Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang januari 2017 nr. 1


Colofon

In deze HEVO-Actueel

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 18 januari 2017

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of e-mail ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie

Mari Wijnen, 06-57593460 e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

1 Hebt u even? 2 Waar kennen we Jos van Raak van?

Bestuur 3 Van het bestuur

Voorlichting 4 Informatie van de Ouderenadviseurs 6 SCR Nieuw Digitaal 8 Mogelijkheden voor een individuele cursus

Uittips 7 Film Pride and Prejudice 8 Film Romeo en Juliet

Reizen en dagtochten 15 Musical The Lion King 15 Bezoek Cobra Museum voor Moderne Kunst

Terugblik 18 De laatste zorg goed geregeld

Spelen met taal 17 Over feestvarkens en dierengeluiden

En ook .... 9 Seniorencontactmiddag met lunch in Maliskamp 10 HEVO bedankt alle sponsors, adverteerders en donateurs 12 HEVO-Actueeltjes 16 Wereldwinkel in De Ontmoeting 16 Wie gaat voor de tentoonstellingen zorgen? 18 Seniorencontactmiddag Laurentius 19 De sponsorcommissie in 2016 en 2017 20 Senioren Beweeg mee(r)


Hebt u even? “Hallo, hoe gaat het er mee?” oe vaak word je niet op deze manier aangesproken in het winkelcentrum door iemand die je vaag kent van een feestje. Ik kon absoluut niet op haar naam komen, ook niet op slinkse wijze. Ik antwoordde; “Och het gaat zolang ik me maar aan de spelregels houd”. Maar dat is niet voldoende voor mijn gesprekspartner van dat moment. Ze wil meer weten. “Hoe erg was het? Duurt het nog lang?”

H

“En hoe gaat het met jou” vroeg ik heel belangstellend. Nou dat was een grote fout van mijzelf die ik niet snel meer zal maken want toen begon het. Wat kan één mens veel ziektes hebben. Volgens mijn gesprekspartner was het erfelijk en ze hoopte dat het haar kinderen niet hetzelfde zou overkomen. Ze moest heel vaak naar het ziekenhuis en was dan een paar dagen hartstikke moe maar gelukkig had ze een goede hulp die trouwens ook heel veel heeft meegemaakt. Eigenlijk moet je zeggen: “Alles goed met jou?” en vervolgens maken dat je wegkomt. Ik maakte een eind aan ons gesprek door te ‘jokken’ dat ik ijs in mijn boodschappentas had zitten wat zou gaan smelten. Gelukkig kunnen we onze eigen gezondheidsstatus zelf bijhouden in het elektronisch patiëntendossier. Inloggen met uw DiGiD code en u kunt lezen wat er geschreven wordt over uzelf, bijvoorbeeld in een brief tussen huisarts en specialist die begint met: Amice Zolang de nieuwsgierige dame in het winkelcentrum niet kan beschikken over mijn DiGiD ben ik veilig. Hoewel, als zij het wel zou kunnen inzien, scheelt dat weer heel veel tijd bij het boodschappen doen. Maar of ik de volgende keer in het winkelcentrum zal zeggen dat ik last heb van mijn ductus nasolacrimalis* betwijfel ik. Ik had alleen maar last van hevig tranende ogen. Maar gelukkig kun je aan cenosillicafobie** zelf heel snel iets doen. En voor arachnofobie*** kun je de buurman roepen. Beterschap! Geert Loeffen, (redactioneel) * Traanbuis ** Angst voor een leeg bierglas *** Angst voor spinnen

1


Waar kennen we Jos van Raak van?

V

eel mensen in Rosmalen kennen Jos, heel wat jaren terug, nog als voorzitter van de SJV. Maar 15 jaar heeft hij intussen in Den Bosch doorgebracht. Na zijn pensionering is hij toch weer naar Rosmalen teruggekomen. Hij werd toen meteen lid van HEVO en informeerde ook naar een taak in het bestuur. Jos had een constructief gesprek met voorzitter Jan en secretaris Peter, en zo is het gekomen. In de algemene ledenvergadering van april jl.werd hij gekozen als bestuurslid. Jos van Raak is nu bijna fulltime vrijwilliger bij onze HEVO en zodoende mocht ik een gesprek met hem hebben over zijn veelzijdig takenpakket.

