Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang juni 2017 nr. 6


Colofon

In deze HEVO-Actueel

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 19 juli 2017.

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

1 Hartelijk welkom in De Ontmoeting 5 Activiteitvan de maand: gymnastiek 9 HEVO-Actueeltjes

Bestuur

2 Van het bestuur 3 Bestuur: samenstelling en taakverdeling 7 Consumptieprijzen bar De Ontmoeting 13 Sluiting van De Ontmoeting tijdens zomervakantie

Workshop en lezingen

19 Opfriscursus rijvaardigheid 2017

Voorlichting

6 Van de ouderenadviseurs 19 Senioren ComputerLeercentrum 24 Talen cursussen

Uittips

4 Grijs ontmoet groen 7 Dagtocht Mondo Verde op 9 augustus 8 Extra HEVO-fietstocht bij FTC Rosmalen 18 Er is nog plaats

Spelen met taal

15 Over stakeholders en buddymoons

Terugblik

13 Er is een tijd van komen en een tijd van gaan ... 14 Antoon Werst en Dré van der Donk onderscheiden 16 Porselein en gele velden 17 Wat is ons (nog) heilig? 20 Hoe is het mogelijk? Het was heel bijzonder 22 De Maas, in het verleden en nu 22 De bridgecursus was weer gewéldig! 23 Wie niet geweest is, heeft iets gemist! 24 Finale Rabobank Clubkascampagne

En ook ....

14 HEVO-65 jaar 15 Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting 17 Gehoord 18 Een concentratie sport ... biljarten 20 Rectificatie 21 Voorzitter KBO-Brabant 21 Naschrift van het bestuur


Hartelijk welkom in De Ontmoeting

“H

é, hé, kom van dat dak af”. Ongetwijfeld kent u deze hit van Peter and his Rockets uit Eindhoven. Het is een hit uit de zestiger jaren. Die titel zou ik nou eens willen veranderen in: “Hé, hé, kom nou eens kijken”. En dan vraagt u zich natuurlijk af, waar moet ik komen kijken? Nou, het antwoord is heel eenvoudig: in De Ontmoeting. Ruim 2600 leden telt onze seniorenvereniging. Ik durf te stellen dat de helft van die leden nog nooit in ons prachtige gebouw is geweest. Da’s toch eeuwig zonde. HEVO telt vele commissies en clubs en die mensen komen allemaal. Maar u komt niet! Op maandagmorgen ben ik gastheer. Wie zijn er dan allemaal in ons gebouw? ‘Ruiten Plus’, de bridgeclub van Ben, André, Huub en Wil, toneelclub ‘Rosmalen uit de coulissen’ van Marian en een ploegje recreatieve bridgers. En daar blijft het zo een beetje bij. Die clubs komen wel op bepaalde tijden koffiedrinken, maar dat duurt maar eventjes. Joke, mijn collega-gastvrouw, en ik kunnen dan gaan duimendraaien. O ja, ik vergeet een trouwe bezoeker. Dat is onze Ben, een van de appartement-bewoners. En waar blijft u, waarom komt u niet? Ligt De Ontmoeting te ver van u vandaan? Kom samen met uw buurman of buurvrouw gezellig een praatje maken. Wij zetten voor u een heerlijk kopje koffie. Echt waar, hij is me toch lekker! We tappen ook een biertje of schenken een wijntje in. Of is dat nog te vroeg op de maandagmorgen? Om tien uur komen Rien en Sjors biljarten. Maar ja, een praatje is dan niet zo op z’n plaats, want biljarten vraagt toch de nodige concentratie. En u komt nog steeds niet binnen. Kom nou eens een keer. Ik wed, dat u na een keer zegt: “Goh, wat gezellig, ik kom morgen of volgende week weer”. Afgesproken! Echt doen hè. Joke en ik hebben er zo`n behoefte aan. Gezellig met elkaar kletsen. Zullen we afspreken, dat ik u de volgende maandagmorgen aan de bar tref. Maken we fijn kennis met elkaar. Ok. Piet Kerssens, redactioneel

1


Van het bestuur

O

p 2 mei was er een druk bezochte algemene ledenvergadering. Bij aanvang werd door de voorzitter, mede naar aanleiding van een brief van een aantal gastvrouwen en gastheren aan de alv, stilgestaan bij het besluit van Harrie Wijn om zijn taak als beheerder en voorzitter van de beheercommissie te beëindigen. Hij benadrukte nogmaals dat het hem en het bestuur spijt dat Harrie in de gesprekken met het bestuur geen ruimte heeft gevonden om verder te gaan. Hij benadrukte de verdiensten die Harrie heeft gehad in de ontwikkeling en het beheer van De Ontmoeting. De algemene ledenvergadering heeft het jaarverslag 2016 en het financieel verslag 2016 vastgesteld. Het bestuur heeft zijn excuses aangeboden, dat lopende het boekjaar 2016 is afgeweken van de in april 2016 vastgestelde begroting. De afwijking hing samen met een andere systematiek van afschrijven en verantwoording van inkomsten en uitgaven van clubs. De begroting 2017 is vastgesteld. Om te komen tot een sluitende begroting is de consumptieprijs in De Ontmoeting van een aantal dranken vanaf 1 juni jongstleden verhoogd. Koffie, cappuccino en thee blijven Є 1, -. Besloten is om de contributie van HEVO voor het jaar 2018 met Є 1, - te verhogen naar Є 27, -. Mocht KBO-Brabant gedwongen zijn om haar contributie ook te verhogen dan komt dat bovenop deze verhoging. De algemene ledenvergadering heeft ingestemd met het beleidsplan 2017-2020 en het werkplan 2017. De vergadering stond ook in het teken van het afscheid van twee prominente bestuursleden en de benoeming van drie nieuwe leden. Jan Jansen stond stil bij het vertrek van Pierre Kisters. Hij benadrukte de rol van Pierre in de relatie met KBO-Brabant en binnen KBO-Brabant en zijn aandacht voor de gastvrijheid van en binnen HEVO. Na de benoeming van Carel van de Heuvel tot voorzitter en Lidy Verdegaal en Piet Spierings tot bestuursleden, was er gelegenheid om uitgebreid stil te staan bij het vertrek van Jan Jansen. Jan stopt na meer dan 10 jaar als voorzitter, maar zeker niet met activiteiten binnen HEVO. Vanwege zijn grote verdiensten voor onze vereniging en KBO-Brabant kwam Noud van Vugt, bestuurder van KBO-Brabant, hem de KBO-speld zilver met goud opsteken. Carel had het voorrecht om als eerste handeling Jan toe te spreken en hem te benoemen tot Lid van Verdienste. Tijdens een geanimeerde nazit is persoonlijk afscheid genomen van Jan en Pierre. Peter de Leeuw, secretaris

2


Bestuur: samenstelling en taakverdeling

N

a de algemene ledenvergadering waarin drie nieuwe bestuursleden zijn benoemd, heeft het bestuur in nieuwe samenstelling de functies en taken opnieuw verdeeld. Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester

