dankt zijn ontwikkeling en belang aan het feit dat hier een brug over de Lech is aangelegd om een verbinding te maken tussen het Tannheimertal en het Lechtal. De mooie huizen, vaak met beschilderde gevels, zijn een graadmeter voor de vroegere welstand.

25


Hotel zum Mohren ligt in het centrum van Mohren. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, wc, telefoon, tv, föhn. Het hotel is voorzien van alle comfort en beschikt over een receptie met lounge en openhaard, lift, gezellige bar, een serre, een wellnessafdeling met sauna, solarium, stoombad en een schitterend overdekt zwembad. In het restaurant staat ’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet klaar en ’s avonds wordt er een 3-gangen keuzemenu met saladebuffet geserveerd. Eén maal per week kunt u genieten van een Tiroler boerenbuffet en een muziekavond. Dag 1: vanaf Rosmalen naar ons hotel in Reutte. Dag 2: een verkenningstocht door de mooie omgeving. Dag 3: bezoek aan Oberammergau, bekend van zijn sierlijk beschilderde huizen en de Obberammergauer Passiespelen. Dag 4: schitterende natuurtocht door het mooie Lechtal. Dag 5: bezoek aan Innsbruck, de hoofdstad van Tirol. Dag 6: een vrije dag. Dag 7: via de Oostenrijkse en Duitse autowegen keren we terug naar huis. We besluiten de reis met een afscheidsdiner. De prijs van deze meerdaagse reis bedraagt € 580,00 de toeslag voor een 1-persoons kamer bedraagt € 84,00 . Hierbij is inbegrepen: Reis per luxe touringcar, verzorging op basis van halfpension, gratis gebruik van sauna, stoombad en zwembad, gratis Wi-Fi, de excursies, welkomsdrankje, entree museum in Grünen Haus, gondelbaan naar Hahnenkamm – Höfener Alm, boottocht op de Forggensee, Nederlands sprekende gids in Innsbruck, muziekavond met live – muziek. Niet inbegrepen zijn: annulerings- en/of reisverzekering, persoonlijke uitgaven en dranken. U kunt zich voor deze reis inschrijven op dinsdag 25 maart tussen 14.00 uur en 15.00 uur in De Ontmoeting. Wij verzoeken u bij reservering een aanbetaling te doen van € 50,00. Zodra u bericht van ons heeft dat de reis doorgaat verzoeken wij u om de rest van het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van : betreft zomerreis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diny Voets tel. 073 – 503 09 00 of 06–10843040 mailen kan ook naar dini.voets@ziggo.nl

26


Overzicht commissies HEVO – deel 2 De organisatie van HEVO bestaat uit het bestuur, de commissies, de secties (koren, biljart, dans etc.) en de vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur staat achter in elke HEVO-Actueel. Welke secties er zijn en wat ze doen kunt u lezen in de folder Overzicht activiteiten (ligt in De Ontmoeting) en op de website. In dit artikel geef ik meer informatie over de commissies. Wat ze doen, wie er in zit en wie de contactpersoon is. In elke commissie zit een lid van het bestuur, die het werkterrein van de commissie als haar/zijn aandachtsgebied heeft. Soms hebben ze ook de rol van voorzitter. Bij de samenstelling van de commissie staan de bestuursleden (bereikbaarheidsgegevens achterin HEVO-Actueel) als laatste genoemd. Op de website www.hevorosmalen.nl onder Over HEVO/commissies vindt u uitgebreidere informatie over de commissies. In HEVO-Actueel van februari trof u een overzicht aan van de Reiscommissie, Beheercommissie, commissie Cultuur, Sponsorcommissie, commissie Zingeving, Activiteitencommissie en de Vrijwilligerscommissie. Onderstaand treft u de informatie aan van de overige commissies. Commissie Lief en Leed Geeft aandacht aan bijzondere gebeurtenissen bij HEVO-leden, zoals verjaardagen in de kroonjaren, bij ernstige ziekte, overlijden. Diny Voets, Jo van Lieshout, (incidenteel Bea Rademaker, Irene Schreinemachers, Rieki Plappert), Jan Jansen. Contactpersoon: Diny Voets, tel. 06 10 843 040 of liefenleed@hevorosmalen.nl Evenementencommissie Organiseert vanuit HEVO open festiviteiten. Deze zijn (meestal) toegankelijk  voor leden zowel als niet leden en zijn specifiek gericht op (Rosmalense) senioren. (bijv. kerst- en paasviering, Dag voor de senioren, Carnaval, BROEM) Sjef Peters, Angèle van Beckhoven, Pieter Vissers, Rieki Plappert, Jenny van Rooij, Hans van der Bruggen. Contactpersoon: Pieter Vissers, tel. 073 – 521 76 15 of evenementen@hevorosmalen.nl Redactie HEVO-Actueel Eindredactie van HEVO-Actueel dat 11 keer per jaar, tegelijk met ONS van KBOBrabant, verschijnt. Schrijven van artikelen (maandelijkse redactionele bijdrage, verslagen, interviews). Jo van Zantvoort, Marlies Markensteyn, Peter de Leeuw, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Ingrid Thelissen. Contactpersoon: Marlies Markensteyn, tel. 073 – 521 45 48 of redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