Allereerst is hij namens het bestuur afgevaardigd voor de activiteitencommissie, waarvan hij nu voorzitter is als opvolger van Harrie Wijn. Vragen of problemen bij de diverse clubs gaan voortaan altijd via hem. Of men wil een nieuwe activiteit starten, zoals het badminton nu er bij is gekomen. Hij vindt het jammer dat van de 2600 HEVO-leden er maar 700 meedoen aan de ongeveer 44 activiteiten. Daarnaast is hij afgevaardigd bij de evenementencommissie, waar Sjef Peters de voorzitter is. Een mooie samenwerking heeft als resultaat, dat de busreizen met muzikale bestemming, zoals naar het concert van André Rieu, een hoge opkomst van deelnemers hebben. Maar bovenal is hij verheugd om contactpersoon te zijn voor de SJV, de Stichting Jeugd en Vormingsactiviteiten, in Rosmalen. Want in het nieuwe Kindcentrum ‘t Ven in de nieuwbouw gelegen vlakbij bij De Ontmoeting is vanaf de opening in januari 2017 ook ruimte voor HEVO. Er kunnen nieuwe activiteiten worden opgezet om ook “jong met grijs” te laten samenwerken. Hij noemde als voorbeeld, het opzetten van een reparatiewerkplaatsje. Er zullen zeker diverse kansen zijn om met de jeugd samen te werken. Wellicht dat er nu door samenwerking met de SJV in het nieuwe Kindcentrum er ook meer ruimte is om nieuwe activiteiten of uitbreiding van de bestaande te krijgen. Aan Jos van Raak zal het niet liggen en met hem het gehele HEVO-bestuur. Jo van Zantvoort, redactie.

2


Van het bestuur

H

et bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari, 16.00 uur in De Ontmoeting.

HEVO is op 3 december 1952 opgericht. In 2017 is onze vereniging dus 65 jaar jong. Daar gaan we op verschillende momenten aandacht aan besteden. Dat doen we onder andere door aan jaarlijks terugkerende activiteiten een extra accent te geven. Op 20 mei organiseren we weer een infomarkt en op 8 juli staat een open dag van de clubs gepland. Er zijn ideeën voor een fiets-bridgedrive en een groots feest op De Driesprong voor alle Rosmalense senioren. Op 12 oktober is er een symposium/werkconferentie in PERRON-3. Ook het Muziekgala komt in het teken van 65 jaar te staan. We gaan het hele jaar al onze uitingen voorzien van een aangepast logo. De algemene ledenvergadering is gepland op dinsdag 2 mei om 14.00 uur. In die vergadering gaan we het beleidsplan 2017-2020 vaststellen. De afgelopen weken heeft het bestuur in verschillende sessies gewerkt aan het conceptbeleidsplan. We willen dit conceptbeleidsplan – onder voorwaarde dat het in de vergadering van het bestuur van 2 januari is goedgekeurd – op 24 januari (19.30 uur) met de leden van de commissies en op 7 februari (19.30 uur) met de besturen van de clubs bespreken. Daarna wordt het beleidsplan aan de hand van hun inbreng bewerkt en aangeboden aan alle leden. Eind januari wordt, als u de penningmeester daartoe gemachtigd hebt, de contributie ad Є 26,- van uw bankrekening afgeschreven. De leden die geen machtiging hebben afgegeven, krijgen een brief met het verzoek om de contributie, vermeerderd met Є 2,50 administratiekosten, zelf over te maken. De fietsers ervaren regelmatig dat de ruimte om de fiets kwijt te kunnen, te krap is. Terwijl het toch zo gezond is om op de fiets naar De Ontmoeting te komen. Daarom wordt met Kleine Meierij en gemeente overleg gevoerd over een uitbreiding van het aantal fietsenstallingen. Het bestuur heeft besloten dat alle senioren uit Rosmalen (binnen de criteria) gebruik kunnen blijven maken van de diensten van de belastinginvullers. Voor de kerst heeft een aantal ernstig zieke HEVO-leden, die door hun ziekte niet meer in staat zijn om aan de activiteiten van HEVO of hun club deel te nemen, een kerstattentie gehad. Dank aan Diny Voets en Jo van Lieshout die de attentie bij de betrokken leden hebben bezorgd. Peter de Leeuw, secretaris

3


Informatie van de Ouderenadviseurs Zorg en Ondersteuning nodig? k heb een beperking en thuis lukt het niet meer zonder ondersteuning. Hoe krijg ik dat geregeld? Bij wie moet ik aankloppen? Wat kost mij dat? Met deze vragen krijgt u te maken als uw gezondheid minder wordt.