Carel van de Heuvel Peter de Leeuw Peter de Leeuw Ruud van Aart

Aanspreekbaar voor: Piet Spierings Commissie Reizen Lidy Verdegaal/ Commissie Zingeving Janny Heuveling Lidy Verdegaal Commissie CCB/ Welzijn/Lief en leed Janny Heuveling Commissie Ouderadvisering Jos van Raak Activiteitencommissie Jos van Raak Evenementencommissie Ruud van Aart Beheercommissie Ellie de Vaan Cie Cultuur, Ontspanning, Educatie Ruud van Aart Sponsorcommissie Peter de Leeuw Redactie HEVO-Actueel Peter de Leeuw Secretariaatscommissie

voorzitter commissie Diny Voets vacature Janny Heuveling Paul Scholten Jos van Raak Sjef Peters vacature Ellie de Vaan Tonnie van Raaij Geert Loeffen Peter de Leeuw

Vertegenwoordiging in Kring KBO-Brabant Peter de Leeuw Piet Spierings Hans van der Bruggen Vertegenwoordiging in bestuur ZNR Jan Jansen tot eind 2017, daarna Carel van de Heuvel Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, vergadert elke laatste maandag van de maand. Het algemeen bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand. Peter de Leeuw, secretaris

3


Grijs ontmoet groen

O

nder dit motto organiseert HEVO in het kader van haar 65-jarig bestaan samen met SJV een open clubdag op zaterdag 8 juli a.s. van 11.00-15.00 uur. Op deze hopelijk zonnige zaterdag, kort voor de start van de zomervakantie, presenteren HEVO en SJV hun activiteiten. Beide organisaties starten op deze dag een samenwerking, waarbij HEVO gebruik gaat maken van ruimten in het SJV-gebouw aan de Mimosastraat. De opzet is om vanaf 2018 met hulp van onze leden workshops te gaan organiseren voor de jeugd van SJV op technische, creatieve en andere gebieden. Om die samenwerking te benadrukken wordt op 8 juli ‘een verbinding’ gemaakt tussen beide gebouwen. In beide gebouwen en met kramen in de Kamperfoeliestraat kunnen bezoekers kennismaken met de activiteiten van de 46 clubs van HEVO en de activiteiten van SJV. In beide gebouwen zijn demonstraties gepland van o.m. Zumba, Pilates, volksdansen, Taoistische beweegkunst, Linedance, badminton, enz. Ook zullen muziekgezelschappen en koren van HEVO van zich laten horen. Kinderen worden betrokken bij de diverse demonstraties. Denk daarbij bv. aan koersbal, sjoelen, maar ook aan schatzoeken met de geocachingclub. Ook de nieuwe wijkraad ’t Ven zal zich presenteren. In beide gebouwen is er gelegenheid een drankje te nuttigen en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Deze open dag is natuurlijk bedoeld voor alle inwoners van Rosmalen, maar in het bijzonder voor ouders en hun kinderen van de basisschool (doelgroep SJV) en de leden van HEVO. Voor onze leden is er informatie m.b.t. de diverse clubs om actief deel te kunnen nemen aan de HEVO-activiteiten. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit, dat sommige clubs op dit moment geen nieuwe leden kunnen aannemen. Maar er zijn ook clubs, waar dit niet voor geldt. Gelukkig kunnen we bij voldoende nieuwe deelnemers wel nieuwe groepen of clubs vormen. KOM DUS NAAR ONZE OPEN DAG EN GA ACTIEF MEEDOEN! HEVO-Activiteitencommissie

4


Activiteit van de maand: gymnastiek Ook gymnastiek is een HEVO-activiteit. Wat roept de term gymnastiek bij de gemiddelde senior op? Op de basisschool was het tweemaal in de week een leuke onderbreking om naar de gymzaal te gaan. Eerst oefeningen en dan balspelen. Tijdens de middelbare schoolperiode was het eenmaal per week een huiswerkvrij vak. Maar in onze welbekende ‘Van Dale’ vinden we een mooie definitie voor het woord gymnastiek. Namelijk: lichaamsoefeningen die ten doel hebben de spierkracht, gezondheid en schoonheid van het menselijk lichaam te bevorderen. In de zogenaamde budo-zaal aan de achterzijde van Molenstraat 35 beoefent een aantal enthousiaste HEVO-leden iedere dinsdagochtend de kunst van de gymnastiek. In deze ruime zaal met de veelkleurige vloer worden gedisciplineerd een uur lang de verschillende onderdelen uitgevoerd. Onder de bezielende leiding van afwisselende docenten, twee fysiotherapeuten en een dansleraar is men intensief bezig. Op mijn vraag om een les bij te wonen werd meteen positief gereageerd. Ditmaal begon men allereerst met loopoefeningen, met o.a. aandacht voor de diverse voetspieren en armbewegingen. Daarna werden de 20 aanwezige dames verdeeld over de diverse gekleurde vakken en oefeningen in stilstand uitgevoerd. Ook schouder en nekspieren kregen aandacht, hetgeen voor ons senioren geen luxe is. Bij toerbeurt schoof men naar voren, dus telkens dichter naar de grote wandspiegel, alwaar de docent vlakbij stond. Degenen die niet de volledige oefening konden uitvoeren, deden die dan aangepast mee of kozen ervoor een pauze in te lassen. Sommige oefeningen leken op de gymnastiek, die iedere ochtend bij ‘Nederland in Beweging’ op NPO1 wordt uitgezonden. Op yoga-matjes of badlakens werden daarna de grondoefeningen uitgevoerd, waarbij buik en rugspieren veel aandacht kregen. De goede sfeer onderling en de deskundig verantwoorde oefeningen zorgen er dan ook voor dat er weinig verloop is onder de deelnemers. Wanneer men enkele weken verhinderd is, wordt dit doorgegeven voor de presentielijst. Samen koffie drinken is niet mogelijk, maar eenmaal per jaar spreekt men een gezellig samenzijn af. Jo van Zantvoort, redactie