27


Bezorging HEVO-Actueel en ONS Bezorging van het seniorenmaandblad van KBO-Brabant ONS en HEVO-Actueel. Jan Hoofs met 47 bezorgers, Peter de Leeuw. Contactpersoon:Jan Hoofs, tel. 073–521 25 54 of bezorgingHA@hevorosmalen.nl Commissie Collectieve Belangenbehartiging Het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle Rosmalense senioren. Ook vertegenwoordigt zij die senioren bij bepaalde externe organisaties. Advisering aan het bestuur op met name de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor alle senioren van Rosmalen. Organisatie van informatiebijeenkomsten en lezingen over zaken die de senioren aangaan. Hetty Goudswaard, Pierre Kisters, Marijke Bertrams, Janny Heuveling. Contactpersoon: Janny Heuveling, tel. 073 – 521 24 20 of ccb@hevorosmalen.nl Commissie Ouderadvisering Informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor ouderen. Hulp bij het invullen van aanvragen en formulieren, bijvoorbeeld als het gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of huur- en zorgtoeslag. Invullen van belastingaangiften en advisering over het voeren van de administratie. Ad Kuijpers, Bert van Lokven, Paul Scholten, Henny Verhoef, Jan Knol, Piet de Munck, Willem Konickx; aspirant-adviseurs: Wim Nouwens, Bea Intveld, Marjo Verberne; Janny Heuveling. Contactpersoon: Ad Kuijpers, tel. 073 – 521 63 91 of ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Secretariaatscommissie Ondersteuning van de bestuurssecretaris door: ledenadministratie LeaWeb, beheer website, beheer mailadres info@hevorosmalen.nl, notuleren vergaderingen bestuur, bestuur-commissies en bestuur-secties, archivering. Annemarie Peters, Paul Scholten, Yvonne Ruijter, Maria v.d. Burgt, Willem Konickx, Peter de Leeuw Contactpersoon: Peter de Leeuw, tel. 073 – 521 52 68 of deleeuwpeter2@gmail. com Commissie Welzijn en Zorg Is onderdeel van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Stelt zich als doel een netwerk van vrijwilligers en contactmomenten (ouderencontactmiddagen) te ontwikkelen om ouderen in kwetsbare situaties in de toekomst zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Trees Giebels, Jenny van Rooij, Janny Heuveling, Irene Schreinemachers, Margreet van Dijl, Jan Janssen.Contactpersoon: Trees Giebels, tel. 073 – 521 30 34 of treesgiebels@hotmail.com.

28


HEVO-informatie Bestuur Naam: Aanspreekbaar voor: Telefoon: Jan Jansen voorzitter, commissie reizen 5214991 Peter de Leeuw secretaris, 5215268 Hans v. d. Bruggen penningmeester, sponsorcommissie 5213204 Janny Heuveling cultuur, CCB 5212420 Ingrid Thelissen cultuur, zingeving, redactie, seniorennieuws, KBO 6414789 Hetty Goudswaard zingeving, CCB 5216487 Harrie Wijn activiteitencie, beheerder, 2e penningmeester 5218371 Pierre Kisters KBO-zaken, cie. CCB 5213692

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 073 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur zondag van 14.00 – 17.00 uur

Namen en telefoonnummers ouderenadviseurs Vrijwilligers invullen belastingbiljetten Piet de Munck 06 – 54 632 456 Willem Konickx 073 – 52 110 70 Henny Verhoef 06 – 40 714 339 Paul Scholten 073 – 64 406 65 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91 Vrijwilligers ouderenadviseurs Jan Knol 073 – 52 171 93 Ad Kuijpers 073 – 52 163 91


Hevo actueel maart 2014  

HEVO actueel maart 2014