I

U kunt dan zorg en ondersteuning aanvragen en ontvangen op basis van drie verschillende wetten. Om de zorg en hulp geregeld te krijgen moet u drie stappen doorlopen. Stap 1: Zorg aanvragen en de indicatiestelling. Er zijn drie verschillende instanties, bij wie u een indicatie kunt aanvragen. Dit is afhankelijk van uw situatie en uw vraag. 1. Bij de gemeente kunt u een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij de huishouding of dagbesteding. U meldt zich met uw vraag bij de gemeente. In een gesprek met een Wmo-consulent van de gemeente (het zogenaamde keukentafelgesprek) wordt met u bezien welke hulp u nodig heeft. Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit over welke hulp u krijgt. Op www.s-hertogenbosch.nl vindt u hierover meer informatie. 2. Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een indicatie aanvragen voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz, voorheen AWBZ). Voorbeeld: U heeft 24 uur per dag zorg nodig, thuis of in een verpleeghuis. De indicatie voor de zorg wordt vastgesteld door CIZ. De aanvraag doet u via een formulier. Daarbij hoort ook overlegging van medische gegevens, verklaringen van artsen, etc. Het CIZ neemt een besluit over de indicatie die u krijgt. Op www.ciz.nl vindt u hierover meer informatie. 3. Bij uw zorgverzekeraar op basis van de zorgverzekeringswet. Het gaat dan bijvoorbeeld over wondverzorging of hulp bij douchen en aankleden. Uw zorgverzekeraar is voor de uitvoering verantwoordelijk en de indicatiestelling geschiedt door de wijkverpleegkundige. Deze vorm van zorg kan meestal snel starten, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Als u zorg nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige zal samen met u een zorgplan opstellen, waarin vastgesteld wordt welke zorg er nodig is. Meer informatie krijgt u bij uw eigen zorgverzekeraar.

4


Stap 2: Kiezen tussen zorg in natura of zorg via ‘persoonsgebonden budget’. Als in stap 1 is vastgesteld op welke hulp u recht heeft, dan heeft u de keuzemogelijkheid tussen zorg in natura of zorg via een persoonsgebonden budget. Wat is het verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb)? Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt. U legt zelf de afspraken met de zorgaanbieders vast in zorgverlenings overeenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit. Met een persoonsgebonden budget heeft u dus zelf de regie in handen. U moet daar natuurlijk wel toe in staat zijn. U moet zelf het budget kunnen beheren en verantwoorden, de administratie bijhouden, de afspraken maken en contracten opstellen met de zorgverleners. Ook moet u bijvoorbeeld zelf voor vervanging zorgen als uw zorgverlener ziek wordt of vakantie heeft. Een ‘pgb’ geeft u meer mogelijkheden om de zorg naar uw eigen inzicht te regelen. Maar let op: Zeker als er sprake is van meerdere zorgverleners, dan is het zelf regelen, administreren etc. een stevige klus, die u aan moet kunnen. Bij zorg in natura wendt u zich met de indicatie tot een zorgorganisatie. Bij zorg in natura heeft de gemeente, het zorgkantoor of de ziektekostenverzekeraar de zorgaanbieders al gecontracteerd. Ook regelen zij de administratie daaromheen. Wel kunt u met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Voordeel is, dat u weinig administratieve rompslomp heeft. Nadeel is, dat u kans heeft op wisselende zorgverleners, dat de tijdstippen waarop de zorg plaatsvindt, meer kunnen wisselen en dat er ook wachtlijsten kunnen zijn. Stap 3: Zorg ontvangen en uw eigen bijdrage in de kosten. Als u zorg of hulp ontvangt via de Wmo of via de Wlz, dan betaalt u een eigen bijdrage voor die zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het CAK gebruikt daarbij uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Dit verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van de aangifte van uzelf en van uw eventuele partner. Van uw vermogen in Box 3 telt 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’ mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. De ‘grondslag sparen en beleggen’ is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen.