5


Van de ouderenadviseurs

W

ijkplein Rosmalen, gevestigd in Perron-3, is een van de 7 wijkpleinen in ’s-Hertogenbosch. U kunt er terecht met alle vragen over onderstaande onderwerpen. U wordt er geholpen door getrainde vrijwilligers en professionals van de diverse instanties. Alles is en blijft vertrouwelijk. Wijkplein Rosmalen is de plek voor: • vragen en informatie over wonen, welzijn, zorg, inkomen, mantelzorgondersteuning en andere hulpvragen • hulp bij signalen van buurtoverlast, • huiselijk geweld, zorgen over uw dementerende buurtgenoot vrijwilligerswerk en activiteiten in uw buurt. U kunt er terecht met uw vragen over activiteiten en vrijwilligerswerk in uw wijk. Wijkplein Rosmalen is dichtbij en laagdrempelig. U wordt in eerste instantie ontvangen en te woord gestaan door vrijwilligers, die hiervoor zijn opgeleid. Zij worden getraind, ondersteund en begeleid door welzijnswerkers van ‘Divers’. Meewerkende organisaties en instanties. • WMO: iedere dinsdag van 09.00 tot 10.30 uur inloop en daarna tot 12.00 uur op afspraak via internet, zie www.s-hertogenbosch.nl • MEE: iedere dinsdag en vrijdag: van 9.00 tot 10.00 uur inloop en van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak, 073-6401700 • JUVANS: maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur inloop en daarnaast op afspraak, 073-6444244 • BSR: Bureau Sociale Raadslieden: donderdagmorgen de even weken, alleen op afspraak van 08.30 tot 13.00 uur, 073-6155155 • De Annenborch: iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur inloop. Dit betekent dat u altijd welkom bent bij het Wijkplein. Loop gerust vrijblijvend binnen met uw probleem of voor een antwoord op uw vraag. Al uw problemen of vragen worden behandeld. Dit kan zijn door het geven van een oplossingsrichting of eventueel een definitieve oplossing met behulp van o.a. telefonische bemiddeling bij de diverse instanties. Telefonisch vragen stellen kan ook. Koffie en thee staan klaar, als u zich meldt! Adres: Perron-3, 1e etage, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen, 073-6153000 Openingstijden: dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur Piet de Munck, HEVO-ouderenadviseur en vrijwilliger Wijkplein Rosmalen.

6


Dagtocht Mondo Verde op 9 augustus

M

ondo Verde is een zoo-attractiepark. In 2007 is het in handen gekomen van de familie Van der Honing. Het park werd door hen omgetoverd tot een prachtig familiepark met veel verschillende soorten dieren, attracties en tuinen. In het park kan men genieten van een 4.000 m² grote tropenhal, een vogelparadijs van 6000 m², een Italiaanse tuin, een woestijn met palmen en een oase. Voor de Portugese tuin stond het ‘Palacio dos Marquises de Fronteira’ in Lissabon model. Zo zijn er ook nog de Marokkaanse tuin, de Moorse tuin en de Japanse tuin. De Engelse tuinen zijn geïnspireerd op de kasteeltuinen, zoals we die in Engeland vinden. Deze reis is natuurlijk inclusief koffie/thee met Limburgse vlaai, lunch, entree en als afsluiting een driegangendiner. De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 66, - voor leden van HEVO. Voor nietleden komt daar een toeslag van € 5, - bij. De bus vertrekt om 09.00 uur vanaf het Gildeplein en is om 09.15 uur in Hintham. We zijn om 21.00 uur weer terug in Rosmalen. Aanmelden voor deze reis kan vanaf 12 juni bij Ine Jacobs: via 073-6422096 of 06-28276951 of inejacobsine@gmail.com. Verder verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 12 RABO 0184 5555 31, ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van: Mondo Verde + uw telefoonnummer. U bent pas definitief ingeschreven als wij de betaling ontvangen hebben. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10, - aan kosten, terug op uw rekening Ine Jacobs, reiscommissie

Consumptieprijzen bar De Ontmoeting

I

n de algemene ledenvergadering is ingestemd met de begroting 2017.

De prijzen worden dan: Koffie/cappuccino/thee Choco Bier (tap) Fris Speciaal bier Wijn Sterke drank

Om te komen tot een sluitende begroting is besloten de prijzen van de consumpties in de bar vanaf 1 juni 2017 te verhogen. Peter de Leeuw, secretaris

7

Є 1, Є 1,60 Є 1,60 Є 1,50 Є 2,20 Є 1,60 Є 2,20


Extra HEVO-fietstocht bij FTC Rosmalen

E

lk jaar verzorgt de HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers 18 mooie fietstochten van 30, 45 of 60 km met behulp van 5 routemannen met veel fietservaring. Drie van hen zijn lid van de FTC Rosmalen.

Deze fietsclub viert in 2017 een dubbel jubileum: op zondag 25 juni wordt de bekende Bockenreijderstocht met ritten van 70 en 110 km voor de 25ste keer georganiseerd. Tegelijkertijd wordt ook het drieëndertigjarig bestaan (3x11 in carnavalstermen!) gevierd. Reden genoeg om de samenwerking HEVO-FTC zichtbaar te maken door het aanbieden van een extra HEVO-fietstocht van 40 km als onderdeel van de Bockenreijderstocht. In tegenstelling tot de ritten van 70 en 110 km wordt deze korte tocht georganiseerd volgens het concept van De Vrolijke Trappers: als groep gezellig fietsen onder leiding van een HEVO-routeman! LET OP: Er zijn voor deze extra 40 km-tocht op 25 juni afwijkingen t.o.v. de normale HEVO- fietstocht. De startplaats is Biercafé & Feestzaal d’n Beer; de starttijd is 10.00 uur. U moet zich vóór de start inschrijven als deelnemer; de inschrijfkosten bedragen € 1, -. Voor deze kleine bijdrage bent u tijdens de tocht verzekerd via de NTFU. Natuurlijk staat het U vrij de uitdaging van het fietsen van de 70- of 110 kmBockenreijderstocht aan te gaan, maar daarvoor geldt dan een andere starttijd en een hoger inschrijfgeld. Op de site www.ftc-rosmalen.nl kunt u onder het kopje ‘Programma’ hierover alle gegevens vinden. Iedereen, die zich prettig voelt bij de gezamenlijke HEVO-fietstocht van 40 km is vanaf 09.00 uur welkom bij Biercafé & Feestzaal d’n Beer, Dorpsstraat 77. Dus meldt u op 25 juni op tijd aan, zodat we om exact 10.00 uur kunnen starten onder het motto ‘Samen gezellig fietsen’. En... vraag ook familie, vrienden en kennissen mee, dat maakt het nog leuker! Leo Houdijk, HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers

8


HEVO-Actueeltjes 12 juni tot en met 18 augustus Badminton

Dinsdag 25 juli, 1 en 8 augustus en donderdag 27 juli en 3 augustus: 15.15 uur. Fotoboek maken. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Computerproblemen

Bridge

Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

Zaterdag 17 juni: 09.00 uur. De Ontmoeting. HEVO-fiets-bridgedrive. Zie www.hevorosmalen.nl kopje Agenda. Info: Tini Kurvers, 06-29547700 of Paul Rambags, 06-22801502.

Clubdag HEVO – SJV

Zaterdag 8 juli: 11.00 tot 15.00 uur. De Ontmoeting, Tulpstraat - SJV-gebouw, Mimosastraat. ***

Danscafé

Zondag 25 juni en 30 juli: 14.00 uur De Annenborch, Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Computercursussen

Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen wil, bij voldoende belangstelling, cursussen Excel, Word of Fotoboek maken inplannen. Dat geldt ook voor workshops. Ook bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen met persoonlijke begeleiding. Kosten: € 15, - per 1½ uur. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 19 juli.