5


Tip: Als uw huidig inkomen beduidend lager is dan het inkomen van twee jaar geleden, dan kunt u verzoeken daar rekening mee te houden. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Over die eigen bijdrage zijn veel vragen. Er doen ook veel indianenverhalen de ronde, met name over het ‘eerst opeten van het eigen vermogen’. Vandaar het dringend advies om u vooraf op de hoogte te stellen van de te verwachten eigen bijdrage. Maak een proefberekening om in te schatten hoe hoog uw eigen bijdrage is en dan weet u ongeveer wat u kunt verwachten. Op www.hetcak.nl vindt u hierover meer informatie. Let op: als u een wat hoger inkomen en/of vermogen heeft, dan kan het zijn, dat het voordeliger is om het inhuren van zorg of hulp zelf te regelen buiten de Wmo om. Als u verzorging krijgt op basis van de zorgverzekeringswet, dan worden de kosten gedragen door uw zorgverzekering. Er is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico. Hebt u nog vragen over deze nogal ingewikkelde materie of wilt u hulp bij het berekenen van uw eigen bijdrage, neem dan contact op met een van de ouderenadviseurs via ons telefoonnummer: 06-53279098. Paul Scholten, vrijwillig ouderenadviseur.

O

SCR Nieuw Digitaal

ok in 2017 samen met het Senioren Computer Leercentrum Rosmalen een nieuw digitaal jaar beleven. Het SCR wenst u allen een Gelukkig Nieuwjaar en biedt u ook dit jaar weer aan om d.m.v. cursussen digitaal vaardig te worden of uw vaardigheden uit te breiden.

De nieuwe lesperiode start op 9 januari met de volgende workshop en cursussen: • • • • • •

Workshop Introductie Social Media: maandag 9 januari, dinsdag 28 februari, woensdag 12 april: 15.15 uur. Kosten: € 5,- voor 1,5 uur. Uitgebreide Fotocursus: begindatum cursus: maandag 9 januari: 09.00 uur. Cursus Excel 2016: begindatum cursus: maandag 9 januari: 10.45 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone: begindatum cursus: maandag 9 januari: 13.30 uur. Omgaan met de iPad: begindatum cursus: dinsdag 10 januari: 13.30 uur. Overstappen van Windows7/8 naar Windows10: begindatum cursus: dinsdag 10 januari 15.15 uur.

6


• • •

Omgaan met Androïd Tablet: begindatum cursus: donderdag 12 januari: 13.30 uur. Windows10 Start: begindatum cursus: donderdag 12 januari: 15.15 uur. Omgaan met de iPhone: begindatum cursus: vrijdag 13 januari: 13.30 uur.

De cursussen duren 5 weken vanaf de begindatum. Locatie: Computerlokaal De Annenborch. Informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines, 06-20356366. Kijk voor het complete cursusaanbod op www.scr-rosmalen.nl óf in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van de Annenborch, PERRON-3, het HEVO-gebouw De Ontmoeting, Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt, Maliskamp. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

O

Film Pride and Prejudice

p maandag 9 januari 2017 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film Pride and Prejudice naar het boek van Jane Austen gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 20.15 uur. Regie is van Joe Wright. Met Keira Knightley, Matthew Macfadyn en Brenda Blethyn. Inhoud: In het klassenbewuste Engeland van het einde van de 18de eeuw worden de vijf zusjes Bennet, waaronder de vastberaden Elizabeth (Keira Knightley) en de jonge Lydia (Jena Malone), door hun moeder (Brenda Blethyn) opgevoed met één enkel doel voor ogen: een geschikte man vinden en trouwen. Als een rijke vrijgezel zijn intrek neemt in één van de herenhuizen uit de buurt, zijn de Bennets hoopvol: onder de vele vrienden van de nieuwe buurman zullen de zussen ongetwijfeld hun gading vinden. Maar als Elizabeth kennis maakt met de charmante en - zo zegt men - eerder snobistische Mr. Darcy (Matthew MacFadyen) gaan de poppen aan het dansen...

Kaarten: De entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50, € 7,50 voor niet-leden en voor online bestelde kaarten. Commissie COE.

7


Film Romeo en Juliet

O

p maandag 13 februari 2017 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Romeo and Juliet’ naar het boek van Shakespeare gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 20.15 uur.

Inhoud: een klassiek Shakespeare-verhaal over Romeo en Juliet, twee jongeren die hun liefde trachten te bezegelen te midden van hun tegen elkaar strijdende families, de Capulets en Montagues. Vertoond wordt de versie uit 1996 onder regie van Baz Luhrmann met Leonardo di Caprio en Claire Danes. Kaarten: de entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50; voor niet-leden en voor on-line bestelde kaarten bedraagt de entree € 7,50. Commissie COE.

Mogelijkheden voor een individuele cursus NIEUW bij het SCR: individuele lessen. aast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 15,per cursusdeel van 1,5 uur. Maak daarom gerust uw wensen kenbaar en na overleg met u kunnen wij maatwerk leveren.

N

8


Voor onze nieuwste Workshop Social Media is veel belangstelling. In een demonstratie van ca. 1,5 uur wordt uitgelegd wat onder Social Media wordt verstaan en hoe het werkt. Vormen van Social Media: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube, LinkedIn, etc. De maatschappelijke invloed van de sociale media (altijd en overal het nieuws het snelst): • Openen van accounts • Uitleg over de werking van Facebook en Twitter • Beheer van de privacy (blijf baas over je accounts) • Etiquette op het net (hoe converseer ik op het net) • Liken en ontvrienden. Deze workshop wordt gegeven op maandag 9 januari, dinsdag 28 februari, woensdag 12 april: 15.15 uur. Kosten: € 5,- voor 1,5 uur. Maak ook kenbaar waar u graag een workshop of cursus in zou willen volgen buiten ons reeds bestaande pakket. Bij onze laatste oproep bleek er belangstelling te zijn voor een Excelcursus. Deze start nu op maandag 9 januari a.s. om 10.45 uur. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines, 06-20356366. Kijk voor het complete cursusaanbod op www.scr-rosmalen.nl onze website. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van de Annenborch, PERRON- 3, HEVO-gebouw De Ontmoeting, Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt - Maliskamp. Tineke Braaksma-van Emmerik, Secretaris SCR

V

Seniorencontactmiddag met lunch in Maliskamp

rijdag 27 januari 2017 starten wij weer met de seniorencontactmiddag: ’Op de koffie in Ons Trefpunt’ .En dat is wel heel letterlijk bedoeld.

Dit jaar beginnen wij met een gezellige lunch om het nieuwe jaar goed van start te laten gaan. Zoals gewoonlijk moet u zich wel aanmelden, als u wilt deelnemen en dit uiterlijk vóór 24 januari. Ook wordt van u een eigen bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Wij hopen veel bewoners uit Maliskamp te kunnen begroeten. Wij beginnen deze middag wat eerder, namelijk om 13.00 uur. Aanmelden bij Marij Geurts van Kessel, 073-5214375

9


HEVO bedankt alle sponsors, adverteerders en donateurs 2016


Wij wensen sponsors, adverteerders en donateurs een goed 2017


HEVO-Actueeltjes 4 januari tot en met 17 februari Badminton

Danscafé

Zondag 29 januari: 14.00 uur. Restaurant De Annenborch. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78, Rosmalen. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 18 januari.

Computerproblemen

Expositie

Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

Tot woensdag 1 maart: De Ontmoeting. De HEVO-ateliergroepen tonen hun creaties.

Film

Maandag 9 januari: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: Pride and Prejudice naar het boek van Jane Austen. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVO-pas meenemen). Voor niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 7,50. *** Maandag 13 februari: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: Romeo and Juliet. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVO-pas meenemen). Voor niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 7,50. *** Zondag 19 februari: 14.00 uur. PERRON-3. HEVO-film. Breakfast at Tiffany’s. Extra aankondiging!! Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVO-pas meenemen). Voor niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 7,50. ***

Cursus

Maandag 9 januari: 09.30 uur. Uitgebreide fotocursus. Maandag 9 januari: 10.45 uur. Excel 2016. Maandag 9 januari: 13.30 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone. Dinsdag 10 januari: 13.30 uur. Omgaan met de iPad. Dinsdag 10 januari: 15.15 uur. Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10. Donderdag 12 januari: 13.30 uur. Omgaan met Androïd Tablet. Donderdag 12 januari: 15.15 uur. Windows 10 Start. Vrijdag 13 januari: 13.30 uur. Omgaan met de iPhone. De cursussen duren 5 weken vanaf begindatum. Locatie: Computerlokaal De Annenborch. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl ***

Filosofie

Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.

12


Fittest voor 65-plussers

Seniorencontactmiddagen

Zaterdag 11 februari: 10.00 uur. Kindcentrum ’t Ven. Mimosastraat. Vooraf aanmelden (verplicht): sportplus2016@hotmail.com ***

Donderdag 5 januari: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met om 17.00 uur sociaal diner. Kosten: € 7,-. Vooraf aanmelden bij De Biechten, 073-6419072. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 10 januari: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Woensdag 11 en 25 januari: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Info en aanmelding: uiterlijk drie dagen voor aanvang bij Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Donderdag 19 januari: 14.00 -16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met bingo. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Vrijdag 27 januari: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Maliskamp. We beginnen het nieuwe jaar met een gezellige lunch. Er wordt een bijdrage gevraagd! Info en aanmelding: vóór dinsdag 24 januari bij Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. *** Dinsdag 31 januari: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076. Donderdag 2 februari: 14.00 - 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met om 17.00 uur sociaal diner. Kosten: € 7, -. Vooraf aanmelden bij De Biechten, 073-6419072. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Geo-caching