Expositie

Maandag 3 april tot maandag 3 juli: De Ontmoeting. Fototentoonstelling van de Rosmalense fotograaf Piet Prins. www.prinsphoto.nl

Maandag 24 juli tot en met vrijdag 11 augustus: De Annenborch. Reguliere computercursussen. 5 lessen in 3 weken. Zie data hieronder! Attentie! Maandag 24 en 31 juli, 7 augustus en woensdag 26 juli en 2 augustus: 13.30 uur. Omgaan met de iPad. Maandag 24 en 31 juli, 7 augustus en woensdag 26 juli en 2 augustus: 15.15 uur. Omgaan met de iPhone. Dinsdag 25 juli, 1 en 8 augustus en donderdag 27 juli en 3 augustus: 13.30 uur. Omgaan met de AndroidSmartphone.

Fietstocht

De Ontmoeting. Woensdag. 09.30 uur. De Vrolijke Trappers 14 juni: 45 km. Paul Rambags, 073-5212065. 28 juni: 30 km. Nico van Rijswijk, 073-5214696. 5 juli: 45 km. Jack Delhez, 073-5214998. 12 juli: 60 km. Leo Houdijk, 073-5214444. 19 juli: 30 km. Henk Baarens, 073-5230163.

9


26 juli: 45 km. Nico van Rijswijk, 073-5214696. 2 aug: 60 km. Leo Houdijk, 073-5214444. 9 aug: 30 km. Henk Baarens, 073-5230163. 16 aug: 45 km. Nico van Rijswijk, 073-5214696. Zondag 25 juni: 10.00 uur. De Vrolijke Trappers. 40 km. Start: Biercafé en Feestzaal d’n Beer, Dorpsstraat 77, Rosmalen.

Woensdag 9 augustus: 09.00 uur. Dagtocht Mondo Verde. Vertrek: Gildeplein. Aanmelden vanaf 12 juni: Ine Jacobs, 073-6422096, 06-28276951, inejacobsine@gmail.com *** Extra!! Dagtochten Wereldhavendagen op 2 en 3 september. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op zondag 3 september. Aanmelden: Rieki Plappert, 073-5221728, 06-55973861, ha.plappert@home.nl Kijk voor de reizen en dagtochten op de HEVO-website, www.hevorosmalen.nl onder het kopje Reizen.

HEVO-fietstocht/Bockenreijderstocht in samenwerking met Fiets Tour Club Rosmalen. U bent welkom vanaf 09.15 uur. Kosten: € 1, -, tijdens de tocht bent u verzekerd via de NTFU. Aanmelden (vooraf) en info: Leo Houdijk, 073-5214444. ***

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 7 juli: Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

Kienen

Seniorencontactmiddagen

Vrijdag 30 juni: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. In juli en augustus is er geen kienen in Het Steunpunt. Zaterdag 15 juli: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 12 augustus: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur.

De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. Juni: Geen seniorencontactmiddag in verband met Pinksteren. 2 juli: Hans Bender presenteert een muzikale bingo met leuke prijsjes. In augustus: Geen seniorenmiddag. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732.

Reizen

Woensdag 21 juni: 09.30 uur. Dagtocht en rondvaart Kagerplassen en Braassemermeer. Vertrek: Gildeplein. Aanmelden: Ine Jacobs, 073-6422096, 06-28276951, inejacobsine@gmail.com

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 15 juni: Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner voor slechts € 7, -. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 12.00 uur, te bellen naar De Biechten. 6 juli: Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner voor slechts € 7, -. Wenst u hieraandeel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 12.00 uur, te bellen naar De Biechten.

Attentie! 8-daagse zomerreis van 22 tot 29 juli: Oostenrijk Nieder-Österreich – Kirchschlag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl ***

10


Vakantie

20 juli: SeniorencafĂŠ met bingo. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

De Ontmoeting is vanaf zaterdag 15 juli tot en met zondag 27 augustus gesloten wegens zomervakantie. Zie ook voor meer informatie op pagina 13 van dit boekje.

Kerkzaal Laurentius, Oude Baan. Dinsdag. 14.00 tot 16.30 uur. 13 juni: Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. In juli en augustus: Geen seniorenmiddag. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Wandelen

De Ontmoeting. Elke dinsdag. 09.30 uur. OĂłk als De Ontmoeting gesloten is. Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 06-29547700

Het Groote Hart, Deltalaan. Woensdag. 13.30 tot 16.00 uur. 14 juni 28 juni: Bloemschikken. Drie dagen voor datum melden. Kosten worden in rekening gebracht, indien u, zonder berichtgeving, niet komt. In juli en augustus: Geen seniorenmiddag. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990.

De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. 13 juni 27 juni 11 juli Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. De Zandlopers. Maandag.13.30 uur. 7 aug: Wandeling naar de Wetering. Vertrek: Cello-buurtwinkel, Bernadettestraat 9, Maliskamp. Ook niet-HEVO-leden zijn welkom. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

Ons Trefpunt: Maliskamp. Vrijdag. 14.00 tot 16.30 uur 30 juni 28 juli: Diverse spelletjes. In augustus: Geen seniorenmiddag. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375.

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Perron-3.

Sportkantine Kruisstraat: Kruisstraat 13. Dinsdag. 14.00 tot 17.00 uur. In juni en juli: Geen seniorenmiddag Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076

Zomerschool

Maandag 17 juli tot en met vrijdag 4 augustus: De Ontmoeting. Inschrijfboekjes liggen in het folderrek van De Ontmoeting. Ook staat het programma op de website van Stichting Actieve Senioren, www.sasdenbosch.nl onder het kopje Zomerschool.

Sjoelen

Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is!

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

11


Advertorial Goede voorbereiding, halve werk April 2017, Overhuizing binnen Rosmalen-Hintham Onlangs verruilde HEVO-lid Carla Straetemans (70) haar oude appartement voor een lichtere woonruimte met een beter uitzicht, waar ze in de toekomst ook op ouderenzorg kan rekenen. Carla: ‘Ik ben erg te spreken over de kordaatheid en het organisatietalent van Sandra. Ze springt overal op in en doet veel handig voorwerk. De avond voor de verhuizing hingen mijn schilderijen en lampen er al. Op de verhuisdag zelf was alles zo weer ingeruimd. Ik heb de dag erna alleen nog de cd’s en dvd’s op de goede volgorde hoeven zetten. Nog zoiets verrassends. Ik moest voor de nieuwe woning een koelkast, elektrische kookplaat en tv kopen. Ook dat had ze goed voorbereid door op internet prijzen te vergelijken. Sandra pakt de dingen slim aan. We kwamen beslagen ten ijs in de winkel en haar onderhandelingen leverde mij scherpe prijzen op. Ze is echt goed in haar vak. Bovendien is Sandra vriendelijk en begrijpend, en ze gaat het gesprek niet uit de weg. Verhuizen is gewoon spannend en haar hulp geeft veel rust. Ook de dag na de verhuizing was ze betrokken en zorgzaam. Toen ze mij op zondag belde over het inleveren van de sleutels bij de woningbouwvereniging, vertelde ik dat mijn droger het niet deed. Sandra kwam toen speciaal langs en tot mijn blijdschap wist ze het probleem op te lossen. Geweldig, want ik vreesde al dat ik een nieuwe droger moest aanschaffen. Ik kan haar iedereen aanbevelen! Als HEVO lid krijgt u op een complete verhuizing een korting van € 150,00. Voor meer informatie zie: www.overhuizen.com of 06-25232229, Sandra Holm

12


Sluiting van De Ontmoeting tijdens zomervakantie

H

EVO neemt deel aan de Zomerschool. Er zijn in de week van 17 juli en die van 24 juli activiteiten van de Zomerschool in De Ontmoeting gepland. Daarom is De Ontmoeting in die twee weken in principe alle middagen vanaf 13.00 tot 17.00 uur open. Dat is mogelijk omdat een aantal gastvrouwen en gastheren, aangevuld met de ‘invalkrachten’, bereid is om bardienst te draaien. Dank daarvoor. Het feit dat we de middagen open zijn, geeft ook ruimte aan de eigen activiteiten van HEVO. Er kan gebiljart worden, geschaakt, gebridged (afhankelijk van de beschikbaarheid van een zaal). En natuurlijk kun je ook gewoon binnenlopen voor een kop koffie, thee of een borrel. In de week van 31 juli is De Ontmoeting alleen open op woensdagmiddag 2 augustus en donderdagmiddag 3 augustus van 13.00 tot 17.00 uur, voor activiteiten van de Zomerschool en HEVO-activiteiten. Daarna gaat De Ontmoeting een paar weken dicht, zodat iedereen die bij het beheer betrokken is, even de tijd heeft om op adem te komen. Dat hebben ze wel verdiend. Vanaf maandag 28 augustus is De Ontmoeting weer geopend en staan we weer tot uw beschikking. Peter de Leeuw, secretaris

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan…

H

et is inmiddels 12 jaar geleden, dat ik begon met het verzorgen van exposities in De Ontmoeting.

Ik heb dit met heel veel plezier gedaan en veel inspirerende mensen mogen ontmoeten. Mensen, die mooi konden schilderen, maar nog nooit hun werk hadden laten zien. HEVO maakte het mogelijk dat ze dit nu wel konden doen. Ik had nooit gedacht, dat mensen je zoveel vertrouwen zouden geven; dat heeft me soms ontroerd. Meerdere malen mocht ik een kijkje nemen in andermans leven, dat is geweldig toch! De tijd is gekomen, dat ik ga stoppen, maar ik heb gelukkig twee opvolgers gevonden en ik heb er alle vertrouwen in, dat zij het met evenveel liefde gaan regelen. Dank je wel, lieve mensen, dat ik dit mocht doen; het heeft mijn leven verrijkt. Geertje van Gerven

13


Antoon Werst en Dré van der Donk onderscheiden

A

ntoon Werst en Dré van der Donk zijn onderscheiden, omdat zij 12 ½ jaar lid zijn van het HEVO-koor. Antoon zingt al meer dan 70 jaar. “Ik begon ermee toen mijn broer terugkwam uit het toenmalige Nederlands-Indië, waar hij zijn dienstplicht vervuld had,” aldus Antoon. “We vormden een zanggroepje, waarbij ik de ukelele bespeelde”. Later werd Antoon lid van de toneel- en zangvereniging ‘Oefening en Vermaak’ en van de indertijd zeer gerenommeerde groep ‘Dubbel Zes’. Zang neemt in Antoons leven een belangrijke plaats in. Naast het HEVO-koor is hij ook nog lid van de Rosmalense Operettevereniging, het Herenkoor en het Gelegenheidskoor, beide laatstgenoemden van de Lambertuskerk. Dré van der Donk werd door Riet Abelen, de toenmalige voorzitter, gevraagd om bij het HEVO-koor te komen zingen. “In het begin ging het moeilijk, maar al snel ging het beter en nu kan ik zeggen dat het me goed afgaat”, zegt Dré. Ook Dré is een druk baasje. Naast het HEVO-koor zingt hij zeemansliederen bij een shantykoor in Nuland en verzorgt hij voor de lokale radio een programma over de streektaal, dat vroeger in het Maasland gesproken werd. Gevraagd waarom zingen in zijn leven zo’n belangrijke plaats inneemt, zegt hij: “Het is goedkoop, je stem kost immers niets. Bovendien heb je die altijd bij je!” Wil Smulders

Muziekfeest HEVO-65 jaar

W

ij willen u nu alvast attent maken op het spectaculaire feestprogramma op zondag 15 oktober 2017 als onderdeel van de viering van het 65-jarig bestaan van HEVO. Het programma is nog niet geheel rond. Maar wat te denken van het optreden van de onvervalste Brabantse cabaretier met zijn Slabroekse humor: Mark van de Veerdonk! Ook kunt u genieten van een bigband uit Schijndel met 20 professionele muzikanten en een geweldige zangeres. Zij zullen vele muzikale toppers uit het afgelopen decennium ten gehore brengen. In de augustus-uitgave van HEVO-Actueel wordt u uitgebreid geïnformeerd over het volledige programma: mis dit feest niet en reserveer deze datum alvast! Pieter Vissers, evenementencommissie

14


Over stakeholders en buddymoons

O

nlangs droomde ik, dat ik na mijn pensionering weer een baan had aangenomen. Ik was dankzij een flitsende ‘elevator pitch’ benoemd tot ‘stakeholder’ in een bedrijf, waar ik meetings had met mijn collega’s, allen millennium yuppies, die de mond vol hadden over Èmsterdèèm. Ik zat bij de afdeling ‘sales’ en voor de ‘corebusiness’ volgde ik de cursus ‘customer experience management’. Ik moest de ‘touchpoints’ leren kennen: de plekken, waar klanten in contact komen met het product. Ik moest met de klanten mee leren praten, om in hun ‘flow’ te komen en ze ergens mee te ‘triggeren’. Op een feestje vertelde ik trots dat ik stakeholder was geworden. “Steakholder” zei een kennis, “oh, jij werkt dus in de horeca waar je bij de barbecue het biefstuk vasthoudt van iemand die aan de bar zijn pils haalt?”. “Nee joh”, grapte een andere kennis, “hij werkt als steekhouder in het ziekenhuis, waar hij de beddenpan ondersteekt om de ontlasting van patiënten op te vangen”. Ik zweeg beschaamd.