Elke eerste dinsdag en elke derde donderdag van de maand: 19.30 tot 22.00 uur. De Ontmoeting. Samen leren en spreken over geo-caching voor beginnende cachers. Ook zijn we in de praktijk bezig. Info: Mattie Daniëls, 073-5214409, mattie.daniels@home.nl Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is!

HEVO-Nieuwjaarsreceptie

Maandag 9 januari: 16.00 uur – 18.00 uur. De Ontmoeting.

Kienen

Vrijdag 13 januari: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 14 januari: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 26 januari: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. Zaterdag 11 februari: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur

Reizen

Dinsdag 7 februari: Bezoek Cobra Museum voor Moderne Kunst. Amstelveen. Info: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl ***

Rijbewijskeuring 75+

Vrijdag 13 januari en 10 februari: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVOleden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

13


Seniorencontactdagen (vervolg)

Vakantie

De Ontmoeting is nog tot en met dinsdag 10 januari gesloten wegens kerstvakantie

Zondag 5 februari: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Gezellig praten met elkaar en eventueel een kaartspelletje. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. Woensdag 8 februari: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Info en aanmelding: uiterlijk drie dagen voor aanvang bij Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Dinsdag 14 februari: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Donderdag 16 februari: 14.00 - 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 21 februari: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076. Woensdag 22 februari: 13.30 - 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Creatieve middag. Info en aanmelding: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor de creatieve middag en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Vrijdag 24 februari: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Maliskamp. Een gezellige middag als voorbereiding op carnaval. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375.

Wandelen

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 06-29547700. Dinsdag 10 en 24 januari: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. Maandag 6 februari: 13.30 uur. Rustige wandeling naar de Rosmalense Plas met De Zandlopers. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Aanmelden is niet nodig. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Dinsdag 7 februari: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Workshops

Maandag 9 januari: 15.15 uur. De Annenborch. SCR. Introductie Social Media. Kosten: € 5, - voor 1½ uur. Vervolg data workshops: dinsdag 28 februari, woensdag 12 april. Info: Annette Gladdines, 06-20356366. ***

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Sjoelen

Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting

Piet Kerssens, redactie.

14


15


Wereldwinkel in De Ontmoeting

D

e regelmatige bezoeker van de bar in De Ontmoeting heeft het ongetwijfeld al opgemerkt: de kasten achter de bar zijn opgevrolijkt met kleurige artikelen uit de ‘Fair Trade Cadeauwinkel’ ofwel de Wereldwinkel. Dat is gebeurd op initiatief van vrijwilligers van onze HEVO. Vrijwilligers weten elkaar te vinden en zo kwam de Wereldwinkel in beeld, die op zijn beurt natuurlijk blij was om op deze manier zijn mooie producten extra onder de aandacht te brengen. Beide werken voor het goede doel, de een voor mensen dichtbij, de ander voor mensen ver weg. Mooi toch! Gerrit Mol

D

Wie gaat voor de tentoonstellingen zorgen?

e commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie organiseert activiteiten op het gebied van ontspanning en educatie. De commissie programmeert één keer per maand een film (bij PERRON-3), ze organiseert leeskringen, lezingen, excursies. Ook is de commissie verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in De Ontmoeting. De leden van de commissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbod, helpen mee bij het bedenken van het programma en de organisatie. Daarnaast heeft ieder nog een eigen specifieke taak. Geertje van Gerven heeft ongeveer 12 jaar de exposities in De Ontmoeting verzorgd. Ze wil graag deze taak aan iemand anders overdragen. De commissie is daarom op zoek naar een nieuw commissielid. Het gaat om exposities van schilderijen, foto’s, mandalatekeningen. Elke drie maanden is er een andere tentoonstelling. Met de exposerende kunstenaar(s) wordt bekeken welke werken gehangen gaan worden en wordt geholpen bij de inrichting van de expositie. De tentoonstelling wordt aangekondigd in HEVO-Actueel en de lokale bladen. Voor meer informatie: Ellie de Vaan: p.de.vaan@kpnplanet.nl of 073-5224663. Ellie de Vaan, lid van het bestuur en voorzitter van de commissie Coe