Mijn droom komt voort uit mijn ergernis. Toch heeft die verengelsing ook een leuke kant: je kunt er woordspelingen mee maken. Zo is een Engelsman wellicht ‘flabbergasted’ bij het zien van een Nederlandse bestelauto, waar een verkoper van droge worsten zijn waar aanprijst met de slogan: ‘the best worst of the world’. buddymoon Soms ook bedenkt iemand met behulp van Engelse bestanddelen een zogenaamd portmanteauwoord, zoals buddymoon, waarbij buddy en honeymoon in elkaar worden geschoven. Het woord slaat op de mode van sommige pasgetrouwden om bij hun huwelijksreis een vriend mee te nemen. GuidoRobbens

Seniorencontactmiddag in de De Ontmoeting Zondag 2 juli presenteert Hans Bender een muzikale bingo met leuke prijsjes. U ben welkom vanaf 14.00 tot 17.00 uur. Dit is de laatste zondag voor wij op vakantie gaan. In september beginnen we aan een nieuw seizoen waarin wij hopen dat wij weer gezellige middagen kunnen organiseren voor u. Informatie Jenny van Rooij, 0735213732

15


Porselein en gele velden

M

aandagochtend 8 mei, 05.45 uur. In een nog stil en slapend Rosmalen maken kofferwieltjes lawaai op het trottoir. Wat doe ik zo vroeg op straat? Nou, samen met vriendin Anny, ben ik op weg naar het Gildeplein, waar om 06.00 uur precies de bus van Brabant Expres vertrekt. De HEVO-reis gaat richting Dresden en Leipzig en wij gaan mee. Behalve Anny en ik gaan nog 40 senioren met deze reis mee: 13 heren (de oudste 91 jaar) en 27 dames (de jongste is 61 en de oudste is 87 jaar). Wat is Duitsland al ver in het gebruik van zonnepanelen (hele velden) en windmolens! De mooiste kleur van deze reis is geel, de kleur van de enorme koolzaadvelden. Trouwens: stopplaats Buhleck is de beste. De kamers van het Ringhotel ‘Residenz Alt Dresden’: goed. Gezellige - soms te krappe - lounge en de bediening wordt zo nu en dan zenuwachtig van mijn manier van afrekenen.

Dresden bevalt mij het beste. Het meest indrukwekkende gebouw: de ‘Zwinger’. De sympathiekste stadsgids is Claus. Een hartverwarmend buitenoptreden van zanger-gitarist ‘Hallelujah’. Het leukste terras ligt dan weer in Leipzig naast de ‘Nicolaikirche’ en qua shoppen wint Leipzig het van Dresden. De slechtste en koudste excursie: de boottocht over de Elbe. De beste en interessantste excursie: bezoek aan de porseleinfabriek Meißen. Het lelijkste gebouw: Schloss Moritzburg. De (dans)avond is aan mij voorbijgegaan. Schijnt trouwens erg gezellig te zijn geweest! Voor het afscheidsdiner is het prima toeven bij hostellerie De Maasduinen in Velden. De tofste reisleidster is Rieki, de beste assistente heet Diny. Leukste reismaatje: Anny. Chauffeur John (een prima kerel) heeft in totaal 1786 km in de bus afgelegd. En eenmaal in de auto in Rosmalen mag ik voor het eerst van mijn leven blazen: alcoholcontrole. Niets aan de hand natuurlijk! Marlies Markensteyn

16


Wat is ons (nog) heilig?

O

ver dit thema werd op vrijdag 21 april heel intens gesproken in De Ontmoeting. De opkomst was minder dan bij de vorige interactieve lezing, maar de actualiteit was er niet minder om. We leven immers momenteel in roerige tijden, met veel onbehagen, onzekerheid, angst. En de manier van omgang met elkaar is vaak heftig en populistisch. Er zijn scheldende twitteraars met korte lontjes. In zo’n tijd is het belangrijk te weten wat voor jou persoonlijk waarden en normen zijn, waaraan je vast wilt houden. Maar ook wat onze collectieve waarden en normen zijn, die wij voor de samenleving belangrijk achten. Als je ‘heilig’ als een ander woord ziet voor waarden en normen, dan is het heilige ook te vinden in het alledaagse leven. Dus ook buiten de godsdiensten, kerken of de hemel. Heilig staat voor ‘heil/heel’. Naar ‘het heilige zoeken’ wordt dan zoeken naar het leven, de dingen heel maken; heilzaam zijn voor anderen; verbinden. In het gesprek hierover met elkaar konden we ons vinden in de volgende 8 pijlers: Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden • Respect voor de rechtstaat: gelijke gevallen gelijk behandelen • Erkenning van verschillen • Vrijheid van (on)geloof • Zelfspot en ironie • Elkaar de ruimte laten, elkaar op een neutrale manier met rust laten • Vrijheid van liefde • Duurzame omgang met de aarde. Van deze laatste pijler werd gezegd, dat die wel wat hoger op de ranglijst mag staan. De commissie zingeving van HEVO bedankte de beide inleiders van De Binnentuin, Clazien Pulles en Harry Willems, voor hun lezing en presentatie. De aanwezigen kozen tenslotte als thema voor de volgende bijeenkomst op vrijdag 10 november: ANGST. Ook weer een heel actueel thema. Harry Willems

Gehoord

T

ijdens een buurt-BBQ, kwam, wat later in de avond, een jongetje van een jaar of zes bij me zitten en we raakten aan de praat over school. “Wat vind jij het leukste op school?” “Buiten spelen en gym”. “Ja, natuurlijk. Maar ik bedoelde eigenlijk: Wat vind je het leukst van alle dingen die je op school léért, zoals lezen, schrijven, rekenen of taal?” Na een poosje diep nadenken en plukken aan zijn lip en kin, zei hij: “Dictee, want dan zegt de juf steeds voor wat we moeten opschrijven…” Mattie Daniëls, redactie

17


Een concentratie sport…….biljarten

V

erdeeld over zeven clubs spelen er wekelijks ruim tachtig biljarters hun geliefde spel in De Ontmoeting. Op twee biljarttafels spelen de meesten een onderlinge competitie maar er zijn ook clubs die zonder wedstrijdverband hun spelletje spelen. Ongetwijfeld herinnert u zich de fluisterstem van Ben de Graaf als biljartverslaggever bij Studio Sport. Hij paste zijn stemvolume aan om de concentratie van de biljarter niet te verstoren. Het niveau van de spelers in De Ontmoeting ligt beduidend lager maar toch……….ook zij moeten zich concentreren om een mooie carambole op tafel te leggen. De ene speler kan zich gewoon afsluiten voor zijn omgeving terwijl de ander alles ziet en hoort wat er om hem heen gebeurt. De een ziet het biljartspel als een serieuze aangelegenheid terwijl een ander deze ochtend, middag of avond ervaart als een ‘uitje’. U begrijpt dat het heel storend kan zijn als er plotseling iemand tussen de biljarttafels doorloopt terwijl jij op dat moment aanlegt voor een fantastische stoot…………. Daarom, beste mensen, ben zo vriendelijk om niet door de deur de biljartzaal binnen te komen en stoor de deelnemers niet in hun spel. Met name op de dinsdagochtend, wanneer de dames van de “Anna Girls” hun kunsten op het groene laken vertonen, schijnt het erg luidruchtig te zijn. Als wandelaars, volksdansers en Tai-Chi beoefenaren tegelijk koffie komen drinken is het behoorlijk hectisch. Probeer rekening te houden met elkaars hobby en toon begrip voor deze oproep. Bedankt voor uw medewerking. Peter der Kinderen

Er is nog plaats!

A

chtdaagse reis naar Oostenrijk Zoals u al eerder in HEVO-Actueel heeft kunnen lezen, is er een mogelijkheid om van 22 tot en met 29 juli 2017 deel te nemen aan de reis naar Kirchschlag (in de ‘Bucklige Welt’). Er zijn nog plaatsen vrij. Wilt u zich aanmelden of wilt u graag meer informatie over deze reis, kijk dan op onze website of neem contact op met Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040 of dini.voets@ziggo.nl Ine Jacobs, reiscommissie

18


Senioren ComputerLeercentrum Deze zomer organiseren wij zomercursussen Dit zijn reguliere cursussen maar dan in een tijdsbestek van 3 weken: 5 lessen in 3 weken (normaal 5 lessen in 5 weken) Het betreft de volgende cursussen: • Cursus omgaan met de iPad: op maandag 24, en 31 juli, 7 augustus en op woensdag 26 juli en 2 augustus om 13.30 uur. • Cursus omgaan met de iPhone: op maandag 24, en 31 juli, 7 augustus en op woensdag 26 juli en 2 augustus om 15.15 uur. • Cursus Omgaan met de Android- Smartphone: op dinsdag 25 juli, 1 en 8 augustus en donderdag 27 juli en 3 augustus om 13.30 uur. • Fotoboek maken: op dinsdag 25 juli, 1 en 8 augustus en donderdag 27 juli en 3 augustus om 15.15 uur Wanneer u belangstelling heeft voor een andere cursus (bijv. Omgaan met de Android-tablet): meldt u dan aan bij Annette Gladdines, 06-20356366. De cursussen worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch. Aanmeldformulieren kunt u vinden in onze informatieboekjes in De Annenborch, Perron-3 of in De Ontmoeting. Aanmelden is ook mogelijk op website www.scr-rosmalen.nl.

Opfriscursus rijvaardigheid 2017

W

ilt u weten hoe het is gesteld met uw verkeerskennis, uw reactievermogen maar vooral met uw rijvaardigheid met de eigen auto? Meldt u dan aan voor de door HEVO georganiseerde training op dinsdag 5 en donderdag 7 september 2017 (2 halve dagdelen). Extra informatie en de inschrijfmogelijkheden staan vermeld op de flyer die u ontvangt met deze HEVO-Actueel. Voorkom teleurstelling en schrijf snel in! Op de website www.hevorosmalen/opfriscursus2017 is de volledige informatie ook te vinden. Tevens kunt u zich daar direct inschrijven. Pieter Vissers, evenementencommissie

19


Hoe is het mogelijk? Het was heel bijzonder!

W

ij wilden heel graag naar de musical The Lion King. Op de site stond dat een kaartje 1e rang op € 90, - per persoon zou komen. Daar komt nog bij, de rit naar Scheveningen , het parkeren en het eten. Zo kwamen we uit op ongeveer € 300, -. Dat is wel veel, maar ja, we wilden heel erg graag. Maar net voordat we boekten, kwam de reiscommissie van HEVO met een aanbieding: € 119, - p.p. voor de heen- en terugreis, voorstelling op een 1e klas plaats én een driegangendiner. Wij vroegen ons af hoe het mogelijk is, dat de reiscommissie dit alles voor deze prijs kon aanbieden. “Nou,” zei Rieki, lid van de reiscommissie, “onderhandelen én snel beslissen met alle risico’s van dien”. Wij hebben dit alles ervaren als heel bijzonder. We hebben genoten van een geweldige voorstelling met prachtige muziek en tot de verbeelding sprekende creaties. Hoe de acteurs hiertoe in staat zijn? Ook heel bijzonder, maar dan anders bijzonder dan het bijzondere van de reiscommissie. Dank aan Ine, Diny, Rieki en Jan voor deze fijne dag en wij hopen dat jullie deze weg nog lang zullen kunnen volgen, want reizen kun je niet zonder weg (te gaan). Geert Loeffen

Rectificatie

W

ie wandelt met ons mee? Even voorstellen: Onze groep bestaat uit 4 personen. Wij wandelen met bewoners van De Annenborch, die aan een rolstoel gekluisterd zijn. Als er nog 3 vrijwilligers bij zouden komen, dan kunnen alle rolstoelgebruikers met ons mee. Nu moeten we telkens een keuze maken wie wél en wie níet mee mag. U begrijpt dat dit, zowel voor de bewoners als voor ons, heel erg vervelend is. We wandelen op dinsdag om de 14 dagen, van 09.45 tot 10.45 uur. Na terugkomst drinken we samen koffie. De eerstvolgende wandeling is op 20 juni. We hopen dat we dan geen keuze meer te hoeven maken. Voor meer informatie: wilmatiebosch@kpnmail.nl of 06-52434250. Wilma Tiebosch

20


Voorzitter KBO-Brabant

O

mdat ik via mijn lidmaatschap van de seniorenvereniging HEVO-Rosmalen ook ‘verplicht’ lid ben van KBO-Brabant, is het ledenblad ONS voor mij dus ook verplicht leesvoer. Daardoor erger ik me al jaren aan de wijze, waarop Frans Slangen als voorzitter van KBO-Brabant en dus ook een beetje mede namens mij, zijn columns in het ledenblad politiek inkleurde. Ik ben dus blij dat hij nu als voorzitter is opgestapt.De reacties vanuit het provinciaal bestuur op zijn aftreden vind ik echter erg hypocriet. Die kritische reacties betreffen vooral de wijze waarop Slangen de afgelopen tijd in het ledenblad de politieke partij 50-PLUS promootte. Over een wat langere tijd genomen was er toch vooral sprake van columns, die vanuit zijn zeer herkenbare CDA-achtergrond waren geschreven, met soms hoogdravende teksten en consequent met een zeer negatieve benadering van de huidige regeringspartijen. Daarover heb ik de betreffende leden van het provinciale KBO-bestuur met vooral eveneens een CDA-achtergrond, nimmer gehoord. Ik hoop dat er een nieuwe voorzitter van KBO-Brabant komt, die natuurlijk kritisch zal zijn op datgene wat een nieuw kabinet in petto heeft voor de ouderen, maar die daarbij objectief blijft en haar of zijn eigen politieke engagement niet zo zal laten blijken als Frans Slangen dat deed. Ad van Langen