16


Over feestvarkens en dierengeluiden

“M

et zijn pretoogjes en zijn hollebollehapsnoet zat het feestvarken gezellig uit te buiken”. Nederlandser kan een zin niet zijn: alle kernwoorden zijn namelijk typisch Nederlandse begrippen, waarvoor in andere talen geen adequate vertaling bestaat. Zo geldt het Nederlandse ‘gezellig’ als verschillend van het Engelse ‘cosy’ of het Italiaanse ‘intimo’. Voor de omschrijving van ‘uitbuiken’ heeft de Engelse vertaler zes woorden nodig: ‘to relax satiated after a meal’. En waar ter wereld wordt iemand die een verjaardag viert, vereenzelvigd met een varken? De Engelse vertaling met ‘party pig’ doet vermoeden dat de vertaler er ook maar een slag naar sloeg. Nergens anders zijn talen unieker dan in het op schrift stellen van nagebootste dierengeluiden. Zo leert een Engelse vader zijn peuter dat het varken “oink” zegt. Een Franse moeder daarentegen leert haar kind dat hetzelfde varken “grwahn.” zegt, opgeschreven als “groin”. Voor Hongaarse kinderen zegt het varken zelfs “röf-röf”. Engelse kinderen wordt geleerd dat een paard “neigh” zegt. Voor Franse kinderen doet het paard “hiii”. En in het Litouws klinkt het paardengeluid voor onze oren zo ongeveer als “yii-gaga”. Van al die verschillend uitgewerkte klanknabootsingen dacht Jean-Jacques Rousseau in de 18e eeuw nog dat ze de oorsprong van de menselijke taal vormden, een inmiddels achterhaalde theorie. Guido Robbens

17


Lezing: de laatste zorg goed geregeld

V

oor 35 belangstellenden gaf Dorien Aarts van Hospice ‘De Duinsche Hoeve’ een inleiding, waarbij zij prachtige foto’s toonde. Zij liet een film zien van een man met een olifant. De strekking ervan was: als je je zorgen deelt en je pijn en onmacht met anderen bespreekt, dan krijg je meer ruimte om zaken die ertoe doen op te pakken. Daardoor kun je nog een mooie tijd hebben, zodat de olifant op de achtergrond verdwijnt. Het hospice heeft 9 gastenkamers, een keuken die centraal is in het huis, waar het leven gevierd wordt en soms ook tranen worden gelaten. Iedereen, ook uzelf, mag de aanmelding doen. De wachttijd is gemiddeld 1 tot 2 weken. Leeftijd en verblijfsduur van de gasten varieert. Omdat er een team van verpleegkundigen en een arts aanwezig is, kan dankzij de hulp van vrijwilligers en sponsors alle zorg gegeven worden en kan een laatste wens gerealiseerd worden. Lilian Arts van ‘Arts Lommelen Uitvaartverzorging’ begon met de vraagstelling: Wat is een goede uitvaart? Reacties waren: het moet persoonlijk zijn, de overledene moet erin herkend worden en het gaat ook om het gevoel. Als mensen met partner, kinderen, huisarts en eventueel uitvaartondernemer hun wensen besproken hebben, dan geeft dat rust. Deze wensenlijst kan altijd aangepast worden. Ook de mogelijkheden veranderen met de tijd mee, zoals: de lichte balseming die ook thuis gedaan mag worden, het bestaan van de natuurbegraafplaats, het gebruik van een huiselijke 24-uurs opbaarruimte. Tot slot kreeg iedereen een narcis als bloembol mee, omdat het leven altijd doorgaat, na de winter de lente weer komt en een mensenleven nooit stilstaat

Marijke Bertrams bedankte namens HEVO de inleiders voor de interessante lezing. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot www. artslommelen.nl (073- 6893597) of www. hospicededuinschehoeve.nl (073-5218881). Een rondleiding kan aangevraagd worden.

A

Seniorencontactmiddag Laurentius

ls contactpersoon van de seniorencontactmiddagen in de Laurentiuszaal wil ik graag mijn ervaringen als contactpersoon met u delen.

Vanaf 1 januari 2016 heb ik de organisatie van de seniorencontactmiddagen overgenomen van Ton Verstappen. In 2015 stonden er nog standaard 2 riktafels, 1 bridgetafel en een tafel waar 7 á 8 personen konden rummikub spelen of een gezellig een praatje maken. Helaas moet ik ervaren dat het aantal deelnemers dit jaar wat terug loopt.