Naschrift namens bestuur In overleg met de redactie is besloten de brief van de heer Van Langen te publiceren. We hebben tijdens de algemene ledenvergadering gemerkt dat deze kwestie breed binnen onze eigen vereniging speelt. De heer Van Langen heeft zijn brief ook aangeboden aan KBO-Brabant met het verzoek om die te publiceren in de Ons. Daar heeft hij een reactie op gekregen die in cc aan HEVO is gestuurd. De redactie van Ons schrijft dat ze de brief niet publiceren. Op de columns van de heer Slangen kwamen veel instemmende en soms ook kritische reacties. Het is ondoenlijk om alle verzoeken tot plaatsing te honoreren (extra pagina’s of weglaten andere rubrieken). De redactie merkt op dat een column “een kort stukje proza is waarin de columnist spits en uitdagend zijn mening ventileert”. Getuige de reacties werkten de columns van de heer Slangen. Ook merkte de redactie van Ons op dat het geschrevene niet het standpunt van (het bestuur van) KBO-Brabant hoeft te zijn, laat staan van 130.000 individuele leden. Na de algemene ledenvergadering van KBO-Brabant eind juni start de opvolgingsprocedure voor de functie van voorzitter nu de heer Slangen onlangs heeft besloten per direct zijn functie te beëindigen. Peter de Leeuw, secretaris

21


De Maas, in het verleden en nu

D

e rivier de Maas beheerste het dagelijks leven in het vroegere Rosmalen. Dat liet Jan Nelissen zien tijdens een lezing, die hij hield op verzoek van de commissie COE. Aan de hand van boeiende illustraties maakte hij duidelijk, dat er een groot verschil is tussen de inwoners van Rosmalen en die van bijvoorbeeld Boxmeer. Beide plaatsen liggen hemelsbreed vijftig kilometer van elkaar. Maar omdat beide plaatsen door de Peel, vroeger een onneembare hindernis, van elkaar gescheiden waren, ontwikkelden zij zich geheel verschillend. De inwoners van Rosmalen richtten zich op ‘s-Hertogenbosch en de Meijerij, de mensen in Boxmeer richtten zich op Gelderland. Jan liet zien dat de Maas, in de oudheid een vrij meanderende rivier, na de middeleeuwen door de bedijking in een keurslijf geperst werd. Daardoor steeg het water in de wintermaanden tot zulke hoogten dat de Beerse Overlaat in werking trad en het Maasland vele maanden lang te kampen had met wateroverlast. In de negentiende en twintigste eeuw veranderde de Maas, door de industrie in Luik en in Maastricht, in een open riool. De extreem hoge waterstanden in 1993 en in 1995 deden de autoriteiten inzien, dat het zo niet langer kon. Niet alleen werden de dijken op deltahoogte gebracht, belangrijker was dat nu ook gezorgd werd voor het milieu. Waterzuiveringsinstallaties zorgen voor een schone rivier, waarin de zalmen weer zwemmen. In het gebied dat vroeger blank stond als ‘de Maas weer eens om was’, zijn projecten gestart om de weidevogels en verdwenen planten terug te halen. Met zijn lezing bracht Jan op boeiende wijze de geschiedenis van de Maas over het voetlicht. Ook liet hij zien, dat de rivier in een goede twintig jaar veranderd is van een afvoerputje van de industriegebieden, tot een schone rivier waarin de zalmen weer kunnen leven. Wil Smulders

De bridgecursus was weer gewéldig!

O

p dinsdag 23 mei was al weer de finish van de bridgecursus Hartenboekje. Wat hebben we weer veel geleerd over doubletten, de switch, controlebiedingen, communicatie, de derde man, enz. Het blijft mij verbazen wat je toch allemaal met 13 kaarten kunt doen! Paul en Paulien waren weer een prachtig docentenduo. Paul legt alles op eigen wijze duidelijk uit en Paulien stelt scherp waar nodig en zet zo de puntjes op de i. ‘Paul’s crew‘ was steeds aanwezig om te assisteren bij de oefenspellen. Ook van hen hebben we veel opgestoken. Een interessante, gezellige en uitdagende cursus.

22


Jammer dat het alweer voorbij is. Nu gaan we allemaal flink oefenen en de theorie in praktijk brengen! Op naar het Schoppenboekje! Een groot deel van de cursisten is lid van HEVO-bridgeclub ‘Ruitenplus’. Deze club heeft plaats voor nieuwe leden! Geïnteresseerd? Kom eens op maandagochtend in De Ontmoeting kijken of neem contact op: Paul en Paulien met de winnaars van de Ben Haagen, bennyhaagen@gmail.com. afsluitende Bridgedrive:

Clementine v.d. Boogaard en Leo Houdijk als stand-in voor zijn vrouw Ria.

Tonny van Raaij

Wie niet geweest is, heeft iets gemist!

I

nformatie over veilig bankieren en handige hulpjes voor senioren door de Rabobank. Uitleg over de nieuwste e-bikes door Fietsplus Verhallen. Alles over aandacht en tijd voor zorg aan huis door o.a. Home-instead en IVT. Wat heeft De Annenborch te bieden en wat Perron-3 of het Computerleercentrum? Wie helpt me bij een verhuizing? Wie brengt me overal heen als ik zelf niet rijd? De seniorenbus biedt uitkomst.

Dit en nog heel veel meer was te vinden op onze Infomarkt 2017. De opening geschiedde door Hans van der Bruggen en wethouder Paul Kagie. De nieuwe banners van HEVO-65 speelden daarbij een grote rol. Het was een mooie, verzorgde marktdag met tijd voor elkaar, gezelligheid en vooral heel veel goede informatie. Het was echt jammer dat er niet méér bezoekers zijn geweest. Komt u ook volgende keer?! Dank aan alle vrijwilligers en deelnemers! Werkgroep Infomarkt

23


Finale Rabobank Clubkascampagne

D E

insdag 16 mei was de finale van de Rabobank Clubkascampagne.

r deden 273 clubs mee in deze regio. In de top tien stonden vijf Rosmalense clubs. Dat zegt iets over het verenigingsklimaat in Rosmalen! Daar mogen we trots op zijn. HEVO was dit jaar vijfde met ruim 500 stemmen. Dat leverde een bedrag op van € 1582, -! Een geweldig bedrag, waarmee we erg blij zijn. Met dit bedrag zal o.a. een bijdrage worden geleverd aan de dekking van de kosten van het komende muziekgala in oktober en de kerstviering in december. Dank aan alle stemmers! Mogen we volgend jaar wéér een beroep op jullie doen? Tonny van Raaij, sponsorcommissie

Talen cursussen

S

tichting BAS heeft diverse plaatsen vrij voor de cursussen, die starten in het najaar september/oktober 2017 bij S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan te Rosmalen (Hintham). Voor talencursussen is enige basiskennis gewenst! Maandag: • Frans van 13.00-14.30 uur: € 150, - per seizoen, aanmelden: 073-6141546 • Italiaans van 16.00-17.30 uur: € 150, - per seizoen, aanmelden: 06-24250123 • Spaans van 18.00-19.30 uur: € 150, - per seizoen, aanmelden: 073-6440361. Woensdag: • Engels: in voorbereiding. Wilt u meer informatie? Kijk op www.basdebiechten.nl, de website van Stichting BAS

24


HEVO-informatie Bestuur

Carel van de Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/welzijn cie ouderenadvisering

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie Zingeving, cie ccb/welzijn Piet Spierings, 073-6414563 cie Reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl e-mail: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Aanbiedingen in het voorseizoen

Hevo actueel juni totaal  
Hevo actueel juni totaal  
Advertisement