18


Het bridgen is niet meer mogelijk door te weinig deelnemers, het rikken kan nog wel aan 2 tafels als er iedereen is en voor de rummikub zijn er nog 4 tot 6 personen. De oorzaak is niet duidelijk, maar wordt mogelijk veroorzaakt door de verminderde mobiliteit of andere lichamelijke of psychische oorzaken. Erg zinvol is zeker het contact met buren en wijkgenoten om op een ongedwongen manier met elkaar van gedachten te wisselen. Ik vind het zeker de moeite waard om me het komend jaar weer in te zetten voor een middag ontspanning. Vorig jaar ben ik gaan kijken in de kantine in de Kruisstraat en Ons Trefpunt in de Maliskamp. Ook op deze locaties vermindert het aantal deelnemers maar de organisatoren zijn net als ik, vol goede moed om samen met de deelnemers het jaar 2017 in te gaan. Ik nodig alle wijk- en buurtgenoten uit om een kijkje te komen nemen op de locatie in de eigen wijk waar de seniorencontactmiddagen georganiseerd worden. Hopelijk tot ziens. Theo van Straten

D

De sponsorcommissie in 2016 en 2017

e sponsorcommissie heeft de taak om voor HEVO middelen te verkrijgen, in geld of in natura, om er leuke en nuttige dingen mee te doen. Gelukkig zijn er elk jaar weer bedrijven, instellingen en fondsen die de doelstelling van HEVO een warm hart toedragen en een donatie doen. Er zijn ook acties die direct voordeel voor de leden opleveren zoals: de kortingslijst. Heel wat winkels in Rosmalen geven korting op vertoon van het HEVO-pasje. Wees niet bescheiden; deze winkels doen mee omdat ze verwachten hierdoor meer klandizie te krijgen! In dit nummer van HEVO-Actueel bedanken wij onze adverteerders en donateurs van 2016. We hopen dat we ook in de toekomst een beroep op hen kunnen doen. Kent u een bedrijf of instelling die niet op deze lijst staat en verwacht u dat zij best iets voor HEVO willen doen? Laat het ons weten. Wij worden graag op deze wijze geĂŻnspireerd! Tonny van Raaij, voorzitter sponsorcommissie

19


Senioren Beweeg mee(r)

F

ittest voor alle 65 plussers van ’t Ven en Centrum Rosmalen. Hebt u altijd al willen weten hoe fit u bent? Of hebt u altijd al iets aan uw fitheid willen doen? Dan is deze test iets voor u! Op zaterdag 11 februari 2017 vanaf 10.00 uur organiseren Sport Alliantie Rosmalen, HEVO en de Gemeente ’s-Hertogenbosch een Fittest voor alle 65-plussers uit de wijken ’t Ven en Rosmalen Centrum. Studenten van Fontys Sporthogeschool ondersteunen deze dag. De fittest wordt gehouden in de sportzaal van het Kindcentrum aan de Mimosastraat. Tijdens de test staat uw fitheid centraal. Uw BMI wordt berekend en uw bloeddruk wordt gemeten. Maar ook testen we o.a. uw oog-handcoördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen. Dit alles wordt met u nabesproken en u krijgt deskundig advies. Na de Fittest is er ruimte om uit een breed beweegaanbod te kiezen. Dit aanbod is zo veel mogelijk dicht bij u in de buurt. Gelijk aan de slag voor uw gezondheid of voor de gezelligheid! Alle 65-plussers uit deze wijken krijgen een persoonlijke uitnodiging via de post. Dus houdt uw brievenbus in de gaten. Deelname aan de Fittest kost € 7,50. Vooraf aanmelden is verplicht. Vol is vol! Voor vragen of aan te melden kunt u mailen naar info@sportalliantierosmalen Hebt u zin om als vrijwilliger mee te werken aan deze dag? U bent van harte welkom. Stuur dan een mailtje naar fam.intveld@home.nl Projectgroep Senioren: Beweeg mee(r)!

20


Postadres HEVO Rosmalen

HEVO-informatie

Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Bestuur Jan Jansen, voorzitter cie reizen, cie lief en leed

073-5214991

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vice voorzitter redactie HEVO-Actueel secretariaatscie Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/zorg en welzijn

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Pierre Kisters, 073-5213692 KBO-zaken, lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie Zingeving Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 0653279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Het bestuur wenst u een gelukkig en gezond 2017

Hevo actueel januari totaal 65